آب و کشاورزی پایدار آب و کشاورزی پایدار

توضیحات

کشاورزی فاریاب بخش مهمی از کشاورزی است که غلات، سبزیجات، میوه‌ها و همچنین غذای مورد نیاز بسیاری از حیوانات اهلی مورد استفاده انسان را تامین می‌کند؛ بنابراین، کشاورزی اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب‌شیرین دنیاست. فعالیت‌های کشاورزی، در برخی موارد، از لحاظ زیستی و اقتصادی و اجتماعی ناپایدارند و سبب اتلاف آب و انرژی و سرمایه، آسیب‌دیدن زیست‌بوم‌‌های خشکی، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آبزیان، حیات‌وحش، و نیز سبب آلودگی آب‌ها و کاهش عملکرد می‌شوند. از سوی دیگر، محدودیت شدید منابع آب ناشی از رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آن و تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم، جهت‌گیری‌های توسعۀ بخش کشاورزی را از الگوهای مبتنی بر رشد به الگوهای مبتنی بر توسعۀ پایدار سوق داده است. در این بین چالش‌های مربوط به منابع پایۀ تولید یعنی آب و خاک بیشتر از دیگر موارد تولیدات کشاورزی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و با تغییرات اقلیمی شدت بیشتری می‌یابد. ایران با سرانۀ منابع آب تجدیدپذیر 1718 متر مکعب در سال در وضیعت بحران شدید آبی قرار دارد. به همین دلیل، بسیار ضروری است که میزان مصرف آب کاهش یابد و تولید مواد غذایی، با هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی کمتر، افزایش یابد. برای تضمین آبیاری پایدار، شرایطی لازم است که طی آن تولید محصولات زراعی، در دوره‌ای طولانی، از ثبات برخوردار باشد. در عین حال، زوال و تخریب خاک بر اثر تجمع نمک‌ها، استخراج آب‌های زیرزمینی و آثار منفی زه‌‌آب‌ها در جریان‌های آب پایین‌دست و محیط‌زیست باید به کمترین میزان برسد. از این رو، برای مدیریت منابع آب، باید بین نیاز آبیِ بخش کشاورزی و نیاز محیط‌زیست پایدار تعادلی برقرار شود و در نتیجه، میان آبیاری و کارآیی مصرف آب برای افزایش تولید و بهبود کیفیت غذا، به‌ویژه در مناطق مواجه با مشکل کمبود آب، باید ارتباط نزدیکی شکل بگیرد. پیشرفت‌های خاصی که از طریق روش‌های کم‌آبیاری (که پایداری آن‌ها به اثبات رسیده است) به دست آمده، باعث جلوگیری از مصرف بیش‌ازحد منابع آب می‌شود. در حال حاضر، در سیستم­های نوین آبیاری، فناوری کود‌دهی و روش‌های زراعی تغییرات چشمگیری رخ داده است. این اجزا چارچوب اصلی موفقیت کشاورزی پایدار را شکل می‌دهند. در این کتاب، برخی از این راهکارها و ارتباط آن‌ها با روش‌های آبیاری سازگار با محیط‌زیست و همچنین، روش برقراری تعادل بین حفاظت از محیط‌‌زیست و بهبود تولیدات کشاورزی معرفی شده و بر این نکته تاکید شده است که آبیاری پایدار باید بر کاربرد دقیق و متعادل آب، با توجه به دانش کشاورزی درمورد‌نیاز گیاهان به آب، متکی باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":172,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2d41b3d386fadc0b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/KcHWASlGHpsRtLmV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/qYdGtwotOIBrVAmi.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/WupxJmEGANeBZukY.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0006299696469507297,0.0002490000505084515,0.9989521219870624,0.9995477228958457]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.21521997451782227},{"x":0.556302547454834,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26634958386421204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"پینه","boundary":[0.49747899174690247,0.21521997451782227,0.5579832196235657,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21521997451782227},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2675386369228363},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.44873949885368347,0.21640904247760773,0.4924369752407074,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.21640904247760773},{"x":0.43865546584129333,"y":0.21640904247760773},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یم","boundary":[0.4252100884914398,0.21640904247760773,0.43865546584129333,0.2675386369228363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.21640904247760773},{"x":0.556302547454834,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.47999998927116394,"boundary":[0.4202100884914398,0.20940904247760772,0.5629832196235657,0.27334958386421204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5865546464920044,0.3472056984901428,0.6184874176979065,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.3472056984901428,0.5747899413108826,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3472056984901428},{"x":0.556302547454834,"y":0.3472056984901428},{"x":0.556302547454834,"y":0.37336504459381104},{"x":0.45210084319114685,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.45210084319114685,0.3472056984901428,0.556302547454834,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3483947813510895},{"x":0.440336138010025,"y":0.3472056984901428},{"x":0.440336138010025,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.3798319399356842,0.3483947813510895,0.440336138010025,0.37336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.3402056984901428,0.6234874176979065,0.38036504459381104],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/mwWPqoBgZWIxoTdI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/FHHxzzyWdoIaNvCY.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/DjZaqPiTyGoPhiFC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/NHsSxDEYkoCZJiFc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/JjgKflENOXytwtNh.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/gSSvjohFTVwetzqr.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0006158463514151693,0.0002928298582786896,0.9989351740324197,0.9990387314060497]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5865546464920044,0.25326991081237793,0.6184874176979065,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.25326991081237793,0.5747899413108826,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.25326991081237793},{"x":0.556302547454834,"y":0.25326991081237793},{"x":0.556302547454834,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.45210084319114685,0.25326991081237793,0.556302547454834,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25326991081237793},{"x":0.440336138010025,"y":0.25326991081237793},{"x":0.440336138010025,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.3798319399356842,0.25326991081237793,0.440336138010025,0.2782402038574219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3798319399356842,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.24626991081237792,0.6234874176979065,0.2852402038574219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6151260733604431,"y":0.405469685792923},{"x":0.5798319578170776,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایوان","boundary":[0.5798319578170776,0.3888228237628937,0.6151260733604431,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5731092691421509,"y":0.405469685792923},{"x":0.4907563030719757,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.4907563030719757,0.3888228237628937,0.5731092691421509,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3888228237628937},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3888228237628937},{"x":0.48403361439704895,"y":0.405469685792923},{"x":0.42352941632270813,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گارسیا-","boundary":[0.42352941632270813,0.3888228237628937,0.48403361439704895,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3888228237628937},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3888228237628937},{"x":0.41848739981651306,"y":0.405469685792923},{"x":0.3848739564418793,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخرو","boundary":[0.3848739564418793,0.3888228237628937,0.41848739981651306,0.405469685792923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6151260733604431,"y":0.405469685792923},{"x":0.3848739564418793,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.37987395644187927,0.38182282376289367,0.6201260733604431,0.412469685792923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4375743269920349},{"x":0.556302547454834,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویکتور","boundary":[0.556302547454834,0.4209274649620056,0.6033613681793213,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هوگو","boundary":[0.5126050710678101,0.4209274649620056,0.5495798587799072,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.45378151535987854,0.4209274649620056,0.5058823823928833,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4209274649620056},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4209274649620056},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوئاسو","boundary":[0.3949579894542694,0.4209274649620056,0.44873949885368347,0.4375743269920349]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3899579894542694,0.4139274649620056,0.6083613681793213,0.4445743269920349],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوسه","boundary":[0.5697479248046875,0.45303210616111755,0.6117647290229797,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45303210616111755},{"x":0.561344563961029,"y":0.45303210616111755},{"x":0.561344563961029,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوئیس","boundary":[0.5159664154052734,0.45303210616111755,0.561344563961029,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4684898853302002},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"موریل","boundary":[0.45378151535987854,0.45303210616111755,0.5092437267303467,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.45303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4684898853302002},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرناندس","boundary":[0.38823530077934265,0.45303210616111755,0.44873949885368347,0.4684898853302002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46967896819114685},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38323530077934265,0.44603210616111755,0.6167647290229797,0.47667896819114686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کارمن","boundary":[0.5865546464920044,0.4851367473602295,0.6285714507102966,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4851367473602295},{"x":0.578151285648346,"y":0.4851367473602295},{"x":0.578151285648346,"y":0.5017836093902588},{"x":0.534453809261322,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"روسيو","boundary":[0.534453809261322,0.4851367473602295,0.578151285648346,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رودریگس-","boundary":[0.4436974823474884,0.4839476943016052,0.5260504484176636,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4839476943016052},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4851367473602295},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5005945563316345},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پلگسوئلو","boundary":[0.37142857909202576,0.4839476943016052,0.43865546584129333,0.5005945563316345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5017836093902588},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.36642857909202575,0.4769476943016052,0.6335714507102966,0.5087836093902588],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4773109257221222,0.5778834819793701,0.5210084319114685,0.5945303440093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.4723109257221222,0.5708834819793701,0.5260084319114685,0.6015303440093994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.601664662361145},{"x":0.6033613681793213,"y":0.601664662361145},{"x":0.6033613681793213,"y":0.61712247133255},{"x":0.5697479248046875,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5697479248046875,0.601664662361145,0.6033613681793213,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5630252361297607,"y":0.61712247133255},{"x":0.5378151535987854,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5378151535987854,0.6028537750244141,0.5630252361297607,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5310924649238586,"y":0.601664662361145},{"x":0.5310924649238586,"y":0.61712247133255},{"x":0.4773109257221222,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میرزائی","boundary":[0.4773109257221222,0.6028537750244141,0.5310924649238586,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6028537750244141},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6028537750244141},{"x":0.46890756487846375,"y":0.61712247133255},{"x":0.3949579894542694,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تالارپشتی","boundary":[0.3949579894542694,0.6028537750244141,0.46890756487846375,0.61712247133255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6033613681793213,"y":0.601664662361145},{"x":0.6033613681793213,"y":0.61712247133255},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3899579894542694,0.5958537750244141,0.6083613681793213,0.62412247133255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.626634955406189},{"x":0.561344563961029,"y":0.626634955406189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.642092764377594},{"x":0.529411792755127,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.529411792755127,0.626634955406189,0.5630252361297607,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5226891040802002,"y":0.642092764377594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدا","boundary":[0.49915966391563416,0.6278240084648132,0.5226891040802002,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6432818174362183},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.43697479367256165,0.6290130615234375,0.4924369752407074,0.6432818174362183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6278240084648132},{"x":0.561344563961029,"y":0.626634955406189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.642092764377594},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.6208240084648132,0.5680252361297607,0.649092764377594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.45210084319114685,0.7241379022598267,0.5411764979362488,0.7574316263198853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.44710084319114685,0.7171379022598267,0.5461764979362488,0.7644316263198853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.770511269569397},{"x":0.5109243988990784,"y":0.770511269569397},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.770511269569397,0.5109243988990784,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.771700382232666},{"x":0.489075630903244,"y":0.770511269569397},{"x":0.489075630903244,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.771700382232666,0.489075630903244,0.7764565944671631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.771700382232666},{"x":0.5109243988990784,"y":0.770511269569397},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.764700382232666,0.5159243988990784,0.7834565944671631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5176470875740051,"y":0.801426887512207},{"x":0.4773109257221222,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4773109257221222,0.7907253503799438,0.5176470875740051,0.801426887512207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5176470875740051,"y":0.801426887512207},{"x":0.4773109257221222,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.7837253503799438,0.5226470875740051,0.808426887512207],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/flPjEddlUblnGneR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/RcGCPFWblrGGEOap.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/MFDxqOOoSvyfiqWj.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00038139962048089804,0.0001599265433378367,0.9986979026674223,0.9990019709324015]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1403091549873352},{"x":0.5310924649238586,"y":0.16884660720825195},{"x":0.4588235318660736,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.14149822294712067,0.5310924649238586,0.16884660720825195]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1403091549873352},{"x":0.5310924649238586,"y":0.16884660720825195},{"x":0.4588235318660736,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.4521428596973419,0.13449822294712066,0.5360924649238586,0.17584660720825196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18906064331531525},{"x":0.462184876203537,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"هشی","boundary":[0.4588235318660736,0.17598097026348114,0.5210084319114685,0.18906064331531525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18906064331531525},{"x":0.462184876203537,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.16898097026348113,0.5260084319114685,0.19606064331531525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18668252229690552},{"x":0.507563054561615,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.18787157535552979,0.507563054561615,0.19143876433372498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.18787157535552979},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18787157535552979},{"x":0.489075630903244,"y":0.19143876433372498},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.18787157535552979,0.489075630903244,0.19143876433372498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19143876433372498},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.4823949587345123,0.18087157535552978,0.5108823823928833,0.19843876433372498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2104637324810028},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲۲","boundary":[0.48739495873451233,0.20214031636714935,0.5109243988990784,0.2104637324810028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2104637324810028},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.19514031636714935,0.5159243988990784,0.2174637324810028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.21878716349601746,0.6201680898666382,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.21878716349601746,0.5899159908294678,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5579832196235657,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.21878716349601746,0.5579832196235657,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5478991866111755,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.21878716349601746,0.5478991866111755,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23305588960647583},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.21878716349601746,0.4957983195781708,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23305588960647583},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.21878716349601746,0.45042017102241516,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23305588960647583},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.21878716349601746,0.4151260554790497,0.23305588960647583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23305588960647583},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.21178716349601745,0.6251680898666382,0.24005588960647584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.243757426738739},{"x":0.561344563961029,"y":0.243757426738739},{"x":0.561344563961029,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5428571701049805,0.243757426738739,0.561344563961029,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.24494649469852448,0.5378151535987854,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.24494649469852448},{"x":0.529411792755127,"y":0.24494649469852448},{"x":0.529411792755127,"y":0.2580261528491974},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.48067227005958557,0.24494649469852448,0.529411792755127,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.24494649469852448},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24494649469852448},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2580261528491974},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.43865546584129333,0.24494649469852448,0.46890756487846375,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایوان","boundary":[0.7344537973403931,0.2615933418273926,0.7596638798713684,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.6705882549285889,0.2615933418273926,0.7277311086654663,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گارسیا","boundary":[0.6302521228790283,0.2615933418273926,0.6655462384223938,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6184874176979065,0.2615933418273926,0.6252101063728333,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تخرو","boundary":[0.5899159908294678,0.2615933418273926,0.6134454011917114,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5848739743232727,0.2615933418273926,0.5882353186607361,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2615933418273926},{"x":0.578151285648346,"y":0.2615933418273926},{"x":0.578151285648346,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویکتور","boundary":[0.5428571701049805,0.2615933418273926,0.578151285648346,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هوگو","boundary":[0.5109243988990784,0.2615933418273926,0.5378151535987854,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.4756302535533905,0.2615933418273926,0.5058823823928833,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2615933418273926},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2615933418273926},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.2615933418273926,0.46890756487846375,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2746730148792267},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوئاسو","boundary":[0.42016807198524475,0.2615933418273926,0.4588235318660736,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2746730148792267},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41680672764778137,0.2615933418273926,0.42016807198524475,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2746730148792267},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوسه","boundary":[0.3798319399356842,0.2615933418273926,0.4100840389728546,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2615933418273926},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2615933418273926},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2746730148792267},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لوئیس","boundary":[0.33949580788612366,0.2615933418273926,0.37310925126075745,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2746730148792267},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موریل","boundary":[0.3008403480052948,0.2615933418273926,0.3327731192111969,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2615933418273926},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2615933418273926},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2746730148792267},{"x":0.289075642824173,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.289075642824173,0.2615933418273926,0.29411765933036804,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2746730148792267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرناندس","boundary":[0.24705882370471954,0.2615933418273926,0.2840336263179779,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2746730148792267},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.23529411852359772,0.2615933418273926,0.2386554628610611,0.2746730148792267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2302941185235977,0.23794649469852447,0.7646638798713684,0.2804839618206024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5966386795043945,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5966386795043945,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کارمن","boundary":[0.5630252361297607,0.27942925691604614,0.5966386795043945,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2782402038574219},{"x":0.556302547454834,"y":0.27942925691604614},{"x":0.556302547454834,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"روسيو","boundary":[0.5243697762489319,0.2782402038574219,0.556302547454834,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29250892996788025},{"x":0.46554622054100037,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رودریگس","boundary":[0.46554622054100037,0.2782402038574219,0.5193277597427368,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2913198471069336},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45546218752861023,0.2782402038574219,0.4605042040348053,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2913198471069336},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلگسوئلو","boundary":[0.40336135029792786,0.2782402038574219,0.45042017102241516,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6201680898666382,0.2948870360851288,0.6554622054100037,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5899159908294678,0.2948870360851288,0.6134454011917114,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2948870360851288},{"x":0.583193302154541,"y":0.2948870360851288},{"x":0.583193302154541,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5647059082984924,0.2948870360851288,0.583193302154541,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میرزائی","boundary":[0.5176470875740051,0.2948870360851288,0.5579832196235657,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تالارپشتی","boundary":[0.4588235318660736,0.2948870360851288,0.5109243988990784,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2948870360851288},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2948870360851288},{"x":0.45210084319114685,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4470588266849518,0.2948870360851288,0.45210084319114685,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4420168101787567,"y":0.30915576219558716},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.41680672764778137,0.2948870360851288,0.4420168101787567,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4117647111415863,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدا","boundary":[0.3949579894542694,0.2948870360851288,0.4117647111415863,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2948870360851288},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2948870360851288},{"x":0.38823530077934265,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3445378243923187,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.3445378243923187,0.2948870360851288,0.38823530077934265,0.30915576219558716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3445378243923187,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3395378243923187,0.2700511209964752,0.6604622054100037,0.3185338981151581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.30915576219558716},{"x":0.41848739981651306,"y":0.30915576219558716},{"x":0.41848739981651306,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3949579894542694,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ivan","boundary":[0.3949579894542694,0.30915576219558716,0.41848739981651306,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.30915576219558716},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30915576219558716},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4252100884914398,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Francisco","boundary":[0.4252100884914398,0.30915576219558716,0.48235294222831726,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31985729932785034},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Garcia","boundary":[0.48739495873451233,0.30915576219558716,0.5243697762489319,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31985729932785034},{"x":0.529411792755127,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.529411792755127,0.30915576219558716,0.5327731370925903,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Tejero","boundary":[0.5361344814300537,0.30915576219558716,0.5697479248046875,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5747899413108826,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5747899413108826,0.30915576219558716,0.5865546464920044,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"al","boundary":[0.5899159908294678,0.30915576219558716,0.6016806960105896,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.30915576219558716,0.6033613681793213,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3798319399356842,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Water","boundary":[0.3462184965610504,0.31985729932785034,0.3798319399356842,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.31985729932785034},{"x":0.40672269463539124,"y":0.31985729932785034},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3848739564418793,0.31985729932785034,0.40672269463539124,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.31985729932785034},{"x":0.48067227005958557,"y":0.31985729932785034},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sustainable","boundary":[0.4100840389728546,0.31985729932785034,0.48067227005958557,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33293697237968445},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Agriculture","boundary":[0.48403361439704895,0.31985729932785034,0.5546218752861023,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.31985729932785034},{"x":0.556302547454834,"y":0.31985729932785034},{"x":0.556302547454834,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5529412031173706,0.31985729932785034,0.556302547454834,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.321046382188797},{"x":0.6134454011917114,"y":0.321046382188797},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Springer","boundary":[0.5630252361297607,0.321046382188797,0.6134454011917114,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.321046382188797},{"x":0.6168067455291748,"y":0.321046382188797},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6151260733604431,0.321046382188797,0.6168067455291748,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.321046382188797},{"x":0.6487395167350769,"y":0.321046382188797},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"2011","boundary":[0.6218487620353699,0.321046382188797,0.6487395167350769,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.321046382188797},{"x":0.653781533241272,"y":0.321046382188797},{"x":0.653781533241272,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.321046382188797,0.653781533241272,0.33293697237968445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5899999737739563},{"languageCode":"es","confidence":0.4099999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3079667091369629},{"x":0.653781533241272,"y":0.3103448152542114},{"x":0.653781533241272,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3412184965610504,0.3009667091369629,0.658781533241272,0.33993697237968445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5478991866111755,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.34244945645332336,0.5478991866111755,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.34244945645332336,0.5058823823928833,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4957983195781708,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35552912950515747},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48403361439704895,0.34244945645332336,0.4957983195781708,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35552912950515747},{"x":0.45210084319114685,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45210084319114685,0.34244945645332336,0.4773109257221222,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.35909631848335266,0.5983193516731262,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.35909631848335266,0.5630252361297607,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5378151535987854,"y":0.37336504459381104},{"x":0.534453809261322,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.35909631848335266,0.5378151535987854,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.35909631848335266,0.5277311205863953,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37336504459381104},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.35909631848335266,0.4924369752407074,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.35909631848335266,0.4789915978908539,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37336504459381104},{"x":0.44873949885368347,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.35909631848335266,0.4722689092159271,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4420168101787567,"y":0.37336504459381104},{"x":0.40168067812919617,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.35909631848335266,0.4420168101787567,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.37574315071105957,0.5865546464920044,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3888228237628937},{"x":0.534453809261322,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.37574315071105957,0.5529412031173706,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3888228237628937},{"x":0.529411792755127,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.37574315071105957,0.5327731370925903,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3888228237628937},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.37574315071105957,0.5226891040802002,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.37574315071105957,0.4605042040348053,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5647059082984924,"y":0.405469685792923},{"x":0.5428571701049805,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.39357906579971313,0.5647059082984924,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5361344814300537,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5361344814300537,"y":0.405469685792923},{"x":0.5126050710678101,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.39357906579971313,0.5361344814300537,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5058823823928833,"y":0.405469685792923},{"x":0.5042017102241516,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.39357906579971313,0.5058823823928833,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39357906579971313},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39357906579971313},{"x":0.49747899174690247,"y":0.405469685792923},{"x":0.4756302535533905,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.39357906579971313,0.49747899174690247,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.39357906579971313},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39357906579971313},{"x":0.47058823704719543,"y":0.405469685792923},{"x":0.43529412150382996,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.39357906579971313,0.47058823704719543,0.405469685792923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5983193516731262,"y":0.405469685792923},{"x":0.40168067812919617,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.33544945645332336,0.6033193516731262,0.412469685792923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.41022592782974243,0.5445378422737122,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.40903687477111816,0.5142857432365417,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.40903687477111816,0.4941176474094391,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4078477919101715},