جامعه 5.0 صنعت آینده،فناوری ها،روش‌ها و ابزارها جامعه 5.0 صنعت آینده،فناوری ها،روش‌ها و ابزارها

توضیحات

دولت ژاپن در سال 2016 طرحی را معرفی کرد که هدف آن استفاده و توسعه فناوری های صنعت 4.0 برای بازآفرینی جامعه،حل مسایل و معضلات اجتماعی،و همچنین ایجاد برابری در بهره گیری از منابع و درآمدهای ملی برای همه طبقات اجتماعی است. این طرح که با عنوان جامعه 5.0 به دنیا معرفی شد در پی آن است که همه بازیگران اجتماعی،از دولت و دانشگاه گرفته تا کارآفرینان و همه آحاد مردم را برای تحقق یک هدف بزرگ بسیج کند: رفاه عمومی،ضمن حفظ اهداف توسعه اقتصادی ژاپن. این کتاب با معرفی مفهوم جامعه 5.0، تاریخچه آن در ژاپن و برنامه های مشابه آن در سایر کشورها به بررسی فناوری ها،سیاستگذاری ها و همچنین نقش صنعت 4.0 به عنوان الزامات تحقق جامعه 5.0 می پردازد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797588","title":"جامعه 5.0 صنعت آینده،فناوری ها،روش‌ها و ابزارها","price":"۴۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۷‌,‌۱۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/294e79d66708ed08/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/294e79d66708ed08/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/294e79d66708ed08/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/294e79d66708ed08/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/294e79d66708ed08/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/294e79d66708ed08/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/294e79d66708ed08/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/294e79d66708ed08/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/294e79d66708ed08/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/294e79d66708ed08/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-600-275-148-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"2","description":["دولت ژاپن در سال 2016 طرحی را معرفی کرد که هدف آن استفاده و توسعه فناوری های صنعت 4.0 برای بازآفرینی جامعه،حل مسایل و معضلات اجتماعی،و همچنین ایجاد برابری در بهره گیری از منابع و درآمدهای ملی برای همه طبقات اجتماعی است. این طرح که با عنوان جامعه 5.0 به دنیا معرفی شد در پی آن است که همه بازیگران اجتماعی،از دولت و دانشگاه گرفته تا کارآفرینان و همه آحاد مردم را برای تحقق یک هدف بزرگ بسیج کند: رفاه عمومی،ضمن حفظ اهداف توسعه اقتصادی ژاپن. این کتاب با معرفی مفهوم جامعه 5.0، تاریخچه آن در ژاپن و برنامه های مشابه آن در سایر کشورها به بررسی فناوری ها،سیاستگذاری ها و همچنین نقش صنعت 4.0 به عنوان الزامات تحقق جامعه 5.0 می پردازد."],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"294e79d66708ed08","created_at":"2021-06-05 19:17:16","updated_at":"2021-06-21 14:15:08","publisher_id":"181","deleted_at":null,"published_at":"2021-06-05 19:34:44","available_for_web":"1","publisher_title":"سازمان مدیریت صنعتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920422","title":"ابوالفضل کیانی بختیاری","firstname":"ابوالفضل کیانی","lastname":"بختیاری","token":"1a944f8c39adc8c9","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"translator"},{"id":"1920423","title":"محمدرضا عارف","firstname":"محمدرضا","lastname":"عارف","token":"755c015f7f869e1f","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"translator"},{"id":"1920430","title":"برونو سالگویز","firstname":"برونو","lastname":"سالگویز","token":"ca302512d7017072","created_at":"2021-06-05 19:17:01","updated_at":"2021-06-05 19:17:01","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920430","title":"برونو سالگویز","firstname":"برونو","lastname":"سالگویز","token":"ca302512d7017072","created_at":"2021-06-05 19:17:01","updated_at":"2021-06-05 19:17:01","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920422","title":"ابوالفضل کیانی بختیاری","firstname":"ابوالفضل کیانی","lastname":"بختیاری","token":"1a944f8c39adc8c9","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"translator"},{"id":"1920423","title":"محمدرضا عارف","firstname":"محمدرضا","lastname":"عارف","token":"755c015f7f869e1f","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786248","file":"60bb8e74ed12d9.82781284.pdf","book_id":"3797588","toc":null,"created_at":"2021-06-05 19:17:17","updated_at":"2021-06-21 14:15:18","process_started_at":"2021-06-05 19:17:22","process_done_at":"2021-06-05 19:17:27","process_failed_at":null,"pages_count":"236","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"113b3074be3ac2199cbfede5572f9530dd2633e714cb0d073fa69f39bf22aa4dbb13cddbf97c629eb7ec67f2049106f09b7779638abfe6e6847600141aa13535","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۶"},"publisher":{"id":181,"title":"سازمان مدیریت صنعتی","manager":"ابوالفضل کیانی بختیاری","shaba":"IR0170000000112490779001","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":75,"rent_3_profit":75,"rent_6_profit":75,"rent_12_profit":75,"print_profit":75,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"5221c0f6fbfe92e2","slug":"imi","rent_1_week_profit":75,"account":{"title":"سازمان مدیریت صنعتی","email":"imitadbir@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bb2fea6509a8ce9d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"rsp2ac","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-01 12:12:59","updated_at":"2021-02-01 12:12:59","bazaar_credit":0,"description":"imitadbir@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"4006","title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"30b99ac77c36fffc","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"1099","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1102","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","degree_id":"7","token":"689b6c896800632c","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"4009","title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"a8cf90711ed5d8c5","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"49","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"32518","title":"مبانی اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"4e5a8a91e33d9021","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:46:56","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"1201","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","degree_id":"4","token":"2704702ff4172506","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"35224","title":"مدیریت صنعتی","token":"d3c21a3c9a4f64f2","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:52:26","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"223","title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","degree_id":"7","token":"86083871ac150cfc","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-10 22:26:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"763","title":"منبع طبیعی","degree_id":"7","token":"82e61d961a7cf67e","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"جامعه-5.0-صنعت-آینده،فناوری-ها،روش-ها-و-ابزارها","urlify":"جامعه-5.0-صنعت-آینده،فناوری-ها،روش-ها-و-ابزارها","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"ابوالفضل کیانی بختیاری, محمدرضا عارف, برونو سالگویز","tocStr":"","url":"/preview/294e79d66708ed08/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-5.0-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":236,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"294e79d66708ed08","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/MCPOZpkmFsonUgoU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/CdegafBviQZgERXh.jpg","blurred":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/NhgZOyRbfHEXsSwc.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.001087408983899701,0.00042177496176288177,0.9987989399606182,0.9995269082712509]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5725806355476379,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5725806355476379,"y":0.32276657223701477},{"x":0.5443548560142517,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"到","boundary":[0.5443548560142517,0.29971182346343994,0.5725806355476379,0.32276657223701477]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5907257795333862,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5907257795333862,"y":0.3213256597518921},{"x":0.5745967626571655,"y":0.3213256597518921}]},"confidence":0.25,"str":"。","boundary":[0.5745967626571655,0.29971182346343994,0.5907257795333862,0.3213256597518921]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5907257795333862,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5907257795333862,"y":0.3213256597518921},{"x":0.5443548560142517,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","boundary":[0.5393548560142517,0.29271182346343994,0.5957257795333862,0.3283256597518921],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/xdKlJWjjXaOLXfoZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/WmdUNEqteeTrpyDb.jpg","blurred":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/DYqhwdsGuYTPzlPV.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/wscTdkiXJegrNWTo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/stgdQJSCtABRGefi.jpg","blurred":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/iFdlVihSsojRdDLm.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0004167208772513174,0.00025567440186178994,0.99879487518822,0.9987400069779554]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.18443803489208221},{"x":0.3931451737880707,"y":0.18443803489208221},{"x":0.3931451737880707,"y":0.20028819143772125},{"x":0.36491936445236206,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"انا","boundary":[0.36491936445236206,0.18443803489208221,0.3931451737880707,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.18443803489208221},{"x":0.3608871102333069,"y":0.18443803489208221},{"x":0.3608871102333069,"y":0.20028819143772125},{"x":0.35483869910240173,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.35483869910240173,0.18443803489208221,0.3608871102333069,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.18443803489208221},{"x":0.32056450843811035,"y":0.18443803489208221},{"x":0.32056450843811035,"y":0.20028819143772125},{"x":0.28629031777381897,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"یت","boundary":[0.28629031777381897,0.18443803489208221,0.32056450843811035,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.18443803489208221},{"x":0.2782258093357086,"y":0.18443803489208221},{"x":0.2782258093357086,"y":0.20028819143772125},{"x":0.21169355511665344,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.21169355511665344,0.18443803489208221,0.2782258093357086,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.20172910392284393},{"x":0.38508063554763794,"y":0.20172910392284393},{"x":0.38508063554763794,"y":0.21469740569591522},{"x":0.33870968222618103,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.33870968222618103,0.20172910392284393,0.38508063554763794,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.20172910392284393},{"x":0.33870968222618103,"y":0.20172910392284393},{"x":0.33870968222618103,"y":0.21469740569591522},{"x":0.3145161271095276,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"آمون","boundary":[0.3145161271095276,0.20172910392284393,0.33870968222618103,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.20172910392284393},{"x":0.28830644488334656,"y":0.20172910392284393},{"x":0.28830644488334656,"y":0.21469740569591522},{"x":0.2479838728904724,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقيق","boundary":[0.2479838728904724,0.20172910392284393,0.28830644488334656,0.21469740569591522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"ar","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.18443803489208221},{"x":0.3931451737880707,"y":0.18443803489208221},{"x":0.3931451737880707,"y":0.21469740569591522},{"x":0.21169355511665344,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.20669355511665344,0.1774380348920822,0.3981451737880707,0.22169740569591523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40120968222618103,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40120968222618103,"y":0.3703170120716095},{"x":0.30645161867141724,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.30645161867141724,0.33141210675239563,0.40120968222618103,0.3703170120716095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.3328530192375183},{"x":0.23790322244167328,"y":0.3328530192375183},{"x":0.23790322244167328,"y":0.3703170120716095},{"x":0.22379031777381897,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.22379031777381897,0.3328530192375183,0.23790322244167328,0.3703170120716095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.33141210675239563},{"x":0.26008063554763794,"y":0.33141210675239563},{"x":0.26008063554763794,"y":0.3703170120716095},{"x":0.24395161867141724,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.24395161867141724,0.33141210675239563,0.26008063554763794,0.3703170120716095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661290466785431,"y":0.33141210675239563},{"x":0.2802419364452362,"y":0.33141210675239563},{"x":0.2802419364452362,"y":0.3703170120716095},{"x":0.2661290466785431,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.2661290466785431,0.33141210675239563,0.2802419364452362,0.3703170120716095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40120968222618103,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40120968222618103,"y":0.3703170120716095},{"x":0.22379031777381897,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.21879031777381897,0.3244121067523956,0.40620968222618103,0.3773170120716095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5927419066429138,"y":0.38472622632980347},{"x":0.5927419066429138,"y":0.4063400626182556},{"x":0.5342742204666138,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.5342742204666138,0.38616713881492615,0.5927419066429138,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.38616713881492615},{"x":0.524193525314331,"y":0.38616713881492615},{"x":0.524193525314331,"y":0.4063400626182556},{"x":0.47983869910240173,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.47983869910240173,0.38616713881492615,0.524193525314331,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.38616713881492615},{"x":0.47983869910240173,"y":0.38616713881492615},{"x":0.47983869910240173,"y":0.4063400626182556},{"x":0.47379031777381897,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47379031777381897,0.38616713881492615,0.47983869910240173,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.38616713881492615},{"x":0.46370968222618103,"y":0.38616713881492615},{"x":0.46370968222618103,"y":0.4063400626182556},{"x":0.4032258093357086,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.40120968222618103,0.38616713881492615,0.46370968222618103,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38306450843811035,"y":0.38616713881492615},{"x":0.39919355511665344,"y":0.38616713881492615},{"x":0.39919355511665344,"y":0.4077809751033783},{"x":0.38306450843811035,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.38306450843811035,0.38616713881492615,0.39919355511665344,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.3876080811023712},{"x":0.38104838132858276,"y":0.3876080811023712},{"x":0.38104838132858276,"y":0.4077809751033783},{"x":0.3770161271095276,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.375,0.3876080811023712,0.38104838132858276,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.3876080811023712},{"x":0.36693549156188965,"y":0.3876080811023712},{"x":0.36693549156188965,"y":0.4077809751033783},{"x":0.3004032373428345,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.3004032373428345,0.3876080811023712,0.36693549156188965,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.3876080811023712},{"x":0.29032257199287415,"y":0.3876080811023712},{"x":0.29032257199287415,"y":0.4077809751033783},{"x":0.2822580635547638,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2822580635547638,0.3876080811023712,0.29032257199287415,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.3876080811023712},{"x":0.27419355511665344,"y":0.3876080811023712},{"x":0.27419355511665344,"y":0.4077809751033783},{"x":0.2177419364452362,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارها","boundary":[0.2177419364452362,0.3876080811023712,0.27419355511665344,0.4077809751033783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.3876080811023712},{"x":0.5927419066429138,"y":0.38472622632980347},{"x":0.5927419066429138,"y":0.4063400626182556},{"x":0.2177419364452362,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2127419364452362,0.3806080811023712,0.5977419066429138,0.4133400626182556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25806450843811035,"y":0.45389050245285034},{"x":0.3004032373428345,"y":0.4524495601654053},{"x":0.3004032373428345,"y":0.4711815416812897},{"x":0.26008063554763794,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.25806450843811035,0.45389050245285034,0.3004032373428345,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.455331414937973},{"x":0.25,"y":0.45389050245285034},{"x":0.25,"y":0.47262248396873474},{"x":0.2177419364452362,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.21572580933570862,0.455331414937973,0.25,0.47262248396873474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.455331414937973},{"x":0.3004032373428345,"y":0.4524495601654053},{"x":0.3004032373428345,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2177419364452362,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2107258093357086,0.448331414937973,0.3054032373428345,0.4781815416812897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.5115273594856262},{"x":0.3245967626571655,"y":0.5115273594856262},{"x":0.3245967626571655,"y":0.530259370803833},{"x":0.28629031777381897,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برونو","boundary":[0.28830644488334656,0.5115273594856262,0.3245967626571655,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.5100864768028259},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5115273594856262},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5288184285163879},{"x":0.21572580933570862,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سالگوئز","boundary":[0.21572580933570862,0.5100864768028259,0.2802419364452362,0.5288184285163879]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.5100864768028259},{"x":0.3245967626571655,"y":0.5115273594856262},{"x":0.3245967626571655,"y":0.530259370803833},{"x":0.21572580933570862,"y":0.5288184285163879}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2107258093357086,0.5030864768028259,0.32959676265716553,0.537259370803833],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5878962278366089},{"x":0.22177419066429138,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.22177419066429138,0.5720461010932922,0.2802419364452362,0.5878962278366089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.5734870433807373},{"x":0.22177419066429138,"y":0.5734870433807373},{"x":0.22379031777381897,"y":0.589337170124054},{"x":0.2177419364452362,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2177419364452362,0.5734870433807373,0.22379031777381897,0.589337170124054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5720461010932922},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5878962278366089},{"x":0.2177419364452362,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2127419364452362,0.5650461010932922,0.2852419364452362,0.5948962278366089],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.6008645296096802},{"x":0.4354838728904724,"y":0.6008645296096802},{"x":0.4354838728904724,"y":0.6181555986404419},{"x":0.3568548262119293,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوالفضل","boundary":[0.3568548262119293,0.6008645296096802,0.4354838728904724,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.6008645296096802},{"x":0.34879031777381897,"y":0.6008645296096802},{"x":0.34879031777381897,"y":0.6181555986404419},{"x":0.3004032373428345,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.3004032373428345,0.6008645296096802,0.34879031777381897,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.6008645296096802},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6008645296096802},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6181555986404419},{"x":0.2177419364452362,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بختیاری","boundary":[0.2177419364452362,0.6008645296096802,0.29032257199287415,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5120967626571655,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5120967626571655,"y":0.6469740867614746},{"x":0.42943549156188965,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیرعامل","boundary":[0.42943549156188965,0.6296830177307129,0.5120967626571655,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4213709533214569,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4213709533214569,"y":0.6469740867614746},{"x":0.3588709533214569,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.3588709533214569,0.6296830177307129,0.4213709533214569,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.6296830177307129},{"x":0.35080644488334656,"y":0.6296830177307129},{"x":0.35080644488334656,"y":0.6469740867614746},{"x":0.2822580635547638,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2822580635547638,0.6296830177307129,0.35080644488334656,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.6296830177307129},{"x":0.27217742800712585,"y":0.6296830177307129},{"x":0.27217742800712585,"y":0.6484149694442749},{"x":0.21572580933570862,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.21572580933570862,0.6296830177307129,0.27217742800712585,0.6484149694442749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5120967626571655,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5120967626571655,"y":0.6484149694442749},{"x":0.21572580933570862,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2107258093357086,0.5938645296096802,0.5170967626571655,0.6554149694442749],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.6873198747634888},{"x":0.30645161867141724,"y":0.6873198747634888},{"x":0.30645161867141724,"y":0.7031700015068054},{"x":0.2983871102333069,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2983871102333069,0.6873198747634888,0.30645161867141724,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22782258689403534,"y":0.6873198747634888},{"x":0.28830644488334656,"y":0.6873198747634888},{"x":0.28830644488334656,"y":0.7031700015068054},{"x":0.22782258689403534,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.22782258689403534,0.6873198747634888,0.28830644488334656,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.6887608170509338},{"x":0.22177419066429138,"y":0.6887608170509338},{"x":0.22177419066429138,"y":0.7046109437942505},{"x":0.21572580933570862,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.21572580933570862,0.6887608170509338,0.22177419066429138,0.7046109437942505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.6873198747634888},{"x":0.30645161867141724,"y":0.6873198747634888},{"x":0.30645161867141724,"y":0.7046109437942505},{"x":0.21572580933570862,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2107258093357086,0.6803198747634888,0.31145161867141724,0.7116109437942505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3629032373428345,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3608871102333069,"y":0.7363112568855286},{"x":0.27217742800712585,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.27419355511665344,0.7146974205970764,0.3608871102333069,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.7146974205970764},{"x":0.2661290466785431,"y":0.7161383032798767},{"x":0.2641128897666931,"y":0.7348703145980835},{"x":0.21572580933570862,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عارف","boundary":[0.2177419364452362,0.7146974205970764,0.2641128897666931,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.7420749068260193},{"x":0.46370968222618103,"y":0.7420749068260193},{"x":0.46370968222618103,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4193548262119293,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4193548262119293,0.7420749068260193,0.46370968222618103,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.7435158491134644},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7435158491134644},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7622478604316711},{"x":0.3447580635547638,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3427419364452362,0.7435158491134644,0.41129031777381897,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782258093357086,"y":0.7449567914009094},{"x":0.33467742800712585,"y":0.7449567914009094},{"x":0.33467742800712585,"y":0.7636887431144714},{"x":0.2782258093357086,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.2782258093357086,0.7449567914009094,0.33467742800712585,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.7463976740837097},{"x":0.27016130089759827,"y":0.7449567914009094},{"x":0.27016130089759827,"y":0.7636887431144714},{"x":0.21572580933570862,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.21572580933570862,0.7463976740837097,0.27016130089759827,0.7636887431144714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.7146974205970764},{"x":0.46370968222618103,"y":0.7132564783096313},{"x":0.46370968222618103,"y":0.7636887431144714},{"x":0.21572580933570862,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2107258093357086,0.7076974205970764,0.46870968222618103,0.7706887431144714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.8270893096923828},{"x":0.5342742204666138,"y":0.8270893096923828},{"x":0.5342742204666138,"y":0.8429394960403442},{"x":0.4677419364452362,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4677419364452362,0.8270893096923828,0.5342742204666138,0.8429394960403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.8285302519798279},{"x":0.46169355511665344,"y":0.8270893096923828},{"x":0.46169355511665344,"y":0.8429394960403442},{"x":0.4092741906642914,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4092741906642914,0.8285302519798279,0.46169355511665344,0.8429394960403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.8285302519798279},{"x":0.39919355511665344,"y":0.8285302519798279},{"x":0.39919355511665344,"y":0.8429394960403442},{"x":0.3427419364452362,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3427419364452362,0.8285302519798279,0.39919355511665344,0.8429394960403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.8285302519798279},{"x":0.33669355511665344,"y":0.8285302519798279},{"x":0.33669355511665344,"y":0.8443803787231445},{"x":0.28830644488334656,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.28830644488334656,0.8285302519798279,0.33669355511665344,0.8443803787231445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5342742204666138,"y":0.8270893096923828},{"x":0.5342742204666138,"y":0.8429394960403442},{"x":0.28830644488334656,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28330644488334655,0.8215302519798279,0.5392742204666138,0.8499394960403442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8674351572990417},{"x":0.39717742800712585,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.39717742800712585,0.8559077978134155,0.4395161271095276,0.8674351572990417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8674351572990417},{"x":0.39717742800712585,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.39217742800712585,0.8489077978134155,0.4445161271095276,0.8744351572990418],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/YQewoRJySiCOTUJv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/RRFGkJwpQZPQqPyR.jpg","blurred":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/ceXorpFhYmUnvRUV.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.00035981400359061454,0.00018715793942168397,0.9982908429301555,0.9987607695774662]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8427419066429138,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8407257795333862,"y":0.15129682421684265},{"x":0.788306474685669,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7903226017951965,0.13832853734493256,0.8407257795333862,0.15129682421684265]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8427419066429138,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8407257795333862,"y":0.15129682421684265},{"x":0.788306474685669,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7853226017951965,0.13132853734493255,0.8457257795333862,0.15829682421684266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6814516186714172,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6794354915618896,"y":0.2046109437942505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.19596542418003082,0.6814516186714172,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6693548560142517,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6693548560142517,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6512096524238586,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۴۰","boundary":[0.6512096524238586,0.19596542418003082,0.6693548560142517,0.2046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6451612710952759,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6451612710952759,"y":0.20605187118053436},{"x":0.6310483813285828,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6290322542190552,0.1974063366651535,0.6451612710952759,0.20605187118053436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6270161271095276,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6290322542190552,"y":0.20605187118053436},{"x":0.6270161271095276,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6270161271095276,0.1974063366651535,0.6290322542190552,0.20605187118053436]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6814516186714172,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2031700313091278},{"x":0.6270161271095276,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6220161271095276,0.1904063366651535,0.6864516186714172,0.2101700313091278],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6693548560142517,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6693548560142517,"y":0.22478386759757996},{"x":0.5302419066429138,"y":0.22478386759757996}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-600-275-148-5","boundary":[0.5302419066429138,0.2161383330821991,0.6693548560142517,0.22478386759757996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6814516186714172,"y":0.22478386759757996},{"x":0.6794354915618896,"y":0.22478386759757996}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.2161383330821991,0.6814516186714172,0.22478386759757996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6814516186714172,"y":0.22478386759757996},{"x":0.5302419066429138,"y":0.22478386759757996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5252419066429138,0.2091383330821991,0.6864516186714172,0.23178386759757996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6814516186714172,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6814516186714172,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6794354915618896,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.13832853734493256,0.6814516186714172,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6713709831237793,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6713709831237793,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6512096524238586,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سالگ","boundary":[0.6512096524238586,0.13832853734493256,0.6713709831237793,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6431451439857483,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6431451439857483,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6391128897666931,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6391128897666931,0.13832853734493256,0.6431451439857483,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6350806355476379,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6350806355476379,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6129032373428345,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برونو","boundary":[0.6129032373428345,0.13832853734493256,0.6350806355476379,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5483871102333069,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5483871102333069,"y":0.15273775160312653},{"x":0.49395161867141724,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Salgues","boundary":[0.49395161867141724,0.13832853734493256,0.5483871102333069,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5544354915618896,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5544354915618896,"y":0.15273775160312653},{"x":0.5483871102333069,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5483871102333069,0.13832853734493256,0.5544354915618896,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.13832853734493256},{"x":0.600806474685669,"y":0.13832853734493256},{"x":0.600806474685669,"y":0.15273775160312653},{"x":0.5584677457809448,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Bruno","boundary":[0.5584677457809448,0.13832853734493256,0.600806474685669,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.15850144624710083},{"x":0.8407257795333862,"y":0.15850144624710083},{"x":0.8387096524238586,"y":0.1729106605052948},{"x":0.8125,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8125,0.15850144624710083,0.8387096524238586,0.1729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.15850144624710083},{"x":0.8064516186714172,"y":0.15850144624710083},{"x":0.8044354915618896,"y":0.17146974802017212},{"x":0.8004032373428345,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8004032373428345,0.15850144624710083,0.8044354915618896,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7963709831237793,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7963709831237793,"y":0.17146974802017212},{"x":0.7802419066429138,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7802419066429138,0.15850144624710083,0.7963709831237793,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.15706051886081696},{"x":0.774193525314331,"y":0.15850144624710083},{"x":0.774193525314331,"y":0.17146974802017212},{"x":0.7358871102333069,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7358871102333069,0.15706051886081696,0.774193525314331,0.17146974802017212]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8407257795333862,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8387096524238586,"y":0.1729106605052948},{"x":0.49395161867141724,"y":0.17002882063388824}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.48895161867141723,0.12988760995864868,0.8437096524238586,0.1799106605052948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6834677457809448,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6834677457809448,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6774193644523621,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6774193644523621,0.15706051886081696,0.6834677457809448,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6693548560142517,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6693548560142517,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6431451439857483,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6431451439857483,0.15706051886081696,0.6693548560142517,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6270161271095276,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6270161271095276,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6209677457809448,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6209677457809448,0.15706051886081696,0.6270161271095276,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6330645084381104,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6330645084381104,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6270161271095276,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6270161271095276,0.15706051886081696,0.6330645084381104,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6391128897666931,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6391128897666931,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6330645084381104,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6330645084381104,0.15706051886081696,0.6391128897666931,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6229838728904724,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6229838728904724,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6169354915618896,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6169354915618896,0.15706051886081696,0.6229838728904724,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6129032373428345,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6129032373428345,"y":0.17146974802017212},{"x":0.586693525314331,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.586693525314331,0.15706051886081696,0.6129032373428345,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5786290168762207,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5786290168762207,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5584677457809448,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5584677457809448,0.15706051886081696,0.5786290168762207,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5544354915618896,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5544354915618896,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5483871102333069,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5483871102333069,0.15706051886081696,0.5544354915618896,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5483871102333069,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5483871102333069,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5100806355476379,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فناوریها","boundary":[0.5100806355476379,0.15706051886081696,0.5483871102333069,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5120967626571655,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5120967626571655,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5060483813285828,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5060483813285828,0.15706051886081696,0.5120967626571655,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5020161271095276,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5020161271095276,"y":0.17146974802017212},{"x":0.4717741906642914,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.4717741906642914,0.15706051886081696,0.5020161271095276,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.15706051886081696},{"x":0.4677419364452362,"y":0.15706051886081696},{"x":0.4677419364452362,"y":0.17146974802017212},{"x":0.46169355511665344,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46169355511665344,0.15706051886081696,0.4677419364452362,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.15706051886081696},{"x":0.45967742800712585,"y":0.15706051886081696},{"x":0.45967742800712585,"y":0.17146974802017212},{"x":0.42943549156188965,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ابزارها","boundary":[0.42943549156188965,0.15706051886081696,0.45967742800712585,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.15706051886081696},{"x":0.42741936445236206,"y":0.15706051886081696},{"x":0.42741936445236206,"y":0.17146974802017212},{"x":0.4213709533214569,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4213709533214569,0.15706051886081696,0.42741936445236206,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.15706051886081696},{"x":0.4213709533214569,"y":0.15706051886081696},{"x":0.4213709533214569,"y":0.17146974802017212},{"x":0.40120968222618103,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برونو","boundary":[0.40120968222618103,0.15706051886081696,0.4213709533214569,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.15706051886081696},{"x":0.39516130089759827,"y":0.15706051886081696},{"x":0.39516130089759827,"y":0.17146974802017212},{"x":0.3608871102333069,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سالگوئز","boundary":[0.3608871102333069,0.15706051886081696,0.39516130089759827,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35080644488334656,"y":0.15706051886081696},{"x":0.35483869910240173,"y":0.15706051886081696},{"x":0.35483869910240173,"y":0.17146974802017212},{"x":0.35080644488334656,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.35080644488334656,0.15706051886081696,0.35483869910240173,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.15706051886081696},{"x":0.3467741906642914,"y":0.15706051886081696},{"x":0.3467741906642914,"y":0.17146974802017212},{"x":0.3165322542190552,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.3165322542190552,0.15706051886081696,0.3467741906642914,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.15706051886081696},{"x":0.3165322542190552,"y":0.15706051886081696},{"x":0.3165322542190552,"y":0.17146974802017212},{"x":0.3104838728904724,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3104838728904724,0.15706051886081696,0.3165322542190552,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2681451737880707,"y":0.15706051886081696},{"x":0.3084677457809448,"y":0.15706051886081696},{"x":0.3084677457809448,"y":0.17146974802017212},{"x":0.2681451737880707,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوالفضل","boundary":[0.2681451737880707,0.15706051886081696,0.3084677457809448,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.15706051886081696},{"x":0.26008063554763794,"y":0.15706051886081696},{"x":0.26008063554763794,"y":0.17146974802017212},{"x":0.23790322244167328,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.23790322244167328,0.15706051886081696,0.26008063554763794,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.15706051886081696},{"x":0.23185484111309052,"y":0.15706051886081696},{"x":0.23185484111309052,"y":0.17146974802017212},{"x":0.19354838132858276,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بختیاری","boundary":[0.19354838132858276,0.15706051886081696,0.23185484111309052,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.15706051886081696},{"x":0.1895161271095276,"y":0.15706051886081696},{"x":0.1895161271095276,"y":0.17146974802017212},{"x":0.18346774578094482,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18346774578094482,0.15706051886081696,0.1895161271095276,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.17579250037670135},{"x":0.8387096524238586,"y":0.17435158789157867},{"x":0.8407257795333862,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7903226017951965,"y":0.18731988966464996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7903226017951965,0.17579250037670135,0.8407257795333862,0.1858789622783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.17579250037670135},{"x":0.7802419066429138,"y":0.17579250037670135},{"x":0.7802419066429138,"y":0.18731988966464996},{"x":0.7600806355476379,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7600806355476379,0.17579250037670135,0.7802419066429138,0.18731988966464996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8407257795333862,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8407257795333862,"y":0.18876080214977264},{"x":0.18346774578094482,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.17846774578094482,0.15006051886081695,0.8457257795333862,0.19576080214977265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6814516186714172,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6814516186714172,"y":0.18876080214977264},{"x":0.6794354915618896,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.1786743551492691,0.6814516186714172,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6713709831237793,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6713709831237793,"y":0.18876080214977264},{"x":0.6431451439857483,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6431451439857483,0.1786743551492691,0.6713709831237793,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6391128897666931,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6391128897666931,"y":0.18876080214977264},{"x":0.6370967626571655,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6370967626571655,0.1786743551492691,0.6391128897666931,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6310483813285828,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6310483813285828,"y":0.18876080214977264},{"x":0.5967742204666138,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5967742204666138,0.1786743551492691,0.6310483813285828,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5927419066429138,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5927419066429138,"y":0.18876080214977264},{"x":0.5544354915618896,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5544354915618896,0.1786743551492691,0.5927419066429138,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5483871102333069,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5483871102333069,"y":0.18876080214977264},{"x":0.5161290168762207,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5161290168762207,0.1786743551492691,0.5483871102333069,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5100806355476379,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5100806355476379,"y":0.18876080214977264},{"x":0.5080645084381104,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5080645084381104,0.1786743551492691,0.5100806355476379,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.17723342776298523},{"x":0.5040322542190552,"y":0.17723342776298523},{"x":0.5040322542190552,"y":0.18876080214977264},{"x":0.47379031777381897,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸.","boundary":[0.47379031777381897,0.17723342776298523,0.5040322542190552,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.17723342776298523},{"x":0.4677419364452362,"y":0.17723342776298523},{"x":0.4677419364452362,"y":0.18876080214977264},{"x":0.44556450843811035,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.44556450843811035,0.17723342776298523,0.4677419364452362,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.17723342776298523},{"x":0.4395161271095276,"y":0.17723342776298523},{"x":0.4395161271095276,"y":0.18876080214977264},{"x":0.4233871102333069,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4233871102333069,0.17723342776298523,0.4395161271095276,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.17723342776298523},{"x":0.41733869910240173,"y":0.17723342776298523},{"x":0.41733869910240173,"y":0.18876080214977264},{"x":0.3911290466785431,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3911290466785431,0.17723342776298523,0.41733869910240173,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.19452449679374695},{"x":0.8407257795333862,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8427419066429138,"y":0.20605187118053436},{"x":0.7903226017951965,"y":0.20749279856681824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7903226017951965,0.19452449679374695,0.8427419066429138,0.20605187118053436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7802419066429138,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7802419066429138,"y":0.20749279856681824},{"x":0.7439516186714172,"y":0.20893371105194092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7439516186714172,0.19596542418003082,0.7802419066429138,0.20749279856681824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.21325647830963135},{"x":0.8427419066429138,"y":0.21325647830963135},{"x":0.8427419066429138,"y":0.22478386759757996},{"x":0.8145161271095276,"y":0.22478386759757996}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8145161271095276,0.21325647830963135,0.8427419066429138,0.22478386759757996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.23054754734039307},{"x":0.8427419066429138,"y":0.23054754734039307},{"x":0.8427419066429138,"y":0.24495677649974823},{"x":0.8044354915618896,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8044354915618896,0.23054754734039307,0.8427419066429138,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.23054754734039307},{"x":0.7963709831237793,"y":0.23054754734039307},{"x":0.7963709831237793,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7540322542190552,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7540322542190552,0.23054754734039307,0.7963709831237793,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.23054754734039307},{"x":0.7479838728904724,"y":0.23054754734039307},{"x":0.7479838728904724,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7137096524238586,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7137096524238586,0.23054754734039307,0.7479838728904724,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6814516186714172,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6814516186714172,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6794354915618896,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.23342940211296082,0.6814516186714172,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6713709831237793,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6713709831237793,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6572580933570862,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6572580933570862,0.23342940211296082,0.6713709831237793,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8407257795333862,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8407257795333862,"y":0.26224783062934875},{"x":0.7963709831237793,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7963709831237793,0.24927954375743866,0.8407257795333862,0.26224783062934875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.17723342776298523},{"x":0.8427419066429138,"y":0.17723342776298523},{"x":0.8427419066429138,"y":