قرآن و عقلانیت نوین قرآن و عقلانیت نوین

توضیحات

در تاریخ بشری بخصوص از رنسانس به بعد شبهه ای اغلب از سوی افراد دغدغه مند و حق طلب در جوامع مختلف مطرح بوده که آیا عقل بشر در تشخیص حق از باطل و فهم حقایق هستی کافی نیست؟ آیا با توجه به پیشرفت های انسان در زمینه های علمی و فناوری نمی توان به کفایت عقل بشر در رسیدن به کمال و کسب موفقیت و سعادت حکم داد؟ آیا با وجود عقل تکامل یافته و نوین بشری دیگر نیازی به وحی الهی و کتابهای آسمانی مثل قرآن هست؟ شبهه کفایت عقل بشری در کشف حقایق و آموزه های وحیانی به صورت مستقل و در نتیجه عدم نیاز به وحی، در فضای دانشگاهی نیز همواره مطرح بوده است. کتاب حاضر در حل این چالش با بیان مفهوم عقلانیت نوین و عقلانیت اسلامی و مقایسه آنها و نشان دادن وجوه تمایز این دو نوع عقلانیت به خوبی به دغدغه ها و سوالات رایج در زمینه کفایت یا عدم کفایت عقل بشری برای تضمین سعادت انسان پاسخ گفته است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":65,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"354cef01a6ea5ad5","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/gMEnsmuveWIenaCx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/DflzWTyuwcVFSvwt.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/HcnSEjfigpHcKbRA.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0007020270045286689,0.0006639245850871307,0.999076049791442,0.9992099913449]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5604575276374817,"y":0.618686854839325},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"sop","boundary":[0.4346405267715454,0.5328282713890076,0.5604575276374817,0.618686854839325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5604575276374817,"y":0.618686854839325},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4296405267715454,0.5258282713890076,0.5654575276374817,0.625686854839325],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/oQUjeeRaZHuidtvQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/LagxrfyCNsJHFKjW.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/MuBewbnAphCzMPae.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/GQSOoFzIiWuWINkZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/UHAjGrJGCoCstAax.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/EBKVWNgjLoTpmHck.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00045372505982716876,0.0003626160690880785,0.9988971656366111,0.9992530353809849]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6029411554336548,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6045751571655273,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5457516312599182,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5441176295280457,0.2929292917251587,0.6045751571655273,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5343137383460999,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5228758454322815,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5228758454322815,0.2929292917251587,0.5343137383460999,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5130718946456909,"y":0.32449495792388916},{"x":0.41503268480300903,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.41503268480300903,0.2941919267177582,0.5130718946456909,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.2941919267177582},{"x":0.4035947620868683,"y":0.2941919267177582},{"x":0.40522876381874084,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3513071835041046,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.3513071835041046,0.2941919267177582,0.40522876381874084,0.32702019810676575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6029411554336548,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6045751571655273,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3513071835041046,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3463071835041046,0.2871919267177582,0.6095751571655273,0.33149495792388917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5947712659835815,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.5604575276374817,0.40782827138900757,0.5947712659835815,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5506535768508911,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5441176295280457,0.40909090638160706,0.5506535768508911,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5375816822052002,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4292929172515869},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.49673202633857727,0.40909090638160706,0.5375816822052002,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4901960790157318,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4292929172515869},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.45588234066963196,0.40909090638160706,0.4901960790157318,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.41035354137420654},{"x":0.45261436700820923,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4542483687400818,"y":0.4292929172515869},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.4297385513782501,0.41035354137420654,0.4542483687400818,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4215686321258545,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4305555522441864},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.3578431308269501,0.41161617636680603,0.4215686321258545,0.4305555522441864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5947712659835815,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4280303120613098},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35284313082695007,0.40335354137420654,0.5997712659835815,0.4350303120613098],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5378788113594055},{"x":0.584967315196991,"y":0.5378788113594055},{"x":0.584967315196991,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5343137383460999,0.5378788113594055,0.584967315196991,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277777910232544,0.5366161465644836,0.5326797366142273,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4852941036224365,0.5366161465644836,0.5212418437004089,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.5366161465644836},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5366161465644836},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4297385513782501,0.5366161465644836,0.47875815629959106,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5366161465644836},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5366161465644836},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5555555820465088},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامیاب","boundary":[0.3692810535430908,0.5366161465644836,0.42320260405540466,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6372548937797546,0.5618686676025391,0.6699346303939819,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5915032625198364,0.5618686676025391,0.6307189464569092,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5424836874008179,0.5618686676025391,0.5816993713378906,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5820707082748413},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47549018263816833,0.5618686676025391,0.5359477400779724,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5618686676025391},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5618686676025391},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5820707082748413},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.44117647409439087,0.5618686676025391,0.4689542353153229,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.5618686676025391},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5618686676025391},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5820707082748413},{"x":0.406862735748291,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.406862735748291,0.5618686676025391,0.4395424723625183,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.5618686676025391},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5618686676025391},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3937908411026001,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3937908411026001,0.5618686676025391,0.3986928164958954,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5618686676025391},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5618686676025391},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.3692810535430908,0.5618686676025391,0.3888888955116272,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.5618686676025391},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5618686676025391},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5820707082748413},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36274510622024536,0.5618686676025391,0.36764705181121826,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.5618686676025391},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5618686676025391},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5820707082748413},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.2826797366142273,0.5618686676025391,0.35457515716552734,0.5820707082748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.5353535413742065},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5845959782600403},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2776797366142273,0.5283535413742065,0.6749346303939819,0.5915959782600403],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/NIolAVLYtWRoxdXN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/JlYiichzsBTsfuhw.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/FBgTRtPTnzoOySxJ.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0004056666236297757,0.0001952224260929859,0.9986488636919096,0.9991031782410362]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.16414141654968262},{"x":0.813725471496582,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8120915293693542,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7614378929138184,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7630718946456909,0.16414141654968262,0.8120915293693542,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7630718946456909,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17803029716014862},{"x":0.758169949054718,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7598039507865906,0.16287878155708313,0.7614378929138184,0.17803029716014862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.16287878155708313},{"x":0.813725471496582,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8120915293693542,"y":0.1818181872367859},{"x":0.758169949054718,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7548039507865906,0.15587878155708312,0.8170915293693543,0.1888181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.1654040366411209},{"x":0.6372548937797546,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6356208920478821,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5996732115745544,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.5996732115745544,0.1654040366411209,0.6356208920478821,0.18308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5964052081108093,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5947712659835815,"y":0.1818181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.593137264251709,0.1666666716337204,0.5947712659835815,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5866013169288635,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5686274766921997,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5686274766921997,0.1654040366411209,0.5866013169288635,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5686274766921997,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5669934749603271,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5522875785827637,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5539215803146362,0.16414141654968262,0.5669934749603271,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5522875785827637,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5522875785827637,"y":0.1792929321527481},{"x":0.5457516312599182,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5473856329917908,0.16414141654968262,0.5522875785827637,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5408496856689453,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5408496856689453,"y":0.1792929321527481},{"x":0.5,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.5016340017318726,0.16287878155708313,0.5408496856689453,0.1792929321527481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6372548937797546,"y":0.1679292917251587},{"x":0.6356208920478821,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49663400173187255,0.15461616146564483,0.6406208920478821,0.1900808073282242],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6372548937797546,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6372548937797546,"y":0.20202019810676575},{"x":0.6045751571655273,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"القرآن","boundary":[0.6045751571655273,0.18560606241226196,0.6372548937797546,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5947712659835815,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5947712659835815,0.18560606241226196,0.5980392098426819,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5604575276374817,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"العقل","boundary":[0.5604575276374817,0.18560606241226196,0.5882353186607361,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5539215803146362,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5539215803146362,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5130718946456909,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"الحداثی","boundary":[0.5130718946456909,0.18686868250370026,0.5539215803146362,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5065359473228455,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5065359473228455,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4689542353153229,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".فارسی","boundary":[0.4689542353153229,0.18686868250370026,0.5065359473228455,0.20202019810676575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6372548937797546,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6372548937797546,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4689542353153229,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46395423531532287,0.17860606241226196,0.6422548937797546,0.20902019810676575],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6323529481887817,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6323529481887817,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6062091588973999,0.2070707082748413,0.6323529481887817,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5964052081108093,0.2070707082748413,0.5996732115745544,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5898692607879639,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5898692607879639,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5457516312599182,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.5457516312599182,0.2083333283662796,0.5898692607879639,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5392156839370728,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5147058963775635,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.5147058963775635,0.2083333283662796,0.5392156839370728,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5130718946456909,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5098039507865906,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5098039507865906,0.2083333283662796,0.5130718946456909,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5049019455909729,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5049019455909729,"y":0.22474747896194458},{"x":0.4771241843700409,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مولف","boundary":[0.4771241843700409,0.2083333283662796,0.5049019455909729,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.2083333283662796},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2083333283662796},{"x":0.47385621070861816,"y":0.22474747896194458},{"x":0.45588234066963196,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.45588234066963196,0.2083333283662796,0.47385621070861816,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.2083333283662796},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2083333283662796},{"x":0.45261436700820923,"y":0.22474747896194458},{"x":0.4362744987010956,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.4362744987010956,0.2083333283662796,0.45261436700820923,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.2083333283662796},{"x":0.4297385513782501,"y":0.2083333283662796},{"x":0.4297385513782501,"y":0.22474747896194458},{"x":0.3937908411026001,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.3937908411026001,0.2083333283662796,0.4297385513782501,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3888888955116272,"y":0.22474747896194458},{"x":0.38562092185020447,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38562092185020447,0.2083333283662796,0.3888888955116272,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.2083333283662796},{"x":0.379084974527359,"y":0.2083333283662796},{"x":0.379084974527359,"y":0.22474747896194458},{"x":0.343137264251709,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.343137264251709,0.2083333283662796,0.379084974527359,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3366013169288635,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3366013169288635,"y":0.22474747896194458},{"x":0.3006536066532135,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3006536066532135,0.2083333283662796,0.3366013169288635,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.2083333283662796},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2083333283662796},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22474747896194458},{"x":0.26143792271614075,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کامیاب","boundary":[0.26143792271614075,0.2083333283662796,0.29411765933036804,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.2083333283662796},{"x":0.25653594732284546,"y":0.2083333283662796},{"x":0.25653594732284546,"y":0.22474747896194458},{"x":0.25326797366142273,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25326797366142273,0.2083333283662796,0.25653594732284546,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6372548937797546,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6372548937797546,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5866013169288635,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.5866013169288635,0.23232322931289673,0.6372548937797546,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5800653696060181,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5800653696060181,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5800653696060181,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5800653696060181,0.23232322931289673,0.5800653696060181,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5735294222831726,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5735294222831726,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5343137383460999,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5343137383460999,0.23232322931289673,0.5735294222831726,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5261437892913818,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5261437892913818,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5114378929138184,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5114378929138184,0.23232322931289673,0.5261437892913818,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5049019455909729,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5049019455909729,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4820261299610138,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.4820261299610138,0.23232322931289673,0.5049019455909729,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4820261299610138,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4820261299610138,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4771241843700409,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4771241843700409,0.23232322931289673,0.4820261299610138,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4771241843700409,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4771241843700409,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4624182879924774,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.4624182879924774,0.23232322931289673,0.4771241843700409,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4624182879924774,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4624182879924774,"y":0.24747474491596222},{"x":0.45588234066963196,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45588234066963196,0.23232322931289673,0.4624182879924774,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.23106060922145844},{"x":0.4493463933467865,"y":0.23106060922145844},{"x":0.4493463933467865,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4019607901573181,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.4019607901573181,0.23106060922145844,0.4493463933467865,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.23106060922145844},{"x":0.40032678842544556,"y":0.23106060922145844},{"x":0.40032678842544556,"y":0.24621212482452393},{"x":0.39542484283447266,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39542484283447266,0.23106060922145844,0.40032678842544556,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.23106060922145844},{"x":0.3888888955116272,"y":0.23106060922145844},{"x":0.3888888955116272,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3464052379131317,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3464052379131317,0.23106060922145844,0.3888888955116272,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.23106060922145844},{"x":0.343137264251709,"y":0.23106060922145844},{"x":0.343137264251709,"y":0.24621212482452393},{"x":0.33986929059028625,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33986929059028625,0.23106060922145844,0.343137264251709,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.23106060922145844},{"x":0.33006536960601807,"y":0.23106060922145844},{"x":0.33006536960601807,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3006536066532135,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3006536066532135,0.23106060922145844,0.33006536960601807,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.23106060922145844},{"x":0.29901960492134094,"y":0.23106060922145844},{"x":0.29901960492134094,"y":0.24621212482452393},{"x":0.29738563299179077,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.23106060922145844,0.29901960492134094,0.24621212482452393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.24747474491596222},{"x":0.25326797366142273,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24826797366142273,0.2000707082748413,0.6422548937797546,0.2544747449159622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6209150552749634,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۹","boundary":[0.6192810535430908,0.25505051016807556,0.6372548937797546,0.2664141356945038]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6127451062202454,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6143791079521179,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6111111044883728,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ص","boundary":[0.6094771027565002,0.25631314516067505,0.6143791079521179,0.26893940567970276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6111111044883728,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6044771027565002,0.24931314516067504,0.6422548937797546,0.2734141356945038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".۲-۱۲-۶۹۰۸-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.4950980246067047,0.2777777910232544,0.6356208920478821,0.2891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.2707777910232544,0.6406208920478821,0.2961414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5359477400779724,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"-","boundary":[0.5310457348823547,0.32702019810676575,0.5359477400779724,0.3295454680919647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5359477400779724,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.5260457348823547,0.32002019810676574,0.5409477400779724,0.33654546809196473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6372548937797546,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6372548937797546,"y":0.31186869740486145},{"x":0.6192810535430908,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"فییا","boundary":[0.6192810535430908,0.29924243688583374,0.6372548937797546,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5964052081108093,0.3181818127632141,0.6372548937797546,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3358585834503174},{"x":0.593137264251709,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.593137264251709,0.3181818127632141,0.5964052081108093,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3194444477558136},{"x":0.584967315196991,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5686274766921997,0.3194444477558136,0.5866013169288635,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5669934749603271,0.3194444477558136,0.5686274766921997,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3194444477558136},{"x":0.563725471496582,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5604575276374817,0.3194444477558136,0.563725471496582,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3358585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۷","boundary":[0.5424836874008179,0.3194444477558136,0.5588235259056091,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5375816822052002,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5310457348823547,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5310457348823547,0.3194444477558136,0.5375816822052002,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5245097875595093,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5114378929138184,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵۹","boundary":[0.5114378929138184,0.3194444477558136,0.5245097875595093,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3194444477558136},{"x":0.508169949054718,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5032680034637451,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5032680034637451,0.3194444477558136,0.508169949054718,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5016340017318726,"y":0.33712121844291687},{"x":0.49836599826812744,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49673202633857727,0.3194444477558136,0.5016340017318726,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.3194444477558136},{"x":0.491830050945282,"y":0.3194444477558136},{"x":0.491830050945282,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4444444477558136,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.44281044602394104,0.3194444477558136,0.491830050945282,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3207070827484131},{"x":0.44117647409439087,"y":0.33712121844291687},{"x":0.42810457944869995,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42810457944869995,0.3207070827484131,0.44117647409439087,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3194444477558136},{"x":0.42810457944869995,"y":0.33712121844291687},{"x":0.39542484283447266,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.39542484283447266,0.3207070827484131,0.42810457944869995,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3207070827484131},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3207070827484131},{"x":0.38562092185020447,"y":0.33838382363319397},{"x":0.3366013169288635,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیرنویس","boundary":[0.3366013169288635,0.3207070827484131,0.38562092185020447,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6356208920478821,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6192810535430908,0.34343433380126953,0.6356208920478821,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6127451062202454,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5882353186607361,0.34343433380126953,0.6127451062202454,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5751634240150452,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5718954205513,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5718954205513,0.34343433380126953,0.5751634240150452,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5702614188194275,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5424836874008179,0.34343433380126953,0.5702614188194275,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5408496856689453,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5375816822052002,0.34343433380126953,0.5408496856689453,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5310457348823547,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5179738402366638,0.34343433380126953,0.5310457348823547,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.34343433380126953},{"x":0.508169949054718,"y":0.34343433380126953},{"x":0.508169949054718,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.4852941036224365,0.34343433380126953,0.508169949054718,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4803921580314636,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4673202633857727,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4673202633857727,0.34343433380126953,0.4803921580314636,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4542483687400818,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3611111044883728},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.42320260405540466,0.34343433380126953,0.4542483687400818,0.3611111044883728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6372548937797546,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3316013169288635,0.29224243688583373,0.6422548937797546,0.3681111044883728],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.18813131749629974},{"x":0.813725471496582,"y":0.18813131749629974},{"x":0.813725471496582,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7826797366142273,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7843137383460999,0.18813131749629974,0.813725471496582,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7777777910232544,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7761437892913818,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7287581562995911,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادی","boundary":[0.7287581562995911,0.18686868250370026,0.7761437892913818,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.2095959633588791},{"x":0.813725471496582,"y":0.2095959633588791},{"x":0.813725471496582,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7826797366142273,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7843137383460999,0.2095959633588791,0.813725471496582,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7761437892913818,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7728758454322815,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7728758454322815,0.2083333283662796,0.7761437892913818,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.2083333283662796},{"x":0.766339898109436,"y":0.2083333283662796},{"x":0.766339898109436,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7532680034637451,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7532680034637451,0.2083333283662796,0.766339898109436,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7467319965362549,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7467319965362549,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7091503143310547,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7091503143310547,0.2083333283662796,0.7467319965362549,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7091503143310547,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7042483687400818,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042483687400818,0.2083333283662796,0.7091503143310547,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.23232322931289673},{"x":0.8120915293693542,"y":0.23106060922145844},{"x":0.813725471496582,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7598039507865906,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.758169949054718,0.23232322931289673,0.813725471496582,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7516340017318726,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7532680034637451,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7320261597633362,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7320261597633362,0.23358586430549622,0.7532680034637451,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.23358586430549622},{"x":0.733660101890564,"y":0.23358586430549622},{"x":0.733660101890564,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7303921580314636,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7303921580314636,0.23358586430549622,0.733660101890564,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.2537878751754761},{"x":0.8120915293693542,"y":0.2512626349925995},{"x":0.813725471496582,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7598039507865906,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.758169949054718,0.2537878751754761,0.813725471496582,0.2664141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7516340017318726,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7532680034637451,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7189542651176453,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7173202633857727,0.25505051016807556,0.7532680034637451,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7140522599220276,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7156862616539001,"y":0.26893940567970276},{"x":0.7124183177947998,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7107843160629272,0.25505051016807556,0.7156862616539001,0.26893940567970276]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.2765151560306549},{"x":0.813725471496582,"y":0.2765151560306549},{"x":0.813725471496582,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7826797366142273,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.7826797366142273,0.2765151560306549,0.813725471496582,0.2891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.29924243688583374},{"x":0.813725471496582,"y":0.29797980189323425},{"x":0.813725471496582,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7712418437004089,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7712418437004089,0.29924243688583374,0.813725471496582,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7679738402366638,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7679738402366638,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7287581562995911,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7287581562995911,0.29924243688583374,0.7679738402366638,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7238562107086182,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7238562107086182,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6911764740943909,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6911764740943909,0.29924243688583374,0.7238562107086182,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.3219696879386902},{"x":0.813725471496582,"y":0.3232323229312897},{"x":0.813725471496582,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7696078419685364,0.3219696879386902,0.813725471496582,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7679738402366638,"y":0.3219696879386902},{"x":0.766339898109436,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.3219696879386902,0.766339898109436,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.344696968793869},{"x":0.813725471496582,"y":0.344696968793869},{"x":0.813725471496582,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7761437892913818,0.344696968793869,0.813725471496582,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.344696968793869},{"x":0.7761437892913818,"y":0.344696968793869},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.344696968793869,0.7761437892913818,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.36868685483932495},{"x":0.813725471496582,"y":0.36868685483932495},{"x":0.813725471496582,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7777777910232544,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.36868685483932495,0.813725471496582,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7761437892913818,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7761437892913818,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7728758454322815,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.36868685483932495,0.7761437892913818,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.3876262605190277},{"x":0.8120915293693542,"y":0.3863636255264282},{"x":0.813725471496582,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7777777910232544,0.3876262605190277,0.813725471496582,0.4015151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4027777910232544},{"x":0.741830050945282,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7401960492134094,0.3876262605190277,0.7728758454322815,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3888888955116272},{"x":0.741830050945282,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7369281053543091,0.3888888955116272,0.741830050945282,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.41035354137420654},{"x":0.8120915293693542,"y":0.40909090638160706},{"x":0.813725471496582,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7777777910232544,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7777777910232544,0.41035354137420654,0.813725471496582,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7712418437004089,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7728758454322815,"y":0.42550504207611084},{"x":0.741830050945282,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7401960492134094,0.41161617636680603,0.7728758454322815,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7401960492134094,"y":0.41161617636680603},{"x":0.741830050945282,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7369281053543091,0.41161617636680603,0.741830050945282,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.4330808222293854},{"x":0.8120915293693542,"y":0.4318181872367859},{"x":0.813725471496582,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7777777910232544,0.4330808222293854,0.813725471496582,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4482323229312897},{"x":0.7385621070861816,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7385621070861816,0.4343434274196625,0.7728758454322815,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7401960492134094,"y":0.4343434274196625},{"x":0.741830050945282,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7385621070861816,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7369281053543091,0.4343434274196625,0.741830050945282,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.4558080732822418},{"x":0.8120915293693542,"y":0.4545454680919647},{"x":0.813725471496582,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7777777910232544,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7777777910232544,0.4558080732822418,0.813725471496582,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7401960492134094,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7385621070861816,0.4570707082748413,0.7728758454322815,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7401960492134094,"y":0.4570707082748413},{"x":0.741830050945282,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7369281053543091,0.4570707082748413,0.741830050945282,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.47979798913002014},{"x":0.8153594732284546,"y":0.48106059432029724},{"x":0.813725471496582,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4962121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7957516312599182,0.47979798913002014,0.813725471496582,0.4962121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7973856329917908,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7973856329917908,"y":0.49494948983192444},{"x":0.7712418437004089,"y":0.49494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7712418437004089,0.47979798913002014,0.7973856329917908,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7614378929138184,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7598039507865906,"y":0.49494948983192444},{"x":0.7254902124404907,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7271241545677185,0.47853535413742065,0.7598039507865906,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5050504803657532},{"x":0.813725471496582,"y":0.5050504803657532},{"x":0.813725471496582,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7973856329917908,0.5050504803657532,0.813725471496582,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7957516312599182,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7957516312599182,"y":0.5176767706871033},{"x":0.766339898109436,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.766339898109436,0.5050504803657532,0.7957516312599182,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیودی","boundary":[0.7287581562995911,0.5050504803657532,0.7614378929138184,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7222222089767456,0.5050504803657532,0.7254902124404907,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5239899158477783},{"x":0.813725471496582,"y":0.5239899158477783},{"x":0.813725471496582,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7810457348823547,0.5239899158477783,0.813725471496582,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7156862616539001,0.5239899158477783,0.7761437892913818,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6944444179534912,0.5239899158477783,0.7091503143310547,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5391414165496826},{"x":0.686274528503418,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.686274528503418,0.5239899158477783,0.6895424723625