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40903687477111816},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4221165180206299},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4571428596973419,0.4078477919101715,0.48739495873451233,0.4221165180206299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4244946539402008},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.4008477919101715,0.5495378422737122,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4941176474094391,0.42687276005744934,0.5411764979362488,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.42687276005744934},{"x":0.489075630903244,"y":0.42687276005744934},{"x":0.489075630903244,"y":0.4411414861679077},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48739495873451233,0.42687276005744934,0.489075630903244,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4554102122783661},{"x":0.529411792755127,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.529411792755127,0.4447086751461029,0.5596638917922974,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.4447086751461029,0.5243697762489319,0.4554102122783661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4554102122783661},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4823949587345123,0.41987276005744933,0.5646638917922974,0.4624102122783661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45659929513931274},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4447086751461029,0.4756302535533905,0.45659929513931274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4447086751461029},{"x":0.462184876203537,"y":0.4447086751461029},{"x":0.462184876203537,"y":0.45659929513931274},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ریال","boundary":[0.43865546584129333,0.4447086751461029,0.462184876203537,0.45659929513931274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45659929513931274},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.4377086751461029,0.4806302535533905,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.428061842918396},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.428061842918396,0.4773109257221222,0.4375743269920349]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.42925089597702026},{"x":0.489075630903244,"y":0.42925089597702026},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4387633800506592},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.48739495873451233,0.42925089597702026,0.48739495873451233,0.4387633800506592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.428061842918396},{"x":0.489075630903244,"y":0.42925089597702026},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4387633800506592},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.421061842918396,0.49239495873451233,0.4457633800506592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5445897579193115},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5445897579193115},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5493460297584534},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.41848739981651306,0.5445897579193115,0.42352941632270813,0.5493460297584534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5445897579193115},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5445897579193115},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5493460297584534},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.5375897579193115,0.42852941632270813,0.5563460297584534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۵۷-۴۳۹-۹","boundary":[0.5058823823928833,0.5838287472724915,0.6302521228790283,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.5768287472724914,0.6352521228790283,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4708680212497711},{"x":0.63193279504776,"y":0.4708680212497711},{"x":0.63193279504776,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6117647290229797,0.4708680212497711,0.63193279504776,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4839476943016052},{"x":0.578151285648346,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.4708680212497711,0.6067227125167847,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.4708680212497711,0.5714285969734192,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5092437267303467,0.4708680212497711,0.5462185144424438,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.4708680212497711,0.5042017102241516,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4839476943016052},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43865546584129333,0.4708680212497711,0.4722689092159271,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.4708680212497711,0.43361344933509827,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4708680212497711},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4708680212497711},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4839476943016052},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37142857909202576,0.4708680212497711,0.39159664511680603,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4708680212497711},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4708680212497711},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.4708680212497711,0.36974790692329407,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7243697643280029,0.4922710955142975,0.7546218633651733,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.4922710955142975,0.7193277478218079,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6974790096282959,0.4922710955142975,0.7109243869781494,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6554622054100037,0.4922710955142975,0.6924369931221008,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4922710955142975},{"x":0.653781533241272,"y":0.4922710955142975},{"x":0.653781533241272,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.4922710955142975,0.653781533241272,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6184874176979065,0.4922710955142975,0.6302521228790283,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.4922710955142975,0.6117647290229797,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5077288746833801},{"x":0.561344563961029,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.561344563961029,0.4922710955142975,0.6033613681793213,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5327731370925903,0.4922710955142975,0.5546218752861023,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5243697762489319,0.4922710955142975,0.5260504484176636,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5077288746833801},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایوان","boundary":[0.49915966391563416,0.4922710955142975,0.5210084319114685,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.4453781545162201,0.4922710955142975,0.4941176474094391,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4922710955142975},{"x":0.440336138010025,"y":0.4922710955142975},{"x":0.440336138010025,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گارسیا","boundary":[0.4117647111415863,0.4922710955142975,0.440336138010025,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4084033668041229,0.4922710955142975,0.4117647111415863,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4922710955142975},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4922710955142975},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5077288746833801},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویکتور","boundary":[0.37310925126075745,0.4922710955142975,0.40336135029792786,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5077288746833801},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هوگو","boundary":[0.34117648005485535,0.4922710955142975,0.3680672347545624,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.3142857253551483,0.4922710955142975,0.3361344635486603,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4922710955142975},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4922710955142975},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5077288746833801},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.4922710955142975,0.31092438101768494,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خوسه","boundary":[0.2705882489681244,0.4922710955142975,0.3025210201740265,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5077288746833801},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لوئیس","boundary":[0.23193277418613434,0.4922710955142975,0.2655462324619293,0.5077288746833801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5077288746833801},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22693277418613433,0.4638680212497711,0.7596218633651733,0.5147288746833801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موریل","boundary":[0.6084033846855164,0.5089179277420044,0.6302521228790283,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.5089179277420044,0.6033613681793213,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارمن","boundary":[0.5680672526359558,0.5089179277420044,0.5966386795043945,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روسیو","boundary":[0.5361344814300537,0.5089179277420044,0.5630252361297607,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5219976305961609},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رودریگس","boundary":[0.48571428656578064,0.5089179277420044,0.5310924649238586,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5089179277420044},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5089179277420044},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4789915978908539,0.5089179277420044,0.48067227005958557,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5219976305961609},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.43865546584129333,0.5089179277420044,0.4739495813846588,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5089179277420044},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5089179277420044},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.4117647111415863,0.5089179277420044,0.43361344933509827,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5089179277420044},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5089179277420044},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میرزائی","boundary":[0.3680672347545624,0.5089179277420044,0.40672269463539124,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تالار","boundary":[0.3462184965610504,0.5089179277420044,0.3613445460796356,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.3193277418613434,0.5089179277420044,0.3445378243923187,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5219976305961609},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30924370884895325,0.5089179277420044,0.3142857253551483,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هدا","boundary":[0.2857142984867096,0.5089179277420044,0.3042016923427582,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.2369747906923294,0.5089179277420044,0.2806722819805145,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5219976305961609},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.23193277418613434,0.5089179277420044,0.23361344635486603,0.5219976305961609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5219976305961609},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22693277418613433,0.5019179277420044,0.6352521228790283,0.5289976305961609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5243757367134094},{"x":0.63193279504776,"y":0.5243757367134094},{"x":0.63193279504776,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5949580073356628,0.5243757367134094,0.63193279504776,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.5798319578170776,0.5243757367134094,0.5899159908294678,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.5546218752861023,0.5243757367134094,0.5731092691421509,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.5243757367134094,0.5512605309486389,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6773109436035156,0.5386444926261902,0.7260504364967346,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5517241358757019},{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.653781533241272,0.5386444926261902,0.6722689270973206,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5386444926261902},{"x":0.653781533241272,"y":0.5386444926261902},{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5386444926261902,0.653781533241272,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6067227125167847,0.5386444926261902,0.6302521228790283,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5386444926261902},{"x":0.605042040348053,"y":0.5386444926261902},{"x":0.605042040348053,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.5386444926261902,0.605042040348053,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5596638917922974,0.5386444926261902,0.5966386795043945,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5277311205863953,0.5386444926261902,0.5546218752861023,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4924369752407074,0.5386444926261902,0.5226891040802002,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5386444926261902},{"x":0.489075630903244,"y":0.5386444926261902},{"x":0.489075630903244,"y":0.5517241358757019},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.5386444926261902,0.489075630903244,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4571428596973419,0.5386444926261902,0.4789915978908539,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5386444926261902},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5386444926261902},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4302521049976349,0.5386444926261902,0.45210084319114685,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5386444926261902},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5386444926261902},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5517241358757019},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.5386444926261902,0.42352941632270813,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5517241358757019},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37478992342948914,0.5386444926261902,0.4151260554790497,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5386444926261902},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5386444926261902},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5517241358757019},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36974790692329407,0.5386444926261902,0.37310925126075745,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3310924470424652,0.5386444926261902,0.3630252182483673,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6924369931221008,0.5541022419929504,0.7411764860153198,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6571428775787354,0.5541022419929504,0.6873949766159058,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5552912950515747},{"x":0.653781533241272,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5552912950515747,0.653781533241272,0.5659928917884827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.526753842830658},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3260924470424652,0.519753842830658,0.7461764860153198,0.5718037791252136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.6033613681793213,0.5541022419929504,0.6302521228790283,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"+","boundary":[0.5915966629981995,0.5541022419929504,0.5966386795043945,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۶۴","boundary":[0.5680672526359558,0.5541022419929504,0.5865546464920044,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5552912950515747},{"x":0.561344563961029,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5462185144424438,0.5552912950515747,0.561344563961029,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.5552912950515747,0.5445378422737122,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6554622054100037,0.5695600509643555,0.6907563209533691,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5695600509643555},{"x":0.653781533241272,"y":0.5695600509643555},{"x":0.653781533241272,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5695600509643555,0.653781533241272,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6084033846855164,0.5695600509643555,0.6302521228790283,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5798319578170776,0.5683709979057312,0.6016806960105896,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.5683709979057312,0.5747899413108826,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5243697762489319,0.5683709979057312,0.5647059082984924,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5802615880966187},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48235294222831726,0.5683709979057312,0.5176470875740051,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5802615880966187},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.44873949885368347,0.5683709979057312,0.4756302535533905,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5802615880966187},{"x":0.413445383310318,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.413445383310318,0.5683709979057312,0.4436974823474884,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5802615880966187},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4084033668041229,0.5683709979057312,0.4100840389728546,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۲۲","boundary":[0.3798319399356842,0.5683709979057312,0.4000000059604645,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3764705955982208,0.5683709979057312,0.3781512677669525,0.5802615880966187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3714705955982208,0.5459131889343262,0.6957563209533691,0.5872615880966187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6605042219161987,0.5838287472724915,0.6823529601097107,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5838287472724915},{"x":0.653781533241272,"y":0.5838287472724915},{"x":0.653781533241272,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5838287472724915,0.653781533241272,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7277311086654663,0.5992865562438965,0.7630252242088318,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6873949766159058,0.5992865562438965,0.7243697643280029,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6554622054100037,0.5992865562438965,0.6857143044471741,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5992865562438965},{"x":0.653781533241272,"y":0.5992865562438965},{"x":0.653781533241272,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5992865562438965,0.653781533241272,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6134454011917114,0.5992865562438965,0.6302521228790283,0.6099880933761597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7630252242088318,"y":0.612366259098053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6101260733604431,0.5768287472724914,0.7680252242088318,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6974790096282959,"y":0.626634955406189},{"x":0.6554622054100037,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6554622054100037,0.6135553121566772,0.6974790096282959,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6135553121566772},{"x":0.653781533241272,"y":0.6135553121566772},{"x":0.653781533241272,"y":0.626634955406189},{"x":0.6487395167350769,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6135553121566772,0.653781533241272,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6135553121566772},{"x":0.63193279504776,"y":0.6135553121566772},{"x":0.63193279504776,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6084033846855164,0.6135553121566772,0.63193279504776,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6254459023475647},{"x":0.583193302154541,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.583193302154541,0.6135553121566772,0.6033613681793213,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.612366259098053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.612366259098053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.612366259098053,0.5798319578170776,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6111771464347839},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6111771464347839},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6242568492889404},{"x":0.31596639752388,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Water","boundary":[0.31596639752388,0.6111771464347839,0.35630252957344055,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6111771464347839},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6111771464347839},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6242568492889404},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.35966387391090393,0.6111771464347839,0.3798319399356842,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6111771464347839},{"x":0.45378151535987854,"y":0.612366259098053},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6254459023475647},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sustainable","boundary":[0.38823530077934265,0.6111771464347839,0.45378151535987854,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.612366259098053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.612366259098053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"agriculture","boundary":[0.4588235318660736,0.612366259098053,0.5226891040802002,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.612366259098053},{"x":0.529411792755127,"y":0.612366259098053},{"x":0.529411792755127,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5243697762489319,0.612366259098053,0.529411792755127,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.612366259098053},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6254459023475647},{"x":0.534453809261322,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"c2011","boundary":[0.534453809261322,0.612366259098053,0.5697479248046875,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6554622054100037,0.6290130615234375,0.6974790096282959,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6290130615234375},{"x":0.653781533241272,"y":0.6290130615234375},{"x":0.653781533241272,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.6290130615234375,0.653781533241272,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6290130615234375},{"x":0.63193279504776,"y":0.6290130615234375},{"x":0.63193279504776,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6168067455291748,0.6290130615234375,0.63193279504776,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6000000238418579,0.6290130615234375,0.6168067455291748,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5966386795043945,0.6290130615234375,0.6000000238418579,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5731092691421509,0.6290130615234375,0.5915966629981995,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6290130615234375,0.5731092691421509,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6539833545684814},{"x":0.653781533241272,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.653781533241272,0.6432818174362183,0.6974790096282959,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.6432818174362183,0.6521008610725403,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6444708704948425},{"x":0.63193279504776,"y":0.6432818174362183},{"x":0.63193279504776,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5983193516731262,0.6444708704948425,0.63193279504776,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.6444708704948425,0.5983193516731262,0.6551724076271057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6974790096282959,"y":0.612366259098053},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6551724076271057},{"x":0.31596639752388,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31096639752388,0.6041771464347839,0.7024790096282959,0.6621724076271057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6890756487846375,"y":0.671819269657135},{"x":0.6554622054100037,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6554622054100037,0.6587395668029785,0.6890756487846375,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6587395668029785},{"x":0.653781533241272,"y":0.6587395668029785},{"x":0.653781533241272,"y":0.671819269657135},{"x":0.6487395167350769,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6587395668029785,0.653781533241272,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6201680898666382,0.6575505137443542,0.6352941393852234,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.6575505137443542,0.6134454011917114,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5983193516731262,"y":0.671819269657135},{"x":0.561344563961029,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.561344563961029,0.6575505137443542,0.5983193516731262,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5512605309486389,0.6575505137443542,0.5546218752861023,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6706302165985107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Water","boundary":[0.43697479367256165,0.65636146068573,0.46722689270973206,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.65636146068573},{"x":0.4907563030719757,"y":0.65636146068573},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6694411635398865},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.47058823704719543,0.65636146068573,0.4907563030719757,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.65636146068573},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"agriculture","boundary":[0.4941176474094391,0.65636146068573,0.5445378422737122,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.686087965965271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6873949766159058,0.6730083227157593,0.7243697643280029,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6857143044471741,"y":0.686087965965271},{"x":0.6521008610725403,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6521008610725403,0.6730083227157593,0.6857143044471741,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6730083227157593},{"x":0.653781533241272,"y":0.6730083227157593},{"x":0.653781533241272,"y":0.686087965965271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6730083227157593,0.653781533241272,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6302521228790283,"y":0.686087965965271},{"x":0.5966386795043945,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گارسیا-","boundary":[0.5966386795043945,0.6730083227157593,0.6302521228790283,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5899159908294678,"y":0.686087965965271},{"x":0.5697479248046875,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تخرو","boundary":[0.5697479248046875,0.6730083227157593,0.5899159908294678,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5680672526359558,"y":0.686087965965271},{"x":0.5630252361297607,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.6730083227157593,0.5680672526359558,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6730083227157593},{"x":0.561344563961029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.561344563961029,"y":0.686087965965271},{"x":0.5445378422737122,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایوان","boundary":[0.5445378422737122,0.6730083227157593,0.561344563961029,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5361344814300537,"y":0.686087965965271},{"x":0.48571428656578064,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.48571428656578064,0.6730083227157593,0.5361344814300537,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6730083227157593},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6730083227157593},{"x":0.35966387391090393,"y":0.686087965965271},{"x":0.32773110270500183,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Garcia","boundary":[0.32773110270500183,0.6730083227157593,0.35966387391090393,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3630252182483673,"y":0.686087965965271},{"x":0.35798320174217224,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.35798320174217224,0.6730083227157593,0.3630252182483673,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3949579894542694,"y":0.686087965965271},{"x":0.3663865625858307,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Tejero","boundary":[0.3663865625858307,0.6730083227157593,0.3949579894542694,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3983193337917328,"y":0.686087965965271},{"x":0.3949579894542694,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3949579894542694,0.6730083227157593,0.3983193337917328,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6730083227157593},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6730083227157593},{"x":0.42352941632270813,"y":0.686087965965271},{"x":0.40504202246665955,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ivan","boundary":[0.40504202246665955,0.6730083227157593,0.42352941632270813,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4739495813846588,"y":0.686087965965271},{"x":0.4285714328289032,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Francisco","boundary":[0.4285714328289032,0.6730083227157593,0.4739495813846588,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.68727707862854},{"x":0.7226890921592712,"y":0.68727707862854},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.68727707862854,0.7226890921592712,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7003567218780518},{"x":0.653781533241272,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.653781533241272,0.6884661316871643,0.6840336322784424,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.6884661316871643,0.6521008610725403,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.701545774936676},{"x":0.5932773351669312,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرزائی","boundary":[0.5932773351669312,0.6884661316871643,0.6302521228790283,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.701545774936676},{"x":0.5462185144424438,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تالارپشتی","boundary":[0.5462185144424438,0.6884661316871643,0.5882353186607361,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5411764979362488,"y":0.701545774936676},{"x":0.5361344814300537,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.6896551847457886,0.5411764979362488,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5310924649238586,"y":0.701545774936676},{"x":0.5126050710678101,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5126050710678101,0.6896551847457886,0.5310924649238586,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5142857432365417,"y":0.701545774936676},{"x":0.5109243988990784,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.6896551847457886,0.5142857432365417,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5042017102241516,"y":0.701545774936676},{"x":0.46722689270973206,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷-","boundary":[0.46722689270973206,0.6896551847457886,0.5042017102241516,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6896551847457886},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6896551847457886},{"x":0.46722689270973206,"y":0.701545774936676},{"x":0.46554622054100037,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.6896551847457886,0.46722689270973206,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4588235318660736,"y":0.701545774936676},{"x":0.4285714328289032,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4285714328289032,0.6896551847457886,0.4588235318660736,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4268907606601715,"y":0.701545774936676},{"x":0.42352941632270813,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42352941632270813,0.6896551847457886,0.4268907606601715,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7226890921592712,"y":0.701545774936676},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.7027348279953003,0.7226890921592712,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6521008610725403,0.7039238810539246,0.6840336322784424,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7039238810539246},{"x":0.653781533241272,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.7039238810539246,0.653781533241272,0.7146254181861877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.65636146068573},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7146254181861877},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3227311027050018,0.64936146068573,0.7293697643280029,0.7216254181861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.5915966629981995,0.7039238810539246,0.6302521228790283,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هدی","boundary":[0.5647059082984924,0.7039238810539246,0.5865546464920044,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7039238810539246},{"x":0.561344563961029,"y":0.7039238810539246},{"x":0.561344563961029,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.7039238810539246,0.561344563961029,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰","boundary":[0.5260504484176636,0.7039238810539246,0.5529412031173706,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.7039238810539246,0.5159664154052734,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7039238810539246},{"x":0.507563054561615,"y":0.7039238810539246},{"x":0.507563054561615,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4756302535533905,0.7039238810539246,0.507563054561615,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.7181926369667053,0.7226890921592712,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6521008610725403,0.7193816900253296,0.6840336322784424,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7193816900253296},{"x":0.653781533241272,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.7193816900253296,0.653781533241272,0.7300832271575928]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.6969238810539246,0.7276890921592712,0.7370832271575928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5949580073356628,0.7181926369667053,0.6302521228790283,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.731272280216217},{"x":0.561344563961029,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.561344563961029,0.7181926369667053,0.5882353186607361,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7181926369667053},{"x":0.556302547454834,"y":0.7181926369667053},{"x":0.556302547454834,"y":0.731272280216217},{"x":0.5277311205863953,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5277311205863953,0.7181926369667053,0.556302547454834,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.731272280216217},{"x":0.5210084319114685,