طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان سمنان طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان سمنان

توضیحات

کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای از تعدادی نقشه می‌باشد که درآنها گیاهان دارویی موجود در استان سمنان، همراه با محدوده پراکنش هر گیاه (با توجه به مقیاس مطالعه) ذکر شده است. گیاهان فوق بر اساس علم رسمی امروز به عنوان گیاه دارویی شناخته می‌شوند. ممکن است با پیشرفت علم گیاهانی دیگر نیز به این فهرست اضافه شوند. هر نقشه همانطور که ذکر گردید عرصه پراکنش یک گیاه دارویی را مشخص نموده و در کنار نقشه، ویژگی محیطی عرصه گسترش هر گیاه نیز بیان گردید. مطالب ذکر شده در بخش ویژگی‌های محیطی گونه‌ها را نباید با خصوصیات مرزهای زیستگاه گیاه اشتباه گرفت، زیرا حدود زیستگاهی با روش‌هایی جدای روشهای تدوین این کتاب بدست می‌آید. جهت نمایش بهتر نقشه‌های عرصه پراکنش هر گونه گیاه دارویی، از رنگ سبز یکدست استفاده گردید تا چشم نوازی و مطلوبیت تصویری کتاب مناسب باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":138,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"35eba13f183ea796","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/pDeGRqblPuXzzupK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/wCcBFdxiYlScAZqD.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/TQShCzOYJyVZmDiZ.jpg"},"info":{"width":842,"height":595,"margin":[0.000029324479666571717,0.0000645010962706654,0.9989051488912587,0.9984261987077089]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05700712651014328,"y":0.05378151312470436},{"x":0.0748218521475792,"y":0.05378151312470436},{"x":0.0748218521475792,"y":0.06218487396836281},{"x":0.05700712651014328,"y":0.06218487396836281}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"RIOR","boundary":[0.05700712651014328,0.05378151312470436,0.0748218521475792,0.06218487396836281]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05700712651014328,"y":0.05378151312470436},{"x":0.0748218521475792,"y":0.05378151312470436},{"x":0.0748218521475792,"y":0.06218487396836281},{"x":0.05700712651014328,"y":0.06218487396836281}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.05200712651014328,0.04678151312470436,0.0798218521475792,0.06918487396836281],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719715237617493,"y":0.05042016878724098},{"x":0.7802850604057312,"y":0.05042016878724098},{"x":0.7814726829528809,"y":0.09747899323701859},{"x":0.7731591463088989,"y":0.09915966540575027}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"«","boundary":[0.7719715237617493,0.05042016878724098,0.7814726829528809,0.09747899323701859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7589073777198792,"y":0.05042016878724098},{"x":0.7672209143638611,"y":0.05042016878724098},{"x":0.7684085369110107,"y":0.09915966540575027},{"x":0.7600950002670288,"y":0.09915966540575027}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":"ل","boundary":[0.7589073777198792,0.05042016878724098,0.7684085369110107,0.09915966540575027]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470308542251587,"y":0.05210084095597267},{"x":0.7565320730209351,"y":0.05042016878724098},{"x":0.7577196955680847,"y":0.09915966540575027},{"x":0.7482185363769531,"y":0.09915966540575027}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":")","boundary":[0.7470308542251587,0.05210084095597267,0.7577196955680847,0.09915966540575027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470308542251587,"y":0.05210084095597267},{"x":0.7802850604057312,"y":0.05042016878724098},{"x":0.7814726829528809,"y":0.09747899323701859},{"x":0.7482185363769531,"y":0.09915966540575027}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.7420308542251587,0.04510084095597267,0.7864726829528809,0.10447899323701859],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3824228048324585,"y":0.045378152281045914},{"x":0.3895486891269684,"y":0.045378152281045914},{"x":0.39073634147644043,"y":0.08571428805589676},{"x":0.3824228048324585,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"(","boundary":[0.3824228048324585,0.045378152281045914,0.39073634147644043,0.08571428805589676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3954869210720062,"y":0.045378152281045914},{"x":0.4026128351688385,"y":0.045378152281045914},{"x":0.4026128351688385,"y":0.08571428805589676},{"x":0.3954869210720062,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"L","boundary":[0.3954869210720062,0.045378152281045914,0.4026128351688385,0.08571428805589676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40617576241493225,"y":0.045378152281045914},{"x":0.41567695140838623,"y":0.045378152281045914},{"x":0.41567695140838623,"y":0.08571428805589676},{"x":0.40617576241493225,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":")","boundary":[0.40617576241493225,0.045378152281045914,0.41567695140838623,0.08571428805589676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3824228048324585,"y":0.045378152281045914},{"x":0.41567695140838623,"y":0.045378152281045914},{"x":0.41567695140838623,"y":0.08571428805589676},{"x":0.3824228048324585,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.3774228048324585,0.038378152281045914,0.42067695140838623,0.09271428805589677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2375296950340271,"y":0.06050420179963112},{"x":0.26128265261650085,"y":0.06218487396836281},{"x":0.26128265261650085,"y":0.07563025504350662},{"x":0.2375296950340271,"y":0.07394958287477493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.2375296950340271,0.06050420179963112,0.26128265261650085,0.07563025504350662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2149643748998642,"y":0.06050420179963112},{"x":0.23396675288677216,"y":0.06050420179963112},{"x":0.23396675288677216,"y":0.07394958287477493},{"x":0.21377672255039215,"y":0.07394958287477493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.2149643748998642,0.06050420179963112,0.23396675288677216,0.07394958287477493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19833728671073914,"y":0.05882352963089943},{"x":0.21140141785144806,"y":0.06050420179963112},{"x":0.21140141785144806,"y":0.07394958287477493},{"x":0.19833728671073914,"y":0.07226891070604324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.19833728671073914,0.05882352963089943,0.21140141785144806,0.07394958287477493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19833728671073914,"y":0.05882352963089943},{"x":0.26128265261650085,"y":0.06050420179963112},{"x":0.26128265261650085,"y":0.07563025504350662},{"x":0.19833728671073914,"y":0.07226891070604324}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19333728671073913,0.05182352963089943,0.26628265261650086,0.08263025504350663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24584323167800903,"y":0.07563025504350662},{"x":0.26365795731544495,"y":0.07563025504350662},{"x":0.26365795731544495,"y":0.08907563239336014},{"x":0.24584323167800903,"y":0.08907563239336014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.24584323167800903,0.07563025504350662,0.26365795731544495,0.08907563239336014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22684085369110107,"y":0.07563025504350662},{"x":0.2422802895307541,"y":0.07563025504350662},{"x":0.2422802895307541,"y":0.08907563239336014},{"x":0.22684085369110107,"y":0.08907563239336014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.22684085369110107,0.07563025504350662,0.2422802895307541,0.08907563239336014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19596199691295624,"y":0.07563025504350662},{"x":0.22446556389331818,"y":0.07563025504350662},{"x":0.22446556389331818,"y":0.08907563239336014},{"x":0.19596199691295624,"y":0.08907563239336014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.19596199691295624,0.07563025504350662,0.22446556389331818,0.08907563239336014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802850306034088,"y":0.09075630456209183},{"x":0.3052256405353546,"y":0.09075630456209183},{"x":0.3052256405353546,"y":0.10924369841814041},{"x":0.2802850306034088,"y":0.10924369841814041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.2802850306034088,0.09075630456209183,0.3052256405353546,0.10924369841814041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821852147579193,"y":0.09075630456209183},{"x":0.27672210335731506,"y":0.09075630456209183},{"x":0.27672210335731506,"y":0.10924369841814041},{"x":0.24821852147579193,"y":0.10924369841814041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.24821852147579193,0.09075630456209183,0.27672210335731506,0.10924369841814041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346792697906494,"y":0.09075630456209183},{"x":0.24584323167800903,"y":0.09075630456209183},{"x":0.24584323167800903,"y":0.10924369841814041},{"x":0.24346792697906494,"y":0.10924369841814041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24346792697906494,0.09075630456209183,0.24584323167800903,0.10924369841814041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21852731704711914,"y":0.09075630456209183},{"x":0.23990498483181,"y":0.09075630456209183},{"x":0.23990498483181,"y":0.10924369841814041},{"x":0.21852731704711914,"y":0.10924369841814041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.21852731704711914,0.09075630456209183,0.23990498483181,0.10924369841814041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2125890702009201,"y":0.09075630456209183},{"x":0.21377672255039215,"y":0.09075630456209183},{"x":0.21377672255039215,"y":0.10924369841814041},{"x":0.2125890702009201,"y":0.10924369841814041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2125890702009201,0.09075630456209183,0.21377672255039215,0.10924369841814041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883609771728516,"y":0.09075630456209183},{"x":0.20783847570419312,"y":0.09075630456209183},{"x":0.20783847570419312,"y":0.10924369841814041},{"x":0.18883609771728516,"y":0.10924369841814041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.18883609771728516,0.09075630456209183,0.20783847570419312,0.10924369841814041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15320664644241333,"y":0.09075630456209183},{"x":0.1852731555700302,"y":0.09075630456209183},{"x":0.1852731555700302,"y":0.10924369841814041},{"x":0.15320664644241333,"y":0.10924369841814041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.15320664644241333,0.09075630456209183,0.1852731555700302,0.10924369841814041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27909737825393677,"y":0.1109243705868721},{"x":0.30878859758377075,"y":0.1109243705868721},{"x":0.30878859758377075,"y":0.12941177189350128},{"x":0.27909737825393677,"y":0.12941177189350128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.27909737825393677,0.1109243705868721,0.30878859758377075,0.12941177189350128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23990498483181,"y":0.1109243705868721},{"x":0.275534451007843,"y":0.1109243705868721},{"x":0.275534451007843,"y":0.12941177189350128},{"x":0.23990498483181,"y":0.12941177189350128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.23990498483181,0.1109243705868721,0.275534451007843,0.12941177189350128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20783847570419312,"y":0.1109243705868721},{"x":0.23634204268455505,"y":0.1109243705868721},{"x":0.23634204268455505,"y":0.12941177189350128},{"x":0.20783847570419312,"y":0.12941177189350128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.20783847570419312,0.1109243705868721,0.23634204268455505,0.12941177189350128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20190024375915527,"y":0.1109243705868721},{"x":0.20427553355693817,"y":0.1109243705868721},{"x":0.20427553355693817,"y":0.12941177189350128},{"x":0.20190024375915527,"y":0.12941177189350128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20190024375915527,0.1109243705868721,0.20427553355693817,0.12941177189350128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17695961892604828,"y":0.1109243705868721},{"x":0.19714964926242828,"y":0.1109243705868721},{"x":0.19714964926242828,"y":0.12941177189350128},{"x":0.17695961892604828,"y":0.12941177189350128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.17695961892604828,0.1109243705868721,0.19714964926242828,0.12941177189350128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15083135664463043,"y":0.1109243705868721},{"x":0.1722090244293213,"y":0.1109243705868721},{"x":0.1722090244293213,"y":0.12941177189350128},{"x":0.15083135664463043,"y":0.12941177189350128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.15083135664463043,0.1109243705868721,0.1722090244293213,0.12941177189350128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15083135664463043,"y":0.07563025504350662},{"x":0.30878859758377075,"y":0.07563025504350662},{"x":0.30878859758377075,"y":0.12941177189350128},{"x":0.15083135664463043,"y":0.12941177189350128}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14583135664463043,0.06863025504350662,0.31378859758377076,0.1364117718935013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268408536911011,"y":0.10588235408067703},{"x":0.7494061589241028,"y":0.10588235408067703},{"x":0.7494061589241028,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7268408536911011,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.7268408536911011,0.10588235408067703,0.7494061589241028,0.11764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517814636230469,"y":0.10588235408067703},{"x":0.7802850604057312,"y":0.10588235408067703},{"x":0.7802850604057312,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7517814636230469,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Republic","boundary":[0.7517814636230469,0.10588235408067703,0.7802850604057312,0.11764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783847987651825,"y":0.10588235408067703},{"x":0.7897862195968628,"y":0.10588235408067703},{"x":0.7897862195968628,"y":0.11764705926179886},{"x":0.783847987651825,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.783847987651825,0.10588235408067703,0.7897862195968628,0.11764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921615242958069,"y":0.10588235408067703},{"x":0.805225670337677,"y":0.10588235408067703},{"x":0.805225670337677,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7921615242958069,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.7921615242958069,0.10588235408067703,0.805225670337677,0.11764705926179886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268408536911011,"y":0.10588235408067703},{"x":0.805225670337677,"y":0.10588235408067703},{"x":0.805225670337677,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7268408536911011,"y":0.11764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7218408536911011,0.09888235408067703,0.810225670337677,0.12464705926179886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066508531570435,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7399049997329712,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7399049997329712,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7066508531570435,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ministry","boundary":[0.7066508531570435,0.11932773143053055,0.7399049997329712,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422803044319153,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7494061589241028,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7494061589241028,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7422803044319153,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7422803044319153,0.11932773143053055,0.7494061589241028,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517814636230469,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7707838416099548,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7707838416099548,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7517814636230469,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jihad","boundary":[0.7517814636230469,0.11932773143053055,0.7707838416099548,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719715237617493,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7731591463088989,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7731591463088989,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7719715237617493,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7719715237617493,0.11932773143053055,0.7731591463088989,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.775534451007843,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7779097557067871,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7779097557067871,"y":0.13277311623096466},{"x":0.775534451007843,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"e","boundary":[0.775534451007843,0.11932773143053055,0.7779097557067871,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802850604057312,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7814726829528809,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7814726829528809,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7802850604057312,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7802850604057312,0.11932773143053055,0.7814726829528809,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826603055000305,"y":0.11932773143053055},{"x":0.8230403661727905,"y":0.11932773143053055},{"x":0.8230403661727905,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7826603055000305,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Agriculture","boundary":[0.7826603055000305,0.11932773143053055,0.8230403661727905,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401425004005432,"y":0.13277311623096466},{"x":0.6900237798690796,"y":0.13277311623096466},{"x":0.6900237798690796,"y":0.14957983791828156},{"x":0.6401425004005432,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Agricultural","boundary":[0.6401425004005432,0.13277311623096466,0.6900237798690796,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935867071151733,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7292161583900452,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7292161583900452,"y":0.14957983791828156},{"x":0.6935867071151733,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.6935867071151733,0.13277311623096466,0.7292161583900452,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7304037809371948,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7315914630889893,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7315914630889893,"y":0.14957983791828156},{"x":0.7304037809371948,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7304037809371948,0.13277311623096466,0.7315914630889893,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.735154390335083,"y":0.13277311623096466},{"x":0.775534451007843,"y":0.13277311623096466},{"x":0.775534451007843,"y":0.14957983791828156},{"x":0.735154390335083,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Education","boundary":[0.735154390335083,0.13277311623096466,0.775534451007843,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7790973782539368,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7933491468429565,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7933491468429565,"y":0.14957983791828156},{"x":0.7790973782539368,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7790973782539368,0.13277311623096466,0.7933491468429565,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7969121336936951,"y":0.13277311623096466},{"x":0.834916889667511,"y":0.13277311623096466},{"x":0.834916889667511,"y":0.14957983791828156},{"x":0.7969121336936951,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Extension","boundary":[0.7969121336936951,0.13277311623096466,0.834916889667511,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8384798169136047,"y":0.13277311623096466},{"x":0.8907363414764404,"y":0.13277311623096466},{"x":0.8907363414764404,"y":0.14957983791828156},{"x":0.8384798169136047,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Organization","boundary":[0.8384798169136047,0.13277311623096466,0.8907363414764404,0.14957983791828156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401425004005432,"y":0.11932773143053055},{"x":0.8907363414764404,"y":0.11932773143053055},{"x":0.8907363414764404,"y":0.14957983791828156},{"x":0.6401425004005432,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6351425004005432,0.11232773143053054,0.8957363414764404,0.15657983791828156],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6662707924842834,"y":0.14957983791828156},{"x":0.7042755484580994,"y":0.14957983791828156},{"x":0.7042755484580994,"y":0.16470588743686676},{"x":0.6662707924842834,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.6662707924842834,0.14957983791828156,0.7042755484580994,0.16470588743686676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102137