183,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.5479797720909119},{"x":0.813725471496582,"y":0.5479797720909119},{"x":0.813725471496582,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7728758454322815,0.5479797720909119,0.813725471496582,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5479797720909119},{"x":0.766339898109436,"y":0.5479797720909119},{"x":0.766339898109436,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7369281053543091,0.5479797720909119,0.766339898109436,0.5618686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7320261597633362,0.5479797720909119,0.7369281053543091,0.5618686676025391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.18813131749629974},{"x":0.813725471496582,"y":0.18560606241226196},{"x":0.8218954205513,"y":0.5618686676025391},{"x":0.686274528503418,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6731045794487,0.18113131749629974,0.8268954205513,0.5688686676025391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4346405267715454,"y":0.38131314516067505},{"x":0.34967321157455444,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Rationalism","boundary":[0.34967321157455444,0.3648989796638489,0.4346405267715454,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.3648989796638489},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3648989796638489},{"x":0.44281044602394104,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4395424723625183,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4395424723625183,0.3648989796638489,0.44281044602394104,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3648989796638489},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3648989796638489},{"x":0.47549018263816833,"y":0.38131314516067505},{"x":0.44607841968536377,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islam","boundary":[0.44607841968536377,0.3648989796638489,0.47549018263816833,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.36616161465644836},{"x":0.48856207728385925,"y":0.36616161465644836},{"x":0.48856207728385925,"y":0.38131314516067505},{"x":0.48366013169288635,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.48366013169288635,0.36616161465644836,0.48856207728385925,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5032680034637451,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5032680034637451,"y":0.38131314516067505},{"x":0.49346405267715454,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.49346405267715454,0.36616161465644836,0.5032680034637451,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5653594732284546,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5653594732284546,"y":0.38257575035095215},{"x":0.508169949054718,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Qur'anic","boundary":[0.508169949054718,0.36616161465644836,0.5653594732284546,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6290849447250366,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6290849447250366,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5702614188194275,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5702614188194275,0.36616161465644836,0.6290849447250366,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6372548937797546,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6372548937797546,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6307189464569092,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.6307189464569092,0.36616161465644836,0.6372548937797546,0.38131314516067505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6372548937797546,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6372548937797546,"y":0.38257575035095215},{"x":0.34967321157455444,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34467321157455444,0.35789897966384887,0.6422548937797546,0.38957575035095215],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6029411554336548,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کامیاب","boundary":[0.6029411554336548,0.3901515007019043,0.6372548937797546,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5947712659835815,0.3901515007019043,0.5996732115745544,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.405303031206131},{"x":0.5571895241737366,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5555555820465088,0.3914141356945038,0.5882353186607361,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5506535768508911,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5522875785827637,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5490196347236633,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5473856329917908,0.39267677068710327,0.5522875785827637,0.40656566619873047]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5490196347236633,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5423856329917908,0.38567677068710327,0.6422548937797546,0.4097777910232544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۴","boundary":[0.5098039507865906,0.3888888955116272,0.5424836874008179,0.4002525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4027777910232544},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.49673202633857727,0.3901515007019043,0.5032680034637451,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.3901515007019043},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3901515007019043},{"x":0.491830050945282,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48856207728385925,0.3901515007019043,0.491830050945282,0.4027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3901515007019043},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4040403962135315},{"x":0.44607841968536377,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.44607841968536377,0.39267677068710327,0.48366013169288635,0.4040403962135315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4015151560306549},{"x":0.44607841968536377,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44107841968536377,0.38567677068710327,0.5474836874008179,0.4085151560306549],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6372548937797546,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4280303120613098},{"x":0.593137264251709,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.593137264251709,0.41161617636680603,0.6372548937797546,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5866013169288635,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5718954205513,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5718954205513,0.41161617636680603,0.5866013169288635,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5669934749603271,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4267676770687103},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5620915293693542,0.41161617636680603,0.5669934749603271,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5555555820465088,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5130718946456909,0.41161617636680603,0.5555555820465088,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5065359473228455,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4267676770687103},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاله","boundary":[0.48856207728385925,0.41161617636680603,0.5065359473228455,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4820261299610138,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4267676770687103},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.45098039507865906,0.41161617636680603,0.4820261299610138,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4493463933467865,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4267676770687103},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.41830065846443176,0.41161617636680603,0.4493463933467865,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6356208920478821,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6029411554336548,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6029411554336548,0.4330808222293854,0.6356208920478821,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6045751571655273,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5800653696060181,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.5800653696060181,0.4330808222293854,0.6045751571655273,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5751634240150452,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5702614188194275,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5702614188194275,0.4330808222293854,0.5751634240150452,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5653594732284546,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5228758454322815,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5228758454322815,0.4330808222293854,0.5653594732284546,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.4330808222293854},{"x":0.516339898109436,"y":0.4330808222293854},{"x":0.516339898109436,"y":0.45075756311416626},{"x":0.49836599826812744,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاله","boundary":[0.49836599826812744,0.4330808222293854,0.516339898109436,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.4330808222293854},{"x":0.491830050945282,"y":0.4330808222293854},{"x":0.491830050945282,"y":0.45075756311416626},{"x":0.46078431606292725,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.46078431606292725,0.4330808222293854,0.491830050945282,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.4330808222293854},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4330808222293854},{"x":0.4591503143310547,"y":0.45075756311416626},{"x":0.4248366057872772,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.4248366057872772,0.4330808222293854,0.4591503143310547,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.4558080732822418},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4558080732822418},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5980392098426819,0.4558080732822418,0.6372548937797546,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5751634240150452,0.4558080732822418,0.5915032625198364,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.5457516312599182,0.4558080732822418,0.5702614188194275,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5375816822052002,0.4558080732822418,0.5408496856689453,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.5228758454322815,0.4558080732822418,0.5343137383460999,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4722222089767456},{"x":0.516339898109436,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.516339898109436,0.4558080732822418,0.5196078419685364,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.4558080732822418},{"x":0.508169949054718,"y":0.4558080732822418},{"x":0.508169949054718,"y":0.4722222089767456},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.46078431606292725,0.4558080732822418,0.508169949054718,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4722222089767456},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45588234066963196,0.4558080732822418,0.4591503143310547,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4722222089767456},{"x":0.406862735748291,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.406862735748291,0.4558080732822418,0.4493463933467865,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4722222089767456},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40032678842544556,0.4558080732822418,0.4035947620868683,0.4722222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6372548937797546,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4722222089767456},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39532678842544555,0.404616176366806,0.6422548937797546,0.4792222089767456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6062091588973999,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"BP","boundary":[0.5833333134651184,0.47853535413742065,0.6062091588973999,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6372548937797546,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6356208920478821,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۱۰۴","boundary":[0.6143791079521179,0.47853535413742065,0.6356208920478821,0.49116161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6372548937797546,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6356208920478821,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5783333134651184,0.47027271914482116,0.6406208920478821,0.49816161465644837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۹۷/۱۵۹","boundary":[0.5816993713378906,0.5012626051902771,0.6356208920478821,0.5126262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5766993713378906,0.4942626051902771,0.6406208920478821,0.5196262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5340909361839294},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۵۰۹۳۳۲","boundary":[0.5751634240150452,0.5252525210380554,0.6356208920478821,0.5340909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5340909361839294},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5701634240150452,0.5182525210380554,0.6406208920478821,0.5410909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.6176470518112183,0.5467171669006348,0.6372548937797546,0.5593434572219849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6126470518112183,0.5397171669006348,0.6422548937797546,0.5663434572219849],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.6047979593276978},{"x":0.813725471496582,"y":0.6060606241226196},{"x":0.813725471496582,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7875816822052002,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7875816822052002,0.6047979593276978,0.813725471496582,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.6047979593276978},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7630718946456909,0.6047979593276978,0.7843137383460999,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6174242496490479},{"x":0.8022875785827637,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.8022875785827637,0.6111111044883728,0.8088235259056091,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8006535768508911,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8006535768508911,"y":0.6174242496490479},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"عه","boundary":[0.7941176295280457,0.6111111044883728,0.8006535768508911,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7875816822052002,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7875816822052002,"y":0.6174242496490479},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.7630718946456909,0.6111111044883728,0.7875816822052002,0.6174242496490479]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.6047979593276978},{"x":0.813725471496582,"y":0.6047979593276978},{"x":0.813725471496582,"y":0.6174242496490479},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.7580718946456909,0.5977979593276977,0.818725471496582,0.6244242496490479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.6199495196342468},{"x":0.813725471496582,"y":0.6199495196342468},{"x":0.813725471496582,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8006535768508911,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8006535768508911,0.6199495196342468,0.813725471496582,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7712418437004089,0.6199495196342468,0.7941176295280457,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.6199495196342468},{"x":0.766339898109436,"y":0.6199495196342468},{"x":0.766339898109436,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630718946456909,0.6199495196342468,0.766339898109436,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.7320261597633362,0.6199495196342468,0.7565359473228455,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6376262903213501},{"x":0.720588207244873,"y":0.6376262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.720588207244873,0.6212121248245239,0.7254902124404907,0.6376262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6376262903213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.6715686321258545,0.6212121248245239,0.7140522599220276,0.6376262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6212121248245239},{"x":0.665032684803009,"y":0.6212121248245239},{"x":0.665032684803009,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6376262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6405228972434998,0.6212121248245239,0.665032684803009,0.6376262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.6439393758773804},{"x":0.813725471496582,"y":0.6439393758773804},{"x":0.813725471496582,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7892156839370728,0.6439393758773804,0.813725471496582,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7924836874008179,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7924836874008179,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7875816822052002,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7875816822052002,0.6439393758773804,0.7924836874008179,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6590909361839294},{"x":0.741830050945282,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.741830050945282,0.6439393758773804,0.7826797366142273,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7173202633857727,0.6439393758773804,0.7352941036224365,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.6928104758262634,0.6439393758773804,0.7156862616539001,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.6439393758773804},{"x":0.686274528503418,"y":0.6439393758773804},{"x":0.686274528503418,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6813725233078003,0.6439393758773804,0.686274528503418,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.6666666865348816,0.6439393758773804,0.6797385811805725,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6601307392120361,0.6439393758773804,0.6633986830711365,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.6029411554336548,0.6439393758773804,0.6535947918891907,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.6679292917251587},{"x":0.813725471496582,"y":0.6679292917251587},{"x":0.813725471496582,"y":0.683080792427063},{"x":0.7875816822052002,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7892156839370728,0.6679292917251587,0.813725471496582,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7826797366142273,"y":0.683080792427063},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630718946456909,0.6666666865348816,0.7826797366142273,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.6666666865348816},{"x":0.758169949054718,"y":0.6666666865348816},{"x":0.758169949054718,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7532680034637451,0.6666666865348816,0.758169949054718,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.6666666865348816},{"x":0.75,"y":0.6666666865348816},{"x":0.75,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7369281053543091,0.6666666865348816,0.75,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7254902124404907,0.6654040217399597,0.7303921580314636,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.686274528503418,0.6641414165496826,0.7140522599220276,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.689393937587738},{"x":0.813725471496582,"y":0.689393937587738},{"x":0.813725471496582,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7020202279090881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7908496856689453,0.689393937587738,0.813725471496582,0.7020202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.689393937587738},{"x":0.7826797366142273,"y":0.689393937587738},{"x":0.7826797366142273,"y":0.7020202279090881},{"x":0.779411792755127,"y":0.7020202279090881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.779411792755127,0.689393937587738,0.7826797366142273,0.7020202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7728758454322815,"y":0.689393937587738},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7032828330993652},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7020202279090881}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱۲-۶۹۰۸-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.6339869499206543,0.6881313323974609,0.7728758454322815,0.7032828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6307189464569092,0.6881313323974609,0.6323529481887817,0.7007575631141663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6199495196342468},{"x":0.813725471496582,"y":0.6199495196342468},{"x":0.813725471496582,"y":0.7032828330993652},{"x":0.6029411554336548,"y":0.7020202279090881}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5979411554336548,0.6129495196342468,0.818725471496582,0.7102828330993652],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/oWAajevhlTmrgcOb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/devNZImFCkfHqokN.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/hmHpGIWmCnmGMvxv.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0002935302725025252,0.00022870115845492392,0.9987396406893637,0.9989437557597354]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2070707082748413},{"x":0.47549018263816833,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.47549018263816833,0.18939393758773804,0.5326797366142273,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4673202633857727,"y":0.18939393758773804},{"x":0.4673202633857727,"y":0.20580808818340302},{"x":0.41993463039398193,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41993463039398193,0.18813131749629974,0.4673202633857727,0.20580808818340302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5326797366142273,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2070707082748413},{"x":0.41993463039398193,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41493463039398193,0.18113131749629974,0.5376797366142273,0.21407070827484131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.23232322931289673},{"x":0.18790850043296814,"y":0.23232322931289673},{"x":0.18790850043296814,"y":0.24242424964904785},{"x":0.1846405267715454,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.1846405267715454,0.23232322931289673,0.18790850043296814,0.24242424964904785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.23232322931289673},{"x":0.18790850043296814,"y":0.23232322931289673},{"x":0.18790850043296814,"y":0.24242424964904785},{"x":0.1846405267715454,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.22532322931289672,0.19290850043296814,0.24942424964904786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.23232322931289673},{"x":0.766339898109436,"y":0.23232322931289673},{"x":0.766339898109436,"y":0.24621212482452393},{"x":0.733660101890564,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.733660101890564,0.23232322931289673,0.766339898109436,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7271241545677185,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7271241545677185,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6993464231491089,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6993464231491089,0.23232322931289673,0.7271241545677185,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6944444179534912,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6944444179534912,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6911764740943909,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6911764740943909,0.23232322931289673,0.6944444179534912,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.25505051016807556},{"x":0.766339898109436,"y":0.2537878751754761},{"x":0.766339898109436,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7042483687400818,0.25505051016807556,0.766339898109436,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6993464231491089,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6993464231491089,"y":0.27146464586257935},{"x":0.656862735748291,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.656862735748291,0.25631314516067505,0.6993464231491089,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6552287340164185,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6552287340164185,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6519607901573181,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.6503267884254456,0.25631314516067505,0.6552287340164185,0.27272728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.23232322931289673},{"x":0.766339898109436,"y":0.23232322931289673},{"x":0.766339898109436,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6503267884254456,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6453267884254456,0.22532322931289672,0.771339898109436,0.27972728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.25505051016807556},{"x":0.19117647409439087,"y":0.25505051016807556},{"x":0.19117647409439087,"y":0.26767677068710327},{"x":0.18627451360225677,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.18627451360225677,0.25505051016807556,0.19117647409439087,0.26767677068710327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.25505051016807556},{"x":0.19117647409439087,"y":0.25505051016807556},{"x":0.19117647409439087,"y":0.26767677068710327},{"x":0.18627451360225677,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.24805051016807556,0.19617647409439087,0.2746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.280303031206131},{"x":0.766339898109436,"y":0.2790403962135315},{"x":0.766339898109436,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7271241545677185,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7271241545677185,0.280303031206131,0.766339898109436,0.2891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7222222089767456,"y":0.280303031206131},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2916666567325592},{"x":0.665032684803009,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.6633986830711365,0.28282827138900757,0.7222222089767456,0.2916666567325592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.28282827138900757},{"x":0.766339898109436,"y":0.2790403962135315},{"x":0.766339898109436,"y":0.2891414165496826},{"x":0.665032684803009,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6583986830711365,0.27582827138900756,0.771339898109436,0.2961414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.2790403962135315},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2790403962135315},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2904040515422821},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.18627451360225677,0.2790403962135315,0.1895424872636795,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.2790403962135315},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2904040515422821},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"..........","boundary":[0.19607843458652496,0.2790403962135315,0.2450980395078659,0.2904040515422821]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.2790403962135315},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2904040515422821},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.18127451360225677,0.2720403962135315,0.2500980395078659,0.2974040515422821],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.3030303120613098},{"x":0.75,"y":0.3030303120613098},{"x":0.75,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7222222089767456,0.3030303120613098,0.75,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7058823704719543,0.3017676770687103,0.7156862616539001,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6879084706306458,0.3017676770687103,0.6993464231491089,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6552287340164185,0.3017676770687103,0.6813725233078003,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3017676770687103},{"x":0.648692786693573,"y":0.3017676770687103},{"x":0.648692786693573,"y":0.3181818127632141},{"x":0.648692786693573,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.648692786693573,0.3017676770687103,0.648692786693573,0.3181818127632141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3017676770687103},{"x":0.75,"y":0.3030303120613098},{"x":0.75,"y":0.3194444477558136},{"x":0.648692786693573,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.643692786693573,0.2947676770687103,0.755,0.3264444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3042929172515869},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3042929172515869},{"x":0.19281046092510223,"y":0.31313130259513855},{"x":0.18627451360225677,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.18627451360225677,0.3042929172515869,0.19281046092510223,0.31313130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3042929172515869},{"x":0.19281046092510223,"y":0.3042929172515869},{"x":0.19281046092510223,"y":0.31313130259513855},{"x":0.18627451360225677,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.2972929172515869,0.19781046092510224,0.32013130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6421568393707275,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6078431606292725,0.34217172861099243,0.6421568393707275,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5996732115745544,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5751634240150452,0.34217172861099243,0.5996732115745544,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5686274766921997,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.5065359473228455,0.34217172861099243,0.5686274766921997,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5,"y":0.3598484992980957},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.44607841968536377,0.34217172861099243,0.5,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.34217172861099243},{"x":0.43790850043296814,"y":0.34217172861099243},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3598484992980957},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4313725531101227,0.34217172861099243,0.43790850043296814,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4248366057872772,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3598484992980957},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.36274510622024536,0.34217172861099243,0.4248366057872772,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3562091588973999,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3562091588973999,"y":0.3598484992980957},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.32189542055130005,0.34217172861099243,0.3562091588973999,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3137255012989044,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.3055555522441864,0.34217172861099243,0.3137255012989044,0.3598484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6421568393707275,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3005555522441864,0.3351717286109924,0.6471568393707275,0.3668484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.3762626349925995},{"x":0.1993464082479477,"y":0.3762626349925995},{"x":0.1993464082479477,"y":0.3863636255264282},{"x":0.18790850043296814,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.18790850043296814,0.3762626349925995,0.1993464082479477,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.3762626349925995},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3762626349925995},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3863636255264282},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.3762626349925995,0.20751634240150452,0.3863636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.3762626349925995},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3762626349925995},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3863636255264282},{"x":0.18790850043296814,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.3692626349925995,0.21251634240150452,0.39336362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.39898988604545593},{"x":0.20098039507865906,"y":0.39898988604545593},{"x":0.20261438190937042,"y":0.40909090638160706},{"x":0.18790850043296814,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.18790850043296814,0.39898988604545593,0.20261438190937042,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.39898988604545593},{"x":0.20751634240150452,"y":0.39898988604545593},{"x":0.20751634240150452,"y":0.40909090638160706},{"x":0.20588235557079315,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.39898988604545593,0.20751634240150452,0.40909090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.39898988604545593},{"x":0.20751634240150452,"y":0.39898988604545593},{"x":0.20751634240150452,"y":0.40909090638160706},{"x":0.18790850043296814,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.3919898860454559,0.21251634240150452,0.41609090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.42171716690063477},{"x":0.20261438190937042,"y":0.42171716690063477},{"x":0.20261438190937042,"y":0.4305555522441864},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.18790850043296814,0.42171716690063477,0.20261438190937042,0.4305555522441864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.42171716690063477},{"x":0.20751634240150452,"y":0.42171716690063477},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4305555522441864},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.42171716690063477,0.20751634240150452,0.4305555522441864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.42171716690063477},{"x":0.20751634240150452,"y":0.42171716690063477},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4305555522441864},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.41471716690063476,0.21251634240150452,0.4375555522441864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.4431818127632141},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4431818127632141},{"x":0.20098039507865906,"y":0.45328283309936523},{"x":0.18790850043296814,"y":0.45328283309936523}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.18790850043296814,0.4431818127632141,0.20098039507865906,0.45328283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.4431818127632141},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4431818127632141},{"x":0.20751634240150452,"y":0.45328283309936523},{"x":0.20588235557079315,"y":0.45328283309936523}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.4431818127632141,0.20751634240150452,0.45328283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.4431818127632141},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4431818127632141},{"x":0.20751634240150452,"y":0.45328283309936523},{"x":0.18790850043296814,"y":0.45328283309936523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.4361818127632141,0.21251634240150452,0.46028283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.7026143670082092,0.3775252401828766,0.7483659982681274,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6699346303939819,0.3787878751754761,0.6960784196853638,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7483659982681274,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7483659982681274,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7042483687400818,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.7042483687400818,0.39772728085517883,0.7483659982681274,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6977124214172363,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6977124214172363,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6601307392120361,"y":0.41287878155708313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6601307392120361,0.39772728085517883,0.6977124214172363,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7483659982681274,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7254902124404907,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.7254902124404907,0.4204545319080353,0.7483659982681274,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7189542651176453,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7075163125991821,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7075163125991821,0.4204545319080353,0.7189542651176453,0.43560606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7009803652763367,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6601307392120361,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6601307392120361,0.4191919267177582,0.7009803652763367,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6535947918891907,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6225489974021912,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.6225489974021912,0.4191919267177582,0.6535947918891907,0.43560606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4431818127632141},{"x":0.75,"y":0.4431818127632141},{"x":0.75,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناتوانی","boundary":[0.7140522599220276,0.4431818127632141,0.75,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.6601307392120361,0.4431818127632141,0.7075163125991821,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6290849447250366,0.4431818127632141,0.6535947918891907,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6094771027565002,0.4431818127632141,0.6225489974021912,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تضمین","boundary":[0.5620915293693542,0.4431818127632141,0.6045751571655273,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4583333432674408},{"x":0.516339898109436,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعادت","boundary":[0.516339898109436,0.4431818127632141,0.5555555820465088,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.4431818127632141},{"x":0.508169949054718,"y":0.4431818127632141},{"x":0.508169949054718,"y":0.4583333432674408},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.47875815629959106,0.4431818127632141,0.508169949054718,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4583333432674408},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.4431818127632141,0.4722222089767456,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7483659982681274,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7483659982681274,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7320261597633362,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.7320261597633362,0.46464645862579346,0.7483659982681274,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7238562107086182,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7254902124404907,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6797385811805725,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.6781045794487,0.46590909361839294,0.7254902124404907,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6715686321258545,"y":0.46590909361839294},{"x":0.673202633857727,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6470588445663452,0.46590909361839294,0.673202633857727,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6405228972434998,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6405228972434998,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6290849447250366,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6274510025978088,0.46590909361839294,0.6405228972434998,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6209150552749634,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5964052081108093,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.5964052081108093,0.46717172861099243,0.6209150552749634,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7483659982681274,"y":0.502525269985199},{"x":0.7254902124404907,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقرار","boundary":[0.7254902124404907,0.4886363744735718,0.7483659982681274,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6960784196853638,0.4886363744735718,0.7189542651176453,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6797385811805725,0.4886363744735718,0.6895424723625183,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4886363744735718},{"x":0.673202633857727,"y":0.4886363744735718},{"x":0.673202633857727,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6176470518112183,0.4886363744735718,0.673202633857727,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5037878751754761},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5866013169288635,0.4898989796638489,0.6094771027565002,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5113636255264282},{"x":0.75,"y":0.5113636255264282},{"x":0.75,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منبعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.5113636255264282,0.75,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6748365759849548,0.5113636255264282,0.6977124214172363,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5265151262283325},{"x":0.656862735748291,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.656862735748291,0.5113636255264282,0.6683006286621094,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تشریع","boundary":[0.6160130500793457,0.5113636255264282,0.6503267884254456,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5686274766921997,0.5113636255264282,0.6078431606292725,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.5328282713890076},{"x":0.75,"y":0.5328282713890076},{"x":0.75,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.7042483687400818,0.5328282713890076,0.75,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشریع","boundary":[0.6617646813392639,0.5328282713890076,0.6977124214172363,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6160130500793457,0.5328282713890076,0.6552287340164185,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6029411554336548,0.5328282713890076,0.6078431606292725,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5702614188194275,0.5328282713890076,0.5964052081108093,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5328282713890076},{"x":0.563725471496582,"y":0.5328282713890076},{"x":0.563725471496582,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5588235259056091,0.5328282713890076,0.563725471496582,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.5245097875595093,0.5328282713890076,0.5522875785827637,0.5492424368858337]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5517676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46395423531532287,0.37178787517547607,0.7566340017318726,0.5562424368858337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20261438190937042,