آموزه‌های تربیتی در آیات قرآن کریم آموزه‌های تربیتی در آیات قرآن کریم

توضیحات

کتاب «آموزه‌های تربیتی در آیات قرآن کریم» که با توجه به سرفصل این درس تحقیق و تدوین یافته‌است؛ دارای چهار فصل می‌باشد: فصل اول دربارۀ مفاهیم و واژگان کلیدی مربوط به آموزه‌های تربیتی؛ فصل دوم مربوط به اهداف تعلیم و تربیت؛ فصل سوم دربارۀ مبانی، آموزه‌ها، اصول و روش‌های تربیتی و فصل چهارم، درخصوص آموزه‌های تربیتی مربوط به پیامبران اولوالعزم (الگوهای تربیتی) می‌باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":225,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2943343bfc093c27","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/rAwYoBPrUsQVRzhm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/VThdYZQRCVKqQZdE.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/vTnfanOsWboDhNZN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/KoNtJXVvmnLaAHue-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/OzXsNqlWryhqagzv.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/NNeVYuZfsWVzyNpW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/pqMKJSuBDhBZGGrZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/kcxHmlsrUQsYWych.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/dgPAGrDUGDjofbMg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004378928276671081,0.00023288346936753697,0.9986753053945654,0.9991496126391259]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7453124523162842,"str":"٤٩٣","boundary":[0.6487395167350769,0.20308788120746613,0.6789916157722473,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7453124523162842,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.19608788120746612,0.6839916157722473,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9938518404960632,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7243697643280029,0.22802850604057312,0.7831932902336121,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9942965507507324,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6672269105911255,0.22802850604057312,0.7159664034843445,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.22802850604057312},{"x":0.658823549747467,"y":0.22802850604057312},{"x":0.658823549747467,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9907816052436829,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6268907785415649,0.22802850604057312,0.658823549747467,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.989890456199646,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5882353186607361,0.22802850604057312,0.6184874176979065,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5798319578170776,"y":0.244655579328537},{"x":0.5411764979362488,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9865403771400452,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5411764979362488,0.22802850604057312,0.5798319578170776,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5411764979362488,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9915921092033386,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.22102850604057311,0.7881932902336121,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.988193690776825,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.6655462384223938,0.4679335057735443,0.7378151416778564,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9867918491363525,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6084033846855164,0.4679335057735443,0.6605042219161987,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9846968650817871,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5226891040802002,0.4679335057735443,0.5966386795043945,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4928741157054901},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9887101650238037,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48067227005958557,0.4679335057735443,0.5109243988990784,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9846963286399841,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.4100840389728546,0.4679335057735443,0.4722689092159271,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4928741157054901},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9924835562705994,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.33781513571739197,0.4679335057735443,0.4000000059604645,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4679335057735443},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4679335057735443},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9854263663291931,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.2655462324619293,0.4679335057735443,0.32605043053627014,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9870489239692688,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.4609335057735443,0.7428151416778564,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9898386001586914,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5848739743232727,0.6603325605392456,0.6352941393852234,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9783658981323242,"dir":"rtl","str":"عباسعلی","boundary":[0.4941176474094391,0.6603325605392456,0.5764706134796143,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9828920960426331,"dir":"rtl","str":"رستمی","boundary":[0.4117647111415863,0.6603325605392456,0.48403361439704895,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6817102432250977},{"x":0.364705890417099,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.978032112121582,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.364705890417099,0.6615201830863953,0.4100840389728546,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6805225610733032},{"x":0.364705890417099,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9819195866584778,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.6545201830863953,0.6402941393852234,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9919247627258301,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5747899413108826,0.6959620118141174,0.610084056854248,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9950323700904846,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.6971496343612671,0.5697479248046875,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9866101145744324,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4722689092159271,0.6971496343612671,0.5109243988990784,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6971496343612671},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6971496343612671},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7102137804031372},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9942809343338013,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.43361344933509827,0.6971496343612671,0.46722689270973206,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7114014029502869},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.990016520023346,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.38823530077934265,0.6983373165130615,0.4285714328289032,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.610084056854248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.7090261578559875},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9920299053192139,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.6913373165130615,0.615084056854248,0.7160261578559876],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/mfBPNNbfWyhwTxrD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/WONDAbcJmWRWKhoC.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/teDmHNxONEYbdeCL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.00022724143314814624,0.998666831417244,0.9990607506084895]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.992017388343811,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7344537973403931,0.20071259140968323,0.7848739624023438,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9759108424186707,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.20071259140968323,0.7327731251716614,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900040626525879,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.19371259140968322,0.7898739624023438,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.20071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9887924790382385,"dir":"rtl","str":"رستمی","boundary":[0.5983193516731262,0.20071259140968323,0.63193279504776,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2149643748998642},{"x":0.561344563961029,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.995352029800415,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.5630252361297607,0.19952493906021118,0.5882353186607361,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.986786425113678,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.20071259140968323,0.5596638917922974,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5058823823928833,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9880733489990234,"dir":"rtl","str":"عباسعلی","boundary":[0.507563054561615,0.19952493906021118,0.5495798587799072,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5042017102241516,"y":0.21377672255039215},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9348149299621582,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.19952493906021118,0.5042017102241516,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19833728671073914},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19833728671073914},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8910516500473022,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۹","boundary":[0.4588235318660736,0.19833728671073914,0.4924369752407074,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19833728671073914},{"x":0.63193279504776,"y":0.20071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9682066440582275,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.19133728671073913,0.63693279504776,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.994266152381897,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.2173396646976471,0.7848739624023438,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800013303756714,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.2173396646976471,0.7478991746902466,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9948841333389282,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7243697643280029,0.2173396646976471,0.7378151416778564,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9935914278030396,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6773109436035156,0.2173396646976471,0.7176470756530762,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9430066347122192,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.2173396646976471,0.6773109436035156,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6336134672164917,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9899544715881348,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.6033613681793213,0.21377672255039215,0.6336134672164917,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22921615839004517},{"x":0.583193302154541,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9870667457580566,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.583193302154541,0.2149643748998642,0.6016806960105896,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9938348531723022,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5378151535987854,0.2149643748998642,0.5731092691421509,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9951153993606567,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.2149643748998642,0.5327731370925903,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9880266189575195,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.4907563030719757,0.2149643748998642,0.5142857432365417,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4605042040348053,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9950895309448242,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4605042040348053,0.2149643748998642,0.48403361439704895,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2149643748998642},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2149643748998642},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9792525172233582,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.4302521049976349,0.2149643748998642,0.45378151535987854,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22921615839004517},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9368993639945984,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.42352941632270813,0.2149643748998642,0.4268907606601715,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2149643748998642},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2149643748998642},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22921615839004517},{"x":0.37142857909202576,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9813315272331238,"dir":"rtl","str":"عباسعلی","boundary":[0.37142857909202576,0.2149643748998642,0.41848739981651306,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3663865625858307,"y":0.22921615839004517},{"x":0.32773110270500183,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9827394485473633,"dir":"rtl","str":"رستمی","boundary":[0.32773110270500183,0.2149643748998642,0.3663865625858307,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2149643748998642},{"x":0.32436975836753845,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9830329418182373,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.3025210201740265,0.2149643748998642,0.32436975836753845,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3008403480052948,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2974790036678314,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.952494204044342,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.2149643748998642,0.3008403480052948,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2974790036678314,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9866020679473877,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.20677672255039214,0.7898739624023438,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.235154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9906186461448669,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.235154390335083,0.7831932902336121,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7243697643280029,"y":0.235154390335083},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9846439957618713,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7058823704719543,0.23634204268455505,0.7243697643280029,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.905705988407135,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.2375296950340271,0.7058823704719543,0.24703088402748108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.980334997177124,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.22934204268455505,0.7881932902336121,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9917185306549072,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.2672209143638611,0.7848739624023438,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9907975792884827,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6907563209533691,0.2672209143638611,0.7243697643280029,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9723892211914062,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.26840853691101074,0.6890756487846375,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7831932902336121,"y":0.264845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9897240400314331,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.2602209143638611,0.7898739624023438,0.28372210335731507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.285035640001297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.989447832107544,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7462185025215149,0.285035640001297,0.7831932902336121,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9187855124473572,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.28622329235076904,0.7462185025215149,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.285035640001297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9776707887649536,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.278035640001297,0.7881932902336121,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.984717845916748,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7613445520401001,0.30166271328926086,0.7848739624023438,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329},{"x":0.756302535533905,"y":0.31353920698165894},{"x":0.75126051902771,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9432205557823181,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.3028503656387329,0.756302535533905,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.75126051902771,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9764184355735779,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.29466271328926086,0.7898739624023438,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.235154390335083},{"x":0.63193279504776,"y":0.235154390335083},{"x":0.63193279504776,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9838832020759583,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5983193516731262,0.235154390335083,0.63193279504776,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.235154390335083},{"x":0.5915966629981995,"y":0.235154390335083},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9245330095291138,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5915966629981995,0.235154390335083,0.5915966629981995,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.235154390335083},{"x":0.5848739743232727,"y":0.235154390335083},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9939299821853638,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5445378422737122,0.235154390335083,0.5848739743232727,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9869813323020935,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5092437267303467,0.235154390335083,0.5394958257675171,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.235154390335083},{"x":0.5025210380554199,"y":0.235154390335083},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9913698434829712,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4773109257221222,0.235154390335083,0.5025210380554199,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.235154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.235154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24584323167800903},{"x":0.440336138010025,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9887595176696777,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.440336138010025,0.235154390335083,0.4722689092159271,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.235154390335083},{"x":0.440336138010025,"y":0.235154390335083},{"x":0.440336138010025,"y":0.24584323167800903},{"x":0.43529412150382996,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9884791374206543,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.235154390335083,0.440336138010025,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.235154390335083},{"x":0.4285714328289032,"y":0.235154390335083},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24584323167800903},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.991938591003418,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38823530077934265,0.235154390335083,0.4285714328289032,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.235154390335083},{"x":0.3848739564418793,"y":0.235154390335083},{"x":0.3848739564418793,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9376514554023743,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.235154390335083,0.3848739564418793,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.235154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.235154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.994683027267456,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3478991687297821,0.235154390335083,0.37310925126075745,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.235154390335083},{"x":0.3445378243923187,"y":0.235154390335083},{"x":0.3445378243923187,"y":0.24584323167800903},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9846181273460388,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34117648005485535,0.235154390335083,0.3445378243923187,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.235154390335083},{"x":0.3344537913799286,"y":0.235154390335083},{"x":0.3344537913799286,"y":0.24584323167800903},{"x":0.30588236451148987,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9932418465614319,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.30588236451148987,0.235154390335083,0.3344537913799286,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.235154390335083},{"x":0.2991596758365631,"y":0.235154390335083},{"x":0.2991596758365631,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9946927428245544,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.2840336263179779,0.235154390335083,0.2991596758365631,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.235154390335083},{"x":0.2806722819805145,"y":0.235154390335083},{"x":0.2806722819805145,"y":0.24584323167800903},{"x":0.27731093764305115,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.968340277671814,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27731093764305115,0.235154390335083,0.2806722819805145,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.235154390335083},{"x":0.63193279504776,"y":0.235154390335083},{"x":0.63193279504776,"y":0.24584323167800903},{"x":0.27731093764305115,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9882371425628662,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.228154390335083,0.63693279504776,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9896702766418457,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.4655582010746002,0.7831932902336121,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.993181586265564,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7109243869781494,0.46674585342407227,0.7428571581840515,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.975874125957489,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.46674585342407227,0.7109243869781494,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7680672407150269,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.987558901309967,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7680672407150269,0.4845605790615082,0.7831932902336121,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9898864030838013,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7344537973403931,0.48337292671203613,0.7613445520401001,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9913358092308044,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6957983374595642,0.4821852743625641,0.7277311086654663,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9826563000679016,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.4821852743625641,0.6941176652908325,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.989794909954071,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.45737054872512817,0.7881932902336121,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.510688841342926},{"x":0.7663865685462952,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9850324392318726,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7663865685462952,0.5023753046989441,0.7831932902336121,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.7327731251716614,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9937090873718262,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7327731251716614,0.5023753046989441,0.7613445520401001,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.510688841342926},{"x":0.6991596817970276,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900393486022949,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6991596817970276,0.5023753046989441,0.7260504364967346,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.510688841342926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9688506126403809,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.5035629272460938,0.6974790096282959,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.510688841342926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9883831739425659,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.4953753046989441,0.7881932902336121,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.961525022983551,"str":".۱۴۰۱","boundary":[0.5932773351669312,0.25059381127357483,0.6302521228790283,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.961525022983551,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.24359381127357482,0.6352521228790283,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8959576487541199,"str":".۲۲۵","boundary":[0.5865546464920044,0.2695961892604828,0.6302521228790283,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8959576487541199,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.2625961892604828,0.6352521228790283,0.28372210335731507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.28384798765182495},{"x":0.63193279504776,"y":0.28384798765182495},{"x":0.63193279504776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9944214224815369,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5882353186607361,0.28384798765182495,0.63193279504776,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9959367513656616,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.28384798765182495,0.5798319578170776,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9867432117462158,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.28384798765182495,0.5327731370925903,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5008403658866882,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9909278750419617,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4722689092159271,0.28384798765182495,0.5008403658866882,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.2969121038913727},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9904789328575134,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.43697479367256165,0.28384798765182495,0.462184876203537,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.28384798765182495},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28384798765182495},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8958649039268494,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4285714328289032,0.28384798765182495,0.43529412150382996,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4268907606601715,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9350728392601013,"dir":"rtl","str":"۴۹۳","boundary":[0.4000000059604645,0.28384798765182495,0.4268907606601715,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40504202246665955,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2969121038913727},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8250734210014343,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.28384798765182495,0.40504202246665955,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.28384798765182495},{"x":0.63193279504776,"y":0.28384798765182495},{"x":0.63193279504776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9796203374862671,"dir":"ltr","boundary":[0.38155462861061096,0.27684798765182494,0.63693279504776,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3099762499332428},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9921945929527283,"str":"978-600-201-117-6","boundary":[0.49915966391563416,0.30166271328926086,0.6302521228790283,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3099762499332428},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9921945929527283,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.29466271328926086,0.6352521228790283,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9808957576751709,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.3194774389266968,0.7831932902336121,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9906295537948608,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6974790096282959,0.3194774389266968,0.7378151416778564,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9756702780723572,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6655462384223938,0.3206650912761688,0.6957983374595642,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3325415551662445},{"x":0.658823549747467,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.842883825302124,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.3206650912761688,0.6638655662536621,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9395015239715576,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6117647290229797,0.3194774389266968,0.6302521228790283,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9668433666229248,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.31247743892669677,0.7881932902336121,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9791902899742126,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.3372921645641327,0.7831932902336121,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9146445989608765,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.3372921645641327,0.7378151416778564,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9711220860481262,"dir":"ltr","boundary":[0.7294537973403931,0.3302921645641327,0.7881932902336121,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7394958138465881,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9741451144218445,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.35391923785209656,0.7831932902336121,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9082539081573486,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.3551068902015686,0.7378151416778564,0.3646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9659087657928467,"dir":"ltr","boundary":[0.7294537973403931,0.34691923785209655,0.7881932902336121,0.3716080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9919399619102478,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.3729216158390045,0.7831932902336121,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9217003583908081,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.3729216158390045,0.7478991746902466,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.980233371257782,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.3659216158390045,0.7881932902336121,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3349168598651886},{"x":0.63193279504776,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9824358820915222,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5882353186607361,0.33610451221466064,0.63193279504776,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3372921645641327},{"x":0.583193302154541,"y":0.3372921645641327},{"x":0.583193302154541,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.7603708505630493,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.3372921645641327,0.583193302154541,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33847981691360474},{"x":0.583193302154541,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.7996007800102234,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.33847981691360474,0.583193302154541,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.6105775833129883,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5714285969734192,0.3396674692630768,0.5747899413108826,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6302521228790283,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36342042684555054},{"x":0.605042040348053,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9903125762939453,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.605042040348053,0.35391923785209656,0.6302521228790283,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3551068902015686},{"x":0.605042040348053,"y":0.3551068902015686},{"x":0.605042040348053,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9768596887588501,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.3551068902015686,0.605042040348053,0.3646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.33610451221466064},{"x":0.63193279504776,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6336134672164917,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9387328624725342,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.32910451221466064,0.6386134672164917,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9894735813140869,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6000000238418579,0.37173396348953247,0.6302521228790283,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3847981095314026},{"x":0.556302547454834,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9841472506523132,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.556302547454834,0.37173396348953247,0.5932773351669312,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8540395498275757,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5361344814300537,0.3705463111400604,0.5495798587799072,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9903474450111389,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.48067227005958557,0.3705463111400604,0.5310924649238586,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9907158017158508,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.4453781545162201,0.3705463111400604,0.4756302535533905,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9778536558151245,"dir":"ltr","boundary":[0.4403781545162201,0.3623586587905884,0.6352521228790283,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.38361045718193054},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3847981095314026},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9913275241851807,"dir":"ltr","str":"Moral","boundary":[0.3781512677669525,0.38361045718193054,0.41848739981651306,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.992670476436615,"dir":"ltr","str":"education","boundary":[0.4252100884914398,0.3847981095314026,0.48739495873451233,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9567564725875854,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4941176474094391,0.3847981095314026,0.5042017102241516,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9857396483421326,"dir":"ltr","str":"Qur'anic","boundary":[0.5092437267303467,0.3847981095314026,0.5647059082984924,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9910262227058411,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5697479248046875,0.38598576188087463,0.6252101063728333,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9880722165107727,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.37661045718193054,0.6302101063728333,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9904435276985168,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6016806960105896,0.40142518281936646,0.6302521228790283,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9944992065429688,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.40142518281936646,0.5966386795043945,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.995782732963562,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5478991866111755,0.40142518281936646,0.5848739743232727,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9895380735397339,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.40142518281936646,0.5428571701049805,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.988145112991333,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.4941176474094391,0.40142518281936646,0.5310924649238586,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.7902495861053467,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4756302535533905,0.40142518281936646,0.48739495873451233,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9908161759376526,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.42016807198524475,0.40142518281936646,0.46890756487846375,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.40142518281936646},{"x":0.413445383310318,"y":0.40142518281936646},{"x":0.413445383310318,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.990502655506134,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.3848739564418793,0.40142518281936646,0.413445383310318,0.4133016765117645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9782135486602783,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.39442518281936645,0.6352521228790283,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.820661187171936,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5394958257675171,0.3325415551662445,0.5596638917922974,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9553934335708618,"dir":"rtl","str":"۲۱۵","boundary":[0.5159664154052734,0.3325