804031372,"y":0.14957983791828156},{"x":0.745843231678009,"y":0.14957983791828156},{"x":0.745843231678009,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7102137804031372,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.7102137804031372,0.14957983791828156,0.745843231678009,0.16470588743686676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494061589241028,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7577196955680847,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7577196955680847,"y":0.16638655960559845},{"x":0.7494061589241028,"y":0.16638655960559845}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7494061589241028,0.15126051008701324,0.7577196955680847,0.16638655960559845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7612826824188232,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7909738421440125,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7909738421440125,"y":0.16638655960559845},{"x":0.7612826824188232,"y":0.16638655960559845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Forests","boundary":[0.7612826824188232,0.15126051008701324,0.7909738421440125,0.16638655960559845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957244515419006,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8099762201309204,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8099762201309204,"y":0.16638655960559845},{"x":0.7957244515419006,"y":0.16638655960559845}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7957244515419006,0.15126051008701324,0.8099762201309204,0.16638655960559845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8147268295288086,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8646080493927002,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8646080493927002,"y":0.16638655960559845},{"x":0.8147268295288086,"y":0.16638655960559845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rangelands","boundary":[0.8147268295288086,0.15126051008701324,0.8646080493927002,0.16638655960559845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6662707924842834,"y":0.14957983791828156},{"x":0.8646080493927002,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8646080493927002,"y":0.16638655960559845},{"x":0.6662707924842834,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6612707924842834,0.14257983791828155,0.8696080493927002,0.17338655960559846],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3752969205379486,"y":0.09747899323701859},{"x":0.42161521315574646,"y":0.09915966540575027},{"x":0.4204275608062744,"y":0.12100840359926224},{"x":0.3752969205379486,"y":0.11932773143053055}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"ریاستوری","boundary":[0.3752969205379486,0.09747899323701859,0.4204275608062744,0.12100840359926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4073634147644043,"y":0.12100840359926224},{"x":0.43349167704582214,"y":0.12100840359926224},{"x":0.43349167704582214,"y":0.14621849358081818},{"x":0.4073634147644043,"y":0.14621849358081818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.4073634147644043,0.12100840359926224,0.43349167704582214,0.14621849358081818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3954869210720062,"y":0.12268907576799393},{"x":0.40617576241493225,"y":0.12268907576799393},{"x":0.40617576241493225,"y":0.14621849358081818},{"x":0.3954869210720062,"y":0.14621849358081818}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3954869210720062,0.12268907576799393,0.40617576241493225,0.14621849358081818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3669833838939667,"y":0.12268907576799393},{"x":0.3895486891269684,"y":0.12100840359926224},{"x":0.3895486891269684,"y":0.14621849358081818},{"x":0.3669833838939667,"y":0.14621849358081818}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3669833838939667,0.12268907576799393,0.3895486891269684,0.14621849358081818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ur","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3669833838939667,"y":0.09747899323701859},{"x":0.43349167704582214,"y":0.09747899323701859},{"x":0.43349167704582214,"y":0.14621849358081818},{"x":0.3669833838939667,"y":0.14621849358081818}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.36198338389396667,0.09047899323701858,0.43849167704582215,0.15321849358081818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0973871722817421,"y":0.13781513273715973},{"x":0.11045130342245102,"y":0.13781513273715973},{"x":0.11045130342245102,"y":0.14957983791828156},{"x":0.0973871722817421,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.0973871722817421,0.13781513273715973,0.11045130342245102,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07719714939594269,"y":0.13949580490589142},{"x":0.0950118750333786,"y":0.13949580490589142},{"x":0.0950118750333786,"y":0.14957983791828156},{"x":0.07719714939594269,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.07719714939594269,0.13949580490589142,0.0950118750333786,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06175772100687027,"y":0.13949580490589142},{"x":0.0748218521475792,"y":0.13949580490589142},{"x":0.0748218521475792,"y":0.14957983791828156},{"x":0.06175772100687027,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.06175772100687027,0.13949580490589142,0.0748218521475792,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05819477513432503,"y":0.13949580490589142},{"x":0.059382423758506775,"y":0.13949580490589142},{"x":0.059382423758506775,"y":0.14957983791828156},{"x":0.05819477513432503,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.05819477513432503,0.13949580490589142,0.059382423758506775,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04394299164414406,"y":0.13949580490589142},{"x":0.05581947788596153,"y":0.13949580490589142},{"x":0.05581947788596153,"y":0.14957983791828156},{"x":0.04394299164414406,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.04394299164414406,0.13949580490589142,0.05581947788596153,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.029691211879253387,"y":0.13949580490589142},{"x":0.04156769439578056,"y":0.13949580490589142},{"x":0.04156769439578056,"y":0.14957983791828156},{"x":0.029691211879253387,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.029691211879253387,0.13949580490589142,0.04156769439578056,0.14957983791828156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.029691211879253387,"y":0.13781513273715973},{"x":0.11045130342245102,"y":0.13781513273715973},{"x":0.11045130342245102,"y":0.14957983791828156},{"x":0.029691211879253387,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.024691211879253386,0.13081513273715972,0.11545130342245102,0.15657983791828156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2600950002670288,"y":0.27563026547431946},{"x":0.32660332322120667,"y":0.27563026547431946},{"x":0.32660332322120667,"y":0.31596639752388},{"x":0.2600950002670288,"y":0.31596639752388}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.2600950002670288,0.27563026547431946,0.32660332322120667,0.31596639752388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19596199691295624,"y":0.27563026547431946},{"x":0.255344420671463,"y":0.27563026547431946},{"x":0.255344420671463,"y":0.31596639752388},{"x":0.19596199691295624,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.19596199691295624,0.27563026547431946,0.255344420671463,0.31596639752388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12707838416099548,"y":0.27731093764305115},{"x":0.1923990547657013,"y":0.27563026547431946},{"x":0.1923990547657013,"y":0.31596639752388},{"x":0.12707838416099548,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.12707838416099548,0.27731093764305115,0.1923990547657013,0.31596639752388]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12707838416099548,"y":0.27731093764305115},{"x":0.32660332322120667,"y":0.27563026547431946},{"x":0.32660332322120667,"y":0.31596639752388},{"x":0.12707838416099548,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12207838416099548,0.27031093764305114,0.33160332322120667,0.32296639752388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.235154390335083,"y":0.3344537913799286},{"x":0.28384798765182495,"y":0.3327731192111969},{"x":0.28384798765182495,"y":0.37310925126075745},{"x":0.235154390335083,"y":0.37478992342948914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.235154390335083,0.3344537913799286,0.28384798765182495,0.37310925126075745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17814727127552032,"y":0.3344537913799286},{"x":0.23159144818782806,"y":0.3344537913799286},{"x":0.23159144818782806,"y":0.37478992342948914},{"x":0.17814727127552032,"y":0.37478992342948914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.17814727127552032,0.3344537913799286,0.23159144818782806,0.37478992342948914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17814727127552032,"y":0.3344537913799286},{"x":0.28384798765182495,"y":0.3327731192111969},{"x":0.28384798765182495,"y":0.37310925126075745},{"x":0.17814727127552032,"y":0.37478992342948914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17314727127552032,0.3274537913799286,0.28884798765182496,0.38010925126075745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.705463171005249,"y":0.40168067812919617},{"x":0.826603353023529,"y":0.40168067812919617},{"x":0.826603353023529,"y":0.4285714328289032},{"x":0.705463171005249,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.705463171005249,0.40168067812919617,0.826603353023529,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674584150314331,"y":0.4420168101787567},{"x":0.6876484751701355,"y":0.4420168101787567},{"x":0.6876484751701355,"y":0.4773109257221222},{"x":0.6674584150314331,"y":0.4773109257221222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6674584150314331,0.4420168101787567,0.6876484751701355,0.4773109257221222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935867071151733,"y":0.4420168101787567},{"x":0.7933491468429565,"y":0.4420168101787567},{"x":0.7933491468429565,"y":0.4773109257221222},{"x":0.6935867071151733,"y":0.4773109257221222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Medicinal","boundary":[0.6935867071151733,0.4420168101787567,0.7933491468429565,0.4773109257221222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8028503656387329,"y":0.4420168101787567},{"x":0.8646080493927002,"y":0.4420168101787567},{"x":0.8646080493927002,"y":0.4773109257221222},{"x":0.8028503656387329,"y":0.4773109257221222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plants","boundary":[0.8028503656387329,0.4420168101787567,0.8646080493927002,0.4773109257221222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665083110332489,"y":0.48403361439704895},{"x":0.6817102432250977,"y":0.48403361439704895},{"x":0.6817102432250977,"y":0.5126050710678101},{"x":0.665083110332489,"y":0.5126050710678101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.665083110332489,0.48403361439704895,0.6817102432250977,0.5126050710678101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912114024162292,"y":0.48403361439704895},{"x":0.7707838416099548,"y":0.48403361439704895},{"x":0.7707838416099548,"y":0.5126050710678101},{"x":0.6912114024162292,"y":0.5126050710678101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Semnan","boundary":[0.6912114024162292,0.48403361439704895,0.7707838416099548,0.5126050710678101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7790973782539368,"y":0.48403361439704895},{"x":0.8669833540916443,"y":0.48403361439704895},{"x":0.8669833540916443,"y":0.5126050710678101},{"x":0.7790973782539368,"y":0.5126050710678101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Province","boundary":[0.7790973782539368,0.48403361439704895,0.8669833540916443,0.5126050710678101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665083110332489,"y":0.40168067812919617},{"x":0.8669833540916443,"y":0.40168067812919617},{"x":0.8669833540916443,"y":0.5126050710678101},{"x":0.665083110332489,"y":0.5126050710678101}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.660083110332489,0.39468067812919616,0.8719833540916443,0.5196050710678101],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489311158657074,"y":0.4470588266849518},{"x":0.489311158657074,"y":0.4084033668041229},{"x":0.5023753046989441,"y":0.4084033668041229},{"x":0.5023753046989441,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.489311158657074,0.4470588266849518,0.5023753046989441,0.4084033668041229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489311158657074,"y":0.48235294222831726},{"x":0.489311158657074,"y":0.45042017102241516},{"x":0.5023753046989441,"y":0.45042017102241516},{"x":0.5023753046989441,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.489311158657074,0.48235294222831726,0.5023753046989441,0.45042017102241516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489311158657074,"y":0.5226891040802002},{"x":0.489311158657074,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5023753046989441,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5011876225471497,"y":0.5226891040802002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.489311158657074,0.5226891040802002,0.5023753046989441,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48812350630760193,"y":0.5546218752861023},{"x":0.48812350630760193,"y":0.5260504484176636},{"x":0.5011876225471497,"y":0.5260504484176636},{"x":0.5011876225471497,"y":0.5546218752861023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.48812350630760193,0.5546218752861023,0.5011876225471497,0.5260504484176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48812350630760193,"y":0.5882353186607361},{"x":0.48812350630760193,"y":0.5579832196235657},{"x":0.5011876225471497,"y":0.5579832196235657},{"x":0.5011876225471497,"y":0.5882353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.48812350630760193,0.5882353186607361,0.5011876225471497,0.5579832196235657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48812350630760193,"y":0.5882353186607361},{"x":0.489311158657074,"y":0.4084033668041229},{"x":0.5023753046989441,"y":0.4084033668041229},{"x":0.5011876225471497,"y":0.5882353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4831235063076019,0.5812353186607361,0.5073753046989441,0.41540336680412293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565320730209351,"y":0.729411780834198},{"x":0.7672209143638611,"y":0.729411780834198},{"x":0.7672209143638611,"y":0.7462185025215149},{"x":0.7565320730209351,"y":0.7462185025215149}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"By","boundary":[0.7565320730209351,0.729411780834198,0.7672209143638611,0.7462185025215149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695962190628052,"y":0.729411780834198},{"x":0.7719715237617493,"y":0.729411780834198},{"x":0.7719715237617493,"y":0.7462185025215149},{"x":0.7695962190628052,"y":0.7462185025215149}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.7695962190628052,0.729411780834198,0.7719715237617493,0.7462185025215149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.694774329662323,"y":0.7529411911964417},{"x":0.7636579275131226,"y":0.7529411911964417},{"x":0.7636579275131226,"y":0.7714285850524902},{"x":0.694774329662323,"y":0.7714285850524902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mahmoud","boundary":[0.694774329662323,0.7529411911964417,0.7636579275131226,0.7714285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7707838416099548,"y":0.7529411911964417},{"x":0.8313539028167725,"y":0.7529411911964417},{"x":0.8313539028167725,"y":0.7714285850524902},{"x":0.7707838416099548,"y":0.7714285850524902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Goudarzi","boundary":[0.7707838416099548,0.7529411911964417,0.8313539028167725,0.7714285850524902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.694774329662323,"y":0.7310924530029297},{"x":0.8313539028167725,"y":0.729411780834198},{"x":0.8313539028167725,"y":0.7714285850524902},{"x":0.694774329662323,"y":0.7731092572212219}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.689774329662323,0.7240924530029297,0.8363539028167725,0.7784285850524902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20902612805366516,"y":0.7378151416778564},{"x":0.2517814636230469,"y":0.7378151416778564},{"x":0.2517814636230469,"y":0.756302535533905},{"x":0.20902612805366516,"y":0.756302535533905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.20902612805366516,0.7378151416778564,0.2517814636230469,0.756302535533905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2375296950340271,"y":0.7680672407150269},{"x":0.27434679865837097,"y":0.7680672407150269},{"x":0.27434679865837097,"y":0.7915966510772705},{"x":0.2375296950340271,"y":0.7915966510772705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.2375296950340271,0.7680672407150269,0.27434679865837097,0.7915966510772705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1876484602689743,"y":0.7680672407150269},{"x":0.23159144818782806,"y":0.7680672407150269},{"x":0.23159144818782806,"y":0.7915966510772705},{"x":0.1876484602689743,"y":0.7915966510772705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.1876484602689743,0.7680672407150269,0.23159144818782806,0.7915966510772705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1876484602689743,"y":0.7378151416778564},{"x":0.27434679865837097,"y":0.7378151416778564},{"x":0.27434679865837097,"y":0.7915966510772705},{"x":0.1876484602689743,"y":0.7915966510772705}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1826484602689743,0.7308151416778564,0.279346798658371,0.7985966510772705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794536828994751,"y":0.7966386675834656},{"x":0.7992874383926392,"y":0.7966386675834656},{"x":0.7992874383926392,"y":0.8168067336082458},{"x":0.794536828994751,"y":0.8168067336082458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.794536828994751,0.7966386675834656,0.7992874383926392,0.8168067336082458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794536828994751,"y":0.7966386675834656},{"x":0.7992874383926392,"y":0.7966386675834656},{"x":0.7992874383926392,"y":0.8168067336082458},{"x":0.794536828994751,"y":0.8168067336082458}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.789536828994751,0.7896386675834656,0.8042874383926392,0.8238067336082459],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7315914630889893,"y":0.7949579954147339},{"x":0.7933491468429565,"y":0.7966386675834656},{"x":0.7933491468429565,"y":0.8168067336082458},{"x":0.7315914630889893,"y":0.8151260614395142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cooperators","boundary":[0.7315914630889893,0.7949579954147339,0.7933491468429565,0.8168067336082458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957244515419006,"y":0.7966386675834656},{"x":0.7980997562408447,"y":0.7966386675834656},{"x":0.7980997562408447,"y":0.8168067336082458},{"x":0.7957244515419006,"y":0.8168067336082458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7957244515419006,0.7966386675834656,0.7980997562408447,0.8168067336082458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6128265857696533,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6270784139633179,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6270784139633179,"y":0.8403361439704895},{"x":0.6128265857696533,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.6128265857696533,0.8184874057769775,0.6270784139633179,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330166459083557,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6722090244293213,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6722090244293213,"y":0.8403361439704895},{"x":0.6330166459083557,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Fayyaz","boundary":[0.6330166459083557,0.8184874057769775,0.6722090244293213,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673396646976471,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6769596338272095,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6769596338272095,"y":0.8403361439704895},{"x":0.673396646976471,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.673396646976471,0.8184874057769775,0.6769596338272095,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6817102432250977,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6959620118141174,"y":0.8184874057769775},{"x":0.6959620118141174,"y":0.8403361439704895},{"x":0.6817102432250977,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.6817102432250977,0.8184874057769775,0.6959620118141174,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7007125616073608,"y":0.8184874057769775},{"x":0.7600950002670288,"y":0.8184874057769775},{"x":0.7600950002670288,"y":0.8403361439704895},{"x":0.7007125616073608,