فلور رنگی ایران،‌جلد 13 فلور رنگی ایران،‌جلد 13

توضیحات

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که به صورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس به وسیله زنده یاد استاد احمد قهرمان طراحی و از سال 1357 به صورت پیاپی منتشر شده است، کمک فراوانی به شناخت گونه های گیاهی ایران کرده است. دکتر قهرمان به ویژه با چیره دستی که در هنر عکاسی داشت، با یک دوربین دستی زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرد. سپس، تا 26 جلد آن را چاپ کرد. پیش بینی تصاویر و شرح گونه های گیاهی ایران در 64 جلد در نظر گرفته شده بود، کتاب حاضر جلد سیزدهم از این مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2fc21e30c06a58b7","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/qyxwsjeajHLrPYKe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/nVfSLWCkeQzHRCzq.jpg","blurred":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/gDBwCyXhicULZpaK.jpg"},"info":{"width":557,"height":775,"margin":[0.00013284491358368358,0.00006588969888225679,0.9983342895516374,0.9987222892613565]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542190432548523,"y":0.059354837983846664},{"x":0.47755834460258484,"y":0.059354837983846664},{"x":0.47396767139434814,"y":0.12387096881866455},{"x":0.4506283700466156,"y":0.12387096881866455}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"(","boundary":[0.4542190432548523,0.059354837983846664,0.47396767139434814,0.12387096881866455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4865350127220154,"y":0.059354837983846664},{"x":0.5098743438720703,"y":0.059354837983846664},{"x":0.5062836408615112,"y":0.1251612901687622},{"x":0.4829443395137787,"y":0.12387096881866455}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"0","boundary":[0.4865350127220154,0.059354837983846664,0.5062836408615112,0.1251612901687622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170556306838989,"y":0.06064516305923462},{"x":0.5403949618339539,"y":0.06064516305923462},{"x":0.5368043184280396,"y":0.1251612901687622},{"x":0.5134649872779846,"y":0.1251612901687622}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":")","boundary":[0.5170556306838989,0.06064516305923462,0.5368043184280396,0.1251612901687622]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542190432548523,"y":0.05806451663374901},{"x":0.5403949618339539,"y":0.06064516305923462},{"x":0.5368043184280396,"y":0.1251612901687622},{"x":0.4506283700466156,"y":0.12387096881866455}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4492190432548523,0.05106451663374901,0.5418043184280396,0.1321612901687622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098743438720703,"y":0.13548387587070465},{"x":0.5691202878952026,"y":0.13548387587070465},{"x":0.5691202878952026,"y":0.15354838967323303},{"x":0.5098743438720703,"y":0.15225806832313538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5098743438720703,0.13548387587070465,0.5691202878952026,0.15354838967323303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4578096866607666,"y":0.13548387587070465},{"x":0.5044883489608765,"y":0.13548387587070465},{"x":0.5026929974555969,"y":0.15225806832313538},{"x":0.45601436495780945,"y":0.15225806832313538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4578096866607666,0.13548387587070465,0.5026929974555969,0.15225806832313538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42010772228240967,"y":0.134193554520607},{"x":0.4506283700466156,"y":0.13548387587070465},{"x":0.4506283700466156,"y":0.15225806832313538},{"x":0.4183124005794525,"y":0.15096774697303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42010772228240967,0.134193554520607,0.4506283700466156,0.15225806832313538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385996699333191,"y":0.16516129672527313},{"x":0.60502690076828,"y":0.16516129672527313},{"x":0.60502690076828,"y":0.19096773862838745},{"x":0.5385996699333191,"y":0.1896774172782898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5385996699333191,0.16516129672527313,0.60502690076828,0.19096773862838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829443395137787,"y":0.16387096047401428},{"x":0.5314183235168457,"y":0.16516129672527313},{"x":0.5314183235168457,"y":0.19096773862838745},{"x":0.48114901781082153,"y":0.1896774172782898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4829443395137787,0.16387096047401428,0.5314183235168457,0.19096773862838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38599640130996704,"y":0.16387096047401428},{"x":0.4757630228996277,"y":0.16516129672527313},{"x":0.47396767139434814,"y":0.19096773862838745},{"x":0.38599640130996704,"y":0.1896774172782898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.38599640130996704,0.16387096047401428,0.47396767139434814,0.19096773862838745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3877917528152466,"y":0.134193554520607},{"x":0.60502690076828,"y":0.1367741972208023},{"x":0.60502690076828,"y":0.1922580599784851},{"x":0.38599640130996704,"y":0.1896774172782898}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3827917528152466,0.127193554520607,0.61002690076828,0.1992580599784851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3698384165763855,"y":0.20516128838062286},{"x":0.4578096866607666,"y":0.20516128838062286},{"x":0.4578096866607666,"y":0.22322580218315125},{"x":0.3698384165763855,"y":0.22322580218315125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"République","boundary":[0.3698384165763855,0.20516128838062286,0.4578096866607666,0.22322580218315125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46678635478019714,"y":0.20516128838062286},{"x":0.5385996699333191,"y":0.20516128838062286},{"x":0.5385996699333191,"y":0.22322580218315125},{"x":0.46678635478019714,"y":0.22322580218315125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islamique","boundary":[0.46678635478019714,0.20516128838062286,0.5385996699333191,0.22322580218315125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457809567451477,"y":0.20516128838062286},{"x":0.5637342929840088,"y":0.20516128838062286},{"x":0.5637342929840088,"y":0.22322580218315125},{"x":0.5457809567451477,"y":0.22322580218315125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.5457809567451477,0.20516128838062286,0.5637342929840088,0.22322580218315125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5709156394004822,"y":0.20516128838062286},{"x":0.6104129552841187,"y":0.20516128838062286},{"x":0.6104129552841187,"y":0.22322580218315125},{"x":0.5709156394004822,"y":0.22322580218315125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.5709156394004822,0.20516128838062286,0.6104129552841187,0.22322580218315125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34290844202041626,"y":0.2245161235332489},{"x":0.4147217273712158,"y":0.2245161235332489},{"x":0.4147217273712158,"y":0.23999999463558197},{"x":0.34290844202041626,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ministère","boundary":[0.34290844202041626,0.2245161235332489,0.4147217273712158,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4219030439853668,"y":0.2245161235332489},{"x":0.4398563802242279,"y":0.2245161235332489},{"x":0.4398563802242279,"y":0.23999999463558197},{"x":0.4219030439853668,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.4219030439853668,0.2245161235332489,0.4398563802242279,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470376968383789,"y":0.2245161235332489},{"x":0.4901256859302521,"y":0.2245161235332489},{"x":0.4901256859302521,"y":0.23999999463558197},{"x":0.4470376968383789,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jahad","boundary":[0.4470376968383789,0.2245161235332489,0.4901256859302521,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4973070025444031,"y":0.2245161235332489},{"x":0.5152603387832642,"y":0.2245161235332489},{"x":0.5152603387832642,"y":0.23999999463558197},{"x":0.4973070025444031,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4973070025444031,0.2245161235332489,0.5152603387832642,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224416255950928,"y":0.2245161235332489},{"x":0.6391382217407227,"y":0.2245161235332489},{"x":0.6391382217407227,"y":0.23999999463558197},{"x":0.5224416255950928,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Reconstruction","boundary":[0.5224416255950928,0.2245161235332489,0.6391382217407227,0.23999999463558197]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34290844202041626,"y":0.20516128838062286},{"x":0.6391382217407227,"y":0.20516128838062286},{"x":0.6391382217407227,"y":0.23999999463558197},{"x":0.34290844202041626,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33790844202041626,0.19816128838062286,0.6441382217407227,0.24699999463558198],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080789923667908,"y":0.24387097358703613},{"x":0.5834829211235046,"y":0.24258065223693848},{"x":0.5834829211235046,"y":0.28387096524238586},{"x":0.5080789923667908,"y":0.28387096524238586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5080789923667908,0.24387097358703613,0.5834829211235046,0.28387096524238586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40754038095474243,"y":0.24387097358703613},{"x":0.5008976459503174,"y":0.24258065223693848},{"x":0.5008976459503174,"y":0.28387096524238586},{"x":0.40754038095474243,"y":0.28387096524238586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.40754038095474243,0.24387097358703613,0.5008976459503174,0.28387096524238586]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40754038095474243,"y":0.24387097358703613},{"x":0.5834829211235046,"y":0.24258065223693848},{"x":0.5834829211235046,"y":0.28387096524238586},{"x":0.40754038095474243,"y":0.28387096524238586}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4025403809547424,0.23687097358703613,0.5884829211235046,0.29087096524238587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590664267539978,"y":0.29806452989578247},{"x":0.6122082471847534,"y":0.29806452989578247},{"x":0.6122082471847534,"y":0.31354838609695435},{"x":0.590664267539978,"y":0.31354838609695435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.590664267539978,0.29806452989578247,0.6122082471847534,0.31354838609695435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5547576546669006,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5834829211235046,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5834829211235046,"y":0.314838707447052},{"x":0.5547576546669006,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5547576546669006,0.29806452989578247,0.5834829211235046,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5242369771003723,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5511669516563416,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5511669516563416,"y":0.314838707447052},{"x":0.5242369771003723,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5242369771003723,0.29806452989578247,0.5511669516563416,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098743438720703,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5188509821891785,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5188509821891785,"y":0.314838707447052},{"x":0.5098743438720703,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5098743438720703,0.29806452989578247,0.5188509821891785,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901256859302521,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5044883489608765,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5044883489608765,"y":0.314838707447052},{"x":0.4901256859302521,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4901256859302521,0.29806452989578247,0.5044883489608765,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46319568157196045,"y":0.29806452989578247},{"x":0.4865350127220154,"y":0.29806452989578247},{"x":0.4865350127220154,"y":0.314838707447052},{"x":0.46319568157196045,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.46319568157196045,0.29806452989578247,0.4865350127220154,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4219030439853668,"y":0.29806452989578247},{"x":0.4578096866607666,"y":0.29806452989578247},{"x":0.4578096866607666,"y":0.314838707447052},{"x":0.4219030439853668,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4219030439853668,0.29806452989578247,0.4578096866607666,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.409335732460022,"y":0.29806452989578247},{"x":0.416517049074173,"y":0.29806452989578247},{"x":0.416517049074173,"y":0.314838707447052},{"x":0.409335732460022,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.409335732460022,0.29806452989578247,0.416517049074173,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37163373827934265,"y":0.29806452989578247},{"x":0.4057450592517853,"y":0.29806452989578247},{"x":0.4057450592517853,"y":0.314838707447052},{"x":0.37163373827934265,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرانسه","boundary":[0.37163373827934265,0.29806452989578247,0.4057450592517853,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3626570999622345,"y":0.29806452989578247},{"x":0.36804309487342834,"y":0.29806452989578247},{"x":0.36804309487342834,"y":0.314838707447052},{"x":0.3626570999622345,"y":0.314838707447052}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3626570999622345,0.29806452989578247,0.36804309487342834,0.314838707447052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535009145736694,"y":0.314838707447052},{"x":0.6858168840408325,"y":0.314838707447052},{"x":0.6858168840408325,"y":0.33419355750083923},{"x":0.6535009145736694,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6535009145736694,0.314838707447052,0.6858168840408325,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6409335732460022,"y":0.314838707447052},{"x":0.6499102115631104,"y":0.314838707447052},{"x":0.6499102115631104,"y":0.33419355750083923},{"x":0.6409335732460022,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6409335732460022,0.314838707447052,0.6499102115631104,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6032316088676453,"y":0.314838707447052},{"x":0.6373429298400879,"y":0.314838707447052},{"x":0.6373429298400879,"y":0.33419355750083923},{"x":0.6032316088676453,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6032316088676453,0.314838707447052,0.6373429298400879,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978456139564514,"y":0.314838707447052},{"x":0.6014362573623657,"y":0.314838707447052},{"x":0.6014362573623657,"y":0.33419355750083923},{"x":0.5978456139564514,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5978456139564514,0.314838707447052,0.6014362573623657,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5619389414787292,"y":0.314838707447052},{"x":0.5924596190452576,"y":0.314838707447052},{"x":0.5924596190452576,"y":0.33419355750083923},{"x":0.5619389414787292,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5619389414787292,0.314838707447052,0.5924596190452576,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188509821891785,"y":0.314838707447052},{"x":0.5565529465675354,"y":0.314838707447052},{"x":0.5565529465675354,"y":0.33419355750083923},{"x":0.5188509821891785,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.5188509821891785,0.314838707447052,0.5565529465675354,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098743438720703,"y":0.314838707447052},{"x":0.5134649872779846,"y":0.314838707447052},{"x":0.5134649872779846,"y":0.33419355750083923},{"x":0.5098743438720703,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5098743438720703,0.314838707447052,0.5134649872779846,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4757630228996277,"y":0.314838707447052},{"x":0.5044883489608765,"y":0.314838707447052},{"x":0.5044883489608765,"y":0.33419355750083923},{"x":0.4757630228996277,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4757630228996277,0.314838707447052,0.5044883489608765,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4219030439853668,"y":0.314838707447052},{"x":0.47037702798843384,"y":0.314838707447052},{"x":0.47037702798843384,"y":0.33419355750083923},{"x":0.4219030439853668,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4219030439853668,0.314838707447052,0.47037702798843384,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38958707451820374,"y":0.314838707447052},{"x":0.416517049074173,"y":0.314838707447052},{"x":0.416517049074173,"y":0.33419355750083923},{"x":0.38958707451820374,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.38958707451820374,0.314838707447052,0.416517049074173,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842010796070099,"y":0.314838707447052},{"x":0.38958707451820374,"y":0.314838707447052},{"x":0.38958707451820374,"y":0.33419355750083923},{"x":0.3842010796070099,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3842010796070099,0.314838707447052,0.38958707451820374,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3339317739009857,"y":0.314838707447052},{"x":0.37881508469581604,"y":0.314838707447052},{"x":0.37881508469581604,"y":0.33419355750083923},{"x":0.3339317739009857,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3339317739009857,0.314838707447052,0.37881508469581604,0.33419355750083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30161580443382263,"y":0.314838707447052},{"x":0.32854577898979187,"y":0.314838707447052},{"x":0.32854577898979187,"y":0.33419355750083923},{"x":0.30161580443382263,"y":0.33419355750083923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.30161580443382263,0.314838707447052,0.32854577898979187,0.33419355750083923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30161580443382263,"y":0.29806452989578247},{"x":0.6858168840408325,"y":0.2967741787433624},{"x":0.6858168840408325,"y":0.33419355750083923},{"x":0.30161580443382263,"y":0.3354838788509369}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2966158044338226,0.29106452989578246,0.6908168840408325,0.34119355750083924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5044883489608765,"y":0.33935484290122986},{"x":0.53500896692276,"y":0.3406451642513275},{"x":0.5332136154174805,"y":0.35741934180259705},{"x":0.5044883489608765,"y":0.35741934180259705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5044883489608765,0.33935484290122986,0.5332136154174805,0.35741934180259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45242369174957275,"y":0.33935484290122986},{"x":0.49910232424736023,"y":0.33935484290122986},{"x":0.49910232424736023,"y":0.35741934180259705},{"x":0.45242369174957275,"y":0.3561290204524994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.45242369174957275,0.33935484290122986,0.49910232424736023,0.35741934180259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942549109458923,"y":0.36000001430511475},{"x":0.6355475783348083,"y":0.36000001430511475},{"x":0.6355475783348083,"y":0.3793548345565796},{"x":0.5942549109458923,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5942549109458923,0.36000001430511475,0.6355475783348083,0.3793548345565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5368043184280396,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5888689160346985,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5888689160346985,"y":0.3793548345565796},{"x":0.5368043184280396,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5368043184280396,0.36000001430511475,0.5888689160346985,0.3793548345565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49192100763320923,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5314183235168457,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5314183235168457,"y":0.3793548345565796},{"x":0.49192100763320923,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.49192100763320923,0.36000001430511475,0.5314183235168457,0.3793548345565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479353666305542,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4865350127220154,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4865350127220154,"y":0.3793548345565796},{"x":0.479353666305542,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.479353666305542,0.36000001430511475,0.4865350127220154,0.3793548345565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44524237513542175,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4757630228996277,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4757630228996277,"y":0.3793548345565796},{"x":0.44524237513542175,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.44524237513542175,0.36000001430511475,0.4757630228996277,0.3793548345565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43447038531303406,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4398563802242279,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4398563802242279,"y":0.3793548345565796},{"x":0.43447038531303406,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43447038531303406,0.36000001430511475,0.4398563802242279,0.3793548345565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38599640130996704,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4290843904018402,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4290843904018402,"y":0.3793548345565796},{"x":0.38599640130996704,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38599640130996704,0.36000001430511475,0.4290843904018402,0.3793548345565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35008975863456726,"y":0.36000001430511475},{"x":0.3806104063987732,"y":0.36000001430511475},{"x":0.3806104063987732,"y":0.3793548345565796},{"x":0.35008975863456726,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.35008975863456726,0.36000001430511475,0.3806104063987732,0.3793548345565796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35008975863456726,"y":0.3380645215511322},{"x":0.6355475783348083,"y":0.3406451642513275},{"x":0.6355475783348083,"y":0.3819354772567749},{"x":0.35008975863456726,"y":0.3793548345565796}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34508975863456726,0.3310645215511322,0.6405475783348084,0.3889354772567749],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.520646333694458,"y":0.40129032731056213},{"x":0.5403949618339539,"y":0.40129032731056213},{"x":0.5403949618339539,"y":0.41548386216163635},{"x":0.520646333694458,"y":0.41548386216163635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.520646333694458,0.40129032731056213,0.5403949618339539,0.41548386216163635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901256859302521,"y":0.40129032731056213},{"x":0.5080789923667908,"y":0.40129032731056213},{"x":0.5080789923667908,"y":0.41548386216163635},{"x":0.4901256859302521,"y":0.41548386216163635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.4901256859302521,0.40129032731056213,0.5080789923667908,0.41548386216163635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901256859302521,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5403949618339539,"y":0.40129032731056213},{"x":0.5403949618339539,"y":0.41548386216163635},{"x":0.4901256859302521,"y":0.41548386216163635}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.48512568593025207,0.39300000596046447,0.5453949618339539,0.42248386216163636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43806102871894836,"y":0.4000000059604645},{"x":0.47755834460258484,"y":0.4000000059604645},{"x":0.47755834460258484,"y":0.41548386216163635},{"x":0.43806102871894836,"y":0.4141935408115387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۳","boundary":[0.43806102871894836,0.4000000059604645,0.47755834460258484,0.41548386216163635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43806102871894836,"y":0.4000000059604645},{"x":0.47755834460258484,"y":0.4000000059604645},{"x":0.47755834460258484,"y":0.41548386216163635},{"x":0.43806102871894836,"y":0.4141935408115387}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43306102871894836,0.39300000596046447,0.48255834460258484,0.42248386216163636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3267504572868347,"y":0.44516128301620483},{"x":0.44883304834365845,"y":0.44516128301620483},{"x":0.44883304834365845,"y":0.4696774184703827},{"x":0.3267504572868347,"y":0.4696774184703827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FLORE","boundary":[0.3267504572868347,0.44516128301620483,0.44883304834365845,0.4696774184703827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46319568157196045,"y":0.44516128301620483},{"x":0.5152603387832642,"y":0.44516128301620483},{"x":0.5152603387832642,"y":0.4696774184703827},{"x":0.46319568157196045,"y":0.4696774184703827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DE","boundary":[0.46319568157196045,0.44516128301620483,0.5152603387832642,0.4696774184703827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5296229720115662,"y":0.44516128301620483},{"x":0.6535009145736694,"y":0.44516128301620483},{"x":0.6535009145736694,"y":0.4696774184703827},{"x":0.5296229720115662,"y":0.4696774184703827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"L'IRAN","boundary":[0.5296229720115662,0.44516128301620483,0.6535009145736694,0.4696774184703827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3267504572868347,"y":0.44516128301620483},{"x":0.6535009145736694,"y":0.44516128301620483},{"x":0.6535009145736694,"y":0.4696774184703827},{"x":0.3267504572868347,"y":0.4696774184703827}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3217504572868347,0.43816128301620483,0.6585009145736694,0.4766774184703827],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38240575790405273,"y":0.49161291122436523},{"x":0.3877917528152466,"y":0.49161291122436523},{"x":0.3877917528152466,"y":0.5070967674255371},{"x":0.38240575790405273,"y":0.5070967674255371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.38240575790405273,0.49161291122436523,0.3877917528152466,0.5070967674255371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913823962211609,"y":0.49161291122436523},{"x":0.4290843904018402,"y":0.49161291122436523},{"x":0.4290843904018402,"y":0.5070967674255371},{"x":0.3913823962211609,"y":0.5070967674255371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.3913823962211609,0.49161291122436523,0.4290843904018402,0.5070967674255371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362657070159912,"y":0.49161291122436523},{"x":0.45242369174957275,"y":0.49161291122436523},{"x":0.45242369174957275,"y":0.5070967674255371},{"x":0.4362657070159912,"y":0.5070967674255371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4362657070159912,0.49161291122436523,0.45242369174957275,0.5070967674255371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614003598690033,"y":0.49161291122436523},{"x":0.49910232424736023,"y":0.49161291122436523},{"x":0.49910232424736023,"y":0.5070967674255371},{"x":0.4614003598690033,"y":0.5070967674255371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.4614003598690033,0.49161291122436523,0.49910232424736023,0.5070967674255371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080789923667908,"y":0.49161291122436523},{"x":0.5242369771003723,"y":0.49161291122436523},{"x":0.5242369771003723,"y":0.5070967674255371},{"x":0.5080789923667908,"y":0.5070967674255371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.5080789923667908,0.49161291122436523,0.5242369771003723,0.5070967674255371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5314183235168457,"y":0.4903225898742676},{"x":0.5960502624511719,"y":0.4903225898742676},{"x":0.5960502624511719,"y":0.5058064460754395},{"x":0.5314183235168457,"y":0.5070967674255371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleurs","boundary":[0.5314183235168457,0.4903225898742676,0.5960502624511719,0.5058064460754395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32854577898979187,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4021543860435486,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4021543860435486,"y":0.526451587677002},{"x":0.32854577898979187,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naturelles","boundary":[0.32854577898979187,0.5096774101257324,0.4021543860435486,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021543860435486,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4057450592517853,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4057450592517853,"y":0.526451587677002},{"x":0.4021543860435486,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4021543860435486,0.5096774101257324,0.4057450592517853,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4147217273712158,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4506283700466156,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4506283700466156,"y":0.526451587677002},{"x":0.4147217273712158,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"texte","boundary":[0.4147217273712158,0.5096774101257324,0.4506283700466156,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4578096866607666,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4757630228996277,"y":0.5096774101257324},{"x":0.4757630228996277,"y":0.526451587677002},{"x":0.4578096866607666,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.4578096866607666,0.5096774101257324,0.4757630228996277,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829443395137787,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5314183235168457,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5314183235168457,"y":0.526451587677002},{"x":0.4829443395137787,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"persan","boundary":[0.4829443395137787,0.5096774101257324,0.5314183235168457,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385996699333191,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5529623031616211,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5529623031616211,"y":0.526451587677002},{"x":0.5385996699333191,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5385996699333191,0.5096774101257324,0.5529623031616211,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601436495780945,"y":0.5096774101257324},{"x":0.576301634311676,"y":0.5096774101257324},{"x":0.576301634311676,"y":0.526451587677002},{"x":0.5601436495780945,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.5601436495780945,0.5096774101257324,0.576301634311676,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5852782726287842,"y":0.5096774101257324},{"x":0.6445242166519165,"y":0.5096774101257324},{"x":0.6445242166519165,"y":0.526451587677002},{"x":0.5852782726287842,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"français","boundary":[0.5852782726287842,0.5096774101257324,0.6445242166519165,0.526451587677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.646319568157196,"y":0.5096774101257324},{"x":0.6499102115631104,"y":0.5096774101257324},{"x":0.6499102115631104,"y":0.526451587677002},{"x":0.646319568157196,"y":0.526451587677002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.646319568157196,0.5096774101257324,0.6499102115631104,0.526451587677002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32854577898979187,"y":0.49161291122436523},{"x":0.6499102115631104,"y":0.4903225898742676},{"x":0.6499102115631104,"y":0.526451587677002},{"x":0.32854577898979187,"y":0.5277419090270996}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32354577898979187,0.48461291122436523,0.6549102115631104,0.533451587677002],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4057450592517853,"y":0.5625806450843811},{"x":0.46678635478019714,"y":0.5625806450843811},{"x":0.46678635478019714,"y":0.578064501285553},{"x":0.4057450592517853,"y":0.578064501285553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ahmad","boundary":[0.4057450592517853,0.5625806450843811,0.46678635478019714,0.578064501285553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47396767139434814,"y":0.5625806450843811},{"x":0.5709156394004822,"y":0.5625806450843811},{"x":0.5709156394004822,"y":0.578064501285553},{"x":0.47396767139434814,"y":0.578064501285553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ghahreman","boundary":[0.47396767139434814,0.5625806450843811,0.5709156394004822,0.578064501285553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890484631061554,"y":0.5806451439857483},{"x":0.3770197629928589,"y":0.5806451439857483},{"x":0.3770197629928589,"y":0.6000000238418579},{"x":0.2890484631061554,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Professeur","boundary":[0.2890484631061554,0.5806451439857483,0.3770197629928589,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38240575790405273,"y":0.5806451439857483},{"x":0.4021543860435486,"y":0.5806451439857483},{"x":0.4021543860435486,"y":0.6000000238418579},{"x":0.38240575790405273,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.38240575790405273,0.5806451439857483,0.4021543860435486,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4111310541629791,"y":0.5806451439857483},{"x":0.4955116808414459,"y":0.5806451439857483},{"x":0.4955116808414459,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4111310541629791,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.4111310541629791,0.5806451439857483,0.4955116808414459,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937163293361664,"y":0.5806451439857483},{"x":0.49910232424736023,"y":0.5806451439857483},{"x":0.49910232424736023,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4937163293361664,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4937163293361664,0.5806451439857483,0.49910232424736023,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080789923667908,"y":0.5806451439857483},{"x":0.5673249363899231,"y":0.5806451439857483},{"x":0.5673249363899231,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5080789923667908,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.5080789923667908,0.5806451439857483,0.5673249363899231,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745062828063965,"y":0.5806451439857483},{"x":0.6014362573623657,"y":0.5806451439857483},{"x":0.6014362573623657,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5745062828063965,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.5745062828063965,0.5806451439857483,0.6014362573623657,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086176037788391,"y":0.5806451439857483},{"x":0.6804308891296387,"y":0.5806451439857483},{"x":0.6804308891296387,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6086176037788391,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.6086176037788391,0.5806451439857483,0.6804308891296387,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804308891296387,"y":0.5806451439857483},{"x":0.684021532535553,"y":0.5806451439857483},{"x":0.684021532535553,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6804308891296387,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6804308891296387,0.5806451439857483,0.684021532535553,0.6000000238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.75},{"languageCode":"ms","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890484631061554,"y":0.5625806450843811},{"x":0.684021532535553,"y":0.5625806450843811},{"x":0.684021532535553,"y":0.6000000238418579},{"x":0.2890484631061554,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2840484631061554,0.5555806450843811,0.689021532535553,0.6070000238418579],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949730694293976,"y":0.6000000238418579},{"x":0.479353666305542,"y":0.6000000238418579},{"x":0.479353666305542,"y":0.6167742013931274},{"x":0.3949730694293976,"y":0.6167742013931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Université","boundary":[0.3949730694293976,0.6000000238418579,0.479353666305542,0.6167742013931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4865350127220154,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5062836408615112,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5062836408615112,"y":0.6167742013931274},{"x":0.4865350127220154,"y":0.6167742013931274}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4865350127220154,0.6000000238418579,0.5062836408615112,0.6167742013931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5134649872779846,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5834829211235046,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5834829211235046,"y":0.6167742013931274},{"x":0.5134649872779846,"y":0.6167742013931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.5134649872779846,0.6000000238418579,0.5834829211235046,0.6167742013931274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949730694293976,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5834829211235046,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5834829211235046,"y":0.6167742013931274},{"x":0.3949730694293976,"y":0.6167742013931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3899730694293976,0.5930000238418579,0.5884829211235046,0.6237742013931274],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14183123409748077,"y":0.6516128778457642},{"x":0.1974865347146988,"y":0.6516128778457642},{"x":0.1974865347146988,"y":0.6722580790519714},{"x":0.14183123409748077,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Projet","boundary":[0.14183123409748077,0.6516128778457642,0.1974865347146988,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20646320283412933,"y":0.6516128778457642},{"x":0.22621184587478638,"y":0.6516128778457642},{"x":0.22621184587478638,"y":0.6722580790519714},{"x":0.20646320283412933,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.20646320283412933,0.6516128778457642,0.22621184587478638,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23518851399421692,"y":0.6516128778457642},{"x":0.3141831159591675,"y":0.6516128778457642},{"x":0.3141831159591675,"y":0.6722580790519714},{"x":0.23518851399421692,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"commun","boundary":[0.23518851399421692,0.6516128778457642,0.3141831159591675,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323159784078598,"y":0.6516128778457642},{"x":0.3447037637233734,"y":0.6516128778457642},{"x":0.3447037637233734,"y":0.6722580790519714},{"x":0.323159784078598,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.323159784078598,0.6516128778457642,0.3447037637233734,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3518851101398468,"y":0.6516128778457642},{"x":0.42728903889656067,"y":0.6516128778457642},{"x":0.42728903889656067,"y":0.6722580790519714},{"x":0.3518851101398468,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"l'Institut","boundary":[0.3518851101398468,0.6516128778457642,0.42728903889656067,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43447038531303406,"y":0.6516128778457642},{"x":0.45601436495780945,"y":0.6516128778457642},{"x":0.45601436495780945,"y":0.6722580790519714},{"x":0.43447038531303406,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.43447038531303406,0.6516128778457642,0.45601436495780945,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46499103307724,"y":0.6516128778457642},{"x":0.5691202878952026,"y":0.6516128778457642},{"x":0.5691202878952026,"y":0.6722580790519714},{"x":0.46499103307724,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.46499103307724,0.6516128778457642,0.5691202878952026,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5780969262123108,"y":0.6516128778457642},{"x":0.6086176037788391,"y":0.6516128778457642},{"x":0.6086176037788391,"y":0.6722580790519714},{"x":0.5780969262123108,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.5780969262123108,0.6516128778457642,0.6086176037788391,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6175942420959473,"y":0.6516128778457642},{"x":0.6750448942184448,"y":0.6516128778457642},{"x":0.6750448942184448,"y":0.6722580790519714},{"x":0.6175942420959473,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.6175942420959473,0.6516128778457642,0.6750448942184448,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822262406349182,"y":0.6516128778457642},{"x":0.6983842253684998,"y":0.6516128778457642},{"x":0.6983842253684998,"y":0.6722580790519714},{"x":0.6822262406349182,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6822262406349182,0.6516128778457642,0.6983842253684998,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7073608636856079,"y":0.6516128778457642},{"x":0.7378814816474915,"y":0.6516128778457642},{"x":0.7378814816474915,"y":0.6722580790519714},{"x":0.7073608636856079,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.7073608636856079,0.6516128778457642,0.7378814816474915,0.6722580790519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468581795692444,"y":0.6516128778457642},{"x":0.836624801158905,"y":0.6516128778457642},{"x":0.836624801158905,"y":0.6722580790519714},{"x":0.7468581795692444,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pâturages","boundary":[0.7468581795692444,0.6516128778457642,0.836624801158905,0.6722580790519714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14183123409748077,"y":0.6516128778457642},{"x":0.836624801158905,"y":0.6516128778457642},{"x":0.836624801158905,"y":0.6722580790519714},{"x":0.14183123409748077,"y":0.6722580790519714}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13683123409748077,0.6446128778457642,0.841624801158905,0.6792580790519714],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47755834460258484,"y":0.6761290431022644},{"x":0.4937163293361664,"y":0.6735484004020691},{"x":0.49910232424736023,"y":0.6877419352531433},{"x":0.48114901781082153,"y":0.6903225779533386}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"et","boundary":[0.47755834460258484,0.6761290431022644,0.49910232424736023,0.6877419352531433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47755834460258484,"y":0.6761290431022644},{"x":0.4937163293361664,"y":0.6735484004020691},{"x":0.49910232424736023,"y":0.6877419352531433},{"x":0.48114901781082153,"y":0.6903225779533386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47255834460258483,0.6691290431022644,0.5041023242473602,0.6947419352531433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36445242166519165,"y":0.689032256603241},{"x":0.3842010796070099,"y":0.689032256603241},{"x":0.3842010796070099,"y":0.7083870768547058},{"x":0.36445242166519165,"y":0.7083870768547058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.36445242166519165,0.689032256603241,0.3842010796070099,0.7083870768547058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39317774772644043,"y":0.689032256603241},{"x":0.4973070025444031,"y":0.689032256603241},{"x":0.4973070025444031,"y":0.7083870768547058},{"x":0.39317774772644043,"y":0.7083870768547058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"l'Université","boundary":[0.39317774772644043,0.689032256603241,0.4973070025444031,0.7083870768547058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062836408615112,"y":0.689032256603241},{"x":0.5260323286056519,"y":0.689032256603241},{"x":0.5260323286056519,"y":0.7070967555046082},{"x":0.5062836408615112,"y":0.7070967555046082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.5062836408615112,0.689032256603241,0.5260323286056519,0.7070967555046082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53500896692276,"y":0.689032256603241},{"x":0.6104129552841187,"y":0.6877419352531433},{"x":0.6104129552841187,"y":0.7070967555046082},{"x":0.53500896692276,"y":0.7070967555046082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.53500896692276,0.689032256603241,0.6104129552841187,0.7070967555046082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36445242166519165,"y":0.689032256603241},{"x":0.6104129552841187,"y":0.6877419352531433},{"x":0.6104129552841187,"y":0.7070967555046082},{"x":0.36445242166519165,"y":0.7083870768547058}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35945242166519165,0.682032256603241,0.6154129552841187,0.7140967555046082],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42728903889656067,"y":0.7083870768547058},{"x":0.45960503816604614,"y":0.7083870768547058},{"x":0.45960503816604614,"y":0.7251613140106201},{"x":0.42728903889656067,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Vol","boundary":[0.42728903889656067,0.7083870768547058,0.45960503816604614,0.7251613140106201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45960503816604614,"y":0.7083870768547058},{"x":0.46319568157196045,"y":0.7083870768547058},{"x":0.46319568157196045,"y":0.7251613140106201},{"x":0.45960503816604614,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.45960503816604614,0.7083870768547058,0.46319568157196045,0.7251613140106201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47396767139434814,"y":0.7083870768547058},{"x":0.49192100763320923,"y":0.7083870768547058},{"x":0.49192100763320923,"y":0.7251613140106201},{"x":0.47396767139434814,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"13","boundary":[0.47396767139434814,0.7083870768547058,0.49192100763320923,0.7251613140106201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937163293361664,"y":0.7083870768547058},{"x":0.4973070025444031,"y":0.7083870768547058},{"x":0.4973070025444031,"y":0.7251613140106201},{"x":0.4937163293361664,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4937163293361664,0.7083870768547058,0.4973070025444031,0.7251613140106201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080789923667908,"y":0.7083870768547058},{"x":0.5475763082504272,"y":0.7083870768547058},{"x":0.5475763082504272,"y":0.7251613140106201},{"x":0.5080789923667908,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1994","boundary":[0.5080789923667908,0.7083870768547058,0.5475763082504272,0.7251613140106201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42728903889656067,"y":0.7083870768547058},{"x":0.5475763082504272,"y":0.7070967555046082},{"x":0.5475763082504272,"y":0.7251613140106201},{"x":0.42728903889656067,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.42228903889656066,0.7013870768547058,0.5525763082504273,0.7321613140106201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0987432673573494,"y":0.7832258343696594},{"x":0.14721722900867462,"y":0.7832258343696594},{"x":0.14721722900867462,"y":0.800000011920929},{"x":0.0987432673573494,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.0987432673573494,0.7832258343696594,0.14721722900867462,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15439856052398682,"y":0.7832258343696594},{"x":0.16696588695049286,"y":0.7832258343696594},{"x":0.16696588695049286,"y":0.800000011920929},{"x":0.15439856052398682,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.15439856052398682,0.7832258343696594,0.16696588695049286,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17414721846580505,"y":0.7832258343696594},{"x":0.2423698455095291,"y":0.7832258343696594},{"x":0.2423698455095291,"y":0.800000011920929},{"x":0.17414721846580505,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"distribué","boundary":[0.17414721846580505,0.7832258343696594,0.2423698455095291,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24955116212368011,"y":0.7832258343696594},{"x":0.27289047837257385,"y":0.7832258343696594},{"x":0.27289047837257385,"y":0.800000011920929},{"x":0.24955116212368011,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.24955116212368011,0.7832258343696594,0.27289047837257385,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2818671464920044,"y":0.7832258343696594},{"x":0.34649911522865295,"y":0.7832258343696594},{"x":0.34649911522865295,"y":0.800000011920929},{"x":0.2818671464920044,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"l'Institut","boundary":[0.2818671464920044,0.7832258343696594,0.34649911522865295,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35368043184280396,"y":0.7832258343696594},{"x":0.3698384165763855,"y":0.7832258343696594},{"x":0.3698384165763855,"y":0.800000011920929},{"x":0.35368043184280396,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.35368043184280396,0.7832258343696594,0.3698384165763855,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07899461686611176,"y":0.8012903332710266},{"x":0.1651705503463745,"y":0.8012903332710266},{"x":0.1651705503463745,"y":0.8180645108222961},{"x":0.07899461686611176,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.07899461686611176,0.8012903332710266,0.1651705503463745,0.8180645108222961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1723518818616867,"y":0.8012903332710266},{"x":0.1974865347146988,"y":0.8012903332710266},{"x":0.1974865347146988,"y":0.8180645108222961},{"x":0.1723518818616867,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.1723518818616867,0.8012903332710266,0.1974865347146988,0.8180645108222961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.204667866230011,"y":0.8012903332710266},{"x":0.2531418204307556,"y":0.8012903332710266},{"x":0.2531418204307556,"y":0.8180645108222961},{"x":0.204667866230011,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.204667866230011,0.8012903332710266,0.2531418204307556,0.8180645108222961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260323166847229,"y":0.8012903332710266},{"x":0.27289047837257385,"y":0.8012903332710266},{"x":0.27289047837257385,"y":0.8180645108222961},{"x":0.260323166847229,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.260323166847229,0.8012903332710266,0.27289047837257385,0.8180645108222961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2818671464920044,"y":0.8012903332710266},{"x":0.3052064776420593,"y":0.8012903332710266},{"x":0.3052064776420593,"y":0.8180645108222961},{"x":0.2818671464920044,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.2818671464920044,0.8012903332710266,0.3052064776420593,0.8180645108222961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3141831159591675,"y":0.8012903332710266},{"x":0.3877917528152466,"y":0.8012903332710266},{"x":0.3877917528152466,"y":0.8180645108222961},{"x":0.3141831159591675,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Pâturages","boundary":[0.3141831159591675,0.8012903332710266,0.3877917528152466,0.8180645108222961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3877917528152466,"y":0.8012903332710266},{"x":0.3913823962211609,"y":0.8012903332710266},{"x":0.3913823962211609,"y":0.8180645108222961},{"x":0.3877917528152466,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3877917528152466,0.8012903332710266,0.3913823962211609,0.8180645108222961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07899461686611176,"y":0.7832258343696594},{"x":0.3913823962211609,"y":0.7832258343696594},{"x":0.3913823962211609,"y":0.8180645108222961},{"x":0.07899461686611176,"y":0.8180645108222961}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.07399461686611175,0.7762258343696594,0.3963823962211609,0.8250645108222961],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11849191784858704,"y":0.8180645108222961},{"x":0.14721722900867462,"y":0.8180645108222961},{"x":0.14721722900867462,"y":0.8361290097236633},{"x":0.11849191784858704,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.P.","boundary":[0.11849191784858704,0.8180645108222961,0.14721722900867462,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15619389712810516,"y":0.8180645108222961},{"x":0.22980251908302307,"y":0.8180645108222961},{"x":0.22980251908302307,"y":0.8361290097236633},{"x":0.15619389712810516,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"13185-116","boundary":[0.15619389712810516,0.8180645108222961,0.22980251908302307,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23339317739009857,"y":0.8180645108222961},{"x":0.23698383569717407,"y":0.8180645108222961},{"x":0.23698383569717407,"y":0.8361290097236633},{"x":0.23339317739009857,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.23339317739009857,0.8180645108222961,0.23698383569717407,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24416516721248627,"y":0.8180645108222961},{"x":0.3070017993450165,"y":0.8180645108222961},{"x":0.3070017993450165,"y":0.8361290097236633},{"x":0.24416516721248627,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.24416516721248627,0.8180645108222961,0.3070017993450165,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30879712104797363,"y":0.8180645108222961},{"x":0.3123877942562103,"y":0.8180645108222961},{"x":0.3123877942562103,"y":0.8361290097236633},{"x":0.30879712104797363,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.30879712104797363,0.8180645108222961,0.3123877942562103,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32136446237564087,"y":0.8180645108222961},{"x":0.35008975863456726,"y":0.8180645108222961},{"x":0.35008975863456726,"y":0.8361290097236633},{"x":0.32136446237564087,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.32136446237564087,0.8180645108222961,0.35008975863456726,0.8361290097236633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11849191784858704,"y":0.8180645108222961},{"x":0.35008975863456726,"y":0.8180645108222961},{"x":0.35008975863456726,"y":0.8361290097236633},{"x":0.11849191784858704,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11349191784858703,0.8110645108222961,0.35508975863456727,0.8431290097236633],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958707451820374,"y":0.7845161557197571},{"x":0.921005368232727,"y":0.7845161557197571},{"x":0.921005368232727,"y":0.800000011920929},{"x":0.8958707451820374,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.8958707451820374,0.7845161557197571,0.921005368232727,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8833034038543701,"y":0.7845161557197571},{"x":0.8904847502708435,"y":0.7845161557197571},{"x":0.8904847502708435,"y":0.800000011920929},{"x":0.8833034038543701,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8833034038543701,0.7845161557197571,0.8904847502708435,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8473967909812927,"y":0.7845161557197571},{"x":0.8779174089431763,"y":0.7845161557197571},{"x":0.8779174089431763,"y":0.800000011920929},{"x":0.8473967909812927,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8473967909812927,0.7845161557197571,0.8779174089431763,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8043087720870972,"y":0.7845161557197571},{"x":0.8402154445648193,"y":0.7845161557197571},{"x":0.8402154445648193,"y":0.8012903332710266},{"x":0.8043087720870972,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.8043087720870972,0.7845161557197571,0.8402154445648193,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7917414903640747,"y":0.7845161557197571},{"x":0.7971274852752686,"y":0.7845161557197571},{"x":0.7971274852752686,"y":0.8012903332710266},{"x":0.7917414903640747,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7917414903640747,0.7845161557197571,0.7971274852752686,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450628280639648,"y":0.7845161557197571},{"x":0.7845601439476013,"y":0.7845161557197571},{"x":0.7845601439476013,"y":0.8012903332710266},{"x":0.7450628280639648,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7450628280639648,0.7845161557197571,0.7845601439476013,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271094918251038,"y":0.7845161557197571},{"x":0.739676833152771,"y":0.7845161557197571},{"x":0.739676833152771,"y":0.8012903332710266},{"x":0.7271094918251038,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7271094918251038,0.7845161557197571,0.739676833152771,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6894075274467468,"y":0.7858064770698547},{"x":0.7199282050132751,"y":0.7858064770698547},{"x":0.7199282050132751,"y":0.8012903332710266},{"x":0.6894075274467468,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6894075274467468,0.7858064770698547,0.7199282050132751,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6750448942184448,"y":0.7858064770698547},{"x":0.6822262406349182,"y":0.7858064770698547},{"x":0.6822262406349182,"y":0.8012903332710266},{"x":0.6750448942184448,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6750448942184448,0.7858064770698547,0.6822262406349182,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631956934928894,"y":0.7858064770698547},{"x":0.669658899307251,"y":0.7858064770698547},{"x":0.669658899307251,"y":0.8012903332710266},{"x":0.631956934928894,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.631956934928894,0.7858064770698547,0.669658899307251,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157989501953125,"y":0.7858064770698547},{"x":0.6247755885124207,"y":0.7858064770698547},{"x":0.6247755885124207,"y":0.8012903332710266},{"x":0.6157989501953125,"y":0.8012903332710266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6157989501953125,0.7858064770698547,0.6247755885124207,0.8012903332710266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8904847502708435,"y":0.800000011920929},{"x":0.921005368232727,"y":0.800000011920929},{"x":0.921005368232727,"y":0.8193548321723938},{"x":0.8904847502708435,"y":0.8193548321723938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.8904847502708435,0.800000011920929,0.921005368232727,0.8193548321723938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8868940472602844,"y":0.800000011920929},{"x":0.8904847502708435,"y":0.800000011920929},{"x":0.8904847502708435,"y":0.8193548321723938},{"x":0.8868940472602844,"y":0.8193548321723938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8868940472602844,0.800000011920929,0.8904847502708435,0.8193548321723938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8384200930595398,"y":0.800000011920929},{"x":0.8797127604484558,"y":0.800000011920929},{"x":0.8797127604484558,"y":0.8193548321723938},{"x":0.8384200930595398,"y":0.8193548321723938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.8384200930595398,0.800000011920929,0.8797127604484558,0.8193548321723938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7791741490364075,"y":0.8012903332710266},{"x":0.8312388062477112,"y":0.800000011920929},{"x":0.8312388062477112,"y":0.8193548321723938},{"x":0.7791741490364075,"y":0.8206451535224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7791741490364075,0.8012903332710266,0.8312388062477112,0.8193548321723938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7324954867362976,"y":0.8012903332710266},{"x":0.7719928026199341,"y":0.8012903332710266},{"x":0.7719928026199341,"y":0.8193548321723938},{"x":0.7324954867362976,"y":0.8206451535224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7324954867362976,0.8012903332710266,0.7719928026199341,0.8193548321723938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7181328535079956,"y":0.8012903332710266},{"x":0.725314199924469,"y":0.8012903332710266},{"x":0.725314199924469,"y":0.8206451535224915},{"x":0.7181328535079956,"y":0.8206451535224915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