415551662445,0.5462185144424438,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3479810059070587},{"x":0.507563054561615,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.850328266620636,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.507563054561615,0.3325415551662445,0.5260504484176636,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5092437267303467,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.7307940125465393,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5042017102241516,0.3325415551662445,0.5092437267303467,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3325415551662445},{"x":0.49747899174690247,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9489207863807678,"dir":"rtl","str":"۲۱۸","boundary":[0.4722689092159271,0.33372920751571655,0.49747899174690247,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.33372920751571655},{"x":0.46890756487846375,"y":0.33372920751571655},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9228340983390808,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4638655483722687,0.33372920751571655,0.46890756487846375,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9946837425231934,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.413445383310318,0.33372920751571655,0.4588235318660736,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3349168598651886},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3349168598651886},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9952369332313538,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3983193337917328,0.3349168598651886,0.40672269463539124,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3349168598651886},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33372920751571655},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3613445460796356,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9961272478103638,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.35966387391090393,0.3349168598651886,0.39159664511680603,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3512605130672455,"y":0.35154393315315247},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9905076622962952,"dir":"rtl","str":"زیرنویس","boundary":[0.31092438101768494,0.3349168598651886,0.3512605130672455,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.33610451221466064},{"x":0.30756303668022156,"y":0.33610451221466064},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9662462472915649,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.33610451221466064,0.30756303668022156,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9626815319061279,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.3279168598651886,0.5646638917922974,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9853160977363586,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.3680672347545624,0.41567695140838623,0.4151260554790497,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48571428656578064,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4275534451007843},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9940264821052551,"dir":"ltr","str":"education","boundary":[0.42016807198524475,0.41567695140838623,0.48571428656578064,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9537931680679321,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4907563030719757,0.4168646037578583,0.5025210380554199,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9814049005508423,"dir":"ltr","str":"Qur'anic","boundary":[0.5092437267303467,0.41567695140838623,0.5647059082984924,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9895246028900146,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5697479248046875,0.4168646037578583,0.6252101063728333,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.985837459564209,"dir":"ltr","boundary":[0.3630672347545624,0.4086769514083862,0.6302101063728333,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.988782525062561,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6000000238418579,0.43349167704582214,0.6302521228790283,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.946819007396698,"dir":"rtl","str":"اخلاقی--","boundary":[0.5411764979362488,0.43349167704582214,0.5932773351669312,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.43349167704582214},{"x":0.534453809261322,"y":0.43349167704582214},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817},{"x":0.48571428656578064,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9906297326087952,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.48571428656578064,0.43349167704582214,0.534453809261322,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4789915978908539,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4420168101787567,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.995434045791626,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.4420168101787567,0.43349167704582214,0.4789915978908539,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.43349167704582214},{"x":0.43529412150382996,"y":0.43349167704582214},{"x":0.43529412150382996,"y":0.44418051838874817},{"x":0.42352941632270813,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.904528021812439,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.42352941632270813,0.43349167704582214,0.43529412150382996,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.43349167704582214},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43349167704582214},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44418051838874817},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9881594181060791,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.38991597294807434,0.43349167704582214,0.41680672764778137,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44655582308769226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9743717312812805,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.42649167704582214,0.6352521228790283,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.44655582308769226},{"x":0.37142857909202576,"y":0.44655582308769226},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9883570075035095,"dir":"ltr","str":"Moral","boundary":[0.3310924470424652,0.44655582308769226,0.37142857909202576,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.44655582308769226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3781512677669525,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.989652156829834,"dir":"ltr","str":"education--","boundary":[0.3781512677669525,0.44655582308769226,0.45210084319114685,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45961993932724},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.994521975517273,"dir":"ltr","str":"Religious","boundary":[0.4588235318660736,0.44655582308769226,0.5210084319114685,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45961993932724},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.993354856967926,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.5260504484176636,0.4477434754371643,0.5731092691421509,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45961993932724},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.953005313873291,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5798319578170776,0.4477434754371643,0.5882353186607361,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45961993932724},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9830767512321472,"dir":"ltr","str":"Islam","boundary":[0.5949580073356628,0.4477434754371643,0.6302521228790283,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45961993932724},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9885521531105042,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.43955582308769225,0.6352521228790283,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9947178959846497,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5899159908294678,0.4643705487251282,0.6302521228790283,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4643705487251282},{"x":0.583193302154541,"y":0.4643705487251282},{"x":0.583193302154541,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9914088845252991,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.4643705487251282,0.583193302154541,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9929732084274292,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5226891040802002,0.4643705487251282,0.5495798587799072,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9881227612495422,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.48739495873451233,0.4643705487251282,0.5176470875740051,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.968083381652832,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.4655582010746002,0.48403361439704895,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9932434558868408,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4302521049976349,0.4655582010746002,0.4756302535533905,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9916056990623474,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.45737054872512817,0.6352521228790283,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6184874176979065,"y":0.490498811006546},{"x":0.5731092691421509,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9656902551651001,"str":"BP۱۰۳","boundary":[0.5731092691421509,0.4821852743625641,0.6184874176979065,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.490498811006546},{"x":0.6201680898666382,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9844722151756287,"str":"/","boundary":[0.6201680898666382,0.48337292671203613,0.6218487620353699,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.490498811006546},{"x":0.6235294342041016,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9646795988082886,"str":"۳","boundary":[0.6235294342041016,0.48337292671203613,0.6302521228790283,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9612436890602112,"str":"۲۹۷/۴۸۳۷","boundary":[0.5680672526359558,0.5011876225471497,0.6302521228790283,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9756213426589966,"str":"۸۸۱۶۱۷۳","boundary":[0.5731092691421509,0.5178147554397583,0.6302521228790283,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9680410027503967,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.4751852743625641,0.6352521228790283,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9904447197914124,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7529411911964417,0.5178147554397583,0.7848739624023438,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9851716160774231,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6873949766159058,0.5178147554397583,0.7462185025215149,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5178147554397583},{"x":0.680672287940979,"y":0.5178147554397583},{"x":0.680672287940979,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9882161617279053,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6638655662536621,0.5178147554397583,0.680672287940979,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9524626731872559,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.5178147554397583,0.6605042219161987,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9853265881538391,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.5108147554397583,0.7898739624023438,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.981764018535614,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7445378303527832,0.5332541465759277,0.7882353067398071,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9755567312240601,"dir":"rtl","str":"رکوردکتابشناسی","boundary":[0.6504201889038086,0.5332541465759277,0.7394958138465881,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8642178773880005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5332541465759277,0.6487395167350769,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5332541465759277},{"x":0.63193279504776,"y":0.5332541465759277},{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9355513453483582,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6117647290229797,0.5332541465759277,0.63193279504776,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9667909741401672,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.5262541465759277,0.7932353067398071,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.99071204662323,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7495798468589783,0.5676959753036499,0.7848739624023438,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9830260872840881,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7210084199905396,0.5676959753036499,0.7462185025215149,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9848083853721619,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6705882549285889,0.5676959753036499,0.7142857313156128,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9813716411590576,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.6336134672164917,0.5676959753036499,0.6638655662536621,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9934314489364624,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5949580073356628,0.5676959753036499,0.6268907785415649,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5819477438926697},{"x":0.556302547454834,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9838112592697144,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.556302547454834,0.5676959753036499,0.5882353186607361,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.556302547454834,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9863825440406799,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.5606959753036499,0.7898739624023438,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.756302535533905,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9937288761138916,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.756302535533905,0.5902612805366516,0.7831932902336121,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9738315939903259,"dir":"rtl","str":"عباسعلی","boundary":[0.6991596817970276,0.5902612805366516,0.7495798468589783,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6045130491256714},{"x":0.653781533241272,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9853014349937439,"dir":"rtl","str":"رستمی","boundary":[0.653781533241272,0.5914489030838013,0.6957983374595642,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9442490339279175,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.6252101063728333,0.5914489030838013,0.6504201889038086,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9763679504394531,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.5844489030838013,0.7881932902336121,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9899469017982483,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7613445520401001,0.6128265857696533,0.7848739624023438,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9303507208824158,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6128265857696533,0.7613445520401001,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6128265857696533},{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533},{"x":0.75126051902771,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9953287243843079,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.6128265857696533,0.75126051902771,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.994150698184967,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6504201889038086,0.6128265857696533,0.6941176652908325,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9864383935928345,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6117647290229797,0.6128265857696533,0.6436975002288818,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.605042040348053,"y":0.6128265857696533},{"x":0.605042040348053,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900689721107483,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.6128265857696533,0.605042040348053,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900068640708923,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5394958257675171,0.6128265857696533,0.5714285969734192,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9844294786453247,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.6128265857696533,0.5361344814300537,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9971239566802979,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.6128265857696533,0.5243697762489319,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6128265857696533},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6247031092643738},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9946253299713135,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43529412150382996,0.6128265857696533,0.46722689270973206,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9905909299850464,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4084033668041229,0.6128265857696533,0.4285714328289032,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9914563894271851,"dir":"ltr","boundary":[0.4034033668041229,0.6058265857696533,0.7898739624023438,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9881202578544617,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7613445520401001,0.6330166459083557,0.7865546345710754,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9905151128768921,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.729411780834198,0.6330166459083557,0.7478991746902466,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9683420658111572,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.6330166459083557,0.7260504364967346,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9919790029525757,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7008403539657593,0.6318289637565613,0.7142857313156128,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9893220663070679,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.6318289637565613,0.6957983374595642,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6470588445663452,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9393434524536133,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.6487395167350769,0.6306413412094116,0.6857143044471741,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6470588445663452,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9759376049041748,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.6236413412094116,0.7915546345710754,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9848816990852356,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7596638798713684,0.6555819511413574,0.7848739624023438,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6674584150314331},{"x":0.756302535533905,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8345441818237305,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6555819511413574,0.7579832077026367,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.756302535533905,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9598254561424255,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.6485819511413574,0.7898739624023438,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7478991746902466,"y":0.665083110332489},{"x":0.7226890921592712,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9139588475227356,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7226890921592712,0.6555819511413574,0.7478991746902466,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7159664034843445,"y":0.665083110332489},{"x":0.6823529601097107,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9717104434967041,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6823529601097107,0.6555819511413574,0.7159664034843445,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7478991746902466,"y":0.665083110332489},{"x":0.6823529601097107,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9469597339630127,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.6485819511413574,0.7528991746902466,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9830521941184998,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7277311086654663,0.6769596338272095,0.7848739624023438,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9730811715126038,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.6769596338272095,0.7210084199905396,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.994182825088501,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.6769596338272095,0.7092437148094177,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9415044784545898,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.6769596338272095,0.6840336322784424,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9924057126045227,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6453781723976135,0.6769596338272095,0.6722689270973206,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.986484169960022,"dir":"rtl","str":"دارا","boundary":[0.6201680898666382,0.6769596338272095,0.6386554837226868,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9841789603233337,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.6699596338272095,0.7898739624023438,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9749942421913147,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7529411911964417,0.6959620118141174,0.7831932902336121,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9473708271980286,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.6971496343612671,0.7529411911964417,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6971496343612671},{"x":0.707563042640686,"y":0.6971496343612671},{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869},{"x":0.680672287940979,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9650591015815735,"dir":"rtl","str":"۱۱۰","boundary":[0.680672287940979,0.6971496343612671,0.707563042640686,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.7843196988105774,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7092437148094177,0.6971496343612671,0.7142857313156128,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9785264134407043,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.7159664034843445,0.6971496343612671,0.7411764860153198,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9904521703720093,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6487395167350769,0.6971496343612671,0.6739495992660522,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9655697345733643,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.6889620118141174,0.7881932902336121,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9843086004257202,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.7173396944999695,0.7831932902336121,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9725227355957031,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7173396944999695,0.7529411911964417,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7315914630889893},{"x":0.583193302154541,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9677367806434631,"dir":"rtl","str":"۶-۱۱۷-۲۰۱-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.583193302154541,0.7173396944999695,0.7361344695091248,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893},{"x":0.583193302154541,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9709674119949341,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.7103396944999695,0.7881932902336121,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.745843231678009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9838339686393738,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.5848739743232727,0.7375296950340271,0.6252101063728333,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.745843231678009},{"x":0.6268907785415649,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.990810751914978,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7375296950340271,0.6285714507102966,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.6403361558914185,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9894739985466003,"dir":"ltr","str":"978-600-201-117-6","boundary":[0.6403361558914185,0.7375296950340271,0.7831932902336121,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9885092973709106,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.7305296950340271,0.7881932902336121,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.783847987651825},{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9766345620155334,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.756302535533905,0.7684085369110107,0.7882353067398071,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.7684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.783847987651825},{"x":0.7109243869781494,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9960430860519409,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7109243869781494,0.7684085369110107,0.75126051902771,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7684085369110107},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107},{"x":0.707563042640686,"y":0.783847987651825},{"x":0.6773109436035156,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9931958913803101,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6773109436035156,0.7684085369110107,0.707563042640686,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6722689270973206,"y":0.783847987651825},{"x":0.6184874176979065,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9912125468254089,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.7684085369110107,0.6722689270973206,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6134454011917114,"y":0.783847987651825},{"x":0.5747899413108826,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9855606555938721,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5747899413108826,0.7684085369110107,0.6134454011917114,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.783847987651825},{"x":0.5394958257675171,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9925746917724609,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5394958257675171,0.7684085369110107,0.5697479248046875,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.783847987651825},{"x":0.4957983195781708,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9919908046722412,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4957983195781708,0.7684085369110107,0.5310924649238586,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.783847987651825},{"x":0.4789915978908539,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9981525540351868,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.7684085369110107,0.48571428656578064,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4756302535533905,"y":0.783847987651825},{"x":0.41848739981651306,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9964046478271484,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41848739981651306,0.7684085369110107,0.4756302535533905,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.783847987651825},{"x":0.36974790692329407,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9923100471496582,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.36974790692329407,0.7684085369110107,0.40672269463539124,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7684085369110107},{"x":0.364705890417099,"y":0.7684085369110107},{"x":0.364705890417099,"y":0.783847987651825},{"x":0.33781513571739197,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9930360913276672,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.33781513571739197,0.7684085369110107,0.364705890417099,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3327731192111969,"y":0.783847987651825},{"x":0.2857142984867096,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9962015748023987,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.2857142984867096,0.7684085369110107,0.3327731192111969,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2823529541492462,"y":0.783847987651825},{"x":0.2554621994495392,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9972176551818848,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2554621994495392,0.7684085369110107,0.2823529541492462,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2521008551120758,"y":0.783847987651825},{"x":0.24537815153598785,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800953269004822,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7684085369110107,0.2521008551120758,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.783847987651825},{"x":0.24537815153598785,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.992031455039978,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7614085369110107,0.7932353067398071,0.790847987651825],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/RGucTuUcxXPSErcp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/RCOerWHDPyaCyYAi.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/PaYMcfOtzRjrLOZY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023006246010651214,0.9986724807354582,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7226890921592712,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9931980967521667,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.22090260684490204,0.7848739624023438,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9468689560890198,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.22209025919437408,0.7210084199905396,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9880504012107849,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.21390260684490203,0.7898739624023438,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9723910093307495,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7495798468589783,0.24584323167800903,0.7848739624023438,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9723910093307495,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.23884323167800903,0.7898739624023438,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.264845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9895517230033875,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.264845609664917,0.7831932902336121,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.264845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9329075813293457,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7260504364967346,0.264845609664917,0.7462185025215149,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.264845609664917},{"x":0.7243697643280029,"y":0.264845609664917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9782282710075378,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.264845609664917,0.7226890921592712,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.264845609664917},{"x":0.7159664034843445,"y":0.264845609664917},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9911075234413147,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6705882549285889,0.264845609664917,0.7159664034843445,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9930925965309143,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.26365795731544495,0.6638655662536621,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8994081616401672,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6168067455291748,0.26365795731544495,0.6504201889038086,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9567834734916687,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.26365795731544495,0.6117647290229797,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9569584131240845,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.25665795731544494,0.7881932902336121,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9891726970672607,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7546218633651733,0.28622329235076904,0.7848739624023438,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.7925474047660828,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7243697643280029,0.2874109148979187,0.7495798468589783,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30166271328926086},{"x":0.680672287940979,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.985048234462738,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.680672287940979,0.2897862195968628,0.7193277478218079,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.680672287940979,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9379541277885437,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.2827862195968628,0.7898739624023438,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9741707444190979,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.3099762499332428,0.7848739624023438,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9741707444190979,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.3029762499332428,0.7898739624023438,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.756302535533905,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9916121363639832,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.756302535533905,0.32897862792015076,0.7848739624023438,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.32897862792015076},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.75126051902771,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9135347008705139,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.7226890921592712,0.32897862792015076,0.75126051902771,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.8626716136932373,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.3301662802696228,0.7176470756530762,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9425843358039856,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.32197862792015075,0.7898739624023438,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9888103008270264,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.34916865825653076,0.7848739624023438,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9850715398788452,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.34916865825653076,0.7529411911964417,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9864758253097534,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.35154393315315247,0.7226890921592712,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9870086312294006,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.3433562808036804,0.7898739624023438,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7680672407150269,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9012056589126587,"dir":"ltr","str":"۱-","boundary":[0.7663865685462952,0.37173396348953247,0.7848739624023438,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9670955538749695,"dir":"ltr","str":"تعلیم","boundary":[0.7327731251716614,0.3729216158390045,0.7647058963775635,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.37410926818847656},{"x":0.729411780834198,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9318752884864807,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.37410926818847656,0.7310924530029297,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9462205171585083,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.3659216158390045,0.7898739624023438,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7697479128837585,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9527180194854736,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7680672407150269,0.39073634147644043,0.7848739624023438,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9922172427177429,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7310924530029297,0.3931116461753845,0.7647058963775635,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8091387748718262,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3931116461753845,0.7310924530029297,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9594576358795166,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.3861116461753845,0.7898739624023438,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4275534451007843},{"x":0.756302535533905,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9128975868225098,"dir":"rtl","str":"الف-","boundary":[0.756302535533905,0.4144892990589142,0.7831932902336121,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4144892990589142},{"x":0.75126051902771,"y":0.4144892990589142},{"x":0.75126051902771,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9411860704421997,"dir":"rtl","str":"نظری-","boundary":[0.7092437148094177,0.4144892990589142,0.75126051902771,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9920102953910828,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.6621848940849304,0.4144892990589142,0.7042016983032227,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9258002042770386,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6554622054100037,0.41567695140838623,0.6605042219161987,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