تیوری سازی داده بنیاد و نرم افزار Atlas ti تیوری سازی داده بنیاد و نرم افزار Atlas ti

توضیحات

نیاز جامعه علمی و پژوهشی به توسعه مدل های نظری و بنیادی و ضرورت توسعه این مدل ها با توجه به شرایط بومی کشور در بخش های مختلف بازرگانی و اقتصادی از ضرورت های علمی و درون زا کردن آن در کشور است. این امر نیازمند تجهیز مراکز دانشگاهی به روش های تحقیقات بنیادی است که این موضوع کمتر در محافل دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. تیوری سازی داده بنیاد از جمله روش های تحقیقات ,کیفی است که می تواند در توسه مدل های نظری در حوزه های مختلف علمی مورد استفاده قرار گیرد. در این روش تحقیق، ضمن توجه خاص به توسعه تیوری بر مبنای داده های میدانی، تلاش می شود تا ذهن محقق از محدودیت های موجود در سایر روش های تحقیقاتی آزاد گردد و براساس داده های جمع آوری شده، مدل نظری خود را بسط دهد. هر چند که برای تحلیل داده های کیفی، روش های متعددی ارایه شده است اما، تیوری سازی داده بنیاد دارای ویژگی های منحصر به فردی در روش نمونه گیری، روش تحلیل داده ها و رسیدن به کفایت تیوریک) است که باعث می شود محقق با بکارگیری قابلیت های این روش، فارغ از محدودیت های موجود در سایر روش های تحقیقاتی، به تحلیل داده های خود بپردازد. نرم افزار Atls ti نیز یکی از نرم افزارهایی است که در این خصوص می تواند با استفاده از آن، داده های خود را تجزیه و تحلیل نمایند. ,است. این کتاب ضمن تشریح مبانی فلسفی این نوع از تحقیقات، با آموزش نرم افزار مربوطه می تواند به پژوهشگران حوزه های مختلف علمی کمک نماید تا به توسعه مبانی نظری رشته علمی خود بپردازند و بیشک توسعه مبانی علمی در هر رشته ای، نقطه آغازینی بر توسعه آن علم و ایجاد حرکت جدیدی در آن رشته علمی خواهد بود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-5252
-8181
-103103
-141141
{"id":"3795590","title":"تیوری سازی داده بنیاد و نرم افزار Atlas ti","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/283652373cb5f75e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/283652373cb5f75e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/283652373cb5f75e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/283652373cb5f75e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/283652373cb5f75e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/283652373cb5f75e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/283652373cb5f75e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/283652373cb5f75e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/283652373cb5f75e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/283652373cb5f75e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693144","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["نیاز جامعه علمی و پژوهشی به توسعه مدل های نظری و بنیادی و ضرورت توسعه این مدل ها با توجه به شرایط بومی کشور در بخش های مختلف بازرگانی و اقتصادی از ضرورت های علمی و درون زا کردن آن در کشور است. این امر نیازمند تجهیز مراکز دانشگاهی به روش های تحقیقات بنیادی است که این موضوع کمتر در محافل دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. تیوری سازی داده بنیاد از جمله روش های تحقیقات\r","کیفی است که می تواند در توسه مدل های نظری در حوزه های مختلف علمی مورد استفاده قرار گیرد. در این روش تحقیق، ضمن توجه خاص به توسعه تیوری بر مبنای داده های میدانی، تلاش می شود تا ذهن محقق از محدودیت های موجود در سایر روش های تحقیقاتی آزاد گردد و براساس داده های جمع آوری شده، مدل نظری خود را بسط دهد. هر چند که برای تحلیل داده های کیفی، روش های متعددی ارایه شده است اما، تیوری سازی داده بنیاد دارای ویژگی های منحصر به فردی در روش نمونه گیری، روش تحلیل داده ها و رسیدن به کفایت تیوریک) است که باعث می شود محقق با بکارگیری قابلیت های این روش، فارغ از محدودیت های موجود در سایر روش های تحقیقاتی، به تحلیل داده های خود بپردازد. نرم افزار Atls ti نیز یکی از نرم افزارهایی است که در این خصوص می تواند با استفاده از آن، داده های خود را تجزیه و تحلیل نمایند.\r","است. این کتاب ضمن تشریح مبانی فلسفی این نوع از تحقیقات، با آموزش نرم افزار مربوطه می تواند به پژوهشگران حوزه های مختلف علمی کمک نماید تا به توسعه مبانی نظری رشته علمی خود بپردازند و بیشک توسعه مبانی علمی در هر رشته ای، نقطه آغازینی بر توسعه آن علم و ایجاد حرکت جدیدی در آن رشته علمی خواهد بود."],"pages_count":"174","keywords":"null","token":"283652373cb5f75e","created_at":"2019-10-01 13:24:02","updated_at":"2022-03-06 11:25:48","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-07 10:48:03","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917961","title":"دکتر سید رضا سید جوادین","firstname":"دکتر","lastname":"سید رضا سید جوادین","token":"6cc1f0c3090fc463","created_at":"2019-10-01 13:06:55","updated_at":"2019-10-01 13:06:55","role":"writer"},{"id":"1917962","title":"دکتر محمد رحیم اسفیدانی","firstname":"دکتر","lastname":"محمد رحیم اسفیدانی","token":"ac7bd2e9d35df8af","created_at":"2019-10-01 13:07:04","updated_at":"2019-10-01 13:07:04","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917961","title":"دکتر سید رضا سید جوادین","firstname":"دکتر","lastname":"سید رضا سید جوادین","token":"6cc1f0c3090fc463","created_at":"2019-10-01 13:06:55","updated_at":"2019-10-01 13:06:55","role":"writer"},{"id":"1917962","title":"دکتر محمد رحیم اسفیدانی","firstname":"دکتر","lastname":"محمد رحیم اسفیدانی","token":"ac7bd2e9d35df8af","created_at":"2019-10-01 13:07:04","updated_at":"2019-10-01 13:07:04","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784274","file":"5d93223b04efc4.45516291.pdf","book_id":"3795590","toc":[{"page":14,"title":"مقدمه"},{"page":18,"title":"فصل 1: تحقیقات کیفی"},{"page":52,"title":"فصل 2: تئوري سازي داده بنیاد"},{"page":81,"title":"فصل 3: معرفی نرم افزار Atlas ti"},{"page":103,"title":"فصل 4: آشنایی با عملیات اصلی نرم افزار در سطح متنی"},{"page":141,"title":"فصل 5: کار با نرم افزار Atlas ti در سطح شبکه"}],"created_at":"2019-10-01 13:24:03","updated_at":"2022-03-06 11:25:49","process_started_at":"2019-10-01 13:31:15","process_done_at":"2019-10-01 13:36:03","process_failed_at":null,"pages_count":"174","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6b044cd2584179504b76e71499d1b56187c3681c9d6b16d3f386ac912dad3ad9e6266918dcf5e6aa0e136aae9c2d4db81c078c56e1ca222b857b97e95c5aeccd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۴"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","manager":"یوسف حسن پور کار سالاری","shaba":"IR450570022611013804004001","bank_name":"پاسارگاد","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","email":"yh1351@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d4b8b5c0461bcea9","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"inor8r","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-07-01 13:06:07","updated_at":"2019-07-01 13:06:07","bazaar_credit":0,"description":"yh1351@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"20386","title":"روش تحقیق کیفی پیشرفته","token":"6d6199a861367457","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:33:39","updated_at":"2019-10-07 10:48:03","study_fields":[{"id":"13","title":"مطالعات اوقات فراغت","degree_id":"10","token":"e46a1e115879f5da","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-06-07 10:27:57","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1564","title":"مطالعات جوانان","degree_id":"10","token":"582886bd2eeaa725","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-10-18 09:04:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"تیوری-سازی-داده-بنیاد-و-نرم-افزار-Atlas-ti","urlify":"تیوری-سازی-داده-بنیاد-و-نرم-افزار-Atlas-ti","pages_count_fa":"۱۷۴","authorTitle":"دکتر سید رضا سید جوادین, دکتر محمد رحیم اسفیدانی","tocStr":"مقدمه, فصل 1: تحقیقات کیفی, فصل 2: تئوري سازي داده بنیاد, فصل 3: معرفی نرم افزار Atlas ti, فصل 4: آشنایی با عملیات اصلی نرم افزار در سطح متنی, فصل 5: کار با نرم افزار Atlas ti در سطح شبکه","url":"/preview/283652373cb5f75e/%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Atlas-ti"}
{"toc":[{"page":14,"title":"مقدمه"},{"page":18,"title":"فصل 1: تحقیقات کیفی"},{"page":52,"title":"فصل 2: تئوري سازي داده بنیاد"},{"page":81,"title":"فصل 3: معرفی نرم افزار Atlas ti"},{"page":103,"title":"فصل 4: آشنایی با عملیات اصلی نرم افزار در سطح متنی"},{"page":141,"title":"فصل 5: کار با نرم افزار Atlas ti در سطح شبکه"}],"pages_count":174,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"283652373cb5f75e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/9d7078e3a5c035efcdc81c20e02213f0.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/0f947093d8636541ef4acc950156ad54.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.15398,0.5787,0.15365,0.35415]},"elements":[{"words":[{"str":"پدیدآورندگا","boundary":[0.45704564315352697,0.5786957720588235,0.5622323651452282,0.596342830882353],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورندگا","boundary":[0.45704564315352697,0.5786957720588235,0.5622323651452282,0.596342830882353],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43817427385892116,0.5786957720588235,0.442954356846473,0.596342830882353],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7085477178423237,0.6031462545955882,0.7440248962655603,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7085477178423237,0.6031462545955882,0.7440248962655603,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7085477178423237,0.6031462545955882,0.7440248962655603,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"سیدرضا","boundary":[0.6374688796680499,0.6031462545955882,0.7019253112033196,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"سیدرضا","boundary":[0.6374688796680499,0.6031462545955882,0.7019253112033196,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"سیدرضا","boundary":[0.6374688796680499,0.6031462545955882,0.7019253112033196,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.6001244813278009,0.6031462545955882,0.6309709543568466,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.6001244813278009,0.6031462545955882,0.6309709543568466,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.6001244813278009,0.6031462545955882,0.6309709543568466,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"جوادین","boundary":[0.5331535269709544,0.6031462545955882,0.5933775933609959,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"جوادین","boundary":[0.5331535269709544,0.6031462545955882,0.5933775933609959,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"جوادین","boundary":[0.5331535269709544,0.6031462545955882,0.5933775933609959,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5183402489626556,0.6031462545955882,0.5265311203319503,0.6207933134191176],"dir":"ltr"},{"str":"عضوعضو","boundary":[0.47863070539419095,0.6031462545955882,0.5184896265560167,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.47863070539419095,0.6031462545955882,0.5183651452282159,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"هیأتهیأت","boundary":[0.42946058091286315,0.6031462545955882,0.4722821576763486,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.42946058091286315,0.6031462545955882,0.47215767634854783,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"علمیعلمی","boundary":[0.37917012448132786,0.6031462545955882,0.4229626556016598,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.37917012448132786,0.6031462545955882,0.42283817427385895,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهدانشگاه","boundary":[0.31307053941908713,0.6031462545955882,0.3726224066390042,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.31307053941908713,0.6031462545955882,0.37249792531120335,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"تهراتهرا","boundary":[0.27669709543568466,0.6031462545955882,0.3066473029045643,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"تهرا","boundary":[0.27669709543568466,0.6031462545955882,0.30652282157676347,0.6207933134191176],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2563070539419087,0.6031462545955882,0.2644979253112033,0.6207933134191176],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.8108713692946059,0.628205078125,0.8463485477178424,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.8108713692946059,0.628205078125,0.8463485477178424,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.8108713692946059,0.628205078125,0.8463485477178424,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرحیم","boundary":[0.7175103734439835,0.628205078125,0.8041991701244814,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرحیم","boundary":[0.7175103734439835,0.628205078125,0.8041991701244814,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرحیم","boundary":[0.7175103734439835,0.628205078125,0.8041991701244814,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"اسفیدانی","boundary":[0.6424481327800831,0.628205078125,0.7108879668049793,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"اسفیدانی","boundary":[0.6424481327800831,0.628205078125,0.7108879668049793,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"اسفیدانی","boundary":[0.6424481327800831,0.628205078125,0.7108879668049793,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6276348547717842,0.628205078125,0.6358257261410788,0.6458521369485294],"dir":"ltr"},{"str":"عضوعضو","boundary":[0.5879253112033195,0.628205078125,0.6277842323651452,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.5879253112033195,0.628205078125,0.6276597510373444,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.5879253112033195,0.628205078125,0.6276597510373444,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"هیأتهیأت","boundary":[0.5387551867219917,0.628205078125,0.5815767634854772,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.5387551867219917,0.628205078125,0.5814522821576763,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.5387551867219917,0.628205078125,0.5814522821576763,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"علمیعلمی","boundary":[0.4884647302904565,0.628205078125,0.5322572614107884,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4884647302904565,0.628205078125,0.5321327800829877,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4884647302904565,0.628205078125,0.5321327800829877,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"موسسهموسسه","boundary":[0.42634854771784236,0.628205078125,0.4818672199170124,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.42634854771784236,0.628205078125,0.48174273858921174,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.42634854771784236,0.628205078125,0.48174273858921174,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتمطالعات","boundary":[0.35302904564315357,0.628205078125,0.4199253112033195,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.35302904564315357,0.628205078125,0.4198008298755187,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.35302904564315357,0.628205078125,0.4198008298755187,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"وو","boundary":[0.33609958506224075,0.628205078125,0.3466058091286307,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33609958506224075,0.628205078125,0.3464813278008299,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33609958506224075,0.628205078125,0.3464813278008299,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشپژوهش","boundary":[0.2698755186721992,0.628205078125,0.3296763485477178,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.2698755186721992,0.628205078125,0.3295518672199171,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.2370124481327801,0.628205078125,0.3295518672199171,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.16219917012448135,0.628205078125,0.2304149377593361,0.6458521369485294],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.15398340248962655,0.628205078125,0.162298755186722,0.6458521369485294],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15398,0.5787,0.84635,0.64585],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/1fbebd8ee480e386b78aef1e3d57f2ea.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/25c4cba27a662b4de7cb5f0edd04f683.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.25011,0.47142,0.14689,0.17972]},"elements":[{"words":[{"str":"شاب","boundary":[0.6373483817427387,0.4714233685661765,0.6765039834024896,0.4919821920955883],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.32377593360995854,0.4714233685661765,0.36458477178423243,0.4919821920955883],"dir":"ltr"},{"str":"نامکتاب","boundary":[0.7827385892116183,0.49875459558823526,0.8529958506224067,0.5164016544117647],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.6617427385892116,0.49875459558823526,0.7727053941908714,0.5164016544117647],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6201659751037345,0.49875459558823526,0.6562904564315353,0.5164016544117647],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5716182572614108,0.49875459558823526,0.614863070539419,0.5164016544117647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5536929460580913,0.49875459558823526,0.5661659751037345,0.5164016544117647],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.4758921161825725,0.49875459558823526,0.5482157676348548,0.5164016544117647],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.40008298755186716,0.4954640826056985,0.4507003319502074,0.5116111414292279],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.4563953526970954,0.4954640826056985,0.4703139834024896,0.5116111414292279],"dir":"ltr"},{"str":"پدیدآورندگان:","boundary":[0.7289771784232364,0.5275913602941177,0.852960580912863,0.5452384191176471],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6869170124481329,0.5283065487132353,0.7223941908713695,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"سیدرضا","boundary":[0.6159128630705395,0.5283065487132353,0.6803692946058092,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.5785186721991703,0.5283065487132353,0.6093651452282158,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"جوادین","boundary":[0.5116224066390043,0.5283065487132353,0.5719709543568466,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4946929460580914,0.5283065487132353,0.5050746887966806,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.45266804979253117,0.5283065487132353,0.4881452282157677,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرحیم","boundary":[0.3593070539419087,0.5283065487132353,0.44612033195020745,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"اسفیدانی","boundary":[0.2843195020746888,0.5283065487132353,0.35275933609958504,0.5459536075367647],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7962697095435685,0.5502148897058824,0.8531078838174274,0.5678619485294119],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7783195020746887,0.5502148897058824,0.7907925311203319,0.5678619485294119],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7162033195020746,0.5502148897058824,0.7728423236514522,0.5678619485294119],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.657298755186722,0.5502148897058824,0.7107261410788381,0.5678619485294119],"dir":"rtl"},{"str":"سولماز","boundary":[0.5985684647302905,0.5507835937500001,0.6517966804979253,0.5684306525735294],"dir":"rtl"},{"str":"دمندانی","boundary":[0.5356804979253111,0.5507835937500001,0.592344398340249,0.5684306525735294],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7821991701244813,0.5736310661764706,0.8530290456431535,0.5912781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7642489626556016,0.5736310661764706,0.7767219917012448,0.5912781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.706091286307054,0.5736310661764706,0.7587717842323651,0.5912781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"پردازي:","boundary":[0.6326224066390042,0.5736310661764706,0.7006141078838174,0.5912781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"سولماز","boundary":[0.5738858921161826,0.5741997702205883,0.6271141078838174,0.5918468290441177],"dir":"rtl"},{"str":"دمندانی","boundary":[0.5109979253112032,0.5741997702205883,0.5676618257261411,0.5918468290441177],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7916929460580914,0.5970472426470589,0.8530871369294607,0.6146943014705883],"dir":"rtl"},{"str":"جلد:","boundary":[0.7494190871369295,0.5970472426470589,0.7862157676348548,0.6146943014705883],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.710850622406639,0.5976159466911766,0.7439626556016598,0.6152630055147059],"dir":"rtl"},{"str":"سنجر","boundary":[0.6622033195020747,0.5976159466911766,0.7046265560165975,0.6152630055147059],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8140601659751038,0.6185943014705882,0.8530726141078838,0.6362413602941177],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7671929460580914,0.6185943014705882,0.802371369294606,0.6362413602941177],"dir":"rtl"},{"str":"1389","boundary":[0.7046991701244814,0.6191630055147059,0.7477821576763486,0.6368100643382354],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.771130705394191,0.6438795955882353,0.8530643153526972,0.6615266544117647],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.7335373443983403,0.644448299632353,0.7656535269709543,0.6620953584558823],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.685045643153527,0.644448299632353,0.7273443983402489,0.6620953584558823],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8028651452282157,0.6672957720588235,0.8530560165975104,0.684942830882353],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.7368506224066391,0.6678644761029412,0.7582614107883818,0.6855115349264705],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7582614107883819,0.6626685891544117,0.7644854771784234,0.6803156479779412],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.7644854771784234,0.6678644761029412,0.7966016597510376,0.6855115349264705],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6851908713692946,0.6624187040441176,0.7306265560165974,0.6800657628676471],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7595975103734438,0.6907119485294118,0.8530829875518671,0.7083590073529412],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7151078838174273,0.6907119485294118,0.7541203319502073,0.7083590073529412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6971576763485476,0.6907119485294118,0.7096307053941908,0.7083590073529412],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.6236390041493775,0.6907119485294118,0.691680497925311,0.7083590073529412],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6188589211618256,0.6907119485294118,0.6236390041493775,0.7083590073529412],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5613983402489626,0.6912806525735294,0.6127842323651452,0.7089277113970588],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5161618257261411,0.6912806525735294,0.5551742738589212,0.7089277113970588],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49990456431535274,0.6912806525735294,0.5099377593360996,0.7089277113970588],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.46524896265560167,0.6912806525735294,0.4936804979253112,0.7089277113970588],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3950414937759336,0.6912806525735294,0.45902489626556015,0.7089277113970588],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.803448132780083,0.714128125,0.8530414937759336,0.7317751838235294],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.743896265560166,0.7146968290441177,0.7979709543568465,0.732343887867647],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6740622406639004,0.7146968290441177,0.7376721991701245,0.732343887867647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6578049792531121,0.7146968290441177,0.6678381742738589,0.732343887867647],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5933485477178423,0.7146968290441177,0.6515809128630704,0.732343887867647],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5551825726141077,0.7146968290441177,0.5871244813278008,0.732343887867647],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.4849751037344398,0.7146968290441177,0.5489585062240663,0.732343887867647],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8158962655601659,0.7356751838235294,0.8530414937759336,0.7533222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.758585062240664,0.7356751838235294,0.8104190871369295,0.7533222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7111576763485478,0.7356751838235294,0.7531078838174274,0.7533222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6608672199170124,0.7356751838235294,0.7056804979253112,0.7533222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5909585062240663,0.7356751838235294,0.6553900414937759,0.7533222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5397219917012447,0.7356751838235294,0.5854813278008297,0.7533222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.7947676348547718,0.7609604779411765,0.8530248962655601,0.7786075367647058],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7899875518672199,0.7609604779411765,0.7947676348547718,0.7786075367647058],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7380518672199169,0.7615291819852941,0.7838858921161824,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6844502074688796,0.7615291819852941,0.7318278008298755,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6345829875518672,0.7615291819852941,0.6782261410788382,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.5747572614107883,0.7615291819852941,0.6283589211618257,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5306659751037344,0.7615291819852941,0.5685331950207468,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.511246887966805,0.7615291819852941,0.524441908713693,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.4703921161825726,0.7615291819852941,0.5050228215767635,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.4016535269709543,0.7615291819852941,0.46416804979253107,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.34986929460580907,0.7615291819852941,0.39542946058091283,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"،1202","boundary":[0.29535062240663895,0.7615291819852941,0.3436244813278007,0.7791762408088235],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.2501141078838174,0.7615291819852941,0.2891265560165975,0.7791762408088235],"dir":"rtl"},{"str":"6693932","boundary":[0.7782261410788383,0.7800674172794118,0.853039419087137,0.7977144761029412],"dir":"ltr"},{"str":"وبسایت","boundary":[0.7714107883817428,0.7804016544117648,0.8529460580912863,0.7980487132352941],"dir":"rtl"},{"str":"www.itsr.ir","boundary":[0.647551867219917,0.775774471507353,0.7610788381742738,0.7934215303308824],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7666804979253112,0.7804016544117648,0.7715850622406639,0.7980487132352941],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.8081327800829874,0.8026369485294118,0.8529958506224066,0.8202840073529413],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7034439834024895,0.8026369485294118,0.8028796680497924,0.8202840073529413],"dir":"rtl"},{"str":"info@itsr.ir","boundary":[0.5769709543568463,0.798009765625,0.6931369294605808,0.8156568244485295],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6987136929460579,0.8026369485294118,0.7685850622406637,0.8202840073529413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25011,0.47142,0.85311,0.82028],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/f10ba18027e74f3c547ff4ecaf74bc84.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/1ec3668db809e8b3f71d4bb17aeae190.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.29744,0.14687,0.11636]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتا","boundary":[0.4622116182572614,0.2974418083639706,0.5542655601659752,0.3239123965992647],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7973029045643153,0.35511137120863967,0.8234239419087137,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7452697095435684,0.35511137120863967,0.7918931950207467,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6956016597510373,0.35511137120863967,0.7395779253112033,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.6578963900414937,0.35511137120863967,0.6739147717842323,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"هشی","boundary":[0.6078423236514522,0.35511137120863967,0.6474695850622406,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5884232365145227,0.35511137120863967,0.6022265975103733,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.534771784232365,0.35511137120863967,0.5827729045643153,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.4613278008298753,0.35511137120863967,0.5291413692946058,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.4114107883817426,0.35511137120863967,0.45571120331950193,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادي","boundary":[0.3409543568464729,0.35511137120863967,0.38987390041493764,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"ضر","boundary":[0.28588082987551866,0.35511137120863967,0.31934925311203316,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.24460580912863067,0.35511137120863967,0.2754540248962655,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.18485477178423232,0.35511137120863967,0.23904174273858916,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1472614107883817,0.35511137120863967,0.17929817427385888,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"مدلها","boundary":[0.8025311203319498,0.38687607709099264,0.852917302904564,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7867219917012445,0.38687607709099264,0.7971758091286304,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.734315352697095,0.38687607709099264,0.7813440248962652,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7089211618257257,0.38687607709099264,0.728910373443983,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6455601659751035,0.38687607709099264,0.7035018672199168,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"بومی","boundary":[0.5942738589211616,0.38687607709099264,0.6401680082987549,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.5352697095435682,0.38687607709099264,0.5887813692946056,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5098755186721989,0.38687607709099264,0.5299187551867218,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.41402489626555977,0.38687607709099264,0.5044802489626554,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.34369294605809086,0.38687607709099264,0.40892800829875475,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.26165975103734396,0.38687607709099264,0.3383751037344394,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.16705394190871328,0.38687607709099264,0.2409599999999996,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14726141078838134,0.38687607709099264,0.1618211203319498,0.406023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"ضر","boundary":[0.8255073858921157,0.4187290182674633,0.8527899585062236,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"رتهاي","boundary":[0.750373443983402,0.4187290182674633,0.8150805809128625,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.700705394190871,0.4187290182674633,0.7446816597510368,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6589674273858916,0.4187290182674633,0.6790106639004144,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"نزا","boundary":[0.6206639004149372,0.4187290182674633,0.6485406224066386,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5688796680497921,0.4187290182674633,0.6150169294605804,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5403734439834019,0.4187290182674633,0.5632529875518667,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.514730290456431,0.4187290182674633,0.5347735269709538,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.45547717842323604,0.4187290182674633,0.5089888381742733,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.40506224066389995,0.4187290182674633,0.4497948547717838,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39987323651452233,0.4187290182674633,0.40505962655601613,0.43787607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.3624896265560161,0.4187290182674633,0.39452639004149326,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.3278838174273854,0.4187290182674633,0.3568681742738584,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.26352697095435634,0.4187290182674633,0.32222502074688747,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیز","boundary":[0.20502074688796632,0.4187290182674633,0.25804618257261364,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.14726141078838126,0.4187290182674633,0.19944946058091237,0.43787607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.7741493775933603,0.45058195944393387,0.8530527385892109,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7549792531120325,0.45058195944393387,0.7687826141078832,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7395323651452276,0.45058195944393387,0.7495809958506218,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.672697095435684,0.45058195944393387,0.7291055601659745,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.596639004149377,0.45058195944393387,0.667519668049792,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادي","boundary":[0.5424896265560161,0.45058195944393387,0.5914091701244808,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49854771784232316,0.45058195944393387,0.5370944813278002,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.470788381742738,0.45058195944393387,0.4932087136929455,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.43954356846472975,0.45058195944393387,0.46539448132780026,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.3738174273858915,0.45058195944393387,0.4340821991701239,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.32838174273858856,0.45058195944393387,0.3684529045643148,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30298755186721926,0.45058195944393387,0.3230307883817421,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"محافل","boundary":[0.24697095435684577,0.45058195944393387,0.2979974688796674,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.16294605809128565,0.45058195944393387,0.24176900414937694,0.46972901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.8369005394190862,0.4824349006204045,0.8529189211618248,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"هشی","boundary":[0.7868464730290446,0.4824349006204045,0.8264737344398331,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7422821576763476,0.4824349006204045,0.7815042323651443,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6960995850622398,0.4824349006204045,0.7369424066390032,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6595020746887958,0.4824349006204045,0.6907284647302897,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6090871369294598,0.4824349006204045,0.6541709128630698,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5651452282157668,0.4824349006204045,0.6036919917012441,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5599562240663891,0.4824349006204045,0.5651426141078829,0.5015819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.4584647302904557,0.4824349006204045,0.5546743568464721,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.42074688796680426,0.4824349006204045,0.4532158506224059,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.3837759336099577,0.4824349006204045,0.41546153526970875,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3638589211618249,0.4824349006204045,0.37841863070539333,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.317676348547717,0.4824349006204045,0.3584921576763476,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3023539419087128,0.4824349006204045,0.312402572614107,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.22941908713692868,0.4824349006204045,0.2919271369294597,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.14726141078838098,0.4824349006204045,0.22432792531120258,0.5015819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.8096265560165967,0.5142878417968751,0.8530085477178415,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.765435684647302,0.5142878417968751,0.8039824481327793,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7375518672199162,0.5142878417968751,0.7599721991701237,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.668838174273858,0.5142878417968751,0.7321554771784224,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6433195020746879,0.5142878417968751,0.6633627385892108,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"توسه","boundary":[0.5922821576763477,0.5142878417968751,0.6377170954356838,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.5066390041493767,0.5142878417968751,0.5867380082987544,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.4506224066390032,0.5142878417968751,0.5011086721991692,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4251037344398331,0.5142878417968751,0.445146970954356,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"حوزههاي","boundary":[0.329999999999999,0.5142878417968751,0.4195533609958498,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2594190871369285,0.5142878417968751,0.3246541493775924,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.20365145228215667,0.5142878417968751,0.25378394190871273,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.14726141078838073,0.5142878417968751,0.19266933609958403,0.5334349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7975518672199159,0.5461407829733458,0.8530354356846462,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7605809128630694,0.5461407829733458,0.7918073029045632,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.7157676348547707,0.5461407829733458,0.7549626970954346,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7105786307053931,0.5461407829733458,0.7157650207468869,0.5652878417968752],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6852697095435671,0.5461407829733458,0.70531294605809,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6537759336099572,0.5461407829733458,0.6796268464730278,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6380800829875506,0.5461407829733458,0.6481287136929447,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6048547717842311,0.5461407829733458,0.6276532780082975,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق،","boundary":[0.5426141078838161,0.5461407829733458,0.5993402489626544,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.4872199170124469,0.5461407829733458,0.5368417842323638,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.43456431535269585,0.5461407829733458,0.481592987551866,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.3754356846473017,0.5461407829733458,0.42894734439833904,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34979253112033076,0.5461407829733458,0.36978174273858805,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.2899170124481316,0.5461407829733458,0.3441039834024885,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.2280497925311192,0.5461407829733458,0.28426269709543456,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.20153526970954244,0.5461407829733458,0.2223078423236503,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.14726141078838062,0.5461407829733458,0.19607290456431425,0.5652878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.7868464730290444,0.5779937241498164,0.853049875518671,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"میدانی،","boundary":[0.7232365145228203,0.5779937241498164,0.7814213278008286,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.672946058091285,0.5779937241498164,0.7177056846473017,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6092116182572601,0.5779937241498164,0.6675496680497913,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5916597510373431,0.5779937241498164,0.6037613278008286,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.5507053941908701,0.5779937241498164,0.586199751037343,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.4989211618257249,0.5779937241498164,0.545328547717841,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47887966804979126,0.5779937241498164,0.4934393775933597,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"محد","boundary":[0.4375196265560154,0.5779937241498164,0.47341917012448015,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"دیتهاي","boundary":[0.3558921161825712,0.5779937241498164,0.42709282157676226,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.2958921161825713,0.5779937241498164,0.35045726141078704,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2703734439834012,0.5779937241498164,0.290416680497924,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.22966804979252983,0.5779937241498164,0.2647842323651439,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.21409668049792402,0.5779937241498164,0.22414531120331824,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.14726141078838037,0.5779937241498164,0.2036698755186709,0.5971407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.7808713692946042,0.6097584300321693,0.8531296680497911,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.7407883817427371,0.6097584300321693,0.7752832780082972,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.6916182572614092,0.6097584300321693,0.7351893360995836,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6093360995850609,0.6097584300321693,0.6699250207468865,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.5375103734439817,0.6097584300321693,0.6038382572614093,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآ","boundary":[0.4844813278008282,0.6097584300321693,0.5318520746887951,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.4467634854771766,0.6097584300321693,0.47404605809128453,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.40095435684647124,0.6097584300321693,0.441148879668048,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.3614937759336082,0.6097584300321693,0.3954484232365128,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.31170124481327627,0.6097584300321693,0.3560016597510356,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2646473029045626,0.6097584300321693,0.30621946058091115,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.244605809128629,0.6097584300321693,0.2591655186721975,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"بسط","boundary":[0.19717842323651283,0.6097584300321693,0.23904771784232196,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.1524896265560149,0.6097584300321693,0.19165767634854602,0.6289054888556987],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1473006224066372,0.6097584300321693,0.15248701244813098,0.6289054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.8250622406638984,0.64161137120864,0.8528326556016578,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7798755186721973,0.64161137120864,0.8197475103734421,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7447717842323633,0.64161137120864,0.7745845643153508,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6958506224066372,0.64161137120864,0.7394503319502057,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6352282157676331,0.64161137120864,0.6906217842323634,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.55680497925311,0.64161137120864,0.6301038174273841,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی،","boundary":[0.4940663900414918,0.64161137120864,0.5515939419087117,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.47874398340248764,0.64161137120864,0.48879261410788183,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.404688796680496,0.64161137120864,0.4683171784232345,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.32975103734439637,0.64161137120864,0.3995152282157657,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"ارایه","boundary":[0.28257261410788187,0.64161137120864,0.3244705394190852,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23639004149377393,0.64161137120864,0.2772239004149357,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18522821576763285,0.64161137120864,0.23104294605808928,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"اما،","boundary":[0.14726141078837976,0.64161137120864,0.1800725726141059,0.6607584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.7564730290456413,0.6734643123851105,0.8529316182572595,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7185062240663881,0.6734643123851105,0.7509751867219898,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.6816597510373426,0.6734643123851105,0.7133453526970936,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6298755186721974,0.6734643123851105,0.6761748547717824,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"یژگیهاي","boundary":[0.5340248962655584,0.6734643123851105,0.6137509543568447,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"منحصر","boundary":[0.47165975103734253,0.6734643123851105,0.5284913278008281,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4460165975103716,0.6734643123851105,0.4660058091286289,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.3903734439834007,0.6734643123851105,0.44045452282157493,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.37705394190871183,0.6734643123851105,0.3847524896265542,0.6926113712086399],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.35701244813277816,0.6734643123851105,0.377055684647301,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3413165975103716,0.6734643123851105,0.3513652282157657,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.30809128630705207,0.6734643123851105,0.33088979253111844,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهگیري،","boundary":[0.1960580912863051,0.6734643123851105,0.3023081327800811,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.18048672199169932,0.6734643123851105,0.1905353526970935,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.14726141078837982,0.6734643123851105,0.1700599170124462,0.6926113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.8050207468879649,0.705317253561581,0.853021867219915,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.7506224066390021,0.705317253561581,0.7996473858921143,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.6750622406638984,0.705317253561581,0.7290601244813257,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6557676348547697,0.705317253561581,0.6695709958506203,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"کفایت","boundary":[0.5951452282157657,0.705317253561581,0.6503046473029026,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تئوریک","boundary":[0.523195020746886,0.705317253561581,0.5895916182572594,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5155163900414917,0.705317253561581,0.5232149377593341,0.7244643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.4716597510373425,0.705317253561581,0.5102065145228196,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44390041493775734,0.705317253561581,0.4663207468879648,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.3959751037344378,0.705317253561581,0.43849269709543365,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3200414937759317,0.705317253561581,0.39066497925311,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.26215767634854575,0.705317253561581,0.31475091286306855,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24012448132779887,0.705317253561581,0.2567641493775914,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بکارگیري","boundary":[0.14726141078837982,0.705317253561581,0.23472771784232171,0.7244643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیتهاي","boundary":[0.7692946058091267,0.7371701947380517,0.8529644813277989,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7378008298755167,0.7371701947380517,0.7636517427385873,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7221360995850603,0.7371701947380517,0.7321847302904545,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"ش،","boundary":[0.6821576763485457,0.7371701947380517,0.7117092946058071,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"فارغ","boundary":[0.6410788381742718,0.7371701947380517,0.6765731950207449,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6209128630705375,0.7371701947380517,0.635472572614106,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"محد","boundary":[0.5794283402489607,0.7371701947380517,0.6153278838174254,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"دیتهاي","boundary":[0.4914522821576743,0.7371701947380517,0.5690015352697076,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.42510373443983196,0.7371701947380517,0.4858547302904544,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3994605809128611,0.7371701947380517,0.4195038174273839,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.3524066390041474,0.7371701947380517,0.39370867219916816,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3367107883817408,0.7371701947380517,0.346759419087135,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.26340248962655394,0.7371701947380517,0.32628398340248765,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی،","boundary":[0.17278008298754977,0.7371701947380517,0.2579773443983382,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14726141078837965,0.7371701947380517,0.1672506224066369,0.7563172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.8050207468879648,0.7690231359145223,0.853021867219915,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.7339419087136908,0.7690231359145223,0.7998963485477157,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6933609958506203,0.7690231359145223,0.7287473029045621,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد","boundary":[0.6333609958506203,0.7690231359145223,0.6881152282157657,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6281719917012427,0.7690231359145223,0.6333583817427365,0.7881701947380517],"dir":"ltr"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5625311203319481,0.7690231359145223,0.6227575518672178,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"Atls","boundary":[0.5037759336099563,0.7672515366498165,0.5384301659751016,0.7819868307674634],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5458679253112012,0.7672515366498165,0.5574262655601638,0.7819868307674634],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.4782572614107863,0.7690231359145223,0.49846257261410576,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.43020746887966593,0.7690231359145223,0.4730221991701224,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41041493775933396,0.7690231359145223,0.4249746473029024,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهایی","boundary":[0.2937759336099564,0.7690231359145223,0.4050014937759314,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24373443983402276,0.7690231359145223,0.2884670539419065,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.20987551867219703,0.7690231359145223,0.23848170124481113,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1846058091286286,0.7690231359145223,0.2046490456431514,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14726141078837962,0.7690231359145223,0.1792981742738568,0.7881701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.7700414937759315,0.8008760770909928,0.8528022821576742,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6764315352697072,0.8008760770909928,0.7647794190871348,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.648049792531118,0.8008760770909928,0.671086058091284,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5746058091286285,0.8008760770909928,0.6427963070539396,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5548132780082965,0.8008760770909928,0.569372987551865,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.5199585062240643,0.8008760770909928,0.549591161825724,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.43618257261410565,0.8008760770909928,0.5148341078838152,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.38290456431535047,0.8008760770909928,0.4308733195020724,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36311203319501845,0.8008760770909928,0.3776717427385869,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.29825726141078607,0.8008760770909928,0.3577603319502052,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.21672199170124243,0.8008760770909928,0.2773055601659727,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.15248962655601425,0.8008760770909928,0.21125278008298518,0.8200231359145222],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14730062240663677,0.8008760770909928,0.15248701244813057,0.8200231359145222],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.7984232365145205,0.8327290182674634,0.852907344398338,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7262240663900393,0.8327290182674634,0.7931339004149356,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.7046551867219896,0.8327290182674634,0.7206735684647282,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"هشهاي","boundary":[0.6252697095435661,0.8327290182674634,0.6942283817427364,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5492116182572591,0.8327290182674634,0.619741120331948,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5424896265560141,0.8327290182674634,0.549242738589209,0.8518760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5265560165975078,0.8327290182674634,0.5370098340248938,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4802489626555991,0.8327290182674634,0.5210917842323626,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4609543568464705,0.8327290182674634,0.4747577178423211,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"تجارب","boundary":[0.3974688796680473,0.8327290182674634,0.45554564315352447,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3566390041493751,0.8327290182674634,0.392025311203317,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.3024896265560142,0.8327290182674634,0.33522871369294366,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28319502074688563,0.8327290182674634,0.29699838174273624,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیت","boundary":[0.21448132780082754,0.8327290182674634,0.2672636514522798,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.19291244813277772,0.8327290182674634,0.2089308298755163,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"هش","boundary":[0.1472614107883794,0.8327290182674634,0.1824856431535246,0.8518760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8329045643153502,0.8644937241498164,0.852947800829873,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.7813692946058066,0.8644937241498164,0.8273714937759312,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.7038174273858897,0.8644937241498164,0.7760757261410764,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6624896265560141,0.8644937241498164,0.682532863070537,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.6009958506224041,0.8644937241498164,0.6571817427385868,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5475933609958481,0.8644937241498164,0.5955944813277982,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"بسترهاي","boundary":[0.475269709543566,0.8644937241498164,0.5422605809128606,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی،","boundary":[0.391120331950205,0.8644937241498164,0.4701317427385867,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.34767634854771534,0.8644937241498164,0.38576390041493525,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3285062240663875,0.8644937241498164,0.34230958506223813,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.27933609958505967,0.8644937241498164,0.32315029045642896,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.24809128630705135,0.8644937241498164,0.2739421991701219,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.19730290456431276,0.8644937241498164,0.24279186721991444,0.8836407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.14726141078837915,0.8644937241498164,0.19185896265559907,0.8836407829733458],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.29744,0.85313,0.88364],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/751d658e60578793198bb3d333fb860c.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/7ffce8ea27497c459bd8ded65adffcbb.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08,0.14702,0.44543]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8243153526970954,0.08596817555147059,0.8391582572614107,0.10070346966911764],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82432,0.08597,0.83916,0.1007],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3644813278008298,0.08252699908088229,0.45698514522821576,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32975103734439826,0.08252699908088229,0.35979049792531115,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2890456431535269,0.08252699908088229,0.3247816182572613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27410788381742734,0.08252699908088229,0.28452286307053937,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.209253112033195,0.08252699908088229,0.26953381742738586,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.14726141078838173,0.07999997127757347,0.18875103734439833,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.19341908713692946,0.07999997127757347,0.2048278008298755,0.09323526539522053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08,0.45699,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"است","boundary":[0.814356846473029,0.13205254767922792,0.8529036099585062,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8091678423236514,0.13205254767922792,0.8143542323651451,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7780082987551866,0.13205254767922792,0.8038592116182572,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7272199170124479,0.13205254767922792,0.7727088796680497,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6782987551867219,0.13205254767922792,0.7217347717842322,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.6210373443983402,0.13205254767922792,0.672901244813278,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5692531120331951,0.13205254767922792,0.6157415352697095,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.5073858921161826,0.13205254767922792,0.5639229460580912,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4699170124481328,0.13205254767922792,0.50195377593361,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.42983402489626554,0.13205254767922792,0.464409958506224,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40991701244813267,0.13205254767922792,0.4244767219917011,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات،","boundary":[0.3209128630705393,0.13205254767922792,0.4047324896265559,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29887966804979244,0.13205254767922792,0.31551933609958493,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.2253112033195019,0.13205254767922792,0.29346360995850607,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.1472614107883816,0.13205254767922792,0.21989775933609942,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.7976763485477175,0.1638172535615809,0.8528357676348545,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7292116182572611,0.1638172535615809,0.7924044398340246,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7100414937759333,0.1638172535615809,0.7238448547717838,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.6885750622406634,0.1638172535615809,0.7045934439834021,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"هشگران","boundary":[0.6126970954356843,0.1638172535615809,0.6781482572614104,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"حوزههاي","boundary":[0.530290456431535,0.1638172535615809,0.6073094190871365,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4660580912863069,0.1638172535615809,0.5251073029045641,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4166390041493773,0.1638172535615809,0.4606152697095433,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.3596265560165972,0.1638172535615809,0.41124734439833993,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.3074688796680495,0.1638172535615809,0.3540923651452279,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2838174273858918,0.1638172535615809,0.3021048547717839,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2584232365145224,0.1638172535615809,0.2784124481327797,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.19892116182572578,0.1638172535615809,0.25310813278008265,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.1472614107883814,0.1638172535615809,0.19374983402489593,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.8086307053941905,0.19567019473805145,0.8529311203319498,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.7654356846473025,0.19567019473805145,0.8033071369294602,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7097925311203316,0.19567019473805145,0.7599546473029042,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6628630705394187,0.19567019473805145,0.7044352282157673,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.5892946058091283,0.19567019473805145,0.6573119502074686,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بیشک","boundary":[0.495186721991701,0.19567019473805145,0.56833356846473,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.43568464730290435,0.19567019473805145,0.48987161825726117,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.3840248962655599,0.19567019473805145,0.43051331950207444,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.32850622406638974,0.19567019473805145,0.37866834024896234,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3032365145228213,0.19567019473805145,0.32327975103734413,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.271244813278008,0.19567019473805145,0.2979331120331947,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهاي،","boundary":[0.1935684647302902,0.19567019473805145,0.2660075103734436,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.1472614107883815,0.19567019473805145,0.18834734439834003,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"آغازینی","boundary":[0.7882157676348545,0.22752313591452197,0.8529105809128628,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7682987551867217,0.22752313591452197,0.7828854771784229,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7150207468879666,0.22752313591452197,0.7630218672199167,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.686887966804979,0.22752313591452197,0.7097675103734438,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.651784232365145,0.22752313591452197,0.6816059751037342,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5891701244813276,0.22752313591452197,0.6310124066390039,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.5250622406639003,0.22752313591452197,0.5838953526970952,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدي","boundary":[0.4567219917012446,0.22752313591452197,0.5198070124481325,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4314522821576761,0.22752313591452197,0.45149551867219895,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4033195020746886,0.22752313591452197,0.4261990456431533,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.3602489626556014,0.22752313591452197,0.39812041493775907,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3109543568464727,0.22752313591452197,0.3549306224066387,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.25282157676348516,0.22752313591452197,0.30571195020746855,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.2220746887966802,0.22752313591452197,0.2475474273858918,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21684647302904542,0.22752313591452197,0.2220328630705392,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8034024896265556,0.2593760770909926,0.8234457261410784,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"پایان،","boundary":[0.754107883817427,0.2593760770909926,0.7978950622406634,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7339419087136926,0.2593760770909926,0.748501618257261,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.6659751037344395,0.2593760770909926,0.7283468464730287,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.5747302904564311,0.2593760770909926,0.6602246887966802,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.5202074688796676,0.2593760770909926,0.5691540248962651,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.46917012448132744,0.2593760770909926,0.5146590871369291,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.4168879668049789,0.2593760770909926,0.463673526970954,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.3717012448132777,0.2593760770909926,0.41140954356846443,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3273858921161823,0.2593760770909926,0.3662027800829873,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"سیدرضا","boundary":[0.25132780082987527,0.2593760770909926,0.3217222406639002,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"سیدجوادین","boundary":[0.1472614107883815,0.2593760770909926,0.24569477178423213,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8452282157676344,0.2912290182674632,0.8529267634854767,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.8055186721991696,0.2912290182674632,0.8451729460580908,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.7564730290456427,0.2912290182674632,0.800044107883817,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.700705394190871,0.2912290182674632,0.7508675103734435,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6286307053941904,0.2912290182674632,0.6952434024896261,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.573360995850622,0.2912290182674632,0.6230909128630702,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5656823651452277,0.2912290182674632,0.57338091286307,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.49954356846472986,0.2912290182674632,0.5445463070539416,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرحیم","boundary":[0.39784232365145183,0.2912290182674632,0.49419572614107843,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"اسفیدانی","boundary":[0.3170539419087133,0.2912290182674632,0.39241867219916965,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.303983402489626,0.2912290182674632,0.31168195020746836,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.2580497925311198,0.2912290182674632,0.3038899170124476,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.20290456431535217,0.2912290182674632,0.25266149377593305,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.14726141078838123,0.2912290182674632,0.19742352697095383,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.7984232365145222,0.32308195944393386,0.8529073443983396,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.726224066390041,0.32308195944393386,0.7931339004149373,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.6824975103734435,0.32308195944393386,0.7047017427385888,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"هشهاي","boundary":[0.5968879668049786,0.32308195944393386,0.6720707053941903,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5146058091286301,0.32308195944393386,0.5913211618257254,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5069271784232358,0.32308195944393386,0.5146257261410782,0.34222901826746327],"dir":"ltr"},{"str":"مدیر","boundary":[0.4422821576763477,0.32308195944393386,0.4855831120331942,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.38165975103734356,0.32308195944393386,0.43679215767634777,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.34627929460580836,0.32308195944393386,0.376047012448132,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3278838174273851,0.32308195944393386,0.33585248962655523,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.3000908713692939,0.32308195944393386,0.3222951037344391,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"هشهاي","boundary":[0.2146058091286298,0.32308195944393386,0.2896640663900408,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"فنا","boundary":[0.18497078838174189,0.32308195944393386,0.20930900414937673,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.14726141078838087,0.32308195944393386,0.17454398340248875,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7828630705394181,0.3549349006204045,0.8528793360995841,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.769792531120331,0.3549349006204045,0.7774910788381733,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"جناب","boundary":[0.7231120331950196,0.3549349006204045,0.7698863900414927,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.67817427385892,0.3549349006204045,0.7178825726141068,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6339834024896255,0.3549349006204045,0.6728002904564304,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"غلامیان","boundary":[0.5693775933609948,0.3549349006204045,0.6287509543568454,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5616989626556006,0.3549349006204045,0.5693975103734429,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"همکاران","boundary":[0.47141078838174166,0.3549349006204045,0.540778755186721,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.4087966804979242,0.3549349006204045,0.4661170954356836,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.36248962655601547,0.3549349006204045,0.4036565975103723,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.3136929460580901,0.3549349006204045,0.34146174273858804,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.23165975103734324,0.3549349006204045,0.30837510373443866,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19780082987551753,0.3549349006204045,0.22640701244813163,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1725311203319491,0.3549349006204045,0.19257435684647192,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14726141078838062,0.3549349006204045,0.16725062240663788,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ثمر","boundary":[0.8258091286307041,0.3866996065027574,0.8528756016597497,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.7660580912863058,0.3866996065027574,0.8200559751037331,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7345643153526958,0.3866996065027574,0.7604152282157663,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7085477178423224,0.3866996065027574,0.7289691286307042,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.664979253112032,0.3866996065027574,0.7029047302904552,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"داشتهاند","boundary":[0.5951452282157662,0.3866996065027574,0.6595069294605798,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.5457261410788368,0.3866996065027574,0.5894863070539406,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5263070539419074,0.3866996065027574,0.540110414937758,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.48348547717842194,0.3866996065027574,0.5206546058091273,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.4490041493775921,0.3866996065027574,0.4777724066390029,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44381514522821436,0.3866996065027574,0.44900153526970815,0.40584666532628677],"dir":"ltr"},{"str":"بیشک","boundary":[0.3774273858921146,0.3866996065027574,0.4385377593360981,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3397095435684632,0.3866996065027574,0.3717463070539404,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2825726141078823,0.3866996065027574,0.33424742738589064,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.2297925311203305,0.3866996065027574,0.27714535269709395,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20975103734439687,0.3866996065027574,0.22431074688796535,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.1472614107883803,0.3866996065027574,0.2043387136929446,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.8138589211618241,0.41855254767922806,0.8529189211618241,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.7615767634854756,0.41855254767922806,0.792479004149376,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7175103734439818,0.41855254767922806,0.756057136929459,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.6270124481327785,0.41855254767922806,0.7119936099585046,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.5692531120331935,0.41855254767922806,0.6215762240663885,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5533195020746873,0.41855254767922806,0.5637733195020732,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ارایه","boundary":[0.51323651452282,0.41855254767922806,0.5478664730290441,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"نقطهنظرات","boundary":[0.41402489626555866,0.41855254767922806,0.5078046473029031,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ارزنده","boundary":[0.35265560165974946,0.41855254767922806,0.4084903319502059,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.2990041493775918,0.41855254767922806,0.3473294190871353,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.2733609958506208,0.41855254767922806,0.29370136929460416,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25344398340248797,0.41855254767922806,0.2680036929460564,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22804979253111868,0.41855254767922806,0.24809302904564148,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.1755186721991685,0.41855254767922806,0.22265539419086972,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1472614107883801,0.41855254767922806,0.17014095435684484,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"یاري","boundary":[0.8134854771784217,0.45040548885569864,0.852977676348546,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.762074688796679,0.45040548885569864,0.8081309128630689,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7568464730290441,0.45040548885569864,0.7620328630705379,0.46955254767922805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.85298,0.46955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمود","boundary":[0.3415767634854756,0.5129186437270222,0.39775244813277855,0.5290657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.32520834024896106,0.5129186437270222,0.3362566804979237,0.5290657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"دانگه","boundary":[0.2738589211618242,0.5129186437270222,0.315349668049791,0.5290657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"رییس","boundary":[0.47551867219916877,0.5384186437270222,0.5221256016597495,0.5545657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.4183817427385878,0.5384186437270222,0.47025199170124343,0.5545657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.34829875518672054,0.5384186437270222,0.4130853112033181,0.5545657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.3115385477178409,0.5384186437270222,0.32787186721991557,0.5545657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"هشهاي","boundary":[0.2305394190871355,0.5384186437270222,0.30176589211618116,0.5545657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.15572614107883676,0.5384186437270222,0.22539821576763344,0.5545657025505516],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15573,0.51292,0.52213,0.55457],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/81846766ab2c8988f48d9fae4d885b31.