7181328535079956,0.8012903332710266,0.725314199924469,0.8206451535224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6786355376243591,"y":0.8012903332710266},{"x":0.7127468585968018,"y":0.8012903332710266},{"x":0.7127468585968018,"y":0.8206451535224915},{"x":0.6786355376243591,"y":0.8206451535224915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6786355376243591,0.8012903332710266,0.7127468585968018,0.8206451535224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732495427131653,"y":0.8012903332710266},{"x":0.6786355376243591,"y":0.8012903332710266},{"x":0.6786355376243591,"y":0.8206451535224915},{"x":0.6732495427131653,"y":0.8206451535224915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6732495427131653,0.8012903332710266,0.6786355376243591,0.8206451535224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157989501953125,"y":0.8025806546211243},{"x":0.6660681962966919,"y":0.8012903332710266},{"x":0.6660681962966919,"y":0.8206451535224915},{"x":0.6157989501953125,"y":0.8206451535224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.6157989501953125,0.8025806546211243,0.6660681962966919,0.8206451535224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8815080523490906,"y":0.8206451535224915},{"x":0.921005368232727,"y":0.8206451535224915},{"x":0.921005368232727,"y":0.8361290097236633},{"x":0.8815080523490906,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.8815080523490906,0.8206451535224915,0.921005368232727,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7917414903640747,"y":0.8193548321723938},{"x":0.8725314140319824,"y":0.8206451535224915},{"x":0.8725314140319824,"y":0.8361290097236633},{"x":0.7917414903640747,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-۱۳۱۸۵","boundary":[0.7917414903640747,0.8193548321723938,0.8725314140319824,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7791741490364075,"y":0.8193548321723938},{"x":0.7845601439476013,"y":0.8193548321723938},{"x":0.7845601439476013,"y":0.8361290097236633},{"x":0.7791741490364075,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7791741490364075,0.8193548321723938,0.7845601439476013,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912028789520264,"y":0.8193548321723938},{"x":0.7719928026199341,"y":0.8193548321723938},{"x":0.7719928026199341,"y":0.8361290097236633},{"x":0.6912028789520264,"y":0.8361290097236633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاههای","boundary":[0.6912028789520264,0.8193548321723938,0.7719928026199341,0.8361290097236633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6211849451065063,"y":0.8193548321723938},{"x":0.6822262406349182,"y":0.8193548321723938},{"x":0.6822262406349182,"y":0.8361290097236633},{"x":0.6211849451065063,"y":0.8348386883735657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6211849451065063,0.8193548321723938,0.6822262406349182,0.8361290097236633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157989501953125,"y":0.7845161557197571},{"x":0.921005368232727,"y":0.7832258343696594},{"x":0.9228007197380066,"y":0.837419331073761},{"x":0.6157989501953125,"y":0.837419331073761}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6107989501953125,0.7775161557197571,0.9278007197380066,0.844419331073761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666068077087402,"y":0.837419331073761},{"x":0.809694766998291,"y":0.8361290097236633},{"x":0.8114901185035706,"y":0.85161292552948},{"x":0.7684021592140198,"y":0.8529032468795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7666068077087402,0.837419331073761,0.8114901185035706,0.85161292552948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307001948356628,"y":0.8399999737739563},{"x":0.7612208127975464,"y":0.8387096524238586},{"x":0.7630161643028259,"y":0.8541935682296753},{"x":0.7307001948356628,"y":0.855483889579773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7307001948356628,0.8399999737739563,0.7630161643028259,0.8541935682296753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307001948356628,"y":0.8387096524238586},{"x":0.809694766998291,"y":0.8361290097236633},{"x":0.8114901185035706,"y":0.8529032468795776},{"x":0.7307001948356628,"y":0.855483889579773}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7257001948356628,0.8317096524238586,0.8164901185035706,0.8599032468795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5242369771003723,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5385996699333191,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5385996699333191,"y":0.9096774458885193},{"x":0.5242369771003723,"y":0.9096774458885193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.5242369771003723,0.8941935300827026,0.5385996699333191,0.9096774458885193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.520646333694458,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5242369771003723,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5242369771003723,"y":0.9096774458885193},{"x":0.520646333694458,"y":0.9096774458885193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.520646333694458,0.8941935300827026,0.5242369771003723,0.9096774458885193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48114901781082153,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5116696357727051,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5116696357727051,"y":0.9096774458885193},{"x":0.48114901781082153,"y":0.9096774458885193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۷۰۰","boundary":[0.48114901781082153,0.8941935300827026,0.5116696357727051,0.9096774458885193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434470236301422,"y":0.8954838514328003},{"x":0.47396767139434814,"y":0.8941935300827026},{"x":0.47396767139434814,"y":0.9096774458885193},{"x":0.4434470236301422,"y":0.9096774458885193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4434470236301422,0.8954838514328003,0.47396767139434814,0.9096774458885193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170556306838989,"y":0.9135484099388123},{"x":0.5368043184280396,"y":0.9148387312889099},{"x":0.5368043184280396,"y":0.9277419447898865},{"x":0.5170556306838989,"y":0.9277419447898865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.5170556306838989,0.9135484099388123,0.5368043184280396,0.9277419447898865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098743438720703,"y":0.9135484099388123},{"x":0.5152603387832642,"y":0.9135484099388123},{"x":0.5152603387832642,"y":0.9264516234397888},{"x":0.5098743438720703,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5098743438720703,0.9135484099388123,0.5152603387832642,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4685816764831543,"y":0.9135484099388123},{"x":0.5044883489608765,"y":0.9135484099388123},{"x":0.5026929974555969,"y":0.9277419447898865},{"x":0.4685816764831543,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰۰","boundary":[0.4685816764831543,0.9135484099388123,0.5026929974555969,0.9277419447898865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434470236301422,"y":0.9135484099388123},{"x":0.46319568157196045,"y":0.9135484099388123},{"x":0.46319568157196045,"y":0.9264516234397888},{"x":0.4434470236301422,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.4434470236301422,0.9135484099388123,0.46319568157196045,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080789923667908,"y":0.9329032301902771},{"x":0.5385996699333191,"y":0.9329032301902771},{"x":0.5368043184280396,"y":0.9470967650413513},{"x":0.5080789923667908,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.5080789923667908,0.9329032301902771,0.5368043184280396,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479353666305542,"y":0.9316129088401794},{"x":0.5026929974555969,"y":0.9329032301902771},{"x":0.5026929974555969,"y":0.9458064436912537},{"x":0.47755834460258484,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.479353666305542,0.9316129088401794,0.5026929974555969,0.9458064436912537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47037702798843384,"y":0.9316129088401794},{"x":0.47396767139434814,"y":0.9316129088401794},{"x":0.47396767139434814,"y":0.9458064436912537},{"x":0.4685816764831543,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47037702798843384,0.9316129088401794,0.47396767139434814,0.9458064436912537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44524237513542175,"y":0.9316129088401794},{"x":0.46499103307724,"y":0.9316129088401794},{"x":0.46319568157196045,"y":0.9458064436912537},{"x":0.4434470236301422,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.44524237513542175,0.9316129088401794,0.46319568157196045,0.9458064436912537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434470236301422,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5385996699333191,"y":0.8941935300827026},{"x":0.5385996699333191,"y":0.9470967650413513},{"x":0.44165170192718506,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4384470236301422,0.8871935300827026,0.5435996699333191,0.9540967650413513],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48833033442497253,"y":0.948387086391449},{"x":0.53500896692276,"y":0.948387086391449},{"x":0.53500896692276,"y":0.9664515852928162},{"x":0.48833033442497253,"y":0.9664515852928162}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.48833033442497253,0.948387086391449,0.53500896692276,0.9664515852928162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47755834460258484,"y":0.948387086391449},{"x":0.4829443395137787,"y":0.948387086391449},{"x":0.4829443395137787,"y":0.9664515852928162},{"x":0.47755834460258484,"y":0.9664515852928162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47755834460258484,0.948387086391449,0.4829443395137787,0.9664515852928162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44524237513542175,"y":0.948387086391449},{"x":0.472172349691391,"y":0.948387086391449},{"x":0.472172349691391,"y":0.9664515852928162},{"x":0.44524237513542175,"y":0.9664515852928162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.44524237513542175,0.948387086391449,0.472172349691391,0.9664515852928162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403949618339539,"y":0.9677419066429138},{"x":0.5691202878952026,"y":0.9677419066429138},{"x":0.5691202878952026,"y":0.9832258224487305},{"x":0.5403949618339539,"y":0.9832258224487305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5403949618339539,0.9677419066429138,0.5691202878952026,0.9832258224487305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5278276205062866,"y":0.9677419066429138},{"x":0.53500896692276,"y":0.9677419066429138},{"x":0.53500896692276,"y":0.9832258224487305},{"x":0.5278276205062866,"y":0.9832258224487305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5278276205062866,0.9677419066429138,0.53500896692276,0.9832258224487305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847396910190582,"y":0.9677419066429138},{"x":0.5224416255950928,"y":0.9677419066429138},{"x":0.5224416255950928,"y":0.9832258224487305},{"x":0.4847396910190582,"y":0.9832258224487305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.4847396910190582,0.9677419066429138,0.5224416255950928,0.9832258224487305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47396767139434814,"y":0.9677419066429138},{"x":0.479353666305542,"y":0.9677419066429138},{"x":0.479353666305542,"y":0.9832258224487305},{"x":0.47396767139434814,"y":0.9832258224487305}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47396767139434814,0.9677419066429138,0.479353666305542,0.9832258224487305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434470236301422,"y":0.9677419066429138},{"x":0.4685816764831543,"y":0.9677419066429138},{"x":0.4685816764831543,"y":0.9832258224487305},{"x":0.4434470236301422,"y":0.9832258224487305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیک","boundary":[0.4434470236301422,0.9677419066429138,0.4685816764831543,0.9832258224487305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41292640566825867,"y":0.9677419066429138},{"x":0.43806102871894836,"y":0.9677419066429138},{"x":0.43806102871894836,"y":0.9832258224487305},{"x":0.41292640566825867,"y":0.9832258224487305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.41292640566825867,0.9677419066429138,0.43806102871894836,0.9832258224487305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41292640566825867,"y":0.948387086391449},{"x":0.5691202878952026,"y":0.948387086391449},{"x":0.5691202878952026,"y":0.9832258224487305},{"x":0.41292640566825867,"y":0.9832258224487305}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40792640566825866,0.941387086391449,0.5741202878952026,0.9902258224487305],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/YudcwDyhwTyBDSjN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/hHVkXsNRIqUsYSbR.jpg","blurred":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/KSerjbdHftqxCQsn.jpg"},"info":{"width":555,"height":775,"margin":[0.00008838568533863033,0.00008586888259457003,0.9984586478267704,0.9987639126076238]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4126126170158386,"y":0.07354838401079178},{"x":0.4126126170158386,"y":0.061935484409332275},{"x":0.4234234094619751,"y":0.061935484409332275},{"x":0.4234234094619751,"y":0.07354838401079178}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"1em","boundary":[0.4126126170158386,0.07354838401079178,0.4234234094619751,0.061935484409332275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4126126170158386,"y":0.07354838401079178},{"x":0.4126126170158386,"y":0.061935484409332275},{"x":0.4234234094619751,"y":0.061935484409332275},{"x":0.4234234094619751,"y":0.07354838401079178}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.4076126170158386,0.06654838401079177,0.4284234094619751,0.06893548440933228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054054055362939835,"y":0.3522580564022064},{"x":0.054054055362939835,"y":0.35096773505210876},{"x":0.06306306272745132,"y":0.35096773505210876},{"x":0.06306306272745132,"y":0.3522580564022064}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.054054055362939835,0.3522580564022064,0.06306306272745132,0.35096773505210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054054055362939835,"y":0.34838709235191345},{"x":0.054054055362939835,"y":0.3380645215511322},{"x":0.061261262744665146,"y":0.3380645215511322},{"x":0.06306306272745132,"y":0.34838709235191345}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"cm","boundary":[0.054054055362939835,0.34838709235191345,0.061261262744665146,0.3380645215511322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054054055362939835,"y":0.3522580564022064},{"x":0.054054055362939835,"y":0.3380645215511322},{"x":0.061261262744665146,"y":0.3380645215511322},{"x":0.06306306272745132,"y":0.3522580564022064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04905405536293984,0.3452580564022064,0.06626126274466515,0.3450645215511322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072072207927704,"y":0.5948387384414673},{"x":0.4054054021835327,"y":0.57419353723526},{"x":0.41801801323890686,"y":0.57419353723526},{"x":0.41801801323890686,"y":0.5948387384414673}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"1.5em","boundary":[0.4072072207927704,0.5948387384414673,0.41801801323890686,0.57419353723526]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072072207927704,"y":0.5948387384414673},{"x":0.4054054021835327,"y":0.57419353723526},{"x":0.41801801323890686,"y":0.57419353723526},{"x":0.41801801323890686,"y":0.5948387384414673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4022072207927704,0.5878387384414673,0.42301801323890686,0.58119353723526],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594594717025757,"y":0.8451613187789917},{"x":0.6594594717025757,"y":0.8245161175727844},{"x":0.6702702641487122,"y":0.8245161175727844},{"x":0.6702702641487122,"y":0.8451613187789917}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"1.5cm","boundary":[0.6594594717025757,0.8451613187789917,0.6702702641487122,0.8245161175727844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594594717025757,"y":0.8451613187789917},{"x":0.6594594717025757,"y":0.8245161175727844},{"x":0.6702702641487122,"y":0.8245161175727844},{"x":0.6702702641487122,"y":0.8451613187789917}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.6544594717025757,0.8381613187789917,0.6752702641487122,0.8315161175727844],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07927928119897842,"y":0.9354838728904724},{"x":0.171171173453331,"y":0.9354838728904724},{"x":0.171171173453331,"y":0.9509677290916443},{"x":0.07927928119897842,"y":0.9509677290916443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Acantholepis","boundary":[0.07927928119897842,0.9354838728904724,0.171171173453331,0.9509677290916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1783783733844757,"y":0.9354838728904724},{"x":0.2432432472705841,"y":0.9354838728904724},{"x":0.2432432472705841,"y":0.9509677290916443},{"x":0.1783783733844757,"y":0.9509677290916443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.1783783733844757,0.9354838728904724,0.2432432472705841,0.9509677290916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25045046210289,"y":0.9354838728904724},{"x":0.27927929162979126,"y":0.9354838728904724},{"x":0.27927929162979126,"y":0.9509677290916443},{"x":0.25045046210289,"y":0.9509677290916443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Less","boundary":[0.25045046210289,0.9354838728904724,0.27927929162979126,0.9509677290916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27927929162979126,"y":0.9354838728904724},{"x":0.2828828692436218,"y":0.9354838728904724},{"x":0.2828828692436218,"y":0.9509677290916443},{"x":0.27927929162979126,"y":0.9509677290916443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.27927929162979126,0.9354838728904724,0.2828828692436218,0.9509677290916443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07927928119897842,"y":0.9354838728904724},{"x":0.2828828692436218,"y":0.9354838728904724},{"x":0.2828828692436218,"y":0.9509677290916443},{"x":0.07927928119897842,"y":0.9509677290916443}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.07427928119897842,0.9284838728904724,0.28788286924362183,0.9579677290916443],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8216215968132019,"y":0.9419354796409607},{"x":0.8504504561424255,"y":0.9419354796409607},{"x":0.8504504561424255,"y":0.9496774077415466},{"x":0.8216215968132019,"y":0.9496774077415466}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"GHA","boundary":[0.8216215968132019,0.9419354796409607,0.8504504561424255,0.9496774077415466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8216215968132019,"y":0.9419354796409607},{"x":0.8504504561424255,"y":0.9419354796409607},{"x":0.8504504561424255,"y":0.9496774077415466},{"x":0.8216215968132019,"y":0.9496774077415466}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8166215968132019,0.9349354796409607,0.8554504561424255,0.9566774077415466],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/RmbAyvBbSWkIbOBZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/xKfWacNUCIgtsfdS.jpg","blurred":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/jHpCNnXnEiFimynu.jpg"},"info":{"width":564,"height":775,"margin":[0.00011059553804972494,0.000029261185796030108,0.9983375459190802,0.9987539230229778]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.030967742204666138},{"x":0.0904255285859108,"y":0.030967742204666138},{"x":0.0904255285859108,"y":0.03999999910593033},{"x":0.07092198729515076,"y":0.03999999910593033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.07092198729515076,0.030967742204666138,0.0904255285859108,0.03999999910593033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09751772880554199,"y":0.030967742204666138},{"x":0.12588652968406677,"y":0.030967742204666138},{"x":0.12588652968406677,"y":0.03999999910593033},{"x":0.09751772880554199,"y":0.03999999910593033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1501","boundary":[0.09751772880554199,0.030967742204666138,0.12588652968406677,0.03999999910593033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.04516129195690155},{"x":0.10460992902517319,"y":0.04516129195690155},{"x":0.10460992902517319,"y":0.0554838702082634},{"x":0.07092198729515076,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.07092198729515076,0.04516129195690155,0.10460992902517319,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10992907732725143,"y":0.04516129195690155},{"x":0.13120567798614502,"y":0.04516129195690155},{"x":0.13120567798614502,"y":0.0554838702082634},{"x":0.10992907732725143,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"124","boundary":[0.10992907732725143,0.04516129195690155,0.13120567798614502,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13297872245311737,"y":0.04516129195690155},{"x":0.13475176692008972,"y":0.04516129195690155},{"x":0.13475176692008972,"y":0.0554838702082634},{"x":0.13297872245311737,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.13297872245311737,0.04516129195690155,0.13475176692008972,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1418439745903015,"y":0.04516129195690155},{"x":0.16134752333164215,"y":0.04516129195690155},{"x":0.16134752333164215,"y":0.0554838702082634},{"x":0.1418439745903015,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"064","boundary":[0.1418439745903015,0.04516129195690155,0.16134752333164215,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631205677986145,"y":0.04516129195690155},{"x":0.1666666716337204,"y":0.04516129195690155},{"x":0.1666666716337204,"y":0.0554838702082634},{"x":0.1631205677986145,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1631205677986145,0.04516129195690155,0.1666666716337204,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17198581993579865,"y":0.04516129195690155},{"x":0.19326241314411163,"y":0.04516129195690155},{"x":0.19326241314411163,"y":0.0554838702082634},{"x":0.17198581993579865,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"001","boundary":[0.17198581993579865,0.04516129195690155,0.19326241314411163,0.0554838702082634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.030967742204666138},{"x":0.19326241314411163,"y":0.030967742204666138},{"x":0.19326241314411163,"y":0.0554838702082634},{"x":0.07092198729515076,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.06592198729515075,0.02396774220466614,0.19826241314411164,0.062483870208263396],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8953900933265686,"y":0.029677418991923332},{"x":0.9308510422706604,"y":0.029677418991923332},{"x":0.9308510422706604,"y":0.04258064553141594},{"x":0.8953900933265686,"y":0.04258064553141594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8953900933265686,0.029677418991923332,0.9308510422706604,0.04258064553141594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8563829660415649,"y":0.029677418991923332},{"x":0.890070915222168,"y":0.029677418991923332},{"x":0.890070915222168,"y":0.043870966881513596},{"x":0.8563829660415649,"y":0.043870966881513596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8563829660415649,0.029677418991923332,0.890070915222168,0.043870966881513596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156028389930725,"y":0.029677418991923332},{"x":0.847517728805542,"y":0.029677418991923332},{"x":0.847517728805542,"y":0.043870966881513596},{"x":0.8156028389930725,"y":0.043870966881513596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۱","boundary":[0.8156028389930725,0.029677418991923332,0.847517728805542,0.043870966881513596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.911347508430481,"y":0.043870966881513596},{"x":0.9273049831390381,"y":0.043870966881513596},{"x":0.9273049831390381,"y":0.0554838702082634},{"x":0.911347508430481,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.911347508430481,0.043870966881513596,0.9273049831390381,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8794326186180115,"y":0.043870966881513596},{"x":0.9060283899307251,"y":0.043870966881513596},{"x":0.9060283899307251,"y":0.0554838702082634},{"x":0.8794326186180115,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۰۰۱","boundary":[0.8794326186180115,0.043870966881513596,0.9060283899307251,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8723404407501221,"y":0.043870966881513596},{"x":0.8758864998817444,"y":0.043870966881513596},{"x":0.8758864998817444,"y":0.0554838702082634},{"x":0.8723404407501221,"y":0.0554838702082634}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.8723404407501221,0.043870966881513596,0.8758864998817444,0.0554838702082634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960993051528931,"y":0.04516129195690155},{"x":0.8634752035140991,"y":0.043870966881513596},{"x":0.8634752035140991,"y":0.0554838702082634},{"x":0.7960993051528931,"y":0.05677419528365135}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۲/۰۱۶","boundary":[0.7960993051528931,0.04516129195690155,0.8634752035140991,0.0554838702082634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960993051528931,"y":0.029677418991923332},{"x":0.9308510422706604,"y":0.028387097641825676},{"x":0.9308510422706604,"y":0.0554838702082634},{"x":0.7978723645210266,"y":0.05677419528365135}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7910993051528931,0.022677418991923333,0.9358510422706604,0.062483870208263396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.07354838401079178},{"x":0.13829787075519562,"y":0.07354838401079178},{"x":0.13829787075519562,"y":0.08516129106283188},{"x":0.06914893537759781,"y":0.08516129106283188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.06914893537759781,0.07354838401079178,0.13829787075519562,0.08516129106283188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1560283750295639,"y":0.07354838401079178},{"x":0.15780141949653625,"y":0.07354838401079178},{"x":0.15780141949653625,"y":0.08516129106283188},{"x":0.1560283750295639,"y":0.08516129106283188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1560283750295639,0.07354838401079178,0.15780141949653625,0.08516129106283188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.173758864402771,"y":0.07354838401079178},{"x":0.32092198729515076,"y":0.07354838401079178},{"x":0.32092198729515076,"y":0.08516129106283188},{"x":0.173758864402771,"y":0.08516129106283188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.173758864402771,0.07354838401079178,0.32092198729515076,0.08516129106283188]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.08774193376302719},{"x":0.09929078072309494,"y":0.08774193376302719},{"x":0.09929078072309494,"y":0.09935484081506729},{"x":0.06914893537759781,"y":0.09935484081506729}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"SOU","boundary":[0.06914893537759781,0.08774193376302719,0.09929078072309494,0.09935484081506729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10460992902517319,"y":0.08774193376302719},{"x":0.10815602540969849,"y":0.08774193376302719},{"x":0.10815602540969849,"y":0.09935484081506729},{"x":0.10460992902517319,"y":0.09935484081506729}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.10460992902517319,0.08774193376302719,0.10815602540969849,0.09935484081506729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11347517371177673,"y":0.08774193376302719},{"x":0.13475176692008972,"y":0.08774193376302719},{"x":0.13475176692008972,"y":0.09935484081506729},{"x":0.11347517371177673,"y":0.09935484081506729}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"CL","boundary":[0.11347517371177673,0.08774193376302719,0.13475176692008972,0.09935484081506729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14361701905727386,"y":0.08774193376302719},{"x":0.14716312289237976,"y":0.08774193376302719},{"x":0.14716312289237976,"y":0.09935484081506729},{"x":0.14361701905727386,"y":0.09935484081506729}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.14361701905727386,0.08774193376302719,0.14716312289237976,0.09935484081506729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1560283750295639,"y":0.08774193376302719},{"x":0.15780141949653625,"y":0.08774193376302719},{"x":0.15780141949653625,"y":0.09935484081506729},{"x":0.1560283750295639,"y":0.09935484081506729}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.1560283750295639,0.08774193376302719,0.15780141949653625,0.09935484081506729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17198581993579865,"y":0.08774193376302719},{"x":0.29964539408683777,"y":0.08645161241292953},{"x":0.29964539408683777,"y":0.09806451946496964},{"x":0.17198581993579865,"y":0.09935484081506729}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"GAMOPETALES","boundary":[0.17198581993579865,0.08774193376302719,0.29964539408683777,0.09806451946496964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.10322580486536026},{"x":0.12056737393140793,"y":0.10322580486536026},{"x":0.12056737393140793,"y":0.1135483905673027},{"x":0.07092198729515076,"y":0.1135483905673027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ORDO","boundary":[0.07092198729515076,0.10322580486536026,0.12056737393140793,0.1135483905673027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1560283750295639,"y":0.1019354835152626},{"x":0.15780141949653625,"y":0.1019354835152626},{"x":0.15780141949653625,"y":0.1135483905673027},{"x":0.1560283750295639,"y":0.1135483905673027}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1560283750295639,0.1019354835152626,0.15780141949653625,0.1135483905673027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.173758864402771,"y":0.1019354835152626},{"x":0.26950353384017944,"y":0.1019354835152626},{"x":0.26950353384017944,"y":0.11225806176662445},{"x":0.173758864402771,"y":0.1135483905673027}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ASTERALES","boundary":[0.173758864402771,0.1019354835152626,0.26950353384017944,0.11225806176662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.11612903326749802},{"x":0.1418439745903015,"y":0.11612903326749802},{"x":0.1418439745903015,"y":0.12774193286895752},{"x":0.07092198729515076,"y":0.12774193286895752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.07092198729515076,0.11612903326749802,0.1418439745903015,0.12774193286895752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1560283750295639,"y":0.11612903326749802},{"x":0.1595744639635086,"y":0.11612903326749802},{"x":0.1595744639635086,"y":0.12774193286895752},{"x":0.1560283750295639,"y":0.12774193286895752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1560283750295639,0.11612903326749802,0.1595744639635086,0.12774193286895752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.173758864402771,"y":0.11612903326749802},{"x":0.28723403811454773,"y":0.11612903326749802},{"x":0.28723403811454773,"y":0.12774193286895752},{"x":0.173758864402771,"y":0.12774193286895752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"COMPOSITAE","boundary":[0.173758864402771,0.11612903326749802,0.28723403811454773,0.12774193286895752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.13032257556915283},{"x":0.12765957415103912,"y":0.13032257556915283},{"x":0.12765957415103912,"y":0.14193548262119293},{"x":0.06914893537759781,"y":0.14193548262119293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.06914893537759781,0.13032257556915283,0.12765957415103912,0.14193548262119293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1560283750295639,"y":0.13032257556915283},{"x":0.15780141949653625,"y":0.13032257556915283},{"x":0.15780141949653625,"y":0.1432258039712906},{"x":0.1560283750295639,"y":0.1432258039712906}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1560283750295639,0.13032257556915283,0.15780141949653625,0.1432258039712906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17198581993579865,"y":0.13032257556915283},{"x":0.304964542388916,"y":0.12903225421905518},{"x":0.304964542388916,"y":0.14193548262119293},{"x":0.17198581993579865,"y":0.1432258039712906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ACANTHOLEPIS","boundary":[0.17198581993579865,0.13032257556915283,0.304964542388916,0.14193548262119293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.4699999988079071},{"languageCode":"la","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.07354838401079178},{"x":0.32092198729515076,"y":0.07225806266069412},{"x":0.32092198729515076,"y":0.14193548262119293},{"x":0.06914893537759781,"y":0.1432258039712906}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.0641489353775978,0.06654838401079177,0.32592198729515076,0.14893548262119294],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17553190886974335,"y":0.16387096047401428},{"x":0.18262411653995514,"y":0.16387096047401428},{"x":0.18262411653995514,"y":0.1716129034757614},{"x":0.17553190886974335,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مو","boundary":[0.17553190886974335,0.16387096047401428,0.18262411653995514,0.1716129034757614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17553190886974335,"y":0.16387096047401428},{"x":0.18262411653995514,"y":0.16387096047401428},{"x":0.18262411653995514,"y":0.1716129034757614},{"x":0.17553190886974335,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.17053190886974334,0.15687096047401428,0.18762411653995514,0.17861290347576142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14716312289237976,"y":0.15612903237342834},{"x":0.1666666716337204,"y":0.1548387110233307},{"x":0.16843971610069275,"y":0.17032258212566376},{"x":0.14716312289237976,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.14716312289237976,0.15612903237342834,0.16843971610069275,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14007091522216797,"y":0.15612903237342834},{"x":0.14361701905727386,"y":0.15612903237342834},{"x":0.14361701905727386,"y":0.17032258212566376},{"x":0.14007091522216797,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14007091522216797,0.15612903237342834,0.14361701905727386,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11347517371177673,"y":0.15612903237342834},{"x":0.13297872245311737,"y":0.15612903237342834},{"x":0.13475176692008972,"y":0.17032258212566376},{"x":0.11347517371177673,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.11347517371177673,0.15612903237342834,0.13475176692008972,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08156028389930725,"y":0.15612903237342834},{"x":0.10638298094272614,"y":0.15612903237342834},{"x":0.10638298094272614,"y":0.17032258212566376},{"x":0.08156028389930725,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.08156028389930725,0.15612903237342834,0.10638298094272614,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.15612903237342834},{"x":0.076241135597229,"y":0.15612903237342834},{"x":0.076241135597229,"y":0.1716129034757614},{"x":0.07092198729515076,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.07092198729515076,0.15612903237342834,0.076241135597229,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6170212626457214,"y":0.15612903237342834},{"x":0.7003546357154846,"y":0.15612903237342834},{"x":0.7003546357154846,"y":0.17032258212566376},{"x":0.6170212626457214,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Acantholepis","boundary":[0.6170212626457214,0.15612903237342834,0.7003546357154846,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092198729515076,"y":0.15612903237342834},{"x":0.7659574747085571,"y":0.1548387110233307},{"x":0.7659574747085571,"y":0.1690322607755661},{"x":0.7092198729515076,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.7092198729515076,0.15612903237342834,0.7659574747085571,0.1690322607755661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868794322013855,"y":0.15612903237342834},{"x":0.6046099066734314,"y":0.15612903237342834},{"x":0.6046099066734314,"y":0.17032258212566376},{"x":0.5868794322013855,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5868794322013855,0.15612903237342834,0.6046099066734314,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5709219574928284,"y":0.15612903237342834},{"x":0.5815602540969849,"y":0.15612903237342834},{"x":0.5815602540969849,"y":0.17032258212566376},{"x":0.5709219574928284,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5709219574928284,0.15612903237342834,0.5815602540969849,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443262457847595,"y":0.157419353723526},{"x":0.5656028389930725,"y":0.157419353723526},{"x":0.5656028389930725,"y":0.17032258212566376},{"x":0.5443262457847595,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.5443262457847595,0.157419353723526,0.5656028389930725,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5354610085487366,"y":0.157419353723526},{"x":0.5390070676803589,"y":0.157419353723526},{"x":0.5390070676803589,"y":0.17032258212566376},{"x":0.5354610085487366,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5354610085487366,0.157419353723526,0.5390070676803589,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035461187362671,"y":0.157419353723526},{"x":0.5301418304443359,"y":0.157419353723526},{"x":0.5301418304443359,"y":0.17032258212566376},{"x":0.5035461187362671,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصلی","boundary":[0.5035461187362671,0.157419353723526,0.5301418304443359,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4929077923297882,"y":0.157419353723526},{"x":0.49822694063186646,"y":0.157419353723526},{"x":0.49822694063186646,"y":0.17032258212566376},{"x":0.4929077923297882,"y":0.17032258212566376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4929077923297882,0.157419353723526,0.49822694063186646,0.17032258212566376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4680851101875305,"y":0.157419353723526},{"x":0.4893617033958435,"y":0.157419353723526},{"x":0.4893617033958435,"y":0.1716129034757614},{"x":0.4680851101875305,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.4680851101875305,0.157419353723526,0.4893617033958435,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45921987295150757,"y":0.157419353723526},{"x":0.46276596188545227,"y":0.157419353723526},{"x":0.46276596188545227,"y":0.1716129034757614},{"x":0.45921987295150757,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45921987295150757,0.157419353723526,0.46276596188545227,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4202127754688263,"y":0.157419353723526},{"x":0.4556737542152405,"y":0.157419353723526},{"x":0.4556737542152405,"y":0.1716129034757614},{"x":0.4202127754688263,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.4202127754688263,0.157419353723526,0.4556737542152405,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4131205677986145,"y":0.157419353723526},{"x":0.41843971610069275,"y":0.157419353723526},{"x":0.41843971610069275,"y":0.1716129034757614},{"x":0.4131205677986145,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4131205677986145,0.157419353723526,0.41843971610069275,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39361703395843506,"y":0.157419353723526},{"x":0.40780141949653625,"y":0.157419353723526},{"x":0.40780141949653625,"y":0.1716129034757614},{"x":0.39361703395843506,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.39361703395843506,0.157419353723526,0.40780141949653625,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3581560254096985,"y":0.157419353723526},{"x":0.3882978856563568,"y":0.157419353723526},{"x":0.3882978856563568,"y":0.1716129034757614},{"x":0.3581560254096985,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.3581560254096985,0.157419353723526,0.3882978856563568,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3439716398715973,"y":0.157419353723526},{"x":0.34929078817367554,"y":0.157419353723526},{"x":0.34929078817367554,"y":0.1716129034757614},{"x":0.3439716398715973,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3439716398715973,0.157419353723526,0.34929078817367554,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3156028389930725,"y":0.15870967507362366},{"x":0.33865249156951904,"y":0.15870967507362366},{"x":0.33865249156951904,"y":0.1716129034757614},{"x":0.3156028389930725,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.3156028389930725,0.15870967507362366,0.33865249156951904,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31028369069099426,"y":0.15870967507362366},{"x":0.31382977962493896,"y":0.15870967507362366},{"x":0.31382977962493896,"y":0.1716129034757614},{"x":0.31028369069099426,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31028369069099426,0.15870967507362366,0.31382977962493896,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27304965257644653,"y":0.15870967507362366},{"x":0.304964542388916,"y":0.15870967507362366},{"x":0.304964542388916,"y":0.1716129034757614},{"x":0.27304965257644653,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.27304965257644653,0.15870967507362366,0.304964542388916,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606382966041565,"y":0.15870967507362366},{"x":0.2677305042743683,"y":0.15870967507362366},{"x":0.2677305042743683,"y":0.1716129034757614},{"x":0.2606382966041565,"y":0.1716129034757614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2606382966041565,0.15870967507362366,0.2677305042743683,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2429078072309494,"y":0.15870967507362366},{"x":0.2535460889339447,"y":0.15870967507362366},{"x":0.2535460889339447,"y":0.17290322482585907},{"x":0.2429078072309494,"y":0.17290322482585907}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تار","boundary":[0.2429078072309494,0.15870967507362366,0.2535460889339447,0.17290322482585907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19148936867713928,"y":0.15870967507362366},{"x":0.2322695106267929,"y":0.15870967507362366},{"x":0.2322695106267929,"y":0.1716129034757614},{"x":0.19148936867713928,"y":0.17290322482585907}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.19148936867713928,0.15870967507362366,0.2322695106267929,0.1716129034757614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730496525764465,"y":0.17419354617595673},{"x":0.804964542388916,"y":0.17419354617595673},{"x":0.804964542388916,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7730496525764465,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.7730496525764465,0.17419354617595673,0.804964542388916,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76241135597229,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7677304744720459,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7677304744720459,"y":0.18838709592819214},{"x":0.76241135597229,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.76241135597229,0.17419354617595673,0.7677304744720459,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446808218955994,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7606382966041565,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7606382966041565,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7446808218955994,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.7446808218955994,0.17419354617595673,0.7606382966041565,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728723406791687,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7340425252914429,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7340425252914429,"y":0.18838709592819214},{"x":0.728723406791687,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.728723406791687,0.17419354617595673,0.7340425252914429,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695035457611084,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7216312289237976,"y":0.17419354617595673},{"x":0.7216312289237976,"y":0.18838709592819214},{"x":0.695035457611084,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵-","boundary":[0.695035457611084,0.17419354617595673,0.7216312289237976,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686170220375061,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6914893388748169,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6914893388748169,"y":0.18838709592819214},{"x":0.686170220375061,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.686170220375061,0.17419354617595673,0.6914893388748169,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6719858050346375,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6773049831390381,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6773049831390381,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6719858050346375,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6719858050346375,0.17419354617595673,0.6773049831390381,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6542553305625916,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6719858050346375,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6719858050346375,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6542553305625916,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.6542553305625916,0.17419354617595673,0.6719858050346375,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6489361524581909,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6542553305625916,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6542553305625916,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6489361524581909,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6489361524581909,0.17419354617595673,0.6542553305625916,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046099066734314,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6418439745903015,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6418439745903015,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6046099066734314,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.6046099066734314,0.17419354617595673,0.6418439745903015,0.18838709592819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597517728805542,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6028369069099426,"y":0.17419354617595673},{"x":0.6028369069099426,"y":0.18838709592819214},{"x":0.597517728805542,"y":0.18838709592819214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.597517728805542,0.17419354617595673,0.6028369069099426,0.18838709592819214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.15612903237342834},{"x":0.804964542388916,"y":0.15096774697303772},{"x":0.804964542388916,"y":0.18838709592819214},{"x":0.07092198729515076,"y":0.19354838132858276}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.06592198729515075,0.14912903237342834,0.809964542388916,0.19538709592819214],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702127456665039,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6790780425071716,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6790780425071716,"y":0.2038709670305252},{"x":0.6702127456665039,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6702127456665039,0.1896774172782898,0.6790780425071716,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640070915222168,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6631205677986145,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6631205677986145,"y":0.2038709670305252},{"x":0.640070915222168,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.640070915222168,0.1896774172782898,0.6631205677986145,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010638475418091,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6347517967224121,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6347517967224121,"y":0.2038709670305252},{"x":0.6010638475418091,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.6010638475418091,0.1896774172782898,0.6347517967224121,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691489577293396,"y":0.1896774172782898},{"x":0.5957446694374084,"y":0.1896774172782898},{"x":0.5957446694374084,"y":0.2038709670305252},{"x":0.5691489577293396,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5691489577293396,0.1896774172782898,0.5957446694374084,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5195035338401794,"y":0.1896774172782898},{"x":0.563829779624939,"y":0.1896774172782898},{"x":0.563829779624939,"y":0.2038709670305252},{"x":0.5195035338401794,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انشعابات","boundary":[0.5195035338401794,0.1896774172782898,0.563829779624939,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4822694957256317,"y":0.1896774172782898},{"x":0.51241135597229,"y":0.1896774172782898},{"x":0.51241135597229,"y":0.2038709670305252},{"x":0.4822694957256317,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متباعد","boundary":[0.4822694957256317,0.1896774172782898,0.51241135597229,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4716311991214752,"y":0.1896774172782898},{"x":0.47695034742355347,"y":0.1896774172782898},{"x":0.47695034742355347,"y":0.2038709670305252},{"x":0.4716311991214752,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4716311991214752,0.1896774172782898,0.47695034742355347,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45035460591316223,"y":0.1896774172782898},{"x":0.466312050819397,"y":0.1896774172782898},{"x":0.466312050819397,"y":0.2038709670305252},{"x":0.45035460591316223,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.45035460591316223,0.1896774172782898,0.466312050819397,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43617022037506104,"y":0.1896774172782898},{"x":0.445035457611084,"y":0.1896774172782898},{"x":0.445035457611084,"y":0.2038709670305252},{"x":0.43617022037506104,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43617022037506104,0.1896774172782898,0.445035457611084,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41843971610069275,"y":0.1896774172782898},{"x":0.4308510720729828,"y":0.1896774172782898},{"x":0.4308510720729828,"y":0.2038709670305252},{"x":0.41843971610069275,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.41843971610069275,0.1896774172782898,0.4308510720729828,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40780141949653625,"y":0.1896774172782898},{"x":0.41489362716674805,"y":0.1896774172782898},{"x":0.41489362716674805,"y":0.2038709670305252},{"x":0.40780141949653625,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40780141949653625,0.1896774172782898,0.41489362716674805,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758865296840668,"y":0.1896774172782898},{"x":0.40425533056259155,"y":0.1896774172782898},{"x":0.40425533056259155,"y":0.2038709670305252},{"x":0.3758865296840668,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3758865296840668,0.1896774172782898,0.40425533056259155,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33156028389930725,"y":0.1896774172782898},{"x":0.36702126264572144,"y":0.1896774172782898},{"x":0.36702126264572144,"y":0.2038709670305252},{"x":0.33156028389930725,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیهیمی","boundary":[0.33156028389930725,0.1896774172782898,0.36702126264572144,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3120567500591278,"y":0.1896774172782898},{"x":0.326241135597229,"y":0.1896774172782898},{"x":0.326241135597229,"y":0.2038709670305252},{"x":0.3120567500591278,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.3120567500591278,0.1896774172782898,0.326241135597229,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2748226821422577,"y":0.1896774172782898},{"x":0.30673760175704956,"y":0.1896774172782898},{"x":0.30673760175704956,"y":0.2038709670305252},{"x":0.2748226821422577,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انشعاب","boundary":[0.2748226821422577,0.1896774172782898,0.30673760175704956,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641843855381012,"y":0.1896774172782898},{"x":0.2677305042743683,"y":0.1896774172782898},{"x":0.2677305042743683,"y":0.2038709670305252},{"x":0.2641843855381012,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2641843855381012,0.1896774172782898,0.2677305042743683,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22517730295658112,"y":0.1896774172782898},{"x":0.25886523723602295,"y":0.1896774172782898},{"x":0.25886523723602295,"y":0.2038709670305252},{"x":0.22517730295658112,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شاخدها","boundary":[0.22517730295658112,0.1896774172782898,0.25886523723602295,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.1896774172782898},{"x":0.21808511018753052,"y":0.1896774172782898},{"x":0.21808511018753052,"y":0.2038709670305252},{"x":0.19503545761108398,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.19503545761108398,0.1896774172782898,0.21808511018753052,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18262411653995514,"y":0.1896774172782898},{"x":0.18617020547389984,"y":0.1896774172782898},{"x":0.18617020547389984,"y":0.2038709670305252},{"x":0.18262411653995514,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18262411653995514,0.1896774172782898,0.18617020547389984,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14539006352424622,"y":0.1896774172782898},{"x":0.1773049682378769,"y":0.1896774172782898},{"x":0.1773049682378769,"y":0.2038709670305252},{"x":0.14539006352424622,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.14539006352424622,0.1896774172782898,0.1773049682378769,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13120567798614502,"y":0.1896774172782898},{"x":0.14007091522216797,"y":0.1896774172782898},{"x":0.14007091522216797,"y":0.2038709670305252},{"x":0.13120567798614502,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13120567798614502,0.1896774172782898,0.14007091522216797,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11347517371177673,"y":0.1896774172782898},{"x":0.12588652968406677,"y":0.1896774172782898},{"x":0.12588652968406677,"y":0.2038709670305252},{"x":0.11347517371177673,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تار","boundary":[0.11347517371177673,0.1896774172782898,0.12588652968406677,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0797872319817543,"y":0.1896774172782898},{"x":0.10638298094272614,"y":0.1896774172782898},{"x":0.10638298094272614,"y":0.2038709670305252},{"x":0.0797872319817543,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.0797872319817543,0.1896774172782898,0.10638298094272614,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.1896774172782898},{"x":0.076241135597229,"y":0.1896774172782898},{"x":0.076241135597229,"y":0.2038709670305252},{"x":0.07092198729515076,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.07092198729515076,0.1896774172782898,0.076241135597229,0.2038709670305252]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6790780425071716,"y":0.1896774172782898},{"x":0.6790780425071716,"y":0.2038709670305252},{"x":0.07092198729515076,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.06592198729515075,0.1826774172782898,0.6840780425071716,0.2108709670305252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6790780425071716,"y":0.18709677457809448},{"x":0.7056737542152405,"y":0.18580645322799683},{"x":0.7056737542152405,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6790780425071716,"y":0.2012903243303299}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.6790780425071716,0.18709677457809448,0.7056737542152405,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8102836608886719,"y":0.1896774172782898},{"x":0.8120567202568054,"y":0.1896774172782898},{"x":0.8120567202568054,"y":0.2038709670305252},{"x":0.8102836608886719,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8102836608886719,0.1896774172782898,0.8120567202568054,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783687710762024,"y":0.1896774172782898},{"x":0.8031914830207825,"y":0.1896774172782898},{"x":0.8031914830207825,"y":0.2038709670305252},{"x":0.7783687710762024,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.7783687710762024,0.1896774172782898,0.8031914830207825,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7677304744720459,"y":0.1896774172782898},{"x":0.7730496525764465,"y":0.1896774172782898},{"x":0.7730496525764465,"y":0.2038709670305252},{"x":0.7677304744720459,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7677304744720459,0.1896774172782898,0.7730496525764465,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7464538812637329,"y":0.1896774172782898},{"x":0.7606382966041565,"y":0.1896774172782898},{"x":0.7606382966041565,"y":0.2038709670305252},{"x":0.7464538812637329,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7464538812637329,0.1896774172782898,0.7606382966041565,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180851101875305,"y":0.1896774172782898},{"x":0.741134762763977,"y":0.1896774172782898},{"x":0.741134762763977,"y":0.2038709670305252},{"x":0.7180851101875305,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.7180851101875305,0.1896774172782898,0.741134762763977,0.2038709670305252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7127659320831299,"y":0.1896774172782898},{"x":0.716312050819397,"y":0.1896774172782898},{"x":0.716312050819397,"y":0.2038709670305252},{"x":0.7127659320831299,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7127659320831299,0.1896774172782898,0.716312050819397,0.2038709670305252]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ar","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6790780425071716,"y":0.18709677457809448},{"x":0.8120567202568054,"y":0.18580645322799683},{"x":0.8120567202568054,"y":0.2038709670305252},{"x":0.6790780425071716,"y":0.2038709670305252}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6740780425071716,0.18009677457809448,0.8170567202568054,0.2108709670305252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.902482271194458,"y":0.18709677457809448},{"x":0.9273049831390381,"y":0.18709677457809448},{"x":0.9273049831390381,"y":0.19870968163013458},{"x":0.902482271194458,"y":0.19870968163013458}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ساقه","boundary":[0.902482271194458,0.18709677457809448,0.9273049831390381,0.19870968163013458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.902482271194458,"y":0.18709677457809448},{"x":0.9273049831390381,"y":0.18709677457809448},{"x":0.9273049831390381,"y":0.19870968163013458},{"x":0.902482271194458,"y":0.19870968163013458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.897482271194458,0.18009677457809448,0.9323049831390381,0.2057096816301346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.771276593208313,"y":0.20258064568042755},{"x":0.8031914830207825,"y":0.2038709670305252},{"x":0.8014184236526489,"y":0.21806451678276062},{"x":0.7695035338401794,"y":0.21677419543266296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برگدار","boundary":[0.771276593208313,0.20258064568042755,0.8014184236526489,0.21806451678