9545525312423706,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.4074892990589142,0.7881932902336121,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.7647058963775635,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9261914491653442,"dir":"rtl","str":"ب-","boundary":[0.7647058963775635,0.4370546340942383,0.7831932902336121,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7579832077026367,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9870290756225586,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.7277311086654663,0.43586698174476624,0.7579832077026367,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7210084199905396,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9930561780929565,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.43586698174476624,0.7193277478218079,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43586698174476624},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9937703609466553,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6739495992660522,0.43586698174476624,0.707563042640686,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9526586532592773,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.6605042219161987,0.43586698174476624,0.6689075827598572,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9774329662322998,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.42886698174476623,0.7881932902336121,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7680672407150269,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8047462701797485,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.4548693597316742,0.7848739624023438,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.470308780670166},{"x":0.729411780834198,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9871923327445984,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.729411780834198,0.4548693597316742,0.7630252242088318,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9950856566429138,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6974790096282959,0.45605701208114624,0.7243697643280029,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9275618195533752,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.4572446644306183,0.6941176652908325,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9537887573242188,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.44905701208114623,0.7898739624023438,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7680672407150269,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8953847885131836,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7680672407150269,0.4750593900680542,0.7848739624023438,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7630252242088318,"y":0.490498811006546},{"x":0.702521026134491,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9833984375,"dir":"rtl","str":"هدایتهای","boundary":[0.702521026134491,0.47624704241752625,0.7630252242088318,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9882040023803711,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.6705882549285889,0.4774346649646759,0.6924369931221008,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.6617687940597534,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.4774346649646759,0.6655462384223938,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.951502799987793,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.4704346649646759,0.7898739624023438,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8641090393066406,"dir":"ltr","str":"۵-","boundary":[0.7663865685462952,0.49881234765052795,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9869207143783569,"dir":"ltr","str":"تربیت","boundary":[0.7310924530029297,0.5011876225471497,0.7630252242088318,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9518316388130188,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.49418762254714965,0.7898739624023438,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9021036624908447,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7697479128837585,0.5178147554397583,0.7831932902336121,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.519002377986908},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9916313886642456,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.7327731251716614,0.519002377986908,0.7647058963775635,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.519002377986908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9913405179977417,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7210084199905396,0.519002377986908,0.7260504364967346,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7142857313156128,"y":0.519002377986908},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9920264482498169,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6840336322784424,0.5201900005340576,0.7142857313156128,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9779874682426453,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.512002377986908,0.7881932902336121,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2125890702009201},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9901326298713684,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48571428656578064,0.20071259140968323,0.5361344814300537,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2125890702009201},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9874569773674011,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.20071259140968323,0.4789915978908539,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2125890702009201},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9887948036193848,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.19371259140968322,0.5411344814300537,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8880887627601624,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7663865685462952,0.5415676832199097,0.7848739624023438,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9882458448410034,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.7310924530029297,0.5415676832199097,0.7630252242088318,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9890947937965393,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6957983374595642,0.5427553653717041,0.7226890921592712,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.5347914695739746,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.5439429879188538,0.6890756487846375,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9340481162071228,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.5357553653717041,0.7898739624023438,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8805725574493408,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.7680672407150269,0.5605700612068176,0.7831932902336121,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9902011752128601,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7344537973403931,0.5617577433586121,0.7630252242088318,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9861980080604553,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6890756487846375,0.5629453659057617,0.7243697643280029,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8943846821784973,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.5641329884529114,0.6873949766159058,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8279553055763245,"dir":"rtl","str":"۹-","boundary":[0.7663865685462952,0.5819477438926697,0.7831932902336121,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5973871946334839},{"x":0.707563042640686,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9926218390464783,"dir":"rtl","str":"استلزامات","boundary":[0.707563042640686,0.5819477438926697,0.7647058963775635,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9899594783782959,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5831353664398193,0.6974790096282959,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9886080622673035,"dir":"rtl","str":"دلالتهای","boundary":[0.6302521228790283,0.5831353664398193,0.6873949766159058,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9946149587631226,"dir":"rtl","str":"ضمنی","boundary":[0.5882353186607361,0.5831353664398193,0.6218487620353699,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9854456186294556,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5445378422737122,0.5831353664398193,0.5747899413108826,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.97507244348526,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.5571329884529114,0.7881932902336121,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9933494329452515,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.7361344695091248,0.6045130491256714,0.7848739624023438,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6045130491256714},{"x":0.729411780834198,"y":0.6045130491256714},{"x":0.729411780834198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9906588196754456,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.6045130491256714,0.729411780834198,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.99216628074646,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6840336322784424,0.6057007312774658,0.7176470756530762,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9926874041557312,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.5987007312774658,0.7898739624023438,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9871705770492554,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7478991746902466,0.6258907318115234,0.7848739624023438,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9919877052307129,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7142857313156128,0.6258907318115234,0.7411764860153198,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9708435535430908,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.6258907318115234,0.7109243869781494,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9922831654548645,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6705882549285889,0.6258907318115234,0.6991596817970276,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6401425004005432},{"x":0.658823549747467,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9885720610618591,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.6258907318115234,0.6638655662536621,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9931195974349976,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6252101063728333,0.6258907318115234,0.6521008610725403,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9831299781799316,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5899159908294678,0.6258907318115234,0.6184874176979065,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9861401319503784,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.5327731370925903,0.6258907318115234,0.5798319578170776,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9878848791122437,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.6188907318115234,0.7898739624023438,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9930077195167542,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.7361344695091248,0.646080732345581,0.7848739624023438,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.729411780834198,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9956492781639099,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.6472684144973755,0.7310924530029297,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7176470756530762,"y":0.646080732345581},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9939138293266296,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6823529601097107,0.6472684144973755,0.7176470756530762,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9898152351379395,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6386554837226868,0.6472684144973755,0.6773109436035156,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9923770427703857,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6402684144973755,0.7898739624023438,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9905897378921509,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7546218633651733,0.6698337197303772,0.7848739624023438,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9899269342422485,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.6698337197303772,0.7462185025215149,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9937669038772583,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.7058823704719543,0.6698337197303772,0.7361344695091248,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9940077066421509,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.6789916157722473,0.6698337197303772,0.6991596817970276,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9805387258529663,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.6698337197303772,0.6773109436035156,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9945499897003174,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.6184874176979065,0.6698337197303772,0.6672269105911255,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9898303151130676,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.6698337197303772,0.6117647290229797,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9922462701797485,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5647059082984924,0.6698337197303772,0.6000000238418579,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9917728304862976,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5243697762489319,0.6698337197303772,0.5596638917922974,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8582732081413269,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6698337197303772,0.5210084319114685,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9883971810340881,"dir":"ltr","boundary":[0.5092857432365417,0.6628337197303772,0.7898739624023438,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.694774329662323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.756302535533905,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9405540823936462,"str":"سیره","boundary":[0.756302535533905,0.6935867071151733,0.7848739624023438,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.694774329662323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.756302535533905,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9405540823936462,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.6865867071151733,0.7898739624023438,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9938108921051025,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.756302535533905,0.7090261578559875,0.7848739624023438,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7090261578559875},{"x":0.75126051902771,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.991478443145752,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.7090261578559875,0.75126051902771,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9882149696350098,"dir":"rtl","str":"تفسییر","boundary":[0.6974790096282959,0.7090261578559875,0.7394958138465881,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7232779264450073},{"x":0.653781533241272,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9876716732978821,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.653781533241272,0.7102137804031372,0.6924369931221008,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7220902442932129},{"x":0.653781533241272,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9895318746566772,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.7032137804031372,0.7898739624023438,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9824544191360474,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7630252242088318,0.7315914630889893,0.7848739624023438,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9880289435386658,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7159664034843445,0.7315914630889893,0.7546218633651733,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9887092113494873,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.6840336322784424,0.7304037809371948,0.7058823704719543,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.988659143447876,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.7304037809371948,0.6773109436035156,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9954440593719482,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.6168067455291748,0.7304037809371948,0.6655462384223938,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7304037809371948},{"x":0.610084056854248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.610084056854248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9920128583908081,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.5798319578170776,0.7304037809371948,0.610084056854248,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7304037809371948},{"x":0.578151285648346,"y":0.7304037809371948},{"x":0.578151285648346,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9845098853111267,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.7304037809371948,0.578151285648346,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9910027384757996,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5092437267303467,0.7304037809371948,0.5462185144424438,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9959361553192139,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.7304037809371948,0.5025210380554199,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7304037809371948},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7304037809371948},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7470308542251587},{"x":0.462184876203537,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9911484122276306,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.462184876203537,0.7304037809371948,0.48739495873451233,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7304037809371948},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7304037809371948},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9951167106628418,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4285714328289032,0.7304037809371948,0.45546218752861023,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7304037809371948},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7304037809371948},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9893411993980408,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.3949579894542694,0.7304037809371948,0.42184874415397644,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7304037809371948},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7304037809371948},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7470308542251587},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9557024836540222,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7304037809371948,0.39159664511680603,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7494061589241028},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.990000307559967,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.7234037809371948,0.7898739624023438,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9909756779670715,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.754156768321991,0.7848739624023438,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991},{"x":0.7495798468589783,"y":0.754156768321991},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9759984016418457,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7176470756530762,0.754156768321991,0.7495798468589783,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.754156768321991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.754156768321991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.7582114338874817,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.754156768321991,0.7126050591468811,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9617083072662354,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.747156768321991,0.7898739624023438,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9921644926071167,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7478991746902466,0.7743467688560486,0.7848739624023438,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9901516437530518,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.7743467688560486,0.7428571581840515,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9909384846687317,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6789916157722473,0.7743467688560486,0.7310924530029297,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9913201332092285,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.7673467688560486,0.7898739624023438,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9920623302459717,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7957244515419006,0.7848739624023438,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9949229955673218,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7226890921592712,0.7957244515419006,0.7462185025215149,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.976367175579071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.7957244515419006,0.7210084199905396,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8087885975837708},{"x":0.680672287940979,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9942158460617065,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.680672287940979,0.7957244515419006,0.7126050591468811,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9870250225067139,"dir":"rtl","str":"غایی","boundary":[0.6420168280601501,0.7957244515419006,0.6739495992660522,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9920862317085266,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.6000000238418579,0.7957244515419006,0.6352941393852234,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9874669909477234,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.7957244515419006,0.5932773351669312,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9943220019340515,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5428571701049805,0.7957244515419006,0.5815126299858093,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.917365312576294,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.7957244515419006,0.5361344814300537,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.988651692867279,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.7887244515419006,0.7898739624023438,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.826603353023529},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9723604917526245,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7495798468589783,0.8182897567749023,0.7848739624023438,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.826603353023529},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9723604917526245,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.8112897567749023,0.7898739624023438,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.805225670337677},{"x":0.46890756487846375,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.7362778782844543,"str":"...........","boundary":[0.46890756487846375,0.8028503656387329,0.5226891040802002,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.805225670337677},{"x":0.46890756487846375,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.7362778782844543,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.7958503656387329,0.5276891040802002,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22327791154384613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.8097540140151978,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.22327791154384613,0.22521008551120758,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22327791154384613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.8097540140151978,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21627791154384612,0.23021008551120759,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.244655579328537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.244655579328537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8668398261070251,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.244655579328537,0.23193277418613434,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.244655579328537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.244655579328537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8668398261070251,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23765557932853698,0.23693277418613434,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9258346557617188,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2672209143638611,0.22857142984867096,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9258346557617188,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2602209143638611,0.23357142984867096,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9363894462585449,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.28859856724739075,0.23025210201740265,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9363894462585449,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28159856724739074,0.23525210201740265,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3099762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3099762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.94258713722229,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3099762499332428,0.23025210201740265,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3099762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3099762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.94258713722229,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3029762499332428,0.23525210201740265,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9473404884338379,"str":"۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.3301662802696228,0.23193277418613434,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9473404884338379,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3231662802696228,0.23693277418613434,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37410926818847656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9064154028892517,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.37410926818847656,0.22857142984867096,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37410926818847656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9064154028892517,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36710926818847656,0.23357142984867096,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8551590442657471,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.39429929852485657,0.23025210201740265,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8551590442657471,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38729929852485656,0.23525210201740265,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9061432480812073,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.23193277418613434,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9061432480812073,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4074892990589142,0.23693277418613434,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.6382360458374023,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.23193277418613434,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.6382360458374023,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42886698174476623,0.23693277418613434,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.6287550926208496,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4572446644306183,0.23193277418613434,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.6287550926208496,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4502446644306183,0.23693277418613434,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.6526807546615601,"str":"۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.47980996966362,0.23193277418613434,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.6526807546615601,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.47280996966362,0.23693277418613434,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9658863544464111,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5201900005340576,0.22857142984867096,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9658863544464111,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5131900005340576,0.23357142984867096,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.54038006067276},{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8175070285797119,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5415676832199097,0.23361344635486603,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.54038006067276},{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8175070285797119,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5345676832199097,0.23861344635486603,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8886712789535522,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5641329884529114,0.23193277418613434,0.5712589025497437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.6974782347679138,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.5641329884529114,0.2369747906923294,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8249402642250061,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5571329884529114,0.2419747906923294,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.918907880783081,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.22857142984867096,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.918907880783081,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5773230485916138,0.23357142984867096,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8922892212867737,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6057007312774658,0.23025210201740265,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8922892212867737,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5987007312774658,0.23525210201740265,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9366326332092285,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6270784139633179,0.22857142984867096,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9366326332092285,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6200784139633179,0.23357142984867096,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9307580590248108,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6472684144973755,0.22857142984867096,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9307580590248108,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6402684144973755,0.23357142984867096,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8815190196037292,"str":"۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6686460971832275,0.23025210201740265,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8815190196037292,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6616460971832275,0.23525210201740265,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8143810033798218,"str":"۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6900237798690796,0.23193277418613434,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8143810033798218,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6830237798690796,0.23693277418613434,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8203817009925842,"str":"۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7114014029502869,0.23193277418613434,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8203817009925842,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7044014029502869,0.23693277418613434,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9429395198822021,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.23193277418613434,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9429395198822021,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7257790856361389,0.23693277418613434,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9575753808021545,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7529691457748413,0.22857142984867096,0.7624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9575753808021545,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7459691457748413,0.23357142984867096,0.7694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8620743751525879,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7743467688560486,0.23025210201740265,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8620743751525879,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7673467688560486,0.23525210201740265,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7957244515419006},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.903420090675354,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7957244515419006,0.23193277418613434,0.805225670337677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2840336263179779,"y":0.805225670337677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9588518738746643,"str":"..........","boundary":[0.2369747906923294,0.7957244515419006,0.2840336263179779,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2840336263179779,"y":0.805225670337677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9496132731437683,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7887244515419006,0.2890336263179779,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8182897567749023},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8480691909790039,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.8182897567749023,0.22857142984867096,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8182897567749023},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8480691909790039,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8112897567749023,0.23357142984867096,0.8347909755706787],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/MLrUGSszYhvgwPHX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/pespwundhhseedyN.