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20261438190937042,"y":0.47601011395454407},{"x":0.18790850043296814,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.18790850043296814,0.46717172861099243,0.20261438190937042,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20751634240150452,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20751634240150452,"y":0.47601011395454407},{"x":0.20588235557079315,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.46717172861099243,0.20751634240150452,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20751634240150452,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20751634240150452,"y":0.47601011395454407},{"x":0.18790850043296814,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.4601717286109924,0.21251634240150452,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.4886363744735718},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4886363744735718},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4987373650074005},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.18790850043296814,0.4886363744735718,0.20098039507865906,0.4987373650074005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4987373650074005},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".....","boundary":[0.20588235557079315,0.4886363744735718,0.2222222238779068,0.4987373650074005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4987373650074005},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.48163637447357177,0.2272222238779068,0.5057373650074005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.5101010203361511},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5113636255264282},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5214646458625793},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹","boundary":[0.18790850043296814,0.5101010203361511,0.20261438190937042,0.5214646458625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.5113636255264282},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5113636255264282},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5214646458625793},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.20751634240150452,0.5113636255264282,0.20751634240150452,0.5214646458625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.5101010203361511},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5113636255264282},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5214646458625793},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.5031010203361511,0.21251634240150452,0.5284646458625794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6073232293128967},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6073232293128967},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6161616444587708},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.18627451360225677,0.6073232293128967,0.1993464082479477,0.6161616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6073232293128967},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6073232293128967},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6161616444587708},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.6003232293128967,0.2043464082479477,0.6231616444587708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5964052081108093,0.5719696879386902,0.6323529481887817,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5620915293693542,0.5719696879386902,0.5898692607879639,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدیث","boundary":[0.5065359473228455,0.5719696879386902,0.5539215803146362,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثقلین","boundary":[0.4575163424015045,0.5719696879386902,0.5,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5909090638160706},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44281044602394104,0.5719696879386902,0.4493463933467865,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.3888888955116272,0.5719696879386902,0.4362744987010956,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.5719696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5719696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.3513071835041046,0.5719696879386902,0.38235294818878174,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.5719696879386902},{"x":0.343137264251709,"y":0.5719696879386902},{"x":0.343137264251709,"y":0.5909090638160706},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.32189542055130005,0.5719696879386902,0.343137264251709,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدیث","boundary":[0.7124183177947998,0.6035353541374207,0.7483659982681274,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ثقلین","boundary":[0.6748365759849548,0.6035353541374207,0.7058823704719543,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.6454248428344727,0.6035353541374207,0.6683006286621094,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6290849447250366,0.6035353541374207,0.6388888955116272,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.5947712659835815,0.6035353541374207,0.6225489974021912,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خاصه","boundary":[0.5555555820465088,0.6035353541374207,0.5882353186607361,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5506535768508911,0.6035353541374207,0.5506535768508911,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمسک","boundary":[0.7091503143310547,0.6262626051902771,0.7483659982681274,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6944444179534912,0.6262626051902771,0.7026143670082092,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.6262626051902771},{"x":0.686274528503418,"y":0.6262626051902771},{"x":0.686274528503418,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6633986830711365,0.6262626051902771,0.686274528503418,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.627525269985199},{"x":0.656862735748291,"y":0.627525269985199},{"x":0.656862735748291,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6454248428344727,0.627525269985199,0.656862735748291,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.627525269985199},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعالیم","boundary":[0.6062091588973999,0.627525269985199,0.6388888955116272,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.627525269985199},{"x":0.5996732115745544,"y":0.627525269985199},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5735294222831726,0.627525269985199,0.5996732115745544,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.627525269985199},{"x":0.5653594732284546,"y":0.627525269985199},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5490196347236633,0.627525269985199,0.5653594732284546,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.6502525210380554},{"x":0.75,"y":0.6502525210380554},{"x":0.75,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.7140522599220276,0.6502525210380554,0.75,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتهاد","boundary":[0.6699346303939819,0.6502525210380554,0.7075163125991821,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.6323529481887817,0.6502525210380554,0.6633986830711365,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نص","boundary":[0.6062091588973999,0.6502525210380554,0.6258170008659363,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5947712659835815,0.6502525210380554,0.5996732115745544,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.5653594732284546,0.6502525210380554,0.5882353186607361,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمسک","boundary":[0.5326797366142273,0.6502525210380554,0.5653594732284546,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6666666865348816},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشمند","boundary":[0.47385621070861816,0.6502525210380554,0.5179738402366638,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4575163424015045,0.6502525210380554,0.4673202633857727,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.6502525210380554},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6502525210380554},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6666666865348816},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثقلین","boundary":[0.41993463039398193,0.6502525210380554,0.45098039507865906,0.6666666865348816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.5719696879386902},{"x":0.75,"y":0.5719696879386902},{"x":0.75,"y":0.6666666865348816},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31689542055130004,0.5649696879386902,0.755,0.6736666865348816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6287878751754761},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6287878751754761},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6388888955116272},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.18627451360225677,0.6287878751754761,0.20261438190937042,0.6388888955116272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.6287878751754761},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6287878751754761},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6388888955116272},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.6287878751754761,0.20751634240150452,0.6388888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6287878751754761},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6287878751754761},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6388888955116272},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.6217878751754761,0.21251634240150452,0.6458888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6515151262283325},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6515151262283325},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6603535413742065},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.18627451360225677,0.6515151262283325,0.20261438190937042,0.6603535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.6515151262283325},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6515151262283325},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6603535413742065},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.6515151262283325,0.20751634240150452,0.6603535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6515151262283325},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6515151262283325},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6603535413742065},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.6445151262283325,0.21251634240150452,0.6673535413742065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.689393937587738},{"x":0.5800653696060181,"y":0.689393937587738},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5441176295280457,0.689393937587738,0.5800653696060181,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.689393937587738},{"x":0.5359477400779724,"y":0.689393937587738},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5049019455909729,0.689393937587738,0.5359477400779724,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6881313323974609},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6881313323974609},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7083333134651184},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4591503143310547,0.6881313323974609,0.49673202633857727,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7083333134651184},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44771242141723633,0.6881313323974609,0.4542483687400818,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7083333134651184},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.40032678842544556,0.6881313323974609,0.4395424723625183,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.6881313323974609},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6881313323974609},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7083333134651184},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.3741829991340637,0.6881313323974609,0.39052286744117737,0.7083333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5800653696060181,"y":0.689393937587738},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3691829991340637,0.6811313323974609,0.5850653696060181,0.7165959782600403],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7247474789619446},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7247474789619446},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7335858345031738},{"x":0.1846405267715454,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.1846405267715454,0.7247474789619446,0.20261438190937042,0.7335858345031738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7247474789619446},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7247474789619446},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7335858345031738},{"x":0.1846405267715454,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.7177474789619446,0.20761438190937043,0.7405858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.747474730014801},{"x":0.20098039507865906,"y":0.747474730014801},{"x":0.20098039507865906,"y":0.756313145160675},{"x":0.18627451360225677,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.18627451360225677,0.747474730014801,0.20098039507865906,0.756313145160675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.747474730014801},{"x":0.20751634240150452,"y":0.747474730014801},{"x":0.20751634240150452,"y":0.756313145160675},{"x":0.20588235557079315,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.747474730014801,0.20751634240150452,0.756313145160675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.747474730014801},{"x":0.20751634240150452,"y":0.747474730014801},{"x":0.20751634240150452,"y":0.756313145160675},{"x":0.18627451360225677,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.740474730014801,0.21251634240150452,0.763313145160675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.7247474789619446},{"x":0.75,"y":0.7247474789619446},{"x":0.75,"y":0.7411616444587708},{"x":0.720588207244873,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.720588207244873,0.7247474789619446,0.75,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6764705777168274,0.7234848737716675,0.7140522599220276,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7398989796638489},{"x":0.665032684803009,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.665032684803009,0.7234848737716675,0.6699346303939819,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6290849447250366,0.7234848737716675,0.6584967374801636,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7398989796638489},{"x":0.593137264251709,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عادی","boundary":[0.593137264251709,0.7234848737716675,0.6225489974021912,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7398989796638489},{"x":0.576797366142273,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.576797366142273,0.7234848737716675,0.5898692607879639,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7234848737716675},{"x":0.576797366142273,"y":0.7234848737716675},{"x":0.576797366142273,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.5441176295280457,0.7234848737716675,0.576797366142273,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7398989796638489},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاحی","boundary":[0.47875815629959106,0.7234848737716675,0.5343137383460999,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.7234848737716675},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7234848737716675},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7398989796638489},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4673202633857727,0.7234848737716675,0.47058823704719543,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7234848737716675},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7234848737716675},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7398989796638489},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.4297385513782501,0.7234848737716675,0.46078431606292725,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7462121248245239},{"x":0.75,"y":0.7462121248245239},{"x":0.75,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منبعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.7462121248245239,0.75,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7613636255264282},{"x":0.673202633857727,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.673202633857727,0.7462121248245239,0.6993464231491089,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6421568393707275,0.7462121248245239,0.6666666865348816,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6062091588973999,0.7449495196342468,0.6356208920478821,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5620915293693542,0.7449495196342468,0.5996732115745544,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5506535768508911,0.7449495196342468,0.5555555820465088,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5147058963775635,0.7449495196342468,0.5441176295280457,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7449495196342468},{"x":0.508169949054718,"y":0.7449495196342468},{"x":0.508169949054718,"y":0.7613636255264282},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عادی","boundary":[0.47875815629959106,0.7449495196342468,0.508169949054718,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7676767706871033},{"x":0.75,"y":0.7676767706871033},{"x":0.75,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درستی","boundary":[0.7091503143310547,0.7676767706871033,0.75,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6879084706306458,0.7676767706871033,0.7042483687400818,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6552287340164185,0.7676767706871033,0.6879084706306458,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6176470518112183,0.7676767706871033,0.6437908411026001,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7840909361839294},{"x":0.601307213306427,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.601307213306427,0.7676767706871033,0.6111111044883728,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5669934749603271,0.7676767706871033,0.5947712659835815,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5212418437004089,0.7676767706871033,0.5588235259056091,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7840909361839294},{"x":0.508169949054718,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.508169949054718,0.7676767706871033,0.5147058963775635,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7840909361839294},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.47058823704719543,0.7676767706871033,0.5016340017318726,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7676767706871033},{"x":0.46405228972435,"y":0.7676767706871033},{"x":0.46405228972435,"y":0.7840909361839294},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.43300652503967285,0.7676767706871033,0.46405228972435,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8068181872367859},{"x":0.720588207244873,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.720588207244873,0.7916666865348816,0.7483659982681274,0.8068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7140522599220276,"y":0.8068181872367859},{"x":0.6748365759849548,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6748365759849548,0.7916666865348816,0.7140522599220276,0.8068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.7929292917251587},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7929292917251587},{"x":0.6683006286621094,"y":0.8068181872367859},{"x":0.6633986830711365,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6633986830711365,0.7929292917251587,0.6683006286621094,0.8068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7929292917251587},{"x":0.656862735748291,"y":0.7916666865348816},{"x":0.656862735748291,"y":0.8068181872367859},{"x":0.6241829991340637,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6241829991340637,0.7929292917251587,0.656862735748291,0.8068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7929292917251587},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7929292917251587},{"x":0.6192810535430908,"y":0.8068181872367859},{"x":0.6192810535430908,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6192810535430908,0.7929292917251587,0.6192810535430908,0.8068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.7222222089767456,0.8131313323974609,0.7483659982681274,0.8282828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7107843160629272,0.8131313323974609,0.7156862616539001,0.8282828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8295454382896423},{"x":0.686274528503418,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.686274528503418,0.8131313323974609,0.7058823704719543,0.8295454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8295454382896423},{"x":0.6715686321258545,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6715686321258545,0.8131313323974609,0.6797385811805725,0.8295454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.814393937587738},{"x":0.6633986830711365,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6633986830711365,"y":0.8295454382896423},{"x":0.6307189464569092,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6307189464569092,0.814393937587738,0.6633986830711365,0.8295454382896423]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7234848737716675},{"x":0.75,"y":0.7234848737716675},{"x":0.75,"y":0.8295454382896423},{"x":0.4297385513782501,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4247385513782501,0.7164848737716675,0.755,0.8365454382896423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7689393758773804},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7702020406723022},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7803030014038086},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.18627451360225677,0.7689393758773804,0.20261438190937042,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.7702020406723022},{"x":0.2124183028936386,"y":0.7702020406723022},{"x":0.2124183028936386,"y":0.7803030014038086},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.20588235557079315,0.7702020406723022,0.2124183028936386,0.7803030014038086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7689393758773804},{"x":0.2124183028936386,"y":0.7702020406723022},{"x":0.2124183028936386,"y":0.7803030014038086},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.7619393758773804,0.21741830289363862,0.7873030014038086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7916666865348816},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8005050420761108},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.18627451360225677,0.7929292917251587,0.20261438190937042,0.8005050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7916666865348816},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8005050420761108},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.7859292917251587,0.20761438190937043,0.8075050420761108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.8156565427780151},{"x":0.20261438190937042,"y":0.814393937587738},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8244949579238892},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8244949579238892}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.18627451360225677,0.8156565427780151,0.20261438190937042,0.8244949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.8156565427780151},{"x":0.20261438190937042,"y":0.814393937587738},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8244949579238892},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8244949579238892}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.8086565427780151,0.20761438190937043,0.8314949579238892],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/tQsiqAKzCVxpCzAg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/CawJdKNasyFKLRLS.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/RxYsQZRSTMVeDOKg.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00037095775304276957,0.00019681664338015546,0.9986622132818683,0.9993423120006167]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.1654040366411209},{"x":0.24836601316928864,"y":0.1654040366411209},{"x":0.24836601316928864,"y":0.17424242198467255},{"x":0.232026144862175,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.232026144862175,0.1654040366411209,0.24836601316928864,0.17424242198467255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.1654040366411209},{"x":0.24836601316928864,"y":0.1654040366411209},{"x":0.24836601316928864,"y":0.17424242198467255},{"x":0.232026144862175,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.1584040366411209,0.25336601316928864,0.18124242198467255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7957516312599182,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7957516312599182,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7696078419685364,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.7696078419685364,0.16287878155708313,0.7957516312599182,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7630718946456909,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7630718946456909,"y":0.1805555522441864},{"x":0.758169949054718,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.758169949054718,0.16287878155708313,0.7630718946456909,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.16287878155708313},{"x":0.75,"y":0.16287878155708313},{"x":0.75,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7238562107086182,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرائت","boundary":[0.7238562107086182,0.16287878155708313,0.75,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7189542651176453,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7189542651176453,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6993464231491089,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6993464231491089,0.16287878155708313,0.7189542651176453,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6895424723625183,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6895424723625183,"y":0.1805555522441864},{"x":0.648692786693573,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.648692786693573,0.16287878155708313,0.6895424723625183,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6421568393707275,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6421568393707275,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6029411554336548,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مفسران","boundary":[0.6029411554336548,0.16287878155708313,0.6421568393707275,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5980392098426819,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5980392098426819,"y":0.1805555522441864},{"x":0.593137264251709,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.593137264251709,0.16287878155708313,0.5980392098426819,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7941176295280457,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7941176295280457,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7696078419685364,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.7696078419685364,0.18434342741966248,0.7941176295280457,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7630718946456909,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7630718946456909,"y":0.20202019810676575},{"x":0.758169949054718,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.758169949054718,0.18560606241226196,0.7630718946456909,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7516340017318726,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7516340017318726,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7303921580314636,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوء","boundary":[0.7303921580314636,0.18560606241226196,0.7516340017318726,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7271241545677185,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7271241545677185,"y":0.20202019810676575},{"x":0.686274528503418,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.686274528503418,0.18560606241226196,0.7271241545677185,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6797385811805725,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6797385811805725,"y":0.20202019810676575},{"x":0.6715686321258545,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6715686321258545,0.18560606241226196,0.6797385811805725,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.18560606241226196},{"x":0.665032684803009,"y":0.18560606241226196},{"x":0.665032684803009,"y":0.20202019810676575},{"x":0.6519607901573181,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6519607901573181,0.18560606241226196,0.665032684803009,0.20202019810676575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7957516312599182,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7957516312599182,"y":0.20202019810676575},{"x":0.593137264251709,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.588137264251709,0.15587878155708312,0.8007516312599182,0.20902019810676575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.18813131749629974},{"x":0.25,"y":0.18939393758773804},{"x":0.24836601316928864,"y":0.19823232293128967},{"x":0.232026144862175,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۸","boundary":[0.232026144862175,0.18813131749629974,0.24836601316928864,0.19823232293128967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.18939393758773804},{"x":0.2679738700389862,"y":0.19065657258033752},{"x":0.26633986830711365,"y":0.19949494302272797},{"x":0.25326797366142273,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.2549019753932953,0.18939393758773804,0.26633986830711365,0.19949494302272797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.18813131749629974},{"x":0.2679738700389862,"y":0.19065657258033752},{"x":0.26633986830711365,"y":0.19949494302272797},{"x":0.232026144862175,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.18113131749629974,0.27133986830711365,0.20649494302272797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.22601009905338287},{"x":0.8104575276374817,"y":0.22601009905338287},{"x":0.8104575276374817,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7745097875595093,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7745097875595093,0.22601009905338287,0.8104575276374817,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.22601009905338287},{"x":0.766339898109436,"y":0.22601009905338287},{"x":0.766339898109436,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7222222089767456,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7222222089767456,0.22601009905338287,0.766339898109436,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7107843160629272,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7107843160629272,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6846405267715454,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.6846405267715454,0.22601009905338287,0.7107843160629272,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6764705777168274,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6764705777168274,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6290849447250366,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماندگی","boundary":[0.6290849447250366,0.22601009905338287,0.6764705777168274,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6176470518112183,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6176470518112183,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5604575276374817,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسلمین","boundary":[0.5604575276374817,0.22601009905338287,0.6176470518112183,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5555555820465088,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5555555820465088,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5506535768508911,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5506535768508911,0.22601009905338287,0.5555555820465088,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5441176295280457,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5441176295280457,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4803921580314636,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.4803921580314636,0.22601009905338287,0.5441176295280457,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.22601009905338287},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22601009905338287},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24494948983192444},{"x":0.44117647409439087,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.44117647409439087,0.22601009905338287,0.47058823704719543,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4313725531101227,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4313725531101227,"y":0.24494948983192444},{"x":0.41830065846443176,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.41830065846443176,0.22601009905338287,0.4313725531101227,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4133986830711365,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4133986830711365,"y":0.24494948983192444},{"x":0.406862735748291,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.406862735748291,0.22601009905338287,0.4133986830711365,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.22601009905338287},{"x":0.40032678842544556,"y":0.22601009905338287},{"x":0.40032678842544556,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3513071835041046,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.3513071835041046,0.22601009905338287,0.40032678842544556,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.22601009905338287},{"x":0.343137264251709,"y":0.22601009905338287},{"x":0.343137264251709,"y":0.24494948983192444},{"x":0.26143792271614075,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاحگران","boundary":[0.26143792271614075,0.22601009905338287,0.343137264251709,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.22601009905338287},{"x":0.25163400173187256,"y":0.22601009905338287},{"x":0.25163400173187256,"y":0.24494948983192444},{"x":0.23692810535430908,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۱","boundary":[0.23692810535430908,0.22601009905338287,0.25163400173187256,0.24494948983192444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.22601009905338287},{"x":0.8104575276374817,"y":0.22601009905338287},{"x":0.8104575276374817,"y":0.24494948983192444},{"x":0.23692810535430908,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23192810535430908,0.21901009905338287,0.8154575276374817,0.25194948983192444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.2613636255264282},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2613636255264282},{"x":0.24673202633857727,"y":0.27020201086997986},{"x":0.23366013169288635,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.23366013169288635,0.2613636255264282,0.24673202633857727,0.27020201086997986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.2613636255264282},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2613636255264282},{"x":0.24673202633857727,"y":0.27020201086997986},{"x":0.23366013169288635,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.2543636255264282,0.2517320263385773,0.27720201086997986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7957516312599182,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7957516312599182,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7728758454322815,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراد","boundary":[0.7728758454322815,0.2601010203361511,0.7957516312599182,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.2601010203361511},{"x":0.766339898109436,"y":0.2601010203361511},{"x":0.766339898109436,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7598039507865906,0.2601010203361511,0.766339898109436,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7532680034637451,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7532680034637451,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7352941036224365,0.2601010203361511,0.7532680034637451,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6977124214172363,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.6977124214172363,0.2601010203361511,0.7287581562995911,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.2601010203361511},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2601010203361511},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6911764740943909,0.2601010203361511,0.6928104758262634,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7957516312599182,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7957516312599182,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7745097875595093,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.7745097875595093,0.28282827138900757,0.7957516312599182,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7679738402366638,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7679738402366638,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7369281053543091,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7369281053543091,0.28282827138900757,0.7679738402366638,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7303921580314636,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7303921580314636,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7189542651176453,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7189542651176453,0.28282827138900757,0.7303921580314636,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7124183177947998,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7124183177947998,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6911764740943909,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتو","boundary":[0.6911764740943909,0.28282827138900757,0.7124183177947998,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6846405267715454,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6846405267715454,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6437908411026001,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6437908411026001,0.28282827138900757,0.6846405267715454,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6405228972434998,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6405228972434998,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6241829991340637,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6241829991340637,0.28282827138900757,0.6405228972434998,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6127451062202454,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6127451062202454,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5686274766921997,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.5686274766921997,0.28282827138900757,0.6127451062202454,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3194444477558136},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7614378929138184,0.3042929172515869,0.7957516312599182,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3194444477558136},{"x":0.733660101890564,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.733660101890564,0.3055555522441864,0.7565359473228455,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.6960784196853638,0.3055555522441864,0.7287581562995911,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6781045794487,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6781045794487,0.3055555522441864,0.6879084706306458,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.6454248428344727,0.3055555522441864,0.6715686321258545,0.3194444477558136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7957516312599182,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5636274766921997,0.2531010203361511,0.8007516312599182,0.3264444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.28282827138900757},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28282827138900757},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2929292917251587},{"x":0.23366013169288635,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.23366013169288635,0.28282827138900757,0.24836601316928864,0.2929292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.28282827138900757},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28282827138900757},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2929292917251587},{"x":0.23366013169288635,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.27582827138900756,0.25336601316928864,0.2999292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3055555522441864},{"x":0.25,"y":0.3068181872367859},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3169191777706146},{"x":0.232026144862175,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.23366013169288635,0.3055555522441864,0.24836601316928864,0.3169191777706146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.3068181872367859},{"x":0.26633986830711365,"y":0.3080808222293854},{"x":0.26633986830711365,"y":0.3169191777706146},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...","boundary":[0.2549019753932953,0.3068181872367859,0.26633986830711365,0.3169191777706146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3055555522441864},{"x":0.26633986830711365,"y":0.3080808222293854},{"x":0.26633986830711365,"y":0.3169191777706146},{"x":0.232026144862175,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.2985555522441864,0.27133986830711365,0.32391917777061463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7320261597633362,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6977124214172363,0.34217172861099243,0.7320261597633362,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6895424723625183,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6519607901573181,0.34217172861099243,0.6895424723625183,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6454248428344727,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدالت","boundary":[0.5980392098426819,0.34217172861099243,0.6454248428344727,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5915032625198364,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5735294222831726,0.34217172861099243,0.5915032625198364,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5686274766921997,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3636