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.7181926369667053,0.5226891040802002,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5142857432365417,"y":0.731272280216217},{"x":0.4907563030719757,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4907563030719757,0.7181926369667053,0.5142857432365417,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7181926369667053},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7181926369667053},{"x":0.48571428656578064,"y":0.731272280216217},{"x":0.4638655483722687,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4638655483722687,0.7181926369667053,0.48571428656578064,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4571428596973419,"y":0.731272280216217},{"x":0.45378151535987854,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.7181926369667053,0.4571428596973419,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7181926369667053},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7181926369667053},{"x":0.44873949885368347,"y":0.731272280216217},{"x":0.40672269463539124,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40672269463539124,0.7181926369667053,0.44873949885368347,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7210084199905396,"y":0.731272280216217},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.7324613332748413,0.7226890921592712,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6521008610725403,0.7336504459381104,0.6840336322784424,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7336504459381104},{"x":0.653781533241272,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.7336504459381104,0.653781533241272,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7159664034843445,0.7491081953048706,0.7310924530029297,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.7479191422462463,0.7126050591468811,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6504201889038086,0.7479191422462463,0.6840336322784424,0.7598097324371338]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40172269463539123,0.7111926369667053,0.7360924530029297,0.7668097324371338],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7142857313156128,0.7633769512176514,0.7327731251716614,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.7645660042762756,0.7142857313156128,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6571428775787354,0.7645660042762756,0.6840336322784424,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.7645660042762756,0.6521008610725403,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7394958138465881,0.7776456475257874,0.7680672407150269,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6773109436035156,0.7776456475257874,0.7344537973403931,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7895362377166748},{"x":0.658823549747467,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.658823549747467,0.7776456475257874,0.6722689270973206,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7776456475257874},{"x":0.653781533241272,"y":0.7776456475257874},{"x":0.653781533241272,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.7776456475257874,0.653781533241272,0.7895362377166748]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6454201889038086,0.7575660042762756,0.7747479128837585,0.7965362377166748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7942925095558167,0.5428571701049805,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7942925095558167,0.5260504484176636,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8049940466880798},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷34","boundary":[0.45546218752861023,0.7931034564971924,0.5008403658866882,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8073721528053284},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4504621875286102,0.7861034564971924,0.5478571701049805,0.8143721528053284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.731272280216217},{"x":0.35462185740470886,"y":0.731272280216217},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3193277418613434,0.731272280216217,0.35462185740470886,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.731272280216217},{"x":0.40504202246665955,"y":0.731272280216217},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7419738173484802},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.35966387391090393,0.731272280216217,0.40504202246665955,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.731272280216217},{"x":0.46554622054100037,"y":0.731272280216217},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4100840389728546,0.731272280216217,0.46554622054100037,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.46722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7419738173484802},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.731272280216217,0.46722689270973206,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.731272280216217},{"x":0.5159664154052734,"y":0.731272280216217},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4739495813846588,0.731272280216217,0.5159664154052734,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.731272280216217},{"x":0.529411792755127,"y":0.731272280216217},{"x":0.529411792755127,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5210084319114685,0.731272280216217,0.529411792755127,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.731272280216217},{"x":0.5915966629981995,"y":0.731272280216217},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7419738173484802},{"x":0.534453809261322,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.534453809261322,0.731272280216217,0.5915966629981995,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.731272280216217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.731272280216217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5966386795043945,0.731272280216217,0.6302521228790283,0.7419738173484802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.731272280216217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.731272280216217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3143277418613434,0.724272280216217,0.6352521228790283,0.7501629300117493],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"S۴۹۴","boundary":[0.5899159908294678,0.7479191422462463,0.6184874176979065,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.6201680898666382,0.7479191422462463,0.6218487620353699,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵","boundary":[0.6252101063728333,0.7479191422462463,0.6302521228790283,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397},{"x":0.5966386795043945,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۳۱/۷","boundary":[0.5966386795043945,0.7633769512176514,0.6302521228790283,0.770511269569397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.7409191422462463,0.6352521228790283,0.777511269569397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7871581315994263},{"x":0.578151285648346,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷۲۲۷۴۱","boundary":[0.578151285648346,0.7776456475257874,0.6285714507102966,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7871581315994263},{"x":0.578151285648346,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.7706456475257873,0.6335714507102966,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8216409087181091},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8097503185272217,0.5546218752861023,0.8216409087181091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8323424458503723},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8204518556594849,0.5714285969734192,0.8323424458503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8323424458503723},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8027503185272217,0.5764285969734192,0.8393424458503723],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/dtMuzHctgcDOVadg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/RIbWSdmGdiaSasIr.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/vEJfbruwksCXJHJJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00032959036736369274,0.9986753053945654,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4756302535533905,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4756302535533905,0.2841854989528656,0.5243697762489319,0.29964327812194824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4756302535533905,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4706302535533905,0.2771854989528656,0.5293697762489319,0.30664327812194825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7428571581840515,0.3376932144165039,0.7831932902336121,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6974790096282959,0.33650416135787964,0.7361344695091248,0.35315102338790894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6924790096282959,0.32950416135787963,0.7881932902336121,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7764706015586853,0.3686088025569916,0.7831932902336121,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7697479128837585,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.3686088025569916,0.7697479128837585,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3686088025569916,0.7277311086654663,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7193697643280029,0.36160880255699157,0.7881932902336121,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4209274649620056,0.23025210201740265,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4139274649620056,0.23525210201740265,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4411414861679077},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4411414861679077},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44946491718292236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4411414861679077,0.22857142984867096,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4411414861679077},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4411414861679077},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44946491718292236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4341414861679077,0.23357142984867096,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7714285850524902,0.39595720171928406,0.7831932902336121,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7462185025215149,0.39595720171928406,0.7663865685462952,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7394958138465881,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.39595720171928406,0.7394958138465881,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6655462384223938,0.39595720171928406,0.7277311086654663,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7462185025215149,0.4173602759838104,0.7596638798713684,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7327731251716614,0.4173602759838104,0.7411764860153198,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4185493588447571},{"x":0.729411780834198,"y":0.4185493588447571},{"x":0.729411780834198,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7042016983032227,0.4185493588447571,0.729411780834198,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4340071380138397},{"x":0.680672287940979,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.680672287940979,0.4185493588447571,0.7042016983032227,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6739495992660522,"y":0.435196191072464},{"x":0.658823549747467,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.658823549747467,0.4185493588447571,0.6739495992660522,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6504201889038086,"y":0.435196191072464},{"x":0.6386554837226868,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.4185493588447571,0.6504201889038086,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6352941393852234,"y":0.435196191072464},{"x":0.6084033846855164,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6084033846855164,0.4185493588447571,0.6352941393852234,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6033613681793213,"y":0.435196191072464},{"x":0.5882353186607361,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.4185493588447571,0.6033613681793213,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5764706134796143,"y":0.435196191072464},{"x":0.556302547454834,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دیم","boundary":[0.556302547454834,0.4185493588447571,0.5764706134796143,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4185493588447571},{"x":0.556302547454834,"y":0.4185493588447571},{"x":0.556302547454834,"y":0.435196191072464},{"x":0.5495798587799072,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.4185493588447571,0.556302547454834,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5495798587799072,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5495798587799072,"y":0.435196191072464},{"x":0.5445378422737122,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5445378422737122,0.41973841190338135,0.5495798587799072,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5092437267303467,0.4173602759838104,0.5462185144424438,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیترانه","boundary":[0.4588235318660736,0.4185493588447571,0.5058823823928833,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4571428596973419,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4453781545162201,0.41973841190338135,0.4571428596973419,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.41973841190338135},{"x":0.440336138010025,"y":0.41973841190338135},{"x":0.440336138010025,"y":0.4340071380138397},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.41973841190338135,0.440336138010025,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7478991746902466,0.43995243310928345,0.7596638798713684,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.43995243310928345,0.7411764860153198,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6991596817970276,0.43995243310928345,0.7260504364967346,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.43995243310928345,0.6974790096282959,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.6252101063728333,0.43995243310928345,0.6689075827598572,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6033613681793213,0.43995243310928345,0.6201680898666382,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.5714285969734192,0.43995243310928345,0.5932773351669312,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5647059082984924,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4554102122783661},{"x":0.561344563961029,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.43995243310928345,0.5647059082984924,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7344537973403931,0.46016645431518555,0.7596638798713684,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.46016645431518555,0.7344537973403931,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآیی","boundary":[0.6890756487846375,0.46016645431518555,0.7277311086654663,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6453781723976135,0.46016645431518555,0.6823529601097107,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6268907785415649,0.46016645431518555,0.6420168280601501,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"....................","boundary":[0.5915966629981995,0.46016645431518555,0.6201680898666382,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4756242632865906},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.42861344933509826,0.3901462547779083,0.7881932902336121,0.4826242632865906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7109243869781494,0.4815695583820343,0.7361344695091248,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.4815695583820343,0.7092437148094177,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.4815695583820343,0.6991596817970276,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تخمين","boundary":[0.6420168280601501,0.4815695583820343,0.6840336322784424,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآیی","boundary":[0.5983193516731262,0.4815695583820343,0.6369748115539551,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5529412031173706,0.4815695583820343,0.5899159908294678,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4982164204120636},{"x":0.534453809261322,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.534453809261322,0.4815695583820343,0.5478991866111755,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.4815695583820343,0.5260504484176636,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7831932902336121,"y":0.526753842830658},{"x":0.7714285850524902,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7714285850524902,0.5101070404052734,0.7831932902336121,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7647058963775635,"y":0.526753842830658},{"x":0.7310924530029297,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.5101070404052734,0.7647058963775635,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7243697643280029,"y":0.526753842830658},{"x":0.7042016983032227,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7042016983032227,0.5101070404052734,0.7243697643280029,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6974790096282959,"y":0.526753842830658},{"x":0.6924369931221008,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5101070404052734,0.6974790096282959,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6873949766159058,"y":0.526753842830658},{"x":0.6252101063728333,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6252101063728333,0.5101070404052734,0.6873949766159058,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6168067455291748,"y":0.526753842830658},{"x":0.583193302154541,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.583193302154541,0.5101070404052734,0.6168067455291748,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5815126299858093,"y":0.526753842830658},{"x":0.5764706134796143,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5101070404052734,0.5815126299858093,0.526753842830658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.526753842830658},{"x":0.5226891040802002,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5176891040802002,0.4745695583820343,0.7881932902336121,0.533753842830658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.46254459023475647,0.23193277418613434,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45554459023475646,0.23693277418613434,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4922710955142975},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4839476943016052,0.23193277418613434,0.4922710955142975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4922710955142975},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4769476943016052,0.23693277418613434,0.4992710955142975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522},{"x":0.23193277418613434,"y":0.512485146522522},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5243757367134094},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.512485146522522,0.23193277418613434,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.512485146522522},{"x":0.24033613502979279,"y":0.512485146522522},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.512485146522522,0.24033613502979279,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522},{"x":0.24033613502979279,"y":0.512485146522522},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5243757367134094},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.505485146522522,0.2453361350297928,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.542211651802063},{"x":0.23361344635486603,"y":0.542211651802063},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5529131889343262},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.542211651802063,0.23361344635486603,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5529131889343262},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.542211651802063,0.2386554628610611,0.5529131889343262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5529131889343262},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.535211651802063,0.2436554628610611,0.5599131889343262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5707491040229797},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5707491040229797},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5707491040229797,0.23361344635486603,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.5707491040229797,0.2386554628610611,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5637491040229797,0.2436554628610611,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6147443652153015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6147443652153015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6242568492889404},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6147443652153015,0.22857142984867096,0.6242568492889404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6147443652153015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6147443652153015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6242568492889404},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6077443652153015,0.23357142984867096,0.6312568492889404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6361474394798279},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6361474394798279},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6361474394798279,0.23025210201740265,0.6444708704948425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6361474394798279},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6361474394798279},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6291474394798279,0.23525210201740265,0.6514708704948425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6575505137443542},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6575505137443542},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6575505137443542,0.22857142984867096,0.6658739447593689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6575505137443542},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6575505137443542},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6505505137443542,0.23357142984867096,0.6728739447593689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.557669460773468},{"x":0.7731092572212219,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7731092572212219,0.5410225987434387,0.7831932902336121,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.557669460773468},{"x":0.7042016983032227,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7042016983032227,0.5410225987434387,0.7663865685462952,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6974790096282959,"y":0.557669460773468},{"x":0.6605042219161987,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6605042219161987,0.5410225987434387,0.6974790096282959,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5410225987434387},{"x":0.653781533241272,"y":0.5410225987434387},{"x":0.653781533241272,"y":0.557669460773468},{"x":0.6487395167350769,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.5410225987434387,0.653781533241272,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6420168280601501,"y":0.557669460773468},{"x":0.6084033846855164,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6084033846855164,0.5410225987434387,0.6420168280601501,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6016806960105896,"y":0.557669460773468},{"x":0.5714285969734192,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5714285969734192,0.5410225987434387,0.6016806960105896,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5697479248046875,"y":0.557669460773468},{"x":0.5647059082984924,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.5410225987434387,0.5697479248046875,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7714285850524902,0.5695600509643555,0.7831932902336121,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.7226890921592712,0.5695600509643555,0.7647058963775635,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.5695600509643555,0.7159664034843445,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6420168280601501,0.5695600509643555,0.7042016983032227,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5983193516731262,0.5707491040229797,0.6352941393852234,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5707491040229797,0.5983193516731262,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7495798468589783,0.5909631252288818,0.7579832077026367,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7310924530029297,0.5909631252288818,0.7445378303527832,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7126050591468811,0.5909631252288818,0.7260504364967346,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6773109436035156,0.5909631252288818,0.7109243869781494,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6672269105911255,0.5909631252288818,0.6739495992660522,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکاری","boundary":[0.6218487620353699,0.5909631252288818,0.6638655662536621,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5909631252288818},{"x":0.610084056854248,"y":0.5909631252288818},{"x":0.610084056854248,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5798319578170776,0.5909631252288818,0.610084056854248,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6087990403175354},{"x":0.561344563961029,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.561344563961029,0.5909631252288818,0.5747899413108826,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5909631252288818},{"x":0.556302547454834,"y":0.5909631252288818},{"x":0.556302547454834,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.5260504484176636,0.5909631252288818,0.556302547454834,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.4924369752407074,0.5909631252288818,0.5210084319114685,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5909631252288818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5909631252288818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6087990403175354},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.45378151535987854,0.5909631252288818,0.48739495873451233,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4285714328289032,0.5909631252288818,0.4436974823474884,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5909631252288818},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5909631252288818},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6087990403175354},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40504202246665955,0.5909631252288818,0.42352941632270813,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3495798408985138,0.5909631252288818,0.4000000059604645,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6087990403175354},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.5909631252288818,0.3478991687297821,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.612366259098053},{"x":0.7327731251716614,"y":0.612366259098053},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.612366259098053,0.7327731251716614,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.612366259098053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.612366259098053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.612366259098053,0.7159664034843445,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6135553121566772,0.6957983374595642,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6605042219161987,0.6135553121566772,0.6873949766159058,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6285714507102966,0.6135553121566772,0.6571428775787354,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.5848739743232727,0.6135553121566772,0.6184874176979065,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5747899413108826,0.6135553121566772,0.5815126299858093,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6907563209533691,0.6349583864212036,0.7126050591468811,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.6349583864212036,0.6890756487846375,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6349583864212036},{"x":0.658823549747467,"y":0.6349583864212036},{"x":0.658823549747467,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6420168280601501,0.6349583864212036,0.658823549747467,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وهوایی","boundary":[0.6033613681793213,0.6349583864212036,0.6386554837226868,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.6349583864212036,0.5983193516731262,0.6492270827293396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6492270827293396},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33617648005485534,0.5340225987434387,0.7881932902336121,0.6562270827293396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.65636146068573},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7126050591468811,"y":0.671819269657135},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.6689075827598572,0.65636146068573,0.7126050591468811,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6605042219161987,"y":0.65636146068573},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6436975002288818,0.6551724076271057,0.6605042219161987,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6168067455291748,0.6551724076271057,0.6369748115539551,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6551724076271057,0.6067227125167847,0.6694411635398865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7142857313156128,"y":0.65636146068573},{"x":0.7126050591468811,"y":0.671819269657135},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5983613681793213,0.6469833545684814,0.7176050591468811,0.678819269657135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6689075827598572,0.6777645945549011,0.7126050591468811,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6453781723976135,0.6765754818916321,0.6605042219161987,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6268907785415649,0.6765754818916321,0.6386554837226868,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5915966629981995,0.6765754818916321,0.6184874176979065,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۵","boundary":[0.6941176652908325,0.696789562702179,0.7361344695091248,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.696789562702179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.696789562702179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.696789562702179,0.6924369931221008,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.696789562702179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.696789562702179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6705882549285889,0.696789562702179,0.6840336322784424,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6487395167350769,0.6979786157608032,0.6655462384223938,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6134454011917114,0.6979786157608032,0.6470588445663452,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6979786157608032,0.6016806960105896,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7134363651275635},{"x":0.561344563961029,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.561344563961029,0.6979786157608032,0.5848739743232727,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5411764979362488,0.6979786157608032,0.5596638917922974,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4907563030719757,0.6979786157608032,0.5277311205863953,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7134363651275635},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.46554622054100037,0.6979786157608032,0.48235294222831726,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6979786157608032},{"x":0.462184876203537,"y":0.6979786157608032},{"x":0.462184876203537,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4588235318660736,0.6979786157608032,0.462184876203537,0.7146254181861877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4538235318660736,0.6695754818916321,0.7411344695091248,0.7216254181861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.6689075827598572,0.7193816900253296,0.7126050591468811,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7193816900253296},{"x":0.658823549747467,"y":0.7193816900253296},{"x":0.658823549747467,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خزان","boundary":[0.6352941393852234,0.7193816900253296,0.658823549747467,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6151260733604431,0.7193816900253296,0.6302521228790283,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.7193816900253296,0.6134454011917114,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.740784764289856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6722689270973206,0.740784764289856,0.7142857313156128,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6638655662536621,"y":0.740784764289856},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.6235294342041016,0.7419738173484802,0.6655462384223938,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.6033613681793213,0.7419738173484802,0.6252101063728333,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6016806960105896,"y":0.756242573261261},{"x":0.5966386795043945,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.7431629300117493,0.6016806960105896,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انگور","boundary":[0.6857143044471741,0.7621878981590271,0.7126050591468811,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7752675414085388},{"x":0.680672287940979,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7633769512176514,0.6823529601097107,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6722689270973206,0.7824019193649292,0.7126050591468811,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7966706156730652},{"x":0.63193279504776,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.63193279504776,0.7824019193649292,0.6655462384223938,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6151260733604431,0.7835909724235535,0.6268907785415649,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.5798319578170776,0.7835909724235535,0.6033613681793213,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.7835909724235535,0.5731092691421509,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7835909724235535},{"x":0.561344563961029,"y":0.7835909724235535},{"x":0.561344563961029,"y":0.7966706156730652},{"x":0.507563054561615,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سبزیجات","boundary":[0.507563054561615,0.7835909724235535,0.561344563961029,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.7835909724235535,0.5042017102241516,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذرت","boundary":[0.6873949766159058,0.8049940466880798,0.7126050591468811,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8180737495422363},{"x":0.680672287940979,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.8049940466880798,0.6823529601097107,0.8180737495422363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49584036588668823,0.7123816900253296,0.7192857313156128,0.8250737495422363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6884661316871643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6789536476135254,0.23193277418613434,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2369747906923294,"y":0.68727707862854},{"x":0.23529411852359772,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6789536476135254,0.2369747906923294,0.68727707862854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6884661316871643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6719536476135254,0.2419747906923294,0.6954661316871643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7086801528930664},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7003567218780518,0.23025210201740265,0.7086801528930664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7086801528930664},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7003567218780518,0.23529411852359772,0.7086801528930664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7086801528930664},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6933567218780518,0.24029411852359772,0.7156801528930664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7205707430839539},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7300832271575928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7205707430839539,0.23193277418613434,0.7300832271575928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7205707430839539},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7300832271575928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7135707430839539,0.23693277418613434,0.7370832271575928],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7514863014221191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.740784764289856,0.23193277418613434,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7419738173484802},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7419738173484802},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7419738173484802,0.23529411852359772,0.7514863014221191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7419738173484802},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7514863014221191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.733784764289856,0.24029411852359772,0.7584863014221191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.771700382232666},{"x":0.21512605249881744,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7633769512176514,0.23193277418613434,0.771700382232666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.771700382232666},{"x":0.21512605249881744,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7563769512176514,0.23693277418613434,0.778700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7835909724235535},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7835909724235535},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7919144034385681},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7835909724235535,0.23193277418613434,0.7919144034385681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7835909724235535},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7835909724235535},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7919144034385681},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7765909724235535,0.23693277418613434,0.7989144034385681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8038049936294556},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8133174777030945},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.8049940466880798,0.23193277418613434,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8038049936294556},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8133174777030945},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7979940466880798,0.23693277418613434,0.8203174777030945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.845422089099884},{"x":0.48403361439704895,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8347205519676208,0.5025210380554199,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.845422089099884},{"x":0.48403361439704895,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8277205519676208,0.5075210380554199,0.852422089099884],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/fJPMPBbpwdFEipoX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/pwXVFNndEZDOCtfM.