0.26224783062934875},{"x":0.3911290466785431,"y":0.26224783062934875}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3861290466785431,0.17023342776298522,0.8477419066429138,0.26924783062934876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6834677457809448,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6834677457809448,"y":0.2651296854019165},{"x":0.6774193644523621,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6774193644523621,0.25072047114372253,0.6834677457809448,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6713709831237793,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2651296854019165},{"x":0.6512096524238586,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6512096524238586,0.24927954375743866,0.6713709831237793,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6391128897666931,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6391128897666931,"y":0.2651296854019165},{"x":0.6129032373428345,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6129032373428345,0.24927954375743866,0.6391128897666931,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6108871102333069,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6108871102333069,"y":0.2651296854019165},{"x":0.5987903475761414,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5987903475761414,0.24927954375743866,0.6108871102333069,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5967742204666138,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5967742204666138,"y":0.2651296854019165},{"x":0.5766128897666931,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.5766128897666931,0.24927954375743866,0.5967742204666138,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5685483813285828,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5685483813285828,"y":0.2651296854019165},{"x":0.538306474685669,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.538306474685669,0.24927954375743866,0.5685483813285828,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5322580933570862,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5322580933570862,"y":0.2651296854019165},{"x":0.5262096524238586,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5262096524238586,0.24927954375743866,0.5322580933570862,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5262096524238586,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5262096524238586,"y":0.2651296854019165},{"x":0.5201612710952759,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5201612710952759,0.24927954375743866,0.5262096524238586,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5161290168762207,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5161290168762207,"y":0.2651296854019165},{"x":0.5100806355476379,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.5100806355476379,0.24927954375743866,0.5161290168762207,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5020161271095276,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5020161271095276,"y":0.2636887729167938},{"x":0.4959677457809448,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4959677457809448,0.24927954375743866,0.5020161271095276,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.24783861637115479},{"x":0.2943548262119293,"y":0.24783861637115479},{"x":0.2943548262119293,"y":0.2636887729167938},{"x":0.24596774578094482,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Society","boundary":[0.24596774578094482,0.24783861637115479,0.2943548262119293,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30443549156188965,"y":0.24783861637115479},{"x":0.32056450843811035,"y":0.24783861637115479},{"x":0.32056450843811035,"y":0.2636887729167938},{"x":0.30443549156188965,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"5.0","boundary":[0.30443549156188965,0.24783861637115479,0.32056450843811035,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.24783861637115479},{"x":0.33467742800712585,"y":0.24783861637115479},{"x":0.33467742800712585,"y":0.2636887729167938},{"x":0.3286290466785431,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3286290466785431,0.24783861637115479,0.33467742800712585,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.24783861637115479},{"x":0.39516130089759827,"y":0.24927954375743866},{"x":0.39516130089759827,"y":0.2636887729167938},{"x":0.33870968222618103,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Industry","boundary":[0.33870968222618103,0.24783861637115479,0.39516130089759827,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4193548262119293,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4193548262119293,"y":0.2636887729167938},{"x":0.4052419364452362,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.4052419364452362,0.24927954375743866,0.4193548262119293,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.24927954375743866},{"x":0.44354838132858276,"y":0.24927954375743866},{"x":0.44354838132858276,"y":0.2636887729167938},{"x":0.4213709533214569,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"the","boundary":[0.4213709533214569,0.24927954375743866,0.44354838132858276,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4959677457809448,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4959677457809448,"y":0.2651296854019165},{"x":0.4495967626571655,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Future","boundary":[0.4495967626571655,0.24927954375743866,0.4959677457809448,0.2651296854019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6834677457809448,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6834677457809448,"y":0.2665705978870392},{"x":0.24596774578094482,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24096774578094482,0.24083861637115478,0.6884677457809448,0.2735705978870392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"2018","boundary":[0.6330645084381104,0.2636887729167938,0.6713709831237793,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6270161271095276,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6270161271095276,0.2636887729167938,0.6330645084381104,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38306450843811035,"y":0.2636887729167938},{"x":0.47782257199287415,"y":0.2636887729167938},{"x":0.47782257199287415,"y":0.2795388996601105},{"x":0.38306450843811035,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Technologies","boundary":[0.38306450843811035,0.2636887729167938,0.47782257199287415,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.2636887729167938},{"x":0.4818548262119293,"y":0.2636887729167938},{"x":0.4818548262119293,"y":0.2795388996601105},{"x":0.47580644488334656,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.47580644488334656,0.2636887729167938,0.4818548262119293,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5483871102333069,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5483871102333069,"y":0.2795388996601105},{"x":0.4838709533214569,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Methods","boundary":[0.4838709533214569,0.2636887729167938,0.5483871102333069,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5786290168762207,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5786290168762207,"y":0.2795388996601105},{"x":0.5544354915618896,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5544354915618896,0.2636887729167938,0.5786290168762207,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.2636887729167938},{"x":0.625,"y":0.2636887729167938},{"x":0.625,"y":0.2795388996601105},{"x":0.586693525314331,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Tools","boundary":[0.586693525314331,0.2636887729167938,0.625,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.2636887729167938},{"x":0.3770161271095276,"y":0.2636887729167938},{"x":0.3770161271095276,"y":0.2795388996601105},{"x":0.35483869910240173,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"است","boundary":[0.35483869910240173,0.2636887729167938,0.3770161271095276,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.2636887729167938},{"x":0.35282257199287415,"y":0.2636887729167938},{"x":0.35282257199287415,"y":0.2795388996601105},{"x":0.3467741906642914,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3467741906642914,0.2636887729167938,0.35282257199287415,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.2853025794029236},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2853025794029236},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8064516186714172,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8064516186714172,0.2853025794029236,0.8407257795333862,0.2982708811759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"fa","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2982708811759949},{"x":0.3467741906642914,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3417741906642914,0.2566887729167938,0.8457257795333862,0.3052708811759949],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6834677457809448,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6834677457809448,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6794354915618896,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.2838616669178009,0.6834677457809448,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6713709831237793,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6451612710952759,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.6451612710952759,0.2838616669178009,0.6713709831237793,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6270161271095276,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6270161271095276,0.2838616669178009,0.6330645084381104,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6229838728904724,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6229838728904724,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5927419066429138,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.5927419066429138,0.2838616669178009,0.6229838728904724,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.28097984194755554},{"x":0.36895161867141724,"y":0.2824207544326782},{"x":0.36895161867141724,"y":0.2982708811759949},{"x":0.2983871102333069,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Industries","boundary":[0.2983871102333069,0.28097984194755554,0.36895161867141724,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.2824207544326782},{"x":0.38508063554763794,"y":0.2824207544326782},{"x":0.38508063554763794,"y":0.2982708811759949},{"x":0.375,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.375,0.2824207544326782,0.38508063554763794,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931451737880707,"y":0.2824207544326782},{"x":0.49395161867141724,"y":0.2824207544326782},{"x":0.49395161867141724,"y":0.2982708811759949},{"x":0.3931451737880707,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Technological","boundary":[0.3931451737880707,0.2824207544326782,0.49395161867141724,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.2824207544326782},{"x":0.586693525314331,"y":0.2824207544326782},{"x":0.586693525314331,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5020161271095276,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"innovations","boundary":[0.5020161271095276,0.2824207544326782,0.586693525314331,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.30547550320625305},{"x":0.8427419066429138,"y":0.30547550320625305},{"x":0.8427419066429138,"y":0.31700289249420166},{"x":0.8064516186714172,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8064516186714172,0.30547550320625305,0.8427419066429138,0.31700289249420166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.28097984194755554},{"x":0.8427419066429138,"y":0.2838616669178009},{"x":0.8407257795333862,"y":0.31700289249420166},{"x":0.2983871102333069,"y":0.3141210377216339}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2933871102333069,0.27397984194755554,0.8457257795333862,0.32400289249420167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6854838728904724,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6854838728904724,"y":0.31844380497932434},{"x":0.6794354915618896,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.3025936484336853,0.6854838728904724,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6713709831237793,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6713709831237793,"y":0.31844380497932434},{"x":0.6310483813285828,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.6310483813285828,0.3025936484336853,0.6713709831237793,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6169354915618896,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6169354915618896,"y":0.31844380497932434},{"x":0.6068548560142517,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6068548560142517,0.3025936484336853,0.6169354915618896,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5987903475761414,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5987903475761414,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5826612710952759,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5826612710952759,0.3025936484336853,0.5987903475761414,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5786290168762207,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5786290168762207,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5625,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5625,0.3025936484336853,0.5786290168762207,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5544354915618896,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5544354915618896,"y":0.31700289249420166},{"x":0.5141128897666931,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5141128897666931,0.3025936484336853,0.5544354915618896,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.3011527359485626},{"x":0.38104838132858276,"y":0.3011527359485626},{"x":0.38104838132858276,"y":0.31700289249420166},{"x":0.2983871102333069,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Technology","boundary":[0.2983871102333069,0.3011527359485626,0.38104838132858276,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.3025936484336853},{"x":0.39919355511665344,"y":0.3025936484336853},{"x":0.39919355511665344,"y":0.31700289249420166},{"x":0.3870967626571655,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3870967626571655,0.3025936484336853,0.39919355511665344,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.3025936484336853},{"x":0.4495967626571655,"y":0.3025936484336853},{"x":0.4495967626571655,"y":0.31700289249420166},{"x":0.4052419364452362,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Social","boundary":[0.4052419364452362,0.3025936484336853,0.4495967626571655,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5040322542190552,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5040322542190552,"y":0.31844380497932434},{"x":0.4536290466785431,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"aspects","boundary":[0.4536290466785431,0.3025936484336853,0.5040322542190552,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8387096524238586,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8387096524238586,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8064516186714172,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8064516186714172,0.32276657223701477,0.8387096524238586,0.33573487401008606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.3011527359485626},{"x":0.8407257795333862,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8387096524238586,"y":0.33573487401008606},{"x":0.2963709533214569,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2933871102333069,0.2941527359485626,0.8437096524238586,0.34273487401008607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.3213256597518921},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3213256597518921},{"x":0.6834677457809448,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6774193644523621,"y":0.33717578649520874}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6774193644523621,0.3213256597518921,0.6834677457809448,0.33717578649520874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.3213256597518921},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3213256597518921},{"x":0.6693548560142517,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6532257795333862,"y":0.33717578649520874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6532257795333862,0.3213256597518921,0.6693548560142517,0.33717578649520874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.319884717464447},{"x":0.6391128897666931,"y":0.3213256597518921},{"x":0.6391128897666931,"y":0.33573487401008606},{"x":0.600806474685669,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.600806474685669,0.319884717464447,0.6391128897666931,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5080645084381104,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5060483813285828,"y":0.3342939615249634},{"x":0.4415322542190552,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Artificial","boundary":[0.44354838132858276,0.31844380497932434,0.5060483813285828,0.3342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5947580933570862,"y":0.319884717464447},{"x":0.5947580933570862,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5100806355476379,"y":0.3342939615249634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"intelligence","boundary":[0.5100806355476379,0.31844380497932434,0.5947580933570862,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.3400576412677765},{"x":0.8427419066429138,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8427419066429138,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8044354915618896,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8044354915618896,0.3400576412677765,0.8427419066429138,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.34149855375289917},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3400576412677765},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7681451439857483,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7681451439857483,0.34149855375289917,0.8004032373428345,0.3515850007534027]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8427419066429138,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3530259430408478},{"x":0.4415322542190552,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43653225421905517,0.31144380497932433,0.8477419066429138,0.3600259430408478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6814516186714172,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6814516186714172,"y":0.3515850007534027},{"x":0.6794354915618896,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.34149855375289917,0.6814516186714172,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6713709831237793,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6713709831237793,"y":0.3515850007534027},{"x":0.649193525314331,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عارف","boundary":[0.649193525314331,0.34149855375289917,0.6713709831237793,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6451612710952759,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6451612710952759,"y":0.3515850007534027},{"x":0.6411290168762207,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6411290168762207,0.34149855375289917,0.6451612710952759,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6370967626571655,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6370967626571655,"y":0.3515850007534027},{"x":0.5887096524238586,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.5887096524238586,0.34149855375289917,0.6370967626571655,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5887096524238586,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5887096524238586,"y":0.3515850007534027},{"x":0.586693525314331,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.586693525314331,0.34149855375289917,0.5887096524238586,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5786290168762207,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5786290168762207,"y":0.3515850007534027},{"x":0.5544354915618896,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۰","boundary":[0.5544354915618896,0.34149855375289917,0.5786290168762207,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5463709831237793,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5463709831237793,"y":0.3515850007534027},{"x":0.5403226017951965,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5403226017951965,0.34149855375289917,0.5463709831237793,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5362903475761414,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5362903475761414,"y":0.3515850007534027},{"x":0.5342742204666138,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5342742204666138,0.34149855375289917,0.5362903475761414,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5282257795333862,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5282257795333862,"y":0.3530259430408478},{"x":0.4979838728904724,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4979838728904724,0.34149855375289917,0.5282257795333862,0.3530259430408478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3573487102985382},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8064516186714172,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8064516186714172,0.3587896227836609,0.8407257795333862,0.3703170120716095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3573487102985382},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7681451439857483,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7681451439857483,0.3587896227836609,0.8004032373428345,0.3717579245567322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.34149855375289917},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3717579245567322},{"x":0.5,"y":0.3746397793292999}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4929838728904724,0.33449855375289916,0.8477419066429138,0.3787579245567322],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6814516186714172,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6814516186714172,"y":0.37319883704185486},{"x":0.6794354915618896,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.3631123900413513,0.6814516186714172,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6713709831237793,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6713709831237793,"y":0.37319883704185486},{"x":0.6451612710952759,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.6451612710952759,0.3631123900413513,0.6713709831237793,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6391128897666931,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6391128897666931,"y":0.37319883704185486},{"x":0.6048387289047241,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بختیاری","boundary":[0.6048387289047241,0.3631123900413513,0.6391128897666931,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.3631123900413513},{"x":0.600806474685669,"y":0.3631123900413513},{"x":0.600806474685669,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5967742204666138,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5967742204666138,0.3631123900413513,0.600806474685669,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5907257795333862,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5907257795333862,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5524193644523621,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابوالفضل","boundary":[0.5524193644523621,0.3631123900413513,0.5907257795333862,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5504032373428345,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5504032373428345,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5463709831237793,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5463709831237793,0.3631123900413513,0.5504032373428345,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5403226017951965,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5403226017951965,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5141128897666931,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۷","boundary":[0.5141128897666931,0.3631123900413513,0.5403226017951965,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5060483813285828,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5060483813285828,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5040322542190552,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5040322542190552,0.3631123900413513,0.5060483813285828,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5,"y":0.37319883704185486},{"x":0.4979838728904724,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4979838728904724,0.3631123900413513,0.5,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.3631123900413513},{"x":0.49193549156188965,"y":0.3631123900413513},{"x":0.49193549156188965,"y":0.37319883704185486},{"x":0.46169355511665344,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.46169355511665344,0.3631123900413513,0.49193549156188965,0.37319883704185486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3775216042995453},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8044354915618896,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8044354915618896,0.37896254658699036,0.8407257795333862,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8004032373428345,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8004032373428345,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7681451439857483,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7681451439857483,0.38040345907211304,0.8004032373428345,0.39193084836006165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.3631123900413513},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3631123900413513},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3933717608451843},{"x":0.46169355511665344,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.45669355511665344,0.3561123900413513,0.8477419066429138,0.40037176084518433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6834677457809448,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6834677457809448,"y":0.394812673330307},{"x":0.6774193644523621,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6774193644523621,0.37896254658699036,0.6834677457809448,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6713709831237793,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6713709831237793,"y":0.394812673330307},{"x":0.6411290168762207,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6411290168762207,0.37896254658699036,0.6713709831237793,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6330645084381104,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6330645084381104,"y":0.394812673330307},{"x":0.5967742204666138,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5967742204666138,0.37896254658699036,0.6330645084381104,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5907257795333862,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5907257795333862,"y":0.394812673330307},{"x":0.5604838728904724,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5604838728904724,0.37896254658699036,0.5907257795333862,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3891128897666931,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3891128897666931,"y":0.39193084836006165},{"x":0.32056450843811035,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Industrial","boundary":[0.32056450843811035,0.3760806918144226,0.3891128897666931,0.39193084836006165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.3760806918144226},{"x":0.48991936445236206,"y":0.3775216042995453},{"x":0.48991936445236206,"y":0.3933717608451843},{"x":0.3911290466785431,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Management","boundary":[0.3911290466785431,0.3760806918144226,0.48991936445236206,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.3775216042995453},{"x":0.5504032373428345,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5504032373428345,"y":0.3933717608451843},{"x":0.49395161867141724,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Institute","boundary":[0.49395161867141724,0.3775216042995453,0.5504032373428345,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8245967626571655,"y":0.39913544058799744},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4135446548461914},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4121037423610687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8245967626571655,0.39913544058799744,0.8427419066429138,0.4135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.39913544058799744},{"x":0.8185483813285828,"y":0.39913544058799744},{"x":0.8185483813285828,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4121037423610687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7943548560142517,0.39913544058799744,0.8185483813285828,0.4121037423610687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.39913544058799744},{"x":0.788306474685669,"y":0.39913544058799744},{"x":0.788306474685669,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4121037423610687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7580645084381104,0.39913544058799744,0.788306474685669,0.4121037423610687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.3760806918144226},{"x":0.8447580933570862,"y":0.3818443715572357},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4135446548461914},{"x":0.32056450843811035,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31556450843811035,0.3690806918144226,0.8477419066429138,0.4205446548461914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6794354915618896,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.4005763828754425,0.6834677457809448,0.4149855971336365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6451612710952759,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6451612710952759,0.4005763828754425,0.6713709831237793,0.4149855971336365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6411290168762207,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6411290168762207,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6088709831237793,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۶۲","boundary":[0.6088709831237793,0.4005763828754425,0.6411290168762207,0.4149855971336365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6088709831237793,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6088709831237793,"y":0.4135446548461914},{"x":0.6028226017951965,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"س","boundary":[0.6028226017951965,0.4005763828754425,0.6088709831237793,0.4135446548461914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5927419066429138,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5927419066429138,"y":0.4135446548461914},{"x":0.5887096524238586,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"/","boundary":[0.5887096524238586,0.4005763828754425,0.5927419066429138,0.4135446548461914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5362903475761414,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HD۳۰","boundary":[0.5362903475761414,0.4005763828754425,0.5766128897666931,0.4149855971336365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4135446548461914},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"/","boundary":[0.5766128897666931,0.4005763828754425,0.5826612710952759,0.4135446548461914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.4005763828754425},{"x":0.586693525314331,"y":0.4005763828754425},{"x":0.586693525314331,"y":0.4135446548461914},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.5826612710952759,0.4005763828754425,0.586693525314331,0.4135446548461914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.39913544058799744},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5362903475761414,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5312903475761414,0.39213544058799743,0.6884677457809448,0.4219855971336365],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8245967626571655,"y":0.42219018936157227},{"x":0.8407257795333862,"y":0.42219018936157227},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4322766661643982},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8245967626571655,0.42219018936157227,0.8407257795333862,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.42219018936157227},{"x":0.8185483813285828,"y":0.42219018936157227},{"x":0.8185483813285828,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7923387289047241,0.42219018936157227,0.8185483813285828,0.4308357238769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.42219018936157227},{"x":0.788306474685669,"y":0.42219018936157227},{"x":0.788306474685669,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7560483813285828,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7560483813285828,0.42219018936157227,0.788306474685669,0.4322766661643982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.42219018936157227},{"x":0.8407257795333862,"y":0.42219018936157227},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7560483813285828,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7510483813285828,0.41519018936157226,0.8457257795333862,0.4392766661643982],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6713709831237793,"y":0.42219018936157227},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵۸/۴۰۳۸","boundary":[0.6169354915618896,0.42363113164901733,0.6713709831237793,0.4308357238769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.42219018936157227},{"x":0.6814516186714172,"y":0.42219018936157227},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6794354915618896,"y":0.4308357238769531}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.42219018936157227,0.6814516186714172,0.4308357238769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6814516186714172,"y":0.42219018936157227},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6119354915618896,0.41663113164901733,0.6864516186714172,0.43783572387695313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.439481258392334},{"x":0.8427419066429138,"y":0.439481258392334},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4524495601654053},{"x":0.8084677457809448,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8084677457809448,0.439481258392334,0.8427419066429138,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8044354915618896,"y":0.439481258392334},{"x":0.8044354915618896,"y":0.45389050245285034},{"x":0.7439516186714172,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7439516186714172,0.44092220067977905,0.8044354915618896,0.45389050245285034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.44092220067977905},{"x":0.7399193644523621,"y":0.44092220067977905},{"x":0.7399193644523621,"y":0.45389050245285034},{"x":0.7217742204666138,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7217742204666138,0.44092220067977905,0.7399193644523621,0.45389050245285034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8427419066429138,"y":0.439481258392334},{"x":0.8427419066429138,"y":0.45389050245285034},{"x":0.7217742204666138,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7167742204666138,0.43392220067977905,0.8477419066429138,0.46089050245285035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6209677457809448,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶۲۹۶۵۵","boundary":[0.6209677457809448,0.4452449679374695,0.6713709831237793,0.4524495601654053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6794354915618896,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.4452449679374695,0.6814516186714172,0.4524495601654053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6209677457809448,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6159677457809448,0.4382449679374695,0.6864516186714172,0.4594495601654053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8165322542190552,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8165322542190552,"y":0.5317003130912781},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"اذا","boundary":[0.7923387289047241,0.5201728940010071,0.8165322542190552,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5317003130912781},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.7822580933570862,0.5201728940010071,0.7923387289047241,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5317003130912781},{"x":0.7298387289047241,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"ريت","boundary":[0.7298387289047241,0.5201728940010071,0.7802419066429138,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.5201728940010071},{"x":0.725806474685669,"y":0.5201728940010071},{"x":0.725806474685669,"y":0.5317003130912781},{"x":0.6754032373428345,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"صنعا","boundary":[0.6754032373428345,0.5201728940010071,0.725806474685669,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5446686148643494},{"x":0.774193525314331,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.774193525314331,0.5331411957740784,0.8104838728904724,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"آمونت","boundary":[0.7459677457809448,0.5331411957740784,0.7721773982048035,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.7016128897666931,0.5331411957740784,0.7338709831237793,0.5446686148643494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"ar","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8165322542190552,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8165322542190552,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6754032373428345,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.6704032373428345,0.5131728940010071,0.8215322542190552,0.5516686148643494],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.5576369166374207},{"x":0.788306474685669,"y":0.5576369166374207},{"x":0.788306474685669,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7540322542190552,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7540322542190552,0.5576369166374207,0.788306474685669,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7217742204666138,0.5576369166374207,0.7278226017951965,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7318548560142517,0.5576369166374207,0.7379032373428345,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7379032373428345,0.5576369166374207,0.7439516186714172,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7177419066429138,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7177419066429138,0.5576369166374207,0.7217742204666138,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.5576369166374207},{"x":0.711693525314331,"y":0.5576369166374207},{"x":0.711693525314331,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6774193644523621,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.6774193644523621,0.5576369166374207,0.711693525314331,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6391128897666931,0.5576369166374207,0.6693548560142517,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6330645084381104,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6330645084381104,0.5576369166374207,0.6391128897666931,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5967742204666138,0.5576369166374207,0.6270161271095276,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.5576369166374207},{"x":0.586693525314331,"y":0.5576369166374207},{"x":0.586693525314331,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5766128897666931,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5766128897666931,0.5576369166374207,0.586693525314331,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5766128897666931,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5766128897666931,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5725806355476379,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5725806355476379,0.5576369166374207,0.5766128897666931,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5463709831237793,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5463709831237793,0.5576369166374207,0.5665322542190552,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5221773982048035,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5221773982048035,0.5576369166374207,0.5322580933570862,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5161290168762207,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5161290168762207,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5120967626571655,0.5576369166374207,0.5161290168762207,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4677419364452362,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارها","boundary":[0.4677419364452362,0.5576369166374207,0.5080645084381104,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5821325778961182},{"x":0.788306474685669,"y":0.5821325778961182},{"x":0.788306474685669,"y":0.5965417623519897},{"x":0.75,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.75,0.5821325778961182,0.788306474685669,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7479838728904724,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7479838728904724,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7439516186714172,0.5821325778961182,0.7479838728904724,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6915322542190552,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابوالفضل","boundary":[0.6915322542190552,0.5821325778961182,0.7358871102333069,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.5821325778961182},{"x":0.6854838728904724,"y":0.5821325778961182},{"x":0.6854838728904724,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6552419066429138,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.6552419066429138,0.5821325778961182,0.6854838728904724,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.5806916356086731},{"x":0.649193525314331,"y":0.5821325778961182},{"x":0.649193525314331,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6048387289047241,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بختیاری","boundary":[0.6048387289047241,0.5806916356086731,0.649193525314331,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7600806355476379,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7600806355476379,0.6023054718971252,0.7903226017951965,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7600806355476379,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7620967626571655,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7560483813285828,0.6023054718971252,0.7620967626571655,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7479838728904724,"y":0.6023054718971252},{"x":0.75,"y":0.6167147159576416},{"x":0.711693525314331,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7096773982048035,0.6023054718971252,0.75,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7036290168762207,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7056451439857483,"y":0.6181555986404419},{"x":0.663306474685669,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.663306474685669,0.6037464141845703,0.7056451439857483,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6229838728904724,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6209677457809448,0.6037464141845703,0.6572580933570862,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7358871102333069,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7358871102333069,0.6268011331558228,0.7903226017951965,0.6412103772163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7358871102333069,"y":0.639769434928894},{"x":0.7298387289047241,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7298387289047241,0.6268011331558228,0.7358871102333069,0.639769434928894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7237903475761414,"y":0.639769434928894},{"x":0.6935483813285828,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"راضیه","boundary":[0.6935483813285828,0.6268011331558228,0.7237903475761414,0.639769434928894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6875,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6875,"y":0.639769434928894},{"x":0.6471773982048035,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.6471773982048035,0.6268011331558228,0.6875,0.639769434928894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6411290168762207,"y":0.639769434928894},{"x":0.6048387289047241,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروزان","boundary":[0.6048387289047241,0.6268011331558228,0.6411290168762207,0.639769434928894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4677419364452362,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4627419364452362,0.5506369166374206,0.7953226017951965,0.6482103772163391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7600806355476379,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7600806355476379,0.6484149694442749,0.7903226017951965,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7540322542190552,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7540322542190552,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7318548560142517,0.6469740867614746,0.7540322542190552,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6613832712173462},{"x":0.725806474685669,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725806474685669,0.6469740867614746,0.7278226017951965,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7197580933570862,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7197580933570862,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6895161271095276,0.6469740867614746,0.7197580933570862,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983871102333069,0.6685879230499268,0.8064516186714172,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7338709831237793,0.6685879230499268,0.7903226017951965,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.670028805732727},{"x":0.7318548560142517,"y":0.670028805732727},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6829971075057983},{"x":0.725806474685669,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725806474685669,0.670028805732727,0.7318548560142517,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7903226017951965,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7580645084381104,0.6902016997337341,0.7903226017951965,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7520161271095276,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7459677457809448,0.6902016997337341,0.7520161271095276,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7074927687644958},{"x":0.600806474685669,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱۴۸-۲۷۵-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.600806474685669,0.6887608170509338,0.7399193644523621,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5987903475761414,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7060518860816956},{"x":0.5927419066429138,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5927419066429138,0.6887608170509338,0.5987903475761414,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5907257795333862,"y":0.7060518860816956},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"5-148-275-600-978","boundary":[0.4254032373428345,0.6887608170509338,0.5907257795333862,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.6887608170509338},{"x":0.42943549156188965,"y":0.6887608170509338},{"x":0.42943549156188965,"y":0.7060518860816956},{"x":0.4233871102333069,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4233871102333069,0.6887608170509338,0.42943549156188965,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.6887608170509338},{"x":0.41733869910240173,"y":0.6887608170509338},{"x":0.41733869910240173,"y":0.7060518860816956},{"x":0.38104838132858276,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISBN","boundary":[0.38104838132858276,0.6887608170509338,0.41733869910240173,0.7060518860816956]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.6455331444740295},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6469740867614746},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7074927687644958},{"x":0.38104838132858276,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.37604838132858276,0.6385331444740295,0.8114516186714172,0.7144927687644959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7681451439857483,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7681451439857483,"y":0.729106605052948},{"x":0.711693525314331,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.711693525314331,0.7146974205970764,0.7681451439857483,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7036290168762207,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7036290168762207,"y":0.729106605052948},{"x":0.663306474685669,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.663306474685669,0.7146974205970764,0.7036290168762207,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6552419066429138,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6552419066429138,"y":0.729106605052948},{"x":0.649193525314331,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.649193525314331,0.7146974205970764,0.6552419066429138,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6471773982048035,"y":0.729106605052948},{"x":0.6451612710952759,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6451612710952759,0.7146974205970764,0.6471773982048035,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6370967626571655,"y":0.729106605052948},{"x":0.6048387289047241,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6048387289047241,0.7146974205970764,0.6370967626571655,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5987903475761414,"y":0.729106605052948},{"x":0.5524193644523621,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولیعصر","boundary":[0.5524193644523621,0.7146974205970764,0.5987903475761414,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5544354915618896,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5544354915618896,"y":0.729106605052948},{"x":0.5483871102333069,"y":0.729106605052948}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5483871102333069,0.7146974205970764,0.5544354915618896,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5423387289047241,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5423387289047241,"y":0.729106605052948},{"x":0.5181451439857483,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.5181451439857483,0.7146974205970764,0.5423387289047241,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5120967626571655,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5120967626571655,"y":0.729106605052948},{"x":0.47983869910240173,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.47983869910240173,0.7146974205970764,0.5120967626571655,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.7146974205970764},{"x":0.47379031777381897,"y":0.7146974205970764},{"x":0.47379031777381897,"y":0.729106605052948},{"x":0.4556451737880707,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.4556451737880707,0.7146974205970764,0.47379031777381897,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.7146974205970764},{"x":0.4536290466785431,"y":0.7146974205970764},{"x":0.4536290466785431,"y":0.729106605052948},{"x":0.4395161271095276,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.4395161271095276,0.7146974205970764,0.4536290466785431,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.7146974205970764},{"x":0.4354838728904724,"y":0.7146974205970764},{"x":0.4354838728904724,"y":0.729106605052948},{"x":0.4334677457809448,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4334677457809448,0.7146974205970764,0.4354838728904724,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.7146974205970764},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7146974205970764},{"x":0.42741936445236206,"y":0.729106605052948},{"x":0.38104838132858276,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.38104838132858276,0.7146974205970764,0.42741936445236206,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3729838728904724,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3729838728904724,"y":0.729106605052948},{"x":0.33669355511665344,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.33669355511665344,0.7146974205970764,0.3729838728904724,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3306451737880707,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3306451737880707,"y":0.729106605052948},{"x":0.29233869910240173,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.29233869910240173,0.7146974205970764,0.3306451737880707,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.7146974205970764},{"x":0.28629031777381897,"y":0.7146974205970764},{"x":0.28629031777381897,"y":0.729106605052948},{"x":0.24395161867141724,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.24395161867141724,0.7146974205970764,0.28629031777381897,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.7146974205970764},{"x":0.23790322244167328,"y":0.7146974205970764},{"x":0.23790322244167328,"y":0.729106605052948},{"x":0.2016129046678543,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.2016129046678543,0.7146974205970764,0.23790322244167328,0.729106605052948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7681451439857483,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7681451439857483,"y":0.729106605052948},{"x":0.2016129046678543,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1966129046678543,0.7076974205970764,0.7731451439857483,0.736106605052948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6915322542190552,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6915322542190552,0.6714697480201721,0.7177419066429138,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6532257795333862,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6532257795333862,0.6714697480201721,0.6834677457809448,0.6786743402481079]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6532257795333862,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6482257795333862,0.6644697480201721,0.7227419066429138,0.6856743402481079],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.740634024143219},{"x":0.5403226017951965,"y":0.7420749068260193},{"x":0.538306474685669,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5181451439857483,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5181451439857483,0.740634024143219,0.538306474685669,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.740634024143219},{"x":0.5181451439857483,"y":0.740634024143219},{"x":0.5181451439857483,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5141128897666931,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5141128897666931,0.740634024143219,0.5181451439857483,0.7521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.7391930818557739},{"x":0.5040322542190552,"y":0.740634024143219},{"x":0.5040322542190552,"y":0.7536023259162903},{"x":0.44354838132858276,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۴۰۴۴۰","boundary":[0.44354838132858276,0.7391930818557739,0.5040322542190552,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6995967626571655,0.7608069181442261,0.7560483813285828,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6532257795333862,0.7608069181442261,0.6935483813285828,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6451612710952759,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6451612710952759,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6370967626571655,0.7608069181442261,0.6451612710952759,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6330645084381104,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6330645084381104,0.7608069181442261,0.6370967626571655,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5927419066429138,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5927419066429138,0.7608069181442261,0.6270161271095276,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیخ","boundary":[0.5645161271095276,0.7608069181442261,0.5887096524238586,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5584677457809448,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5584677457809448,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهایی","boundary":[0.5302419066429138,0.7608069181442261,0.5584677457809448,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7752161622047424},{"x":0.49395161867141724,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.49395161867141724,0.7608069181442261,0.5221773982048035,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.7608069181442261},{"x":0.48991936445236206,"y":0.7608069181442261},{"x":0.48991936445236206,"y":0.7752161622047424},{"x":0.4858871102333069,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4858871102333069,0.7608069181442261,0.48991936445236206,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.7608069181442261},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7608069181442261},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7752161622047424},{"x":0.44758063554763794,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.44758063554763794,0.7608069181442261,0.47983869910240173,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4395161271095276,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4395161271095276,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3870967626571655,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانشناسی","boundary":[0.3870967626571655,0.7608069181442261,0.4395161271095276,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.7608069181442261},{"x":0.38306450843811035,"y":0.7608069181442261},{"x":0.38306450843811035,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3790322542190552,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3790322542190552,0.7608069181442261,0.38306450843811035,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33467742800712585,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3729838728904724,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3729838728904724,"y":0.7752161622047424},{"x":0.33467742800712585,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرک","boundary":[0.33467742800712585,0.7608069181442261,0.3729838728904724,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3286290466785431,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3286290466785431,"y":0.7752161622047424},{"x":0.2963709533214569,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والفجر","boundary":[0.2963709533214569,0.7608069181442261,0.3286290466785431,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.7608069181442261},{"x":0.2963709533214569,"y":0.7608069181442261},{"x":0.2963709533214569,"y":0.7752161622047424},{"x":0.29233869910240173,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29233869910240173,0.7608069181442261,0.2963709533214569,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2520161271095276,"y":0.7608069181442261},{"x":0.28629031777381897,"y":0.7608069181442261},{"x":0.28629031777381897,"y":0.7752161622047424},{"x":0.2520161271095276,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.2520161271095276,0.7608069181442261,0.28629031777381897,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.7608069181442261},{"x":0.24596774578094482,"y":0.7608069181442261},{"x":0.24596774578094482,"y":0.7752161622047424},{"x":0.22580644488334656,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.22580644488334656,0.7608069181442261,0.24596774578094482,0.7752161622047424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22782258689403534,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7449567914009094},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7838616967201233},{"x":0.22580644488334656,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22282258689403533,0.7278703145980835,0.7610483813285828,0.7908616967201233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5705645084381104,0.7838616967201233,0.6088709831237793,0.7968299984931946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7968299984931946},{"x":0.524193525314331,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.524193525314331,0.7838616967201233,0.5645161271095276,0.7968299984931946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5181451439857483,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5181451439857483,"y":0.7953890562057495},{"x":0.4858871102333069,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4858871102333069,0.7838616967201233,0.5181451439857483,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.7838616967201233},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7838616967201233},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7953890562057495},{"x":0.47782257199287415,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47782257199287415,0.7838616967201233,0.47983869910240173,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4697580635547638,"y":0.7838616967201233},{"x":0.4697580635547638,"y":0.7953890562057495},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4254032373428345,0.7824207544326782,0.4697580635547638,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4193548262119293,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4193548262119293,"y":0.7953890562057495},{"x":0.3870967626571655,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3870967626571655,0.7824207544326782,0.4193548262119293,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.7824207544326782},{"x":0.38104838132858276,"y":0.7824207544326782},{"x":0.38104838132858276,"y":0.7953890562057495},{"x":0.375,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.375,0.7824207544326782,0.38104838132858276,0.7953890562057495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7968299984931946},{"x":0.375,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37,0.7754207544326782,0.6138709831237793,0.8038299984931946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5403226017951965,"y":0.8040345907211304},{"x":0.538306474685669,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5201612710952759,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5201612710952759,0.8025936484336853,0.538306474685669,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5181451439857483,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5161290168762207,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5120967626571655,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5141128897666931,0.8025936484336853,0.5161290168762207,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.801152765750885},{"x":0.5040322542190552,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5040322542190552,"y":0.8155619502067566},{"x":0.44354838132858276,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۸۶۰۴۲۸۰","boundary":[0.44354838132858276,0.801152765750885,0.5040322542190552,0.8155619502067566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.801152765750885},{"x":0.5403226017951965,"y":0.8040345907211304},{"x":0.538306474685669,"y":0.8155619502067566},{"x":0.44354838132858276,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.43854838132858276,0.794152765750885,0.543306474685669,0.8225619502067566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.8414985537528992},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8386167287826538},{"x":0.538306474685669,"y":0.8515850305557251},{"x":0.4879032373428345,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۰۰۰","boundary":[0.4879032373428345,0.8414985537528992,0.538306474685669,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.8429394960403442},{"x":0.4818548262119293,"y":0.8414985537528992},{"x":0.4818548262119293,"y":0.8544668555259705},{"x":0.44354838132858276,"y":0.8559077978134155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.44354838132858276,0.8429394960403442,0.4818548262119293,0.8544668555259705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.8429394960403442},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8386167287826538},{"x":0.538306474685669,"y":0.8530259132385254},{"x":0.44354838132858276,"y":0.8559077978134155}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43854838132858276,0.8359394960403442,0.543306474685669,0.8600259132385254],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/DBkGCXwgwkrpHFor-sec.webp","jpeg":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/WlrWXTNROzmEGIWb.jpg","blurred":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/GWubbSQHbFRDdNmZ.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003069719023281528,0.0002764369799012066,0.9983192963369432,0.9986756429795918]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5907257795333862,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5907257795333862,"y":0.2276657074689865},{"x":0.5020161271095276,"y":0.22622478008270264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5020161271095276,0.19884726405143738,0.5907257795333862,0.2276657074689865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.19884726405143738},{"x":0.49395161867141724,"y":0.19884726405143738},{"x":0.49193549156188965,"y":0.22622478008270264},{"x":0.4092741906642914,"y":0.22478386759757996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4092741906642914,0.19884726405143738,0.49193549156188965,0.22622478008270264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5907257795333862,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5907257795333862,"y":0.2276657074689865},{"x":0.4092741906642914,"y":0.22478386759757996}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4042741906642914,0.19184726405143737,0.5957257795333862,0.23466570746898652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.2636887729167938},{"x":0.17741934955120087,"y":0.2636887729167938},{"x":0.17741934955120087,"y":0.27521613240242004},{"x":0.15927419066429138,"y":0.27521613240242004}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.15927419066429138,0.2636887729167938,0.17741934955120087,0.27521613240242004]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.2636887729167938},{"x":0.17741934955120087,"y":0.2636887729167938},{"x":0.17741934955120087,"y":0.27521613240242004},{"x":0.15927419066429138,"y":0.27521613240242004}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.2566887729167938,0.18241934955120087,0.28221613240242005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.28818443417549133},{"x":0.17943547666072845,"y":0.28818443417549133},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2982708811759949},{"x":0.15927419066429138,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.15927419066429138,0.28818443417549133,0.17943547666072845,0.2982708811759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.28818443417549133},{"x":0.23185484111309052,"y":0.28818443417549133},{"x":0.23185484111309052,"y":0.2982708811759949},{"x":0.18145161867141724,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".........","boundary":[0.18145161867141724,0.28818443417549133,0.23185484111309052,0.2982708811759949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.28818443417549133},{"x":0.23185484111309052,"y":0.28818443417549133},{"x":0.23185484111309052,"y":0.2982708811759949},{"x":0.15927419066429138,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.2811844341754913,0.23685484111309052,0.3052708811759949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3328530192375183},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3328530192375183},{"x":0.1713709682226181,"y":0.34149855375289917},{"x":0.15927419066429138,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.15927419066429138,0.3328530192375183,0.1713709682226181,0.34149855375289917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3328530192375183},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3328530192375183},{"x":0.1713709682226181,"y":0.34149855375289917},{"x":0.15927419066429138,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.3258530192375183,0.1763709682226181,0.3484985537528992],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3530259430408478},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3530259430408478},{"x":0.1713709682226181,"y":0.36023053526878357},{"x":0.15927419066429138,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.15927419066429138,0.3530259430408478,0.1713709682226181,0.36023053526878357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3530259430408478},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3530259430408478},{"x":0.1713709682226181,"y":0.36023053526878357},{"x":0.15927419066429138,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.34602594304084777,0.1763709682226181,0.3672305352687836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.37319883704185486},{"x":0.1713709682226181,"y":0.37319883704185486},{"x":0.1713709682226181,"y":0.38040345907211304},{"x":0.15927419066429138,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.15927419066429138,0.37319883704185486,0.1713709682226181,0.38040345907211304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.37319883704185486},{"x":0.1713709682226181,"y":0.37319883704185486},{"x":0.1713709682226181,"y":0.38040345907211304},{"x":0.15927419066429138,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.36619883704185485,0.1763709682226181,0.38740345907211304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3933717608451843},{"x":0.17741934955120087,"y":0.3933717608451843},{"x":0.17741934955120087,"y":0.40345820784568787},{"x":0.15927419066429138,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.15927419066429138,0.3933717608451843,0.17741934955120087,0.40345820784568787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3933717608451843},{"x":0.17741934955120087,"y":0.3933717608451843},{"x":0.17741934955120087,"y":0.40345820784568787},{"x":0.15927419066429138,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.3863717608451843,0.18241934955120087,0.4104582078456879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.4149855971336365},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4149855971336365},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42219018936157227},{"x":0.15927419066429138,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.15927419066429138,0.4149855971336365,0.1713709682226181,0.42219018936157227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.4149855971336365},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4149855971336365},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42219018936157227},{"x":0.15927419066429138,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.40798559713363647,0.1763709682226181,0.42919018936157227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.4337175786495209},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4337175786495209},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4438040256500244},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.15927419066429138,0.4337175786495209,0.16935484111309052,0.4438040256500244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.4337175786495209},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4337175786495209},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4438040256500244},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.42671757864952087,0.17435484111309052,0.4508040256500244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.45389050245285034},{"x":0.16935484111309052,"y":0.45389050245285034},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4639769494533539},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.15927419066429138,0.45389050245285034,0.16935484111309052,0.4639769494533539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.45389050245285034},{"x":0.16935484111309052,"y":0.45389050245285034},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4639769494533539},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.44689050245285034,0.17435484111309052,0.4709769494533539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.48414984345436096},{"x":0.1572580635547638,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.1572580635547638,0.4740633964538574,0.1713709682226181,0.48414984345436096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.48414984345436096},{"x":0.1572580635547638,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4670633964538574,0.1763709682226181,0.49114984345436097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.49567723274230957},{"x":0.1713709682226181,"y":0.49567723274230957},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5043227672576904},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.1572580635547638,0.49567723274230957,0.1713709682226181,0.5043227672576904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.49567723274230957},{"x":0.1713709682226181,"y":0.49567723274230957},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5043227672576904},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.48867723274230956,0.1763709682226181,0.5113227672576904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5172910690307617},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5172910690307617},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5244956612586975},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.1572580635547638,0.5172910690307617,0.1713709682226181,0.5244956612586975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5172910690307617},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5172910690307617},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5244956612586975},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.5102910690307617,0.1763709682226181,0.5314956612586975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5360230803489685},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5360230803489685},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5446686148643494},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.1572580635547638,0.5360230803489685,0.1713709682226181,0.5446686148643494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5360230803489685},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5360230803489685},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5446686148643494},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.5290230803489685,0.1763709682226181,0.5516686148643494],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5561959743499756},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5561959743499756},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5648415088653564},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۲","boundary":[0.1572580635547638,0.5561959743499756,0.16935484111309052,0.5648415088653564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5561959743499756},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5561959743499756},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5648415088653564},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.5491959743499756,0.17435484111309052,0.5718415088653565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5763688683509827},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5749279260635376},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5850144028663635},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.1572580635547638,0.5763688683509827,0.1713709682226181,0.5850144028663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5763688683509827},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5749279260635376},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5850144028663635},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.5693688683509827,0.1763709682226181,0.5920144028663635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8286290168762207,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8286290168762207,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8084677457809448,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8084677457809448,0.2636887729167938,0.8286290168762207,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7620967626571655,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7620967626571655,0.2636887729167938,0.7943548560142517,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7641128897666931,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7641128897666931,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7580645084381104,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7580645084381104,0.2636887729167938,0.7641128897666931,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7479838728904724,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7479838728904724,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7197580933570862,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7197580933570862,0.2636887729167938,0.7479838728904724,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7076612710952759,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7076612710952759,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6713709831237793,0.2636887729167938,0.7076612710952759,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.2636887729167938},{"x":0.649193525314331,"y":0.2636887729167938},{"x":0.649193525314331,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6431451439857483,0.2636887729167938,0.649193525314331,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6572580933570862,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6572580933570862,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6512096524238586,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6512096524238586,0.2636887729167938,0.6572580933570862,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6592742204666138,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6592742204666138,0.2636887729167938,0.6653226017951965,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6391128897666931,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6391128897666931,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6330645084381104,0.2636887729167938,0.6391128897666931,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8286290168762207,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7862903475761414,0.28818443417549133,0.8266128897666931,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7782257795333862,"y":0.28674352169036865},{"x":0.7762096524238586,"y":0.3011527359485626},{"x":0.725806474685669,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7278226017951965,0.2853025794029236,0.7762096524238586,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8266128897666931,"y":0.30547550320625305},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7903226017951965,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7903226017951965,0.30691641569137573,0.8266128897666931,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.30691641569137573},{"x":0.788306474685669,"y":0.30691641569137573},{"x":0.788306474685669,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7822580933570862,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7822580933570862,0.30691641569137573,0.788306474685669,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7782257795333862,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7782257795333862,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7580645084381104,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7580645084381104,0.30691641569137573,0.7782257795333862,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7419354915618896,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7419354915618896,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6975806355476379,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.6975806355476379,0.30691641569137573,0.7419354915618896,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6875,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6875,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6794354915618896,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6794354915618896,0.30691641569137573,0.6875,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6471773982048035,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.6471773982048035,0.3083573579788208,0.6693548560142517,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6310483813285828,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6310483813285828,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5987903475761414,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5987903475761414,0.3083573579788208,0.6310483813285828,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5725806355476379,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5725806355476379,"y":0.3270893394947052},{"x":0.5665322542190552,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5665322542190552,0.3083573579788208,0.5725806355476379,0.3270893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5806451439857483,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5806451439857483,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5725806355476379,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.5725806355476379,0.3083573579788208,0.5806451439857483,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.3083573579788208},{"x":0.586693525314331,"y":0.3083573579788208},{"x":0.586693525314331,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5806451439857483,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.5806451439857483,0.3083573579788208,0.586693525314331,0.3256484270095825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8286290168762207,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8286290168762207,"y":0.3270893394947052},{"x":0.5665322542190552,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5615322542190552,0.2566887729167938,0.8336290168762207,0.3340893394947052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8104838728904724,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8104838728904724,"y":0.3443804085254669},{"x":0.8064516186714172,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8064516186714172,0.3328530192375183,0.8104838728904724,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8044354915618896,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8044354915618896,"y":0.3443804085254669},{"x":0.8024193644523621,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8024193644523621,0.3328530192375183,0.8044354915618896,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7661290168762207,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.7661290168762207,0.3342939615249634,0.7963709831237793,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7600806355476379,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7600806355476379,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7137096524238586,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.7137096524238586,0.3342939615249634,0.7600806355476379,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8104838728904724,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8125,"y":0.364553302526474},{"x":0.8024193644523621,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8024193644523621,0.3515850007534027,0.8125,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7963709831237793,"y":0.364553302526474},{"x":0.7721773982048035,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7721773982048035,0.3515850007534027,0.7963709831237793,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7661290168762207,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7661290168762207,"y":0.364553302526474},{"x":0.7520161271095276,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7520161271095276,0.3515850007534027,0.7661290168762207,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7520161271095276,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7520161271095276,"y":0.36599424481391907},{"x":0.725806474685669,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.725806474685669,0.3530259430408478,0.7520161271095276,0.36599424481391907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8104838728904724,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8125,"y":0.364553302526474},{"x":0.7137096524238586,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7087096524238586,0.3272939615249634,0.8175,0.371553302526474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8125,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8125,"y":0.38472622632980347},{"x":0.8024193644523621,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.8024193644523621,0.3703170120716095,0.8125,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7963709831237793,"y":0.38472622632980347},{"x":0.7620967626571655,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7620967626571655,0.3703170120716095,0.7963709831237793,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7560483813285828,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7560483813285828,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7157257795333862,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلتفرمی","boundary":[0.7157257795333862,0.3703170120716095,0.7560483813285828,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7096773982048035,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7096773982048035,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7056451439857483,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7056451439857483,0.3703170120716095,0.7096773982048035,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6975806355476379,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6975806355476379,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6915322542190552,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6915322542190552,0.3703170120716095,0.6975806355476379,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6875,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6875,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6572580933570862,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6572580933570862,0.3703170120716095,0.6875,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6512096524238586,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6512096524238586,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6270161271095276,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6270161271095276,0.3703170120716095,0.6512096524238586,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6169354915618896,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6169354915618896,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6129032373428345,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6129032373428345,0.3703170120716095,0.6169354915618896,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185483813285828,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8245967626571655,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4063400626182556},{"x":0.8185483813285828,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8185483813285828,0.39193084836006165,0.8245967626571655,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8185483813285828,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8185483813285828,"y":0.4063400626182556},{"x":0.8125,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8125,0.39193084836006165,0.8185483813285828,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8044354915618896,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8044354915618896,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7721773982048035,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7721773982048035,0.39193084836006165,0.8044354915618896,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7459677457809448,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7459677457809448,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7399193644523621,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7399193644523621,0.39193084836006165,0.7459677457809448,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7540322542190552,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7540322542190552,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7479838728904724,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7479838728904724,0.39193084836006165,0.7540322542190552,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7620967626571655,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7620967626571655,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7560483813285828,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7560483813285828,0.39193084836006165,0.7620967626571655,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7399193644523621,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7399193644523621,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7338709831237793,0.39193084836006165,0.7399193644523621,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.39193084836006165},{"x":0.725806474685669,"y":0.39193084836006165},{"x":0.725806474685669,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6955645084381104,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.6955645084381104,0.39193084836006165,0.725806474685669,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6875,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6875,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6814516186714172,0.39193084836006165,0.6875,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6733871102333069,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6733871102333069,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6330645084381104,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6330645084381104,0.39193084836006165,0.6733871102333069,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6270161271095276,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6169354915618896,0.39193084836006165,0.6270161271095276,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8125,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8125,"y":0.42507204413414},{"x":0.788306474685669,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.788306474685669,0.41066282987594604,0.8125,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.41066282987594604},{"x":0.788306474685669,"y":0.41066282987594604},{"x":0.788306474685669,"y":0.42507204413414},{"x":0.7822580933570862,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7822580933570862,0.41066282987594604,0.788306474685669,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7681451439857483,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7681451439857483,"y":0.42507204413414},{"x":0.7278226017951965,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاستگاه","boundary":[0.7278226017951965,0.41066282987594604,0.7681451439857483,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7177419066429138,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7177419066429138,"y":0.42507204413414},{"x":0.6915322542190552,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6915322542190552,0.41066282987594604,0.7177419066429138,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6673387289047241,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6673387289047241,0.4121037423610687,0.6713709831237793,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6774193644523621,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6774193644523621,"y":0.42507204413414},{"x":0.6713709831237793,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6713709831237793,0.4121037423610687,0.6774193644523621,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6814516186714172,"y":0.42507204413414},{"x":0.6774193644523621,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6774193644523621,0.4121037423610687,0.6814516186714172,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4322766661643982},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4322766661643982},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4452449679374695},{"x":0.788306474685669,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.788306474685669,0.4322766661643982,0.8104838728904724,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4322766661643982},{"x":0.788306474685669,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.4322766661643982,0.788306474685669,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7701612710952759,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7701612710952759,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7399193644523621,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7399193644523621,0.4322766661643982,0.7701612710952759,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7338709831237793,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6995967626571655,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باستان","boundary":[0.6995967626571655,0.4337175786495209,0.7338709831237793,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4524495601654053},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4524495601654053},{"x":0.8104838728904724,"y":0.46685880422592163},{"x":0.788306474685669,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.788306474685669,0.4524495601654053,0.8104838728904724,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7862903475761414,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7862903475761414,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.4524495601654053,0.7862903475761414,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7701612710952759,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7701612710952759,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7137096524238586,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایبرنتیک","boundary":[0.7137096524238586,0.4524495601654053,0.7701612710952759,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7056451439857483,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7056451439857483,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6995967626571655,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6995967626571655,0.4524495601654053,0.7056451439857483,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6915322542190552,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6915322542190552,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6612903475761414,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6612903475761414,0.4524495601654053,0.6915322542190552,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6592742204666138,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6592742204666138,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6431451439857483,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6431451439857483,0.4524495601654053,0.6592742204666138,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6290322542190552,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6290322542190552,"y":0.46685880422592163},{"x":0.5907257795333862,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.5907257795333862,0.45389050245285034,0.6290322542190552,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.45389050245285034},{"x":0.5846773982048035,"y":0.45389050245285034},{"x":0.5846773982048035,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5443548560142517,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سایبری","boundary":[0.5443548560142517,0.45389050245285034,0.5846773982048035,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8104838728904724,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4870316982269287},{"x":0.788306474685669,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.788306474685669,0.47262248396873474,0.8104838728904724,0.4870316982269287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7862903475761414,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4870316982269287},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.47262248396873474,0.7862903475761414,0.4870316982269287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7701612710952759,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7701612710952759,"y":0.4870316982269287},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.7338709831237793,0.47262248396873474,0.7701612710952759,0.4870316982269287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7298387289047241,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7298387289047241,"y":0.4870316982269287},{"x":0.7016128897666931,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.7016128897666931,0.47262248396873474,0.7298387289047241,0.4870316982269287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6955645084381104,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6955645084381104,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6693548560142517,0.47262248396873474,0.6955645084381104,0.4870316982269287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6572580933570862,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6572580933570862,"y":0.4884726107120514},{"x":0.6330645084381104,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.6330645084381104,0.47262248396873474,0.6572580933570862,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6270161271095276,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4884726107120514},{"x":0.625,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.625,0.47262248396873474,0.6270161271095276,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6229838728904724,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6229838728904724,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"COCN","boundary":[0.5766128897666931,0.47262248396873474,0.6229838728904724,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5725806355476379,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5725806355476379,0.4740633964538574,0.5766128897666931,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5072045922279358},{"x":0.788306474685669,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.788306474685669,0.4942363202571869,0.8104838728904724,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5072045922279358},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.4942363202571869,0.7862903475761414,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7701612710952759,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5072045922279358},{"x":0.7157257795333862,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسهایی","boundary":[0.7157257795333862,0.4942363202571869,0.7701612710952759,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7076612710952759,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5072045922279358},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7016128897666931,0.49567723274230957,0.7076612710952759,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6955645084381104,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6955645084381104,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.6693548560142517,0.49567723274230957,0.6955645084381104,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.49567723274230957},{"x":0.663306474685669,"y":0.49567723274230957},{"x":0.663306474685669,"y":0.5086455345153809},{"x":0.663306474685669,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.663306474685669,0.49567723274230957,0.663306474685669,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5144092440605164},{"x":0.8125,"y":0.5144092440605164},{"x":0.8125,"y":0.530259370803833},{"x":0.788306474685669,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.788306474685669,0.5144092440605164