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/ba5e9b8ab6cb5d134370e7c2a8dcf3b1.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14825,0.2595,0.14706,0.09161]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5016597510373444,0.25950063189338235,0.595045643153527,0.28597122012867643],"dir":"rtl"},{"str":"مطال","boundary":[0.435435684647303,0.25950063189338235,0.4944771784232366,0.28597122012867643],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7925726141078838,0.3159491182215074,0.8529012448132779,0.33650794175091914],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.15112033195020746,0.3159491182215074,0.2094766804979253,0.33650794175091914],"dir":"rtl"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7786976763485477,0.37042247817095597,0.8212307053941909,0.38515777228860304],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.16120331950207464,0.37042247817095597,0.7633921991701245,0.38515777228860304],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.14825726141078832,0.37042247817095597,0.15915261410788373,0.38515777228860304],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8086307053941907,0.4065120921415442,0.8529379668049791,0.4226591509650736],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7750207468879667,0.4065120921415442,0.8037692116182572,0.4226591509650736],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.689128630705394,0.4065120921415442,0.765463070539419,0.4226591509650736],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6403319502074687,0.4065120921415442,0.6842063900414936,0.4226591509650736],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14826211618257243,0.4065120921415442,0.1518433195020745,0.4226591509650736],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.16020746887966786,0.4065120921415442,0.3237281327800828,0.4226591509650736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32526970954356826,0.4065120921415442,0.4790808298755185,0.4226591509650736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48062240663900396,0.4065120921415442,0.6344335269709541,0.4226591509650736],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.765933609958506,0.443657772288603,0.8212307053941907,0.45839306640625],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.721244813278008,0.443657772288603,0.7615537344398338,0.45839306640625],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14824979253112017,0.443657772288603,0.1537619502074687,0.45839306640625],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.15684647302904547,0.443657772288603,0.7198237344398339,0.45839306640625],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7786976763485476,0.4701283605238971,0.8212307053941907,0.48486365464154413],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14824979253112014,0.4701283605238971,0.15376195020746866,0.48486365464154413],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.15684647302904545,0.4701283605238971,0.7633921991701244,0.48486365464154413],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7399170124481327,0.4965989487591912,0.7805582987551866,0.5113342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.6878838174273857,0.4965989487591912,0.7354897095435682,0.5113342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1482573858921161,0.4965989487591912,0.15965116182572606,0.5113342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16120331950207462,0.4965989487591912,0.6849689626556016,0.5113342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7338174273858922,0.5230695369944853,0.7765167634854773,0.5378048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.6734439834024897,0.5230695369944853,0.7292823236514524,0.5378048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6047302904564316,0.5230695369944853,0.6688008298755187,0.5378048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5605394190871369,0.5230695369944853,0.6003288796680498,0.5378048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.14825887966804996,0.5230695369944853,0.15913344398340268,0.5378048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16120331950207487,0.5230695369944853,0.5586204149377596,0.5378048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"اثباتگرایی","boundary":[0.6578838174273859,0.5488879250919119,0.7374024896265561,0.5621232192095589],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.14825103734439837,0.5488879250919119,0.15718257261410795,0.5621232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.16331950207468884,0.5488879250919119,0.27363485477178434,0.5621232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2748547717842324,0.5488879250919119,0.40092946058091294,0.5621232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4023236514522822,0.5488879250919119,0.5283983402489627,0.5621232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.529792531120332,0.5488879250919119,0.6558672199170126,0.5621232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6760580912863071,0.5727114545036766,0.7339419087136929,0.5859467486213236],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیري","boundary":[0.6138174273858922,0.5727114545036766,0.6722427385892117,0.5859467486213236],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.14826348547717844,0.5727114545036766,0.1562800829875519,0.5859467486213236],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.15933609958506226,0.5727114545036766,0.23025311203319507,0.5859467486213236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23103734439834028,0.5727114545036766,0.35711203319502083,0.5859467486213236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35850622406639004,0.5727114545036766,0.48458091286307065,0.5859467486213236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48597510373443986,0.5727114545036766,0.6120497925311205,0.5859467486213236],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6745643153526969,0.5965349839154412,0.732323651452282,0.6097702780330883],"dir":"rtl"},{"str":"انتقادي","boundary":[0.6184232365145227,0.5965349839154412,0.670668049792531,0.6097702780330883],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.14826348547717827,0.5965349839154412,0.15628008298755172,0.6097702780330883],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.1593360995850621,0.5965349839154412,0.23419294605809116,0.6097702780330883],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23502074688796662,0.5965349839154412,0.3610954356846472,0.6097702780330883],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3624896265560164,0.5965349839154412,0.48856431535269695,0.6097702780330883],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4899585062240662,0.5965349839154412,0.6160331950207467,0.6097702780330883],"dir":"ltr"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.7183817427385891,0.6210107134650736,0.7748637759336098,0.6357460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.6446887966804977,0.6210107134650736,0.7138730290456429,0.6357460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6004979253112032,0.6210107134650736,0.6402873858921161,0.6357460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.1482572614107883,0.6210107134650736,0.16181128630705385,0.6357460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16556016597510365,0.6210107134650736,0.5978320331950208,0.6357460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7827888796680498,0.6474813017003678,0.789574356846473,0.6622165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.698091286307054,0.6474813017003678,0.7826340248962655,0.6622165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.6245228215767634,0.6474813017003678,0.6938315352697094,0.6622165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.580207468879668,0.6474813017003678,0.6201214107883817,0.6622165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.14825726141078846,0.6474813017003678,0.16251809128630715,0.6622165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1655601659751038,0.6474813017003678,0.5804046473029048,0.6622165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.6919917012448135,0.6739518899356618,0.7753495020746889,0.6886871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6232780082987553,0.6739518899356618,0.6873485477178425,0.6886871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5790871369294607,0.6739518899356618,0.6188765975103736,0.6886871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.14825726141078852,0.6739518899356618,0.16648867219917027,0.6886871840533089],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1699170124481329,0.6739518899356618,0.5760478008298757,0.6886871840533089],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6786721991701248,0.6997702780330883,0.7364315352697097,0.7130055721507353],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6553941908713695,0.6997702780330883,0.6748506224066392,0.7130055721507353],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6192946058091288,0.6997702780330883,0.6515228215767636,0.7130055721507353],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6090871369294608,0.6997702780330883,0.6153049792531122,0.7130055721507353],"dir":"ltr"},{"str":"اقدام","boundary":[0.5693775933609961,0.6997702780330883,0.6089066390041497,0.7130055721507353],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.5027800829875521,0.6997702780330883,0.5653070539419088,0.7130055721507353],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.14825726141078865,0.6997702780330883,0.16463278008298785,0.7130055721507353],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.16730290456431562,0.6997702780330883,0.23821991701244843,0.7130055721507353],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23900414937759362,0.6997702780330883,0.36507883817427417,0.7130055721507353],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36647302904564344,0.6997702780330883,0.492547717842324,0.7130055721507353],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49655601659751064,0.6997702780330883,0.5027738589211621,0.7130055721507353],"dir":"ltr"},{"str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.6319917012448135,0.723593807444853,0.7326721991701247,0.7368291015625],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.14825726141078865,0.723593807444853,0.16621991701244843,0.7368291015625],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16730290456431562,0.723593807444853,0.24609958506224097,0.7368291015625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24697095435684674,0.723593807444853,0.3730456431535273,0.7368291015625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37443983402489656,0.723593807444853,0.500514522821577,0.7368291015625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019087136929463,0.723593807444853,0.6279834024896269,0.7368291015625],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6734439834024899,0.7474173368566177,0.7313278008298758,0.7606526309742647],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.6182987551867223,0.7474173368566177,0.6696286307053945,0.7606526309742647],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.14825726141078865,0.7474173368566177,0.16310165975103763,0.7606526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1633195020746891,0.7474173368566177,0.2342365145228219,0.7606526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2350207468879671,0.7474173368566177,0.36109543568464764,0.7606526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3624896265560169,0.7474173368566177,0.48856431535269745,0.7606526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48995850622406667,0.7474173368566177,0.6160331950207473,0.7606526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6765560165975106,0.7712408662683823,0.7344398340248965,0.7844761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"مردمنگاري","boundary":[0.5906639004149381,0.7712408662683823,0.672721991701245,0.7844761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5762240663900418,0.7712408662683823,0.5867365145228218,0.7844761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"قومنگاري","boundary":[0.502904564315353,0.7712408662683823,0.5723900414937761,0.7844761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.14825726141078868,0.7712408662683823,0.16567842323651485,0.7844761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16730290456431568,0.7712408662683823,0.24609958506224103,0.7844761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24697095435684682,0.7712408662683823,0.3730456431535274,0.7844761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3744398340248966,0.7712408662683823,0.5005145228215772,0.7844761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"تجزی","boundary":[0.6995975103734445,0.7950643956801471,0.7319004149377598,0.8082996897977941],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6759336099585067,0.7950643956801471,0.6841680497925317,0.8082996897977941],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6298755186721996,0.7950643956801471,0.6720373443983406,0.8082996897977941],"dir":"rtl"},{"str":"گفتمان","boundary":[0.5756016597510377,0.7950643956801471,0.625904564315353,0.8082996897977941],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.14825726141078893,0.7950643956801471,0.16543568464730346,0.8082996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.16730290456431587,0.7950643956801471,0.3172780082987558,0.8082996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.318672199170125,0.7950643956801471,0.44474688796680556,0.8082996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4461410788381748,0.7950643956801471,0.5722157676348554,0.8082996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردهاي","boundary":[0.6509128630705401,0.8188879250919118,0.7323423236514529,0.8321232192095589],"dir":"rtl"},{"str":"فرانوگرا","boundary":[0.587178423236515,0.8188879250919118,0.6469605809128636,0.8321232192095589],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.148257261410789,0.8188879250919118,0.16670539419087196,0.8321232192095589],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.16730290456431599,0.8188879250919118,0.2027614107883824,0.8321232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20315352697095498,0.8188879250919118,0.32922821576763556,0.8321232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3306224066390048,0.8188879250919118,0.4566970954356853,0.8321232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45809128630705453,0.8188879250919118,0.5841659751037351,0.8321232192095589],"dir":"ltr"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.646556016597511,0.8427114545036765,0.7308672199170131,0.8559467486213235],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6080912863070546,0.8427114545036765,0.6426721991701251,0.8559467486213235],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5716182572614114,0.8427114545036765,0.6040892116182578,0.8559467486213235],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.1482572614107891,0.8427114545036765,0.16399792531120405,0.8559467486213235],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.1673029045643161,0.8427114545036765,0.31329460580912943,0.8559467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31468879668049865,0.8427114545036765,0.4407634854771792,0.8559467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4421576763485484,0.8427114545036765,0.568232365145229,0.8559467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"شباهت","boundary":[0.7137759336099593,0.8671871840533089,0.7757045228215775,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7003319502074696,0.8671871840533089,0.7094996265560173,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.6125726141078847,0.8671871840533089,0.69593041493776,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5143568464730298,0.8671871840533089,0.6081453112033202,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.47153526970954435,0.8671871840533089,0.5100353526970962,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.43120331950207547,0.8671871840533089,0.46698087136929534,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.37568464730290535,0.8671871840533089,0.4267411618257269,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3662910373443991,0.8671871840533089,0.3712386721991709,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.310829875518673,0.8671871840533089,0.34930941908713775,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"روششناسیهاي","boundary":[0.17178423236514598,0.8671871840533089,0.30637381742738673,0.8819224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.7341908713692953,0.893657772288603,0.774104813278009,0.9083930664062501],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14825726141078918,0.893657772288603,0.16648867219917093,0.9083930664062501],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.1699170124481336,0.893657772288603,0.732894273858922,0.9083930664062501],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14825,0.2595,0.85294,0.90839],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/058a37c6330c854854ca6308139f1548.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/8d1a8a624d737dbeb50786294e96c6f0.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08,0.14706,0.09734]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.827551867219917,0.08596817555147059,0.8359503734439835,0.10070346966911764],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82755,0.08597,0.83595,0.1007],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3644813278008298,0.08252699908088229,0.45698514522821576,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32975103734439826,0.08252699908088229,0.35979049792531115,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2890456431535269,0.08252699908088229,0.3247816182572613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27410788381742734,0.08252699908088229,0.28452286307053937,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.209253112033195,0.08252699908088229,0.26953381742738586,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.14726141078838173,0.07999997127757347,0.18875103734439833,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.19341908713692946,0.07999997127757347,0.2048278008298755,0.09323526539522053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08,0.45699,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7406639004149376,0.1311820427389705,0.7508091286307051,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7507468879668048,0.1311820427389705,0.7574004149377591,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7569709543568462,0.1311820427389705,0.7671161825726138,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7670539419087136,0.1311820427389705,0.7780767634854769,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776348547717841,0.1311820427389705,0.7877800829875518,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7877178423236514,0.1311820427389705,0.7943713692946057,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"شباهتها","boundary":[0.6653526970954354,0.1311820427389705,0.7367863070539417,0.14441733685661756],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14825726141078813,0.1311820427389705,0.16463278008298732,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.1673029045643151,0.1311820427389705,0.2815580912863068,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28282157676348524,0.1311820427389705,0.4088962655601658,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.410290456431535,0.1311820427389705,0.5363651452282155,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5377593360995848,0.1311820427389705,0.6638340248962653,0.14441733685661756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7370539419087132,0.15491733685661754,0.7483195020746883,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7471369294605804,0.15491733685661754,0.758477178423236,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.756970954356846,0.15491733685661754,0.7682365145228212,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7670539419087132,0.15491733685661754,0.7791970954356843,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776348547717838,0.15491733685661754,0.788900414937759,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7877178423236512,0.15491733685661754,0.7954917012448129,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتها","boundary":[0.67207468879668,0.15491733685661754,0.7332510373443979,0.16815263097426458],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14825726141078796,0.15491733685661754,0.16463278008298712,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1673029045643149,0.15491733685661754,0.28549792531120294,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2868049792531116,0.15491733685661754,0.41287966804979215,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41427385892116136,0.15491733685661754,0.5403485477178419,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5417427385892112,0.15491733685661754,0.6678174273858917,0.16815263097426458],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.778805477178423,0.17939306640624986,0.7855909543568462,0.19412836052389693],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7897095435684643,0.17939306640624986,0.8044873443983399,0.19412836052389693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029045643153524,0.17939306640624986,0.8152917012448129,0.19412836052389693],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8141078838174269,0.17939306640624986,0.8226075933609954,0.19412836052389693],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهگیري","boundary":[0.6865145228215764,0.17939306640624986,0.7743421991701241,0.19412836052389693],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.660497925311203,0.17939306640624986,0.6821594190871365,0.19412836052389693],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.5868049792531117,0.17939306640624986,0.6561136929460577,0.19412836052389693],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5426141078838171,0.17939306640624986,0.5825280497925308,0.19412836052389693],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.1482572614107881,0.17939306640624986,0.17045925311203292,0.19412836052389693],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17427385892116157,0.17939306640624986,0.541193029045643,0.19412836052389693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7788054771784231,0.20586365464154396,0.7855909543568463,0.22059894875919103],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7897095435684645,0.20586365464154396,0.8048607883817426,0.22059894875919103],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029045643153525,0.20586365464154396,0.8156651452282155,0.22059894875919103],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8141078838174272,0.20586365464154396,0.8229810373443981,0.22059894875919103],"dir":"ltr"},{"str":"فنون","boundary":[0.7346887966804978,0.20586365464154396,0.7744153941908712,0.22059894875919103],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوري","boundary":[0.6536514522821576,0.20586365464154396,0.7302360995850621,0.22059894875919103],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.5778423236514523,0.20586365464154396,0.6493299585062238,0.22059894875919103],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5335269709543567,0.20586365464154396,0.5734409128630704,0.22059894875919103],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1482572614107884,0.20586365464154396,0.16875460580912863,0.22059894875919103],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1699170124481328,0.20586365464154396,0.5324793360995852,0.22059894875919103],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7812448132780084,0.23233424287683807,0.7940053941908715,0.24706953699448517],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7924481327800831,0.23233424287683807,0.8049176763485477,0.24706953699448517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029045643153528,0.23233424287683807,0.8156651452282159,0.24706953699448517],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8141078838174275,0.23233424287683807,0.8229810373443984,0.24706953699448517],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7300829875518674,0.23233424287683807,0.7770231535269712,0.24706953699448517],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.6541493775933612,0.23233424287683807,0.7257614937759337,0.24706953699448517],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6098340248962658,0.23233424287683807,0.6497479668049795,0.24706953699448517],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.14825726141078877,0.23233424287683807,0.17162340248962693,0.24706953699448517],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.17427385892116218,0.23233424287683807,0.6065457261410793,0.24706953699448517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7417842323651455,0.25815263097426455,0.7534232365145231,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7518672199170128,0.25815263097426455,0.7600145228215771,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7580912863070542,0.25815263097426455,0.7697302904564318,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7681742738589215,0.25815263097426455,0.7795518672199173,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776348547717846,0.25815263097426455,0.7892738589211622,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7877178423236518,0.25815263097426455,0.7958651452282162,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"تلخیص","boundary":[0.6855186721991704,0.25815263097426455,0.7378941908713695,0.2713879250919116],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.6311203319502077,0.25815263097426455,0.6815103734439837,0.2713879250919116],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.14825726141078868,0.25815263097426455,0.169002074688797,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.1712863070539422,0.25815263097426455,0.2461431535269713,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24697095435684674,0.25815263097426455,0.3730456431535273,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37443983402489656,0.25815263097426455,0.500514522821577,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019087136929463,0.25815263097426455,0.6279834024896269,0.2713879250919116],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7383983402489628,0.28197616038602924,0.7444356846473031,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7482572614107885,0.28197616038602924,0.7595975103734441,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7580912863070541,0.28197616038602924,0.7693568464730293,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7681742738589213,0.28197616038602924,0.7791784232365147,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776348547717844,0.28197616038602924,0.7889004149377595,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7877178423236517,0.28197616038602924,0.7954917012448136,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6898755186721993,0.28197616038602924,0.7345394190871372,0.2952114545036763],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.635228215767635,0.28197616038602924,0.6861161825726143,0.2952114545036763],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.14825726141078854,0.28197616038602924,0.17027178423236533,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1712863070539421,0.28197616038602924,0.2500829875518674,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2509543568464732,0.28197616038602924,0.37702904564315376,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37842323651452303,0.28197616038602924,0.5044979253112035,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5058921161825728,0.28197616038602924,0.6319668049792534,0.2952114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7367800829875519,0.3057996897977939,0.7428174273858923,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7466390041493777,0.3057996897977939,0.7595663900414938,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758091286307054,0.3057996897977939,0.7693568464730292,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7681742738589212,0.3057996897977939,0.7791784232365145,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776348547717843,0.3057996897977939,0.7889004149377594,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7877178423236516,0.3057996897977939,0.7954917012448134,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجهگیري","boundary":[0.6550207468879669,0.3057996897977939,0.7327219917012449,0.319034983915441],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6476763485477178,0.3057996897977939,0.6549958506224067,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"تأیید","boundary":[0.6119502074688797,0.3057996897977939,0.647545643153527,0.319034983915441],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.14825726141078852,0.3057996897977939,0.16786307053941923,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17128630705394204,0.3057996897977939,0.22644398340248978,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2270539419087138,0.3057996897977939,0.35312863070539435,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35452282157676357,0.3057996897977939,0.48059751037344417,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4819917012448134,0.3057996897977939,0.608066390041494,0.319034983915441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7786809958506227,0.3302754193474263,0.7854664730290459,0.34501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.789585062240664,0.3302754193474263,0.8031390871369296,0.34501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.802904564315353,0.3302754193474263,0.8152917012448135,0.34501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8141078838174276,0.3302754193474263,0.822607593360996,0.34501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7226141078838176,0.3302754193474263,0.7742732365145231,0.34501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6779253112033197,0.3302754193474263,0.7182342323651455,0.34501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.14825726141078868,0.3302754193474263,0.17399327800829906,0.34501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116212,0.3302754193474263,0.6762552697095439,0.34501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.777934107883818,0.35674600758272046,0.7847195850622413,0.3714813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7888381742738595,0.35674600758272046,0.8030990041493781,0.3714813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029045643153532,0.35674600758272046,0.8156651452282162,0.3714813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8141078838174278,0.35674600758272046,0.8229810373443988,0.3714813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.6972199170124487,0.35674600758272046,0.7734573858921167,0.3714813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.14825726141078902,0.35674600758272046,0.17052161825726206,0.3714813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116248,0.35674600758272046,0.6980395020746895,0.3714813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8086307053941915,0.3928356215533087,0.8529379668049799,0.40898268037683816],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.767302904564316,0.3928356215533087,0.8036599170124488,0.40898268037683816],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7625726141078845,0.3928356215533087,0.7673564315352702,0.40898268037683816],"dir":"ltr"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.6546473029045649,0.3928356215533087,0.7577509543568471,0.40898268037683816],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6074688796680504,0.3928356215533087,0.6496575933609965,0.40898268037683816],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5629045643153534,0.3928356215533087,0.6023946473029053,0.40898268037683816],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.14825726141078893,0.3928356215533087,0.17579838174273915,0.40898268037683816],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17962655601659808,0.3928356215533087,0.2469189211618263,0.40898268037683816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24759336099585116,0.3928356215533087,0.4014044813278013,0.40898268037683816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40294605809128686,0.3928356215533087,0.556757178423237,0.40898268037683816],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7659336099585068,0.4299813017003675,0.8212307053941915,0.44471659581801454],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7212448132780088,0.4299813017003675,0.7615537344398345,0.44471659581801454],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.14825726141078902,0.4299813017003675,0.17339041493775997,0.44471659581801454],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116248,0.4299813017003675,0.7198237344398347,0.44471659581801454],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7660580912863076,0.4564518899356616,0.8212307053941914,0.47118718405330867],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.14825726141078902,0.4564518899356616,0.17339041493775997,0.47118718405330867],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116248,0.4564518899356616,0.7633921991701251,0.47118718405330867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.781046141078839,0.48292247817095574,0.7878316182572621,0.49765777228860275],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7919502074688803,0.48292247817095574,0.7948482572614114,0.49765777228860275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377601,0.48292247817095574,0.8060058921161833,0.49765777228860275],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278015,0.48292247817095574,0.8229682157676355,0.49765777228860275],"dir":"ltr"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.7191286307053949,0.48292247817095574,0.7766292946058099,0.49765777228860275],"dir":"rtl"},{"str":"استقرایی","boundary":[0.6438174273858928,0.48292247817095574,0.7146026141078845,0.49765777228860275],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.1482572614107891,0.48292247817095574,0.17312016597510446,0.49765777228860275],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17427385892116254,0.48292247817095574,0.641400497925312,0.49765777228860275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7414107883817433,0.5087408662683822,0.753049792531121,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7514937759336106,0.5087408662683822,0.759641078838175,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7577178423236521,0.5087408662683822,0.7693568464730297,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7678008298755193,0.5087408662683822,0.7759481327800837,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7740248962655608,0.5087408662683822,0.7856639004149385,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7841078838174281,0.5087408662683822,0.7958215767634862,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6614937759336106,0.5087408662683822,0.7375518672199176,0.5219761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"طبقات","boundary":[0.6082157676348554,0.5087408662683822,0.6575477178423244,0.5219761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.5620331950207476,0.5087408662683822,0.6043817427385898,0.5219761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.545601659751038,0.5087408662683822,0.5579626556016605,0.5219761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.47128630705394253,0.5087408662683822,0.5415186721991707,0.5219761603860293],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.14825726141078902,0.5087408662683822,0.17185892116182638,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.17526970954356913,0.5087408662683822,0.2146680497925318,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2151037344398347,0.5087408662683822,0.34117842323651526,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3425726141078845,0.5087408662683822,0.468647302904565,0.5219761603860293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7380248962655608,0.5325643956801469,0.744062240663901,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7478838174273865,0.5325643956801469,0.7592240663900421,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7577178423236521,0.5325643956801469,0.7689834024896273,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7678008298755193,0.5325643956801469,0.7755746887966812,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7740248962655608,0.5325643956801469,0.7852904564315359,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7841078838174281,0.5325643956801469,0.7954481327800837,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.687510373443984,0.5325643956801469,0.7339668049792537,0.545799689797794],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6133195020746894,0.5325643956801469,0.6835518672199176,0.545799689797794],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.14825726141078893,0.5325643956801469,0.17185892116182627,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.17526970954356905,0.5325643956801469,0.2264875518672205,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22705394190871428,0.5325643956801469,0.35312863070539485,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35452282157676407,0.5325643956801469,0.4805975103734446,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48199170124481383,0.5325643956801469,0.6080663900414944,0.545799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.77688796680498,0.5570401252297793,0.7836734439834031,0.5717754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7880912863070546,0.5570401252297793,0.7949599170124487,0.5717754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.79922041493776,0.5570401252297793,0.8060058921161832,0.5717754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278013,0.5570401252297793,0.8225947717842328,0.5717754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.6787966804979261,0.5570401252297793,0.7725851452282163,0.5717754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6359751037344404,0.5570401252297793,0.6744751867219924,0.5717754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5955186721991708,0.5570401252297793,0.6315451867219923,0.5717754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5819502074688803,0.5570401252297793,0.5911178838174279,0.5717754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5350207468879674,0.5570401252297793,0.5775956016597515,0.5717754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.47452282157676406,0.5570401252297793,0.5306101244813284,0.5717754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.4059336099585068,0.5570401252297793,0.46987966804979314,0.5717754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.14825726141078913,0.5570401252297793,0.1640772199170132,0.5717754193474264],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1655601659751045,0.5570401252297793,0.4061307883817436,0.5717754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7753200000000009,0.5835107134650734,0.7821054771784242,0.5982460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7862240663900423,0.5835107134650734,0.7948597095435692,0.5982460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377602,0.5835107134650734,0.8060058921161835,0.5982460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278016,0.5835107134650734,0.8229682157676356,0.5982460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.735933609958507,0.5835107134650734,0.7751820746887974,0.5982460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیري","boundary":[0.6492946058091296,0.5835107134650734,0.731530456431536,0.5982460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5512033195020757,0.5835107134650734,0.6448673029045651,0.5982460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5083817427385902,0.5835107134650734,0.546881825726142,0.5982460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.4680497925311213,0.5835107134650734,0.5039518257261419,0.5982460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.14825726141078932,0.5835107134650734,0.1647840248962665,0.5982460075827205],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.16556016597510467,0.5835107134650734,0.4671266390041504,0.5982460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7788054771784244,0.6099813017003676,0.7855909543568476,0.6247165958180145],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7897095435684658,0.6099813017003676,0.7948735269709554,0.6247165958180145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377604,0.6099813017003676,0.8060058921161837,0.6247165958180145],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278018,0.6099813017003676,0.8229682157676358,0.6247165958180145],"dir":"ltr"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.7263485477178434,0.6099813017003676,0.774224439834026,0.6247165958180145],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.6281327800829888,0.6099813017003676,0.721921244813279,0.6247165958180145],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5853112033195033,0.6099813017003676,0.6238112863070552,0.6247165958180145],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5448547717842336,0.6099813017003676,0.581005767634856,0.6247165958180145],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.51883817427386,0.6099813017003676,0.5404996680497937,0.6247165958180145],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.4452697095435696,0.6099813017003676,0.5144539419087149,0.6247165958180145],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.4009543568464742,0.6099813017003676,0.44086829875518785,0.6247165958180145],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.14825726141078965,0.6099813017003676,0.1705216182572627,0.6247165958180145],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.17427385892116312,0.6099813017003676,0.40177394190871507,0.6247165958180145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7759424066390056,0.6364518899356617,0.7827278838174289,0.6511871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7868464730290471,0.6364518899356617,0.7948792531120346,0.6511871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377607,0.6364518899356617,0.806005892116184,0.6511871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278021,0.6364518899356617,0.8229682157676361,0.6511871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.7237344398340264,0.6364518899356617,0.7713816597510388,0.6511871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7015767634854786,0.6364518899356617,0.719288464730292,0.6511871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"کلیات","boundary":[0.6484232365145243,0.6364518899356617,0.6973382987551883,0.6511871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5502074688796695,0.6364518899356617,0.6439959336099599,0.6511871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.507385892116184,0.6364518899356617,0.5458859751037359,0.6511871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.4670539419087152,0.6364518899356617,0.5030804564315368,0.6511871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.1482572614107899,0.6364518899356617,0.1670499585062256,0.6511871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.16991701244813429,0.6364518899356617,0.467126639004151,0.6511871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7761913692946075,0.6629224781709558,0.7829768464730308,0.6776577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7870954356846489,0.6629224781709558,0.7948579668049809,0.6776577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.799220414937761,0.6629224781709558,0.8060058921161842,0.6776577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278023,0.6629224781709558,0.8229682157676363,0.6776577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"مزایا","boundary":[0.7345643153526991,0.6629224781709558,0.7717547302904584,0.6776577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7209958506224086,0.6629224781709558,0.7301635269709563,0.6776577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"معایب","boundary":[0.6641078838174294,0.6629224781709558,0.7167024896265579,0.6776577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.597012448132782,0.6629224781709558,0.6596688796680517,0.6776577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5788381742738606,0.6629224781709558,0.5926000829875536,0.6776577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.4808713692946079,0.6629224781709558,0.5745353526970971,0.6776577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1482572614107904,0.6629224781709558,0.17106211618257464,0.6776577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.17427385892116387,0.6629224781709558,0.4801971784232386,0.6776577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7748220746887988,0.6893930664062499,0.7816075518672221,0.7041283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7857261410788402,0.6893930664062499,0.7949022821576784,0.7041283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377615,0.6893930664062499,0.8060058921161847,0.7041283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278029,0.6893930664062499,0.8229682157676369,0.7041283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7233609958506246,0.6893930664062499,0.7704674688796702,0.7041283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6751867219917034,0.6893930664062499,0.7187804564315374,0.7041283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5770954356846495,0.6893930664062499,0.6707594190871389,0.7041283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.14825726141079065,0.6893930664062499,0.1683804149377616,0.7041283605238969],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16991701244813504,0.6893930664062499,0.5760478008298778,0.7041283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.774822074688799,0.715863654641544,0.7816075518672223,0.7305989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7857261410788404,0.715863654641544,0.7949022821576787,0.7305989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377617,0.715863654641544,0.806005892116185,0.7305989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278031,0.715863654641544,0.8229682157676371,0.7305989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7204979253112058,0.715863654641544,0.7703484647302931,0.7305989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6724481327800855,0.715863654641544,0.7160418672199195,0.7305989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.6178008298755211,0.715863654641544,0.6681087136929484,0.7305989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5197095435684673,0.715863654641544,0.6133735269709567,0.7305989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.14825726141079093,0.715863654641544,0.16694601659751293,0.7305989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16991701244813534,0.715863654641544,0.5194087966805006,0.7305989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7772614107883844,0.7423342428768381,0.7840468879668077,0.7570695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.788464730290459,0.7423342428768381,0.7949591701244839,0.7570695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377621,0.7423342428768381,0.8060058921161853,0.7570695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278035,0.7423342428768381,0.8229682157676375,0.7570695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7213692946058119,0.7423342428768381,0.7730907883817455,0.7570695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6647302904564343,0.7423342428768381,0.717013070539422,0.7570695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.6126970954356874,0.7423342428768381,0.6603029875518699,0.7570695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.14825726141079126,0.7423342428768381,0.17162340248962943,0.7570695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17427385892116468,0.7423342428768381,0.6109025726141109,0.7570695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7383983402489654,0.7681526309742648,0.7444356846473057,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7482572614107912,0.7681526309742648,0.7564045643153555,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7544813278008327,0.7681526309742648,0.7661203319502102,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7645643153526999,0.7681526309742648,0.7759419087136957,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7740248962655629,0.7681526309742648,0.7856639004149406,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7841078838174302,0.7681526309742648,0.7958215767634883,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6927385892116209,0.7681526309742648,0.7384294605809156,0.7813879250919118],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6767551867219943,0.7681526309742648,0.6886680497925338,0.7813879250919118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.655244813278011,0.7681526309742648,0.6612821576763512,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.6155601659751063,0.7681526309742648,0.6512614107883844,0.7813879250919118],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5665145228215793,0.7681526309742648,0.611452282157679,0.7813879250919118],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.14825726141079096,0.7681526309742648,0.17083195020747147,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.1712863070539445,0.7681526309742648,0.30931120331950474,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31070539419087395,0.7681526309742648,0.4367800829875545,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4381742738589237,0.7681526309742648,0.5642489626556043,0.7813879250919118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7347883817427411,0.7919761603860294,0.7408257261410813,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7446473029045668,0.7919761603860294,0.7559875518672224,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7544813278008324,0.7919761603860294,0.7657468879668076,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7645643153526996,0.7919761603860294,0.775568464730293,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7740248962655627,0.7919761603860294,0.7852904564315378,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.78410788381743,0.7919761603860294,0.7954481327800856,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6891286307053966,0.7919761603860294,0.7348195020746913,0.8052114545036764],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6552697095435709,0.7919761603860294,0.6850705394190895,0.8052114545036764],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6454107883817451,0.7919761603860294,0.6514481327800854,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"جمعآوري","boundary":[0.5728630705394215,0.7919761603860294,0.6414709543568489,0.8052114545036764],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5342738589211643,0.7919761603860294,0.5689792531120357,0.8052114545036764],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.1482572614107909,0.7919761603860294,0.1702904564315378,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.17128630705394446,0.7919761603860294,0.2776618257261437,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2788381742738615,0.7919761603860294,0.40491286307054203,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40630705394191124,0.7919761603860294,0.5323817427385918,0.8052114545036764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7330705394190897,0.8157996897977942,0.7443360995850647,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7431535269709569,0.8157996897977942,0.7560809128630731,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7544813278008324,0.8157996897977942,0.7657468879668076,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7645643153526996,0.8157996897977942,0.775568464730293,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7740248962655627,0.8157996897977942,0.7852904564315378,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.78410788381743,0.8157996897977942,0.7954481327800856,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.687510373443986,0.8157996897977942,0.7332012448132806,0.8290349839154412],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.6497925311203345,0.8157996897977942,0.6835145228215794,0.8290349839154412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6397095435684673,0.8157996897977942,0.6496058091286332,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5940248962655628,0.8157996897977942,0.6357821576763512,0.8290349839154412],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.5396265560166,0.8157996897977942,0.5901410788381768,0.8290349839154412],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.14825726141079099,0.8157996897977942,0.17131742738589473,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.17128630705394451,0.8157996897977942,0.28160165975104,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28282157676348807,0.8157996897977942,0.4088962655601686,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41029045643153783,0.8157996897977942,0.5363651452282184,0.8290349839154412],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7361825726141106,0.8396232192095587,0.7474481327800857,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7462655601659778,0.8396232192095587,0.7560746887966832,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7544813278008325,0.8396232192095587,0.7657468879668077,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7645643153526998,0.8396232192095587,0.7755684647302931,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7740248962655628,0.8396232192095587,0.7852904564315379,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7841078838174301,0.8396232192095587,0.7954481327800857,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6906224066390069,0.8396232192095587,0.7363132780083015,0.8528585133272057],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6445643153526999,0.8396232192095587,0.6866141078838203,0.8528585133272057],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6347053941908741,0.8396232192095587,0.6407427385892144,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.5885477178423264,0.8396232192095587,0.6307095435684674,0.8528585133272057],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.5341493775933637,0.8396232192095587,0.5846639004149404,0.8528585133272057],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.14825726141079104,0.8396232192095587,0.17131742738589478,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.17128630705394457,0.8396232192095587,0.2776618257261438,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2788381742738616,0.8396232192095587,0.40491286307054214,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40630705394191136,0.8396232192095587,0.532381742738592,0.8528585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.733568464730293,0.8634467486213235,0.7448340248962682,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7436514522821602,0.8634467486213235,0.7560373443983429,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7544813278008325,0.8634467486213235,0.7657468879668077,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7645643153526998,0.8634467486213235,0.7755684647302931,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7740248962655628,0.8634467486213235,0.7852904564315379,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7841078838174301,0.8634467486213235,0.7954481327800857,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6880082987551893,0.8634467486213235,0.7336991701244839,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.6497925311203345,0.8634467486213235,0.6838443983402516,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6397095435684674,0.8634467486213235,0.6496058091286333,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.5828215767634881,0.8634467486213235,0.6358692946058118,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5706224066390068,0.8634467486213235,0.5787323651452309,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"تطبیق","boundary":[0.5221991701244839,0.8634467486213235,0.5662780082987579,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5080082987551894,0.8634467486213235,0.5183526970954383,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.4553526970954383,0.8634467486213235,0.504049792531123,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.40630705394191136,0.8634467486213235,0.45124481327801097,0.8766820427389705],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.14825726141079099,0.8634467486213235,0.1648008298755213,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16730290456431798,0.8634467486213235,0.2736784232365172,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.274854771784235,0.8634467486213235,0.40092946058091555,0.8766820427389705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7746975933609986,0.8879224781709558,0.7814830705394218,0.9026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.78560165975104,0.8879224781709558,0.7991556846473055,0.9026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377621,0.8879224781709558,0.8060058921161853,0.9026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278035,0.8879224781709558,0.8225947717842349,0.9026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7143983402489654,0.8879224781709558,0.7701114522821605,0.9026577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.6623651452282184,0.8879224781709558,0.7098465560166002,0.9026577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.1482572614107911,0.8879224781709558,0.1666757676348575,0.9026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1699170124481355,0.8879224781709558,0.6631847302904592,0.9026577722886028],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.13118,0.85294,0.90266],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/f87e4b5ea849b2c801a6509b6dff27fd.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/93305d47b370ff9ca08146ebdbf489fd.