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Najafpour","boundary":[0.7007125616073608,0.8184874057769775,0.7600950002670288,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660332322120667,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8028503656387329,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8028503656387329,"y":0.8403361439704895},{"x":0.7660332322120667,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Navaii","boundary":[0.7660332322120667,0.8184874057769775,0.8028503656387329,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8028503656387329,"y":0.8184874057769775},{"x":0.805225670337677,"y":0.8184874057769775},{"x":0.805225670337677,"y":0.8403361439704895},{"x":0.8028503656387329,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8028503656387329,0.8184874057769775,0.805225670337677,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111639022827148,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8194774389266968,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8194774389266968,"y":0.8403361439704895},{"x":0.8111639022827148,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.8111639022827148,0.8184874057769775,0.8194774389266968,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230403661727905,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8681710362434387,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8681710362434387,"y":0.8403361439704895},{"x":0.8230403661727905,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Ashoori","boundary":[0.8230403661727905,0.8184874057769775,0.8681710362434387,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741092681884766,"y":0.8184874057769775},{"x":0.9168646335601807,"y":0.8184874057769775},{"x":0.9168646335601807,"y":0.8403361439704895},{"x":0.8741092681884766,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sanjabi","boundary":[0.8741092681884766,0.8184874057769775,0.9168646335601807,0.8403361439704895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0.7799999713897705},{"languageCode":"en","confidence":0.2199999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6128265857696533,"y":0.7932773232460022},{"x":0.9168646335601807,"y":0.7983193397521973},{"x":0.9168646335601807,"y":0.8470588326454163},{"x":0.6128265857696533,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6078265857696533,0.7862773232460022,0.9218646335601807,0.8540588326454163],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102137804031372,"y":0.8420168161392212},{"x":0.7315914630889893,"y":0.8420168161392212},{"x":0.7315914630889893,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7102137804031372,"y":0.8588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7102137804031372,0.8420168161392212,0.7315914630889893,0.8588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7375296950340271,"y":0.8420168161392212},{"x":0.7482185363769531,"y":0.8420168161392212},{"x":0.7482185363769531,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7375296950340271,"y":0.8588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.7375296950340271,0.8420168161392212,0.7482185363769531,0.8588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529691457748413,"y":0.8420168161392212},{"x":0.8171021342277527,"y":0.8420168161392212},{"x":0.8171021342277527,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7529691457748413,"y":0.8588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahandeh","boundary":[0.7529691457748413,0.8420168161392212,0.8171021342277527,0.8588235378265381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102137804031372,"y":0.8420168161392212},{"x":0.8171021342277527,"y":0.8420168161392212},{"x":0.8171021342277527,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7102137804031372,"y":0.8605042099952698}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7052137804031372,0.8350168161392212,0.8221021342277527,0.8658235378265381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25059381127357483,"y":0.8184874057769775},{"x":0.25653207302093506,"y":0.8184874057769775},{"x":0.25653207302093506,"y":0.8403361439704895},{"x":0.25059381127357483,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.25059381127357483,0.8184874057769775,0.25653207302093506,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20546318590641022,"y":0.8184874057769775},{"x":0.24584323167800903,"y":0.8184874057769775},{"x":0.24584323167800903,"y":0.8403361439704895},{"x":0.20546318590641022,"y":0.8403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.20546318590641022,0.8184874057769775,0.24584323167800903,0.8403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3669833838939667,"y":0.8436974883079529},{"x":0.39429929852485657,"y":0.8436974883079529},{"x":0.39429929852485657,"y":0.8672268986701965},{"x":0.3669833838939667,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3669833838939667,0.8436974883079529,0.39429929852485657,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3420427441596985,"y":0.8436974883079529},{"x":0.36104512214660645,"y":0.8436974883079529},{"x":0.36104512214660645,"y":0.8672268986701965},{"x":0.3420427441596985,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.3420427441596985,0.8436974883079529,0.36104512214660645,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3301662802696228,"y":0.8436974883079529},{"x":0.33372920751571655,"y":0.8436974883079529},{"x":0.33372920751571655,"y":0.8672268986701965},{"x":0.3301662802696228,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3301662802696228,0.8436974883079529,0.33372920751571655,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802850306034088,"y":0.8436974883079529},{"x":0.3254156708717346,"y":0.8436974883079529},{"x":0.3254156708717346,"y":0.8672268986701965},{"x":0.2802850306034088,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.2802850306034088,0.8436974883079529,0.3254156708717346,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2517814636230469,"y":0.8436974883079529},{"x":0.27434679865837097,"y":0.8436974883079529},{"x":0.27434679865837097,"y":0.8672268986701965},{"x":0.2517814636230469,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.2517814636230469,0.8436974883079529,0.27434679865837097,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23396675288677216,"y":0.8436974883079529},{"x":0.24940617382526398,"y":0.8436974883079529},{"x":0.24940617382526398,"y":0.8672268986701965},{"x":0.23396675288677216,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.23396675288677216,0.8436974883079529,0.24940617382526398,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20665083825588226,"y":0.8436974883079529},{"x":0.22921615839004517,"y":0.8436974883079529},{"x":0.22921615839004517,"y":0.8672268986701965},{"x":0.20665083825588226,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.20665083825588226,0.8436974883079529,0.22921615839004517,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19952493906021118,"y":0.8436974883079529},{"x":0.20308788120746613,"y":0.8436974883079529},{"x":0.20308788120746613,"y":0.8672268986701965},{"x":0.19952493906021118,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19952493906021118,0.8436974883079529,0.20308788120746613,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16627077758312225,"y":0.8436974883079529},{"x":0.1947743445634842,"y":0.8436974883079529},{"x":0.1947743445634842,"y":0.8672268986701965},{"x":0.16627077758312225,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.16627077758312225,0.8436974883079529,0.1947743445634842,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1223277896642685,"y":0.8436974883079529},{"x":0.1603325456380844,"y":0.8436974883079529},{"x":0.1603325456380844,"y":0.8672268986701965},{"x":0.1223277896642685,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.1223277896642685,0.8436974883079529,0.1603325456380844,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07719714939594269,"y":0.8436974883079529},{"x":0.11638955026865005,"y":0.8436974883079529},{"x":0.11638955026865005,"y":0.8672268986701965},{"x":0.07719714939594269,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجابی","boundary":[0.07719714939594269,0.8436974883079529,0.11638955026865005,0.8672268986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06769596040248871,"y":0.8436974883079529},{"x":0.07125891000032425,"y":0.8436974883079529},{"x":0.07125891000032425,"y":0.8672268986701965},{"x":0.06769596040248871,"y":0.8672268986701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.06769596040248871,0.8436974883079529,0.07125891000032425,0.8672268986701965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06769596040248871,"y":0.8201680779457092},{"x":0.39429929852485657,"y":0.8134453892707825},{"x":0.39429929852485657,"y":0.8672268986701965},{"x":0.06769596040248871,"y":0.8722689151763916}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.0626959604024887,0.8131680779457092,0.39929929852485657,0.8742268986701965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.244655579328537,"y":0.8705882430076599},{"x":0.2624703049659729,"y":0.8705882430076599},{"x":0.26128265261650085,"y":0.8907563090324402},{"x":0.24346792697906494,"y":0.8907563090324402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.244655579328537,0.8705882430076599,0.26128265261650085,0.8907563090324402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20071259140968323,"y":0.8672268986701965},{"x":0.23871733248233795,"y":0.8689075708389282},{"x":0.23871733248233795,"y":0.8907563090324402},{"x":0.20071259140968323,"y":0.8890756368637085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاهنده","boundary":[0.20071259140968323,0.8672268986701965,0.23871733248233795,0.8907563090324402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20071259140968323,"y":0.8672268986701965},{"x":0.2624703049659729,"y":0.8705882430076599},{"x":0.26128265261650085,"y":0.8907563090324402},{"x":0.20071259140968323,"y":0.8890756368637085}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19571259140968322,0.8602268986701965,0.26628265261650086,0.8977563090324402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529691457748413,"y":0.8823529481887817},{"x":0.775534451007843,"y":0.8823529481887817},{"x":0.775534451007843,"y":0.8974789977073669},{"x":0.7529691457748413,"y":0.8974789977073669}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"2016","boundary":[0.7529691457748413,0.8823529481887817,0.775534451007843,0.8974789977073669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529691457748413,"y":0.8823529481887817},{"x":0.775534451007843,"y":0.8823529481887817},{"x":0.775534451007843,"y":0.8974789977073669},{"x":0.7529691457748413,"y":0.8974789977073669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7479691457748413,0.8753529481887817,0.780534451007843,0.904478997707367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928741157054901,"y":0.8924369812011719},{"x":0.5047506093978882,"y":0.8924369812011719},{"x":0.5047506093978882,"y":0.9008403420448303},{"x":0.4928741157054901,"y":0.9008403420448303}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"دوستان","boundary":[0.4928741157054901,0.8924369812011719,0.5047506093978882,0.9008403420448303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49643704295158386,"y":0.9008403420448303},{"x":0.5071259140968323,"y":0.9008403420448303},{"x":0.5071259140968323,"y":0.9109243750572205},{"x":0.49643704295158386,"y":0.9109243750572205}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.49643704295158386,0.9008403420448303,0.5071259140968323,0.9109243750572205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928741157054901,"y":0.9008403420448303},{"x":0.4952494204044342,"y":0.9008403420448303},{"x":0.4952494204044342,"y":0.9109243750572205},{"x":0.4928741157054901,"y":0.9109243750572205}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"هو","boundary":[0.4928741157054901,0.9008403420448303,0.4952494204044342,0.9109243750572205]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928741157054901,"y":0.8924369812011719},{"x":0.5071259140968323,"y":0.8924369812011719},{"x":0.5071259140968323,"y":0.9109243750572205},{"x":0.4928741157054901,"y":0.9109243750572205}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.4878741157054901,0.8854369812011719,0.5121259140968323,0.9179243750572205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173396646976471,"y":0.9142857193946838},{"x":0.244655579328537,"y":0.9142857193946838},{"x":0.244655579328537,"y":0.929411768913269},{"x":0.2173396646976471,"y":0.929411768913269}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.2173396646976471,0.9142857193946838,0.244655579328537,0.929411768913269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173396646976471,"y":0.9142857193946838},{"x":0.244655579328537,"y":0.9142857193946838},{"x":0.244655579328537,"y":0.929411768913269},{"x":0.2173396646976471,"y":0.929411768913269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2123396646976471,0.9072857193946838,0.249655579328537,0.936411768913269],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/wNvfPKPVVsFQZZgL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/VgwXTfNrfgTeSbkm.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/DxqDBWYILkxpvpRw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/gAfsuAFstMLnPOsu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/RSNbqoXnDBKuTHrH.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/ecYWjUAxMNsriXkg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00033620507476710474,0.00012286378078675892,0.9986809547127796,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.11520189791917801},{"x":0.529411792755127,"y":0.11520189791917801},{"x":0.5277311205863953,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.11520189791917801,0.5277311205863953,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.11282660067081451},{"x":0.5142857432365417,"y":0.11401425302028656},{"x":0.5109243988990784,"y":0.12945368885993958},{"x":0.49747899174690247,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5008403658866882,0.11282660067081451,0.5109243988990784,0.12945368885993958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.11045130342245102},{"x":0.4941176474094391,"y":0.11163895577192307},{"x":0.4907563030719757,"y":0.12826603651046753},{"x":0.46890756487846375,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4722689092159271,0.11045130342245102,0.4907563030719757,0.12826603651046753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.11045130342245102},{"x":0.529411792755127,"y":0.11520189791917801},{"x":0.5260504484176636,"y":0.13064132630825043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4672689092159271,0.10345130342245101,0.5310504484176636,0.13764132630825043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.15083135664463043},{"x":0.529411792755127,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.529411792755127,0.1377672255039215,0.5697479248046875,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4941176474094391,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.1377672255039215,0.5226891040802002,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.1377672255039215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.1377672255039215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4302521049976349,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4302521049976349,0.1377672255039215,0.48739495873451233,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6352941393852234,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6369748115539551,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5949580073356628,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5949580073356628,0.15676960349082947,0.6369748115539551,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5882353186607361,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5411764979362488,0.15795724093914032,0.5882353186607361,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.15914489328861237},{"x":0.534453809261322,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.15914489328861237,0.5361344814300537,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5243697762489319,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17695961892604828},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48235294222831726,0.15914489328861237,0.5260504484176636,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.15914489328861237},{"x":0.4739495813846588,"y":0.15914489328861237},{"x":0.4756302535533905,"y":0.17814727127552032},{"x":0.46890756487846375,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.15914489328861237,0.4756302535533905,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.15914489328861237},{"x":0.462184876203537,"y":0.15914489328861237},{"x":0.462184876203537,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4268907606601715,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4268907606601715,0.15914489328861237,0.462184876203537,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.1627078354358673},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1603325456380844},{"x":0.42016807198524475,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3630252182483673,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3613445460796356,0.1627078354358673,0.42016807198524475,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6336134672164917,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5865546464920044,0.18408551812171936,0.6336134672164917,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.18408551812171936},{"x":0.578151285648346,"y":0.18408551812171936},{"x":0.578151285648346,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5210084319114685,0.18408551812171936,0.578151285648346,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20308788120746613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.46722689270973206,0.18408551812171936,0.5126050710678101,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20308788120746613},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.18408551812171936,0.4588235318660736,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4453781545162201,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4117647111415863,0.18408551812171936,0.4453781545162201,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.18408551812171936},{"x":0.40336135029792786,"y":0.18408551812171936},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20308788120746613},{"x":0.364705890417099,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.364705890417099,0.18408551812171936,0.40336135029792786,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3613445460796356,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3563445460796356,0.1307672255039215,0.6419748115539551,0.21008788120746613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3646080791950226},{"x":0.561344563961029,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.561344563961029,0.32897862792015076,0.6773109436035156,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4470588266849518,0.3301662802696228,0.5495798587799072,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3301662802696228},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3301662802696228},{"x":0.43529412150382996,"y":0.36579573154449463},{"x":0.32268908619880676,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.32268908619880676,0.3301662802696228,0.43529412150382996,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3646080791950226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.3231662802696228,0.6823109436035156,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5109243988990784,0.3824228048324585,0.5966386795043945,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.40672269463539124,0.3824228048324585,0.49747899174690247,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40172269463539123,0.3754228048324585,0.6016386795043945,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5731092691421509,"y":0.559382438659668},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5142857432365417,0.5285035371780396,0.5731092691421509,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5558194518089294},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.4268907606601715,0.5249406099319458,0.5008403658866882,0.5558194518089294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.5179406099319458,0.5781092691421509,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.589073657989502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.589073657989502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714},{"x":0.529411792755127,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.529411792755127,0.589073657989502,0.5361344814300537,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