276062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76241135597229,"y":0.2012903243303299},{"x":0.7677304744720459,"y":0.20258064568042755},{"x":0.7659574747085571,"y":0.2154838740825653},{"x":0.7606382966041565,"y":0.2154838740825653}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.76241135597229,0.2012903243303299,0.7659574747085571,0.2154838740825653]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76241135597229,"y":0.2012903243303299},{"x":0.8031914830207825,"y":0.2038709670305252},{"x":0.8014184236526489,"y":0.21806451678276062},{"x":0.7606382966041565,"y":0.2154838740825653}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.75741135597229,0.1942903243303299,0.8064184236526489,0.22506451678276063],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9007092118263245,"y":0.21677419543266296},{"x":0.9273049831390381,"y":0.21806451678276062},{"x":0.9255319237709045,"y":0.23225806653499603},{"x":0.8989361524581909,"y":0.23096774518489838}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"برگ","boundary":[0.9007092118263245,0.21677419543266296,0.9255319237709045,0.23225806653499603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9007092118263245,"y":0.21677419543266296},{"x":0.9273049831390381,"y":0.21806451678276062},{"x":0.9255319237709045,"y":0.23225806653499603},{"x":0.8989361524581909,"y":0.23096774518489838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.8957092118263245,0.20977419543266296,0.9305319237709045,0.23925806653499604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9095744490623474,"y":0.24903225898742676},{"x":0.9255319237709045,"y":0.2451612949371338},{"x":0.932624101638794,"y":0.259354829788208},{"x":0.914893627166748,"y":0.263225793838501}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"گل","boundary":[0.9095744490623474,0.24903225898742676,0.932624101638794,0.259354829788208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9095744490623474,"y":0.24903225898742676},{"x":0.9255319237709045,"y":0.2451612949371338},{"x":0.932624101638794,"y":0.259354829788208},{"x":0.914893627166748,"y":0.263225793838501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.9045744490623474,0.24203225898742675,0.937624101638794,0.266354829788208],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8971630930900574,"y":0.3096774220466614},{"x":0.9308510422706604,"y":0.3122580647468567},{"x":0.9273049831390381,"y":0.33032259345054626},{"x":0.8953900933265686,"y":0.32774192094802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8971630930900574,0.3096774220466614,0.9273049831390381,0.33032259345054626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8723404407501221,"y":0.3083871006965637},{"x":0.890070915222168,"y":0.3096774220466614},{"x":0.8882978558540344,"y":0.32774192094802856},{"x":0.8705673813819885,"y":0.3264515995979309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8723404407501221,0.3083871006965637,0.8882978558540344,0.32774192094802856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8723404407501221,"y":0.3083871006965637},{"x":0.9290780425071716,"y":0.3122580647468567},{"x":0.9273049831390381,"y":0.33032259345054626},{"x":0.8705673813819885,"y":0.3264515995979309}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8673404407501221,0.3013871006965637,0.9323049831390381,0.33732259345054627],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120567202568054,"y":0.21935483813285828},{"x":0.813829779624939,"y":0.21935483813285828},{"x":0.813829779624939,"y":0.2335483878850937},{"x":0.8120567202568054,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8120567202568054,0.21935483813285828,0.813829779624939,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783687710762024,"y":0.21935483813285828},{"x":0.8031914830207825,"y":0.21935483813285828},{"x":0.8031914830207825,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7783687710762024,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7783687710762024,0.21935483813285828,0.8031914830207825,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7677304744720459,"y":0.21935483813285828},{"x":0.7730496525764465,"y":0.21935483813285828},{"x":0.7730496525764465,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7677304744720459,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7677304744720459,0.21935483813285828,0.7730496525764465,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234042286872864,"y":0.21935483813285828},{"x":0.7641844153404236,"y":0.21935483813285828},{"x":0.7641844153404236,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7234042286872864,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سرنیزمای","boundary":[0.7234042286872864,0.21935483813285828,0.7641844153404236,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145389914512634,"y":0.21935483813285828},{"x":0.7180851101875305,"y":0.21935483813285828},{"x":0.7180851101875305,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7145389914512634,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7145389914512634,0.21935483813285828,0.7180851101875305,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843971610069275,"y":0.21935483813285828},{"x":0.707446813583374,"y":0.21935483813285828},{"x":0.707446813583374,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6843971610069275,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6843971610069275,0.21935483813285828,0.707446813583374,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507092118263245,"y":0.21935483813285828},{"x":0.6790780425071716,"y":0.21935483813285828},{"x":0.6790780425071716,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6507092118263245,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.6507092118263245,0.21935483813285828,0.6790780425071716,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640070915222168,"y":0.21935483813285828},{"x":0.6436170339584351,"y":0.21935483813285828},{"x":0.6436170339584351,"y":0.2335483878850937},{"x":0.640070915222168,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.640070915222168,0.21935483813285828,0.6436170339584351,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223404407501221,"y":0.21935483813285828},{"x":0.6329787373542786,"y":0.21935483813285828},{"x":0.6329787373542786,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6223404407501221,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6223404407501221,0.21935483813285828,0.6329787373542786,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904255509376526,"y":0.21935483813285828},{"x":0.618794322013855,"y":0.21935483813285828},{"x":0.618794322013855,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5904255509376526,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5904255509376526,0.21935483813285828,0.618794322013855,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602836608886719,"y":0.21935483813285828},{"x":0.585106372833252,"y":0.21935483813285828},{"x":0.585106372833252,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5602836608886719,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.5602836608886719,0.21935483813285828,0.585106372833252,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496453642845154,"y":0.21935483813285828},{"x":0.5531914830207825,"y":0.21935483813285828},{"x":0.5531914830207825,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5496453642845154,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5496453642845154,0.21935483813285828,0.5531914830207825,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035461187362671,"y":0.21935483813285828},{"x":0.5443262457847595,"y":0.21935483813285828},{"x":0.5443262457847595,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5035461187362671,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درحاشیه","boundary":[0.5035461187362671,0.21935483813285828,0.5443262457847595,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4716311991214752,"y":0.21935483813285828},{"x":0.49822694063186646,"y":0.21935483813285828},{"x":0.49822694063186646,"y":0.2335483878850937},{"x":0.4716311991214752,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.4716311991214752,0.21935483813285828,0.49822694063186646,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45921987295150757,"y":0.21935483813285828},{"x":0.466312050819397,"y":0.21935483813285828},{"x":0.466312050819397,"y":0.2335483878850937},{"x":0.45921987295150757,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.45921987295150757,0.21935483813285828,0.466312050819397,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42553192377090454,"y":0.21935483813285828},{"x":0.4521276652812958,"y":0.21935483813285828},{"x":0.4521276652812958,"y":0.2335483878850937},{"x":0.42553192377090454,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.42553192377090454,0.21935483813285828,0.4521276652812958,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38297873735427856,"y":0.21935483813285828},{"x":0.4202127754688263,"y":0.21935483813285828},{"x":0.4202127754688263,"y":0.2335483878850937},{"x":0.38297873735427856,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارهای","boundary":[0.38297873735427856,0.21935483813285828,0.4202127754688263,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3546099364757538,"y":0.21935483813285828},{"x":0.3794326186180115,"y":0.21935483813285828},{"x":0.3794326186180115,"y":0.2335483878850937},{"x":0.3546099364757538,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظریف","boundary":[0.3546099364757538,0.21935483813285828,0.3794326186180115,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3439716398715973,"y":0.21935483813285828},{"x":0.347517728805542,"y":0.21935483813285828},{"x":0.347517728805542,"y":0.2335483878850937},{"x":0.3439716398715973,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3439716398715973,0.21935483813285828,0.347517728805542,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32801419496536255,"y":0.21935483813285828},{"x":0.3368794322013855,"y":0.21935483813285828},{"x":0.3368794322013855,"y":0.2335483878850937},{"x":0.32801419496536255,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32801419496536255,0.21935483813285828,0.3368794322013855,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014184534549713,"y":0.21935483813285828},{"x":0.3226950466632843,"y":0.21935483813285828},{"x":0.3226950466632843,"y":0.2335483878850937},{"x":0.3014184534549713,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.3014184534549713,0.21935483813285828,0.3226950466632843,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28014183044433594,"y":0.21935483813285828},{"x":0.2943262457847595,"y":0.21935483813285828},{"x":0.2943262457847595,"y":0.2335483878850937},{"x":0.28014183044433594,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.28014183044433594,0.21935483813285828,0.2943262457847595,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26950353384017944,"y":0.21935483813285828},{"x":0.2748226821422577,"y":0.21935483813285828},{"x":0.2748226821422577,"y":0.2335483878850937},{"x":0.26950353384017944,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26950353384017944,0.21935483813285828,0.2748226821422577,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23758865892887115,"y":0.21935483813285828},{"x":0.26595744490623474,"y":0.21935483813285828},{"x":0.26595744490623474,"y":0.2335483878850937},{"x":0.23758865892887115,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.23758865892887115,0.21935483813285828,0.26595744490623474,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22517730295658112,"y":0.21935483813285828},{"x":0.23049645125865936,"y":0.21935483813285828},{"x":0.23049645125865936,"y":0.2335483878850937},{"x":0.22517730295658112,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22517730295658112,0.21935483813285828,0.23049645125865936,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19326241314411163,"y":0.21935483813285828},{"x":0.21985815465450287,"y":0.21935483813285828},{"x":0.21985815465450287,"y":0.2335483878850937},{"x":0.19326241314411163,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاری","boundary":[0.19326241314411163,0.21935483813285828,0.21985815465450287,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1595744639635086,"y":0.21935483813285828},{"x":0.1879432648420334,"y":0.21935483813285828},{"x":0.1879432648420334,"y":0.2335483878850937},{"x":0.1595744639635086,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.1595744639635086,0.21935483813285828,0.1879432648420334,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1560283750295639,"y":0.21935483813285828},{"x":0.1595744639635086,"y":0.21935483813285828},{"x":0.1595744639635086,"y":0.2335483878850937},{"x":0.1560283750295639,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1560283750295639,0.21935483813285828,0.1595744639635086,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10815602540969849,"y":0.21935483813285828},{"x":0.15070922672748566,"y":0.21935483813285828},{"x":0.15070922672748566,"y":0.2335483878850937},{"x":0.10815602540969849,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.10815602540969849,0.21935483813285828,0.15070922672748566,0.2335483878850937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.21935483813285828},{"x":0.10283687710762024,"y":0.21935483813285828},{"x":0.10283687710762024,"y":0.2335483878850937},{"x":0.07092198729515076,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ساقیای","boundary":[0.07092198729515076,0.21935483813285828,0.10283687710762024,0.2335483878850937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.21935483813285828},{"x":0.813829779624939,"y":0.21935483813285828},{"x":0.813829779624939,"y":0.2335483878850937},{"x":0.07092198729515076,"y":0.2335483878850937}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.06592198729515075,0.21235483813285827,0.818829779624939,0.2405483878850937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783687710762024,"y":0.23225806653499603},{"x":0.8031914830207825,"y":0.23225806653499603},{"x":0.8031914830207825,"y":0.24903225898742676},{"x":0.7783687710762024,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.7783687710762024,0.23225806653499603,0.8031914830207825,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429078221321106,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7730496525764465,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7730496525764465,"y":0.24903225898742676},{"x":0.7429078221321106,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.7429078221321106,0.2335483878850937,0.7730496525764465,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728723406791687,"y":0.2335483878850937},{"x":0.73758864402771,"y":0.2335483878850937},{"x":0.73758864402771,"y":0.24903225898742676},{"x":0.728723406791687,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.728723406791687,0.2335483878850937,0.73758864402771,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039006948471069,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7234042286872864,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7234042286872864,"y":0.24903225898742676},{"x":0.7039006948471069,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7039006948471069,0.2335483878850937,0.7234042286872864,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985815763473511,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7003546357154846,"y":0.2335483878850937},{"x":0.7003546357154846,"y":0.24903225898742676},{"x":0.6985815763473511,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6985815763473511,0.2335483878850937,0.7003546357154846,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682624101638794,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6914893388748169,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6914893388748169,"y":0.24903225898742676},{"x":0.682624101638794,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.682624101638794,0.2335483878850937,0.6914893388748169,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652482271194458,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6773049831390381,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6773049831390381,"y":0.24903225898742676},{"x":0.652482271194458,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.652482271194458,0.2335483878850937,0.6773049831390381,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223404407501221,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6471630930900574,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6471630930900574,"y":0.24903225898742676},{"x":0.6223404407501221,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیرین","boundary":[0.6223404407501221,0.2335483878850937,0.6471630930900574,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588652491569519,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6152482032775879,"y":0.2335483878850937},{"x":0.6152482032775879,"y":0.24903225898742676},{"x":0.588652491569519,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کاردار","boundary":[0.588652491569519,0.2335483878850937,0.6152482032775879,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5797872543334961,"y":0.2335483878850937},{"x":0.585106372833252,"y":0.2335483878850937},{"x":0.585106372833252,"y":0.24903225898742676},{"x":0.5797872543334961,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5797872543334961,0.2335483878850937,0.585106372833252,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372340679168701,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5726950168609619,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5726950168609619,"y":0.24903225898742676},{"x":0.5372340679168701,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفیدفام","boundary":[0.5372340679168701,0.2335483878850937,0.5726950168609619,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5248227119445801,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5301418304443359,"y":0.2335483878850937},{"x":0.5301418304443359,"y":0.24903225898742676},{"x":0.5248227119445801,"y":0.24903225898742676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5248227119445801,0.2335483878850937,0.5301418304443359,0.24903225898742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106382966041565,"y":0.23483870923519135},{"x":0.5195035338401794,"y":0.23483870923519135},{"x":0.5195035338401794,"y":0.2503225803375244},{"x":0.5106382966041565,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5106382966041565,0.23483870923519135,0.5195035338401794,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49468085169792175,"y":0.23483870923519135},{"x":0.5053191781044006,"y":0.23483870923519135},{"x":0.5053191781044006,"y":0.2503225803375244},{"x":0.49468085169792175,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.49468085169792175,0.23483870923519135,0.5053191781044006,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47695034742355347,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4893617033958435,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4893617033958435,"y":0.2503225803375244},{"x":0.47695034742355347,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.47695034742355347,0.23483870923519135,0.4893617033958435,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4680851101875305,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4716311991214752,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4716311991214752,"y":0.2503225803375244},{"x":0.4680851101875305,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4680851101875305,0.23483870923519135,0.4716311991214752,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343971610069275,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4609929025173187,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4609929025173187,"y":0.2503225803375244},{"x":0.4343971610069275,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاردار","boundary":[0.4343971610069275,0.23483870923519135,0.4609929025173187,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423758864402771,"y":0.23483870923519135},{"x":0.42907801270484924,"y":0.23483870923519135},{"x":0.42907801270484924,"y":0.2503225803375244},{"x":0.423758864402771,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.423758864402771,0.23483870923519135,0.42907801270484924,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095744788646698,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4166666567325592,"y":0.23483870923519135},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2503225803375244},{"x":0.4095744788646698,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کر","boundary":[0.4095744788646698,0.23483870923519135,0.4166666567325592,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38652482628822327,"y":0.23483870923519135},{"x":0.402482271194458,"y":0.23483870923519135},{"x":0.402482271194458,"y":0.2503225803375244},{"x":0.38652482628822327,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کینه","boundary":[0.38652482628822327,0.23483870923519135,0.402482271194458,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3652482330799103,"y":0.23483870923519135},{"x":0.381205677986145,"y":0.23483870923519135},{"x":0.381205677986145,"y":0.2503225803375244},{"x":0.3652482330799103,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.3652482330799103,0.23483870923519135,0.381205677986145,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3546099364757538,"y":0.23483870923519135},{"x":0.3581560254096985,"y":0.23483870923519135},{"x":0.3581560254096985,"y":0.2503225803375244},{"x":0.3546099364757538,"y":0.2503225803375244}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3546099364757538,0.23483870923519135,0.3581560254096985,0.2503225803375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120567202568054,"y":0.24645161628723145},{"x":0.8120567202568054,"y":0.24645161628723145},{"x":0.8120567202568054,"y":0.2658064663410187},{"x":0.8120567202568054,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8120567202568054,0.24645161628723145,0.8120567202568054,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695035338401794,"y":0.24645161628723145},{"x":0.8031914830207825,"y":0.24645161628723145},{"x":0.8031914830207825,"y":0.2658064663410187},{"x":0.7695035338401794,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.7695035338401794,0.24645161628723145,0.8031914830207825,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758865237236023,"y":0.24645161628723145},{"x":0.7641844153404236,"y":0.24645161628723145},{"x":0.7641844153404236,"y":0.2658064663410187},{"x":0.758865237236023,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.758865237236023,0.24645161628723145,0.7641844153404236,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7198581695556641,"y":0.24645161628723145},{"x":0.7553191781044006,"y":0.24645161628723145},{"x":0.7553191781044006,"y":0.2658064663410187},{"x":0.7198581695556641,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.7198581695556641,0.24645161628723145,0.7553191781044006,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109929323196411,"y":0.24645161628723145},{"x":0.716312050819397,"y":0.24645161628723145},{"x":0.716312050819397,"y":0.2658064663410187},{"x":0.7109929323196411,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109929323196411,0.24645161628723145,0.716312050819397,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968085169792175,"y":0.24645161628723145},{"x":0.7056737542152405,"y":0.24645161628723145},{"x":0.7056737542152405,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6968085169792175,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6968085169792175,0.24645161628723145,0.7056737542152405,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.24645161628723145},{"x":0.6968085169792175,"y":0.24645161628723145},{"x":0.6968085169792175,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6666666865348816,0.24645161628723145,0.6968085169792175,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223404407501221,"y":0.24645161628723145},{"x":0.6560283899307251,"y":0.24645161628723145},{"x":0.6560283899307251,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6223404407501221,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"کبدهای","boundary":[0.6223404407501221,0.24645161628723145,0.6560283899307251,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5780141949653625,"y":0.24645161628723145},{"x":0.6134752035140991,"y":0.24645161628723145},{"x":0.6134752035140991,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5780141949653625,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5780141949653625,0.24645161628723145,0.6134752035140991,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5585106611251831,"y":0.24645161628723145},{"x":0.5709219574928284,"y":0.24645161628723145},{"x":0.5709219574928284,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5585106611251831,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5585106611251831,0.24645161628723145,0.5709219574928284,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372340679168701,"y":0.24645161628723145},{"x":0.5514184236526489,"y":0.24645161628723145},{"x":0.5514184236526489,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5372340679168701,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5372340679168701,0.24645161628723145,0.5514184236526489,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5265957713127136,"y":0.24645161628723145},{"x":0.5319148898124695,"y":0.24645161628723145},{"x":0.5319148898124695,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5265957713127136,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5265957713127136,0.24645161628723145,0.5319148898124695,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49468085169792175,"y":0.24645161628723145},{"x":0.521276593208313,"y":0.24645161628723145},{"x":0.521276593208313,"y":0.2658064663410187},{"x":0.49468085169792175,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.49468085169792175,0.24645161628723145,0.521276593208313,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47340425848960876,"y":0.24645161628723145},{"x":0.4929077923297882,"y":0.24645161628723145},{"x":0.4929077923297882,"y":0.2658064663410187},{"x":0.47340425848960876,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.47340425848960876,0.24645161628723145,0.4929077923297882,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.445035457611084,"y":0.24645161628723145},{"x":0.46985816955566406,"y":0.24645161628723145},{"x":0.46985816955566406,"y":0.2658064663410187},{"x":0.445035457611084,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.445035457611084,0.24645161628723145,0.46985816955566406,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423758864402771,"y":0.24645161628723145},{"x":0.43971630930900574,"y":0.24645161628723145},{"x":0.43971630930900574,"y":0.2658064663410187},{"x":0.423758864402771,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.423758864402771,0.24645161628723145,0.43971630930900574,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39361703395843506,"y":0.24645161628723145},{"x":0.4166666567325592,"y":0.24645161628723145},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2658064663410187},{"x":0.39361703395843506,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلچه","boundary":[0.39361703395843506,0.24645161628723145,0.4166666567325592,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38652482628822327,"y":0.24645161628723145},{"x":0.39361703395843506,"y":0.24645161628723145},{"x":0.39361703395843506,"y":0.2658064663410187},{"x":0.38652482628822327,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38652482628822327,0.24645161628723145,0.39361703395843506,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.347517728805542,"y":0.24645161628723145},{"x":0.381205677986145,"y":0.24645161628723145},{"x":0.381205677986145,"y":0.2658064663410187},{"x":0.347517728805542,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.347517728805542,0.24645161628723145,0.381205677986145,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33156028389930725,"y":0.24645161628723145},{"x":0.34219858050346375,"y":0.24645161628723145},{"x":0.34219858050346375,"y":0.2658064663410187},{"x":0.33156028389930725,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33156028389930725,0.24645161628723145,0.34219858050346375,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31382977962493896,"y":0.24645161628723145},{"x":0.326241135597229,"y":0.24645161628723145},{"x":0.326241135597229,"y":0.2658064663410187},{"x":0.31382977962493896,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رأس","boundary":[0.31382977962493896,0.24645161628723145,0.326241135597229,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014184534549713,"y":0.24645161628723145},{"x":0.30673760175704956,"y":0.24645161628723145},{"x":0.30673760175704956,"y":0.2658064663410187},{"x":0.3014184534549713,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3014184534549713,0.24645161628723145,0.30673760175704956,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28723403811454773,"y":0.24645161628723145},{"x":0.2978723347187042,"y":0.24645161628723145},{"x":0.2978723347187042,"y":0.2658064663410187},{"x":0.28723403811454773,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.28723403811454773,0.24645161628723145,0.2978723347187042,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2570922076702118,"y":0.24645161628723145},{"x":0.2854609787464142,"y":0.24645161628723145},{"x":0.2854609787464142,"y":0.2658064663410187},{"x":0.2570922076702118,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.2570922076702118,0.24645161628723145,0.2854609787464142,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.24645161628723145},{"x":0.24822695553302765,"y":0.24645161628723145},{"x":0.24822695553302765,"y":0.2658064663410187},{"x":0.20567375421524048,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.20567375421524048,0.24645161628723145,0.24822695553302765,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19148936867713928,"y":0.24645161628723145},{"x":0.20035460591316223,"y":0.24645161628723145},{"x":0.20035460591316223,"y":0.2658064663410187},{"x":0.19148936867713928,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19148936867713928,0.24645161628723145,0.20035460591316223,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16489361226558685,"y":0.24645161628723145},{"x":0.18617020547389984,"y":0.24645161628723145},{"x":0.18617020547389984,"y":0.2658064663410187},{"x":0.16489361226558685,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.16489361226558685,0.24645161628723145,0.18617020547389984,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14007091522216797,"y":0.24645161628723145},{"x":0.15780141949653625,"y":0.24645161628723145},{"x":0.15780141949653625,"y":0.2658064663410187},{"x":0.14007091522216797,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.14007091522216797,0.24645161628723145,0.15780141949653625,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10992907732725143,"y":0.24645161628723145},{"x":0.13475176692008972,"y":0.24645161628723145},{"x":0.13475176692008972,"y":0.2658064663410187},{"x":0.10992907732725143,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.10992907732725143,0.24645161628723145,0.13475176692008972,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10283687710762024,"y":0.24645161628723145},{"x":0.10638298094272614,"y":0.24645161628723145},{"x":0.10638298094272614,"y":0.2658064663410187},{"x":0.10283687710762024,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10283687710762024,0.24645161628723145,0.10638298094272614,0.2658064663410187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.24645161628723145},{"x":0.09574468433856964,"y":0.24645161628723145},{"x":0.09574468433856964,"y":0.2658064663410187},{"x":0.07092198729515076,"y":0.2658064663410187}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.07092198729515076,0.24645161628723145,0.09574468433856964,0.2658064663410187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.2335483878850937},{"x":0.8120567202568054,"y":0.22967742383480072},{"x":0.813829779624939,"y":0.26451611518859863},{"x":0.07092198729515076,"y":0.268387109041214}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.0641489353775978,0.22654838788509368,0.818829779624939,0.27151611518859864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640070915222168,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6755319237709045,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6755319237709045,"y":0.28129032254219055},{"x":0.640070915222168,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.640070915222168,0.2658064663410187,0.6755319237709045,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6347517967224121,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6365247964859009,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6365247964859009,"y":0.28129032254219055},{"x":0.6347517967224121,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6347517967224121,0.2658064663410187,0.6365247964859009,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046099066734314,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6276595592498779,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6276595592498779,"y":0.28129032254219055},{"x":0.6046099066734314,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6046099066734314,0.2658064663410187,0.6276595592498779,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5744680762290955,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5992907881736755,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5992907881736755,"y":0.28129032254219055},{"x":0.5744680762290955,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.5744680762290955,0.2658064663410187,0.5992907881736755,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563829779624939,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5691489577293396,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5691489577293396,"y":0.28129032254219055},{"x":0.563829779624939,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.563829779624939,0.2658064663410187,0.5691489577293396,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5354610085487366,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5585106611251831,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5585106611251831,"y":0.28129032254219055},{"x":0.5354610085487366,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.5354610085487366,0.2658064663410187,0.5585106611251831,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5195035338401794,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5283687710762024,"y":0.2658064663410187},{"x":0.5283687710762024,"y":0.28129032254219055},{"x":0.5195035338401794,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5195035338401794,0.2658064663410187,0.5283687710762024,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48049646615982056,"y":0.2658064663410187},{"x":0.51241135597229,"y":0.2658064663410187},{"x":0.51241135597229,"y":0.28129032254219055},{"x":0.48049646615982056,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نهنجی","boundary":[0.48049646615982056,0.2658064663410187,0.51241135597229,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44326239824295044,"y":0.2658064663410187},{"x":0.4751773178577423,"y":0.2658064663410187},{"x":0.4751773178577423,"y":0.28129032254219055},{"x":0.44326239824295044,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.44326239824295044,0.2658064663410187,0.4751773178577423,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343971610069275,"y":0.2658064663410187},{"x":0.4379432499408722,"y":0.2658064663410187},{"x":0.4379432499408722,"y":0.28129032254219055},{"x":0.4343971610069275,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4343971610069275,0.2658064663410187,0.4379432499408722,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3989361822605133,"y":0.2658064663410187},{"x":0.4273049533367157,"y":0.2658064663410187},{"x":0.4273049533367157,"y":0.28129032254219055},{"x":0.3989361822605133,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احاطه","boundary":[0.3989361822605133,0.2658064663410187,0.4273049533367157,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741134703159332,"y":0.2658064663410187},{"x":0.39361703395843506,"y":0.2658064663410187},{"x":0.39361703395843506,"y":0.28129032254219055},{"x":0.3741134703159332,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3741134703159332,0.2658064663410187,0.39361703395843506,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35992908477783203,"y":0.2658064663410187},{"x":0.368794322013855,"y":0.2658064663410187},{"x":0.368794322013855,"y":0.28129032254219055},{"x":0.35992908477783203,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35992908477783203,0.2658064663410187,0.368794322013855,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31382977962493896,"y":0.2658064663410187},{"x":0.35283687710762024,"y":0.2658064663410187},{"x":0.35283687710762024,"y":0.28129032254219055},{"x":0.31382977962493896,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.31382977962493896,0.2658064663410187,0.35283687710762024,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.283687949180603,"y":0.2658064663410187},{"x":0.3085106313228607,"y":0.2658064663410187},{"x":0.3085106313228607,"y":0.28129032254219055},{"x":0.283687949180603,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.283687949180603,0.2658064663410187,0.3085106313228607,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25886523723602295,"y":0.2658064663410187},{"x":0.2783688008785248,"y":0.2658064663410187},{"x":0.2783688008785248,"y":0.28129032254219055},{"x":0.25886523723602295,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.25886523723602295,0.2658064663410187,0.2783688008785248,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.228723406791687,"y":0.2658064663410187},{"x":0.2535460889339447,"y":0.2658064663410187},{"x":0.2535460889339447,"y":0.28129032254219055},{"x":0.228723406791687,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.228723406791687,0.2658064663410187,0.2535460889339447,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19148936867713928,"y":0.2658064663410187},{"x":0.22163119912147522,"y":0.2658064663410187},{"x":0.22163119912147522,"y":0.28129032254219055},{"x":0.19148936867713928,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"براكته","boundary":[0.19148936867713928,0.2658064663410187,0.22163119912147522,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18262411653995514,"y":0.2658064663410187},{"x":0.1843971610069275,"y":0.2658064663410187},{"x":0.1843971610069275,"y":0.28129032254219055},{"x":0.18262411653995514,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.18262411653995514,0.2658064663410187,0.1843971610069275,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14716312289237976,"y":0.2658064663410187},{"x":0.1773049682378769,"y":0.2658064663410187},{"x":0.1773049682378769,"y":0.28129032254219055},{"x":0.14716312289237976,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.14716312289237976,0.2658064663410187,0.1773049682378769,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13120567798614502,"y":0.2658064663410187},{"x":0.14539006352424622,"y":0.2658064663410187},{"x":0.14539006352424622,"y":0.28129032254219055},{"x":0.13120567798614502,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.13120567798614502,0.2658064663410187,0.14539006352424622,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08510638028383255,"y":0.2658064663410187},{"x":0.12056737393140793,"y":0.2658064663410187},{"x":0.12056737393140793,"y":0.28129032254219055},{"x":0.08510638028383255,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.08510638028383255,0.2658064663410187,0.12056737393140793,0.28129032254219055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.2658064663410187},{"x":0.0797872319817543,"y":0.2658064663410187},{"x":0.0797872319817543,"y":0.28129032254219055},{"x":0.06914893537759781,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.06914893537759781,0.2658064663410187,0.0797872319817543,0.28129032254219055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6755319237709045,"y":0.2658064663410187},{"x":0.6755319237709045,"y":0.28129032254219055},{"x":0.06914893537759781,"y":0.28129032254219055}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.0641489353775978,0.25880646634101867,0.6805319237709045,0.28829032254219056],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6808510422706604,"y":0.26451611518859863},{"x":0.7056737542152405,"y":0.26451611518859863},{"x":0.7056737542152405,"y":0.2761290371417999},{"x":0.6808510422706604,"y":0.2761290371417999}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تماما","boundary":[0.6808510422706604,0.26451611518859863,0.7056737542152405,0.2761290371417999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765957713127136,"y":0.26709678769111633},{"x":0.8031914830207825,"y":0.2658064663410187},{"x":0.8031914830207825,"y":0.2774193584918976},{"x":0.7765957713127136,"y":0.27870967984199524}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بقطر","boundary":[0.7765957713127136,0.26709678769111633,0.8031914830207825,0.2774193584918976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7659574747085571,"y":0.26709678769111633},{"x":0.7695035338401794,"y":0.26709678769111633},{"x":0.7695035338401794,"y":0.27870967984199524},{"x":0.7659574747085571,"y":0.27870967984199524}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7659574747085571,0.26709678769111633,0.7695035338401794,0.27870967984199524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.716312050819397,"y":0.26709678769111633},{"x":0.7570921778678894,"y":0.26709678769111633},{"x":0.7570921778678894,"y":0.27870967984199524},{"x":0.716312050819397,"y":0.27870967984199524}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.716312050819397,0.26709678769111633,0.7570921778678894,0.27870967984199524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109929323196411,"y":0.26709678769111633},{"x":0.7127659320831299,"y":0.26709678769111633},{"x":0.7127659320831299,"y":0.27870967984199524},{"x":0.7109929323196411,"y":0.27870967984199524}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109929323196411,0.26709678769111633,0.7127659320831299,0.27870967984199524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748227119445801,"y":0.2800000011920929},{"x":0.804964542388916,"y":0.2800000011920929},{"x":0.804964542388916,"y":0.29548385739326477},{"x":0.7748227119445801,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7748227119445801,0.2800000011920929,0.804964542388916,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393617033958435,"y":0.2800000011920929},{"x":0.7695035338401794,"y":0.2800000011920929},{"x":0.7695035338401794,"y":0.29548385739326477},{"x":0.7393617033958435,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.7393617033958435,0.2800000011920929,0.7695035338401794,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7340425252914429,"y":0.2800000011920929},{"x":0.7358155846595764,"y":0.2800000011920929},{"x":0.7358155846595764,"y":0.29548385739326477},{"x":0.7340425252914429,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7340425252914429,0.2800000011920929,0.7358155846595764,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968085169792175,"y":0.2800000011920929},{"x":0.7269503474235535,"y":0.2800000011920929},{"x":0.7269503474235535,"y":0.29548385739326477},{"x":0.6968085169792175,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.6968085169792175,0.2800000011920929,0.7269503474235535,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682624101638794,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6914893388748169,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6914893388748169,"y":0.29548385739326477},{"x":0.682624101638794,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.682624101638794,0.2800000011920929,0.6914893388748169,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595744490623474,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6773049831390381,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6773049831390381,"y":0.29548385739326477},{"x":0.6595744490623474,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.6595744490623474,0.2800000011920929,0.6773049831390381,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507092118263245,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6542553305625916,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6542553305625916,"y":0.29548385739326477},{"x":0.6507092118263245,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6507092118263245,0.2800000011920929,0.6542553305625916,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609929084777832,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6453900933265686,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6453900933265686,"y":0.29548385739326477},{"x":0.609929084777832,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"گلچهها","boundary":[0.609929084777832,0.2800000011920929,0.6453900933265686,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5709219574928284,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6028369069099426,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6028369069099426,"y":0.29548385739326477},{"x":0.5709219574928284,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لولای","boundary":[0.5709219574928284,0.2800000011920929,0.6028369069099426,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620567202568054,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5656028389930725,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5656028389930725,"y":0.29548385739326477},{"x":0.5620567202568054,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5620567202568054,0.2800000011920929,0.5656028389930725,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5407801270484924,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5567376017570496,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5567376017570496,"y":0.29548385739326477},{"x":0.5407801270484924,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.5407801270484924,0.2800000011920929,0.5567376017570496,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5070921778678894,"y":0.2800000011920929},{"x":0.533687949180603,"y":0.2800000011920929},{"x":0.533687949180603,"y":0.29548385739326477},{"x":0.5070921778678894,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5070921778678894,0.2800000011920929,0.533687949180603,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4716311991214752,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5017730593681335,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5017730593681335,"y":0.29548385739326477},{"x":0.4716311991214752,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لولای","boundary":[0.4716311991214752,0.2800000011920929,0.5017730593681335,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4414893686771393,"y":0.2800000011920929},{"x":0.466312050819397,"y":0.2800000011920929},{"x":0.466312050819397,"y":0.29548385739326477},{"x":0.4414893686771393,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4414893686771393,0.2800000011920929,0.466312050819397,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43617022037506104,"y":0.2800000011920929},{"x":0.43971630930900574,"y":0.2800000011920929},{"x":0.43971630930900574,"y":0.29548385739326477},{"x":0.43617022037506104,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43617022037506104,0.2800000011920929,0.43971630930900574,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423758864402771,"y":0.2800000011920929},{"x":0.42907801270484924,"y":0.2800000011920929},{"x":0.42907801270484924,"y":0.29548385739326477},{"x":0.423758864402771,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.423758864402771,0.2800000011920929,0.42907801270484924,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38652482628822327,"y":0.2800000011920929},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2800000011920929},{"x":0.4166666567325592,"y":0.29548385739326477},{"x":0.38652482628822327,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پهنکی","boundary":[0.38652482628822327,0.2800000011920929,0.4166666567325592,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33510637283325195,"y":0.2800000011920929},{"x":0.381205677986145,"y":0.2800000011920929},{"x":0.381205677986145,"y":0.29548385739326477},{"x":0.33510637283325195,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استوانای","boundary":[0.33510637283325195,0.2800000011920929,0.381205677986145,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.326241135597229,"y":0.2800000011920929},{"x":0.32801419496536255,"y":0.2800000011920929},{"x":0.32801419496536255,"y":0.29548385739326477},{"x":0.326241135597229,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.326241135597229,0.2800000011920929,0.32801419496536255,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819148898124695,"y":0.2800000011920929},{"x":0.32092198729515076,"y":0.2800000011920929},{"x":0.32092198729515076,"y":0.29548385739326477},{"x":0.2819148898124695,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.2819148898124695,0.2800000011920929,0.32092198729515076,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24822695553302765,"y":0.2800000011920929},{"x":0.2748226821422577,"y":0.2800000011920929},{"x":0.2748226821422577,"y":0.29548385739326477},{"x":0.24822695553302765,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.24822695553302765,0.2800000011920929,0.2748226821422577,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2322695106267929,"y":0.2800000011920929},{"x":0.2429078072309494,"y":0.2800000011920929},{"x":0.2429078072309494,"y":0.29548385739326477},{"x":0.2322695106267929,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.2322695106267929,0.2800000011920929,0.2429078072309494,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20035460591316223,"y":0.2800000011920929},{"x":0.22695034742355347,"y":0.2800000011920929},{"x":0.22695034742355347,"y":0.29548385739326477},{"x":0.20035460591316223,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.20035460591316223,0.2800000011920929,0.22695034742355347,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18971630930900574,"y":0.2800000011920929},{"x":0.19503545761108398,"y":0.2800000011920929},{"x":0.19503545761108398,"y":0.29548385739326477},{"x":0.18971630930900574,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18971630930900574,0.2800000011920929,0.19503545761108398,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1489361673593521,"y":0.2800000011920929},{"x":0.1843971610069275,"y":0.2800000011920929},{"x":0.1843971610069275,"y":0.29548385739326477},{"x":0.1489361673593521,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زائدهای","boundary":[0.1489361673593521,0.2800000011920929,0.1843971610069275,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12056737393140793,"y":0.2800000011920929},{"x":0.14361701905727386,"y":0.2800000011920929},{"x":0.14361701905727386,"y":0.29548385739326477},{"x":0.12056737393140793,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشو","boundary":[0.12056737393140793,0.2800000011920929,0.14361701905727386,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11170212924480438,"y":0.2800000011920929},{"x":0.11347517371177673,"y":0.2800000011920929},{"x":0.11347517371177673,"y":0.29548385739326477},{"x":0.11170212924480438,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.11170212924480438,0.2800000011920929,0.11347517371177673,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08510638028383255,"y":0.2800000011920929},{"x":0.10638298094272614,"y":0.2800000011920929},{"x":0.10638298094272614,"y":0.29548385739326477},{"x":0.08510638028383255,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.08510638028383255,0.2800000011920929,0.10638298094272614,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.2800000011920929},{"x":0.0797872319817543,"y":0.2800000011920929},{"x":0.0797872319817543,"y":0.29548385739326477},{"x":0.06914893537759781,"y":0.29548385739326477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.06914893537759781,0.2800000011920929,0.0797872319817543,0.29548385739326477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783687949180603,"y":0.29806452989578247},{"x":0.804964542388916,"y":0.29806452989578247},{"x":0.804964542388916,"y":0.3096774220466614},{"x":0.783687949180603,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.783687949180603,0.29806452989578247,0.804964542388916,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429078221321106,"y":0.29806452989578247},{"x":0.7783687710762024,"y":0.29806452989578247},{"x":0.7783687710762024,"y":0.3096774220466614},{"x":0.7429078221321106,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انشعاب","boundary":[0.7429078221321106,0.29806452989578247,0.7783687710762024,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145389914512634,"y":0.29806452989578247},{"x":0.73758864402771,"y":0.29806452989578247},{"x":0.73758864402771,"y":0.3096774220466614},{"x":0.7145389914512634,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ریشو","boundary":[0.7145389914512634,0.29806452989578247,0.73758864402771,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056737542152405,"y":0.29806452989578247},{"x":0.7092198729515076,"y":0.29806452989578247},{"x":0.7092198729515076,"y":0.3096774220466614},{"x":0.7056737542152405,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7056737542152405,0.29806452989578247,0.7092198729515076,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6684397459030151,"y":0.29806452989578247},{"x":0.7003546357154846,"y":0.29806452989578247},{"x":0.7003546357154846,"y":0.3096774220466614},{"x":0.6684397459030151,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فندقدها","boundary":[0.6684397459030151,0.29806452989578247,0.7003546357154846,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618794322013855,"y":0.29806452989578247},{"x":0.661347508430481,"y":0.29806452989578247},{"x":0.661347508430481,"y":0.3096774220466614},{"x":0.618794322013855,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.618794322013855,0.29806452989578247,0.661347508430481,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609929084777832,"y":0.29806452989578247},{"x":0.6134752035140991,"y":0.29806452989578247},{"x":0.6134752035140991,"y":0.3096774220466614},{"x":0.609929084777832,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.609929084777832,0.29806452989578247,0.6134752035140991,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588652491569519,"y":0.29806452989578247},{"x":0.6046099066734314,"y":0.29806452989578247},{"x":0.6046099066734314,"y":0.3096774220466614},{"x":0.588652491569519,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جقه","boundary":[0.588652491569519,0.29806452989578247,0.6046099066734314,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5585106611251831,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5833333134651184,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3096774220466614},{"x":0.5585106611251831,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5585106611251831,0.29806452989578247,0.5833333134651184,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508865237236023,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5531914830207825,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5531914830207825,"y":0.3096774220466614},{"x":0.508865237236023,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پولکهای","boundary":[0.508865237236023,0.29806452989578247,0.5531914830207825,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45921987295150757,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5035461187362671,"y":0.29806452989578247},{"x":0.5035461187362671,"y":0.3096774220466614},{"x":0.45921987295150757,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ریشكدار","boundary":[0.45921987295150757,0.29806452989578247,0.5035461187362671,0.3096774220466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45390069484710693,"y":0.29806452989578247},{"x":0.457446813583374,"y":0.29806452989578247},{"x":0.457446813583374,"y":0.3096774220466614},{"x":0.45390069484710693,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45390069484710693,0.29806452989578247,0.457446813583374,0.3096774220466614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.029999999329447746}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.26451611518859863},{"x":0.804964542388916,"y":0.26451611518859863},{"x":0.804964542388916,"y":0.3096774220466614},{"x":0.06914893537759781,"y":0.3096774220466614}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.0641489353775978,0.2575161151885986,0.809964542388916,0.3166774220466614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8102836608886719,"y":0.31354838609695435},{"x":0.8120567202568054,"y":0.31354838609695435},{"x":0.8120567202568054,"y":0.32258063554763794},{"x":0.8102836608886719,"y":0.32258063554763794}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8102836608886719,0.31354838609695435,0.8120567202568054,0.32258063554763794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7570921778678894,"y":0.31354838609695435},{"x":0.8031914830207825,"y":0.31354838609695435},{"x":0.8031914830207825,"y":0.32258063554763794},{"x":0.7570921778678894,"y":0.3238709568977356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.7570921778678894,0.31354838609695435,0.8031914830207825,0.32258063554763794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8936170339584351,"y":0.32774192094802856},{"x":0.9273049831390381,"y":0.32774192094802856},{"x":0.9273049831390381,"y":0.3432258069515228},{"x":0.8936170339584351,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8936170339584351,0.32774192094802856,0.9273049831390381,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8297872543334961,"y":0.32774192094802856},{"x":0.8882978558540344,"y":0.32774192094802856},{"x":0.8882978558540344,"y":0.3432258069515228},{"x":0.8297872543334961,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.8297872543334961,0.32774192094802856,0.8882978558540344,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8102836608886719,"y":0.32774192094802856},{"x":0.8120567202568054,"y":0.32774192094802856},{"x":0.8120567202568054,"y":0.3432258069515228},{"x":0.8102836608886719,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8102836608886719,0.32774192094802856,0.8120567202568054,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7801418304443359,"y":0.32774192094802856},{"x":0.804964542388916,"y":0.32774192094802856},{"x":0.804964