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.08253,0.14703,0.12117]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7990456431535271,0.08252699908088229,0.852970705394191,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7473858921161826,0.08252699908088229,0.794264439834025,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74739,0.08253,0.85297,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.1644398340248963,0.08473288143382347,0.17487311203319503,0.09946817555147054],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16444,0.08473,0.17487,0.09947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7739507053941911,0.1318342428768382,0.7807361825726143,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7848547717842325,0.1318342428768382,0.7991156016597512,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377595,0.1318342428768382,0.8060058921161827,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278009,0.1318342428768382,0.8224702904564315,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.717883817427386,0.1318342428768382,0.7695429460580915,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6731950207468881,0.1318342428768382,0.7135039419087138,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.14825726141078863,0.1318342428768382,0.17135315352697122,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116207,0.1318342428768382,0.6718984232365148,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7699673029045647,0.15821659581801475,0.776752780082988,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7808713692946061,0.15821659581801475,0.7991027800829879,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992204149377597,0.15821659581801475,0.8060058921161829,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8101244813278011,0.15821659581801475,0.8229682157676351,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.6892531120331954,0.15821659581801475,0.7654905809128634,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.14825726141078885,0.15821659581801475,0.17312016597510418,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116226,0.15821659581801475,0.6893258091286312,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8086307053941914,0.19430620978860297,0.8529379668049797,0.21045326861213237],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7625726141078842,0.19430620978860297,0.8037134439834029,0.21045326861213237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7578423236514527,0.19430620978860297,0.7626261410788385,0.21045326861213237],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.6936099585062245,0.19430620978860297,0.7531099170124487,0.21045326861213237],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6143153526970958,0.19430620978860297,0.6886572199170129,0.21045326861213237],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1482572614107888,0.19430620978860297,0.1748416182572618,0.21045326861213237],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.17477178423236556,0.19430620978860297,0.22764435684647344,0.21045326861213237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22817427385892156,0.19430620978860297,0.38198539419087174,0.21045326861213237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835269709543572,0.19430620978860297,0.5373380912863074,0.21045326861213237],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.5391286307053945,0.18999349437040444,0.5897459751037348,0.20614055319393385],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5954409958506228,0.18999349437040444,0.6093596265560169,0.20614055319393385],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7659336099585067,0.23145188993566174,0.8212307053941914,0.24618718405330883],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7212448132780087,0.23145188993566174,0.7615537344398344,0.24618718405330883],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.14825726141078893,0.23145188993566174,0.17251730290456488,0.24618718405330883],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116234,0.23145188993566174,0.7198237344398346,0.24618718405330883],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7660580912863075,0.25792247817095587,0.8212307053941914,0.27265777228860294],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.14825726141078893,0.25792247817095587,0.17251730290456488,0.27265777228860294],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116234,0.25792247817095587,0.763392199170125,0.27265777228860294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7793034024896272,0.28439306640625,0.7860888796680504,0.2991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7902074688796685,0.28439306640625,0.7990806224066395,0.2991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.797178423236515,0.28439306640625,0.809939004149378,0.2991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385896,0.28439306640625,0.8229924896265565,0.2991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"اصو","boundary":[0.7446731950207474,0.28439306640625,0.7748995020746893,0.2991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.1482572614107889,0.28439306640625,0.17097896265560217,0.2991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116234,0.28439306640625,0.6762552697095442,0.2991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"VISE","boundary":[0.6789211618257266,0.28045741900275734,0.7273167634854777,0.2951927131204044],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7753200000000007,0.3108636546415441,0.7821054771784239,0.32559894875919115],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.786224066390042,0.3108636546415441,0.799067800829876,0.32559894875919115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.797178423236515,0.3108636546415441,0.809939004149378,0.32559894875919115],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385896,0.3108636546415441,0.8229924896265565,0.32559894875919115],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7150207468879675,0.3108636546415441,0.7709414937759342,0.32559894875919115],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6690871369294612,0.3108636546415441,0.7105809958506231,0.32559894875919115],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.14825726141078915,0.3108636546415441,0.16808937759336176,0.32559894875919115],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16991701244813356,0.3108636546415441,0.6675415767634864,0.32559894875919115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7735772614107892,0.3373342428768382,0.7803627385892125,0.3520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7844813278008306,0.3373342428768382,0.7990920746887974,0.3520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365152,0.3373342428768382,0.8099390041493784,0.3520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385899,0.3373342428768382,0.8229924896265567,0.3520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7437759336099593,0.3373342428768382,0.7691169709543577,0.3520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7177593360995859,0.3373342428768382,0.7394208298755194,0.3520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6693360995850629,0.3373342428768382,0.713386680497926,0.3520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"متنی","boundary":[0.6276348547717849,0.3373342428768382,0.6647636514522828,0.3520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.14825726141078924,0.3373342428768382,0.16808937759336182,0.3520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16991701244813362,0.3373342428768382,0.628329958506225,0.3520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7770627385892126,0.36380483111213235,0.7838482157676359,0.3785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.787966804979254,0.36380483111213235,0.7991058921161834,0.3785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365153,0.36380483111213235,0.8099390041493785,0.3785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.80838174273859,0.36380483111213235,0.8229924896265568,0.3785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7472614107883828,0.36380483111213235,0.7726024481327811,0.3785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7212448132780094,0.36380483111213235,0.7429063070539429,0.3785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6728215767634864,0.36380483111213235,0.7168721576763495,0.3785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومی","boundary":[0.6062240663900424,0.36380483111213235,0.6683402489626565,0.3785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5901659751037354,0.36380483111213235,0.6018698340248971,0.3785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.5432365145228225,0.36380483111213235,0.5857908298755197,0.3785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.14825726141078951,0.36380483111213235,0.16879618257261525,0.3785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16991701244813393,0.36380483111213235,0.5411930290456444,0.3785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7741996680497938,0.39027541934742643,0.780985145228217,0.40501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7851037344398353,0.39027541934742643,0.7991116182572626,0.40501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365158,0.39027541934742643,0.8099390041493788,0.40501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385903,0.39027541934742643,0.8229924896265571,0.40501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"گامهاي","boundary":[0.7087966804979267,0.39027541934742643,0.7698272614107896,0.40501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6628630705394204,0.39027541934742643,0.7044814107883831,0.40501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6368464730290468,0.39027541934742643,0.6585079668049805,0.40501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.5871784232365158,0.39027541934742643,0.632580248962657,0.40501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"کارکردن","boundary":[0.5101244813278021,0.39027541934742643,0.5830085477178436,0.40501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.49419087136929585,0.39027541934742643,0.505707634854773,0.40501071346507345],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.14825726141078982,0.39027541934742643,0.16879618257261553,0.40501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.1699170124481342,0.39027541934742643,0.42355817427386044,0.40501071346507345],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.42597510373444125,0.3863397719439338,0.47204240663900554,0.40107506606158083],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.4772395020746902,0.3863397719439338,0.48994120331950347,0.40107506606158083],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7744486307053957,0.4167460075827205,0.781234107883819,0.4314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7853526970954371,0.4167460075827205,0.7990903319502088,0.4314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.797178423236516,0.4167460075827205,0.809939004149379,0.4314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385906,0.4167460075827205,0.8229924896265574,0.4314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.7173858921161842,0.4167460075827205,0.7700636514522837,0.4314813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"کاري","boundary":[0.6721991701244828,0.4167460075827205,0.7129236099585078,0.4314813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6001244813278025,0.4167460075827205,0.6679216182572628,0.4314813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.14825726141079001,0.4167460075827205,0.17453377593361158,0.4314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1786307053941925,0.4167460075827205,0.5324793360995868,0.4314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.5319087136929477,0.4128103601792279,0.577976016597512,0.42754565429687497],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5831731120331966,0.4128103601792279,0.59587481327801,0.42754565429687497],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7356597510373459,0.44256439568014705,0.7416970954356863,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7455186721991717,0.44256439568014705,0.7480643153526987,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792547,0.44256439568014705,0.758004149377595,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410805,0.44256439568014705,0.7687406639004166,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941925,0.44256439568014705,0.7786680497925329,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560183,0.44256439568014705,0.795790456431537,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.6968464730290472,0.44256439568014705,0.7316327800829892,0.4557996897977941],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.6482987551867235,0.44256439568014705,0.6926576763485494,0.4557996897977941],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.14825726141079004,0.44256439568014705,0.1718589211618274,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.17526970954357016,0.44256439568014705,0.2186078838174291,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21908713692946227,0.44256439568014705,0.34516182572614285,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34655601659751206,0.44256439568014705,0.4726307053941926,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4740248962655619,0.44256439568014705,0.6000995850622424,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6039834024896282,0.44256439568014705,0.6102012448132798,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"HU","boundary":[0.6100829875518688,0.4390293830422794,0.6380912863070556,0.45226467715992646],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6380912863070556,0.44256439568014705,0.6443091286307071,0.4557996897977941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7320497925311218,0.46638792509191174,0.738087136929462,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7419087136929475,0.46638792509191174,0.7480207468879683,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792546,0.46638792509191174,0.7580041493775949,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410804,0.46638792509191174,0.7687406639004165,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941924,0.46638792509191174,0.7786680497925328,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560182,0.46638792509191174,0.7954170124481343,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"مستندات","boundary":[0.6578838174273874,0.46638792509191174,0.7278983402489643,0.4796232192095588],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6164315352697111,0.46638792509191174,0.6538132780083002,0.4796232192095588],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6019917012448147,0.46638792509191174,0.6125041493775949,0.4796232192095588],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.14825726141078993,0.46638792509191174,0.1687406639004165,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.17128630705394346,0.46638792509191174,0.31329460580913027,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3146887966804995,0.46638792509191174,0.44076348547718003,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44215767634854924,0.46638792509191174,0.5682323651452298,0.4796232192095588],"dir":"ltr"},{"str":"PD","boundary":[0.5731120331950224,0.4628529124540441,0.5980020746887983,0.47608820657169115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7303319502074703,0.4902114545036764,0.7363692946058107,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7404149377593376,0.4902114545036764,0.7481141078838189,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792546,0.4902114545036764,0.7580041493775949,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410804,0.4902114545036764,0.7687406639004165,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941924,0.4902114545036764,0.7786680497925328,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560182,0.4902114545036764,0.7954170124481343,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"عبارات","boundary":[0.6758091286307069,0.4902114545036764,0.7264668049792545,0.5034467486213235],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.14825726141078988,0.4902114545036764,0.16874066390041645,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17128630705394338,0.4902114545036764,0.2894813278008314,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2907883817427401,0.4902114545036764,0.4168630705394206,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41825726141078984,0.4902114545036764,0.5443319502074704,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5457261410788397,0.4902114545036764,0.6718008298755201,0.5034467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.733443983402491,0.5140349839154411,0.7394813278008313,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7435269709543583,0.5140349839154411,0.7481078838174289,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792545,0.5140349839154411,0.7580041493775947,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410802,0.5140349839154411,0.7687406639004164,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941923,0.5140349839154411,0.7786680497925326,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560181,0.5140349839154411,0.7954170124481342,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"کدها","boundary":[0.6956016597510387,0.5140349839154411,0.7335124481327815,0.5272702780330882],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.14825726141078976,0.5140349839154411,0.17131742738589348,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.1712863070539433,0.5140349839154411,0.3093112033195035,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3107053941908728,0.5140349839154411,0.43678008298755333,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43817427385892255,0.5140349839154411,0.5642489626556031,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5656431535269724,0.5140349839154411,0.6917178423236529,0.5272702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7308298755186735,0.5378585133272058,0.7368672199170138,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7409128630705407,0.5378585133272058,0.7480705394190884,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792544,0.5378585133272058,0.7580041493775946,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410801,0.5378585133272058,0.7687406639004163,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941922,0.5378585133272058,0.7786680497925325,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.782489626556018,0.5378585133272058,0.7954170124481341,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"سوپرکدها","boundary":[0.6505394190871381,0.5378585133272058,0.7269896265560177,0.5510938074448529],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.14825726141078951,0.5378585133272058,0.17131742738589326,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.17128630705394307,0.5378585133272058,0.26584232365145344,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2668879668049804,0.5378585133272058,0.39296265560166094,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3943568464730302,0.5378585133272058,0.5204315352697108,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.52182572614108,0.5378585133272058,0.6479004149377605,0.5510938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7313029045643163,0.5616820427389705,0.7373402489626566,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7411618257261421,0.5616820427389705,0.7480767634854782,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792542,0.5616820427389705,0.7580041493775944,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410799,0.5616820427389705,0.7687406639004161,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.772630705394192,0.5616820427389705,0.7786680497925322,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560177,0.5616820427389705,0.7954170124481339,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشتها","boundary":[0.6417012448132788,0.5616820427389705,0.7274813278008307,0.5749173368566176],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.14825726141078924,0.5616820427389705,0.17131742738589295,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.17128630705394274,0.5616820427389705,0.2579626556016606,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.258921161825727,0.5616820427389705,0.38499585062240754,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38639004149377676,0.5616820427389705,0.5124647302904574,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5138589211618265,0.5616820427389705,0.6399336099585071,0.5749173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7298340248962664,0.5855055721507352,0.7358713692946066,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7399170124481336,0.5855055721507352,0.7481016597510382,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792539,0.5855055721507352,0.7580041493775942,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410797,0.5855055721507352,0.7687406639004158,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941918,0.5855055721507352,0.778668049792532,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560175,0.5855055721507352,0.7954170124481337,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"همخانوادهها","boundary":[0.6344813278008306,0.5855055721507352,0.7258381742738595,0.5987408662683823],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.14825726141078902,0.5855055721507352,0.17107468879668114,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.17128630705394257,0.5855055721507352,0.2500829875518679,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2509543568464737,0.5855055721507352,0.37702904564315426,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3784232365145235,0.5855055721507352,0.5044979253112041,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5058921161825732,0.5855055721507352,0.6319668049792538,0.5987408662683823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7298340248962661,0.6093291015624999,0.7358713692946064,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7399170124481333,0.6093291015624999,0.7481016597510379,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519668049792536,0.6093291015624999,0.758004149377594,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7618257261410794,0.6093291015624999,0.7687406639004155,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941915,0.6093291015624999,0.7786680497925318,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560173,0.6093291015624999,0.7954170124481335,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"نمایش","boundary":[0.6770539419087143,0.6093291015624999,0.7259751037344403,0.622564395680147],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.634730290456432,0.6093291015624999,0.6731763485477184,0.622564395680147],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.1482572614107889,0.6093291015624999,0.17107468879668103,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.17128630705394243,0.6093291015624999,0.2500829875518678,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2509543568464736,0.6093291015624999,0.37702904564315415,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37842323651452336,0.6093291015624999,0.504497925311204,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5058921161825731,0.6093291015624999,0.6319668049792537,0.622564395680147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730793360995858,0.6338048311121321,0.7798648132780089,0.6485401252297792],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7839834024896272,0.6338048311121321,0.7987612033195027,0.6485401252297792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365151,0.6338048311121321,0.8095655601659757,0.6485401252297792],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385898,0.6338048311121321,0.822619045643154,0.6485401252297792],"dir":"ltr"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.6906224066390049,0.6338048311121321,0.7685749792531126,0.6485401252297792],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6293775933609965,0.6338048311121321,0.6863169709543574,0.6485401252297792],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایشگر","boundary":[0.5512033195020752,0.6338048311121321,0.6250441493775939,0.6485401252297792],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.14825726141078904,0.6338048311121321,0.1736606639004156,0.6485401252297792],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1742738589211625,0.6338048311121321,0.5194087966804987,0.6485401252297792],"dir":"ltr"},{"str":"HU","boundary":[0.520082987551868,0.6298691837086395,0.5512655601659757,0.6446044778262866],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730793360995859,0.6602754193474263,0.779864813278009,0.6750107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7839834024896273,0.6602754193474263,0.7991346473029053,0.6750107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365152,0.6602754193474263,0.8099390041493784,0.6750107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385899,0.6602754193474263,0.8229924896265567,0.6750107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.7206224066390049,0.6602754193474263,0.7686435684647311,0.6750107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6909958506224073,0.6602754193474263,0.7162124066390049,0.6750107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.14825726141078915,0.6602754193474263,0.1736606639004157,0.6750107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116262,0.6602754193474263,0.6893258091286315,0.6750107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7755186721991708,0.6867460075827204,0.788279253112034,0.7014813017003674],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7867219917012455,0.6867460075827204,0.7991915352697102,0.7014813017003674],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365152,0.6867460075827204,0.8099390041493784,0.7014813017003674],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385899,0.6867460075827204,0.8229924896265567,0.7014813017003674],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7304564315352705,0.6867460075827204,0.7713056016597518,0.7014813017003674],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6873858921161833,0.6867460075827204,0.7261146473029052,0.7014813017003674],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.6334854771784239,0.6867460075827204,0.6830244398340255,0.7014813017003674],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.14825726141078927,0.6867460075827204,0.17507427385892202,0.7014813017003674],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17863070539419174,0.6867460075827204,0.632686804979254,0.7014813017003674],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7729548547717852,0.7132165958180146,0.7797403319502084,0.7279518899356615],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7838589211618265,0.7132165958180146,0.7974129460580922,0.7279518899356615],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365153,0.7132165958180146,0.8099390041493785,0.7279518899356615],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.80838174273859,0.7132165958180146,0.8229924896265568,0.7279518899356615],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7277178423236523,0.7132165958180146,0.7685670124481337,0.7279518899356615],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.6450622406639013,0.7132165958180146,0.7232889211618266,0.7279518899356615],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5992531120331958,0.7132165958180146,0.6407469709543576,0.7279518899356615],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.14825726141078935,0.7132165958180146,0.1750742738589221,0.7279518899356615],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17863070539419182,0.7132165958180146,0.5978320331950218,0.7279518899356615],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7722079668049804,0.7396871840533086,0.7789934439834036,0.7544224781709556],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7831120331950218,0.7396871840533086,0.7973728630705404,0.7544224781709556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365154,0.7396871840533086,0.8099390041493786,0.7544224781709556],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385901,0.7396871840533086,0.8229924896265569,0.7544224781709556],"dir":"ltr"},{"str":"مستندات","boundary":[0.6896265560165987,0.7396871840533086,0.7677297510373455,0.7544224781709556],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6435684647302916,0.7396871840533086,0.6851868049792543,0.7544224781709556],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.1482572614107896,0.7396871840533086,0.17239257261410912,0.7544224781709556],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................(","boundary":[0.17427385892116304,0.7396871840533086,0.604806348547719,0.7544224781709556],"dir":"ltr"},{"str":"PD","boundary":[0.6047302904564328,0.7357515366498161,0.6324412033195033,0.750486830767463],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6324896265560178,0.7396871840533086,0.6394121576763497,0.7544224781709556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7334439834024907,0.7655055721507351,0.7433402489626567,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.743526970954358,0.7655055721507351,0.7499315352697107,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7497510373443995,0.7655055721507351,0.7596473029045655,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7598340248962667,0.7655055721507351,0.7726431535269721,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726307053941921,0.7655055721507351,0.7786680497925323,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560178,0.7655055721507351,0.7957904564315365,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"آمادهسازي","boundary":[0.6459336099585073,0.7655055721507351,0.729728215767636,0.7787408662683821],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.5716182572614119,0.7655055721507351,0.6417572614107896,0.7787408662683821],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5304149377593372,0.7655055721507351,0.5676721991701256,0.7787408662683821],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.14825726141078954,0.7655055721507351,0.16993568464730407,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.17128630705394307,0.7655055721507351,0.273721991701246,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2748547717842335,0.7655055721507351,0.40092946058091405,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4023236514522833,0.7655055721507351,0.5283983402489638,0.7787408662683821],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.730058091286308,0.7893291015624998,0.7360954356846484,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7399170124481338,0.7893291015624998,0.7498879668049803,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7497510373443994,0.7893291015624998,0.7596473029045653,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7598340248962666,0.7893291015624998,0.772643153526972,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.772630705394192,0.7893291015624998,0.7786680497925322,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560177,0.7893291015624998,0.7954170124481339,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"بارگذاري","boundary":[0.6587551867219927,0.7893291015624998,0.7260684647302915,0.8025643956801469],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.5844398340248973,0.7893291015624998,0.654578838174275,0.8025643956801469],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5431120331950218,0.7893291015624998,0.5803692946058102,0.8025643956801469],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.1482572614107895,0.7893291015624998,0.16607053941908825,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.16730290456431646,0.7893291015624998,0.2854979253112045,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2868049792531131,0.7893291015624998,0.41287966804979365,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4142738589211629,0.7893291015624998,0.5403485477178435,0.8025643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7284398340248973,0.8131526309742646,0.7344771784232377,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.738298755186723,0.8131526309742646,0.7498568464730302,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7497510373443994,0.8131526309742646,0.7596473029045653,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7598340248962666,0.8131526309742646,0.772643153526972,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.772630705394192,0.8131526309742646,0.7786680497925322,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7824896265560177,0.8131526309742646,0.7954170124481339,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.6680912863070549,0.8131526309742646,0.7244439834024906,0.8263879250919117],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.5937759336099595,0.8131526309742646,0.6639149377593372,0.8263879250919117],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5525726141078848,0.8131526309742646,0.5897053941908724,0.8263879250919117],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.14825726141078943,0.8131526309742646,0.16607053941908817,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16730290456431637,0.8131526309742646,0.29337759336099695,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29477178423236616,0.8131526309742646,0.4208464730290467,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.422240663900416,0.8131526309742646,0.5483153526970965,0.8263879250919117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682245643153539,0.8376283605238969,0.7750100414937772,0.852363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7791286307053953,0.8376283605238969,0.797360041493777,0.852363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365156,0.8376283605238969,0.8095655601659761,0.852363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385902,0.8376283605238969,0.8226190456431545,0.852363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7121576763485489,0.8376283605238969,0.7638168049792543,0.852363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6674688796680509,0.8376283605238969,0.7077778008298766,0.852363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.1482572614107896,0.8376283605238969,0.17106211618257383,0.852363654641544],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116307,0.8376283605238969,0.6675415767634868,0.852363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664818257261423,0.864098948759191,0.7732673029045656,0.8788342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7773858921161837,0.864098948759191,0.7973843153526983,0.8788342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971784232365158,0.864098948759191,0.8099390041493788,0.8788342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8083817427385903,0.864098948759191,0.8229924896265571,0.8788342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.685767634854773,0.864098948759191,0.762005103734441,0.8788342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.14825726141078976,0.864098948759191,0.1739309128630719,0.8788342428768381],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116318,0.864098948759191,0.684968962655603,0.8788342428768381],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.13183,0.85294,0.87883],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/a8dbe4f671c44940470126d75b8e7eb9.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/be7c454b52f84854cae54214cc108b99.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08,0.14706,0.10087]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8265560165975102,0.08596817555147059,0.8369709958506222,0.10070346966911764],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82656,0.08597,0.83697,0.1007],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3644813278008298,0.08252699908088229,0.45698514522821576,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32975103734439826,0.08252699908088229,0.35979049792531115,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2890456431535269,0.08252699908088229,0.3247816182572613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27410788381742734,0.08252699908088229,0.28452286307053937,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.209253112033195,0.08252699908088229,0.26953381742738586,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.14726141078838173,0.07999997127757347,0.18875103734439833,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.19341908713692946,0.07999997127757347,0.2048278008298755,0.09323526539522053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08,0.45699,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8086307053941905,0.13262973920036758,0.8529379668049789,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7523651452282155,0.13262973920036758,0.8037903734439832,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7476348547717839,0.13262973920036758,0.7524186721991698,0.148776798023897],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6799170124481324,0.13262973920036758,0.7426533609958502,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6623651452282154,0.13262973920036758,0.6749853112033192,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.5914107883817424,0.13262973920036758,0.6574274688796677,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5409958506224064,0.13262973920036758,0.5866015767634852,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.4617012448132776,0.13262973920036758,0.5360431120331948,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43307053941908674,0.13262973920036758,0.4568073858921158,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.37991701244813236,0.13262973920036758,0.42818800829875475,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"متنی","boundary":[0.3338589211618253,0.13262973920036758,0.37482970954356803,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.14825726141078804,0.13262973920036758,0.17764356846472995,0.148776798023897],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.17962655601659716,0.13262973920036758,0.32863107883817394,0.148776798023897],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7659336099585059,0.1696871840533088,0.8212307053941906,0.18442247817095586],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7212448132780079,0.1696871840533088,0.7615537344398337,0.18442247817095586],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.1482572614107881,0.1696871840533088,0.17507427385892088,0.18442247817095586],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1786307053941906,0.1696871840533088,0.7198237344398338,0.18442247817095586],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7660580912863069,0.19615777228860293,0.8212307053941907,0.21089306640625],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.1482572614107882,0.19615777228860293,0.175074273858921,0.21089306640625],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.1786307053941907,0.19615777228860293,0.7633921991701244,0.21089306640625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7827888796680498,0.22262836052389703,0.789574356846473,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7936929460580912,0.22262836052389703,0.8025660995850621,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006639004149376,0.22262836052389703,0.8134244813278008,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8118672199170123,0.22262836052389703,0.8230063070539417,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.72298755186722,0.22262836052389703,0.7782846473029046,0.2373636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.6408298755186723,0.22262836052389703,0.7185334854771783,0.2373636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.6003734439834026,0.22262836052389703,0.6365662655601662,0.2373636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.14825726141078852,0.22262836052389703,0.1750742738589213,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17863070539419101,0.22262836052389703,0.597832033195021,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7788054771784235,0.24909894875919117,0.7855909543568468,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7897095435684649,0.24909894875919117,0.8025532780082989,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.800663900414938,0.24909894875919117,0.813424481327801,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8118672199170126,0.24909894875919117,0.823006307053942,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"عبارتسازي","boundary":[0.6760580912863073,0.24909894875919117,0.7742952697095439,0.2638342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.14825726141078863,0.24909894875919117,0.165407676348548,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.165560165975104,0.24909894875919117,0.6762552697095439,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7394190871369296,0.2749173368566177,0.74545643153527,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7495020746887969,0.2749173368566177,0.7520477178423238,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7557261410788384,0.2749173368566177,0.7617634854771786,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7658091286307056,0.2749173368566177,0.7719211618257265,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892118,0.2749173368566177,0.7817800829875522,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510377,0.2749173368566177,0.7957842323651455,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"فعا","boundary":[0.7145975103734442,0.2749173368566177,0.7356224066390044,0.2881526309742647],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6562655601659754,0.2749173368566177,0.6989688796680501,0.2881526309742647],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.6017427385892118,0.2749173368566177,0.6522759336099586,0.2881526309742647],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.14825726141078863,0.2749173368566177,0.16429668049792556,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16730290456431562,0.2749173368566177,0.2185207468879671,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21908713692946086,0.2749173368566177,0.3451618257261414,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3465560165975107,0.2749173368566177,0.4726307053941912,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47402489626556044,0.2749173368566177,0.600099585062241,0.2881526309742647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358091286307055,0.29874086626838237,0.7418464730290457,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7458921161825727,0.29874086626838237,0.7520041493775935,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7557261410788383,0.29874086626838237,0.7617634854771785,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7658091286307055,0.29874086626838237,0.7719211618257263,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892117,0.29874086626838237,0.7817800829875521,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510375,0.29874086626838237,0.795410788381743,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.6892531120331951,0.29874086626838237,0.7319004149377594,0.3119761603860294],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.6347302904564315,0.29874086626838237,0.6851390041493776,0.3119761603860294],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.14825726141078846,0.29874086626838237,0.16786307053941918,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.17128630705394196,0.29874086626838237,0.2500829875518673,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2509543568464731,0.29874086626838237,0.37702904564315365,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37842323651452286,0.29874086626838237,0.5044979253112034,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5058921161825727,0.29874086626838237,0.6319668049792533,0.3119761603860294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7770627385892118,0.32321659581801465,0.7838482157676351,0.3379518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7879668049792532,0.32321659581801465,0.8022041078838175,0.3379518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.800663900414938,0.32321659581801465,0.8130510373443984,0.3379518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8118672199170126,0.32321659581801465,0.8226328630705395,0.3379518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7287136929460584,0.32321659581801465,0.772556390041494,0.3379518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6928630705394193,0.32321659581801465,0.7243574688796682,0.3379518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6103319502074691,0.32321659581801465,0.6884136099585064,0.3379518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.14825726141078863,0.32321659581801465,0.17185207468879693,0.3379518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1742738589211621,0.32321659581801465,0.6109025726141082,0.3379518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7378008298755189,0.34903498391544113,0.7438381742738592,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7478838174273862,0.34903498391544113,0.7504294605809131,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7541078838174277,0.34903498391544113,0.7601452282157679,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7641908713692949,0.34903498391544113,0.7718900414937763,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892118,0.34903498391544113,0.7817800829875522,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510377,0.34903498391544113,0.7957842323651455,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6636099585062243,0.34903498391544113,0.7338423236514525,0.3622702780330882],"dir":"rtl"},{"str":"ویو","boundary":[0.6369709543568467,0.34903498391544113,0.6596950207468881,0.3622702780330882],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14825726141078854,0.34903498391544113,0.16890871369294622,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1712863070539421,0.34903498391544113,0.2500829875518674,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2509543568464732,0.34903498391544113,0.37702904564315376,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37842323651452303,0.34903498391544113,0.5044979253112035,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5058921161825728,0.34903498391544113,0.6319668049792534,0.3622702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7344149377593362,0.3728585133272058,0.7404522821576766,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7442738589211619,0.3728585133272058,0.7503858921161828,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7541078838174275,0.3728585133272058,0.7601452282157678,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7641908713692948,0.3728585133272058,0.7718900414937762,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892117,0.3728585133272058,0.7817800829875521,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510375,0.3728585133272058,0.795410788381743,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.660124481327801,0.3728585133272058,0.7303568464730291,0.3860938074448529],"dir":"rtl"},{"str":"برمبناي","boundary":[0.6012448132780086,0.3728585133272058,0.6561348547717843,0.3860938074448529],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5371369294605811,0.3728585133272058,0.5973734439834026,0.3860938074448529],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14825726141078865,0.3728585133272058,0.16890871369294633,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1712863070539422,0.3728585133272058,0.27766182572614145,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2788381742738592,0.3728585133272058,0.4049128630705398,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.406307053941909,0.3728585133272058,0.5323817427385896,0.3860938074448529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7327966804979256,0.3966820427389705,0.7388340248962659,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7426556016597513,0.3966820427389705,0.7503547717842327,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7541078838174277,0.3966820427389705,0.7601452282157679,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7641908713692949,0.3966820427389705,0.7718900414937763,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892118,0.3966820427389705,0.7817800829875522,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510377,0.3966820427389705,0.7954107883817431,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6585062240663904,0.3966820427389705,0.7287385892116185,0.4099173368566176],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.6146887966804983,0.3966820427389705,0.6544979253112035,0.4099173368566176],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.14825726141078865,0.3966820427389705,0.1699356846473032,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.17128630705394218,0.3966820427389705,0.2303838174273862,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2310373443983405,0.3966820427389705,0.35711203319502105,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3585062240663903,0.3966820427389705,0.48458091286307087,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4859751037344401,0.3966820427389705,0.6120497925311207,0.4099173368566176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358091286307057,0.4205055721507352,0.7418464730290459,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7458921161825729,0.4205055721507352,0.7504730290456435,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7541078838174277,0.4205055721507352,0.7601452282157679,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7641908713692949,0.4205055721507352,0.7718900414937763,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892118,0.4205055721507352,0.7817800829875522,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510377,0.4205055721507352,0.7954107883817431,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.6837759336099588,0.4205055721507352,0.7318941908713695,0.43374086626838226],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.6103319502074691,0.4205055721507352,0.6798049792531122,0.43374086626838226],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.5756016597510377,0.4205055721507352,0.6063360995850626,0.43374086626838226],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.5336514522821579,0.4205055721507352,0.5714377593361,0.43374086626838226],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.1482572614107888,0.4205055721507352,0.1699356846473033,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1712863070539423,0.4205055721507352,0.2737219917012452,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27485477178423273,0.4205055721507352,0.40092946058091333,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40232365145228255,0.4205055721507352,0.5283983402489631,0.43374086626838226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7331950207468882,0.4443291015624999,0.7392323651452286,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7432780082987556,0.4443291015624999,0.7504356846473033,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7541078838174278,0.4443291015624999,0.7601452282157681,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.764190871369295,0.4443291015624999,0.7718900414937764,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775742738589212,0.4443291015624999,0.7817800829875523,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510378,0.4443291015624999,0.7954107883817432,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.6947302904564319,0.4443291015624999,0.7294045643153532,0.45756439568014695],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.6410788381742742,0.4443291015624999,0.6907282157676352,0.45756439568014695],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5887966804979257,0.4443291015624999,0.6370829875518677,0.45756439568014695],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5688796680497928,0.4443291015624999,0.584788381742739,0.45756439568014695],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.4946887966804982,0.4443291015624999,0.5649211618257265,0.45756439568014695],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1482572614107888,0.4443291015624999,0.16752697095435723,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1712863070539423,0.4443291015624999,0.23826348547717882,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23900414937759376,0.4443291015624999,0.36507883817427433,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36647302904564355,0.4443291015624999,0.4925477178423241,0.45756439568014695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7805482157676354,0.4688048311121323,0.7873336929460587,0.4835401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7914522821576768,0.4688048311121323,0.8022179253112037,0.4835401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006639004149383,0.4688048311121323,0.8130510373443989,0.4835401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8118672199170129,0.4688048311121323,0.8226328630705398,0.4835401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشتها","boundary":[0.68091286307054,0.4688048311121323,0.7762130290456436,0.4835401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.14825726141078896,0.4688048311121323,0.17467929460580972,0.4835401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.17863070539419146,0.4688048311121323,0.6806121161825732,0.4835401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776851452282165,0.49527541934742636,0.7844706224066398,0.5100107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7885892116182579,0.49527541934742636,0.8025970954356852,0.5100107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006639004149384,0.49527541934742636,0.8134244813278014,0.5100107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.811867219917013,0.49527541934742636,0.8230063070539424,0.5100107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.6957261410788388,0.49527541934742636,0.7733499585062247,0.5100107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.6375933609958513,0.49527541934742636,0.6912276348547725,0.5100107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.5990041493775942,0.49527541934742636,0.6329728630705402,0.5100107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهایی","boundary":[0.5112448132780091,0.49527541934742636,0.5944256016597517,0.5100107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4930705394190879,0.49527541934742636,0.5068324481327808,0.5100107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.43269709543568535,0.49527541934742636,0.4887490456431543,0.5100107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.14825726141078904,0.49527541934742636,0.17120763485477244,0.5100107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1742738589211625,0.49527541934742636,0.4322718672199178,0.5100107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7779341078838182,0.5217460075827205,0.7847195850622414,0.5364813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7888381742738596,0.5217460075827205,0.8025758091286314,0.5364813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006639004149384,0.5217460075827205,0.8134244813278014,0.5364813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.811867219917013,0.5217460075827205,0.8230063070539424,0.5364813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.705186721991702,0.5217460075827205,0.7733104979253119,0.5364813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.6262655601659757,0.5217460075827205,0.7009584647302911,0.5364813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.14825726141078902,0.5217460075827205,0.17407643153527033,0.5364813017003676],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17427385892116248,0.5217460075827205,0.6239731120331957,0.5364813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7387717842323657,0.547564395680147,0.7448091286307059,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7486307053941914,0.547564395680147,0.7511763485477183,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742745,0.547564395680147,0.7611161825726147,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593361002,0.547564395680147,0.7718526970954364,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892123,0.547564395680147,0.7817800829875525,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.785601659751038,0.547564395680147,0.795784232365146,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"ابزار","boundary":[0.7031950207468884,0.547564395680147,0.7345892116182577,0.560799689797794],"dir":"rtl"},{"str":"جستجوي","boundary":[0.6343568464730296,0.547564395680147,0.6992676348547723,0.560799689797794],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.6014937759336104,0.547564395680147,0.6302738589211624,0.560799689797794],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.14825726141078896,0.547564395680147,0.17120539419087194,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.17128630705394252,0.547564395680147,0.21462448132780146,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21510373443983463,0.547564395680147,0.3411784232365152,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3425726141078844,0.547564395680147,0.46864730290456497,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4700414937759342,0.547564395680147,0.5961161825726148,0.560799689797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7350622406639008,0.5713879250919117,0.741099585062241,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.745145228215768,0.5713879250919117,0.7512572614107889,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742742,0.5713879250919117,0.7611161825726146,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593361001,0.5713879250919117,0.7718526970954361,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892122,0.5713879250919117,0.7817800829875524,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510379,0.5713879250919117,0.7954107883817433,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6995850622406643,0.5713879250919117,0.7309792531120336,0.5846232192095587],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6253941908713696,0.5713879250919117,0.6955020746887971,0.5846232192095587],"dir":"rtl"},{"str":"خودکار","boundary":[0.5690041493775938,0.5713879250919117,0.621522821576764,0.5846232192095587],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.14825726141078882,0.5713879250919117,0.1712053941908718,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.17128630705394235,0.5713879250919117,0.30931120331950257,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31070539419087184,0.5713879250919117,0.4367800829875524,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4381742738589216,0.5713879250919117,0.5642489626556022,0.5846232192095587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.73344398340249,0.5952114545036764,0.7394813278008302,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7435269709543572,0.5952114545036764,0.7512261410788386,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742741,0.5952114545036764,0.7611161825726145,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360999,0.5952114545036764,0.771852697095436,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.775742738589212,0.5952114545036764,0.7817800829875523,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510378,0.5952114545036764,0.7954107883817432,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"شمارشگر","boundary":[0.6596265560165977,0.5952114545036764,0.7296659751037347,0.6084467486213234],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.6074688796680501,0.5952114545036764,0.6557116182572617,0.6084467486213234],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1482572614107886,0.5952114545036764,0.17247510373444006,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.17526970954356869,0.5952114545036764,0.22254771784232388,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22307053941908733,0.5952114545036764,0.3491452282157679,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35053941908713715,0.5952114545036764,0.4766141078838177,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4780082987551869,0.5952114545036764,0.6040829875518675,0.6084467486213234],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7365560165975105,0.6190349839154411,0.7425933609958507,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7466390041493777,0.6190349839154411,0.7512199170124483,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742739,0.6190349839154411,0.7611161825726143,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360996,0.6190349839154411,0.7718526970954358,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892117,0.6190349839154411,0.7817800829875521,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510375,0.6190349839154411,0.795410788381743,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"کاوشگر","boundary":[0.6779253112033196,0.6190349839154411,0.7327655601659752,0.6322702780330881],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6216597510373445,0.6190349839154411,0.6740290456431537,0.6322702780330881],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.14825726141078846,0.6190349839154411,0.16747095435684653,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.16730290456431543,0.6190349839154411,0.23821991701244827,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23900414937759346,0.6190349839154411,0.365078838174274,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3664730290456432,0.6190349839154411,0.4925477178423238,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49394190871369303,0.6190349839154411,0.6200165975103736,0.6322702780330881],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7341659751037344,0.6428585133272058,0.7402033195020747,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7440248962655601,0.6428585133272058,0.7511825726141079,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742738,0.6428585133272058,0.7611161825726142,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360995,0.6428585133272058,0.7718526970954357,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892116,0.6428585133272058,0.781780082987552,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510374,0.6428585133272058,0.7954107883817428,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6985892116182572,0.6428585133272058,0.7299834024896265,0.6560938074448528],"dir":"rtl"},{"str":"جستجو","boundary":[0.6434439834024896,0.6428585133272058,0.6946618257261411,0.6560938074448528],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.14825726141078838,0.6428585133272058,0.17103734439834026,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1712863070539419,0.6428585133272058,0.2579626556016598,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25892116182572616,0.6428585133272058,0.3849958506224067,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3863900414937759,0.6428585133272058,0.5124647302904565,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5138589211618257,0.6428585133272058,0.6399336099585063,0.6560938074448528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7344149377593359,0.6666820427389705,0.7404522821576761,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7442738589211616,0.6666820427389705,0.7511887966804978,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742737,0.6666820427389705,0.761116182572614,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360994,0.6666820427389705,0.7718526970954356,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892115,0.6666820427389705,0.7817800829875519,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510372,0.6666820427389705,0.7954107883817427,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"عملگرها","boundary":[0.670705394190871,0.6666820427389705,0.7305622406639001,0.6799173368566175],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.14825726141078807,0.6666820427389705,0.17262448132780053,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.17526970954356816,0.6666820427389705,0.28558506224066366,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2868049792531117,0.6666820427389705,0.41287966804979226,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4142738589211615,0.6666820427389705,0.540348547717842,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5417427385892113,0.6666820427389705,0.6678174273858918,0.6799173368566175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7329460580912859,0.6905055721507352,0.7389834024896262,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7430290456431532,0.6905055721507352,0.7512136929460577,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742735,0.6905055721507352,0.7611161825726137,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360992,0.6905055721507352,0.7718526970954354,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892113,0.6905055721507352,0.7817800829875516,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.785601659751037,0.6905055721507352,0.7954107883817425,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"سوپرکدها","boundary":[0.6526556016597506,0.6905055721507352,0.7291058091286302,0.7037408662683822],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.1482572614107879,0.6905055721507352,0.17310995850622357,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.17526970954356796,0.6905055721507352,0.26588589211618213,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2668879668049787,0.6905055721507352,0.3929626556016593,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39435684647302854,0.6905055721507352,0.5204315352697091,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5218257261410784,0.6905055721507352,0.6479004149377589,0.7037408662683822],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7329460580912857,0.7143291015624998,0.7389834024896259,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7430290456431529,0.7143291015624998,0.7512136929460574,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742732,0.7143291015624998,0.7611161825726135,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.764937759336099,0.7143291015624998,0.7718526970954351,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892111,0.7143291015624998,0.7817800829875514,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510368,0.7143291015624998,0.7954107883817422,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"کدهاي","boundary":[0.6773029045643147,0.7143291015624998,0.7289066390041488,0.7275643956801469],"dir":"rtl"},{"str":"لحظهاي","boundary":[0.6158091286307048,0.7143291015624998,0.6733070539419082,0.7275643956801469],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.14825726141078785,0.7143291015624998,0.17070124481327745,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.17128630705394135,0.7143291015624998,0.23038381742738537,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2310373443983397,0.7143291015624998,0.3571120331950203,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3585062240663895,0.7143291015624998,0.48458091286307003,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48597510373443925,0.7143291015624998,0.6120497925311198,0.7275643956801469],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7355352697095429,0.7381526309742645,0.7415726141078832,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7453941908713686,0.7381526309742645,0.7511701244813271,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742732,0.7381526309742645,0.7611161825726135,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.764937759336099,0.7381526309742645,0.7718526970954351,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892111,0.7381526309742645,0.7817800829875514,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510368,0.7381526309742645,0.7954107883817422,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیلگر","boundary":[0.6778008298755179,0.7381526309742645,0.7314647302904558,0.7513879250919115],"dir":"rtl"},{"str":"تکرار","boundary":[0.6372199170124474,0.7381526309742645,0.6738547717842317,0.7513879250919115],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.562904564315352,0.7381526309742645,0.6331369294605801,0.7513879250919115],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.14825726141078763,0.7381526309742645,0.17070124481327725,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.17128630705394116,0.7381526309742645,0.3053278008298748,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30672199170124403,0.7381526309742645,0.43279668049792464,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43419087136929385,0.7381526309742645,0.5602655601659744,0.7513879250919115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7328215767634846,0.7619761603860292,0.7427178423236506,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7429045643153518,0.7619761603860292,0.755078838174273,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.755078838174273,0.7619761603860292,0.7611161825726133,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360988,0.7619761603860292,0.7718526970954349,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892108,0.7619761603860292,0.7817800829875511,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510366,0.7619761603860292,0.795410788381742,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"همخانوادهها","boundary":[0.6375933609958496,0.7619761603860292,0.7288257261410779,0.7752114545036763],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.14825726141078743,0.7619761603860292,0.1710373443983393,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.17128630705394096,0.7619761603860292,0.2540228215767626,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25493775933609863,0.7619761603860292,0.3810124481327792,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3824066390041484,0.7619761603860292,0.508481327800829,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5098755186721982,0.7619761603860292,0.6359502074688788,0.7752114545036763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7321991701244802,0.7857996897977938,0.7420954356846461,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7422821576763474,0.7857996897977938,0.7550912863070528,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742728,0.7857996897977938,0.761116182572613,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360985,0.7857996897977938,0.7718526970954347,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892106,0.7857996897977938,0.7817800829875509,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510364,0.7857996897977938,0.7954107883817417,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"سوپر","boundary":[0.6898755186721981,0.7857996897977938,0.7283589211618245,0.7990349839154409],"dir":"rtl"},{"str":"همخانواده","boundary":[0.6104564315352685,0.7857996897977938,0.6860041493775921,0.7990349839154409],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.14825726141078718,0.7857996897977938,0.17103734439833906,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17128630705394074,0.7857996897977938,0.22644398340248847,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2270539419087125,0.7857996897977938,0.3531286307053931,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3545228215767623,0.7857996897977938,0.48059751037344284,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4819917012448121,0.7857996897977938,0.6080663900414927,0.7990349839154409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7288132780082973,0.8096232192095586,0.7348506224066377,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7386721991701231,0.8096232192095586,0.7550477178423223,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742726,0.8096232192095586,0.7611161825726128,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360983,0.8096232192095586,0.7718526970954345,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892104,0.8096232192095586,0.7817800829875506,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7856016597510361,0.8096232192095586,0.7954107883817415,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"مدیر","boundary":[0.6870124481327787,0.8096232192095586,0.7248049792531107,0.8228585133272057],"dir":"rtl"},{"str":"همخانواده","boundary":[0.6075933609958493,0.8096232192095586,0.6831410788381729,0.8228585133272057],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.14825726141078702,0.8096232192095586,0.1710373443983389,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.17128630705394055,0.8096232192095586,0.22250414937759203,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2230705394190858,0.8096232192095586,0.3491452282157664,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3505394190871356,0.8096232192095586,0.47661410788381614,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47800829875518536,0.8096232192095586,0.604082987551866,0.8228585133272057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7271950207468865,0.8334467486213234,0.7332323651452268,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7370539419087122,0.8334467486213234,0.7550165975103721,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7550788381742723,0.8334467486213234,0.7611161825726127,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7649377593360982,0.8334467486213234,0.7718526970954342,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757427385892103,0.8334467486213234,0.7817800829875505,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.785601659751036,0.8334467486213234,0.7954107883817414,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"همخانوادههاي","boundary":[0.618049792531119,0.8334467486213234,0.72322406639004,0.8466820427389704],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5657676348547703,0.8334467486213234,0.6140539419087122,0.8466820427389704],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5458506224066375,0.8334467486213234,0.5617593360995836,0.8466820427389704],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.471535269709542,0.8334467486213234,0.5416742738589196,0.8466820427389704],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.43020746887966654,0.8334467486213234,0.46746473029045493,0.8466820427389704],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.1482572614107871,0.8334467486213234,0.17619087136929332,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17925311203319375,0.8334467486213234,0.29744813278008175,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2987551867219904,0.8334467486213234,0.42482987551867096,0.8466820427389704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7765648132780071,0.8579224781709557,0.7833502904564303,0.8726577722886026],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7874688796680485,0.8579224781709557,0.802246680497924,0.8726577722886026],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006639004149365,0.8579224781709557,0.8130510373443971,0.8726577722886026],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8118672199170112,0.8579224781709557,0.8226328630705381,0.8726577722886026],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.720497925311202,0.8579224781709557,0.7721570539419075,0.8726577722886026],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6758091286307041,0.8579224781709557,0.7161180497925298,0.8726577722886026],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.14825726141078724,0.8579224781709557,0.17935668049792416,0.8726577722886026],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.18298755186721877,0.8579224781709557,0.6762552697095425,0.8726577722886026],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7765648132780072,0.8843930664062498,0.7833502904564305,0.8991283605238968],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7874688796680486,0.8843930664062498,0.8026201244813267,0.8991283605238968],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006639004149366,0.8843930664062498,0.8134244813277997,0.8991283605238968],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8118672199170113,0.8843930664062498,0.8230063070539407,0.8991283605238968],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.695726141078837,0.8843930664062498,0.7720880912863058,0.8991283605238968],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.14825726141078735,0.8843930664062498,0.17588502074688692,0.8991283605238968],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17863070539418982,0.8843930664062498,0.6936826556016588,0.8991283605238968],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.13263,0.85294,0.89913],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/a477f08309bb6fd659f69f2400f6fdaf.