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/OBbGyxmftxFiSLtB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002292059220541955,0.9986724807354582,0.9989892461557877]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.19976218044757843,0.23193277418613434,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19276218044757842,0.23693277418613434,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22473245859146118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22473245859146118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.14000000059604645,"str":"6","boundary":[0.21512605249881744,0.2271105796098709,0.23193277418613434,0.22473245859146118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22473245859146118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22473245859146118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2201105796098709,0.23693277418613434,0.2317324585914612],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6907563209533691,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پنبه","boundary":[0.6907563209533691,0.20214031636714935,0.7126050591468811,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.20214031636714935,0.6857143044471741,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2342449426651001},{"x":0.680672287940979,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوجه","boundary":[0.680672287940979,0.21997621655464172,0.7126050591468811,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرنگی","boundary":[0.6487395167350769,0.21997621655464172,0.6789916157722473,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.243757426738739},{"x":0.7126050591468811,"y":0.243757426738739},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیب","boundary":[0.6840336322784424,0.243757426738739,0.7126050591468811,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.243757426738739},{"x":0.6823529601097107,"y":0.243757426738739},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمینی","boundary":[0.6453781723976135,0.243757426738739,0.6823529601097107,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6403781723976135,0.19514031636714935,0.7176050591468811,0.2638370997905731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23900118470191956},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.23900118470191956,0.23193277418613434,0.25208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23900118470191956},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23200118470191955,0.23693277418613434,0.25908085775375367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7731092572212219,0.26872771978378296,0.7831932902336121,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7697479128837585,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7277311086654663,0.26872771978378296,0.7697479128837585,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6974790096282959,0.2699167728424072,0.7277311086654663,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6655462384223938,0.2699167728424072,0.6857143044471741,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2699167728424072},{"x":0.658823549747467,"y":0.2699167728424072},{"x":0.658823549747467,"y":0.2841854989528656},{"x":0.653781533241272,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.2699167728424072,0.658823549747467,0.2841854989528656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2841854989528656},{"x":0.653781533241272,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.648781533241272,0.26172771978378295,0.7881932902336121,0.2911854989528656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27942925691604614},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2699167728424072,0.23025210201740265,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27942925691604614},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2629167728424072,0.23525210201740265,0.28642925691604615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.29964327812194824,0.7848739624023438,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.29964327812194824},{"x":0.75126051902771,"y":0.29964327812194824},{"x":0.75126051902771,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.29964327812194824,0.75126051902771,0.3151010572910309]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7412185025215149,0.29264327812194824,0.7898739624023438,0.3221010572910309],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3103448152542114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.29964327812194824,0.2369747906923294,0.3103448152542114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3103448152542114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29264327812194824,0.2419747906923294,0.31734481525421143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.328180730342865},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7579832077026367,0.328180730342865,0.7831932902336121,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.328180730342865},{"x":0.7596638798713684,"y":0.328180730342865},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7327731251716614,0.328180730342865,0.7596638798713684,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.328180730342865},{"x":0.7277311086654663,"y":0.328180730342865},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6873949766159058,0.328180730342865,0.7277311086654663,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.32936978340148926},{"x":0.680672287940979,"y":0.32936978340148926},{"x":0.680672287940979,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6756302714347839,0.32936978340148926,0.680672287940979,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6672269105911255,"y":0.328180730342865},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6134454011917114,0.32936978340148926,0.6672269105911255,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.32936978340148926},{"x":0.610084056854248,"y":0.32936978340148926},{"x":0.610084056854248,"y":0.3448275923728943},{"x":0.605042040348053,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.32936978340148926,0.610084056854248,0.3448275923728943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3448275923728943},{"x":0.605042040348053,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.600042040348053,0.32236978340148925,0.7881932902336121,0.3518275923728943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34007135033607483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.32936978340148926,0.2386554628610611,0.34007135033607483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.32936978340148926,0.24369747936725616,0.34007135033607483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34007135033607483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32236978340148925,0.24869747936725617,0.34707135033607484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.35909631848335266,0.7831932902336121,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.35909631848335266},{"x":0.756302535533905,"y":0.35909631848335266},{"x":0.756302535533905,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7327731251716614,0.35909631848335266,0.756302535533905,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37336504459381104},{"x":0.658823549747467,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.658823549747467,0.35909631848335266,0.7277311086654663,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.35909631848335266},{"x":0.653781533241272,"y":0.35909631848335266},{"x":0.653781533241272,"y":0.37336504459381104},{"x":0.610084056854248,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.610084056854248,0.35909631848335266,0.653781533241272,0.37336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37217599153518677},{"x":0.610084056854248,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.605084056854248,0.35209631848335265,0.7881932902336121,0.3791759915351868],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35909631848335266},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35909631848335266},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3686088025569916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.35909631848335266,0.23529411852359772,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.35909631848335266,0.2386554628610611,0.36979785561561584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36979785561561584},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35209631848335265,0.2436554628610611,0.37679785561561585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7529411911964417,0.3888228237628937,0.7848739624023438,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.3888228237628937,0.7478991746902466,0.4019024968147278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7428991746902466,0.38182282376289367,0.7898739624023438,0.4077134437561035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39952436089515686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3888228237628937,0.2386554628610611,0.39952436089515686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39952436089515686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38182282376289367,0.2436554628610611,0.40652436089515687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.831153392791748},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8299643397331238},{"x":0.507563054561615,"y":0.8430439829826355},{"x":0.489075630903244,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.831153392791748,0.507563054561615,0.8430439829826355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.831153392791748},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8299643397331238},{"x":0.507563054561615,"y":0.8430439829826355},{"x":0.489075630903244,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.824153392791748,0.512563054561615,0.8500439829826355],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/WpcZmEflSKpFhrvN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/zrBCORvJeSfDpZmZ.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/KCnIkgeVxCcBkPML.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002956576061021984,0.9986724807354582,0.9989963154367545]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.6890756487846375,0.25564804673194885,0.7277311086654663,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"یفرعم","boundary":[0.7344537973403931,0.25564804673194885,0.7848739624023438,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2806722819805145,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2806722819805145,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"هوـیم","boundary":[0.24873949587345123,0.28537455201148987,0.2806722819805145,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3613445460796356,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3613445460796356,"y":0.29964327812194824},{"x":0.289075642824173,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"،تاجیزبـس","boundary":[0.289075642824173,0.28537455201148987,0.3613445460796356,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4117647111415863,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4117647111415863,"y":0.29964327812194824},{"x":0.3680672347545624,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"،تزـس","boundary":[0.3680672347545624,0.28537455201148987,0.4117647111415863,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4420168101787567,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4420168101787567,"y":0.29964327812194824},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"هـک","boundary":[0.41848739981651306,0.28537455201148987,0.4420168101787567,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48403361439704895,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29964327812194824},{"x":0.44873949885368347,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"تـسا","boundary":[0.44873949885368347,0.28537455201148987,0.48403361439704895,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.28537455201148987},{"x":0.556302547454834,"y":0.28537455201148987},{"x":0.556302547454834,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4907563030719757,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"یزرواـشک","boundary":[0.4907563030719757,0.28537455201148987,0.556302547454834,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5714285969734192,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5630252361297607,0.28537455201148987,0.5714285969734192,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29964327812194824},{"x":0.578151285648346,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"یـمهم","boundary":[0.578151285648346,0.28537455201148987,0.6218487620353699,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6705882549285889,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"شـخب","boundary":[0.6285714507102966,0.28537455201148987,0.6705882549285889,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"بایراف","boundary":[0.6773109436035156,0.28537455201148987,0.7176470756530762,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"یزرواشک","boundary":[0.7243697643280029,0.28537455201148987,0.7831932902336121,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2201680690050125,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2201680690050125,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.28537455201148987,0.2201680690050125,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.28537455201148987},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28537455201148987},{"x":0.24537815153598785,"y":0.29964327812194824},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"اـه","boundary":[0.22689075767993927,0.28537455201148987,0.24537815153598785,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3079667091369629},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3079667091369629},{"x":0.26386556029319763,"y":0.32223543524742126},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.24369747936725616,0.3079667091369629,0.26386556029319763,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3079667091369629},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3079667091369629},{"x":0.30756303668022156,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2705882489681244,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.2705882489681244,0.3079667091369629,0.30756303668022156,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3210084140300751,"y":0.32223543524742126},{"x":0.3142857253551483,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3142857253551483,0.3079667091369629,0.3210084140300751,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3630252182483673,"y":0.32223543524742126},{"x":0.3294117748737335,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"ناسنا","boundary":[0.3294117748737335,0.3079667091369629,0.3630252182483673,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3079667091369629},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3079667091369629},{"x":0.41848739981651306,"y":0.32223543524742126},{"x":0.37142857909202576,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"ةدافتسا","boundary":[0.37142857909202576,0.3079667091369629,0.41848739981651306,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3079667091369629},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3079667091369629},{"x":0.45378151535987854,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4252100884914398,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"دروم","boundary":[0.4252100884914398,0.3079667091369629,0.45378151535987854,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3079667091369629},{"x":0.489075630903244,"y":0.3079667091369629},{"x":0.489075630903244,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4605042040348053,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"یلها","boundary":[0.4605042040348053,0.3079667091369629,0.489075630903244,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"تاناویح","boundary":[0.4957983195781708,0.3079667091369629,0.5478991866111755,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5546218752861023,0.3079667091369629,0.5630252361297607,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"یرایسب","boundary":[0.5697479248046875,0.3079667091369629,0.6168067455291748,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"زاین","boundary":[0.6235294342041016,0.3079667091369629,0.6453781723976135,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3079667091369629},{"x":0.680672287940979,"y":0.3079667091369629},{"x":0.680672287940979,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"دروم","boundary":[0.6521008610725403,0.3079667091369629,0.680672287940979,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"یاذس","boundary":[0.6873949766159058,0.3079667091369629,0.7210084199905396,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32223543524742126},{"x":0.729411780834198,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"نینچمه","boundary":[0.729411780834198,0.3079667091369629,0.7831932902336121,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3079667091369629},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3079667091369629},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32223543524742126},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":1,"str":"؛دنک","boundary":[0.21512605249881744,0.3079667091369629,0.24369747936725616,0.32223543524742126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3305588662624359},{"x":0.658823549747467,"y":0.3305588662624359},{"x":0.658823549747467,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"یلصا","boundary":[0.6268907785415649,0.3305588662624359,0.658823549747467,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"یزرواشک","boundary":[0.6672269105911255,0.3305588662624359,0.7260504364967346,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"،نیاربانب","boundary":[0.7327731251716614,0.3305588662624359,0.7848739624023438,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"فرصم","boundary":[0.5462185144424438,0.3305588662624359,0.5865546464920044,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"نیرت","boundary":[0.5949580073356628,0.3305588662624359,0.6252101063728333,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3305588662624359},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3305588662624359},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3448275923728943},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.48067227005958557,0.3305588662624359,0.49915966391563416,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3448275923728943},{"x":0.507563054561615,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"ةدننک","boundary":[0.507563054561615,0.3305588662624359,0.5445378422737122,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"تیلاعف","boundary":[0.3210084140300751,0.3305588662624359,0.3630252182483673,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3305588662624359},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3305588662624359},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3448275923728943},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":".تسایند","boundary":[0.37142857909202576,0.3305588662624359,0.42352941632270813,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3305588662624359},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3305588662624359},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"نیریش","boundary":[0.4319327771663666,0.3305588662624359,0.4739495813846588,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3305588662624359},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3305588662624359},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3448275923728943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"،یزرواـشک","boundary":[0.21512605249881744,0.3305588662624359,0.2857142984867096,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3448275923728943},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.29243698716163635,0.3305588662624359,0.3176470696926117,0.3448275923728943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3686088025569916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3543400764465332,0.2201680690050125,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3543400764465332},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3543400764465332},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.22689075767993927,0.3543400764465332,0.24537815153598785,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3543400764465332},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3543400764465332},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"فزـتا","boundary":[0.2537815272808075,0.3543400764465332,0.29411765933036804,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3543400764465332},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3543400764465332},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ببـس","boundary":[0.3008403480052948,0.3543400764465332,0.33949580788612366,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.3543400764465332,0.3512605130672455,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3543400764465332},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3543400764465332},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3686088025569916},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"دـنرادیاپان","boundary":[0.35966387391090393,0.3543400764465332,0.42184874415397644,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3543400764465332},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3543400764465332},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"یعامتجا","boundary":[0.4285714328289032,0.3543400764465332,0.48403361439704895,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3543400764465332},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3543400764465332},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.3543400764465332,0.49747899174690247,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"یداصتقا","boundary":[0.5042017102241516,0.3543400764465332,0.5579832196235657,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.3543400764465332,0.5714285969734192,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3686088025569916},{"x":0.578151285648346,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"یتسیز","boundary":[0.578151285648346,0.3543400764465332,0.6201680898666382,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ظاحل","boundary":[0.6285714507102966,0.3543400764465332,0.6605042219161987,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6689075827598572,0.3543400764465332,0.6773109436035156,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"،دراوم","boundary":[0.6840336322784424,0.3543400764465332,0.7210084199905396,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"یخرب","boundary":[0.7277311086654663,0.3543400764465332,0.7630252242088318,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7714285850524902,0.3543400764465332,0.7848739624023438,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"بیسآ","boundary":[0.6369748115539551,0.3769322335720062,0.6739495992660522,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"،هیامرس","boundary":[0.6823529601097107,0.3769322335720062,0.7310924530029297,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.3769322335720062,0.7428571581840515,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"یژرنا","boundary":[0.7495798468589783,0.3769322335720062,0.7848739624023438,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.5546218752861023,0.3769322335720062,0.5932773351669312,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ندید","boundary":[0.6000000238418579,0.3769322335720062,0.6352941393852234,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"موب","boundary":[0.5327731370925903,0.3769322335720062,0.5512605309486389,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3769322335720062},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3769322335720062},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"هـناخدور","boundary":[0.3781512677669525,0.3769322335720062,0.43361344933509827,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"،یکـشخ","boundary":[0.4420168101787567,0.3769322335720062,0.49747899174690247,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5042017102241516,0.3769322335720062,0.5310924649238586,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3912009596824646},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"هـچایرد","boundary":[0.29579833149909973,0.3769322335720062,0.3462184965610504,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"،اـه","boundary":[0.3529411852359772,0.3769322335720062,0.3764705955982208,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3769322335720062},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3912009596824646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"،ناـیزبآ","boundary":[0.21512605249881744,0.3769322335720062,0.26218488812446594,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3769322335720062},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3769322335720062},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"،اـه","boundary":[0.2705882489681244,0.3769322335720062,0.29411765933036804,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"تایح","boundary":[0.7495798468589783,0.39952436089515686,0.7848739624023438,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.5512605309486389,0.39952436089515686,0.5680672526359558,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"یگدولآ","boundary":[0.5764706134796143,0.39952436089515686,0.6218487620353699,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"ببس","boundary":[0.6285714507102966,0.39952436089515686,0.6621848940849304,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.6689075827598572,0.39952436089515686,0.6857143044471741,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.39952436089515686,0.6974790096282959,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"،شحو","boundary":[0.7058823704719543,0.39952436089515686,0.7462185025215149,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4151260554790497,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.3966386616230011,0.39952436089515686,0.4151260554790497,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4137931168079376},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"درکلمع","boundary":[0.42184874415397644,0.39952436089515686,0.46722689270973206,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"شهاک","boundary":[0.4756302535533905,0.39952436089515686,0.5159664154052734,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39952436089515686},{"x":0.529411792755127,"y":0.39952436089515686},{"x":0.529411792755127,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.39952436089515686,0.529411792755127,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5478991866111755,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5361344814300537,0.39952436089515686,0.5478991866111755,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3512605130672455,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4137931168079376},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.34117648005485535,0.39952436089515686,0.3512605130672455,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4137931168079376},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":".