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/nSfIZVuAatrMmROd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00018915769309159412,0.998666831417244,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17577196657657623},{"x":0.778151273727417,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.25355222821235657,"str":"۶","boundary":[0.778151273727417,0.1698337346315384,0.7831932902336121,0.17577196657657623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17577196657657623},{"x":0.778151273727417,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.25355222821235657,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.16283373463153838,0.7881932902336121,0.18277196657657624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9354526400566101,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7680672407150269,0.19596199691295624,0.7831932902336121,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9884588122367859,"dir":"rtl","str":"طاعت","boundary":[0.729411780834198,0.19596199691295624,0.7630252242088318,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9922708868980408,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.19714964926242828,0.7226890921592712,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.991973876953125,"dir":"rtl","str":"بندگی","boundary":[0.6789916157722473,0.19714964926242828,0.7092437148094177,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9961154460906982,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.6268907785415649,0.19714964926242828,0.6655462384223938,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6252101063728333,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9759297966957092,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.19833728671073914,0.6252101063728333,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9857633113861084,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.19014964926242828,0.7881932902336121,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.990559995174408,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.2197149693965912,0.7848739624023438,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912},{"x":0.75126051902771,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2327791005373001},{"x":0.729411780834198,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9839266538619995,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.2197149693965912,0.7529411911964417,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9897927045822144,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.22090260684490204,0.7226890921592712,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.7284570932388306,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.22090260684490204,0.6789916157722473,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9714528918266296,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.21390260684490203,0.7898739624023438,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9931509494781494,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.2422802895307541,0.7848739624023438,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9842966794967651,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.24346792697906494,0.7529411911964417,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7159664034843445,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9872481226921082,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.23646792697906494,0.7898739624023438,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.75126051902771,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9914595484733582,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.2624703049659729,0.7831932902336121,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9772777557373047,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.26365795731544495,0.7495798468589783,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.275534451007843},{"x":0.7126050591468811,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8010531067848206,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.26365795731544495,0.7126050591468811,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9667462110519409,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.25665795731544494,0.7881932902336121,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8454500436782837,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.28147268295288086,0.7848739624023438,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.991924524307251,"dir":"rtl","str":"قرب","boundary":[0.7378151416778564,0.2826603353023529,0.7596638798713684,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9663991928100586,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.7042016983032227,0.2826603353023529,0.7277311086654663,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8856655359268188,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.28384798765182495,0.7008403539657593,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9417935609817505,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.27684798765182494,0.7898739624023438,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3194774389266968},{"x":0.756302535533905,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9901341199874878,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.3028503656387329,0.7865546345710754,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9849060773849487,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.3028503656387329,0.75126051902771,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9908335208892822,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.3028503656387329,0.7226890921592712,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.997642993927002,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.3028503656387329,0.6773109436035156,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.988882303237915,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.3028503656387329,0.6352941393852234,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9961503744125366,"dir":"rtl","str":"قرب","boundary":[0.5932773351669312,0.3028503656387329,0.6184874176979065,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3194774389266968},{"x":0.561344563961029,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9736215472221375,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.561344563961029,0.3028503656387329,0.5882353186607361,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3194774389266968},{"x":0.561344563961029,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9892609715461731,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.2958503656387329,0.7915546345710754,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9921948909759521,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.32660332322120667,0.7848739624023438,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9818243384361267,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.3277909755706787,0.7529411911964417,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9852811694145203,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.3207909755706787,0.7898739624023438,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9911319017410278,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.3444180488586426,0.7865546345710754,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9778847694396973,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7210084199905396,0.3456057012081146,0.7478991746902466,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8209286332130432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.3456057012081146,0.7126050591468811,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7865546345710754,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9688127040863037,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.3386057012081146,0.7915546345710754,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8973320126533508,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.36579573154449463,0.7848739624023438,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9925012588500977,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7327731251716614,0.36579573154449463,0.7647058963775635,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900175929069519,"dir":"rtl","str":"صالح","boundary":[0.6957983374595642,0.3669833838939667,0.7243697643280029,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9742946028709412,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.3587957315444946,0.7898739624023438,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9914100766181946,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.38836103677749634,0.7848739624023438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7529411911964417,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4026128351688385},{"x":0.729411780834198,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9830055236816406,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.38836103677749634,0.7529411911964417,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9934334754943848,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.38836103677749634,0.7226890921592712,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.998366117477417,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.38836103677749634,0.6773109436035156,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9962611794471741,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.38836103677749634,0.6352941393852234,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4026128351688385},{"x":0.583193302154541,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9942954182624817,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.583193302154541,0.38836103677749634,0.6184874176979065,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5764706134796143,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9951321482658386,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5445378422737122,0.38836103677749634,0.5764706134796143,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9897375106811523,"dir":"rtl","str":"صالح","boundary":[0.5092437267303467,0.38836103677749634,0.5378151535987854,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9930602312088013,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.38136103677749633,0.7898739624023438,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9925146102905273,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9852852821350098,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.4121140241622925,0.7529411911964417,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9876950979232788,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.4051140241622925,0.7898739624023438,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4429928660392761},{"x":0.75126051902771,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.990254819393158,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.43111640214920044,0.7831932902336121,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9829456806182861,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.4323040246963501,0.7495798468589783,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7109243869781494,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.7769451141357422,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.4323040246963501,0.7126050591468811,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7109243869781494,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9660001993179321,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.4253040246963501,0.7881932902336121,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9909221529960632,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.6235154271125793,0.7848739624023438,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6365795731544495},{"x":0.729411780834198,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9858404397964478,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.6235154271125793,0.7529411911964417,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9933028221130371,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.6235154271125793,0.7226890921592712,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9978315234184265,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.6235154271125793,0.6773109436035156,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9963010549545288,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.6235154271125793,0.6352941393852234,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9957940578460693,"dir":"rtl","str":"تداوم","boundary":[0.5882353186607361,0.6235154271125793,0.6184874176979065,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6365795731544495},{"x":0.556302547454834,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9925916194915771,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.556302547454834,0.6235154271125793,0.5815126299858093,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.87552809715271,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6235154271125793,0.5512605309486389,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9895327687263489,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.6165154271125793,0.7898739624023438,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9411579370498657,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.7428571581840515,0.6448931097984314,0.7882353067398071,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.967212438583374,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.7226890921592712,0.6472684144973755,0.7478991746902466,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9523241519927979,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.6402684144973755,0.7932353067398071,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9711481332778931,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.6739495992660522,0.6448931097984314,0.7159664034843445,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9711481332778931,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.6378931097984314,0.7209664034843445,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9907375574111938,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.665083110332489,0.7848739624023438,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.665083110332489},{"x":0.7529411911964417,"y":0.665083110332489},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6781472563743591},{"x":0.729411780834198,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9828726649284363,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.665083110332489,0.7529411911964417,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.665083110332489},{"x":0.7226890921592712,"y":0.665083110332489},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9941697120666504,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.665083110332489,0.7226890921592712,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.665083110332489},{"x":0.6773109436035156,"y":0.665083110332489},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9978572726249695,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.665083110332489,0.6773109436035156,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9953069090843201,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.665083110332489,0.6352941393852234,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.665083110332489},{"x":0.6184874176979065,"y":0.665083110332489},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.990038275718689,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.5949580073356628,0.665083110332489,0.6184874176979065,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.665083110332489},{"x":0.5882353186607361,"y":0.665083110332489},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.989443302154541,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.5462185144424438,0.665083110332489,0.5882353186607361,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.665083110332489},{"x":0.5394958257675171,"y":0.665083110332489},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6781472563743591},{"x":0.507563054561615,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9953485727310181,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.507563054561615,0.665083110332489,0.5394958257675171,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.507563054561615,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9923068881034851,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.658083110332489,0.7898739624023438,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.684085488319397},{"x":0.7865546345710754,"y":0.684085488319397},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9891683459281921,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.684085488319397,0.7865546345710754,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.684085488319397},{"x":0.75126051902771,"y":0.684085488319397},{"x":0.75126051902771,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9837868213653564,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.684085488319397,0.75126051902771,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.684085488319397},{"x":0.7210084199905396,"y":0.684085488319397},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9882274270057678,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.684085488319397,0.7210084199905396,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7007125616073608},{"x":0.658823549747467,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9777212142944336,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.658823549747467,0.6852731704711914,0.6773109436035156,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9785271883010864,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.6033613681793213,0.6852731704711914,0.6521008610725403,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.684085488319397},{"x":0.7865546345710754,"y":0.684085488319397},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9839518666267395,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.677085488319397,0.7915546345710754,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9924893975257874,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.7078384757041931,0.7848739624023438,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9831771850585938,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.7102137804031372,0.7529411911964417,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9862812757492065,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.7032137804031372,0.7898739624023438,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7410926222801208},{"x":0.75126051902771,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9915379881858826,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.7268408536911011,0.7848739624023438,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.978403627872467,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7226890921592712,0.7280284762382507,0.7462185025215149,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.7230587601661682,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7280284762382507,0.7126050591468811,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9594363570213318,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.7210284762382507,0.7898739624023438,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9916481971740723,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7478991746902466,0.7505938410758972,0.7848739624023438,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9876829981803894,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.7505938410758972,0.7428571581840515,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7310924530029297,"y":0.764845609664917},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9916746020317078,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6789916157722473,0.7505938410758972,0.7310924530029297,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9913800954818726,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.7435938410758972,0.7898739624023438,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.38779065012931824,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.778151273727417,0.7684085369110107,0.7831932902336121,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7697479128837585,"y":0.783847987651825},{"x":0.7647058963775635,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.39350470900535583,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.7647058963775635,0.7695962190628052,0.7697479128837585,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7695962190628052},{"x":0.756302535533905,"y":0.7695962190628052},{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825},{"x":0.7378151416778564,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9552745819091797,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7378151416778564,0.7695962190628052,0.756302535533905,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7310924530029297,"y":0.783847987651825},{"x":0.6941176652908325,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9931210875511169,"dir":"rtl","str":"روحانی","boundary":[0.6941176652908325,0.7695962190628052,0.7310924530029297,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7850356101989746},{"x":0.653781533241272,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9935750365257263,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.653781533241272,0.7707838416099548,0.6840336322784424,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.653781533241272,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9108575582504272,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.7637838416099548,0.7881932902336121,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8857231736183167,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7445378303527832,0.7921615242958069,0.7848739624023438,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.805225670337677},{"x":0.707563042640686,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9917822480201721,"dir":"rtl","str":"جسم","boundary":[0.707563042640686,0.7921615242958069,0.7378151416778564,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7921615242958069},{"x":0.702521026134491,"y":0.7921615242958069},{"x":0.702521026134491,"y":0.805225670337677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9914008975028992,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.7921615242958069,0.702521026134491,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.805225670337677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9961931109428406,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.6689075827598572,0.7921615242958069,0.6907563209533691,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.805225670337677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9915229082107544,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.7921615242958069,0.6672269105911255,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.7921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.805225670337677},{"x":0.653781533241272,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9845736622810364,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7921615242958069,0.658823549747467,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.805225670337677},{"x":0.5983193516731262,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9847642183303833,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.5983193516731262,0.7909738421440125,0.6470588445663452,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.805225670337677},{"x":0.5546218752861023,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9967252016067505,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.5546218752861023,0.7909738421440125,0.5915966629981995,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.805225670337677},{"x":0.5260504484176636,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9926128387451172,"dir":"rtl","str":"آندو","boundary":[0.5260504484176636,0.7909738421440125,0.5478991866111755,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5193277597427368,"y":0.805225670337677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9949870705604553,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5126050710678101,0.7909738421440125,0.5193277597427368,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5058823823928833,"y":0.805225670337677},{"x":0.4907563030719757,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9941577911376953,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.4907563030719757,0.7909738421440125,0.5058823823928833,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7909738421440125},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7909738421440125},{"x":0.48739495873451233,"y":0.805225670337677},{"x":0.48403361439704895,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9665083289146423,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.7909738421440125,0.48739495873451233,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8064132928848267},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9761207103729248,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.7839738421440124,0.7898739624023438,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9917497634887695,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.8123515248298645,0.7848739624023438,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7529411911964417,"y":0.826603353023529},{"x":0.729411780834198,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9851498007774353,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.8123515248298645,0.7529411911964417,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7226890921592712,"y":0.826603353023529},{"x":0.6840336322784424,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9911710023880005,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.8123515248298645,0.7226890921592712,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.826603353023529},{"x":0.658823549747467,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9780870079994202,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.658823549747467,0.8123515248298645,0.6789916157722473,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.826603353023529},{"x":0.610084056854248,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9945510029792786,"dir":"rtl","str":"روحانی","boundary":[0.610084056854248,0.8123515248298645,0.6521008610725403,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.826603353023529},{"x":0.5983193516731262,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9940699338912964,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.8123515248298645,0.6033613681793213,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5915966629981995,"y":0.826603353023529},{"x":0.5579832196235657,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9952484965324402,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.5579832196235657,0.8123515248298645,0.5915966629981995,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.826603353023529},{"x":0.5361344814300537,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9892434477806091,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5361344814300537,0.8123515248298645,0.5495798587799072,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8123515248298645},{"x":0.529411792755127,"y":0.8123515248298645},{"x":0.529411792755127,"y":0.826603353023529},{"x":0.5226891040802002,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9932637810707092,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5226891040802002,0.8123515248298645,0.529411792755127,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.826603353023529},{"x":0.5159664154052734,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.5060334801673889,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.8123515248298645,0.5159664154052734,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.826603353023529},{"x":0.5159664154052734,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9771257042884827,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.8053515248298645,0.7898739624023438,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42016807198524475,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9903775453567505,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.3949579894542694,0.16627077758312225,0.42016807198524475,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.16627077758312225},{"x":0.38991597294807434,"y":0.16627077758312225},{"x":0.38991597294807434,"y":0.18289786577224731},{"x":0.37478992342948914,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9857164621353149,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.37478992342948914,0.16627077758312225,0.38991597294807434,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3630252182483673,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3630252182483673,"y":0.18289786577224731},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9912654161453247,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.32773110270500183,0.16627077758312225,0.3630252182483673,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3210084140300751,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3210084140300751,"y":0.18289786577224731},{"x":0.30924370884895325,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9941189289093018,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30924370884895325,0.16627077758312225,0.3210084140300751,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3042016923427582,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3042016923427582,"y":0.18289786577224731},{"x":0.27899160981178284,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9827066659927368,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.27899160981178284,0.16627077758312225,0.3042016923427582,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2722689211368561,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2722689211368561,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9955102205276489,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.24537815153598785,0.16627077758312225,0.2722689211368561,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24201680719852448,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9878613948822021,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.21512605249881744,0.16627077758312225,0.24201680719852448,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42016807198524475,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9896135926246643,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.15927077758312225,0.42516807198524476,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9929894804954529,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7478991746902466,0.45368170738220215,0.7831932902336121,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9912253022193909,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.45368170738220215,0.7411764860153198,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9915396571159363,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6789916157722473,0.4524940550327301,0.7310924530029297,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9920350313186646,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.4454940550327301,0.7881932902336121,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.490498811006546},{"x":0.7546218633651733,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9952112436294556,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.47149643301963806,0.7865546345710754,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9951631426811218,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7176470756530762,0.47149643301963806,0.7462185025215149,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546},{"x":0.7109243869781494,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9729298949241638,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.47149643301963806,0.7176470756530762,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.490498811006546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9886143207550049,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6789916157722473,0.47149643301963806,0.7109243869781494,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.490498811006546},{"x":0.6638655662536621,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9871646761894226,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.47149643301963806,0.6689075827598572,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.490498811006546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9930218458175659,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.6218487620353699,0.47149643301963806,0.658823549747467,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.490498811006546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9819539189338684,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.47149643301963806,0.6201680898666382,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.490498811006546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9908279180526733,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5546218752861023,0.47149643301963806,0.5882353186607361,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.490498811006546},{"x":0.5193277597427368,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9922307133674622,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.5193277597427368,0.47149643301963806,0.5428571701049805,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.490498811006546},{"x":0.46890756487846375,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9935358166694641,"dir":"rtl","str":"وجودی","boundary":[0.46890756487846375,0.47149643301963806,0.5126050710678101,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.490498811006546},{"x":0.4268907606601715,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9967790246009827,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.4268907606601715,0.47149643301963806,0.4588235318660736,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.47149643301963806},{"x":0.41680672764778137,"y":0.47149643301963806},{"x":0.41680672764778137,"y":0.490498811006546},{"x":0.4000000059604645,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.995948076248169,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4000000059604645,0.47149643301963806,0.41680672764778137,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.470308780670166},{"x":0.3966386616230011,"y":0.470308780670166},{"x":0.3966386616230011,"y":0.490498811006546},{"x":0.36974790692329407,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9879477620124817,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.36974790692329407,0.470308780670166,0.3966386616230011,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.470308780670166},{"x":0.3613445460796356,"y":0.470308780670166},{"x":0.3613445460796356,"y":0.489311158657074},{"x":0.3327731192111969,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9906388521194458,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.3327731192111969,0.470308780670166,0.3613445460796356,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.470308780670166},{"x":0.32268908619880676,"y":0.470308780670166},{"x":0.32268908619880676,"y":0.489311158657074},{"x":0.2991596758365631,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9777539372444153,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.2991596758365631,0.470308780670166,0.32268908619880676,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.470308780670166},{"x":0.289075642824173,"y":0.470308780670166},{"x":0.289075642824173,"y":0.489311158657074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9380290508270264,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.23193277418613434,0.470308780670166,0.289075642824173,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.470308780670166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.489311158657074},{"x":0.21344538033008575,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.91230708360672,"dir":"rtl","str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.470308780670166,0.23193277418613434,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21344538033008575,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9803693890571594,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.463308780670166,0.7915546345710754,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9877147674560547,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7546218633651733,0.49406176805496216,0.7831932902336121,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.7726939916610718,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7243697643280029,0.4952494204044342,0.7495798468589783,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5095011591911316},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9848613142967224,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.680672287940979,0.4976246953010559,0.7193277478218079,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5071259140968323},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9325328469276428,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.48943704295158386,0.7881932902336121,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9726802706718445,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.5178147554397583,0.7865546345710754,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9726802706718445,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.5108147554397583,0.7915546345710754,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8198676109313965,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7680672407150269,0.5380047559738159,0.7831932902336121,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9860247373580933,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7462185025215149,0.5380047559738159,0.7630252242088318,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9878385066986084,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.6924369931221008,0.5380047559738159,0.7361344695091248,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9913349151611328,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6521008610725403,0.5380047559738159,0.6823529601097107,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9675946831703186,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.5310047559738159,0.7881932902336121,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.962595522403717,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7462185025215149,0.5581947565078735,0.7865546345710754,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9895926713943481,"dir":"rtl","str":"سرشت","boundary":[0.7058823704719543,0.5581947565078735,0.7445378303527832,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9013094305992126,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6739495992660522,0.5581947565078735,0.6991596817970276,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9912924766540527,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6403361558914185,0.5581947565078735,0.6672269105911255,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9595423340797424,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.5511947565078735,0.7915546345710754,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5950118899345398},{"x":0.756302535533905,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9882192015647888,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