363744735718},{"x":0.508169949054718,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.508169949054718,0.34217172861099243,0.5686274766921997,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4673202633857727,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.4673202633857727,0.34217172861099243,0.5,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.34217172861099243},{"x":0.46078431606292725,"y":0.34217172861099243},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4542483687400818,0.34217172861099243,0.46078431606292725,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.34217172861099243},{"x":0.44771242141723633,"y":0.34217172861099243},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.3921568691730499,0.34217172861099243,0.44771242141723633,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.34217172861099243},{"x":0.38562092185020447,"y":0.34217172861099243},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3636363744735718},{"x":0.343137264251709,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.343137264251709,0.34217172861099243,0.38562092185020447,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.34217172861099243},{"x":0.33496731519699097,"y":0.34217172861099243},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۷","boundary":[0.3137255012989044,0.34217172861099243,0.33496731519699097,0.3636363744735718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7320261597633362,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3087255012989044,0.3351717286109924,0.7370261597633362,0.3706363744735718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7941176295280457,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7696078419685364,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"قرآن","boundary":[0.7712418437004089,0.3775252401828766,0.7941176295280457,0.39393940567970276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7941176295280457,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7696078419685364,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7662418437004089,0.3705252401828766,0.7991176295280457,0.40093940567970277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7826797366142273,"y":0.38131314516067505},{"x":0.779411792755127,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7679738402366638,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.7696078419685364,0.38005051016807556,0.779411792755127,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7614378929138184,"y":0.39646464586257935},{"x":0.758169949054718,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7598039507865906,0.3787878751754761,0.7614378929138184,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.375},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3787878751754761},{"x":0.75,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7156862616539001,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عدالت","boundary":[0.7189542651176453,0.375,0.75,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.375},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7140522599220276,0.375,0.7124183177947998,0.3914141356945038]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.375},{"x":0.7826797366142273,"y":0.38131314516067505},{"x":0.779411792755127,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7090522599220276,0.368,0.784411792755127,0.40472728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3787878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3787878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3888888955116272},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.23366013169288635,0.3787878751754761,0.24836601316928864,0.3888888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3787878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3787878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3888888955116272},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.37178787517547607,0.25336601316928864,0.3958888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4015151560306549},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4015151560306549},{"x":0.24673202633857727,"y":0.41161617636680603},{"x":0.232026144862175,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۰","boundary":[0.232026144862175,0.4015151560306549,0.24673202633857727,0.41161617636680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4015151560306549},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4015151560306549},{"x":0.24673202633857727,"y":0.41161617636680603},{"x":0.232026144862175,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.3945151560306549,0.2517320263385773,0.41861617636680604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.42424243688583374},{"x":0.24673202633857727,"y":0.42424243688583374},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4343434274196625},{"x":0.232026144862175,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.232026144862175,0.42424243688583374,0.24673202633857727,0.4343434274196625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.42424243688583374},{"x":0.24673202633857727,"y":0.42424243688583374},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4343434274196625},{"x":0.232026144862175,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.41724243688583373,0.2517320263385773,0.4413434274196625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7614378929138184,0.4015151560306549,0.7957516312599182,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7026143670082092,0.4015151560306549,0.7532680034637451,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6666666865348816,0.4015151560306549,0.6960784196853638,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6290849447250366,0.4015151560306549,0.6601307392120361,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6111111044883728,0.4015151560306549,0.6225489974021912,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4166666567325592},{"x":0.576797366142273,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.576797366142273,0.4015151560306549,0.6045751571655273,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.5473856329917908,0.4015151560306549,0.5702614188194275,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قتل","boundary":[0.5196078419685364,0.4015151560306549,0.5408496856689453,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5016340017318726,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5016340017318726,0.4015151560306549,0.5147058963775635,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.4015151560306549},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4015151560306549},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4166666567325592},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.47875815629959106,0.4015151560306549,0.49673202633857727,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4166666567325592},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.43790850043296814,0.4015151560306549,0.4722222089767456,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4166666567325592},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4264705777168274,0.4015151560306549,0.4313725531101227,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7957516312599182,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7957516312599182,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7598039507865906,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7598039507865906,0.42171716690063477,0.7957516312599182,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7532680034637451,"y":0.42297980189323425},{"x":0.7532680034637451,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7124183177947998,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهادت","boundary":[0.7124183177947998,0.42424243688583374,0.7532680034637451,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7075163125991821,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7075163125991821,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6960784196853638,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6944444179534912,0.42424243688583374,0.7075163125991821,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6879084706306458,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6895424723625183,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6454248428344727,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دادرسی","boundary":[0.6454248428344727,0.42297980189323425,0.6895424723625183,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6388888955116272,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6388888955116272,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6127451062202454,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.6111111044883728,0.42424243688583374,0.6388888955116272,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7957516312599182,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7549019455909729,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتکاری","boundary":[0.7549019455909729,0.4469696879386902,0.7957516312599182,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7483659982681274,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7156862616539001,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبودن","boundary":[0.7156862616539001,0.4469696879386902,0.7483659982681274,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6535947918891907,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجدیدنظر","boundary":[0.6535947918891907,0.4469696879386902,0.7091503143310547,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6225489974021912,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.6225489974021912,0.4469696879386902,0.6470588445663452,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6160130500793457,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6029411554336548,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6029411554336548,0.4469696879386902,0.6160130500793457,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5964052081108093,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5539215803146362,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دادرسی","boundary":[0.5539215803146362,0.4469696879386902,0.5964052081108093,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5473856329917908,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5245097875595093,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.5245097875595093,0.4469696879386902,0.5473856329917908,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5179738402366638,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5016340017318726,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5016340017318726,0.4469696879386902,0.5179738402366638,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7957516312599182,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4835858643054962},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتکاری","boundary":[0.7549019455909729,0.46843433380126953,0.7957516312599182,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7483659982681274,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4835858643054962},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبودن","boundary":[0.7156862616539001,0.46843433380126953,0.7483659982681274,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7091503143310547,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وکالت","boundary":[0.6764705777168274,0.46843433380126953,0.7091503143310547,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6699346303939819,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6584967374801636,0.46843433380126953,0.6699346303939819,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6519607901573181,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دادرسی","boundary":[0.6078431606292725,0.46843433380126953,0.6519607901573181,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6029411554336548,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6029411554336548,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.5751634240150452,0.46843433380126953,0.6029411554336548,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5702614188194275,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.5490196347236633,0.46843433380126953,0.5702614188194275,0.4835858643054962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4214705777168274,0.3945151560306549,0.8007516312599182,0.4905858643054962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4469696879386902},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4469696879386902},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4570707082748413},{"x":0.232026144862175,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.232026144862175,0.4469696879386902,0.24673202633857727,0.4570707082748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4469696879386902},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4469696879386902},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4570707082748413},{"x":0.232026144862175,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4399696879386902,0.2517320263385773,0.4640707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.46843433380126953},{"x":0.232026144862175,"y":0.46590909361839294},{"x":0.25,"y":0.46590909361839294},{"x":0.25,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.25,"str":"붓","boundary":[0.232026144862175,0.46843433380126953,0.25,0.46590909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.46843433380126953},{"x":0.232026144862175,"y":0.46590909361839294},{"x":0.25,"y":0.46590909361839294},{"x":0.25,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4614343338012695,0.255,0.47290909361839295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.46843433380126953},{"x":0.24836601316928864,"y":0.46843433380126953},{"x":0.24836601316928864,"y":0.47853535413742065},{"x":0.232026144862175,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.232026144862175,0.46843433380126953,0.24836601316928864,0.47853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.46843433380126953},{"x":0.24836601316928864,"y":0.46843433380126953},{"x":0.24836601316928864,"y":0.47853535413742065},{"x":0.232026144862175,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4614343338012695,0.25336601316928864,0.48553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4987373650074005},{"x":0.813725471496582,"y":0.4987373650074005},{"x":0.813725471496582,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7647058963775635,0.4987373650074005,0.813725471496582,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.4987373650074005},{"x":0.758169949054718,"y":0.4987373650074005},{"x":0.758169949054718,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7271241545677185,0.4987373650074005,0.758169949054718,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5138888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.720588207244873,0.4987373650074005,0.7238562107086182,0.5138888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4987373650074005},{"x":0.813725471496582,"y":0.4987373650074005},{"x":0.813725471496582,"y":0.5138888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.715588207244873,0.4917373650074005,0.818725471496582,0.5208888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4987373650074005},{"x":0.25,"y":0.4987373650074005},{"x":0.25,"y":0.5101010203361511},{"x":0.232026144862175,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.232026144862175,0.4987373650074005,0.25,0.5101010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5101010203361511},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"....","boundary":[0.25326797366142273,0.4987373650074005,0.27124184370040894,0.5101010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5101010203361511},{"x":0.232026144862175,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4917373650074005,0.27624184370040894,0.5171010203361511],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/nrYDQAxXAOmMQISd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/ryNpJBvqivTvrSTK.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/sBMKjuvdbjLkOLwY.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003015400118687574,0.00020159933287085908,0.9987209513218575,0.9989357846168557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7777777910232544,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7777777910232544,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7303921580314636,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7303921580314636,0.1666666716337204,0.7777777910232544,0.18434342741966248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7238562107086182,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7238562107086182,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6830065250396729,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6830065250396729,0.1666666716337204,0.7238562107086182,0.18434342741966248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7777777910232544,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7777777910232544,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6830065250396729,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6780065250396728,0.1596666716337204,0.7827777910232544,0.19134342741966248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5588235259056091,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5310457348823547,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"بسم","boundary":[0.5310457348823547,0.20328283309936523,0.5588235259056091,0.21338383853435516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5588235259056091,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5310457348823547,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.5260457348823547,0.19628283309936523,0.5638235259056091,0.22038383853435517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5228758454322815,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5228758454322815,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5049019455909729,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5032680034637451,0.19696970283985138,0.5228758454322815,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.19823232293128967},{"x":0.49673202633857727,"y":0.19696970283985138},{"x":0.49836599826812744,"y":0.21338383853435516},{"x":0.44771242141723633,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.44607841968536377,0.19823232293128967,0.49836599826812744,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.19823232293128967},{"x":0.4395424723625183,"y":0.19696970283985138},{"x":0.44117647409439087,"y":0.21464645862579346},{"x":0.3937908411026001,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3937908411026001,0.19823232293128967,0.44117647409439087,0.21464645862579346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5228758454322815,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5228758454322815,"y":0.21338383853435516},{"x":0.3937908411026001,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3887908411026001,0.19123232293128967,0.5278758454322815,0.22038383853435517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.23863635957241058},{"x":0.741830050945282,"y":0.23863635957241058},{"x":0.741830050945282,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6928104758262634,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الحمدالله","boundary":[0.6928104758262634,0.23863635957241058,0.741830050945282,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6879084706306458,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6879084706306458,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6699346303939819,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رب","boundary":[0.6699346303939819,0.23863635957241058,0.6879084706306458,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6683006286621094,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6683006286621094,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6258170008659363,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"العالمین","boundary":[0.6258170008659363,0.23863635957241058,0.6683006286621094,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6225489974021912,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6225489974021912,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6160130500793457,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.23863635957241058,0.6225489974021912,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6111111044883728,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6111111044883728,"y":0.25631314516067505},{"x":0.584967315196991,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صلی","boundary":[0.584967315196991,0.23863635957241058,0.6111111044883728,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5833333134651184,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5833333134651184,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5686274766921997,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5686274766921997,0.23863635957241058,0.5833333134651184,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5620915293693542,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5620915293693542,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5408496856689453,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.5408496856689453,0.23863635957241058,0.5620915293693542,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5359477400779724,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5359477400779724,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5049019455909729,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5049019455909729,0.23863635957241058,0.5359477400779724,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5,"y":0.25631314516067505},{"x":0.4542483687400818,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المبعوث","boundary":[0.4542483687400818,0.23863635957241058,0.5,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4493463933467865,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4493463933467865,"y":0.25631314516067505},{"x":0.41993463039398193,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحمة","boundary":[0.41993463039398193,0.23863635957241058,0.4493463933467865,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.23863635957241058},{"x":0.41503268480300903,"y":0.23863635957241058},{"x":0.41503268480300903,"y":0.25631314516067505},{"x":0.3741829991340637,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"للعالمين","boundary":[0.3741829991340637,0.23863635957241058,0.41503268480300903,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3692810535430908,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3692810535430908,"y":0.25631314516067505},{"x":0.36274510622024536,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36274510622024536,0.23863635957241058,0.3692810535430908,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3578431308269501,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3578431308269501,"y":0.25631314516067505},{"x":0.3366013169288635,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.3366013169288635,0.23863635957241058,0.3578431308269501,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.23863635957241058},{"x":0.33169934153556824,"y":0.23863635957241058},{"x":0.33169934153556824,"y":0.25631314516067505},{"x":0.31209149956703186,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.31209149956703186,0.23863635957241058,0.33169934153556824,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3055555522441864,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3055555522441864,"y":0.25631314516067505},{"x":0.2908496856689453,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بيته","boundary":[0.2908496856689453,0.23863635957241058,0.3055555522441864,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.23863635957241058},{"x":0.28594771027565,"y":0.23863635957241058},{"x":0.28594771027565,"y":0.25631314516067505},{"x":0.25653594732284546,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهداة","boundary":[0.25653594732284546,0.23863635957241058,0.28594771027565,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21405228972434998,"y":0.23863635957241058},{"x":0.25,"y":0.23863635957241058},{"x":0.25,"y":0.25631314516067505},{"x":0.21405228972434998,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الميامين","boundary":[0.21405228972434998,0.23863635957241058,0.25,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.23863635957241058},{"x":0.20588235557079315,"y":0.23863635957241058},{"x":0.20588235557079315,"y":0.25631314516067505},{"x":0.20098039507865906,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.20098039507865906,0.23863635957241058,0.20588235557079315,0.25631314516067505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.23863635957241058},{"x":0.741830050945282,"y":0.23863635957241058},{"x":0.741830050945282,"y":0.25631314516067505},{"x":0.20098039507865906,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19598039507865905,0.23163635957241058,0.746830050945282,0.26331314516067506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.280303031206131},{"x":0.7385621070861816,"y":0.280303031206131},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2954545319080353},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.7124183177947998,0.280303031206131,0.7385621070861816,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.280303031206131},{"x":0.7026143670082092,"y":0.280303031206131},{"x":0.7026143670082092,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6715686321258545,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6715686321258545,0.280303031206131,0.7026143670082092,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.280303031206131},{"x":0.6617646813392639,"y":0.280303031206131},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6584967374801636,0.280303031206131,0.6617646813392639,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.280303031206131},{"x":0.648692786693573,"y":0.280303031206131},{"x":0.648692786693573,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6241829991340637,0.280303031206131,0.648692786693573,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.280303031206131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.280303031206131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.5702614188194275,0.280303031206131,0.6160130500793457,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.280303031206131},{"x":0.5604575276374817,"y":0.280303031206131},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5310457348823547,0.280303031206131,0.5604575276374817,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.280303031206131},{"x":0.5212418437004089,"y":0.280303031206131},{"x":0.5212418437004089,"y":0.2954545319080353},{"x":0.491830050945282,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.491830050945282,0.280303031206131,0.5212418437004089,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.280303031206131},{"x":0.4820261299610138,"y":0.280303031206131},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2954545319080353},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.45588234066963196,0.280303031206131,0.4820261299610138,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.280303031206131},{"x":0.44607841968536377,"y":0.280303031206131},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2954545319080353},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.4166666567325592,0.280303031206131,0.44607841968536377,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.280303031206131},{"x":0.4084967374801636,"y":0.280303031206131},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2954545319080353},{"x":0.4035947620868683,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4035947620868683,0.280303031206131,0.4084967374801636,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.280303031206131},{"x":0.39542484283447266,"y":0.280303031206131},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2954545319080353},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.36274510622024536,0.280303031206131,0.39542484283447266,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.280303031206131},{"x":0.35457515716552734,"y":0.280303031206131},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2954545319080353},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.31699347496032715,0.280303031206131,0.35457515716552734,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.280303031206131},{"x":0.30718955397605896,"y":0.280303031206131},{"x":0.30718955397605896,"y":0.2954545319080353},{"x":0.2957516312599182,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2957516312599182,0.280303031206131,0.30718955397605896,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.280303031206131},{"x":0.28594771027565,"y":0.280303031206131},{"x":0.28594771027565,"y":0.2954545319080353},{"x":0.2630718946456909,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.2630718946456909,0.280303031206131,0.28594771027565,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.280303031206131},{"x":0.2549019753932953,"y":0.280303031206131},{"x":0.2549019753932953,"y":0.2954545319080353},{"x":0.2042483687400818,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعالیتها","boundary":[0.2042483687400818,0.280303031206131,0.2549019753932953,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.280303031206131},{"x":0.19607843458652496,"y":0.280303031206131},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2954545319080353},{"x":0.19117647409439087,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19117647409439087,0.280303031206131,0.19607843458652496,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3194444477558136},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتارهایی","boundary":[0.7075163125991821,0.3030303120613098,0.7630718946456909,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3194444477558136},{"x":0.673202633857727,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.673202633857727,0.3030303120613098,0.6993464231491089,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6519607901573181,0.3030303120613098,0.6666666865348816,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6356208920478821,0.3030303120613098,0.6437908411026001,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.6209150552749634,0.3030303120613098,0.6274510025978088,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3194444477558136},{"x":0.584967315196991,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صادر","boundary":[0.584967315196991,0.3030303120613098,0.6111111044883728,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.3030303120613098},{"x":0.576797366142273,"y":0.3030303120613098},{"x":0.576797366142273,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5588235259056091,0.3030303120613098,0.576797366142273,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5375816822052002,0.3030303120613098,0.5571895241737366,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.3030303120613098,0.5343137383460999,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3194444477558136},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درستی","boundary":[0.48366013169288635,0.3030303120613098,0.5228758454322815,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.3030303120613098},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3030303120613098},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4575163424015045,0.3030303120613098,0.47549018263816833,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3030303120613098},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3030303120613098},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3194444477558136},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظومه","boundary":[0.40522876381874084,0.3030303120613098,0.4493463933467865,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3030303120613098},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3030303120613098},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3194444477558136},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.3660130798816681,0.3030303120613098,0.3970588147640228,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3030303120613098},{"x":0.3562091588973999,"y":0.3030303120613098},{"x":0.3562091588973999,"y":0.3194444477558136},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.3030303120613098,0.3562091588973999,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.3030303120613098},{"x":0.34477123618125916,"y":0.3030303120613098},{"x":0.34477123618125916,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگی","boundary":[0.2908496856689453,0.3030303120613098,0.34477123618125916,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.3030303120613098},{"x":0.2826797366142273,"y":0.3030303120613098},{"x":0.2826797366142273,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2696078419685364,0.3030303120613098,0.2826797366142273,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.3030303120613098},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3030303120613098},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2549019753932953,0.3030303120613098,0.2598039209842682,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.3030303120613098},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3030303120613098},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3194444477558136},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.20588235557079315,0.3030303120613098,0.24673202633857727,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.3030303120613098},{"x":0.19771242141723633,"y":0.3030303120613098},{"x":0.19771242141723633,"y":0.3194444477558136},{"x":0.19117647409439087,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.19117647409439087,0.3030303120613098,0.19771242141723633,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7614378929138184,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7614378929138184,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7352941036224365,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فساد","boundary":[0.7352941036224365,0.32449495792388916,0.7614378929138184,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7287581562995911,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7287581562995911,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7238562107086182,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7238562107086182,0.32449495792388916,0.7287581562995911,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7156862616539001,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7156862616539001,"y":0.33964645862579346},{"x":0.673202633857727,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخالفت","boundary":[0.673202633857727,0.32449495792388916,0.7156862616539001,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.32449495792388916},{"x":0.665032684803009,"y":0.32449495792388916},{"x":0.665032684803009,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6519607901573181,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6519607901573181,0.32449495792388916,0.665032684803009,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6454248428344727,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6454248428344727,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6388888955116272,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6388888955116272,0.32449495792388916,0.6454248428344727,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6323529481887817,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6323529481887817,"y":0.34090909361839294},{"x":0.593137264251709,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.593137264251709,0.32449495792388916,0.6323529481887817,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.32449495792388916},{"x":0.584967315196991,"y":0.32449495792388916},{"x":0.584967315196991,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5735294222831726,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5735294222831726,0.32449495792388916,0.584967315196991,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5669934749603271,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5669934749603271,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5408496856689453,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5408496856689453,0.32449495792388916,0.5669934749603271,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5326797366142273,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5326797366142273,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4820261299610138,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتارهای","boundary":[0.4820261299610138,0.32449495792388916,0.5326797366142273,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.32575756311416626},{"x":0.47549018263816833,"y":0.32575756311416626},{"x":0.47549018263816833,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4444444477558136,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.4444444477558136,0.32575756311416626,0.47549018263816833,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4362744987010956,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4362744987010956,"y":0.34090909361839294},{"x":0.43300652503967285,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43300652503967285,0.32575756311416626,0.4362744987010956,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4248366057872772,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4248366057872772,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3758170008659363,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.3758170008659363,0.32575756311416626,0.4248366057872772,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.32575756311416626},{"x":0.3692810535430908,"y":0.32575756311416626},{"x":0.3692810535430908,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3382352888584137,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.3382352888584137,0.32575756311416626,0.3692810535430908,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.32575756311416626},{"x":0.33169934153556824,"y":0.32575756311416626},{"x":0.33169934153556824,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2908496856689453,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انعکاس","boundary":[0.2908496856689453,0.32575756311416626,0.33169934153556824,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2826797366142273,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2826797366142273,"y":0.34090909361839294},{"x":0.26633986830711365,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26633986830711365,0.32575756311416626,0.2826797366142273,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2647058963775635,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2647058963775635,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2450980395078659,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.2450980395078659,0.32575756311416626,0.2647058963775635,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.32575756311416626},{"x":0.23856209218502045,"y":0.32575756311416626},{"x":0.23856209218502045,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23366013169288635,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23366013169288635,0.32575756311416626,0.23856209218502045,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21405228972434998,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2271241843700409,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2271241843700409,"y":0.34090909361839294},{"x":0.21405228972434998,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21405228972434998,0.32575756311416626,0.2271241843700409,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.32575756311416626},{"x":0.20751634240150452,"y":0.32575756311416626},{"x":0.20751634240150452,"y":0.34090909361839294},{"x":0.1895424872636795,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1895424872636795,0.32575756311416626,0.20751634240150452,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3648989796638489},{"x":0.7271241545677185,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7271241545677185,0.3484848439693451,0.7630718946456909,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3648989796638489},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7124183177947998,0.3484848439693451,0.7189542651176453,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3648989796638489},{"x":0.673202633857727,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.673202633857727,0.3484848439693451,0.7058823704719543,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قوی","boundary":[0.6437908411026001,0.3484848439693451,0.6666666865348816,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6127451062202454,0.3484848439693451,0.6372548937797546,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5686274766921997,0.3484848439693451,0.6062091588973999,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5539215803146362,0.3484848439693451,0.5620915293693542,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5359477400779724,0.3484848439693451,0.5473856329917908,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3484848439693451},{"x":0.529411792755127,"y":0.3484848439693451},{"x":0.529411792755127,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5,0.3484848439693451,0.529411792755127,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.3484848439693451},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3484848439693451},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3648989796638489},{"x":0.46405228972435,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.46405228972435,0.3484848439693451,0.49346405267715454,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.3484848439693451},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3484848439693451},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3648989796638489},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45261436700820923,0.3484848439693451,0.4575163424015045,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3484848439693451},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3484848439693451},