5210084319114685,"y":0.589073657989502},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.462184876203537,0.5902612805366516,0.5210084319114685,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.589073657989502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.457184876203537,0.5832612805366516,0.5411344814300537,0.6115130491256714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6941176652908325,0.6199524998664856,0.7344537973403931,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.6571428775787354,0.6199524998664856,0.6840336322784424,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.6199524998664856,0.6436975002288818,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.5647059082984924,0.6199524998664856,0.6302521228790283,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6199524998664856},{"x":0.556302547454834,"y":0.6199524998664856},{"x":0.556302547454834,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.5210084319114685,0.6199524998664856,0.556302547454834,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.4941176474094391,0.6199524998664856,0.5176470875740051,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.4571428596973419,0.6199524998664856,0.48571428656578064,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6199524998664856},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6199524998664856},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.6199524998664856,0.44873949885368347,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.3949579894542694,0.6199524998664856,0.43361344933509827,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.3294117748737335,0.6199524998664856,0.3848739564418793,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6389548778533936},{"x":0.267226904630661,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجابی","boundary":[0.267226904630661,0.6199524998664856,0.3210084140300751,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.267226904630661,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.262226904630661,0.6129524998664856,0.7394537973403931,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.665083110332489},{"x":0.5142857432365417,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5142857432365417,0.6484560370445251,0.5428571701049805,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.665083110332489},{"x":0.4571428596973419,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاهنده","boundary":[0.4571428596973419,0.6484560370445251,0.5058823823928833,0.665083110332489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.665083110332489},{"x":0.4571428596973419,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4521428596973419,0.6414560370445251,0.5478571701049805,0.672083110332489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.48403361439704895,0.6781472563743591,0.5142857432365417,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.6711472563743591,0.5192857432365418,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7596638798713684,0.754156768321991,0.7798319458961487,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.754156768321991},{"x":0.75126051902771,"y":0.754156768321991},{"x":0.75126051902771,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7193277478218079,0.754156768321991,0.75126051902771,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.754156768321991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.754156768321991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7042016983032227,0.754156768321991,0.7109243869781494,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.6453781723976135,0.754156768321991,0.6957983374595642,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.754156768321991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.754156768321991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7731591463088989},{"x":0.610084056854248,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.610084056854248,0.754156768321991,0.6369748115539551,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.754156768321991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.754156768321991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.5731092691421509,0.754156768321991,0.6000000238418579,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.754156768321991},{"x":0.5630252361297607,"y":0.754156768321991},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5210084319114685,0.754156768321991,0.5630252361297607,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.754156768321991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.754156768321991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.48235294222831726,0.754156768321991,0.5126050710678101,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.754156768321991},{"x":0.4739495813846588,"y":0.754156768321991},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7731591463088989},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.754156768321991,0.4739495813846588,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.754156768321991},{"x":0.4571428596973419,"y":0.754156768321991},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4100840389728546,0.754156768321991,0.4571428596973419,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.754156768321991},{"x":0.40168067812919617,"y":0.754156768321991},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7731591463088989},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.35798320174217224,0.754156768321991,0.40168067812919617,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.754156768321991},{"x":0.3495798408985138,"y":0.754156768321991},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.3025210201740265,0.754156768321991,0.3495798408985138,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.754156768321991},{"x":0.29411765933036804,"y":0.754156768321991},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2873949706554413,0.754156768321991,0.29411765933036804,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.754156768321991},{"x":0.27899160981178284,"y":0.754156768321991},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.2521008551120758,0.754156768321991,0.27899160981178284,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.754156768321991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.754156768321991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.2050420194864273,0.754156768321991,0.24369747936725616,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2000420194864273,0.747156768321991,0.7848319458961487,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.6521008610725403,0.7802850604057312,0.6991596817970276,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6016806960105896,0.7802850604057312,0.6386554837226868,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.7802850604057312,0.5932773351669312,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7802850604057312},{"x":0.578151285648346,"y":0.7802850604057312},{"x":0.578151285648346,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5310924649238586,0.7802850604057312,0.578151285648346,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.4739495813846588,0.7802850604057312,0.5226891040802002,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7802850604057312},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7802850604057312},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.3949579894542694,0.7802850604057312,0.46554622054100037,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7802850604057312},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7802850604057312},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7980997562408447},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.35966387391090393,0.7802850604057312,0.38655462861061096,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7980997562408447},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.32436975836753845,0.7802850604057312,0.3512605130672455,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7980997562408447},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2840336263179779,0.7802850604057312,0.3176470696926117,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7980997562408447},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27731093764305115,0.7802850604057312,0.2823529541492462,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7980997562408447},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27231093764305114,0.7732850604057312,0.7041596817970276,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/yocZwAcaLuIGKOGM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/maJEnvdfrDbcmfAy.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/ZjgaGlLtqrikOnmJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00029948450637464765,0.00015953701621279864,0.9985114751663529,0.9990043302816903]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.14133016765117645},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1448931097984314},{"x":0.8285714387893677,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7865546345710754,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7882353067398071,0.14133016765117645,0.8285714387893677,0.15676960349082947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.14133016765117645},{"x":0.7865546345710754,"y":0.14133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7848739624023438,0.14133016765117645,0.7848739624023438,0.15320664644241333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.14133016765117645},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1448931097984314},{"x":0.8285714387893677,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7798739624023437,0.13433016765117645,0.8335714387893677,0.16376960349082947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6840336322784424,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6840336322784424,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6487395167350769,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.6487395167350769,0.1425178200006485,0.6840336322784424,0.15676960349082947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6453781723976135,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6420168280601501,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.1425178200006485,0.6453781723976135,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6369748115539551,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.6302521228790283,0.1425178200006485,0.6369748115539551,0.15558195114135742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6840336322784424,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6840336322784424,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6302521228790283,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6252521228790283,0.1355178200006485,0.6890336322784424,0.16376960349082947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6067227125167847,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.6067227125167847,0.1472684144973755,0.6369748115539551,0.15676960349082947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1472684144973755},{"x":0.605042040348053,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.1472684144973755,0.605042040348053,0.15439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5983613681793213,0.14026841449737548,0.6419748115539551,0.16376960349082947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5966386795043945,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5680672526359558,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴۵","boundary":[0.5680672526359558,0.14370545744895935,0.5966386795043945,0.15320664644241333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5966386795043945,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5680672526359558,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.13670545744895934,0.6016386795043945,0.16020664644241334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.1650831401348114},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1650831401348114},{"x":0.8285714387893677,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8033613562583923,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8033613562583923,0.1650831401348114,0.8285714387893677,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7983193397521973,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7932773232460022,0.1650831401348114,0.7983193397521973,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7882353067398071,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7764706015586853,0.1650831401348114,0.7882353067398071,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7344537973403931,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7344537973403931,0.1650831401348114,0.7714285850524902,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.1650831401348114,0.7378151416778564,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1650831401348114},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1650831401348114},{"x":0.8285714387893677,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7277731251716614,0.1580831401348114,0.8335714387893677,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6504201889038086,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6504201889038086,0.16627077758312225,0.6840336322784424,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6453781723976135,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6134454011917114,0.16627077758312225,0.6453781723976135,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6084033846855164,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18052256107330322},{"x":0.578151285648346,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.578151285648346,0.16627077758312225,0.6084033846855164,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5714285969734192,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5714285969734192,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5462185144424438,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5462185144424438,0.16627077758312225,0.5714285969734192,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5411764979362488,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5411764979362488,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.5142857432365417,0.16627077758312225,0.5411764979362488,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18052256107330322},{"x":0.507563054561615,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.507563054561615,0.16627077758312225,0.5109243988990784,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.16627077758312225},{"x":0.507563054561615,"y":0.16627077758312225},{"x":0.507563054561615,"y":0.18052256107330322},{"x":0.47058823704719543,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.47058823704719543,0.16627077758312225,0.507563054561615,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.16627077758312225},{"x":0.46554622054100037,"y":0.16627077758312225},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18052256107330322},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.43529412150382996,0.16627077758312225,0.46554622054100037,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4302521049976349,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3932773172855377,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.3932773172855377,0.16627077758312225,0.4302521049976349,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.16627077758312225},{"x":0.39159664511680603,"y":0.16627077758312225},{"x":0.39159664511680603,"y":0.18052256107330322},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38823530077934265,0.16627077758312225,0.39159664511680603,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3815126121044159,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3815126121044159,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3764705955982208,0.16627077758312225,0.3815126121044159,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.3327731192111969,0.16627077758312225,0.37142857909202576,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3025210201740265,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3025210201740265,0.16627077758312225,0.32605043053627014,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.16627077758312225},{"x":0.29579833149909973,"y":0.16627077758312225},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2705882489681244,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.2705882489681244,0.16627077758312225,0.29579833149909973,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.16627077758312225},{"x":0.267226904630661,"y":0.16627077758312225},{"x":0.267226904630661,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.2537815272808075,0.16627077758312225,0.267226904630661,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2504201829433441,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24873949587345123,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24873949587345123,0.16627077758312225,0.2504201829433441,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24537815153598785,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24201680719852448,0.16627077758312225,0.24537815153598785,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.16627077758312225},{"x":0.23529411852359772,"y":0.16627077758312225},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18052256107330322},{"x":0.206722691655159,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.206722691655159,0.16627077758312225,0.23529411852359772,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.16627077758312225},{"x":0.20336134731769562,"y":0.16627077758312225},{"x":0.20336134731769562,"y":0.18052256107330322},{"x":0.20000000298023224,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.20000000298023224,0.16627077758312225,0.20336134731769562,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18052256107330322},{"x":0.20000000298023224,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.19500000298023223,0.15927077758312225,0.6890336322784424,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8285714387893677,"y":0.19121140241622925},{"x":0.8285714387893677,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7815126180648804,0.1923990547657013,0.8285714387893677,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7630252242088318,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7630252242088318,0.19358669221401215,0.7798319458961487,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.19358669221401215,0.7613445520401001,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8285714387893677,"y":0.19121140241622925},{"x":0.8285714387893677,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7529832077026367,0.18658669221401214,0.8335714387893677,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8285714387893677,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7815126180648804,0.2125890702009201,0.8302521109580994,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7798319458961487,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22446556389331818},{"x":0.75126051902771,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.75126051902771,0.2125890702009201,0.7815126180648804,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.2125890702009201,0.7478991746902466,0.22446556389331818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8285714387893677,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7395378303527832,0.2055890702009201,0.8352521109580994,0.23027791154384614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8302521109580994,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8084033727645874,0.23396675288677216,0.8302521109580994,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8016806840896606,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8016806840896606,"y":0.24584323167800903},{"x":0.800000011920929,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.800000011920929,0.23396675288677216,0.8016806840896606,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8302521109580994,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24584323167800903},{"x":0.800000011920929,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.795000011920929,0.22696675288677215,0.8352521109580994,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7915966510772705,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7915966510772705,0.255344420671463,0.8302521109580994,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.255344420671463},{"x":0.7899159789085388,"y":0.255344420671463},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7865546345710754,0.255344420671463,0.7899159789085388,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