.5795724391937256,0.7865546345710754,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9849514365196228,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.5795724391937256,0.7529411911964417,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9935169219970703,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.5795724391937256,0.7226890921592712,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9987754821777344,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.5795724391937256,0.6773109436035156,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9958055019378662,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.5795724391937256,0.6352941393852234,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9936426877975464,"dir":"rtl","str":"سرشت","boundary":[0.5764706134796143,0.5795724391937256,0.6184874176979065,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9025567770004272,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5445378422737122,0.5795724391937256,0.5697479248046875,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9927141070365906,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5058823823928833,0.5795724391937256,0.5378151535987854,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.838229238986969,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.5795724391937256,0.5008403658866882,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9758803844451904,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.5725724391937256,0.7915546345710754,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.599762499332428},{"x":0.7865546345710754,"y":0.599762499332428},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9165635108947754,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7445378303527832,0.599762499332428,0.7882353067398071,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7462185025215149,"y":0.599762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8963484168052673,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.7193277478218079,0.6009501218795776,0.7478991746902466,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9888860583305359,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.6890756487846375,0.6009501218795776,0.7142857313156128,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9051570892333984,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.6021377444267273,0.6873949766159058,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7865546345710754,"y":0.599762499332428},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9246008992195129,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.5939501218795776,0.7932353067398071,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8254156708717346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9751507043838501,"str":"جسم","boundary":[0.48571428656578064,0.8171021342277527,0.5159664154052734,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8254156708717346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9751507043838501,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8101021342277527,0.5209664154052734,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9595577716827393,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.19952493906021118,0.22857142984867096,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9595577716827393,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19252493906021118,0.23357142984867096,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8121393918991089,"str":"۴۲","boundary":[0.21680672466754913,0.22090260684490204,0.23025210201740265,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8121393918991089,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21390260684490203,0.23525210201740265,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9486872553825378,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.24109263718128204,0.23193277418613434,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9486872553825378,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23409263718128204,0.23693277418613434,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9505162835121155,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.23193277418613434,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9505162835121155,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25665795731544494,0.23693277418613434,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9523826837539673,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.28384798765182495,0.23193277418613434,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9523826837539673,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27684798765182494,0.23693277418613434,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9558419585227966,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.23025210201740265,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9558419585227966,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.23525210201740265,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.917357861995697,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3277909755706787,0.22857142984867096,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.917357861995697,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3207909755706787,0.23357142984867096,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9035385847091675,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3693586587905884,0.22857142984867096,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9035385847091675,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3623586587905884,0.23357142984867096,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9057325124740601,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.23193277418613434,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9057325124740601,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3837363414764404,0.23693277418613434,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9223414659500122,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.23025210201740265,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9223414659500122,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40392637181282043,0.23525210201740265,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8957725763320923,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4323040246963501,0.23025210201740265,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8957725763320923,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4253040246963501,0.23525210201740265,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8793675899505615,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.45368170738220215,0.23025210201740265,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8793675899505615,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44668170738220214,0.23525210201740265,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8850326538085938,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4976246953010559,0.23025210201740265,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8850326538085938,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4906246953010559,0.23525210201740265,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908},{"x":0.23025210201740265,"y":0.519002377986908},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8887045383453369,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.519002377986908,0.23025210201740265,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908},{"x":0.23025210201740265,"y":0.519002377986908},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8887045383453369,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.512002377986908,0.23525210201740265,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.22689075767993927,"y":0.54038006067276},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9465833902359009,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.54038006067276,0.22689075767993927,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.22689075767993927,"y":0.54038006067276},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9465833902359009,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.53338006067276,0.23189075767993927,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9487608671188354,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.22689075767993927,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9487608671188354,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.554757743358612,0.23189075767993927,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5819477438926697},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9547553062438965,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5819477438926697,0.23025210201740265,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5819477438926697},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9547553062438965,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5749477438926697,0.23525210201740265,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9542434215545654,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6021377444267273,0.22857142984867096,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9542434215545654,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5951377444267273,0.23357142984867096,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9249807596206665,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.22857142984867096,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9249807596206665,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.23357142984867096,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8938808441162109,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.23025210201740265,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8938808441162109,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6378931097984314,0.23525210201740265,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8765380382537842,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6662707924842834,0.23025210201740265,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8765380382537842,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6592707924842834,0.23525210201740265,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.938715934753418,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6876484751701355,0.23025210201740265,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.938715934753418,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6806484751701355,0.23525210201740265,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.8663465976715088,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7090261578559875,0.23025210201740265,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.8663465976715088,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7020261578559875,0.23525210201740265,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8659054040908813,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7304037809371948,0.23025210201740265,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8659054040908813,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7234037809371948,0.23525210201740265,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8835749626159668,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.23193277418613434,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8835749626159668,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.23693277418613434,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7707838416099548},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7707838416099548},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.67653489112854,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7707838416099548,0.23193277418613434,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7707838416099548},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7707838416099548},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.67653489112854,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7637838416099548,0.23693277418613434,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8518779277801514,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7921615242958069,0.23193277418613434,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8518779277801514,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7851615242958069,0.23693277418613434,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8581863641738892,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.8147268295288086,0.23193277418613434,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8581863641738892,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8077268295288086,0.23693277418613434,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/vZUiOpsfbOOPUdeV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/RBXBQkgAppzimYci.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/ZFRvIvQlOmwLHGfM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019197872004996002,0.9986611820990298,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9888120889663696,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7428571581840515,0.16864608228206635,0.7848739624023438,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17933492362499237},{"x":0.702521026134491,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9867544174194336,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.16864608228206635,0.7361344695091248,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.702521026134491,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9877832531929016,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.16164608228206634,0.7898739624023438,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9936137795448303,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.20071259140968323,0.7848739624023438,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7529411911964417,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9873777627944946,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.20071259140968323,0.7529411911964417,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9894564747810364,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.19371259140968322,0.7898739624023438,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.75126051902771,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9899060130119324,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.2197149693965912,0.7848739624023438,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9821925163269043,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.22090260684490204,0.7495798468589783,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.6809316277503967,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.22090260684490204,0.7126050591468811,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9559231996536255,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.21390260684490203,0.7898739624023438,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9924949407577515,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7478991746902466,0.2422802895307541,0.7848739624023438,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7428571581840515,"y":0.255344420671463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9896650910377502,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.2422802895307541,0.7428571581840515,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7310924530029297,"y":0.255344420671463},{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9923838973045349,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6789916157722473,0.2422802895307541,0.7310924530029297,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9922293424606323,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.23528028953075408,0.7898739624023438,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7680672407150269,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8789495229721069,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.2600950002670288,0.7848739624023438,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9930880665779114,"dir":"rtl","str":"استعدادهای","boundary":[0.6974790096282959,0.2600950002670288,0.7647058963775635,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27672210335731506},{"x":0.658823549747467,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9951278567314148,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.658823549747467,0.2600950002670288,0.6873949766159058,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9863098859786987,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.2600950002670288,0.6470588445663452,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27672210335731506},{"x":0.578151285648346,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9874100089073181,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.578151285648346,0.2600950002670288,0.6369748115539551,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5663865804672241,"y":0.27672210335731506},{"x":0.534453809261322,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9829825162887573,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.534453809261322,0.2600950002670288,0.5663865804672241,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27672210335731506},{"x":0.534453809261322,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.982731282711029,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.2530950002670288,0.7898739624023438,0.28372210335731507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.294536828994751},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9524620771408081,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7647058963775635,0.2826603353023529,0.7865546345710754,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9015986919403076,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.2826603353023529,0.7613445520401001,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9921952486038208,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.7243697643280029,0.28384798765182495,0.7428571581840515,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9549582004547119,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.27684798765182494,0.7915546345710754,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7899159789085388,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7899159789085388,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9443370699882507,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۱-","boundary":[0.7193277478218079,0.3028503656387329,0.7899159789085388,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9855352640151978,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.6873949766159058,0.3028503656387329,0.7277311086654663,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496},{"x":0.680672287940979,"y":0.30403801798820496},{"x":0.680672287940979,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9942402839660645,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6605042219161987,0.30403801798820496,0.680672287940979,0.3171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7899159789085388,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7899159789085388,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9697442650794983,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.29703801798820495,0.7949159789085388,0.32291448187828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9887297749519348,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.3242280185222626,0.7848739624023438,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3242280185222626},{"x":0.75126051902771,"y":0.3242280185222626},{"x":0.75126051902771,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9805976748466492,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.3242280185222626,0.75126051902771,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9914886951446533,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.3242280185222626,0.7210084199905396,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.997140109539032,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6403361558914185,0.3242280185222626,0.6773109436035156,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9932942390441895,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6235294342041016,0.3242280185222626,0.6336134672164917,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9944472908973694,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6000000238418579,0.3242280185222626,0.6168067455291748,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9523599147796631,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.3254156708717346,0.5932773351669312,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9896945953369141,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.31722801852226257,0.7898739624023438,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7915966510772705,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8695456385612488,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۲-","boundary":[0.7176470756530762,0.3456057012081146,0.7915966510772705,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3456057012081146},{"x":0.729411780834198,"y":0.3444180488586426},{"x":0.729411780834198,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9908528923988342,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.7042016983032227,0.3456057012081146,0.729411780834198,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9964339733123779,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6873949766159058,0.3456057012081146,0.6974790096282959,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3598574697971344},{"x":0.658823549747467,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9872622489929199,"dir":"rtl","str":"خیر","boundary":[0.6571428775787354,0.34679335355758667,0.6789916157722473,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.983991801738739,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.34679335355758667,0.6504201889038086,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9840810298919678,"dir":"rtl","str":"شر","boundary":[0.6235294342041016,0.34679335355758667,0.6403361558914185,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7915966510772705,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9514919519424438,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.33979335355758666,0.7965966510772705,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3824228048324585},{"x":0.756302535533905,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9883167147636414,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.3669833838939667,0.7865546345710754,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9848771095275879,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7361344695091248,0.3669833838939667,0.7529411911964417,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9936481714248657,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6890756487846375,0.3669833838939667,0.7260504364967346,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9978242516517639,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6487395167350769,0.3669833838939667,0.6840336322784424,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3824228048324585},{"x":0.63193279504776,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9947046637535095,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.63193279504776,0.3669833838939667,0.6420168280601501,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9935164451599121,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.6033613681793213,0.3669833838939667,0.6268907785415649,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9830310344696045,"dir":"rtl","str":"خیر","boundary":[0.5747899413108826,0.3669833838939667,0.5966386795043945,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9837564826011658,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.3669833838939667,0.5697479248046875,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9418667554855347,"dir":"rtl","str":"شر","boundary":[0.5411764979362488,0.3669833838939667,0.5579832196235657,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9931406378746033,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.5193277597427368,0.3669833838939667,0.5361344814300537,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8956836462020874,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.3669833838939667,0.5126050710678101,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9859973788261414,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.35998338389396667,0.7915546345710754,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9526492953300476,"str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.37410926818847656,0.5697479248046875,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9526492953300476,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.36710926818847656,0.5747479248046875,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9559972286224365,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.38836103677749634,0.7899159789085388,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8240494728088379,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7260504364967346,0.38836103677749634,0.7462185025215149,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9863096475601196,"dir":"rtl","str":"هواهای","boundary":[0.6907563209533691,0.38836103677749634,0.7327731251716614,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9940111041069031,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6571428775787354,0.3895486891269684,0.6840336322784424,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.7625017762184143,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.3895486891269684,0.6521008610725403,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9541517496109009,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.3825486891269684,0.7949159789085388,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.756302535533905,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9896184206008911,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.4097387194633484,0.7848739624023438,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9867691397666931,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.4097387194633484,0.7546218633651733,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9931448101997375,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6890756487846375,0.4097387194633484,0.7243697643280029,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9976001381874084,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6487395167350769,0.4097387194633484,0.6823529601097107,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4228028357028961},{"x":0.63193279504776,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.995288610458374,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.63193279504776,0.4097387194633484,0.6420168280601501,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9912521839141846,"dir":"rtl","str":"هواهای","boundary":[0.5848739743232727,0.4097387194633484,0.6268907785415649,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.992800235748291,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.5529412031173706,0.4097387194633484,0.5798319578170776,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9923920035362244,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.4027387194633484,0.7898739624023438,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9926161766052246,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.43111640214920044,0.7848739624023438,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9849052429199219,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.43349167704582214,0.7529411911964417,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9874755144119263,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.42649167704582214,0.7898739624023438,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4643705487251282},{"x":0.75126051902771,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9905523657798767,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.4524940550327301,0.7831932902336121,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9739928841590881,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.45368170738220215,0.7495798468589783,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.7753060460090637,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.45368170738220215,0.7126050591468811,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9624039530754089,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.44668170738220214,0.7881932902336121,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9135965704917908,"dir":"ltr","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.47149643301963806,0.7865546345710754,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8535341620445251,"dir":"ltr","str":"۲-","boundary":[0.7462185025215149,0.47149643301963806,0.7613445520401001,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9828703999519348,"dir":"ltr","str":"فطرت","boundary":[0.7042016983032227,0.47387173771858215,0.7378151416778564,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9332178831100464,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.46687173771858215,0.7915546345710754,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9625964760780334,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.49168646335601807,0.7848739624023438,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9173153638839722,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7462185025215149,0.49168646335601807,0.7613445520401001,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9294693470001221,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7243697643280029,0.4928741157054901,0.7394958138465881,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9925729036331177,"dir":"rtl","str":"گرایش","boundary":[0.6873949766159058,0.4928741157054901,0.7159664034843445,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9963462352752686,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6638655662536621,0.49406176805496216,0.6756302714347839,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9872286915779114,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.6168067455291748,0.49406176805496216,0.6521008610725403,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.986410915851593,"dir":"rtl","str":"جویی","boundary":[0.5815126299858093,0.49406176805496216,0.6084033846855164,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.4899102449417114,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.4952494204044342,0.5747899413108826,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.490498811006546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9541746377944946,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.48706176805496215,0.7898739624023438,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9908545017242432,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.5154394507408142,0.7882353067398071,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.75126051902771,"y":0.5154394507408142},{"x":0.75126051902771,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9825762510299683,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7361344695091248,0.5154394507408142,0.75126051902771,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9921655654907227,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.5154394507408142,0.7226890921592712,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9976577162742615,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.5154394507408142,0.6773109436035156,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9964380860328674,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.5154394507408142,0.6352941393852234,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5308788418769836},{"x":0.583193302154541,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9912997484207153,"dir":"rtl","str":"فطرت","boundary":[0.583193302154541,0.5154394507408142,0.6184874176979065,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.891934335231781,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5154394507408142,0.5764706134796143,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9882035851478577,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.5084394507408142,0.7932353067398071,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9933278560638428,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.5380047559738159,0.7848739624023438,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9827724099159241,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.5391923785209656,0.7529411911964417,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9862909317016602,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.5321923785209656,0.7898739624023438,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.75126051902771,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9899385571479797,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.5581947565078735,0.7831932902336121,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.559382438659668},{"x":0.7495798468589783,"y":0.559382438659668},{"x":0.7495798468589783,"y":0.570071280002594},{"x":0.7159664034843445,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9786672592163086,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.559382438659668,0.7495798468589783,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.559382438659668},{"x":0.7126050591468811,"y":0.559382438659668},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.5221518874168396,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.559382438659668,0.7126050591468811,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9386513829231262,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.552382438659668,0.7881932902336121,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9528272151947021,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.5771971344947815,0.7848739624023438,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9217602014541626,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7445378303527832,0.5771971344947815,0.7613445520401001,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8628913164138794,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7243697643280029,0.5783848166465759,0.7411764860153198,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.984820544719696,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6974790096282959,0.5783848166465759,0.7176470756530762,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9366021156311035,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.5713848166465759,0.7898739624023438,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.950489342212677,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.5961995124816895,0.7831932902336121,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9453617334365845,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7462185025215149,0.5961995124816895,0.7630252242088318,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8753204941749573,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7226890921592712,0.5973871946334839,0.7394958138465881,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8604868650436401,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7042016983032227,0.5973871946334839,0.7159664034843445,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8830112218856812,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6605042219161987,0.5973871946334839,0.6991596817970276,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6140142679214478},{"x":0.63193279504776,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.7724125385284424,"dir":"rtl","str":"قوه","boundary":[0.63193279504776,0.5973871946334839,0.6504201889038086,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9661266207695007,"dir":"rtl","str":"تعقل","boundary":[0.6016806960105896,0.5973871946334839,0.6285714507102966,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8930058479309082,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.5903871946334839,0.7881932902336121,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9916391968727112,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.6199524998664856,0.7831932902336121,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9841227531433105,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.6199524998664856,0.7529411911964417,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9937276840209961,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.6199524998664856,0.7210084199905396,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