542388916,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7801418304443359,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.7801418304443359,0.32774192094802856,0.804964542388916,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535461187362671,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7748227119445801,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7748227119445801,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7535461187362671,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.7535461187362671,0.32774192094802856,0.7748227119445801,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7464538812637329,"y":0.32774192094802856},{"x":0.75,"y":0.32774192094802856},{"x":0.75,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7464538812637329,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7464538812637329,0.32774192094802856,0.75,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7198581695556641,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7393617033958435,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7393617033958435,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7198581695556641,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوی","boundary":[0.7198581695556641,0.32774192094802856,0.7393617033958435,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7127659320831299,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7145389914512634,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7145389914512634,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7127659320831299,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7127659320831299,0.32774192094802856,0.7145389914512634,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6914893388748169,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7056737542152405,"y":0.32774192094802856},{"x":0.7056737542152405,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6914893388748169,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6914893388748169,0.32774192094802856,0.7056737542152405,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631205677986145,"y":0.32774192094802856},{"x":0.686170220375061,"y":0.32774192094802856},{"x":0.686170220375061,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6631205677986145,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خوی","boundary":[0.6631205677986145,0.32774192094802856,0.686170220375061,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652482271194458,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6578013896942139,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6578013896942139,"y":0.3432258069515228},{"x":0.652482271194458,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.652482271194458,0.32774192094802856,0.6578013896942139,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241135001182556,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6471630930900574,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6471630930900574,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6241135001182556,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ماکو","boundary":[0.6241135001182556,0.32774192094802856,0.6471630930900574,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618794322013855,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6223404407501221,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6223404407501221,"y":0.3432258069515228},{"x":0.618794322013855,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.618794322013855,0.32774192094802856,0.6223404407501221,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868794322013855,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6134752035140991,"y":0.32774192094802856},{"x":0.6134752035140991,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5868794322013855,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشک","boundary":[0.5868794322013855,0.32774192094802856,0.6134752035140991,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620567202568054,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5815602540969849,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5815602540969849,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5620567202568054,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنبر","boundary":[0.5620567202568054,0.32774192094802856,0.5815602540969849,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567376017570496,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5585106611251831,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5585106611251831,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5567376017570496,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5567376017570496,0.32774192094802856,0.5585106611251831,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5283687710762024,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5496453642845154,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5496453642845154,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5283687710762024,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.5283687710762024,0.32774192094802856,0.5496453642845154,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5230496525764465,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5265957713127136,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5265957713127136,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5230496525764465,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5230496525764465,0.32774192094802856,0.5265957713127136,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49822694063186646,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5177304744720459,"y":0.32774192094802856},{"x":0.5177304744720459,"y":0.3432258069515228},{"x":0.49822694063186646,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.49822694063186646,0.32774192094802856,0.5177304744720459,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49113476276397705,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4929077923297882,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4929077923297882,"y":0.3432258069515228},{"x":0.49113476276397705,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49113476276397705,0.32774192094802856,0.4929077923297882,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4645390212535858,"y":0.32774192094802856},{"x":0.48404255509376526,"y":0.32774192094802856},{"x":0.48404255509376526,"y":0.3432258069515228},{"x":0.4645390212535858,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلفا","boundary":[0.4645390212535858,0.32774192094802856,0.48404255509376526,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45921987295150757,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4609929025173187,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4609929025173187,"y":0.3432258069515228},{"x":0.45921987295150757,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45921987295150757,0.32774192094802856,0.4609929025173187,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42907801270484924,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4521276652812958,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4521276652812958,"y":0.3432258069515228},{"x":0.42907801270484924,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زونوز","boundary":[0.42907801270484924,0.32774192094802856,0.4521276652812958,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42198580503463745,"y":0.32774192094802856},{"x":0.42553192377090454,"y":0.32774192094802856},{"x":0.42553192377090454,"y":0.3432258069515228},{"x":0.42198580503463745,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42198580503463745,0.32774192094802856,0.42553192377090454,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3989361822605133,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4166666567325592,"y":0.32774192094802856},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3432258069515228},{"x":0.3989361822605133,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بناب","boundary":[0.3989361822605133,0.32774192094802856,0.4166666567325592,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3882978856563568,"y":0.32774192094802856},{"x":0.3918439745903015,"y":0.32774192094802856},{"x":0.3918439745903015,"y":0.3432258069515228},{"x":0.3882978856563568,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3882978856563568,0.32774192094802856,0.3918439745903015,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35638296604156494,"y":0.32774192094802856},{"x":0.38297873735427856,"y":0.32774192094802856},{"x":0.38297873735427856,"y":0.3432258069515228},{"x":0.35638296604156494,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمسه","boundary":[0.35638296604156494,0.32774192094802856,0.38297873735427856,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3510638177394867,"y":0.32774192094802856},{"x":0.35283687710762024,"y":0.32774192094802856},{"x":0.35283687710762024,"y":0.3432258069515228},{"x":0.3510638177394867,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3510638177394867,0.32774192094802856,0.35283687710762024,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297872245311737,"y":0.32774192094802856},{"x":0.3439716398715973,"y":0.32774192094802856},{"x":0.3439716398715973,"y":0.3432258069515228},{"x":0.3297872245311737,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3297872245311737,0.32774192094802856,0.3439716398715973,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978723347187042,"y":0.32774192094802856},{"x":0.326241135597229,"y":0.32774192094802856},{"x":0.326241135597229,"y":0.3432258069515228},{"x":0.2978723347187042,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنجان","boundary":[0.2978723347187042,0.32774192094802856,0.326241135597229,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28723403811454773,"y":0.32774192094802856},{"x":0.292553186416626,"y":0.32774192094802856},{"x":0.292553186416626,"y":0.3432258069515228},{"x":0.28723403811454773,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28723403811454773,0.32774192094802856,0.292553186416626,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25886523723602295,"y":0.32774192094802856},{"x":0.2819148898124695,"y":0.32774192094802856},{"x":0.2819148898124695,"y":0.3432258069515228},{"x":0.25886523723602295,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیجار","boundary":[0.25886523723602295,0.32774192094802856,0.2819148898124695,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25177305936813354,"y":0.32774192094802856},{"x":0.25531914830207825,"y":0.32774192094802856},{"x":0.25531914830207825,"y":0.3432258069515228},{"x":0.25177305936813354,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25177305936813354,0.32774192094802856,0.25531914830207825,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21808511018753052,"y":0.32774192094802856},{"x":0.2464538961648941,"y":0.32774192094802856},{"x":0.2464538961648941,"y":0.3432258069515228},{"x":0.21808511018753052,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجان","boundary":[0.21808511018753052,0.32774192094802856,0.2464538961648941,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20921985805034637,"y":0.32774192094802856},{"x":0.21276596188545227,"y":0.32774192094802856},{"x":0.21276596188545227,"y":0.3432258069515228},{"x":0.20921985805034637,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.20921985805034637,0.32774192094802856,0.21276596188545227,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1879432648420334,"y":0.32774192094802856},{"x":0.20567375421524048,"y":0.32774192094802856},{"x":0.20567375421524048,"y":0.3432258069515228},{"x":0.1879432648420334,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.1879432648420334,0.32774192094802856,0.20567375421524048,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1773049682378769,"y":0.32774192094802856},{"x":0.17907801270484924,"y":0.32774192094802856},{"x":0.17907801270484924,"y":0.3432258069515228},{"x":0.1773049682378769,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.1773049682378769,0.32774192094802856,0.17907801270484924,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1489361673593521,"y":0.32774192094802856},{"x":0.1702127605676651,"y":0.32774192094802856},{"x":0.1702127605676651,"y":0.3432258069515228},{"x":0.1489361673593521,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراک","boundary":[0.1489361673593521,0.32774192094802856,0.1702127605676651,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14007091522216797,"y":0.32774192094802856},{"x":0.1418439745903015,"y":0.32774192094802856},{"x":0.1418439745903015,"y":0.3432258069515228},{"x":0.14007091522216797,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14007091522216797,0.32774192094802856,0.1418439745903015,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10638298094272614,"y":0.32774192094802856},{"x":0.13297872245311737,"y":0.32774192094802856},{"x":0.13297872245311737,"y":0.3432258069515228},{"x":0.10638298094272614,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفرش","boundary":[0.10638298094272614,0.32774192094802856,0.13297872245311737,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09751772880554199,"y":0.32774192094802856},{"x":0.10106383264064789,"y":0.32774192094802856},{"x":0.10106383264064789,"y":0.3432258069515228},{"x":0.09751772880554199,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.09751772880554199,0.32774192094802856,0.10106383264064789,0.3432258069515228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.32774192094802856},{"x":0.09219858050346375,"y":0.32774192094802856},{"x":0.09219858050346375,"y":0.3432258069515228},{"x":0.06914893537759781,"y":0.3432258069515228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.06914893537759781,0.32774192094802856,0.09219858050346375,0.3432258069515228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.32258063554763794},{"x":0.9273049831390381,"y":0.3122580647468567},{"x":0.9273049831390381,"y":0.3445161283016205},{"x":0.06914893537759781,"y":0.3535483777523041}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.0641489353775978,0.31558063554763793,0.9323049831390381,0.3515161283016205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765957713127136,"y":0.3432258069515228},{"x":0.8031914830207825,"y":0.3432258069515228},{"x":0.8031914830207825,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7765957713127136,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7765957713127136,0.3432258069515228,0.8031914830207825,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7659574747085571,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7695035338401794,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7695035338401794,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7659574747085571,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7659574747085571,0.3432258069515228,0.7695035338401794,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741134762763977,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7606382966041565,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7606382966041565,"y":0.3587096631526947},{"x":0.741134762763977,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.741134762763977,0.3432258069515228,0.7606382966041565,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707446813583374,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7358155846595764,"y":0.3432258069515228},{"x":0.7358155846595764,"y":0.3587096631526947},{"x":0.707446813583374,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کلاه","boundary":[0.707446813583374,0.3432258069515228,0.7358155846595764,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6897163391113281,"y":0.3432258069515228},{"x":0.716312050819397,"y":0.3432258069515228},{"x":0.716312050819397,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6897163391113281,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاضی","boundary":[0.6897163391113281,0.3432258069515228,0.716312050819397,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702127456665039,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6808510422706604,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6808510422706604,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6702127456665039,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6702127456665039,0.3432258069515228,0.6808510422706604,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294326186180115,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6294326186180115,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6294326186180115,0.3432258069515228,0.6666666865348816,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223404407501221,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6258864998817444,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6258864998817444,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6223404407501221,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6223404407501221,0.3432258069515228,0.6258864998817444,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576241135597229,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6152482032775879,"y":0.3432258069515228},{"x":0.6152482032775879,"y":0.3587096631526947},{"x":0.576241135597229,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاوخونی","boundary":[0.576241135597229,0.3432258069515228,0.6152482032775879,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656028389930725,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5691489577293396,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5691489577293396,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5656028389930725,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5656028389930725,0.3432258069515228,0.5691489577293396,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5283687710762024,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5585106611251831,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5585106611251831,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5283687710762024,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشان","boundary":[0.5283687710762024,0.3432258069515228,0.5585106611251831,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521276593208313,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5248227119445801,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5248227119445801,"y":0.3587096631526947},{"x":0.521276593208313,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.521276593208313,0.3432258069515228,0.5248227119445801,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053191781044006,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5159574747085571,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5159574747085571,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5053191781044006,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"قم","boundary":[0.5053191781044006,0.3432258069515228,0.5159574747085571,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4929077923297882,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5,"y":0.3432258069515228},{"x":0.5,"y":0.3587096631526947},{"x":0.4929077923297882,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4929077923297882,0.3432258069515228,0.5,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47340425848960876,"y":0.3432258069515228},{"x":0.4893617033958435,"y":0.3432258069515228},{"x":0.4893617033958435,"y":0.3587096631526947},{"x":0.47340425848960876,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.47340425848960876,0.3432258069515228,0.4893617033958435,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43262410163879395,"y":0.3432258069515228},{"x":0.4609929025173187,"y":0.3432258069515228},{"x":0.4609929025173187,"y":0.3587096631526947},{"x":0.43262410163879395,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاشان","boundary":[0.43262410163879395,0.3432258069515228,0.4609929025173187,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42553192377090454,"y":0.3432258069515228},{"x":0.42907801270484924,"y":0.3432258069515228},{"x":0.42907801270484924,"y":0.3587096631526947},{"x":0.42553192377090454,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42553192377090454,0.3432258069515228,0.42907801270484924,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38652482628822327,"y":0.3432258069515228},{"x":0.41843971610069275,"y":0.3432258069515228},{"x":0.41843971610069275,"y":0.3587096631526947},{"x":0.38652482628822327,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیجان","boundary":[0.38652482628822327,0.3432258069515228,0.41843971610069275,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381205677986145,"y":0.3432258069515228},{"x":0.38297873735427856,"y":0.3432258069515228},{"x":0.38297873735427856,"y":0.3587096631526947},{"x":0.381205677986145,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.381205677986145,0.3432258069515228,0.38297873735427856,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3581560254096985,"y":0.3432258069515228},{"x":0.3758865296840668,"y":0.3432258069515228},{"x":0.3758865296840668,"y":0.3587096631526947},{"x":0.3581560254096985,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.3581560254096985,0.3432258069515228,0.3758865296840668,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297872245311737,"y":0.3432258069515228},{"x":0.35283687710762024,"y":0.3432258069515228},{"x":0.35283687710762024,"y":0.3587096631526947},{"x":0.3297872245311737,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ملک","boundary":[0.3297872245311737,0.3432258069515228,0.35283687710762024,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.292553186416626,"y":0.3432258069515228},{"x":0.32446807622909546,"y":0.3432258069515228},{"x":0.32446807622909546,"y":0.3587096631526947},{"x":0.292553186416626,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بطرف","boundary":[0.292553186416626,0.3432258069515228,0.32446807622909546,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25177305936813354,"y":0.3432258069515228},{"x":0.28723403811454773,"y":0.3432258069515228},{"x":0.28723403811454773,"y":0.3587096631526947},{"x":0.25177305936813354,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چوپانان","boundary":[0.25177305936813354,0.3432258069515228,0.28723403811454773,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24468085169792175,"y":0.3432258069515228},{"x":0.24822695553302765,"y":0.3432258069515228},{"x":0.24822695553302765,"y":0.3587096631526947},{"x":0.24468085169792175,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24468085169792175,0.3432258069515228,0.24822695553302765,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21808511018753052,"y":0.3432258069515228},{"x":0.2393617033958435,"y":0.3432258069515228},{"x":0.2393617033958435,"y":0.3587096631526947},{"x":0.21808511018753052,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.21808511018753052,0.3432258069515228,0.2393617033958435,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.3432258069515228},{"x":0.21276596188545227,"y":0.3432258069515228},{"x":0.21276596188545227,"y":0.3587096631526947},{"x":0.19503545761108398,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.19503545761108398,0.3432258069515228,0.21276596188545227,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18971630930900574,"y":0.3432258069515228},{"x":0.19326241314411163,"y":0.3432258069515228},{"x":0.19326241314411163,"y":0.3587096631526947},{"x":0.18971630930900574,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18971630930900574,0.3432258069515228,0.19326241314411163,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12588652968406677,"y":0.3432258069515228},{"x":0.1843971610069275,"y":0.3432258069515228},{"x":0.1843971610069275,"y":0.3587096631526947},{"x":0.12588652968406677,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاروانسرای","boundary":[0.12588652968406677,0.3432258069515228,0.1843971610069275,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10638298094272614,"y":0.3432258069515228},{"x":0.11879432946443558,"y":0.3432258069515228},{"x":0.11879432946443558,"y":0.3587096631526947},{"x":0.10638298094272614,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.10638298094272614,0.3432258069515228,0.11879432946443558,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07801418751478195,"y":0.3432258069515228},{"x":0.10638298094272614,"y":0.3432258069515228},{"x":0.10638298094272614,"y":0.3587096631526947},{"x":0.07801418751478195,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.07801418751478195,0.3432258069515228,0.10638298094272614,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.3432258069515228},{"x":0.076241135597229,"y":0.3432258069515228},{"x":0.076241135597229,"y":0.3587096631526947},{"x":0.07092198729515076,"y":0.3587096631526947}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.07092198729515076,0.3432258069515228,0.076241135597229,0.3587096631526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7677304744720459,"y":0.3587096631526947},{"x":0.8031914830207825,"y":0.3587096631526947},{"x":0.8031914830207825,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7677304744720459,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مبارکيه","boundary":[0.7677304744720459,0.3587096631526947,0.8031914830207825,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641844153404236,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7677304744720459,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7677304744720459,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7641844153404236,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7641844153404236,0.3587096631526947,0.7677304744720459,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180851101875305,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7570921778678894,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7570921778678894,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7180851101875305,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوپانان","boundary":[0.7180851101875305,0.3587096631526947,0.7570921778678894,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092198729515076,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7127659320831299,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7127659320831299,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7092198729515076,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7092198729515076,0.3587096631526947,0.7127659320831299,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755319237709045,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7056737542152405,"y":0.3587096631526947},{"x":0.7056737542152405,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6755319237709045,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.6755319237709045,0.3587096631526947,0.7056737542152405,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471630930900574,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6702127456665039,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6702127456665039,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6471630930900574,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.6471630930900574,0.3587096631526947,0.6702127456665039,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382978558540344,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6418439745903015,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6418439745903015,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6382978558540344,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382978558540344,0.3587096631526947,0.6418439745903015,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028369069099426,"y":0.3587096631526947},{"x":0.631205677986145,"y":0.3587096631526947},{"x":0.631205677986145,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6028369069099426,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6028369069099426,0.3587096631526947,0.631205677986145,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597517728805542,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6010638475418091,"y":0.3587096631526947},{"x":0.6010638475418091,"y":0.37419354915618896},{"x":0.597517728805542,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.597517728805542,0.3587096631526947,0.6010638475418091,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576241135597229,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5904255509376526,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5904255509376526,"y":0.37419354915618896},{"x":0.576241135597229,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.576241135597229,0.3587096631526947,0.5904255509376526,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5390070676803589,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5709219574928284,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5709219574928284,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5390070676803589,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعادت","boundary":[0.5390070676803589,0.3587096631526947,0.5709219574928284,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159574747085571,"y":0.3587096631526947},{"x":0.533687949180603,"y":0.3587096631526947},{"x":0.533687949180603,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5159574747085571,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.5159574747085571,0.3587096631526947,0.533687949180603,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053191781044006,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5106382966041565,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5106382966041565,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5053191781044006,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5053191781044006,0.3587096631526947,0.5106382966041565,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48404255509376526,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5,"y":0.3587096631526947},{"x":0.5,"y":0.37419354915618896},{"x":0.48404255509376526,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.48404255509376526,0.3587096631526947,0.5,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556737542152405,"y":0.3587096631526947},{"x":0.478723406791687,"y":0.3587096631526947},{"x":0.478723406791687,"y":0.37419354915618896},{"x":0.4556737542152405,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"چغک","boundary":[0.4556737542152405,0.3587096631526947,0.478723406791687,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44680851697921753,"y":0.3587096631526947},{"x":0.45035460591316223,"y":0.3587096631526947},{"x":0.45035460591316223,"y":0.37419354915618896},{"x":0.44680851697921753,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44680851697921753,0.3587096631526947,0.45035460591316223,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40425533056259155,"y":0.3587096631526947},{"x":0.43971630930900574,"y":0.3587096631526947},{"x":0.43971630930900574,"y":0.37419354915618896},{"x":0.40425533056259155,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیرجان","boundary":[0.40425533056259155,0.3587096631526947,0.43971630930900574,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3953900635242462,"y":0.3587096631526947},{"x":0.39716312289237976,"y":0.3587096631526947},{"x":0.39716312289237976,"y":0.37419354915618896},{"x":0.3953900635242462,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3953900635242462,0.3587096631526947,0.39716312289237976,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34929078817367554,"y":0.3587096631526947},{"x":0.39007091522216797,"y":0.3587096631526947},{"x":0.39007091522216797,"y":0.37419354915618896},{"x":0.34929078817367554,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرمزگان","boundary":[0.34929078817367554,0.3587096631526947,0.39007091522216797,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3439716398715973,"y":0.3587096631526947},{"x":0.347517728805542,"y":0.3587096631526947},{"x":0.347517728805542,"y":0.37419354915618896},{"x":0.3439716398715973,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3439716398715973,0.3587096631526947,0.347517728805542,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3120567500591278,"y":0.3587096631526947},{"x":0.3368794322013855,"y":0.3587096631526947},{"x":0.3368794322013855,"y":0.37419354915618896},{"x":0.3120567500591278,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.3120567500591278,0.3587096631526947,0.3368794322013855,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29078012704849243,"y":0.3587096631526947},{"x":0.3085106313228607,"y":0.3587096631526947},{"x":0.3085106313228607,"y":0.37419354915618896},{"x":0.29078012704849243,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.29078012704849243,0.3587096631526947,0.3085106313228607,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25177305936813354,"y":0.3587096631526947},{"x":0.283687949180603,"y":0.3587096631526947},{"x":0.283687949180603,"y":0.37419354915618896},{"x":0.25177305936813354,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.25177305936813354,0.3587096631526947,0.283687949180603,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22340425848960876,"y":0.3587096631526947},{"x":0.2464538961648941,"y":0.3587096631526947},{"x":0.2464538961648941,"y":0.37419354915618896},{"x":0.22340425848960876,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاروم","boundary":[0.22340425848960876,0.3587096631526947,0.2464538961648941,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21276596188545227,"y":0.3587096631526947},{"x":0.21631205081939697,"y":0.3587096631526947},{"x":0.21631205081939697,"y":0.37419354915618896},{"x":0.21276596188545227,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.21276596188545227,0.3587096631526947,0.21631205081939697,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631205677986145,"y":0.3587096631526947},{"x":0.20744681358337402,"y":0.3587096631526947},{"x":0.20744681358337402,"y":0.37419354915618896},{"x":0.1631205677986145,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلوچستان","boundary":[0.1631205677986145,0.3587096631526947,0.20744681358337402,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15425531566143036,"y":0.3587096631526947},{"x":0.1560283750295639,"y":0.3587096631526947},{"x":0.1560283750295639,"y":0.37419354915618896},{"x":0.15425531566143036,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15425531566143036,0.3587096631526947,0.1560283750295639,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13829787075519562,"y":0.3587096631526947},{"x":0.1489361673593521,"y":0.3587096631526947},{"x":0.1489361673593521,"y":0.37419354915618896},{"x":0.13829787075519562,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.13829787075519562,0.3587096631526947,0.1489361673593521,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10992907732725143,"y":0.3587096631526947},{"x":0.13297872245311737,"y":0.3587096631526947},{"x":0.13297872245311737,"y":0.37419354915618896},{"x":0.10992907732725143,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهی","boundary":[0.10992907732725143,0.3587096631526947,0.13297872245311737,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0797872319817543,"y":0.3587096631526947},{"x":0.10460992902517319,"y":0.3587096631526947},{"x":0.10460992902517319,"y":0.37419354915618896},{"x":0.0797872319817543,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاش","boundary":[0.0797872319817543,0.3587096631526947,0.10460992902517319,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.3587096631526947},{"x":0.07446808367967606,"y":0.3587096631526947},{"x":0.07446808367967606,"y":0.37419354915618896},{"x":0.06914893537759781,"y":0.37419354915618896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.06914893537759781,0.3587096631526947,0.07446808367967606,0.37419354915618896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606382966041565,"y":0.37419354915618896},{"x":0.8031914830207825,"y":0.37419354915618896},{"x":0.8031914830207825,"y":0.38967740535736084},{"x":0.7606382966041565,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانشهر","boundary":[0.7606382966041565,0.37419354915618896,0.8031914830207825,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482269406318665,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7553191781044006,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7553191781044006,"y":0.38967740535736084},{"x":0.7482269406318665,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7482269406318665,0.37419354915618896,0.7553191781044006,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269503474235535,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7446808218955994,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7446808218955994,"y":0.38967740535736084},{"x":0.7269503474235535,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.7269503474235535,0.37419354915618896,0.7446808218955994,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686170220375061,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7145389914512634,"y":0.37419354915618896},{"x":0.7145389914512634,"y":0.38967740535736084},{"x":0.686170220375061,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.686170220375061,0.37419354915618896,0.7145389914512634,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6808510422706604,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6843971610069275,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6843971610069275,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6808510422706604,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6808510422706604,0.37419354915618896,0.6843971610069275,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6560283899307251,"y":0.37419354915618896},{"x":0.673758864402771,"y":0.37419354915618896},{"x":0.673758864402771,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6560283899307251,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.6560283899307251,0.37419354915618896,0.673758864402771,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294326186180115,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6507092118263245,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6507092118263245,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6294326186180115,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قنبر","boundary":[0.6294326186180115,0.37419354915618896,0.6507092118263245,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6205673813819885,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6241135001182556,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6241135001182556,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6205673813819885,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6205673813819885,0.37419354915618896,0.6241135001182556,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904255509376526,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6170212626457214,"y":0.37419354915618896},{"x":0.6170212626457214,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5904255509376526,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.5904255509376526,0.37419354915618896,0.6170212626457214,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602836608886719,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5833333134651184,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5833333134651184,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5602836608886719,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.5602836608886719,0.37419354915618896,0.5833333134651184,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514184236526489,"y":0.37419354915618896},{"x":0.554964542388916,"y":0.37419354915618896},{"x":0.554964542388916,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5514184236526489,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5514184236526489,0.37419354915618896,0.554964542388916,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5301418304443359,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5443262457847595,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5443262457847595,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5301418304443359,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5301418304443359,0.37419354915618896,0.5443262457847595,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893617033958435,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5248227119445801,"y":0.37419354915618896},{"x":0.5248227119445801,"y":0.38967740535736084},{"x":0.4893617033958435,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیروان","boundary":[0.4893617033958435,0.37419354915618896,0.5248227119445801,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.478723406791687,"y":0.37419354915618896},{"x":0.48404255509376526,"y":0.37419354915618896},{"x":0.48404255509376526,"y":0.38967740535736084},{"x":0.478723406791687,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.478723406791687,0.37419354915618896,0.48404255509376526,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43971630930900574,"y":0.37419354915618896},{"x":0.4716311991214752,"y":0.37419354915618896},{"x":0.4716311991214752,"y":0.38967740535736084},{"x":0.43971630930900574,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بجنورد","boundary":[0.43971630930900574,0.37419354915618896,0.4716311991214752,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343971610069275,"y":0.37419354915618896},{"x":0.43617022037506104,"y":0.37419354915618896},{"x":0.43617022037506104,"y":0.38967740535736084},{"x":0.4343971610069275,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4343971610069275,0.37419354915618896,0.43617022037506104,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39361703395843506,"y":0.37419354915618896},{"x":0.4273049533367157,"y":0.37419354915618896},{"x":0.4273049533367157,"y":0.38967740535736084},{"x":0.39361703395843506,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فردوس","boundary":[0.39361703395843506,0.37419354915618896,0.4273049533367157,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381205677986145,"y":0.37419354915618896},{"x":0.38652482628822327,"y":0.37419354915618896},{"x":0.38652482628822327,"y":0.38967740535736084},{"x":0.381205677986145,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.381205677986145,0.37419354915618896,0.38652482628822327,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35992908477783203,"y":0.37419354915618896},{"x":0.3758865296840668,"y":0.37419354915618896},{"x":0.3758865296840668,"y":0.38967740535736084},{"x":0.35992908477783203,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.35992908477783203,0.37419354915618896,0.3758865296840668,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31737589836120605,"y":0.37419354915618896},{"x":0.347517728805542,"y":0.37419354915618896},{"x":0.347517728805542,"y":0.38967740535736084},{"x":0.31737589836120605,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیهوک","boundary":[0.31737589836120605,0.37419354915618896,0.347517728805542,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30673760175704956,"y":0.37419354915618896},{"x":0.31028369069099426,"y":0.37419354915618896},{"x":0.31028369069099426,"y":0.38967740535736084},{"x":0.30673760175704956,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30673760175704956,0.37419354915618896,0.31028369069099426,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26950353384017944,"y":0.37419354915618896},{"x":0.3014184534549713,"y":0.37419354915618896},{"x":0.3014184534549713,"y":0.38967740535736084},{"x":0.26950353384017944,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دامغان","boundary":[0.26950353384017944,0.37419354915618896,0.3014184534549713,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2570922076702118,"y":0.37419354915618896},{"x":0.26241135597229004,"y":0.37419354915618896},{"x":0.26241135597229004,"y":0.38967740535736084},{"x":0.2570922076702118,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2570922076702118,0.37419354915618896,0.26241135597229004,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22695034742355347,"y":0.37419354915618896},{"x":0.2535460889339447,"y":0.37419354915618896},{"x":0.2535460889339447,"y":0.38967740535736084},{"x":0.22695034742355347,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.22695034742355347,0.37419354915618896,0.2535460889339447,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21808511018753052,"y":0.37419354915618896},{"x":0.22163119912147522,"y":0.37419354915618896},{"x":0.22163119912147522,"y":0.38967740535736084},{"x":0.21808511018753052,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21808511018753052,0.37419354915618896,0.22163119912147522,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18617020547389984,"y":0.37419354915618896},{"x":0.21276596188545227,"y":0.37419354915618896},{"x":0.21276596188545227,"y":0.38967740535736084},{"x":0.18617020547389984,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرخه","boundary":[0.18617020547389984,0.37419354915618896,0.21276596188545227,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1489361673593521,"y":0.37419354915618896},{"x":0.17907801270484924,"y":0.37419354915618896},{"x":0.17907801270484924,"y":0.38967740535736084},{"x":0.1489361673593521,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.1489361673593521,0.37419354915618896,0.17907801270484924,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11347517371177673,"y":0.37419354915618896},{"x":0.1418439745903015,"y":0.37419354915618896},{"x":0.1418439745903015,"y":0.38967740535736084},{"x":0.11347517371177673,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.11347517371177673,0.37419354915618896,0.1418439745903015,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10815602540969849,"y":0.37419354915618896},{"x":0.10992907732725143,"y":0.37419354915618896},{"x":0.10992907732725143,"y":0.38967740535736084},{"x":0.10815602540969849,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10815602540969849,0.37419354915618896,0.10992907732725143,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.076241135597229,"y":0.37419354915618896},{"x":0.10106383264064789,"y":0.37419354915618896},{"x":0.10106383264064789,"y":0.38967740535736084},{"x":0.076241135597229,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بستام","boundary":[0.076241135597229,0.37419354915618896,0.10106383264064789,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.37419354915618896},{"x":0.07446808367967606,"y":0.37419354915618896},{"x":0.07446808367967606,"y":0.38967740535736084},{"x":0.07092198729515076,"y":0.38967740535736084}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.07092198729515076,0.37419354915618896,0.07446808367967606,0.38967740535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695035338401794,"y":0.38967740535736084},{"x":0.8031914830207825,"y":0.38967740535736084},{"x":0.8031914830207825,"y":0.4051612913608551},{"x":0.7695035338401794,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاهرود","boundary":[0.7695035338401794,0.38967740535736084,0.8031914830207825,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7659574747085571,"y":0.38967740535736084},{"x":0.7695035338401794,"y":0.38967740535736084},{"x":0.7695035338401794,"y":0.4051612913608551},{"x":0.7659574747085571,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7659574747085571,0.38967740535736084,0.7695035338401794,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446808218955994,"y":0.38967740535736084},{"x":0.758865237236023,"y":0.38967740535736084},{"x":0.758865237236023,"y":0.4051612913608551},{"x":0.7446808218955994,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7446808218955994,0.38967740535736084,0.758865237236023,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145389914512634,"y":0.38967740535736084},{"x":0.7393617033958435,"y":0.38967740535736084},{"x":0.7393617033958435,"y":0.4051612913608551},{"x":0.7145389914512634,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میامی","boundary":[0.7145389914512634,0.38967740535736084,0.7393617033958435,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021276354789734,"y":0.38967740535736084},{"x":0.707446813583374,"y":0.38967740535736084},{"x":0.707446813583374,"y":0.4051612913608551},{"x":0.7021276354789734,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7021276354789734,0.38967740535736084,0.707446813583374,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664893627166748,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6985815763473511,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6985815763473511,"y":0.4051612913608551},{"x":0.664893627166748,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاهرود","boundary":[0.664893627166748,0.38967740535736084,0.6985815763473511,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6542553305625916,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6578013896942139,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6578013896942139,"y":0.4051612913608551},{"x":0.6542553305625916,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6542553305625916,0.38967740535736084,0.6578013896942139,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241135001182556,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6489361524581909,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6489361524581909,"y":0.4051612913608551},{"x":0.6241135001182556,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6241135001182556,0.38967740535736084,0.6489361524581909,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134752035140991,"y":0.38967740535736084},{"x":0.618794322013855,"y":0.38967740535736084},{"x":0.618794322013855,"y":0.4051612913608551},{"x":0.6134752035140991,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134752035140991,0.38967740535736084,0.618794322013855,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6081560254096985,"y":0.38967740535736084},{"x":0.6081560254096985,"y":0.4051612913608551},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.5833333134651184,0.38967740535736084,0.6081560254096985,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5709219574928284,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5744680762290955,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5744680762290955,"y":0.4051612913608551},{"x":0.5709219574928284,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5709219574928284,0.38967740535736084,0.5744680762290955,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496453642845154,"y":0.38967740535736084},{"x":0.563829779624939,"y":0.38967740535736084},{"x":0.563829779624939,"y":0.4051612913608551},{"x":0.5496453642845154,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5496453642845154,0.38967740535736084,0.563829779624939,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5248227119445801,"y":0.38967740535736084},{"x":0.542553186416626,"y":0.38967740535736084},{"x":0.542553186416626,"y":0.4051612913608551},{"x":0.5248227119445801,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شور","boundary":[0.5248227119445801,0.38967740535736084,0.542553186416626,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49822694063186646,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5195035338401794,"y":0.38967740535736084},{"x":0.5195035338401794,"y":0.4051612913608551},{"x":0.49822694063186646,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ساوه","boundary":[0.49822694063186646,0.38967740535736084,0.5195035338401794,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4929077923297882,"y":0.38967740535736084},{"x":0.4964539110660553,"y":0.38967740535736084},{"x":0.4964539110660553,"y":0.4051612913608551},{"x":0.4929077923297882,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4929077923297882,0.38967740535736084,0.4964539110660553,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.445035457611084,"y":0.38967740535736084},{"x":0.48758864402770996,"y":0.38967740535736084},{"x":0.48758864402770996,"y":0.4051612913608551},{"x":0.445035457611084,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیروزکوه","boundary":[0.445035457611084,0.38967740535736084,0.48758864402770996,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43971630930900574,"y":0.38967740535736084},{"x":0.44326239824295044,"y":0.38967740535736084},{"x":0.44326239824295044,"y":0.4051612913608551},{"x":0.43971630930900574,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43971630930900574,0.38967740535736084,0.44326239824295044,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40070921182632446,"y":0.38967740535736084},{"x":0.43262410163879395,"y":0.38967740535736084},{"x":0.43262410163879395,"y":0.4051612913608551},{"x":0.40070921182632446,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آبعلی","boundary":[0.40070921182632446,0.38967740535736084,0.43262410163879395,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39361703395843506,"y":0.38967740535736084},{"x":0.39716312289237976,"y":0.38967740535736084},{"x":0.39716312289237976,"y":0.4051612913608551},{"x":0.39361703395843506,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39361703395843506,0.38967740535736084,0.39716312289237976,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35992908477783203,"y":0.38967740535736084},{"x":0.38652482628822327,"y":0.38967740535736084},{"x":0.38652482628822327,"y":0.4051612913608551},{"x":0.35992908477783203,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چیتگر","boundary":[0.35992908477783203,0.38967740535736084,0.38652482628822327,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3546099364757538,"y":0.38967740535736084},{"x":0.3581560254096985,"y":0.38967740535736084},{"x":0.3581560254096985,"y":0.4051612913608551},{"x":0.3546099364757538,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3546099364757538,0.38967740535736084,0.3581560254096985,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.38967740535736084},{"x":0.347517728805542,"y":0.38967740535736084},{"x":0.347517728805542,"y":0.4051612913608551},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3333333432674408,0.38967740535736084,0.347517728805542,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014184534549713,"y":0.38967740535736084},{"x":0.32801419496536255,"y":0.38967740535736084},{"x":0.32801419496536255,"y":0.4051612913608551},{"x":0.3014184534549713,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.3014184534549713,0.38967740535736084,0.32801419496536255,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29078012704849243,"y":0.38967740535736084},{"x":0.2978723347187042,"y":0.38967740535736084},{"x":0.2978723347187042,"y":0.4051612913608551},{"x":0.29078012704849243,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29078012704849243,0.38967740535736084,0.2978723347187042,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26241135597229004,"y":0.38967740535736084},{"x":0.2854609787464142,"y":0.38967740535736084},{"x":0.2854609787464142,"y":0.4051612913608551},{"x":0.26241135597229004,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.26241135597229004,0.38967740535736084,0.2854609787464142,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25531914830207825,"y":0.38967740535736084},{"x":0.25886523723602295,"y":0.38967740535736084},{"x":0.25886523723602295,"y":0.4051612913608551},{"x":0.25531914830207825,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25531914830207825,0.38967740535736084,0.25886523723602295,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22695034742355347,"y":0.38967740535736084},{"x":0.25,"y":0.38967740535736084},{"x":0.25,"y":0.4051612913608551},{"x":0.22695034742355347,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.22695034742355347,0.38967740535736084,0.25,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22163119912147522,"y":0.38967740535736084},{"x":0.22517730295658112,"y":0.38967740535736084},{"x":0.22517730295658112,"y":0.4051612913608551},{"x":0.22163119912147522,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22163119912147522,0.38967740535736084,0.22517730295658112,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19326241314411163,"y":0.38967740535736084},{"x":0.21453900635242462,"y":0.38967740535736084},{"x":0.21453900635242462,"y":0.4051612913608551},{"x":0.19326241314411163,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلاک","boundary":[0.19326241314411163,0.38967740535736084,0.21453900635242462,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1808510571718216,"y":0.38967740535736084},{"x":0.1843971610069275,"y":0.38967740535736084},{"x":0.1843971610069275,"y":0.4051612913608551},{"x":0.1808510571718216,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1808510571718216,0.38967740535736084,0.1843971610069275,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134752333164215,"y":0.38967740535736084},{"x":0.173758864402771,"y":0.38967740535736084},{"x":0.173758864402771,"y":0.4051612913608551},{"x":0.16134752333164215,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرد","boundary":[0.16134752333164215,0.38967740535736084,0.173758864402771,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14361701905727386,"y":0.38967740535736084},{"x":0.15780141949653625,"y":0.38967740535736084},{"x":0.15780141949653625,"y":0.4051612913608551},{"x":0.14361701905727386,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.14361701905727386,0.38967740535736084,0.15780141949653625,0.4051612913608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13475176692008972,"y":0.38967740535736084},{"x":0.14007091522216797,"y":0.38967740535736084},{"x":0.14007091522216797,"y":0.4051612913608551},{"x":0.13475176692008972,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13475176692008972,0.38967740535736084,0.14007091522216797,0.4051612913608551]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.3432258069515228},{"x":0.8031914830207825,"y":0.3432258069515228},{"x":0.8031914830207825,"y":0.4051612913608551},{"x":0.06914893537759781,"y":0.4051612913608551}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.0641489353775978,0.3362258069515228,0.8081914830207825,0.4121612913608551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8102836608886719,"y":0.4051612913608551},{"x":0.8120567202568054,"y":0.4051612913608551},{"x":0.8120567202568054,"y":0.416774183511734},{"x":0.8102836608886719,"y":0.416774183511734}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8102836608886719,0.4051612913608551,0.8120567202568054,0.416774183511734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783687710762024,"y":0.4051612913608551},{"x":0.8031914830207825,"y":0.4051612913608551},{"x":0.8031914830207825,"y":0.41806450486183167},{"x":0.7783687710762024,"y":0.41806450486183167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.7783687710762024,0.