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/fcde3e775a312e3e465f9ac3a351313f.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.08253,0.14703,0.19431]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7990456431535271,0.08252699908088229,0.852970705394191,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7473858921161826,0.08252699908088229,0.794264439834025,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.1644398340248963,0.08473288143382347,0.17503941908713694,0.09946817555147054],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8086307053941907,0.13262973920036758,0.8529379668049791,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7618257261410788,0.13262973920036758,0.8036727385892115,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7570954356846472,0.13262973920036758,0.7618792531120331,0.148776798023897],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.724356846473029,0.13262973920036758,0.7523747302904564,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.706804979253112,0.13262973920036758,0.7194251452282158,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6276348547717842,0.13262973920036758,0.7018522406639004,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.552448132780083,0.12831702378216905,0.6030654771784232,0.14446408260569849],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.6087604979253112,0.12831702378216905,0.6226791286307053,0.14446408260569849],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5238174273858922,0.13262973920036758,0.5475542738589213,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4706639004149378,0.13262973920036758,0.5189348962655602,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.4187551867219917,0.13262973920036758,0.46578385892116186,0.148776798023897],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.14825726141078843,0.13262973920036758,0.181675643153527,0.148776798023897],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1844813278008299,0.13262973920036758,0.26138688796680504,0.148776798023897],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26215767634854775,0.13262973920036758,0.4159687966804979,0.148776798023897],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7659336099585062,0.1696871840533088,0.821230705394191,0.18442247817095586],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7212448132780083,0.1696871840533088,0.761553734439834,0.18442247817095586],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.14825726141078846,0.1696871840533088,0.17875381742738597,0.18442247817095586],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.17863070539419096,0.1696871840533088,0.7198237344398342,0.18442247817095586],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7660580912863071,0.19615777228860293,0.821230705394191,0.21089306640625],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.14825726141078846,0.19615777228860293,0.17848356846473037,0.21089306640625],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.17863070539419096,0.19615777228860293,0.7633921991701246,0.21089306640625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.779925809128631,0.22262836052389703,0.7867112863070542,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7908298755186723,0.22262836052389703,0.7997030290456433,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755188,0.22262836052389703,0.8105614107883818,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775935,0.22262836052389703,0.8230120331950209,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"شبکه","boundary":[0.7326970954356848,0.22262836052389703,0.7753758921161829,0.2373636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.14825726141078857,0.22262836052389703,0.17848356846473049,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1786307053941911,0.22262836052389703,0.7328942738589214,0.2373636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7759424066390045,0.24909894875919117,0.7827278838174277,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7868464730290459,0.24909894875919117,0.7996902074688799,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755188,0.24909894875919117,0.8105614107883818,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775935,0.24909894875919117,0.8230120331950209,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7254771784232368,0.24909894875919117,0.7713989626556019,0.2638342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.14825726141078868,0.24909894875919117,0.1784835684647306,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1786307053941912,0.24909894875919117,0.7241805809128634,0.2638342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.774199668049793,0.2755695369944853,0.7809851452282163,0.29030483111213234],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7851037344398344,0.2755695369944853,0.7997144813278012,0.29030483111213234],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.797800829875519,0.2755695369944853,0.8105614107883822,0.29030483111213234],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775937,0.2755695369944853,0.8230120331950211,0.29030483111213234],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7193775933609964,0.2755695369944853,0.7697478423236519,0.29030483111213234],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6870124481327805,0.2755695369944853,0.7147862240663905,0.29030483111213234],"dir":"rtl"},{"str":"لینکها","boundary":[0.6256431535269714,0.2755695369944853,0.6826097925311209,0.29030483111213234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6120746887966809,0.2755695369944853,0.6212423651452286,0.29030483111213234],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5617842323651456,0.2755695369944853,0.6075815352697099,0.29030483111213234],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.14825726141078893,0.2755695369944853,0.17989717842323705,0.29030483111213234],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.18298755186722046,0.2755695369944853,0.5586204149377599,0.29030483111213234],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776851452282165,0.3020401252297794,0.7844706224066398,0.3167754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7885892116182579,0.3020401252297794,0.7997282987551874,0.3167754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755193,0.3020401252297794,0.8105614107883824,0.3167754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775939,0.3020401252297794,0.8230120331950214,0.3167754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"ویرایشگر","boundary":[0.6992116182572621,0.3020401252297794,0.7733014107883824,0.3167754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهها","boundary":[0.6344813278008306,0.3020401252297794,0.6947119917012455,0.3167754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.1482572614107891,0.3020401252297794,0.17989717842323724,0.3167754193474265],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.18298755186722065,0.3020401252297794,0.6326868049792539,0.3167754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7745228215767643,0.3285107134650735,0.7872834024896274,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.785726141078839,0.3285107134650735,0.7997340248962663,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755194,0.3285107134650735,0.8105614107883825,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.809004149377594,0.3285107134650735,0.8230120331950215,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7341908713692955,0.3285107134650735,0.770258713692947,0.34324600758272056],"dir":"rtl"},{"str":"گره","boundary":[0.697966804979254,0.3285107134650735,0.7298356431535278,0.34324600758272056],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6866390041493785,0.3285107134650735,0.6935615352697104,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"نود","boundary":[0.6587551867219926,0.3285107134650735,0.6866947717842333,0.34324600758272056],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.14825726141078932,0.3285107134650735,0.17721547717842415,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1786307053941918,0.3285107134650735,0.6501141908713703,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6519087136929469,0.3285107134650735,0.6588312448132789,0.34324600758272056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7750710373443994,0.3549813017003676,0.7818565145228227,0.3697165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7859751037344408,0.3549813017003676,0.7997127385892125,0.3697165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755197,0.3549813017003676,0.8105614107883827,0.3697165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775944,0.3549813017003676,0.8230120331950217,0.3697165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.726721991701246,0.3549813017003676,0.7705646887966816,0.3697165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6816597510373454,0.3549813017003676,0.722384439834026,0.3697165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6346058091286317,0.3549813017003676,0.6771601244813289,0.3697165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.1482572614107896,0.3549813017003676,0.17721547717842445,0.3697165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1786307053941921,0.3549813017003676,0.6326868049792544,0.3697165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7734024896265572,0.3814518899356617,0.7861630705394204,0.3961871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7846058091286319,0.3814518899356617,0.79975705394191,0.3961871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755199,0.3814518899356617,0.810561410788383,0.3961871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775946,0.3814518899356617,0.8230120331950219,0.3961871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7283402489626569,0.3814518899356617,0.7691894190871382,0.3961871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6755601659751052,0.3814518899356617,0.7238815767634867,0.3961871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6430705394190885,0.3814518899356617,0.6710932780083001,0.3961871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"گرهها","boundary":[0.5891701244813292,0.3814518899356617,0.63859082987552,0.3961871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.14825726141078985,0.3814518899356617,0.1746792946058106,0.3961871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.17863070539419235,0.3814518899356617,0.5891183402489641,0.3961871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7734024896265574,0.40792247817095584,0.7861630705394206,0.42265777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7846058091286321,0.40792247817095584,0.7997570539419102,0.42265777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755201,0.40792247817095584,0.8105614107883832,0.42265777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775948,0.40792247817095584,0.8230120331950221,0.42265777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.721742738589213,0.40792247817095584,0.769223402489628,0.42265777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6714522821576777,0.40792247817095584,0.717249585062242,0.42265777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.1482572614107898,0.40792247817095584,0.1811236929460595,0.42265777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.18298755186722132,0.40792247817095584,0.671898423236516,0.42265777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7763158506224082,0.4343930664062499,0.7831013278008314,0.449128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7872199170124495,0.4343930664062499,0.7996894605809143,0.449128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755201,0.4343930664062499,0.8105614107883832,0.449128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775948,0.4343930664062499,0.8230120331950221,0.449128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6949792531120347,0.4343930664062499,0.7718095020746902,0.449128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"طرحبندي","boundary":[0.6088381742738604,0.4343930664062499,0.690660248962657,0.449128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.14825726141078993,0.4343930664062499,0.18112369294605965,0.449128360523897],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.18298755186722146,0.4343930664062499,0.6065457261410805,0.449128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7371784232365161,0.46021145450367645,0.7432157676348563,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7472614107883833,0.46021145450367645,0.7498070539419102,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7534854771784247,0.46021145450367645,0.7595228215767651,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.763568464730292,0.46021145450367645,0.7693443983402505,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731286307053957,0.46021145450367645,0.7791659751037361,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7829875518672216,0.46021145450367645,0.7957468879668065,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"طرحبندي","boundary":[0.6598755186722006,0.46021145450367645,0.73329460580913,0.4734467486213235],"dir":"rtl"},{"str":"معنایی","boundary":[0.6097095435684662,0.46021145450367645,0.6558672199170138,0.4734467486213235],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.14825726141078982,0.46021145450367645,0.17777800829875662,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.17925311203319644,0.46021145450367645,0.22653112033195166,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2270539419087151,0.46021145450367645,0.3531286307053957,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3545228215767649,0.46021145450367645,0.48059751037344545,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48199170124481466,0.46021145450367645,0.6080663900414952,0.4734467486213235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7335684647302917,0.48403498391544114,0.739605809128632,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.743651452282159,0.48403498391544114,0.7497634854771797,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7534854771784245,0.48403498391544114,0.7595228215767649,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7635684647302918,0.48403498391544114,0.7693443983402503,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7731286307053955,0.48403498391544114,0.7791659751037359,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7829875518672212,0.48403498391544114,0.7953734439834039,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"طرحبندي","boundary":[0.6562655601659764,0.48403498391544114,0.7296846473029058,0.4972702780330882],"dir":"rtl"},{"str":"نوعشناختی","boundary":[0.5738589211618269,0.48403498391544114,0.65230082987552,0.4972702780330882],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.1482572614107896,0.48403498391544114,0.17465975103734563,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.17526970954356969,0.48403498391544114,0.31727800829875646,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3186721991701257,0.48403498391544114,0.4447468879668063,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4461410788381755,0.48403498391544114,0.572215767634856,0.4972702780330882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7732780082987566,0.5085107134650735,0.784295850622408,0.5232460075827204],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7844813278008311,0.5085107134650735,0.7980353526970967,0.5232460075827204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.79780082987552,0.5085107134650735,0.8101879668049806,0.5232460075827204],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775947,0.5085107134650735,0.8226385892116196,0.5232460075827204],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6987136929460595,0.5085107134650735,0.769207095435686,0.5232460075827204],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6484232365145242,0.5085107134650735,0.6942205394190885,0.5232460075827204],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.14825726141078976,0.5085107134650735,0.18025058091286447,0.5232460075827204],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18298755186722127,0.5085107134650735,0.6457573443983416,0.5232460075827204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7728303734439849,0.5349813017003675,0.7796158506224081,0.5497165958180146],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7837344398340262,0.5349813017003675,0.7979952697095449,0.5497165958180146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.79780082987552,0.5349813017003675,0.8105614107883831,0.5497165958180146],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775947,0.5349813017003675,0.823012033195022,0.5497165958180146],"dir":"ltr"},{"str":"ویرایشگر","boundary":[0.6943568464730304,0.5349813017003675,0.7684466390041508,0.5497165958180146],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6440663900414952,0.5349813017003675,0.6898636929460595,0.5497165958180146],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.14825726141078985,0.5349813017003675,0.18166419087137076,0.5497165958180146],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.18298755186722138,0.5349813017003675,0.6414004979253127,0.5497165958180146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7688469709543584,0.5614518899356616,0.7756324481327816,0.5761871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7797510373443998,0.5614518899356616,0.7979824481327815,0.5761871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755201,0.5614518899356616,0.8105614107883832,0.5761871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775948,0.5614518899356616,0.8230120331950221,0.5761871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"رویههاي","boundary":[0.6946058091286322,0.5614518899356616,0.7643264315352711,0.5761871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.633360995850624,0.5614518899356616,0.690300373443985,0.5761871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.5863070539419103,0.5614518899356616,0.6288613692946075,0.5761871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.14825726141079001,0.5614518899356616,0.17898248962655766,0.5761871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18298755186722157,0.5614518899356616,0.5847614937759353,0.5761871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.767104232365147,0.5879224781709558,0.7738897095435702,0.6026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7780082987551884,0.5879224781709558,0.7980067219917029,0.6026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755204,0.5879224781709558,0.8105614107883834,0.6026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.809004149377595,0.5879224781709558,0.8230120331950224,0.6026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"متن","boundary":[0.7304564315352714,0.5879224781709558,0.7626368464730308,0.6026577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"برتر","boundary":[0.6909958506224083,0.5879224781709558,0.726169792531122,0.6026577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.14825726141079024,0.5879224781709558,0.17418037344398524,0.6026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116368,0.5879224781709558,0.6893258091286326,0.6026577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7702904564315372,0.6143930664062499,0.7813082987551886,0.629128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7814937759336117,0.6143930664062499,0.7980205394190889,0.629128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755205,0.6143930664062499,0.8105614107883835,0.629128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775951,0.6143930664062499,0.8230120331950225,0.629128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"خروجی","boundary":[0.7086721991701264,0.6143930664062499,0.7659857676348566,0.629128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6953526970954375,0.6143930664062499,0.7045203734439852,0.629128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.63572614107884,0.6143930664062499,0.690857427385894,0.629128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.14825726141079032,0.6143930664062499,0.17819253112033387,0.629128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17863070539419282,0.6143930664062499,0.6326868049792551,0.629128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7674273858921181,0.640863654641544,0.7784452282157697,0.655598948759191],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7786307053941928,0.640863654641544,0.7980262655601679,0.655598948759191],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755206,0.640863654641544,0.8105614107883836,0.655598948759191],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775952,0.640863654641544,0.8230120331950226,0.655598948759191],"dir":"ltr"},{"str":"خروجی","boundary":[0.7058091286307073,0.640863654641544,0.7631226970954377,0.655598948759191],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.14825726141079043,0.640863654641544,0.17819253112033398,0.655598948759191],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.17863070539419293,0.640863654641544,0.6544710373444005,0.655598948759191],"dir":"ltr"},{"str":"SPSS","boundary":[0.6542738589211639,0.6369280072380514,0.7016505809128651,0.6516633013556985],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7679756016597532,0.6673342428768382,0.7747610788381765,0.6820695369944851],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7788796680497946,0.6673342428768382,0.798004979253114,0.6820695369944851],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755207,0.6673342428768382,0.8105614107883837,0.6820695369944851],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775953,0.6673342428768382,0.8230120331950228,0.6820695369944851],"dir":"ltr"},{"str":"کدهاي","boundary":[0.7058091286307077,0.6673342428768382,0.7635384647302926,0.6820695369944851],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6802904564315375,0.6673342428768382,0.7014530290456453,0.6820695369944851],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.6256431535269731,0.6673342428768382,0.6758057676348569,0.6820695369944851],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6120746887966826,0.6673342428768382,0.6211178838174294,0.6820695369944851],"dir":"rtl"},{"str":"کدهاي","boundary":[0.5500829875518694,0.6673342428768382,0.6075633609958527,0.6820695369944851],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاسی","boundary":[0.4848547717842344,0.6673342428768382,0.5456199585062261,0.6820695369944851],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.14825726141079057,0.6673342428768382,0.17819253112033415,0.6820695369944851],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.17863070539419307,0.6673342428768382,0.48455402489626787,0.6820695369944851],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7663070539419111,0.6938048311121323,0.7773248962655626,0.7085401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7775103734439858,0.6938048311121323,0.7980492946058115,0.7085401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755209,0.6938048311121323,0.8105614107883841,0.7085401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775956,0.6938048311121323,0.823012033195023,0.7085401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7234854771784257,0.6938048311121323,0.7620895020746913,0.7085401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"خروجیها","boundary":[0.6441908713692971,0.6938048311121323,0.7190563070539442,0.7085401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.14825726141079085,0.6938048311121323,0.17407643153527216,0.7085401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17427385892116432,0.6938048311121323,0.6414004979253137,0.7085401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7663070539419113,0.7202754193474263,0.7773248962655628,0.7350107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.777510373443986,0.7202754193474263,0.7980492946058118,0.7350107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755211,0.7202754193474263,0.8105614107883843,0.7350107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8090041493775958,0.7202754193474263,0.8230120331950233,0.7350107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7104149377593387,0.7202754193474263,0.7620740663900442,0.7350107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6658506224066416,0.7202754193474263,0.7061595435684673,0.7350107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.1482572614107911,0.7202754193474263,0.17478323651452554,0.7350107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1786307053941936,0.7202754193474263,0.6631847302904592,0.7350107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7692204149377623,0.7467460075827205,0.7760058921161854,0.7614813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7801244813278037,0.7467460075827205,0.797981701244816,0.7614813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978008298755215,0.7467460075827205,0.8105614107883845,0.7614813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.809004149377596,0.7467460075827205,0.8230120331950235,0.7614813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.6883817427385921,0.7467460075827205,0.7647436929460608,0.7614813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.14825726141079126,0.7467460075827205,0.1747832365145257,0.7614813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.17863070539419376,0.7467460075827205,0.6849689626556046,0.7614813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.809875518672202,0.7895415039062501,0.8528615352697124,0.8056885627297795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7949377593361024,0.7895415039062501,0.8049837759336128,0.8056885627297795],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.7375518672199199,0.7895415039062501,0.7901388796680527,0.8056885627297795],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.1482572614107913,0.7895415039062501,0.18361195020747179,0.8056885627297795],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1844813278008328,0.7895415039062501,0.26619348547718136,0.8056885627297795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.267012448132783,0.7895415039062501,0.4208235684647332,0.8056885627297795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42236514522821866,0.7895415039062501,0.5761762655601689,0.8056885627297795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5777178423236543,0.7895415039062501,0.7315289626556045,0.8056885627297795],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.08253,0.85297,0.80569],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/bef5988c061f4041afa2db785281105e.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/dd3e4b0d7ee0320b59206e846614ff71.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.23179,0.1471,0.38049]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7925726141078838,0.2959197064568015,0.8529012448132779,0.3164785299862133],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79257,0.29592,0.8529,0.31648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5031535269709544,0.2317947495404412,0.596539419087137,0.2582653377757353],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.40356846473029045,0.2317947495404412,0.4958838174273859,0.2582653377757353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40357,0.23179,0.59654,0.25827],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.15112033195020746,0.2959197064568015,0.2094766804979253,0.3164785299862133],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15112,0.29592,0.20948,0.31648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدو","boundary":[0.8182416597510374,0.3665401252297794,0.8528958921161826,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7714610788381742,0.3665401252297794,0.7758266390041493,0.3812754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7757676348547717,0.3665401252297794,0.7828980497925311,0.3812754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7827385892116182,0.3665401252297794,0.7937564315352696,0.3812754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7939419087136929,0.3665401252297794,0.8010723236514522,0.3812754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6901244813278008,0.3665401252297794,0.7668302489626555,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهگیري","boundary":[0.5980082987551866,0.3665401252297794,0.6857114937759335,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5535684647302903,0.3665401252297794,0.5936068879668048,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5353941908713691,0.3665401252297794,0.5491560995850621,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.4724066390041492,0.3665401252297794,0.5310717012448131,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظرات","boundary":[0.3570124481327799,0.3665401252297794,0.46813879668049774,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2958921161825724,0.3665401252297794,0.3527070124481326,0.3812754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.14825726141078815,0.3665401252297794,0.17045925311203297,0.3812754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.17427385892116162,0.3665401252297794,0.2927052697095434,0.3812754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.818241659751037,0.3930107134650735,0.8528958921161823,0.4077460075827205],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7674776763485475,0.3930107134650735,0.7718432365145226,0.4077460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.771784232365145,0.3930107134650735,0.7789146473029044,0.4077460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219915,0.3930107134650735,0.789773029045643,0.4077460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240662,0.3930107134650735,0.8010595020746886,0.4077460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7114107883817425,0.3930107134650735,0.7631322821576761,0.4077460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6287551867219915,0.3930107134650735,0.7069613278008297,0.4077460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6028630705394188,0.3930107134650735,0.6242756016597507,0.4077460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.5515767634854769,0.3930107134650735,0.5985169294605805,0.4077460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"استقرایی","boundary":[0.4762655601659747,0.3930107134650735,0.5471957676348544,0.4077460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.148257261410788,0.3930107134650735,0.16407721991701205,0.4077460075827205],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16556016597510334,0.3930107134650735,0.4758403319502072,0.4077460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.8182416597510368,0.4194813017003676,0.8528958921161821,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7634942738589208,0.4194813017003676,0.7678598340248959,0.43421659581801464],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7678008298755182,0.4194813017003676,0.7789018257261408,0.43421659581801464],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219913,0.4194813017003676,0.7897730290456427,0.43421659581801464],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240659,0.4194813017003676,0.8010595020746883,0.43421659581801464],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.6756846473029042,0.4194813017003676,0.7590424481327797,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.6181742738589208,0.4194813017003676,0.6712680497925307,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"اثباتگرایی،","boundary":[0.520705394190871,0.4194813017003676,0.6136112863070535,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیري","boundary":[0.45136929460580877,0.4194813017003676,0.516291659751037,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4378008298755183,0.4194813017003676,0.4469685062240661,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3395850622406636,0.4194813017003676,0.4333735269709541,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.2967634854771782,0.4194813017003676,0.33526356846473004,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2564315352697093,0.4194813017003676,0.29233356846473,0.43421659581801464],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.14825726141078813,0.4194813017003676,0.1647840248962653,0.43421659581801464],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16556016597510348,0.4194813017003676,0.25328713692946037,0.43421659581801464],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.818241659751037,0.4459518899356617,0.8528958921161823,0.4606871840533088],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7617515352697093,0.4459518899356617,0.7661170954356844,0.4606871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7660580912863069,0.4459518899356617,0.778926099585062,0.4606871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219915,0.4459518899356617,0.789773029045643,0.4606871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240662,0.4459518899356617,0.8010595020746886,0.4606871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.6982157676348546,0.4459518899356617,0.7572755601659749,0.4606871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"مکاتب","boundary":[0.6403319502074686,0.4459518899356617,0.6936962240663899,0.4606871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5422406639004146,0.4459518899356617,0.6359046473029042,0.4606871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4994190871369291,0.4459518899356617,0.537919170124481,0.4606871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.45908713692946024,0.4459518899356617,0.4948646887966801,0.4606871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.14825726141078804,0.4459518899356617,0.16875460580912827,0.4606871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.16991701244813243,0.4459518899356617,0.458412946058091,0.4606871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.8182416597510369,0.47242247817095584,0.8528958921161821,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7652370124481325,0.47242247817095584,0.7696025726141076,0.48715777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7695435684647299,0.47242247817095584,0.7789399170124478,0.48715777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219914,0.47242247817095584,0.7897730290456428,0.48715777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.789958506224066,0.47242247817095584,0.8010595020746885,0.48715777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"مثا","boundary":[0.7388225726141076,0.47242247817095584,0.760816680497925,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.6872614107883813,0.47242247817095584,0.7259278008298752,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6690871369294601,0.47242247817095584,0.6828490456431531,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.6224066390041489,0.47242247817095584,0.6647525726141074,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6089626556016592,0.47242247817095584,0.618130331950207,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"کدهاي","boundary":[0.5468464730290451,0.47242247817095584,0.6045758091286302,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"فرعی","boundary":[0.49680497925311146,0.47242247817095584,0.5424775518672194,0.48715777228860285],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.14825726141078774,0.47242247817095584,0.16964850622406577,0.48715777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.16991701244813215,0.47242247817095584,0.4976245643153522,0.48715777228860285],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.8182416597510366,0.49889306640625,0.8528958921161819,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7622494605809121,0.49889306640625,0.7666150207468873,0.513628360523897],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7665560165975097,0.49889306640625,0.7788211618257254,0.513628360523897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219911,0.49889306640625,0.7897730290456425,0.513628360523897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240657,0.49889306640625,0.8010595020746881,0.513628360523897],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6916182572614101,0.49889306640625,0.75772580912863,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.6140663900414931,0.49889306640625,0.6871380497925305,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.568008298755186,0.49889306640625,0.6097721576763477,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5009128630705386,0.49889306640625,0.5635692946058083,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4598340248962648,0.49889306640625,0.49662946058091206,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.39970954356846394,0.49889306640625,0.45529817427385816,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3013692946058084,0.49889306640625,0.39528224066389966,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.24560165975103662,0.49889306640625,0.2969702489626549,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2195850622406632,0.49889306640625,0.2412465560165968,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.18746887966804912,0.49889306640625,0.21522136929460514,0.513628360523897],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7031950207468873,0.5253636546415441,0.7588041908713687,0.5400989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1482572614107879,0.5253636546415441,0.17106211618257214,0.5400989487591911],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116135,0.5253636546415441,0.7023963485477174,0.5400989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.8182416597510368,0.5518342428768382,0.8528958921161821,0.5665695369944852],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7626229045643149,0.5518342428768382,0.76698846473029,0.5665695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7669294605809125,0.5518342428768382,0.7789243568464727,0.5665695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219913,0.5518342428768382,0.7897730290456427,0.5665695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240659,0.5518342428768382,0.8010595020746883,0.5665695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.70655601659751,0.5518342428768382,0.7582775103734436,0.5665695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6499170124481324,0.5518342428768382,0.70219979253112,0.5665695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5518257261410784,0.5518342428768382,0.645489709543568,0.5665695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.148257261410788,0.5518342428768382,0.17339041493775895,0.5665695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17427385892116143,0.5518342428768382,0.549906721991701,0.5665695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.8182416597510368,0.5783048311121323,0.8528958921161821,0.5930401252297793],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7692204149377588,0.5783048311121323,0.773585975103734,0.5930401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7735269709543563,0.5783048311121323,0.7806573858921158,0.5930401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7804979253112029,0.5783048311121323,0.7915157676348543,0.5930401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7917012448132774,0.5783048311121323,0.8010975933609953,0.5930401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"گزینههاي","boundary":[0.686016597510373,0.5783048311121323,0.7647178008298751,0.5930401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6286307053941904,0.5783048311121323,0.6817450207468875,0.5930401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6026141078838169,0.5783048311121323,0.6242756016597505,0.5930401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.5512033195020741,0.5783048311121323,0.598185311203319,0.5930401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"کنتر","boundary":[0.5127644813278002,0.5783048311121323,0.5468782157676342,0.5930401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"چندرسانهاي","boundary":[0.39597510373443917,0.5783048311121323,0.49530547717842255,0.5930401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.14825726141078766,0.5783048311121323,0.16540767634854697,0.5930401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.165560165975103,0.5783048311121323,0.393060248962655,0.5930401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"جدو","boundary":[0.8182416597510366,0.6047754193474264,0.8528958921161819,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7663573443983395,0.6047754193474264,0.7707229045643146,0.6195107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.770663900414937,0.6047754193474264,0.7735619502074681,0.6195107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7778096265560159,0.6047754193474264,0.7845951037344392,0.6195107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7887136929460573,0.6047754193474264,0.8009788381742731,0.6195107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6773029045643147,0.6047754193474264,0.7618456431535263,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.6298755186721985,0.6047754193474264,0.6729490456431528,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6117012448132773,0.6047754193474264,0.6254631535269702,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.561410788381742,0.6047754193474264,0.6073325726141071,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.5039004149377585,0.6047754193474264,0.557222614107883,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.45908713692945974,0.6047754193474264,0.4995205394190863,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43307053941908635,0.6047754193474264,0.45473203319502,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.3611203319502067,0.6047754193474264,0.4287929875518664,0.6195107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.14825726141078763,0.6047754193474264,0.17989717842323577,0.6195107134650735],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18298755186721918,0.6047754193474264,0.2926462655601653,0.6195107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.2927800829875511,0.6008397719439338,0.33884738589211544,0.6155750660615809],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.3440444813278001,0.6008397719439338,0.35674618257261337,0.6155750660615809],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.36654,0.8529,0.61951],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/a700aba6add123e1264557fd36c93ece.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/5250bb363ebfcbbff05470269fc50937.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.23179,0.1471,0.09002]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7925726141078838,0.30174323586856616,0.8529012448132779,0.32230205939797796],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79257,0.30174,0.8529,0.3223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4976763485477178,0.2317947495404412,0.5910622406639005,0.2582653377757353],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.4091701244813278,0.2317947495404412,0.49043153526970956,0.2582653377757353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40917,0.23179,0.59106,0.25827],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.14850622406639002,0.30174323586856616,0.2068625726141079,0.32230205939797796],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14851,0.30174,0.20686,0.3223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340248,0.36592247817095586,0.8528997510373443,0.3806577722886029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7799258091286306,0.36592247817095586,0.7842913692946056,0.3806577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7842323651452281,0.36592247817095586,0.7913627800829874,0.3806577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7912033195020746,0.36592247817095586,0.8022211618257261,0.3806577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8024066390041492,0.36592247817095586,0.8095370539419087,0.3806577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7223651452282157,0.36592247817095586,0.7754589211618257,0.3806577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.6486721991701243,0.36592247817095586,0.7179809128630703,0.3806577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6044813278008296,0.36592247817095586,0.6442707883817426,0.3806577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.14825726141078818,0.36592247817095586,0.15768236514522804,0.3806577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16556016597510356,0.36592247817095586,0.6021888796680497,0.3806577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340247,0.39239306640624994,0.8528997510373442,0.40712836052389695],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.775942406639004,0.39239306640624994,0.780307966804979,0.40712836052389695],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7802489626556015,0.39239306640624994,0.7913499585062239,0.40712836052389695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7912033195020745,0.39239306640624994,0.802221161825726,0.40712836052389695],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8024066390041491,0.39239306640624994,0.8095370539419086,0.40712836052389695],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.720622406639004,0.39239306640624994,0.7716370954356844,0.40712836052389695],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.669336099585062,0.39239306640624994,0.7162762655601658,0.40712836052389695],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.5934024896265557,0.39239306640624994,0.6650146058091283,0.40712836052389695],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5490871369294603,0.39239306640624994,0.589001078838174,0.40712836052389695],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.1482572614107881,0.39239306640624994,0.1727667634854769,0.40712836052389695],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17427385892116157,0.39239306640624994,0.5499067219917011,0.40712836052389695],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340247,0.4187754193474264,0.8528997510373442,0.4335107134650734],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.775942406639004,0.4187754193474264,0.780307966804979,0.4335107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7802489626556015,0.4187754193474264,0.7873793775933609,0.4335107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787219917012448,0.4187754193474264,0.7982377593360995,0.4335107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7984232365145226,0.4187754193474264,0.809524232365145,0.4335107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7321991701244812,0.4187754193474264,0.7714476348547716,0.4335107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیري","boundary":[0.6455601659751037,0.4187754193474264,0.7279204979253111,0.4335107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5474688796680497,0.4187754193474264,0.6411328630705392,0.4335107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5046473029045642,0.4187754193474264,0.543147385892116,0.4335107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.4643153526970953,0.4187754193474264,0.5000929045643152,0.4335107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.1482572614107882,0.4187754193474264,0.16875460580912846,0.4335107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.16991701244813262,0.4187754193474264,0.46276979253112027,0.4335107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340247,0.44524600758272054,0.8528997510373442,0.45998130170036755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7719590041493776,0.44524600758272054,0.7763245643153526,0.45998130170036755],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.776265560165975,0.44524600758272054,0.7873665560165974,0.45998130170036755],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787219917012448,0.44524600758272054,0.7982377593360995,0.45998130170036755],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7984232365145226,0.44524600758272054,0.809524232365145,0.45998130170036755],"dir":"ltr"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.7196265560165974,0.44524600758272054,0.7673779668049792,0.45998130170036755],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.6674688796680496,0.44524600758272054,0.715199253112033,0.45998130170036755],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومسازي","boundary":[0.5675103734439833,0.44524600758272054,0.6632108713692944,0.45998130170036755],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادي","boundary":[0.5118672199170122,0.44524600758272054,0.5629036929460578,0.45998130170036755],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.14825726141078813,0.44524600758272054,0.17052161825726117,0.45998130170036755],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1742738589211616,0.44524600758272054,0.5106951037344397,0.45998130170036755],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340247,0.4717165958180146,0.8528997510373442,0.4864518899356617],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7702162655601659,0.4717165958180146,0.7745818257261409,0.4864518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7745228215767633,0.4717165958180146,0.7873908298755186,0.4864518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787219917012448,0.4717165958180146,0.7982377593360995,0.4864518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7984232365145226,0.4717165958180146,0.809524232365145,0.4864518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"مد","boundary":[0.7413121991701244,0.4717165958180146,0.7658840663900414,0.4864518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"پارادایمی","boundary":[0.6507883817427385,0.4717165958180146,0.7239013692946057,0.4864518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5526970954356845,0.4717165958180146,0.6463610788381741,0.4864518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1482572614107882,0.4717165958180146,0.17106211618257244,0.4864518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17427385892116168,0.4717165958180146,0.5499067219917012,0.4864518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340247,0.49818718405330875,0.8528997510373442,0.5129224781709558],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.773701742738589,0.49818718405330875,0.7780673029045642,0.5129224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7780082987551866,0.49818718405330875,0.7874046473029045,0.5129224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787219917012448,0.49818718405330875,0.7982377593360995,0.5129224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7984232365145226,0.49818718405330875,0.809524232365145,0.5129224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7182572614107883,0.49818718405330875,0.7693964315352696,0.5129224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6699585062240662,0.49818718405330875,0.7138012033195019,0.5129224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5718672199170122,0.49818718405330875,0.6655312033195018,0.5129224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5290456431535266,0.49818718405330875,0.5675457261410786,0.5129224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.4887136929460578,0.49818718405330875,0.5244912448132777,0.5129224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.14825726141078802,0.49818718405330875,0.1739309128630702,0.5129224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17427385892116148,0.49818718405330875,0.48891087136929434,0.5129224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340246,0.5246577722886029,0.8528997510373441,0.53939306640625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7741996680497922,0.5246577722886029,0.7785652282157672,0.53939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7785062240663897,0.5246577722886029,0.785636639004149,0.53939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232362,0.5246577722886029,0.7964950207468877,0.53939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253108,0.5246577722886029,0.809548506224066,0.53939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7070539419087134,0.5246577722886029,0.7697103734439831,0.53939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6888796680497921,0.5246577722886029,0.702641576763485,0.53939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"فرمت","boundary":[0.6314937759336094,0.5246577722886029,0.6845873029045638,0.53939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"PDF","boundary":[0.5869294605809123,0.5207221248851103,0.6272175933609954,0.5354574190027573],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5609128630705389,0.5246577722886029,0.5825743568464724,0.53939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.48883817427385834,0.5246577722886029,0.556635311203319,0.53939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.14825726141078774,0.5246577722886029,0.1736606639004143,0.53939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17427385892116118,0.5246577722886029,0.4192013278008293,0.53939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.4204979253112027,0.5207221248851103,0.46656522821576707,0.5354574190027573],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.4717623236514517,0.5207221248851103,0.484464024896265,0.5354574190027573],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340243,0.551128360523897,0.8528997510373437,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7702162655601653,0.551128360523897,0.7745818257261404,0.565863654641544],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7745228215767629,0.551128360523897,0.7856238174273853,0.565863654641544],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232358,0.551128360523897,0.7964950207468874,0.565863654641544],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253105,0.551128360523897,0.8095485062240657,0.565863654641544],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6875103734439828,0.551128360523897,0.765716514522821,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":"نقشههاي","boundary":[0.6070954356846467,0.551128360523897,0.6830528215767628,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.5255601659751031,0.551128360523897,0.6026642738589205,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5097510373443978,0.551128360523897,0.5212678008298749,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.44265560165975043,0.551128360523897,0.5053120331950202,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42448132780082926,0.551128360523897,0.43824323651452224,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.3524066390041488,0.551128360523897,0.42020377593360936,0.565863654641544],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.14825726141078788,0.551128360523897,0.17366066390041443,0.565863654641544],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1742738589211613,0.551128360523897,0.2839325726141074,0.565863654641544],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.2840663900414932,0.5471927131204044,0.33013369294605754,0.5619280072380514],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.33520630705394133,0.5471927131204044,0.3479080082987546,0.5619280072380514],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340245,0.5775989487591912,0.852899751037344,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.768473526970954,0.5775989487591912,0.7728390871369291,0.5923342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7727800829875514,0.5775989487591912,0.7856480912863066,0.5923342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785477178423236,0.5775989487591912,0.7964950207468876,0.5923342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253107,0.5775989487591912,0.8095485062240659,0.5923342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7232365145228211,0.5775989487591912,0.7640856846473025,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"رونوشتی","boundary":[0.6474273858921157,0.5775989487591912,0.7187109958506219,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"متنی","boundary":[0.6057261410788377,0.5775989487591912,0.6428549377593356,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5875518672199164,0.5775989487591912,0.6013137759336094,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"فایلهاي","boundary":[0.51460580912863,0.5775989487591912,0.5832036099585056,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"صوتی","boundary":[0.4630705394190864,0.5775989487591912,0.5104472614107877,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44950207468879594,0.5775989487591912,0.4586697510373437,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"تصویري","boundary":[0.3792946058091279,0.5775989487591912,0.44519402489626486,0.5923342428768381],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.14825726141078763,0.5775989487591912,0.17366066390041418,0.5923342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1742738589211611,0.5775989487591912,0.37998970954356787,0.5923342428768381],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340243,0.6040695369944852,0.8528997510373437,0.6188048311121322],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7719590041493769,0.6040695369944852,0.776324564315352,0.6188048311121322],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7762655601659745,0.6040695369944852,0.7856619087136923,0.6188048311121322],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232358,0.6040695369944852,0.7964950207468874,0.6188048311121322],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253105,0.6040695369944852,0.8095485062240657,0.6188048311121322],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7165145228215761,0.6040695369944852,0.7676536929460575,0.6188048311121322],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6704564315352689,0.6040695369944852,0.7120747717842316,0.6188048311121322],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6408298755186713,0.6040695369944852,0.665921950207468,0.6188048311121322],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6248962655601651,0.6040695369944852,0.6364130290456423,0.6188048311121322],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5528215767634845,0.6040695369944852,0.6207431950207459,0.6188048311121322],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.14825726141078738,0.6040695369944852,0.17276676348547618,0.6188048311121322],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.17427385892116082,0.6040695369944852,0.48455402489626465,0.6188048311121322],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.48460580912862966,0.6001338895909927,0.530673112033194,0.6148691837086396],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5358702074688786,0.6001338895909927,0.5483229460580903,0.6148691837086396],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340239,0.6305401252297793,0.8528997510373434,0.6452754193474264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7689714522821567,0.6305401252297793,0.7733370124481318,0.6452754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7732780082987541,0.6305401252297793,0.78554315352697,0.6452754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232355,0.6305401252297793,0.796495020746887,0.6452754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253101,0.6305401252297793,0.8095485062240654,0.6452754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.7259751037344389,0.6305401252297793,0.7645793775933599,0.6452754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"هرمنوتیک","boundary":[0.6372199170124471,0.6305401252297793,0.7216415352697084,0.6452754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6112033195020735,0.6305401252297793,0.6328648132780071,0.6452754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.539128630705393,0.6305401252297793,0.6070502489626544,0.6452754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.148257261410787,0.6305401252297793,0.17106211618257122,0.6452754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.17427385892116043,0.6305401252297793,0.47148348547717717,0.6452754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.4709128630705381,0.6266044778262867,0.5169801659751024,0.6413397719439338],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.522177261410787,0.6266044778262867,0.5346299999999987,0.6413397719439338],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340235,0.6570107134650734,0.8528997510373431,0.6717460075827205],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7693448962655588,0.6570107134650734,0.7737104564315339,0.6717460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7736514522821564,0.6570107134650734,0.7856463485477165,0.6717460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232352,0.6570107134650734,0.7964