9977785348892212,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6403361558914185,0.6211401224136353,0.6773109436035156,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.995448112487793,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6235294342041016,0.6211401224136353,0.6336134672164917,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.993996798992157,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.5932773351669312,0.6211401224136353,0.6168067455291748,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9931129217147827,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.6129524998664856,0.7881932902336121,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9596984386444092,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.6389548778533936,0.7848739624023438,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.928755521774292,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7445378303527832,0.6401425004005432,0.7630252242088318,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8721330761909485,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7226890921592712,0.6401425004005432,0.7411764860153198,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9245244264602661,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7008403539657593,0.6401425004005432,0.7176470756530762,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9887813925743103,"dir":"rtl","str":"لغزشگاههای","boundary":[0.6252101063728333,0.6401425004005432,0.6924369931221008,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9934557676315308,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.5915966629981995,0.6401425004005432,0.6117647290229797,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6555819511413574},{"x":0.583193302154541,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9592733383178711,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.583193302154541,0.6401425004005432,0.5899159908294678,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.561344563961029,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9936892986297607,"dir":"rtl","str":"ظن","boundary":[0.561344563961029,0.6401425004005432,0.5798319578170776,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9923786520957947,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.6413301825523376,0.5529412031173706,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9892460703849792,"dir":"rtl","str":"گمان","boundary":[0.5142857432365417,0.6413301825523376,0.5394958257675171,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6567695736885071},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7476943731307983,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.49915966391563416,0.6413301825523376,0.5058823823928833,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6555819511413574},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9558002352714539,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.6331425004005432,0.7898739624023438,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.756302535533905,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9901951551437378,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.6627078652381897,0.7848739624023438,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9847118854522705,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.6627078652381897,0.7529411911964417,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9944572448730469,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.6627078652381897,0.7226890921592712,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9980923533439636,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.6627078652381897,0.6773109436035156,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9972087740898132,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.6627078652381897,0.6352941393852234,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.986790120601654,"dir":"rtl","str":"لغزشگاههای","boundary":[0.5462185144424438,0.6627078652381897,0.6184874176979065,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9876128435134888,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.5193277597427368,0.6627078652381897,0.5394958257675171,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.7939087748527527,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.6627078652381897,0.5159664154052734,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9851823449134827,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.6557078652381897,0.7898739624023438,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9927176833152771,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.6864607930183411,0.7848739624023438,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9837945699691772,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.6876484751701355,0.7529411911964417,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9867689609527588,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.6806484751701355,0.7898739624023438,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7831932902336121,"y":0.705463171005249},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7185273170471191},{"x":0.75126051902771,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900265336036682,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.7066508531570435,0.7831932902336121,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9803663492202759,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.7066508531570435,0.7495798468589783,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8575175404548645,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7066508531570435,0.7126050591468811,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.972911536693573,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.6996508531570435,0.7881932902336121,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.724465548992157},{"x":0.7831932902336121,"y":0.724465548992157},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9235847592353821,"dir":"ltr","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.724465548992157,0.7848739624023438,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.7899181842803955,"dir":"ltr","str":"۳-","boundary":[0.7445378303527832,0.7256532311439514,0.7647058963775635,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.724465548992157},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7410926222801208},{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.986034095287323,"dir":"ltr","str":"اختیار","boundary":[0.7058823704719543,0.7256532311439514,0.7445378303527832,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7399049997329712},{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9343210458755493,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.7186532311439514,0.7898739624023438,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.745843231678009},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9493789672851562,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.745843231678009,0.7848739624023438,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9128304719924927,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7462185025215149,0.7470308542251587,0.7630252242088318,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9051635265350342,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.7470308542251587,0.7361344695091248,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7226890921592712,"y":0.745843231678009},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9874215126037598,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.6857143044471741,0.7470308542251587,0.7226890921592712,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9924963116645813,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6773109436035156,0.7470308542251587,0.6840336322784424,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9917511343955994,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.6386554837226868,0.7470308542251587,0.6722689270973206,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.63193279504776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.63193279504776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9894460439682007,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.7470308542251587,0.63193279504776,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9952200651168823,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5848739743232727,0.7470308542251587,0.6201680898666382,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9014487862586975,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.7482185363769531,0.5747899413108826,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9721950888633728,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.7400308542251587,0.7898739624023438,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9102162718772888,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.7660332322120667,0.7848739624023438,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9088658094406128,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7462185025215149,0.7672209143638611,0.7630252242088318,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7226890921592712,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8657670021057129,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7226890921592712,0.7672209143638611,0.7428571581840515,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6655462384223938,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9912204146385193,"dir":"rtl","str":"خودسازی","boundary":[0.6638655662536621,0.7672209143638611,0.7176470756530762,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107},{"x":0.658823549747467,"y":0.7684085369110107},{"x":0.658823549747467,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9372919797897339,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6504201889038086,0.7684085369110107,0.658823549747467,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9455216526985168,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.7614085369110107,0.7898739624023438,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7865546345710754,"y":0.805225670337677},{"x":0.7546218633651733,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.991062581539154,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.7885985970497131,0.7865546345710754,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7529411911964417,"y":0.805225670337677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9828124046325684,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.7885985970497131,0.7529411911964417,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7226890921592712,"y":0.805225670337677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9905712604522705,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.7885985970497131,0.7226890921592712,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6722689270973206,"y":0.805225670337677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9966042637825012,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6369748115539551,0.7885985970497131,0.6722689270973206,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6302521228790283,"y":0.805225670337677},{"x":0.6201680898666382,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9965775609016418,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6201680898666382,0.7885985970497131,0.6302521228790283,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6134454011917114,"y":0.805225670337677},{"x":0.578151285648346,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9848371148109436,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.578151285648346,0.7885985970497131,0.6134454011917114,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5714285969734192,"y":0.805225670337677},{"x":0.5697479248046875,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8488039374351501,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.7885985970497131,0.5714285969734192,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7848739624023438,"y":0.824228048324585},{"x":0.7680672407150269,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.931524395942688,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.8087885975837708,0.7848739624023438,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9004449844360352,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7462185025215149,0.8087885975837708,0.7613445520401001,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8493139743804932,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7243697643280029,0.8087885975837708,0.7394958138465881,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9877168536186218,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.6890756487846375,0.8087885975837708,0.7142857313156128,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9930230379104614,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.6521008610725403,0.8099762201309204,0.6840336322784424,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.826603353023529},{"x":0.605042040348053,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9968678951263428,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6033613681793213,0.8099762201309204,0.6369748115539551,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5966386795043945,"y":0.826603353023529},{"x":0.5747899413108826,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9960439801216125,"dir":"rtl","str":"عزم","boundary":[0.5747899413108826,0.8111639022827148,0.5966386795043945,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.826603353023529},{"x":0.5647059082984924,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9930729269981384,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.8111639022827148,0.5714285969734192,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5579832196235657,"y":0.826603353023529},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9869101643562317,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.5310924649238586,0.8111639022827148,0.5579832196235657,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7865546345710754,"y":0.826603353023529},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9779099822044373,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.7827862195968628,0.7915546345710754,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2218487411737442,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2218487411737442,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.7845650911331177,"str":"V","boundary":[0.21344538033008575,0.1698337346315384,0.2218487411737442,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2218487411737442,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2218487411737442,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.7845650911331177,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.16283373463153838,0.2268487411737442,0.18395961892604829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.879554271697998,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.19952493906021118,0.23025210201740265,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.879554271697998,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19252493906021118,0.23525210201740265,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.7784835696220398,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.22090260684490204,0.23025210201740265,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.7784835696220398,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21390260684490203,0.23525210201740265,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8391410112380981,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.24346792697906494,0.23025210201740265,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8391410112380981,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23646792697906494,0.23525210201740265,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8626501560211182,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.23025210201740265,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8626501560211182,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25665795731544494,0.23525210201740265,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8602977991104126,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.285035640001297,0.22857142984867096,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8602977991104126,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.278035640001297,0.23357142984867096,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8480359315872192,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.30641329288482666,0.22857142984867096,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8480359315872192,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29941329288482665,0.23357142984867096,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9166096448898315,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3254156708717346,0.23193277418613434,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9166096448898315,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3184156708717346,0.23693277418613434,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8385377526283264,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3479810059070587,0.23193277418613434,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8385377526283264,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3409810059070587,0.23693277418613434,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8719944953918457,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.22857142984867096,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8719944953918457,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.23357142984867096,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9553046822547913,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3895486891269684,0.2369747906923294,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9553046822547913,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3825486891269684,0.2419747906923294,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9368767142295837,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21344538033008575,0.41092637181282043,0.2386554628610611,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9368767142295837,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40392637181282043,0.2436554628610611,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9643974900245667,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4323040246963501,0.24033613502979279,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9643974900245667,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4253040246963501,0.2453361350297928,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9641197323799133,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.45368170738220215,0.24033613502979279,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9641197323799133,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.44668170738220214,0.2453361350297928,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9664919376373291,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21344538033008575,0.47387173771858215,0.2386554628610611,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9664919376373291,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46687173771858215,0.2436554628610611,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9669638872146606,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.4952494204044342,0.2386554628610611,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.956605076789856,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.4952494204044342,0.24369747936725616,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9643741846084595,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4882494204044342,0.24869747936725617,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9413974285125732,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5178147554397583,0.24033613502979279,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9413974285125732,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5108147554397583,0.2453361350297928,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9540642499923706,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5380047559738159,0.24033613502979279,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9540642499923706,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5310047559738159,0.2453361350297928,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9570053219795227,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.559382438659668,0.24033613502979279,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9570053219795227,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.552382438659668,0.2453361350297928,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.24033613502979279,"y":0.58076012134552},{"x":0.24033613502979279,"y":0.589073657989502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9633942246437073,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.58076012134552,0.24033613502979279,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.58076012134552},{"x":0.24369747936725616,"y":0.58076012134552},{"x":0.24369747936725616,"y":0.589073657989502},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.959846019744873,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.58076012134552,0.24369747936725616,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.24369747936725616,"y":0.58076012134552},{"x":0.24369747936725616,"y":0.589073657989502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9625071883201599,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.57376012134552,0.24869747936725617,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9615744948387146,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6009501218795776,0.2386554628610611,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.966555655002594,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.6009501218795776,0.24537815153598785,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9628198146820068,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5939501218795776,0.25037815153598786,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8320719003677368,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6223278045654297,0.2386554628610611,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8320719003677368,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6153278045654297,0.2436554628610611,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8967279195785522,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6425178050994873,0.2386554628610611,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8967279195785522,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6355178050994873,0.2436554628610611,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.673396646976471},{"x":0.21344538033008575,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8455116152763367,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6627078652381897,0.24201680719852448,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.673396646976471},{"x":0.21344538033008575,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8455116152763367,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6557078652381897,0.24701680719852448,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9167971014976501,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6852731704711914,0.24201680719852448,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9167971014976501,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6782731704711914,0.24701680719852448,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9195392727851868,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7066508531570435,0.24201680719852448,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9195392727851868,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6996508531570435,0.24701680719852448,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9579311609268188,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7280284762382507,0.2386554628610611,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9579311609268188,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7210284762382507,0.2436554628610611,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.955933153629303,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7494061589241028,0.24033613502979279,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.955933153629303,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7424061589241028,0.2453361350297928,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9290777444839478,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7707838416099548,0.24033613502979279,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.919500470161438,"str":"........","boundary":[0.24705882370471954,0.7707838416099548,0.2840336263179779,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9221124649047852,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7637838416099548,0.2890336263179779,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8458207845687866,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7921615242958069,0.2369747906923294,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8458207845687866,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7851615242958069,0.2419747906923294,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.6906548738479614,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.8123515248298645,0.24201680719852448,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.6906548738479614,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8053515248298645,0.24701680719852448,0.8276650614738464],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/oNEJzGXZjPiRNDzJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/VLszvudXFkBTYVac.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/JmDoeLDuRUsMjHVk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00018915769309159412,0.9986555327808155,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.4651218354701996,"str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.1698337346315384,0.7831932902336121,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.4651218354701996,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.16283373463153838,0.7881932902336121,0.18395961892604829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9895933866500854,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.19833728671073914,0.7848739624023438,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2125890702009201},{"x":0.729411780834198,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9825747609138489,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.19833728671073914,0.7529411911964417,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9934019446372986,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.19833728671073914,0.7226890921592712,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9982864856719971,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.19833728671073914,0.6773109436035156,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9974973797798157,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.19833728671073914,0.6352941393852234,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9909800887107849,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.5949580073356628,0.19833728671073914,0.6184874176979065,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.996779203414917,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5546218752861023,0.19833728671073914,0.5882353186607361,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9961106181144714,"dir":"rtl","str":"عزم","boundary":[0.5260504484176636,0.19833728671073914,0.5478991866111755,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9955918192863464,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.19833728671073914,0.5210084319114685,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2125890702009201},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9893254041671753,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.48403361439704895,0.19833728671073914,0.5092437267303467,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9927399158477783,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.19133728671073913,0.7898739624023438,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.992971658706665,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.22209025919437408,0.7848739624023438,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9845816493034363,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.22327791154384613,0.7529411911964417,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9873782992362976,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.21627791154384612,0.7898739624023438,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2529691159725189},{"x":0.75126051902771,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9913232922554016,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.24109263718128204,0.7831932902336121,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.98128741979599,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.2422802895307541,0.7495798468589783,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.6007999777793884,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.2422802895307541,0.7126050591468811,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9482566118240356,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.23528028953075408,0.7881932902336121,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8974335193634033,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.2600950002670288,0.7831932902336121,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7462185025215149,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8572300672531128,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7462185025215149,0.26128265261650085,0.7630252242088318,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7394958138465881,"y":0.275534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9882873892784119,"dir":"rtl","str":"عواطف","boundary":[0.7058823704719543,0.2624703049659729,0.7394958138465881,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9389737844467163,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.2554703049659729,0.7881932902336121,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9541285037994385,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.28147268295288086,0.7848739624023438,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9491674304008484,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7462185025215149,0.28147268295288086,0.7630252242088318,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9107060432434082,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7226890921592712,0.28147268295288086,0.7378151416778564,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9912928342819214,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6672269105911255,0.28147268295288086,0.7193277478218079,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.28147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.28147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9847404360771179,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.6201680898666382,0.28147268295288086,0.658823549747467,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2826603353023529},{"x":0.610084056854248,"y":0.2826603353023529},{"x":0.610084056854248,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.891783595085144,"dir":"rtl","str":"حب","boundary":[0.5915966629981995,0.2826603353023529,0.610084056854248,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2826603353023529},{"x":0.583193302154541,"y":0.2826603353023529},{"x":0.583193302154541,"y":0.2980997562408447},{"x":0.578151285648346,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9735527634620667,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.2826603353023529,0.583193302154541,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9889335632324219,"dir":"rtl","str":"بغض","boundary":[0.5529412031173706,0.2826603353023529,0.5731092691421509,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9675512313842773,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.27447268295288085,0.7898739624023438,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9897717833518982,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.30403801798820496,0.7848739624023438,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31828978657722473},{"x":0.729411780834198,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9829179048538208,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.30403801798820496,0.7529411911964417,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9928154945373535,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.30403801798820496,0.7226890921592712,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6773109436035156,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9981340765953064,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.30403801798820496,0.6773109436035156,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9965617656707764,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.30403801798820496,0.6352941393852234,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31828978657722473},{"x":0.578151285648346,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9917362928390503,"dir":"rtl","str":"عواطف","boundary":[0.578151285648346,0.30403801798820496,0.6184874176979065,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.7433792948722839,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.30403801798820496,0.5714285969734192,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9829763174057007,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.29703801798820495,0.7898739624023438,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9494302272796631,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.3230403661727905,0.7865546345710754,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9022640585899353,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7428571581840515,0.3230403661727905,0.7647058963775635,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8420145511627197,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7226890921592712,0.3230403661727905,0.7411764860153198,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9910209774971008,"dir":"rtl","str":"انفعالات","boundary":[0.6773109436035156,0.3242280185222626,0.7210084199905396,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33847981691360474},{"x":0.63193279504776,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9934953451156616,"dir":"rtl","str":"عواطف","boundary":[0.6302521228790283,0.3242280185222626,0.6655462384223938,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9531003832817078,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.3254156708717346,0.6285714507102966,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9618081450462341,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.31722801852226257,0.7915546345710754,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9405785799026489,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7680672407150269,0.3456057012081146,0.7848739624023438,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9532812833786011,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7445378303527832,0.3456057012081146,0.7630252242088318,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9300261735916138,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7226890921592712,0.3456057012081146,0.7394958138465881,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9227123260498047,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7042016983032227,0.34679335355758667,0.7159664034843445,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9932815432548523,"dir":"rtl","str":"خشم","boundary":[0.6672269105911255,0.34679335355758667,0.6957983374595642,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3598574697971344},{"x":0.658823549747467,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9529045820236206,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.3479810059070587,0.6655462384223938,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9883230328559875,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.3669833838939667,0.7831932902336121,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9674160480499268,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.3669833838939667,0.7529411911964417,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