فصل چرا در مراتع استپی ایران فصل چرا در مراتع استپی ایران

{"id":"3796153","title":"فصل چرا در مراتع استپی ایران","price":"۳۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2f1ff90eae926c7d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2f1ff90eae926c7d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2f1ff90eae926c7d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2f1ff90eae926c7d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2f1ff90eae926c7d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2f1ff90eae926c7d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2f1ff90eae926c7d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2f1ff90eae926c7d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2f1ff90eae926c7d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2f1ff90eae926c7d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-371-0","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["سرزمین پهناور ایران با قرار گرفتن در گروه کشورهای خشک و با پوشش گیاهی کم جنگل در کمربند خشک جهان قرار دارد، امّا به لحاظ تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، محل تلاقی سه ناحیه رویشی وسیع و دارای تنوع گونه ‏ای گیاهی زیاد و قابل توجه می‏ باشد، بطوریکه در کمتر کشوری از کره خاکی این تنوع مشاهده می‏ شود. در این عرصه طبیعی با فلور بسیار غنی بیش از 8000 گونه گیاهی شناسایی و معرفی شده است. اما بدلیل شرایط خاص آب و هوایی، تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و بهره‏برداری بی‏رویه دارای حساسیت و شکنندگی خاصی می باشد. خسارات ناشی از رشد جمعیت دامی و جمعیت عظیم بهره‌بردار در عرصه مراتع ایران طی دهه‌های اخیر موجب بهره‌برداری بی‌رویه و مفرط از مراتع شده است",""],"pages_count":"317","keywords":"null","token":"2f1ff90eae926c7d","created_at":"2020-08-11 11:19:20","updated_at":"2022-08-14 11:06:43","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-11 13:07:47","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918318","title":"علی احسانی","firstname":"علی","lastname":"احسانی","token":"1f545d31393cf57e","created_at":"2020-08-11 12:42:36","updated_at":"2020-08-11 12:42:36","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918318","title":"علی احسانی","firstname":"علی","lastname":"احسانی","token":"1f545d31393cf57e","created_at":"2020-08-11 12:42:36","updated_at":"2020-08-11 12:42:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784833","file":"5f323f7066d758.46137950.pdf","book_id":"3796153","toc":null,"created_at":"2020-08-11 11:19:20","updated_at":"2022-08-14 11:07:56","process_started_at":"2020-08-11 11:19:23","process_done_at":"2020-08-11 11:19:27","process_failed_at":null,"pages_count":"322","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"60222dbfe7f9af67a0077cfdbc9f508e24b94da04c2a8ba38446c287f2469c6fba1b8afcc725220c134be45738ca0d60200574e3fffd7db3197f5c61dfd807e8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"77000","urlify":"%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۱۷","authorTitle":"علی احسانی","tocStr":"","url":"/preview/2f1ff90eae926c7d/%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19