7815546345710754,0.248344420671463,0.8352521109580994,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6638655662536621,0.19121140241622925,0.6840336322784424,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6605042219161987,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20546318590641022},{"x":0.658823549747467,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.19121140241622925,0.6605042219161987,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6201680898666382,0.19121140241622925,0.6521008610725403,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6134454011917114,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5747899413108826,0.19121140241622925,0.6134454011917114,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5697479248046875,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5378151535987854,0.19121140241622925,0.5697479248046875,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.19121140241622925,0.5327731370925903,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5008403658866882,0.19121140241622925,0.5226891040802002,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4957983195781708,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20546318590641022},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.47058823704719543,0.19121140241622925,0.4957983195781708,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.19121140241622925},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19121140241622925},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20546318590641022},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.19121140241622925,0.46890756487846375,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4605042040348053,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4605042040348053,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.4285714328289032,0.19121140241622925,0.4605042040348053,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.6722689270973206,0.21140141785144806,0.6840336322784424,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.21140141785144806,0.6689075827598572,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲۱","boundary":[0.6420168280601501,0.21140141785144806,0.6605042219161987,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6218487620353699,0.21140141785144806,0.6369748115539551,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6151260733604431,0.21140141785144806,0.6201680898666382,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.22684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.583193302154541,0.21140141785144806,0.610084056854248,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.21140141785144806},{"x":0.578151285648346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.578151285648346,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5747899413108826,0.21140141785144806,0.578151285648346,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5529412031173706,0.21140141785144806,0.5731092691421509,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5462185144424438,0.21140141785144806,0.5495798587799072,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.21140141785144806,0.5462185144424438,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5092437267303467,0.21140141785144806,0.5361344814300537,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5042017102241516,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5008403658866882,0.21140141785144806,0.5042017102241516,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.21140141785144806},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21140141785144806},{"x":0.49915966391563416,"y":0.22684085369110107},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.48067227005958557,0.21140141785144806,0.49915966391563416,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22684085369110107},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.47058823704719543,0.21140141785144806,0.4756302535533905,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22684085369110107},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46890756487846375,0.21140141785144806,0.4722689092159271,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.21140141785144806},{"x":0.462184876203537,"y":0.21140141785144806},{"x":0.462184876203537,"y":0.22684085369110107},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.43361344933509827,0.21140141785144806,0.462184876203537,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4285714328289032,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4252100884914398,0.21140141785144806,0.4285714328289032,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4268907606601715,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22684085369110107},{"x":0.40504202246665955,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.40504202246665955,0.21140141785144806,0.4268907606601715,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3966386616230011,0.21140141785144806,0.4000000059604645,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.21140141785144806,0.3983193337917328,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.21140141785144806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.21140141785144806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38655462861061096,0.21140141785144806,0.38823530077934265,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3680672347545624,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.3680672347545624,0.21140141785144806,0.3798319399356842,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.21140141785144806},{"x":0.364705890417099,"y":0.21140141785144806},{"x":0.364705890417099,"y":0.22684085369110107},{"x":0.35966387391090393,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.35966387391090393,0.21140141785144806,0.364705890417099,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.21140141785144806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.21140141785144806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3462184965610504,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.3462184965610504,0.21140141785144806,0.35630252957344055,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22684085369110107},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.32605043053627014,0.21140141785144806,0.34285715222358704,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.21140141785144806},{"x":0.32436975836753845,"y":0.21140141785144806},{"x":0.32436975836753845,"y":0.22684085369110107},{"x":0.32268908619880676,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.21140141785144806,0.32436975836753845,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۷۳-۳۸۸-۸","boundary":[0.5546218752861023,0.2327791005373001,0.6840336322784424,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5159664154052734,0.23396675288677216,0.5495798587799072,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4789915978908539,0.23396675288677216,0.5092437267303467,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24703088402748108},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.44873949885368347,0.23396675288677216,0.4756302535533905,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.235154390335083},{"x":0.4453781545162201,"y":0.235154390335083},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24703088402748108},{"x":0.440336138010025,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.440336138010025,0.235154390335083,0.4453781545162201,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.235154390335083},{"x":0.43697479367256165,"y":0.235154390335083},{"x":0.43697479367256165,"y":0.24703088402748108},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.42352941632270813,0.235154390335083,0.43697479367256165,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6789916157722473,0.25415676832199097,0.6840336322784424,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6352941393852234,0.25415676832199097,0.6739495992660522,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26840853691101074},{"x":0.605042040348053,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.605042040348053,0.25415676832199097,0.6285714507102966,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5815126299858093,0.25415676832199097,0.5983193516731262,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.25415676832199097,0.5714285969734192,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.5226891040802002,0.25415676832199097,0.5630252361297607,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.5025210380554199,0.25415676832199097,0.5193277597427368,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پورنوایی","boundary":[0.4571428596973419,0.25415676832199097,0.4941176474094391,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.25415676832199097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25415676832199097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.26840853691101074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44873949885368347,0.25415676832199097,0.45378151535987854,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.26840853691101074},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.42016807198524475,0.25415676832199097,0.4453781545162201,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3798319399356842,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.3798319399356842,0.25415676832199097,0.4151260554790497,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3781512677669525,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26840853691101074},{"x":0.34285715222358704,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجابی","boundary":[0.34285715222358704,0.25415676832199097,0.3781512677669525,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.25415676832199097},{"x":0.34285715222358704,"y":0.25415676832199097},{"x":0.34285715222358704,"y":0.26840853691101074},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33781513571739197,0.25415676832199097,0.34285715222358704,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3327731192111969,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3327731192111969,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3142857253551483,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.3142857253551483,0.25415676832199097,0.3327731192111969,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.25415676832199097},{"x":0.30756303668022156,"y":0.25415676832199097},{"x":0.30756303668022156,"y":0.26840853691101074},{"x":0.27563026547431946,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاهنده","boundary":[0.27563026547431946,0.25415676832199097,0.30756303668022156,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.25415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.25415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.26840853691101074},{"x":0.27394959330558777,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.25415676832199097,0.27563026547431946,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6504201889038086,0.275534451007843,0.6840336322784424,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6857143044471741,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31116390228271484},{"x":0.653781533241272,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.653781533241272,0.29572445154190063,0.6857143044471741,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6168067455291748,0.29572445154190063,0.6487395167350769,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.29572445154190063},{"x":0.610084056854248,"y":0.29572445154190063},{"x":0.610084056854248,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5966386795043945,0.29572445154190063,0.610084056854248,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5697479248046875,0.29572445154190063,0.5915966629981995,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5495798587799072,0.29572445154190063,0.5630252361297607,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.5159664154052734,0.29572445154190063,0.5445378422737122,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5109243988990784,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31116390228271484},{"x":0.507563054561615,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.507563054561615,0.29572445154190063,0.5109243988990784,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.29572445154190063},{"x":0.507563054561615,"y":0.29572445154190063},{"x":0.507563054561615,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48403361439704895,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.48403361439704895,0.29572445154190063,0.507563054561615,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48235294222831726,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4789915978908539,0.29572445154190063,0.48235294222831726,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4722689092159271,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4722689092159271,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.43697479367256165,0.29572445154190063,0.4722689092159271,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.29572445154190063},{"x":0.43865546584129333,"y":0.29572445154190063},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43529412150382996,0.29572445154190063,0.43865546584129333,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4000000059604645,0.29572445154190063,0.4302521049976349,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3932773172855377,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3932773172855377,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.3630252182483673,0.29572445154190063,0.3932773172855377,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.29572445154190063},{"x":0.35798320174217224,"y":0.29572445154190063},{"x":0.35798320174217224,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3478991687297821,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3478991687297821,0.29572445154190063,0.35798320174217224,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3462184965610504,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3462184965610504,"y":0.31116390228271484},{"x":0.32268908619880676,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.32268908619880676,0.29572445154190063,0.3462184965610504,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3176470696926117,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3176470696926117,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3025210201740265,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3025210201740265,0.29572445154190063,0.3176470696926117,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2974790036678314,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2974790036678314,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.2705882489681244,0.29572445154190063,0.2974790036678314,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.29572445154190063},{"x":0.26386556029319763,"y":0.29572445154190063},{"x":0.26386556029319763,"y":0.31116390228271484},{"x":0.26218488812446594,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26218488812446594,0.29572445154190063,0.26386556029319763,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.29572445154190063},{"x":0.26050421595573425,"y":0.29572445154190063},{"x":0.26050421595573425,"y":0.31116390228271484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.23529411852359772,0.29572445154190063,0.26050421595573425,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31116390228271484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23193277418613434,0.29572445154190063,0.23529411852359772,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31116390228271484},{"x":0.1915966421365738,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--نقشه","boundary":[0.1915966421365738,0.29572445154190063,0.22857142984867096,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.29572445154190063},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29572445154190063},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31116390228271484},{"x":0.18319328129291534,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.18319328129291534,0.29572445154190063,0.1899159699678421,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6521008610725403,0.31828978657722473,0.6840336322784424,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6084033846855164,0.31828978657722473,0.6470588445663452,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5697479248046875,0.3171021342277527,0.6016806960105896,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.3171021342277527,0.5647059082984924,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5327731370925903,0.3171021342277527,0.5546218752861023,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33135393261909485},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.49747899174690247,0.3171021342277527,0.5260504484176636,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵QK۹۹","boundary":[0.6168067455291748,0.34085512161254883,0.6823529601097107,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35391923785209656},{"x":0.18319328129291534,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17819328129291534,0.18421140241622924,0.6907143044471741,0.36091923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.6033613681793213,0.34085512161254883,0.6084033846855164,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"گ","boundary":[0.5949580073356628,0.34085512161254883,0.6000000238418579,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5848739743232727,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"والف","boundary":[0.5697479248046875,0.34085512161254883,0.5848739743232727,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5546218752861023,0.34085512161254883,0.5596638917922974,0.3527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.5496218752861023,0.3338551216125488,0.6134033846855164,0.3597315855026245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7899159789085388,0.2779097259044647,0.8302521109580994,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7865546345710754,0.2779097259044647,0.7899159789085388,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7815546345710754,0.2709097259044647,0.8352521109580994,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7949579954147339,0.2992874085903168,0.8285714387893677,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7915966510772705,0.2992874085903168,0.7949579954147339,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8016806840896606,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.800000011920929,0.31828978657722473,0.8285714387893677,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7949579954147339,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7697479128837585,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7680672407150269,0.3194774389266968,0.7949579954147339,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7697479128837585,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.3194774389266968,0.7697479128837585,0.33135393261909485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8302521109580994,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7597058963775635,0.2934750609397888,0.8352521109580994,0.33597862792015076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.3420427441596985},{"x":0.831932783126831,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8302521109580994,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8168067336082458,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8184874057769775,0.3420427441596985,0.8302521109580994,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8134453892707825,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7949579954147339,0.34085512161254883,0.8134453892707825,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7882353067398071,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7579832077026367,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7596638798713684,0.3396674692630768,0.7865546345710754,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3396674692630768},{"x":0.831932783126831,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7579832077026367,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7546638798713684,0.3326674692630768,0.8352521109580994,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3776721954345703},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8151260614395142,0.3693586587905884,0.8285714387893677,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7915966510772705,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7915966510772705,0.3693586587905884,0.8134453892707825,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7647058963775635,0.3693586587