9977285265922546,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6857143044471741,0.3669833838939667,0.7226890921592712,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9956858158111572,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6689075827598572,0.3681710362434387,0.6789916157722473,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38123515248298645},{"x":0.63193279504776,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.996604859828949,"dir":"rtl","str":"خشم","boundary":[0.63193279504776,0.3681710362434387,0.6621848940849304,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8551475405693054,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.3681710362434387,0.6268907785415649,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9707995057106018,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.33979335355758666,0.7898739624023438,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7932773232460022,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7949579954147339,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9490781426429749,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۴-۳-","boundary":[0.6957983374595642,0.3895486891269684,0.7949579954147339,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9806092381477356,"dir":"rtl","str":"ترس","boundary":[0.6941176652908325,0.3895486891269684,0.7126050591468811,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7932773232460022,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7949579954147339,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9576775431632996,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.3825486891269684,0.7999579954147339,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.989746630191803,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.40855106711387634,0.7848739624023438,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.75126051902771,"y":0.40855106711387634},{"x":0.75126051902771,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800320267677307,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.40855106711387634,0.75126051902771,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9936615228652954,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.40855106711387634,0.7210084199905396,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9976980090141296,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6403361558914185,0.4097387194633484,0.6773109436035156,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.995214581489563,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6235294342041016,0.4097387194633484,0.6336134672164917,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9948418140411377,"dir":"rtl","str":"ترس","boundary":[0.5983193516731262,0.4097387194633484,0.6168067455291748,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9483725428581238,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.4097387194633484,0.5932773351669312,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9905046224594116,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.4027387194633484,0.7898739624023438,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9932217597961426,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.43349167704582214,0.7848739624023438,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9846562743186951,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.43349167704582214,0.7529411911964417,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9875114560127258,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.42649167704582214,0.7898739624023438,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4643705487251282},{"x":0.75126051902771,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9903170466423035,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.45368170738220215,0.7831932902336121,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9781603813171387,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.45368170738220215,0.7495798468589783,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.5082899928092957,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.45368170738220215,0.7126050591468811,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9372516870498657,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.44668170738220214,0.7881932902336121,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.489311158657074},{"x":0.7478991746902466,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9930014610290527,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7478991746902466,0.4750593900680542,0.7831932902336121,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9898011684417725,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.4750593900680542,0.7411764860153198,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.489311158657074},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9923579692840576,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6789916157722473,0.47387173771858215,0.7310924530029297,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.489311158657074},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9924051761627197,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.46687173771858215,0.7881932902336121,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8975042104721069,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7697479128837585,0.49406176805496216,0.7848739624023438,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.990500807762146,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.7243697643280029,0.49406176805496216,0.7647058963775635,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5071259140968323},{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.969639241695404,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.4952494204044342,0.7126050591468811,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9922313690185547,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6655462384223938,0.4952494204044342,0.7008403539657593,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342},{"x":0.658823549747467,"y":0.4952494204044342},{"x":0.658823549747467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.989888072013855,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6252101063728333,0.4952494204044342,0.658823549747467,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9798167943954468,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.48706176805496215,0.7898739624023438,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42352941632270813,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42352941632270813,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9910246729850769,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.3949579894542694,0.16627077758312225,0.42352941632270813,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.16627077758312225},{"x":0.38823530077934265,"y":0.16627077758312225},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18289786577224731},{"x":0.37310925126075745,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9842019081115723,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.37310925126075745,0.16627077758312225,0.38823530077934265,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3630252182483673,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3630252182483673,"y":0.18289786577224731},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.989138126373291,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.32773110270500183,0.16627077758312225,0.3630252182483673,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3210084140300751,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3210084140300751,"y":0.18289786577224731},{"x":0.30924370884895325,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9929236173629761,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30924370884895325,0.16627077758312225,0.3210084140300751,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3042016923427582,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3042016923427582,"y":0.18289786577224731},{"x":0.27899160981178284,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9860826134681702,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.27899160981178284,0.16627077758312225,0.3042016923427582,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2722689211368561,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2722689211368561,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9944491386413574,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.24537815153598785,0.16627077758312225,0.2722689211368561,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24201680719852448,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9876097440719604,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.21512605249881744,0.16627077758312225,0.24201680719852448,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42352941632270813,"y":0.16627077758312225},{"x":0.42352941632270813,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9893203973770142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.15927077758312225,0.42852941632270813,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9925146102905273,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.7315914630889893,0.7848739624023438,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9852852821350098,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.7315914630889893,0.7529411911964417,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9876950979232788,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.7245914630889893,0.7898739624023438,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.75126051902771,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9870287179946899,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.7505938410758972,0.7848739624023438,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9811931848526001,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7193277478218079,0.7505938410758972,0.7462185025215149,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7126050591468811,"y":0.764845609664917},{"x":0.7126050591468811,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.6918266415596008,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7517814636230469,0.7126050591468811,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9551742672920227,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.7435938410758972,0.7898739624023438,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9904409646987915,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.5154394507408142,0.7848739624023438,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.729411780834198,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9803537726402283,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.5154394507408142,0.7529411911964417,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9920884370803833,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.5154394507408142,0.7226890921592712,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9979246854782104,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.5154394507408142,0.6773109436035156,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9964958429336548,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.5154394507408142,0.6352941393852234,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9932957291603088,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5815126299858093,0.5154394507408142,0.6184874176979065,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8523120284080505,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5154394507408142,0.5764706134796143,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9866887331008911,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.5084394507408142,0.7898739624023438,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9926260709762573,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.5380047559738159,0.7848739624023438,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.989055871963501,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.5391923785209656,0.7529411911964417,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9902459383010864,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.5321923785209656,0.7898739624023438,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7210084199905396,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9883759021759033,"dir":"rtl","str":"نتیجهگیری","boundary":[0.7210084199905396,0.5581947565078735,0.7831932902336121,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8545656800270081,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.5581947565078735,0.7176470756530762,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9749948382377625,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.5511947565078735,0.7881932902336121,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9937175512313843,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7478991746902466,0.58076012134552,0.7831932902336121,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9917854070663452,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.5795724391937256,0.7411764860153198,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7310924530029297,"y":0.58076012134552},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.991837203502655,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.680672287940979,0.5795724391937256,0.7310924530029297,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9925050735473633,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.5725724391937256,0.7881932902336121,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.599762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.599762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9920817613601685,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.599762499332428,0.7848739624023438,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.599762499332428},{"x":0.7445378303527832,"y":0.599762499332428},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6152018904685974},{"x":0.707563042640686,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9952474236488342,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.707563042640686,0.599762499332428,0.7445378303527832,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.599762499332428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.599762499332428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9713580012321472,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.599762499332428,0.7058823704719543,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428},{"x":0.6924369931221008,"y":0.599762499332428},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6152018904685974},{"x":0.658823549747467,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8048402667045593,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.658823549747467,0.599762499332428,0.6924369931221008,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.599762499332428},{"x":0.6504201889038086,"y":0.599762499332428},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9910382628440857,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6067227125167847,0.599762499332428,0.6504201889038086,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.599762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.599762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.993669331073761,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.5428571701049805,0.599762499332428,0.5983193516731262,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9945852756500244,"dir":"rtl","str":"اولوالعزم","boundary":[0.4789915978908539,0.599762499332428,0.534453809261322,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.599762499332428},{"x":0.47058823704719543,"y":0.599762499332428},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9853602647781372,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46722689270973206,0.599762499332428,0.47058823704719543,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.599762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.599762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9920124411582947,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.4117647111415863,0.599762499332428,0.46554622054100037,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.599762499332428},{"x":0.40336135029792786,"y":0.599762499332428},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.990666925907135,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.3630252182483673,0.599762499332428,0.40336135029792786,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.599762499332428},{"x":0.3613445460796356,"y":0.599762499332428},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9007422924041748,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3529411852359772,0.599762499332428,0.3613445460796356,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.599762499332428},{"x":0.3445378243923187,"y":0.599762499332428},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6152018904685974},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9903520941734314,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33949580788612366,0.599762499332428,0.3445378243923187,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.599762499332428},{"x":0.3310924470424652,"y":0.599762499332428},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.992364764213562,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.29579833149909973,0.599762499332428,0.3310924470424652,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.599762499332428},{"x":0.29243698716163635,"y":0.599762499332428},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6152018904685974},{"x":0.267226904630661,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9847555756568909,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.267226904630661,0.599762499332428,0.29243698716163635,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.599762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9890351295471191,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.21512605249881744,0.599762499332428,0.25882354378700256,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.599762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9788621068000793,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.592762499332428,0.7898739624023438,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.991967499256134,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7613445520401001,0.6199524998664856,0.7848739624023438,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9946631193161011,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7394958138465881,0.6199524998664856,0.7546218633651733,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9770320057868958,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.702521026134491,0.6199524998664856,0.7344537973403931,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9884146451950073,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6638655662536621,0.6211401224136353,0.6974790096282959,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6211401224136353},{"x":0.658823549747467,"y":0.6211401224136353},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9548913836479187,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.6268907785415649,0.6211401224136353,0.658823549747467,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9224936962127686,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.5596638917922974,0.6223278045654297,0.6302521228790283,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.955837607383728,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.6153278045654297,0.7898739624023438,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9874556660652161,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7546218633651733,0.6437054872512817,0.7848739624023438,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.7474290132522583,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7243697643280029,0.6437054872512817,0.7495798468589783,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.994979202747345,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.6437054872512817,0.7193277478218079,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314},{"x":0.707563042640686,"y":0.6448931097984314},{"x":0.707563042640686,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9942536354064941,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6705882549285889,0.6448931097984314,0.707563042640686,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.646080732345581},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9907915592193604,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6268907785415649,0.646080732345581,0.6655462384223938,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.646080732345581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.646080732345581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.6062273979187012,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.646080732345581,0.6218487620353699,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9327304363250732,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.6378931097984314,0.7898739624023438,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9748242497444153,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.6674584150314331,0.7848739624023438,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9748242497444153,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.6604584150314331,0.7898739624023438,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7042755484580994},{"x":0.756302535533905,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8124744296073914,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.756302535533905,0.6876484751701355,0.7848739624023438,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900323152542114,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7109243869781494,0.6876484751701355,0.7495798468589783,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.996948778629303,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.6621848940849304,0.6876484751701355,0.7042016983032227,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9913045763969421,"dir":"rtl","str":"نوح","boundary":[0.6369748115539551,0.6876484751701355,0.6554622054100037,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9859199523925781,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6252101063728333,0.6876484751701355,0.6302521228790283,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9763293266296387,"dir":"rtl","str":"علیه","boundary":[0.6000000238418579,0.6876484751701355,0.6235294342041016,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.956396758556366,"dir":"rtl","str":"السلام","boundary":[0.5630252361297607,0.6876484751701355,0.5966386795043945,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6876484751701355},{"x":0.561344563961029,"y":0.6876484751701355},{"x":0.561344563961029,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9641897678375244,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5546218752861023,0.6876484751701355,0.561344563961029,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9945600032806396,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5445378422737122,0.6876484751701355,0.5495798587799072,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7030878663063049},{"x":0.507563054561615,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.995073676109314,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.507563054561615,0.6876484751701355,0.5361344814300537,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9972979426383972,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4924369752407074,0.6876484751701355,0.5025210380554199,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6864607930183411},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6864607930183411},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.984550416469574,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.4588235318660736,0.6864607930183411,0.48403361439704895,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6864607930183411},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6864607930183411},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9948322772979736,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4252100884914398,0.6864607930183411,0.45210084319114685,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6864607930183411},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6864607930183411},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9867151975631714,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.3848739564418793,0.6864607930183411,0.41848739981651306,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9893256425857544,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7529411911964417,0.7066508531570435,0.7848739624023438,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.973641037940979,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.7066508531570435,0.75126051902771,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.99295973777771,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.7066508531570435,0.7210084199905396,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9981175661087036,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6403361558914185,0.7066508531570435,0.6773109436035156,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9981374740600586,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6235294342041016,0.7066508531570435,0.6336134672164917,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8805629014968872,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.5882353186607361,0.7066508531570435,0.6168067455291748,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9876281023025513,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5428571701049805,0.7066508531570435,0.5815126299858093,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5361344814300537,"y":0.724465548992157},{"x":0.4957983195781708,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9973102807998657,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.4957983195781708,0.7078384757041931,0.5361344814300537,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7078384757041931},{"x":0.48739495873451233,"y":0.724465548992157},{"x":0.46890756487846375,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9934911727905273,"dir":"rtl","str":"نوح","boundary":[0.46890756487846375,0.7078384757041931,0.48739495873451233,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7078384757041931},{"x":0.462184876203537,"y":0.7078384757041931},{"x":0.462184876203537,"y":0.724465548992157},{"x":0.4588235318660736,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9901041388511658,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4588235318660736,0.7078384757041931,0.462184876203537,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4571428596973419,"y":0.724465548992157},{"x":0.44873949885368347,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9849680066108704,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.44873949885368347,0.7078384757041931,0.4571428596973419,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4470588266849518,"y":0.724465548992157},{"x":0.4436974823474884,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9694654941558838,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4436974823474884,0.7078384757041931,0.4470588266849518,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7078384757041931},{"x":0.440336138010025,"y":0.7078384757041931},{"x":0.440336138010025,"y":0.724465548992157},{"x":0.43865546584129333,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8436791300773621,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.7078384757041931,0.440336138010025,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.3848739564418793,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9735399484634399,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.6794607930183411,0.7898739624023438,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9185253381729126,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.19952493906021118,0.2386554628610611,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9185253381729126,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19252493906021118,0.2436554628610611,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9080989956855774,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.22090260684490204,0.24033613502979279,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9080989956855774,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21390260684490203,0.2453361350297928,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9069352746009827,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.24109263718128204,0.24033613502979279,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9069352746009827,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23409263718128204,0.2453361350297928,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9115150570869446,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.2624703049659729,0.2386554628610611,0.2731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9115150570869446,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2554703049659729,0.2436554628610611,0.28015914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.7415270805358887,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2826603353023529,0.24033613502979279,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.7415270805358887,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2756603353023529,0.2453361350297928,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9609012007713318,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3052256405353546,0.2369747906923294,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9609012007713318,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2982256405353546,0.2419747906923294,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9627659320831299,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.32660332322120667,0.24201680719852448,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9627659320831299,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31960332322120666,0.24701680719852448,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3479810059070587},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3479810059070587},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9604880213737488,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.3479810059070587,0.24033613502979279,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3479810059070587},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3479810059070587},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9604880213737488,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3409810059070587,0.2453361350297928,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9568890929222107,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21680672466754913,0.3693586587905884,0.2386554628610611,0.3776721954345703]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8309838771820068,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.3693586587905884,0.24369747936725616,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9254127740859985,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3623586587905884,0.24869747936725617,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9553443193435669,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.39073634147644043,0.24033613502979279,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9553443193435669,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3837363414764404,0.2453361350297928,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9722427725791931,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.41092637181282043,0.2386554628610611,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9722427725791931,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40392637181282043,0.2436554628610611,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9504491686820984,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.43111640214920044,0.24033613502979279,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9514890313148499,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.43111640214920044,0.24537815153598785,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9507091641426086,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42411640214920043,0.25037815153598786,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9516519904136658,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.45130640268325806,0.24033613502979279,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.952229380607605,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.45130640268325806,0.24705882370471954,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.951796293258667,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44430640268325805,0.25205882370471955,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9733846783638,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4750593900680542,0.2386554628610611,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9370490908622742,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.4750593900680542,0.24369747936725616,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9643007516860962,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4680593900680542,0.24869747936725617,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.975613534450531,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.49643704295158386,0.2386554628610611,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9220327138900757,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.49643704295158386,0.24705882370471954,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9541811943054199,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48943704295158386,0.25205882370471955,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9576733112335205,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5166270732879639,0.24033613502979279,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.963070273399353,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5166270732879639,0.24537815153598785,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9590225219726562,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5096270732879639,0.25037815153598786,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9635000228881836,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5380047559738159,0.2386554628610611,0.5463182926177979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.925398051738739,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5380047559738159,0.24369747936725616,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9539745450019836,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5310047559738159,0.24869747936725617,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9538368582725525,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.559382438659668,0.2386554628610611,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9538368582725525,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.552382438659668,0.2436554628610611,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.2369747906923294,"y":0.58076012134552},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.957654595375061,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.58076012134552,0.2369747906923294,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.2369747906923294,"y":0.58076012134552},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.957654595375061,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.57376012134552,0.2419747906923294,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.786223292350769},{"x":0.756302535533905,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8177048563957214,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.756302535533905,0.7719715237617493,0.7848739624023438,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7495798468589783,"y":0.786223292350769},{"x":0.7109243869781494,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9914308786392212,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7109243869781494,0.7719715237617493,0.7495798468589783,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769},{"x":0.6621848940849304,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9970731735229492,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.6621848940849304,0.7719715237617493,0.7042016983032227,