,0.8125,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.5144092440605164},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5144092440605164},{"x":0.7721773982048035,"y":0.530259370803833},{"x":0.7237903475761414,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.7237903475761414,0.5144092440605164,0.7721773982048035,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.5144092440605164},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5144092440605164},{"x":0.7137096524238586,"y":0.530259370803833},{"x":0.6794354915618896,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6794354915618896,0.5144092440605164,0.7137096524238586,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6713709831237793,"y":0.530259370803833},{"x":0.6592742204666138,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6592742204666138,0.5144092440605164,0.6713709831237793,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6512096524238586,"y":0.530259370803833},{"x":0.6270161271095276,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6270161271095276,0.5144092440605164,0.6512096524238586,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6048387289047241,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6048387289047241,"y":0.530259370803833},{"x":0.5987903475761414,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5987903475761414,0.5144092440605164,0.6048387289047241,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6108871102333069,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6108871102333069,"y":0.530259370803833},{"x":0.6068548560142517,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6068548560142517,0.5144092440605164,0.6108871102333069,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6149193644523621,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6149193644523621,"y":0.530259370803833},{"x":0.6108871102333069,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6108871102333069,0.5144092440605164,0.6149193644523621,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5967742204666138,"y":0.530259370803833},{"x":0.5927419066429138,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5927419066429138,0.5144092440605164,0.5967742204666138,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8125,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8125,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۱","boundary":[0.7903226017951965,0.5331411957740784,0.8125,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5331411957740784},{"x":0.788306474685669,"y":0.5331411957740784},{"x":0.788306474685669,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5331411957740784,0.788306474685669,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.7318548560142517,0.5331411957740784,0.7701612710952759,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.5331411957740784},{"x":0.725806474685669,"y":0.5331411957740784},{"x":0.725806474685669,"y":0.5475504398345947},{"x":0.6895161271095276,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6895161271095276,0.5331411957740784,0.725806474685669,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.5345821380615234},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5345821380615234},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6673387289047241,0.5345821380615234,0.6834677457809448,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8125,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8125,"y":0.5677233338356018},{"x":0.788306474685669,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸-۱","boundary":[0.788306474685669,0.5547550320625305,0.8125,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.5547550320625305},{"x":0.788306474685669,"y":0.5547550320625305},{"x":0.788306474685669,"y":0.5677233338356018},{"x":0.7842742204666138,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.5547550320625305,0.788306474685669,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5691642761230469},{"x":0.75,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.75,0.5547550320625305,0.7721773982048035,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5691642761230469},{"x":0.725806474685669,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.725806474685669,0.5547550320625305,0.7318548560142517,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7338709831237793,0.5547550320625305,0.7379032373428345,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7379032373428345,0.5547550320625305,0.7419354915618896,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7157257795333862,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7157257795333862,0.5547550320625305,0.7197580933570862,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7056451439857483,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7056451439857483,"y":0.5691642761230469},{"x":0.6814516186714172,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6814516186714172,0.5547550320625305,0.7056451439857483,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6592742204666138,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6592742204666138,"y":0.5691642761230469},{"x":0.6552419066429138,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6552419066429138,0.5561959743499756,0.6592742204666138,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5691642761230469},{"x":0.663306474685669,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.663306474685669,0.5547550320625305,0.6673387289047241,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5691642761230469},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6673387289047241,0.5547550320625305,0.6713709831237793,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8125,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8125,"y":0.589337170124054},{"x":0.788306474685669,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۱","boundary":[0.788306474685669,0.5749279260635376,0.8125,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7903226017951965,"y":0.589337170124054},{"x":0.7842742204666138,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.5749279260635376,0.7903226017951965,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7721773982048035,"y":0.589337170124054},{"x":0.7560483813285828,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7560483813285828,0.5749279260635376,0.7721773982048035,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7379032373428345,"y":0.589337170124054},{"x":0.7157257795333862,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7157257795333862,0.5749279260635376,0.7379032373428345,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7036290168762207,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7036290168762207,"y":0.589337170124054},{"x":0.6774193644523621,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6774193644523621,0.5749279260635376,0.7036290168762207,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6572580933570862,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6572580933570862,"y":0.589337170124054},{"x":0.6512096524238586,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6512096524238586,0.5749279260635376,0.6572580933570862,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6653226017951965,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6653226017951965,"y":0.589337170124054},{"x":0.6592742204666138,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6592742204666138,0.5749279260635376,0.6653226017951965,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6693548560142517,"y":0.589337170124054},{"x":0.663306474685669,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.663306474685669,0.5749279260635376,0.6693548560142517,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6532257795333862,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6532257795333862,"y":0.589337170124054},{"x":0.6471773982048035,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6471773982048035,0.5749279260635376,0.6532257795333862,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6431451439857483,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6431451439857483,"y":0.589337170124054},{"x":0.6028226017951965,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازگشت","boundary":[0.6028226017951965,0.5749279260635376,0.6431451439857483,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5927419066429138,"y":0.589337170124054},{"x":0.586693525314331,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.586693525314331,0.5749279260635376,0.5927419066429138,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5806451439857483,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5806451439857483,"y":0.589337170124054},{"x":0.5483871102333069,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5483871102333069,0.5749279260635376,0.5806451439857483,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5443548560142517,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5443548560142517,"y":0.589337170124054},{"x":0.5100806355476379,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5100806355476379,0.5749279260635376,0.5443548560142517,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.5951008796691895},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5951008796691895},{"x":0.8104838728904724,"y":0.609510064125061},{"x":0.7822580933570862,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱","boundary":[0.7822580933570862,0.5951008796691895,0.8104838728904724,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7802419066429138,"y":0.609510064125061},{"x":0.7782257795333862,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.5951008796691895,0.7802419066429138,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7701612710952759,"y":0.609510064125061},{"x":0.7157257795333862,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.7157257795333862,0.5951008796691895,0.7701612710952759,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7096773982048035,"y":0.609510064125061},{"x":0.6995967626571655,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6995967626571655,0.5951008796691895,0.7096773982048035,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6915322542190552,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6915322542190552,"y":0.609510064125061},{"x":0.6834677457809448,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6834677457809448,0.5951008796691895,0.6915322542190552,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6774193644523621,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6774193644523621,"y":0.609510064125061},{"x":0.6572580933570862,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6572580933570862,0.5951008796691895,0.6774193644523621,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6512096524238586,"y":0.609510064125061},{"x":0.6451612710952759,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6451612710952759,0.5951008796691895,0.6512096524238586,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6391128897666931,"y":0.609510064125061},{"x":0.5846773982048035,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.5846773982048035,0.5951008796691895,0.6391128897666931,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5786290168762207,"y":0.609510064125061},{"x":0.5564516186714172,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.5564516186714172,0.5951008796691895,0.5786290168762207,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5504032373428345,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5504032373428345,"y":0.609510064125061},{"x":0.524193525314331,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.524193525314331,0.5951008796691895,0.5504032373428345,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8125,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8125,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱-۱","boundary":[0.7822580933570862,0.6138328313827515,0.8125,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7762096524238586,0.6138328313827515,0.7822580933570862,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7419354915618896,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7419354915618896,0.6138328313827515,0.7701612710952759,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7016128897666931,0.6138328313827515,0.7278226017951965,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6814516186714172,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6814516186714172,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6774193644523621,0.6138328313827515,0.6814516186714172,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6834677457809448,0.6138328313827515,0.6895161271095276,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6875,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6875,0.6138328313827515,0.6935483813285828,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185483813285828,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8245967626571655,"y":0.651296854019165},{"x":0.8185483813285828,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8185483813285828,0.6340057849884033,0.8245967626571655,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8205645084381104,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8205645084381104,"y":0.651296854019165},{"x":0.8125,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8125,0.6340057849884033,0.8205645084381104,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8084677457809448,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8084677457809448,"y":0.651296854019165},{"x":0.8004032373428345,"y":0.651296854019165}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8004032373428345,0.6340057849884033,0.8084677457809448,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7903226017951965,"y":0.651296854019165},{"x":0.7540322542190552,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7540322542190552,0.6340057849884033,0.7903226017951965,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7298387289047241,"y":0.651296854019165},{"x":0.7237903475761414,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7237903475761414,0.6340057849884033,0.7298387289047241,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7379032373428345,"y":0.651296854019165},{"x":0.7318548560142517,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7318548560142517,0.6340057849884033,0.7379032373428345,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7459677457809448,"y":0.651296854019165},{"x":0.7379032373428345,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7379032373428345,0.6340057849884033,0.7459677457809448,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7157257795333862,"y":0.651296854019165},{"x":0.7076612710952759,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7076612710952759,0.6340057849884033,0.7157257795333862,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7016128897666931,"y":0.651296854019165},{"x":0.6532257795333862,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6532257795333862,0.6340057849884033,0.7016128897666931,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6451612710952759,"y":0.651296854019165},{"x":0.6270161271095276,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6270161271095276,0.6340057849884033,0.6451612710952759,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6129032373428345,"y":0.651296854019165},{"x":0.5766128897666931,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5766128897666931,0.6340057849884033,0.6129032373428345,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5665322542190552,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5665322542190552,"y":0.651296854019165},{"x":0.5584677457809448,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5584677457809448,0.6340057849884033,0.5665322542190552,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5564516186714172,"y":0.651296854019165},{"x":0.538306474685669,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.538306474685669,0.6340057849884033,0.5564516186714172,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5342742204666138,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5342742204666138,"y":0.651296854019165},{"x":0.5282257795333862,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5282257795333862,0.6340057849884033,0.5342742204666138,0.651296854019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8245967626571655,"y":0.36887606978416443},{"x":0.8286290168762207,"y":0.651296854019165},{"x":0.5100806355476379,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5030645084381103,0.3633170120716095,0.8336290168762207,0.658296854019165],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.6570605039596558},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6570605039596558},{"x":0.8104838728904724,"y":0.670028805732727},{"x":0.7903226017951965,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7903226017951965,0.6570605039596558,0.8104838728904724,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7862903475761414,"y":0.670028805732727},{"x":0.7862903475761414,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6570605039596558,0.7862903475761414,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7701612710952759,"y":0.670028805732727},{"x":0.7358871102333069,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7358871102333069,0.6570605039596558,0.7701612710952759,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7298387289047241,"y":0.670028805732727},{"x":0.6915322542190552,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6915322542190552,0.6570605039596558,0.7298387289047241,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6834677457809448,"y":0.670028805732727},{"x":0.6733871102333069,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6733871102333069,0.6585014462471008,0.6834677457809448,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6673387289047241,"y":0.670028805732727},{"x":0.6169354915618896,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمانها","boundary":[0.6169354915618896,0.6585014462471008,0.6673387289047241,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6129032373428345,"y":0.670028805732727},{"x":0.6108871102333069,"y":0.670028805732727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6108871102333069,0.6585014462471008,0.6129032373428345,0.670028805732727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6902016997337341},{"x":0.788306474685669,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.788306474685669,0.6772334575653076,0.8104838728904724,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6772334575653076,0.7862903475761414,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7379032373428345,0.6772334575653076,0.7701612710952759,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیاستهای","boundary":[0.6673387289047241,0.6772334575653076,0.7318548560142517,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6431451439857483,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6431451439857483,0.6786743402481079,0.6612903475761414,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.6974063515663147},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6974063515663147},{"x":0.8104838728904724,"y":0.710374653339386},{"x":0.7903226017951965,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7903226017951965,0.6974063515663147,0.8104838728904724,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6974063515663147},{"x":0.788306474685669,"y":0.6974063515663147},{"x":0.788306474685669,"y":0.710374653339386},{"x":0.7862903475761414,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6974063515663147,0.788306474685669,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.6974063515663147},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6974063515663147},{"x":0.7701612710952759,"y":0.710374653339386},{"x":0.7379032373428345,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7379032373428345,0.6974063515663147,0.7701612710952759,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.698847234249115},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6974063515663147},{"x":0.7318548560142517,"y":0.710374653339386},{"x":0.6955645084381104,"y":0.710374653339386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوارها","boundary":[0.6955645084381104,0.698847234249115,0.7318548560142517,0.710374653339386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8125,"y":0.729106605052948},{"x":0.788306474685669,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.788306474685669,0.7161383032798767,0.8125,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7175792455673218},{"x":0.788306474685669,"y":0.729106605052948},{"x":0.7862903475761414,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.7175792455673218,0.788306474685669,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7701612710952759,"y":0.729106605052948},{"x":0.711693525314331,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نگرشهای","boundary":[0.7096773982048035,0.7175792455673218,0.7701612710952759,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7036290168762207,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6673387289047241,0.7175792455673218,0.7056451439857483,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6350806355476379,0.7190201878547668,0.6612903475761414,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8125,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8125,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7903226017951965,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7903226017951965,0.7363112568855286,0.8125,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7363112568855286},{"x":0.788306474685669,"y":0.7363112568855286},{"x":0.788306474685669,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.7363112568855286,0.788306474685669,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7439516186714172,0.7377521395683289,0.7701612710952759,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7379032373428345,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7379032373428345,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دولتها","boundary":[0.6995967626571655,0.7377521395683289,0.7379032373428345,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6915322542190552,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6915322542190552,0.7391930818557739,0.6935483813285828,0.7521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8165322542190552,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8225806355476379,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8225806355476379,"y":0.770893394947052},{"x":0.8165322542190552,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8165322542190552,0.7564841508865356,0.8225806355476379,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8185483813285828,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8185483813285828,"y":0.770893394947052},{"x":0.8125,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8125,0.7564841508865356,0.8185483813285828,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8044354915618896,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8044354915618896,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7681451439857483,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7681451439857483,0.7564841508865356,0.8044354915618896,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7338709831237793,0.7564841508865356,0.7399193644523621,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.7564841508865356},{"x":0.75,"y":0.7564841508865356},{"x":0.75,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7459677457809448,0.7564841508865356,0.75,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7520161271095276,0.7564841508865356,0.7560483813285828,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6895161271095276,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.6895161271095276,0.7564841508865356,0.7197580933570862,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6431451439857483,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6431451439857483,0.7564841508865356,0.6794354915618896,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5907257795333862,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5907257795333862,0.7564841508865356,0.6270161271095276,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5625,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.5625,0.7564841508865356,0.5665322542190552,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5745967626571655,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5745967626571655,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.5705645084381104,0.7564841508865356,0.5745967626571655,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5826612710952759,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5826612710952759,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5766128897666931,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.5766128897666931,0.7564841508865356,0.5826612710952759,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7564841508865356},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5504032373428345,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5504032373428345,0.7564841508865356,0.5564516186714172,0.7723342776298523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.6585014462471008},{"x":0.8205645084381104,"y":0.6570605039596558},{"x":0.8225806355476379,"y":0.770893394947052},{"x":0.5504032373428345,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5433871102333069,0.6515014462471008,0.8275806355476379,0.777893394947052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7903226017951965,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"1-3","boundary":[0.7903226017951965,0.7795389294624329,0.8104838728904724,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.7795389294624329},{"x":0.788306474685669,"y":0.7795389294624329},{"x":0.788306474685669,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.7795389294624329,0.788306474685669,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.7439516186714172,0.7795389294624329,0.7701612710952759,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7338709831237793,0.7795389294624329,0.7399193644523621,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7177419066429138,0.7795389294624329,0.7298387289047241,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.7795389294624329},{"x":0.711693525314331,"y":0.7795389294624329},{"x":0.711693525314331,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7016128897666931,0.7795389294624329,0.711693525314331,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6915322542190552,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6915322542190552,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6673387289047241,0.7795389294624329,0.6915322542190552,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6411290168762207,0.7795389294624329,0.6471773982048035,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6471773982048035,0.7795389294624329,0.6532257795333862,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6512096524238586,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6512096524238586,0.7795389294624329,0.6572580933570862,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6330645084381104,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6330645084381104,0.7795389294624329,0.6370967626571655,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8125,"y":0.7968299984931946},{"x":0.8125,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7923387289047241,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7923387289047241,0.7982708811759949,0.8125,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7982708811759949},{"x":0.788306474685669,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.7982708811759949,0.788306474685669,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.7439516186714172,0.7982708811759949,0.7701612710952759,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7379032373428345,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8112391829490662},{"x":0.6975806355476379,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6975806355476379,0.7982708811759949,0.7399193644523621,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6915322542190552,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6935483813285828,"y":0.8126801252365112},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6895161271095276,0.7997118234634399,0.6935483813285828,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6834677457809448,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6834677457809448,"y":0.8126801252365112},{"x":0.6532257795333862,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6532257795333862,0.7997118234634399,0.6834677457809448,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.801152765750885},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6471773982048035,"y":0.8126801252365112},{"x":0.6088709831237793,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6088709831237793,0.801152765750885,0.6471773982048035,0.8126801252365112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.818443775177002},{"x":0.8125,"y":0.818443775177002},{"x":0.8125,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7903226017951965,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7903226017951965,0.818443775177002,0.8125,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.818443775177002},{"x":0.788306474685669,"y":0.818443775177002},{"x":0.788306474685669,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.818443775177002,0.788306474685669,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.818443775177002},{"x":0.7701612710952759,"y":0.818443775177002},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7419354915618896,0.818443775177002,0.7701612710952759,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.818443775177002},{"x":0.7419354915618896,"y":0.818443775177002},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7177419066429138,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7177419066429138,0.818443775177002,0.7419354915618896,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.818443775177002},{"x":0.711693525314331,"y":0.818443775177002},{"x":0.711693525314331,"y":0.8314120769500732},{"x":0.6733871102333069,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.6733871102333069,0.818443775177002,0.711693525314331,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.818443775177002},{"x":0.6713709831237793,"y":0.818443775177002},{"x":0.6713709831237793,"y":0.8314120769500732},{"x":0.649193525314331,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.649193525314331,0.818443775177002,0.6713709831237793,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.818443775177002},{"x":0.6431451439857483,"y":0.818443775177002},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8314120769500732},{"x":0.6169354915618896,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6169354915618896,0.818443775177002,0.6431451439857483,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.819884717464447},{"x":0.6129032373428345,"y":0.819884717464447},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8314120769500732},{"x":0.6108871102333069,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6108871102333069,0.819884717464447,0.6129032373428345,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.8386167287826538},{"x":0.8125,"y":0.8386167287826538},{"x":0.8125,"y":0.8544668555259705},{"x":0.788306474685669,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.788306474685669,0.8386167287826538,0.8125,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8386167287826538},{"x":0.788306474685669,"y":0.8386167287826538},{"x":0.788306474685669,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8386167287826538,0.788306474685669,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7479838728904724,0.8386167287826538,0.7701612710952759,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7016128897666931,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.7016128897666931,0.8386167287826538,0.7399193644523621,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7016128897666931,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7016128897666931,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6854838728904724,0.8386167287826538,0.7016128897666931,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6713709831237793,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6713709831237793,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6471773982048035,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6471773982048035,0.8386167287826538,0.6713709831237793,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6411290168762207,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6411290168762207,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6391128897666931,0.8386167287826538,0.6411290168762207,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8125,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8125,"y":0.8731988668441772},{"x":0.788306474685669,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.788306474685669,0.8587896227836609,0.8125,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8587896227836609},{"x":0.788306474685669,"y":0.8587896227836609},{"x":0.788306474685669,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8587896227836609,0.788306474685669,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7439516186714172,0.8587896227836609,0.7701612710952759,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7177419066429138,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7177419066429138,0.8587896227836609,0.7419354915618896,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.8587896227836609},{"x":0.711693525314331,"y":0.8587896227836609},{"x":0.711693525314331,"y":0.8731988668441772},{"x":0.6713709831237793,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیمی","boundary":[0.6713709831237793,0.8587896227836609,0.711693525314331,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.8587896227836609},{"x":0.6653226017951965,"y":0.8587896227836609},{"x":0.6653226017951965,"y":0.8731988668441772},{"x":0.6270161271095276,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.6270161271095276,0.8587896227836609,0.6653226017951965,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.8587896227836609},{"x":0.625,"y":0.8587896227836609},{"x":0.625,"y":0.8731988668441772},{"x":0.6028226017951965,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6028226017951965,0.8587896227836609,0.625,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.8587896227836609},{"x":0.5967742204666138,"y":0.8587896227836609},{"x":0.5967742204666138,"y":0.8731988668441772},{"x":0.5705645084381104,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5705645084381104,0.8587896227836609,0.5967742204666138,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.8587896227836609},{"x":0.5645161271095276,"y":0.8587896227836609},{"x":0.5645161271095276,"y":0.8731988668441772},{"x":0.5645161271095276,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5645161271095276,0.8587896227836609,0.5645161271095276,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.878962516784668},{"x":0.8125,"y":0.878962516784668},{"x":0.8125,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.7862903475761414,0.878962516784668,0.8125,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.878962516784668},{"x":0.7701612710952759,"y":0.878962516784668},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7419354915618896,0.878962516784668,0.7701612710952759,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.878962516784668},{"x":0.7419354915618896,"y":0.878962516784668},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7177419066429138,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7177419066429138,0.878962516784668,0.7419354915618896,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.878962516784668},{"x":0.711693525314331,"y":0.878962516784668},{"x":0.711693525314331,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6834677457809448,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6834677457809448,0.878962516784668,0.711693525314331,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.878962516784668},{"x":0.6774193644523621,"y":0.878962516784668},{"x":0.6774193644523621,"y":0.8933717608451843},{"x":0.649193525314331,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.649193525314331,0.878962516784668,0.6774193644523621,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.878962516784668},{"x":0.6431451439857483,"y":0.878962516784668},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6028226017951965,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.6028226017951965,0.878962516784668,0.6431451439857483,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.878962516784668},{"x":0.6028226017951965,"y":0.878962516784668},{"x":0.6028226017951965,"y":0.8933717608451843},{"x":0.5786290168762207,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5786290168762207,0.878962516784668,0.6028226017951965,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.878962516784668},{"x":0.5725806355476379,"y":0.878962516784668},{"x":0.5725806355476379,"y":0.8933717608451843},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5483871102333069,0.878962516784668,0.5725806355476379,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.878962516784668},{"x":0.5423387289047241,"y":0.878962516784668},{"x":0.5423387289047241,"y":0.8933717608451843},{"x":0.5423387289047241,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5423387289047241,0.878962516784668,0.5423387289047241,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.9005763530731201},{"x":0.8125,"y":0.9005763530731201},{"x":0.8125,"y":0.9121037721633911},{"x":0.7923387289047241,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.7923387289047241,0.9005763530731201,0.8125,0.9121037721633911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.9005763530731201},{"x":0.788306474685669,"y":0.9005763530731201},{"x":0.788306474685669,"y":0.9121037721633911},{"x":0.7862903475761414,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.9005763530731201,0.788306474685669,0.9121037721633911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.9005763530731201},{"x":0.7701612710952759,"y":0.9005763530731201},{"x":0.7701612710952759,"y":0.9121037721633911},{"x":0.7318548560142517,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7318548560142517,0.9005763530731201,0.7701612710952759,0.9121037721633911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.9005763530731201},{"x":0.7237903475761414,"y":0.9005763530731201},{"x":0.7237903475761414,"y":0.9121037721633911},{"x":0.6935483813285828,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.6935483813285828,0.9005763530731201,0.7237903475761414,0.9121037721633911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6875,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6875,"y":0.9121037721633911},{"x":0.6814516186714172,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6814516186714172,0.9005763530731201,0.6875,0.9121037721633911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6754032373428345,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6754032373428345,"y":0.9121037721633911},{"x":0.6370967626571655,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.6370967626571655,0.9005763530731201,0.6754032373428345,0.9121037721633911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6330645084381104,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6330645084381104,"y":0.9121037721633911},{"x":0.6108871102333069,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6108871102333069,0.9005763530731201,0.6330645084381104,0.9121037721633911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6048387289047241,"y":0.9005763530731201},{"x":0.6048387289047241,"y":0.9121037721633911},{"x":0.5806451439857483,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5806451439857483,0.9005763530731201,0.6048387289047241,0.9121037721633911]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8125,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8125,"y":0.9121037721633911},{"x":0.5423387289047241,"y":0.9121037721633911}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5373387289047241,0.7725389294624329,0.8175,0.9191037721633911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5951008796691895},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5951008796691895},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6051872968673706},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳","boundary":[0.1572580635547638,0.5951008796691895,0.1713709682226181,0.6051872968673706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5951008796691895},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5951008796691895},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6051872968673706},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.5881008796691894,0.1763709682226181,0.6121872968673706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6152737736701965},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6152737736701965},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6253602504730225},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.1572580635547638,0.6152737736701965,0.1713709682226181,0.6253602504730225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6152737736701965},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6152737736701965},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6253602504730225},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.6082737736701965,0.1763709682226181,0.6323602504730225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6368876099586487},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6368876099586487},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6469740867614746},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۳۰","boundary":[0.1572580635547638,0.6368876099586487,0.17741934955120087,0.6469740867614746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6368876099586487},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6368876099586487},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6469740867614746},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.6298876099586487,0.18241934955120087,0.6539740867614746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6585014462471008},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6585014462471008},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۵","boundary":[0.1572580635547638,0.6585014462471008,0.1713709682226181,0.6671469807624817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6585014462471008},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6585014462471008},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.6515014462471008,0.1763709682226181,0.6741469807624817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6873198747634888},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1572580635547638,0.6786743402481079,0.1713709682226181,0.6873198747634888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6873198747634888},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.6716743402481079,0.1763709682226181,0.6943198747634888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.698847234249115},{"x":0.1713709682226181,"y":0.698847234249115},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7074927687644958},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.1572580635547638,0.698847234249115,0.1713709682226181,0.7074927687644958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.698847234249115},{"x":0.1713709682226181,"y":0.698847234249115},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7074927687644958},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.691847234249115,0.1763709682226181,0.7144927687644959],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7190201878547668},{"x":0.16935484111309052,"y":0.7190201878547668},{"x":0.16935484111309052,"y":0.7276657223701477},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۰","boundary":[0.1572580635547638,0.7190201878547668,0.16935484111309052,0.7276657223701477]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7190201878547668},{"x":0.16935484111309052,"y":0.7190201878547668},{"x":0.16935484111309052,"y":0.7276657223701477},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.7120201878547668,0.17435484111309052,0.7346657223701477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7377521395683289},{"x":0.16935484111309052,"y":0.7377521395683289},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7478386163711548},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.15927419066429138,0.7377521395683289,0.1713709682226181,0.7478386163711548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7377521395683289},{"x":0.16935484111309052,"y":0.7377521395683289},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7478386163711548},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7307521395683289,0.1763709682226181,0.7548386163711548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.759365975856781},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7579250931739807},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7680115103721619},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"۶۷","boundary":[0.1572580635547638,0.759365975856781,0.17741934955120087,0.7680115103721619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.759365975856781},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7579250931739807},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7680115103721619},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.752365975856781,0.18241934955120087,0.7750115103721619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7809798121452332},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7809798121452332},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7881844639778137},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.1572580635547638,0.7809798121452332,0.1713709682226181,0.7881844639778137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7809798121452332},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7809798121452332},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7881844639778137},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.7739798121452331,0.1763709682226181,0.7951844639778137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.9034582376480103},{"x":0.1733870953321457,"y":0.9063400626182556},{"x":0.1572580635547638,"y":0.9063400626182556},{"x":0.1572580635547638,"y":0.9034582376480103}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.1733870953321457,0.9034582376480103,0.1572580635547638,0.9063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.8818444013595581},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8847262263298035},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8847262263298035},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.1733870953321457,0.8818444013595581,0.1572580635547638,0.8847262263298035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.8443803787231445},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8472622632980347},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8472622632980347},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.1733870953321457,0.8443803787231445,0.1572580635547638,0.8472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.8227665424346924},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8256484270095825},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8256484270095825},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.1733870953321457,0.8227665424346924,0.1572580635547638,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.8040345907211304},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8069164156913757},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8069164156913757},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"خ","boundary":[0.1733870953321457,0.8040345907211304,0.1572580635547638,0.8069164156913757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.8040345907211304},{"x":0.1733870953321457,"y":0.9063400626182556},{"x":0.1572580635547638,"y":0.9063400626182556},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.41999998688697815,"boundary":[0.1683870953321457,0.7970345907211304,0.1622580635547638,0.9133400626182556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.860230565071106},{"x":0.1713709682226181,"y":0.860230565071106},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8688760995864868},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۴","boundary":[0.1572580635547638,0.860230565071106,0.1713709682226181,0.8688760995864868]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.860230565071106},{"x":0.1713709682226181,"y":0.860230565071106},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8688760995864868},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.853230565071106,0.1763709682226181,0.8758760995864868],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/lnLObMDoufDKEWbV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/EZRUfRBcBsAXKZwQ.jpg","blurred":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/uqHeRkkXqBblQRZf.