4051612913608551,0.8031914830207825,0.41806450486183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535461187362671,"y":0.4051612913608551},{"x":0.7748227119445801,"y":0.4051612913608551},{"x":0.7748227119445801,"y":0.41806450486183167},{"x":0.7535461187362671,"y":0.41806450486183167}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.7535461187362671,0.4051612913608551,0.7748227119445801,0.41806450486183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446808218955994,"y":0.40645161271095276},{"x":0.7482269406318665,"y":0.40645161271095276},{"x":0.7482269406318665,"y":0.41806450486183167},{"x":0.7446808218955994,"y":0.41806450486183167}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7446808218955994,0.40645161271095276,0.7482269406318665,0.41806450486183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109929323196411,"y":0.40645161271095276},{"x":0.73758864402771,"y":0.4051612913608551},{"x":0.73758864402771,"y":0.41806450486183167},{"x":0.7109929323196411,"y":0.41806450486183167}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.7109929323196411,0.40645161271095276,0.73758864402771,0.41806450486183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039006948471069,"y":0.40645161271095276},{"x":0.707446813583374,"y":0.40645161271095276},{"x":0.707446813583374,"y":0.41806450486183167},{"x":0.7039006948471069,"y":0.41806450486183167}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7039006948471069,0.40645161271095276,0.707446813583374,0.41806450486183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8953900933265686,"y":0.4051612913608551},{"x":0.9273049831390381,"y":0.4051612913608551},{"x":0.9273049831390381,"y":0.41806450486183167},{"x":0.8953900933265686,"y":0.41806450486183167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8953900933265686,0.4051612913608551,0.9273049831390381,0.41806450486183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859929084777832,"y":0.4051612913608551},{"x":0.890070915222168,"y":0.4051612913608551},{"x":0.890070915222168,"y":0.41806450486183167},{"x":0.859929084777832,"y":0.4193548262119293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.859929084777832,0.4051612913608551,0.890070915222168,0.41806450486183167]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039006948471069,"y":0.40645161271095276},{"x":0.9273049831390381,"y":0.40387097001075745},{"x":0.9273049831390381,"y":0.41806450486183167},{"x":0.7039006948471069,"y":0.420645147562027}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6989006948471069,0.39945161271095275,0.9323049831390381,0.42506450486183167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8102836608886719,"y":0.420645147562027},{"x":0.8120567202568054,"y":0.420645147562027},{"x":0.8120567202568054,"y":0.4335483908653259},{"x":0.8102836608886719,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8102836608886719,0.420645147562027,0.8120567202568054,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783687949180603,"y":0.420645147562027},{"x":0.8031914830207825,"y":0.420645147562027},{"x":0.8031914830207825,"y":0.4335483908653259},{"x":0.783687949180603,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.783687949180603,0.420645147562027,0.8031914830207825,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553191781044006,"y":0.420645147562027},{"x":0.7783687710762024,"y":0.420645147562027},{"x":0.7783687710762024,"y":0.4335483908653259},{"x":0.7553191781044006,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7553191781044006,0.420645147562027,0.7783687710762024,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446808218955994,"y":0.420645147562027},{"x":0.75,"y":0.420645147562027},{"x":0.75,"y":0.4335483908653259},{"x":0.7446808218955994,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7446808218955994,0.420645147562027,0.75,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145389914512634,"y":0.420645147562027},{"x":0.7393617033958435,"y":0.420645147562027},{"x":0.7393617033958435,"y":0.4335483908653259},{"x":0.7145389914512634,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.7145389914512634,0.420645147562027,0.7393617033958435,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686170220375061,"y":0.420645147562027},{"x":0.7092198729515076,"y":0.420645147562027},{"x":0.7092198729515076,"y":0.4335483908653259},{"x":0.686170220375061,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.686170220375061,0.420645147562027,0.7092198729515076,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6560283899307251,"y":0.421935498714447},{"x":0.6790780425071716,"y":0.421935498714447},{"x":0.6790780425071716,"y":0.4335483908653259},{"x":0.6560283899307251,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.6560283899307251,0.421935498714447,0.6790780425071716,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507092118263245,"y":0.421935498714447},{"x":0.6542553305625916,"y":0.421935498714447},{"x":0.6542553305625916,"y":0.4335483908653259},{"x":0.6507092118263245,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6507092118263245,0.421935498714447,0.6542553305625916,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258864998817444,"y":0.421935498714447},{"x":0.6436170339584351,"y":0.421935498714447},{"x":0.6436170339584351,"y":0.4335483908653259},{"x":0.6258864998817444,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6258864998817444,0.421935498714447,0.6436170339584351,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010638475418091,"y":0.421935498714447},{"x":0.6205673813819885,"y":0.421935498714447},{"x":0.6205673813819885,"y":0.4335483908653259},{"x":0.6010638475418091,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6010638475418091,0.421935498714447,0.6205673813819885,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597517728805542,"y":0.421935498714447},{"x":0.5992907881736755,"y":0.421935498714447},{"x":0.5992907881736755,"y":0.4335483908653259},{"x":0.597517728805542,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.597517728805542,0.421935498714447,0.5992907881736755,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620567202568054,"y":0.421935498714447},{"x":0.5904255509376526,"y":0.421935498714447},{"x":0.5904255509376526,"y":0.4335483908653259},{"x":0.5620567202568054,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5620567202568054,0.421935498714447,0.5904255509376526,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5319148898124695,"y":0.421935498714447},{"x":0.5567376017570496,"y":0.421935498714447},{"x":0.5567376017570496,"y":0.4335483908653259},{"x":0.5319148898124695,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳۹۸","boundary":[0.5319148898124695,0.421935498714447,0.5567376017570496,0.4335483908653259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8971630930900574,"y":0.4193548262119293},{"x":0.9290780425071716,"y":0.420645147562027},{"x":0.9273049831390381,"y":0.43612903356552124},{"x":0.8953900933265686,"y":0.4348387122154236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8971630930900574,0.4193548262119293,0.9273049831390381,0.43612903356552124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8617021441459656,"y":0.41806450486183167},{"x":0.890070915222168,"y":0.4193548262119293},{"x":0.8882978558540344,"y":0.4348387122154236},{"x":0.8617021441459656,"y":0.4335483908653259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8617021441459656,0.41806450486183167,0.8882978558540344,0.4348387122154236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819148898124695,"y":0.4348387122154236},{"x":0.8031914830207825,"y":0.4348387122154236},{"x":0.8031914830207825,"y":0.45032256841659546},{"x":0.7819148898124695,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلورا","boundary":[0.7819148898124695,0.4348387122154236,0.8031914830207825,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429078221321106,"y":0.4348387122154236},{"x":0.7765957713127136,"y":0.4348387122154236},{"x":0.7765957713127136,"y":0.45032256841659546},{"x":0.7429078221321106,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.7429078221321106,0.4348387122154236,0.7765957713127136,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7304964661598206,"y":0.4348387122154236},{"x":0.7358155846595764,"y":0.4348387122154236},{"x":0.7358155846595764,"y":0.45032256841659546},{"x":0.7304964661598206,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7304964661598206,0.4348387122154236,0.7358155846595764,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021276354789734,"y":0.4348387122154236},{"x":0.7216312289237976,"y":0.4348387122154236},{"x":0.7216312289237976,"y":0.45032256841659546},{"x":0.7021276354789734,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.7021276354789734,0.4348387122154236,0.7216312289237976,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436170339584351,"y":0.4348387122154236},{"x":0.6932623982429504,"y":0.4348387122154236},{"x":0.6932623982429504,"y":0.45032256841659546},{"x":0.6436170339584351,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"هینزرشینگر","boundary":[0.6436170339584351,0.4348387122154236,0.6932623982429504,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631205677986145,"y":0.4348387122154236},{"x":0.6365247964859009,"y":0.4348387122154236},{"x":0.6365247964859009,"y":0.45032256841659546},{"x":0.631205677986145,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.631205677986145,0.4348387122154236,0.6365247964859009,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.585106372833252,"y":0.4348387122154236},{"x":0.6241135001182556,"y":0.4348387122154236},{"x":0.6241135001182556,"y":0.45032256841659546},{"x":0.585106372833252,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کمپوزيته","boundary":[0.585106372833252,0.4348387122154236,0.6241135001182556,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5744680762290955,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5797872543334961,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5797872543334961,"y":0.45032256841659546},{"x":0.5744680762290955,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.5744680762290955,0.4348387122154236,0.5797872543334961,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567375898361206,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5726950168609619,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5726950168609619,"y":0.45032256841659546},{"x":0.567375898361206,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.567375898361206,0.4348387122154236,0.5726950168609619,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372340679168701,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5602836608886719,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5602836608886719,"y":0.45032256841659546},{"x":0.5372340679168701,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سینره","boundary":[0.5372340679168701,0.4348387122154236,0.5602836608886719,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5230496525764465,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5283687710762024,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5283687710762024,"y":0.45032256841659546},{"x":0.5230496525764465,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5230496525764465,0.4348387122154236,0.5283687710762024,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5195035338401794,"y":0.4348387122154236},{"x":0.5195035338401794,"y":0.45032256841659546},{"x":0.5,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.5,0.4348387122154236,0.5195035338401794,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47340425848960876,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4964539110660553,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4964539110660553,"y":0.45032256841659546},{"x":0.47340425848960876,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۳۹","boundary":[0.47340425848960876,0.4348387122154236,0.4964539110660553,0.45032256841659546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47340425848960876,"y":0.41806450486183167},{"x":0.9290780425071716,"y":0.4193548262119293},{"x":0.9290780425071716,"y":0.45032256841659546},{"x":0.47340425848960876,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46840425848960876,0.41106450486183166,0.9340780425071716,0.45732256841659547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4609929025173187,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4645390212535858,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4645390212535858,"y":0.45032256841659546},{"x":0.4609929025173187,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.4609929025173187,0.4348387122154236,0.4645390212535858,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45390069484710693,"y":0.4348387122154236},{"x":0.45921987295150757,"y":0.4348387122154236},{"x":0.45921987295150757,"y":0.45032256841659546},{"x":0.45390069484710693,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45390069484710693,0.4348387122154236,0.45921987295150757,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4202127754688263,"y":0.4348387122154236},{"x":0.44680851697921753,"y":0.4348387122154236},{"x":0.44680851697921753,"y":0.45032256841659546},{"x":0.4202127754688263,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4202127754688263,0.4348387122154236,0.44680851697921753,0.45032256841659546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40070921182632446,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4060283601284027,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4060283601284027,"y":0.45032256841659546},{"x":0.40070921182632446,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.40070921182632446,0.4348387122154236,0.4060283601284027,0.45032256841659546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40070921182632446,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4645390212535858,"y":0.4348387122154236},{"x":0.4645390212535858,"y":0.45032256841659546},{"x":0.40070921182632446,"y":0.45032256841659546}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.39570921182632446,0.4278387122154236,0.4695390212535858,0.45732256841659547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.4838709533214569},{"x":0.29078012704849243,"y":0.4838709533214569},{"x":0.29078012704849243,"y":0.49677419662475586},{"x":0.20567375421524048,"y":0.4980645179748535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholepis","boundary":[0.20567375421524048,0.4838709533214569,0.29078012704849243,0.49677419662475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29609930515289307,"y":0.4838709533214569},{"x":0.35638296604156494,"y":0.48258063197135925},{"x":0.35638296604156494,"y":0.49677419662475586},{"x":0.29609930515289307,"y":0.49677419662475586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.29609930515289307,0.4838709533214569,0.35638296604156494,0.49677419662475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617021143436432,"y":0.48258063197135925},{"x":0.3918439745903015,"y":0.48258063197135925},{"x":0.3918439745903015,"y":0.4954838752746582},{"x":0.3617021143436432,"y":0.4954838752746582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Less","boundary":[0.3617021143436432,0.48258063197135925,0.3918439745903015,0.4954838752746582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918439745903015,"y":0.48258063197135925},{"x":0.3953900635242462,"y":0.48258063197135925},{"x":0.3953900635242462,"y":0.4954838752746582},{"x":0.3918439745903015,"y":0.4954838752746582}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3918439745903015,0.48258063197135925,0.3953900635242462,0.4954838752746582]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.49935483932495117},{"x":0.0939716324210167,"y":0.49935483932495117},{"x":0.0939716324210167,"y":0.5109677314758301},{"x":0.07092198729515076,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Syn","boundary":[0.07092198729515076,0.49935483932495117,0.0939716324210167,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09574468433856964,"y":0.49935483932495117},{"x":0.09751772880554199,"y":0.49935483932495117},{"x":0.09751772880554199,"y":0.5109677314758301},{"x":0.09574468433856964,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.09574468433856964,0.49935483932495117,0.09751772880554199,0.5109677314758301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.8700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07092198729515076,"y":0.4838709533214569},{"x":0.3953900635242462,"y":0.48258063197135925},{"x":0.3953900635242462,"y":0.5096774101257324},{"x":0.07092198729515076,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.06592198729515075,0.4768709533214569,0.4003900635242462,0.5166774101257324],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.49935483932495117},{"x":0.19680851697921753,"y":0.49935483932495117},{"x":0.19680851697921753,"y":0.5109677314758301},{"x":0.19503545761108398,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.19503545761108398,0.49935483932495117,0.19680851697921753,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.49935483932495117},{"x":0.26241135597229004,"y":0.49935483932495117},{"x":0.26241135597229004,"y":0.5109677314758301},{"x":0.20567375421524048,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Echinops","boundary":[0.20567375421524048,0.49935483932495117,0.26241135597229004,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2677305042743683,"y":0.49935483932495117},{"x":0.347517728805542,"y":0.49935483932495117},{"x":0.347517728805542,"y":0.5109677314758301},{"x":0.2677305042743683,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"acantholepis","boundary":[0.2677305042743683,0.49935483932495117,0.347517728805542,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35283687710762024,"y":0.49935483932495117},{"x":0.38297873735427856,"y":0.49935483932495117},{"x":0.38297873735427856,"y":0.5109677314758301},{"x":0.35283687710762024,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Jaub","boundary":[0.35283687710762024,0.49935483932495117,0.38297873735427856,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38297873735427856,"y":0.49935483932495117},{"x":0.3847517669200897,"y":0.49935483932495117},{"x":0.3847517669200897,"y":0.5109677314758301},{"x":0.38297873735427856,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.38297873735427856,0.49935483932495117,0.3847517669200897,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39007091522216797,"y":0.49935483932495117},{"x":0.40070921182632446,"y":0.49935483932495117},{"x":0.40070921182632446,"y":0.5109677314758301},{"x":0.39007091522216797,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"et","boundary":[0.39007091522216797,0.49935483932495117,0.40070921182632446,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4060283601284027,"y":0.49935483932495117},{"x":0.44326239824295044,"y":0.49935483932495117},{"x":0.44326239824295044,"y":0.5109677314758301},{"x":0.4060283601284027,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Spach","boundary":[0.4060283601284027,0.49935483932495117,0.44326239824295044,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.445035457611084,"y":0.49935483932495117},{"x":0.4485815465450287,"y":0.49935483932495117},{"x":0.4485815465450287,"y":0.5109677314758301},{"x":0.445035457611084,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.445035457611084,0.49935483932495117,0.4485815465450287,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45390069484710693,"y":0.49935483932495117},{"x":0.5106382966041565,"y":0.49935483932495117},{"x":0.5106382966041565,"y":0.5109677314758301},{"x":0.45390069484710693,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Echinops","boundary":[0.45390069484710693,0.49935483932495117,0.5106382966041565,0.5109677314758301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159574747085571,"y":0.4980645179748535},{"x":0.5567376017570496,"y":0.4980645179748535},{"x":0.5567376017570496,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5159574747085571,"y":0.5096774101257324}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"olivieri","boundary":[0.5159574747085571,0.4980645179748535,0.5567376017570496,0.5096774101257324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602836608886719,"y":0.4980645179748535},{"x":0.5904255509376526,"y":0.4980645179748535},{"x":0.5904255509376526,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5602836608886719,"y":0.5096774101257324}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Jaub","boundary":[0.5602836608886719,0.4980645179748535,0.5904255509376526,0.5096774101257324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921986103057861,"y":0.4980645179748535},{"x":0.5939716100692749,"y":0.4980645179748535},{"x":0.5939716100692749,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5921986103057861,"y":0.5096774101257324}]},"confidence":0.75,"str":".","boundary":[0.5921986103057861,0.4980645179748535,0.5939716100692749,0.5096774101257324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5992907881736755,"y":0.4980645179748535},{"x":0.609929084777832,"y":0.4980645179748535},{"x":0.609929084777832,"y":0.5096774101257324},{"x":0.5992907881736755,"y":0.5096774101257324}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"et","boundary":[0.5992907881736755,0.4980645179748535,0.609929084777832,0.5096774101257324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6152482032775879,"y":0.4980645179748535},{"x":0.652482271194458,"y":0.4980645179748535},{"x":0.652482271194458,"y":0.5096774101257324},{"x":0.6152482032775879,"y":0.5096774101257324}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"Spach","boundary":[0.6152482032775879,0.4980645179748535,0.652482271194458,0.5096774101257324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.49935483932495117},{"x":0.652482271194458,"y":0.4980645179748535},{"x":0.652482271194458,"y":0.5096774101257324},{"x":0.19503545761108398,"y":0.5109677314758301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.19003545761108398,0.49235483932495117,0.657482271194458,0.5166774101257324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.5109677314758301},{"x":0.24468085169792175,"y":0.5109677314758301},{"x":0.24468085169792175,"y":0.5251612663269043},{"x":0.20744681358337402,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.20744681358337402,0.5109677314758301,0.24468085169792175,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24822695553302765,"y":0.5109677314758301},{"x":0.3014184534549713,"y":0.5109677314758301},{"x":0.3014184534549713,"y":0.5251612663269043},{"x":0.24822695553302765,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"annuelle","boundary":[0.24822695553302765,0.5109677314758301,0.3014184534549713,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014184534549713,"y":0.5109677314758301},{"x":0.304964542388916,"y":0.5109677314758301},{"x":0.304964542388916,"y":0.5251612663269043},{"x":0.3014184534549713,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3014184534549713,0.5109677314758301,0.304964542388916,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3085106313228607,"y":0.5109677314758301},{"x":0.36702126264572144,"y":0.5109677314758301},{"x":0.36702126264572144,"y":0.5251612663269043},{"x":0.3085106313228607,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"herbacée","boundary":[0.3085106313228607,0.5109677314758301,0.36702126264572144,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36702126264572144,"y":0.5109677314758301},{"x":0.3705673813819885,"y":0.5109677314758301},{"x":0.3705673813819885,"y":0.5251612663269043},{"x":0.36702126264572144,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36702126264572144,0.5109677314758301,0.3705673813819885,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758865296840668,"y":0.5109677314758301},{"x":0.423758864402771,"y":0.5109677314758301},{"x":0.423758864402771,"y":0.5251612663269043},{"x":0.3758865296840668,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.3758865296840668,0.5109677314758301,0.423758864402771,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423758864402771,"y":0.5109677314758301},{"x":0.42553192377090454,"y":0.5109677314758301},{"x":0.42553192377090454,"y":0.5251612663269043},{"x":0.423758864402771,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.423758864402771,0.5109677314758301,0.42553192377090454,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4308510720729828,"y":0.5109677314758301},{"x":0.4609929025173187,"y":0.5109677314758301},{"x":0.4609929025173187,"y":0.5251612663269043},{"x":0.4308510720729828,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"verte","boundary":[0.4308510720729828,0.5109677314758301,0.4609929025173187,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4645390212535858,"y":0.5109677314758301},{"x":0.466312050819397,"y":0.5109677314758301},{"x":0.466312050819397,"y":0.5251612663269043},{"x":0.4645390212535858,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4645390212535858,0.5109677314758301,0.466312050819397,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.466312050819397,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5319148898124695,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5319148898124695,"y":0.5251612663269043},{"x":0.466312050819397,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"blanchâtre","boundary":[0.466312050819397,0.5109677314758301,0.5319148898124695,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5319148898124695,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5354610085487366,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5354610085487366,"y":0.5251612663269043},{"x":0.5319148898124695,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5319148898124695,0.5109677314758301,0.5354610085487366,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5390070676803589,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5904255509376526,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5904255509376526,"y":0.5251612663269043},{"x":0.5390070676803589,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"laineuse","boundary":[0.5390070676803589,0.5109677314758301,0.5904255509376526,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904255509376526,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5939716100692749,"y":0.5109677314758301},{"x":0.5939716100692749,"y":0.5251612663269043},{"x":0.5904255509376526,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5904255509376526,0.5109677314758301,0.5939716100692749,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5992907881736755,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6471630930900574,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6471630930900574,"y":0.5251612663269043},{"x":0.5992907881736755,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.5992907881736755,0.5109677314758301,0.6471630930900574,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652482271194458,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6843971610069275,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6843971610069275,"y":0.5251612663269043},{"x":0.652482271194458,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naine","boundary":[0.652482271194458,0.5109677314758301,0.6843971610069275,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686170220375061,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6879432797431946,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6879432797431946,"y":0.5251612663269043},{"x":0.686170220375061,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.686170220375061,0.5109677314758301,0.6879432797431946,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932623982429504,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6985815763473511,"y":0.5109677314758301},{"x":0.6985815763473511,"y":0.5251612663269043},{"x":0.6932623982429504,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6932623982429504,0.5109677314758301,0.6985815763473511,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056737542152405,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7092198729515076,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7092198729515076,"y":0.5251612663269043},{"x":0.7056737542152405,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7056737542152405,0.5109677314758301,0.7092198729515076,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109929323196411,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7198581695556641,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7198581695556641,"y":0.5251612663269043},{"x":0.7109929323196411,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5-","boundary":[0.7109929323196411,0.5109677314758301,0.7198581695556641,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234042286872864,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7269503474235535,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7269503474235535,"y":0.5251612663269043},{"x":0.7234042286872864,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7234042286872864,0.5109677314758301,0.7269503474235535,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728723406791687,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7517730593681335,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7517730593681335,"y":0.5251612663269043},{"x":0.728723406791687,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"8-15","boundary":[0.728723406791687,0.5109677314758301,0.7517730593681335,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553191781044006,"y":0.5109677314758301},{"x":0.758865237236023,"y":0.5109677314758301},{"x":0.758865237236023,"y":0.5251612663269043},{"x":0.7553191781044006,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7553191781044006,0.5109677314758301,0.758865237236023,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758865237236023,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7748227119445801,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7748227119445801,"y":0.5251612663269043},{"x":0.758865237236023,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-30","boundary":[0.758865237236023,0.5109677314758301,0.7748227119445801,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783687710762024,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7819148898124695,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7819148898124695,"y":0.5251612663269043},{"x":0.7783687710762024,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7783687710762024,0.5109677314758301,0.7819148898124695,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783687949180603,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7943262457847595,"y":0.5109677314758301},{"x":0.7943262457847595,"y":0.5251612663269043},{"x":0.783687949180603,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.783687949180603,0.5109677314758301,0.7943262457847595,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996453642845154,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8031914830207825,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8031914830207825,"y":0.5251612663269043},{"x":0.7996453642845154,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7996453642845154,0.5109677314758301,0.8031914830207825,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8085106611251831,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8244680762290955,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8244680762290955,"y":0.5251612663269043},{"x":0.8085106611251831,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.8085106611251831,0.5109677314758301,0.8244680762290955,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8297872543334961,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8776595592498779,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8776595592498779,"y":0.5251612663269043},{"x":0.8297872543334961,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hauteur","boundary":[0.8297872543334961,0.5109677314758301,0.8776595592498779,0.5251612663269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758864998817444,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8776595592498779,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8776595592498779,"y":0.5251612663269043},{"x":0.8758864998817444,"y":0.5251612663269043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8758864998817444,0.5109677314758301,0.8776595592498779,0.5251612663269043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.5277419090270996},{"x":0.09751772880554199,"y":0.5277419090270996},{"x":0.09751772880554199,"y":0.5393548607826233},{"x":0.06914893537759781,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.06914893537759781,0.5277419090270996,0.09751772880554199,0.5393548607826233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8776595592498779,"y":0.5109677314758301},{"x":0.8776595592498779,"y":0.5393548607826233},{"x":0.06914893537759781,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.0641489353775978,0.5039677314758301,0.8826595592498779,0.5463548607826233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.526451587677002},{"x":0.19680851697921753,"y":0.526451587677002},{"x":0.19680851697921753,"y":0.5393548607826233},{"x":0.19503545761108398,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19503545761108398,0.526451587677002,0.19680851697921753,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.526451587677002},{"x":0.2535460889339447,"y":0.526451587677002},{"x":0.2535460889339447,"y":0.5393548607826233},{"x":0.20744681358337402,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"solitaire","boundary":[0.20744681358337402,0.526451587677002,0.2535460889339447,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2570922076702118,"y":0.526451587677002},{"x":0.271276593208313,"y":0.526451587677002},{"x":0.271276593208313,"y":0.5393548607826233},{"x":0.2570922076702118,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.2570922076702118,0.526451587677002,0.271276593208313,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27659574151039124,"y":0.526451587677002},{"x":0.2978723347187042,"y":0.526451587677002},{"x":0.2978723347187042,"y":0.5393548607826233},{"x":0.27659574151039124,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.27659574151039124,0.526451587677002,0.2978723347187042,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30319148302078247,"y":0.526451587677002},{"x":0.3705673813819885,"y":0.526451587677002},{"x":0.3705673813819885,"y":0.5393548607826233},{"x":0.30319148302078247,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nombreuse","boundary":[0.30319148302078247,0.526451587677002,0.3705673813819885,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3723404109477997,"y":0.526451587677002},{"x":0.3758865296840668,"y":0.526451587677002},{"x":0.3758865296840668,"y":0.5393548607826233},{"x":0.3723404109477997,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3723404109477997,0.526451587677002,0.3758865296840668,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3794326186180115,"y":0.526451587677002},{"x":0.4273049533367157,"y":0.526451587677002},{"x":0.4273049533367157,"y":0.5393548607826233},{"x":0.3794326186180115,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.3794326186180115,0.526451587677002,0.4273049533367157,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4308510720729828,"y":0.526451587677002},{"x":0.5407801270484924,"y":0.526451587677002},{"x":0.5407801270484924,"y":0.5393548607826233},{"x":0.4308510720729828,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"divaricatiquement","boundary":[0.4308510720729828,0.526451587677002,0.5407801270484924,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443262457847595,"y":0.526451587677002},{"x":0.597517728805542,"y":0.526451587677002},{"x":0.597517728805542,"y":0.5393548607826233},{"x":0.5443262457847595,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"rameuse","boundary":[0.5443262457847595,0.526451587677002,0.597517728805542,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010638475418091,"y":0.526451587677002},{"x":0.6294326186180115,"y":0.526451587677002},{"x":0.6294326186180115,"y":0.5393548607826233},{"x":0.6010638475418091,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dans","boundary":[0.6010638475418091,0.526451587677002,0.6294326186180115,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6329787373542786,"y":0.526451587677002},{"x":0.6436170339584351,"y":0.526451587677002},{"x":0.6436170339584351,"y":0.5393548607826233},{"x":0.6329787373542786,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.6329787373542786,0.526451587677002,0.6436170339584351,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471630930900574,"y":0.526451587677002},{"x":0.6808510422706604,"y":0.526451587677002},{"x":0.6808510422706604,"y":0.5393548607826233},{"x":0.6471630930900574,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"supér","boundary":[0.6471630930900574,0.526451587677002,0.6808510422706604,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843971610069275,"y":0.526451587677002},{"x":0.686170220375061,"y":0.526451587677002},{"x":0.686170220375061,"y":0.5393548607826233},{"x":0.6843971610069275,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6843971610069275,0.526451587677002,0.686170220375061,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686170220375061,"y":0.526451587677002},{"x":0.6879432797431946,"y":0.526451587677002},{"x":0.6879432797431946,"y":0.5393548607826233},{"x":0.686170220375061,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.686170220375061,0.526451587677002,0.6879432797431946,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6914893388748169,"y":0.526451587677002},{"x":0.707446813583374,"y":0.526451587677002},{"x":0.707446813583374,"y":0.5393548607826233},{"x":0.6914893388748169,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6914893388748169,0.526451587677002,0.707446813583374,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109929323196411,"y":0.526451587677002},{"x":0.7659574747085571,"y":0.526451587677002},{"x":0.7659574747085571,"y":0.5393548607826233},{"x":0.7109929323196411,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"corymbe","boundary":[0.7109929323196411,0.526451587677002,0.7659574747085571,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695035338401794,"y":0.526451587677002},{"x":0.8563829660415649,"y":0.526451587677002},{"x":0.8563829660415649,"y":0.5393548607826233},{"x":0.7695035338401794,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"paucirameaux","boundary":[0.7695035338401794,0.526451587677002,0.8563829660415649,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8563829660415649,"y":0.526451587677002},{"x":0.8581560254096985,"y":0.526451587677002},{"x":0.8581560254096985,"y":0.5393548607826233},{"x":0.8563829660415649,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8563829660415649,0.526451587677002,0.8581560254096985,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634752035140991,"y":0.526451587677002},{"x":0.8705673813819885,"y":0.526451587677002},{"x":0.8705673813819885,"y":0.5393548607826233},{"x":0.8634752035140991,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.8634752035140991,0.526451587677002,0.8705673813819885,0.5393548607826233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741135001182556,"y":0.526451587677002},{"x":0.9273049831390381,"y":0.526451587677002},{"x":0.9273049831390381,"y":0.5393548607826233},{"x":0.8741135001182556,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.8741135001182556,0.526451587677002,0.9273049831390381,0.5393548607826233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.526451587677002},{"x":0.9273049831390381,"y":0.526451587677002},{"x":0.9273049831390381,"y":0.5393548607826233},{"x":0.19503545761108398,"y":0.5393548607826233}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19003545761108398,0.519451587677002,0.9323049831390381,0.5463548607826233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.5419355034828186},{"x":0.25177305936813354,"y":0.540645182132721},{"x":0.25177305936813354,"y":0.5535483956336975},{"x":0.20567375421524048,"y":0.5535483956336975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ramifiés","boundary":[0.20567375421524048,0.5419355034828186,0.25177305936813354,0.5535483956336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2535460889339447,"y":0.5419355034828186},{"x":0.2570922076702118,"y":0.5419355034828186},{"x":0.2570922076702118,"y":0.5535483956336975},{"x":0.2535460889339447,"y":0.5535483956336975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2535460889339447,0.5419355034828186,0.2570922076702118,0.5535483956336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606382966041565,"y":0.540645182132721},{"x":0.2978723347187042,"y":0.540645182132721},{"x":0.2978723347187042,"y":0.5535483956336975},{"x":0.2606382966041565,"y":0.5535483956336975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"grêles","boundary":[0.2606382966041565,0.540645182132721,0.2978723347187042,0.5535483956336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29964539408683777,"y":0.540645182132721},{"x":0.30319148302078247,"y":0.540645182132721},{"x":0.30319148302078247,"y":0.5522580742835999},{"x":0.29964539408683777,"y":0.5522580742835999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.29964539408683777,0.540645182132721,0.30319148302078247,0.5522580742835999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30673760175704956,"y":0.540645182132721},{"x":0.34929078817367554,"y":0.540645182132721},{"x":0.34929078817367554,"y":0.5522580742835999},{"x":0.30673760175704956,"y":0.5522580742835999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"laineux","boundary":[0.30673760175704956,0.540645182132721,0.34929078817367554,0.5522580742835999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3510638177394867,"y":0.540645182132721},{"x":0.35283687710762024,"y":0.540645182132721},{"x":0.35283687710762024,"y":0.5522580742835999},{"x":0.3510638177394867,"y":0.5522580742835999}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3510638177394867,0.540645182132721,0.35283687710762024,0.5522580742835999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3581560254096985,"y":0.540645182132721},{"x":0.3989361822605133,"y":0.540645182132721},{"x":0.3989361822605133,"y":0.5522580742835999},{"x":0.3581560254096985,"y":0.5522580742835999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"feuillés","boundary":[0.3581560254096985,0.540645182132721,0.3989361822605133,0.5522580742835999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40070921182632446,"y":0.540645182132721},{"x":0.40425533056259155,"y":0.540645182132721},{"x":0.40425533056259155,"y":0.5522580742835999},{"x":0.40070921182632446,"y":0.5522580742835999}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.40070921182632446,0.540645182132721,0.40425533056259155,0.5522580742835999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.5561290383338928},{"x":0.11170212924480438,"y":0.5561290383338928},{"x":0.11170212924480438,"y":0.5651612877845764},{"x":0.06914893537759781,"y":0.5651612877845764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.06914893537759781,0.5561290383338928,0.11170212924480438,0.5651612877845764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.5419355034828186},{"x":0.40425533056259155,"y":0.540645182132721},{"x":0.40425533056259155,"y":0.5638709664344788},{"x":0.06914893537759781,"y":0.5651612877845764}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.0641489353775978,0.5349355034828186,0.40925533056259156,0.5708709664344788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.5548387169837952},{"x":0.19680851697921753,"y":0.5548387169837952},{"x":0.19680851697921753,"y":0.5677419304847717},{"x":0.19503545761108398,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19503545761108398,0.5548387169837952,0.19680851697921753,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.5548387169837952},{"x":0.24822695553302765,"y":0.5548387169837952},{"x":0.24822695553302765,"y":0.5677419304847717},{"x":0.20567375421524048,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"linéaire","boundary":[0.20567375421524048,0.5548387169837952,0.24822695553302765,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25177305936813354,"y":0.5548387169837952},{"x":0.25531914830207825,"y":0.5548387169837952},{"x":0.25531914830207825,"y":0.5677419304847717},{"x":0.25177305936813354,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.25177305936813354,0.5548387169837952,0.25531914830207825,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25531914830207825,"y":0.5548387169837952},{"x":0.31382977962493896,"y":0.5548387169837952},{"x":0.31382977962493896,"y":0.5677419304847717},{"x":0.25531914830207825,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"lancéolée","boundary":[0.25531914830207825,0.5548387169837952,0.31382977962493896,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31382977962493896,"y":0.5548387169837952},{"x":0.31737589836120605,"y":0.5548387169837952},{"x":0.31737589836120605,"y":0.5677419304847717},{"x":0.31382977962493896,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.31382977962493896,0.5548387169837952,0.31737589836120605,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226950466632843,"y":0.5548387169837952},{"x":0.3617021143436432,"y":0.5548387169837952},{"x":0.3617021143436432,"y":0.5677419304847717},{"x":0.3226950466632843,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sessile","boundary":[0.3226950466632843,0.5548387169837952,0.3617021143436432,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3652482330799103,"y":0.5548387169837952},{"x":0.36702126264572144,"y":0.5548387169837952},{"x":0.36702126264572144,"y":0.5677419304847717},{"x":0.3652482330799103,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3652482330799103,0.5548387169837952,0.36702126264572144,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3723404109477997,"y":0.5548387169837952},{"x":0.42553192377090454,"y":0.5548387169837952},{"x":0.42553192377090454,"y":0.5677419304847717},{"x":0.3723404109477997,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"atténuée","boundary":[0.3723404109477997,0.5548387169837952,0.42553192377090454,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4308510720729828,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4379432499408722,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4379432499408722,"y":0.5677419304847717},{"x":0.4308510720729828,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.4308510720729828,0.5548387169837952,0.4379432499408722,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44326239824295044,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4521276652812958,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4521276652812958,"y":0.5677419304847717},{"x":0.44326239824295044,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.44326239824295044,0.5548387169837952,0.4521276652812958,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.457446813583374,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4858156144618988,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4858156144618988,"y":0.5677419304847717},{"x":0.457446813583374,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.457446813583374,0.5548387169837952,0.4858156144618988,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858156144618988,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4893617033958435,"y":0.5548387169837952},{"x":0.4893617033958435,"y":0.5677419304847717},{"x":0.4858156144618988,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4858156144618988,0.5548387169837952,0.4893617033958435,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49468085169792175,"y":0.5548387169837952},{"x":0.5017730593681335,"y":0.5548387169837952},{"x":0.5017730593681335,"y":0.5677419304847717},{"x":0.49468085169792175,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.49468085169792175,0.5548387169837952,0.5017730593681335,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508865237236023,"y":0.5548387169837952},{"x":0.542553186416626,"y":0.5548387169837952},{"x":0.542553186416626,"y":0.5677419304847717},{"x":0.508865237236023,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bords","boundary":[0.508865237236023,0.5548387169837952,0.542553186416626,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478723645210266,"y":0.5548387169837952},{"x":0.5815602540969849,"y":0.5548387169837952},{"x":0.5815602540969849,"y":0.5677419304847717},{"x":0.5478723645210266,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lisses","boundary":[0.5478723645210266,0.5548387169837952,0.5815602540969849,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868794322013855,"y":0.5548387169837952},{"x":0.6010638475418091,"y":0.5548387169837952},{"x":0.6010638475418091,"y":0.5677419304847717},{"x":0.5868794322013855,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.5868794322013855,0.5548387169837952,0.6010638475418091,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6063829660415649,"y":0.5548387169837952},{"x":0.6595744490623474,"y":0.5548387169837952},{"x":0.6595744490623474,"y":0.5677419304847717},{"x":0.6063829660415649,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"finement","boundary":[0.6063829660415649,0.5548387169837952,0.6595744490623474,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702127456665039,"y":0.5548387169837952},{"x":0.716312050819397,"y":0.5548387169837952},{"x":0.716312050819397,"y":0.5677419304847717},{"x":0.6702127456665039,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épineux","boundary":[0.6702127456665039,0.5548387169837952,0.716312050819397,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180851101875305,"y":0.5548387169837952},{"x":0.7216312289237976,"y":0.5548387169837952},{"x":0.7216312289237976,"y":0.5677419304847717},{"x":0.7180851101875305,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7180851101875305,0.5548387169837952,0.7216312289237976,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269503474235535,"y":0.5548387169837952},{"x":0.7340425252914429,"y":0.5548387169837952},{"x":0.7340425252914429,"y":0.5677419304847717},{"x":0.7269503474235535,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7269503474235535,0.5548387169837952,0.7340425252914429,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393617033958435,"y":0.5548387169837952},{"x":0.7890070676803589,"y":0.5548387169837952},{"x":0.7890070676803589,"y":0.5677419304847717},{"x":0.7393617033958435,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sommet","boundary":[0.7393617033958435,0.5548387169837952,0.7890070676803589,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943262457847595,"y":0.5548387169837952},{"x":0.8191489577293396,"y":0.5548387169837952},{"x":0.8191489577293396,"y":0.5677419304847717},{"x":0.7943262457847595,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aigu","boundary":[0.7943262457847595,0.5548387169837952,0.8191489577293396,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8209219574928284,"y":0.5548387169837952},{"x":0.8226950168609619,"y":0.5548387169837952},{"x":0.8226950168609619,"y":0.5677419304847717},{"x":0.8209219574928284,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8209219574928284,0.5548387169837952,0.8226950168609619,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280141949653625,"y":0.5548387169837952},{"x":0.8741135001182556,"y":0.5548387169837952},{"x":0.8741135001182556,"y":0.5677419304847717},{"x":0.8280141949653625,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"terminé","boundary":[0.8280141949653625,0.5548387169837952,0.8741135001182556,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8794326186180115,"y":0.5548387169837952},{"x":0.9007092118263245,"y":0.5548387169837952},{"x":0.9007092118263245,"y":0.5677419304847717},{"x":0.8794326186180115,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.8794326186180115,0.5548387169837952,0.9007092118263245,0.5677419304847717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9042553305625916,"y":0.5548387169837952},{"x":0.9255319237709045,"y":0.5548387169837952},{"x":0.9255319237709045,"y":0.5677419304847717},{"x":0.9042553305625916,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.9042553305625916,0.5548387169837952,0.9255319237709045,0.5677419304847717]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.5548387169837952},{"x":0.9255319237709045,"y":0.5548387169837952},{"x":0.9255319237709045,"y":0.5677419304847717},{"x":0.19503545761108398,"y":0.5677419304847717}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19003545761108398,0.5478387169837952,0.9305319237709045,0.5747419304847717],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.5690322518348694},{"x":0.2393617033958435,"y":0.5690322518348694},{"x":0.2393617033958435,"y":0.581935465335846},{"x":0.20744681358337402,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"petite","boundary":[0.20744681358337402,0.5690322518348694,0.2393617033958435,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2464538961648941,"y":0.5690322518348694},{"x":0.2783688008785248,"y":0.5690322518348694},{"x":0.2783688008785248,"y":0.581935465335846},{"x":0.2464538961648941,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épine","boundary":[0.2464538961648941,0.5690322518348694,0.2783688008785248,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28014183044433594,"y":0.5690322518348694},{"x":0.2819148898124695,"y":0.5690322518348694},{"x":0.2819148898124695,"y":0.581935465335846},{"x":0.28014183044433594,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.28014183044433594,0.5690322518348694,0.2819148898124695,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890070974826813,"y":0.5690322518348694},{"x":0.30673760175704956,"y":0.5690322518348694},{"x":0.30673760175704956,"y":0.581935465335846},{"x":0.2890070974826813,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.2890070974826813,0.5690322518348694,0.30673760175704956,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3120567500591278,"y":0.5690322518348694},{"x":0.3776595890522003,"y":0.5690322518348694},{"x":0.3776595890522003,"y":0.581935465335846},{"x":0.3120567500591278,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"caulinaires","boundary":[0.3120567500591278,0.5690322518348694,0.3776595890522003,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847517669200897,"y":0.5690322518348694},{"x":0.40780141949653625,"y":0.5690322518348694},{"x":0.40780141949653625,"y":0.581935465335846},{"x":0.3847517669200897,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.3847517669200897,0.5690322518348694,0.40780141949653625,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4131205677986145,"y":0.5690322518348694},{"x":0.48758864402770996,"y":0.5690322518348694},{"x":0.48758864402770996,"y":0.581935465335846},{"x":0.4131205677986145,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"décurrantes","boundary":[0.4131205677986145,0.5690322518348694,0.48758864402770996,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48758864402770996,"y":0.5690322518348694},{"x":0.49113476276397705,"y":0.5690322518348694},{"x":0.49113476276397705,"y":0.581935465335846},{"x":0.48758864402770996,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.48758864402770996,0.5690322518348694,0.49113476276397705,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49468085169792175,"y":0.5690322518348694},{"x":0.5478723645210266,"y":0.5690322518348694},{"x":0.5478723645210266,"y":0.581935465335846},{"x":0.49468085169792175,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"blanches","boundary":[0.49468085169792175,0.5690322518348694,0.5478723645210266,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5531914830207825,"y":0.5690322518348694},{"x":0.5567376017570496,"y":0.5690322518348694},{"x":0.5567376017570496,"y":0.581935465335846},{"x":0.5531914830207825,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5531914830207825,0.5690322518348694,0.5567376017570496,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567376017570496,"y":0.5690322518348694},{"x":0.6134752035140991,"y":0.5690322518348694},{"x":0.6134752035140991,"y":0.581935465335846},{"x":0.5567376017570496,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"laineuses","boundary":[0.5567376017570496,0.5690322518348694,0.6134752035140991,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6170212626457214,"y":0.5690322518348694},{"x":0.631205677986145,"y":0.5690322518348694},{"x":0.631205677986145,"y":0.581935465335846},{"x":0.6170212626457214,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6170212626457214,0.5690322518348694,0.631205677986145,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365247964859009,"y":0.5690322518348694},{"x":0.6879432797431946,"y":0.5690322518348694},{"x":0.6879432797431946,"y":0.581935465335846},{"x":0.6365247964859009,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dessous","boundary":[0.6365247964859009,0.5690322518348694,0.6879432797431946,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6914893388748169,"y":0.5690322518348694},{"x":0.7021276354789734,"y":0.5690322518348694},{"x":0.7021276354789734,"y":0.581935465335846},{"x":0.6914893388748169,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6914893388748169,0.5690322518348694,0.7021276354789734,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092198729515076,"y":0.5690322518348694},{"x":0.7801418304443359,"y":0.5690322518348694},{"x":0.7801418304443359,"y":0.581935465335846},{"x":0.7092198729515076,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aranéeuses","boundary":[0.7092198729515076,0.5690322518348694,0.7801418304443359,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819148898124695,"y":0.5690322518348694},{"x":0.7854610085487366,"y":0.5690322518348694},{"x":0.7854610085487366,"y":0.581935465335846},{"x":0.7819148898124695,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7819148898124695,0.5690322518348694,0.7854610085487366,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7872340679168701,"y":0.5690322518348694},{"x":0.8617021441459656,"y":0.5690322518348694},{"x":0.8617021441459656,"y":0.581935465335846},{"x":0.7872340679168701,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"canescentes","boundary":[0.7872340679168701,0.5690322518348694,0.8617021441459656,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634752035140991,"y":0.5690322518348694},{"x":0.8670212626457214,"y":0.5690322518348694},{"x":0.8670212626457214,"y":0.581935465335846},{"x":0.8634752035140991,"y":0.581935465335846}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8634752035