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6554622054100037,"y":0.786223292350769},{"x":0.6168067455291748,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9861968755722046,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.6168067455291748,0.7719715237617493,0.6554622054100037,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7719715237617493},{"x":0.610084056854248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.610084056854248,"y":0.786223292350769},{"x":0.6067227125167847,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9843829870223999,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6067227125167847,0.7719715237617493,0.610084056854248,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7719715237617493},{"x":0.605042040348053,"y":0.7719715237617493},{"x":0.605042040348053,"y":0.786223292350769},{"x":0.5966386795043945,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9820983409881592,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.5966386795043945,0.7719715237617493,0.605042040348053,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5949580073356628,"y":0.786223292350769},{"x":0.5915966629981995,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9426326751708984,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.7719715237617493,0.5949580073356628,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.786223292350769},{"x":0.5731092691421509,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9789606928825378,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5731092691421509,0.7719715237617493,0.5798319578170776,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5663865804672241,"y":0.786223292350769},{"x":0.5378151535987854,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9929561018943787,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5378151535987854,0.7719715237617493,0.5663865804672241,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9965524077415466,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.7719715237617493,0.5310924649238586,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7850356101989746},{"x":0.489075630903244,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9829742312431335,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.489075630903244,0.7719715237617493,0.5142857432365417,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7850356101989746},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9946276545524597,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.45378151535987854,0.7719715237617493,0.48235294222831726,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7719715237617493},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7719715237617493},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7850356101989746},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9899796843528748,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.42016807198524475,0.7719715237617493,0.44873949885368347,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8797338604927063,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.7719715237617493,0.4151260554790497,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8087885975837708},{"x":0.756302535533905,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9898142218589783,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.7921615242958069,0.7865546345710754,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.7921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9823665618896484,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.7921615242958069,0.75126051902771,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9908135533332825,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.7921615242958069,0.7226890921592712,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.998090922832489,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6420168280601501,0.7921615242958069,0.6773109436035156,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9953566789627075,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.7921615242958069,0.6352941393852234,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.872893214225769,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.5899159908294678,0.7921615242958069,0.6184874176979065,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9859266877174377,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5445378422737122,0.7921615242958069,0.5815126299858093,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9971249103546143,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.4957983195781708,0.7921615242958069,0.5361344814300537,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7921615242958069},{"x":0.489075630903244,"y":0.7921615242958069},{"x":0.489075630903244,"y":0.8087885975837708},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9612085819244385,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.45042017102241516,0.7921615242958069,0.489075630903244,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8087885975837708},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9883023500442505,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43865546584129333,0.7921615242958069,0.4436974823474884,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7921615242958069},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7921615242958069},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9841492772102356,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.4302521049976349,0.7921615242958069,0.43865546584129333,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9593643546104431,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4252100884914398,0.7921615242958069,0.4285714328289032,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7921615242958069},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7921615242958069},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8087885975837708},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8680757880210876,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.7921615242958069,0.42016807198524475,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.815914511680603},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.826603353023529},{"x":0.7596638798713684,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.992694079875946,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.815914511680603,0.7848739624023438,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.815914511680603},{"x":0.7529411911964417,"y":0.815914511680603},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9867948293685913,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.815914511680603,0.7529411911964417,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9733815789222717,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.7649715237617493,0.7932353067398071,0.8347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9495342969894409,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.2369747906923294,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9495342969894409,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.2419747906923294,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9550374150276184,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6472684144973755,0.2386554628610611,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9550374150276184,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6402684144973755,0.2436554628610611,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9561265707015991,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6674584150314331,0.2386554628610611,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9561265707015991,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6604584150314331,0.2436554628610611,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9523459076881409,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6888360977172852,0.2386554628610611,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9523459076881409,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6818360977172852,0.2436554628610611,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9681776165962219,"str":"۱۷۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7102137804031372,0.24033613502979279,0.7185273170471191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.7517608404159546,"str":".........","boundary":[0.24201680719852448,0.7102137804031372,0.2840336263179779,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8058650493621826,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7032137804031372,0.2890336263179779,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9556068778038025,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7315914630889893,0.24033613502979279,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9556068778038025,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7245914630889893,0.2453361350297928,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9608670473098755,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7517814636230469,0.24033613502979279,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9608670473098755,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7447814636230469,0.2453361350297928,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9616233706474304,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7731591463088989,0.24033613502979279,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9616233706474304,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7661591463088989,0.2453361350297928,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7933491468429565},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9469234347343445,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7933491468429565,0.24201680719852448,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7933491468429565},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9469234347343445,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7863491468429565,0.24701680719852448,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9598196744918823,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.8147268295288086,0.24033613502979279,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9598196744918823,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8077268295288086,0.2453361350297928,0.831228048324585],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/XmIGvRwncYyjrWfZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/stQZDPIpvQNmkezY.jpg","blurred":"/storage/books/2943343bfc093c27/pages/edoOclZGxMKZAMvM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019197872004996002,0.9986696560763512,0.9993090002021427]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9880217909812927,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7428571581840515,0.16864608228206635,0.7848739624023438,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17933492362499237},{"x":0.702521026134491,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9873386025428772,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.16864608228206635,0.7361344695091248,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.702521026134491,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.987680196762085,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.16164608228206634,0.7898739624023438,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.75126051902771,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9904834032058716,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.19833728671073914,0.7848739624023438,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7495798468589783,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7495798468589783,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.979193925857544,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.19952493906021118,0.7495798468589783,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.841205358505249,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.20071259140968323,0.7142857313156128,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9710397720336914,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.19252493906021118,0.7898739624023438,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.8112148642539978,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.7546218633651733,0.22209025919437408,0.7831932902336121,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9907230734825134,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7109243869781494,0.22209025919437408,0.7478991746902466,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9979301691055298,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.6621848940849304,0.22209025919437408,0.7042016983032227,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9157378673553467,"dir":"rtl","str":"موسی","boundary":[0.6201680898666382,0.22209025919437408,0.6554622054100037,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2327791005373001},{"x":0.610084056854248,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.986789882183075,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.610084056854248,0.22209025919437408,0.6134454011917114,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9774539470672607,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6000000238418579,0.22209025919437408,0.6084033846855164,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9555560350418091,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5949580073356628,0.22209025919437408,0.5983193516731262,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.838532030582428,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.22327791154384613,0.5915966629981995,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9364637136459351,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.21509025919437408,0.7881932902336121,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9903696775436401,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7546218633651733,0.2375296950340271,0.7848739624023438,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9765286445617676,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.2375296950340271,0.7529411911964417,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9916473627090454,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.2375296950340271,0.7210084199905396,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9950668811798096,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.2375296950340271,0.6773109436035156,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9893286228179932,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.63193279504776,0.2375296950340271,0.6571428775787354,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9956121444702148,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5983193516731262,0.2375296950340271,0.6252101063728333,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9884997010231018,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5630252361297607,0.2375296950340271,0.5915966629981995,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2375296950340271},{"x":0.556302547454834,"y":0.2375296950340271},{"x":0.556302547454834,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9977978467941284,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.2375296950340271,0.556302547454834,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5428571701049805,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9963011145591736,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5142857432365417,0.2375296950340271,0.5428571701049805,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2375296950340271},{"x":0.507563054561615,"y":0.2375296950340271},{"x":0.507563054561615,"y":0.255344420671463},{"x":0.49747899174690247,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9979871511459351,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49747899174690247,0.2375296950340271,0.507563054561615,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463},{"x":0.4638655483722687,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8735608458518982,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.4638655483722687,0.23871733248233795,0.4924369752407074,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45546218752861023,"y":0.255344420671463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9884127974510193,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.41848739981651306,0.23871733248233795,0.45546218752861023,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4117647111415863,"y":0.255344420671463},{"x":0.36974790692329407,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9976111650466919,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.36974790692329407,0.23871733248233795,0.4117647111415863,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3630252182483673,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3630252182483673,"y":0.255344420671463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.931691586971283,"dir":"rtl","str":"موسی","boundary":[0.32773110270500183,0.23871733248233795,0.3630252182483673,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3210084140300751,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3210084140300751,"y":0.255344420671463},{"x":0.3176470696926117,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9921890497207642,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3176470696926117,0.23871733248233795,0.3210084140300751,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.23871733248233795},{"x":0.31596639752388,"y":0.23871733248233795},{"x":0.31596639752388,"y":0.255344420671463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9867275357246399,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.30924370884895325,0.23871733248233795,0.31596639752388,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.23871733248233795},{"x":0.30588236451148987,"y":0.23871733248233795},{"x":0.30588236451148987,"y":0.255344420671463},{"x":0.3025210201740265,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9730193018913269,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3025210201740265,0.23871733248233795,0.30588236451148987,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2991596758365631,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2991596758365631,"y":0.255344420671463},{"x":0.2974790036678314,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8493379354476929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.23871733248233795,0.2991596758365631,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9764688611030579,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.2305296950340271,0.7898739624023438,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.264845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9924365878105164,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.264845609664917,0.7848739624023438,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.264845609664917},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7529411911964417,"y":0.275534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9852715134620667,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.264845609664917,0.7529411911964417,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.264845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9876598715782166,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.257845609664917,0.7898739624023438,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.75126051902771,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9914696216583252,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.28384798765182495,0.7831932902336121,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9802466034889221,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.28384798765182495,0.7495798468589783,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.285035640001297},{"x":0.7126050591468811,"y":0.285035640001297},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7109243869781494,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.7485292553901672,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.285035640001297,0.7126050591468811,0.29572445154190063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7109243869781494,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9626863598823547,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.27684798765182494,0.7881932902336121,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.756302535533905,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.8243109583854675,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.756302535533905,0.3052256405353546,0.7848739624023438,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9888588190078735,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7109243869781494,0.3052256405353546,0.7495798468589783,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.997921884059906,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.6621848940849304,0.3052256405353546,0.7042016983032227,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.964846134185791,"dir":"rtl","str":"عیسی","boundary":[0.6201680898666382,0.3052256405353546,0.6554622054100037,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31828978657722473},{"x":0.610084056854248,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9903372526168823,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.610084056854248,0.3052256405353546,0.6134454011917114,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9867154359817505,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6016806960105896,0.3052256405353546,0.6084033846855164,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5949580073356628,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9774163365364075,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5949580073356628,0.3052256405353546,0.5983193516731262,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5747899413108826,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9949415922164917,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.3052256405353546,0.5882353186607361,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9895437359809875,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.5428571701049805,0.30403801798820496,0.5680672526359558,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5092437267303467,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9945007562637329,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5092437267303467,0.30403801798820496,0.5361344814300537,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5042017102241516,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5042017102241516,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9888632297515869,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.4756302535533905,0.30403801798820496,0.5042017102241516,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4722689092159271,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9519354104995728,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.30403801798820496,0.4722689092159271,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9685940742492676,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.29703801798820495,0.7898739624023438,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7865546345710754,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7865546345710754,"y":0.33847981691360474},{"x":0.756302535533905,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9915717840194702,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.32185274362564087,0.7865546345710754,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9838461875915527,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.32185274362564087,0.7529411911964417,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9919108152389526,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6840336322784424,0.32185274362564087,0.7210084199905396,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9948021769523621,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.3230403661727905,0.6773109436035156,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33847981691360474},{"x":0.63193279504776,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9879475235939026,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.63193279504776,0.3230403661727905,0.6571428775787354,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9968100190162659,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5983193516731262,0.3230403661727905,0.6252101063728333,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9922392964363098,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5630252361297607,0.3230403661727905,0.5915966629981995,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3230403661727905},{"x":0.556302547454834,"y":0.3230403661727905},{"x":0.556302547454834,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.997941255569458,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.3230403661727905,0.556302547454834,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9965422749519348,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5142857432365417,0.3230403661727905,0.5428571701049805,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3230403661727905},{"x":0.507563054561615,"y":0.3230403661727905},{"x":0.507563054561615,"y":0.3396674692630768},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9986027479171753,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49747899174690247,0.3230403661727905,0.507563054561615,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8745821118354797,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.4638655483722687,0.3230403661727905,0.4924369752407074,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3230403661727905},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3230403661727905},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3396674692630768},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9851856827735901,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.41848739981651306,0.3230403661727905,0.45546218752861023,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3396674692630768},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9979091882705688,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.36974790692329407,0.3230403661727905,0.4117647111415863,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3396674692630768},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.953387439250946,"dir":"rtl","str":"عیسی","boundary":[0.32773110270500183,0.3230403661727905,0.3630252182483673,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9913922548294067,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3176470696926117,0.3230403661727905,0.3210084140300751,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.31596639752388,"y":0.3230403661727905},{"x":0.31596639752388,"y":0.3396674692630768},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9871045351028442,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.30756303668022156,0.3230403661727905,0.31596639752388,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3242280185222626},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9656441807746887,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3025210201740265,0.3242280185222626,0.30588236451148987,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7865546345710754,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9806399941444397,"dir":"ltr","boundary":[0.2975210201740265,0.31485274362564086,0.7915546345710754,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9917154908180237,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.3479810059070587,0.7848739624023438,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9832571744918823,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.34916865825653076,0.7529411911964417,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9860766530036926,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.34216865825653076,0.7898739624023438,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.75126051902771,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9906975030899048,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.75126051902771,0.3681710362434387,0.7831932902336121,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9825997948646545,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.3681710362434387,0.7495798468589783,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.7367482781410217,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.3693586587905884,0.7126050591468811,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9620634913444519,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.3611710362434387,0.7881932902336121,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.756302535533905,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8259595036506653,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.756302535533905,0.38836103677749634,0.7848739624023438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4026128351688385},{"x":0.707563042640686,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9962064027786255,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.707563042640686,0.38836103677749634,0.7478991746902466,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9496763944625854,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6672269105911255,0.38836103677749634,0.7008403539657593,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9854923486709595,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6571428775787354,0.38836103677749634,0.6605042219161987,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300922155380249,"dir":"rtl","str":"صلى","boundary":[0.6285714507102966,0.38836103677749634,0.6554622054100037,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9504736661911011,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.6067227125167847,0.38836103677749634,0.6218487620353699,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9285862445831299,"dir":"rtl","str":"علیه","boundary":[0.5747899413108826,0.38836103677749634,0.6000000238418579,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9959898591041565,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.38836103677749634,0.5680672526359558,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.38836103677749634},{"x":0.556302547454834,"y":0.38836103677749634},{"x":0.556302547454834,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9881010055541992,"dir":"rtl","str":"آله","boundary":[0.5411764979362488,0.38836103677749634,0.556302547454834,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.38836103677749634},{"x":0.534453809261322,"y":0.38836103677749634},{"x":0.534453809261322,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9945201277732849,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.38836103677749634,0.534453809261322,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8670899868011475,"dir":"rtl","str":"سلم","boundary":[0.5025210380554199,0.38836103677749634,0.5243697762489319,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9513579607009888,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4941176474094391,0.38836103677749634,0.49915966391563416,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9950054287910461,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.4605042040348053,0.38836103677749634,0.48739495873451233,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.38836103677749634},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38836103677749634},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4026128351688385},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9911321997642517,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.40504202246665955,0.38836103677749634,0.45378151535987854,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4000000059604645,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9832909107208252,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.3781512677669525,0.38836103677749634,0.4000000059604645,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.38836103677749634},{"x":0.37310925126075745,"y":0.38836103677749634},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9506886601448059,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.38836103677749634,0.37310925126075745,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.953594982624054,"dir":"ltr","boundary":[0.3630672347545624,0.38136103677749633,0.7898739624023438,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9884920716285706,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.756302535533905,0.4097387194633484,0.7848739624023438,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9867225885391235,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.4097387194633484,0.7546218633651733,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9932115077972412,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6890756487846375,0.4097387194633484,0.7260504364967346,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9945278167724609,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.4097387194633484,0.6840336322784424,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9839299917221069,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.6403361558914185,0.4097387194633484,0.6655462384223938,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9956900477409363,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6084033846855164,0.4097387194633484,0.6336134672164917,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9803576469421387,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5747899413108826,0.4097387194633484,0.6016806960105896,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42399048805236816},{"x":0.534453809261322,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9890182018280029,"dir":"rtl","str":"باتوجه","boundary":[0.534453809261322,0.4097387194633484,0.5697479248046875,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5277311205863953,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9975943565368652,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.4097387194633484,0.5277311205863953,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8785369396209717,"dir":"rtl","str":"سیره","boundary":[0.48571428656578064,0.4097387194633484,0.5126050710678101,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4420168101787567,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9802658557891846,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.4420168101787567,0.4097387194633484,0.4789915978908539,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4097387194633484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4097387194633484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.997273862361908,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.3949579894542694,0.4097387194633484,0.43697479367256165,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4097387194633484},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9668636918067932,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.35630252957344055,0.4097387194633484,0.38991597294807434,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9831151962280273,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3462184965610504,0.4097387194633484,0.3495798408985138,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3445378243923187,"y":0.42399048805236816},{"x":0.32773110270500183,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9807555079460144,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.32773110270500183,0.4097387194633484,0.3445378243923187,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4097387194633484},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4097387194633484},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42399048805236816},{"x":0.32268908619880676,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9395884871482849,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32268908619880676,0.4097387194633484,0.32605043053627014,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.32268908619880676,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9785248041152954,"dir":"ltr","boundary":[0.31768908619880676,0.4027387194633484,0.7898739624023438,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9923076629638672,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7596638798713684,0.4323040246963501,0.7848739624023438,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9844828248023987,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7142857313156128,0.43349167704582214,0.7529411911964417,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":