دنوش","boundary":[0.35798320174217224,0.39952436089515686,0.3949579894542694,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39952436089515686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39952436089515686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4137931168079376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"رایسب","boundary":[0.21512605249881744,0.39952436089515686,0.24705882370471954,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.39952436089515686},{"x":0.289075642824173,"y":0.39952436089515686},{"x":0.289075642824173,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"،لیلد","boundary":[0.2554621994495392,0.39952436089515686,0.289075642824173,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4137931168079376},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"نیمه","boundary":[0.29579833149909973,0.39952436089515686,0.3327731192111969,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4221165180206299},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4221165180206299},{"x":0.29075631499290466,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"هـنیزه","boundary":[0.24873949587345123,0.4221165180206299,0.29075631499290466,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3126050531864166,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2991596758365631,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"اـب","boundary":[0.2991596758365631,0.4221165180206299,0.3126050531864166,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3193277418613434,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"،ییاذـس","boundary":[0.3193277418613434,0.4221165180206299,0.3680672347545624,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4221165180206299},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4221165180206299},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43638524413108826},{"x":0.37478992342948914,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"داوـم","boundary":[0.37478992342948914,0.4221165180206299,0.40672269463539124,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4221165180206299},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4221165180206299},{"x":0.45210084319114685,"y":0.43638524413108826},{"x":0.413445383310318,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"دـیلوت","boundary":[0.413445383310318,0.4221165180206299,0.45210084319114685,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.4221165180206299,0.4638655483722687,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5008403658866882,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4722689092159271,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"دـبای","boundary":[0.4722689092159271,0.4221165180206299,0.5008403658866882,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43638524413108826},{"x":0.507563054561615,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"شهاـک","boundary":[0.507563054561615,0.4221165180206299,0.5546218752861023,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43638524413108826},{"x":0.561344563961029,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.561344563961029,0.4221165180206299,0.5798319578170776,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"فرصم","boundary":[0.5882353186607361,0.4221165180206299,0.6285714507102966,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"نازیم","boundary":[0.6352941393852234,0.4221165180206299,0.6705882549285889,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6789916157722473,0.4221165180206299,0.6941176652908325,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4221165180206299},{"x":0.729411780834198,"y":0.4221165180206299},{"x":0.729411780834198,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.7008403539657593,0.4221165180206299,0.729411780834198,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"یرورض","boundary":[0.7361344695091248,0.4221165180206299,0.7831932902336121,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43638524413108826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"str":"یاـه","boundary":[0.21512605249881744,0.4221165180206299,0.24705882370471954,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.6705882549285889,0.4458977282047272,0.7092437148094177,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.4458977282047272,0.7226890921592712,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46016645431518555},{"x":0.729411780834198,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"یعامتجا","boundary":[0.729411780834198,0.4458977282047272,0.7848739624023438,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"مزلا","boundary":[0.21512605249881744,0.4458977282047272,0.2386554628610611,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3042016923427582,"y":0.46016645431518555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"یطیارـش","boundary":[0.24705882370471954,0.4458977282047272,0.3042016923427582,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3495798408985138,"y":0.46016645431518555},{"x":0.31092438101768494,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"،رادیاپ","boundary":[0.31092438101768494,0.4458977282047272,0.3495798408985138,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46016645431518555},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"یرایبآ","boundary":[0.35630252957344055,0.4458977282047272,0.3966386616230011,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4458977282047272},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4458977282047272},{"x":0.45042017102241516,"y":0.46016645431518555},{"x":0.40336135029792786,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"نیمضت","boundary":[0.40336135029792786,0.4458977282047272,0.45042017102241516,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4458977282047272},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4458977282047272},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4571428596973419,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.4571428596973419,0.4458977282047272,0.48403361439704895,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5176470875740051,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":".دبای","boundary":[0.4924369752407074,0.4458977282047272,0.5176470875740051,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"شیازفا","boundary":[0.5243697762489319,0.4458977282047272,0.5680672526359558,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"،رتمک","boundary":[0.5764706134796143,0.4458977282047272,0.6117647290229797,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":1,"str":"یطیحم","boundary":[0.6184874176979065,0.4458977282047272,0.6672269105911255,0.46016645431518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4957983195781708,"y":0.48275861144065857},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"هرود","boundary":[0.46890756487846375,0.4684898853302002,0.4957983195781708,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5159664154052734,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5025210380554199,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5025210380554199,0.4684898853302002,0.5159664154052734,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"،یعارز","boundary":[0.5226891040802002,0.4684898853302002,0.5647059082984924,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"تلاوصحم","boundary":[0.5714285969734192,0.4684898853302002,0.6352941393852234,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"دیلوت","boundary":[0.6420168280601501,0.4684898853302002,0.6739495992660522,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48275861144065857},{"x":0.680672287940979,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.680672287940979,0.4684898853302002,0.6957983374595642,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"یط","boundary":[0.7042016983032227,0.4684898853302002,0.7260504364967346,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.7327731251716614,0.4684898853302002,0.7495798468589783,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48275861144065857},{"x":0.756302535533905,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.756302535533905,0.4684898853302002,0.7848739624023438,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4684898853302002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4684898853302002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.4684898853302002,0.22857142984867096,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4684898853302002},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4684898853302002},{"x":0.27394959330558777,"y":0.48275861144065857},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":".دـشاب","boundary":[0.23529411852359772,0.4684898853302002,0.27394959330558777,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3344537913799286,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2806722819805145,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"رادروخرب","boundary":[0.2806722819805145,0.4684898853302002,0.3344537913799286,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4684898853302002},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4684898853302002},{"x":0.37142857909202576,"y":0.48275861144065857},{"x":0.34285715222358704,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"تابث","boundary":[0.34285715222358704,0.4684898853302002,0.37142857909202576,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4684898853302002},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4684898853302002},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3781512677669525,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3781512677669525,0.4684898853302002,0.38655462861061096,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4436974823474884,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"،ینلاوط","boundary":[0.3949579894542694,0.4684898853302002,0.4436974823474884,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4684898853302002},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4684898853302002},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48275861144065857},{"x":0.45042017102241516,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.45042017102241516,0.4684898853302002,0.46722689270973206,0.48275861144065857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5053507685661316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"وز","boundary":[0.702521026134491,0.4910820424556732,0.7142857313156128,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"،لاح","boundary":[0.7210084199905396,0.4910820424556732,0.7529411911964417,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"نیع","boundary":[0.7579832077026367,0.4910820424556732,0.7831932902336121,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5053507685661316},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"کمن","boundary":[0.46554622054100037,0.4910820424556732,0.4957983195781708,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"عمجت","boundary":[0.5025210380554199,0.4910820424556732,0.5394958257675171,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"رثا","boundary":[0.5462185144424438,0.4910820424556732,0.5596638917922974,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.5663865804672241,0.4910820424556732,0.5764706134796143,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"کاخ","boundary":[0.5848739743232727,0.4910820424556732,0.6168067455291748,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"بیرخت","boundary":[0.6235294342041016,0.4910820424556732,0.6672269105911255,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.4910820424556732,0.6789916157722473,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.6873949766159058,0.4910820424556732,0.7008403539657593,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.3613445460796356,0.4910820424556732,0.3798319399356842,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4910820424556732},{"x":0.440336138010025,"y":0.4910820424556732},{"x":0.440336138010025,"y":0.5053507685661316},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"جارختسا","boundary":[0.38655462861061096,0.4910820424556732,0.440336138010025,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"،اه","boundary":[0.4470588266849518,0.4910820424556732,0.4638655483722687,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"راـثآ","boundary":[0.21512605249881744,0.4910820424556732,0.24201680719852448,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.24873949587345123,0.4910820424556732,0.2537815272808075,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4910820424556732},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4910820424556732},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5053507685661316},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"یـنیمزریز","boundary":[0.26050421595573425,0.4910820424556732,0.32605043053627014,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4910820424556732},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4910820424556732},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.3327731192111969,0.4910820424556732,0.35966387391090393,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"هز","boundary":[0.7327731251716614,0.5136741995811462,0.7445378303527832,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5279428958892822},{"x":0.75126051902771,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"یفنم","boundary":[0.75126051902771,0.5136741995811462,0.7848739624023438,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.7126050591468811,0.5136741995811462,0.7310924530029297,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5279428958892822},{"x":0.63193279504776,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"نایرج","boundary":[0.63193279504776,0.5136741995811462,0.6705882549285889,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6773109436035156,0.5136741995811462,0.6907563209533691,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6974790096282959,0.5136741995811462,0.7109243869781494,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"نییاپ","boundary":[0.5378151535987854,0.5136741995811462,0.5714285969734192,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5279428958892822},{"x":0.578151285648346,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.578151285648346,0.5136741995811462,0.5949580073356628,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6033613681793213,0.5136741995811462,0.6285714507102966,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.4436974823474884,0.5136741995811462,0.48067227005958557,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5279428958892822},{"x":0.489075630903244,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.5136741995811462,0.4941176474094391,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"تسد","boundary":[0.5008403658866882,0.5136741995811462,0.5361344814300537,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5136741995811462},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":".دسرب","boundary":[0.21512605249881744,0.5136741995811462,0.2504201829433441,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5136741995811462},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5136741995811462},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"نازیم","boundary":[0.2571428716182709,0.5136741995811462,0.29243698716163635,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"نیرتمک","boundary":[0.2991596758365631,0.5136741995811462,0.3495798408985138,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5279428958892822},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.35630252957344055,0.5136741995811462,0.3663865625858307,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5279428958892822},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.37310925126075745,0.5136741995811462,0.3949579894542694,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5136741995811462},{"x":0.440336138010025,"y":0.5136741995811462},{"x":0.440336138010025,"y":0.5279428958892822},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.40168067812919617,0.5136741995811462,0.440336138010025,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5517241358757019},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"طیـحم","boundary":[0.26218488812446594,0.5374554395675659,0.30756303668022156,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5374554395675659},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5374554395675659},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"زاـین","boundary":[0.3142857253551483,0.5374554395675659,0.34117648005485535,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5374554395675659},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5374554395675659},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.5374554395675659,0.35462185740470886,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"یزرواـشک","boundary":[0.3613445460796356,0.5374554395675659,0.4285714328289032,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5517241358757019},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"شـخب","boundary":[0.43529412150382996,0.5374554395675659,0.4756302535533905,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5517241358757019},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"یـبآ","boundary":[0.48403361439704895,0.5374554395675659,0.5109243988990784,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"زاین","boundary":[0.5176470875740051,0.5374554395675659,0.5378151535987854,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"نیب","boundary":[0.5462185144424438,0.5374554395675659,0.5680672526359558,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"،بآ","boundary":[0.5747899413108826,0.5374554395675659,0.5983193516731262,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5517241358757019},{"x":0.605042040348053,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.605042040348053,0.5374554395675659,0.6369748115539551,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.6453781723976135,0.5374554395675659,0.6941176652908325,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5374554395675659},{"x":0.729411780834198,"y":0.5374554395675659},{"x":0.729411780834198,"y":0.5517241358757019},{"x":0.702521026134491,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.702521026134491,0.5374554395675659,0.729411780834198,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"نیاربانب","boundary":[0.7378151416778564,0.5374554395675659,0.7831932902336121,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5374554395675659},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"تـسیز","boundary":[0.21512605249881744,0.5374554395675659,0.26050421595573425,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5743162631988525},{"x":0.556302547454834,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.556302547454834,0.5600475668907166,0.5697479248046875,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.5600475668907166,0.5815126299858093,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"دوـش","boundary":[0.5882353186607361,0.5600475668907166,0.6218487620353699,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"رارقرب","boundary":[0.6285714507102966,0.5600475668907166,0.6621848940849304,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"یلداعت","boundary":[0.6689075827598572,0.5600475668907166,0.7109243869781494,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.7176470756530762,0.5600475668907166,0.7394958138465881,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"،رادیاپ","boundary":[0.7462185025215149,0.5600475668907166,0.7848739624023438,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"یارـب","boundary":[0.21512605249881744,0.5600475668907166,0.24873949587345123,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5600475668907166},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5600475668907166},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.2554621994495392,0.5600475668907166,0.27394959330558777,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"فرـصم","boundary":[0.2806722819805145,0.5600475668907166,0.3294117748737335,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5743162631988525},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"ییآراـک","boundary":[0.3361344635486603,0.5600475668907166,0.3848739564418793,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5743162631988525},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.5600475668907166,0.3966386616230011,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5600475668907166},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5600475668907166},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5743162631988525},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"یراـیبآ","boundary":[0.40504202246665955,0.5600475668907166,0.45042017102241516,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"ناـیم","boundary":[0.4588235318660736,0.5600475668907166,0.4941176474094391,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"،هـجیتن","boundary":[0.5008403658866882,0.5600475668907166,0.5478991866111755,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5596638917922974,"y":0.596908450126648},{"x":0.5495798587799072,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5495798587799072,0.5826396942138672,0.5596638917922974,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5899159908294678,"y":0.596908450126648},{"x":0.5663865804672241,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"،اذس","boundary":[0.5663865804672241,0.5826396942138672,0.5899159908294678,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6420168280601501,"y":0.596908450126648},{"x":0.5983193516731262,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"تیفیک","boundary":[0.5983193516731262,0.5826396942138672,0.6420168280601501,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6823529601097107,"y":0.596908450126648},{"x":0.6487395167350769,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"دوبهب","boundary":[0.6487395167350769,0.5826396942138672,0.6823529601097107,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6941176652908325,"y":0.596908450126648},{"x":0.6890756487846375,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.5826396942138672,0.6941176652908325,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7344537973403931,"y":0.596908450126648},{"x":0.702521026134491,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"دیلوت","boundary":[0.702521026134491,0.5826396942138672,0.7344537973403931,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7848739624023438,"y":0.596908450126648},{"x":0.7411764860153198,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"شیازفا","boundary":[0.7411764860153198,0.5826396942138672,0.7848739624023438,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24369747936725616,"y":0.596908450126648},{"x":0.21512605249881744,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"دـیاب","boundary":[0.21512605249881744,0.5826396942138672,0.24369747936725616,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5826396942138672},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5826396942138672},{"x":0.27394959330558777,"y":0.596908450126648},{"x":0.2504201829433441,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"،بآ","boundary":[0.2504201829433441,0.5826396942138672,0.27394959330558777,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5826396942138672},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5826396942138672},{"x":0.32773110270500183,"y":0.596908450126648},{"x":0.2806722819805145,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"دوـبمک","boundary":[0.2806722819805145,0.5826396942138672,0.32773110270500183,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3798319399356842,"y":0.596908450126648},{"x":0.3344537913799286,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"لکـشم","boundary":[0.3344537913799286,0.5826396942138672,0.3798319399356842,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5826396942138672},{"x":0.40168067812919617,"y":0.596908450126648},{"x":0.38823530077934265,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"اـب","boundary":[0.38823530077934265,0.5826396942138672,0.40168067812919617,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4453781545162201,"y":0.596908450126648},{"x":0.4084033668041229,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"هجاوم","boundary":[0.4084033668041229,0.5826396942138672,0.4453781545162201,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4941176474094391,"y":0.596908450126648},{"x":0.45210084319114685,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"قطانم","boundary":[0.45210084319114685,0.5826396942138672,0.4941176474094391,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5142857432365417,"y":0.596908450126648},{"x":0.5008403658866882,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5008403658866882,0.5826396942138672,0.5142857432365417,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5462185144424438,"y":0.596908450126648},{"x":0.5210084319114685,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"str":"هژیو","boundary":[0.5210084319114685,0.5826396942138672,0.5462185144424438,0.596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"تفرشیپ","boundary":[0.5478991866111755,0.6052318811416626,0.6000000238418579,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":".دریگب","boundary":[0.6067227125167847,0.6052318811416626,0.6453781723976135,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.6521008610725403,0.6052318811416626,0.6857143044471741,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"یکیدزن","boundary":[0.6924369931221008,0.6052318811416626,0.7378151416778564,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"طابترا","boundary":[0.7462185025215149,0.6052318811416626,0.7848739624023438,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6195005774497986},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.3512605130672455,0.6052318811416626,0.3831932842731476,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6195005774497986},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"قیرط","boundary":[0.38991597294807434,0.6052318811416626,0.4252100884914398,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6195005774497986},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.43361344933509827,0.6052318811416626,0.4420168101787567,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6052318811416626},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6052318811416626},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6195005774497986},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.44873949885368347,0.6052318811416626,0.46554622054100037,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6195005774497986},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"یصاخ","boundary":[0.4722689092159271,0.6052318811416626,0.5126050710678101,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5193277597427368,0.6052318811416626,0.5445378422737122,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6052318811416626},{"x":0.31596639752388,"y":0.6052318811416626},{"x":0.31596639752388,"y":0.6195005774497986},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ک","boundary":[0.30924370884895325,0.6052318811416626,0.31596639752388,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6195005774497986},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.32436975836753845,0.6052318811416626,0.3495798408985138,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6052318811416626},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6052318811416626},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6195005774497986},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"هـکک","boundary":[0.21512605249881744,0.6052318811416626,0.24369747936725616,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6052318811416626},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6052318811416626},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6195005774497986},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"یراـیبآ","boundary":[0.2504201829433441,0.6052318811416626,0.29579833149909973,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6290130615234375},{"x":0.729411780834198,"y":0.6290130615234375},{"x":0.729411780834198,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7142857313156128,0.6290130615234375,0.729411780834198,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"یرادیاپ","boundary":[0.7378151416778564,0.6290130615234375,0.7848739624023438,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6432818174362183},{"x":0.31596639752388,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.31596639752388,0.6290130615234375,0.3210084140300751,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6432818174362183},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.32773110270500183,0.6290130615234375,0.3361344635486603,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6432818174362183},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"یریگوـلج","boundary":[0.34285715222358704,0.6290130615234375,0.4100840389728546,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6290130615234375},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6290130615234375},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6432818174362183},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"ـعاب","boundary":[0.43361344933509827,0.6290130615234375,0.45378151535987854,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6290130615234375},{"x":0.489075630903244,"y":0.6290130615234375},{"x":0.489075630903244,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"هدمآ","boundary":[0.4605042040348053,0.6290130615234375,0.489075630903244,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6290130615234375},{"x":0.529411792755127,"y":0.6290130615234375},{"x":0.529411792755127,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"تسد","boundary":[0.4957983195781708,0.6290130615234375,0.529411792755127,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5361344814300537,0.6290130615234375,0.5478991866111755,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":")تسا","boundary":[0.5546218752861023,0.6290130615234375,0.5899159908294678,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"هدیسر","boundary":[0.5966386795043945,0.6290130615234375,0.6352941393852234,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"تابثا","boundary":[0.6436975002288818,0.6290130615234375,0.6756302714347839,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6823529601097107,0.6290130615234375,0.6941176652908325,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7008403539657593,0.6290130615234375,0.7126050591468811,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6432818174362183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.6290130615234375,0.2235294133424759,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"شیـب","boundary":[0.23025210201740265,0.6290130615234375,0.2655462324619293,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6432818174362183},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":1,"str":"فرـص","boundary":[0.2722689211368561,0.6290130615234375,0.3142857253551483,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6739495992660522,0.6516052484512329,0.6924369931221008,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.6991596817970276,0.6516052484512329,0.7176470756530762,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.7260504364967346,0.6516052484512329,0.7579832077026367,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"دح","boundary":[0.7647058963775635,0.6516052484512329,0.7848739624023438,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"تسیس","boundary":[0.4773109257221222,0.6516052484512329,0.5142857432365417,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6516052484512329},{"x":0.534453809261322,"y":0.6516052484512329},{"x":0.534453809261322,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5210084319114685,0.6516052484512329,0.534453809261322,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"،رضاح","boundary":[0.5411764979362488,0.6516052484512329,0.5815126299858093,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"لاح","boundary":[0.5882353186607361,0.6516052484512329,0.6151260733604431,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6218487620353699,0.6516052484512329,0.6352941393852234,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":".دوش","boundary":[0.6420168280601501,0.6516052484512329,0.6722689270973206,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6516052484512329},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6516052484512329},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6658739447593689},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"دوـک","boundary":[0.26386556029319763,0.6516052484512329,0.29411765933036804,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.3008403480052948,0.6516052484512329,0.3445378243923187,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"،یرایبآ","boundary":[0.3512605130672455,0.6516052484512329,0.3966386616230011,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6658739447593689},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"نیون","boundary":[0.40336135029792786,0.6516052484512329,0.4319327771663666,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6516052484512329},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6516052484512329},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6658739447593689},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.43865546584129333,0.6516052484512329,0.46554622054100037,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6516052484512329},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6658739447593689},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.6516052484512329,0.2201680690050125,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6516052484512329},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6516052484512329},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6658739447593689},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":1,"str":"یـهد","boundary":[0.22689075767993927,0.6516052484512329,0.26218488812446594,0.6658739447593689]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7529411911964417,0.6741973757743835,0.7848739624023438,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6884661316871643},{"x":0.680672287940979,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"یعارز","boundary":[0.680672287940979,0.6741973757743835,0.7176470756530762,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6741973757743835},{"x":0.75126051902771,"y":0.6741973757743835},{"x":0.75126051902771,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7243697643280029,0.6741973757743835,0.75126051902771,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6741973757743835},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6741973757743835},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6884661316871643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"یلـصا","boundary":[0.21512605249881744,0.6741973757743835,0.2537815272808075,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6741973757743835},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6741973757743835},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6884661316871643},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"بوچراـچ","boundary":[0.26050421595573425,0.6741973757743835,0.32436975836753845,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"ازـجا","boundary":[0.3310924470424652,0.6741973757743835,0.3613445460796356,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"نـیا","boundary":[0.3680672347545624,0.6741973757743835,0.3949579894542694,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6884661316871643},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":".