140991,0.5690322518348694,0.8670212626457214,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.868794322013855,"y":0.5690322518348694},{"x":0.9060283899307251,"y":0.5690322518348694},{"x":0.9060283899307251,"y":0.581935465335846},{"x":0.868794322013855,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vertes","boundary":[0.868794322013855,0.5690322518348694,0.9060283899307251,0.581935465335846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9131205677986145,"y":0.5690322518348694},{"x":0.9255319237709045,"y":0.5690322518348694},{"x":0.9255319237709045,"y":0.581935465335846},{"x":0.9131205677986145,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.9131205677986145,0.5690322518348694,0.9255319237709045,0.581935465335846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.5690322518348694},{"x":0.9255319237709045,"y":0.5690322518348694},{"x":0.9255319237709045,"y":0.581935465335846},{"x":0.20744681358337402,"y":0.581935465335846}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20244681358337402,0.5620322518348694,0.9305319237709045,0.588935465335846],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.5858064293861389},{"x":0.25,"y":0.5858064293861389},{"x":0.25,"y":0.5948387384414673},{"x":0.20567375421524048,"y":0.5948387384414673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dessus","boundary":[0.20567375421524048,0.5858064293861389,0.25,0.5948387384414673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.5858064293861389},{"x":0.25177305936813354,"y":0.5858064293861389},{"x":0.25177305936813354,"y":0.5948387384414673},{"x":0.25,"y":0.5948387384414673}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.25,0.5858064293861389,0.25177305936813354,0.5948387384414673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.6000000238418579},{"x":0.10106383264064789,"y":0.6000000238418579},{"x":0.10106383264064789,"y":0.6077419519424438},{"x":0.06914893537759781,"y":0.6077419519424438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.06914893537759781,0.6000000238418579,0.10106383264064789,0.6077419519424438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.5858064293861389},{"x":0.25177305936813354,"y":0.5858064293861389},{"x":0.25177305936813354,"y":0.6077419519424438},{"x":0.06914893537759781,"y":0.6077419519424438}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.0641489353775978,0.5788064293861389,0.25677305936813355,0.6147419519424439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.5974193811416626},{"x":0.23404255509376526,"y":0.5974193811416626},{"x":0.23404255509376526,"y":0.6116129159927368},{"x":0.20744681358337402,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rose","boundary":[0.20744681358337402,0.5974193811416626,0.23404255509376526,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358155995607376,"y":0.5974193811416626},{"x":0.23758865892887115,"y":0.5974193811416626},{"x":0.23758865892887115,"y":0.6116129159927368},{"x":0.2358155995607376,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2358155995607376,0.5974193811416626,0.23758865892887115,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2393617033958435,"y":0.5974193811416626},{"x":0.2978723347187042,"y":0.5974193811416626},{"x":0.2978723347187042,"y":0.6116129159927368},{"x":0.2393617033958435,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"purpurine","boundary":[0.2393617033958435,0.5974193811416626,0.2978723347187042,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978723347187042,"y":0.5974193811416626},{"x":0.29964539408683777,"y":0.5974193811416626},{"x":0.29964539408683777,"y":0.6116129159927368},{"x":0.2978723347187042,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2978723347187042,0.5974193811416626,0.29964539408683777,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30673760175704956,"y":0.5974193811416626},{"x":0.32092198729515076,"y":0.5974193811416626},{"x":0.32092198729515076,"y":0.6116129159927368},{"x":0.30673760175704956,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.30673760175704956,0.5974193811416626,0.32092198729515076,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.326241135597229,"y":0.5974193811416626},{"x":0.3581560254096985,"y":0.5974193811416626},{"x":0.3581560254096985,"y":0.6116129159927368},{"x":0.326241135597229,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"petits","boundary":[0.326241135597229,0.5974193811416626,0.3581560254096985,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36347517371177673,"y":0.5974193811416626},{"x":0.41843971610069275,"y":0.5974193811416626},{"x":0.41843971610069275,"y":0.6116129159927368},{"x":0.36347517371177673,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"capitules","boundary":[0.36347517371177673,0.5974193811416626,0.41843971610069275,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423758864402771,"y":0.5974193811416626},{"x":0.4858156144618988,"y":0.5974193811416626},{"x":0.4858156144618988,"y":0.6116129159927368},{"x":0.423758864402771,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oligoflores","boundary":[0.423758864402771,0.5974193811416626,0.4858156144618988,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858156144618988,"y":0.5974193811416626},{"x":0.4893617033958435,"y":0.5974193811416626},{"x":0.4893617033958435,"y":0.6116129159927368},{"x":0.4858156144618988,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4858156144618988,0.5974193811416626,0.4893617033958435,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964539110660553,"y":0.5974193811416626},{"x":0.5443262457847595,"y":0.5974193811416626},{"x":0.5443262457847595,"y":0.6116129159927368},{"x":0.4964539110660553,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.4964539110660553,0.5974193811416626,0.5443262457847595,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478723645210266,"y":0.5974193811416626},{"x":0.554964542388916,"y":0.5974193811416626},{"x":0.554964542388916,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5478723645210266,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5478723645210266,0.5974193811416626,0.554964542388916,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620567202568054,"y":0.5974193811416626},{"x":0.5656028389930725,"y":0.5974193811416626},{"x":0.5656028389930725,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5620567202568054,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.5620567202568054,0.5974193811416626,0.5656028389930725,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691489577293396,"y":0.5974193811416626},{"x":0.5709219574928284,"y":0.5974193811416626},{"x":0.5709219574928284,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5691489577293396,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5691489577293396,0.5974193811416626,0.5709219574928284,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576241135597229,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6046099066734314,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6046099066734314,"y":0.6116129159927368},{"x":0.576241135597229,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"flosc","boundary":[0.576241135597229,0.5974193811416626,0.6046099066734314,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6063829660415649,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6081560254096985,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6081560254096985,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6063829660415649,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6063829660415649,0.5974193811416626,0.6081560254096985,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134752035140991,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6507092118263245,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6507092118263245,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6134752035140991,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"réunis","boundary":[0.6134752035140991,0.5974193811416626,0.6507092118263245,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6560283899307251,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6702127456665039,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6702127456665039,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6560283899307251,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6560283899307251,0.5974193811416626,0.6702127456665039,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755319237709045,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6968085169792175,"y":0.5974193811416626},{"x":0.6968085169792175,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6755319237709045,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.6755319237709045,0.5974193811416626,0.6968085169792175,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021276354789734,"y":0.5974193811416626},{"x":0.7251772880554199,"y":0.5974193811416626},{"x":0.7251772880554199,"y":0.6116129159927368},{"x":0.7021276354789734,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tâte","boundary":[0.7021276354789734,0.5974193811416626,0.7251772880554199,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7304964661598206,"y":0.5974193811416626},{"x":0.8226950168609619,"y":0.5974193811416626},{"x":0.8226950168609619,"y":0.6116129159927368},{"x":0.7304964661598206,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"hémisphèrique","boundary":[0.7304964661598206,0.5974193811416626,0.8226950168609619,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244680762290955,"y":0.5974193811416626},{"x":0.8244680762290955,"y":0.5974193811416626},{"x":0.8244680762290955,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8244680762290955,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8244680762290955,0.5974193811416626,0.8244680762290955,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8315602540969849,"y":0.5974193811416626},{"x":0.881205677986145,"y":0.5974193811416626},{"x":0.881205677986145,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8315602540969849,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"presque","boundary":[0.8315602540969849,0.5974193811416626,0.881205677986145,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8847517967224121,"y":0.5974193811416626},{"x":0.8918439745903015,"y":0.5974193811416626},{"x":0.8918439745903015,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8847517967224121,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.8847517967224121,0.5974193811416626,0.8918439745903015,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8971630930900574,"y":0.5974193811416626},{"x":0.9166666865348816,"y":0.5974193811416626},{"x":0.9166666865348816,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8971630930900574,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"2cm","boundary":[0.8971630930900574,0.5974193811416626,0.9166666865348816,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9255319237709045,"y":0.5974193811416626},{"x":0.9308510422706604,"y":0.5974193811416626},{"x":0.9308510422706604,"y":0.6116129159927368},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6116129159927368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.9255319237709045,0.5974193811416626,0.9308510422706604,0.6116129159927368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.6116129159927368},{"x":0.22163119912147522,"y":0.6116129159927368},{"x":0.22163119912147522,"y":0.6245161294937134},{"x":0.20567375421524048,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.20567375421524048,0.6116129159927368,0.22163119912147522,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22695034742355347,"y":0.6116129159927368},{"x":0.25177305936813354,"y":0.6116129159927368},{"x":0.25177305936813354,"y":0.6245161294937134},{"x":0.22695034742355347,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"diam","boundary":[0.22695034742355347,0.6116129159927368,0.25177305936813354,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25886523723602295,"y":0.6116129159927368},{"x":0.2606382966041565,"y":0.6116129159927368},{"x":0.2606382966041565,"y":0.6245161294937134},{"x":0.25886523723602295,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.25886523723602295,0.6116129159927368,0.2606382966041565,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606382966041565,"y":0.6116129159927368},{"x":0.26241135597229004,"y":0.6116129159927368},{"x":0.26241135597229004,"y":0.6245161294937134},{"x":0.2606382966041565,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2606382966041565,0.6116129159927368,0.26241135597229004,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26950353384017944,"y":0.6116129159927368},{"x":0.29609930515289307,"y":0.6116129159927368},{"x":0.29609930515289307,"y":0.6245161294937134},{"x":0.26950353384017944,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tous","boundary":[0.26950353384017944,0.6116129159927368,0.29609930515289307,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014184534549713,"y":0.6116129159927368},{"x":0.3368794322013855,"y":0.6116129159927368},{"x":0.3368794322013855,"y":0.6245161294937134},{"x":0.3014184534549713,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"érigés","boundary":[0.3014184534549713,0.6116129159927368,0.3368794322013855,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33865249156951904,"y":0.6116129159927368},{"x":0.34219858050346375,"y":0.6116129159927368},{"x":0.34219858050346375,"y":0.6245161294937134},{"x":0.33865249156951904,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33865249156951904,0.6116129159927368,0.34219858050346375,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.347517728805542,"y":0.6116129159927368},{"x":0.3953900635242462,"y":0.6116129159927368},{"x":0.3953900635242462,"y":0.6245161294937134},{"x":0.347517728805542,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sessiles","boundary":[0.347517728805542,0.6116129159927368,0.3953900635242462,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402482271194458,"y":0.6116129159927368},{"x":0.4202127754688263,"y":0.6116129159927368},{"x":0.4202127754688263,"y":0.6245161294937134},{"x":0.402482271194458,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sur","boundary":[0.402482271194458,0.6116129159927368,0.4202127754688263,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42553192377090454,"y":0.6116129159927368},{"x":0.43971630930900574,"y":0.6116129159927368},{"x":0.43971630930900574,"y":0.6245161294937134},{"x":0.42553192377090454,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"un","boundary":[0.42553192377090454,0.6116129159927368,0.43971630930900574,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44680851697921753,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5106382966041565,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5106382966041565,"y":0.6245161294937134},{"x":0.44680851697921753,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"récéptacle","boundary":[0.44680851697921753,0.6116129159927368,0.5106382966041565,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177304744720459,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5709219574928284,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5709219574928284,"y":0.6245161294937134},{"x":0.5177304744720459,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"commun","boundary":[0.5177304744720459,0.6116129159927368,0.5709219574928284,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726950168609619,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5744680762290955,"y":0.6116129159927368},{"x":0.5744680762290955,"y":0.6245161294937134},{"x":0.5726950168609619,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5726950168609619,0.6116129159927368,0.5744680762290955,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815602540969849,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6365247964859009,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6365247964859009,"y":0.6245161294937134},{"x":0.5815602540969849,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"involucré","boundary":[0.5815602540969849,0.6116129159927368,0.6365247964859009,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418439745903015,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6578013896942139,"y":0.6116129159927368},{"x":0.6578013896942139,"y":0.6245161294937134},{"x":0.6418439745903015,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6418439745903015,0.6116129159927368,0.6578013896942139,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631205677986145,"y":0.6116129159927368},{"x":0.7180851101875305,"y":0.6116129159927368},{"x":0.7180851101875305,"y":0.6245161294937134},{"x":0.6631205677986145,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plusieurs","boundary":[0.6631205677986145,0.6116129159927368,0.7180851101875305,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7251772880554199,"y":0.6116129159927368},{"x":0.758865237236023,"y":0.6116129159927368},{"x":0.758865237236023,"y":0.6245161294937134},{"x":0.7251772880554199,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rangs","boundary":[0.7251772880554199,0.6116129159927368,0.758865237236023,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641844153404236,"y":0.6116129159927368},{"x":0.7783687710762024,"y":0.6116129159927368},{"x":0.7783687710762024,"y":0.6245161294937134},{"x":0.7641844153404236,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7641844153404236,0.6116129159927368,0.7783687710762024,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854610085487366,"y":0.6116129159927368},{"x":0.838652491569519,"y":0.6116129159927368},{"x":0.838652491569519,"y":0.6245161294937134},{"x":0.7854610085487366,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bractées","boundary":[0.7854610085487366,0.6116129159927368,0.838652491569519,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.838652491569519,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8421986103057861,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8421986103057861,"y":0.6245161294937134},{"x":0.838652491569519,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.838652491569519,0.6116129159927368,0.8421986103057861,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.847517728805542,"y":0.6116129159927368},{"x":0.859929084777832,"y":0.6116129159927368},{"x":0.859929084777832,"y":0.6245161294937134},{"x":0.847517728805542,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"br","boundary":[0.847517728805542,0.6116129159927368,0.859929084777832,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859929084777832,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8617021441459656,"y":0.6116129159927368},{"x":0.8617021441459656,"y":0.6245161294937134},{"x":0.859929084777832,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.859929084777832,0.6116129159927368,0.8617021441459656,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8723404407501221,"y":0.6116129159927368},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6116129159927368},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6245161294937134},{"x":0.8723404407501221,"y":0.6245161294937134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"commun","boundary":[0.8723404407501221,0.6116129159927368,0.9255319237709045,0.6245161294937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.625806450843811},{"x":0.28723403811454773,"y":0.625806450843811},{"x":0.28723403811454773,"y":0.6399999856948853},{"x":0.20744681358337402,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spinescentes","boundary":[0.20744681358337402,0.625806450843811,0.28723403811454773,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.292553186416626,"y":0.625806450843811},{"x":0.31028369069099426,"y":0.625806450843811},{"x":0.31028369069099426,"y":0.6399999856948853},{"x":0.292553186416626,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sur","boundary":[0.292553186416626,0.625806450843811,0.31028369069099426,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3156028389930725,"y":0.625806450843811},{"x":0.33156028389930725,"y":0.625806450843811},{"x":0.33156028389930725,"y":0.6399999856948853},{"x":0.3156028389930725,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.3156028389930725,0.625806450843811,0.33156028389930725,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368794322013855,"y":0.625806450843811},{"x":0.3723404109477997,"y":0.625806450843811},{"x":0.3723404109477997,"y":0.6399999856948853},{"x":0.3368794322013855,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bords","boundary":[0.3368794322013855,0.625806450843811,0.3723404109477997,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3723404109477997,"y":0.625806450843811},{"x":0.3758865296840668,"y":0.625806450843811},{"x":0.3758865296840668,"y":0.6399999856948853},{"x":0.3723404109477997,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3723404109477997,0.625806450843811,0.3758865296840668,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381205677986145,"y":0.625806450843811},{"x":0.44326239824295044,"y":0.625806450843811},{"x":0.44326239824295044,"y":0.6399999856948853},{"x":0.381205677986145,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dépassant","boundary":[0.381205677986145,0.625806450843811,0.44326239824295044,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4485815465450287,"y":0.625806450843811},{"x":0.45921987295150757,"y":0.625806450843811},{"x":0.45921987295150757,"y":0.6399999856948853},{"x":0.4485815465450287,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.4485815465450287,0.625806450843811,0.45921987295150757,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46276596188545227,"y":0.625806450843811},{"x":0.5106382966041565,"y":0.625806450843811},{"x":0.5106382966041565,"y":0.6399999856948853},{"x":0.46276596188545227,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"capitule","boundary":[0.46276596188545227,0.625806450843811,0.5106382966041565,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.51241135597229,"y":0.625806450843811},{"x":0.5141844153404236,"y":0.625806450843811},{"x":0.5141844153404236,"y":0.6399999856948853},{"x":0.51241135597229,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.51241135597229,0.625806450843811,0.5141844153404236,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5195035338401794,"y":0.625806450843811},{"x":0.5460993051528931,"y":0.625806450843811},{"x":0.5460993051528931,"y":0.6399999856948853},{"x":0.5195035338401794,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"flosc","boundary":[0.5195035338401794,0.625806450843811,0.5460993051528931,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496453642845154,"y":0.625806450843811},{"x":0.5514184236526489,"y":0.625806450843811},{"x":0.5514184236526489,"y":0.6399999856948853},{"x":0.5496453642845154,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5496453642845154,0.625806450843811,0.5514184236526489,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567376017570496,"y":0.625806450843811},{"x":0.609929084777832,"y":0.625806450843811},{"x":0.609929084777832,"y":0.6399999856948853},{"x":0.5567376017570496,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"tubuleux","boundary":[0.5567376017570496,0.625806450843811,0.609929084777832,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117021441459656,"y":0.625806450843811},{"x":0.6134752035140991,"y":0.625806450843811},{"x":0.6134752035140991,"y":0.6399999856948853},{"x":0.6117021441459656,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6117021441459656,0.625806450843811,0.6134752035140991,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618794322013855,"y":0.625806450843811},{"x":0.6595744490623474,"y":0.625806450843811},{"x":0.6595744490623474,"y":0.6399999856948853},{"x":0.618794322013855,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"corolle","boundary":[0.618794322013855,0.625806450843811,0.6595744490623474,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664893627166748,"y":0.625806450843811},{"x":0.6719858050346375,"y":0.625806450843811},{"x":0.6719858050346375,"y":0.6399999856948853},{"x":0.664893627166748,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.664893627166748,0.625806450843811,0.6719858050346375,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773049831390381,"y":0.625806450843811},{"x":0.7039006948471069,"y":0.625806450843811},{"x":0.7039006948471069,"y":0.6399999856948853},{"x":0.6773049831390381,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"tube","boundary":[0.6773049831390381,0.625806450843811,0.7039006948471069,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092198729515076,"y":0.625806450843811},{"x":0.7429078221321106,"y":0.625806450843811},{"x":0.7429078221321106,"y":0.6399999856948853},{"x":0.7092198729515076,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"court","boundary":[0.7092198729515076,0.625806450843811,0.7429078221321106,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741134762763977,"y":0.625806450843811},{"x":0.7446808218955994,"y":0.625806450843811},{"x":0.7446808218955994,"y":0.6399999856948853},{"x":0.741134762763977,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.741134762763977,0.625806450843811,0.7446808218955994,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482269406318665,"y":0.625806450843811},{"x":0.7553191781044006,"y":0.625806450843811},{"x":0.7553191781044006,"y":0.6399999856948853},{"x":0.7482269406318665,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7482269406318665,0.625806450843811,0.7553191781044006,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606382966041565,"y":0.625806450843811},{"x":0.792553186416626,"y":0.625806450843811},{"x":0.792553186416626,"y":0.6399999856948853},{"x":0.7606382966041565,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"limbe","boundary":[0.7606382966041565,0.625806450843811,0.792553186416626,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978723645210266,"y":0.625806450843811},{"x":0.8670212626457214,"y":0.625806450843811},{"x":0.8670212626457214,"y":0.6399999856948853},{"x":0.7978723645210266,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cylindrique","boundary":[0.7978723645210266,0.625806450843811,0.8670212626457214,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8670212626457214,"y":0.625806450843811},{"x":0.868794322013855,"y":0.625806450843811},{"x":0.868794322013855,"y":0.6399999856948853},{"x":0.8670212626457214,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8670212626457214,0.625806450843811,0.868794322013855,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741135001182556,"y":0.625806450843811},{"x":0.9255319237709045,"y":0.625806450843811},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6399999856948853},{"x":0.8741135001182556,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"anthères","boundary":[0.8741135001182556,0.625806450843811,0.9255319237709045,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.6412903070449829},{"x":0.2748226821422577,"y":0.6412903070449829},{"x":0.2748226821422577,"y":0.6541935205459595},{"x":0.20744681358337402,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"brièvement","boundary":[0.20744681358337402,0.6412903070449829,0.2748226821422577,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28014183044433594,"y":0.6412903070449829},{"x":0.3546099364757538,"y":0.6412903070449829},{"x":0.3546099364757538,"y":0.6541935205459595},{"x":0.28014183044433594,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"caudiculées","boundary":[0.28014183044433594,0.6412903070449829,0.3546099364757538,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3546099364757538,"y":0.6412903070449829},{"x":0.3581560254096985,"y":0.6412903070449829},{"x":0.3581560254096985,"y":0.6541935205459595},{"x":0.3546099364757538,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3546099364757538,0.6412903070449829,0.3581560254096985,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36347517371177673,"y":0.6412903070449829},{"x":0.3705673813819885,"y":0.6412903070449829},{"x":0.3705673813819885,"y":0.6541935205459595},{"x":0.36347517371177673,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.36347517371177673,0.6412903070449829,0.3705673813819885,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758865296840668,"y":0.6412903070449829},{"x":0.43971630930900574,"y":0.6412903070449829},{"x":0.43971630930900574,"y":0.6541935205459595},{"x":0.3758865296840668,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"appendice","boundary":[0.3758865296840668,0.6412903070449829,0.43971630930900574,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44680851697921753,"y":0.6412903070449829},{"x":0.48049646615982056,"y":0.6412903070449829},{"x":0.48049646615982056,"y":0.6541935205459595},{"x":0.44680851697921753,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"barub","boundary":[0.44680851697921753,0.6412903070449829,0.48049646615982056,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4822694957256317,"y":0.6412903070449829},{"x":0.48404255509376526,"y":0.6412903070449829},{"x":0.48404255509376526,"y":0.6541935205459595},{"x":0.4822694957256317,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4822694957256317,0.6412903070449829,0.48404255509376526,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49113476276397705,"y":0.6412903070449829},{"x":0.5177304744720459,"y":0.6412903070449829},{"x":0.5177304744720459,"y":0.6541935205459595},{"x":0.49113476276397705,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"style","boundary":[0.49113476276397705,0.6412903070449829,0.5177304744720459,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5248227119445801,"y":0.6412903070449829},{"x":0.5301418304443359,"y":0.6412903070449829},{"x":0.5301418304443359,"y":0.6541935205459595},{"x":0.5248227119445801,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5248227119445801,0.6412903070449829,0.5301418304443359,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372340679168701,"y":0.6412903070449829},{"x":0.5656028389930725,"y":0.6412903070449829},{"x":0.5656028389930725,"y":0.6541935205459595},{"x":0.5372340679168701,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"poils","boundary":[0.5372340679168701,0.6412903070449829,0.5656028389930725,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5709219574928284,"y":0.6412903070449829},{"x":0.6329787373542786,"y":0.6412903070449829},{"x":0.6329787373542786,"y":0.6541935205459595},{"x":0.5709219574928284,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naissance","boundary":[0.5709219574928284,0.6412903070449829,0.6329787373542786,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382978558540344,"y":0.6412903070449829},{"x":0.6595744490623474,"y":0.6412903070449829},{"x":0.6595744490623474,"y":0.6541935205459595},{"x":0.6382978558540344,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"dès","boundary":[0.6382978558540344,0.6412903070449829,0.6595744490623474,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664893627166748,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7216312289237976,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7216312289237976,"y":0.6541935205459595},{"x":0.664893627166748,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"branches","boundary":[0.664893627166748,0.6412903070449829,0.7216312289237976,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234042286872864,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7269503474235535,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7269503474235535,"y":0.6541935205459595},{"x":0.7234042286872864,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7234042286872864,0.6412903070449829,0.7269503474235535,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7322695255279541,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7695035338401794,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7695035338401794,"y":0.6541935205459595},{"x":0.7322695255279541,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"akène","boundary":[0.7322695255279541,0.6412903070449829,0.7695035338401794,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730496525764465,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7978723645210266,"y":0.6412903070449829},{"x":0.7978723645210266,"y":0.6541935205459595},{"x":0.7730496525764465,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"vélu","boundary":[0.7730496525764465,0.6412903070449829,0.7978723645210266,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996453642845154,"y":0.6412903070449829},{"x":0.8031914830207825,"y":0.6412903070449829},{"x":0.8031914830207825,"y":0.6541935205459595},{"x":0.7996453642845154,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7996453642845154,0.6412903070449829,0.8031914830207825,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8085106611251831,"y":0.6412903070449829},{"x":0.8546099066734314,"y":0.6412903070449829},{"x":0.8546099066734314,"y":0.6541935205459595},{"x":0.8085106611251831,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aigrette","boundary":[0.8085106611251831,0.6412903070449829,0.8546099066734314,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634752035140991,"y":0.6412903070449829},{"x":0.9078013896942139,"y":0.6412903070449829},{"x":0.9078013896942139,"y":0.6541935205459595},{"x":0.8634752035140991,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"formée","boundary":[0.8634752035140991,0.6412903070449829,0.9078013896942139,0.6541935205459595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9131205677986145,"y":0.6412903070449829},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6412903070449829},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6541935205459595},{"x":0.9131205677986145,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.9131205677986145,0.6412903070449829,0.9255319237709045,0.6541935205459595]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.5},{"languageCode":"fr","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.5974193811416626},{"x":0.9308510422706604,"y":0.5974193811416626},{"x":0.9308510422706604,"y":0.6541935205459595},{"x":0.20567375421524048,"y":0.6541935205459595}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20067375421524047,0.5904193811416626,0.9358510422706604,0.6611935205459595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.6567742228507996},{"x":0.25531914830207825,"y":0.6554838418960571},{"x":0.25531914830207825,"y":0.6683871150016785},{"x":0.20567375421524048,"y":0.6683871150016785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pailletes","boundary":[0.20567375421524048,0.6567742228507996,0.25531914830207825,0.6683871150016785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606382966041565,"y":0.6554838418960571},{"x":0.3226950466632843,"y":0.6554838418960571},{"x":0.3226950466632843,"y":0.6670967936515808},{"x":0.2606382966041565,"y":0.6670967936515808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"barbellées","boundary":[0.2606382966041565,0.6554838418960571,0.3226950466632843,0.6670967936515808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32446807622909546,"y":0.6554838418960571},{"x":0.326241135597229,"y":0.6554838418960571},{"x":0.326241135597229,"y":0.6670967936515808},{"x":0.32446807622909546,"y":0.6670967936515808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.32446807622909546,0.6554838418960571,0.326241135597229,0.6670967936515808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.6709677577018738},{"x":0.12943261861801147,"y":0.6709677577018738},{"x":0.12943261861801147,"y":0.6800000071525574},{"x":0.06914893537759781,"y":0.6800000071525574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.06914893537759781,0.6709677577018738,0.12943261861801147,0.6800000071525574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.6580645442008972},{"x":0.326241135597229,"y":0.6554838418960571},{"x":0.32801419496536255,"y":0.6787096858024597},{"x":0.06914893537759781,"y":0.681290328502655}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0641489353775978,0.6510645442008972,0.33301419496536255,0.6857096858024597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19326241314411163,"y":0.6722580790519714},{"x":0.19503545761108398,"y":0.6722580790519714},{"x":0.19503545761108398,"y":0.681290328502655},{"x":0.19503545761108398,"y":0.681290328502655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19326241314411163,0.6722580790519714,0.19503545761108398,0.681290328502655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.6709677577018738},{"x":0.22695034742355347,"y":0.6709677577018738},{"x":0.22695034742355347,"y":0.6800000071525574},{"x":0.20567375421524048,"y":0.681290328502655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Mai","boundary":[0.20567375421524048,0.6709677577018738,0.22695034742355347,0.6800000071525574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.685161292552948},{"x":0.14361701905727386,"y":0.685161292552948},{"x":0.14361701905727386,"y":0.6954838633537292},{"x":0.06914893537759781,"y":0.6954838633537292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.06914893537759781,0.685161292552948,0.14361701905727386,0.6954838633537292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19503545761108398,"y":0.6838709712028503},{"x":0.19680851697921753,"y":0.6838709712028503},{"x":0.19680851697921753,"y":0.6967741847038269},{"x":0.19503545761108398,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19503545761108398,0.6838709712028503,0.19680851697921753,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20744681358337402,"y":0.6838709712028503},{"x":0.23404255509376526,"y":0.6838709712028503},{"x":0.23404255509376526,"y":0.6967741847038269},{"x":0.20744681358337402,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.20744681358337402,0.6838709712028503,0.23404255509376526,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2393617033958435,"y":0.6838709712028503},{"x":0.24113474786281586,"y":0.6838709712028503},{"x":0.24113474786281586,"y":0.6967741847038269},{"x":0.2393617033958435,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2393617033958435,0.6838709712028503,0.24113474786281586,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24113474786281586,"y":0.6838709712028503},{"x":0.2819148898124695,"y":0.6838709712028503},{"x":0.2819148898124695,"y":0.6967741847038269},{"x":0.24113474786281586,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ouest","boundary":[0.24113474786281586,0.6838709712028503,0.2819148898124695,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2783688008785248,"y":0.6838709712028503},{"x":0.2819148898124695,"y":0.6838709712028503},{"x":0.2819148898124695,"y":0.6967741847038269},{"x":0.2783688008785248,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2783688008785248,0.6838709712028503,0.2819148898124695,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28723403811454773,"y":0.6838709712028503},{"x":0.31737589836120605,"y":0.6838709712028503},{"x":0.31737589836120605,"y":0.6967741847038269},{"x":0.28723403811454773,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Khoy","boundary":[0.28723403811454773,0.6838709712028503,0.31737589836120605,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31737589836120605,"y":0.6838709712028503},{"x":0.32092198729515076,"y":0.6838709712028503},{"x":0.32092198729515076,"y":0.6967741847038269},{"x":0.31737589836120605,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.31737589836120605,0.6838709712028503,0.32092198729515076,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.326241135597229,"y":0.6838709712028503},{"x":0.35638296604156494,"y":0.6838709712028503},{"x":0.35638296604156494,"y":0.6967741847038269},{"x":0.326241135597229,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.326241135597229,0.6838709712028503,0.35638296604156494,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617021143436432,"y":0.6838709712028503},{"x":0.3918439745903015,"y":0.6838709712028503},{"x":0.3918439745903015,"y":0.6967741847038269},{"x":0.3617021143436432,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Khoy","boundary":[0.3617021143436432,0.6838709712028503,0.3918439745903015,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3953900635242462,"y":0.6838709712028503},{"x":0.4060283601284027,"y":0.6838709712028503},{"x":0.4060283601284027,"y":0.6967741847038269},{"x":0.3953900635242462,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.3953900635242462,0.6838709712028503,0.4060283601284027,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41134750843048096,"y":0.6838709712028503},{"x":0.445035457611084,"y":0.6838709712028503},{"x":0.445035457611084,"y":0.6967741847038269},{"x":0.41134750843048096,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Maku","boundary":[0.41134750843048096,0.6838709712028503,0.445035457611084,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44680851697921753,"y":0.6838709712028503},{"x":0.44680851697921753,"y":0.6838709712028503},{"x":0.44680851697921753,"y":0.6967741847038269},{"x":0.44680851697921753,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.44680851697921753,0.6838709712028503,0.44680851697921753,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521276652812958,"y":0.6838709712028503},{"x":0.4929077923297882,"y":0.6838709712028503},{"x":0.4929077923297882,"y":0.6967741847038269},{"x":0.4521276652812958,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Meshk","boundary":[0.4521276652812958,0.6838709712028503,0.4929077923297882,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964539110660553,"y":0.6838709712028503},{"x":0.533687949180603,"y":0.6838709712028503},{"x":0.533687949180603,"y":0.6967741847038269},{"x":0.4964539110660553,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Anbar","boundary":[0.4964539110660553,0.6838709712028503,0.533687949180603,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.533687949180603,"y":0.6838709712028503},{"x":0.5372340679168701,"y":0.6838709712028503},{"x":0.5372340679168701,"y":0.6967741847038269},{"x":0.533687949180603,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.533687949180603,0.6838709712028503,0.5372340679168701,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5407801270484924,"y":0.6838709712028503},{"x":0.585106372833252,"y":0.6838709712028503},{"x":0.585106372833252,"y":0.6967741847038269},{"x":0.5407801270484924,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Mianéh","boundary":[0.5407801270484924,0.6838709712028503,0.585106372833252,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868794322013855,"y":0.6838709712028503},{"x":0.588652491569519,"y":0.6838709712028503},{"x":0.588652491569519,"y":0.6967741847038269},{"x":0.5868794322013855,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5868794322013855,0.6838709712028503,0.588652491569519,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921986103057861,"y":0.6838709712028503},{"x":0.6294326186180115,"y":0.6838709712028503},{"x":0.6294326186180115,"y":0.6967741847038269},{"x":0.5921986103057861,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Tabriz","boundary":[0.5921986103057861,0.6838709712028503,0.6294326186180115,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294326186180115,"y":0.6838709712028503},{"x":0.6329787373542786,"y":0.6838709712028503},{"x":0.6329787373542786,"y":0.6967741847038269},{"x":0.6294326186180115,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6294326186180115,0.6838709712028503,0.6329787373542786,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382978558540344,"y":0.6838709712028503},{"x":0.673758864402771,"y":0.6838709712028503},{"x":0.673758864402771,"y":0.6967741847038269},{"x":0.6382978558540344,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Djolfa","boundary":[0.6382978558540344,0.6838709712028503,0.673758864402771,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673758864402771,"y":0.6838709712028503},{"x":0.6773049831390381,"y":0.6838709712028503},{"x":0.6773049831390381,"y":0.6967741847038269},{"x":0.673758864402771,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.673758864402771,0.6838709712028503,0.6773049831390381,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6808510422706604,"y":0.6838709712028503},{"x":0.7198581695556641,"y":0.6838709712028503},{"x":0.7198581695556641,"y":0.6967741847038269},{"x":0.6808510422706604,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Zonuz","boundary":[0.6808510422706604,0.6838709712028503,0.7198581695556641,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216312289237976,"y":0.6838709712028503},{"x":0.7234042286872864,"y":0.6838709712028503},{"x":0.7234042286872864,"y":0.6967741847038269},{"x":0.7216312289237976,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7216312289237976,0.6838709712028503,0.7234042286872864,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728723406791687,"y":0.6838709712028503},{"x":0.7677304744720459,"y":0.6838709712028503},{"x":0.7677304744720459,"y":0.6967741847038269},{"x":0.728723406791687,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bonab","boundary":[0.728723406791687,0.6838709712028503,0.7677304744720459,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695035338401794,"y":0.6838709712028503},{"x":0.771276593208313,"y":0.6838709712028503},{"x":0.771276593208313,"y":0.6967741847038269},{"x":0.7695035338401794,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7695035338401794,0.6838709712028503,0.771276593208313,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765957713127136,"y":0.6838709712028503},{"x":0.8315602540969849,"y":0.6838709712028503},{"x":0.8315602540969849,"y":0.6967741847038269},{"x":0.7765957713127136,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Khamséh","boundary":[0.7765957713127136,0.6838709712028503,0.8315602540969849,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835106372833252,"y":0.6838709712028503},{"x":0.838652491569519,"y":0.6838709712028503},{"x":0.838652491569519,"y":0.6967741847038269},{"x":0.835106372833252,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.835106372833252,0.6838709712028503,0.838652491569519,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8421986103057861,"y":0.6838709712028503},{"x":0.8723404407501221,"y":0.6838709712028503},{"x":0.8723404407501221,"y":0.6967741847038269},{"x":0.8421986103057861,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.8421986103057861,0.6838709712028503,0.8723404407501221,0.6967741847038269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8776595592498779,"y":0.6838709712028503},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6838709712028503},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6967741847038269},{"x":0.8776595592498779,"y":0.6967741847038269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Zandjan","boundary":[0.8776595592498779,0.6838709712028503,0.9255319237709045,0.6967741847038269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"en","confidence":0.10999999940395355},{"languageCode":"ro","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06737588346004486,"y":0.6761290431022644},{"x":0.923758864402771,"y":0.6464515924453735},{"x":0.9273049831390381,"y":0.6967741847038269},{"x":0.07092198729515076,"y":0.7264516353607178}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.06237588346004486,0.6691290431022644,0.9323049831390381,0.7037741847038269],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.6980645060539246},{"x":0.21631205081939697,"y":0.6980645060539246},{"x":0.21631205081939697,"y":0.7109677195549011},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.20567375421524048,0.6980645060539246,0.21631205081939697,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22340425848960876,"y":0.6980645060539246},{"x":0.25886523723602295,"y":0.6980645060539246},{"x":0.25886523723602295,"y":0.7109677195549011},{"x":0.22340425848960876,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bidjar","boundary":[0.22340425848960876,0.6980645060539246,0.25886523723602295,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25886523723602295,"y":0.6980645060539246},{"x":0.2606382966041565,"y":0.6980645060539246},{"x":0.2606382966041565,"y":0.7109677195549011},{"x":0.25886523723602295,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.25886523723602295,0.6980645060539246,0.2606382966041565,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2677305042743683,"y":0.6980645060539246},{"x":0.3156028389930725,"y":0.6980645060539246},{"x":0.3156028389930725,"y":0.7109677195549011},{"x":0.2677305042743683,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zandjan","boundary":[0.2677305042743683,0.6980645060539246,0.3156028389930725,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31737589836120605,"y":0.6980645060539246},{"x":0.32092198729515076,"y":0.6980645060539246},{"x":0.32092198729515076,"y":0.7109677195549011},{"x":0.31737589836120605,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.31737589836120605,0.6980645060539246,0.32092198729515076,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32801419496536255,"y":0.6980645060539246},{"x":0.3652482330799103,"y":0.6980645060539246},{"x":0.3652482330799103,"y":0.7109677195549011},{"x":0.32801419496536255,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Ouest","boundary":[0.32801419496536255,0.6980645060539246,0.3652482330799103,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3652482330799103,"y":0.6980645060539246},{"x":0.36702126264572144,"y":0.6980645060539246},{"x":0.36702126264572144,"y":0.7109677195549011},{"x":0.3652482330799103,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3652482330799103,0.6980645060539246,0.36702126264572144,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741134703159332,"y":0.6980645060539246},{"x":0.40070921182632446,"y":0.6980645060539246},{"x":0.40070921182632446,"y":0.7109677195549011},{"x":0.3741134703159332,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Arak","boundary":[0.3741134703159332,0.6980645060539246,0.40070921182632446,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40070921182632446,"y":0.6980645060539246},{"x":0.40425533056259155,"y":0.6980645060539246},{"x":0.40425533056259155,"y":0.7109677195549011},{"x":0.40070921182632446,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40070921182632446,0.6980645060539246,0.40425533056259155,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095744788646698,"y":0.6980645060539246},{"x":0.45390069484710693,"y":0.6980645060539246},{"x":0.45390069484710693,"y":0.7109677195549011},{"x":0.4095744788646698,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"Tatrésh","boundary":[0.4095744788646698,0.6980645060539246,0.45390069484710693,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.457446813583374,"y":0.6980645060539246},{"x":0.45921987295150757,"y":0.6980645060539246},{"x":0.45921987295150757,"y":0.7109677195549011},{"x":0.457446813583374,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.457446813583374,0.6980645060539246,0.45921987295150757,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.466312050819397,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5053191781044006,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5053191781044006,"y":0.7109677195549011},{"x":0.466312050819397,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Centre","boundary":[0.466312050819397,0.6980645060539246,0.5053191781044006,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508865237236023,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5106382966041565,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5106382966041565,"y":0.7109677195549011},{"x":0.508865237236023,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.508865237236023,0.6980645060539246,0.5106382966041565,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159574747085571,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5478723645210266,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5478723645210266,"y":0.7109677195549011},{"x":0.5159574747085571,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kuhé","boundary":[0.5159574747085571,0.6980645060539246,0.5478723645210266,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5531914830207825,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5868794322013855,"y":0.6980645060539246},{"x":0.5868794322013855,"y":0.7109677195549011},{"x":0.5531914830207825,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kolah","boundary":[0.5531914830207825,0.6980645060539246,0.5868794322013855,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5939716100692749,"y":0.6980645060539246},{"x":0.6365247964859009,"y":0.6980645060539246},{"x":0.6365247964859009,"y":0.7109677195549011},{"x":0.5939716100692749,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ghazie","boundary":[0.5939716100692749,0.6980645060539246,0.6365247964859009,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418439745903015,"y":0.6980645060539246},{"x":0.6560283899307251,"y":0.6980645060539246},{"x":0.6560283899307251,"y":0.7109677195549011},{"x":0.6418439745903015,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6418439745903015,0.6980645060539246,0.6560283899307251,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631205677986145,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7092198729515076,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7092198729515076,"y":0.7109677195549011},{"x":0.6631205677986145,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Esfahan","boundary":[0.6631205677986145,0.6980645060539246,0.7092198729515076,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109929323196411,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7145389914512634,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7145389914512634,"y":0.7109677195549011},{"x":0.7109929323196411,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7109929323196411,0.6980645060539246,0.7145389914512634,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216312289237976,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7464538812637329,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7464538812637329,"y":0.7109677195549011},{"x":0.7216312289237976,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gav","boundary":[0.7216312289237976,0.6980645060539246,0.7464538812637329,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517730593681335,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7943262457847595,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7943262457847595,"y":0.7109677195549011},{"x":0.7517730593681335,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Khunie","boundary":[0.7517730593681335,0.6980645060539246,0.7943262457847595,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960993051528931,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7960993051528931,"y":0.6980645060539246},{"x":0.7960993051528931,"y":0.7109677195549011},{"x":0.7960993051528931,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7960993051528931,0.6980645060539246,0.7960993051528931,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8031914830207825,"y":0.6980645060539246},{"x":0.847517728805542,"y":0.6980645060539246},{"x":0.847517728805542,"y":0.7109677195549011},{"x":0.8031914830207825,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Kashan","boundary":[0.8031914830207825,0.6980645060539246,0.847517728805542,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8492907881736755,"y":0.6980645060539246},{"x":0.8528369069099426,"y":0.6980645060539246},{"x":0.8528369069099426,"y":0.7109677195549011},{"x":0.8492907881736755,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8492907881736755,0.6980645060539246,0.8528369069099426,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8581560254096985,"y":0.6980645060539246},{"x":0.8953900933265686,"y":0.6980645060539246},{"x":0.8953900933265686,"y":0.7109677195549011},{"x":0.8581560254096985,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ghom","boundary":[0.8581560254096985,0.6980645060539246,0.8953900933265686,0.7109677195549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.902482271194458,"y":0.6980645060539246},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6980645060539246},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7109677195549011},{"x":0.902482271194458,"y":0.7109677195549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vers","boundary":[0.902482271194458,0.6980645060539246,0.9255319237709045,0.7109677195549011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.7135483622550964},{"x":0.25,"y":0.7135483622550964},{"x":0.25,"y":0.7251613140106201},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Kashan","boundary":[0.20567375421524048,0.7135483622550964,0.25,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25177305936813354,"y":0.7135483622550964},{"x":0.2535460889339447,"y":0.7135483622550964},{"x":0.2535460889339447,"y":0.7251613140106201},{"x":0.25177305936813354,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":",","boundary":[0.25177305936813354,0.7135483622550964,0.2535460889339447,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26241135597229004,"y":0.7135483622550964},{"x":0.31028369069099426,"y":0.7135483622550964},{"x":0.31028369069099426,"y":0.7251613140106201},{"x":0.26241135597229004,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Dalidjan","boundary":[0.26241135597229004,0.7135483622550964,0.31028369069099426,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3120567500591278,"y":0.7135483622550964},{"x":0.31382977962493896,"y":0.7135483622550964},{"x":0.31382977962493896,"y":0.7251613140106201},{"x":0.3120567500591278,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.3120567500591278,0.7135483622550964,0.31382977962493896,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32092198729515076,"y":0.7135483622550964},{"x":0.35992908477783203,"y":0.7135483622550964},{"x":0.35992908477783203,"y":0.7251613140106201},{"x":0.32092198729515076,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tchah","boundary":[0.32092198729515076,0.7135483622550964,0.35992908477783203,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36702126264572144,"y":0.7135483622550964},{"x":0.402482271194458,"y":0.7135483622550964},{"x":0.402482271194458,"y":0.7251613140106201},{"x":0.36702126264572144,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Malak","boundary":[0.36702126264572144,0.7135483622550964,0.402482271194458,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095744788646698,"y":0.7135483622550964},{"x":0.4343971610069275,"y":0.7135483622550964},{"x":0.4343971610069275,"y":0.7251613140106201},{"x":0.4095744788646698,