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.4166666567325592,0.3484848439693451,0.44607841968536377,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.3484848439693451},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3484848439693451},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3648989796638489},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.3692810535430908,0.3484848439693451,0.4084967374801636,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3484848439693451},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3484848439693451},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3648989796638489},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.32679739594459534,0.3484848439693451,0.36274510622024536,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3648989796638489},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.30392158031463623,0.3484848439693451,0.3202614486217499,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.3484848439693451},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3484848439693451},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3648989796638489},{"x":0.2924836575984955,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2924836575984955,0.3484848439693451,0.29738563299179077,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.3484848439693451},{"x":0.28594771027565,"y":0.3484848439693451},{"x":0.28594771027565,"y":0.3648989796638489},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.27941176295280457,0.3484848439693451,0.28594771027565,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3484848439693451},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3484848439693451},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3648989796638489},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاملی","boundary":[0.23856209218502045,0.3484848439693451,0.27124184370040894,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.3484848439693451},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3484848439693451},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3648989796638489},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21895425021648407,0.3484848439693451,0.23366013169288635,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.3484848439693451},{"x":0.2124183028936386,"y":0.3484848439693451},{"x":0.2124183028936386,"y":0.3648989796638489},{"x":0.2042483687400818,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.2042483687400818,0.3484848439693451,0.2124183028936386,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.3484848439693451},{"x":0.19771242141723633,"y":0.3484848439693451},{"x":0.19771242141723633,"y":0.3648989796638489},{"x":0.19117647409439087,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.19117647409439087,0.3484848439693451,0.19771242141723633,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7630718946456909,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7532680034637451,0.36994948983192444,0.7630718946456909,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7467319965362549,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سقوط","boundary":[0.7124183177947998,0.36994948983192444,0.7467319965362549,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6928104758262634,0.36994948983192444,0.7058823704719543,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.36994948983192444},{"x":0.686274528503418,"y":0.36994948983192444},{"x":0.686274528503418,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرداب","boundary":[0.6503267884254456,0.36994948983192444,0.686274528503418,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6437908411026001,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرج","boundary":[0.6209150552749634,0.36994948983192444,0.6437908411026001,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6192810535430908,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6127451062202454,0.36994948983192444,0.6192810535430908,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6127451062202454,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرج","boundary":[0.5898692607879639,0.36994948983192444,0.6127451062202454,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5833333134651184,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5784313678741455,0.36994948983192444,0.5833333134651184,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5718954205513,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5718954205513,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فساد","boundary":[0.5457516312599182,0.36994948983192444,0.5718954205513,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5392156839370728,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5277777910232544,0.36994948983192444,0.5392156839370728,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5212418437004089,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3863636255264282},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاند","boundary":[0.48856207728385925,0.36994948983192444,0.5212418437004089,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4803921580314636,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3863636255264282},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47549018263816833,0.36994948983192444,0.4803921580314636,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.36994948983192444},{"x":0.47058823704719543,"y":0.36994948983192444},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.4362744987010956,0.36994948983192444,0.47058823704719543,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.36994948983192444},{"x":0.43790850043296814,"y":0.36994948983192444},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4248366057872772,0.36994948983192444,0.43790850043296814,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4133986830711365,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.3986928164958954,0.36994948983192444,0.4133986830711365,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3921568691730499,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.3464052379131317,0.36994948983192444,0.3921568691730499,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.36994948983192444},{"x":0.33986929059028625,"y":0.36994948983192444},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3863636255264282},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33496731519699097,0.36994948983192444,0.33986929059028625,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3284313678741455,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3863636255264282},{"x":0.2924836575984955,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابودی","boundary":[0.2924836575984955,0.36994948983192444,0.3284313678741455,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.36994948983192444},{"x":0.28594771027565,"y":0.36994948983192444},{"x":0.28594771027565,"y":0.3863636255264282},{"x":0.27614378929138184,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27614378929138184,0.36994948983192444,0.28594771027565,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.36994948983192444},{"x":0.2696078419685364,"y":0.36994948983192444},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3863636255264282},{"x":0.2401960790157318,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.2401960790157318,0.36994948983192444,0.2696078419685364,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.36994948983192444},{"x":0.23366013169288635,"y":0.36994948983192444},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3863636255264282},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.20751634240150452,0.36994948983192444,0.23366013169288635,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.36994948983192444},{"x":0.20751634240150452,"y":0.36994948983192444},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3863636255264282},{"x":0.20261438190937042,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20261438190937042,0.36994948983192444,0.20751634240150452,0.3863636255264282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.280303031206131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.280303031206131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3863636255264282},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1845424872636795,0.273303031206131,0.7680718946456909,0.39336362552642823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7385621070861816,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7385621070861816,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7091503143310547,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7091503143310547,0.39267677068710327,0.7385621070861816,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6813725233078003,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.6813725233078003,0.39267677068710327,0.7058823704719543,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.39267677068710327},{"x":0.673202633857727,"y":0.39267677068710327},{"x":0.673202633857727,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6683006286621094,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6683006286621094,0.39267677068710327,0.673202633857727,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6601307392120361,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6601307392120361,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6356208920478821,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6356208920478821,0.39267677068710327,0.6601307392120361,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6274510025978088,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6274510025978088,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5833333134651184,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.5833333134651184,0.39267677068710327,0.6274510025978088,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5751634240150452,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5751634240150452,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5441176295280457,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.5441176295280457,0.39267677068710327,0.5751634240150452,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5359477400779724,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5359477400779724,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5016340017318726,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منبعی","boundary":[0.5016340017318726,0.39267677068710327,0.5359477400779724,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.39267677068710327},{"x":0.49346405267715454,"y":0.39267677068710327},{"x":0.49346405267715454,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4673202633857727,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4673202633857727,0.39267677068710327,0.49346405267715454,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4591503143310547,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4591503143310547,"y":0.40909090638160706},{"x":0.44607841968536377,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.44607841968536377,0.39267677068710327,0.4591503143310547,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.39267677068710327},{"x":0.43790850043296814,"y":0.39267677068710327},{"x":0.43790850043296814,"y":0.40909090638160706},{"x":0.40522876381874084,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.40522876381874084,0.39267677068710327,0.43790850043296814,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3970588147640228,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3970588147640228,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3660130798816681,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.3660130798816681,0.39267677068710327,0.3970588147640228,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3578431308269501,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3578431308269501,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3529411852359772,0.39267677068710327,0.3578431308269501,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.39267677068710327},{"x":0.34477123618125916,"y":0.39267677068710327},{"x":0.34477123618125916,"y":0.40909090638160706},{"x":0.32189542055130005,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.32189542055130005,0.39267677068710327,0.34477123618125916,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3137255012989044,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3137255012989044,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2679738700389862,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکالش","boundary":[0.2679738700389862,0.39267677068710327,0.3137255012989044,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2598039209842682,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2598039209842682,"y":0.40909090638160706},{"x":0.25163400173187256,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25163400173187256,0.39267677068710327,0.2598039209842682,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.39267677068710327},{"x":0.24346405267715454,"y":0.39267677068710327},{"x":0.24346405267715454,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23039215803146362,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.23039215803146362,0.39267677068710327,0.24346405267715454,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2222222238779068,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2222222238779068,"y":0.40909090638160706},{"x":0.19117647409439087,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جاری","boundary":[0.19117647409439087,0.39267677068710327,0.2222222238779068,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.7222222089767456,0.4141414165496826,0.7630718946456909,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7091503143310547,0.4141414165496826,0.7140522599220276,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزاری","boundary":[0.6699346303939819,0.4141414165496826,0.7026143670082092,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6372548937797546,0.4141414165496826,0.6617646813392639,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6176470518112183,0.4141414165496826,0.6307189464569092,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5718954205513,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتارها","boundary":[0.5718954205513,0.4141414165496826,0.6094771027565002,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5604575276374817,0.4141414165496826,0.5653594732284546,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضع","boundary":[0.5196078419685364,0.4141414165496826,0.5539215803146362,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4305555522441864},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4901960790157318,0.4141414165496826,0.5196078419685364,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4305555522441864},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4689542353153229,0.4141414165496826,0.4869281053543091,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.4141414165496826},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4141414165496826},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4305555522441864},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.4248366057872772,0.4141414165496826,0.45588234066963196,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4141414165496826},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4141414165496826},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4305555522441864},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4117647111415863,0.4141414165496826,0.41830065846443176,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.4141414165496826},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4141414165496826},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.3692810535430908,0.4141414165496826,0.40522876381874084,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.4141414165496826},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4141414165496826},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3480392098426819,0.4141414165496826,0.36437907814979553,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4305555522441864},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.32679739594459534,0.4141414165496826,0.3415032625198364,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3104575276374817,0.4141414165496826,0.3153594732284546,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.4141414165496826},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4141414165496826},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4305555522441864},{"x":0.28921568393707275,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.28921568393707275,0.4141414165496826,0.30392158031463623,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.4141414165496826},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4141414165496826},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4305555522441864},{"x":0.25326797366142273,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.25326797366142273,0.4141414165496826,0.2826797366142273,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.4141414165496826},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4141414165496826},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4305555522441864},{"x":0.19117647409439087,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسوسهای","boundary":[0.19117647409439087,0.4141414165496826,0.24673202633857727,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7630718946456909,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7369281053543091,0.43560606241226196,0.7630718946456909,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7287581562995911,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7140522599220276,0.43560606241226196,0.7287581562995911,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.6895424723625183,0.43560606241226196,0.7058823704719543,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6813725233078003,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخی","boundary":[0.6421568393707275,0.43560606241226196,0.6813725233078003,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6339869499206543,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانع","boundary":[0.6143791079521179,0.43560606241226196,0.6339869499206543,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6094771027565002,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4545454680919647},{"x":0.576797366142273,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.576797366142273,0.43560606241226196,0.6094771027565002,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5686274766921997,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4545454680919647},{"x":0.563725471496582,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.563725471496582,0.43560606241226196,0.5686274766921997,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5539215803146362,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.5179738402366638,0.43560606241226196,0.5539215803146362,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.43560606241226196},{"x":0.516339898109436,"y":0.43560606241226196},{"x":0.516339898109436,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4852941036224365,0.43560606241226196,0.516339898109436,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4771241843700409,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4545454680919647},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیابد","boundary":[0.45261436700820923,0.43560606241226196,0.4771241843700409,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.43560606241226196},{"x":0.44281044602394104,"y":0.43560606241226196},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.4362744987010956,0.43560606241226196,0.44281044602394104,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4264705777168274,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4545454680919647},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.41993463039398193,0.43560606241226196,0.4264705777168274,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.43560606241226196},{"x":0.41013070940971375,"y":0.43560606241226196},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزار","boundary":[0.3921568691730499,0.43560606241226196,0.41013070940971375,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.43560606241226196},{"x":0.3839869201183319,"y":0.43560606241226196},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4545454680919647},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.34967321157455444,0.43560606241226196,0.3839869201183319,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.43560606241226196},{"x":0.33986929059028625,"y":0.43560606241226196},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.3251633942127228,0.43560606241226196,0.33986929059028625,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.43560606241226196},{"x":0.32189542055130005,"y":0.43560606241226196},{"x":0.32189542055130005,"y":0.4545454680919647},{"x":0.32189542055130005,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32189542055130005,0.43560606241226196,0.32189542055130005,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.43560606241226196},{"x":0.31209149956703186,"y":0.43560606241226196},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4545454680919647},{"x":0.30228757858276367,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30228757858276367,0.43560606241226196,0.31209149956703186,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.43560606241226196},{"x":0.29411765933036804,"y":0.43560606241226196},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4545454680919647},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.27450981736183167,0.43560606241226196,0.29411765933036804,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.43560606241226196},{"x":0.26633986830711365,"y":0.43560606241226196},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4545454680919647},{"x":0.25,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.25,0.43560606241226196,0.26633986830711365,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.43560606241226196},{"x":0.24673202633857727,"y":0.43560606241226196},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4545454680919647},{"x":0.22385621070861816,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.22385621070861816,0.43560606241226196,0.24673202633857727,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.43560606241226196},{"x":0.21405228972434998,"y":0.43560606241226196},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4545454680919647},{"x":0.19117647409439087,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.19117647409439087,0.43560606241226196,0.21405228972434998,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7630718946456909,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7173202633857727,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.7173202633857727,0.4595959484577179,0.7630718946456909,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7107843160629272,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6797385811805725,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6797385811805725,0.4595959484577179,0.7107843160629272,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6764705777168274,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6633986830711365,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6633986830711365,0.4595959484577179,0.6764705777168274,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.4595959484577179},{"x":0.656862735748291,"y":0.4595959484577179},{"x":0.656862735748291,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6307189464569092,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6307189464569092,0.4595959484577179,0.656862735748291,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6241829991340637,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5996732115745544,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5996732115745544,0.4595959484577179,0.6241829991340637,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4595959484577179},{"x":0.593137264251709,"y":0.4595959484577179},{"x":0.593137264251709,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5539215803146362,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5539215803146362,0.4595959484577179,0.593137264251709,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5457516312599182,"y":0.47601011395454407},{"x":0.516339898109436,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.516339898109436,0.4595959484577179,0.5457516312599182,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5098039507865906,"y":0.47601011395454407},{"x":0.47385621070861816,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.47385621070861816,0.4595959484577179,0.5098039507865906,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4673202633857727,"y":0.47601011395454407},{"x":0.45261436700820923,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.45261436700820923,0.4595959484577179,0.4673202633857727,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.4595959484577179},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4595959484577179},{"x":0.44607841968536377,"y":0.47601011395454407},{"x":0.42320260405540466,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.42320260405540466,0.4595959484577179,0.44607841968536377,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.4595959484577179},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4595959484577179},{"x":0.41830065846443176,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3839869201183319,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.3839869201183319,0.4595959484577179,0.41830065846443176,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3807189464569092,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3807189464569092,"y":0.47601011395454407},{"x":0.36274510622024536,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36274510622024536,0.4595959484577179,0.3807189464569092,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3513071835041046,"y":0.47601011395454407},{"x":0.33006536960601807,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.33006536960601807,0.4595959484577179,0.3513071835041046,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3235294222831726,"y":0.47601011395454407},{"x":0.29901960492134094,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29901960492134094,0.4595959484577179,0.3235294222831726,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.4595959484577179},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4595959484577179},{"x":0.2908496856689453,"y":0.47601011395454407},{"x":0.2401960790157318,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتارهای","boundary":[0.2401960790157318,0.4595959484577179,0.2908496856689453,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.4595959484577179},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4595959484577179},{"x":0.23366013169288635,"y":0.47601011395454407},{"x":0.20261438190937042,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.20261438190937042,0.4595959484577179,0.23366013169288635,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19607843458652496,"y":0.47601011395454407},{"x":0.1895424872636795,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1895424872636795,0.4595959484577179,0.19607843458652496,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7614378929138184,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4974747598171234},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7385621070861816,0.48106059432029724,0.7614378929138184,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7320261597633362,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4974747598171234},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.7026143670082092,0.48106059432029724,0.7320261597633362,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6993464231491089,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6764705777168274,0.48106059432029724,0.6993464231491089,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6699346303939819,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6388888955116272,0.48106059432029724,0.6699346303939819,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6323529481887817,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6274510025978088,0.48106059432029724,0.6323529481887817,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6209150552749634,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4974747598171234},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.5866013169288635,0.48106059432029724,0.6209150552749634,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5800653696060181,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4974747598171234},{"x":0.5718954205513,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5718954205513,0.48106059432029724,0.5800653696060181,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5653594732284546,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5571895241737366,0.48106059432029724,0.5653594732284546,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5522875785827637,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5375816822052002,0.48232322931289673,0.5522875785827637,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5310457348823547,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صادر","boundary":[0.5032680034637451,0.48232322931289673,0.5310457348823547,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.48232322931289673},{"x":0.49673202633857727,"y":0.48232322931289673},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4852941036224365,0.48232322931289673,0.49673202633857727,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.48232322931289673},{"x":0.47875815629959106,"y":0.48232322931289673},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4575163424015045,0.48232322931289673,0.47875815629959106,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.48232322931289673},{"x":0.45588234066963196,"y":0.48232322931289673},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4987373650074005},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45098039507865906,0.48232322931289673,0.45588234066963196,0.4987373650074005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7630718946456909,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4987373650074005},{"x":0.1895424872636795,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1845424872636795,0.38567677068710327,0.7680718946456909,0.5057373650074005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7222222089767456,0.5050504803657532,0.7385621070861816,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6830065250396729,0.5050504803657532,0.7140522599220276,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6470588445663452,0.5050504803657532,0.6748365759849548,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6127451062202454,0.5050504803657532,0.6356208920478821,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.5050504803657532,0.6062091588973999,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسمانی","boundary":[0.5326797366142273,0.5050504803657532,0.5735294222831726,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5202020406723022},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.49836599826812744,0.5050504803657532,0.5245097875595093,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5202020406723022},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4771241843700409,0.5050504803657532,0.4901960790157318,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5202020406723022},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.44281044602394104,0.5050504803657532,0.4673202633857727,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5202020406723022},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.3986928164958954,0.5050504803657532,0.4346405267715454,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5202020406723022},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.35947713255882263,0.5050504803657532,0.3888888955116272,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.5050504803657532},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5050504803657532},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5202020406723022},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نازل","boundary":[0.32679739594459534,0.5050504803657532,0.34967321157455444,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5202020406723022},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2957516312599182,0.5050504803657532,0.3186274468898773,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.5050504803657532},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5050504803657532},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5202020406723022},{"x":0.27941176295280457,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.27941176295280457,0.5050504803657532,0.2924836575984955,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.5050504803657532},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5050504803657532},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5202020406723022},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26633986830711365,0.5050504803657532,0.27124184370040894,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.5050504803657532},{"x":0.258169949054718,"y":0.5050504803657532},{"x":0.258169949054718,"y":0.5202020406723022},{"x":0.2271241843700409,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیانگر","boundary":[0.2271241843700409,0.5050504803657532,0.258169949054718,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5050504803657532},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5050504803657532},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5202020406723022},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.19117647409439087,0.5050504803657532,0.21895425021648407,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7401960492134094,0.5265151262283325,0.7630718946456909,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7238562107086182,0.5265151262283325,0.7369281053543091,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6895424723625183,0.5265151262283325,0.7156862616539001,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6683006286621094,0.5265151262283325,0.6830065250396729,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6503267884254456,0.5265151262283325,0.6601307392120361,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6160130500793457,0.5265151262283325,0.6421568393707275,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.5686274766921997,0.5265151262283325,0.6062091588973999,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571895241737366,0.5265151262283325,0.5604575276374817,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقاید","boundary":[0.5196078419685364,0.5265151262283325,0.5473856329917908,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5429292917251587},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.4803921580314636,0.5265151262283325,0.5098039507865906,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5265151262283325},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5265151262283325},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5429292917251587},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.4444444477558136,0.5265151262283325,0.47058823704719543,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5265151262283325},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5265151262283325},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5429292917251587},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4313725531101227,0.5265151262283325,0.4362744987010956,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.5265151262283325},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5265151262283325},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5429292917251587},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشار","boundary":[0.38725489377975464,0.5265151262283325,0.42320260405540466,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5265151262283325},{"x":0.379084974527359,"y":0.5265151262283325},{"x":0.379084974527359,"y":0.5429292917251587},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37254902720451355,0.5265151262283325,0.379084974527359,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.5265151262283325},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5265151262283325},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5429292917251587},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3464052379131317,0.5265151262283325,0.36274510622024536,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.5265151262283325},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5265151262283325},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5429292917251587},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.31699347496032715,0.5265151262283325,0.3382352888584137,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.5265151262283325},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5265151262283325},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5429292917251587},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3055555522441864,0.5265151262283325,0.30882352590560913,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.5265151262283325},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5265151262283325},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5429292917251587},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفع","boundary":[0.27614378929138184,0.5265151262283325,0.29738563299179077,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.5265151262283325},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5265151262283325},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5429292917251587},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.22875817120075226,0.5265151262283325,0.2679738700389862,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.5265151262283325},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5265151262283325},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5429292917251587},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2124183028936386,0.5265151262283325,0.22058823704719543,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5265151262283325},{"x":0.2042483687400818,"y":0.5265151262283325},{"x":0.2042483687400818,"y":0.5429292917251587},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.19117647409439087,0.5265151262283325,0.2042483687400818,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7630718946456909,"y":0.566919207572937},{"x":0.7271241545677185,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7271241545677185,0.5505050420761108,0.7630718946456909,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7238562107086182,"y":0.566919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.720588207244873,0.5505050420761108,0.7238562107086182,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7140522599220276,"y":0.566919207572937},{"x":0.7026143670082092,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7026143670082092,0.5505050420761108,0.7140522599220276,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6960784196853638,"y":0.566919207572937},{"x":0.6715686321258545,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.6715686321258545,0.5505050420761108,0.6960784196853638,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6633986830711365,"y":0.566919207572937},{"x":0.6519607901573181,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6519607901573181,0.5505050420761108,0.6633986830711365,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6421568393707275,"y":0.566919207572937},{"x":0.601307213306427,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکات","boundary":[0.601307213306427,0.5505050420761108,0.6421568393707275,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5505050420761108},{"x":0.593137264251709,"y":0.5505050420761108},{"x":0.593137264251709,"y":0.566919207572937},{"x":0.5473856329917908,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاحی","boundary":[0.5473856329917908,0.5505050420761108,0.593137264251709,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5392156839370728,"y":0.566919207572937},{"x":0.5343137383460999,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343137383460999,0.5505050420761108,0.5392156839370728,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5261437892913818,"y":0.566919207572937},{"x":0.4852941036224365,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخنان","boundary":[0.4852941036224365,0.5505050420761108,0.5261437892913818,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4771241843700409,"y":0.566919207572937},{"x":0.45098039507865906,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انبیاء","boundary":[0.45098039507865906,0.5505050420761108,0.4771241843700409,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5505050420761108},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5505050420761108},{"x":0.44117647409439087,"y":0.566919207572937},{"x":0.43300652503967285,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.43300652503967285,0.5505050420761108,0.44117647409439087,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4248366057872772,"y":0.566919207572937},{"x":0.40032678842544556,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.40032678842544556,0.5505050420761108,0.4248366057872772,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5505050420761108},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5505050420761108},{"x":0.3921568691730499,"y":0.566919207572937},{"x":0.3660130798816681,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.3660130798816681,0.5505050420761108,0.3921568691730499,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.5505050420761108},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5505050420761108},{"x":0.3529411852359772,"y":0.566919207572937},{"x":0.33496731519699097,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.33496731519699097,0.5505050420761108,0.3529411852359772,