تـسا","boundary":[0.40168067812919617,0.6741973757743835,0.4420168101787567,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6884661316871643},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"هـتفرگ","boundary":[0.44873949885368347,0.6741973757743835,0.4907563030719757,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6884661316871643},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.49915966391563416,0.6741973757743835,0.5378151535987854,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"یریگمشچ","boundary":[0.5462185144424438,0.6741973757743835,0.6168067455291748,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":1,"str":"تارییغت","boundary":[0.6235294342041016,0.6741973757743835,0.6739495992660522,0.6884661316871643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5478991866111755,0.6979786157608032,0.5663865804672241,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.5731092691421509,0.6979786157608032,0.6067227125167847,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6134454011917114,0.6979786157608032,0.6218487620353699,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"رادیاپ","boundary":[0.6285714507102966,0.6979786157608032,0.6621848940849304,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"یزرواشک","boundary":[0.6689075827598572,0.6979786157608032,0.7277311086654663,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"تیقفوم","boundary":[0.7361344695091248,0.6979786157608032,0.7848739624023438,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7122473120689392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"طابترا","boundary":[0.21512605249881744,0.6979786157608032,0.2537815272808075,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7122473120689392},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.26050421595573425,0.6979786157608032,0.2655462324619293,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6979786157608032},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6979786157608032},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7122473120689392},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"اهراکهار","boundary":[0.27394959330558777,0.6979786157608032,0.32436975836753845,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.3327731192111969,0.6979786157608032,0.3529411852359772,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7122473120689392},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.35966387391090393,0.6979786157608032,0.3680672347545624,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7122473120689392},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"یخرب","boundary":[0.37478992342948914,0.6979786157608032,0.4100840389728546,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6979786157608032},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6979786157608032},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7122473120689392},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"،باتک","boundary":[0.41680672764778137,0.6979786157608032,0.45546218752861023,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7122473120689392},{"x":0.462184876203537,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.462184876203537,0.6979786157608032,0.48235294222831726,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7122473120689392},{"x":0.489075630903244,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.489075630903244,0.6979786157608032,0.5025210380554199,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":".دنهد","boundary":[0.5092437267303467,0.6979786157608032,0.5462185144424438,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7697479128837585,0.7205707430839539,0.7848739624023438,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346},{"x":0.702521026134491,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.702521026134491,0.7205707430839539,0.7344537973403931,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7411764860153198,0.7205707430839539,0.7478991746902466,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7546218633651733,0.7205707430839539,0.7663865685462952,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"ایبآ","boundary":[0.6487395167350769,0.7205707430839539,0.6672269105911255,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6739495992660522,0.7205707430839539,0.7008403539657593,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.5193277597427368,0.7205707430839539,0.5579832196235657,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5647059082984924,0.7205707430839539,0.5714285969734192,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"راگزاس","boundary":[0.5798319578170776,0.7205707430839539,0.6201680898666382,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"یر","boundary":[0.6268907785415649,0.7205707430839539,0.6470588445663452,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7205707430839539},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7348394989967346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"نیـب","boundary":[0.21512605249881744,0.7205707430839539,0.24369747936725616,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7205707430839539},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7205707430839539},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"لداـعت","boundary":[0.2504201829433441,0.7205707430839539,0.29243698716163635,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7205707430839539},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7205707430839539},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"یرارـقرب","boundary":[0.2991596758365631,0.7205707430839539,0.35462185740470886,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7205707430839539},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7205707430839539},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.3613445460796356,0.7205707430839539,0.39159664511680603,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"،نینچمه","boundary":[0.4000000059604645,0.7205707430839539,0.4588235318660736,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7205707430839539},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7205707430839539},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7348394989967346},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.7205707430839539,0.47058823704719543,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.4789915978908539,0.7205707430839539,0.5176470875740051,0.7348394989967346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.6739495992660522,0.7431629300117493,0.7126050591468811,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7431629300117493},{"x":0.729411780834198,"y":0.7431629300117493},{"x":0.729411780834198,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7210084199905396,0.7431629300117493,0.729411780834198,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"تظافح","boundary":[0.7361344695091248,0.7431629300117493,0.7848739624023438,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7431629300117493},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7574316263198853},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"یراـیبآ","boundary":[0.21512605249881744,0.7431629300117493,0.26050421595573425,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7431629300117493},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7431629300117493},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7574316263198853},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"،نیارباـنب","boundary":[0.2689075767993927,0.7431629300117493,0.32605043053627014,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7574316263198853},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.3344537913799286,0.7431629300117493,0.3663865625858307,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7431629300117493},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7431629300117493},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7574316263198853},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.37478992342948914,0.7431629300117493,0.40168067812919617,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"یفرعم","boundary":[0.4084033668041229,0.7431629300117493,0.4470588266849518,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7574316263198853},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"یزرواشک","boundary":[0.45546218752861023,0.7431629300117493,0.5142857432365417,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"تادیلوت","boundary":[0.5210084319114685,0.7431629300117493,0.5714285969734192,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7574316263198853},{"x":0.578151285648346,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"دوبهب","boundary":[0.578151285648346,0.7431629300117493,0.6117647290229797,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.7431629300117493,0.6235294342041016,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7574316263198853},{"x":0.63193279504776,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.63193279504776,0.7431629300117493,0.6705882549285889,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"یزرواـشک","boundary":[0.21512605249881744,0.7657550573348999,0.2806722819805145,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7657550573348999},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7657550573348999},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7800237536430359},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"شـناد","boundary":[0.2873949706554413,0.7657550573348999,0.32773110270500183,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7800237536430359},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"،هـنیمز","boundary":[0.3344537913799286,0.7657550573348999,0.3798319399356842,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.413445383310318,"y":0.7657550573348999},{"x":0.413445383310318,"y":0.7800237536430359},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"نـیا","boundary":[0.38823530077934265,0.7657550573348999,0.413445383310318,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7657550573348999},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7657550573348999},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7800237536430359},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.42016807198524475,0.7657550573348999,0.43529412150382996,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4420168101787567,0.7657550573348999,0.4470588266849518,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7657550573348999},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7657550573348999},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7800237536430359},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"دشاب","boundary":[0.45378151535987854,0.7657550573348999,0.48235294222831726,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7800237536430359},{"x":0.489075630903244,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"یکتم","boundary":[0.489075630903244,0.7657550573348999,0.5226891040802002,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.5310924649238586,0.7657550573348999,0.5478991866111755,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7800237536430359},{"x":0.556302547454834,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"لداعتم","boundary":[0.556302547454834,0.7657550573348999,0.6000000238418579,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.7657550573348999,0.6134454011917114,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"قیقد","boundary":[0.6201680898666382,0.7657550573348999,0.6521008610725403,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7800237536430359},{"x":0.658823549747467,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"دربراک","boundary":[0.658823549747467,0.7657550573348999,0.6974790096282959,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.7042016983032227,0.7657550573348999,0.7142857313156128,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.7226890921592712,0.7657550573348999,0.7445378303527832,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7800237536430359},{"x":0.75126051902771,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"رادیاپ","boundary":[0.75126051902771,0.7657550573348999,0.7848739624023438,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"درومرد","boundary":[0.7411764860153198,0.7895362377166748,0.7848739624023438,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".دریگب","boundary":[0.5092437267303467,0.7895362377166748,0.5462185144424438,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"رظن","boundary":[0.5546218752861023,0.7895362377166748,0.5747899413108826,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8038049936294556},{"x":0.583193302154541,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.583193302154541,0.7895362377166748,0.5966386795043945,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6033613681793213,0.7895362377166748,0.6117647290229797,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.6184874176979065,0.7895362377166748,0.6369748115539551,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6436975002288818,0.7895362377166748,0.6554622054100037,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"ناهایگ","boundary":[0.6621848940849304,0.7895362377166748,0.7058823704719543,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"زاین","boundary":[0.7126050591468811,0.7895362377166748,0.7327731251716614,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24864804673194885,0.7898739624023438,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8240190148353577},{"x":0.507563054561615,"y":0.8240190148353577},{"x":0.507563054561615,"y":0.8370987176895142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":1,"str":"تفه","boundary":[0.4789915978908539,0.8240190148353577,0.507563054561615,0.8370987176895142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8240190148353577},{"x":0.507563054561615,"y":0.8240190148353577},{"x":0.507563054561615,"y":0.8370987176895142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8170190148353577,0.512563054561615,0.8440987176895142],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/FXXeIQWFDhFOTdaS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/jchqAtIWNAsbRrCD.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/jfLXqCzqgDzFQMUS.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/TMPCIlXwuhRCZzvY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/PuagSiPGXbzfOGTN.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/nIckQomIWxdBnDcU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003394874315908207,0.9986724807354582,0.9989878322995943]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7747899293899536,0.29250892996788025,0.7831932902336121,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7193277478218079,0.29250892996788025,0.7663865685462952,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7143277478218079,0.28550892996788024,0.7881932902336121,0.3113995201587677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7546218633651733,0.3186682462692261,0.7848739624023438,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شک","boundary":[0.7243697643280029,0.3186682462692261,0.7462185025215149,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.3186682462692261,0.7176470756530762,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6873949766159058,0.3186682462692261,0.7058823704719543,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3186682462692261},{"x":0.680672287940979,"y":0.3186682462692261},{"x":0.680672287940979,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6554622054100037,0.3186682462692261,0.680672287940979,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6386554837226868,0.3186682462692261,0.6470588445663452,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3186682462692261},{"x":0.63193279504776,"y":0.3186682462692261},{"x":0.63193279504776,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5478991866111755,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشمندترین","boundary":[0.5478991866111755,0.3186682462692261,0.63193279504776,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33650416135787964},{"x":0.507563054561615,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.507563054561615,0.3186682462692261,0.5394958257675171,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4571428596973419,0.3186682462692261,0.5008403658866882,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3186682462692261},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3186682462692261},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33650416135787964},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.3983193337917328,0.3186682462692261,0.45042017102241516,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3186682462692261},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3186682462692261},{"x":0.38991597294807434,"y":0.33650416135787964},{"x":0.37142857909202576,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37142857909202576,0.3186682462692261,0.38991597294807434,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3680672347545624,"y":0.33650416135787964},{"x":0.34285715222358704,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.34285715222358704,0.3186682462692261,0.3680672347545624,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3344537913799286,"y":0.33650416135787964},{"x":0.3310924470424652,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3310924470424652,0.3186682462692261,0.3344537913799286,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3186682462692261},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3186682462692261},{"x":0.32268908619880676,"y":0.33650416135787964},{"x":0.27731093764305115,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.27731093764305115,0.3186682462692261,0.32268908619880676,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2705882489681244,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2554621994495392,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2554621994495392,0.3186682462692261,0.2705882489681244,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33650416135787964},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.21512605249881744,0.3186682462692261,0.24705882370471954,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7764706015586853,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7764706015586853,0.34244945645332336,0.7848739624023438,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7327731251716614,0.34244945645332336,0.7697479128837585,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6840336322784424,0.34244945645332336,0.7260504364967346,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6420168280601501,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6420168280601501,0.34244945645332336,0.6789916157722473,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5983193516731262,0.34244945645332336,0.6369748115539551,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5310924649238586,0.34244945645332336,0.5915966629981995,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.34244945645332336,0.5226891040802002,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36028537154197693},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.44873949885368347,0.34244945645332336,0.5109243988990784,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4420168101787567,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4420168101787567,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3966386616230011,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.3966386616230011,0.34244945645332336,0.4420168101787567,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.34244945645332336},{"x":0.38991597294807434,"y":0.34244945645332336},{"x":0.38991597294807434,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3764705955982208,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3764705955982208,0.34244945645332336,0.38991597294807434,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3126050531864166,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیاست","boundary":[0.3126050531864166,0.34244945645332336,0.3680672347545624,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.34244945645332336},{"x":0.30588236451148987,"y":0.34244945645332336},{"x":0.30588236451148987,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3025210201740265,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3025210201740265,0.34244945645332336,0.30588236451148987,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.34244945645332336},{"x":0.29243698716163635,"y":0.34244945645332336},{"x":0.29243698716163635,"y":0.36028537154197693},{"x":0.29075631499290466,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.29075631499290466,0.34244945645332336,0.29243698716163635,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34244945645332336},{"x":0.289075642824173,"y":0.34244945645332336},{"x":0.289075642824173,"y":0.36028537154197693},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Chenoweth","boundary":[0.21512605249881744,0.34244945645332336,0.289075642824173,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38287752866744995},{"x":0.75126051902771,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"2008","boundary":[0.75126051902771,0.3650416135787964,0.7831932902336121,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3650416135787964},{"x":0.75126051902771,"y":0.3650416135787964},{"x":0.75126051902771,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7462185025215149,0.3650416135787964,0.75126051902771,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.3650416135787964,0.7445378303527832,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7042016983032227,0.3650416135787964,0.7344537973403931,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6773109436035156,0.3650416135787964,0.6957983374595642,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرین","boundary":[0.6285714507102966,0.3650416135787964,0.6705882549285889,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5865546464920044,0.3650416135787964,0.6201680898666382,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3650416135787964},{"x":0.578151285648346,"y":0.3650416135787964},{"x":0.578151285648346,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5714285969734192,0.3650416135787964,0.578151285648346,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5159664154052734,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.5159664154052734,0.3650416135787964,0.5630252361297607,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3650416135787964},{"x":0.507563054561615,"y":0.3650416135787964},{"x":0.507563054561615,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4789915978908539,0.3650416135787964,0.507563054561615,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3650416135787964},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3650416135787964},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38287752866744995},{"x":0.462184876203537,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.462184876203537,0.3650416135787964,0.47058823704719543,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3650416135787964},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3650416135787964},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38287752866744995},{"x":0.440336138010025,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.440336138010025,0.3650416135787964,0.45546218752861023,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3650416135787964},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3650416135787964},{"x":0.43361344933509827,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4319327771663666,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4319327771663666,0.3650416135787964,0.43361344933509827,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38287752866744995},{"x":0.37310925126075745,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلودگی","boundary":[0.37310925126075745,0.3650416135787964,0.4252100884914398,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3650416135787964},{"x":0.364705890417099,"y":0.3650416135787964},{"x":0.364705890417099,"y":0.38287752866744995},{"x":0.35966387391090393,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.3650416135787964,0.364705890417099,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3025210201740265,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.3025210201740265,0.3650416135787964,0.3529411852359772,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3650416135787964},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3650416135787964},{"x":0.29411765933036804,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2521008551120758,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.2521008551120758,0.3650416135787964,0.29411765933036804,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2504201829433441,"y":0.38287752866744995},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.22689075767993927,0.3650416135787964,0.2504201829433441,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2201680690050125,"y":0.38287752866744995},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3650416135787964,0.2201680690050125,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.405469685792923},{"x":0.7378151416778564,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7378151416778564,0.3876337707042694,0.7848739624023438,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3876337707042694},{"x":0.729411780834198,"y":0.3876337707042694},{"x":0.729411780834198,"y":0.405469685792923},{"x":0.7210084199905396,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7210084199905396,0.3876337707042694,0.729411780834198,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7142857313156128,"y":0.405469685792923},{"x":0.6756302714347839,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6756302714347839,0.3876337707042694,0.7142857313156128,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6739495992660522,"y":0.405469685792923},{"x":0.6554622054100037,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6554622054100037,0.3876337707042694,0.6739495992660522,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6521008610725403,"y":0.405469685792923},{"x":0.6268907785415649,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.3876337707042694,0.6521008610725403,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6184874176979065,"y":0.405469685792923},{"x":0.5983193516731262,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.5983193516731262,0.3876337707042694,0.6184874176979065,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5899159908294678,"y":0.405469685792923},{"x":0.5680672526359558,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.5680672526359558,0.3876337707042694,0.5899159908294678,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3876337707042694},{"x":0.561344563961029,"y":0.3876337707042694},{"x":0.561344563961029,"y":0.405469685792923},{"x":0.5512605309486389,"y":0.405469685792923}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5512605309486389,0.3876337707042694,0.561344563961029,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5428571701049805,"y":0.405469685792923},{"x":0.507563054561615,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.507563054561615,0.3876337707042694,0.5428571701049805,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5008403658866882,"y":0.405469685792923},{"x":0.45210084319114685,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابودی","boundary":[0.45210084319114685,0.3876337707042694,0.5008403658866882,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4453781545162201,"y":0.405469685792923},{"x":0.42016807198524475,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42016807198524475,0.3876337707042694,0.4453781545162201,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3876337707042694},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3876337707042694},{"x":0.41680672764778137,"y":0.405469685792923},{"x":0.3848739564418793,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.3848739564418793,0.3876337707042694,0.41680672764778137,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3848739564418793,"y":0.405469685792923},{"x":0.3815126121044159,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.3876337707042694,0.3848739564418793,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3876337707042694},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3876337707042694},{"x":0.37310925126075745,"y":0.405469685792923},{"x":0.35966387391090393,"y":0.405469685792923}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35966387391090393,0.3876337707042694,0.37310925126075745,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3529411852359772,"y":0.405469685792923},{"x":0.3210084140300751,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.3210084140300751,0.3876337707042694,0.3529411852359772,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3142857253551483,"y":0.405469685792923},{"x":0.289075642824173,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.289075642824173,0.3876337707042694,0.3142857253551483,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2806722819805145,"y":0.405469685792923},{"x":0.2218487411737442,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.2218487411737442,0.3876337707042694,0.2806722819805145,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21848739683628082,"y":0.405469685792923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.3876337707042694,0.21848739683628082,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.428061842918396},{"x":0.7596638798713684,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.7596638798713684,0.41022592782974243,0.7848739624023438,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.41022592782974243},{"x":0.756302535533905,"y":0.41022592782974243},{"x":0.756302535533905,"y":0.428061842918396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.7378151416778564,0.41022592782974243,0.756302535533905,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.428061842918396},{"x":0.702521026134491,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.702521026134491,0.41022592782974243,0.7310924530029297,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6957983374595642,"y":0.428061842918396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6689075827598572,0.41022592782974243,0.6957983374595642,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6605042219161987,"y":0.428061842918396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6252101063728333,0.41022592782974243,0.6605042219161987,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6168067455291748,"y":0.428061842918396},{"x":0.5983193516731262,"y":0.428061842918396}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5983193516731262,0.41022592782974243,0.6168067455291748,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5915966629981995,"y":0.428061842918396},{"x":0.5310924649238586,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشامیدنی","boundary":[0.5310924649238586,0.41022592782974243,0.5915966629981995,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5226891040802002,"y":0.428061842918396},{"x":0.5176470875740051,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.41022592782974243,0.5226891040802002,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.428061842918396},{"x":0.4924369752407074,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4924369752407074,0.41022592782974243,0.5109243988990784,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.41022592782974243},{"x":0.48403361439704895,"y":0.41022592782974243},{"x":0.48403361439704895,"y":0.428061842918396},{"x":0.45546218752861023,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.45546218752861023,0.41022592782974243,0.48403361439704895,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.41022592782974243},{"x":0.44873949885368347,"y":0.41022592782974243},{"x":0.44873949885368347,"y":0.428061842918396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.4268907606601715,0.41022592782974243,0.44873949885368347,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.41022592782974243},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41022592782974243},{"x":0.42016807198524475,"y":0.428061842918396},{"x":0.3932773172855377,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3932773172855377,0.41022592782974243,0.42016807198524475,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3848739564418793,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3848739564418793,"y":0.428061842918396},{"x":0.3478991687297821,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3478991687297821,0.41022592782974243,0.3848739564418793,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.41022592782974243},{"x":0.33949580788612366,"y":0.41022592782974243},{"x":0.33949580788612366,"y":0.428061842918396},{"x":0.27899160981178284,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.27899160981178284,0.41022592782974243,0.33949580788612366,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2705882489681244,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2705882489681244,"y":0.428061842918396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.21512605249881744,0.41022592782974243,0.2705882489681244,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزافزون","boundary":[0.7310924530029297,0.4340071380138397,0.7848739624023438,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.7008403539657593,0.4340071380138397,0.7226890921592712,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6823529601097107,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6823529601097107,0.4340071380138397,0.6941176652908325,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6369748115539551,0.4340071380138397,0.6756302714347839,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.5865546464920044,0.4340071380138397,0.6285714507102966,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4340071380138397},{"x":0.578151285648346,"y":0.4340071380138397},{"x":0.578151285648346,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوده","boundary":[0.5394958257675171,0.4340071380138397,0.578151285648346,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45303210616111755},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.49747899174690247,0.4340071380138397,0.5327731370925903,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4340071380138397},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4340071380138397},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.4340071380138397,0.49747899174690247,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4340071380138397},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4340071380138397},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45303210616111755},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.43361344933509827,0.4340071380138397,0.48571428656578064,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45303210616111755},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.36974790692329407,0.4340071380138397,0.4268907606601715,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45303210616111755},{"x":0.32436975836753845,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.32436975836753845,0.4340071380138397,0.3630252182483673,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45303210616111755},{"x":0.29075631499290466,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.29075631499290466,0.4340071380138397,0.3176470696926117,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2823529541492462,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2705882489681244,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2705882489681244,0.4340071380138397,0.2823529541492462,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4340071380138397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4340071380138397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45303210616111755},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.23025