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003069719023281528,0.00009580263469679554,0.9983233611093414,0.9986777192653085]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.07348702847957611},{"x":0.24193547666072845,"y":0.07348702847957611},{"x":0.24193547666072845,"y":0.0864553302526474},{"x":0.21572580933570862,"y":0.0864553302526474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.21572580933570862,0.07348702847957611,0.24193547666072845,0.0864553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.07348702847957611},{"x":0.19354838132858276,"y":0.07348702847957611},{"x":0.19354838132858276,"y":0.0864553302526474},{"x":0.1875,"y":0.0864553302526474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.1875,0.07348702847957611,0.19354838132858276,0.0864553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.07348702847957611},{"x":0.19959677755832672,"y":0.07348702847957611},{"x":0.19959677755832672,"y":0.0864553302526474},{"x":0.19556452333927155,"y":0.0864553302526474}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.19556452333927155,0.07348702847957611,0.19959677755832672,0.0864553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19959677755832672,"y":0.07348702847957611},{"x":0.20564515888690948,"y":0.07348702847957611},{"x":0.20564515888690948,"y":0.0864553302526474},{"x":0.19959677755832672,"y":0.0864553302526474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.19959677755832672,0.07348702847957611,0.20564515888690948,0.0864553302526474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.07348702847957611},{"x":0.24193547666072845,"y":0.07348702847957611},{"x":0.24193547666072845,"y":0.0864553302526474},{"x":0.1875,"y":0.0864553302526474}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.1825,0.0664870284795761,0.24693547666072846,0.0934553302526474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.12680114805698395},{"x":0.1713709682226181,"y":0.12680114805698395},{"x":0.1713709682226181,"y":0.13400577008724213},{"x":0.1572580635547638,"y":0.13400577008724213}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۹","boundary":[0.1572580635547638,0.12680114805698395,0.1713709682226181,0.13400577008724213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.12680114805698395},{"x":0.1713709682226181,"y":0.12680114805698395},{"x":0.1713709682226181,"y":0.13400577008724213},{"x":0.1572580635547638,"y":0.13400577008724213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.11980114805698394,0.1763709682226181,0.14100577008724213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.14697405695915222},{"x":0.1713709682226181,"y":0.14697405695915222},{"x":0.1713709682226181,"y":0.1541786789894104},{"x":0.1572580635547638,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.1572580635547638,0.14697405695915222,0.1713709682226181,0.1541786789894104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.14697405695915222},{"x":0.1713709682226181,"y":0.14697405695915222},{"x":0.1713709682226181,"y":0.1541786789894104},{"x":0.1572580635547638,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.13997405695915222,0.1763709682226181,0.1611786789894104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.12391930818557739},{"x":0.8104838728904724,"y":0.12391930818557739},{"x":0.8125,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7923387289047241,"y":0.13688760995864868}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۸-۳","boundary":[0.7903226017951965,0.12391930818557739,0.8125,0.13688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.12536023557186127},{"x":0.788306474685669,"y":0.12536023557186127},{"x":0.788306474685669,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7862903475761414,"y":0.13688760995864868}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.12536023557186127,0.788306474685669,0.13688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.12536023557186127},{"x":0.7701612710952759,"y":0.12391930818557739},{"x":0.7701612710952759,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7298387289047241,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7278226017951965,0.12536023557186127,0.7701612710952759,0.13688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.12536023557186127},{"x":0.7217742204666138,"y":0.12536023557186127},{"x":0.7217742204666138,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6935483813285828,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.6915322542190552,0.12536023557186127,0.7217742204666138,0.13832853734493256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.12680114805698395},{"x":0.6875,"y":0.12680114805698395},{"x":0.6875,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6875,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6875,0.12680114805698395,0.6875,0.13832853734493256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8125,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8125,"y":0.15850144624710083},{"x":0.788306474685669,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۹-۳","boundary":[0.788306474685669,0.14409221708774567,0.8125,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7862903475761414,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7862903475761414,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7862903475761414,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.14409221708774567,0.7862903475761414,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7681451439857483,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7681451439857483,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7379032373428345,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7379032373428345,0.14409221708774567,0.7681451439857483,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7298387289047241,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7298387289047241,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7137096524238586,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7137096524238586,0.14409221708774567,0.7298387289047241,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7016128897666931,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7016128897666931,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6774193644523621,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6774193644523621,0.14409221708774567,0.7016128897666931,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6713709831237793,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6713709831237793,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6290322542190552,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایشی","boundary":[0.6290322542190552,0.14409221708774567,0.6713709831237793,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.16570605337619781},{"x":0.8125,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8125,"y":0.17723342776298523},{"x":0.7822580933570862,"y":0.17723342776298523}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۳","boundary":[0.7822580933570862,0.16570605337619781,0.8125,0.17723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7802419066429138,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7802419066429138,"y":0.17723342776298523},{"x":0.7782257795333862,"y":0.17723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.16570605337619781,0.7802419066429138,0.17723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7701612710952759,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7701612710952759,"y":0.1786743551492691},{"x":0.7520161271095276,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7520161271095276,0.16570605337619781,0.7701612710952759,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7459677457809448,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7459677457809448,"y":0.1786743551492691},{"x":0.7419354915618896,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7419354915618896,0.16570605337619781,0.7459677457809448,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7358871102333069,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7358871102333069,"y":0.1786743551492691},{"x":0.7036290168762207,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7036290168762207,0.16570605337619781,0.7358871102333069,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6955645084381104,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6955645084381104,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6612903475761414,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نساجی","boundary":[0.6612903475761414,0.16570605337619781,0.6955645084381104,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8185483813285828,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8185483813285828,"y":0.20172910392284393},{"x":0.8125,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8125,0.1858789622783661,0.8185483813285828,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8104838728904724,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8104838728904724,"y":0.20172910392284393},{"x":0.7782257795333862,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7782257795333862,0.1858789622783661,0.8104838728904724,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7701612710952759,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7701612710952759,"y":0.20172910392284393},{"x":0.7641128897666931,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7641128897666931,0.1858789622783661,0.7701612710952759,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7600806355476379,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7600806355476379,"y":0.20172910392284393},{"x":0.7217742204666138,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحرک","boundary":[0.7217742204666138,0.1858789622783661,0.7600806355476379,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.1858789622783661},{"x":0.6915322542190552,"y":0.1858789622783661},{"x":0.6915322542190552,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6854838728904724,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6854838728904724,0.1858789622783661,0.6915322542190552,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7016128897666931,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7016128897666931,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6955645084381104,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6955645084381104,0.1858789622783661,0.7016128897666931,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7076612710952759,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7076612710952759,"y":0.20172910392284393},{"x":0.7016128897666931,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7016128897666931,0.1858789622783661,0.7076612710952759,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.1858789622783661},{"x":0.6814516186714172,"y":0.1858789622783661},{"x":0.6814516186714172,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6733871102333069,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6733871102333069,0.1858789622783661,0.6814516186714172,0.20172910392284393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.12536023557186127},{"x":0.8185483813285828,"y":0.12391930818557739},{"x":0.8185483813285828,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6310483813285828,"y":0.2031700313091278}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6240322542190552,0.11836023557186126,0.8235483813285828,0.20872910392284394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.1671469807624817},{"x":0.16935484111309052,"y":0.1671469807624817},{"x":0.16935484111309052,"y":0.17435158789157867},{"x":0.1572580635547638,"y":0.17435158789157867}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.1572580635547638,0.1671469807624817,0.16935484111309052,0.17435158789157867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.1671469807624817},{"x":0.16935484111309052,"y":0.1671469807624817},{"x":0.16935484111309052,"y":0.17435158789157867},{"x":0.1572580635547638,"y":0.17435158789157867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.16014698076248168,0.17435484111309052,0.18135158789157868],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.1858789622783661},{"x":0.17741934955120087,"y":0.18731988966464996},{"x":0.17741934955120087,"y":0.1974063366651535},{"x":0.1572580635547638,"y":0.19596542418003082}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۳","boundary":[0.1572580635547638,0.1858789622783661,0.17741934955120087,0.1974063366651535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.1858789622783661},{"x":0.17741934955120087,"y":0.18731988966464996},{"x":0.17741934955120087,"y":0.1974063366651535},{"x":0.1572580635547638,"y":0.19596542418003082}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.17887896227836608,0.18241934955120087,0.2044063366651535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.20749279856681824},{"x":0.8104838728904724,"y":0.20749279856681824},{"x":0.8125,"y":0.21902017295360565},{"x":0.7903226017951965,"y":0.21902017295360565}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7903226017951965,0.20749279856681824,0.8125,0.21902017295360565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.20749279856681824},{"x":0.7862903475761414,"y":0.20749279856681824},{"x":0.788306474685669,"y":0.21902017295360565},{"x":0.7862903475761414,"y":0.21902017295360565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.20749279856681824,0.788306474685669,0.21902017295360565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7681451439857483,"y":0.20893371105194092},{"x":0.7701612710952759,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2219020128250122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7278226017951965,0.2103746384382248,0.7701612710952759,0.22046110033988953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.2103746384382248},{"x":0.8104838728904724,"y":0.20749279856681824},{"x":0.8125,"y":0.21902017295360565},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7228226017951965,0.2033746384382248,0.8175,0.22602017295360566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.20893371105194092},{"x":0.1713709682226181,"y":0.20893371105194092},{"x":0.1713709682226181,"y":0.21757924556732178},{"x":0.1572580635547638,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.1572580635547638,0.20893371105194092,0.1713709682226181,0.21757924556732178]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.20893371105194092},{"x":0.1713709682226181,"y":0.20893371105194092},{"x":0.1713709682226181,"y":0.21757924556732178},{"x":0.1572580635547638,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.2019337110519409,0.1763709682226181,0.22457924556732178],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.22910663485527039},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2276657074689865},{"x":0.1713709682226181,"y":0.23631124198436737},{"x":0.1572580635547638,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۶","boundary":[0.1572580635547638,0.22910663485527039,0.1713709682226181,0.23631124198436737]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.22910663485527039},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2276657074689865},{"x":0.1713709682226181,"y":0.23631124198436737},{"x":0.1572580635547638,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.22210663485527038,0.1763709682226181,0.24331124198436738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.24927954375743866},{"x":0.1733870953321457,"y":0.24927954375743866},{"x":0.1733870953321457,"y":0.2593660056591034},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.1572580635547638,0.24927954375743866,0.1733870953321457,0.2593660056591034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.24927954375743866},{"x":0.1733870953321457,"y":0.24927954375743866},{"x":0.1733870953321457,"y":0.2593660056591034},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.24227954375743865,0.1783870953321457,0.2663660056591034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2708933651447296},{"x":0.16935484111309052,"y":0.2708933651447296},{"x":0.16935484111309052,"y":0.2780979871749878},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.1572580635547638,0.2708933651447296,0.16935484111309052,0.2780979871749878]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2708933651447296},{"x":0.16935484111309052,"y":0.2708933651447296},{"x":0.16935484111309052,"y":0.2780979871749878},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.2638933651447296,0.17435484111309052,0.2850979871749878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.289625346660614},{"x":0.1713709682226181,"y":0.289625346660614},{"x":0.1713709682226181,"y":0.29971182346343994},{"x":0.1572580635547638,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.1572580635547638,0.289625346660614,0.1713709682226181,0.29971182346343994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.289625346660614},{"x":0.1713709682226181,"y":0.289625346660614},{"x":0.1713709682226181,"y":0.29971182346343994},{"x":0.1572580635547638,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.282625346660614,0.1763709682226181,0.30671182346343995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.31123918294906616},{"x":0.1713709682226181,"y":0.31123918294906616},{"x":0.1713709682226181,"y":0.319884717464447},{"x":0.1572580635547638,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.1572580635547638,0.31123918294906616,0.1713709682226181,0.319884717464447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.31123918294906616},{"x":0.1713709682226181,"y":0.31123918294906616},{"x":0.1713709682226181,"y":0.319884717464447},{"x":0.1572580635547638,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.30423918294906616,0.1763709682226181,0.326884717464447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.33141210675239563},{"x":0.1713709682226181,"y":0.33141210675239563},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3386167287826538},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.1572580635547638,0.33141210675239563,0.1713709682226181,0.3386167287826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.33141210675239563},{"x":0.1713709682226181,"y":0.33141210675239563},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3386167287826538},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.3244121067523956,0.1763709682226181,0.3456167287826538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3515850007534027},{"x":0.1713709682226181,"y":0.35014408826828003},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3587896227836609},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۸۶","boundary":[0.1572580635547638,0.3515850007534027,0.1713709682226181,0.3587896227836609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3515850007534027},{"x":0.1713709682226181,"y":0.35014408826828003},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3587896227836609},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.3445850007534027,0.1763709682226181,0.3657896227836609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3717579245567322},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3717579245567322},{"x":0.1713709682226181,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1572580635547638,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.1572580635547638,0.3717579245567322,0.1713709682226181,0.37896254658699036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3717579245567322},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3717579245567322},{"x":0.1713709682226181,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1572580635547638,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.36475792455673217,0.1763709682226181,0.38596254658699036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1713709682226181,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1713709682226181,"y":0.39913544058799744},{"x":0.1572580635547638,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.1572580635547638,0.39193084836006165,0.1713709682226181,0.39913544058799744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1713709682226181,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1713709682226181,"y":0.39913544058799744},{"x":0.1572580635547638,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.38493084836006164,0.1763709682226181,0.40613544058799744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4121037423610687},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4121037423610687},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4193083643913269},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۰","boundary":[0.1572580635547638,0.4121037423610687,0.16935484111309052,0.4193083643913269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4121037423610687},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4121037423610687},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4193083643913269},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4051037423610687,0.17435484111309052,0.4263083643913269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4308357238769531},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4308357238769531},{"x":0.1713709682226181,"y":0.439481258392334},{"x":0.1572580635547638,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.1572580635547638,0.4308357238769531,0.1713709682226181,0.439481258392334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4308357238769531},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4308357238769531},{"x":0.1713709682226181,"y":0.439481258392334},{"x":0.1572580635547638,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4238357238769531,0.1763709682226181,0.446481258392334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4510086476802826},{"x":0.17741934955120087,"y":0.4510086476802826},{"x":0.17741934955120087,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1572580635547638,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.1572580635547638,0.4510086476802826,0.17741934955120087,0.46109509468078613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1854838728904724,"y":0.46109509468078613},{"x":0.18346774578094482,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.18346774578094482,0.4510086476802826,0.1854838728904724,0.46109509468078613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1854838728904724,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1572580635547638,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4440086476802826,0.19048387289047242,0.46809509468078614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4812680184841156},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.1572580635547638,0.4740633964538574,0.1713709682226181,0.4812680184841156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4812680184841156},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4670633964538574,0.1763709682226181,0.4882680184841156],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4927953779697418},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4927953779697418},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5014409422874451},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.1572580635547638,0.4927953779697418,0.1713709682226181,0.5014409422874451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4927953779697418},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4927953779697418},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5014409422874451},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4857953779697418,0.1763709682226181,0.5084409422874451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5129683017730713},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5129683017730713},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5216138362884521},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.1572580635547638,0.5129683017730713,0.1713709682226181,0.5216138362884521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5129683017730713},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5129683017730713},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5216138362884521},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.5059683017730713,0.1763709682226181,0.5286138362884522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5345821380615234},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5331411957740784},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5417867302894592},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.15927419066429138,0.5345821380615234,0.17943547666072845,0.5417867302894592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5345821380615234},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5331411957740784},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5417867302894592},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5275821380615234,0.18443547666072846,0.5487867302894592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5547550320625305},{"x":0.18145161867141724,"y":0.5533141493797302},{"x":0.18145161867141724,"y":0.5619596838951111},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.15927419066429138,0.5547550320625305,0.18145161867141724,0.5619596838951111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5547550320625305},{"x":0.18145161867141724,"y":0.5533141493797302},{"x":0.18145161867141724,"y":0.5619596838951111},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5477550320625305,0.18645161867141724,0.5689596838951111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8125,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8125,"y":0.2406340092420578},{"x":0.788306474685669,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.788306474685669,0.22910663485527039,0.8125,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.22910663485527039},{"x":0.788306474685669,"y":0.22910663485527039},{"x":0.788306474685669,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.22910663485527039,0.788306474685669,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7762096524238586,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7762096524238586,"y":0.2406340092420578},{"x":0.75,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.75,0.22910663485527039,0.7762096524238586,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7439516186714172,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7439516186714172,"y":0.2406340092420578},{"x":0.725806474685669,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.725806474685669,0.22910663485527039,0.7439516186714172,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7197580933570862,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7197580933570862,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6875,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسایط","boundary":[0.6875,0.22910663485527039,0.7197580933570862,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.22910663485527039},{"x":0.6794354915618896,"y":0.22910663485527039},{"x":0.6794354915618896,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6572580933570862,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقلیه","boundary":[0.6572580933570862,0.22910663485527039,0.6794354915618896,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.22910663485527039},{"x":0.6512096524238586,"y":0.22910663485527039},{"x":0.6512096524238586,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6088709831237793,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوشمند","boundary":[0.6088709831237793,0.22910663485527039,0.6512096524238586,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.22910663485527039},{"x":0.6028226017951965,"y":0.22910663485527039},{"x":0.6028226017951965,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5967742204666138,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5967742204666138,0.22910663485527039,0.6028226017951965,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5907257795333862,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5907257795333862,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5403226017951965,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیرساخت","boundary":[0.5403226017951965,0.22910663485527039,0.5907257795333862,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5342742204666138,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5342742204666138,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5120967626571655,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جاده","boundary":[0.5120967626571655,0.22910663485527039,0.5342742204666138,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5100806355476379,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5100806355476379,"y":0.2406340092420578},{"x":0.4959677457809448,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4959677457809448,0.22910663485527039,0.5100806355476379,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.22910663485527039},{"x":0.48991936445236206,"y":0.22910663485527039},{"x":0.48991936445236206,"y":0.2406340092420578},{"x":0.48991936445236206,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48991936445236206,0.22910663485527039,0.48991936445236206,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8205645084381104,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.8205645084381104,0.2463976889848709,0.8266128897666931,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8185483813285828,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8185483813285828,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8125,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8125,0.2463976889848709,0.8185483813285828,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8084677457809448,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8084677457809448,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7661290168762207,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7661290168762207,0.2463976889848709,0.8084677457809448,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7620967626571655,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7620967626571655,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7056451439857483,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7056451439857483,0.2463976889848709,0.7620967626571655,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6774193644523621,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6774193644523621,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6713709831237793,0.2463976889848709,0.6774193644523621,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6875,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6875,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6794354915618896,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6794354915618896,0.2463976889848709,0.6875,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6935483813285828,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6935483813285828,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6875,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6875,0.2463976889848709,0.6935483813285828,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6653226017951965,0.2463976889848709,0.6713709831237793,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6612903475761414,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6612903475761414,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6169354915618896,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شالوده","boundary":[0.6169354915618896,0.2463976889848709,0.6612903475761414,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6048387289047241,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6048387289047241,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5725806355476379,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5725806355476379,0.2463976889848709,0.6048387289047241,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5463709831237793,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5463709831237793,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5403226017951965,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5403226017951965,0.2463976889848709,0.5463709831237793,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5564516186714172,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5564516186714172,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5504032373428345,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.5504032373428345,0.2463976889848709,0.5564516186714172,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5625,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5625,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5564516186714172,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.5564516186714172,0.2463976889848709,0.5625,0.2636887729167938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8266128897666931,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2636887729167938},{"x":0.48991936445236206,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.48491936445236206,0.22210663485527038,0.8316128897666931,0.27068877291679383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.2708933651447296},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2708933651447296},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7903226017951965,0.2708933651447296,0.8104838728904724,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.2708933651447296,0.7862903475761414,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7520161271095276,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارجاع","boundary":[0.7520161271095276,0.2708933651447296,0.7802419066429138,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7358871102333069,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7358871102333069,0.2708933651447296,0.7459677457809448,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2824207544326782},{"x":0.711693525314331,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.711693525314331,0.2708933651447296,0.7298387289047241,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7056451439857483,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7056451439857483,"y":0.2824207544326782},{"x":0.6915322542190552,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.6915322542190552,0.2708933651447296,0.7056451439857483,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6854838728904724,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6854838728904724,"y":0.2824207544326782},{"x":0.6572580933570862,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارتر","boundary":[0.6572580933570862,0.2708933651447296,0.6854838728904724,0.2824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.2910662889480591},{"x":0.8125,"y":0.2910662889480591},{"x":0.8125,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7903226017951965,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7903226017951965,0.2910662889480591,0.8125,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.2910662889480591},{"x":0.788306474685669,"y":0.2910662889480591},{"x":0.788306474685669,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.2910662889480591,0.788306474685669,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3025936484336853},{"x":0.75,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.75,0.2910662889480591,0.7802419066429138,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7419354915618896,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7419354915618896,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7379032373428345,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7379032373428345,0.2910662889480591,0.7419354915618896,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7338709831237793,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7338709831237793,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7016128897666931,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سارتری","boundary":[0.7016128897666931,0.2910662889480591,0.7338709831237793,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.2910662889480591},{"x":0.6895161271095276,"y":0.2910662889480591},{"x":0.6895161271095276,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6854838728904724,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6854838728904724,0.2910662889480591,0.6895161271095276,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.2910662889480591},{"x":0.6794354915618896,"y":0.2910662889480591},{"x":0.6794354915618896,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6693548560142517,0.2910662889480591,0.6794354915618896,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.2910662889480591},{"x":0.663306474685669,"y":0.2910662889480591},{"x":0.663306474685669,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6350806355476379,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6350806355476379,0.2910662889480591,0.663306474685669,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.2910662889480591},{"x":0.6270161271095276,"y":0.2910662889480591},{"x":0.6270161271095276,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5846773982048035,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.5846773982048035,0.2910662889480591,0.6270161271095276,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.3083573579788208},{"x":0.8104838728904724,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8125,"y":0.3213256597518921},{"x":0.7923387289047241,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7903226017951965,0.3083573579788208,0.8125,0.3213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.3083573579788208},{"x":0.788306474685669,"y":0.3083573579788208},{"x":0.788306474685669,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7862903475761414,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.3083573579788208,0.788306474685669,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.3083573579788208},{"x":0.774193525314331,"y":0.3083573579788208},{"x":0.774193525314331,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7580645084381104,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7580645084381104,0.3083573579788208,0.774193525314331,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7560483813285828,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7560483813285828,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7358871102333069,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واره","boundary":[0.7358871102333069,0.3097982704639435,0.7560483813285828,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8104838728904724,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8104838728904724,"y":0.34149855375289917},{"x":0.788306474685669,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.788306474685669,0.32997119426727295,0.8104838728904724,0.34149855375289917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7862903475761414,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7862903475761414,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7862903475761414,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.32997119426727295,0.7862903475761414,0.34149855375289917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7802419066429138,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7802419066429138,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7600806355476379,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7600806355476379,0.32997119426727295,0.7802419066429138,0.34149855375289917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7580645084381104,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7580645084381104,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7479838728904724,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7479838728904724,0.32997119426727295,0.7580645084381104,0.34149855375289917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7419354915618896,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7419354915618896,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7318548560142517,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7318548560142517,0.32997119426727295,0.7419354915618896,0.34149855375289917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.32997119426727295},{"x":0.725806474685669,"y":0.32997119426727295},{"x":0.725806474685669,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6935483813285828,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6935483813285828,0.32997119426727295,0.725806474685669,0.34149855375289917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8104838728904724,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8104838728904724,"y":0.36167147755622864},{"x":0.788306474685669,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.788306474685669,0.34870317578315735,0.8104838728904724,0.36167147755622864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7862903475761414,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7862903475761414,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7862903475761414,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.34870317578315735,0.7862903475761414,0.36167147755622864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7802419066429138,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7802419066429138,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7580645084381104,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7580645084381104,0.34870317578315735,0.7802419066429138,0.36167147755622864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7520161271095276,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7520161271095276,"y":0.3631123900413513},{"x":0.7217742204666138,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.7217742204666138,0.34870317578315735,0.7520161271095276,0.3631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7157257795333862,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7157257795333862,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6713709831237793,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.6713709831237793,0.34870317578315735,0.7157257795333862,0.3631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8125,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8125,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.7862903475761414,0.3717579245567322,0.8125,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7560483813285828,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7560483813285828,0.3717579245567322,0.7802419066429138,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.3717579245567322},{"x":0.75,"y":0.3717579245567322},{"x":0.75,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7056451439857483,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.7056451439857483,0.3717579245567322,0.75,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6995967626571655,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6995967626571655,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6512096524238586,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمانها","boundary":[0.6512096524238586,0.3717579245567322,0.6995967626571655,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8125,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8125,"y":0.40345820784568787},{"x":0.7903226017951965,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.7903226017951965,0.3904899060726166,0.8125,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.3904899060726166},{"x":0.788306474685669,"y":0.3904899060726166},{"x":0.788306474685669,"y":0.40345820784568787},{"x":0.7862903475761414,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.3904899060726166,0.788306474685669,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7802419066429138,"y":0.40345820784568787},{"x":0.7298387289047241,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرساخت","boundary":[0.7298387289047241,0.3904899060726166,0.7802419066429138,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7237903475761414,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7237903475761414,"y":0.40345820784568787},{"x":0.6875,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6875,0.3904899060726166,0.7237903475761414,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6794354915618896,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6794354915618896,"y":0.40345820784568787},{"x":0.6330645084381104,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6330645084381104,0.3904899060726166,0.6794354915618896,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6270161271095276,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6270161271095276,"y":0.40345820784568787},{"x":0.6229838728904724,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6229838728904724,0.3904899060726166,0.6270161271095276,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6169354915618896,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6169354915618896,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5705645084381104,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.5705645084381104,0.3904899060726166,0.6169354915618896,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3904899060726166},{"x":0.5645161271095276,"y":0.3904899060726166},{"x":0.5645161271095276,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5625,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5625,0.3904899060726166,0.5645161271095276,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8104838728904724,"y":0.42363113164901733},{"x":0.788306474685669,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸-۵","boundary":[0.788306474685669,0.4077809751033783,0.8104838728904724,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7862903475761414,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7862903475761414,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.4077809751033783,0.7862903475761414,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.409221887588501},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7782257795333862,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7459677457809448,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7459677457809448,0.409221887588501,0.7782257795333862,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.409221887588501},{"x":0.7379032373428345,"y":0.409221887588501},{"x":0.7379032373428345,"y":0.42507204413414},{"x":0.7237903475761414,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7237903475761414,0.409221887588501,0.7379032373428345,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.409221887588501},{"x":0.711693525314331,"y":0.409221887588501},{"x":0.711693525314331,"y":0.42507204413414},{"x":0.6834677457809448,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6834677457809448,0.409221887588501,0.711693525314331,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.42795389890670776},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4265129566192627},{"x":0.8125,"y":0.44236311316490173},{"x":0.788306474685669,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹-۵","boundary":[0.788306474685669,0.42795389890670776,0.8125,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7862903475761414,"y":0.42795389890670776},{"x":0.788306474685669,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7862903475761414,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.42795389890670776,0.788306474685669,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7782257795333862,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7479838728904724,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7459677457809448,0.42795389890670776,0.7782257795333862,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7399193644523621,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7399193644523621,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7237903475761414,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7217742204666138,0.42939481139183044,0.7399193644523621,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.42939481139183044},{"x":0.711693525314331,"y":0.42939481139183044},{"x":0.711693525314331,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6854838728904724,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6854838728904724,0.42939481139183044,0.711693525314331,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6814516186714172,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6794354915618896,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6794354915618896,0.42939481139183044,0.6814516186714172,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104838728904724,"y":0.44812679290771484},{"x":0.8165322542190552,"y":0.44812679290771484},{"x":0.8165322542190552,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8104838728904724,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8104838728904724,0.44812679290771484,0.8165322542190552,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.44812679290771484},{"x":0.8044354915618896,"y":0.44812679290771484},{"x":0.8044354915618896,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7701612710952759,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7701612710952759,0.44812679290771484,0.8044354915618896,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7459677457809448,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7459677457809448,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7399193644523621,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7399193644523621,0.44812679290771484,0.7459677457809448,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7540322542190552,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7540322542190552,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7459677457809448,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7459677457809448,0.44812679290771484,0.7540322542190552,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7620967626571655,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7620