905884,0.7848739624023438,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7579832077026367,"y":0.37885984778404236},{"x":0.756302535533905,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.3705463111400604,0.7579832077026367,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3776721954345703},{"x":0.756302535533905,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.751302535533905,0.3623586587905884,0.8335714387893677,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۸۱/۶۳۴۰۹۵۵۸","boundary":[0.5949580073356628,0.36579573154449463,0.6840336322784424,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.3587957315444946,0.6890336322784424,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8285714387893677,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8285714387893677,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8016806840896606,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8016806840896606,0.3871733844280243,0.8285714387893677,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7983193397521973,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7411764860153198,0.3871733844280243,0.7983193397521973,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7226890921592712,0.3871733844280243,0.7344537973403931,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.3871733844280243,0.7193277478218079,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8285714387893677,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8285714387893677,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7109664034843445,0.3801733844280243,0.8335714387893677,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39667457342147827},{"x":0.63193279504776,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۲۰۵۸۰۴","boundary":[0.63193279504776,0.38836103677749634,0.6840336322784424,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39667457342147827},{"x":0.63193279504776,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.38136103677749633,0.6890336322784424,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.4097387194633484,0.5428571701049805,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.507563054561615,"y":0.4097387194633484},{"x":0.507563054561615,"y":0.4228028357028961},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45546218752861023,0.4097387194633484,0.507563054561615,0.4228028357028961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42399048805236816},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4504621875286102,0.4027387194633484,0.5478571701049805,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6201680898666382,0.43349167704582214,0.6504201889038086,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5949580073356628,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5949580073356628,0.43349167704582214,0.6151260733604431,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.5747899413108826,0.4346793293952942,0.5882353186607361,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.4346793293952942,0.5747899413108826,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5394958257675171,0.4346793293952942,0.5680672526359558,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4924369752407074,0.43586698174476624,0.5327731370925903,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4874369752407074,0.42886698174476623,0.6554201889038086,0.4523681707382202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.43349167704582214},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43349167704582214},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3781512677669525,0.43349167704582214,0.40672269463539124,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4346793293952942},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4346793293952942},{"x":0.37478992342948914,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3495798408985138,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متینی","boundary":[0.3495798408985138,0.4346793293952942,0.37478992342948914,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3445378243923187,"y":0.44655582308769226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.32268908619880676,0.4346793293952942,0.3445378243923187,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4346793293952942},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4346793293952942},{"x":0.32436975836753845,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3193277418613434,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3193277418613434,0.4346793293952942,0.32436975836753845,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4477434754371643},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.27899160981178284,0.4346793293952942,0.3142857253551483,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.23361344635486603,0.4346793293952942,0.2722689211368561,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43349167704582214},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44655582308769226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22861344635486602,0.4276793293952942,0.41172269463539124,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.43349167704582214},{"x":0.88067227602005,"y":0.43349167704582214},{"x":0.88067227602005,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8571428656578064,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.8571428656578064,0.43349167704582214,0.88067227602005,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8504201769828796,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8504201769828796,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.826890766620636,0.43349167704582214,0.8504201769828796,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8184874057769775,0.4346793293952942,0.8218487501144409,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7865546345710754,0.4346793293952942,0.8151260614395142,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.43586698174476624,0.7815126180648804,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4572446644306183},{"x":0.88067227602005,"y":0.4572446644306183},{"x":0.88067227602005,"y":0.470308780670166},{"x":0.8420168161392212,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8420168161392212,0.4572446644306183,0.88067227602005,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8369747996330261,"y":0.470308780670166},{"x":0.805042028427124,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.805042028427124,0.4572446644306183,0.8369747996330261,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8016806840896606,"y":0.470308780670166},{"x":0.7983193397521973,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7983193397521973,0.4572446644306183,0.8016806840896606,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7932773232460022,"y":0.470308780670166},{"x":0.756302535533905,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.756302535533905,0.4572446644306183,0.7932773232460022,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4572446644306183},{"x":0.75126051902771,"y":0.4572446644306183},{"x":0.75126051902771,"y":0.470308780670166},{"x":0.7109243869781494,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7109243869781494,0.4572446644306183,0.75126051902771,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4346793293952942},{"x":0.88067227602005,"y":0.43349167704582214},{"x":0.88067227602005,"y":0.470308780670166},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7042437148094177,0.4276793293952942,0.88567227602005,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4572446644306183},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.38823530077934265,0.4572446644306183,0.40672269463539124,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3495798408985138,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.3495798408985138,0.4572446644306183,0.3815126121044159,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4572446644306183},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3025210201740265,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.3025210201740265,0.4572446644306183,0.34285715222358704,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2991596758365631,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2705882489681244,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.2705882489681244,0.4572446644306183,0.2991596758365631,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2722689211368561,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655462324619293,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.4572446644306183,0.2722689211368561,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.45605701208114624},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4572446644306183},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.2218487411737442,0.45605701208114624,0.26218488812446594,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21008403599262238,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21008403599262238,"y":0.470308780670166},{"x":0.18487395346164703,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.18487395346164703,0.45605701208114624,0.21008403599262238,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4572446644306183},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47149643301963806},{"x":0.18487395346164703,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.17987395346164703,0.44905701208114623,0.41172269463539124,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6487395167350769,"y":0.470308780670166},{"x":0.610084056854248,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.610084056854248,0.4572446644306183,0.6487395167350769,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6033613681793213,"y":0.470308780670166},{"x":0.578151285648346,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.578151285648346,0.4572446644306183,0.6033613681793213,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5747899413108826,"y":0.470308780670166},{"x":0.5714285969734192,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.4572446644306183,0.5747899413108826,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5411764979362488,0.4572446644306183,0.5680672526359558,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.45843231678009033},{"x":0.534453809261322,"y":0.4572446644306183},{"x":0.534453809261322,"y":0.470308780670166},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4957983195781708,0.45843231678009033,0.534453809261322,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.6184874176979065,0.48099762201309204,0.6504201889038086,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.5915966629981995,0.48099762201309204,0.6134454011917114,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48099762201309204},{"x":0.583193302154541,"y":0.48099762201309204},{"x":0.583193302154541,"y":0.4952494204044342},{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.561344563961029,0.48099762201309204,0.583193302154541,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.48099762201309204,0.5579832196235657,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.5126050710678101,0.48099762201309204,0.5495798587799072,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.48099762201309204},{"x":0.507563054561615,"y":0.48099762201309204},{"x":0.507563054561615,"y":0.4952494204044342},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.46722689270973206,0.48099762201309204,0.507563054561615,0.4952494204044342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49406176805496216},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.4514323167800903,0.6554201889038086,0.5010617680549622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.48099762201309204},{"x":0.88067227602005,"y":0.48099762201309204},{"x":0.88067227602005,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8521008491516113,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8521008491516113,0.48099762201309204,0.88067227602005,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8084033727645874,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.8084033727645874,0.48099762201309204,0.8470588326454163,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.48099762201309204},{"x":0.805042028427124,"y":0.48099762201309204},{"x":0.805042028427124,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8016806840896606,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8016806840896606,0.48099762201309204,0.805042028427124,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7966386675834656,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7966386675834656,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.7596638798713684,0.48099762201309204,0.7966386675834656,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پزوهش","boundary":[0.7142857313156128,0.48099762201309204,0.7546218633651733,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.48099762201309204},{"x":0.88067227602005,"y":0.48099762201309204},{"x":0.88067227602005,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7092857313156128,0.47399762201309203,0.88567227602005,0.5010617680549622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5059382319450378},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5059382319450378},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.8285714387893677,0.5059382319450378,0.8789916038513184,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5059382319450378},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5059382319450378},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8235714387893677,0.49893823194503784,0.8839916038513184,0.5224394507408142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.529691219329834},{"x":0.8773109316825867,"y":0.529691219329834},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8655462265014648,0.529691219329834,0.8773109316825867,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.529691219329834},{"x":0.8605042099952698,"y":0.529691219329834},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8302521109580994,0.529691219329834,0.8605042099952698,0.5439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.529691219329834},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8252521109580994,0.522691219329834,0.8823109316825867,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.5356294512748718,0.7546218633651733,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5498812198638916},{"x":0.702521026134491,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.702521026134491,0.5356294512748718,0.7462185025215149,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6605042219161987,0.5356294512748718,0.6957983374595642,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6134454011917114,0.5356294512748718,0.6521008610725403,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5498812198638916},{"x":0.578151285648346,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.578151285648346,0.5356294512748718,0.6067227125167847,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.5378151535987854,0.5356294512748718,0.5697479248046875,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5328151535987854,0.5286294512748718,0.7596218633651733,0.5568812198638916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5724465847015381},{"x":0.848739504814148,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.848739504814148,0.5570071339607239,0.8773109316825867,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5724465847015381},{"x":0.848739504814148,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.843739504814148,0.5500071339607239,0.8823109316825867,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5641329884529114},{"x":0.729411780834198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.729411780834198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مود","boundary":[0.7092437148094177,0.5641329884529114,0.729411780834198,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.6554622054100037,0.5641329884529114,0.7042016983032227,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.5641329884529114,0.6487395167350769,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6285714507102966,0.5641329884529114,0.6352941393852234,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5764706134796143,0.5641329884529114,0.6218487620353699,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5394958257675171,0.5641329884529114,0.5697479248046875,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5126050710678101,0.5641329884529114,0.5327731370925903,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5819477438926697},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.5641329884529114,0.5025210380554199,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.4436974823474884,0.5641329884529114,0.4907563030719757,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5641329884529114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5641329884529114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.4100840389728546,0.5641329884529114,0.43697479367256165,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.38823530077934265,0.5641329884529114,0.4084033668041229,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5819477438926697},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.35798320174217224,0.5641329884529114,0.3831932842731476,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.5641329884529114,0.3529411852359772,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5641329884529114},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5641329884529114},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5819477438926697},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.30924370884895325,0.5641329884529114,0.34117648005485535,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.2571428716182709,0.5641329884529114,0.3025210201740265,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5819477438926697},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجابی","boundary":[0.20840336382389069,0.5641329884529114,0.2504201829433441,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7478991746902466,0.5926365852355957,0.7529411911964417,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.7193277478218079,0.5914489030838013,0.7411764860153198,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاهنده","boundary":[0.6756302714347839,0.5902612805366516,0.7109243869781494,0.6057007312774658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6068883538246155},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20340336382389068,0.5571329884529114,0.7596218633651733,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.570071280002594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.570071280002594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.570071280002594,0.7546218633651733,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.570071280002594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.7092437148094177,0.570071280002594,0.7462185025215149,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.570071280002594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.570071280002594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.563071280002594,0.7596218633651733,0.5853848166465759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.8201680779457092,0.6163895726203918,0.8789916038513184,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7831932902336121,0.6163895726203918,0.8134453892707825,0.6306413412094116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7781932902336121,0.6093895726203918,0.8839916038513184,0.6376413412094116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6567695736885071},{"x":0.853781521320343,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.853781521320343,0.6425178050994873,0.8773109316825867,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6425178050994873},{"x":0.848739504814148,"y":0.6425178050994873},{"x":0.848739504814148,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.8302521109580994,0.6425178050994873,0.848739504814148,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7949579954147339,0.6425178050994873,0.8235294222831726,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7899579954147339,0.6355178050994873,0.8823109316825867,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.6175771951675415,0.7546218633651733,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.6974790096282959,0.6175771951675415,0.7462185025215149,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.6655462384223938,0.6175771951675415,0.6907563209533691,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.6436975002288818,0.6175771951675415,0.6621848940849304,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.6084033