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"vers","boundary":[0.4095744788646698,0.7135483622550964,0.4343971610069275,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4414893686771393,"y":0.7135483622550964},{"x":0.508865237236023,"y":0.7135483622550964},{"x":0.508865237236023,"y":0.7251613140106201},{"x":0.4414893686771393,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tchupanan","boundary":[0.4414893686771393,0.7135483622550964,0.508865237236023,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.51241135597229,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5141844153404236,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5141844153404236,"y":0.7251613140106201},{"x":0.51241135597229,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.51241135597229,0.7135483622550964,0.5141844153404236,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521276593208313,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5478723645210266,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5478723645210266,"y":0.7251613140106201},{"x":0.521276593208313,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Siah","boundary":[0.521276593208313,0.7135483622550964,0.5478723645210266,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554964542388916,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5780141949653625,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5780141949653625,"y":0.7251613140106201},{"x":0.554964542388916,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Kuh","boundary":[0.554964542388916,0.7135483622550964,0.5780141949653625,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5797872543334961,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5815602540969849,"y":0.7135483622550964},{"x":0.5815602540969849,"y":0.7251613140106201},{"x":0.5797872543334961,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.5797872543334961,0.7135483622550964,0.5815602540969849,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588652491569519,"y":0.7135483622550964},{"x":0.6719858050346375,"y":0.7135483622550964},{"x":0.6719858050346375,"y":0.7251613140106201},{"x":0.588652491569519,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Karvanserayé","boundary":[0.588652491569519,0.7135483622550964,0.6719858050346375,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6808510422706604,"y":0.7135483622550964},{"x":0.7109929323196411,"y":0.7135483622550964},{"x":0.7109929323196411,"y":0.7251613140106201},{"x":0.6808510422706604,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Shah","boundary":[0.6808510422706604,0.7135483622550964,0.7109929323196411,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180851101875305,"y":0.7135483622550964},{"x":0.7606382966041565,"y":0.7135483622550964},{"x":0.7606382966041565,"y":0.7251613140106201},{"x":0.7180851101875305,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Abbasi","boundary":[0.7180851101875305,0.7135483622550964,0.7606382966041565,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606382966041565,"y":0.7135483622550964},{"x":0.76241135597229,"y":0.7135483622550964},{"x":0.76241135597229,"y":0.7251613140106201},{"x":0.7606382966041565,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.7606382966041565,0.7135483622550964,0.76241135597229,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.771276593208313,"y":0.7135483622550964},{"x":0.8404255509376526,"y":0.7135483622550964},{"x":0.8404255509376526,"y":0.7251613140106201},{"x":0.771276593208313,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Mobarakiéh","boundary":[0.771276593208313,0.7135483622550964,0.8404255509376526,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8439716100692749,"y":0.7135483622550964},{"x":0.847517728805542,"y":0.7135483622550964},{"x":0.847517728805542,"y":0.7251613140106201},{"x":0.8439716100692749,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":",","boundary":[0.8439716100692749,0.7135483622550964,0.847517728805542,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8528369069099426,"y":0.7135483622550964},{"x":0.9202127456665039,"y":0.7135483622550964},{"x":0.9202127456665039,"y":0.7251613140106201},{"x":0.8528369069099426,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Tchupanan","boundary":[0.8528369069099426,0.7135483622550964,0.9202127456665039,0.7251613140106201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.923758864402771,"y":0.7135483622550964},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7135483622550964},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7251613140106201},{"x":0.923758864402771,"y":0.7251613140106201}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":";","boundary":[0.923758864402771,0.7135483622550964,0.9255319237709045,0.7251613140106201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.7264516353607178},{"x":0.22695034742355347,"y":0.7264516353607178},{"x":0.22695034742355347,"y":0.7393548488616943},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sud","boundary":[0.20567375421524048,0.7264516353607178,0.22695034742355347,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2322695106267929,"y":0.7264516353607178},{"x":0.2358155995607376,"y":0.7264516353607178},{"x":0.2358155995607376,"y":0.7393548488616943},{"x":0.2322695106267929,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2322695106267929,0.7264516353607178,0.2358155995607376,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358155995607376,"y":0.7264516353607178},{"x":0.25531914830207825,"y":0.7264516353607178},{"x":0.25531914830207825,"y":0.7393548488616943},{"x":0.2358155995607376,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.2358155995607376,0.7264516353607178,0.25531914830207825,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25531914830207825,"y":0.7264516353607178},{"x":0.25886523723602295,"y":0.7264516353607178},{"x":0.25886523723602295,"y":0.7393548488616943},{"x":0.25531914830207825,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.25531914830207825,0.7264516353607178,0.25886523723602295,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26241135597229004,"y":0.7264516353607178},{"x":0.30673760175704956,"y":0.7264516353607178},{"x":0.30673760175704956,"y":0.7393548488616943},{"x":0.26241135597229004,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Kerman","boundary":[0.26241135597229004,0.7264516353607178,0.30673760175704956,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31028369069099426,"y":0.7264516353607178},{"x":0.3120567500591278,"y":0.7264516353607178},{"x":0.3120567500591278,"y":0.7393548488616943},{"x":0.31028369069099426,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.31028369069099426,0.7264516353607178,0.3120567500591278,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3156028389930725,"y":0.7264516353607178},{"x":0.347517728805542,"y":0.7264516353607178},{"x":0.347517728805542,"y":0.7393548488616943},{"x":0.3156028389930725,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.3156028389930725,0.7264516353607178,0.347517728805542,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3510638177394867,"y":0.7264516353607178},{"x":0.42553192377090454,"y":0.7264516353607178},{"x":0.42553192377090454,"y":0.7393548488616943},{"x":0.3510638177394867,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Seadatabad","boundary":[0.3510638177394867,0.7264516353607178,0.42553192377090454,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42907801270484924,"y":0.7264516353607178},{"x":0.43971630930900574,"y":0.7264516353607178},{"x":0.43971630930900574,"y":0.7393548488616943},{"x":0.42907801270484924,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.42907801270484924,0.7264516353607178,0.43971630930900574,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44326239824295044,"y":0.7264516353607178},{"x":0.478723406791687,"y":0.7264516353607178},{"x":0.478723406791687,"y":0.7393548488616943},{"x":0.44326239824295044,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tchah","boundary":[0.44326239824295044,0.7264516353607178,0.478723406791687,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4822694957256317,"y":0.7264516353607178},{"x":0.542553186416626,"y":0.7264516353607178},{"x":0.542553186416626,"y":0.7393548488616943},{"x":0.4822694957256317,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tcheghak","boundary":[0.4822694957256317,0.7264516353607178,0.542553186416626,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443262457847595,"y":0.7264516353607178},{"x":0.5460993051528931,"y":0.7264516353607178},{"x":0.5460993051528931,"y":0.7393548488616943},{"x":0.5443262457847595,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5443262457847595,0.7264516353607178,0.5460993051528931,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514184236526489,"y":0.7264516353607178},{"x":0.5939716100692749,"y":0.7264516353607178},{"x":0.5939716100692749,"y":0.7393548488616943},{"x":0.5514184236526489,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sirdjan","boundary":[0.5514184236526489,0.7264516353607178,0.5939716100692749,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5957446694374084,"y":0.7264516353607178},{"x":0.597517728805542,"y":0.7264516353607178},{"x":0.597517728805542,"y":0.7393548488616943},{"x":0.5957446694374084,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5957446694374084,0.7264516353607178,0.597517728805542,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010638475418091,"y":0.7264516353607178},{"x":0.6719858050346375,"y":0.7264516353607178},{"x":0.6719858050346375,"y":0.7393548488616943},{"x":0.6010638475418091,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hormozgan","boundary":[0.6010638475418091,0.7264516353607178,0.6719858050346375,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755319237709045,"y":0.7264516353607178},{"x":0.6773049831390381,"y":0.7264516353607178},{"x":0.6773049831390381,"y":0.7393548488616943},{"x":0.6755319237709045,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6755319237709045,0.7264516353607178,0.6773049831390381,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682624101638794,"y":0.7264516353607178},{"x":0.7446808218955994,"y":0.7264516353607178},{"x":0.7446808218955994,"y":0.7393548488616943},{"x":0.682624101638794,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Hadjiabad","boundary":[0.682624101638794,0.7264516353607178,0.7446808218955994,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482269406318665,"y":0.7264516353607178},{"x":0.7748227119445801,"y":0.7264516353607178},{"x":0.7748227119445801,"y":0.7393548488616943},{"x":0.7482269406318665,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.7482269406318665,0.7264516353607178,0.7748227119445801,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783687710762024,"y":0.7264516353607178},{"x":0.792553186416626,"y":0.7264516353607178},{"x":0.792553186416626,"y":0.7393548488616943},{"x":0.7783687710762024,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7783687710762024,0.7264516353607178,0.792553186416626,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960993051528931,"y":0.7264516353607178},{"x":0.8297872543334961,"y":0.7264516353607178},{"x":0.8297872543334961,"y":0.7393548488616943},{"x":0.7960993051528931,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tarum","boundary":[0.7960993051528931,0.7264516353607178,0.8297872543334961,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8368794322013855,"y":0.7264516353607178},{"x":0.838652491569519,"y":0.7264516353607178},{"x":0.838652491569519,"y":0.7393548488616943},{"x":0.8368794322013855,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8368794322013855,0.7264516353607178,0.838652491569519,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8439716100692749,"y":0.7264516353607178},{"x":0.9219858050346375,"y":0.7264516353607178},{"x":0.9219858050346375,"y":0.7393548488616943},{"x":0.8439716100692749,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Balutchestan","boundary":[0.8439716100692749,0.7264516353607178,0.9219858050346375,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.923758864402771,"y":0.7264516353607178},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7264516353607178},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7393548488616943},{"x":0.923758864402771,"y":0.7393548488616943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.923758864402771,0.7264516353607178,0.9255319237709045,0.7393548488616943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.7419354915618896},{"x":0.271276593208313,"y":0.7419354915618896},{"x":0.271276593208313,"y":0.7535483837127686},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"biforcation","boundary":[0.20567375421524048,0.7419354915618896,0.271276593208313,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2783688008785248,"y":0.7419354915618896},{"x":0.3156028389930725,"y":0.7419354915618896},{"x":0.3156028389930725,"y":0.7535483837127686},{"x":0.2783688008785248,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Khash","boundary":[0.2783688008785248,0.7419354915618896,0.3156028389930725,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226950466632843,"y":0.7419354915618896},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7419354915618896},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7535483837127686},{"x":0.3226950466632843,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.3226950466632843,0.7419354915618896,0.3333333432674408,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3404255211353302,"y":0.7419354915618896},{"x":0.39716312289237976,"y":0.7419354915618896},{"x":0.39716312289237976,"y":0.7535483837127686},{"x":0.3404255211353302,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Iranshahr","boundary":[0.3404255211353302,0.7419354915618896,0.39716312289237976,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40425533056259155,"y":0.7419354915618896},{"x":0.42907801270484924,"y":0.7419354915618896},{"x":0.42907801270484924,"y":0.7535483837127686},{"x":0.40425533056259155,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vers","boundary":[0.40425533056259155,0.7419354915618896,0.42907801270484924,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43617022037506104,"y":0.7419354915618896},{"x":0.4858156144618988,"y":0.7419354915618896},{"x":0.4858156144618988,"y":0.7535483837127686},{"x":0.43617022037506104,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bazman","boundary":[0.43617022037506104,0.7419354915618896,0.4858156144618988,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858156144618988,"y":0.7419354915618896},{"x":0.4893617033958435,"y":0.7419354915618896},{"x":0.4893617033958435,"y":0.7535483837127686},{"x":0.4858156144618988,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4858156144618988,0.7419354915618896,0.4893617033958435,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964539110660553,"y":0.7419354915618896},{"x":0.533687949180603,"y":0.7419354915618896},{"x":0.533687949180603,"y":0.7535483837127686},{"x":0.4964539110660553,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Tchah","boundary":[0.4964539110660553,0.7419354915618896,0.533687949180603,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5407801270484924,"y":0.7419354915618896},{"x":0.5939716100692749,"y":0.7419354915618896},{"x":0.5939716100692749,"y":0.7535483837127686},{"x":0.5407801270484924,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ghanbar","boundary":[0.5407801270484924,0.7419354915618896,0.5939716100692749,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5939716100692749,"y":0.7419354915618896},{"x":0.597517728805542,"y":0.7419354915618896},{"x":0.597517728805542,"y":0.7535483837127686},{"x":0.5939716100692749,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5939716100692749,0.7419354915618896,0.597517728805542,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046099066734314,"y":0.7419354915618896},{"x":0.631205677986145,"y":0.7419354915618896},{"x":0.631205677986145,"y":0.7535483837127686},{"x":0.6046099066734314,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.6046099066734314,0.7419354915618896,0.631205677986145,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382978558540344,"y":0.7419354915618896},{"x":0.640070915222168,"y":0.7419354915618896},{"x":0.640070915222168,"y":0.7535483837127686},{"x":0.6382978558540344,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6382978558540344,0.7419354915618896,0.640070915222168,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418439745903015,"y":0.7419354915618896},{"x":0.6595744490623474,"y":0.7419354915618896},{"x":0.6595744490623474,"y":0.7535483837127686},{"x":0.6418439745903015,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.6418439745903015,0.7419354915618896,0.6595744490623474,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595744490623474,"y":0.7419354915618896},{"x":0.661347508430481,"y":0.7419354915618896},{"x":0.661347508430481,"y":0.7535483837127686},{"x":0.6595744490623474,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6595744490623474,0.7419354915618896,0.661347508430481,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6719858050346375,"y":0.7419354915618896},{"x":0.6985815763473511,"y":0.7419354915618896},{"x":0.6985815763473511,"y":0.7535483837127686},{"x":0.6719858050346375,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.6719858050346375,0.7419354915618896,0.6985815763473511,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707446813583374,"y":0.7419354915618896},{"x":0.7535461187362671,"y":0.7419354915618896},{"x":0.7535461187362671,"y":0.7535483837127686},{"x":0.707446813583374,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Shirvan","boundary":[0.707446813583374,0.7419354915618896,0.7535461187362671,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606382966041565,"y":0.7419354915618896},{"x":0.7695035338401794,"y":0.7419354915618896},{"x":0.7695035338401794,"y":0.7535483837127686},{"x":0.7606382966041565,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.7606382966041565,0.7419354915618896,0.7695035338401794,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783687710762024,"y":0.7419354915618896},{"x":0.8315602540969849,"y":0.7419354915618896},{"x":0.8315602540969849,"y":0.7535483837127686},{"x":0.7783687710762024,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Bodjnurd","boundary":[0.7783687710762024,0.7419354915618896,0.8315602540969849,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835106372833252,"y":0.7419354915618896},{"x":0.838652491569519,"y":0.7419354915618896},{"x":0.838652491569519,"y":0.7535483837127686},{"x":0.835106372833252,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.835106372833252,0.7419354915618896,0.838652491569519,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8457446694374084,"y":0.7419354915618896},{"x":0.8953900933265686,"y":0.7419354915618896},{"x":0.8953900933265686,"y":0.7535483837127686},{"x":0.8457446694374084,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ferdous","boundary":[0.8457446694374084,0.7419354915618896,0.8953900933265686,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9007092118263245,"y":0.7419354915618896},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7419354915618896},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7535483837127686},{"x":0.9007092118263245,"y":0.7535483837127686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vers","boundary":[0.9007092118263245,0.7419354915618896,0.9255319237709045,0.7535483837127686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.7548387050628662},{"x":0.25177305936813354,"y":0.7548387050628662},{"x":0.25177305936813354,"y":0.7677419185638428},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Deyhuk","boundary":[0.20567375421524048,0.7548387050628662,0.25177305936813354,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25177305936813354,"y":0.7548387050628662},{"x":0.25531914830207825,"y":0.7548387050628662},{"x":0.25531914830207825,"y":0.7677419185638428},{"x":0.25177305936813354,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.25177305936813354,0.7548387050628662,0.25531914830207825,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26241135597229004,"y":0.7548387050628662},{"x":0.3191489279270172,"y":0.7548387050628662},{"x":0.3191489279270172,"y":0.7677419185638428},{"x":0.26241135597229004,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Damghan","boundary":[0.26241135597229004,0.7548387050628662,0.3191489279270172,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.326241135597229,"y":0.7548387050628662},{"x":0.32801419496536255,"y":0.7548387050628662},{"x":0.32801419496536255,"y":0.7677419185638428},{"x":0.326241135597229,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.326241135597229,0.7548387050628662,0.32801419496536255,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297872245311737,"y":0.7548387050628662},{"x":0.3758865296840668,"y":0.7548387050628662},{"x":0.3758865296840668,"y":0.7677419185638428},{"x":0.3297872245311737,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Semnan","boundary":[0.3297872245311737,0.7548387050628662,0.3758865296840668,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776595890522003,"y":0.7548387050628662},{"x":0.381205677986145,"y":0.7548387050628662},{"x":0.381205677986145,"y":0.7677419185638428},{"x":0.3776595890522003,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3776595890522003,0.7548387050628662,0.381205677986145,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3882978856563568,"y":0.7548387050628662},{"x":0.43971630930900574,"y":0.7548387050628662},{"x":0.43971630930900574,"y":0.7677419185638428},{"x":0.3882978856563568,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Sorkhéh","boundary":[0.3882978856563568,0.7548387050628662,0.43971630930900574,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.445035457611084,"y":0.7548387050628662},{"x":0.4716311991214752,"y":0.7548387050628662},{"x":0.4716311991214752,"y":0.7677419185638428},{"x":0.445035457611084,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.445035457611084,0.7548387050628662,0.4716311991214752,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.478723406791687,"y":0.7548387050628662},{"x":0.4929077923297882,"y":0.7548387050628662},{"x":0.4929077923297882,"y":0.7677419185638428},{"x":0.478723406791687,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.478723406791687,0.7548387050628662,0.4929077923297882,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49822694063186646,"y":0.7548387050628662},{"x":0.5496453642845154,"y":0.7548387050628662},{"x":0.5496453642845154,"y":0.7677419185638428},{"x":0.49822694063186646,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Semnan","boundary":[0.49822694063186646,0.7548387050628662,0.5496453642845154,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514184236526489,"y":0.7548387050628662},{"x":0.5531914830207825,"y":0.7548387050628662},{"x":0.5531914830207825,"y":0.7677419185638428},{"x":0.5514184236526489,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5514184236526489,0.7548387050628662,0.5531914830207825,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602836608886719,"y":0.7548387050628662},{"x":0.5992907881736755,"y":0.7548387050628662},{"x":0.5992907881736755,"y":0.7677419185638428},{"x":0.5602836608886719,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bastam","boundary":[0.5602836608886719,0.7548387050628662,0.5992907881736755,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081560254096985,"y":0.7548387050628662},{"x":0.609929084777832,"y":0.7548387050628662},{"x":0.609929084777832,"y":0.7677419185638428},{"x":0.6081560254096985,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6081560254096985,0.7548387050628662,0.609929084777832,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6152482032775879,"y":0.7548387050628662},{"x":0.6684397459030151,"y":0.7548387050628662},{"x":0.6684397459030151,"y":0.7677419185638428},{"x":0.6152482032775879,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahrud","boundary":[0.6152482032775879,0.7548387050628662,0.6684397459030151,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6684397459030151,"y":0.7548387050628662},{"x":0.6719858050346375,"y":0.7548387050628662},{"x":0.6719858050346375,"y":0.7677419185638428},{"x":0.6684397459030151,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6684397459030151,0.7548387050628662,0.6719858050346375,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6790780425071716,"y":0.7548387050628662},{"x":0.7092198729515076,"y":0.7548387050628662},{"x":0.7092198729515076,"y":0.7677419185638428},{"x":0.6790780425071716,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.6790780425071716,0.7548387050628662,0.7092198729515076,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.716312050819397,"y":0.7548387050628662},{"x":0.7748227119445801,"y":0.7548387050628662},{"x":0.7748227119445801,"y":0.7677419185638428},{"x":0.716312050819397,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Meyamey","boundary":[0.716312050819397,0.7548387050628662,0.7748227119445801,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7801418304443359,"y":0.7548387050628662},{"x":0.7907801270484924,"y":0.7548387050628662},{"x":0.7907801270484924,"y":0.7677419185638428},{"x":0.7801418304443359,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.7801418304443359,0.7548387050628662,0.7907801270484924,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978723645210266,"y":0.7548387050628662},{"x":0.8492907881736755,"y":0.7548387050628662},{"x":0.8492907881736755,"y":0.7677419185638428},{"x":0.7978723645210266,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahrud","boundary":[0.7978723645210266,0.7548387050628662,0.8492907881736755,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8510638475418091,"y":0.7548387050628662},{"x":0.8546099066734314,"y":0.7548387050628662},{"x":0.8546099066734314,"y":0.7677419185638428},{"x":0.8510638475418091,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8510638475418091,0.7548387050628662,0.8546099066734314,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859929084777832,"y":0.7548387050628662},{"x":0.9095744490623474,"y":0.7548387050628662},{"x":0.9095744490623474,"y":0.7677419185638428},{"x":0.859929084777832,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.859929084777832,0.7548387050628662,0.9095744490623474,0.7677419185638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.7548387050628662},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7548387050628662},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7677419185638428},{"x":0.9166666865348816,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.9166666865348816,0.7548387050628662,0.9255319237709045,0.7677419185638428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.6980645060539246},{"x":0.9255319237709045,"y":0.6980645060539246},{"x":0.9255319237709045,"y":0.7677419185638428},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7677419185638428}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20067375421524047,0.6910645060539246,0.9305319237709045,0.7747419185638428],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.7703225612640381},{"x":0.25886523723602295,"y":0.7703225612640381},{"x":0.25886523723602295,"y":0.7819355130195618},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"environs","boundary":[0.20567375421524048,0.7703225612640381,0.25886523723602295,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25886523723602295,"y":0.7703225612640381},{"x":0.2606382966041565,"y":0.7703225612640381},{"x":0.2606382966041565,"y":0.7819355130195618},{"x":0.25886523723602295,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.25886523723602295,0.7703225612640381,0.2606382966041565,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2677305042743683,"y":0.7703225612640381},{"x":0.29964539408683777,"y":0.7703225612640381},{"x":0.29964539408683777,"y":0.7819355130195618},{"x":0.2677305042743683,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Rudé","boundary":[0.2677305042743683,0.7703225612640381,0.29964539408683777,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30319148302078247,"y":0.7703225612640381},{"x":0.33865249156951904,"y":0.7703225612640381},{"x":0.33865249156951904,"y":0.7819355130195618},{"x":0.30319148302078247,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Shuré","boundary":[0.30319148302078247,0.7703225612640381,0.33865249156951904,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3439716398715973,"y":0.7703225612640381},{"x":0.3794326186180115,"y":0.7703225612640381},{"x":0.3794326186180115,"y":0.7819355130195618},{"x":0.3439716398715973,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Savéh","boundary":[0.3439716398715973,0.7703225612640381,0.3794326186180115,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381205677986145,"y":0.7703225612640381},{"x":0.3847517669200897,"y":0.7703225612640381},{"x":0.3847517669200897,"y":0.7819355130195618},{"x":0.381205677986145,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.381205677986145,0.7703225612640381,0.3847517669200897,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39007091522216797,"y":0.7703225612640381},{"x":0.42907801270484924,"y":0.7703225612640381},{"x":0.42907801270484924,"y":0.7819355130195618},{"x":0.39007091522216797,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Firouz","boundary":[0.39007091522216797,0.7703225612640381,0.42907801270484924,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43262410163879395,"y":0.7703225612640381},{"x":0.4556737542152405,"y":0.7703225612640381},{"x":0.4556737542152405,"y":0.7819355130195618},{"x":0.43262410163879395,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Kuh","boundary":[0.43262410163879395,0.7703225612640381,0.4556737542152405,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.457446813583374,"y":0.7703225612640381},{"x":0.45921987295150757,"y":0.7703225612640381},{"x":0.45921987295150757,"y":0.7819355130195618},{"x":0.457446813583374,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.457446813583374,0.7703225612640381,0.45921987295150757,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4645390212535858,"y":0.7703225612640381},{"x":0.48758864402770996,"y":0.7703225612640381},{"x":0.48758864402770996,"y":0.7819355130195618},{"x":0.4645390212535858,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Abé","boundary":[0.4645390212535858,0.7703225612640381,0.48758864402770996,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49468085169792175,"y":0.7703225612640381},{"x":0.508865237236023,"y":0.7703225612640381},{"x":0.508865237236023,"y":0.7819355130195618},{"x":0.49468085169792175,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ali","boundary":[0.49468085169792175,0.7703225612640381,0.508865237236023,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508865237236023,"y":0.7703225612640381},{"x":0.5141844153404236,"y":0.7703225612640381},{"x":0.5141844153404236,"y":0.7819355130195618},{"x":0.508865237236023,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.508865237236023,0.7703225612640381,0.5141844153404236,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141844153404236,"y":0.7703225612640381},{"x":0.563829779624939,"y":0.7703225612640381},{"x":0.563829779624939,"y":0.7819355130195618},{"x":0.5141844153404236,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Tchitgar","boundary":[0.5141844153404236,0.7703225612640381,0.563829779624939,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620567202568054,"y":0.7703225612640381},{"x":0.567375898361206,"y":0.7703225612640381},{"x":0.567375898361206,"y":0.7819355130195618},{"x":0.5620567202568054,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5620567202568054,0.7703225612640381,0.567375898361206,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5709219574928284,"y":0.7703225612640381},{"x":0.6010638475418091,"y":0.7703225612640381},{"x":0.6010638475418091,"y":0.7819355130195618},{"x":0.5709219574928284,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.5709219574928284,0.7703225612640381,0.6010638475418091,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6063829660415649,"y":0.7703225612640381},{"x":0.6560283899307251,"y":0.7703225612640381},{"x":0.6560283899307251,"y":0.7819355130195618},{"x":0.6063829660415649,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ghazvin","boundary":[0.6063829660415649,0.7703225612640381,0.6560283899307251,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631205677986145,"y":0.7703225612640381},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7703225612640381},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7819355130195618},{"x":0.6631205677986145,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"e","boundary":[0.6631205677986145,0.7703225612640381,0.6666666865348816,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755319237709045,"y":0.7703225612640381},{"x":0.7251772880554199,"y":0.7703225612640381},{"x":0.7251772880554199,"y":0.7819355130195618},{"x":0.6755319237709045,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.6755319237709045,0.7703225612640381,0.7251772880554199,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269503474235535,"y":0.7703225612640381},{"x":0.728723406791687,"y":0.7703225612640381},{"x":0.728723406791687,"y":0.7819355130195618},{"x":0.7269503474235535,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7269503474235535,0.7703225612640381,0.728723406791687,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7340425252914429,"y":0.7703225612640381},{"x":0.7748227119445801,"y":0.7703225612640381},{"x":0.7748227119445801,"y":0.7819355130195618},{"x":0.7340425252914429,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Karadj","boundary":[0.7340425252914429,0.7703225612640381,0.7748227119445801,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730496525764465,"y":0.7703225612640381},{"x":0.7765957713127136,"y":0.7703225612640381},{"x":0.7765957713127136,"y":0.7819355130195618},{"x":0.7730496525764465,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7730496525764465,0.7703225612640381,0.7765957713127136,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819148898124695,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8085106611251831,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8085106611251831,"y":0.7819355130195618},{"x":0.7819148898124695,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Klak","boundary":[0.7819148898124695,0.7703225612640381,0.8085106611251831,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8085106611251831,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8102836608886719,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8102836608886719,"y":0.7819355130195618},{"x":0.8085106611251831,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8085106611251831,0.7703225612640381,0.8102836608886719,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.817375898361206,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8776595592498779,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8776595592498779,"y":0.7819355130195618},{"x":0.817375898361206,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mardabad","boundary":[0.817375898361206,0.7703225612640381,0.8776595592498779,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8794326186180115,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8829787373542786,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8829787373542786,"y":0.7819355130195618},{"x":0.8794326186180115,"y":0.7819355130195618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8794326186180115,0.7703225612640381,0.8829787373542786,0.7819355130195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.7845161557197571},{"x":0.1560283750295639,"y":0.7845161557197571},{"x":0.1560283750295639,"y":0.7974193692207336},{"x":0.06914893537759781,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.06914893537759781,0.7845161557197571,0.1560283750295639,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134752333164215,"y":0.7845161557197571},{"x":0.19326241314411163,"y":0.7845161557197571},{"x":0.19326241314411163,"y":0.7974193692207336},{"x":0.16134752333164215,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.16134752333164215,0.7845161557197571,0.19326241314411163,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19326241314411163,"y":0.7845161557197571},{"x":0.19680851697921753,"y":0.7845161557197571},{"x":0.19680851697921753,"y":0.7974193692207336},{"x":0.19326241314411163,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19326241314411163,0.7845161557197571,0.19680851697921753,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.7845161557197571},{"x":0.23404255509376526,"y":0.7845161557197571},{"x":0.23404255509376526,"y":0.7974193692207336},{"x":0.20567375421524048,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.20567375421524048,0.7845161557197571,0.23404255509376526,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2393617033958435,"y":0.7845161557197571},{"x":0.24113474786281586,"y":0.7845161557197571},{"x":0.24113474786281586,"y":0.7974193692207336},{"x":0.2393617033958435,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2393617033958435,0.7845161557197571,0.24113474786281586,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2429078072309494,"y":0.7845161557197571},{"x":0.2606382966041565,"y":0.7845161557197571},{"x":0.2606382966041565,"y":0.7974193692207336},{"x":0.2429078072309494,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.2429078072309494,0.7845161557197571,0.2606382966041565,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606382966041565,"y":0.7845161557197571},{"x":0.2641843855381012,"y":0.7845161557197571},{"x":0.2641843855381012,"y":0.7974193692207336},{"x":0.2606382966041565,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2606382966041565,0.7845161557197571,0.2641843855381012,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26950353384017944,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3191489279270172,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3191489279270172,"y":0.7974193692207336},{"x":0.26950353384017944,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Semnan","boundary":[0.26950353384017944,0.7845161557197571,0.3191489279270172,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32092198729515076,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3226950466632843,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3226950466632843,"y":0.7974193692207336},{"x":0.32092198729515076,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.32092198729515076,0.7845161557197571,0.3226950466632843,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368794322013855,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3404255211353302,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3404255211353302,"y":0.7974193692207336},{"x":0.3368794322013855,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3368794322013855,0.7845161557197571,0.3404255211353302,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34219858050346375,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3652482330799103,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3652482330799103,"y":0.7974193692207336},{"x":0.34219858050346375,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"TUH","boundary":[0.34219858050346375,0.7845161557197571,0.3652482330799103,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.368794322013855,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3723404109477997,"y":0.7845161557197571},{"x":0.3723404109477997,"y":0.7974193692207336},{"x":0.368794322013855,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.368794322013855,0.7845161557197571,0.3723404109477997,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776595890522003,"y":0.7845161557197571},{"x":0.39716312289237976,"y":0.7845161557197571},{"x":0.39716312289237976,"y":0.7974193692207336},{"x":0.3776595890522003,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.3776595890522003,0.7845161557197571,0.39716312289237976,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402482271194458,"y":0.7845161557197571},{"x":0.42907801270484924,"y":0.7845161557197571},{"x":0.42907801270484924,"y":0.7974193692207336},{"x":0.402482271194458,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"5719","boundary":[0.402482271194458,0.7845161557197571,0.42907801270484924,0.7974193692207336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43262410163879395,"y":0.7845161557197571},{"x":0.43617022037506104,"y":0.7845161557197571},{"x":0.43617022037506104,"y":0.7974193692207336},{"x":0.43262410163879395,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.43262410163879395,0.7845161557197571,0.43617022037506104,0.7974193692207336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8829787373542786,"y":0.7703225612640381},{"x":0.8829787373542786,"y":0.7974193692207336},{"x":0.06914893537759781,"y":0.7974193692207336}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.0641489353775978,0.7633225612640381,0.8879787373542786,0.8044193692207336],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15780141949653625,"y":0.8993548154830933},{"x":0.16489361226558685,"y":0.8993548154830933},{"x":0.16489361226558685,"y":0.9058064222335815},{"x":0.15780141949653625,"y":0.9058064222335815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.15780141949653625,0.8993548154830933,0.16489361226558685,0.9058064222335815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17198581993579865,"y":0.8993548154830933},{"x":0.22517730295658112,"y":0.8993548154830933},{"x":0.22517730295658112,"y":0.9058064222335815},{"x":0.17198581993579865,"y":0.9058064222335815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Ghahreman","boundary":[0.17198581993579865,0.8993548154830933,0.22517730295658112,0.9058064222335815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.9083871245384216},{"x":0.08865248411893845,"y":0.9083871245384216},{"x":0.08865248411893845,"y":0.9161290526390076},{"x":0.06914893537759781,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.06914893537759781,0.9083871245384216,0.08865248411893845,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0939716324210167,"y":0.9083871245384216},{"x":0.09751772880554199,"y":0.9083871245384216},{"x":0.09751772880554199,"y":0.9161290526390076},{"x":0.0939716324210167,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.0939716324210167,0.9083871245384216,0.09751772880554199,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10283687710762024,"y":0.9083871245384216},{"x":0.10992907732725143,"y":0.9083871245384216},{"x":0.10992907732725143,"y":0.9161290526390076},{"x":0.10283687710762024,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.10283687710762024,0.9083871245384216,0.10992907732725143,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11524822562932968,"y":0.9083871245384216},{"x":0.14716312289237976,"y":0.9083871245384216},{"x":0.14716312289237976,"y":0.9161290526390076},{"x":0.11524822562932968,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.11524822562932968,0.9083871245384216,0.14716312289237976,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.152482271194458,"y":0.9083871245384216},{"x":0.16489361226558685,"y":0.9083871245384216},{"x":0.16489361226558685,"y":0.9161290526390076},{"x":0.152482271194458,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.152482271194458,0.9083871245384216,0.16489361226558685,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1702127605676651,"y":0.9083871245384216},{"x":0.20744681358337402,"y":0.9083871245384216},{"x":0.20744681358337402,"y":0.9161290526390076},{"x":0.1702127605676651,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.1702127605676651,0.9083871245384216,0.20744681358337402,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20921985805034637,"y":0.9083871245384216},{"x":0.21099290251731873,"y":0.9083871245384216},{"x":0.21099290251731873,"y":0.9161290526390076},{"x":0.20921985805034637,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.20921985805034637,0.9083871245384216,0.21099290251731873,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21631205081939697,"y":0.9083871245384216},{"x":0.25886523723602295,"y":0.9083871245384216},{"x":0.25886523723602295,"y":0.9161290526390076},{"x":0.21631205081939697,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Université","boundary":[0.21631205081939697,0.9083871245384216,0.25886523723602295,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641843855381012,"y":0.9083871245384216},{"x":0.27304965257644653,"y":0.9083871245384216},{"x":0.27304965257644653,"y":0.9161290526390076},{"x":0.2641843855381012,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.2641843855381012,0.9083871245384216,0.27304965257644653,0.9161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2783688008785248,"y":0.9083871245384216},{"x":0.3156028389930725,"y":0.9083871245384216},{"x":0.3156028389930725,"y":0.9161290526390076},{"x":0.2783688008785248,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.2783688008785248,0.9083871245384216,0.3156028389930725,0.9161290526390076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.8199999928474426},{"languageCode":"hu","confidence":0.18000000715255737}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06914893537759781,"y":0.8993548154830933},{"x":0.3156028389930725,"y":0.8993548154830933},{"x":0.3156028389930725,"y":0.9161290526390076},{"x":0.06914893537759781,"y":0.9161290526390076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.0641489353775978,0.8923548154830933,0.3206028389930725,0.9231290526390076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11170212924480438,"y":0.9200000166893005},{"x":0.13297872245311737,"y":0.9200000166893005},{"x":0.13297872245311737,"y":0.9264516234397888},{"x":0.11170212924480438,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.11170212924480438,0.9200000166893005,0.13297872245311737,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13652482628822327,"y":0.9200000166893005},{"x":0.14716312289237976,"y":0.9200000166893005},{"x":0.14716312289237976,"y":0.9264516234397888},{"x":0.13652482628822327,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.13652482628822327,0.9200000166893005,0.14716312289237976,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15070922672748566,"y":0.9200000166893005},{"x":0.173758864402771,"y":0.9200000166893005},{"x":0.173758864402771,"y":0.9264516234397888},{"x":0.15070922672748566,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.15070922672748566,0.9200000166893005,0.173758864402771,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17907801270484924,"y":0.9200000166893005},{"x":0.1879432648420334,"y":0.9200000166893005},{"x":0.1879432648420334,"y":0.9264516234397888},{"x":0.17907801270484924,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.17907801270484924,0.9200000166893005,0.1879432648420334,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19326241314411163,"y":0.9200000166893005},{"x":0.22695034742355347,"y":0.9200000166893005},{"x":0.22695034742355347,"y":0.9264516234397888},{"x":0.19326241314411163,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleurs","boundary":[0.19326241314411163,0.9200000166893005,0.22695034742355347,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23049645125865936,"y":0.9200000166893005},{"x":0.271276593208313,"y":0.9200000166893005},{"x":0.271276593208313,"y":0.9264516234397888},{"x":0.23049645125865936,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naturelles","boundary":[0.23049645125865936,0.9200000166893005,0.271276593208313,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.076241135597229,"y":0.9303225874900818},{"x":0.10283687710762024,"y":0.9303225874900818},{"x":0.10283687710762024,"y":0.9380645155906677},{"x":0.076241135597229,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.076241135597229,0.9303225874900818,0.10283687710762024,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10638298094272614,"y":0.9303225874900818},{"x":0.11347517371177673,"y":0.9303225874900818},{"x":0.11347517371177673,"y":0.9380645155906677},{"x":0.10638298094272614,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"el","boundary":[0.10638298094272614,0.9303225874900818,0.11347517371177673,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11879432946443558,"y":0.9303225874900818},{"x":0.15780141949653625,"y":0.9303225874900818},{"x":0.15780141949653625,"y":0.9380645155906677},{"x":0.11879432946443558,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"distribué","boundary":[0.11879432946443558,0.9303225874900818,0.15780141949653625,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631205677986145,"y":0.9303225874900818},{"x":0.1773049682378769,"y":0.9303225874900818},{"x":0.1773049682378769,"y":0.9380645155906677},{"x":0.1631205677986145,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.1631205677986145,0.9303225874900818,0.1773049682378769,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18262411653995514,"y":0.9303225874900818},{"x":0.21985815465450287,"y":0.9303225874900818},{"x":0.21985815465450287,"y":0.9380645155906677},{"x":0.18262411653995514,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"l'Institut","boundary":[0.18262411653995514,0.9303225874900818,0.21985815465450287,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22517730295658112,"y":0.9303225874900818},{"x":0.23404255509376526,"y":0.9303225874900818},{"x":0.23404255509376526,"y":0.9380645155906677},{"x":0.22517730295658112,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.22517730295658112,0.9303225874900818,0.23404255509376526,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2393617033958435,"y":0.9303225874900818},{"x":0.2890070974826813,"y":0.9303225874900818},{"x":0.2890070974826813,"y":0.9380645155906677},{"x":0.2393617033958435,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.2393617033958435,0.9303225874900818,0.2890070974826813,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2943262457847595,"y":0.9303225874900818},{"x":0.3085106313228607,"y":0.9303225874900818},{"x":0.3085106313228607,"y":0.9380645155906677},{"x":0.2943262457847595,"y":0.9380645155906677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.2943262457847595,0.9303225874900818,0.3085106313228607,0.9380645155906677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10815602540969849,"y":0.940645158290863},{"x":0.13475176692008972,"y":0.940645158290863},{"x":0.13475176692008972,"y":0.948387086391449},{"x":0.10815602540969849,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.10815602540969849,0.940645158290863,0.13475176692008972,0.948387086391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13829787075519562,"y":0.940645158290863},{"x":0.14539006352424622,"y":0.940645158290863},{"x":0.14539006352424622,"y":0.948387086391449},{"x":0.13829787075519562,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.13829787075519562,0.940645158290863,0.14539006352424622,0.948387086391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15070922672748566,"y":0.940645158290863},{"x":0.1631205677986145,"y":0.940645158290863},{"x":0.1631205677986145,"y":0.948387086391449},{"x":0.15070922672748566,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.15070922672748566,0.940645158290863,0.1631205677986145,0.948387086391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16843971610069275,"y":0.940645158290863},{"x":0.21276596188545227,"y":0.940645158290863},{"x":0.21276596188545227,"y":0.948387086391449},{"x":0.16843971610069275,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Pâturages","boundary":[0.16843971610069275,0.940645158290863,0.21276596188545227,0.948387086391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21808511018753052,"y":0.940645158290863},{"x":0.23404255509376526,"y":0.940645158290863},{"x":0.23404255509376526,"y":0.948387086391449},{"x":0.21808511018753052,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.P.","boundary":[0.21808511018753052,0.940645158290863,0.23404255509376526,0.948387086391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2393617033958435,"y":0.940645158290863},{"x":0.271276593208313,"y":0.940645158290863},{"x":0.271276593208313,"y":0.948387086391449},{"x":0.2393617033958435,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"131-116","boundary":[0.2393617033958435,0.940645158290863,0.271276593208313,0.948387086391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2748226821422577,"y":0.940645158290863},{"x":0.27659574151039124,"y":0.940645158290863},{"x":0.27659574151039124,"y":0.948387086391449},{"x":0.2748226821422577,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2748226821422577,0.940645158290863,0.27659574151039124,0.948387086391449]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.076241135597229,"y":0.9187096953392029},{"x":0.3085106313228607,"y":0.9200000166893005},{"x":0.3085106313228607,"y":0.9496774077415466},{"x":0.076241135597229,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.071241135597229,0.9117096953392029,0.3135106313228607,0.9566774077415466],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1595744639635086,"y":0.9509677290916443},{"x":0.19503545761108398,"y":0.9509677290916443},{"x":0.19503545761108398,"y":0.9574193358421326},{"x":0.1595744639635086,"y":0.9574193358421326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.1595744639635086,0.9509677290916443,0.19503545761108398,0.9574193358421326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19680851697921753,"y":0.9509677290916443},{"x":0.19858156144618988,"y":0.9509677290916443},{"x":0.19858156144618988,"y":0.9574193358421326},{"x":0.19680851697921753,"y":0.9574193358421326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.19680851697921753,0.9509677290916443,0.19858156144618988,0.9574193358421326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20567375421524048,"y":0.9509677290916443},{"x":0.22163119912147522,"y":0.9509677290916443},{"x":0.22163119912147522,"y":0.9574193358421326},{"x":0.20567375421524048,"y":0.9574193358421326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.20567375421524048,0.9509677290916443,0.22163119912147522,0.9574193358421326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1595744639635086,"y":0.9509677290916443},{"x":0.22163119912147522,"y":0.9509677290916443},{"x":0.22163119912147522,"y":0.9587096571922302},{"x":0.1595744639635086,"y":0.9574193358421326}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1545744639635086,0.9439677290916443,0.22663119912147522,0.9657096571922302],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859929084777832,"y":0.8916128873825073},{"x":0.8829787373542786,"y":0.8916128873825073},{"x":0.8829787373542786,"y":0.9032257795333862},{"x":0.859929084777832,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.859929084777832,0.8916128873825073,0.8829787373542786,0.9032257795333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280141949653625,"y":0.8916128873825073},{"x":0.8563829660415649,"y":0.8916128873825073},{"x":0.8563829660415649,"y":0.9032257795333862},{"x":0.8280141949653625,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.8280141949653625,0.8916128873825073,0.8563829660415649,0.9032257795333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244680762290955,"y":0.8916128873825073},{"x":0.826241135597229,"y":0.8916128873825073},{"x":0.826241135597229,"y":0.9032257795333862},{"x":0.8244680762290955,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8244680762290955,0.8916128873825073,0.826241135597229,0.9032257795333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978723645210266,"y":0.8916128873825073},{"x":0.8191489577293396,"y":0.8916128873825073},{"x":0.8191489577293396,"y":0.9032257795333862},{"x":0.7978723645210266,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7978723645210266,0.8916128873825073,0.8191489577293396,0.9032257795333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606382966041565,"y":0.8916128873825073},{"x":0.7943262457847595,"y":0.8916128873825073},{"x":0.7943262457847595,"y":0.9032257795333862},{"x":0.7606382966041565,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7606382966041565,0.8916128873825073,0.7943262457847595,0.9032257795333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393617033958435,"y":0.8916128873825073},{"x":0.7570921778678894,"y":0.8916128873825073},{"x":0.7570921778678894,"y":0.9032257795333862},{"x":0.7393617033958435,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7393617033958435,0.8916128873825073,0.7570921778678894,0.9032257795333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039006948471069,"y":0.8916128873825073},{"x":0.7340425252914429,"y":0.8916128873825073},{"x":0.7340425252914429,"y":0.9032257795333862},{"x":0.7039006948471069,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7039006948471069,0.8916128873825073,0.7340425252914429,0.9032257795333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6790780425071716,"y":0.8916128873825073},{"x":0.6985815763473511,"y":0.8916128873825073},{"x":0.6985815763473511,"y":0.9032257795333862},{"x":0.6790780425071716,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6790780425071716,0.8916128873825073,0.6985815763473511,0.9032257795333862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6790780425071716,"y":0.8916128873825073},{"x":0.8829787373542786,"y":0.8903225660324097},{"x":0.8829787373542786,"y":0.9032257795333862},{"x":0.6790780425071716,"y":0.9032257795333862}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6740780425071716,0.8846128873825073,0.8879787373542786,0.9102257795333862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960993051528931,"y":0.8993548154830933},{"x":0.8120567202568054,"y":0.8993548154830933},{"x":0.813829779624939,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7978723645210266,"y":0.9135484099388123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7960993051528931,0.8993548154830933,0.813829779624939,0.9122580885887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730496525764465,"y":0.9006451368331909},{"x":0.7943262457847595,"y":0.8993548154830933},{"x":0.7960993051528931,"y":0.9135484099388123},{"x":0.7748227119445801,"y":0.9135484099388123}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7730496525764465,0.9006451368331909,0.7960993051528931,0.9135484099388123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446808218955994,"y":0.9006451368331909},{"x":0.7659574747085571,"y":0.9006451368331909},{"x":0.7659