950207468866,0.6717460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253098,0.6570107134650734,0.8095485062240649,0.6717460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7256016597510361,0.6570107134650734,0.7648919502074677,0.6717460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.6731950207468866,0.6570107134650734,0.7212161825726128,0.6717460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.6257676348547704,0.6570107134650734,0.6686245643153513,0.6717460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6098340248962641,0.6570107134650734,0.6213507883817413,0.6717460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5377593360995836,0.6570107134650734,0.6056154771784218,0.6717460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.14825726141078682,0.6570107134650734,0.1750742738589196,0.6717460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17863070539418932,0.6570107134650734,0.4671266390041479,0.6717460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.4695435684647288,0.6530750660615808,0.5156108713692932,0.6678103601792279],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5208079668049778,0.6530750660615808,0.5332607053941895,0.6678103601792279],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340234,0.6834813017003676,0.852899751037343,0.6982165958180147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7678511203319487,0.6834813017003676,0.7722166804979238,0.6982165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7721576763485462,0.6834813017003676,0.7855661825726126,0.6982165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232351,0.6834813017003676,0.7964950207468865,0.6982165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253097,0.6834813017003676,0.8095485062240648,0.6982165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7227385892116167,0.6834813017003676,0.7634632780082973,0.6982165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6796680497925295,0.6834813017003676,0.7183968049792515,0.6982165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"هرمنوتیک","boundary":[0.5909128630705378,0.6834813017003676,0.6753344813277992,0.6982165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5406224066390025,0.6834813017003676,0.586585767634853,0.6982165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.1482572614107867,0.6834813017003676,0.1750742738589195,0.6982165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1786307053941892,0.6834813017003676,0.5411930290456416,0.6982165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340233,0.7099518899356617,0.8528997510373428,0.7246871840533087],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7678511203319486,0.7099518899356617,0.7722166804979237,0.7246871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.772157676348546,0.7099518899356617,0.7855661825726125,0.7246871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785477178423235,0.7099518899356617,0.7964950207468864,0.7246871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253096,0.7099518899356617,0.8095485062240647,0.7246871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7082987551867204,0.7099518899356617,0.7633468879668035,0.7246871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6738174273858906,0.7099518899356617,0.7038774273858905,0.7246871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6556431535269692,0.7099518899356617,0.6694050622406622,0.7246871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.5794605809128613,0.7099518899356617,0.6512223236514505,0.7246871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"هرمنوتیک","boundary":[0.4909543568464712,0.7099518899356617,0.5751270124481309,0.7246871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.1482572614107866,0.7099518899356617,0.17507427385891938,0.7246871840533087],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.1786307053941891,0.7099518899356617,0.4889108713692929,0.7246871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340232,0.7364224781709559,0.8528997510373427,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7705897095435666,0.7364224781709559,0.7749552697095418,0.7511577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7748962655601642,0.7364224781709559,0.7856230705394174,0.7511577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232348,0.7364224781709559,0.7964950207468863,0.7511577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253095,0.7364224781709559,0.8095485062240646,0.7511577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7201244813277992,0.7364224781709559,0.7659841493775916,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6877593360995833,0.7364224781709559,0.7155331120331933,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"فایلها","boundary":[0.6302489626555998,0.7364224781709559,0.6834110788381723,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6166804979253093,0.7364224781709559,0.625848174273857,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5845643153526952,0.7364224781709559,0.6123546473029027,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.5414937759336079,0.7364224781709559,0.58022253112033,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"هرمنوتیک","boundary":[0.45298755186721784,0.7364224781709559,0.5371602074688776,0.7511577722886028],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.1482572614107863,0.7364224781709559,0.17507427385891908,0.7511577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1786307053941888,0.7364224781709559,0.4496992531120312,0.7511577722886028],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340228,0.76289306640625,0.8528997510373423,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7677266390041473,0.76289306640625,0.7720921991701224,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7720331950207447,0.76289306640625,0.7855872199170104,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232344,0.76289306640625,0.7964950207468859,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.796680497925309,0.76289306640625,0.8095485062240643,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7172614107883797,0.76289306640625,0.7631210788381722,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6848962655601638,0.76289306640625,0.7126700414937738,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"فایلها","boundary":[0.6273858921161805,0.76289306640625,0.6805480082987531,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.61381742738589,0.76289306640625,0.6229851037344376,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5775933609958483,0.76289306640625,0.6093995850622383,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.5345228215767611,0.76289306640625,0.573251576763483,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"هرمنوتیک","boundary":[0.44589211618257024,0.76289306640625,0.5301892531120308,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4345643153526947,0.76289306640625,0.4414868464730266,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.38514522821576525,0.76289306640625,0.43443522821576525,0.7776283605238969],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.148257261410786,0.76289306640625,0.17239257261410548,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1742738589211594,0.76289306640625,0.3756328630705371,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.37829875518671957,0.76289306640625,0.3850968049792507,0.7776283605238969],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340226,0.789363654641544,0.8528997510373421,0.8040989487591911],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7671042323651429,0.789363654641544,0.771469792531118,0.8040989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7714107883817405,0.789363654641544,0.7856716182572592,0.8040989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854771784232342,0.789363654641544,0.7964950207468857,0.8040989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253088,0.789363654641544,0.809548506224064,0.8040989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"بارگذاري","boundary":[0.6877593360995828,0.789363654641544,0.7624524896265538,0.8040989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6556431535269687,0.789363654641544,0.6833956431535246,0.8040989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"شیء","boundary":[0.6105809128630683,0.789363654641544,0.6514092946058068,0.8040989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5845643153526947,0.789363654641544,0.6062258091286283,0.8040989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.5414937759336075,0.789363654641544,0.5802225311203295,0.8040989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.4875933609958481,0.789363654641544,0.5371323236514497,0.8040989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.14825726141078585,0.789363654641544,0.16879618257261159,0.8040989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16991701244813026,0.789363654641544,0.48455402489626315,0.8040989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340224,0.8158342428768381,0.8528997510373418,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7631208298755161,0.8158342428768381,0.7674863900414912,0.8305695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7674273858921137,0.8158342428768381,0.7856587966804953,0.8305695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785477178423234,0.8158342428768381,0.7964950207468855,0.8305695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253086,0.8158342428768381,0.8095485062240638,0.8305695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"بازخوانی","boundary":[0.6917427385892092,0.8158342428768381,0.7585984232365122,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.659626556016595,0.8158342428768381,0.6873790456431511,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"فایل","boundary":[0.6197925311203294,0.8158342428768381,0.6552782987551841,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"اکسل","boundary":[0.5702489626555991,0.8158342428768381,0.6152770954356821,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.4921991701244788,0.8158342428768381,0.5657360165975078,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.46008298755186466,0.8158342428768381,0.4878354771784207,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"شیء","boundary":[0.41502074688796425,0.8158342428768381,0.455724647302902,0.8305695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.1482572614107858,0.8158342428768381,0.1727667634854746,0.8305695369944852],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17427385892115926,0.8158342428768381,0.41484448132779833,0.8305695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340224,0.8423048311121323,0.8528997510373418,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7613780912863044,0.8423048311121323,0.7657436514522795,0.8570401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.765684647302902,0.8423048311121323,0.7856830705394166,0.8570401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785477178423234,0.8423048311121323,0.7964950207468855,0.8570401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7966804979253086,0.8423048311121323,0.8095485062240638,0.8570401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7066804979253086,0.8423048311121323,0.7569262655601634,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"فایل","boundary":[0.666846473029043,0.8423048311121323,0.7023322406638977,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"اکسل","boundary":[0.6171784232365118,0.8423048311121323,0.6624555186721964,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.5391286307053915,0.8423048311121323,0.6127324481327774,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5070124481327773,0.8423048311121323,0.5347649377593333,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"شیء","boundary":[0.46195020746887694,0.8423048311121323,0.5027785892116156,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4483817427385865,0.8423048311121323,0.45754941908713426,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.41626556016597244,0.8423048311121323,0.44401804979252846,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"فایل","boundary":[0.3764315352697069,0.8423048311121323,0.41191730290456163,0.8570401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.1482572614107857,0.8423048311121323,0.17453377593360728,0.8570401252297793],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1786307053941882,0.8423048311121323,0.34949178423236255,0.8570401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"rtf","boundary":[0.3491701244813252,0.8383691837086397,0.372245228215765,0.8531044778262867],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340223,0.8687754193474264,0.8528997510373417,0.8835107134650735],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7776851452282131,0.8687754193474264,0.7820507053941882,0.8835107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7819917012448105,0.8687754193474264,0.7848897510373417,0.8835107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858895,0.8687754193474264,0.7959229045643128,0.8835107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759309,0.8687754193474264,0.8094378423236488,0.8835107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"فایلهاي","boundary":[0.7045643153526945,0.8687754193474264,0.7732865975103707,0.8835107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"چندرسانهاي","boundary":[0.6007468879668023,0.8687754193474264,0.7000772614107857,0.8835107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5747302904564288,0.8687754193474264,0.5963917842323624,0.8835107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5025311203319474,0.8687754193474264,0.5704527385892088,0.8835107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.14825726141078555,0.8687754193474264,0.17239257261410507,0.8835107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.17427385892115896,0.8687754193474264,0.43227186721991423,0.8835107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.4343153526970926,0.8648397719439338,0.48038265560165694,0.8795750660615809],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.4855797510373416,0.8648397719439338,0.49828145228215487,0.8795750660615809],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340222,0.8952460075827205,0.8528997510373416,0.9099813017003675],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7737017427385865,0.8952460075827205,0.7780673029045616,0.9099813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.778008298755184,0.8952460075827205,0.7848769294605782,0.9099813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858894,0.8952460075827205,0.7959229045643126,0.9099813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759308,0.8952460075827205,0.8094378423236487,0.9099813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7299585062240638,0.8952460075827205,0.7692487966804953,0.9099813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6473029045643126,0.8952460075827205,0.7255090456431508,0.9099813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"فایلهاي","boundary":[0.5743568464730263,0.8952460075827205,0.6429546473029017,0.9099813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"چندرسانهاي","boundary":[0.47041493775933335,0.8952460075827205,0.5698697925311176,0.9099813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4443983402489599,0.8952460075827205,0.46605983402489354,0.9099813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.37232365145227947,0.8952460075827205,0.43993082987551596,0.9099813017003675],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.14825726141078568,0.8952460075827205,0.17239257261410518,0.9099813017003675],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.17427385892115912,0.8952460075827205,0.3014779668049766,0.9099813017003675],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.3041078838174247,0.8913103601792279,0.35017518672198905,0.9060456542968749],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.3553722821576737,0.8913103601792279,0.3680739834024869,0.9060456542968749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.36592,0.8529,0.90998],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/d47cba71d494ba8744aee7e0b6ee8f39.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/bc39a92674355e68d9331660172f6b12.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08,0.1471,0.11234]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.8246887966804979,0.08596817555147059,0.8387625311203319,0.10070346966911764],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3644813278008298,0.08252699908088229,0.45698514522821576,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32975103734439826,0.08252699908088229,0.35979049792531115,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2890456431535269,0.08252699908088229,0.3247816182572613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27410788381742734,0.08252699908088229,0.28452286307053937,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.209253112033195,0.08252699908088229,0.26953381742738586,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.14726141078838173,0.07999997127757347,0.18875103734439833,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.19341908713692946,0.07999997127757347,0.2048278008298755,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340248,0.1318342428768382,0.8528997510373443,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7719590041493776,0.1318342428768382,0.7763245643153526,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.776265560165975,0.1318342428768382,0.784901203319502,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858921,0.1318342428768382,0.7959229045643154,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759335,0.1318342428768382,0.8094378423236513,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"عبارتسازي","boundary":[0.6690871369294605,0.1318342428768382,0.7674487966804979,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6430705394190871,0.1318342428768382,0.6647320331950206,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.14825726141078832,0.1318342428768382,0.16611448132780077,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1699170124481327,0.1318342428768382,0.6109025726141079,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"PD","boundary":[0.6112033195020746,0.12789859547334556,0.6389142323651451,0.1426338895909926],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340248,0.15821659581801475,0.8528997510373443,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7754444813278007,0.15821659581801475,0.7798100414937759,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7797510373443983,0.15821659581801475,0.7849150207468879,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858921,0.15821659581801475,0.7959229045643154,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759335,0.15821659581801475,0.8094378423236513,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"فعا","boundary":[0.7476607468879668,0.15821659581801475,0.7710684647302904,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.6885062240663901,0.15821659581801475,0.7345319502074689,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.6278838174273859,0.15821659581801475,0.6839092531120331,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیکی","boundary":[0.5584232365145227,0.15821659581801475,0.6234290041493775,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.14825726141078835,0.15821659581801475,0.1661144813278008,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16991701244813273,0.15821659581801475,0.5586204149377594,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340249,0.18468718405330886,0.8528997510373445,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.772456929460581,0.18468718405330886,0.7768224896265561,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7767634854771784,0.18468718405330886,0.784796265560166,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858922,0.18468718405330886,0.7959229045643155,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759336,0.18468718405330886,0.8094378423236515,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7197510373443985,0.18468718405330886,0.7679805809128633,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6872614107883819,0.18468718405330886,0.7152841493775934,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6551452282157677,0.18468718405330886,0.6828977178423237,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.6262655601659751,0.18468718405330886,0.6508374273858921,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6128215767634855,0.18468718405330886,0.6219892531120331,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5765975103734439,0.18468718405330886,0.608403734439834,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.5200829875518671,0.18468718405330886,0.5721375933609958,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.1482572614107882,0.18468718405330886,0.1718520746887965,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.17427385892116168,0.18468718405330886,0.5194087966804979,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340247,0.211157772288603,0.8528997510373442,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7728303734439832,0.211157772288603,0.7771959336099583,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7771369294605808,0.211157772288603,0.7848994605809126,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.789137427385892,0.211157772288603,0.7959229045643152,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759334,0.211157772288603,0.8094378423236512,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7246058091286306,0.211157772288603,0.7681995435684646,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6887551867219915,0.211157772288603,0.7202495850622405,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6060995850622404,0.211157772288603,0.6843057261410785,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5800829875518669,0.211157772288603,0.6017444813278005,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5081327800829871,0.211157772288603,0.5758054356846469,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.14825726141078804,0.211157772288603,0.17185207468879632,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1742738589211615,0.211157772288603,0.4366287136929458,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.43979253112033156,0.20722212488511035,0.4858598340248959,0.22195741900275742],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.49105692946058055,0.20722212488511035,0.5037586307053938,0.22195741900275742],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340246,0.2376283605238971,0.8528997510373441,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7713365975103731,0.2376283605238971,0.7757021576763482,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7756431535269707,0.2376283605238971,0.7848192946058089,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858919,0.2376283605238971,0.7959229045643151,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759333,0.2376283605238971,0.8094378423236511,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6886307053941906,0.2376283605238971,0.7668368464730287,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6632365145228213,0.2376283605238971,0.6840464315352693,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.14825726141078804,0.2376283605238971,0.168380414937759,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16991701244813243,0.2376283605238971,0.6631847302904562,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340246,0.2640989487591912,0.8528997510373441,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7713365975103731,0.2640989487591912,0.7757021576763482,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7756431535269707,0.2640989487591912,0.7848192946058089,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858919,0.2640989487591912,0.7959229045643151,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759333,0.2640989487591912,0.8094378423236511,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6886307053941906,0.2640989487591912,0.7668368464730287,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6632365145228213,0.2640989487591912,0.6840464315352693,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14825726141078804,0.2640989487591912,0.17124921161825693,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116148,0.2640989487591912,0.6631847302904562,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340246,0.29056953699448534,0.8528997510373441,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7740751867219914,0.29056953699448534,0.7784407468879665,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7783817427385888,0.29056953699448534,0.7848761825726137,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858919,0.29056953699448534,0.7959229045643151,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759333,0.29056953699448534,0.8094378423236511,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7302074688796678,0.29056953699448534,0.7696222406639002,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6705809128630702,0.29056953699448534,0.7257535269709541,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.622406639004149,0.29056953699448534,0.666000373443983,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.5398755186721987,0.29056953699448534,0.6180816597510369,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5182157676348543,0.29056953699448534,0.5355324896265555,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.47029045643153483,0.29056953699448534,0.5137386721991697,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.39908713692946013,0.29056953699448534,0.46590149377593315,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.14825726141078796,0.29056953699448534,0.17097896265560122,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.1742738589211614,0.29056953699448534,0.3974170954356843,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340245,0.3170401252297795,0.852899751037344,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7712121161825721,0.3170401252297795,0.7755776763485472,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7755186721991697,0.3170401252297795,0.7890726970954351,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858918,0.3170401252297795,0.795922904564315,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759331,0.3170401252297795,0.809437842323651,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6998340248962652,0.3170401252297795,0.766772863070539,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"کدهاي","boundary":[0.6378423236514519,0.3170401252297795,0.6954471784232361,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5804564315352693,0.3170401252297795,0.6335707468879663,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5544398340248958,0.3170401252297795,0.5761013278008293,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5062655601659746,0.3170401252297795,0.5498592946058086,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.42360995850622357,0.3170401252297795,0.5018160995850617,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"برمبناي","boundary":[0.3583817427385887,0.3170401252297795,0.4191466804979248,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.28717842323651405,0.3170401252297795,0.35399278008298707,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.14825726141078793,0.3170401252297795,0.17239257261410743,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.17427385892116135,0.3170401252297795,0.2839325726141075,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340245,0.34351071346507356,0.852899751037344,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7705897095435681,0.34351071346507356,0.7749552697095432,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7748962655601657,0.34351071346507356,0.7891570954356842,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858918,0.34351071346507356,0.795922904564315,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759331,0.34351071346507356,0.809437842323651,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7177593360995848,0.34351071346507356,0.7661133609958504,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6852697095435681,0.34351071346507356,0.7132924481327797,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.6246473029045639,0.34351071346507356,0.6806727385892112,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6110788381742734,0.34351071346507356,0.6201220331950202,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5790871369294601,0.34351071346507356,0.6068396265560162,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.5502074688796675,0.34351071346507356,0.5747793360995845,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5241908713692941,0.34351071346507356,0.5458523651452276,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.44153526970954304,0.34351071346507356,0.5197414107883812,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"برمبناي","boundary":[0.3761825726141073,0.34351071346507356,0.4370719917012442,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.30497925311203267,0.34351071346507356,0.37191809128630654,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.14825726141078788,0.34351071346507356,0.17239257261410737,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.1742738589211613,0.34351071346507356,0.30147796680497885,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340245,0.3699813017003677,0.852899751037344,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7666063070539415,0.3699813017003677,0.7709718672199166,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7709128630705391,0.3699813017003677,0.7891442738589207,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858918,0.3699813017003677,0.795922904564315,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759331,0.3699813017003677,0.809437842323651,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشتگذاري","boundary":[0.6309958506224063,0.3699813017003677,0.7622711203319498,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.5925311203319498,0.3699813017003677,0.6264998340248958,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.5459751037344394,0.3699813017003677,0.588196556016597,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.14825726141078796,0.3699813017003677,0.17467929460580872,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17863070539419046,0.3699813017003677,0.5455498755186718,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340245,0.39645188993566177,0.852899751037344,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7648635684647298,0.39645188993566177,0.7692291286307049,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7691701244813274,0.39645188993566177,0.7891685477178418,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858918,0.39645188993566177,0.795922904564315,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759331,0.39645188993566177,0.809437842323651,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6821576763485473,0.39645188993566177,0.7603638174273855,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6433195020746882,0.39645188993566177,0.6778700414937755,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.14825726141078793,0.39645188993566177,0.1682348962655597,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16991701244813232,0.39645188993566177,0.6414004979253108,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340245,0.4229224781709559,0.852899751037344,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7683490456431531,0.4229224781709559,0.7727146058091282,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7726556016597506,0.4229224781709559,0.7891823651452278,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858918,0.4229224781709559,0.795922904564315,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759331,0.4229224781709559,0.809437842323651,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"حذف","boundary":[0.7181327800829872,0.4229224781709559,0.7639711618257258,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6675933609958502,0.4229224781709559,0.7135775103734435,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6100829875518667,0.4229224781709559,0.6634051867219912,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5652697095435679,0.4229224781709559,0.6057031120331945,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5329045643153522,0.4229224781709559,0.560678340248962,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5007883817427381,0.4229224781709559,0.5285408713692941,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.47190871369294557,0.4229224781709559,0.49648058091286257,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45834024896265513,0.4229224781709559,0.46750792531120283,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.426224066390041,0.4229224781709559,0.45397655601659703,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.36970954356846425,0.4229224781709559,0.4217641493775928,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.14825726141078785,0.4229224781709559,0.16894170124481273,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.16991701244813226,0.4229224781709559,0.36691917012448094,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340244,0.44939306640625,0.8528997510373438,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7653614937759331,0.44939306640625,0.7697270539419081,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7696680497925306,0.44939306640625,0.7890636099585057,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858917,0.44939306640625,0.7959229045643149,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.800041493775933,0.44939306640625,0.8094378423236509,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6917427385892111,0.44939306640625,0.760905933609958,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.630995850622406,0.44939306640625,0.687270248962655,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.57311203319502,0.44939306640625,0.6266218257261403,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5509543568464723,0.44939306640625,0.5686660580912856,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5230705394190864,0.44939306640625,0.5466445643153519,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.49419087136929385,0.44939306640625,0.5187627385892108,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.14825726141078763,0.44939306640625,0.1729122821576756,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.17427385892116107,0.44939306640625,0.493267717842323,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340243,0.4758636546415441,0.8528997510373437,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7657349377593354,0.4758636546415441,0.7701004979253105,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.770041493775933,0.4758636546415441,0.7891668049792524,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858915,0.4758636546415441,0.7959229045643148,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759329,0.4758636546415441,0.8094378423236508,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6908713692946052,0.4758636546415441,0.7614892531120326,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشتها","boundary":[0.5912863070539414,0.4758636546415441,0.686586473029045,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5652697095435678,0.4758636546415441,0.5869312033195014,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.49319502074688726,0.4758636546415441,0.5609921576763478,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.14825726141078766,0.4758636546415441,0.17467929460580842,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17863070539419015,0.4758636546415441,0.4235581742738583,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.42485477178423164,0.4719280072380515,0.470922074688796,0.4866633013556986],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.47611917012448063,0.4719280072380515,0.4888208713692939,0.4866633013556986],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340243,0.5023342428768383,0.8528997510373437,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7642411618257255,0.5023342428768383,0.7686067219917007,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.768547717842323,0.5023342428768383,0.7890866390041488,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858915,0.5023342428768383,0.7959229045643148,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759329,0.5023342428768383,0.8094378423236508,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7191286307053936,0.5023342428768383,0.7598533195020741,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6870124481327795,0.5023342428768383,0.7147649377593355,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.6052282157676342,0.5023342428768383,0.6827275518672192,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.1482572614107877,0.5023342428768383,0.1712076348547711,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17427385892116118,0.5023342428768383,0.6021888796680492,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340243,0.5288048311121324,0.8528997510373437,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7642411618257255,0.5288048311121324,0.7686067219917007,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.768547717842323,0.5288048311121324,0.7890866390041488,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858915,0.5288048311121324,0.7959229045643148,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759329,0.5288048311121324,0.8094378423236508,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7125311203319497,0.5288048311121324,0.7598873029045636,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشتها","boundary":[0.6129460580912857,0.5288048311121324,0.7082462240663894,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.14825726141078782,0.5288048311121324,0.17407643153526914,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17427385892116126,0.5288048311121324,0.6109025726141074,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340244,0.5552754193474265,0.8528997510373438,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.766979751037344,0.5552754193474265,0.771345311203319,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7712863070539414,0.5552754193474265,0.7891435269709538,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858917,0.5552754193474265,0.7959229045643149,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.800041493775933,0.5552754193474265,0.8094378423236509,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"پنجره","boundary":[0.7155186721991696,0.5552754193474265,0.7625006639004145,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6328630705394186,0.5552754193474265,0.7110692116182566,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"خودکار","boundary":[0.570373443983402,0.5552754193474265,0.6285811618257257,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.14825726141078788,0.5552754193474265,0.1738061825726136,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1742738589211613,0.5552754193474265,0.567334107883817,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340245,0.5817460075827205,0.852899751037344,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7672287136929457,0.5817460075827205,0.7715942738589208,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7715352697095432,0.5817460075827205,0.7890598755186718,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858918,0.5817460075827205,0.795922904564315,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759331,0.5817460075827205,0.809437842323651,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.6845228215767631,0.5817460075827205,0.7627289626556013,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6455601659751034,0.5817460075827205,0.6802351867219913,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.627385892116182,0.5817460075827205,0.641147800829875,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.5762240663900409,0.5817460075827205,0.6232058091286301,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.49344398340248896,0.5817460075827205,0.571774605809128,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"خودکار","boundary":[0.4309543568464724,0.5817460075827205,0.4892865560165969,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.14825726141078768,0.5817460075827205,0.17521979253111966,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1786307053941902,0.5817460075827205,0.4279150207468874,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340243,0.6082165958180147,0.8528997510373437,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7666063070539413,0.6082165958180147,0.7709718672199164,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7709128630705387,0.6082165958180147,0.7891442738589205,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858915,0.6082165958180147,0.7959229045643148,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759329,0.6082165958180147,0.8094378423236508,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7227385892116177,0.6082165958180147,0.7621533609958501,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6516597510373437,0.6082165958180147,0.7183075518672192,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.5939004149377586,0.6082165958180147,0.6473475933609951,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5678838174273851,0.6082165958180147,0.5895453112033187,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"PD","boundary":[0.5358921161825718,0.6042809484145221,0.5636030290456423,0.6190162425321691],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.518215767634854,0.6082165958180147,0.5357408713692938,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.14825726141078757,0.6082165958180147,0.17521979253111952,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1786307053941901,0.6082165958180147,0.5150519502074682,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340242,0.6346871840533088,0.8528997510373436,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7626229045643146,0.6346871840533088,0.7669884647302897,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.766929460580912,0.6346871840533088,0.789131452282157,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858914,0.6346871840533088,0.7959229045643147,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759328,0.6346871840533088,0.8094378423236507,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7203734439834018,0.6346871840533088,0.7581046058091279,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.668838174273858,0.6346871840533088,0.7159862240663892,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6506639004149368,0.6346871840533088,0.6644258091286298,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.5797095435684637,0.6346871840533088,0.6463573443983391,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.5219502074688785,0.6346871840533088,0.575397385892115,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.14825726141078724,0.6346871840533088,0.16894170124481214,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16991701244813168,0.6346871840533088,0.5194087966804969,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340238,0.661157772288603,0.8528997510373433,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7608801659751027,0.661157772288603,0.7652457261410778,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.7651867219917001,0.661157772288603,0.7891557261410778,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858911,0.661157772288603,0.7959229045643142,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759325,0.661157772288603,0.8094378423236503,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7012033195020737,0.661157772288603,0.7563759336099574,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.6590041493775922,0.661157772288603,0.6967353112033184,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6074688796680486,0.661157772288603,0.6546169294605798,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5894190871369283,0.661157772288603,0.6031809958506211,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.5183402489626543,0.661157772288603,0.5849880497925298,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.46058091286306924,0.661157772288603,0.5140280912863058,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.14825726141078707,0.661157772288603,0.16894170124481195,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.16991701244813148,0.661157772288603,0.4584129460580901,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340236,0.6876283605238971,0.8528997510373432,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7643656431535257,0.6876283605238971,0.7687312033195008,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7686721991701233,0.6876283605238971,0.7891695435684636,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858909,0.6876283605238971,0.7959229045643141,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759324,0.6876283605238971,0.8094378423236502,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"نمایش","boundary":[0.7054356846473017,0.6876283605238971,0.7599012448132768,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6343568464730278,0.6876283605238971,0.7010046473029033,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.5765975103734428,0.6876283605238971,0.6299202074688784,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5505809128630692,0.6876283605238971,0.5722424066390028,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"فرمت","boundary":[0.4931950207468866,0.6876283605238971,0.546288547717841,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"اکسل","boundary":[0.44377593360995715,0.6876283605238971,0.48892854771784094,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.14825726141078704,0.6876283605238971,0.16964850622406505,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16991701244813143,0.6876283605238971,0.44098556016597384,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340235,0.7140989487591912,0.8528997510373431,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7613780912863056,0.7140989487591912,0.7657436514522807,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7656846473029032,0.7140989487591912,0.7890507883817413,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858908,0.7140989487591912,0.795922904564314,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759323,0.7140989487591912,0.80943784232365,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"کاوشگر","boundary":[0.6959751037344385,0.7140989487591912,0.7569060995850609,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6334854771784219,0.7140989487591912,0.6916513692946045,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6075933609958493,0.7140989487591912,0.6290058921161812,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5353941908713677,0.7140989487591912,0.6033158091286293,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.14825726141078682,0.7140989487591912,0.16964850622406485,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.16991701244813123,0.7140989487591912,0.4671266390041479,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.46717842323651293,0.7101633013556986,0.5132457261410772,0.7248985954733456],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5184428215767619,0.7101633013556986,0.5311445228215752,0.7248985954733456],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340234,0.7405695369944854,0.852899751037343,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7617515352697081,0.7405695369944854,0.7661170954356831,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.7660580912863055,0.7405695369944854,0.7891539834024881,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858907,0.7405695369944854,0.7959229045643139,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.800041493775932,0.7405695369944854,0.8094378423236499,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"پنجره","boundary":[0.7102904564315338,0.7405695369944854,0.7572724481327786,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6708298755186706,0.7405695369944854,0.7057961825726126,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"جستجو","boundary":[0.6095850622406622,0.7405695369944854,0.6662341493775917,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5835684647302888,0.7405695369944854,0.6052299585062223,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"نرافزار","boundary":[0.5233195020746871,0.7405695369944854,0.5792254356846456,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.14825726141078668,0.7405695369944854,0.17361908713692778,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17427385892116015,0.7405695369944854,0.45405609958506066,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.4551037344398323,0.7366338895909927,0.5011710373443967,0.7513691837086397],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5062436514522805,0.7366338895909927,0.5189453526970937,0.7513691837086397],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340233,0.7670401252297794,0.8528997510373428,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.760257759336098,0.7670401252297794,0.7646233195020731,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.7645643153526955,0.7670401252297794,0.7890738174273844,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858905,0.7670401252297794,0.7959229045643138,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759319,0.7670401252297794,0.8094378423236498,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6953526970954341,0.7670401252297794,0.7559508298755171,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"بولی","boundary":[0.6551452282157659,0.7670401252297794,0.69100518672199,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.14825726141078677,0.7670401252297794,0.1719144398340233,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.17427385892116024,0.7670401252297794,0.6544710373443968,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340233,0.7935107134650735,0.8528997510373428,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.760257759336098,0.7935107134650735,0.7646233195020731,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.7645643153526955,0.7935107134650735,0.7890738174273844,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858905,0.7935107134650735,0.7959229045643138,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759319,0.7935107134650735,0.8094378423236498,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6953526970954341,0.7935107134650735,0.7559508298755171,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6674688796680482,0.7935107134650735,0.6910429045643138,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6353526970954341,0.7935107134650735,0.6631051867219901,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6171784232365128,0.7935107134650735,0.6309403319502057,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"عملکردهاي","boundary":[0.5190871369294587,0.7935107134650735,0.6128427385892098,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"بولی","boundary":[0.4791286307053924,0.7935107134650735,0.5147396265560148,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.4071784232365127,0.7935107134650735,0.47469908713692766,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.3502904564315335,0.7935107134650735,0.4028437344398323,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.3227800829875501,0.7935107134650735,0.3457725311203302,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.1482572614107866,0.7935107134650735,0.1719144398340231,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.17427385892116007,0.7935107134650735,0.32335070539418914,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340232,0.8199813017003676,0.8528997510373427,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7629963485477161,0.8199813017003676,0.7673619087136913,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7673029045643136,0.8199813017003676,0.7891307053941892,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858904,0.8199813017003676,0.7959229045643137,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759318,0.8199813017003676,0.8094378423236497,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"مثالی","boundary":[0.7166390041493759,0.8199813017003676,0.7585483817427368,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6984647302904546,0.8199813017003676,0.7122266390041475,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6663485477178405,0.8199813017003676,0.6941010373443964,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6192946058091268,0.8199813017003676,0.6619734024896248,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6058506224066371,0.8199813017003676,0.6150182987551848,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.5427385892116163,0.8199813017003676,0.6015489211618238,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5148547717842303,0.8199813017003676,0.5384287966804959,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4827385892116163,0.8199813017003676,0.5104910788381722,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4645643153526951,0.8199813017003676,0.4783262240663881,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"عملگرها","boundary":[0.3938589211618238,0.8199813017003676,0.4602364730290437,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.14825726141078643,0.8199813017003676,0.17478323651452088,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.1786307053941889,0.8199813017003676,0.39306024896265374,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340229,0.8464518899356618,0.8528997510373424,0.8611871840533089],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7654859751037325,0.8464518899356618,0.7698515352697075,0.8611871840533089],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.76979253112033,0.8464518899356618,0.7890841493775914,0.8611871840533089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858902,0.8464518899356618,0.7959229045643135,0.8611871840533089],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759316,0.8464518899356618,0.8094378423236495,0.8611871840533089],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7232365145228197,0.8464518899356618,0.7609676763485458,0.8611871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6561410788381723,0.8464518899356618,0.718797510373442,0.8611871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.637966804979251,0.8464518899356618,0.6517287136929439,0.8611871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"عملگرهاي","boundary":[0.5519502074688775,0.8464518899356618,0.6334621991701223,0.8611871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"مجاورتی","boundary":[0.4790041493775911,0.8464518899356618,0.5474402489626533,0.8611871840533089],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1482572614107861,0.8464518899356618,0.17451298755186492,0.8611871840533089],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.17427385892115957,0.8464518899356618,0.4758403319502053,0.8611871840533089],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8137344398340226,0.8729224781709559,0.8528997510373421,0.8876577722886029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7648635684647279,0.8729224781709559,0.769229128630703,0.8876577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.7691701244813255,0.8729224781709559,0.78916854771784,0.8876577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858899,0.8729224781709559,0.7959229045643131,0.8876577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000414937759313,0.8729224781709559,0.8094378423236491,0.8876577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7100414937759313,0.8729224781709559,0.7604117427385869,0.8876577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"سوپرکدها","boundary":[0.6205394190871345,0.8729224781709559,0.7057302074688773,0.8876577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6070954356846449,0.8729224781709559,0.6162631120331925,0.8876577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"کدهاي","boundary":[0.5449792531120308,0.8729224781709559,0.6027085892116157,0.8876577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.48136929460580663,0.8729224781709559,0.5407411618257236,0.8876577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.1482572614107858,0.8729224781709559,0.17592659751037085,0.8876577722886029],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1786307053941883,0.8729224781709559,0.480197178423234,0.8876577722886029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08,0.8529,0.88766],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/c1ada0b3651d98b9e11987ac79ec259a.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/92c3beae51f5cb1fe258a8d7b6740d58.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.08253,0.14703,0.16528]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7990456431535271,0.08252699908088229,0.852970705394191,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اشکا","boundary":[0.761038132780083,0.08252699908088229,0.7943829460580913,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.16232365145228225,0.0842917049632353,0.1782034854771785,0.09902699908088237],"dir":"rtl"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688798,0.1318342428768382,0.8528997510373445,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7608835269709545,0.1318342428768382,0.7652490871369295,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858922,0.1318342428768382,0.7959229045643155,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000436099585062,0.1318342428768382,0.8094399585062241,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"سوپرکدها","boundary":[0.6713278008298756,0.1318342428768382,0.7565185892116183,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6577593360995851,0.1318342428768382,0.6669270124481328,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"کاوشگر","boundary":[0.5925311203319502,0.1318342428768382,0.6533376348547718,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.1482572614107884,0.1318342428768382,0.17592659751037346,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1786307053941909,0.1318342428768382,0.5760478008298756,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5777178423236514,0.12789859547334556,0.5881120331950207,0.1426338895909926],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688798,0.15821659581801475,0.8528997510373445,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7591407883817428,0.15821659581801475,0.7635063485477178,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891374273858922,0.15821659581801475,0.7959229045643155,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8000436099585062,0.15821659581801475,0.8094399585062241,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"نمایی","boundary":[0.711286307053942,0.15821659581801475,0.7546716597510374,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6931120331950207,0.15821659581801475,0.7068739419087137,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"سوپرکد","boundary":[0.6214107883817427,0.15821659581801475,0.688827510373444,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5955186721991701,0.15821659581801475,0.6171801659751036,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.5594190871369293,0.15821659581801475,0.5910797925311202,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5165975103734438,0.15821659581801475,0.5552015352697094,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.47004149377593346,0.15821659581801475,0.5122629460580911,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.14825726141078813,0.15821659581801475,0.17592659751037318,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17863070539419063,0.15821659581801475,0.46712663900414925,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688795,0.18468718405330886,0.8528997510373442,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.789137427385892,0.18468718405330886,0.7959229045643152,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.800043609958506,0.18468718405330886,0.8094399585062239,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"گرتحلیل","boundary":[0.7201244813278006,0.18468718405330886,0.7921369294605807,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7626262655601658,0.18468718405330886,0.7669918257261409,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"تکرار","boundary":[0.6532780082987549,0.18468718405330886,0.6940648132780081,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاري","boundary":[0.5707468879668047,0.18468718405330886,0.648828547717842,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1482572614107881,0.18468718405330886,0.17291228215767607,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17427385892116154,0.18468718405330886,0.5673341078838172,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688795,0.211157772288603,0.8528997510373442,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7596387136929459,0.211157772288603,0.764004273858921,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.789137427385892,0.211157772288603,0.7959229045643152,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.800043609958506,0.211157772288603,0.8094399585062239,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"مدیر","boundary":[0.713278008298755,0.211157772288603,0.7553536929460579,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"همخانواده","boundary":[0.6248962655601658,0.211157772288603,0.7089712033195018,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.1482572614107882,0.211157772288603,0.17758966804979237,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1786307053941907,0.211157772288603,0.6239731120331949,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688795,0.2376283605238971,0.8528997510373442,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7600121576763483,0.2376283605238971,0.7643777178423234,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.789137427385892,0.2376283605238971,0.7959229045643152,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.800043609958506,0.2376283605238971,0.8094399585062239,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.686265560165975,0.2376283605238971,0.7555532365145227,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6334854771784231,0.2376283605238971,0.6818395020746887,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.601244813278008,0.2376283605238971,0.629018589211618,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.5187136929460578,0.2376283605238971,0.5968158921161824,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.47290456431535244,0.2376283605238971,0.5142739419087135,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44688796680497905,0.2376283605238971,0.4685494605809127,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"فرمت","boundary":[0.38950207468879644,0.2376283605238971,0.4425956016597508,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"اکس","boundary":[0.35527979253112013,0.2376283605238971,0.38511112033195005,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.14825726141078815,0.2376283605238971,0.17935668049792508,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18298755186721968,0.2376283605238971,0.34077809128630693,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688795,0.2640989487591912,0.8528997510373442,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7748220746887964,0.2640989487591912,0.7791876348547715,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780081,0.2640989487591912,0.809439958506224,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7199999999999996,0.2640989487591912,0.7703702489626553,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.687510373443983,0.2640989487591912,0.7155331120331947,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"لینکها","boundary":[0.6261410788381739,0.2640989487591912,0.6829832365145225,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6126970954356843,0.2640989487591912,0.6218647717842319,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.562406639004149,0.2640989487591912,0.6082039419087133,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.14825726141078804,0.2640989487591912,0.17989717842323616,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.18298755186721957,0.2640989487591912,0.5629772614107881,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688794,0.29056953699448534,0.8528997510373441,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7708386721991697,0.29056953699448534,0.7752042323651448,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.797174813278008,0.29056953699448534,0.8094399585062237,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"ویرایشگر","boundary":[0.6923651452282154,0.29056953699448534,0.7664549377593357,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6453112033195016,0.29056953699448534,0.687741037344398,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.148257261410788,0.29056953699448534,0.1798971784232361,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18298755186721952,0.29056953699448534,0.6457573443983399,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688792,0.3170401252297795,0.852899751037344,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.769095933609958,0.3170401252297795,0.7734614937759331,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780079,0.3170401252297795,0.8094399585062237,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7285892116182568,0.3170401252297795,0.7646570539419083,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"نودها","boundary":[0.6785477178423232,0.3170401252297795,0.7242613692946053,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6624896265560161,0.3170401252297795,0.674193485477178,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"گرهها","boundary":[0.608340248962655,0.3170401252297795,0.6581343983402483,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5823236514522816,0.3170401252297795,0.6039851452282151,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهها","boundary":[0.51759336099585,0.3170401252297795,0.577824024896265,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.1482572614107877,0.3170401252297795,0.17721547717842256,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1786307053941902,0.3170401252297795,0.5150519502074683,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.829180207468879,0.34351071346507356,0.8528997510373437,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7725814107883809,0.34351071346507356,0.776946970954356,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780077,0.34351071346507356,0.8094399585062235,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6988381742738582,0.34351071346507356,0.7681258506224059,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهها","boundary":[0.6339834024896258,0.34351071346507356,0.6942140663900408,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6079668049792524,0.34351071346507356,0.6296282987551859,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5358921161825717,0.34351071346507356,0.6036892531120323,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.14825726141078743,0.34351071346507356,0.1746792946058082,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.1786307053941899,0.34351071346507356,0.4671266390041485,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.4676763485477169,0.33957506