846855164,0.6175771951675415,0.6369748115539551,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.6163895726203918,0.6000000238418579,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5462185144424438,0.6163895726203918,0.5882353186607361,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6306413412094116},{"x":0.507563054561615,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.507563054561615,0.6163895726203918,0.5394958257675171,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.6437054872512817,0.7529411911964417,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7260504364967346,0.6437054872512817,0.7462185025215149,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6840336322784424,0.6425178050994873,0.7176470756530762,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.63193279504776,0.6425178050994873,0.6756302714347839,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.5966386795043945,0.6413301825523376,0.6252101063728333,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.6662707924842834,0.7546218633651733,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7058823704719543,0.6662707924842834,0.7462185025215149,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.665083110332489},{"x":0.6991596817970276,"y":0.665083110332489},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6521008610725403,0.665083110332489,0.6991596817970276,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.665083110332489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.665083110332489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6828978657722473},{"x":0.610084056854248,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.610084056854248,0.665083110332489,0.6470588445663452,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.665083110332489},{"x":0.6016806960105896,"y":0.665083110332489},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.665083110332489,0.6016806960105896,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.665083110332489},{"x":0.5899159908294678,"y":0.665083110332489},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6828978657722473},{"x":0.561344563961029,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.561344563961029,0.665083110332489,0.5899159908294678,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.665083110332489},{"x":0.5529412031173706,"y":0.665083110332489},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5210084319114685,0.665083110332489,0.5529412031173706,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.684085488319397},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.502563054561615,0.6082018904685974,0.7579411911964417,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8705882430076599,0.6674584150314331,0.8789916038513184,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8638655543327332,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8638655543327332,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8134453892707825,0.6674584150314331,0.8638655543327332,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8084453892707825,0.6604584150314331,0.8839916038513184,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8789916038513184,"y":0.705463171005249},{"x":0.8571428656578064,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8571428656578064,0.6923990249633789,0.8789916038513184,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8504201769828796,"y":0.705463171005249},{"x":0.8184874057769775,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8184874057769775,0.6923990249633789,0.8504201769828796,0.705463171005249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8789916038513184,"y":0.705463171005249},{"x":0.8184874057769775,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8134874057769775,0.6853990249633789,0.8839916038513184,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.7126050591468811,0.6935867071151733,0.7445378303527832,0.7030878663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.694774329662323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.694774329662323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.694774329662323,0.7546218633651733,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.6865867071151733,0.7596218633651733,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8521008491516113,0.7185273170471191,0.8773109316825867,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8184874057769775,0.7185273170471191,0.8436974883079529,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8134874057769775,0.7115273170471191,0.8823109316825867,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.7185273170471191,0.7546218633651733,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7277311086654663,0.7185273170471191,0.7462185025215149,0.7304037809371948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7227311086654663,0.7115273170471191,0.7596218633651733,0.7374037809371948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7565320730209351},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8302521109580994,0.7434679269790649,0.8789916038513184,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7565320730209351},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8252521109580994,0.7364679269790649,0.8839916038513184,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.7470308542251587,0.7546218633651733,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7479411911964416,0.7400308542251587,0.7596218633651733,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8369747996330261,0.7684085369110107,0.8773109316825867,0.7814726829528809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8319747996330261,0.7614085369110107,0.8823109316825867,0.7884726829528809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.7731591463088989,0.7546218633651733,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7479411911964416,0.7661591463088989,0.7596218633651733,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8789916038513184,"y":0.794536828994751},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8504201769828796,0.7933491468429565,0.8789916038513184,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8403361439704895,0.7933491468429565,0.8436974883079529,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.8201680779457092,0.7933491468429565,0.8386554718017578,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8084033727645874,0.7933491468429565,0.8117647171020508,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8789916038513184,"y":0.794536828994751},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8034033727645874,0.7863491468429565,0.8839916038513184,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.7980997562408447,0.7546218633651733,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7479411911964416,0.7910997562408447,0.7596218633651733,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7529411911964417,"y":0.805225670337677},{"x":0.7529411911964417,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7921615242958069,0.7529411911964417,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7428571581840515,"y":0.805225670337677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۴۰۰۰۰","boundary":[0.6924369931221008,0.7921615242958069,0.7428571581840515,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6605042219161987,0.7933491468429565,0.6857143044471741,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7529411911964417,"y":0.805225670337677},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6555042219161987,0.7851615242958069,0.7579411911964417,0.812225670337677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8313539028167725},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8453781604766846,0.8182897567749023,0.8789916038513184,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8313539028167725},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8403781604766846,0.8112897567749023,0.8839916038513184,0.8383539028167725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۷۳-۳۸۸-۸","boundary":[0.5915966629981995,0.8194774389266968,0.7445378303527832,0.8301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.8194774389266968,0.7546218633651733,0.8301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.8124774389266968,0.7596218633651733,0.8371662802696228],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/wZlhpinljMuHgnTM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/sQtGKDhMWxfiRUKe.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/AfIDOWCLbeVwwHwG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016955017492550762,0.00016800006169321417,0.9984888778934959,0.9993245157442298]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8924369812011719,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8924369812011719,"y":0.16627077758312225},{"x":0.8100840449333191,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.8100840449333191,0.14845605194568634,0.8924369812011719,0.16627077758312225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8924369812011719,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8924369812011719,"y":0.16627077758312225},{"x":0.8100840449333191,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8050840449333191,0.14145605194568633,0.8974369812011719,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8705882430076599,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8705882430076599,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8621848821640015,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8621848821640015,0.17695961892604828,0.8705882430076599,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.17695961892604828},{"x":0.853781521320343,"y":0.17695961892604828},{"x":0.853781521320343,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعانت","boundary":[0.7983193397521973,0.17695961892604828,0.853781521320343,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7899159789085388,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7899159789085388,"y":0.19714964926242828},{"x":0.778151273727417,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.778151273727417,0.17695961892604828,0.7899159789085388,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.7210084199905396,0.17695961892604828,0.7714285850524902,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منان","boundary":[0.6857143044471741,0.17695961892604828,0.7126050591468811,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.17695961892604828,0.6773109436035156,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.17695961892604828,0.6621848940849304,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19714964926242828},{"x":0.610084056854248,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فضل","boundary":[0.610084056854248,0.17695961892604828,0.6420168280601501,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6016806960105896,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5865546464920044,0.17695961892604828,0.6016806960105896,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.17695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.17695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5378151535987854,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یکتای","boundary":[0.5378151535987854,0.17695961892604828,0.578151285648346,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5193277597427368,0.17695961892604828,0.5310924649238586,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19714964926242828},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همتا","boundary":[0.48403361439704895,0.17695961892604828,0.5142857432365417,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4756302535533905,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4756302535533905,"y":0.19714964926242828},{"x":0.46722689270973206,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.17695961892604828,0.4756302535533905,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.19714964926242828},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45210084319114685,0.17695961892604828,0.4588235318660736,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4084033668041229,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.4084033668041229,0.17695961892604828,0.4436974823474884,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3983193337917328,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3983193337917328,"y":0.19714964926242828},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.17695961892604828,0.3983193337917328,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3831932842731476,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3831932842731476,"y":0.19714964926242828},{"x":0.33781513571739197,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.33781513571739197,0.17695961892604828,0.3831932842731476,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3294117748737335,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3294117748737335,"y":0.19714964926242828},{"x":0.29579833149909973,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.29579833149909973,0.17695961892604828,0.3294117748737335,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2873949706554413,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2873949706554413,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.2235294133424759,0.17695961892604828,0.2873949706554413,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828},{"x":0.16638655960559845,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.16638655960559845,0.17695961892604828,0.21344538033008575,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.17695961892604828},{"x":0.15798319876194,"y":0.17695961892604828},{"x":0.15798319876194,"y":0.19714964926242828},{"x":0.10588235408067703,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.10588235408067703,0.17695961892604828,0.15798319876194,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8941176533699036,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8941176533699036,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8521008491516113,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.8521008491516113,0.20902612805366516,0.8941176533699036,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8436974883079529,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8436974883079529,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8352941274642944,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8352941274642944,0.20902612805366516,0.8436974883079529,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.20902612805366516},{"x":0.826890766620636,"y":0.20902612805366516},{"x":0.826890766620636,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7798319458961487,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7798319458961487,0.20902612805366516,0.826890766620636,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7495798468589783,0.20902612805366516,0.7697479128837585,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7058823704719543,0.20902612805366516,0.7411764860153198,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6873949766159058,0.20902612805366516,0.6974790096282959,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتمام","boundary":[0.6470588445663452,0.20902612805366516,0.6789916157722473,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.5983193516731262,0.20902612805366516,0.6386554837226868,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22921615839004517},{"x":0.561344563961029,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.561344563961029,0.20902612805366516,0.5899159908294678,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.20902612805366516},{"x":0.556302547454834,"y":0.20902612805366516},{"x":0.556302547454834,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.20902612805366516,0.556302547454834,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.20902612805366516,0.5428571701049805,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4924369752407074,0.20902612805366516,0.5277311205863953,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4739495813846588,0.20902612805366516,0.48403361439704895,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.20902612805366516},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20902612805366516},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22921615839004517},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.43361344933509827,0.20902612805366516,0.46554622054100037,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.20902612805366516},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20902612805366516},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22921615839004517},{"x":0.364705890417099,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.364705890417099,0.20902612805366516,0.42352941632270813,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.20902612805366516},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20902612805366516},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.3344537913799286,0.20902612805366516,0.35630252957344055,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.20902612805366516},{"x":0.32605043053627014,"y":0.20902612805366516},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22921615839004517},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29579833149909973,0.20902612805366516,0.32605043053627014,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.2386554628610611,0.20902612805366516,0.2873949706554413,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22921615839004517},{"x":0.1731092482805252,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.1731092482805252,0.20902612805366516,0.23025210201740265,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.20902612805366516},{"x":0.16470588743686676,"y":0.20902612805366516},{"x":0.16470588743686676,"y":0.22921615839004517},{"x":0.10588235408067703,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.10588235408067703,0.20902612805366516,0.16470588743686676,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.2422802895307541},{"x":0.8941176533699036,"y":0.2422802895307541},{"x":0.8941176533699036,"y":0.26365795731544495},{"x":0.8504201769828796,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.8504201769828796,0.2422802895307541,0.8941176533699036,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.2422802895307541},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2422802895307541},{"x":0.8420168161392212,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7949579954147339,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7949579954147339,0.2422802895307541,0.8420168161392212,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26365795731544495},{"x":0.778151273727417,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.2422802895307541,0.7865546345710754,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7714285850524902,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7243697643280029,0.2422802895307541,0.7714285850524902,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6722689270973206,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6722689270973206,0.2422802895307541,0.7159664034843445,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6252101063728333,0.2422802895307541,0.6638655662536621,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.2422802895307541,0.6168067455291748,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.5478991866111755,0.2422802895307541,0.6016806960105896,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5109243988990784,0.2422802895307541,0.5394958257675171,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.2422802895307541,0.5025210380554199,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2422802895307541},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2422802895307541},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26365795731544495},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.46722689270973206,0.2422802895307541,0.48403361439704895,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4605042040348053,"y":0.26365795731544495},{"x":0.43697479367256165,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.43697479367256165,0.2422802895307541,0.4605042040348053,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4268907606601715,"y":0.26365795731544495},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.36974790692329407,0.2422802895307541,0.4268907606601715,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3613445460796356,"y":0.26365795731544495},{"x":0.32436975836753845,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.32436975836753845,0.2422802895307541,0.3613445460796356,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3176470