967626571655,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7540322542190552,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7540322542190552,0.44812679290771484,0.7620967626571655,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7338709831237793,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7338709831237793,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7278226017951965,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7278226017951965,0.44812679290771484,0.7338709831237793,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7217742204666138,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7217742204666138,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6713709831237793,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6713709831237793,0.44812679290771484,0.7217742204666138,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.44812679290771484},{"x":0.663306474685669,"y":0.44812679290771484},{"x":0.663306474685669,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6290322542190552,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6290322542190552,0.44812679290771484,0.663306474685669,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6290322542190552,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6290322542190552,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6229838728904724,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6229838728904724,0.44812679290771484,0.6290322542190552,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7903226017951965,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7903226017951965,0.4711815416812897,0.8104838728904724,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.4711815416812897,0.7862903475761414,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7802419066429138,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7802419066429138,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7540322542190552,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.7540322542190552,0.4711815416812897,0.7802419066429138,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7479838728904724,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7479838728904724,"y":0.48414984345436096},{"x":0.7016128897666931,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7016128897666931,0.4711815416812897,0.7479838728904724,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6955645084381104,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6955645084381104,"y":0.48414984345436096},{"x":0.6875,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6875,0.47262248396873474,0.6955645084381104,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6834677457809448,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6834677457809448,"y":0.48414984345436096},{"x":0.649193525314331,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.649193525314331,0.47262248396873474,0.6834677457809448,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6431451439857483,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6431451439857483,"y":0.48414984345436096},{"x":0.5987903475761414,"y":0.48559078574180603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریتی","boundary":[0.5987903475761414,0.47262248396873474,0.6431451439857483,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5947580933570862,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5947580933570862,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5927419066429138,"y":0.48559078574180603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5927419066429138,0.4740633964538574,0.5947580933570862,0.48559078574180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.49135446548461914},{"x":0.8104838728904724,"y":0.49135446548461914},{"x":0.8125,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7903226017951965,0.49135446548461914,0.8125,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.49135446548461914},{"x":0.788306474685669,"y":0.49135446548461914},{"x":0.788306474685669,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.49135446548461914,0.788306474685669,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.49135446548461914},{"x":0.7802419066429138,"y":0.49135446548461914},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7459677457809448,0.49135446548461914,0.7802419066429138,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7399193644523621,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7197580933570862,0.4927953779697418,0.7419354915618896,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7157257795333862,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7177419066429138,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7157257795333862,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7137096524238586,0.4927953779697418,0.7177419066429138,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8125,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7903226017951965,0.5115273594856262,0.8125,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5115273594856262},{"x":0.788306474685669,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.5115273594856262,0.788306474685669,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.5129683017730713},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.7358871102333069,0.5129683017730713,0.7802419066429138,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5317003130912781},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5317003130912781},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5446686148643494},{"x":0.788306474685669,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.788306474685669,0.5317003130912781,0.8104838728904724,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5331411957740784,0.7862903475761414,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7540322542190552,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.7540322542190552,0.5331411957740784,0.7782257795333862,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.5331411957740784},{"x":0.75,"y":0.5331411957740784},{"x":0.75,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7459677457809448,0.5331411957740784,0.75,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7237903475761414,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7237903475761414,0.5331411957740784,0.7379032373428345,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7237903475761414,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7237903475761414,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7197580933570862,0.5331411957740784,0.7237903475761414,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6875,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایل","boundary":[0.6875,0.5331411957740784,0.7137096524238586,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6794354915618896,0.5331411957740784,0.6834677457809448,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.6451612710952759,0.5331411957740784,0.6733871102333069,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6370967626571655,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6370967626571655,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6330645084381104,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6330645084381104,0.5331411957740784,0.6370967626571655,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5446686148643494},{"x":0.600806474685669,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.600806474685669,0.5331411957740784,0.6270161271095276,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5947580933570862,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5947580933570862,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5947580933570862,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5947580933570862,0.5331411957740784,0.5947580933570862,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8125,"y":0.5634005665779114},{"x":0.788306474685669,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.788306474685669,0.5518732070922852,0.8125,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5518732070922852},{"x":0.788306474685669,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5518732070922852,0.788306474685669,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.7439516186714172,0.5533141493797302,0.7802419066429138,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5662823915481567},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7197580933570862,0.5533141493797302,0.7439516186714172,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5662823915481567},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریتی","boundary":[0.6693548560142517,0.5533141493797302,0.7137096524238586,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.5547550320625305},{"x":0.663306474685669,"y":0.5547550320625305},{"x":0.663306474685669,"y":0.5662823915481567},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6370967626571655,0.5547550320625305,0.663306474685669,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶-۶","boundary":[0.7862903475761414,0.5720461010932922,0.8104838728904724,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7520161271095276,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملال","boundary":[0.7520161271095276,0.5720461010932922,0.7802419066429138,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7358871102333069,0.5734870433807373,0.7459677457809448,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7298387289047241,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7298387289047241,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7036290168762207,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.7036290168762207,0.5734870433807373,0.7298387289047241,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6975806355476379,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6975806355476379,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6713709831237793,0.5734870433807373,0.6975806355476379,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6653226017951965,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6653226017951965,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6451612710952759,0.5734870433807373,0.6653226017951965,0.5864553451538086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6431451439857483,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6431451439857483,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6431451439857483,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6431451439857483,0.5734870433807373,0.6431451439857483,0.5864553451538086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.5922189950942993},{"x":0.8104838728904724,"y":0.590778112411499},{"x":0.8125,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۶","boundary":[0.7903226017951965,0.5922189950942993,0.8125,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5922189950942993},{"x":0.788306474685669,"y":0.5922189950942993},{"x":0.788306474685669,"y":0.6051872968673706},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5922189950942993,0.788306474685669,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.5922189950942993},{"x":0.7782257795333862,"y":0.590778112411499},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6051872968673706},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضایتمندی","boundary":[0.7177419066429138,0.5922189950942993,0.7802419066429138,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.5936599373817444},{"x":0.711693525314331,"y":0.5936599373817444},{"x":0.711693525314331,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6733871102333069,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.6733871102333069,0.5936599373817444,0.711693525314331,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸-۶","boundary":[0.7903226017951965,0.6123919486999512,0.8104838728904724,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6123919486999512},{"x":0.788306474685669,"y":0.6123919486999512},{"x":0.788306474685669,"y":0.6253602504730225},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6123919486999512,0.788306474685669,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6253602504730225},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.7399193644523621,0.6123919486999512,0.7802419066429138,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6253602504730225},{"x":0.7217742204666138,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7217742204666138,0.6123919486999512,0.7318548560142517,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6253602504730225},{"x":0.6955645084381104,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6955645084381104,0.6123919486999512,0.7157257795333862,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6875,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6875,"y":0.6253602504730225},{"x":0.6512096524238586,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6512096524238586,0.6138328313827515,0.6875,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6253602504730225},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6471773982048035,0.6138328313827515,0.6471773982048035,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.6296830177307129},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6296830177307129},{"x":0.8125,"y":0.6455331444740295},{"x":0.788306474685669,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹-۶","boundary":[0.788306474685669,0.6296830177307129,0.8125,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6296830177307129},{"x":0.788306474685669,"y":0.6296830177307129},{"x":0.788306474685669,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6296830177307129,0.788306474685669,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6469740867614746},{"x":0.75,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازیابی","boundary":[0.75,0.6296830177307129,0.7802419066429138,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7419354915618896,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7399193644523621,0.6311239004135132,0.7459677457809448,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7056451439857483,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.7056451439857483,0.6311239004135132,0.7338709831237793,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6794354915618896,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.6794354915618896,0.6325648427009583,0.7016128897666931,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6653226017951965,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.663306474685669,0.6325648427009583,0.6693548560142517,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6572580933570862,0.6325648427009583,0.6592742204666138,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.6527377367019653},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6527377367019653},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۶","boundary":[0.7822580933570862,0.6527377367019653,0.8104838728904724,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.6527377367019653,0.7802419066429138,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7298387289047241,0.6527377367019653,0.7721773982048035,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6975806355476379,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6975806355476379,0.6527377367019653,0.7237903475761414,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.6471773982048035,0.6541786789894104,0.6895161271095276,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6411290168762207,0.6541786789894104,0.6451612710952759,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6028226017951965,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابزاری","boundary":[0.6028226017951965,0.6541786789894104,0.6350806355476379,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.6541786789894104},{"x":0.5967742204666138,"y":0.6541786789894104},{"x":0.5967742204666138,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5544354915618896,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.5544354915618896,0.6541786789894104,0.5967742204666138,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.670028805732727},{"x":0.8104838728904724,"y":0.670028805732727},{"x":0.8125,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱-۶","boundary":[0.7822580933570862,0.670028805732727,0.8125,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.6714697480201721,0.7802419066429138,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7721773982048035,"y":0.670028805732727},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7358871102333069,0.6714697480201721,0.7721773982048035,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.7157257795333862,0.6714697480201721,0.7278226017951965,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.6714697480201721},{"x":0.711693525314331,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7137096524238586,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6794354915618896,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگرانه","boundary":[0.6794354915618896,0.6714697480201721,0.7137096524238586,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6733871102333069,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6733871102333069,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6653226017951965,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.663306474685669,0.6714697480201721,0.6733871102333069,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6169354915618896,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6169354915618896,0.6714697480201721,0.6572580933570862,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6108871102333069,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6108871102333069,0.6729106903076172,0.6129032373428345,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8125,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7822580933570862,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲-۶","boundary":[0.7822580933570862,0.6916426420211792,0.8125,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7762096524238586,0.6930835843086243,0.7802419066429138,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7046109437942505},{"x":0.7379032373428345,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7379032373428345,0.6930835843086243,0.7721773982048035,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7046109437942505},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هکر","boundary":[0.7036290168762207,0.6945244669914246,0.7318548560142517,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.710374653339386},{"x":0.8104838728904724,"y":0.710374653339386},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7822580933570862,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳-۶","boundary":[0.7822580933570862,0.710374653339386,0.8104838728904724,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.710374653339386},{"x":0.7802419066429138,"y":0.710374653339386},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.710374653339386,0.7802419066429138,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.710374653339386},{"x":0.7721773982048035,"y":0.710374653339386},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7439516186714172,0.710374653339386,0.7721773982048035,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.710374653339386},{"x":0.7419354915618896,"y":0.710374653339386},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7237903475761414,0.710374653339386,0.7419354915618896,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.710374653339386},{"x":0.7137096524238586,"y":0.710374653339386},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7247838377952576},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضعیف","boundary":[0.6794354915618896,0.710374653339386,0.7137096524238586,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7247838377952576},{"x":0.649193525314331,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.649193525314331,0.7118155360221863,0.6733871102333069,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6431451439857483,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6431451439857483,"y":0.7247838377952576},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.6169354915618896,0.7118155360221863,0.6431451439857483,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7247838377952576},{"x":0.5766128897666931,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5766128897666931,0.7118155360221863,0.6108871102333069,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5705645084381104,0.7118155360221863,0.5705645084381104,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.7319884896278381},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7305475473403931},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7449567914009094},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴-۶","boundary":[0.7802419066429138,0.7319884896278381,0.8104838728904724,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.774193525314331,0.7319884896278381,0.7802419066429138,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسلها","boundary":[0.7338709831237793,0.7319884896278381,0.7721773982048035,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7822580933570862,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵-۶","boundary":[0.7822580933570862,0.7521613836288452,0.8104838728904724,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.7521613836288452,0.7802419066429138,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهارتها","boundary":[0.7237903475761414,0.7521613836288452,0.7721773982048035,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7137096524238586,0.7536023259162903,0.7177419066429138,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نسلها","boundary":[0.6733871102333069,0.7536023259162903,0.7076612710952759,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8266128897666931,"y":0.789625346660614},{"x":0.8145161271095276,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8145161271095276,0.7723342776298523,0.8266128897666931,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8064516186714172,"y":0.789625346660614},{"x":0.7479838728904724,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.7479838728904724,0.7723342776298523,0.8064516186714172,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7399193644523621,"y":0.789625346660614},{"x":0.7076612710952759,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7076612710952759,0.7723342776298523,0.7399193644523621,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7016128897666931,"y":0.789625346660614},{"x":0.6612903475761414,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6612903475761414,0.7723342776298523,0.7016128897666931,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6532257795333862,"y":0.789625346660614},{"x":0.6330645084381104,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6330645084381104,0.7723342776298523,0.6532257795333862,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6209677457809448,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6209677457809448,"y":0.789625346660614},{"x":0.5927419066429138,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5927419066429138,0.7723342776298523,0.6209677457809448,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5846773982048035,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5846773982048035,"y":0.789625346660614},{"x":0.5786290168762207,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5786290168762207,0.7723342776298523,0.5846773982048035,0.789625346660614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.2708933651447296},{"x":0.8165322542190552,"y":0.26801154017448425},{"x":0.8266128897666931,"y":0.789625346660614},{"x":0.5584677457809448,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5433871102333069,0.2638933651447296,0.8316128897666931,0.796625346660614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8125,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8125,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7903226017951965,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.7903226017951965,0.7939481139183044,0.8125,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7939481139183044},{"x":0.788306474685669,"y":0.7939481139183044},{"x":0.788306474685669,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.7939481139183044,0.788306474685669,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7540322542190552,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7540322542190552,0.7939481139183044,0.7802419066429138,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.7157257795333862,0.7939481139183044,0.7520161271095276,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6915322542190552,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6915322542190552,0.7939481139183044,0.7076612710952759,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6814516186714172,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6814516186714172,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6572580933570862,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6572580933570862,0.7939481139183044,0.6814516186714172,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6532257795333862,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6471773982048035,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6471773982048035,0.7939481139183044,0.6532257795333862,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6411290168762207,"y":0.8097983002662659},{"x":0.625,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاره","boundary":[0.625,0.7939481139183044,0.6411290168762207,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6229838728904724,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6229838728904724,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6088709831237793,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6088709831237793,0.7939481139183044,0.6229838728904724,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6028226017951965,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6028226017951965,"y":0.8097983002662659},{"x":0.5947580933570862,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5947580933570862,0.7939481139183044,0.6028226017951965,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5887096524238586,"y":0.8097983002662659},{"x":0.538306474685669,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.538306474685669,0.7939481139183044,0.5887096524238586,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8125,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8125,"y":0.8270893096923828},{"x":0.788306474685669,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.788306474685669,0.8126801252365112,0.8125,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8270893096923828},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8126801252365112,0.7862903475761414,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8270893096923828},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.7479838728904724,0.8126801252365112,0.7802419066429138,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8270893096923828},{"x":0.6995967626571655,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.6995967626571655,0.8141210079193115,0.7419354915618896,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6955645084381104,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6955645084381104,"y":0.8270893096923828},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6854838728904724,0.8141210079193115,0.6955645084381104,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6834677457809448,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6834677457809448,"y":0.8285302519798279},{"x":0.6572580933570862,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.6572580933570862,0.8141210079193115,0.6834677457809448,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6512096524238586,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6512096524238586,"y":0.8285302519798279},{"x":0.6330645084381104,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6330645084381104,0.8141210079193115,0.6512096524238586,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6270161271095276,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6270161271095276,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5987903475761414,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.5987903475761414,0.8141210079193115,0.6270161271095276,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5907257795333862,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5907257795333862,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5685483813285828,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5685483813285828,0.8141210079193115,0.5907257795333862,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5625,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5625,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5282257795333862,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.5282257795333862,0.8141210079193115,0.5625,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5221773982048035,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5221773982048035,"y":0.8285302519798279},{"x":0.4858871102333069,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4858871102333069,0.8141210079193115,0.5221773982048035,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8125,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8125,"y":0.848703145980835},{"x":0.7903226017951965,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7903226017951965,0.8328530192375183,0.8125,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8328530192375183},{"x":0.788306474685669,"y":0.8328530192375183},{"x":0.788306474685669,"y":0.848703145980835},{"x":0.7862903475761414,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8328530192375183,0.788306474685669,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7822580933570862,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7822580933570862,"y":0.848703145980835},{"x":0.7580645084381104,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7580645084381104,0.8328530192375183,0.7822580933570862,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7479838728904724,"y":0.848703145980835},{"x":0.7318548560142517,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7318548560142517,0.8328530192375183,0.7479838728904724,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7217742204666138,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7217742204666138,"y":0.848703145980835},{"x":0.6955645084381104,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6955645084381104,0.8328530192375183,0.7217742204666138,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6875,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6875,"y":0.848703145980835},{"x":0.6532257795333862,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6532257795333862,0.8328530192375183,0.6875,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.8544668555259705},{"x":0.8125,"y":0.8544668555259705},{"x":0.8125,"y":0.8674351572990417},{"x":0.788306474685669,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.788306474685669,0.8544668555259705,0.8125,0.8674351572990417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8544668555259705},{"x":0.788306474685669,"y":0.8674351572990417},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8544668555259705,0.788306474685669,0.8674351572990417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.8559077978134155},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8674351572990417},{"x":0.7459677457809448,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7459677457809448,0.8559077978134155,0.7802419066429138,0.8674351572990417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.8559077978134155},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8559077978134155},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8688760995864868},{"x":0.7137096524238586,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7137096524238586,0.8559077978134155,0.7399193644523621,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8559077978134155},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6673387289047241,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6673387289047241,0.8573486804962158,0.7076612710952759,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.8760806918144226},{"x":0.8125,"y":0.8760806918144226},{"x":0.8125,"y":0.8890489935874939},{"x":0.788306474685669,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.788306474685669,0.8760806918144226,0.8125,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8760806918144226},{"x":0.788306474685669,"y":0.8760806918144226},{"x":0.788306474685669,"y":0.8890489935874939},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8760806918144226,0.788306474685669,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8890489935874939},{"x":0.7459677457809448,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7459677457809448,0.8760806918144226,0.7802419066429138,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8890489935874939},{"x":0.7137096524238586,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7137096524238586,0.8760806918144226,0.7399193644523621,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8890489935874939},{"x":0.6713709831237793,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.6713709831237793,0.8760806918144226,0.7076612710952759,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.8760806918144226},{"x":0.6653226017951965,"y":0.8760806918144226},{"x":0.6653226017951965,"y":0.8890489935874939},{"x":0.6350806355476379,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6350806355476379,0.8760806918144226,0.6653226017951965,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8933717608451843},{"x":0.8125,"y":0.8933717608451843},{"x":0.8125,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7862903475761414,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.7862903475761414,0.8933717608451843,0.8125,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7802419066429138,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7540322542190552,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7540322542190552,0.8948127031326294,0.7802419066429138,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7479838728904724,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7217742204666138,"y":0.909221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوان","boundary":[0.7217742204666138,0.8948127031326294,0.7479838728904724,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7157257795333862,"y":0.909221887588501},{"x":0.6814516186714172,"y":0.909221887588501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالاری","boundary":[0.6814516186714172,0.8948127031326294,0.7157257795333862,0.909221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6713709831237793,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6713709831237793,"y":0.909221887588501},{"x":0.6592742204666138,"y":0.909221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6592742204666138,0.8948127031326294,0.6713709831237793,0.909221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.8962535858154297},{"x":0.6532257795333862,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6532257795333862,"y":0.909221887588501},{"x":0.6129032373428345,"y":0.910662829875946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6129032373428345,0.8962535858154297,0.6532257795333862,0.909221887588501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8125,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8125,"y":0.910662829875946},{"x":0.4858871102333069,"y":0.910662829875946}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4808871102333069,0.7869481139183044,0.8175,0.917662829875946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5734870433807373},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5734870433807373},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5806916356086731},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.15927419066429138,0.5734870433807373,0.17943547666072845,0.5806916356086731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5734870433807373},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5734870433807373},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5806916356086731},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5664870433807373,0.18443547666072846,0.5876916356086731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5936599373817444},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5936599373817444},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6008645296096802},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.15927419066429138,0.5936599373817444,0.17943547666072845,0.6008645296096802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5936599373817444},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5936599373817444},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6008645296096802},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5866599373817444,0.18443547666072846,0.6078645296096802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6138328313827515},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6138328313827515},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6224783658981323},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.15927419066429138,0.6138328313827515,0.17943547666072845,0.6224783658981323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.6138328313827515},{"x":0.1875,"y":0.6138328313827515},{"x":0.1875,"y":0.6224783658981323},{"x":0.1854838728904724,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.1854838728904724,0.6138328313827515,0.1875,0.6224783658981323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6138328313827515},{"x":0.1875,"y":0.6138328313827515},{"x":0.1875,"y":0.6224783658981323},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.6068328313827515,0.1925,0.6294783658981323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6340057849884033},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6340057849884033},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6412103772163391},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.15927419066429138,0.6340057849884033,0.17943547666072845,0.6412103772163391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6340057849884033},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6340057849884033},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6412103772163391},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.6270057849884033,0.18443547666072846,0.6482103772163391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6613832712173462},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.15927419066429138,0.6541786789894104,0.17943547666072845,0.6613832712173462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6613832712173462},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.6471786789894104,0.18443547666072846,0.6683832712173462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.681556224822998},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.15927419066429138,0.6743515729904175,0.17741934955120087,0.681556224822998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.681556224822998},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.6673515729904175,0.18241934955120087,0.688556224822998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6930835843086243},{"x":0.18145161867141724,"y":0.6930835843086243},{"x":0.18145161867141724,"y":0.7031700015068054},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1572580635547638,0.6930835843086243,0.18145161867141724,0.7031700015068054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6930835843086243},{"x":0.18145161867141724,"y":0.6930835843086243},{"x":0.18145161867141724,"y":0.7031700015068054},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.6860835843086243,0.18645161867141724,0.7101700015068054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7146974205970764},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7132564783096313},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7219020128250122},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.15927419066429138,0.7146974205970764,0.17943547666072845,0.7219020128250122]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7146974205970764},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7132564783096313},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7219020128250122},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7076974205970764,0.18443547666072846,0.7289020128250122],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7348703145980835},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7348703145980835},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7420749068260193},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.15927419066429138,0.7348703145980835,0.17943547666072845,0.7420749068260193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.7348703145980835},{"x":0.1875,"y":0.7348703145980835},{"x":0.1875,"y":0.7420749068260193},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":",","boundary":[0.1854838728904724,0.7348703145980835,0.1875,0.7420749068260193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7348703145980835},{"x":0.1875,"y":0.7348703145980835},{"x":0.1875,"y":0.7420749068260193},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7278703145980835,0.1925,0.7490749068260193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7536023259162903},{"x":0.18145161867141724,"y":0.7536023259162903},{"x":0.18145161867141724,"y":0.7622478604316711},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1572580635547638,0.7536023259162903,0.18145161867141724,0.7622478604316711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7536023259162903},{"x":0.18145161867141724,"y":0.7536023259162903},{"x":0.18145161867141724,"y":0.7622478604316711},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.7466023259162903,0.18645161867141724,0.7692478604316711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7737752199172974},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7737752199172974},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7853025794029236},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.15927419066429138,0.7737752199172974,0.1854838728904724,0.7853025794029236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7737752199172974},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7737752199172974},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7853025794029236},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7667752199172974,0.19048387289047242,0.7923025794029236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7953890562057495},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7953890562057495},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8054755330085754},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.15927419066429138,0.7953890562057495,0.17943547666072845,0.8054755330085754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7953890562057495},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7953890562057495},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8054755330085754},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7883890562057495,0.18443547666072846,0.8124755330085754],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.8155619502067566},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8141210079193115},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8256484270095825},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.1572580635547638,0.8155619502067566,0.17943547666072845,0.8256484270095825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.8155619502067566},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8141210079193115},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8256484270095825},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.8085619502067566,0.18443547666072846,0.8326484270095825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8371757864952087},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8357348442077637},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8443803787231445},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.15927419066429138,0.8371757864952087,0.17943547666072845,0.8443803787231445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8371757864952087},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8357348442077637},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8443803787231445},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8301757864952087,0.18443547666072846,0.8513803787231445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8573486804962158},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8573486804962158},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8645533323287964},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.15927419066429138,0.8573486804962158,0.18145161867141724,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.8573486804962158},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8573486804962158},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8645533323287964},{"x":0.1875,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.1875,0.8573486804962158,0.19354838132858276,0.8645533323287964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8573486804962158},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8573486804962158},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8645533323287964},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8503486804962158,0.19854838132858277,0.8715533323287964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.8760806918144226},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8760806918144226},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8847262263298035},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8847262263298035}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۰","boundary":[0.1572580635547638,0.8760806918144226,0.18145161867141724,0.8847262263298035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.8760806918144226},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8760806918144226},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8847262263298035},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8847262263298035}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.8690806918144226,0.18645161867141724,0.8917262263298035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8962535858154297},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8962535858154297},{"x":0.17943547666072845,"y":0.9048991203308105},{"x":0.15927419066429138,"y":0.9048991203308105}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.15927419066429138,0.8962535858154297,0.17943547666072845,0.9048991203308105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8962535858154297},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8962535858154297},{"x":0.17943547666072845,"y":0.9048991203308105},{"x":0.15927419066429138,"y":0.9048991203308105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8892535858154297,0.18443547666072846,0.9118991203308106],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/LOygVfkWHMhpxwPt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/PrUyZhfthtlCkmwl.jpg","blurred":"/storage/books/294e79d66708ed08/pages/AuYjStHsNUUrKNEK.