606158094,0.5136191701244803,0.354310360179228],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.518816265560165,0.33957506606158094,0.5315179668049783,0.354310360179228],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688788,0.3699813017003677,0.8528997510373435,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7695938589211608,0.3699813017003677,0.773959419087136,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780074,0.3699813017003677,0.8094399585062232,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7244813278008289,0.3699813017003677,0.7652060165975094,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6715767634854762,0.3699813017003677,0.7200552697095426,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6392116182572604,0.3699813017003677,0.6669853941908703,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.5876763485477168,0.3699813017003677,0.6346588381742727,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.14825726141078727,0.3699813017003677,0.17538609958506113,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1786307053941898,0.3699813017003677,0.5847614937759326,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688785,0.39645188993566177,0.8528997510373433,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7699673029045631,0.39645188993566177,0.7743328630705382,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780072,0.39645188993566177,0.809439958506223,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7247302904564303,0.39645188993566177,0.7655794605809116,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6718257261410776,0.39645188993566177,0.7203042323651441,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6394605809128618,0.39645188993566177,0.6672343568464718,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.5929045643153514,0.39645188993566177,0.6350015352697084,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5793360995850609,0.39645188993566177,0.5883792946058078,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.5278008298755174,0.39645188993566177,0.5749078008298741,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.14825726141078704,0.39645188993566177,0.17935668049792397,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.18298755186721857,0.39645188993566177,0.5281224896265547,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688783,0.4229224781709559,0.8528997510373431,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7684735269709528,0.4229224781709559,0.772839087136928,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.797174813278007,0.4229224781709559,0.8094399585062227,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.7095435684647289,0.4229224781709559,0.7640717427385878,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"شک","boundary":[0.6814208713692932,0.4229224781709559,0.7051404149377579,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6239004149377579,0.4229224781709559,0.6658931950207455,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"معنایی","boundary":[0.5681327800829862,0.4229224781709559,0.6195216597510359,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5421161825726127,0.4229224781709559,0.5637776763485463,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5099999999999986,0.4229224781709559,0.5377524896265545,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.4630705394190857,0.4229224781709559,0.5055003734439819,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.14825726141078693,0.4229224781709559,0.1776520331950193,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.1786307053941894,0.4229224781709559,0.46276979253111894,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688783,0.44939306640625,0.8528997510373431,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7684735269709528,0.44939306640625,0.772839087136928,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.797174813278007,0.44939306640625,0.8094399585062227,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"طرحبندي","boundary":[0.6822821576763471,0.44939306640625,0.7639797510373431,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"نوعشناختی","boundary":[0.5906639004149363,0.44939306640625,0.6779187136929447,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.512614107883816,0.44939306640625,0.5862179253112019,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4804979253112019,0.44939306640625,0.5082504149377579,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.43344398340248824,0.44939306640625,0.4758738174273845,0.46412836052389705],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.14825726141078693,0.44939306640625,0.1805208298755172,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1829875518672185,0.44939306640625,0.4322718672199157,0.46412836052389705],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688783,0.4758636546415441,0.8528997510373431,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7712121161825711,0.4758636546415441,0.7755776763485462,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.797174813278007,0.4758636546415441,0.8094399585062227,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"طرحبندي","boundary":[0.6848962655601646,0.4758636546415441,0.766842821576762,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"نوعشناختی","boundary":[0.5934024896265546,0.4758636546415441,0.6804083402489612,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5521991701244798,0.4758636546415441,0.5889946058091272,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.48373443983402337,0.4758636546415441,0.5476033195020731,0.49059894875919113],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.1482572614107868,0.4758636546415441,0.1802505809128615,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.18298755186721832,0.4758636546415441,0.4845540248962641,0.49059894875919113],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688781,0.5023342428768383,0.8528997510373428,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7683524066390024,0.5023342428768383,0.7727179668049775,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464714,0.5023342428768383,0.7930598340248947,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780067,0.5023342428768383,0.8094399585062225,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6936099585062223,0.5023342428768383,0.7641033609958489,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6431950207468862,0.5023342428768383,0.6891168049792513,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6109543568464711,0.5023342428768383,0.6386036514522803,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.56427385892116,0.5023342428768383,0.6066197925311184,0.5170695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.14825726141078663,0.5023342428768383,0.18166419087136756,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.18298755186721816,0.5023342428768383,0.5629772614107866,0.5170695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.829180207468878,0.5288048311121324,0.8528997510373427,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7677299999999982,0.5288048311121324,0.7720955601659734,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464713,0.5288048311121324,0.7930598340248945,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780065,0.5288048311121324,0.8094399585062223,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6928630705394173,0.5288048311121324,0.7634809543568447,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6424481327800812,0.5288048311121324,0.6883699170124463,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6102074688796661,0.5288048311121324,0.6378567634854753,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"کدهاي","boundary":[0.5480912863070521,0.5288048311121324,0.6058206224066371,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.507883817427384,0.5288048311121324,0.5437024481327781,0.5435401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.14825726141078646,0.5288048311121324,0.18166419087136737,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.182987551867218,0.5288048311121324,0.5063382572614089,0.5435401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688779,0.5552754193474265,0.8528997510373426,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7637465975103715,0.5552754193474265,0.7681121576763467,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464712,0.5552754193474265,0.7930598340248943,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780064,0.5552754193474265,0.8094399585062223,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"ویرایشگر","boundary":[0.6852697095435666,0.5552754193474265,0.7593595020746869,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6348547717842304,0.5552754193474265,0.6807765560165956,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6026141078838155,0.5552754193474265,0.6305123651452262,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.5559336099585043,0.5552754193474265,0.5982795435684628,0.5700107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.14825726141078654,0.5552754193474265,0.18166419087136745,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.18298755186721807,0.5552754193474265,0.5542635684647285,0.5700107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688779,0.5817460075827205,0.8528997510373426,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7620038589211598,0.5817460075827205,0.766369419087135,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464712,0.5817460075827205,0.7930598340248943,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780064,0.5817460075827205,0.8094399585062223,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"شبکه","boundary":[0.7147717842323632,0.5817460075827205,0.7574505809128612,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6824066390041474,0.5817460075827205,0.7101804149377573,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.6357261410788362,0.5817460075827205,0.6780720746887947,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5932780082987531,0.5817460075827205,0.6311341493775914,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5751037344398319,0.5817460075827205,0.5888656431535249,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.526680497925309,0.5817460075827205,0.5708558091286285,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.49443983402489405,0.5817460075827205,0.5220891286307031,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.44775933609958285,0.5817460075827205,0.4901052697095414,0.5964813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.14825726141078613,0.5817460075827205,0.17120763485476953,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1742738589211596,0.5817460075827205,0.445342406639002,0.5964813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688776,0.6082165958180147,0.8528997510373422,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7654893360995827,0.6082165958180147,0.7698548962655578,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464707,0.6082165958180147,0.793059834024894,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780061,0.6082165958180147,0.8094399585062219,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"شبکه","boundary":[0.7182572614107862,0.6082165958180147,0.7609360580912841,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6858921161825703,0.6082165958180147,0.7136658921161803,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.6392116182572591,0.6082165958180147,0.6815575518672176,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6031120331950184,0.6082165958180147,0.6348974688796657,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5849377593360972,0.6082165958180147,0.59869966804979,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.5365145228215742,0.6082165958180147,0.5806898340248937,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.510995850622404,0.6082165958180147,0.532158423236512,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.4822406639004124,0.6082165958180147,0.5068125311203294,0.6229518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.1482572614107858,0.6082165958180147,0.17191443983402233,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.17427385892115926,0.6082165958180147,0.480197178423234,0.6229518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688771,0.6346871840533088,0.8528997510373418,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7625017842323625,0.6346871840533088,0.7668673443983376,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464704,0.6346871840533088,0.7930598340248937,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780058,0.6346871840533088,0.8094399585062216,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"شبکه","boundary":[0.7152697095435658,0.6346871840533088,0.7579485062240638,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.6685892116182547,0.6346871840533088,0.7109351452282131,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6261410788381716,0.6346871840533088,0.6639972199170098,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6079668049792504,0.6346871840533088,0.6217287136929432,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5630290456431507,0.6346871840533088,0.6037119087136902,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.5063900414937731,0.6346871840533088,0.5585901659751009,0.6494224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.1482572614107855,0.6346871840533088,0.17588502074688506,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.17863070539418796,0.6346871840533088,0.506338257261408,0.6494224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688768,0.661157772288603,0.8528997510373415,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7628752282157646,0.661157772288603,0.7672407883817397,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464701,0.661157772288603,0.7930598340248933,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780054,0.661157772288603,0.8094399585062211,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"نتخاب","boundary":[0.7073029045643123,0.661157772288603,0.7583802074688766,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.6606224066390011,0.661157772288603,0.7029683402489596,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6144398340248931,0.661157772288603,0.6560378838174242,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5695020746887935,0.661157772288603,0.6099359751037313,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.5128630705394159,0.661157772288603,0.5650631950207436,0.67589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.1482572614107852,0.661157772288603,0.17765203319501757,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17863070539418768,0.661157772288603,0.5106951037344367,0.67589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688766,0.6876283605238971,0.8528997510373413,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7613814522821545,0.6876283605238971,0.7657470124481296,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464698,0.6876283605238971,0.7930598340248931,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780052,0.6876283605238971,0.8094399585062209,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"شبکه","boundary":[0.7141493775933578,0.6876283605238971,0.7568281742738557,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.6674688796680467,0.6876283605238971,0.7098148132780051,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6313692946058059,0.6876283605238971,0.6631547302904532,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6131950207468847,0.6876283605238971,0.6269569294605776,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.568257261410785,0.6876283605238971,0.6086911618257228,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.5116182572614074,0.6876283605238971,0.5638183817427352,0.702363654641544],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.148257261410785,0.6876283605238971,0.17765203319501732,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17863070539418743,0.6876283605238971,0.5106951037344365,0.702363654641544],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688763,0.7140989487591912,0.8528997510373411,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7613814522821543,0.7140989487591912,0.7657470124481294,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464696,0.7140989487591912,0.7930598340248929,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780049,0.7140989487591912,0.8094399585062206,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7110373443983369,0.7140989487591912,0.7568346473029012,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6785477178423203,0.7140989487591912,0.7065704564315318,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.6319917012448099,0.7140989487591912,0.6742131535269676,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6184232365145194,0.7140989487591912,0.627590912863067,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.5667634854771749,0.7140989487591912,0.6142441493775898,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5217012448132744,0.7140989487591912,0.5622450622406604,0.7288342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.14825726141078469,0.7140989487591912,0.1741803734439797,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.17427385892115815,0.7140989487591912,0.5194087966804943,0.7288342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.829180207468876,0.7405695369944854,0.8528997510373407,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7641200414937721,0.7405695369944854,0.7684856016597472,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464693,0.7405695369944854,0.7930598340248924,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780045,0.7405695369944854,0.8094399585062204,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7112863070539381,0.7405695369944854,0.7596403319502036,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهاي","boundary":[0.6446887966804941,0.7405695369944854,0.7067866804979215,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.5840663900414899,0.7405695369944854,0.640216307053938,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5681327800829836,0.7405695369944854,0.5796495435684608,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5010373443983362,0.7405695369944854,0.5636937759336059,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4828630705394151,0.7405695369944854,0.49662497925310806,0.7553048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1482572614107844,0.7405695369944854,0.17704917012447738,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1786307053941869,0.7405695369944854,0.3887034024896227,0.7553048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"Hypertext","boundary":[0.3887551867219877,0.7366338895909927,0.47856149377592966,0.7513691837086397],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688758,0.7670401252297794,0.8528997510373404,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7643690041493736,0.7670401252297794,0.7687345643153487,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464691,0.7670401252297794,0.7930598340248922,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780043,0.7670401252297794,0.8094399585062202,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7116597510373404,0.7670401252297794,0.7598892946058051,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرهاي","boundary":[0.6309958506224025,0.7670401252297794,0.7071880082987511,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5987551867219875,0.7670401252297794,0.6265289626555974,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.5381327800829833,0.7670401252297794,0.5942826970954314,0.7817754193474264],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.14825726141078419,0.7670401252297794,0.17704917012447713,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17863070539418668,0.7670401252297794,0.53683618257261,0.7817754193474264],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688754,0.7935107134650735,0.8528997510373402,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7637465975103692,0.7935107134650735,0.7681121576763442,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464687,0.7935107134650735,0.793059834024892,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780041,0.7935107134650735,0.80943995850622,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7109128630705351,0.7935107134650735,0.7592668879668008,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"ستارهاي","boundary":[0.6395850622406595,0.7935107134650735,0.7063811203319459,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6072199170124437,0.7935107134650735,0.6349936929460536,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.5467219917012403,0.7935107134650735,0.6028719087136885,0.8082460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.14825726141078394,0.7935107134650735,0.17677892116182128,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17863070539418643,0.7935107134650735,0.5455498755186678,0.8082460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688752,0.8199813017003676,0.85289975103734,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7597631950207423,0.8199813017003676,0.7641287551867174,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862743568464685,0.8199813017003676,0.7930598340248918,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7971748132780039,0.8199813017003676,0.8094399585062197,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"پنجره","boundary":[0.7082987551867175,0.8199813017003676,0.7552807468879622,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"گفتگو","boundary":[0.6592531120331904,0.8199813017003676,0.7039273443983356,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6130705394190824,0.8199813017003676,0.6549175518672151,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.566514522821572,0.8199813017003676,0.6089436099585016,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"خروجی","boundary":[0.5047717842323604,0.8199813017003676,0.5620853526970907,0.8347165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.14825726141078363,0.8199813017003676,0.17407643153526495,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17427385892115707,0.8199813017003676,0.4540560995850576,0.8347165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"SPSS","boundary":[0.4532365145228168,0.816045654296875,0.5006132365145181,0.8307809484145221],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.08253,0.85297,0.83472],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/2c7381b63c48551973215ace54886736.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/1de3d66c3d5d7e60b80ab04f1dde296c.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/4470cfb4f0f9a61ac0fd92a95184bccf.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/750f084793a2a261eaf457e1a60ec95c.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14714,0.33806,0.14695,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.4701659751037344,0.33805929744944846,0.5302002074688796,0.35791223862591903],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.7272199170124481,0.378758430032169,0.8234295435684647,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6896265560165975,0.378758430032169,0.7220955186721991,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.6465560165975104,0.378758430032169,0.684427468879668,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6246473029045643,0.378758430032169,0.6412869709543568,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.579585062240664,0.378758430032169,0.619374398340249,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهایی","boundary":[0.47427385892116186,0.378758430032169,0.5744086307053942,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4187551867219917,0.378758430032169,0.46891730290456435,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"بهدنبال","boundary":[0.3480497925311204,0.378758430032169,0.4134746887966806,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.2885477178423237,0.378758430032169,0.3427346887966805,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"بنیانهاي","boundary":[0.20278008298755185,0.378758430032169,0.28330543568464733,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.14726141078838176,0.378758430032169,0.19742352697095436,0.39790548885569843],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.7814937759336097,0.41061137120863966,0.8529751867219917,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7369294605809127,0.41061137120863966,0.7761515352697094,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6822821576763485,0.41061137120863966,0.7317419502074688,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6383402489626554,0.41061137120863966,0.6768870124481325,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5971369294605806,0.41061137120863966,0.6171801659751035,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.5356431535269708,0.41061137120863966,0.5918290456431533,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4903319502074687,0.41061137120863966,0.530337385892116,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4590871369294604,0.41061137120863966,0.4849380497925309,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.4253526970954355,0.41061137120863966,0.45374278008298735,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات،","boundary":[0.34269709543568444,0.41061137120863966,0.42033087136929437,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.24360995850622383,0.41061137120863966,0.33732186721991675,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.17900414937759312,0.41061137120863966,0.23853958506224043,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.1472614107883815,0.41061137120863966,0.17365257261410766,0.42975843003216907],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.8034024896265556,0.44237607709099264,0.8530513692946053,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7645643153526968,0.44237607709099264,0.7980057261410785,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7206224066390038,0.44237607709099264,0.7591691701244809,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6928630705394186,0.44237607709099264,0.7152834024896262,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6729460580912859,0.44237607709099264,0.6875057676348545,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.6267634854771781,0.44237607709099264,0.6675792946058089,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"کارامدترین","boundary":[0.5292946058091282,0.44237607709099264,0.6214155186721988,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارها","boundary":[0.4471369294605805,0.44237607709099264,0.5237948962655598,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.3829045643153523,0.44237607709099264,0.44186502074688755,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35751037344398295,0.44237607709099264,0.37749958506224024,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.27946058091286263,0.44237607709099264,0.35209692946058047,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"اطلس","boundary":[0.22058091286307008,0.44237607709099264,0.2741195850622402,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.18697095435684605,0.44237607709099264,0.21533402489626513,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1817427385892112,0.44237607709099264,0.186929128630705,0.46152313591452204],"dir":"ltr"},{"str":"آي","boundary":[0.15460580912863028,0.44237607709099264,0.18178033195020707,0.46152313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1471369294605805,0.43747854434742645,0.15443726141078798,0.45000795611213235],"dir":"ltr"},{"str":"اشاره","boundary":[0.79804979253112,0.4742290182674633,0.8528866804979248,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.7458921161825722,0.4742290182674633,0.7926687136929457,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7407031120331946,0.4742290182674633,0.7458895020746884,0.4933760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"نمونه","boundary":[0.6812863070539414,0.4742290182674633,0.7351777593360991,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6714565145228211,0.4742290182674633,0.6759675933609953,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"لیه","boundary":[0.6277593360995846,0.4742290182674633,0.661029709543568,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5830705394190867,0.4742290182674633,0.6223752697095432,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.4902074688796676,0.4742290182674633,0.5775806639004145,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4649377593360991,0.4742290182674633,0.48498099585062193,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.4207468879668045,0.4742290182674633,0.459527800829875,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.3227800829875514,0.4742290182674633,0.41536804979253056,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"1989","boundary":[0.2727385892116178,0.4742290182674633,0.3173631535269705,0.4933760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.24186721991701196,0.4742290182674633,0.2674226141078833,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21423236514522773,0.4742290182674633,0.23654464730290406,0.4933760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.14726141078838126,0.4742290182674633,0.20878680497925264,0.4933760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"توماس","boundary":[0.7990456431535264,0.5060819594439339,0.8530435269709539,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"مهر","boundary":[0.7655601659751032,0.5060819594439339,0.7937071369294602,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7580912863070535,0.5011844267003677,0.7653916182572609,0.5137138384650736],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.732821576763485,0.5060819594439339,0.7528648132780079,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6670954356846469,0.5060819594439339,0.7275222821576759,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"برلین","boundary":[0.6215352697095432,0.5060819594439339,0.661594730290456,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5681327800829872,0.5060819594439339,0.6161339004149373,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.5165975103734436,0.5060819594439339,0.5627887966804975,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.4472614107883813,0.5060819594439339,0.4955596680497921,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.38141078838174225,0.5060819594439339,0.44210775933609914,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3440663900414933,0.5060819594439339,0.3761031535269705,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.26601659751037304,0.5060819594439339,0.3386529460580908,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24074688796680455,0.5060819594439339,0.2607901244813274,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.19730290456431493,0.5060819594439339,0.2354444813278004,0.5252290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"1993","boundary":[0.14726141078838131,0.5060819594439339,0.191885975103734,0.5252290182674633],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.7964315352697091,0.5379349006204045,0.8527669294605804,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7253526970954353,0.5379349006204045,0.7910614107883813,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7132780082987548,0.5379349006204045,0.7201661825726137,0.5570819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.656763485477178,0.5379349006204045,0.7131529045643149,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.5407468879668045,0.5379349006204045,0.6513118257261408,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4829875518672194,0.5379349006204045,0.5353521161825722,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4687966804979248,0.5379349006204045,0.475657842323651,0.5570819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.47551867219916966,0.5330373678768383,0.48281900414937706,0.5455667796415442],"dir":"ltr"},{"str":"ارد","boundary":[0.42858921161825675,0.5379349006204045,0.4531435269709539,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.3797925311203314,0.5379349006204045,0.4232429875518667,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.34058091286307,0.5379349006204045,0.37444195020746834,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33539190871369245,0.5379349006204045,0.34057829875518625,0.5570819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.276224066390041,0.5379349006204045,0.32999327800829825,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2366390041493771,0.5379349006204045,0.2708782157676344,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.15398340248962605,0.5379349006204045,0.23118734439833974,0.5570819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078838126,0.5379349006204045,0.15401452282157627,0.5570819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"آشکارسازي","boundary":[0.7537344398340243,0.5697878417968751,0.8529781742738584,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدههاي","boundary":[0.6685892116182568,0.5697878417968751,0.7478724896265555,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.6100829875518667,0.5697878417968751,0.6629844398340243,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"پنهان","boundary":[0.5641493775933606,0.5697878417968751,0.6044519502074684,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5383817427385887,0.5697878417968751,0.5584249792531116,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.46655601659750984,0.5697878417968751,0.5328839004149373,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"متنی","boundary":[0.42560165975103686,0.5697878417968751,0.46106900414937707,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"چندرسانهاي","boundary":[0.30659751037344346,0.5697878417968751,0.4039318257261406,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26240663900414885,0.5697878417968751,0.30095340248962604,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2572176348547712,0.5697878417968751,0.262404024896265,0.5889349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.22605809128630652,0.5697878417968751,0.25190900414937706,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.1472614107883812,0.5697878417968751,0.2202712033195015,0.5889349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8424896265560159,0.6016407829733458,0.8529434439834018,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"برخورداري","boundary":[0.7452697095435679,0.6016407829733458,0.8370850207468873,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7253526970954352,0.6016407829733458,0.7399124066390036,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.6527800829875511,0.6016407829733458,0.7199855601659746,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.6024896265560158,0.6016407829733458,0.647303278008298,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.5575518672199162,0.6016407829733458,0.5893455186721984,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"عینیسازي","boundary":[0.4399170124481322,0.6016407829733458,0.5364995850622398,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4245379668049786,0.6016407829733458,0.43458659751037276,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"ابط","boundary":[0.38091286307053873,0.6016407829733458,0.41411116182572544,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.3166804979253105,0.6016407829733458,0.375702697095435,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.27995850622406565,0.6016407829733458,0.31134697095435615,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.22929460580912803,0.6016407829733458,0.27470526970954295,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.21634854771784173,0.6016407829733458,0.22404709543568407,0.6207878417968752],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.20178423236514464,0.6016407829733458,0.21634394190871312,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.14726141078838118,0.6016407829733458,0.19634302904564255,0.6207878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7958091286307046,0.6334937241498163,0.8529404564315346,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.7142738589211609,0.6334937241498163,0.7902992116182567,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"معناشناختی","boundary":[0.619917012448132,0.6334937241498163,0.7089770539419079,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"نوعشناختی","boundary":[0.509377593360995,0.6334937241498163,0.5981411203319493,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4949377593360986,0.6334937241498163,0.5016908713692937,0.6526407829733457],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5016597510373435,0.6334937241498163,0.5093582987551858,0.6526407829733457],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4755186721991691,0.6334937241498163,0.4893220331950197,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.42360995850622307,0.6334937241498163,0.47001734439833925,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.36634854771784137,0.6334937241498163,0.41796933609958403,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.29240663900414826,0.6334937241498163,0.36078946058091194,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.26863070539418976,0.6334937241498163,0.2869181327800819,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"فارغ","boundary":[0.2214522821576753,0.6334937241498163,0.26313248962655494,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20141078838174167,0.6334937241498163,0.21597049792531015,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.1472614107883807,0.6334937241498163,0.19601887966804873,0.6526407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.7868464730290445,0.6652584300321693,0.8530498755186711,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی،","boundary":[0.725103734439833,0.6652584300321693,0.7814246887966795,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6995850622406629,0.6652584300321693,0.71957427385892,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6399585062240652,0.6652584300321693,0.6941454771784221,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5887966804979241,0.6652584300321693,0.6344563070539407,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد","boundary":[0.522323651452281,0.6652584300321693,0.5832637344398329,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5171346473029035,0.6652584300321693,0.5223210373443973,0.6844054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"سازگاري","boundary":[0.430082987551866,0.6652584300321693,0.5118226556016585,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.39248962655601544,0.6652584300321693,0.4245263900414926,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.3140663900414925,0.6652584300321693,0.3868272199170113,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29203319502074565,0.6652584300321693,0.30867286307053815,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"فایلهاي","boundary":[0.20676348547717716,0.6652584300321693,0.28673800829875395,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاي","boundary":[0.14726141078838045,0.6652584300321693,0.2015146058091274,0.6844054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"مایکر","boundary":[0.8081165975103721,0.6971113712086399,0.8529972199170113,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"سافت","boundary":[0.7511203319502062,0.6971113712086399,0.797689792531119,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"آفیس،","boundary":[0.6916182572614096,0.6971113712086399,0.7453190041493764,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"SPSS","boundary":[0.45908713692945935,0.6953397719439339,0.50532049792531,0.710075066061581],"dir":"ltr"},{"str":"،PDF","boundary":[0.5112448132780071,0.6953397719439339,0.5560926970954345,0.7162584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"،XML","boundary":[0.5620331950207457,0.6953397719439339,0.6149469709543556,0.7162584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"،HTML","boundary":[0.6207883817427373,0.6953397719439339,0.6864038589211606,0.7162584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.40008298755186594,0.6971113712086399,0.43749522821576636,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"فرمتهاي","boundary":[0.31419087136929325,0.6971113712086399,0.39425751037344275,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"صوتی","boundary":[0.25804979253111904,0.6971113712086399,0.30842390041493645,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"تصویري","boundary":[0.16755186721991566,0.6971113712086399,0.23608244813277873,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1472614107883804,0.6971113712086399,0.16182112033194887,0.7162584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیتهاي","boundary":[0.7694190871369281,0.7289643123851105,0.8529644813277993,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"منحصربهفرد","boundary":[0.66622406639004,0.7289643123851105,0.7640396265560152,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6348547717842309,0.7289643123851105,0.6607056846473014,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.568879668049791,0.7289643123851105,0.6292305809128615,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5249377593360981,0.7289643123851105,0.5634845228215752,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5197487551867205,0.7289643123851105,0.5249351452282143,0.7481113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.47240663900414787,0.7289643123851105,0.514519045643152,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.4279668049792516,0.7289643123851105,0.46708082987551713,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3967219917012433,0.7289643123851105,0.4225729045643138,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.33087136929460437,0.7289643123851105,0.39122228215767485,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3054771784232351,0.7289643123851105,0.3255204149377579,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.2666390041493761,0.7289643123851105,0.30018846473028893,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.21360995850622255,0.7289643123851105,0.2612599170124466,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1936929460580898,0.7289643123851105,0.20825265560165826,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.14726141078838026,0.7289643123851105,0.18829331950207318,0.7481113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7955601659751023,0.760817253561581,0.8528805809128617,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7419087136929445,0.760817253561581,0.7899098340248948,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.6420746887966788,0.760817253561581,0.7361600414937746,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5924066390041478,0.760817253561581,0.6363829045643137,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5531950207468864,0.760817253561581,0.5867985062240648,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5141078838174258,0.760817253561581,0.5475492946058075,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4860995850622391,0.760817253561581,0.5085199170124466,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46045643153526816,0.760817253561581,0.480499668049791,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.42896265560165825,0.760817253561581,0.4548135684647288,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.377925311203318,0.760817253561581,0.42341427385891967,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.3268879668049778,0.760817253561581,0.37237692946057943,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.2590456431535255,0.760817253561581,0.32136336099584917,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.24347427385891973,0.760817253561581,0.2535229045643139,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.21024896265560022,0.760817253561581,0.2330474688796666,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.16941908713692802,0.760817253561581,0.20472435684647158,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1472614107883803,0.760817253561581,0.16390107883817281,0.7799643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8270539419087121,0.7926701947380517,0.8529048547717826,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار،","boundary":[0.7539834024896248,0.7926701947380517,0.821305269709542,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7338174273858904,0.7926701947380517,0.748377136929459,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6861410788381725,0.7926701947380517,0.7282534854771767,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.6409543568464714,0.7926701947380517,0.6806626556016582,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6124481327800814,0.7926701947380517,0.635327676348546,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5514522821576747,0.7926701947380517,0.6069358506224051,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.485352697095434,0.7926701947380517,0.5457255186721974,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4411618257261394,0.7926701947380517,0.4797085892116166,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43597282157676187,0.7926701947380517,0.44115921161825566,0.811817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.34568464730290294,0.7926701947380517,0.43066580912862906,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.287800829875517,0.7926701947380517,0.34007589211618094,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.2010373443983385,0.7926701947380517,0.2823662240663884,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.14726141078838,0.7926701947380517,0.19555966804979083,0.811817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14726141078838,0.8468921185661767,0.8443568464730273,0.8645391773897061],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.14713692946057919,0.8712940889246326,0.16114107883817252,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.16580912863070366,0.8712940889246326,0.2051016597510356,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"ti.","boundary":[0.20976970954356672,0.8712940889246326,0.2245705394190854,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.14713692946057919,0.8864705595128679,0.16114107883817252,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Thomas","boundary":[0.16580912863070366,0.8864705595128679,0.22597095435684472,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Muhr.","boundary":[0.23063900414937583,0.8864705595128679,0.2766721991701227,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.14713692946057919,0.9017352653952209,0.16114107883817252,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"Scientific","boundary":[0.16580912863070366,0.9017352653952209,0.23700622406638833,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"Software","boundary":[0.24167427385891943,0.9017352653952209,0.30895643153526803,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"Development","boundary":[0.31362448132779913,0.9017352653952209,0.4139813278008282,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4197510373443966,0.9017352653952209,0.4244190871369277,0.9149705595128679],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14714,0.33806,0.85305,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/17640341b7c6c307db7ba2047fe55dd7.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/8925cb718a93c097656e9050b5cf7a70.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08,0.14688,0.1483]},"elements":[{"words":[{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3644813278008298,0.08252699908088229,0.45698514522821576,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32975103734439826,0.08252699908088229,0.35979049792531115,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2890456431535269,0.08252699908088229,0.3247816182572613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27410788381742734,0.08252699908088229,0.28452286307053937,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.209253112033195,0.08252699908088229,0.26953381742738586,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.14726141078838173,0.07999997127757347,0.18875103734439833,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.19341908713692946,0.07999997127757347,0.2048278008298755,0.09323526539522053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08,0.45699,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آزمایشی","boundary":[0.7833609958506222,0.13205254767922792,0.8529720746887965,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7522406639004148,0.13205254767922792,0.7780915767634854,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6866390041493773,0.13205254767922792,0.7468654356846472,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6668464730290454,0.13205254767922792,0.681406182572614,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6470539419087136,0.13205254767922792,0.661613651452282,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.5955186721991701,0.13205254767922792,0.6417639834024895,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.5297925311203316,0.13028094841452204,0.5736768049792528,0.14501624253216908],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5788739004149376,0.13028094841452204,0.5904322406639002,0.14501624253216908],"dir":"ltr"},{"str":"فراخوانی","boundary":[0.4529875518672196,0.13205254767922792,0.5245975518672196,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.401576763485477,0.13205254767922792,0.44763298755186703,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3577593360995849,0.13205254767922792,0.3806388796680496,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3379668049792529,0.13205254767922792,0.35252651452282135,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2935269709543566,0.13205254767922792,0.3327490456431533,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"آزمون","boundary":[0.23614107883817395,0.13205254767922792,0.28824809128630674,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1996680497925308,0.13205254767922792,0.23089443983402458,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.15585062240663872,0.13205254767922792,0.19445141078838146,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.150622406639004,0.13205254767922792,0.15580879668049777,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"کتابهایی","boundary":[0.7391701244813278,0.1638172535615809,0.8234972614107883,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7112863070539418,0.1638172535615809,0.7337066390041493,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6857676348547717,0.1638172535615809,0.7058108713692945,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6415767634854771,0.1638172535615809,0.6803666390041493,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5399999999999999,0.1638172535615809,0.6362096265560165,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5022821576763485,0.1638172535615809,0.5347511203319503,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.46531120331950204,0.1638172535615809,0.496996804979253,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.4087966804979252,0.1638172535615809,0.45990423236514516,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3850207468879667,0.1638172535615809,0.40341622406639,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.3260165975103735,0.1638172535615809,0.3796197510373443,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند،","boundary":[0.24622406639004152,0.1638172535615809,0.32058161825726134,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22082987551867223,0.1638172535615809,0.24081908713692948,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.14726141078838176,0.1638172535615809,0.2154138174273859,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.7588381742738589,0.19567019473805145,0.8527990456431536,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7054356846473029,0.19567019473805145,0.753436804979253,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.6338589211618255,0.19567019473805145,0.7000623236514522,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5850622406639003,0.19567019473805145,0.6284442323651451,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"نپرداختهاند","boundary":[0.4874688796680497,0.19567019473805145,0.579648174273859,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4341908713692945,0.19567019473805145,0.4662276348547717,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.39983402489626546,0.19567019473805145,0.42881838174273845,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.3456846473029044,0.19567019473805145,0.3943880912863069,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.26975103734439826,0.19567019473805145,0.3403745228215766,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23576763485477167,0.19567019473805145,0.26437381742738575,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"محققین","boundary":[0.16307053941908703,0.19567019473805145,0.2305206224066389,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7695435684647302,0.22752313591452197,0.8529850207468879,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7540457676348546,0.22752313591452197,0.7640403734439833,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"رههاي","boundary":[0.6918672199170122,0.22752313591452197,0.7436189626556016,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.6051037344398337,0.22752313591452197,0.6864382157676345,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.5403734439834023,0.22752313591452197,0.599611742738589,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانند","boundary":[0.48647302904564294,0.22752313591452197,0.5347712863070537,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.427219917012448,0.22752313591452197,0.48092066390041477,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.39585062240663893,0.22752313591452197,0.42170153526970944,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.38040373443983394,0.22752313591452197,0.3904523651452281,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"شها","boundary":[0.3307468879668048,0.22752313591452197,0.3699769294605808,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31082987551867197,0.22752313591452197,0.32538958506224036,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بهشکلی","boundary":[0.24248962655601636,0.22752313591452197,0.30546311203319476,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"عینی","boundary":[0.19904564315352674,0.22752313591452197,0.23716020746887942,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.1472614107883815,0.22752313591452197,0.19369468879668025,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.8159751037344396,0.2593760770909926,0.85290112033195,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.810786099585062,0.2593760770909926,0.8159724896265558,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7909543568464726,0.2593760770909926,0.8055140663900412,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7594605809128627,0.2593760770909926,0.7853114937759333,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7437774273858918,0.2593760770909926,0.7538260580912859,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7265975103734437,0.2593760770909926,0.7333506224066387,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.6353526970954354,0.2593760770909926,0.7208470954356844,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6098340248962651,0.2593760770909926,0.629877261410788,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5784647302904561,0.2593760770909926,0.6043156431535267,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5275518672199166,0.2593760770909926,0.5730408298755183,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.47103734439833994,0.2593760770909926,0.5219828215767632,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.3899999999999996,0.2593760770909926,0.4654856016597508,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3662240663900412,0.2593760770909926,0.38451149377593324,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبی","boundary":[0.30161825726141045,0.2593760770909926,0.36085655601659716,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2818257261410784,0.2593760770909926,0.29638543568464687,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25630705394190834,0.2593760770909926,0.27629626556016557,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.20676348547717804,0.2593760770909926,0.2508207883817423,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تحریر","boundary":[0.14726141078838134,0.2593760770909926,0.20115124481327762,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"درآ","boundary":[0.8227755186721987,0.2912290182674632,0.8527593360995845,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"رند","boundary":[0.7852282157676344,0.2912290182674632,0.8123487136929455,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7572199170124476,0.2912290182674632,0.779640248962655,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.7087966804979248,0.2912290182674632,0.7514763485477173,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگوي","boundary":[0.6210373443983397,0.2912290182674632,0.7033982987551861,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهاي","boundary":[0.5559336099585057,0.2912290182674632,0.6156581327800824,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبین","boundary":[0.4828630705394186,0.2912290182674632,0.5505562655601655,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4420331950207465,0.2912290182674632,0.47741950207468836,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4005809128630701,0.2912290182674632,0.4365074688796676,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3953919087136924,0.2912290182674632,0.4005782987551862,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.37008298755186664,0.2912290182674632,0.39012622406638947,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3387136929460575,0.2912290182674632,0.3645646058091281,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.2942738589211613,0.2912290182674632,0.3332258091286302,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28755186721991643,0.2912290182674632,0.29430497925311144,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2295435684647297,0.2912290182674632,0.2821760165975098,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19817427385892056,0.2912290182674632,0.2240251867219911,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.14726141078838118,0.2912290182674632,0.19275037344398283,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8329045643153521,0.32308195944393386,0.8529478008298749,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.800041493775933,0.32308195944393386,0.8277160580912858,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7553526970954351,0.32308195944393386,0.7949259336099579,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"بهشرح","boundary":[0.6973443983402482,0.32308195944393386,0.7501104149377587,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6656016597510366,0.32308195944393386,0.6919928215767627,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.573858921161825,0.32308195944393386,0.6603527800829869,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.535145228215767,0.32308195944393386,0.5685866390041489,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49132780082987493,0.32308195944393386,0.5298745643153521,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4860995850622399,0.32308195944393386,0.4912859751037337,0.34222901826746327],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7839834024896258,0.3549349006204045,0.8235566390041487,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.773608879668049,0.3549349006204045,0.7781199585062233,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7499999999999993,0.3549349006204045,0.7631820746887961,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.738547717842323,0.3549349006204045,0.7498929460580905,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.6627385892116175,0.3549349006204045,0.7336192531120325,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6135684647302898,0.3549349006204045,0.6569504564315346,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6083794605809122,0.3549349006204045,0.613565850622406,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5063900414937752,0.3549349006204045,0.6030975933609951,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4681742738589204,0.3549349006204045,0.500643236514522,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.4308298755186714,0.3549349006204045,0.46251547717842245,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.38850622406638924,0.3549349006204045,0.4251351037344391,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.368215767634854,0.3549349006204045,0.3827754771784224,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.35239543568464654,0.3549349006204045,0.36244406639004073,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.2851867219917004,0.3549349006204045,0.3419686307053934,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.20253112033194942,0.3549349006204045,0.279597634854771,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.14726141078838095,0.3549349006204045,0.19682925311203242,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7923236514522812,0.3866996065027574,0.8530268464730282,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7871346473029037,0.3866996065027574,0.7923210373443975,0.40584666532628677],"dir":"ltr"},{"str":"درك","boundary":[0.735435684647302,0.3866996065027574,0.7818689626556008,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.6794190871369286,0.3866996065027574,0.7297702904564306,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6478008298755178,0.3866996065027574,0.6736517427385883,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6319804979253103,0.3866996065027574,0.6420291286307044,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5987551867219908,0.3866996065027574,0.6215536929460572,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق،","boundary":[0.536390041493775,0.3866996065027574,0.5931161825726132,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.4776348547717833,0.3866996065027574,0.5305792531120322,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.4152697095435675,0.3866996065027574,0.47196883817427293,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3990871369294597,0.3866996065027574,0.4095409543568455,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.3470539419087128,0.3866996065027574,0.39354236514522734,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.2849377593360987,0.3866996065027574,0.3414748132780074,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.2024066390041485,0.3866996065027574,0.2794731535269701,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.14726141078838087,0.3866996065027574,0.1968292531120323,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.845228215767634,0.41855254767922806,0.8529267634854762,0.4376996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"اثباتگرایی،","boundary":[0.7455186721991692,0.41855254767922806,0.8453622821576756,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.7239497925311196,0.41855254767922806,0.7399681742738582,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"هش","boundary":[0.6782987551867211,0.41855254767922806,0.7135229875518664,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیري","boundary":[0.611950207468879,0.41855254767922806,0.6728362655601652,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.5744477178423228,0.41855254767922806,0.5904660995850615,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"هش","boundary":[0.5287966804979245,0.41855254767922806,0.5640209128630698,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"انتقادي","boundary":[0.4671784232365137,0.41855254767922806,0.5236074273858913,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.45949979253111944,0.41855254767922806,0.4671983402489618,0.4376996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.41564315352697007,0.41855254767922806,0.45418991701244726,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4104541493775925,0.41855254767922806,0.4156405394190863,0.4376996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.38514522821576685,0.41855254767922806,0.4051884647302897,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.35390041493775853,0.41855254767922806,0.37975132780082904,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3090871369294597,0.41855254767922806,0.34866037344398254,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.26016597510373357,0.41855254767922806,0.30360199170124397,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.1990456431535261,0.41855254767922806,0.25488037344398257,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.14726141078838093,0.41855254767922806,0.19372282157676263,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.8026556016597501,0.45040548885569864,0.8530068049792521,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.7262240663900406,0.45040548885569864,0.7971047302904555,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی،","boundary":[0.6705809128630696,0.45040548885569864,0.7207160165975095,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.5758506224066379,0.45040548885569864,0.6650310373443974,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.5541572614107872,0.45040548885569864,0.5701756431535259,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"هش","boundary":[0.5085062240663889,0.45040548885569864,0.5437304564315341,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.4595850622406628,0.45040548885569864,0.5029670539419077,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4274688796680487,0.45040548885569864,0.45386004149377485,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.3637344398340238,0.45040548885569864,0.42178419087136826,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3184232365145218,0.45040548885569864,0.35805049792531013,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2680082987551857,0.45040548885569864,0.31274091286306954,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2441078838174264,0.45040548885569864,0.26239531120331855,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.14726141078838076,0.45040548885569864,0.23842842323651353,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.8006639004149364,0.4822584300321693,0.8529870124481314,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.7466390041493763,0.4822584300321693,0.7949372614107871,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.6862655601659738,0.4822584300321693,0.7411278423236503,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5841908713692933,0.4822584300321693,0.6806494605809116,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5462240663900402,0.4822584300321693,0.5786930290456418,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.509004149377592,0.4822584300321693,0.5406897510373431,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4833609958506211,0.4822584300321693,0.503404232365144,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.4389211618257247,0.4822584300321693,0.477819087136928,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.3896265560165961,0.4822584300321693,0.43322464730290317,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3739307053941895,0.4822584300321693,0.3839793360995