574747085571,"y":0.9135484099388123},{"x":0.7464538812637329,"y":0.9148387312889099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7446808218955994,0.9006451368331909,0.7659574747085571,0.9135484099388123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8918439745903015,"y":0.9109677672386169},{"x":0.9095744490623474,"y":0.9109677672386169},{"x":0.9095744490623474,"y":0.9251613020896912},{"x":0.8918439745903015,"y":0.9251613020896912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.8918439745903015,0.9109677672386169,0.9095744490623474,0.9251613020896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8581560254096985,"y":0.9122580885887146},{"x":0.8865247964859009,"y":0.9122580885887146},{"x":0.8865247964859009,"y":0.9251613020896912},{"x":0.8581560254096985,"y":0.9251613020896912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.8581560254096985,0.9122580885887146,0.8865247964859009,0.9251613020896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244680762290955,"y":0.9122580885887146},{"x":0.8528369069099426,"y":0.9122580885887146},{"x":0.8528369069099426,"y":0.9251613020896912},{"x":0.8244680762290955,"y":0.9251613020896912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.8244680762290955,0.9122580885887146,0.8528369069099426,0.9251613020896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783687949180603,"y":0.9122580885887146},{"x":0.8209219574928284,"y":0.9122580885887146},{"x":0.8209219574928284,"y":0.9251613020896912},{"x":0.783687949180603,"y":0.9251613020896912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.783687949180603,0.9122580885887146,0.8209219574928284,0.9251613020896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517730593681335,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7783687710762024,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7783687710762024,"y":0.9264516234397888},{"x":0.7517730593681335,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7517730593681335,0.9122580885887146,0.7783687710762024,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429078221321106,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7464538812637329,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7464538812637329,"y":0.9264516234397888},{"x":0.7429078221321106,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7429078221321106,0.9122580885887146,0.7464538812637329,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180851101875305,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7393617033958435,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7393617033958435,"y":0.9264516234397888},{"x":0.7180851101875305,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7180851101875305,0.9122580885887146,0.7393617033958435,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109929323196411,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7145389914512634,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7145389914512634,"y":0.9264516234397888},{"x":0.7109929323196411,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109929323196411,0.9122580885887146,0.7145389914512634,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755319237709045,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7056737542152405,"y":0.9122580885887146},{"x":0.7056737542152405,"y":0.9264516234397888},{"x":0.6755319237709045,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6755319237709045,0.9122580885887146,0.7056737542152405,0.9264516234397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6489361524581909,"y":0.9122580885887146},{"x":0.6702127456665039,"y":0.9122580885887146},{"x":0.6702127456665039,"y":0.9264516234397888},{"x":0.6489361524581909,"y":0.9264516234397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6489361524581909,0.9122580885887146,0.6702127456665039,0.9264516234397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6489361524581909,"y":0.9006451368331909},{"x":0.9095744490623474,"y":0.8980644941329956},{"x":0.9095744490623474,"y":0.9251613020896912},{"x":0.6507092118263245,"y":0.9277419447898865}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6439361524581909,0.8936451368331909,0.9145744490623474,0.9321613020896912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546099066734314,"y":0.9225806593894958},{"x":0.8723404407501221,"y":0.9225806593894958},{"x":0.8723404407501221,"y":0.9354838728904724},{"x":0.8546099066734314,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8546099066734314,0.9225806593894958,0.8723404407501221,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8297872543334961,"y":0.9225806593894958},{"x":0.8510638475418091,"y":0.9225806593894958},{"x":0.8510638475418091,"y":0.9354838728904724},{"x":0.8297872543334961,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.8297872543334961,0.9225806593894958,0.8510638475418091,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8209219574928284,"y":0.9225806593894958},{"x":0.8244680762290955,"y":0.9225806593894958},{"x":0.8244680762290955,"y":0.9354838728904724},{"x":0.8209219574928284,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8209219574928284,0.9225806593894958,0.8244680762290955,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.792553186416626,"y":0.9225806593894958},{"x":0.817375898361206,"y":0.9225806593894958},{"x":0.817375898361206,"y":0.9354838728904724},{"x":0.792553186416626,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.792553186416626,0.9225806593894958,0.817375898361206,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7801418304443359,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7890070676803589,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7890070676803589,"y":0.9354838728904724},{"x":0.7801418304443359,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7801418304443359,0.9238709807395935,0.7890070676803589,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7570921778678894,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7765957713127136,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7765957713127136,"y":0.9354838728904724},{"x":0.7570921778678894,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7570921778678894,0.9238709807395935,0.7765957713127136,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7535461187362671,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7535461187362671,"y":0.9354838728904724},{"x":0.75,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75,0.9238709807395935,0.7535461187362671,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7251772880554199,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7446808218955994,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7446808218955994,"y":0.9354838728904724},{"x":0.7251772880554199,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.7251772880554199,0.9238709807395935,0.7446808218955994,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145389914512634,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7198581695556641,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7198581695556641,"y":0.9354838728904724},{"x":0.7145389914512634,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7145389914512634,0.9238709807395935,0.7198581695556641,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879432797431946,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7092198729515076,"y":0.9238709807395935},{"x":0.7092198729515076,"y":0.9354838728904724},{"x":0.6879432797431946,"y":0.9354838728904724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6879432797431946,0.9238709807395935,0.7092198729515076,0.9354838728904724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6808510422706604,"y":0.9238709807395935},{"x":0.686170220375061,"y":0.9238709807395935},{"x":0.686170220375061,"y":0.9367741942405701},{"x":0.6808510422706604,"y":0.9367741942405701}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6808510422706604,0.9238709807395935,0.686170220375061,0.9367741942405701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8989361524581909,"y":0.9316129088401794},{"x":0.9290780425071716,"y":0.9316129088401794},{"x":0.9290780425071716,"y":0.944516122341156},{"x":0.8989361524581909,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.8989361524581909,0.9316129088401794,0.9290780425071716,0.944516122341156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8563829660415649,"y":0.9316129088401794},{"x":0.8953900933265686,"y":0.9316129088401794},{"x":0.8953900933265686,"y":0.9458064436912537},{"x":0.8563829660415649,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.8563829660415649,0.9316129088401794,0.8953900933265686,0.9458064436912537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244680762290955,"y":0.9329032301902771},{"x":0.8546099066734314,"y":0.9316129088401794},{"x":0.8546099066734314,"y":0.9458064436912537},{"x":0.8244680762290955,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.8244680762290955,0.9329032301902771,0.8546099066734314,0.9458064436912537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191489577293396,"y":0.9329032301902771},{"x":0.8226950168609619,"y":0.9329032301902771},{"x":0.8226950168609619,"y":0.9458064436912537},{"x":0.8191489577293396,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8191489577293396,0.9329032301902771,0.8226950168609619,0.9458064436912537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943262457847595,"y":0.9329032301902771},{"x":0.8156028389930725,"y":0.9329032301902771},{"x":0.8156028389930725,"y":0.9458064436912537},{"x":0.7943262457847595,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7943262457847595,0.9329032301902771,0.8156028389930725,0.9458064436912537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7872340679168701,"y":0.9329032301902771},{"x":0.792553186416626,"y":0.9329032301902771},{"x":0.792553186416626,"y":0.9458064436912537},{"x":0.7872340679168701,"y":0.9458064436912537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7872340679168701,0.9329032301902771,0.792553186416626,0.9458064436912537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641844153404236,"y":0.9329032301902771},{"x":0.783687949180603,"y":0.9329032301902771},{"x":0.783687949180603,"y":0.9470967650413513},{"x":0.7641844153404236,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7641844153404236,0.9329032301902771,0.783687949180603,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758865237236023,"y":0.9329032301902771},{"x":0.76241135597229,"y":0.9329032301902771},{"x":0.76241135597229,"y":0.9470967650413513},{"x":0.758865237236023,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.758865237236023,0.9329032301902771,0.76241135597229,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7322695255279541,"y":0.9329032301902771},{"x":0.7553191781044006,"y":0.9329032301902771},{"x":0.7553191781044006,"y":0.9470967650413513},{"x":0.7322695255279541,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتوبان","boundary":[0.7322695255279541,0.9329032301902771,0.7553191781044006,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056737542152405,"y":0.9341935515403748},{"x":0.728723406791687,"y":0.9329032301902771},{"x":0.728723406791687,"y":0.9470967650413513},{"x":0.7056737542152405,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7056737542152405,0.9341935515403748,0.728723406791687,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686170220375061,"y":0.9341935515403748},{"x":0.7021276354789734,"y":0.9341935515403748},{"x":0.7021276354789734,"y":0.9470967650413513},{"x":0.686170220375061,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.686170220375061,0.9341935515403748,0.7021276354789734,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682624101638794,"y":0.9341935515403748},{"x":0.686170220375061,"y":0.9341935515403748},{"x":0.686170220375061,"y":0.9470967650413513},{"x":0.682624101638794,"y":0.9470967650413513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.682624101638794,0.9341935515403748,0.686170220375061,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507092118263245,"y":0.9341935515403748},{"x":0.6808510422706604,"y":0.9341935515403748},{"x":0.6808510422706604,"y":0.9470967650413513},{"x":0.6507092118263245,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.6507092118263245,0.9341935515403748,0.6808510422706604,0.9470967650413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6347517967224121,"y":0.9341935515403748},{"x":0.6453900933265686,"y":0.9341935515403748},{"x":0.6453900933265686,"y":0.948387086391449},{"x":0.6347517967224121,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.6347517967224121,0.9341935515403748,0.6453900933265686,0.948387086391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294326186180115,"y":0.9341935515403748},{"x":0.631205677986145,"y":0.9341935515403748},{"x":0.631205677986145,"y":0.948387086391449},{"x":0.6294326186180115,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6294326186180115,0.9341935515403748,0.631205677986145,0.948387086391449]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294326186180115,"y":0.9238709807395935},{"x":0.9290780425071716,"y":0.9212903380393982},{"x":0.9290780425071716,"y":0.9458064436912537},{"x":0.6294326186180115,"y":0.948387086391449}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6244326186180115,0.9168709807395935,0.9340780425071716,0.9528064436912537],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8102836608886719,"y":0.944516122341156},{"x":0.8421986103057861,"y":0.944516122341156},{"x":0.8421986103057861,"y":0.9535483717918396},{"x":0.8102836608886719,"y":0.9535483717918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.8102836608886719,0.944516122341156,0.8421986103057861,0.9535483717918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854610085487366,"y":0.944516122341156},{"x":0.8067376017570496,"y":0.944516122341156},{"x":0.8067376017570496,"y":0.9535483717918396},{"x":0.7854610085487366,"y":0.9535483717918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7854610085487366,0.944516122341156,0.8067376017570496,0.9535483717918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641844153404236,"y":0.944516122341156},{"x":0.7801418304443359,"y":0.944516122341156},{"x":0.7801418304443359,"y":0.9535483717918396},{"x":0.7641844153404236,"y":0.9535483717918396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱۶","boundary":[0.7641844153404236,0.944516122341156,0.7801418304443359,0.9535483717918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535461187362671,"y":0.944516122341156},{"x":0.7570921778678894,"y":0.944516122341156},{"x":0.7570921778678894,"y":0.9535483717918396},{"x":0.7535461187362671,"y":0.9535483717918396}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7535461187362671,0.944516122341156,0.7570921778678894,0.9535483717918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180851101875305,"y":0.944516122341156},{"x":0.75,"y":0.944516122341156},{"x":0.75,"y":0.9535483717918396},{"x":0.7180851101875305,"y":0.9535483717918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.7180851101875305,0.944516122341156,0.75,0.9535483717918396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180851101875305,"y":0.944516122341156},{"x":0.8421986103057861,"y":0.9458064436912537},{"x":0.8421986103057861,"y":0.9548386931419373},{"x":0.7180851101875305,"y":0.9535483717918396}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7130851101875305,0.937516122341156,0.8471986103057861,0.9618386931419373],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/wJNtIjaSFUjraJZi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/ToaiwVaZlZhEBWzm.jpg","blurred":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/eRaqIalWHteRPHif.jpg"},"info":{"width":555,"height":775,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/kgKqyWEHWsPLsJoM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/loXxxauuIFMpqhbH.jpg","blurred":"/storage/books/2fc21e30c06a58b7/pages/JQWLqZIMIPoXVpHC.jpg"},"info":{"width":556,"height":775,"margin":[0.00008158221412048066,0.000019271591536460384,0.9983283086131802,0.9987639126076238]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05215827375650406,"y":0.023225806653499603},{"x":0.07374100387096405,"y":0.023225806653499603},{"x":0.07374100387096405,"y":0.030967742204666138},{"x":0.05215827375650406,"y":0.032258063554763794}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.05215827375650406,0.023225806653499603,0.07374100387096405,0.030967742204666138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08093525469303131,"y":0.023225806653499603},{"x":0.10971222817897797,"y":0.023225806653499603},{"x":0.10971222817897797,"y":0.030967742204666138},{"x":0.08093525469303131,"y":0.032258063554763794}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1502","boundary":[0.08093525469303131,0.023225806653499603,0.10971222817897797,0.030967742204666138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.053956832736730576,"y":0.034838709980249405},{"x":0.08812949806451797,"y":0.034838709980249405},{"x":0.08812949806451797,"y":0.04774193465709686},{"x":0.053956832736730576,"y":0.04774193465709686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.053956832736730576,0.034838709980249405,0.08812949806451797,0.04774193465709686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09352517873048782,"y":0.034838709980249405},{"x":0.1133093535900116,"y":0.034838709980249405},{"x":0.1133093535900116,"y":0.04774193465709686},{"x":0.09352517873048782,"y":0.04774193465709686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"135","boundary":[0.09352517873048782,0.034838709980249405,0.1133093535900116,0.04774193465709686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11510791629552841,"y":0.034838709980249405},{"x":0.11870503425598145,"y":0.034838709980249405},{"x":0.11870503425598145,"y":0.04774193465709686},{"x":0.11510791629552841,"y":0.04774193465709686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.11510791629552841,0.034838709980249405,0.11870503425598145,0.04774193465709686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1258992850780487,"y":0.034838709980249405},{"x":0.1474820077419281,"y":0.034838709980249405},{"x":0.1474820077419281,"y":0.04774193465709686},{"x":0.1258992850780487,"y":0.04774193465709686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"104","boundary":[0.1258992850780487,0.034838709980249405,0.1474820077419281,0.04774193465709686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1492805778980255,"y":0.034838709980249405},{"x":0.15107913315296173,"y":0.034838709980249405},{"x":0.15107913315296173,"y":0.04774193465709686},{"x":0.1492805778980255,"y":0.04774193465709686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1492805778980255,0.034838709980249405,0.15107913315296173,0.04774193465709686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.158273383975029,"y":0.034838709980249405},{"x":0.17805755138397217,"y":0.034838709980249405},{"x":0.17805755138397217,"y":0.04774193465709686},{"x":0.158273383975029,"y":0.04774193465709686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"011","boundary":[0.158273383975029,0.034838709980249405,0.17805755138397217,0.04774193465709686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05215827375650406,"y":0.023225806653499603},{"x":0.17805755138397217,"y":0.021935483440756798},{"x":0.17805755138397217,"y":0.04774193465709686},{"x":0.053956832736730576,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.04715827375650406,0.016225806653499604,0.18305755138397217,0.05474193465709686],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8902877569198608,"y":0.021935483440756798},{"x":0.9226618409156799,"y":0.021935483440756798},{"x":0.9226618409156799,"y":0.034838709980249405},{"x":0.8902877569198608,"y":0.034838709980249405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8902877569198608,0.021935483440756798,0.9226618409156799,0.034838709980249405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8489208817481995,"y":0.023225806653499603},{"x":0.883093535900116,"y":0.023225806653499603},{"x":0.883093535900116,"y":0.034838709980249405},{"x":0.8489208817481995,"y":0.034838709980249405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8489208817481995,0.023225806653499603,0.883093535900116,0.034838709980249405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8093525171279907,"y":0.023225806653499603},{"x":0.8417266011238098,"y":0.023225806653499603},{"x":0.8417266011238098,"y":0.034838709980249405},{"x":0.8093525171279907,"y":0.034838709980249405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۲","boundary":[0.8093525171279907,0.023225806653499603,0.8417266011238098,0.034838709980249405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9064748287200928,"y":0.03612903133034706},{"x":0.9244604110717773,"y":0.03612903133034706},{"x":0.9244604110717773,"y":0.04903225973248482},{"x":0.9064748287200928,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.9064748287200928,0.03612903133034706,0.9244604110717773,0.04903225973248482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8363309502601624,"y":0.037419356405735016},{"x":0.8507194519042969,"y":0.037419356405735016},{"x":0.8507194519042969,"y":0.04903225973248482},{"x":0.8363309502601624,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.8363309502601624,0.037419356405735016,0.8507194519042969,0.04903225973248482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8651078939437866,"y":0.03612903133034706},{"x":0.8705036044120789,"y":0.03612903133034706},{"x":0.8705036044120789,"y":0.04903225973248482},{"x":0.8651078939437866,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.8651078939437866,0.03612903133034706,0.8705036044120789,0.04903225973248482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758992552757263,"y":0.03612903133034706},{"x":0.9010791182518005,"y":0.03612903133034706},{"x":0.9010791182518005,"y":0.04903225973248482},{"x":0.8758992552757263,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰۱۱","boundary":[0.8758992552757263,0.03612903133034706,0.9010791182518005,0.04903225973248482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8273381590843201,"y":0.037419356405735016},{"x":0.8309352397918701,"y":0.037419356405735016},{"x":0.8309352397918701,"y":0.04903225973248482},{"x":0.8273381590843201,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.8273381590843201,0.037419356405735016,0.8309352397918701,0.04903225973248482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931654453277588,"y":0.037419356405735016},{"x":0.8165467381477356,"y":0.037419356405735016},{"x":0.8165467381477356,"y":0.04903225973248482},{"x":0.7931654453277588,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۵","boundary":[0.7931654453277588,0.037419356405735016,0.8165467381477356,0.04903225973248482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931654453277588,"y":0.021935483440756798},{"x":0.9244604110717773,"y":0.021935483440756798},{"x":0.9244604110717773,"y":0.04774193465709686},{"x":0.7931654453277588,"y":0.04903225973248482}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7881654453277588,0.014935483440756799,0.9294604110717773,0.05474193465709686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05215827375650406,"y":0.07999999821186066},{"x":0.12050359696149826,"y":0.07999999821186066},{"x":0.12050359696149826,"y":0.0903225839138031},{"x":0.05215827375650406,"y":0.0903225839138031}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.05215827375650406,0.07999999821186066,0.12050359696149826,0.0903225839138031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13848920166492462,"y":0.07999999821186066},{"x":0.14208632707595825,"y":0.07999999821186066},{"x":0.14208632707595825,"y":0.09161290526390076},{"x":0.13848920166492462,"y":0.09161290526390076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.13848920166492462,0.07999999821186066,0.14208632707595825,0.09161290526390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.158273383975029,"y":0.07999999821186066},{"x":0.3435251712799072,"y":0.07999999821186066},{"x":0.3435251712799072,"y":0.09161290526390076},{"x":0.158273383975029,"y":0.09161290526390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MONOCOTYLEDONES","boundary":[0.158273383975029,0.07999999821186066,0.3435251712799072,0.09161290526390076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05215827375650406,"y":0.09548386931419373},{"x":0.1025179848074913,"y":0.09548386931419373},{"x":0.1025179848074913,"y":0.10580645501613617},{"x":0.05215827375650406,"y":0.10580645501613617}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ORDO","boundary":[0.05215827375650406,0.09548386931419373,0.1025179848074913,0.10580645501613617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13848920166492462,"y":0.09548386931419373},{"x":0.14208632707595825,"y":0.09548386931419373},{"x":0.14208632707595825,"y":0.10580645501613617},{"x":0.13848920166492462,"y":0.10580645501613617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.13848920166492462,0.09548386931419373,0.14208632707595825,0.10580645501613617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15647481381893158,"y":0.09548386931419373},{"x":0.2517985701560974,"y":0.09419354796409607},{"x":0.2517985701560974,"y":0.10580645501613617},{"x":0.15647481381893158,"y":0.10709677636623383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"GLUMALES","boundary":[0.15647481381893158,0.09548386931419373,0.2517985701560974,0.10580645501613617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05215827375650406,"y":0.10967741906642914},{"x":0.12230215966701508,"y":0.10838709771633148},{"x":0.12230215966701508,"y":0.11999999731779099},{"x":0.05215827375650406,"y":0.12129032611846924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.05215827375650406,0.10967741906642914,0.12230215966701508,0.11999999731779099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13848920166492462,"y":0.10967741906642914},{"x":0.14208632707595825,"y":0.10967741906642914},{"x":0.14208632707595825,"y":0.11999999731779099},{"x":0.13848920166492462,"y":0.11999999731779099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.13848920166492462,0.10967741906642914,0.14208632707595825,0.11999999731779099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15647481381893158,"y":0.10838709771633148},{"x":0.2607913613319397,"y":0.10838709771633148},{"x":0.2607913613319397,"y":0.11999999731779099},{"x":0.15647481381893158,"y":0.11999999731779099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GRAMINEAE","boundary":[0.15647481381893158,0.10838709771633148,0.2607913613319397,0.11999999731779099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05215827375650406,"y":0.12387096881866455},{"x":0.10971222817897797,"y":0.12387096881866455},{"x":0.10971222817897797,"y":0.134193554520607},{"x":0.05215827375650406,"y":0.134193554520607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.05215827375650406,0.12387096881866455,0.10971222817897797,0.134193554520607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13848920166492462,"y":0.1251612901687622},{"x":0.14028777182102203,"y":0.1251612901687622},{"x":0.14028777182102203,"y":0.134193554520607},{"x":0.13848920166492462,"y":0.134193554520607}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.13848920166492462,0.1251612901687622,0.14028777182102203,0.134193554520607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.158273383975029,"y":0.12387096881866455},{"x":0.24280574917793274,"y":0.12387096881866455},{"x":0.24280574917793274,"y":0.134193554520607},{"x":0.158273383975029,"y":0.134193554520607}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"AEGILOPS","boundary":[0.158273383975029,0.12387096881866455,0.24280574917793274,0.134193554520607]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3400000035762787},{"languageCode":"es","confidence":0.25},{"languageCode":"fr","confidence":0.23999999463558197},{"languageCode":"la","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05215827375650406,"y":0.07999999821186066},{"x":0.3435251712799072,"y":0.07999999821186066},{"x":0.3435251712799072,"y":0.134193554520607},{"x":0.05215827375650406,"y":0.134193554520607}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.04715827375650406,0.07299999821186065,0.34852517127990723,0.141193554520607],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8992805480957031,"y":0.18451613187789917},{"x":0.9262589812278748,"y":0.18709677457809448},{"x":0.9226618409156799,"y":0.20258064568042755},{"x":0.8956834673881531,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"برگ","boundary":[0.8992805480957031,0.18451613187789917,0.9226618409156799,0.20258064568042755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8992805480957031,"y":0.18451613187789917},{"x":0.9262589812278748,"y":0.18709677457809448},{"x":0.9226618409156799,"y":0.20258064568042755},{"x":0.8956834673881531,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.8942805480957031,0.17751613187789916,0.9276618409156799,0.20958064568042756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8057553768157959,"y":0.20903225243091583},{"x":0.8075539469718933,"y":0.20903225243091583},{"x":0.8075539469718933,"y":0.2154838740825653},{"x":0.8057553768157959,"y":0.2154838740825653}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":":","boundary":[0.8057553768157959,0.20903225243091583,0.8075539469718933,0.2154838740825653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8057553768157959,"y":0.20903225243091583},{"x":0.8075539469718933,"y":0.20903225243091583},{"x":0.8075539469718933,"y":0.2154838740825653},{"x":0.8057553768157959,"y":0.2154838740825653}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.8007553768157959,0.20203225243091583,0.8125539469718933,0.2224838740825653],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.902877688407898,"y":0.20645160973072052},{"x":0.9208633303642273,"y":0.2038709670305252},{"x":0.9244604110717773,"y":0.2154838740825653},{"x":0.9082733988761902,"y":0.21806451678276062}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گل","boundary":[0.902877688407898,0.20645160973072052,0.9244604110717773,0.2154838740825653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.902877688407898,"y":0.20645160973072052},{"x":0.9208633303642273,"y":0.2038709670305252},{"x":0.9244604110717773,"y":0.2154838740825653},{"x":0.9082733988761902,"y":0.21806451678276062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.897877688407898,0.1994516097307205,0.9294604110717773,0.2224838740825653],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5827338099479675,"y":0.1483870893716812},{"x":0.798561155796051,"y":0.14709676802158356},{"x":0.798561155796051,"y":0.16258063912391663},{"x":0.5827338099479675,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".Aegilops","boundary":[0.5827338099479675,0.1483870893716812,0.798561155796051,0.16258063912391663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.681654691696167,"y":0.1483870893716812},{"x":0.7517985701560974,"y":0.14709676802158356},{"x":0.7517985701560974,"y":0.16258063912391663},{"x":0.681654691696167,"y":0.16258063912391663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"columnaris","boundary":[0.681654691696167,0.1483870893716812,0.7517985701560974,0.16258063912391663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7589927911758423,"y":0.14709676802158356},{"x":0.7913669347763062,"y":0.14709676802158356},{"x":0.7913669347763062,"y":0.16258063912391663},{"x":0.7589927911758423,"y":0.16258063912391663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Zhuk","boundary":[0.7589927911758423,0.14709676802158356,0.7913669347763062,0.16258063912391663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6079136729240417,"y":0.1483870893716812},{"x":0.6133093237876892,"y":0.1483870893716812},{"x":0.6133093237876892,"y":0.16258063912391663},{"x":0.6079136729240417,"y":0.16258063912391663}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6079136729240417,0.1483870893716812,0.6133093237876892,0.16258063912391663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5719424486160278,"y":0.1483870893716812},{"x":0.6007194519042969,"y":0.1483870893716812},{"x":0.6007194519042969,"y":0.16387096047401428},{"x":0.5719424486160278,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گونیای","boundary":[0.5719424486160278,0.1483870893716812,0.6007194519042969,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5323740839958191,"y":0.14967742562294006},{"x":0.5629496574401855,"y":0.14967742562294006},{"x":0.5629496574401855,"y":0.16387096047401428},{"x":0.5323740839958191,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گندمک","boundary":[0.5323740839958191,0.14967742562294006,0.5629496574401855,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5143885016441345,"y":0.14967742562294006},{"x":0.519784152507782,"y":0.14967742562294006},{"x":0.519784152507782,"y":0.16387096047401428},{"x":0.5143885016441345,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5143885016441345,0.14967742562294006,0.519784152507782,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4910072088241577,"y":0.14967742562294006},{"x":0.5089927911758423,"y":0.14967742562294006},{"x":0.5089927911758423,"y":0.16387096047401428},{"x":0.4910072088241577,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4910072088241577,0.14967742562294006,0.5089927911758423,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4568345248699188,"y":0.14967742562294006},{"x":0.48201438784599304,"y":0.14967742562294006},{"x":0.48201438784599304,"y":0.16387096047401428},{"x":0.4568345248699188,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یکسال","boundary":[0.4568345248699188,0.14967742562294006,0.48201438784599304,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44784173369407654,"y":0.14967742562294006},{"x":0.4532374143600464,"y":0.14967742562294006},{"x":0.4532374143600464,"y":0.16387096047401428},{"x":0.44784173369407654,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44784173369407654,0.14967742562294006,0.4532374143600464,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41726619005203247,"y":0.14967742562294006},{"x":0.4406474828720093,"y":0.14967742562294006},{"x":0.4406474828720093,"y":0.16387096047401428},{"x":0.41726619005203247,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.41726619005203247,0.14967742562294006,0.4406474828720093,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100719392299652,"y":0.14967742562294006},{"x":0.41546761989593506,"y":0.14967742562294006},{"x":0.41546761989593506,"y":0.16387096047401428},{"x":0.4100719392299652,"y":0.16387096047401428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4100719392299652,0.14967742562294006,0.41546761989593506,0.16387096047401428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38129496574401855,"y":0.14967742562294006},{"x":0.40287768840789795,"y":0.14967742562294006},{"x":0.40287768840789795,"y":0.16516129672527313},{"x":0.38129496574401855,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمنی","boundary":[0.38129496574401855,0.14967742562294006,0.40287768840789795,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741007149219513,"y":0.15096774697303772},{"x":0.37949639558792114,"y":0.15096774697303772},{"x":0.37949639558792114,"y":0.16516129672527313},{"x":0.3741007149219513,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3741007149219513,0.15096774697303772,0.37949639558792114,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3525179922580719,"y":0.15096774697303772},{"x":0.36690646409988403,"y":0.15096774697303772},{"x":0.36690646409988403,"y":0.16516129672527313},{"x":0.3525179922580719,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.3525179922580719,0.15096774697303772,0.36690646409988403,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3291366994380951,"y":0.15096774697303772},{"x":0.3435251712799072,"y":0.15096774697303772},{"x":0.3435251712799072,"y":0.16516129672527313},{"x":0.3291366994380951,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مات","boundary":[0.3291366994380951,0.15096774697303772,0.3435251712799072,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3201438784599304,"y":0.15096774697303772},{"x":0.32553955912590027,"y":0.15096774697303772},{"x":0.32553955912590027,"y":0.16516129672527313},{"x":0.3201438784599304,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3201438784599304,0.15096774697303772,0.32553955912590027,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28956833481788635,"y":0.15096774697303772},{"x":0.31474819779396057,"y":0.15096774697303772},{"x":0.31474819779396057,"y":0.16516129672527313},{"x":0.28956833481788635,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.28956833481788635,0.15096774697303772,0.31474819779396057,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2643885016441345,"y":0.15096774697303772},{"x":0.2823741137981415,"y":0.15096774697303772},{"x":0.2823741137981415,"y":0.16516129672527313},{"x":0.2643885016441345,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.2643885016441345,0.15096774697303772,0.2823741137981415,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24640287458896637,"y":0.15096774697303772},{"x":0.25,"y":0.15096774697303772},{"x":0.25,"y":0.16516129672527313},{"x":0.24640287458896637,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.24640287458896637,0.15096774697303772,0.25,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22302158176898956,"y":0.15096774697303772},{"x":0.2392086386680603,"y":0.15096774697303772},{"x":0.2392086386680603,"y":0.16516129672527313},{"x":0.22302158176898956,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.22302158176898956,0.15096774697303772,0.2392086386680603,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20683453977108002,"y":0.15096774697303772},{"x":0.22482013702392578,"y":0.15096774697303772},{"x":0.22482013702392578,"y":0.16516129672527313},{"x":0.20683453977108002,"y":0.16516129672527313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وبیش","boundary":[0.20683453977108002,0.15096774697303772,0.22482013702392578,0.16516129672527313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1690647453069687,"y":0.15225806832313538},{"x":0.1942446082830429,"y":0.15225806832313538},{"x":0.1942446082830429,"y":0.1664516180753708},{"x":0.1690647453069687,"y":0.1664516180753708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.1690647453069687,0.15225806832313538,0.1942446082830429,0.1664516180753708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13848920166492462,"y":0.15225806832313538},{"x":0.1600719392299652,"y":0.15225806832313538},{"x":0.1600719392299652,"y":0.1664516180753708},{"x":0.13848920166492462,"y":0.1664516180753708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.13848920166492462,0.15225806832313538,0.1600719392299652,0.1664516180753708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10611511021852493,"y":0.15225806832313538},{"x":0.12949639558792114,"y":0.15225806832313538},{"x":0.12949639558792114,"y":0.1664516180753708},{"x":0.10611511021852493,"y":0.1664516180753708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.10611511021852493,0.15225806832313538,0.12949639558792114,0.1664516180753708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08633093535900116,"y":0.15225806832313538},{"x":0.09892086684703827,"y":0.15225806832313538},{"x":0.09892086684703827,"y":0.1664516180753708},{"x":0.08633093535900116,"y":0.1664516180753708}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.08633093535900116,0.15225806832313538,0.09892086684703827,0.1664516180753708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0791366919875145,"y":0.15225806832313538},{"x":0.08453237265348434,"y":0.15225806832313538},{"x":0.08453237265348434,"y":0.1664516180753708},{"x":0.0791366919875145,"y":0.1664516180753708}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.0791366919875145,0.15225806832313538,0.08453237265348434,0.1664516180753708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0791366919875145,"y":0.14967742562294006},{"x":0.798561155796051,"y":0.1458064466714859},{"x":0.798561155796051,"y":0.16129031777381897},{"x":0.0791366919875145,"y":0.1664516180753708}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.07413669198751449,0.14267742562294006,0.803561155796051,0.16829031777381898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8057553768157959,"y":0.16774193942546844},{"x":0.8075539469718933,"y":0.16774193942546844},{"x":0.8075539469718933,"y":0.18451613187789917},{"x":0.8057553768157959,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8057553768157959,0.16774193942546844,0.8075539469718933,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769784152507782,"y":0.16774193942546844},{"x":0.798561155796051,"y":0.16774193942546844},{"x":0.798561155796051,"y":0.18451613187789917},{"x":0.769784152507782,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خیزان","boundary":[0.769784152507782,0.16774193942546844,0.798561155796051,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7589927911758423,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7643885016441345,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7643885016441345,"y":0.18451613187789917},{"x":0.7589927911758423,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7589927911758423,0.16774193942546844,0.7643885016441345,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482014298439026,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7553957104682922,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7553957104682922,"y":0.18451613187789917},{"x":0.7482014298439026,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زا","boundary":[0.7482014298439026,0.16774193942546844,0.7553957104682922,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721222996711731,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7464028596878052,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7464028596878052,"y":0.18451613187789917},{"x":0.721222996711731,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نودار","boundary":[0.721222996711731,0.16774193942546844,0.7464028596878052,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158273458480835,"y":0.16774193942546844},{"x":0.721222996711731,"y":0.16774193942546844},{"x":0.721222996711731,"y":0.18451613187789917},{"x":0.7158273458480835,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7158273458480835,0.16774193942546844,0.721222996711731,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888489127159119,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7104316353797913,"y":0.16774193942546844},{"x":0.7104316353797913,"y":0.18451613187789917},{"x":0.6888489127159119,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.6888489127159119,0.16774193942546844,0.7104316353797913,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6744604110717773,"y":0.16774193942546844},{"x":0.681654691696167,"y":0.16774193942546844},{"x":0.681654691696167,"y":0.18451613187789917},{"x":0.6744604110717773,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6744604110717773,0.16774193942546844,0.681654691696167,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6384891867637634,"y":0.16774193942546844},{"x":0.6690647602081299,"y":0.16774193942546844},{"x":0.6690647602081299,"y":0.18451613187789917},{"x":0.6384891867637634,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6384891867637634,0.16774193942546844,0.6690647602081299,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151078939437866,"y":0.16774193942546844},{"x":0.6294963955879211,"y":0.16774193942546844},{"x":0.6294963955879211,"y":0.18451613187789917},{"x":0.6151078939437866,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.6151078939437866,0.16774193942546844,0.6294963955879211,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5719424486160278,"y":0.16774193942546844},{"x":0.6097122430801392,"y":0.16774193942546844},{"x":0.6097122430801392,"y":0.18451613187789917},{"x":0.5719424486160278,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.5719424486160278,0.16774193942546844,0.6097122430801392,0.18451613187789917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.564748227596283,"y":0.16774193942546844},{"x":0.568345308303833,"y":0.16774193942546844},{"x":0.568345308303833,"y":0.18451613187789917},{"x":0.564748227596283,"y":0.18451613187789917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.564748227596283,0.16774193942546844,0.568345308303833,0.18451613187789917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8974820375442505,"y":0.1690322607755661},{"x":0.9244604110717773,"y":0.1690322607755661},{"x":0.9244604110717773,"y":0.17935483157634735},{"x":0.8974820375442505,"y":0.17935483157634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ساقه","boundary":[0.8974820375442505,0.1690322607755661,0.9244604110717773,0.17935483157634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039568066596985,"y":0.18838709592819214},{"x":0.8093525171279907,"y":0.18838709592819214},{"x":0.8093525171279907,"y":0.20258064568042755},{"x":0.8039568066596985,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8039568066596985,0.18838709592819214,0.8093525171279907,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751798629760742,"y":0.18838709592819214},{"x":0.798561155796051,"y":0.18838709592819214},{"x":0.798561155796051,"y":0.20258064568042755},{"x":0.7751798629760742,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7751798629760742,0.18838709592819214,0.798561155796051,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7410072088241577,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7661870718002319,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7661870718002319,"y":0.20258064568042755},{"x":0.7410072088241577,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پهنکی","boundary":[0.7410072088241577,0.18838709592819214,0.7661870718002319,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7248201370239258,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7320144176483154,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7320144176483154,"y":0.20258064568042755},{"x":0.7248201370239258,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7248201370239258,0.18838709592819214,0.7320144176483154,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960431933403015,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7194244861602783,"y":0.18838709592819214},{"x":0.7194244861602783,"y":0.20258064568042755},{"x":0.6960431933403015,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6960431933403015,0.18838709592819214,0.7194244861602783,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616906464099884,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6888489127159119,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6888489127159119,"y":0.20258064568042755},{"x":0.616906464099884,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲-۰۸۱-","boundary":[0.616906464099884,0.18838709592819214,0.6888489127159119,0.20258064568042755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.564748227596283,"y":0.16774193942546844},{"x":0.9244604110717773,"y":0.16774193942546844},{"x":0.9244604110717773,"y":0.20258064568042755},{"x":0.564748227596283,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.559748227596283,0.16074193942546844,0.9294604110717773,0.20958064568042756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6043165326118469,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6187050342559814,"y":0.18838709592819214},{"x":0.6187050342559814,"y":0.20258064568042755},{"x":0.6043165326118469,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.6043165326118469,0.18838709592819214,0.6187050342559814,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.564748227596283,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5989208817481995,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5989208817481995,"y":0.20258064568042755},{"x":0.564748227596283,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.564748227596283,0.18838709592819214,0.5989208817481995,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5575539469718933,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5629496574401855,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5629496574401855,"y":0.20258064568042755},{"x":0.5575539469718933,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5575539469718933,0.18838709592819214,0.5629496574401855,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5125899314880371,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5521582961082458,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5521582961082458,"y":0.20258064568042755},{"x":0.5125899314880371,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرنیزهای","boundary":[0.5125899314880371,0.18838709592819214,0.5521582961082458,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4982014298439026,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5035971403121948,"y":0.18838709592819214},{"x":0.5035971403121948,"y":0.20258064568042755},{"x":0.4982014298439026,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4982014298439026,0.18838709592819214,0.5035971403121948,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4766187071800232,"y":0.18838709592819214},{"x":0.49280574917793274,"y":0.18838709592819214},{"x":0.49280574917793274,"y":0.20258064568042755},{"x":0.4766187071800232,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.4766187071800232,0.18838709592819214,0.49280574917793274,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532374143600464,"y":0.18838709592819214},{"x":0.4658273458480835,"y":0.18838709592819214},{"x":0.4658273458480835,"y":0.20258064568042755},{"x":0.4532374143600464,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.4532374143600464,0.18838709592819214,0.4658273458480835,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4460431635379791,"y":0.18838709592819214},{"x":0.451438844203949,"y":0.18838709592819214},{"x":0.451438844203949,"y":0.20258064568042755},{"x":0.4460431635379791,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4460431635379791,0.18838709592819214,0.451438844203949,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.433453232049942,"y":0.18838709592819214},{"x":0.4406474828720093,"y":0.18838709592819214},{"x":0.4406474828720093,"y":0.20258064568042755},{"x":0.433453232049942,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.433453232049942,0.18838709592819214,0.4406474828720093,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4010791480541229,"y":0.18838709592819214},{"x":0.42446044087409973,"y":0.18838709592819214},{"x":0.42446044087409973,"y":0.20258064568042755},{"x":0.4010791480541229,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4010791480541229,0.18838709592819214,0.42446044087409973,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758992850780487,"y":0.18838709592819214},{"x":0.3974820077419281,"y":0.18838709592819214},{"x":0.3974820077419281,"y":0.20258064568042755},{"x":0.3758992850780487,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روئی","boundary":[0.3758992850780487,0.18838709592819214,0.3974820077419281,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3543165326118469,"y":0.18838709592819214},{"x":0.365107923746109,"y":0.18838709592819214},{"x":0.365107923746109,"y":0.20258064568042755},{"x":0.3543165326118469,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.3543165326118469,0.18838709592819214,0.365107923746109,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3435251712799072,"y":0.18838709592819214},{"x":0.3489208519458771,"y":0.18838709592819214},{"x":0.3489208519458771,"y":0.20258064568042755},{"x":0.3435251712799072,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3435251712799072,0.18838709592819214,0.3489208519458771,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3291366994380951,"y":0.18838709592819214},{"x":0.33633092045783997,"y":0.18838709592819214},{"x":0.33633092045783997,"y":0.20258064568042755},{"x":0.3291366994380951,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3291366994380951,0.18838709592819214,0.33633092045783997,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2967625856399536,"y":0.18838709592819214},{"x":0.3201438784599304,"y":0.18838709592819214},{"x":0.3201438784599304,"y":0.20258064568042755},{"x":0.2967625856399536,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.2967625856399536,0.18838709592819214,0.3201438784599304,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26618704199790955,"y":0.18838709592819214},{"x":0.2931654751300812,"y":0.18838709592819214},{"x":0.2931654751300812,"y":0.20258064568042755},{"x":0.26618704199790955,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیرین","boundary":[0.26618704199790955,0.18838709592819214,0.2931654751300812,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2284172624349594,"y":0.18838709592819214},{"x":0.2589927911758423,"y":0.18838709592819214},{"x":0.2589927911758423,"y":0.20258064568042755},{"x":0.2284172624349594,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.2284172624349594,0.18838709592819214,0.2589927911758423,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21402877569198608,"y":0.18838709592819214},{"x":0.22482013702392578,"y":0.18838709592819214},{"x":0.22482013702392578,"y":0.20258064568042755},{"x":0.21402877569198608,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21402877569198608,0.18838709592819214,0.22482013702392578,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16366906464099884,"y":0.18838709592819214},{"x":0.2050359696149826,"y":0.18838709592819214},{"x":0.2050359696149826,"y":0.20258064568042755},{"x":0.16366906464099884,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.16366906464099884,0.18838709592819214,0.2050359696149826,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14388489723205566,"y":0.18838709592819214},{"x":0.15647481381893158,"y":0.18838709592819214},{"x":0.15647481381893158,"y":0.20258064568042755},{"x":0.14388489723205566,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تنک","boundary":[0.14388489723205566,0.18838709592819214,0.15647481381893158,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12949639558792114,"y":0.18838709592819214},{"x":0.13489209115505219,"y":0.18838709592819214},{"x":0.13489209115505219,"y":0.20258064568042755},{"x":0.12949639558792114,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12949639558792114,0.18838709592819214,0.13489209115505219,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08633093535900116,"y":0.18838709592819214},{"x":0.12410072237253189,"y":0.18838709592819214},{"x":0.12410072237253189,"y":0.20258064568042755},{"x":0.08633093535900116,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مژکدار","boundary":[0.08633093535900116,0.18838709592819214,0.12410072237253189,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0791366919875145,"y":0.18838709592819214},{"x":0.08453237265348434,"y":0.18838709592819214},{"x":0.08453237265348434,"y":0.20258064568042755},{"x":0.0791366919875145,"y":0.20258064568042755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.0791366919875145,0.18838709592819214,0.08453237265348434,0.20258064568042755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625899314880371,"y":0.20645160973072052},{"x":0.798561155796051,"y":0.20645160973072052},{"x":0.798561155796051,"y":0.2219354808330536},{"x":0.7625899314880371,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.7625899314880371,0.20645160973072052,0.798561155796051,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482014298439026,"y":0.20645160973072052},{"x":0.7571942210197449,"y":0.20645160973072052},{"x":0.7571942210197449,"y":0.2219354808330536},{"x":0.7482014298439026,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7482014298439026,0.20645160973072052,0.7571942210197449,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960431933403015,"y":0.20645160973072052},{"x":0.7410072088241577,"y":0.20645160973072052},{"x":0.7410072088241577,"y":0.2219354808330536},{"x":0.6960431933403015,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنبلهای","boundary":[0.6960431933403015,0.20645160973072052,0.7410072088241577,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6438848972320557,"y":0.20645160973072052},{"x":0.6906474828720093,"y":0.20645160973072052},{"x":0.6906474828720093,"y":0.2219354808330536},{"x":0.6438848972320557,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرنیزهای","boundary":[0.6438848972320557,0.20645160973072052,0.6906474828720093,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633093535900116,"y":0.20645160973072052},{"x":0.6384891867637634,"y":0.20645160973072052},{"x":0.6384891867637634,"y":0.2219354808330536},{"x":0.633093535900116,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.633093535900116,0.20645160973072052,0.6384891867637634,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097122430801392,"y":0.20645160973072052},{"x":0.6241007447242737,"y":0.20645160973072052},{"x":0.6241007447242737,"y":0.2219354808330536},{"x":0.6097122430801392,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.6097122430801392,0.20645160973072052,0.6241007447242737,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5593525171279907,"y":0.20645160973072052},{"x":0.5953237414360046,"y":0.20645160973072052},{"x":0.5953237414360046,"y":0.2219354808330536},{"x":0.5593525171279907,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سنبلک","boundary":[0.5593525171279907,0.20645160973072052,0.5953237414360046,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.548561155796051,"y":0.20645160973072052},{"x":0.5539568066596985,"y":0.20645160973072052},{"x":0.5539568066596985,"y":0.2219354808330536},{"x":0.548561155796051,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.548561155796051,0.20645160973072052,0.5539568066596985,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341726541519165,"y":0.20645160973072052},{"x":0.5413669347763062,"y":0.20645160973072052},{"x":0.5413669347763062,"y":0.2219354808330536},{"x":0.5341726541519165,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5341726541519165,0.20645160973072052,0.5413669347763062,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5089927911758423,"y":0.20645160973072052},{"x":0.528777003288269,"y":0.20645160973072052},{"x":0.528777003288269,"y":0.2219354808330536},{"x":0.5089927911758423,"y":0.2219354808330536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5089927911758423,0.20645160973072052,0.528777003288269,0.2219354808330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4784172773361206,"y":0.20645160973072052},{"x":0.48381295800209045,"y":0.20645160973072052},{"x":0.48381295800209045,"y&