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003069719023281528,0.00009372638118713664,0.9983152315645448,0.9986818717508564]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.07348702847957611},{"x":0.8306451439857483,"y":0.07348702847957611},{"x":0.8306451439857483,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7862903475761414,"y":0.08789625018835068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7862903475761414,0.07348702847957611,0.8306451439857483,0.08789625018835068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.07204610854387283},{"x":0.7802419066429138,"y":0.07348702847957611},{"x":0.7782257795333862,"y":0.0864553302526474},{"x":0.7419354915618896,"y":0.0864553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7419354915618896,0.07204610854387283,0.7782257795333862,0.0864553302526474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.07204610854387283},{"x":0.8306451439857483,"y":0.07348702847957611},{"x":0.8306451439857483,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7419354915618896,"y":0.0864553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7369354915618896,0.06504610854387283,0.8356451439857483,0.09489625018835068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.07492795586585999},{"x":0.19153225421905518,"y":0.07492795586585999},{"x":0.19153225421905518,"y":0.08357349038124084},{"x":0.18145161867141724,"y":0.08357349038124084}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۷","boundary":[0.18145161867141724,0.07492795586585999,0.19153225421905518,0.08357349038124084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.07492795586585999},{"x":0.19153225421905518,"y":0.07492795586585999},{"x":0.19153225421905518,"y":0.08357349038124084},{"x":0.18145161867141724,"y":0.08357349038124084}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.17645161867141723,0.06792795586585998,0.19653225421905518,0.09057349038124085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.12680114805698395},{"x":0.8125,"y":0.12536023557186127},{"x":0.8125,"y":0.1354466825723648},{"x":0.7903226017951965,"y":0.13688760995864868}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۷","boundary":[0.7903226017951965,0.12680114805698395,0.8125,0.1354466825723648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.12680114805698395},{"x":0.788306474685669,"y":0.12680114805698395},{"x":0.788306474685669,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7862903475761414,"y":0.13688760995864868}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.12680114805698395,0.788306474685669,0.13688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.12824207544326782},{"x":0.7802419066429138,"y":0.12680114805698395},{"x":0.7802419066429138,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7560483813285828,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7540322542190552,0.12824207544326782,0.7802419066429138,0.13688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.1296830028295517},{"x":0.7479838728904724,"y":0.12824207544326782},{"x":0.7479838728904724,"y":0.13832853734493256},{"x":0.725806474685669,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.725806474685669,0.1296830028295517,0.7479838728904724,0.13832853734493256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8125,"y":0.12536023557186127},{"x":0.8125,"y":0.1354466825723648},{"x":0.725806474685669,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7208064746856689,0.12268300282955169,0.8175,0.1424466825723648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.12680114805698395},{"x":0.17943547666072845,"y":0.12680114805698395},{"x":0.17943547666072845,"y":0.1354466825723648},{"x":0.1572580635547638,"y":0.1354466825723648}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.1572580635547638,0.12680114805698395,0.17943547666072845,0.1354466825723648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.12680114805698395},{"x":0.17943547666072845,"y":0.12680114805698395},{"x":0.17943547666072845,"y":0.1354466825723648},{"x":0.1572580635547638,"y":0.1354466825723648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.11980114805698394,0.18443547666072846,0.1424466825723648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.14697405695915222},{"x":0.17943547666072845,"y":0.14697405695915222},{"x":0.17943547666072845,"y":0.15561959147453308},{"x":0.15927419066429138,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.15927419066429138,0.14697405695915222,0.17943547666072845,0.15561959147453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.14697405695915222},{"x":0.17943547666072845,"y":0.14697405695915222},{"x":0.17943547666072845,"y":0.15561959147453308},{"x":0.15927419066429138,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.13997405695915222,0.18443547666072846,0.1626195914745331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.1671469807624817},{"x":0.17943547666072845,"y":0.1671469807624817},{"x":0.17943547666072845,"y":0.17435158789157867},{"x":0.15927419066429138,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.15927419066429138,0.1671469807624817,0.17943547666072845,0.17435158789157867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.1671469807624817},{"x":0.17943547666072845,"y":0.1671469807624817},{"x":0.17943547666072845,"y":0.17435158789157867},{"x":0.15927419066429138,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.16014698076248168,0.18443547666072846,0.18135158789157868],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.18731988966464996},{"x":0.18145161867141724,"y":0.18731988966464996},{"x":0.18145161867141724,"y":0.19452449679374695},{"x":0.15927419066429138,"y":0.19596542418003082}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.15927419066429138,0.18731988966464996,0.18145161867141724,0.19452449679374695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.18731988966464996},{"x":0.18145161867141724,"y":0.18731988966464996},{"x":0.18145161867141724,"y":0.19452449679374695},{"x":0.15927419066429138,"y":0.19596542418003082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.18031988966464996,0.18645161867141724,0.20152449679374695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.20605187118053436},{"x":0.17943547666072845,"y":0.20605187118053436},{"x":0.17943547666072845,"y":0.21469740569591522},{"x":0.1572580635547638,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.1572580635547638,0.20605187118053436,0.17943547666072845,0.21469740569591522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.20605187118053436},{"x":0.17943547666072845,"y":0.20605187118053436},{"x":0.17943547666072845,"y":0.21469740569591522},{"x":0.1572580635547638,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.19905187118053436,0.18443547666072846,0.22169740569591523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17943547666072845,"y":0.22478386759757996},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2348703145980835},{"x":0.15927419066429138,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.15927419066429138,0.22622478008270264,0.17943547666072845,0.2348703145980835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17943547666072845,"y":0.22478386759757996},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2348703145980835},{"x":0.15927419066429138,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.21922478008270263,0.18443547666072846,0.2418703145980835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2463976889848709},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2463976889848709},{"x":0.17943547666072845,"y":0.25648415088653564},{"x":0.1572580635547638,"y":0.25648415088653564}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.1572580635547638,0.2463976889848709,0.17943547666072845,0.25648415088653564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2463976889848709},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2463976889848709},{"x":0.17943547666072845,"y":0.25648415088653564},{"x":0.1572580635547638,"y":0.25648415088653564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.2393976889848709,0.18443547666072846,0.26348415088653565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.2665705978870392},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2665705978870392},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2766570746898651},{"x":0.15927419066429138,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.15927419066429138,0.2665705978870392,0.17943547666072845,0.2766570746898651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.2665705978870392},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2665705978870392},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2766570746898651},{"x":0.15927419066429138,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.2595705978870392,0.18443547666072846,0.2836570746898651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.28674352169036865},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2853025794029236},{"x":0.18145161867141724,"y":0.2953890562057495},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.1572580635547638,0.28674352169036865,0.18145161867141724,0.2953890562057495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.28674352169036865},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2853025794029236},{"x":0.18145161867141724,"y":0.2953890562057495},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.27974352169036865,0.18645161867141724,0.3023890562057495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.30691641569137573},{"x":0.17943547666072845,"y":0.30547550320625305},{"x":0.17943547666072845,"y":0.31700289249420166},{"x":0.15927419066429138,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.15927419066429138,0.30691641569137573,0.17943547666072845,0.31700289249420166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.30691641569137573},{"x":0.17943547666072845,"y":0.30547550320625305},{"x":0.17943547666072845,"y":0.31700289249420166},{"x":0.15927419066429138,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.2999164156913757,0.18443547666072846,0.32400289249420167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3270893394947052},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3270893394947052},{"x":0.17943547666072845,"y":0.33573487401008606},{"x":0.1572580635547638,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.1572580635547638,0.3270893394947052,0.17943547666072845,0.33573487401008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3270893394947052},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3270893394947052},{"x":0.17943547666072845,"y":0.33573487401008606},{"x":0.1572580635547638,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.3200893394947052,0.18443547666072846,0.34273487401008607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3472622334957123},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3472622334957123},{"x":0.17943547666072845,"y":0.35590776801109314},{"x":0.1572580635547638,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1572580635547638,0.3472622334957123,0.17943547666072845,0.35590776801109314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3472622334957123},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3472622334957123},{"x":0.17943547666072845,"y":0.35590776801109314},{"x":0.1572580635547638,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.3402622334957123,0.18443547666072846,0.36290776801109315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.36599424481391907},{"x":0.17943547666072845,"y":0.36599424481391907},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3760806918144226},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.1572580635547638,0.36599424481391907,0.17943547666072845,0.3760806918144226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.36599424481391907},{"x":0.17943547666072845,"y":0.36599424481391907},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3760806918144226},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.35899424481391906,0.18443547666072846,0.3830806918144226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3876080811023712},{"x":0.17741934955120087,"y":0.38616713881492615},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3962536156177521},{"x":0.15927419066429138,"y":0.39769452810287476}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.15927419066429138,0.3876080811023712,0.17943547666072845,0.3962536156177521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3876080811023712},{"x":0.17741934955120087,"y":0.38616713881492615},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3962536156177521},{"x":0.15927419066429138,"y":0.39769452810287476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.3806080811023712,0.18443547666072846,0.4032536156177521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4077809751033783},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4077809751033783},{"x":0.17943547666072845,"y":0.41642650961875916},{"x":0.1572580635547638,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.1572580635547638,0.4077809751033783,0.17943547666072845,0.41642650961875916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4077809751033783},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4077809751033783},{"x":0.17943547666072845,"y":0.41642650961875916},{"x":0.1572580635547638,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4007809751033783,0.18443547666072846,0.42342650961875916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.42795389890670776},{"x":0.17943547666072845,"y":0.42795389890670776},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4365994334220886},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.15927419066429138,0.42795389890670776,0.17943547666072845,0.4365994334220886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.42795389890670776},{"x":0.17943547666072845,"y":0.42795389890670776},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4365994334220886},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.42095389890670776,0.18443547666072846,0.44359943342208863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.44812679290771484},{"x":0.17943547666072845,"y":0.44668588042259216},{"x":0.17943547666072845,"y":0.455331414937973},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.15927419066429138,0.44812679290771484,0.17943547666072845,0.455331414937973]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.44812679290771484},{"x":0.17943547666072845,"y":0.44668588042259216},{"x":0.17943547666072845,"y":0.455331414937973},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.44112679290771484,0.18443547666072846,0.46233141493797303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.4682997167110443},{"x":0.1875,"y":0.4682997167110443},{"x":0.1875,"y":0.47838616371154785},{"x":0.15927419066429138,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.15927419066429138,0.4682997167110443,0.1875,0.47838616371154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.4682997167110443},{"x":0.1875,"y":0.4682997167110443},{"x":0.1875,"y":0.47838616371154785},{"x":0.15927419066429138,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.4612997167110443,0.1925,0.48538616371154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.48991355299949646},{"x":0.17943547666072845,"y":0.48991355299949646},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4985590875148773},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.15927419066429138,0.48991355299949646,0.17943547666072845,0.4985590875148773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.48991355299949646},{"x":0.17943547666072845,"y":0.48991355299949646},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4985590875148773},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.48291355299949645,0.18443547666072846,0.5055590875148773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5100864768028259},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5100864768028259},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5172910690307617},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.15927419066429138,0.5100864768028259,0.17943547666072845,0.5172910690307617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5100864768028259},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5100864768028259},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5172910690307617},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5030864768028259,0.18443547666072846,0.5242910690307617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8125,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8125,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7862903475761414,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۸-۷-","boundary":[0.7862903475761414,0.14409221708774567,0.8125,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7802419066429138,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7802419066429138,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7661290168762207,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7661290168762207,0.14409221708774567,0.7802419066429138,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7641128897666931,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7641128897666931,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7520161271095276,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.7520161271095276,0.14409221708774567,0.7641128897666931,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7479838728904724,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7479838728904724,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7419354915618896,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7419354915618896,0.14409221708774567,0.7479838728904724,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7379032373428345,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7379032373428345,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6814516186714172,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازگرداندن","boundary":[0.6814516186714172,0.14409221708774567,0.7379032373428345,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6754032373428345,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6754032373428345,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6471773982048035,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6471773982048035,0.14409221708774567,0.6754032373428345,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6451612710952759,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6451612710952759,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6411290168762207,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6411290168762207,0.14409221708774567,0.6451612710952759,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6350806355476379,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6350806355476379,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6149193644523621,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.6149193644523621,0.14409221708774567,0.6350806355476379,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6088709831237793,"y":0.14409221708774567},{"x":0.6088709831237793,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6048387289047241,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6048387289047241,0.14409221708774567,0.6088709831237793,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.14409221708774567},{"x":0.5987903475761414,"y":0.14409221708774567},{"x":0.5987903475761414,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5504032373428345,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاقیات","boundary":[0.5504032373428345,0.14409221708774567,0.5987903475761414,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.14409221708774567},{"x":0.5443548560142517,"y":0.14409221708774567},{"x":0.5443548560142517,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5342742204666138,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5342742204666138,0.14409221708774567,0.5443548560142517,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.14409221708774567},{"x":0.5282257795333862,"y":0.14409221708774567},{"x":0.5282257795333862,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4879032373428345,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلمروی","boundary":[0.4879032373428345,0.14409221708774567,0.5282257795333862,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.14409221708774567},{"x":0.47983869910240173,"y":0.14409221708774567},{"x":0.47983869910240173,"y":0.1599423587322235},{"x":0.46169355511665344,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.46169355511665344,0.14409221708774567,0.47983869910240173,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.14409221708774567},{"x":0.4556451737880707,"y":0.14409221708774567},{"x":0.4556451737880707,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4516128897666931,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4516128897666931,0.14409221708774567,0.4556451737880707,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.14409221708774567},{"x":0.44354838132858276,"y":0.14409221708774567},{"x":0.44354838132858276,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4072580635547638,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.4072580635547638,0.14409221708774567,0.44354838132858276,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.14409221708774567},{"x":0.4032258093357086,"y":0.14409221708774567},{"x":0.4032258093357086,"y":0.1599423587322235},{"x":0.40120968222618103,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40120968222618103,0.14409221708774567,0.4032258093357086,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8125,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8125,"y":0.1786743551492691},{"x":0.788306474685669,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۹-۷","boundary":[0.788306474685669,0.16426512598991394,0.8125,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.16426512598991394},{"x":0.788306474685669,"y":0.16426512598991394},{"x":0.788306474685669,"y":0.1786743551492691},{"x":0.7842742204666138,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.16426512598991394,0.788306474685669,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7762096524238586,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7762096524238586,"y":0.1786743551492691},{"x":0.7459677457809448,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7459677457809448,0.16426512598991394,0.7762096524238586,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7379032373428345,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7379032373428345,"y":0.1786743551492691},{"x":0.7157257795333862,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7157257795333862,0.16426512598991394,0.7379032373428345,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7076612710952759,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7076612710952759,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6754032373428345,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6754032373428345,0.16426512598991394,0.7076612710952759,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6612903475761414,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6612903475761414,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6512096524238586,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6512096524238586,0.16426512598991394,0.6612903475761414,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6411290168762207,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6411290168762207,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6129032373428345,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6129032373428345,0.16426512598991394,0.6411290168762207,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5927419066429138,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5927419066429138,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5887096524238586,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5887096524238586,0.16426512598991394,0.5927419066429138,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.16426512598991394},{"x":0.600806474685669,"y":0.16426512598991394},{"x":0.600806474685669,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5967742204666138,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.5967742204666138,0.16426512598991394,0.600806474685669,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6068548560142517,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6068548560142517,"y":0.1786743551492691},{"x":0.6028226017951965,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6028226017951965,0.16426512598991394,0.6068548560142517,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5846773982048035,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5846773982048035,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5806451439857483,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5806451439857483,0.16426512598991394,0.5846773982048035,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8125,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8125,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7822580933570862,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.18299712240695953,0.8125,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7802419066429138,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7802419066429138,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7782257795333862,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.18299712240695953,0.7802419066429138,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7721773982048035,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7721773982048035,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7399193644523621,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.7399193644523621,0.18299712240695953,0.7721773982048035,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7298387289047241,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7298387289047241,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7137096524238586,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7137096524238586,0.18443803489208221,0.7298387289047241,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7036290168762207,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7036290168762207,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6713709831237793,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.6713709831237793,0.18443803489208221,0.7036290168762207,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.18443803489208221},{"x":0.6653226017951965,"y":0.18443803489208221},{"x":0.6653226017951965,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6592742204666138,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6592742204666138,0.18443803489208221,0.6653226017951965,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.18443803489208221},{"x":0.6532257795333862,"y":0.18443803489208221},{"x":0.6532257795333862,"y":0.20028819143772125},{"x":0.600806474685669,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرصتها","boundary":[0.600806474685669,0.18443803489208221,0.6532257795333862,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.2046109437942505},{"x":0.8125,"y":0.2046109437942505},{"x":0.8125,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7822580933570862,"y":0.22046110033988953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.2046109437942505,0.8125,0.22046110033988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7802419066429138,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7782257795333862,"y":0.22046110033988953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.2046109437942505,0.7802419066429138,0.22046110033988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7721773982048035,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7338709831237793,"y":0.22046110033988953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارادایم","boundary":[0.7338709831237793,0.2046109437942505,0.7721773982048035,0.22046110033988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7278226017951965,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7278226017951965,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6975806355476379,"y":0.22046110033988953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6975806355476379,0.2046109437942505,0.7278226017951965,0.22046110033988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6875,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6875,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6794354915618896,"y":0.22046110033988953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6794354915618896,0.2046109437942505,0.6875,0.22046110033988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.22478386759757996},{"x":0.8104838728904724,"y":0.22478386759757996},{"x":0.8104838728904724,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7822580933570862,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.22478386759757996,0.8104838728904724,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.22478386759757996},{"x":0.7822580933570862,"y":0.22478386759757996},{"x":0.7822580933570862,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7762096524238586,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7762096524238586,0.22478386759757996,0.7822580933570862,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.22478386759757996},{"x":0.7721773982048035,"y":0.22478386759757996},{"x":0.7721773982048035,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7479838728904724,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7479838728904724,0.22478386759757996,0.7721773982048035,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.22622478008270264},{"x":0.7379032373428345,"y":0.22478386759757996},{"x":0.7379032373428345,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7076612710952759,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7076612710952759,0.22622478008270264,0.7379032373428345,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.24207492172718048},{"x":0.8125,"y":0.24207492172718048},{"x":0.8125,"y":0.2579250633716583},{"x":0.7842742204666138,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳-۷","boundary":[0.7842742204666138,0.24207492172718048,0.8125,0.2579250633716583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7802419066429138,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7782257795333862,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.24351584911346436,0.7802419066429138,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7721773982048035,"y":0.24207492172718048},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7419354915618896,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.7419354915618896,0.24351584911346436,0.7721773982048035,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7318548560142517,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7318548560142517,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7177419066429138,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7177419066429138,0.24351584911346436,0.7318548560142517,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7056451439857483,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7056451439857483,"y":0.2593660056591034},{"x":0.6673387289047241,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6673387289047241,0.24351584911346436,0.7056451439857483,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.24495677649974823},{"x":0.663306474685669,"y":0.24495677649974823},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2593660056591034},{"x":0.663306474685669,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.663306474685669,0.24495677649974823,0.6653226017951965,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.2665705978870392},{"x":0.8125,"y":0.2665705978870392},{"x":0.8125,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.2665705978870392,0.8125,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.2665705978870392},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2665705978870392},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7782257795333862,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.2665705978870392,0.7802419066429138,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.2665705978870392},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2651296854019165},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7177419066429138,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درسهایی","boundary":[0.7177419066429138,0.2665705978870392,0.7721773982048035,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.2665705978870392},{"x":0.7096773982048035,"y":0.2665705978870392},{"x":0.7096773982048035,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7036290168762207,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7036290168762207,0.2665705978870392,0.7096773982048035,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6975806355476379,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6975806355476379,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6612903475761414,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توماس","boundary":[0.6612903475761414,0.2665705978870392,0.6975806355476379,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6552419066429138,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6552419066429138,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6149193644523621,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادیسون","boundary":[0.6149193644523621,0.2665705978870392,0.6552419066429138,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6108871102333069,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6108871102333069,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6108871102333069,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6108871102333069,0.2665705978870392,0.6108871102333069,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.2853025794029236},{"x":0.8125,"y":0.2853025794029236},{"x":0.8125,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.2853025794029236,0.8125,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7782257795333862,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.2853025794029236,0.7802419066429138,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7197580933570862,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7197580933570862,0.2853025794029236,0.7721773982048035,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7137096524238586,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7137096524238586,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6774193644523621,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6774193644523621,0.2853025794029236,0.7137096524238586,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8125,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8125,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7822580933570862,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۶-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.30403459072113037,0.8125,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7782257795333862,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7802419066429138,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7782257795333862,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.30403459072113037,0.7802419066429138,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7721773982048035,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7721773982048035,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7419354915618896,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7419354915618896,0.30403459072113037,0.7721773982048035,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.30547550320625305},{"x":0.7358871102333069,"y":0.30547550320625305},{"x":0.7358871102333069,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7318548560142517,"y":0.31844380497932434}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7298387289047241,0.30547550320625305,0.7358871102333069,0.31844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.30547550320625305},{"x":0.7237903475761414,"y":0.30547550320625305},{"x":0.725806474685669,"y":0.319884717464447},{"x":0.6875,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6875,0.30547550320625305,0.725806474685669,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8125,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8125,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7842742204666138,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷-۷","boundary":[0.7842742204666138,0.3256484270095825,0.8125,0.33717578649520874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7782257795333862,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7762096524238586,0.3256484270095825,0.7802419066429138,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3386167287826538},{"x":0.75,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7479838728904724,0.3256484270095825,0.7721773982048035,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7419354915618896,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7419354915618896,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7177419066429138,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملال","boundary":[0.7157257795333862,0.3270893394947052,0.7419354915618896,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.3458213210105896},{"x":0.8125,"y":0.3458213210105896},{"x":0.8125,"y":0.36023053526878357},{"x":0.7842742204666138,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸-۷","boundary":[0.7842742204666138,0.3458213210105896,0.8125,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7802419066429138,"y":0.36023053526878357},{"x":0.7782257795333862,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.3458213210105896,0.7802419066429138,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7721773982048035,"y":0.36023053526878357},{"x":0.7439516186714172,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.7439516186714172,0.3458213210105896,0.7721773982048035,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7419354915618896,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7419354915618896,"y":0.36023053526878357},{"x":0.725806474685669,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.725806474685669,0.3458213210105896,0.7419354915618896,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7137096524238586,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7137096524238586,"y":0.36023053526878357},{"x":0.663306474685669,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرزشکنی","boundary":[0.663306474685669,0.3458213210105896,0.7137096524238586,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6552419066429138,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6552419066429138,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6512096524238586,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6512096524238586,0.3458213210105896,0.6552419066429138,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6451612710952759,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6451612710952759,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6129032373428345,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استعلا","boundary":[0.6129032373428345,0.3458213210105896,0.6451612710952759,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8125,"y":0.364553302526474},{"x":0.8125,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7822580933570862,"y":0.3775216042995453}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۹-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.36599424481391907,0.8125,0.3775216042995453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7802419066429138,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7782257795333862,"y":0.3775216042995453}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.36599424481391907,0.7802419066429138,0.3775216042995453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7721773982048035,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7439516186714172,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملال","boundary":[0.7439516186714172,0.36599424481391907,0.7721773982048035,0.3775216042995453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7379032373428345,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7379032373428345,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7278226017951965,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7278226017951965,0.36599424481391907,0.7379032373428345,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7217742204666138,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7217742204666138,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6915322542190552,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زشتی","boundary":[0.6915322542190552,0.36599424481391907,0.7217742204666138,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6875,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6875,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6592742204666138,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6592742204666138,0.36599424481391907,0.6875,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6532257795333862,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6532257795333862,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6350806355476379,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6350806355476379,0.36743515729904175,0.6532257795333862,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6330645084381104,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6330645084381104,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6310483813285828,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6310483813285828,0.36743515729904175,0.6330645084381104,0.37896254658699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8104838728904724,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8104838728904724,"y":0.39769452810287476},{"x":0.7802419066429138,"y":0.39769452810287476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰-۷","boundary":[0.7802419066429138,0.38616713881492615,0.8104838728904724,0.39769452810287476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7782257795333862,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7782257795333862,"y":0.39769452810287476},{"x":0.7782257795333862,"y":0.39769452810287476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.38616713881492615,0.7782257795333862,0.39769452810287476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7721773982048035,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7721773982048035,"y":0.39769452810287476},{"x":0.7620967626571655,"y":0.39769452810287476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7620967626571655,0.38616713881492615,0.7721773982048035,0.39769452810287476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7540322542190552,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7540322542190552,"y":0.39913544058799744},{"x":0.7036290168762207,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.7036290168762207,0.38616713881492615,0.7540322542190552,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6975806355476379,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6975806355476379,"y":0.39913544058799744},{"x":0.6693548560142517,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توازن","boundary":[0.6693548560142517,0.3876080811023712,0.6975806355476379,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.3876080811023712},{"x":0.663306474685669,"y":0.3876080811023712},{"x":0.663306474685669,"y":0.39913544058799744},{"x":0.663306474685669,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.663306474685669,0.3876080811023712,0.663306474685669,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.8125,"y":0.40489915013313293},{"x":0.8125,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7802419066429138,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۱-۷","boundary":[0.7802419066429138,0.40489915013313293,0.8125,0.4193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7802419066429138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7802419066429138,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.40489915013313293,0.7802419066429138,0.4193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7721773982048035,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7721773982048035,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7338709831237793,0.40489915013313293,0.7721773982048035,0.4193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7298387289047241,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7298387289047241,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7197580933570862,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7197580933570862,0.40489915013313293,0.7298387289047241,0.4193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7177419066429138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7177419066429138,"y":0.4193083643913269},{"x":0.6935483813285828,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.6935483813285828,0.40489915013313293,0.7177419066429138,0.4193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6875,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6875,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6774193644523621,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6774193644523621,0.40489915013313293,0.6875,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4207492768764496},{"x":0.663306474685669,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.663306474685669,0.4063400626182556,0.6693548560142517,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.4063400626182556},{"x":0.649193525314331,"y":0.4063400626182556},{"x":0.649193525314331,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6290322542190552,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6290322542190552,0.4063400626182556,0.649193525314331,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.42507204413414},{"x":0.8125,"y":0.42507204413414},{"x":0.8125,"y":0.439481258392334},{"x":0.7802419066429138,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۲-۷","boundary":[0.7802419066429138,0.42507204413414,0.8125,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.42507204413414},{"x":0.7802419066429138,"y":0.42507204413414},{"x":0.7802419066429138,"y":0.439481258392334},{"x":0.7782257795333862,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.42507204413414,0.7802419066429138,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.42507204413414},{"x":0.7721773982048035,"y":0.42507204413414},{"x":0.7721773982048035,"y":0.439481258392334},{"x":0.7459677457809448,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7459677457809448,0.42507204413414,0.7721773982048035,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.42507204413414},{"x":0.7399193644523621,"y":0.42507204413414},{"x":0.7399193644523621,"y":0.44092220067977905},{"x":0.7358871102333069,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7358871102333069,0.42507204413414,0.7399193644523621,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.42507204413414},{"x":0.7298387289047241,"y":0.42507204413414},{"x":0.7298387289047241,"y":0.44092220067977905},{"x":0.7076612710952759,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7076612710952759,0.42507204413414,0.7298387289047241,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6995967626571655,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6995967626571655,"y":0.44092220067977905},{"x":0.6814516186714172,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6814516186714172,0.4265129566192627,0.6995967626571655,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6713709831237793,"y":0.44092220067977905},{"x":0.6330645084381104,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6330645084381104,0.4265129566192627,0.6713709831237793,0.44092220067977905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8125,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8125,"y":0.44236311316490173},{"x":0.40120968222618103,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.396209682226181,0.13709221708774566,0.8175,0.44936311316490174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8125,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8125,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7822580933570862,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۳-۷","boundary":[0.7822580933570862,0.44668588042259216,0.8125,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7802419066429138,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7802419066429138,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7782257795333862,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.44668588042259216,0.7802419066429138,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7721773982048035,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7721773982048035,"y":0.45965418219566345},{"x":0.75,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.75,0.44668588042259216,0.7721773982048035,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7419354915618896,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7419354915618896,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6935483813285828,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6935483813285828,0.44668588042259216,0.7419354915618896,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6875,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6875,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6512096524238586,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6512096524238586,0.44668588042259216,0.6875,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6431451439857483,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6431451439857483,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6330645084381104,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6330645084381104,0.44668588042259216,0.6431451439857483,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6270161271095276,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6270161271095276,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5705645084381104,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5705645084381104,0.44668588042259216,0.6270161271095276,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5645161271095276,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5645161271095276,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5584677457809448,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5584677457809448,0.44668588042259216,0.5645161271095276,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5524193644523621,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5524193644523621,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5161290168762207,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5161290168762207,0.44668588042259216,0.5524193644523621,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185483813285828,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8245967626571655,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8185483813285828,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8185483813285828,0.46541786193847656,0.8245967626571655,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8185483813285828,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8185483813285828,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8125,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8125,0.46541786193847656,0.8185483813285828,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