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5505050420761108},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5505050420761108},{"x":0.32679739594459534,"y":0.566919207572937},{"x":0.30228757858276367,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.30228757858276367,0.5505050420761108,0.32679739594459534,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.5505050420761108},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5505050420761108},{"x":0.29411765933036804,"y":0.566919207572937},{"x":0.24836601316928864,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.24836601316928864,0.5505050420761108,0.29411765933036804,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2401960790157318,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2401960790157318,"y":0.566919207572937},{"x":0.23529411852359772,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23529411852359772,0.5505050420761108,0.2401960790157318,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2271241843700409,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2271241843700409,"y":0.566919207572937},{"x":0.2042483687400818,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.2042483687400818,0.5505050420761108,0.2271241843700409,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5505050420761108},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5505050420761108},{"x":0.1944444477558136,"y":0.566919207572937},{"x":0.19117647409439087,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19117647409439087,0.5505050420761108,0.1944444477558136,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5883838534355164},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.7124183177947998,0.5707070827484131,0.7630718946456909,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6928104758262634,0.5707070827484131,0.7058823704719543,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.5707070827484131},{"x":0.686274528503418,"y":0.5707070827484131},{"x":0.686274528503418,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6781045794487,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6781045794487,0.5707070827484131,0.686274528503418,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرگونه","boundary":[0.6323529481887817,0.5707070827484131,0.6715686321258545,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5883838534355164},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعوجاج","boundary":[0.5866013169288635,0.5707070827484131,0.6258170008659363,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5883838534355164},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5751634240150452,0.5707070827484131,0.5800653696060181,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5883838534355164},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرافات","boundary":[0.5277777910232544,0.5707070827484131,0.5686274766921997,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5883838534355164},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.47875815629959106,0.5707070827484131,0.5212418437004089,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5883838534355164},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4493463933467865,0.5707070827484131,0.4722222089767456,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.5707070827484131},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5707070827484131},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5883838534355164},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41993463039398193,0.5707070827484131,0.44281044602394104,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5883838534355164},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41503268480300903,0.5707070827484131,0.4166666567325592,0.5883838534355164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5883838534355164},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18617647409439086,0.49805048036575317,0.7680718946456909,0.5953838534355164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7320261597633362,0.5909090638160706,0.7385621070861816,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.6960784196853638,0.5909090638160706,0.7238562107086182,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6617646813392639,0.5909090638160706,0.6879084706306458,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6111111044883728,0.5909090638160706,0.6552287340164185,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5964052081108093,0.5909090638160706,0.6045751571655273,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جاهلان","boundary":[0.5457516312599182,0.5909090638160706,0.5882353186607361,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343137383460999,0.5909090638160706,0.5392156839370728,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفسدان","boundary":[0.4803921580314636,0.5909090638160706,0.5261437892913818,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6111111044883728},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دائما","boundary":[0.44771242141723633,0.5909090638160706,0.4722222089767456,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.4084967374801636,0.5909090638160706,0.4395424723625183,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3888888955116272,0.5909090638160706,0.4019607901573181,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3839869201183319,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3839869201183319,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.3562091588973999,0.5909090638160706,0.3839869201183319,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6111111044883728},{"x":0.33496731519699097,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33496731519699097,0.5909090638160706,0.3480392098426819,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.5909090638160706},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5909090638160706},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6111111044883728},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فطرت","boundary":[0.2924836575984955,0.5909090638160706,0.32679739594459534,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.5909090638160706},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5909090638160706},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6111111044883728},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انسانها","boundary":[0.24183006584644318,0.5909090638160706,0.28431373834609985,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.5909090638160706},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5909090638160706},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6111111044883728},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.22549019753932953,0.5909090638160706,0.23366013169288635,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5909090638160706},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5909090638160706},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6111111044883728},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.19117647409439087,0.5909090638160706,0.21895425021648407,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7369281053543091,0.6161616444587708,0.7630718946456909,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7238562107086182,0.6161616444587708,0.7287581562995911,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افکارشان","boundary":[0.6666666865348816,0.6161616444587708,0.7173202633857727,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6519607901573181,0.6161616444587708,0.6601307392120361,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحریف","boundary":[0.6062091588973999,0.6161616444587708,0.6454248428344727,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.5653594732284546,0.6161616444587708,0.5996732115745544,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5506535768508911,0.6161616444587708,0.5571895241737366,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5359477400779724,0.6161616444587708,0.5457516312599182,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6351010203361511},{"x":0.508169949054718,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.508169949054718,0.6161616444587708,0.5359477400779724,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6161616444587708},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6161616444587708},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.4673202633857727,0.6161616444587708,0.49836599826812744,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.6161616444587708},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6161616444587708},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4542483687400818,0.6161616444587708,0.4591503143310547,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.6161616444587708},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6161616444587708},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6351010203361511},{"x":0.406862735748291,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.406862735748291,0.6161616444587708,0.44771242141723633,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.6161616444587708},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6161616444587708},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6351010203361511},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.39052286744117737,0.6161616444587708,0.40032678842544556,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.6161616444587708},{"x":0.3839869201183319,"y":0.6161616444587708},{"x":0.3839869201183319,"y":0.6351010203361511},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3578431308269501,0.6161616444587708,0.3839869201183319,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6161616444587708},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6161616444587708},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6351010203361511},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.3186274468898773,0.6161616444587708,0.34967321157455444,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.6161616444587708},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6161616444587708},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6351010203361511},{"x":0.28594771027565,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.28594771027565,0.6161616444587708,0.31209149956703186,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6161616444587708},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6161616444587708},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6351010203361511},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27450981736183167,0.6161616444587708,0.2777777910232544,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.6161616444587708},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6161616444587708},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6351010203361511},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدرات","boundary":[0.22385621070861816,0.6161616444587708,0.26633986830711365,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6161616444587708},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6161616444587708},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6351010203361511},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.19117647409439087,0.6161616444587708,0.21568627655506134,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7549019455909729,0.6388888955116272,0.7614378929138184,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7467319965362549,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7467319965362549,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7385621070861816,0.6388888955116272,0.7467319965362549,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفع","boundary":[0.7124183177947998,0.6388888955116272,0.7303921580314636,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6813725233078003,0.6388888955116272,0.7042483687400818,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصادره","boundary":[0.6339869499206543,0.6388888955116272,0.6748365759849548,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6029411554336548,0.6388888955116272,0.6258170008659363,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5964052081108093,0.6388888955116272,0.5980392098426819,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.5669934749603271,0.6388888955116272,0.5882353186607361,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فساد","boundary":[0.5326797366142273,0.6388888955116272,0.5588235259056091,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6553030014038086},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.49346405267715454,0.6388888955116272,0.5261437892913818,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6553030014038086},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4820261299610138,0.6388888955116272,0.4852941036224365,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6388888955116272},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6388888955116272},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6553030014038086},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقیدتی","boundary":[0.4313725531101227,0.6388888955116272,0.47385621070861816,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.6388888955116272},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6388888955116272},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6553030014038086},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4166666567325592,0.6388888955116272,0.42320260405540466,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6553030014038086},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3986928164958954,0.6388888955116272,0.4084967374801636,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6388888955116272},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6388888955116272},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6553030014038086},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.36437907814979553,0.6388888955116272,0.39542484283447266,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.6388888955116272},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6388888955116272},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6553030014038086},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلاحی","boundary":[0.3153594732284546,0.6388888955116272,0.3562091588973999,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.6388888955116272},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6388888955116272},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6553030014038086},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.28431373834609985,0.6388888955116272,0.30882352590560913,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.6388888955116272},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6388888955116272},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6553030014038086},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.2450980395078659,0.6388888955116272,0.27614378929138184,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.6388888955116272},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6388888955116272},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6553030014038086},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.20261438190937042,0.6388888955116272,0.23692810535430908,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرزوهای","boundary":[0.7156862616539001,0.6603535413742065,0.7630718946456909,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.6797385811805725,0.6603535413742065,0.7075163125991821,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6470588445663452,0.6603535413742065,0.6699346303939819,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6290849447250366,0.6603535413742065,0.6388888955116272,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6045751571655273,0.6603535413742065,0.6209150552749634,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفتند","boundary":[0.5588235259056091,0.6603535413742065,0.5964052081108093,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5539215803146362,0.6603535413742065,0.5588235259056091,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5375816822052002,0.6603535413742065,0.5457516312599182,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.6603535413742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.6603535413742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5065359473228455,0.6603535413742065,0.529411792755127,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6603535413742065},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6603535413742065},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6780303120613098},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.4771241843700409,0.6603535413742065,0.49836599826812744,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.6603535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6603535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6780303120613098},{"x":0.46405228972435,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46405228972435,0.6603535413742065,0.4689542353153229,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.6603535413742065},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6603535413742065},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6780303120613098},{"x":0.41503268480300903,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.41503268480300903,0.6603535413742065,0.45588234066963196,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.6603535413742065},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6603535413742065},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6780303120613098},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.38235294818878174,0.6603535413742065,0.40522876381874084,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.6603535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6603535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.3562091588973999,0.6603535413742065,0.3741829991340637,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.6603535413742065},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6603535413742065},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6780303120613098},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.33986929059028625,0.6603535413742065,0.3480392098426819,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.6603535413742065},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6603535413742065},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6780303120613098},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واعظان","boundary":[0.2924836575984955,0.6603535413742065,0.3333333432674408,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6603535413742065},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6603535413742065},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6780303120613098},{"x":0.25,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درباری","boundary":[0.25,0.6603535413742065,0.28431373834609985,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.6603535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6603535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6780303120613098},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24183006584644318,0.6603535413742065,0.24673202633857727,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6603535413742065},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6603535413742065},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6780303120613098},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قلمهای","boundary":[0.19117647409439087,0.6603535413742065,0.23366013169288635,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7007575631141663},{"x":0.75,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.75,0.6843434572219849,0.7630718946456909,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7467319965362549,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7467319965362549,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.7173202633857727,0.6843434572219849,0.7467319965362549,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.6843434572219849,0.7107843160629272,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.6633986830711365,0.6843434572219849,0.6993464231491089,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6843434572219849},{"x":0.656862735748291,"y":0.6843434572219849},{"x":0.656862735748291,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبلیغاتی","boundary":[0.6111111044883728,0.6843434572219849,0.656862735748291,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6029411554336548,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5620915293693542,0.6843434572219849,0.6029411554336548,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.5212418437004089,0.6843434572219849,0.5555555820465088,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7007575631141663},{"x":0.508169949054718,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.508169949054718,0.6843434572219849,0.5147058963775635,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7007575631141663},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.4771241843700409,0.6843434572219849,0.5016340017318726,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.6843434572219849},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6843434572219849},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7007575631141663},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقیدتی","boundary":[0.4264705777168274,0.6843434572219849,0.4689542353153229,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6843434572219849},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6843434572219849},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7007575631141663},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.3921568691730499,0.6843434572219849,0.41993463039398193,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.6843434572219849},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6843434572219849},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7007575631141663},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.37745097279548645,0.6843434572219849,0.38562092185020447,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.6843434572219849},{"x":0.370915025472641,"y":0.6843434572219849},{"x":0.370915025472641,"y":0.7007575631141663},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35947713255882263,0.6843434572219849,0.370915025472641,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.6843434572219849},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6843434572219849},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7007575631141663},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.32679739594459534,0.6843434572219849,0.3529411852359772,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.6843434572219849},{"x":0.3202614486217499,"y":0.6843434572219849},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7007575631141663},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.27614378929138184,0.6843434572219849,0.3202614486217499,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6843434572219849},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6843434572219849},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7007575631141663},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.23856209218502045,0.6843434572219849,0.2696078419685364,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6843434572219849},{"x":0.232026144862175,"y":0.6843434572219849},{"x":0.232026144862175,"y":0.7007575631141663},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2222222238779068,0.6843434572219849,0.232026144862175,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.6843434572219849},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6843434572219849},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7007575631141663},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.1895424872636795,0.6843434572219849,0.21568627655506134,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7222222089767456},{"x":0.758169949054718,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.758169949054718,0.7045454382896423,0.7630718946456909,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7045454382896423},{"x":0.75,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدرات","boundary":[0.7058823704719543,0.7058081030845642,0.75,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.6617646813392639,0.7070707082748413,0.6993464231491089,0.7247474789619446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7260100841522217},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1845424872636795,0.5839090638160706,0.7680718946456909,0.7330100841522217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6274510025978088,0.7058081030845642,0.6552287340164185,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6143791079521179,0.7058081030845642,0.6192810535430908,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5996732115745544,0.7058081030845642,0.6062091588973999,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5816993713378906,0.7058081030845642,0.5947712659835815,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7058081030845642},{"x":0.576797366142273,"y":0.7058081030845642},{"x":0.576797366142273,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.5359477400779724,0.7058081030845642,0.576797366142273,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.5,0.7058081030845642,0.5212418437004089,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.7058081030845642},{"x":0.491830050945282,"y":0.7058081030845642},{"x":0.491830050945282,"y":0.7234848737716675},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیک","boundary":[0.44771242141723633,0.7058081030845642,0.491830050945282,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7234848737716675},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4346405267715454,0.7058081030845642,0.4395424723625183,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7234848737716675},{"x":0.3986928164958954,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"القای","boundary":[0.3986928164958954,0.7058081030845642,0.4264705777168274,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.7058081030845642},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7058081030845642},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7234848737716675},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.35947713255882263,0.7058081030845642,0.39052286744117737,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7234848737716675},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33986929059028625,0.7058081030845642,0.3513071835041046,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7058081030845642},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7058081030845642},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7234848737716675},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اذهان","boundary":[0.3006536066532135,0.7058081030845642,0.33169934153556824,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7234848737716675},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.2647058963775635,0.7058081030845642,0.2908496856689453,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.7058081030845642},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7058081030845642},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7234848737716675},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.22385621070861816,0.7058081030845642,0.25653594732284546,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7058081030845642},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7058081030845642},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7234848737716675},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.19117647409439087,0.7058081030845642,0.21568627655506134,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.7271241545677185,0.7297979593276978,0.7630718946456909,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7297979593276978},{"x":0.720588207244873,"y":0.7297979593276978},{"x":0.720588207244873,"y":0.7462121248245239},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7107843160629272,0.7297979593276978,0.720588207244873,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقاید","boundary":[0.6748365759849548,0.7297979593276978,0.7042483687400818,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6633986830711365,0.7297979593276978,0.6683006286621094,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7297979593276978},{"x":0.656862735748291,"y":0.7297979593276978},{"x":0.656862735748291,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمان","boundary":[0.6274510025978088,0.7297979593276978,0.656862735748291,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.5702614188194275,0.7297979593276978,0.6209150552749634,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.7297979593276978},{"x":0.563725471496582,"y":0.7297979593276978},{"x":0.563725471496582,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروگذار","boundary":[0.5212418437004089,0.7297979593276978,0.563725471496582,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7462121248245239},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکردند","boundary":[0.4803921580314636,0.7297979593276978,0.5147058963775635,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7297979593276978},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7297979593276978},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7462121248245239},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.7297979593276978,0.47875815629959106,0.7462121248245239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7462121248245239},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18617647409439086,0.6988081030845642,0.7680718946456909,0.7532121248245239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.752525269985199},{"x":0.7401960492134094,"y":0.752525269985199},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7689393758773804},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7140522599220276,0.752525269985199,0.7401960492134094,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.752525269985199},{"x":0.7042483687400818,"y":0.752525269985199},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7689393758773804},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6960784196853638,0.752525269985199,0.7042483687400818,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.752525269985199},{"x":0.6879084706306458,"y":0.752525269985199},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7689393758773804},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلافات","boundary":[0.6356208920478821,0.752525269985199,0.6879084706306458,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.752525269985199},{"x":0.6258170008659363,"y":0.752525269985199},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5947712659835815,0.752525269985199,0.6258170008659363,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.752525269985199},{"x":0.584967315196991,"y":0.752525269985199},{"x":0.584967315196991,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5816993713378906,0.752525269985199,0.584967315196991,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.752525269985199},{"x":0.5718954205513,"y":0.752525269985199},{"x":0.5718954205513,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5441176295280457,0.752525269985199,0.5718954205513,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.752525269985199},{"x":0.5343137383460999,"y":0.752525269985199},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7689393758773804},{"x":0.508169949054718,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.508169949054718,0.752525269985199,0.5343137383460999,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.752525269985199},{"x":0.49836599826812744,"y":0.752525269985199},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7689393758773804},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.47875815629959106,0.752525269985199,0.49836599826812744,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.752525269985199},{"x":0.4689542353153229,"y":0.752525269985199},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7689393758773804},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.44117647409439087,0.752525269985199,0.4689542353153229,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.752525269985199},{"x":0.4313725531101227,"y":0.752525269985199},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7689393758773804},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4215686321258545,0.752525269985199,0.4313725531101227,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.752525269985199},{"x":0.4133986830711365,"y":0.752525269985199},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7689393758773804},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.38725489377975464,0.752525269985199,0.4133986830711365,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.752525269985199},{"x":0.37745097279548645,"y":0.752525269985199},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7689393758773804},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.3366013169288635,0.752525269985199,0.37745097279548645,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.752525269985199},{"x":0.32679739594459534,"y":0.752525269985199},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7689393758773804},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32189542055130005,0.752525269985199,0.32679739594459534,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.752525269985199},{"x":0.3137255012989044,"y":0.752525269985199},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7689393758773804},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.28431373834609985,0.752525269985199,0.3137255012989044,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.752525269985199},{"x":0.27450981736183167,"y":0.752525269985199},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7689393758773804},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بستن","boundary":[0.24346405267715454,0.752525269985199,0.27450981736183167,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.752525269985199},{"x":0.23366013169288635,"y":0.752525269985199},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7689393758773804},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.22549019753932953,0.752525269985199,0.23366013169288635,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.7189542651176453,0.7727272510528564,0.7614378929138184,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6683006286621094,0.7727272510528564,0.7107843160629272,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.6274510025978088,0.7727272510528564,0.6601307392120361,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6127451062202454,0.7727272510528564,0.6192810535430908,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7891414165496826},{"x":0.584967315196991,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.584967315196991,0.7727272510528564,0.6045751571655273,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.7727272510528564},{"x":0.576797366142273,"y":0.7727272510528564},{"x":0.576797366142273,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرفین","boundary":[0.5375816822052002,0.7727272510528564,0.576797366142273,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.7727272510528564},{"x":0.529411792755127,"y":0.7727272510528564},{"x":0.529411792755127,"y":0.7891414165496826},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.49346405267715454,0.7727272510528564,0.529411792755127,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7891414165496826},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48366013169288635,0.7727272510528564,0.4869281053543091,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.7727272510528564},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7727272510528564},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7891414165496826},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فتنه","boundary":[0.45261436700820923,0.7727272510528564,0.47549018263816833,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7739899158477783},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7739899158477783},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7891414165496826},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگیزی","boundary":[0.4117647111415863,0.7739899158477783,0.45098039507865906,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.7739899158477783},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7739899158477783},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7891414165496826},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.37745097279548645,0.7739899158477783,0.4035947620868683,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.7739899158477783},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7739899158477783},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7891414165496826},{"x":0.36437907814979553,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36437907814979553,0.7739899158477783,0.36764705181121826,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7739899158477783},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7739899158477783},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7904040217399597},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.3186274468898773,0.7739899158477783,0.35457515716552734,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.7739899158477783},{"x":0.3104575276374817,"y":0.7739899158477783},{"x":0.3104575276374817,"y":0.7904040217399597},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.28431373834609985,0.7739899158477783,0.3104575276374817,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.7739899158477783},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7739899158477783},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7904040217399597},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2679738700389862,0.7739899158477783,0.27614378929138184,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.7739899158477783},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7739899158477783},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7904040217399597},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25163400173187256,0.7739899158477783,0.2598039209842682,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.7739899158477783},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7739899158477783},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7904040217399597},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.22385621070861816,0.7739899158477783,0.2450980395078659,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19281046092510223,"y":0.7739899158477783},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7739899158477783},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7904040217399597},{"x":0.19281046092510223,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برده","boundary":[0.19281046092510223,0.7739899158477783,0.21568627655506134,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.7739899158477783},{"x":0.19281046092510223,"y":0.7739899158477783},{"x":0.19281046092510223,"y":0.7904040217399597},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1895424872636795,0.7739899158477783,0.19281046092510223,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8131313323974609},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شوکت","boundary":[0.7254902124404907,0.7954545617103577,0.7614378929138184,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7173202633857727,"y":0.8131313323974609},{"x":0.686274528503418,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.686274528503418,0.7954545617103577,0.7173202633857727,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6781045794487,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6781045794487,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6715686321258545,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6715686321258545,0.7954545617103577,0.6781045794487,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6633986830711365,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6225489974021912,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکسته","boundary":[0.6225489974021912,0.7954545617103577,0.6633986830711365,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6094771027565002,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6094771027565002,0.7954545617103577,0.6143791079521179,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6029411554336548,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8131313323974609},{"x":0.5800653696060181,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.5800653696060181,0.7954545617103577,0.6029411554336548,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.7954545617103577},{"x":0.5718954205513,"y":0.7954545617103577},{"x":0.5718954205513,"y":0.8131313323974609},{"x":0.5506535768508911,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.5506535768508911,0.7954545617103577,0.5718954205513,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7954545617103577},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7954545617103577},{"x":0.5441176295280457,"y":0.8131313323974609},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5359477400779724,0.7954545617103577,0.5441176295280457,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.7954545617103577},{"x":0.529411792755127,"y":0.7954545617103577},{"x":0.529411792755127,"y":0.8131313323974609},{"x":0.48856207728385925,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تضعیف","boundary":[0.48856207728385925,0.7954545617103577,0.529411792755127,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.7954545617103577},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7954545617103577},{"x":0.4820261299610138,"y":0.8131313323974609},{"x":0.4542483687400818,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.4542483687400818,0.7954545617103577,0.4820261299610138,