837,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.3006224066390027,0.4822584300321693,0.3635039004149364,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.21821576763485334,0.4822584300321693,0.2952822821576749,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.16319502074688655,0.4822584300321693,0.212762863070538,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ریشههاي","boundary":[0.7806224066390026,0.5141113712086399,0.8528977593360981,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.7251037344398324,0.5141113712086399,0.7754549377593345,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.696970954356845,0.5141113712086399,0.7198504979253096,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.677178423236513,0.5141113712086399,0.6917381327800816,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.6255186721991686,0.5141113712086399,0.6719519502074675,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5833195020746873,0.5141113712086399,0.6202455186721977,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5780912863070524,0.5141113712086399,0.5832776763485462,0.5332584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.783983402489625,0.5459643123851106,0.8235566390041477,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7685976348547702,0.5459643123851106,0.7785922406638989,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7482572614107867,0.5459643123851106,0.7581708298755171,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7368049792531104,0.5459643123851106,0.748150207468878,0.56511137120864],"dir":"ltr"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.6407053941908697,0.5459643123851106,0.7369150207468863,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6029875518672182,0.5459643123851106,0.6354565145228199,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5660165975103718,0.5459643123851106,0.5977021991701229,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5608275933609942,0.5459643123851106,0.566013983402488,0.56511137120864],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.5248132780082972,0.5459643123851106,0.555553443983401,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5048962655601644,0.5459643123851106,0.5194559751037329,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.4429045643153511,0.5459643123851106,0.4996036929460565,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.3525311203319486,0.5459643123851106,0.4375122821576747,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3367219917012432,0.5459643123851106,0.34717580912862905,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.2911618257261394,0.5459643123851106,0.3314643983402473,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.22941908713692777,0.5459643123851106,0.2859561410788365,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.14726141078838023,0.5459643123851106,0.2243279253112018,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی،","boundary":[0.8029045643153511,0.5778172535615812,0.8530396680497909,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7775103734439818,0.5778172535615812,0.7975536099585046,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7462655601659735,0.5778172535615812,0.7721164730290441,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7014522821576747,0.5778172535615812,0.7410255186721976,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6860053941908699,0.5778172535615812,0.696054024896264,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6527800829875503,0.5778172535615812,0.6755785892116167,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5387551867219901,0.5778172535615812,0.6473747302904548,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5011618257261395,0.5778172535615812,0.5336307883817412,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.45809128630705237,0.5778172535615812,0.4959627385892101,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.39473029045642993,0.5778172535615812,0.4527800414937743,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3497925311203303,0.5778172535615812,0.3894197925311187,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29975103734439673,0.5778172535615812,0.3444836514522806,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2945620331950192,0.5778172535615812,0.299748423236513,0.5969643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.25717842323651297,0.5778172535615812,0.28921518672199015,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.24185601659750883,0.5778172535615812,0.251904647302903,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.20863070539418932,0.5778172535615812,0.2314292116182557,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.14726141078838018,0.5778172535615812,0.20342029045642998,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.8067634854771769,0.6095819594439341,0.8530628215767619,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.791453526970953,0.6095819594439341,0.801502157676347,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"یکردي","boundary":[0.7231120331950193,0.6095819594439341,0.7810267219916998,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"استقرایی","boundary":[0.649419087136928,0.6095819594439341,0.7178686307053928,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6056016597510359,0.6095819594439341,0.6441484232365131,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5779668049792517,0.6095819594439341,0.6003871369294591,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.5291701244813264,0.6095819594439341,0.5726061410788368,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.4720331950207454,0.6095819594439341,0.5238970954356832,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.456792199170123,0.6095819594439341,0.4668408298755171,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"یکرد","boundary":[0.4056846473029031,0.6095819594439341,0.44636539419086985,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"استقرایی","boundary":[0.33211618257261266,0.6095819594439341,0.4005657261410774,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.306970954356845,0.6095819594439341,0.32701419087136785,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.2631535269709529,0.6095819594439341,0.30178132780082845,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.2182157676348533,0.6095819594439341,0.2500094190871355,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.1472614107883803,0.6095819594439341,0.21321585062240522,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی،","boundary":[0.8029045643153512,0.6414349006204046,0.853039668049791,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7516182572614093,0.6414349006204046,0.7972422821576748,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6979668049792516,0.6414349006204046,0.7459679253112017,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.6423236514522807,0.6414349006204046,0.6923507053941894,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6166804979253097,0.6414349006204046,0.6367237344398325,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.5834439834024882,0.6414349006204046,0.6111185477178409,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.5299170124481313,0.6414349006204046,0.5778641078838159,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5165975103734425,0.6414349006204046,0.5242960580912848,0.660581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.5019087136929444,0.6414349006204046,0.5164954356846457,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.4503734439834009,0.6414349006204046,0.4963756431535254,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4346775933609943,0.6414349006204046,0.4447262240663885,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4014522821576748,0.6414349006204046,0.4242507883817412,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.2995020746887951,0.6414349006204046,0.3958361825726125,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.2616597510373428,0.6414349006204046,0.29412871369294447,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.21834024896265403,0.6414349006204046,0.2562117012448117,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.21066161825725982,0.6414349006204046,0.21836016597510213,0.660581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"تشریح","boundary":[0.14726141078838015,0.6414349006204046,0.20531116182572456,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8194605809128614,0.6732878417968753,0.8529019917012433,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7756431535269693,0.6732878417968753,0.8141899170124465,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7704149377593346,0.6732878417968753,0.7756013278008284,0.6924349006204047],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.783983402489625,0.7051407829733459,0.8235566390041477,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7448962655601644,0.7051407829733459,0.7786078008298739,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.733443983402488,0.7051407829733459,0.7335858921161809,0.7242878417968753],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.6787966804979236,0.7051407829733459,0.7284455601659735,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6131950207468865,0.7051407829733459,0.6734214522821561,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5399147302904549,0.7051407829733459,0.5451011203319487,0.7242878417968753],"dir":"ltr"},{"str":"Atlas","boundary":[0.5451037344398325,0.7033691837086401,0.5889880082987536,0.7181044778262871],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.5965502489626541,0.7033691837086401,0.6081085892116167,0.7181044778262871],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.4609543568464716,0.7051407829733459,0.5346555186721976,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43331950207468733,0.7051407829733459,0.4557398340248948,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.391120331950206,0.7051407829733459,0.4281543983402475,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.3536514522821562,0.7051407829733459,0.38587730290456285,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33385892116182425,0.7051407829733459,0.34841863070539264,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.28157676348547567,0.7051407829733459,0.328578423236513,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"مزیتهاي","boundary":[0.1846058091286293,0.7051407829733459,0.27626029045642997,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14726141078838034,0.7051407829733459,0.17929817427385752,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.8007883817427371,0.7369937241498165,0.8530304564315337,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.746016597510372,0.7369937241498165,0.7956654771784218,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6804149377593345,0.7369937241498165,0.7406413692946043,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.6094605809128615,0.7352221248851106,0.6533448547717827,0.7499574190027577],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.6637701659751022,0.7352221248851106,0.6753285062240648,0.7499574190027577],"dir":"ltr"},{"str":"میباشد","boundary":[0.544107883817426,0.7369937241498165,0.6043131535269695,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.516473029045642,0.7369937241498165,0.5388933609958493,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4912033195020734,0.7369937241498165,0.5112465560165963,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.45759336099584935,0.7369937241498165,0.48590240663900286,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.40668049792530986,0.7369937241498165,0.45243958506223936,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.3607468879668036,0.7369937241498165,0.40137360995850485,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.2971369294605795,0.7369937241498165,0.35556485477178285,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.24709543568464584,0.7369937241498165,0.29185506224066243,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2065145228215753,0.7369937241498165,0.24181979253111888,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18460580912862923,0.7369937241498165,0.20124547717842176,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1472614107883803,0.7369937241498165,0.17929817427385747,0.7561407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.7921991701244799,0.768846665326287,0.8527990456431521,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7727800829875505,0.768846665326287,0.7865834439834011,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"تفصیل","boundary":[0.713900414937758,0.768846665326287,0.7672770124481315,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6792946058091273,0.768846665326287,0.708305975103733,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6402074688796667,0.768846665326287,0.6736488796680484,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5960165975103721,0.768846665326287,0.6345633609958493,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5908275933609944,0.768846665326287,0.5960139834024882,0.7879937241498164],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5655186721991686,0.768846665326287,0.5855619087136915,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5340248962655587,0.768846665326287,0.5598758091286293,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4889626556016583,0.768846665326287,0.5285358921161811,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"گامهاي","boundary":[0.4202489626556001,0.768846665326287,0.4833459336099571,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.41028485477178267,0.768846665326287,0.4147959336099569,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"لیه","boundary":[0.38016597510373284,0.768846665326287,0.39985804979252954,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3455601659751022,0.768846665326287,0.37467958506223914,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.329626556016596,0.768846665326287,0.3400803734439819,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29825726141078696,0.768846665326287,0.32410817427385746,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.22593360995850464,0.768846665326287,0.2926330705394175,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.14726141078838015,0.768846665326287,0.20463585062240505,0.7879937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"کاري","boundary":[0.806639004149376,0.8006996065027577,0.8529923651452267,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7781327800829859,0.8006996065027577,0.8010123236514506,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.7207468879668034,0.8006996065027577,0.7726107883817411,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6817842323651437,0.8006996065027577,0.7152256431535254,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6314937759336084,0.8006996065027577,0.6762263900414923,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6262655601659735,0.8006996065027577,0.6314519502074672,0.8198466653262871],"dir":"ltr"},{"str":"درك","boundary":[0.5743568464730273,0.8006996065027577,0.6207901244813262,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.5260580912863054,0.8006996065027577,0.5688998340248946,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48846473029045484,0.8006996065027577,0.520501493775932,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"گامها","boundary":[0.4246058091286289,0.8006996065027577,0.4829342738589196,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.3453112033195003,0.8006996065027577,0.4033339419087119,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.335308879668048,0.8006996065027577,0.33981995850622226,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"لیه","boundary":[0.2990041493775916,0.8006996065027577,0.32488207468879493,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.2639004149377576,0.8006996065027577,0.2935330705394174,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.1991701244813261,0.8006996065027577,0.25830037344398166,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17365145228215598,0.8006996065027577,0.19369468879667878,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.14726141078838004,0.8006996065027577,0.1684513692946041,0.8198466653262871],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.8012863070539399,0.8325525476792283,0.8531231950207449,0.8516996065027577],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.756597510373442,0.8325525476792283,0.7961707468879649,0.8516996065027577],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7413362240663881,0.8325525476792283,0.7513308298755168,0.8516996065027577],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7209958506224047,0.8325525476792283,0.730909419087135,0.8516996065027577],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.6556431535269689,0.8325525476792283,0.7158484232365127,0.8516996065027577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6504149377593341,0.8325525476792283,0.6556013278008279,0.8516996065027577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.13028,0.85312,0.8517],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/91d95978fe3c325196bf2d6a118aee66.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/fecee31e6c4fb569e2bd8aaeb6facb9d.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14691,0.5623]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8112448132780082,0.08252699908088229,0.8528841908713692,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.81124,0.08253,0.85288,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"س","boundary":[0.15946058091286308,0.08482111672794121,0.18105721991701243,0.09955641084558826],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15946,0.08482,0.18106,0.09956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7766390041493777,0.13205254767922792,0.8234802074688797,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7139004149377594,0.13205254767922792,0.771357510373444,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7024481327800831,0.13205254767922792,0.7137933609958507,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6385892116182574,0.13205254767922792,0.702556307053942,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6154356846473031,0.13205254767922792,0.6332819502074691,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.5424896265560168,0.13205254767922792,0.610076390041494,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.516099585062241,0.13205254767922792,0.5276355186721994,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"لی","boundary":[0.48622406639004173,0.13205254767922792,0.5109166804979256,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.4058091286307057,0.13205254767922792,0.4807724066390044,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38053941908713723,0.13205254767922792,0.4005826556016601,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.32651452282157706,0.13205254767922792,0.3752736099585065,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"متنی","boundary":[0.27858921161825756,0.13205254767922792,0.3213245228215771,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.27340020746888,0.13205254767922792,0.2785865975103738,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"عبارتسازي،","boundary":[0.14726141078838204,0.13205254767922792,0.26804688796680526,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.8142323651452286,0.1638172535615809,0.8528601659751041,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اري،","boundary":[0.762572614107884,0.1638172535615809,0.8011193775933613,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشتگ","boundary":[0.6735684647302908,0.1638172535615809,0.7573411618257264,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6286307053941911,0.1638172535615809,0.6604243568464733,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5520746887966808,0.1638172535615809,0.6075582572614111,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.532157676348548,0.1638172535615809,0.5467173858921166,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.45958506224066425,0.1638172535615809,0.5268460580912867,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.36896265560166014,0.1638172535615809,0.45424095435684686,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3558921161825729,0.1638172535615809,0.3635906639004152,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.28244813278008324,0.1638172535615809,0.35589497925311225,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"جستجوي","boundary":[0.19443983402489654,0.1638172535615809,0.27717896265560193,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"متن،","boundary":[0.147261410788382,0.1638172535615809,0.18910369294605836,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.8142323651452286,0.19567019473805145,0.8528601659751041,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.7692946058091289,0.19567019473805145,0.8010882572614111,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6898755186721995,0.19567019473805145,0.7634299170124484,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"خودکار","boundary":[0.6195435684647306,0.19567019473805145,0.6840492946058094,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6128215767634857,0.19567019473805145,0.6195746887966808,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"کا","boundary":[0.5879417427385895,0.19567019473805145,0.6070125311203322,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"شگر","boundary":[0.5340248962655604,0.19567019473805145,0.5775149377593363,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.4650622406639006,0.19567019473805145,0.5282173443983404,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع،","boundary":[0.36983402489626577,0.19567019473805145,0.4430377593360998,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلگر","boundary":[0.29464730290456453,0.19567019473805145,0.3641147302904566,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تکرار","boundary":[0.23751037344398365,0.19567019473805145,0.2888340248962658,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"غیره","boundary":[0.17477178423236533,0.19567019473805145,0.2154795435684649,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.16709315352697118,0.19567019473805145,0.17479170124481352,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.14726141078838198,0.19567019473805145,0.16182112033195045,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.7899585062240666,0.22752313591452197,0.8530865975103736,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7801188796680499,0.22752313591452197,0.7846299585062242,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"لیه","boundary":[0.7500000000000002,0.22752313591452197,0.769692074688797,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6992116182572617,0.22752313591452197,0.7447005809128634,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.639709543568465,0.22752313591452197,0.6937074273858924,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6205394190871372,0.22752313591452197,0.6343427800829878,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.565145228215768,0.22752313591452197,0.6151722821576767,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.5045228215767638,0.22752313591452197,0.5440150207468883,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.43107883817427417,0.22752313591452197,0.4992582572614111,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.37120331950207497,0.22752313591452197,0.42576846473029073,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3458091286307056,0.22752313591452197,0.3658523651452285,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.30784232365145253,0.22752313591452197,0.3405543983402492,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"انبوهی","boundary":[0.24435684647302924,0.22752313591452197,0.3025956846473031,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22456431535269733,0.22752313591452197,0.2391240248962658,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.14726141078838198,0.22752313591452197,0.2194399170124484,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.8096265560165977,0.2593760770909926,0.8530085477178426,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7658091286307056,0.2593760770909926,0.8043558921161829,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7381742738589214,0.2593760770909926,0.7605946058091289,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.712904564315353,0.2593760770909926,0.7329478008298758,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6817842323651455,0.2593760770909926,0.707635145228216,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6370954356846477,0.2593760770909926,0.6766686721991705,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.5932780082987555,0.2593760770909926,0.6318517842323654,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5326556016597515,0.2593760770909926,0.5881391701244817,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5128630705394194,0.2593760770909926,0.5274227800829878,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48174273858921196,0.2593760770909926,0.5075936514522825,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.42647302904564344,0.2593760770909926,0.4765000829875522,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.36933609958506247,0.2593760770909926,0.42120000000000024,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.33062240663900444,0.2593760770909926,0.3640638174273862,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28680497925311227,0.2593760770909926,0.32535174273858947,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2815767634854774,0.2593760770909926,0.2867631535269712,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7839834024896266,0.2912290182674632,0.8235566390041494,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.739170124481328,0.2912290182674632,0.7788784232365148,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7277178423236516,0.2912290182674632,0.7390630705394191,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.6987136929460581,0.2912290182674632,0.727833112033195,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6830290456431536,0.2912290182674632,0.6934828630705395,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6174273858921162,0.2912290182674632,0.6776538174273861,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.5475933609958508,0.28945741900275734,0.5914776348547719,0.3041927131204044],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.6007826141078839,0.28945741900275734,0.6123409543568467,0.3041927131204044],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5223236514522823,0.2912290182674632,0.5423668879668051,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4756431535269711,0.2912290182674632,0.5171342738589213,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.4283402489626557,0.2912290182674632,0.47050668049792543,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4231512448132782,0.2912290182674632,0.428337634854772,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.39784232365145245,0.2912290182674632,0.4178855601659753,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3604979253112035,0.2912290182674632,0.3925346887966807,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3075933609958508,0.2912290182674632,0.35527033195020763,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.24983402489626572,0.2912290182674632,0.3024272614107885,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.16917012448132793,0.2912290182674632,0.24464838174273876,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1472614107883819,0.2912290182674632,0.16390107883817442,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7958091286307055,0.32308195944393386,0.8529404564315354,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.7146473029045644,0.32308195944393386,0.7904236929460583,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"معنایی","boundary":[0.658630705394191,0.32308195944393386,0.7094411203319503,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"نوعشناختی","boundary":[0.5484647302904566,0.32308195944393386,0.6373527385892116,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.47937759336099606,0.32308195944393386,0.5274057261410791,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4181327800829877,0.32308195944393386,0.47402589211618273,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.381286307053942,0.32308195944393386,0.4126747717842325,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم،","boundary":[0.31132780082987566,0.32308195944393386,0.37610365145228225,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.2576763485477179,0.32308195944393386,0.3059205809128631,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.17265560165975116,0.32308195944393386,0.23662107883817438,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14726141078838187,0.32308195944393386,0.16725062240663913,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.7985477178423236,0.3549349006204045,0.8529507883817428,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.7429045643153527,0.3549349006204045,0.7929316182572614,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد","boundary":[0.6825311203319503,0.3549349006204045,0.7372853526970955,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6773421161825727,0.3549349006204045,0.6825285062240665,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6575103734439833,0.3549349006204045,0.6720700829875518,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6260165975103733,0.3549349006204045,0.6518675103734439,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6103334439834024,0.3549349006204045,0.6203820746887966,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5931535269709544,0.3549349006204045,0.5999066390041493,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5675103734439834,0.3549349006204045,0.5875536099585061,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5360165975103733,0.3549349006204045,0.561867510373444,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.48896265560165963,0.3549349006204045,0.5304537759336099,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.4448962655601659,0.3549349006204045,0.48347004149377587,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.38228215767634854,0.3549349006204045,0.4394134854771784,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهها،","boundary":[0.2990041493775933,0.3549349006204045,0.3768585062240664,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.24560165975103732,0.3549349006204045,0.29362979253112026,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.18423236514522814,0.3549349006204045,0.2401254771784232,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.14726141078838167,0.3549349006204045,0.17864987551867212,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.8108713692946058,0.3866996065027574,0.8529297510373443,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7247302904564316,0.3866996065027574,0.7893170539419088,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6933609958506224,0.3866996065027574,0.719211908713693,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6777712033195021,0.3866996065027574,0.6878198340248962,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"ابط","boundary":[0.6403319502074688,0.3866996065027574,0.667344398340249,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5988796680497924,0.3866996065027574,0.6189229045643153,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.5456016597510372,0.3866996065027574,0.5933866804979252,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.4943153526970954,0.3866996065027574,0.5400744398340249,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.44950207468879666,0.3866996065027574,0.4888131535269709,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4241078838174274,0.3866996065027574,0.4440970954356847,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"خر","boundary":[0.3942341078838174,0.3866996065027574,0.4187343983402489,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"جیهاي","boundary":[0.30746887966804987,0.3866996065027574,0.38380730290456433,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"SPSS","boundary":[0.2558091286307055,0.38492800723805154,0.3020424896265561,0.3996633013556986],"dir":"ltr"},{"str":"تشریح","boundary":[0.19232365145228222,0.3866996065027574,0.25037340248962664,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1472614107883818,0.3866996065027574,0.18688867219917019,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8143568464730291,0.41855254767922806,0.8529036099585063,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8091286307053943,0.41855254767922806,0.8143150207468881,0.4376996065027574],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.85309,0.4377],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/42278fc1558212e40183df69ede0f92c.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/e1263104487e44c8a2f4f9a67f1e0bb6.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/8a8768ca404daa0661e0d6aad7f9b4c6.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/58d4f337928756ff8b3d846af2569060.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.35667,0.14396,0.10515]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49643153526970957,0.3566652257582721,0.5847204149377593,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4155186721991701,0.3566652257582721,0.4856970124481328,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.48360995850622407,0.41920423081341907,0.6009613692946059,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.39921161825726137,0.41920423081341907,0.47556684647302905,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7880912863070538,0.5100298856847426,0.8530425311203319,0.5298828268612132],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7368049792531121,0.5100298856847426,0.7826825726141079,0.5298828268612132],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.7628215767634853,0.5507290182674632,0.8233834854771782,0.5698760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7282157676348545,0.5507290182674632,0.7574972614107881,0.5698760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7029460580912861,0.5507290182674632,0.7229892946058089,0.5698760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.6607468879668048,0.5507290182674632,0.6977809543568463,0.5698760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.616058091286307,0.5507290182674632,0.6556313278008298,0.5698760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.5680082987551867,0.5507290182674632,0.6106879668049792,0.5698760770909926],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5628192946058089,0.5507290182674632,0.5680056846473027,0.5698760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.5791267377068016,0.8529236514522819,0.5938620318244485],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672195,0.5825819594439339,0.8234413692946054,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7675518672199166,0.5825819594439339,0.8078544398340245,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.7120331950207465,0.5825819594439339,0.7623843983402485,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.6907132780082985,0.5825819594439339,0.7067316597510371,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"هش","boundary":[0.6450622406639,0.5825819594439339,0.6802864730290453,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.5534439834024893,0.5825819594439339,0.6243246473029044,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5048962655601658,0.5825819594439339,0.5482782572614104,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.4653112033195016,0.5825819594439339,0.49972506224066343,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.426224066390041,0.5825819594439339,0.46009767634854726,0.6017290182674633],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42103506224066345,0.5825819594439339,0.42622145228215724,0.6017290182674633],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.6109796788832721,0.8560356846473024,0.6257149730009192],"dir":"ltr"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.772157676348547,0.6144349006204045,0.8235623651452275,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.6962240663900409,0.6144349006204045,0.7671047302904559,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6476763485477173,0.6144349006204045,0.6910583402489621,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تفا","boundary":[0.6060811618257257,0.6144349006204045,0.626799709543568,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5748547717842318,0.6144349006204045,0.5956543568464725,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5467219917012444,0.6144349006204045,0.569601535269709,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5310373443983397,0.6144349006204045,0.5414911618257257,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.49058091286307004,0.6144349006204045,0.5256970954356841,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4753334439834018,0.6144349006204045,0.48538207468879596,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"یکردهاي","boundary":[0.3906224066390035,0.6144349006204045,0.46490663900414875,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.3133195020746881,0.6144349006204045,0.3855778008298748,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29352697095435626,0.6144349006204045,0.30808668049792465,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.24186721991701182,0.6144349006204045,0.2883004979253106,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.20526970954356785,0.6144349006204045,0.23657713692945997,0.6335819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20008070539419023,0.6144349006204045,0.20526709543568403,0.6335819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506217,0.6428326200597427,0.8560356846473022,0.6575679141773897],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.812987551867219,0.646287841796875,0.823441369294605,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.7626970954356838,0.646287841796875,0.8077268464730282,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7429045643153518,0.646287841796875,0.7574642738589203,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.6489211618257252,0.646287841796875,0.7377281327800821,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.5729875518672191,0.646287841796875,0.6438682157676341,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5244398340248955,0.646287841796875,0.5678218257261403,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5046473029045635,0.646287841796875,0.5192070124481319,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.4585892116182564,0.646287841796875,0.4994050207468871,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3572614107883809,0.646287841796875,0.4533465560165967,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.31966804979253033,0.646287841796875,0.35213701244813195,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.28282157676348463,0.646287841796875,0.31450717842323567,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.24323651452282075,0.646287841796875,0.2776503734439825,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.2041493775933602,0.646287841796875,0.2380229875518664,0.6654349006204044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19896037344398257,0.646287841796875,0.20414676348547636,0.6654349006204044],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506216,0.6746855612362133,0.8560356846473021,0.6894208553538602],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8096265560165966,0.6781407829733456,0.8234299170124472,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.752987551867219,0.6781407829733456,0.8045002904564306,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.6516597510373435,0.6781407829733456,0.7477448962655593,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6140663900414929,0.6781407829733456,0.6465353526970945,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5772199170124472,0.6781407829733456,0.6089055186721983,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5615352697095427,0.6781407829733456,0.5719890871369286,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.521078838174273,0.6781407829733456,0.5561950207468872,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5057564315352688,0.6781407829733456,0.515805062240663,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.4390456431535261,0.6781407829733456,0.49532962655601576,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.36311203319501983,0.6781407829733456,0.43399269709543475,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.3145643153526962,0.6781407829733456,0.357946307053941,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد","boundary":[0.2545643153526962,0.6781407829733456,0.3093185477178414,0.697287841796875],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24937531120331857,0.6781407829733456,0.25456170124481237,0.697287841796875],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7930705394190862,0.739441650390625,0.8529802904564306,0.7592945915670956],"dir":"rtl"},{"str":"محققینی","boundary":[0.755850622406638,0.7801407829733455,0.8236788796680489,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7277178423236504,0.7801407829733455,0.750138174273858,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7115352697095426,0.7801407829733455,0.7219890871369286,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6957149377593352,0.7801407829733455,0.7057635684647293,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.628506224066389,0.7801407829733455,0.685288132780082,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5729875518672188,0.7801407829733455,0.622960580912862,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.5270539419087126,0.7801407829733455,0.5673565145228205,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.48709543568464625,0.7801407829733455,0.5215092946058081,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.42734439834024796,0.7801407829733455,0.48150435684647197,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.3770539419087127,0.7801407829733455,0.4217865560165965,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.349045643153526,0.7801407829733455,0.37146597510373347,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.33298755186721896,0.7801407829733455,0.34344136929460484,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.2566804979253103,0.7801407829733455,0.3275611618257252,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.2077593360995841,0.7801407829733455,0.25114132780082893,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.19200547717842217,0.7801407829733455,0.20205410788381636,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بهر","boundary":[0.15768821576763378,0.7801407829733455,0.18157867219916907,0.799287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.7873443983402479,0.8119937241498162,0.8530268464730281,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"بهسادگی","boundary":[0.7092946058091275,0.8119937241498162,0.781728672199169,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6778008298755175,0.8119937241498162,0.7036517427385881,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.6436929460580901,0.8119937241498162,0.6720830290456419,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6235269709543557,0.8119937241498162,0.6380866804979242,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.5472199170124471,0.8119937241498162,0.6181005809128619,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5270539419087127,0.8119937241498162,0.5416136514522811,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"نمیپ","boundary":[0.48398340248962524,0.8119937241498162,0.5213951452282147,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"یرند","boundary":[0.43717842323651324,0.8119937241498162,0.4705928215767622,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"گاهی","boundary":[0.36970954356846353,0.8119937241498162,0.41560369294605687,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3412033195020734,0.8119937241498162,0.36408286307053817,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3214107883817414,0.8119937241498162,0.33597049792530986,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"غیرعلمی","boundary":[0.24510373443983272,0.8119937241498162,0.3156332365145215,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند،","boundary":[0.17128630705394057,0.8119937241498162,0.23970734439833893,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.14726141078838043,0.8119937241498162,0.16592701244813146,0.8311407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.8235684647302888,0.8438466653262867,0.8528499585062224,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8042738589211601,0.8438466653262867,0.8180772199170107,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7729045643153509,0.8438466653262867,0.7987554771784215,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.7336929460580897,0.8438466653262867,0.7674585062240646,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.687385892116181,0.8438466653262867,0.7282287136929444,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.6451867219916997,0.8438466653262867,0.6818156016597494,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6173029045643137,0.8438466653262867,0.6397232365145212,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5912863070539404,0.8438466653262867,0.6117887551867205,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5521991701244798,0.8438466653262867,0.5858026556016583,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5321576763485463,0.8438466653262867,0.5467173858921148,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5007883817427372,0.8438466653262867,0.5266392946058077,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4852919502074675,0.8438466653262867,0.4953405809128617,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"یکردهاي","boundary":[0.4005809128630692,0.8438466653262867,0.47486514522821444,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.3230290456431522,0.8438466653262867,0.39528734439833896,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.2714937759336086,0.8438466653262867,0.3177931120331937,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"مزایا","boundary":[0.22493775933609828,0.8438466653262867,0.2661317427385879,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"معای","boundary":[0.16904564315352566,0.8438466653262867,0.20383767634854638,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.14726141078838043,0.8438466653262867,0.16380522821576632,0.862993724149816],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.8056431535269692,0.8756996065027574,0.8529689626556,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7648132780082971,0.8756996065027574,0.8002059336099568,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7119087136929444,0.8756996065027574,0.7593155601659735,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.6430705394190854,0.8756996065027574,0.6905584232365128,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6117012448132763,0.8756996065027574,0.6375521576763469,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5961298755186706,0.8756996065027574,0.6061785062240648,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"شها","boundary":[0.5463485477178406,0.8756996065027574,0.5857030705394174,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5205809128630688,0.8756996065027574,0.5407862240663883,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوبهاي","boundary":[0.3985892116182555,0.8756996065027574,0.5151550207468862,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.34282157676348374,0.8756996065027574,0.3929836929460563,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3227800829875501,0.8756996065027574,0.33733979253111857,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"رعایت","boundary":[0.2568049792531103,0.8756996065027574,0.3173128630705377,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.1777593360995833,0.8756996065027574,0.2514948547717825,0.8948466653262868],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17257033195020569,0.8756996065027574,0.17775672199169948,0.8948466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078837998,0.8756996065027574,0.1673046473029028,0.8948466653262868],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.35667,0.85604,0.89485],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/dc2d111226070e66473c32b0a1cb6553.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/7394effc148fecb25c9bfd8644c1e316.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14714,0.08,0.14696,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.826804979253112,0.08596817555147059,0.8365547302904565,0.10070346966911764],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8268,0.08597,0.83655,0.1007],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3644813278008298,0.08252699908088229,0.45698514522821576,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32975103734439826,0.08252699908088229,0.35979049792531115,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2890456431535269,0.08252699908088229,0.3247816182572613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27410788381742734,0.08252699908088229,0.28452286307053937,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.209253112033195,0.08252699908088229,0.26953381742738586,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.14726141078838173,0.07999997127757347,0.18875103734439833,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.19341908713692946,0.07999997127757347,0.2048278008298755,0.09323526539522053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08,0.45699,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مجموع","boundary":[0.794564315352697,0.13205254767922792,0.8529382157676347,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.7300829875518671,0.13205254767922792,0.7891679253112033,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.6812863070539418,0.13205254767922792,0.724614273858921,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6534024896265559,0.13205254767922792,0.6758228215767633,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6220331950207467,0.13205254767922792,0.6478841078838173,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6065678838174273,0.13205254767922792,0.6165624896265559,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5805266390041495,0.13205254767922792,0.5905752697095435,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"یکرد","boundary":[0.5294190871369294,0.13205254767922792,0.5700998340248963,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.45186721991701245,0.13205254767922792,0.5241255186721993,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"جایگزین","boundary":[0.373941908713693,0.13205254767922792,0.4463082572614108,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.34506224066390045,0.13205254767922792,0.36850904564315357,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشند","boundary":[0.26004149377593344,0.13205254767922792,0.33965240663900415,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2533195020746886,0.13205254767922792,0.2600726141078836,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"بلکه","boundary":[0.20763485477178406,0.13205254767922792,0.24791041493775914,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"مکمل","boundary":[0.14726141078838156,0.13205254767922792,0.20231278008298736,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"همدیگر","boundary":[0.7879668049792529,0.1638172535615809,0.8529243983402488,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.734439834024896,0.1638172535615809,0.7666386721991698,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.6710788381742737,0.1638172535615809,0.7289665145228215,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6182987551867218,0.1638172535615809,0.6657056016597509,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6057653526970952,0.1638172535615809,0.610951742738589,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.610829875518672,0.15891972081801473,0.6181302074688795,0.1714491325827206],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5904037344398338,0.1638172535615809,0.600452365145228,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.5235684647302903,0.1638172535615809,0.5799769294605807,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.46207468879668034,0.1638172535615809,0.5182335684647301,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.4071784232365143,0.1638172535615809,0.4567462655601658,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.381784232365145,0.1638172535615809,0.40182746887966786,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.2925311203319501,0.1638172535615809,0.37642244813277986,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2431120331950206,0.1638172535615809,0.2869802489626554,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.16307053941908697,0.1638172535615809,0.2377869709543567,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.8151037344398336,0.19567019473805145,0.8527860995850618,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.7384232365145225,0.19567019473805145,0.809357925311203,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.6720746887966803,0.19567019473805145,0.7326906224066387,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6286307053941906,0.19567019473805145,0.6663130705394188,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی،","boundary":[0.5682572614107883,0.19567019473805145,0.6230114937759335,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4979253112033194,0.19567019473805145,0.5625120746887966,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.3771784232365141,0.19567019473805145,0.476199336099585,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.285809128630705,0.19567019473805145,0.37152448132780047,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"فزایندهاي","boundary":[0.19829875518672163,0.19567019473805145,0.28011049792531084,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.14726141078838137,0.19567019473805145,0.19266933609958467,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7975518672199166,0.22752313591452197,0.8530354356846469,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7609543568464726,0.22752313591452197,0.7921807468879665,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.6921161825726136,0.22752313591452197,0.7556824481327797,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.686927178423236,0.22752313591452197,0.6921135684647298,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.6438174273858916,0.22752313591452197,0.6814997925311198,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5699999999999995,0.22752313591452197,0.6385009543568461,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5422406639004145,0.22752313591452197,0.564660995850622,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5223236514522818,0.22752313591452197,0.5368833609958502,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"دیرباز","boundary":[0.4639419087136925,0.22752313591452197,0.5169673443983398,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مرهون","boundary":[0.3998340248962651,0.22752313591452197,0.4586401244813273,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.38451161825726093,0.22752313591452197,0.39456024896265507,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.31157676348547664,0.22752313591452197,0.3740848132780078,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.262282157676348,0.22752313591452197,0.3061503734439829,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.19892116182572564,0.22752313591452197,0.2569979253112028,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.15398340248962605,0.22752313591452197,0.19360879668049744,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078838123,0.22752313591452197,0.15401452282157624,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"اینک","boundary":[0.8092531120331944,0.2593760770909926,0.8529862655601654,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7778838174273853,0.2593760770909926,0.8037347302904558,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7623124481327794,0.2593760770909926,0.7723610788381736,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"شها","boundary":[0.7126556016597503,0.2593760770909926,0.7518856431535264,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6927385892116176,0.2593760770909926,0.7072982987551861,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.6373443983402484,0.2593760770909926,0.6873984647302899,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.5782157676348542,0.2593760770909926,0.6320367634854765,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نمییابد","boundary":[0.5116182572614101,0.2593760770909926,0.5728059336099579,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.45112033195020673,0.2593760770909926,0.49043141078838104,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4312033195020739,0.2593760770909926,0.44576302904564236,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"راهگشا","boundary":[0.367468879668049,0.2593760770909926,0.4258968049792523,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نمیداند","boundary":[0.29863070539418995,0.2593760770909926,0.36205904564315267,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29344170124481245,0.2593760770909926,0.29862809128630624,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.25829875518672113,0.2593760770909926,0.2881204979253103,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"مردمشناسی","boundary":[0.1613278008298746,0.2593760770909926,0.25292589211618166,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"،2","boundary":[0.14726141078838084,0.25447854434742645,0.1611592531120323,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.842851867219916,0.2912290182674632,0.8529004979253102,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"ششناسی","boundary":[0.7562240663900406,0.2912290182674632,0.8324250622406629,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"مردمشناختی","boundary":[0.6521576763485467,0.2912290182674632,0.7508512033195012,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6446887966804968,0.28633148552389703,0.6519891286307044,0.29886089728860293],"dir":"ltr"},{"str":"رشته","boundary":[0.5858091286307043,0.2912290182674632,0.6236805809128619,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5411203319502065,0.2912290182674632,0.5804234439834015,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"آشناي","boundary":[0.4842323651452273,0.2912290182674632,0.5358801659751028,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"مردمنگاري","boundary":[0.388506224066389,0.2912290182674632,0.4788595020746878,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.37543568464730187,0.2912290182674632,0.3831342323651442,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"قومنگاري","boundary":[0.2957676348547707,0.2912290182674632,0.3753969709543558,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.2739834024896255,0.28633148552389703,0.2878812448132769,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2880497925311193,0.2912290182674632,0.2957483402489616,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"همگی","boundary":[0.21672199170124373,0.2912290182674632,0.2686399170124471,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"ریشه","boundary":[0.17253112033194914,0.2912290182674632,0.21132099585062133,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1472614107883807,0.2912290182674632,0.1673046473029035,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.815103734439833,0.32308195944393386,0.8529751867219906,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7651867219917001,0.32308195944393386,0.8091629875518661,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"انسانشناسی","boundary":[0.6649792531120321,0.32308195944393386,0.7593431950207459,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6575103734439822,0.3181844267003677,0.6648107053941897,0.3307138384650736],"dir":"ltr"},{"str":"دارند","boundary":[0.6100829875518661,0.32308195944393386,0.6517091701244802,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6048939834024885,0.32308195944393386,0.6100803734439822,0.34222901826746327],"dir":"ltr"},{"str":"مکتب","boundary":[0.5503319502074676,0.32308195944393386,0.5997229045643141,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"شیکاگو","boundary":[0.47502074688796553,0.32308195944393386,0.5444967634854759,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملگرایی","boundary":[0.34593360995850486,0.32308195944393386,0.4529778423236502,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"نمادین","boundary":[0.2860580912863057,0.32308195944393386,0.3451883402489613,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2656431535269696,0.32308195944393386,0.28020286307053804,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهشناسی","boundary":[0.14726141078838037,0.32308195944393386,0.26007074688796544,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"نشات","boundary":[0.8085062240663887,0.3549349006204045,0.852941701244812,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7577178423236501,0.3549349006204045,0.8028016182572602,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.7355601659751023,0.3549349006204045,0.7571431120331936,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7303711618257247,0.3549349006204045,0.7355575518672185,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"سالهاست","boundary":[0.6426970954356832,0.3549349006204045,0.7250677593360982,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6145643153526956,0.3549349006204045,0.636984647302903,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"فیلسوفان","boundary":[0.541120331950206,0.3549349006204045,0.6088945643153512,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5343983402489612,0.3549349006204045,0.5411514522821562,0.3740819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.5083817427385877,0.3549349006204045,0.528722116182571,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4880912863070524,0.3549349006204045,0.5026509958506208,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"سرگرم","boundary":[0.41950207468879513,0.3549349006204045,0.4820899170124466,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.3606224066390026,0.3549349006204045,0.4137288796680482,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.2845643153526956,0.3549349006204045,0.3387512863070525,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.22107883817427243,0.3549349006204045,0.279101576763484,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.1472614107883803,0.3549349006204045,0.1994488381742724,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.789834024896264,0.3866996065027574,0.8529097095435669,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"کارهایی","boundary":[0.7007053941908699,0.3866996065027574,0.768479626556015,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.672821576763484,0.3866996065027574,0.6952419087136914,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6473029045643138,0.3866996065027574,0.6673461410788366,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6031120331950192,0.3866996065027574,0.6419019087136915,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5597925311203304,0.3866996065027574,0.5974748962655586,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"میانرشتهاي","boundary":[0.46170124481327646,0.3866996065027574,0.5544133195020732,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4162655601659736,0.3866996065027574,0.4562709958506209,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.37742738589211466,0.3866996065027574,0.4108687966804964,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.32327800829875364,0.3866996065027574,0.3719814522821561,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.2519502074688781,0.3866996065027574,0.31783356846472866,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"زبانشناسی","boundary":[0.14726141078838018,0.3866996065027574,0.24651522821576605,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7844813278008282,0.41855254767922806,0.8530119087136914,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"،6","boundary":[0.7704149377593346,0.41365501493566187,0.7843127800829859,0.4376996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.711535269709542,0.41855254767922806,0.7646417427385876,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6357261410788365,0.41855254767922806,0.6899131120331934,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"گفتمان","boundary":[0.5661410788381727,0.41855254767922806,0.6300766804979236,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5421161825726125,0.41855254767922806,0.5605116597510358,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مباحثه","boundary":[0.4813692946058076,0.41855254767922806,0.5366595435684631,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.47464730290456264,0.41855254767922806,0.4814004149377577,0.4376996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.3949792531120314,0.41855254767922806,0.4691029045643137,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3263900414937742,0.41855254767922806,0.3892209958506207,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2946360995850606,0.41855254767922806,0.30468473029045473,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ششناسی","boundary":[0.2015352697095418,0.41855254767922806,0.28420929460580746,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.14726141078837995,0.41855254767922806,0.19593784232364966,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.7924481327800812,0.45040548885569864,0.8528209543568446,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7482572614107865,0.45040548885569864,0.7868040248962638,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7430682572614089,0.45040548885569864,0.7482546473029027,0.46955254767922805],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.7277066390041472,0.45040548885569864,0.7377552697095414,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6944813278008277,0.45040548885569864,0.7172798340248941,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"انتقادي","boundary":[0.6327385892116162,0.45040548885569864,0.6891675933609938,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6150622406638984,0.45040548885569864,0.627271867219915,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"نژادشناسی","boundary":[0.5271784232365124,0.45040548885569864,0.6095934024896245,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"نئومارکسیست","boundary":[0.4100414937759316,0.45040548885569864,0.5216569294605788,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.34979253112032993,0.45040548885569864,0.4046129875518652,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.3187966804979233,0.45040548885569864,0.34426941908713493,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.30124481327800634,0.45040548885569864,0.3133463900414918,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.22369294605808931,0.45040548885569864,0.295951244813276,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1981742738589192,0.45040548885569864,0.218217510373442,