8084677457809448,"y":0.4639769494533539},{"x":0.8084677457809448,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.7661290168762207,0.46541786193847656,0.8084677457809448,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7560483813285828,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7560483813285828,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7419354915618896,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7419354915618896,0.46541786193847656,0.7560483813285828,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7318548560142517,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7318548560142517,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6995967626571655,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6995967626571655,0.46541786193847656,0.7318548560142517,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6754032373428345,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6754032373428345,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6693548560142517,0.46685880422592163,0.6754032373428345,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6814516186714172,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6754032373428345,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6754032373428345,0.46541786193847656,0.6814516186714172,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6895161271095276,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6895161271095276,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6834677457809448,0.46541786193847656,0.6895161271095276,0.4827089309692383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8245967626571655,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5161290168762207,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5111290168762207,0.43968588042259216,0.8295967626571655,0.4897089309692383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8125,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8125,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۸","boundary":[0.7903226017951965,0.4884726107120514,0.8125,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4884726107120514},{"x":0.788306474685669,"y":0.4884726107120514},{"x":0.788306474685669,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.4884726107120514,0.788306474685669,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7701612710952759,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.7137096524238586,0.4884726107120514,0.7701612710952759,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7016128897666931,0.4884726107120514,0.7076612710952759,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.4884726107120514},{"x":0.6955645084381104,"y":0.4884726107120514},{"x":0.6955645084381104,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6592742204666138,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6592742204666138,0.4884726107120514,0.6955645084381104,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.4884726107120514},{"x":0.6532257795333862,"y":0.4884726107120514},{"x":0.6532257795333862,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6149193644523621,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآورانه","boundary":[0.6149193644523621,0.4884726107120514,0.6532257795333862,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5072045922279358},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5072045922279358},{"x":0.8125,"y":0.5201728940010071},{"x":0.788306474685669,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.788306474685669,0.5072045922279358,0.8125,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5072045922279358},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5072045922279358},{"x":0.788306474685669,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5072045922279358,0.788306474685669,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5072045922279358},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7459677457809448,0.5086455345153809,0.7701612710952759,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارادایم","boundary":[0.7016128897666931,0.5086455345153809,0.7399193644523621,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5259366035461426},{"x":0.8125,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.7903226017951965,0.5273775458335876,0.8125,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5273775458335876},{"x":0.788306474685669,"y":0.5273775458335876},{"x":0.788306474685669,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5273775458335876,0.788306474685669,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7479838728904724,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7479838728904724,0.5273775458335876,0.7701612710952759,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5417867302894592},{"x":0.7237903475761414,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7237903475761414,0.5273775458335876,0.7419354915618896,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.5273775458335876},{"x":0.711693525314331,"y":0.5273775458335876},{"x":0.711693525314331,"y":0.5432276725769043},{"x":0.6774193644523621,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6774193644523621,0.5273775458335876,0.711693525314331,0.5432276725769043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8125,"y":0.559077799320221},{"x":0.788306474685669,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۸","boundary":[0.788306474685669,0.5475504398345947,0.8125,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5475504398345947},{"x":0.788306474685669,"y":0.560518741607666},{"x":0.7862903475761414,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5475504398345947,0.788306474685669,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7701612710952759,"y":0.560518741607666},{"x":0.7399193644523621,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7399193644523621,0.5475504398345947,0.7701612710952759,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7338709831237793,"y":0.560518741607666},{"x":0.7278226017951965,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7278226017951965,0.5489913821220398,0.7338709831237793,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7237903475761414,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7237903475761414,"y":0.560518741607666},{"x":0.6854838728904724,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشارکتی","boundary":[0.6834677457809448,0.5489913821220398,0.7237903475761414,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6673387289047241,0.5489913821220398,0.6733871102333069,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5489913821220398},{"x":0.663306474685669,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6653226017951965,"y":0.5619596838951111},{"x":0.663306474685669,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.663306474685669,0.5489913821220398,0.6653226017951965,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5691642761230469},{"x":0.8125,"y":0.5691642761230469},{"x":0.8125,"y":0.5806916356086731},{"x":0.788306474685669,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۸","boundary":[0.788306474685669,0.5691642761230469,0.8125,0.5806916356086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5691642761230469},{"x":0.788306474685669,"y":0.5691642761230469},{"x":0.788306474685669,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.5691642761230469,0.788306474685669,0.5806916356086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7298387289047241,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.7298387289047241,0.5691642761230469,0.7701612710952759,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7237903475761414,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7237903475761414,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6774193644523621,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6774193644523621,0.5691642761230469,0.7237903475761414,0.5806916356086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5864553451538086},{"x":0.8125,"y":0.5864553451538086},{"x":0.8125,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۸","boundary":[0.7862903475761414,0.5864553451538086,0.8125,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7681451439857483,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7681451439857483,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7419354915618896,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7419354915618896,0.5864553451538086,0.7681451439857483,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7217742204666138,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7217742204666138,0.5864553451538086,0.7379032373428345,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6023054718971252},{"x":0.6713709831237793,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6713709831237793,0.5864553451538086,0.7096773982048035,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6037464141845703},{"x":0.663306474685669,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.663306474685669,0.5864553451538086,0.6673387289047241,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6552419066429138,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6169354915618896,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنت","boundary":[0.6169354915618896,0.5864553451538086,0.6552419066429138,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6108871102333069,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6108871102333069,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6068548560142517,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6068548560142517,0.5878962278366089,0.6108871102333069,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5987903475761414,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5625,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.5625,0.5878962278366089,0.5987903475761414,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5584677457809448,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5584677457809448,0.5878962278366089,0.5584677457809448,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8125,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8125,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۸","boundary":[0.7903226017951965,0.6080691814422607,0.8125,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6080691814422607},{"x":0.788306474685669,"y":0.6080691814422607},{"x":0.788306474685669,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6080691814422607,0.788306474685669,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7479838728904724,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7479838728904724,0.6080691814422607,0.7701612710952759,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7237903475761414,0.6080691814422607,0.7399193644523621,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.6080691814422607},{"x":0.711693525314331,"y":0.6080691814422607},{"x":0.711693525314331,"y":0.6224783658981323},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6673387289047241,0.6080691814422607,0.711693525314331,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.6268011331558228},{"x":0.8125,"y":0.6268011331558228},{"x":0.8125,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7923387289047241,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸-۸","boundary":[0.7923387289047241,0.6268011331558228,0.8125,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6268011331558228},{"x":0.788306474685669,"y":0.6268011331558228},{"x":0.788306474685669,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6268011331558228,0.788306474685669,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکوسیستم","boundary":[0.7177419066429138,0.6268011331558228,0.7721773982048035,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6995967626571655,0.6268011331558228,0.7157257795333862,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6440922021865845},{"x":0.649193525314331,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.649193525314331,0.6268011331558228,0.6854838728904724,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.6469740867614746},{"x":0.8125,"y":0.6469740867614746},{"x":0.8125,"y":0.6628242135047913},{"x":0.788306474685669,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹-۸","boundary":[0.788306474685669,0.6469740867614746,0.8125,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6469740867614746},{"x":0.788306474685669,"y":0.6469740867614746},{"x":0.788306474685669,"y":0.6628242135047913},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.6469740867614746,0.788306474685669,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6628242135047913},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.7379032373428345,0.6469740867614746,0.7701612710952759,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6955645084381104,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6955645084381104,0.6469740867614746,0.7298387289047241,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6733871102333069,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6733871102333069,0.6469740867614746,0.6895161271095276,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.6469740867614746},{"x":0.663306474685669,"y":0.6469740867614746},{"x":0.663306474685669,"y":0.6628242135047913},{"x":0.625,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.625,0.6469740867614746,0.663306474685669,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6189516186714172,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6189516186714172,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5927419066429138,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سابق","boundary":[0.5927419066429138,0.6469740867614746,0.6189516186714172,0.6628242135047913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8125,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8125,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5534677457809448,0.4814726107120514,0.8175,0.6698242135047913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8125,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8125,"y":0.681556224822998},{"x":0.7822580933570862,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۸","boundary":[0.7822580933570862,0.6685879230499268,0.8125,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7802419066429138,"y":0.681556224822998},{"x":0.7782257795333862,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.6685879230499268,0.7802419066429138,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7701612710952759,"y":0.681556224822998},{"x":0.7318548560142517,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.7318548560142517,0.6685879230499268,0.7701612710952759,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.6685879230499268},{"x":0.725806474685669,"y":0.6685879230499268},{"x":0.725806474685669,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7157257795333862,0.6685879230499268,0.725806474685669,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7096773982048035,"y":0.681556224822998},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6854838728904724,0.6685879230499268,0.7096773982048035,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6391128897666931,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6391128897666931,0.6685879230499268,0.6774193644523621,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8165322542190552,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8165322542190552,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.8165322542190552,0.6887608170509338,0.8266128897666931,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8165322542190552,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8165322542190552,"y":0.7031700015068054},{"x":0.8145161271095276,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8145161271095276,0.6887608170509338,0.8165322542190552,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7681451439857483,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7681451439857483,0.6887608170509338,0.8064516186714172,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7620967626571655,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7580645084381104,0.6887608170509338,0.7620967626571655,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7520161271095276,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشارکتی","boundary":[0.7016128897666931,0.6887608170509338,0.7520161271095276,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6915322542190552,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6915322542190552,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6875,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6875,0.6902016997337341,0.6915322542190552,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.710374653339386},{"x":0.8104838728904724,"y":0.710374653339386},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7903226017951965,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۹","boundary":[0.7903226017951965,0.710374653339386,0.8104838728904724,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.710374653339386},{"x":0.7862903475761414,"y":0.710374653339386},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.710374653339386,0.7862903475761414,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.710374653339386},{"x":0.7782257795333862,"y":0.710374653339386},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7233429551124573},{"x":0.75,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.75,0.710374653339386,0.7782257795333862,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7379032373428345,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7379032373428345,0.7118155360221863,0.7419354915618896,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7318548560142517,"y":0.710374653339386},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشارکتی","boundary":[0.6935483813285828,0.7118155360221863,0.7318548560142517,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6834677457809448,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6834677457809448,"y":0.7247838377952576},{"x":0.6774193644523621,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6774193644523621,0.7118155360221863,0.6834677457809448,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.7620967626571655,0.7334293723106384,0.7802419066429138,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7217742204666138,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.7217742204666138,0.7319884896278381,0.7540322542190552,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7449567914009094},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7096773982048035,0.7319884896278381,0.7157257795333862,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7449567914009094},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6733871102333069,0.7319884896278381,0.7016128897666931,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7449567914009094},{"x":0.6209677457809448,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6209677457809448,0.7319884896278381,0.6673387289047241,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6149193644523621,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6149193644523621,"y":0.7449567914009094},{"x":0.6048387289047241,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6048387289047241,0.7319884896278381,0.6149193644523621,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7449567914009094},{"x":0.5685483813285828,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5685483813285828,0.7319884896278381,0.5987903475761414,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5625,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5625,"y":0.7449567914009094},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.5302419066429138,0.7319884896278381,0.5625,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.7492795586585999},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7492795586585999},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7903226017951965,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۹","boundary":[0.7903226017951965,0.7492795586585999,0.8104838728904724,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7492795586585999},{"x":0.788306474685669,"y":0.7492795586585999},{"x":0.788306474685669,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.7492795586585999,0.788306474685669,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.7459677457809448,0.7492795586585999,0.7802419066429138,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7636887431144714},{"x":0.711693525314331,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملال","boundary":[0.711693525314331,0.7492795586585999,0.7399193644523621,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7016128897666931,0.7507204413414001,0.7056451439857483,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6955645084381104,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6955645084381104,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6592742204666138,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6592742204666138,0.7507204413414001,0.6955645084381104,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.7694524526596069},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7694524526596069},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7824207544326782},{"x":0.788306474685669,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۹","boundary":[0.788306474685669,0.7694524526596069,0.8104838728904724,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7694524526596069},{"x":0.788306474685669,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.7694524526596069,0.788306474685669,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7217742204666138,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.7217742204666138,0.7694524526596069,0.7802419066429138,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.770893394947052},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوآورانه","boundary":[0.6774193644523621,0.770893394947052,0.7157257795333862,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.770893394947052},{"x":0.6713709831237793,"y":0.770893394947052},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6451612710952759,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6451612710952759,0.770893394947052,0.6713709831237793,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.770893394947052},{"x":0.6411290168762207,"y":0.770893394947052},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6411290168762207,0.770893394947052,0.6411290168762207,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.7910662889480591},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7910662889480591},{"x":0.8104838728904724,"y":0.8025936484336853},{"x":0.788306474685669,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۹","boundary":[0.788306474685669,0.7910662889480591,0.8104838728904724,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7910662889480591},{"x":0.788306474685669,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.7910662889480591,0.788306474685669,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7560483813285828,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7560483813285828,0.7910662889480591,0.7802419066429138,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.7925072312355042},{"x":0.75,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7056451439857483,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.7056451439857483,0.7925072312355042,0.7520161271095276,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6995967626571655,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6733871102333069,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پورتر","boundary":[0.6733871102333069,0.7925072312355042,0.6995967626571655,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6693548560142517,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6693548560142517,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6673387289047241,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673387289047241,0.7939481139183044,0.6693548560142517,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8104838728904724,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8104838728904724,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7903226017951965,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶-۹","boundary":[0.7903226017951965,0.8112391829490662,0.8104838728904724,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8112391829490662},{"x":0.788306474685669,"y":0.8112391829490662},{"x":0.788306474685669,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8112391829490662,0.788306474685669,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7177419066429138,"y":0.8242074847221375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شراکتهای","boundary":[0.7177419066429138,0.8112391829490662,0.7782257795333862,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.8126801252365112},{"x":0.711693525314331,"y":0.8126801252365112},{"x":0.711693525314331,"y":0.8242074847221375},{"x":0.6875,"y":0.8242074847221375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.6875,0.8126801252365112,0.711693525314331,0.8242074847221375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8125,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8125,"y":0.8443803787231445},{"x":0.7923387289047241,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۹","boundary":[0.7923387289047241,0.8328530192375183,0.8125,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8328530192375183},{"x":0.788306474685669,"y":0.8328530192375183},{"x":0.788306474685669,"y":0.8443803787231445},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8328530192375183,0.788306474685669,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8443803787231445},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7580645084381104,0.8328530192375183,0.7802419066429138,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8443803787231445},{"x":0.725806474685669,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتحاد","boundary":[0.725806474685669,0.8328530192375183,0.7520161271095276,0.8443803787231445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.07999999821186066}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8286290168762207,"y":0.8443803787231445},{"x":0.5322580933570862,"y":0.8472622632980347}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5232257795333862,0.6615879230499268,0.8336290168762207,0.8513803787231445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.8515850305557251},{"x":0.8125,"y":0.8515850305557251},{"x":0.8125,"y":0.8659942150115967},{"x":0.7903226017951965,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۸-۹","boundary":[0.7903226017951965,0.8515850305557251,0.8125,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8515850305557251},{"x":0.788306474685669,"y":0.8515850305557251},{"x":0.788306474685669,"y":0.8659942150115967},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7862903475761414,0.8515850305557251,0.788306474685669,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.8515850305557251},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8515850305557251},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8659942150115967},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7580645084381104,0.8515850305557251,0.7802419066429138,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.8515850305557251},{"x":0.7560483813285828,"y":0.8515850305557251},{"x":0.7560483813285828,"y":0.8659942150115967},{"x":0.7217742204666138,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7217742204666138,0.8515850305557251,0.7560483813285828,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.8515850305557251},{"x":0.711693525314331,"y":0.8515850305557251},{"x":0.711693525314331,"y":0.8659942150115967},{"x":0.6875,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.6875,0.8515850305557251,0.711693525314331,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8659942150115967},{"x":0.663306474685669,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.663306474685669,0.8515850305557251,0.6854838728904724,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6572580933570862,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6572580933570862,"y":0.8659942150115967},{"x":0.6108871102333069,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6108871102333069,0.8515850305557251,0.6572580933570862,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6028226017951965,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6028226017951965,"y":0.8659942150115967},{"x":0.600806474685669,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.600806474685669,0.8515850305557251,0.6028226017951965,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5987903475761414,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5987903475761414,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5927419066429138,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5927419066429138,0.8515850305557251,0.5987903475761414,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.8515850305557251},{"x":0.586693525314331,"y":0.8515850305557251},{"x":0.586693525314331,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5685483813285828,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5685483813285828,0.8515850305557251,0.586693525314331,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5625,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5625,"y":0.8659942150115967},{"x":0.538306474685669,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"كاتلر","boundary":[0.538306474685669,0.8515850305557251,0.5625,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5322580933570862,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5322580933570862,0.8515850305557251,0.5362903475761414,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8245967626571655,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8245967626571655,"y":0.8876080513000488},{"x":0.8084677457809448,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.8084677457809448,0.8717579245567322,0.8245967626571655,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8064516186714172,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8064516186714172,"y":0.8876080513000488},{"x":0.8044354915618896,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8044354915618896,0.8717579245567322,0.8064516186714172,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7943548560142517,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7943548560142517,"y":0.8876080513000488},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7701612710952759,0.8717579245567322,0.7943548560142517,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7540322542190552,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7540322542190552,"y":0.8876080513000488},{"x":0.7338709831237793,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7338709831237793,0.8717579245567322,0.7540322542190552,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7237903475761414,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7237903475761414,"y":0.8876080513000488},{"x":0.6975806355476379,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6975806355476379,0.8717579245567322,0.7237903475761414,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8876080513000488},{"x":0.6552419066429138,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6552419066429138,0.8717579245567322,0.6895161271095276,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6512096524238586,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6512096524238586,"y":0.8876080513000488},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6431451439857483,0.8717579245567322,0.6512096524238586,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8876080513000488},{"x":0.6149193644523621,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6149193644523621,0.8717579245567322,0.6391128897666931,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8876080513000488},{"x":0.6068548560142517,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6068548560142517,0.8717579245567322,0.6129032373428345,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.8717579245567322},{"x":0.600806474685669,"y":0.8717579245567322},{"x":0.600806474685669,"y":0.8876080513000488},{"x":0.5443548560142517,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهارتها","boundary":[0.5443548560142517,0.8717579245567322,0.600806474685669,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.8717579245567322},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8717579245567322},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8876080513000488},{"x":0.5302419066429138,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5302419066429138,0.8717579245567322,0.5362903475761414,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.8717579245567322},{"x":0.524193525314331,"y":0.8717579245567322},{"x":0.524193525314331,"y":0.8876080513000488},{"x":0.4879032373428345,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.4879032373428345,0.8717579245567322,0.524193525314331,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.8717579245567322},{"x":0.4818548262119293,"y":0.8717579245567322},{"x":0.4818548262119293,"y":0.8876080513000488},{"x":0.47983869910240173,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47983869910240173,0.8717579245567322,0.4818548262119293,0.8876080513000488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.8515850305557251},{"x":0.8245967626571655,"y":0.8515850305557251},{"x":0.8245967626571655,"y":0.8876080513000488},{"x":0.47983869910240173,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.47483869910240173,0.8445850305557251,0.8295967626571655,0.8946080513000488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.8919308185577393},{"x":0.8084677457809448,"y":0.8919308185577393},{"x":0.8084677457809448,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7822580933570862,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰","boundary":[0.7822580933570862,0.8919308185577393,0.8084677457809448,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7802419066429138,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7782257795333862,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.8919308185577393,0.7802419066429138,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7721773982048035,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7721773982048035,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7358871102333069,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.7358871102333069,0.8919308185577393,0.7721773982048035,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7298387289047241,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7298387289047241,"y":0.9077810049057007},{"x":0.6955645084381104,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.6955645084381104,0.8919308185577393,0.7298387289047241,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6875,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6875,"y":0.9077810049057007},{"x":0.649193525314331,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذابیت","boundary":[0.649193525314331,0.8933717608451843,0.6875,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6451612710952759,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6451612710952759,"y":0.9077810049057007},{"x":0.6209677457809448,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6209677457809448,0.8933717608451843,0.6451612710952759,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6149193644523621,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6149193644523621,"y":0.9077810049057007},{"x":0.5907257795333862,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5907257795333862,0.8933717608451843,0.6149193644523621,0.9077810049057007]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.8919308185577393},{"x":0.8084677457809448,"y":0.890489935874939},{"x":0.8084677457809448,"y":0.9077810049057007},{"x":0.5907257795333862,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5857257795333862,0.8849308185577393,0.8134677457809448,0.9147810049057007],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.530259370803833},{"x":0.17943547666072845,"y":0.530259370803833},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5374639630317688},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.15927419066429138,0.530259370803833,0.17943547666072845,0.5374639630317688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.530259370803833},{"x":0.17943547666072845,"y":0.530259370803833},{"x":0.17943547666072845,"y":0.5374639630317688},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.523259370803833,0.18443547666072846,0.5444639630317688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5576369166374207},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5576369166374207}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۶۰","boundary":[0.15927419066429138,0.5504322648048401,0.17741934955120087,0.5576369166374207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5576369166374207},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5576369166374207}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5434322648048401,0.18241934955120087,0.5646369166374207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5706051588058472},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5691642761230469},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5778098106384277},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.15927419066429138,0.5706051588058472,0.1713709682226181,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.5706051588058472},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5706051588058472},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5778098106384277},{"x":0.17540322244167328,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":",","boundary":[0.17540322244167328,0.5706051588058472,0.17741934955120087,0.5778098106384277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5706051588058472},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5691642761230469},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5778098106384277},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5636051588058472,0.18241934955120087,0.5848098106384277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.590778112411499},{"x":0.1713709682226181,"y":0.589337170124054},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5979827046394348},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.15927419066429138,0.590778112411499,0.1713709682226181,0.5979827046394348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.590778112411499},{"x":0.17741934955120087,"y":0.590778112411499},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5979827046394348},{"x":0.17540322244167328,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":",","boundary":[0.17540322244167328,0.590778112411499,0.17741934955120087,0.5979827046394348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.590778112411499},{"x":0.17741934955120087,"y":0.589337170124054},{"x":0.17741934955120087,"y":0.5979827046394348},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.583778112411499,0.18241934955120087,0.6049827046394348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.609510064125061},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6080691814422607},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6181555986404419},{"x":0.16129031777381897,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.15927419066429138,0.609510064125061,0.17943547666072845,0.6181555986404419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.609510064125061},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6080691814422607},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6181555986404419},{"x":0.16129031777381897,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.602510064125061,0.18443547666072846,0.6251555986404419],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6296830177307129},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6296830177307129},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6383285522460938},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.15927419066429138,0.6296830177307129,0.17943547666072845,0.6383285522460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6296830177307129},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6296830177307129},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6383285522460938},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.6226830177307129,0.18443547666072846,0.6453285522460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.651296854019165},{"x":0.17943547666072845,"y":0.651296854019165},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6585014462471008},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۵","boundary":[0.15927419066429138,0.651296854019165,0.17943547666072845,0.6585014462471008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.651296854019165},{"x":0.17943547666072845,"y":0.651296854019165},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6585014462471008},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.644296854019165,0.18443547666072846,0.6655014462471008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.670028805732727},{"x":0.17943547666072845,"y":0.670028805732727},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6786743402481079},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۵","boundary":[0.15927419066429138,0.670028805732727,0.17943547666072845,0.6786743402481079]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.670028805732727},{"x":0.17943547666072845,"y":0.670028805732727},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6786743402481079},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.663028805732727,0.18443547666072846,0.6856743402481079],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6902016997337341},{"x":0.1875,"y":0.6902016997337341},{"x":0.1875,"y":0.7002881765365601},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.15927419066429138,0.6902016997337341,0.1875,0.7002881765365601]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.6902016997337341},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6902016997337341},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7002881765365601},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":".","boundary":[0.19556452333927155,0.6902016997337341,0.19556452333927155,0.7002881765365601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6902016997337341},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6902016997337341},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7002881765365601},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.6832016997337341,0.20056452333927155,0.7072881765365601],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7132564783096313},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7118155360221863},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7204610705375671},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.15927419066429138,0.7132564783096313,0.17943547666072845,0.7204610705375671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7132564783096313},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7118155360221863},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7204610705375671},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7062564783096313,0.18443547666072846,0.7274610705375671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7334293723106384},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7334293723106384},{"x":0.8104838728904724,"y":0.740634024143219},{"x":0.7862903475761414,"y":0.740634024143219}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۲-۹","boundary":[0.7862903475761414,0.7334293723106384,0.8104838728904724,0.740634024143219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7334293723106384},{"x":0.8104838728904724,"y":0.7334293723106384},{"x":0.8104838728904724,"y":0.740634024143219},{"x":0.7862903475761414,"y":0.740634024143219}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.7812903475761414,0.7264293723106384,0.8154838728904724,0.747634024143219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7319884896278381},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7319884896278381},{"x":0.17943547666072845,"y":0.740634024143219},{"x":0.15927419066429138,"y":0.740634024143219}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۷","boundary":[0.15927419066429138,0.7319884896278381,0.17943547666072845,0.740634024143219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7319884896278381},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7319884896278381},{"x":0.17943547666072845,"y":0.740634024143219},{"x":0.15927419066429138,"y":0.740634024143219}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7249884896278381,0.18443547666072846,0.747634024143219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7536023259162903},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7536023259162903},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7608069181442261},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۰","boundary":[0.15927419066429138,0.7536023259162903,0.17741934955120087,0.7608069181442261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7536023259162903},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7536023259162903},{"x":0.17741934955120087,"y":0.7608069181442261},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7466023259162903,0.18241934955120087,0.7678069181442261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7737752199172974},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7737752199172974},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7809798121452332},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.15927419066429138,0.7737752199172974,0.17943547666072845,0.7809798121452332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7737752199172974},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7737752199172974},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7809798121452332},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7667752199172974,0.18443547666072846,0.7879798121452332],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7925072312355042},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7925072312355042},{"x":0.17943547666072845,"y":0.801152765750885},{"x":0.15927419066429138,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۲","boundary":[0.15927419066429138,0.7925072312355042,0.17943547666072845,0.801152765750885]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7925072312355042},{"x":0.17943547666072845,"y":0.7925072312355042},{"x":0.17943547666072845,"y":0.801152765750885},{"x":0.15927419066429138,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7855072312355041,0.18443547666072846,0.808152765750885],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8126801252365112},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8126801252365112},{"x":0.17943547666072845,"y":0.819884717464447},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.15927419066429138,0.8126801252365112,0.17943547666072845,0.819884717464447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8126801252365112},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8126801252365112},{"x":0.17943547666072845,"y":0.819884717464447},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8056801252365112,0.18443547666072846,0.826884717464447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8328530192375183},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8328530192375183},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8400576114654541},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8414985537528992}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۸","boundary":[0.15927419066429138,0.8328530192375183,0.17943547666072845,0.8400576114654541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8328530192375183},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8328530192375183},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8400576114654541},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8414985537528992}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8258530192375183,0.18443547666072846,0.8470576114654541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8530259132385254},{"x":0.17741934955120087,"y":0.8530259132385254},{"x":0.17741934955120087,"y":0.8616714477539062},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۱","boundary":[0.15927419066429138,0.8530259132385254,0.17741934955120087,0.8616714477539062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8530259132385254},{"x":0.17741934955120087,"y":0.8530259132385254},{"x":0.17741934955120087,"y":0.8616714477539062},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8460259132385254,0.18241934955120087,0.8686714477539063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8731988668441772},{"x":0.1875,"y":0.8731988668441772},{"x":0.1875,"y":0.8832852840423584},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۸۵","boundary":[0.15927419066429138,0.8731988668441772,0.1875,0.8832852840423584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8731988668441772},{"x":0.1875,"y":0.8731988668441772},{"x":0.1875,"y":0.8832852840423584},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8661988668441772,0.1925,0.8902852840423584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8948127031326294},{"x":0.17943547666072845,&