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.7954545617103577},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7954545617103577},{"x":0.44607841968536377,"y":0.8131313323974609},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44281044602394104,0.7954545617103577,0.44607841968536377,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.7954545617103577},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7954545617103577},{"x":0.43790850043296814,"y":0.8131313323974609},{"x":0.41013070940971375,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.41013070940971375,0.7954545617103577,0.43790850043296814,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.7954545617103577},{"x":0.406862735748291,"y":0.7954545617103577},{"x":0.406862735748291,"y":0.8131313323974609},{"x":0.3741829991340637,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.3741829991340637,0.7954545617103577,0.406862735748291,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.7954545617103577},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7954545617103577},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8131313323974609},{"x":0.3562091588973999,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3562091588973999,0.7954545617103577,0.3660130798816681,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.7954545617103577},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7954545617103577},{"x":0.34967321157455444,"y":0.8131313323974609},{"x":0.2957516312599182,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احساسات","boundary":[0.2957516312599182,0.7954545617103577,0.34967321157455444,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.7954545617103577},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7954545617103577},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8131313323974609},{"x":0.26633986830711365,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.26633986830711365,0.7954545617103577,0.2875817120075226,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.7954545617103577},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7954545617103577},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8131313323974609},{"x":0.2271241843700409,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.2271241843700409,0.7954545617103577,0.2598039209842682,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7954545617103577},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7954545617103577},{"x":0.22058823704719543,"y":0.8131313323974609},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابند","boundary":[0.19607843458652496,0.7954545617103577,0.22058823704719543,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7954545617103577},{"x":0.1944444477558136,"y":0.7954545617103577},{"x":0.1944444477558136,"y":0.8131313323974609},{"x":0.19117647409439087,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19117647409439087,0.7954545617103577,0.1944444477558136,0.8131313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8358585834503174},{"x":0.7271241545677185,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مواضع","boundary":[0.7271241545677185,0.8194444179534912,0.7630718946456909,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.8194444179534912},{"x":0.720588207244873,"y":0.8194444179534912},{"x":0.720588207244873,"y":0.8358585834503174},{"x":0.6879084706306458,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6879084706306458,0.8194444179534912,0.720588207244873,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6813725233078003,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6813725233078003,"y":0.8358585834503174},{"x":0.673202633857727,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.673202633857727,0.8194444179534912,0.6813725233078003,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6683006286621094,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6683006286621094,"y":0.8358585834503174},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6323529481887817,0.8194444179534912,0.6683006286621094,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6258170008659363,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6258170008659363,"y":0.8358585834503174},{"x":0.6209150552749634,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6209150552749634,0.8194444179534912,0.6258170008659363,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8358585834503174},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6029411554336548,0.8194444179534912,0.6143791079521179,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.8194444179534912},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8194444179534912},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8358585834503174},{"x":0.5653594732284546,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.5653594732284546,0.8194444179534912,0.5964052081108093,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.8194444179534912},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8194444179534912},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8358585834503174},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلطه","boundary":[0.5277777910232544,0.8194444179534912,0.5588235259056091,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.8194444179534912},{"x":0.5212418437004089,"y":0.8194444179534912},{"x":0.5212418437004089,"y":0.8358585834503174},{"x":0.49836599826812744,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.49836599826812744,0.8194444179534912,0.5212418437004089,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.8194444179534912},{"x":0.491830050945282,"y":0.8194444179534912},{"x":0.491830050945282,"y":0.8358585834503174},{"x":0.4575163424015045,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خاضع","boundary":[0.4575163424015045,0.8194444179534912,0.491830050945282,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.8194444179534912},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8194444179534912},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8358585834503174},{"x":0.41993463039398193,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.41993463039398193,0.8194444179534912,0.45098039507865906,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.8194444179534912},{"x":0.4166666567325592,"y":0.8194444179534912},{"x":0.4166666567325592,"y":0.8358585834503174},{"x":0.4133986830711365,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4133986830711365,0.8194444179534912,0.4166666567325592,0.8358585834503174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.752525269985199},{"x":0.7630718946456909,"y":0.752525269985199},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8358585834503174},{"x":0.1895424872636795,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1845424872636795,0.745525269985199,0.7680718946456909,0.8428585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.5751634240150452,0.5795454382896423,0.5800653696060181,0.5858585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5701634240150452,0.5725454382896423,0.5850653696060181,0.5928585834503174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6452020406723022},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6452020406723022},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6540403962135315},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.19117647409439087,0.6452020406723022,0.1944444477558136,0.6540403962135315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6452020406723022},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6452020406723022},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6540403962135315},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.18617647409439086,0.6382020406723022,0.1994444477558136,0.6610403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7537878751754761},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7537878751754761},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7626262903213501},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نقاط","boundary":[0.19117647409439087,0.7537878751754761,0.21568627655506134,0.7626262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7537878751754761},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7537878751754761},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7626262903213501},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.18617647409439086,0.7467878751754761,0.22068627655506134,0.7696262903213501],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/qEMuTfmncjTNJSiX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/mNBuusttdgtuDMbd.jpg","blurred":"/storage/books/354cef01a6ea5ad5/pages/ghCECGJMJeYfnAvD.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00037629757928692436,0.0001760917245739638,0.9986675530594159,0.9989357846168557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.14393939077854156},{"x":0.7712418437004089,"y":0.14267677068710327},{"x":0.7712418437004089,"y":0.17550505697727203},{"x":0.7483659982681274,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7467319965362549,0.14393939077854156,0.7712418437004089,0.17550505697727203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.14393939077854156},{"x":0.720588207244873,"y":0.14393939077854156},{"x":0.7222222089767456,"y":0.17550505697727203},{"x":0.6928104758262634,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6911764740943909,0.14393939077854156,0.7222222089767456,0.17550505697727203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.14520202577114105},{"x":0.686274528503418,"y":0.14520202577114105},{"x":0.686274528503418,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6813725233078003,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6813725233078003,0.14520202577114105,0.686274528503418,0.17676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.14520202577114105},{"x":0.6748365759849548,"y":0.14393939077854156},{"x":0.6748365759849548,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6241829991340637,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.6241829991340637,0.14520202577114105,0.6748365759849548,0.17676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.14646464586257935},{"x":0.6176470518112183,"y":0.14520202577114105},{"x":0.6192810535430908,"y":0.17803029716014862},{"x":0.5915032625198364,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.5898692607879639,0.14646464586257935,0.6192810535430908,0.17803029716014862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7712418437004089,"y":0.14267677068710327},{"x":0.7712418437004089,"y":0.17550505697727203},{"x":0.5915032625198364,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5848692607879639,0.13946464586257934,0.7762418437004089,0.18250505697727204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7859477400779724,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7859477400779724,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7434640526771545,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7434640526771545,0.18813131749629974,0.7859477400779724,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7369281053543091,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7369281053543091,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7271241545677185,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7271241545677185,0.18813131749629974,0.7369281053543091,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.18813131749629974},{"x":0.720588207244873,"y":0.18813131749629974},{"x":0.720588207244873,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7107843160629272,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7107843160629272,0.18813131749629974,0.720588207244873,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7026143670082092,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7026143670082092,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6830065250396729,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6830065250396729,0.18813131749629974,0.7026143670082092,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6748365759849548,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6748365759849548,"y":0.20328283309936523},{"x":0.648692786693573,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.648692786693573,0.18813131749629974,0.6748365759849548,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6421568393707275,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6421568393707275,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6356208920478821,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6356208920478821,0.18813131749629974,0.6421568393707275,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6274510025978088,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6274510025978088,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6176470518112183,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6176470518112183,0.18813131749629974,0.6274510025978088,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6160130500793457,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6160130500793457,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5833333134651184,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5833333134651184,0.18813131749629974,0.6160130500793457,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.18813131749629974},{"x":0.576797366142273,"y":0.18813131749629974},{"x":0.576797366142273,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5326797366142273,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متصدی","boundary":[0.5326797366142273,0.18813131749629974,0.576797366142273,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5245097875595093,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5245097875595093,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5032680034637451,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.5032680034637451,0.18813131749629974,0.5245097875595093,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4950980246067047,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4950980246067047,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4771241843700409,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.4771241843700409,0.18813131749629974,0.4950980246067047,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4689542353153229,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4689542353153229,"y":0.20328283309936523},{"x":0.44117647409439087,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.44117647409439087,0.18813131749629974,0.4689542353153229,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.18813131749629974},{"x":0.43300652503967285,"y":0.18813131749629974},{"x":0.43300652503967285,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4248366057872772,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4248366057872772,0.18813131749629974,0.43300652503967285,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4166666567325592,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4166666567325592,"y":0.20328283309936523},{"x":0.40032678842544556,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40032678842544556,0.18813131749629974,0.4166666567325592,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3921568691730499,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3921568691730499,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3578431308269501,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.3578431308269501,0.18813131749629974,0.3921568691730499,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.18813131749629974},{"x":0.34967321157455444,"y":0.18813131749629974},{"x":0.34967321157455444,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3137255012989044,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهتمام","boundary":[0.3137255012989044,0.18813131749629974,0.34967321157455444,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3055555522441864,"y":0.18813131749629974},{"x":0.3055555522441864,"y":0.20328283309936523},{"x":0.2777777910232544,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.2777777910232544,0.18813131749629974,0.3055555522441864,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.18813131749629974},{"x":0.2696078419685364,"y":0.18813131749629974},{"x":0.2696078419685364,"y":0.20328283309936523},{"x":0.23692810535430908,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.23692810535430908,0.18813131749629974,0.2696078419685364,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.2095959633588791},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2095959633588791},{"x":0.8088235259056091,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7777777910232544,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.7777777910232544,0.2095959633588791,0.8088235259056091,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7696078419685364,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7696078419685364,"y":0.22601009905338287},{"x":0.766339898109436,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.766339898109436,0.2095959633588791,0.7696078419685364,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.2095959633588791},{"x":0.758169949054718,"y":0.2095959633588791},{"x":0.758169949054718,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7401960492134094,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7401960492134094,0.2095959633588791,0.758169949054718,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.2095959633588791},{"x":0.733660101890564,"y":0.2095959633588791},{"x":0.733660101890564,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6944444179534912,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6944444179534912,0.2095959633588791,0.733660101890564,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.2095959633588791},{"x":0.686274528503418,"y":0.2095959633588791},{"x":0.686274528503418,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6748365759849548,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6748365759849548,0.2095959633588791,0.686274528503418,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6666666865348816,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6437908411026001,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمره","boundary":[0.6437908411026001,0.2095959633588791,0.6666666865348816,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6356208920478821,"y":0.22601009905338287},{"x":0.593137264251709,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاترین","boundary":[0.593137264251709,0.2095959633588791,0.6356208920478821,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5506535768508911,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.5506535768508911,0.2095959633588791,0.5882353186607361,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5457516312599182,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5457516312599182,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5326797366142273,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5326797366142273,0.2095959633588791,0.5457516312599182,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5277777910232544,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5277777910232544,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5245097875595093,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5245097875595093,0.2095959633588791,0.5277777910232544,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.2095959633588791},{"x":0.516339898109436,"y":0.2095959633588791},{"x":0.516339898109436,"y":0.22601009905338287},{"x":0.48856207728385925,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.48856207728385925,0.2095959633588791,0.516339898109436,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4852941036224365,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4852941036224365,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4624182879924774,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4624182879924774,0.2095959633588791,0.4852941036224365,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.2095959633588791},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2095959633588791},{"x":0.45588234066963196,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4248366057872772,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.4248366057872772,0.2095959633588791,0.45588234066963196,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4166666567325592,"y":0.22601009905338287},{"x":0.406862735748291,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.406862735748291,0.2095959633588791,0.4166666567325592,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.2095959633588791},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2095959633588791},{"x":0.40032678842544556,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3758170008659363,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3758170008659363,0.2095959633588791,0.40032678842544556,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.2095959633588791},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2095959633588791},{"x":0.36764705181121826,"y":0.22601009905338287},{"x":0.35457515716552734,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35457515716552734,0.2095959633588791,0.36764705181121826,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.2095959633588791},{"x":0.3464052379131317,"y":0.2095959633588791},{"x":0.3464052379131317,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3366013169288635,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3366013169288635,0.2095959633588791,0.3464052379131317,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.2095959633588791},{"x":0.33006536960601807,"y":0.2095959633588791},{"x":0.33006536960601807,"y":0.22601009905338287},{"x":0.29901960492134094,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.29901960492134094,0.2095959633588791,0.33006536960601807,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.2095959633588791},{"x":0.2908496856689453,"y":0.2095959633588791},{"x":0.2908496856689453,"y":0.22601009905338287},{"x":0.258169949054718,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.258169949054718,0.2095959633588791,0.2908496856689453,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2095959633588791},{"x":0.25,"y":0.2095959633588791},{"x":0.25,"y":0.22601009905338287},{"x":0.23692810535430908,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.23692810535430908,0.2095959633588791,0.25,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.23232322931289673},{"x":0.8088235259056091,"y":0.23232322931289673},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7696078419685364,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.7696078419685364,0.23232322931289673,0.8088235259056091,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7630718946456909,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7565359473228455,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7565359473228455,0.23232322931289673,0.7630718946456909,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23232322931289673},{"x":0.75,"y":0.23232322931289673},{"x":0.75,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حقانیت","boundary":[0.7058823704719543,0.23232322931289673,0.75,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6993464231491089,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عقیده","boundary":[0.6666666865348816,0.23232322931289673,0.6993464231491089,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6601307392120361,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6192810535430908,0.23232322931289673,0.6601307392120361,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6127451062202454,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5784313678741455,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5784313678741455,0.23232322931289673,0.6127451062202454,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5702614188194275,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5620915293693542,0.23232322931289673,0.5702614188194275,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5555555820465088,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5212418437004089,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکتب","boundary":[0.5212418437004089,0.23232322931289673,0.5555555820465088,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.23232322931289673},{"x":0.516339898109436,"y":0.23232322931289673},{"x":0.516339898109436,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.4950980246067047,0.23232322931289673,0.516339898109436,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.23232322931289673},{"x":0.49346405267715454,"y":0.23232322931289673},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2487373799085617},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیت","boundary":[0.47058823704719543,0.23232322931289673,0.49346405267715454,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.23232322931289673},{"x":0.46405228972435,"y":0.23232322931289673},{"x":0.46405228972435,"y":0.2487373799085617},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46078431606292725,0.23232322931289673,0.46405228972435,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4575163424015045,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4542483687400818,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.4542483687400818,0.23232322931289673,0.4575163424015045,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.23232322931289673},{"x":0.45098039507865906,"y":0.23232322931289673},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2487373799085617},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44607841968536377,0.23232322931289673,0.45098039507865906,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.23232322931289673},{"x":0.44117647409439087,"y":0.23232322931289673},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4297385513782501,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4297385513782501,0.23232322931289673,0.44117647409439087,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.23232322931289673},{"x":0.42810457944869995,"y":0.23232322931289673},{"x":0.42810457944869995,"y":0.2487373799085617},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.40032678842544556,0.23232322931289673,0.42810457944869995,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3888888955116272,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2487373799085617},{"x":0.3562091588973999,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.3562091588973999,0.23232322931289673,0.3888888955116272,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.23232322931289673},{"x":0.34967321157455444,"y":0.23232322931289673},{"x":0.34967321157455444,"y":0.2487373799085617},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.3104575276374817,0.23232322931289673,0.34967321157455444,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.23232322931289673},{"x":0.30392158031463623,"y":0.23232322931289673},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2487373799085617},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.27614378929138184,0.23232322931289673,0.30392158031463623,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.23232322931289673},{"x":0.2696078419685364,"y":0.23232322931289673},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامبر","boundary":[0.23692810535430908,0.23232322931289673,0.2696078419685364,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.25505051016807556},{"x":0.8088235259056091,"y":0.25505051016807556},{"x":0.8088235259056091,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7859477400779724,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکرم","boundary":[0.7859477400779724,0.25505051016807556,0.8088235259056091,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7761437892913818,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7761437892913818,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7728758454322815,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7728758454322815,0.25505051016807556,0.7761437892913818,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7712418437004089,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7712418437004089,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7549019455909729,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7549019455909729,0.25505051016807556,0.7712418437004089,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7532680034637451,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7532680034637451,"y":0.27020201086997986},{"x":0.75,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.75,0.25505051016807556,0.7532680034637451,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.25505051016807556},{"x":0.741830050945282,"y":0.25505051016807556},{"x":0.741830050945282,"y":0.27020201086997986},{"x":0.733660101890564,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.733660101890564,0.25505051016807556,0.741830050945282,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7254902124404907,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7254902124404907,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6911764740943909,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.6911764740943909,0.25505051016807556,0.7254902124404907,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6830065250396729,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6830065250396729,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6552287340164185,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.6552287340164185,0.25505051016807556,0.6830065250396729,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.25505051016807556},{"x":0.656862735748291,"y":0.25505051016807556},{"x":0.656862735748291,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6519607901573181,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6519607901573181,0.25505051016807556,0.656862735748291,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6437908411026001,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6437908411026001,"y":0.27020201086997986},{"x":0.5947712659835815,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5947712659835815,0.25505051016807556,0.6437908411026001,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.25505051016807556},{"x":0.584967315196991,"y":0.25505051016807556},{"x":0.584967315196991,"y":0.27020201086997986},{"x":0.5424836874008179,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.5424836874008179,0.25505051016807556,0.584967315196991,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5343137383460999,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5343137383460999,"y":0.27020201086997986},{"x":0.508169949054718,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.508169949054718,0.25505051016807556,0.5343137383460999,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5016340017318726,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5016340017318726,"y":0.27020201086997986},{"x":0.4771241843700409,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4771241843700409,0.25505051016807556,0.5016340017318726,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4673202633857727,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4673202633857727,"y":0.27020201086997986},{"x":0.44281044602394104,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.44281044602394104,0.25505051016807556,0.4673202633857727,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4346405267715454,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4346405267715454,"y":0.27020201086997986},{"x":0.4166666567325592,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4166666567325592,0.25505051016807556,0.4346405267715454,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4084967374801636,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4084967374801636,"y":0.27020201086997986},{"x":0.370915025472641,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.370915025472641,0.25505051016807556,0.4084967374801636,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.25505051016807556},{"x":0.36274510622024536,"y":0.25505051016807556},{"x":0.36274510622024536,"y":0.27020201086997986},{"x":0.34967321157455444,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34967321157455444,0.25505051016807556,0.36274510622024536,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3415032625198364,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3415032625198364,"y":0.27020201086997986},{"x":0.31209149956703186,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.31209149956703186,0.25505051016807556,0.3415032625198364,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.25505051016807556},{"x":0.30392158031463623,"y":0.25505051016807556},{"x":0.30392158031463623,"y":0.27020201086997986},{"x":0.28431373834609985,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.28431373834609985,0.25505051016807556,0.30392158031463623,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.25505051016807556},{"x":0.27614378929138184,"y":0.25505051016807556},{"x":0.27614378929138184,"y":0.27020201086997986},{"x":0.23692810535430908,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.23692810535430908,0.25505051016807556,0.27614378929138184,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7777777910232544,0.2777777910232544,0.8088235259056091,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7696078419685364,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7696078419685364,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.2777777910232544,0.7696078419685364,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7565359473228455,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7565359473228455,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7238562107086182,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.7238562107086182,0.2777777910232544,0.7565359473228455,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7009803652763367,0.2777777910232544,0.7140522599220276,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناسب","boundary":[0.6470588445663452,0.2777777910232544,0.6911764740943909,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6323529481887817,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6323529481887817,0.2777777910232544,0.6372548937797546,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5898692607879639,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصالت","boundary":[0.5898692607879639,0.2777777910232544,0.6225489974021912,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکتب","boundary":[0.5473856329917908,0.2777777910232544,0.5800653696060181,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.5179738402366638,0.2777777910232544,0.5392156839370728,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.2777777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.2777777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.2929292917251587},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیت","boundary":[0.49346405267715454,0.2777777910232544,0.516339898109436,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4852941036224365,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4852941036224365,"y":0.2929292917251587},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4820261299610138,0.2777777910232544,0.4852941036224365,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2929292917251587},{"x":0.4722222089767456,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.4722222089767456,0.2777777910232544,0.4803921580314636,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.2777777910232544},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2777777910232544},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2929292917251587},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4673202633857727,0.2777777910232544,0.47058823704719543,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2929292917251587},{"x":0.43300652503967285,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.43300652503967285,0.2777777910232544,0.4591503143310547,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2929292917251587},{"x":0.41830065846443176,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41830065846443176,0.2777777910232544,0.4248366057872772,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.2777777910232544},{"x":0.41013070940971375,"y":0.2777777910232544},{"x":0.41013070940971375,"y":0.2929292917251587},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.36764705181121826,0.2777777910232544,0.41013070940971375,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2777777910232544},{"x":0.35947713255882263,"y":0.2777777910232544},{"x":0.35947713255882263,"y":0.2929292917251587},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3529411852359772,0.2777777910232544,0.35947713255882263,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.2777777910232544},{"x":0.343137264251709,"y":0.2777777910232544},{"x":0.343137264251709,"y":0.2929292917251587},{"x":0.32189542055130005,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.32189542055130005,0.2777777910232544,0.343137264251709,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3202614486217499,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3202614486217499,"y":0.2929292917251587},{"x":0.29738563299179077,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29738563299179077,0.2777777910232544,0.3202614486217499,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2929292917251587},{"x":0.25,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقلانی","boundary":[0.25,0.2777777910232544,0.2875817120075226,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2777777910232544},{"x":0.24183006584644318,"y":0.2777777910232544},{"x":0.24183006584644318,"y":0.2929292917251587},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23692810535430908,0.2777777910232544,0.24183006584644318,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.30050504207611084},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3017676770687103},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نصوص","boundary":[0.7712418437004089,0.30050504207611084,0.8088235259056091,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3156565725803375},{"x":0.733660101890564,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معتبر","boundary":[0.733660101890564,0.30050504207611084,0.7630718946456909,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7254902124404907,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7254902124404907,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6977124214172363,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6977124214172363,0.30050504207611084,0.7254902124404907,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6911764740943909,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6911764740943909,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6617646813392639,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6617646813392639,0.30050504207611084,0.6911764740943909,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6552287340164185,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6552287340164185,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6274510025978088,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.6274510025978088,0.30050504207611084,0.6552287340164185,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6290849447250366,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6290849447250366,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6241829991340637,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6241829991340637,0.30050504207611084,0.6290849447250366,0.31439393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8088235259056091,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3156565725803375},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23192810535430908,0.18113131749629974,0.8138235259056091,0.32265657258033753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7859477400779724,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7859477400779724,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7598039507865906,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.7598039507865906,0.3219696879386902,0.7859477400779724,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7565359473228455,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7222222089767456,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7222222089767456,0.3219696879386902,0.7565359473228455,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7124183177947998,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6879084706306458,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6879084706306458,0.3219696879386902,0.7124183177947998,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6781045794487,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6781045794487,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6372548937797546,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6372548937797546,0.3219696879386902,0.6781045794487,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6274510025978088,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6225489974021912,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6225489974021912,0.3219696879386902,0.6274510025978088,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6209150552749634,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الدليل","boundary":[0.5882353186607361,0.3219696879386902,0.6209150552749634,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5800653696060181,"y":0.33964645862579346},{"x":0.529411792755127,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"للدراسات","boundary":[0.529411792755127,0.3219696879386902,0.5800653696060181,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5212418437004089,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5147058963775635,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5147058963775635,0.3219696879386902,0.5212418437004089,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.3219696879386902},{"x":0.508169949054718,"y":0.3219696879386902},{"x":0.508169949054718,"y":0.33964645862579346},{"x":0.4673202633857727,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