210201740265,0.4340071380138397,0.26218488812446594,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.45303210616111755},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.4340071380138397,0.2235294133424759,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.457788348197937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.457788348197937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.75126051902771,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.75126051902771,0.457788348197937,0.7848739624023438,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.457788348197937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.457788348197937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7193277478218079,0.457788348197937,0.7478991746902466,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.457788348197937},{"x":0.7109243869781494,"y":0.457788348197937},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6739495992660522,0.457788348197937,0.7109243869781494,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.457788348197937},{"x":0.6705882549285889,"y":0.457788348197937},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47681331634521484},{"x":0.658823549747467,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.457788348197937,0.6705882549285889,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.457788348197937},{"x":0.6504201889038086,"y":0.457788348197937},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6252101063728333,0.457788348197937,0.6504201889038086,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.457788348197937},{"x":0.6168067455291748,"y":0.457788348197937},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.5630252361297607,0.457788348197937,0.6168067455291748,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.457788348197937},{"x":0.556302547454834,"y":0.457788348197937},{"x":0.556302547454834,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5445378422737122,0.457788348197937,0.556302547454834,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.457788348197937},{"x":0.5378151535987854,"y":0.457788348197937},{"x":0.5378151535987854,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.49915966391563416,0.457788348197937,0.5378151535987854,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.457788348197937},{"x":0.4907563030719757,"y":0.457788348197937},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.4571428596973419,0.457788348197937,0.4907563030719757,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.457788348197937},{"x":0.45042017102241516,"y":0.457788348197937},{"x":0.45042017102241516,"y":0.47681331634521484},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.40672269463539124,0.457788348197937,0.45042017102241516,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.457788348197937},{"x":0.40336135029792786,"y":0.457788348197937},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3478991687297821,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.3478991687297821,0.457788348197937,0.40336135029792786,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.457788348197937},{"x":0.34117648005485535,"y":0.457788348197937},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47681331634521484},{"x":0.30924370884895325,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.30924370884895325,0.457788348197937,0.34117648005485535,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.457788348197937},{"x":0.30588236451148987,"y":0.457788348197937},{"x":0.30588236451148987,"y":0.47681331634521484},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روست","boundary":[0.26050421595573425,0.457788348197937,0.30588236451148987,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.457788348197937},{"x":0.2537815272808075,"y":0.457788348197937},{"x":0.2537815272808075,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2504201829433441,0.457788348197937,0.2537815272808075,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.457788348197937},{"x":0.24705882370471954,"y":0.457788348197937},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-Abu","boundary":[0.21344538033008575,0.457788348197937,0.24705882370471954,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.31166824626922607,0.7898739624023438,0.48381331634521485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.4815695583820343,0.5798319578170776,0.4946492314338684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4815695583820343},{"x":0.583193302154541,"y":0.4815695583820343},{"x":0.583193302154541,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"(","boundary":[0.5798319578170776,0.4815695583820343,0.583193302154541,0.4946492314338684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4815695583820343},{"x":0.610084056854248,"y":0.4815695583820343},{"x":0.610084056854248,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"Zeid","boundary":[0.5848739743232727,0.4815695583820343,0.610084056854248,0.4946492314338684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":",","boundary":[0.6134454011917114,0.4815695583820343,0.6168067455291748,0.4946492314338684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"1998","boundary":[0.6252101063728333,0.4815695583820343,0.6554622054100037,0.4946492314338684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":";","boundary":[0.6571428775787354,0.4815695583820343,0.6605042219161987,0.4946492314338684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Mariolakos","boundary":[0.6655462384223938,0.48038050532341003,0.7411764860153198,0.49346017837524414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":",","boundary":[0.7428571581840515,0.48038050532341003,0.7445378303527832,0.49346017837524414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49346017837524414},{"x":0.75126051902771,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"2007","boundary":[0.75126051902771,0.48038050532341003,0.7831932902336121,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.4745695583820343,0.7881932902336121,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.7126050591468811,0.5017836093902588,0.7613445520401001,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.6789916157722473,0.5017836093902588,0.7042016983032227,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6336134672164917,0.5017836093902588,0.6773109436035156,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5196195244789124},{"x":0.605042040348053,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.605042040348053,0.5017836093902588,0.6268907785415649,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5697479248046875,0.5017836093902588,0.5983193516731262,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5017836093902588},{"x":0.561344563961029,"y":0.5017836093902588},{"x":0.561344563961029,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.5159664154052734,0.5017836093902588,0.561344563961029,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5008403658866882,0.5017836093902588,0.5142857432365417,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5196195244789124},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.48403361439704895,0.5017836093902588,0.4941176474094391,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4453781545162201,0.5017836093902588,0.4773109257221222,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5017836093902588},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5017836093902588},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5196195244789124},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.42016807198524475,0.5017836093902588,0.43697479367256165,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5196195244789124},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرین","boundary":[0.36974790692329407,0.5017836093902588,0.4117647111415863,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5196195244789124},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.33949580788612366,0.5017836093902588,0.3630252182483673,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3176470696926117,0.5017836093902588,0.3327731192111969,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5017836093902588},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5017836093902588},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2806722819805145,0.5017836093902588,0.31092438101768494,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5196195244789124},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.5017836093902588,0.2823529541492462,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.21512605249881744,0.5017836093902588,0.2705882489681244,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.526753842830658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.526753842830658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.542211651802063},{"x":0.7613445520401001,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.7613445520401001,0.526753842830658,0.7848739624023438,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.526753842830658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.526753842830658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.542211651802063},{"x":0.7596638798713684,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7596638798713684,0.526753842830658,0.7630252242088318,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.526753842830658},{"x":0.7529411911964417,"y":0.526753842830658},{"x":0.7529411911964417,"y":0.542211651802063},{"x":0.7411764860153198,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7411764860153198,0.526753842830658,0.7529411911964417,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.526753842830658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.526753842830658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.542211651802063},{"x":0.7008403539657593,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7008403539657593,0.526753842830658,0.7378151416778564,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.526753842830658},{"x":0.6907563209533691,"y":0.526753842830658},{"x":0.6907563209533691,"y":0.542211651802063},{"x":0.6470588445663452,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انفجاری","boundary":[0.6470588445663452,0.526753842830658,0.6907563209533691,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.526753842830658},{"x":0.6403361558914185,"y":0.526753842830658},{"x":0.6403361558914185,"y":0.542211651802063},{"x":0.6369748115539551,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.526753842830658,0.6403361558914185,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.526753842830658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.526753842830658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.542211651802063},{"x":0.6201680898666382,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.526753842830658,0.6285714507102966,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.526753842830658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.526753842830658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.542211651802063},{"x":0.5899159908294678,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲/۵","boundary":[0.5899159908294678,0.526753842830658,0.6117647290229797,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.526753842830658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.526753842830658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.542211651802063},{"x":0.5394958257675171,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیارد","boundary":[0.5394958257675171,0.526753842830658,0.5815126299858093,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.526753842830658},{"x":0.5310924649238586,"y":0.526753842830658},{"x":0.5310924649238586,"y":0.542211651802063},{"x":0.5126050710678101,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.5126050710678101,0.526753842830658,0.5310924649238586,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.526753842830658},{"x":0.5058823823928833,"y":0.526753842830658},{"x":0.5058823823928833,"y":0.542211651802063},{"x":0.4924369752407074,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4924369752407074,0.526753842830658,0.5058823823928833,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.526753842830658},{"x":0.48571428656578064,"y":0.526753842830658},{"x":0.48571428656578064,"y":0.542211651802063},{"x":0.4588235318660736,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4588235318660736,0.526753842830658,0.48571428656578064,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.526753842830658},{"x":0.44873949885368347,"y":0.526753842830658},{"x":0.44873949885368347,"y":0.542211651802063},{"x":0.4151260554790497,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۰","boundary":[0.4151260554790497,0.526753842830658,0.44873949885368347,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.526753842830658},{"x":0.40504202246665955,"y":0.526753842830658},{"x":0.40504202246665955,"y":0.542211651802063},{"x":0.35798320174217224,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلادی","boundary":[0.35798320174217224,0.526753842830658,0.40504202246665955,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.526753842830658},{"x":0.3512605130672455,"y":0.526753842830658},{"x":0.3512605130672455,"y":0.542211651802063},{"x":0.34117648005485535,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34117648005485535,0.526753842830658,0.3512605130672455,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.526753842830658},{"x":0.3310924470424652,"y":0.526753842830658},{"x":0.3310924470424652,"y":0.542211651802063},{"x":0.32436975836753845,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.32436975836753845,0.526753842830658,0.3310924470424652,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.526753842830658},{"x":0.3176470696926117,"y":0.526753842830658},{"x":0.3176470696926117,"y":0.542211651802063},{"x":0.267226904630661,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیارد","boundary":[0.267226904630661,0.526753842830658,0.3176470696926117,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.526753842830658},{"x":0.25882354378700256,"y":0.526753842830658},{"x":0.25882354378700256,"y":0.542211651802063},{"x":0.23529411852359772,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.23529411852359772,0.526753842830658,0.25882354378700256,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.526753842830658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.526753842830658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.542211651802063},{"x":0.21512605249881744,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.526753842830658,0.22857142984867096,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7596638798713684,0.5493460297584534,0.7848739624023438,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7126050591468811,0.5493460297584534,0.7478991746902466,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.6705882549285889,0.5493460297584534,0.7042016983032227,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5648037791252136},{"x":0.658823549747467,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.5493460297584534,0.6638655662536621,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6302521228790283,0.5493460297584534,0.6487395167350769,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5966386795043945,0.5493460297584534,0.6218487620353699,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5493460297584534},{"x":0.583193302154541,"y":0.5493460297584534},{"x":0.583193302154541,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5714285969734192,0.5493460297584534,0.583193302154541,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5493460297584534},{"x":0.561344563961029,"y":0.5493460297584534},{"x":0.561344563961029,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5394958257675171,0.5493460297584534,0.561344563961029,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5493460297584534},{"x":0.534453809261322,"y":0.5493460297584534},{"x":0.534453809261322,"y":0.5648037791252136},{"x":0.529411792755127,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.5493460297584534,0.534453809261322,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.5493460297584534,0.5243697762489319,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4773109257221222,0.5493460297584534,0.5042017102241516,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5493460297584534},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5493460297584534},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۵۰","boundary":[0.4302521049976349,0.5493460297584534,0.46722689270973206,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.5493460297584534,0.4285714328289032,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5493460297584534},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5493460297584534},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5648037791252136},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40168067812919617,0.5493460297584534,0.41848739981651306,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5493460297584534},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5493460297584534},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.3781512677669525,0.5493460297584534,0.38991597294807434,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیارد","boundary":[0.3176470696926117,0.5493460297584534,0.3680672347545624,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5493460297584534},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5493460297584534},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.2857142984867096,0.5493460297584534,0.31092438101768494,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5493460297584534},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5493460297584534},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2655462324619293,0.5493460297584534,0.27899160981178284,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5493460297584534},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5493460297584534},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.21512605249881744,0.5493460297584534,0.2571428716182709,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7848739624023438,"y":0.587395966053009},{"x":0.7529411911964417,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برسد","boundary":[0.7529411911964417,0.5707491040229797,0.7848739624023438,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7462185025215149,"y":0.587395966053009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7428571581840515,0.5707491040229797,0.7462185025215149,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7394958138465881,"y":0.587395966053009},{"x":0.707563042640686,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2007","boundary":[0.707563042640686,0.5707491040229797,0.7394958138465881,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6974790096282959,"y":0.587395966053009},{"x":0.6941176652908325,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6941176652908325,0.5707491040229797,0.6974790096282959,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6907563209533691,"y":0.587395966053009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"UN","boundary":[0.6739495992660522,0.5707491040229797,0.6907563209533691,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6705882549285889,"y":0.587395966053009},{"x":0.6672269105911255,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6672269105911255,0.5707491040229797,0.6705882549285889,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6672269105911255,"y":0.587395966053009},{"x":0.6638655662536621,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.5707491040229797,0.6672269105911255,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5707491040229797},{"x":0.658823549747467,"y":0.5707491040229797},{"x":0.658823549747467,"y":0.587395966053009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.5707491040229797,0.658823549747467,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6420168280601501,"y":0.587395966053009},{"x":0.610084056854248,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.610084056854248,0.5707491040229797,0.6420168280601501,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6117647290229797,"y":0.587395966053009},{"x":0.605042040348053,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.5707491040229797,0.6117647290229797,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6000000238418579,"y":0.587395966053009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5932773351669312,0.5707491040229797,0.6000000238418579,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5865546464920044,"y":0.587395966053009},{"x":0.5411764979362488,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.5411764979362488,0.5707491040229797,0.5865546464920044,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5707491040229797},{"x":0.534453809261322,"y":0.5707491040229797},{"x":0.534453809261322,"y":0.587395966053009},{"x":0.5058823823928833,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5058823823928833,0.5707491040229797,0.534453809261322,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5707491040229797},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5707491040229797},{"x":0.49915966391563416,"y":0.587395966053009},{"x":0.45378151535987854,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.45378151535987854,0.5707491040229797,0.49915966391563416,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5707491040229797},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5707491040229797},{"x":0.44873949885368347,"y":0.587395966053009},{"x":0.4453781545162201,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.5707491040229797,0.44873949885368347,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5707491040229797},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5707491040229797},{"x":0.43865546584129333,"y":0.587395966053009},{"x":0.39159664511680603,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.39159664511680603,0.5707491040229797,0.43865546584129333,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3831932842731476,"y":0.587395966053009},{"x":0.34285715222358704,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سرانه","boundary":[0.34285715222358704,0.5707491040229797,0.3831932842731476,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3361344635486603,"y":0.587395966053009},{"x":0.3193277418613434,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.3193277418613434,0.5707491040229797,0.3361344635486603,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5707491040229797},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5707491040229797},{"x":0.31092438101768494,"y":0.587395966053009},{"x":0.267226904630661,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.267226904630661,0.5707491040229797,0.31092438101768494,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5707491040229797},{"x":0.26218488812446594,"y":0.587395966053009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.21512605249881744,0.5707491040229797,0.26218488812446594,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7647058963775635,0.5945303440093994,0.7848739624023438,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.5945303440093994,0.7647058963775635,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7126050591468811,0.5945303440093994,0.7546218633651733,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6857143044471741,0.5945303440093994,0.7042016983032227,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6403361558914185,0.5945303440093994,0.6773109436035156,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.6016806960105896,0.5945303440093994,0.6336134672164917,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.5512605309486389,0.5945303440093994,0.5932773351669312,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرانی","boundary":[0.5042017102241516,0.5945303440093994,0.5428571701049805,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6111771464347839},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمورد","boundary":[0.45378151535987854,0.5945303440093994,0.4957983195781708,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6111771464347839},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.40672269463539124,0.5945303440093994,0.4470588266849518,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6111771464347839},{"x":0.364705890417099,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.364705890417099,0.5945303440093994,0.4000000059604645,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5945303440093994},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5945303440093994},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6111771464347839},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.33949580788612366,0.5945303440093994,0.35630252957344055,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6111771464347839},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3176470696926117,0.5945303440093994,0.3310924470424652,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5945303440093994},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5945303440093994},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6111771464347839},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.27899160981178284,0.5945303440093994,0.31092438101768494,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2521008551120758,0.5945303440093994,0.2705882489681244,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6111771464347839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.22689075767993927,0.5945303440093994,0.2504201829433441,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5945303440093994},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5945303440093994},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.5945303440093994,0.22521008551120758,0.6111771464347839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6111771464347839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.4947836093902588,0.7898739624023438,0.6181771464347839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6349583864212036},{"x":0.702521026134491,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.702521026134491,0.6183115243911743,0.7613445520401001,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاریاب","boundary":[0.6554622054100037,0.6183115243911743,0.6941176652908325,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانست","boundary":[0.6016806960105896,0.6183115243911743,0.6470588445663452,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.5529412031173706,0.6183115243911743,0.5932773351669312,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بالقوه","boundary":[0.5142857432365417,0.6183115243911743,0.5462185144424438,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.4722689092159271,0.6183115243911743,0.5058823823928833,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6183115243911743},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6183115243911743},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6349583864212036},{"x":0.440336138010025,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.440336138010025,0.6183115243911743,0.46554622054100037,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6183115243911743},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6183115243911743},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.3949579894542694,0.6183115243911743,0.43361344933509827,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6183115243911743},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6349583864212036},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37478992342948914,0.6183115243911743,0.38823530077934265,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6183115243911743},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6183115243911743},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.3294117748737335,0.6183115243911743,0.3680672347545624,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6183115243911743},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6183115243911743},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.2840336263179779,0.6183115243911743,0.3210084140300751,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6349583864212036},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27563026547431946,0.6183115243911743,0.2806722819805145,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6349583864212036},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.23025210201740265,0.6183115243911743,0.2689075767993927,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.6183115243911743,0.2235294133424759,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.7411764860153198,0.6409037113189697,0.7848739624023438,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6575505137443542},{"x":0.707563042640686,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.707563042640686,0.6409037113189697,0.7327731251716614,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6575505137443542},{"x":0.653781533241272,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.653781533241272,0.6409037113189697,0.6991596817970276,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.6409037113189697,0.6487395167350769,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6302521228790283,0.6409037113189697,0.6386554837226868,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6134454011917114,0.6409037113189697,0.6218487620353699,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5848739743232727,0.6409037113189697,0.6067227125167847,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ببرد","boundary":[0.5546218752861023,0.6409037113189697,0.5764706134796143,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.6409037113189697,0.5512605309486389,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.6409037113189697,0.5411764979362488,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.4739495813846588,0.6409037113189697,0.5210084319114685,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6409037113189697},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6409037113189697},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4571428596973419,0.6409037113189697,0.46554622054100037,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6409037113189697},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6409037113189697},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6575505137443542},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.3815126121044159,0.6409037113189697,0.45042017102241516,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6409037113189697},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6409037113189697},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6575505137443542},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درحال","boundary":[0.32773110270500183,0.6409037113189697,0.37478992342948914,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6409037113189697},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6409037113189697},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6575505137443542},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.27899160981178284,0.6409037113189697,0.32436975836753845,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6409037113189697},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6409037113189697},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6575505137443542},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.6409037113189697,0.27731093764305115,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6575505137443542},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.23193277418613434,0.6409037113189697,0.2655462324619293,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6575505137443542},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.6409037113189697,0.2235294133424759,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6801427006721497},{"x":0.756302535533905,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٪","boundary":[0.756302535533905,0.6623067855834961,0.7630252242088318,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۰","boundary":[0.7663865685462952,0.6623067855834961,0.7848739624023438,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.6957983374595642,0.6623067855834961,0.7495798468589783,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6801427006721497},{"x":0.63193279504776,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.63193279504776,0.6623067855834961,0.6890756487846375,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5899159908294678,0.6623067855834961,0.6268907785415649,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6623067855834961},{"x":0.583193302154541,"y":0.6623067855834961},{"x":0.583193302154541,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5495798587799072,0.6623067855834961,0.583193302154541,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.4941176474094391,0.6623067855834961,0.5411764979362488,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6623067855834961},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6623067855834961},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4739495813846588,0.6623067855834961,0.48739495873451233,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6623067855834961},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6623067855834961},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4252100884914398,0.6623067855834961,0.46554622054100037,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6623067855834961},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6623067855834961},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3512605130672455,0.6623067855834961,0.41848739981651306,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6801427006721497},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.29075631499290466,0.6623067855834961,0.3445378243923187,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6801427006721497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میشوند","boundary":[0.21512605249881744,0.6623067855834961,0.2823529541492462,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7815126180648804,0.6848989129066467,0.7848739624023438,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2005","boundary":[0.7462185025215149,0.6848989129066467,0.7764706015586853,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.7344537973403931,0.6848989129066467,0.7361344695091248,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"AQUASTAT","boundary":[0.6453781723976135,0.6848989129066467