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.14726141078837982,0.45040548885569864,0.19266933609958314,0.46955254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.8194605809128609,0.4822584300321693,0.8529019917012426,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7741493775933589,0.4822584300321693,0.8141548132780062,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.728713692946056,0.4822584300321693,0.7687731535269688,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.6514107883817405,0.4822584300321693,0.7076129875518651,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"عملیاتی","boundary":[0.5780912863070518,0.4822584300321693,0.6459735684647282,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5007883817427364,0.4822584300321693,0.5569472614107862,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکتی،","boundary":[0.41041493775933396,0.4822584300321693,0.49550414937759124,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"همگی","boundary":[0.3469294605809107,0.4822584300321693,0.40503323651452067,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"برآن","boundary":[0.2977593360995828,0.4822584300321693,0.34141145228215547,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.24510373443983177,0.4822584300321693,0.29224045643153307,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.22157676348547492,0.4822584300321693,0.23986419087136707,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تغییراتی","boundary":[0.1472614107883795,0.4822584300321693,0.2163384647302882,0.5014054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"زیربنایی","boundary":[0.7880912863070516,0.5141113712086399,0.8528401244813254,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7626970954356823,0.5141113712086399,0.7827403319502051,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7025726141078815,0.5141113712086399,0.7573808713692923,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6287551867219895,0.5141113712086399,0.6972857676348526,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندها","boundary":[0.5456016597510353,0.5141113712086399,0.6075327385892093,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.49854771784232155,0.5141113712086399,0.5403899999999979,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.4562240663900394,0.5141113712086399,0.49315008298754975,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.3956016597510352,0.5141113712086399,0.43495879668049575,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"ادي","boundary":[0.34817427385891897,0.5141113712086399,0.37991390041493556,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.2868049792531098,0.5141113712086399,0.3429638589211596,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2670124481327778,0.5141113712086399,0.28157215767634625,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"درنوردند","boundary":[0.18273858921161612,0.5141113712086399,0.26156091286306843,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14726141078837962,0.5141113712086399,0.1618211203319481,0.5332584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.838351120331948,0.5459643123851106,0.8529108298755166,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"یهاي","boundary":[0.7907053941908689,0.5459643123851106,0.8279243153526951,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7395435684647279,0.5459643123851106,0.785356680497923,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7114107883817403,0.5459643123851106,0.7342903319502051,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6916182572614085,0.5459643123851106,0.7061779668049769,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6471784232365123,0.5459643123851106,0.6864004979253089,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6011203319502052,0.5459643123851106,0.6419631535269688,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5646473029045621,0.5459643123851106,0.595873692946056,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5208298755186701,0.5459643123851106,0.5594306639004129,0.56511137120864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5156016597510349,0.5459643123851106,0.5207880497925287,0.56511137120864],"dir":"ltr"},{"str":"جیکاب","boundary":[0.7463900414937735,0.5778172535615812,0.8235135684647279,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7389211618257238,0.572919720818015,0.7462214937759312,0.5854491325827208],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.725465975103732,0.5778172535615812,0.7355146058091261,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.6520331950207443,0.5778172535615812,0.7150391701244789,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5901659751037319,0.5778172535615812,0.6463248547717817,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.5348962655601635,0.5778172535615812,0.584464107883815,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5146058091286282,0.5778172535615812,0.5291655186721966,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48883817427385645,0.5778172535615812,0.5088814107883793,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.4390456431535245,0.5778172535615812,0.48310294605808884,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.38925311203319257,0.5778172535615812,0.4331213278008274,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.3292531120331926,0.5778172535615812,0.38344008298754945,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.23502074688796426,0.5778172535615812,0.32351651452281915,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.18983402489626303,0.5778172535615812,0.22921817427385638,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18464502074688544,0.5778172535615812,0.18983141078837923,0.5969643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.1472614107883792,0.5778172535615812,0.17929817427385641,0.5969643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.8368096680497898,0.6095819594439341,0.8528280497925285,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"هشگر","boundary":[0.7783817427385865,0.6095819594439341,0.8263828630705367,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7504979253112006,0.6095819594439341,0.7729182572614081,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.7176348547717816,0.6095819594439341,0.7450795020746861,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6502904564315327,0.6095819594439341,0.6962926556016572,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6094605809128605,0.6095819594439341,0.644765850622404,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5625311203319476,0.6095819594439341,0.6041032780082961,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5426141078838149,0.6095819594439341,0.5571738174273834,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5163485477178398,0.6095819594439341,0.5371211203319476,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5009016597510347,0.6095819594439341,0.5109502904564289,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.4278423236514497,0.6095819594439341,0.49047485477178165,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.3567634854771758,0.6095819594439341,0.42251178423236246,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.2965145228215741,0.6095819594439341,0.33554751037344127,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.24087136929460312,0.6095819594439341,0.2910334854771757,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"نهاده","boundary":[0.19107883817427115,0.6095819594439341,0.23554132780082718,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.14726141078837904,0.6095819594439341,0.1856731120331923,0.6287290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"توانست","boundary":[0.7923236514522796,0.6414349006204046,0.8528585477178396,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.7488796680497899,0.6414349006204046,0.7865890456431509,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7330593360995825,0.6414349006204046,0.7431079668049767,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6998340248962629,0.6414349006204046,0.7226325311203293,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6796680497925286,0.6414349006204046,0.694227759336097,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6404564315352672,0.6414349006204046,0.6740599170124457,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.5942738589211594,0.6414349006204046,0.6347114937759312,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5890848547717817,0.6414349006204046,0.5942712448132755,0.660581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"نخستین","boundary":[0.5184647302904539,0.6414349006204046,0.583780829875516,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4670539419087112,0.6414349006204046,0.5128380497925287,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارشناسی","boundary":[0.36373443983402237,0.6414349006204046,0.4614924896265535,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.31369294605808873,0.6414349006204046,0.3580832365145203,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.30622406639003896,0.6365373678768385,0.31352439834024637,0.6490667796415444],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.25593360995850367,0.6414349006204046,0.3006662240663875,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22170124481327547,0.6414349006204046,0.25030742738588957,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"کارهاي","boundary":[0.1472614107883792,0.6414349006204046,0.2161701659751012,0.660581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"بلارتن","boundary":[0.8011618257261386,0.6732878417968753,0.8527556016597485,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"جونز","boundary":[0.7396680497925286,0.6732878417968753,0.7796464730290432,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.7321991701244788,0.6683903090533091,0.7394995020746862,0.680919720818015],"dir":"ltr"},{"str":"اسمیت","boundary":[0.6557676348547693,0.6732878417968753,0.711089128630703,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.6409543568464704,0.6683903090533091,0.6555550207468854,0.680919720818015],"dir":"ltr"},{"str":"براین","boundary":[0.5952697095435658,0.6732878417968753,0.6357073443983376,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5796983402489599,0.6732878417968753,0.5897469709543541,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5464730290456405,0.6732878417968753,0.5692715352697069,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5097510373443958,0.6732878417968753,0.5409774273858895,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.46257261410788114,0.6732878417968753,0.5043053526970929,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4573836099585036,0.6732878417968753,0.46256999999999737,0.6924349006204047],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4320746887966777,0.6732878417968753,0.45211792531120054,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3944813278008271,0.6732878417968753,0.4265180912863043,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3789099585062214,0.6732878417968753,0.3889585892116155,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3456846473029019,0.6732878417968753,0.36848315352696825,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.29639004149377324,0.6732878417968753,0.3401772199170098,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.22020746887966527,0.6732878417968753,0.2909554356846446,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.19643153526970675,0.6732878417968753,0.2147189626555989,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.14726141078837895,0.6732878417968753,0.190859502074686,0.6924349006204047],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.8147302904564288,0.7051407829733459,0.8529799170124455,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.7518672199170097,0.7051407829733459,0.8093846887966778,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6810373443983375,0.7051407829733459,0.7465695435684621,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.6134439834024868,0.7051407829733459,0.6598772614107856,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5742323651452255,0.7051407829733459,0.6081059751037318,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5690433609958478,0.7051407829733459,0.5742297510373416,0.7242878417968753],"dir":"ltr"},{"str":"دادهها","boundary":[0.5149792531120306,0.7051407829733459,0.5638797510373416,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49506224066389776,0.7051407829733459,0.5096219502074663,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47514522821576494,0.7051407829733459,0.4897049377593334,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"مجراي","boundary":[0.4147717842323624,0.7051407829733459,0.46993120331949934,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.3511618257261383,0.7051407829733459,0.40945468879667773,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.2830705394190843,0.7051407829733459,0.32999116182572336,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.20775933609958216,0.7051407829733459,0.261946307053939,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"مقادیر","boundary":[0.14726141078837887,0.7051407829733459,0.20255589211617972,0.7242878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14726141078837912,0.7403038832720592,0.8443568464730264,0.7579509420955886],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.1471369294605783,0.764705853630515,0.16114107883817166,0.777941147748162],"dir":"ltr"},{"str":"Auerbach","boundary":[0.16580912863070277,0.764705853630515,0.2382634854771758,0.777941147748162],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.24248962655601397,0.764705853630515,0.2694522821576737,0.777941147748162],"dir":"ltr"},{"str":"Silverstein,","boundary":[0.273995850622404,0.764705853630515,0.35841908713692683,0.777941147748162],"dir":"ltr"},{"str":"2003,","boundary":[0.36308713692945793,0.764705853630515,0.4049751037344372,0.777941147748162],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.40964315352696834,0.764705853630515,0.42352282157676086,0.777941147748162],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1471369294605783,0.779970559512868,0.16114107883817166,0.793205853630515],"dir":"ltr"},{"str":"Ethno","boundary":[0.16580912863070277,0.779970559512868,0.21029253112032933,0.793205853630515],"dir":"ltr"},{"str":"science.","boundary":[0.21496058091286047,0.779970559512868,0.27420746887966546,0.793205853630515],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.1471369294605783,0.7951470301011033,0.16114107883817166,0.8083823242187503],"dir":"ltr"},{"str":"Ethno","boundary":[0.16580912863070277,0.7951470301011033,0.21029253112032933,0.8083823242187503],"dir":"ltr"},{"str":"methodology.","boundary":[0.21496058091286047,0.7951470301011033,0.3178070539419061,0.8083823242187503],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.1471369294605783,0.8104117359834561,0.16114107883817166,0.8236470301011032],"dir":"ltr"},{"str":"Ethnography.","boundary":[0.16580912863070277,0.8104117359834561,0.26643983402489363,0.8236470301011032],"dir":"ltr"},{"str":"5.","boundary":[0.1471369294605783,0.8255882065716914,0.16114107883817166,0.8388235006893385],"dir":"ltr"},{"str":"Anthropology.","boundary":[0.16580912863070277,0.8255882065716914,0.27487344398339986,0.8388235006893385],"dir":"ltr"},{"str":"6.","boundary":[0.1471369294605783,0.8408529124540444,0.16114107883817166,0.8540882065716915],"dir":"ltr"},{"str":"Sociolinguistic.","boundary":[0.16580912863070277,0.8408529124540444,0.2820311203319476,0.8540882065716915],"dir":"ltr"},{"str":"7.","boundary":[0.1471369294605783,0.8560293830422796,0.16114107883817166,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"Jacob","boundary":[0.16580912863070277,0.8560293830422796,0.20820124481327537,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"(1987,1988).","boundary":[0.2128692946058065,0.8560293830422796,0.3089564315352671,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"8.","boundary":[0.1471369294605783,0.8712940889246327,0.16114107883817166,0.8845293830422798],"dir":"ltr"},{"str":"Human","boundary":[0.16580912863070277,0.8712940889246327,0.22078008298754923,0.8845293830422798],"dir":"ltr"},{"str":"ethnology.","boundary":[0.22544813278008036,0.8712940889246327,0.30418257261410525,0.8845293830422798],"dir":"ltr"},{"str":"9.","boundary":[0.14713692946057833,0.8864705595128679,0.1611410788381717,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Blurton-Jones","boundary":[0.1658091286307028,0.8864705595128679,0.27045435684647046,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"(1972).","boundary":[0.27512240663900156,0.8864705595128679,0.32944605809128374,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"10.","boundary":[0.14713692946057833,0.9017352653952209,0.17047717842323393,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"Smith","boundary":[0.17514522821576503,0.9017352653952209,0.21977178423236257,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"(1974).","boundary":[0.22443983402489368,0.9017352653952209,0.278639004149375,0.9149705595128679],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14714,0.13205,0.85304,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":52,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/3b029138d1f23264039fffcc27a79c55.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/be4781a254a7f1cbcb78925e05ddf30a.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.36549,0.14396,0.09633]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49941908713692945,0.3654887551700368,0.5877079668049793,0.40369463752297796],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.41265560165975107,0.3654887551700368,0.4886551867219917,0.40369463752297796],"dir":"rtl"},{"str":"تئو","boundary":[0.619661203319502,0.4280277602251838,0.6600771784232365,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"يسازي","boundary":[0.4892116182572614,0.4280277602251838,0.6015465560165975,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4132780082987551,0.4280277602251838,0.4812185477178423,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.34020746887966796,0.4280277602251838,0.4051631950207468,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7880912863070538,0.5188534150965074,0.8530425311203319,0.5387063562729779],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7368049792531121,0.5188534150965074,0.7826825726141079,0.5387063562729779],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.7628215767634853,0.5595525476792279,0.8233834854771782,0.5786996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7282157676348545,0.5595525476792279,0.7574972614107881,0.5786996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7029460580912861,0.5595525476792279,0.7229892946058089,0.5786996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.6607468879668048,0.5595525476792279,0.6977809543568463,0.5786996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.616058091286307,0.5595525476792279,0.6556313278008298,0.5786996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.5680082987551867,0.5595525476792279,0.6106879668049792,0.5786996065027573],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5628192946058089,0.5595525476792279,0.5680056846473027,0.5786996065027573],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.5879502671185662,0.8529236514522819,0.6026855612362132],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.813306721991701,0.5914054888556985,0.823355352697095,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"یکرد","boundary":[0.762199170124481,0.5914054888556985,0.8028799170124478,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"قیاسی","boundary":[0.7100414937759333,0.5914054888556985,0.7570431535269707,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6847717842323648,0.5914054888556985,0.7048150207468876,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.6326141078838171,0.5914054888556985,0.6795347302904562,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.5637759336099581,0.5914054888556985,0.6117770539419084,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.5098755186721989,0.5914054888556985,0.5586515352697093,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4900829875518669,0.5914054888556985,0.5046426970954354,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.43294605809128595,0.5914054888556985,0.4848099585062237,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.389128630705394,0.5914054888556985,0.4120081742738588,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.369336099585062,0.5914054888556985,0.38389580912863047,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.3176763485477176,0.5914054888556985,0.36410962655601636,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.27186721991701224,0.5914054888556985,0.3123983402489624,0.610552547679228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26663900414937736,0.5914054888556985,0.27182539419087115,0.610552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.6198032082950369,0.8560356846473026,0.6345385024126838],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.8132248132780079,0.6232584300321692,0.8232734439834021,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.7857261410788378,0.6232584300321692,0.8027980082987547,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیري","boundary":[0.6916182572614104,0.6232584300321692,0.7804593360995847,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5900414937759332,0.6232584300321692,0.6862511203319498,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5523236514522819,0.6232584300321692,0.5847926141078835,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5153526970954354,0.6232584300321692,0.5470382987551865,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4954356846473026,0.6232584300321692,0.509995394190871,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.43817427385892077,0.6232584300321692,0.49003817427385854,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"تفا","boundary":[0.39633012448132754,0.6232584300321692,0.4170486721991699,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3651037344398338,0.6232584300321692,0.3859033195020744,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.33448132780082956,0.6232584300321692,0.3596839419087134,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.30871369294605777,0.6232584300321692,0.32921614107883784,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.26987551867219883,0.6232584300321692,0.30347900414937723,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25008298755186686,0.6232584300321692,0.26464269709543536,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21273858921161792,0.6232584300321692,0.2447753526970951,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.19731547717842288,0.6232584300321692,0.20736410788381707,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"ندها","boundary":[0.1472614107883814,0.6232584300321692,0.1868886721991698,0.6424054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8088796680497924,0.6551113712086397,0.8234393775933609,0.6742584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.757219917012448,0.6551113712086397,0.8036531950207467,0.6742584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.720622406639004,0.6551113712086397,0.7519968049792529,0.6742584300321691],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7153941908713691,0.6551113712086397,0.7205805809128629,0.6742584300321691],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506223,0.6835090906479779,0.8560356846473027,0.698244384765625],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7736514522821574,0.6869643123851102,0.8234576763485475,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7583290456431533,0.6869643123851102,0.7683776763485474,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7251037344398338,0.6869643123851102,0.7479022406639002,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.6699585062240662,0.6869643123851102,0.7199315352697093,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.5686307053941907,0.6869643123851102,0.6647158506224065,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5310373443983402,0.6869643123851102,0.5635063070539419,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.49419087136929457,0.6869643123851102,0.5258403734439833,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4743983402489626,0.6869643123851102,0.48895804979253105,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.41726141078838164,0.6869643123851102,0.4691253112033194,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.37145228215767634,0.6869643123851102,0.41195688796680496,0.7061113712086396],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36622406639004146,0.6869643123851102,0.37141045643153525,0.7061113712086396],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506224,0.7152737965303309,0.8560356846473028,0.7300090906479779],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672198,0.7187290182674633,0.8234413692946058,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7620746887966804,0.7187290182674633,0.8076987136929459,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.6607468879668049,0.7187290182674633,0.7568320331950207,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6231535269709542,0.7187290182674633,0.6556224896265558,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.5863070539419085,0.7187290182674633,0.6179926556016596,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5467219917012447,0.7187290182674633,0.5811358506224065,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.507634854771784,0.7187290182674633,0.5414723651452281,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4721576763485475,0.7187290182674633,0.48671738589211594,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.43730290456431525,0.7187290182674633,0.466935560165975,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41203319502074676,0.7187290182674633,0.4320764315352696,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.33609958506224047,0.7187290182674633,0.40698024896265544,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.29551867219916994,0.7187290182674633,0.33090497925311185,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2348962655601658,0.7187290182674633,0.2903798340248961,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.19829875518672188,0.7187290182674633,0.22967315352697085,0.7378760770909927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19307053941908703,0.7187290182674633,0.19825692946058082,0.7378760770909927],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.793070539419087,0.7801181209788605,0.8529802904564314,0.799971062155331],"dir":"rtl"},{"str":"همانطور","boundary":[0.7493775933609959,0.8208172535615809,0.8234521991701245,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.721369294605809,0.8208172535615809,0.7437896265560164,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.695726141078838,0.8208172535615809,0.7157693775933608,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6506639004149376,0.8208172535615809,0.6902371369294604,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6406628215767634,0.8208172535615809,0.6451739004149376,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6170539419087137,0.8208172535615809,0.6302360165975104,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.5746058091286307,0.8208172535615809,0.6116398755186722,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.5368879668049792,0.8208172535615809,0.5691138174273859,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.4607053941908713,0.8208172535615809,0.5315860580912862,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.411908713692946,0.8208172535615809,0.45529070539419086,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39186721991701245,0.8208172535615809,0.4064269294605809,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.32738589211618235,0.8208172535615809,0.3864708298755187,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3052282157676347,0.8208172535615809,0.3218678838174272,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.19829875518672174,0.8208172535615809,0.2997646058091284,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.1472614107883815,0.8208172535615809,0.1927503734439832,0.8399643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعی","boundary":[0.7956846473029042,0.8526701947380515,0.8529780497925307,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.750497925311203,0.8526701947380515,0.7905033609958503,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.7208713692946055,0.8526701947380515,0.7453716597510371,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6932365145228213,0.8526701947380515,0.7156568464730287,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6734439834024895,0.8526701947380515,0.6880036929460579,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6453112033195016,0.8526701947380515,0.6681907468879664,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.5992531120331946,0.8526701947380515,0.6400689211618253,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.5352697095435681,0.8526701947380515,0.5941056846473026,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5162240663900411,0.8526701947380515,0.5300274273858917,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.46730290456431495,0.8526701947380515,0.5110360580912859,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.43556016597510333,0.8526701947380515,0.4619513278008295,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.3890041493775929,0.8526701947380515,0.43038721991701206,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.3505394190871365,0.8526701947380515,0.3837377178423232,0.8718172535615809],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3453112033195017,0.8526701947380515,0.3504975933609955,0.8718172535615809],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8366390041493772,0.8845231359145221,0.8449374273858917,0.9036701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8417427385892112,0.8845231359145221,0.8560109128630701,0.9036701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"تئويسازي","boundary":[0.7374273858921159,0.8845231359145221,0.8234639004149374,0.9036701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6998340248962652,0.8845231359145221,0.7323029875518668,0.9036701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.6629875518672196,0.8845231359145221,0.6946731535269707,0.9036701947380514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.36549,0.85604,0.90367],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":81,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/28d78a49ecfcdddd7374547d5b7471ec.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/acb43c66d1a77d230684c275818e4222.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":103,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/0328802b1d0d421190baae2accfa895b.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/1ddd408549df07933d7fecce48161d0d.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":141,"image":{"jpeg":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/ef5261d1801bfa4e4e154882aacbb177.jpg","blurred":"/storage/books/283652373cb5f75e/pages/5e66fd4b9fd6f169381a4e31cb0411d0.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08,0.14391,0.10992]},"elements":[{"words":[{"str":"124","boundary":[0.8170954356846473,0.08596817555147059,0.8463446887966805,0.10070346966911764],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8171,0.08597,0.84634,0.1007],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تئوريسازي","boundary":[0.3644813278008298,0.08252699908088229,0.45698514522821576,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32975103734439826,0.08252699908088229,0.35979049792531115,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.2890456431535269,0.08252699908088229,0.3247816182572613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27410788381742734,0.08252699908088229,0.28452286307053937,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.209253112033195,0.08252699908088229,0.26953381742738586,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"Atlas","boundary":[0.14726141078838173,0.07999997127757347,0.18875103734439833,0.09323526539522053],"dir":"ltr"},{"str":"ti","boundary":[0.19341908713692946,0.07999997127757347,0.2048278008298755,0.09323526539522053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08,0.45699,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"لازم","boundary":[0.8188381742738587,0.13205254767922792,0.8528991286307053,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7987966804979252,0.13205254767922792,0.8133563900414936,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7832624066390039,0.13205254767922792,0.7933110373443981,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7556016597510372,0.13205254767922792,0.7728356016597508,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.7114107883817425,0.13205254767922792,0.7500385892116181,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اريها","boundary":[0.6499170124481325,0.13205254767922792,0.6982111618257261,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.5987551867219914,0.13205254767922792,0.6443821991701243,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.5526970954356843,0.13205254767922792,0.5931347302904562,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5248132780082985,0.13205254767922792,0.547233609958506,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5047717842323649,0.13205254767922792,0.5193314937759334,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47639004149377556,0.13205254767922792,0.49926958506224034,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.4300829875518669,0.13205254767922792,0.4708987966804976,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.365601659751037,0.13205254767922792,0.42468659751037313,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3463070539419084,0.13205254767922792,0.360110414937759,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلگر","boundary":[0.27771784232365104,0.13205254767922792,0.3409612033195017,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تکرارگ","boundary":[0.2080082987551863,0.13205254767922792,0.2723162240663896,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.16307053941908675,0.13205254767922792,0.1948641908713689,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"عملگرها","boundary":[0.7841078838174269,0.1638172535615809,0.8528275518672195,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.7374273858921158,0.1638172535615809,0.7788104564315348,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6988381742738585,0.1638172535615809,0.7320364730290452,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6936491701244809,0.1638172535615809,0.6988355601659747,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"عملگرهاي","boundary":[0.6023651452282153,0.1638172535615809,0.6883187551867215,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5576763485477174,0.1638172535615809,0.5969794605809124,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعی","boundary":[0.49506224066390003,0.1638172535615809,0.5523556431535266,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4696680497925307,0.1638172535615809,0.4897112863070535,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4384232365145224,0.1638172535615809,0.4642741493775929,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.3725726141078832,0.1638172535615809,0.4329235269709538,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.3214107883817422,0.1638172535615809,0.35679709543568405,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2815767634854766,0.1638172535615809,0.31612568464730234,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24759336099585,0.1638172535615809,0.2761995435684641,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22767634854771723,0.1638172535615809,0.2422360580912857,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.19954356846472973,0.1638172535615809,0.22242311203319448,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.1472614107883812,0.1638172535615809,0.19426307053941852,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.7939419087136923,0.19567019473805145,0.8530268464730285,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7746473029045636,0.19567019473805145,0.7884506639004142,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"عملگرهاي","boundary":[0.6831535269709537,0.19567019473805145,0.76910713692946,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بولی،","boundary":[0.6347302904564309,0.19567019473805145,0.6777611203319496,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"معنایی","boundary":[0.5787136929460575,0.19567019473805145,0.6295241078838167,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مجا","boundary":[0.5283787966804974,0.19567019473805145,0.5576602904564311,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"رتی","boundary":[0.48572614107883766,0.19567019473805145,0.5179519917012443,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.43904564315352645,0.19567019473805145,0.48042871369294554,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.40045643153526916,0.19567019473805145,0.43365473029045587,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3952674273858915,0.19567019473805145,0.4004538174273853,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین،","boundary":[0.3140663900414931,0.19567019473805145,0.39002539419087073,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.2561825726141072,0.19567019473805145,0.30877580912863006,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.23414937759336032,0.19567019473805145,0.25078904564315285,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.16717842323651383,0.19567019473805145,0.22884784232365077,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14726141078838106,0.19567019473805145,0.16182112033194954,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلگر","boundary":[0.7813692946058084,0.22752313591452197,0.8530218672199162,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تکرار","boundary":[0.7309543568464723,0.22752313591452197,0.7760921576763478,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.6870124481327794,0.22752313591452197,0.7256402489626549,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6420746887966797,0.22752313591452197,0.6738128215767628,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5738589211618248,0.22752313591452197,0.6369272614107877,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"همپوشانی","boundary":[0.48896265560165914,0.22752313591452197,0.5686750207468871,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.4259751037344392,0.22752313591452197,0.48375473029045574,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.3629875518672192,0.22752313591452197,0.40504593360995783,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34319502074688724,0.22752313591452197,0.3577547302904557,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.2910373443983395,0.22752313591452197,0.3379579668049785,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.2221991701244805,0.22752313591452197,0.2702002904564307,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.17639004149377513,0.22752313591452197,0.2168276763485469,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17116182572614044,0.22752313591452197,0.1763482157676342,0.2466701947380514],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.85303,0.24667],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7775103734439829,0.288912238625919,0.8009004149377589,0.3087651798023896],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.797925311203319,0.288912238625919,0.8184024896265555,0.3087651798023896],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8152282157676343,0.288912238625919,0.8386182572614101,0.3087651798023896],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8356431535269703,0.288912238625919,0.8560923236514516,0.3087651798023896],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.6877593360995846,0.288912238625919,0.7721452282157671,0.3087651798023896],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8366390041493772,0.32961137120863965,0.8449374273858917,0.34875843003216905],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8417427385892112,0.32961137120863965,0.8560109128630701,0.34875843003216905],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.789834024896265,0.32961137120863965,0.8234375103734434,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"آگهی","boundary":[0.7349377593360991,0.32961137120863965,0.7842624896265554,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغات","boundary":[0.67058091286307,0.32961137120863965,0.7293275103734435,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6105809128630699,0.32961137120863965,0.6650920331950202,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5713692946058087,0.32961137120863965,0.604972780082987,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5083817427385887,0.32961137120863965,0.565702157676348,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4882157676348543,0.32961137120863965,0.5027754771784227,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46804979253111983,0.32961137120863965,0.4826095020746883,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4523910373443979,0.32961137120863965,0.46243966804979203,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.42473029045643107,0.32961137120863965,0.44196423236514476,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40905572614107844,0.32961137120863965,0.4191043568464726,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"زنامه","boundary":[0.36062240663900375,0.32961137120863965,0.3986289211618253,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.32141078838174214,0.32961137120863965,0.3551223236514517,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.276846473029045,0.32961137120863965,0.2997260165975098,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2566804979253106,0.32961137120863965,0.2712402074688791,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"اسکن","boundary":[0.20427385892116126,0.32961137120863965,0.25103240663900356,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":"نمایید","boundary":[0.152489626556016,0.32961137120863965,0.19854585062240604,0.34875843003216905],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14730062240663838,0.32961137120863965,0.15248701244813215,0.34875843003216905],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7975518672199162,0.3614643123851103,0.8234027800829868,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"فایل","boundary":[0.7584647302904557,0.3614643123851103,0.7924193775933602,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7386721991701238,0.3614643123851103,0.7532319087136923,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7233868879668043,0.3614643123851103,0.7334355186721985,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6957261410788376,0.3614643123851103,0.7129600829875512,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6301244813278,0.3614643123851103,0.6903509128630697,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6234024896265551,0.3614643123851103,0.6301556016597502,0.3806113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"بارگ","boundary":[0.5846887966804971,0.3614643123851103,0.6181302074688788,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.5397510373443974,0.3614643123851103,0.5715446887966796,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیره","boundary":[0.47078838174273774,0.3614643123851103,0.5188705394190863,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"نمایید","boundary":[0.419377593360995,0.3614643123851103,0.465433817427385,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41265560165975024,0.3614643123851103,0.41940871369294525,0.3806113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.36410788381742654,0.3614643123851103,0.4073548132780075,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.2958921161825718,0.3614643123851103,0.35902020746887886,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.2641493775933602,0.3614643123851103,0.29054053941908636,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24435684647302824,0.3614643123851103,0.25891655601659674,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.199170124481327,0.3614643123851103,0.2391755601659743,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.15535269709543492,0.3614643123851103,0.19395348547717767,0.3806113712086397],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.1501244813278,0.3614643123851103,0.15531087136929378,0.3806113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369287,0.38746468577665444,0.8117907883817419,0.40661174460018384],"dir":"ltr"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.7043153526970944,0.39331725356158087,0.7822363070539411,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6402074688796671,0.39331725356158087,0.6992566804979243,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6090871369294596,0.39331725356158087,0.6349380497925302,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.5727385892116174,0.39331725356158087,0.6037488796680488,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5529460580912855,0.39331725356158087,0.5675057676348539,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.4913278008298747,0.39331725356158087,0.5478378423236506,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.43170124481327704,0.39331725356158087,0.4703290456431526,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.3867634854771774,0.39331725356158087,0.41850161825726034,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.3445643153526961,0.39331725356158087,0.3814903319502065,0.4124643123851102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3393360995850612,0.39331725356158087,0.344522489626555,0.4124643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369286,0.4193176269531251,0.8117907883817418,0.4384646857766545],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاهها","boundary":[0.7030705394190863,0.4251701947380515,0.7822150207468871,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"برداشتهاي","boundary":[0.5718672199170115,0.4251701947380515,0.6813451867219908,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.524688796680497,0.4251701947380515,0.5662609543568454,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5045228215767625,0.4251701947380515,0.519082531120331,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4790041493775924,0.4251701947380515,0.4990473858921152,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.428091286307053,0.4251701947380515,0.4734992116182563,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3958506224066381,0.4251701947380515,0.42253892116182484,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3505394190871359,0.4251701947380515,0.39032875518672094,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33049792531120226,0.4251701947380515,0.3450576348547707,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.2343983402489616,0.4251701947380515,0.3249781742738579,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19680497925311097,0.4251701947380515,0.22884174273858815,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"سند،","boundary":[0.1472614107883807,0.4251701947380515,0.1912106639004139,0.44431725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشتگ","boundary":[0.6985892116182562,0.4569349006204045,0.7823619087136918,0.47608195944393383],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6536514522821565,0.4569349006204045,0.6854451037344387,0.47608195944393383],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6114522821576752,0.4569349006204045,0.6483782987551856,0.47608195944393383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6062240663900405,0.4569349006204045,0.6114104564315342,0.47608195944393383],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369283,0.4829352740119487,0.8117907883817417,0.5020823328354781],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.771784232365144,0.48878784179687507,0.78223804979253,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.71116182572614,0.48878784179687507,0.7666453941908703,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6913692946058081,0.48878784179687507,0.7059290041493765,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.6189211618257252,0.48878784179687507,0.6861821576763476,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.5617842323651443,0.48878784179687507,0.6136481327800821,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5310373443983394,0.48878784179687507,0.556510082987551,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5057676348547709,0.48878784179687507,0.5258108713692937,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4746473029045634,0.48878784179687507,0.500498215767634,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.4232365145228207,0.48878784179687507,0.4695628630705385,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"کدها","boundary":[0.37593360995850533,0.48878784179687507,0.4179919917012439,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.2972614107883808,0.48878784179687507,0.35504103734439735,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2774688796680488,0.48878784179687507,0.29202858921161723,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندي","boundary":[0.19456431535269594,0.48878784179687507,0.2722592116182562,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.15248962655601547,0.48878784179687507,0.18941564315352585,0.5079349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1472614107883806,0.48878784179687507,0.15244780082987439,0.5079349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369282,0.5147882151884193,0.8117907883817416,0.5339352740119487],"dir":"ltr"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.7409128630705383,0.5206407829733457,0.7822265975103722,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.6985892116182562,0.5206407829733457,0.7353531535269698,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.6146887966804966,0.5206407829733457,0.6929831950207457,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5502074688796668,0.5206407829733457,0.609256680497924,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5187136929460567,0.5206407829733457,0.5445646058091274,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغ","boundary":[0.4778838174273846,0.5206407829733457,0.5131034439834012,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.4049377593360983,0.5206407829733457,0.47238784232365016,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.3531535269709531,0.5206407829733457,0.3994528630705382,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"پیام","boundary":[0.31394190871369176,0.5206407829733457,0.34754539419087016,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"یکسانی","boundary":[0.2419917012448121,0.5206407829733457,0.3084423236514511,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"هستند؟","boundary":[0.17278008298755068,0.5206407829733457,0.23645576763485357,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838056,0.5206407829733457,0.16730464730290337,0.5397878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.7437759336099571,0.5524937241498163,0.782307883817426,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"نظریات","boundary":[0.6784232365145214,0.5524937241498163,0.7384989211618244,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6219087136929446,0.5524937241498163,0.6731016597510359,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6028630705394177,0.5524937241498163,0.6166664315352682,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغات","boundary":[0.5388796680497911,0.5524937241498163,0.5976262655601645,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.47253112033194883,0.5524937241498163,0.533795352697094,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44141078838174136,0.5524937241498163,0.46726170124481187,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.37580912863070404,0.5524937241498163,0.4360739004149364,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.356016597510372,0.5524937241498163,0.37057630705394046,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.30286307053941763,0.5524937241498163,0.35086419087136783,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"نمایید","boundary":[0.2514522821576749,0.5524937241498163,0.29750850622406494,0.5716407829733458],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24622406639004005,0.5524937241498163,0.2514104564315338,0.5716407829733458],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8366390041493763,0.584346665326287,0.8418253941908701,0.6034937241498164],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8417427385892102,0.584346665326287,0.8528988796680483,0.6034937241498164],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.789834024896264,0.584346665326287,0.8234375103734425,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7234854771784217,0.584346665326287,0.7844255601659736,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6506639004149364,0.584346665326287,0.718384107883816,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6307468879668037,0.584346665326287,0.6453065975103721,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6053526970954344,0.584346665326287,0.6253959336099572,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"فرمت","boundary":[0.5539419087136916,0.584346665326287,0.6000251452282144,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"Word","boundary":[0.5009128630705378,0.5825750660615812,0.5482480082987536,0.5973103601792281],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.48336099585062087,0.584346665326287,0.49557062240663746,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"PDF","boundary":[0.4397925311203304,0.5825750660615812,0.47791842323651296,0.5973103601792281],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.403568464730289,0.584346665326287,0.4344977178423222,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3595020746887952,0.584346665326287,0.3823816182572599,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33958506224066237,0.584346665326287,0.3541447717842308,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.324175269709542,0.584346665326287,0.33422390041493616,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2965145228215752,0.584346665326287,0.3137484647302889,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.23091286307053796,0.584346665326287,0.29113929460580773,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"بارگ","boundary":[0.19219917012447985,0.584346665326287,0.2256405809128616,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.1472614107883803,0.584346665326287,0.17905506224066242,0.6034937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.7864730290456418,0.6161996065027575,0.823399045643152,0.6353466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7797510373443969,0.6161996065027575,0.7865041493775918,0.6353466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.7312033195020733,0.6161996065027575,0.7744502489626541,0.6353466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.6629875518672181,0.6161996065027575,0.7261156431535252,0.6353466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6312448132780066,0.6161996065027575,0.6576359751037328,0.6353466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6114522821576748,0.6161996065027575,0.6260119917012432,0.6353466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5662655601659735,0.6161996065027575,0.6062709958506209,0.6353466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.5224481327800813,0.6161996065027575,0.561048921161824,0.6353466653262869],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5172199170124464,0.6161996065027575,0.5224063070539402,0.6353466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369277,0.6421999798943018,0.811790788381741,0.6613470387178311],"dir":"ltr"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.7043153526970934,0.6480525476792282,0.7822363070539401,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6402074688796662,0.6480525476792282,0.6992566804979234,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6090871369294587,0.6480525476792282,0.6349380497925292,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.5727385892116164,0.6480525476792282,0.6037488796680479,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5529460580912845,0.6480525476792282,0.567505767634853,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.49132780082987376,0.6480525476792282,0.5478378423236496,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.43120331950207275,0.6480525476792282,0.47038991701244615,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41141078838174083,0.6480525476792282,0.4259704979253093,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.3674688796680479,0.6480525476792282,0.40609668049792347,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.32253112033194836,0.6480525476792282,0.3542692531120312,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.280331950207467,0.6480525476792282,0.31725796680497736,0.6671996065027576],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27510373443983216,0.6480525476792282,0.28029012448132595,0.6671996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369277,0.6740529210707723,0.811790788381741,0.6931999798943017],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاهها","boundary":[0.7030705394190854,0.6799054888556988,0.7822150207468862,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"برداشتهاي","boundary":[0.5718672199170105,0.6799054888556988,0.6813451867219898,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5246887966804961,0.6799054888556988,0.5662609543568445,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5045228215767616,0.6799054888556988,0.5190825311203301,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4790041493775915,0.6799054888556988,0.49904738589211434,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4280912863070519,0.6799054888556988,0.4735399170124463,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.395850622406637,0.6799054888556988,0.42253892116182373,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.35053941908713493,0.6799054888556988,0.39032875518672,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3304979253112013,0.6799054888556988,0.34505763485476976,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.2343983402489606,0.6799054888556988,0.324978174273857,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19680497925310997,0.6799054888556988,0.22884174273858715,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"سند،","boundary":[0.14726141078837968,0.6799054888556988,0.19121066390041289,0.6990525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشتگ","boundary":[0.6985892116182552,0.7116701947380516,0.7823619087136909,0.730817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6536514522821556,0.7116701947380516,0.6854451037344378,0.730817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6114522821576743,0.7116701947380516,0.6483782987551846,0.730817253561581],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6062240663900395,0.7116701947380516,0.6114104564315332,0.730817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369274,0.7376705681295959,0.8117907883817408,0.7568176269531254],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.771784232365143,0.7435231359145222,0.7822380497925289,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.711161825726139,0.7435231359145222,0.7666453941908692,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.691369294605807,0.7435231359145222,0.7059290041493755,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.6189211618257241,0.7435231359145222,0.6861821576763465,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.564149377593359,0.7435231359145222,0.6137982572614089,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.525435684647301,0.7435231359145222,0.5588770954356826,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5001659751037325,0.7435231359145222,0.5202092116182553,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.469045643153525,0.7435231359145222,0.49489655601659555,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،کدها","boundary":[0.3755601659751016,0.7435231359145222,0.4639612033195001,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.29688796680497714,0.7435231359145222,0.3546675933609937,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2770954356846451,0.7435231359145222,0.29165514522821356,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبنديکنید","boundary":[0.157219917012446,0.7435231359145222,0.27188576763485256,0.7626701947380516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15199170124481118,0.7435231359145222,0.15717809128630494,0.7626701947380516],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369273,0.7695235093060663,0.8117907883817407,0.7886705681295957],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7717842323651428,0.7753760770909928,0.7822380497925288,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7111618257261387,0.7753760770909928,0.7666453941908691,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6913692946058069,0.7753760770909928,0.7059290041493754,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"عملگرهاي","boundary":[0.6001244813277987,0.7753760770909928,0.6860780912863049,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف،","boundary":[0.5292946058091266,0.7753760770909928,0.5950969294605788,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیتکدگ","boundary":[0.4221161825726118,0.7753760770909928,0.5136121991701224,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.3771784232365123,0.7753760770909928,0.40891655601659516,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.33659751037344177,0.7753760770909928,0.3719838174273836,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31680497925310974,0.7753760770909928,0.3313646887966782,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.26464730290456207,0.7753760770909928,0.31156792531120103,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.19580912863070313,0.7753760770909928,0.24381024896265333,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.1536099585062218,0.7753760770909928,0.19053597510373219,0.7945231359145222],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14838174273858698,0.7753760770909928,0.15356813278008077,0.7945231359145222],"dir":"ltr"},{"str":"ü","boundary":[0.7994190871369272,0.8013764504825369,0.8117907883817406,0.8205235093060662],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7437759336099563,0.8072290182674633,0.7822284647302883,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"کدگ","boundary":[0.6997095435684626,0.8072290182674633,0.7383373443983381,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.6547717842323629,0.8072290182674633,0.686509917012446,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6140663900414915,0.8072290182674633,0.6494526970954334,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5941493775933588,0.8072290182674633,0.6087090871369274,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.572116182572612,0.8072290182674633,0.5887558506224045,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"خر","boundary":[0.542242406639002,0.8072290182674633,0.5667426970954336,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"جیهاي","boundary":[0.4553526970954335,0.8072290182674633,0.531815601659749,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.3603734439834003,0.8072290182674633,0.45000074688796465,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.30809128630705174,0.8072290182674633,0.35493087136929247,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.24522821576763265,0.8072290182674633,0.3029268049792509,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"نمایید","boundary":[0.18759336099584842,0.8072290182674633,0.23983543568464508,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18240435684647088,0.8072290182674633,0.18759074688796468,0.8263760770909927],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.1472614107883796,0.8072290182674633,0.17716419087136714,0.8263760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"تفا","boundary":[0.7615583402489605,0.839081959443934,0.7822768879668028,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"تهایی","boundary":[0.6912448132780059,0.839081959443934,0.7511315352697073,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6602489626555993,0.839081959443934,0.6854515767634831,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6182987551867197,0.839081959443934,0.654495435684645,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.5605394190871347,0.839081959443934,0.6021115767634833,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5203319502074667,0.839081959443934,0.5548808713692925,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"؟","boundary":[0.5102489626555995,0.839081959443934,0.5151504149377572,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"دلایل","boundary":[0.45286307053941666,0.839081959443934,0.5045589211618233,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4261600829875495,0.839081959443934,0.4469326556016574,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4056846473029022,0.839081959443934,0.41573327800829635,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3678423236514499,0.839081959443934,0.39987908713692716,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"تفا","boundary":[0.335209792531118,0.839081959443934,0.3621141908713669,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"تها","boundary":[0.28107883817427143,0.839081959443934,0.32478298755186485,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.20477178423236272,0.839081959443934,0.27547070539418844,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1824896265560142,0.839081959443934,0.19912929460580672,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.14726141078837934,0.839081959443934,0.17689406639003907,0.8582290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"تبادلنظر","boundary":[0.7142738589211595,0.8709349006204046,0.7823076348547694,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6720746887966781,0.8709349006204046,0.7090007053941885,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشی","boundary":[0.5840663900414914,0.8709349006204046,0.6511382987551844,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5587966804979229,0.8709349006204046,0.5788399170124457,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5276763485477154,0.8709349006204046,0.553527261410786,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.4522406639004125,0.8709349006204046,0.5224190041493751,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.4161410788381718,0.8709349006204046,0.44707033195020507,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"نمایید","boundary":[0.3647302904564291,0.8709349006204046,0.4107865145228191,0.890081959443934],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35950207468879425,0.8709349006204046,0.36468846473028804,0.890081959443934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.28891,0.85609,0.89008],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19