البحوث","boundary":[0.4673202633857727,0.3219696879386902,0.508169949054718,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4591503143310547,"y":0.33964645862579346},{"x":0.42320260405540466,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"العقديه","boundary":[0.42320260405540466,0.3219696879386902,0.4591503143310547,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.3219696879386902},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3219696879386902},{"x":0.41993463039398193,"y":0.33964645862579346},{"x":0.41503268480300903,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.41503268480300903,0.3219696879386902,0.41993463039398193,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3219696879386902},{"x":0.406862735748291,"y":0.3219696879386902},{"x":0.406862735748291,"y":0.33964645862579346},{"x":0.3921568691730499,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3921568691730499,0.3219696879386902,0.406862735748291,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3219696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3219696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.33964645862579346},{"x":0.3186274468898773,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرمجموعه","boundary":[0.3186274468898773,0.3219696879386902,0.38235294818878174,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3219696879386902},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3219696879386902},{"x":0.3104575276374817,"y":0.33964645862579346},{"x":0.28431373834609985,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عتبه","boundary":[0.28431373834609985,0.3219696879386902,0.3104575276374817,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3219696879386902},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3219696879386902},{"x":0.27450981736183167,"y":0.33964645862579346},{"x":0.23692810535430908,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدسه","boundary":[0.23692810535430908,0.3219696879386902,0.27450981736183167,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3472222089767456},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3472222089767456},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسینی","boundary":[0.7647058963775635,0.3472222089767456,0.8088235259056091,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.3472222089767456},{"x":0.758169949054718,"y":0.3472222089767456},{"x":0.758169949054718,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7320261597633362,0.3472222089767456,0.758169949054718,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7042483687400818,0.3472222089767456,0.7254902124404907,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6797385811805725,0.3472222089767456,0.6977124214172363,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3472222089767456},{"x":0.673202633857727,"y":0.3472222089767456},{"x":0.673202633857727,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6666666865348816,0.3472222089767456,0.673202633857727,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.6258170008659363,0.3472222089767456,0.6601307392120361,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6127451062202454,0.3472222089767456,0.6192810535430908,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5866013169288635,0.3472222089767456,0.6062091588973999,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.5506535768508911,0.3472222089767456,0.5800653696060181,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5343137383460999,0.3472222089767456,0.5441176295280457,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3636363744735718},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.49836599826812744,0.3472222089767456,0.5277777910232544,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3472222089767456},{"x":0.491830050945282,"y":0.3472222089767456},{"x":0.491830050945282,"y":0.3636363744735718},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.44117647409439087,0.3472222089767456,0.491830050945282,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.3472222089767456},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3472222089767456},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3636363744735718},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.38562092185020447,0.3472222089767456,0.43300652503967285,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3472222089767456},{"x":0.379084974527359,"y":0.3472222089767456},{"x":0.379084974527359,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3660130798816681,0.3472222089767456,0.379084974527359,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.3472222089767456},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3472222089767456},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3284313678741455,0.3472222089767456,0.35947713255882263,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.3472222089767456},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3472222089767456},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3636363744735718},{"x":0.28594771027565,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.28594771027565,0.3472222089767456,0.32189542055130005,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.3472222089767456},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3472222089767456},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3636363744735718},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.24836601316928864,0.3472222089767456,0.27941176295280457,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3472222089767456},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3472222089767456},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3636363744735718},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23692810535430908,0.3472222089767456,0.24183006584644318,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.36994948983192444},{"x":0.8088235259056091,"y":0.36994948983192444},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.7630718946456909,0.36994948983192444,0.8088235259056091,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7565359473228455,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3863636255264282},{"x":0.75,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.75,0.36994948983192444,0.7565359473228455,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.36994948983192444},{"x":0.741830050945282,"y":0.36994948983192444},{"x":0.741830050945282,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7140522599220276,0.36994948983192444,0.741830050945282,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7091503143310547,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.6813725233078003,0.36994948983192444,0.7091503143310547,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6748365759849548,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6699346303939819,0.36994948983192444,0.6748365759849548,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6633986830711365,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.6111111044883728,0.36994948983192444,0.6633986830711365,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6045751571655273,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3863636255264282},{"x":0.584967315196991,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.584967315196991,0.36994948983192444,0.6045751571655273,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5816993713378906,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5490196347236633,0.36994948983192444,0.5816993713378906,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5392156839370728,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5212418437004089,0.36994948983192444,0.5392156839370728,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.36994948983192444},{"x":0.516339898109436,"y":0.36994948983192444},{"x":0.516339898109436,"y":0.3863636255264282},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.49836599826812744,0.36994948983192444,0.516339898109436,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.36994948983192444},{"x":0.491830050945282,"y":0.36994948983192444},{"x":0.491830050945282,"y":0.3863636255264282},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48856207728385925,0.36994948983192444,0.491830050945282,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4803921580314636,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3863636255264282},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.45261436700820923,0.36994948983192444,0.4803921580314636,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.36994948983192444},{"x":0.45098039507865906,"y":0.36994948983192444},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گویی","boundary":[0.4215686321258545,0.36994948983192444,0.45098039507865906,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.36994948983192444},{"x":0.41503268480300903,"y":0.36994948983192444},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3863636255264282},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40522876381874084,0.36994948983192444,0.41503268480300903,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3986928164958954,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3863636255264282},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.35947713255882263,0.36994948983192444,0.3986928164958954,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3513071835041046,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3513071835041046,"y":0.3863636255264282},{"x":0.34477123618125916,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.34477123618125916,0.36994948983192444,0.3513071835041046,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3382352888584137,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3284313678741455,0.36994948983192444,0.3382352888584137,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.36994948983192444},{"x":0.32189542055130005,"y":0.36994948983192444},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3863636255264282},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.29411765933036804,0.36994948983192444,0.32189542055130005,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.36994948983192444},{"x":0.2875817120075226,"y":0.36994948983192444},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3863636255264282},{"x":0.26143792271614075,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.26143792271614075,0.36994948983192444,0.2875817120075226,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.36994948983192444},{"x":0.25326797366142273,"y":0.36994948983192444},{"x":0.25326797366142273,"y":0.3863636255264282},{"x":0.25,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25,0.36994948983192444,0.25326797366142273,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.36994948983192444},{"x":0.24183006584644318,"y":0.36994948983192444},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3863636255264282},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.23692810535430908,0.36994948983192444,0.24183006584644318,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3901515007019043},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3901515007019043},{"x":0.8088235259056091,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7745097875595093,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.7745097875595093,0.3901515007019043,0.8088235259056091,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.3901515007019043},{"x":0.766339898109436,"y":0.3901515007019043},{"x":0.766339898109436,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7614378929138184,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7614378929138184,0.3901515007019043,0.766339898109436,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7549019455909729,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7549019455909729,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7124183177947998,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.7124183177947998,0.3901515007019043,0.7549019455909729,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6944444179534912,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6944444179534912,0.3901515007019043,0.7058823704719543,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.3901515007019043},{"x":0.686274528503418,"y":0.3901515007019043},{"x":0.686274528503418,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6405228972434998,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.6405228972434998,0.3901515007019043,0.686274528503418,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6323529481887817,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6323529481887817,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6241829991340637,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6241829991340637,0.3901515007019043,0.6323529481887817,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6160130500793457,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5866013169288635,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقاید","boundary":[0.5866013169288635,0.3901515007019043,0.6160130500793457,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5800653696060181,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5571895241737366,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حقه","boundary":[0.5571895241737366,0.3901515007019043,0.5800653696060181,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5490196347236633,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5196078419685364,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأكید","boundary":[0.5196078419685364,0.3901515007019043,0.5490196347236633,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5114378929138184,"y":0.40909090638160706},{"x":0.48856207728385925,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.48856207728385925,0.3901515007019043,0.5114378929138184,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.3901515007019043},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3901515007019043},{"x":0.48856207728385925,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4852941036224365,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4852941036224365,0.3901515007019043,0.48856207728385925,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3901515007019043},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3901515007019043},{"x":0.4771241843700409,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4591503143310547,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4591503143310547,0.3901515007019043,0.4771241843700409,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.3901515007019043},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3901515007019043},{"x":0.45261436700820923,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4264705777168274,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.4264705777168274,0.3901515007019043,0.45261436700820923,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3901515007019043},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3901515007019043},{"x":0.41830065846443176,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3937908411026001,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3937908411026001,0.3901515007019043,0.41830065846443176,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.3901515007019043},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3901515007019043},{"x":0.38725489377975464,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3382352888584137,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.3382352888584137,0.3901515007019043,0.38725489377975464,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3901515007019043},{"x":0.33169934153556824,"y":0.3901515007019043},{"x":0.33169934153556824,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3186274468898773,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3186274468898773,0.3901515007019043,0.33169934153556824,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.3901515007019043},{"x":0.31209149956703186,"y":0.3901515007019043},{"x":0.31209149956703186,"y":0.40909090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.30228757858276367,0.3901515007019043,0.31209149956703186,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.3901515007019043},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3901515007019043},{"x":0.2957516312599182,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2630718946456909,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.2630718946456909,0.3901515007019043,0.2957516312599182,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3901515007019043},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3901515007019043},{"x":0.25653594732284546,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"خلأ","boundary":[0.23529411852359772,0.3901515007019043,0.25653594732284546,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8088235259056091,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.7761437892913818,0.41287878155708313,0.8088235259056091,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.41287878155708313},{"x":0.766339898109436,"y":0.41287878155708313},{"x":0.766339898109436,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7630718946456909,0.41287878155708313,0.766339898109436,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7532680034637451,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقیدتی","boundary":[0.7107843160629272,0.41287878155708313,0.7532680034637451,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7009803652763367,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6683006286621094,0.41287878155708313,0.7009803652763367,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6584967374801636,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6356208920478821,0.41287878155708313,0.6584967374801636,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6323529481887817,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6307189464569092,0.41287878155708313,0.6323529481887817,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6209150552749634,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5980392098426819,0.41287878155708313,0.6209150552749634,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5816993713378906,0.41287878155708313,0.5882353186607361,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5718954205513,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5718954205513,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.5114378929138184,0.41287878155708313,0.5718954205513,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5016340017318726,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5016340017318726,"y":0.4305555522441864},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.46078431606292725,0.41287878155708313,0.5016340017318726,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.41287878155708313},{"x":0.45098039507865906,"y":0.41287878155708313},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4305555522441864},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4395424723625183,0.41287878155708313,0.45098039507865906,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4297385513782501,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.3986928164958954,0.41287878155708313,0.4297385513782501,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.41287878155708313},{"x":0.39052286744117737,"y":0.41287878155708313},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهدافش","boundary":[0.3562091588973999,0.41287878155708313,0.39052286744117737,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3464052379131317,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3415032625198364,0.41287878155708313,0.3464052379131317,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3333333432674408,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3104575276374817,0.41287878155708313,0.3333333432674408,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.41287878155708313},{"x":0.30228757858276367,"y":0.41287878155708313},{"x":0.30228757858276367,"y":0.4305555522441864},{"x":0.258169949054718,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تألیفاتی","boundary":[0.258169949054718,0.41287878155708313,0.30228757858276367,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.41287878155708313},{"x":0.24836601316928864,"y":0.41287878155708313},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23692810535430908,0.41287878155708313,0.24836601316928864,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.43686869740486145},{"x":0.8088235259056091,"y":0.43686869740486145},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7777777910232544,0.43686869740486145,0.8088235259056091,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7761437892913818,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7532680034637451,0.43686869740486145,0.7761437892913818,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7467319965362549,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7467319965362549,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.7009803652763367,0.43686869740486145,0.7467319965362549,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6977124214172363,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6944444179534912,0.43686869740486145,0.6977124214172363,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.43686869740486145},{"x":0.686274528503418,"y":0.43686869740486145},{"x":0.686274528503418,"y":0.4545454680919647},{"x":0.648692786693573,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنایی","boundary":[0.648692786693573,0.43686869740486145,0.686274528503418,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6421568393707275,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6372548937797546,0.43686869740486145,0.6421568393707275,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6323529481887817,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقادانه","boundary":[0.5964052081108093,0.43686869740486145,0.6323529481887817,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5915032625198364,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5866013169288635,0.43686869740486145,0.5915032625198364,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5784313678741455,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5522875785827637,0.43686869740486145,0.5784313678741455,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5441176295280457,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5359477400779724,0.43686869740486145,0.5441176295280457,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.43686869740486145},{"x":0.529411792755127,"y":0.43686869740486145},{"x":0.529411792755127,"y":0.4545454680919647},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.48856207728385925,0.43686869740486145,0.529411792755127,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4820261299610138,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4545454680919647},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47058823704719543,0.43686869740486145,0.4820261299610138,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.43686869740486145},{"x":0.46405228972435,"y":0.43686869740486145},{"x":0.46405228972435,"y":0.4545454680919647},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.43300652503967285,0.43686869740486145,0.46405228972435,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4313725531101227,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4545454680919647},{"x":0.406862735748291,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.406862735748291,0.43686869740486145,0.4313725531101227,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.43686869740486145},{"x":0.40032678842544556,"y":0.43686869740486145},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3611111044883728,0.43686869740486145,0.40032678842544556,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.43686869740486145},{"x":0.35457515716552734,"y":0.43686869740486145},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4545454680919647},{"x":0.30882352590560913,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.30882352590560913,0.43686869740486145,0.35457515716552734,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.43686869740486145},{"x":0.30228757858276367,"y":0.43686869740486145},{"x":0.30228757858276367,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2777777910232544,0.43686869740486145,0.30228757858276367,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.43686869740486145},{"x":0.27124184370040894,"y":0.43686869740486145},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4545454680919647},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26143792271614075,0.43686869740486145,0.27124184370040894,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2598039209842682,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4545454680919647},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.23692810535430908,0.43686869740486145,0.2598039209842682,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4583333432674408},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4583333432674408},{"x":0.8088235259056091,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7843137383460999,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.7843137383460999,0.4583333432674408,0.8088235259056091,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7777777910232544,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7647058963775635,0.4583333432674408,0.7777777910232544,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.4583333432674408},{"x":0.758169949054718,"y":0.4583333432674408},{"x":0.758169949054718,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7352941036224365,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7352941036224365,0.4583333432674408,0.758169949054718,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7287581562995911,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6977124214172363,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6977124214172363,0.4583333432674408,0.7287581562995911,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6911764740943909,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6356208920478821,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موردتوجه","boundary":[0.6356208920478821,0.4583333432674408,0.6911764740943909,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6258170008659363,"y":0.47727271914482117},{"x":0.601307213306427,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.601307213306427,0.4583333432674408,0.6258170008659363,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5996732115745544,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5833333134651184,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5833333134651184,0.4583333432674408,0.5996732115745544,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5702614188194275,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5392156839370728,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5392156839370728,0.4583333432674408,0.5702614188194275,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5326797366142273,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5098039507865906,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5098039507865906,0.4583333432674408,0.5326797366142273,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5065359473228455,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5032680034637451,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5032680034637451,0.4583333432674408,0.5065359473228455,0.47727271914482117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3219696879386902},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3219696879386902},{"x":0.8088235259056091,"y":0.47727271914482117},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2302941185235977,0.3149696879386902,0.8138235259056091,0.4842727191448212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7859477400779724,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5},{"x":0.7696078419685364,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7696078419685364,0.48232322931289673,0.7859477400779724,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7614378929138184,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7532680034637451,0.48232322931289673,0.7614378929138184,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7467319965362549,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رصد","boundary":[0.7222222089767456,0.48232322931289673,0.7467319965362549,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7140522599220276,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6879084706306458,0.48232322931289673,0.7140522599220276,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6830065250396729,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.6437908411026001,0.48232322931289673,0.6830065250396729,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6405228972434998,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.6176470518112183,0.48232322931289673,0.6405228972434998,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6045751571655273,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5996732115745544,0.48232322931289673,0.6045751571655273,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.48232322931289673},{"x":0.593137264251709,"y":0.48232322931289673},{"x":0.593137264251709,"y":0.5},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.5604575276374817,0.48232322931289673,0.593137264251709,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5571895241737366,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5326797366142273,0.48232322931289673,0.5571895241737366,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5228758454322815,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5},{"x":0.516339898109436,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.516339898109436,0.48232322931289673,0.5228758454322815,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5098039507865906,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبهاتی","boundary":[0.4673202633857727,0.48232322931289673,0.5098039507865906,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4591503143310547,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.42810457944869995,0.48232322931289673,0.4591503143310547,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4215686321258545,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5},{"x":0.3937908411026001,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحی","boundary":[0.3937908411026001,0.48232322931289673,0.4215686321258545,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.48232322931289673},{"x":0.38725489377975464,"y":0.48232322931289673},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38235294818878174,0.48232322931289673,0.38725489377975464,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3758170008659363,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3758170008659363,"y":0.5},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.34477123618125916,0.48232322931289673,0.3758170008659363,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3382352888584137,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3235294222831726,0.48232322931289673,0.3382352888584137,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.48232322931289673},{"x":0.31699347496032715,"y":0.48232322931289673},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.2696078419685364,0.48232322931289673,0.31699347496032715,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.48232322931289673},{"x":0.2630718946456909,"y":0.48232322931289673},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندای","boundary":[0.23692810535430908,0.48232322931289673,0.2630718946456909,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.5037878751754761},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5037878751754761},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحدی","boundary":[0.7745097875595093,0.5037878751754761,0.8088235259056091,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.502525269985199},{"x":0.766339898109436,"y":0.502525269985199},{"x":0.766339898109436,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.7516340017318726,0.502525269985199,0.766339898109436,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.502525269985199},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.7026143670082092,0.502525269985199,0.7450980544090271,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.502525269985199},{"x":0.7026143670082092,"y":0.502525269985199},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7009803652763367,0.502525269985199,0.7026143670082092,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.502525269985199},{"x":0.6928104758262634,"y":0.502525269985199},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5265151262283325},{"x":0.686274528503418,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.686274528503418,0.502525269985199,0.6928104758262634,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.502525269985199},{"x":0.6846405267715454,"y":0.502525269985199},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"قل","boundary":[0.6715686321258545,0.502525269985199,0.6846405267715454,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.502525269985199},{"x":0.665032684803009,"y":0.502525269985199},{"x":0.665032684803009,"y":0.5265151262283325},{"x":0.648692786693573,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"ليين","boundary":[0.648692786693573,0.502525269985199,0.665032684803009,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.502525269985199},{"x":0.6421568393707275,"y":0.502525269985199},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"اجتمعت","boundary":[0.5964052081108093,0.502525269985199,0.6421568393707275,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"الإنش","boundary":[0.5571895241737366,0.5012626051902771,0.5915032625198364,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5522875785827637,"y":0.502525269985199},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"والحث","boundary":[0.5196078419685364,0.5012626051902771,0.5522875785827637,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5252525210380554},{"x":0.491830050945282,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.491830050945282,0.5012626051902771,0.5130718946456909,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5252525210380554},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"أن","boundary":[0.47549018263816833,0.5012626051902771,0.4869281053543091,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5252525210380554},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"يأتوا","boundary":[0.45098039507865906,0.5012626051902771,0.4689542353153229,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.5012626051902771},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5012626051902771},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5252525210380554},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"بمثل","boundary":[0.41993463039398193,0.5012626051902771,0.44607841968536377,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5012626051902771},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5012626051902771},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5252525210380554},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"هذا","boundary":[0.39542484283447266,0.5012626051902771,0.41503268480300903,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5252525210380554},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"القرآن","boundary":[0.35947713255882263,0.5,0.39052286744117737,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.5},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5239899158477783},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.34477123618125916,0.5,0.35457515716552734,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5239899158477783},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"أثون","boundary":[0.3137255012989044,0.5,0.33986929059028625,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5239899158477783},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"بمثله","boundary":[0.28431373834609985,0.5,0.3104575276374817,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5},{"x":0.27941176295280457,"y":0.5},{"x":0.27941176295280457,"y":0.5239899158477783},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ولو","boundary":[0.26143792271614075,0.5,0.27941176295280457,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5},{"x":0.258169949054718,"y":0.5},{"x":0.258169949054718,"y":0.5239899158477783},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"كان","boundary":[0.23692810535430908,0.5,0.258169949054718,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"بعضهم","boundary":[0.7712418437004089,0.5303030014038086,0.8104575276374817,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5530303120613098},{"x":0.733660101890564,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"لبعض","boundary":[0.733660101890564,0.5303030014038086,0.7647058963775635,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"ظهيرا","boundary":[0.7009803652763367,0.5303030014038086,0.7271241545677185,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5530303120613098},{"x":0.686274528503418,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.686274528503418,0.5303030014038086,0.6944444179534912,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.6421568393707275,0.5303030014038086,0.6797385811805725,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5980392098426819,0.5303030014038086,0.6339869499206543,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5604575276374817,0.5303030014038086,0.5898692607879639,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5114378929138184,0.5303030014038086,0.5539215803146362,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5530303120613098},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.46568626165390015,0.5303030014038086,0.5049019455909729,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.4264705777168274,0.5303030014038086,0.4591503143310547,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.5303030014038086},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5303030014038086},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5530303120613098},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.38235294818878174,0.5303030014038086,0.41830065846443176,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.5303030014038086},{"x":0.379084974527359,"y":0.5303030014038086},{"x":0.379084974527359,"y":0.5530303120613098},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.3513071835041046,0.5303030014038086,0.379084974527359,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5530303120613098},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.3235294222831726,0.5303030014038086,0.3464052379131317,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5530303120613098},{"x":0.28921568393707275,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.28921568393707275,0.5303030014038086,0.3137255012989044,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5530303120613098},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.25326797366142273,0.5303030014038086,0.2810457646846771,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5303030014038086},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5530303120613098},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23692810535430908,0.5303030014038086,0.24673202633857727,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7908496856689453,0.5555555820465088,0.8088235259056091,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.7450980544090271,0.5555555820465088,0.7843137383460999,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5719696879386902},{"x":0.733660101890564,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.733660101890564,0.5555555820465088,0.7385621070861816,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.7091503143310547,0.5555555820465088,0.7271241545677185,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5719696879386902},{"x":0.673202633857727,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.673202633857727,0.5555555820465088,0.7026143670082092,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.5555555820465088},{"x":0.665032684803009,"y":0.5555555820465088},{"x":0.665032684803009,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6388888955116272,0.5555555820465088,0.665032684803009,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6258170008659363,0.5555555820465088,0.6323529481887817,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5719696879386902},{"x":0.584967315196991,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبکی","boundary":[0.584967315196991,0.5555555820465088,0.6192810535430908,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5473856329917908,0.5555555820465088,0.5784313678741455,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5719696879386902},{"x":0.508169949054718,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.508169949054718,0.5555555820465088,0.5408496856689453,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5719696879386902},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.47875815629959106,0.5555555820465088,0.5016340017318726,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5719696879386902},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.46568626165390015,0.5555555820465088,0.4722222089767456,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورداستفاده","boundary":[0.3888888955116272,0.5555555820465088,0.4591503143310547,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.5555555820465088},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5555555820465088},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانان","boundary":[0.3464052379131317,0.5555555820465088,0.38235294818878174,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.5555555820465088},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5555555820465088},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5719696879386902},{"x":0.28921568393