,0.7327731251716614,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6386554837226868,0.6848989129066467,0.6436975002288818,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.6848989129066467,0.6386554837226868,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6151260733604431,0.6848989129066467,0.6285714507102966,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5680672526359558,0.6848989129066467,0.6084033846855164,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6848989129066467},{"x":0.561344563961029,"y":0.6848989129066467},{"x":0.561344563961029,"y":0.7027348279953003},{"x":0.529411792755127,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.529411792755127,0.6848989129066467,0.561344563961029,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.6848989129066467,0.5193277597427368,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7027348279953003},{"x":0.462184876203537,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.462184876203537,0.6848989129066467,0.5092437267303467,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6848989129066467},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6848989129066467},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7027348279953003},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.4151260554790497,0.6848989129066467,0.45546218752861023,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7027348279953003},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3815126121044159,0.6848989129066467,0.4084033668041229,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6848989129066467},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6848989129066467},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7027348279953003},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.34285715222358704,0.6848989129066467,0.37310925126075745,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7027348279953003},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.2655462324619293,0.6848989129066467,0.3344537913799286,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7027348279953003},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.21512605249881744,0.6848989129066467,0.2571428716182709,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امری","boundary":[0.7546218633651733,0.7086801528930664,0.7848739624023438,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.6991596817970276,0.7086801528930664,0.7462185025215149,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6672269105911255,0.7086801528930664,0.6924369931221008,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.7086801528930664,0.6638655662536621,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزون","boundary":[0.6184874176979065,0.7086801528930664,0.6521008610725403,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6000000238418579,0.7086801528930664,0.6117647290229797,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7253270149230957},{"x":0.578151285648346,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.578151285648346,0.7086801528930664,0.5932773351669312,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.7086801528930664,0.5747899413108826,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5495798587799072,0.7086801528930664,0.5630252361297607,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5008403658866882,0.7086801528930664,0.5411764979362488,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7253270149230957},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.46722689270973206,0.7086801528930664,0.4941176474094391,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7253270149230957},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.41848739981651306,0.7086801528930664,0.4638655483722687,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7253270149230957},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.7086801528930664,0.4100840389728546,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرطوب","boundary":[0.3445378243923187,0.7086801528930664,0.3983193337917328,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3126050531864166,0.7086801528930664,0.3361344635486603,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7086801528930664},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7086801528930664},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7253270149230957},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.26050421595573425,0.7086801528930664,0.30588236451148987,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.21512605249881744,0.7086801528930664,0.2521008551120758,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7479191422462463},{"x":0.75126051902771,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.75126051902771,0.731272280216217,0.7848739624023438,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.731272280216217},{"x":0.7428571581840515,"y":0.731272280216217},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.731272280216217,0.7428571581840515,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.731272280216217},{"x":0.7310924530029297,"y":0.731272280216217},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6873949766159058,0.731272280216217,0.7310924530029297,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.731272280216217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.731272280216217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6352941393852234,0.731272280216217,0.6789916157722473,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.731272280216217},{"x":0.6336134672164917,"y":0.731272280216217},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.731272280216217,0.6336134672164917,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.731272280216217},{"x":0.6218487620353699,"y":0.731272280216217},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5815126299858093,0.731272280216217,0.6218487620353699,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.731272280216217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.731272280216217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5529412031173706,0.731272280216217,0.5731092691421509,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.731272280216217},{"x":0.5445378422737122,"y":0.731272280216217},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5126050710678101,0.731272280216217,0.5445378422737122,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.731272280216217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.731272280216217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.4739495813846588,0.731272280216217,0.5042017102241516,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.731272280216217},{"x":0.46722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7479191422462463},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خشکی","boundary":[0.42352941632270813,0.731272280216217,0.46722689270973206,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.731272280216217},{"x":0.4151260554790497,"y":0.731272280216217},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.731272280216217,0.4151260554790497,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.731272280216217},{"x":0.40168067812919617,"y":0.731272280216217},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7479191422462463},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمورد","boundary":[0.35798320174217224,0.731272280216217,0.40168067812919617,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.731272280216217},{"x":0.3512605130672455,"y":0.731272280216217},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3042016923427582,0.731272280216217,0.3512605130672455,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.731272280216217},{"x":0.29579833149909973,"y":0.731272280216217},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7479191422462463},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.26050421595573425,0.731272280216217,0.29579833149909973,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.731272280216217},{"x":0.2521008551120758,"y":0.731272280216217},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنج","boundary":[0.2201680690050125,0.731272280216217,0.2521008551120758,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.731272280216217},{"x":0.21848739683628082,"y":0.731272280216217},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.731272280216217,0.21848739683628082,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7848739624023438,"y":0.770511269569397},{"x":0.7546218633651733,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.7546218633651733,0.7550535202026367,0.7848739624023438,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7478991746902466,"y":0.770511269569397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7361344695091248,0.7550535202026367,0.7478991746902466,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7327731251716614,"y":0.770511269569397},{"x":0.6991596817970276,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداقل","boundary":[0.6991596817970276,0.7550535202026367,0.7327731251716614,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6907563209533691,"y":0.770511269569397},{"x":0.6453781723976135,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.6453781723976135,0.7550535202026367,0.6907563209533691,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6386554837226868,"y":0.770511269569397},{"x":0.6117647290229797,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6117647290229797,0.7550535202026367,0.6386554837226868,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6033613681793213,"y":0.770511269569397},{"x":0.5495798587799072,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علفهای","boundary":[0.5495798587799072,0.7550535202026367,0.6033613681793213,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5411764979362488,"y":0.770511269569397},{"x":0.5126050710678101,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هرز","boundary":[0.5126050710678101,0.7550535202026367,0.5411764979362488,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5058823823928833,"y":0.770511269569397},{"x":0.48067227005958557,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48067227005958557,0.7550535202026367,0.5058823823928833,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4773109257221222,"y":0.770511269569397},{"x":0.44873949885368347,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.44873949885368347,0.7550535202026367,0.4773109257221222,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4453781545162201,"y":0.770511269569397},{"x":0.4420168101787567,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.7550535202026367,0.4453781545162201,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7550535202026367},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7550535202026367},{"x":0.43529412150382996,"y":0.770511269569397},{"x":0.41680672764778137,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.41680672764778137,0.7550535202026367,0.43529412150382996,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7550535202026367},{"x":0.413445383310318,"y":0.7550535202026367},{"x":0.413445383310318,"y":0.770511269569397},{"x":0.3831932842731476,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.3831932842731476,0.7550535202026367,0.413445383310318,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3764705955982208,"y":0.770511269569397},{"x":0.3495798408985138,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.3495798408985138,0.7550535202026367,0.3764705955982208,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3445378243923187,"y":0.770511269569397},{"x":0.33949580788612366,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33949580788612366,0.7550535202026367,0.3445378243923187,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3327731192111969,"y":0.770511269569397},{"x":0.27563026547431946,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.27563026547431946,0.7550535202026367,0.3327731192111969,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7550535202026367},{"x":0.267226904630661,"y":0.7550535202026367},{"x":0.267226904630661,"y":0.770511269569397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.21512605249881744,0.7550535202026367,0.267226904630661,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.7210084199905396,0.7764565944671631,0.7848739624023438,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6941176652908325,0.7764565944671631,0.7142857313156128,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6487395167350769,0.7764565944671631,0.6857143044471741,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.7764565944671631,0.6420168280601501,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5647059082984924,0.7764565944671631,0.6285714507102966,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7942925095558167},{"x":0.529411792755127,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیم","boundary":[0.529411792755127,0.7764565944671631,0.5579832196235657,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7942925095558167},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.48571428656578064,0.7764565944671631,0.5210084319114685,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4756302535533905,0.7764565944671631,0.4789915978908539,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7764565944671631},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7764565944671631},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7942925095558167},{"x":0.440336138010025,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2003","boundary":[0.440336138010025,0.7764565944671631,0.47058823704719543,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4285714328289032,0.7764565944671631,0.4319327771663666,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7942925095558167},{"x":0.364705890417099,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Bruinsma","boundary":[0.364705890417099,0.7764565944671631,0.4302521049976349,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7764565944671631},{"x":0.364705890417099,"y":0.7764565944671631},{"x":0.364705890417099,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3613445460796356,0.7764565944671631,0.364705890417099,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7764565944671631},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7764565944671631},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7942925095558167},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.7764565944671631,0.35966387391090393,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.3176470696926117,0.7764565944671631,0.3495798408985138,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7764565944671631},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7764565944671631},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7942925095558167},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.29243698716163635,0.7764565944671631,0.30924370884895325,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7764565944671631},{"x":0.289075642824173,"y":0.7764565944671631},{"x":0.289075642824173,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"٪","boundary":[0.2806722819805145,0.7764565944671631,0.289075642824173,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7764565944671631},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7764565944671631},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2655462324619293,0.7764565944671631,0.27394959330558777,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7764565944671631},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7764565944671631},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7942925095558167},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.21512605249881744,0.7764565944671631,0.25882354378700256,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.801426887512207},{"x":0.7848739624023438,"y":0.801426887512207},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7260504364967346,0.801426887512207,0.7848739624023438,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.801426887512207},{"x":0.7193277478218079,"y":0.801426887512207},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.6974790096282959,0.801426887512207,0.7193277478218079,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.801426887512207},{"x":0.6890756487846375,"y":0.801426887512207},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8168846368789673},{"x":0.653781533241272,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاریاب","boundary":[0.653781533241272,0.801426887512207,0.6890756487846375,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.801426887512207},{"x":0.6504201889038086,"y":0.801426887512207},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6352941393852234,0.801426887512207,0.6504201889038086,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.801426887512207},{"x":0.6285714507102966,"y":0.801426887512207},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6218487620353699,0.801426887512207,0.6285714507102966,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.801426887512207},{"x":0.5647059082984924,"y":0.801426887512207},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"FAO","boundary":[0.5327731370925903,0.801426887512207,0.5647059082984924,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.801426887512207},{"x":0.5731092691421509,"y":0.801426887512207},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5663865804672241,0.801426887512207,0.5731092691421509,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.801426887512207},{"x":0.6184874176979065,"y":0.801426887512207},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"2005a","boundary":[0.5815126299858093,0.801426887512207,0.6184874176979065,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.801426887512207},{"x":0.534453809261322,"y":0.801426887512207},{"x":0.534453809261322,"y":0.8168846368789673},{"x":0.529411792755127,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.529411792755127,0.801426887512207,0.534453809261322,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.801426887512207},{"x":0.5226891040802002,"y":0.801426887512207},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.801426887512207,0.5226891040802002,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.801426887512207},{"x":0.5058823823928833,"y":0.801426887512207},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8168846368789673},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.4907563030719757,0.801426887512207,0.5058823823928833,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.801426887512207},{"x":0.48739495873451233,"y":0.801426887512207},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8168846368789673},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"٪","boundary":[0.48067227005958557,0.801426887512207,0.48739495873451233,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.801426887512207},{"x":0.4739495813846588,"y":0.801426887512207},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8168846368789673},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46554622054100037,0.801426887512207,0.4739495813846588,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.801426887512207},{"x":0.4588235318660736,"y":0.801426887512207},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8168846368789673},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.43361344933509827,0.801426887512207,0.4588235318660736,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.801426887512207},{"x":0.4252100884914398,"y":0.801426887512207},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8168846368789673},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.35630252957344055,0.801426887512207,0.4252100884914398,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.801426887512207},{"x":0.3478991687297821,"y":0.801426887512207},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8168846368789673},{"x":0.3042016923427582,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.3042016923427582,0.801426887512207,0.3478991687297821,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.801426887512207},{"x":0.2974790036678314,"y":0.801426887512207},{"x":0.2974790036678314,"y":0.8168846368789673},{"x":0.2689075767993927,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.2689075767993927,0.801426887512207,0.2974790036678314,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.801426887512207},{"x":0.26218488812446594,"y":0.801426887512207},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8168846368789673},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24705882370471954,0.801426887512207,0.26218488812446594,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.801426887512207},{"x":0.24201680719852448,"y":0.801426887512207},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.801426887512207,0.24201680719852448,0.8168846368789673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.6113115243911743,0.7898739624023438,0.8238846368789673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8442330360412598},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.14000000059604645,"str":"1","boundary":[0.49747899174690247,0.8370987176895142,0.5008403658866882,0.8442330360412598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8442330360412598},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8300987176895142,0.5058403658866882,0.8512330360412598],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/mRaWjVJZvUmrUxPq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/MIIhFBNKLXqFCkNB.jpg","blurred":"/storage/books/2d41b3d386fadc0b/pages/BfXPvGZpcNwBRpTL.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003418543929813289,0.00018678997047732757,0.9986696560763512,0.9990288343418227]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7815126180648804,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1736028492450714},{"x":0.778151273727417,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.778151273727417,0.16527943313121796,0.7815126180648804,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7815126180648804,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1736028492450714},{"x":0.778151273727417,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.15827943313121795,0.7865126180648804,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7344537973403931,0.1640903651714325,0.7462185025215149,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.1640903651714325,0.7277311086654663,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6739495992660522,0.1640903651714325,0.7176470756530762,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6420168280601501,0.1640903651714325,0.6672269105911255,0.1771700382232666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6370168280601501,0.1570903651714325,0.7512185025215149,0.1841700382232666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7478991746902466,0.1973840594291687,0.7848739624023438,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاریاب","boundary":[0.6991596817970276,0.1973840594291687,0.7394958138465881,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6924369931221008,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6924369931221008,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6605042219161987,0.1973840594291687,0.6924369931221008,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1973840594291687},{"x":0.653781533241272,"y":0.1973840594291687},{"x":0.653781533241272,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6352941393852234,0.1973840594291687,0.653781533241272,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.1973840594291687},{"x":0.63193279504776,"y":0.1973840594291687},{"x":0.63193279504776,"y":0.21640904247760773},{"x":0.610084056854248,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.610084056854248,0.1973840594291687,0.63193279504776,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.1973840594291687,0.6084033846855164,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5495798587799072,0.1973840594291687,0.5966386795043945,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5126050710678101,0.1973840594291687,0.5411764979362488,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5058823823928833,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.1973840594291687,0.5058823823928833,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.1973840594291687},{"x":0.489075630903244,"y":0.1973840594291687},{"x":0.489075630903244,"y":0.21640904247760773},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.47058823704719543,0.1973840594291687,0.489075630903244,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4638655483722687,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4453781545162201,0.1973840594291687,0.4638655483722687,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.1973840594291687},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1973840594291687},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21640904247760773},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.1973840594291687,0.43697479367256165,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.1973840594291687},{"x":0.41680672764778137,"y":0.1973840594291687},{"x":0.41680672764778137,"y":0.21640904247760773},{"x":0.35798320174217224,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.35798320174217224,0.1973840594291687,0.41680672764778137,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3512605130672455,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3210084140300751,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.3210084140300751,0.1973840594291687,0.3512605130672455,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3142857253551483,"y":0.21640904247760773},{"x":0.27394959330558777,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.27394959330558777,0.1973840594291687,0.3142857253551483,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.1973840594291687},{"x":0.267226904630661,"y":0.1973840594291687},{"x":0.267226904630661,"y":0.21640904247760773},{"x":0.24873949587345123,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.24873949587345123,0.1973840594291687,0.267226904630661,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1973840594291687},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21512605249881744,0.1973840594291687,0.24201680719852448,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23900118470191956},{"x":0.756302535533905,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.756302535533905,0.22116528451442719,0.7831932902336121,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.22116528451442719,0.7478991746902466,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6941176652908325,0.22116528451442719,0.7361344695091248,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6386554837226868,0.22116528451442719,0.6857143044471741,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22116528451442719},{"x":0.63193279504776,"y":0.22116528451442719},{"x":0.63193279504776,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.22116528451442719,0.63193279504776,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22116528451442719},{"x":0.610084056854248,"y":0.22116528451442719},{"x":0.610084056854248,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5731092691421509,0.22116528451442719,0.610084056854248,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.4957983195781708,0.22116528451442719,0.5647059082984924,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23900118470191956},{"x":0.42352941632270813,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.42352941632270813,0.22116528451442719,0.48739495873451233,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4100840389728546,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.22116528451442719,0.4151260554790497,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.22116528451442719},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22116528451442719},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23900118470191956},{"x":0.364705890417099,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.364705890417099,0.22116528451442719,0.40168067812919617,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.22116528451442719},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22116528451442719},{"x":0.35630252957344055,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3126050531864166,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.3126050531864166,0.22116528451442719,0.35630252957344055,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3042016923427582,"y":0.23900118470191956},{"x":0.26218488812446594,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.26218488812446594,0.22116528451442719,0.3042016923427582,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23900118470191956},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.21512605249881744,0.22116528451442719,0.2537815272808075,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.243757426738739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.243757426738739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7445378303527832,0.243757426738739,0.7848739624023438,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.243757426738739},{"x":0.7428571581840515,"y":0.243757426738739},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2615933418273926},{"x":0.702521026134491,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.702521026134491,0.243757426738739,0.7428571581840515,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.243757426738739},{"x":0.6941176652908325,"y":0.243757426738739},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6420168280601501,0.243757426738739,0.6941176652908325,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.243757426738739},{"x":0.6352941393852234,"y":0.243757426738739},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.5915966629981995,0.243757426738739,0.6352941393852234,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.243757426738739},{"x":0.5882353186607361,"y":0.243757426738739},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2615933418273926},{"x":0.583193302154541,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.243757426738739,0.5882353186607361,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.243757426738739},{"x":0.5764706134796143,"y":0.243757426738739},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.243757426738739,0.5764706134796143,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.243757426738739},{"x":0.5546218752861023,"y":0.243757426738739},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5210084319114685,0.243757426738739,0.5546218752861023,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.243757426738739},{"x":0.5142857432365417,"y":0.243757426738739},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.4907563030719757,0.243757426738739,0.5142857432365417,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.243757426738739},{"x":0.48067227005958557,"y":0.243757426738739},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.4470588266849518,0.243757426738739,0.48067227005958557,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.243757426738739},{"x":0.440336138010025,"y":0.243757426738739},{"x":0.440336138010025,"y":0.2615933418273926},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.40336135029792786,0.243757426738739,0.440336138010025,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.243757426738739},{"x":0.3966386616230011,"y":0.243757426738739},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2615933418273926},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متفاوتی","boundary":[0.34285715222358704,0.243757426738739,0.3966386616230011,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.243757426738739},{"x":0.3344537913799286,"y":0.243757426738739},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2615933418273926},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.30924370884895325,0.243757426738739,0.3344537913799286,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.243757426738739},{"x":0.3008403480052948,"y":0.243757426738739},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2857142984867096,0.243757426738739,0.3008403480052948,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.243757426738739},{"x":0.27899160981178284,"y":0.243757426738739},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2655462324619293,0.243757426738739,0.27899160981178284,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.243757426738739},{"x":0.2571428716182709,"y":0.243757426738739},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.21512605249881744,0.243757426738739,0.2571428716182709,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7714285850524902,0.2639714479446411,0.7865546345710754,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2841854989528656},{"x":0.729411780834198,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.729411780834198,0.2639714479446411,0.7596638798713684,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7193277478218079,0.2639714479446411,0.7260504364967346,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6991596817970276,0.2639714479446411,0.7159664034843445,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6689075827598572,0.2639714479446411,0.6924369931221008,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2639714479446411},{"x":0.658823549747467,"y":0.2639714479446411},{"x":0.658823549747467,"y":0.2841854989528656},{"x":0.63193279504776,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.63193279504776,0.2639714479446411,0.658823549747467,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.2639714479446411,0.6201680898666382,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.5747899413108826,0.2639714479446411,0.6067227125167847,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2841854989528656},{"x":0.561344563961029,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.2639714479446411,0.5697479248046875,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.5277311205863953,0.2639714479446411,0.5596638917922974,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2841854989528656},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.48739495873451233,0.2639714479446411,0.5226891040802002,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2639714479446411},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2639714479446411},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4739495813846588,0.2639714479446411,0.48067227005958557,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y"