696926117,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.2504201829433441,0.2422802895307541,0.3176470696926117,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.2422802895307541},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2422802895307541},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26365795731544495},{"x":0.16806723177433014,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.16806723177433014,0.2422802895307541,0.24201680719852448,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.2422802895307541},{"x":0.1596638709306717,"y":0.2422802895307541},{"x":0.1596638709306717,"y":0.26365795731544495},{"x":0.15126051008701324,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15126051008701324,0.2422802895307541,0.1596638709306717,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2422802895307541},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2422802895307541},{"x":0.1445378214120865,"y":0.26365795731544495},{"x":0.10588235408067703,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.10588235408067703,0.2422802895307541,0.1445378214120865,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8924369812011719,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8924369812011719,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.8521008491516113,0.2719714939594269,0.8924369812011719,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استانها","boundary":[0.8016806840896606,0.2719714939594269,0.8436974883079529,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.7663865685462952,0.2719714939594269,0.7932773232460022,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2921615242958069},{"x":0.729411780834198,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.729411780834198,0.2719714939594269,0.7579832077026367,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7193277478218079,0.2719714939594269,0.7243697643280029,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6941176652908325,0.2719714939594269,0.7058823704719543,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.658823549747467,0.2719714939594269,0.6857143044471741,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6235294342041016,0.2719714939594269,0.6487395167350769,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5966386795043945,0.2719714939594269,0.6151260733604431,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانم","boundary":[0.5697479248046875,0.2719714939594269,0.5932773351669312,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.5176470875740051,0.2719714939594269,0.5596638917922974,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.4722689092159271,0.2719714939594269,0.5092437267303467,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2719714939594269},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2719714939594269},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.2719714939594269,0.46554622054100037,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2719714939594269},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2719714939594269},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.3949579894542694,0.2719714939594269,0.44873949885368347,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.2719714939594269},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.35798320174217224,0.2719714939594269,0.38655462861061096,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2921615242958069},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.33949580788612366,0.2719714939594269,0.3495798408985138,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3210084140300751,0.2719714939594269,0.3310924470424652,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2921615242958069},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.29243698716163635,0.2719714939594269,0.3126050531864166,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگواران","boundary":[0.21680672466754913,0.2719714939594269,0.2840336263179779,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2921615242958069},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.20336134731769562,0.2719714939594269,0.20840336382389069,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2921615242958069},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.16470588743686676,0.2719714939594269,0.20336134731769562,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2719714939594269},{"x":0.1563025265932083,"y":0.2719714939594269},{"x":0.1563025265932083,"y":0.2921615242958069},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.10588235408067703,0.2719714939594269,0.1563025265932083,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.8672268986701965,0.3052256405353546,0.8941176533699036,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حبیبی","boundary":[0.8218487501144409,0.3052256405353546,0.8588235378265381,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8134453892707825,0.3052256405353546,0.8184874057769775,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3052256405353546},{"x":0.805042028427124,"y":0.3052256405353546},{"x":0.805042028427124,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.7546218633651733,0.3052256405353546,0.805042028427124,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3254156708717346},{"x":0.702521026134491,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.702521026134491,0.3052256405353546,0.7462185025215149,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3254156708717346},{"x":0.658823549747467,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عليها","boundary":[0.658823549747467,0.3052256405353546,0.6941176652908325,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.3052256405353546,0.6605042219161987,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5983193516731262,0.3052256405353546,0.6470588445663452,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.5512605309486389,0.3052256405353546,0.5899159908294678,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3254156708717346},{"x":0.507563054561615,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.507563054561615,0.3052256405353546,0.5428571701049805,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.48571428656578064,0.3052256405353546,0.5042017102241516,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.3052256405353546,0.48067227005958557,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3052256405353546},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3052256405353546},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3254156708717346},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.42016807198524475,0.3052256405353546,0.46890756487846375,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"حسين","boundary":[0.3680672347545624,0.3052256405353546,0.4100840389728546,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3052256405353546},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عزالدین","boundary":[0.3025210201740265,0.3052256405353546,0.35966387391090393,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3254156708717346},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.3052256405353546,0.2991596758365631,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.24873949587345123,0.3052256405353546,0.2857142984867096,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3254156708717346},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عباسعلی","boundary":[0.1747899204492569,0.3052256405353546,0.24033613502979279,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.3052256405353546},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3052256405353546},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3254156708717346},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سندگل","boundary":[0.11764705926179886,0.3052256405353546,0.16638655960559845,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3052256405353546},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3052256405353546},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3254156708717346},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10588235408067703,0.3052256405353546,0.11260504275560379,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.8436974883079529,0.33610451221466064,0.8924369812011719,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8352941274642944,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7966386675834656,0.33610451221466064,0.8352941274642944,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7932773232460022,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.7697479128837585,0.33610451221466064,0.7932773232460022,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیضی","boundary":[0.7243697643280029,0.33610451221466064,0.7613445520401001,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.33610451221466064,0.7210084199905396,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3574821949005127},{"x":0.658823549747467,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.658823549747467,0.33610451221466064,0.7092437148094177,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.6117647290229797,0.33610451221466064,0.6504201889038086,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5815126299858093,0.33610451221466064,0.6016806960105896,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.5411764979362488,0.33610451221466064,0.5747899413108826,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.33610451221466064},{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.529411792755127,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.33610451221466064,0.529411792755127,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5142857432365417,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4638655483722687,0.33610451221466064,0.5142857432365417,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.4100840389728546,0.33610451221466064,0.45546218752861023,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یوسفی","boundary":[0.3613445460796356,0.33610451221466064,0.4000000059604645,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3529411852359772,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3478991687297821,0.33610451221466064,0.3529411852359772,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.33610451221466064},{"x":0.33949580788612366,"y":0.33610451221466064},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3574821949005127},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.30588236451148987,0.33610451221466064,0.33949580788612366,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2974790036678314,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3574821949005127},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایم","boundary":[0.26218488812446594,0.33610451221466064,0.2974790036678314,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.33610451221466064},{"x":0.26386556029319763,"y":0.33610451221466064},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3574821949005127},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.33610451221466064,0.26386556029319763,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8941176533699036,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3574821949005127},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10088235408067703,0.16995961892604827,0.8991176533699036,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.3776721954345703},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3776721954345703},{"x":0.8705882430076599,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8588235378265381,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8588235378265381,0.3776721954345703,0.8705882430076599,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3776721954345703},{"x":0.853781521320343,"y":0.3776721954345703},{"x":0.853781521320343,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8033613562583923,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتیبانی","boundary":[0.8033613562583923,0.3776721954345703,0.853781521320343,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7949579954147339,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7714285850524902,0.3776721954345703,0.7949579954147339,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7579832077026367,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.7243697643280029,0.3776721954345703,0.7579832077026367,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39667457342147827},{"x":0.707563042640686,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.3776721954345703,0.7159664034843445,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6571428775787354,0.3776721954345703,0.6991596817970276,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.6201680898666382,0.3776721954345703,0.6487395167350769,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3776721954345703},{"x":0.610084056854248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.610084056854248,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5697479248046875,0.3776721954345703,0.610084056854248,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39667457342147827},{"x":0.529411792755127,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.529411792755127,0.3776721954345703,0.5596638917922974,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.3776721954345703,0.5193277597427368,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4571428596973419,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4571428596973419,0.3776721954345703,0.5042017102241516,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3776721954345703},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3776721954345703},{"x":0.44873949885368347,"y":0.39667457342147827},{"x":0.40504202246665955,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.40504202246665955,0.3776721954345703,0.44873949885368347,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39667457342147827},{"x":0.34117648005485535,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.34117648005485535,0.3776721954345703,0.3949579894542694,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39667457342147827},{"x":0.32436975836753845,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32436975836753845,0.3776721954345703,0.3327731192111969,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3176470696926117,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2823529541492462,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.2823529541492462,0.3776721954345703,0.3176470696926117,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3776721954345703},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3776721954345703},{"x":0.27394959330558777,"y":0.39667457342147827},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.23361344635486603,0.3776721954345703,0.27394959330558777,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2235294133424759,0.3776721954345703,0.22857142984867096,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.1747899204492569,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.1747899204492569,0.3776721954345703,0.21512605249881744,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.3776721954345703},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3776721954345703},{"x":0.16470588743686676,"y":0.39667457342147827},{"x":0.12100840359926224,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.12100840359926224,0.3776721954345703,0.16470588743686676,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3776721954345703},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3776721954345703},{"x":0.11260504275560379,"y":0.39667457342147827},{"x":0.10588235408067703,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10588235408067703,0.3776721954345703,0.11260504275560379,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.40855106711387634},{"x":0.8924369812011719,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8924369812011719,"y":0.42636579275131226},{"x":0.8386554718017578,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.8386554718017578,0.40855106711387634,0.8924369812011719,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.4097387194633484},{"x":0.831932783126831,"y":0.4097387194633484},{"x":0.831932783126831,"y":0.42636579275131226},{"x":0.8218487501144409,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8218487501144409,0.4097387194633484,0.831932783126831,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8134453892707825,"y":0.40855106711387634},{"x":0.8134453892707825,"y":0.42636579275131226},{"x":0.778151273727417,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داریم","boundary":[0.7764706015586853,0.4097387194633484,0.8134453892707825,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4097387194633484},{"x":0.778151273727417,"y":0.4097387194633484},{"x":0.778151273727417,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.4097387194633484,0.778151273727417,0.4275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3776721954345703},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3776721954345703},{"x":0.8924369812011719,"y":0.4275534451007843},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10088235408067703,0.3706721954345703,0.8974369812011719,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8689075708389282,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8689075708389282,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8588235378265381,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8588235378265381,0.44655582308769226,0.8689075708389282,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8521008491516113,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8521008491516113,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8033613562583923,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.8033613562583923,0.44655582308769226,0.8521008491516113,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7949579954147339,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7529411911964417,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7529411911964417,0.44655582308769226,0.7949579954147339,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6957983374595642,0.44655582308769226,0.7445378303527832,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6268907785415649,0.44655582308769226,0.6873949766159058,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5731092691421509,0.44655582308769226,0.6184874176979065,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46912112832069397},{"x":0.556302547454834,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.44655582308769226,0.5630252361297607,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5478991866111755,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5142857432365417,0.44655582308769226,0.5478991866111755,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46912112832069397},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.46722689270973206,0.44655582308769226,0.5058823823928833,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.44655582308769226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44655582308769226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46912112832069397},{"x":0.462184876203537,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.44655582308769226,0.46722689270973206,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.44655582308769226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.44655582308769226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.4151260554790497,0.44655582308769226,0.45378151535987854,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.44655582308769226},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44655582308769226},{"x":0.40672269463539124,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.3764705955982208,0.44655582308769226,0.40672269463539124,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3680672347545624,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3310924470424652,0.44655582308769226,0.3680672347545624,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.44655582308769226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.44655582308769226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.2840336263179779,0.44655582308769226,0.32268908619880676,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.44655582308769226},{"x":0.27394959330558777,"y":0.44655582308769226},{"x":0.27394959330558777,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.22689075767993927,0.44655582308769226,0.27394959330558777,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21008403599262238,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21008403599262238,0.44655582308769226,0.21680672466754913,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.44655582308769226},{"x":0.20168067514896393,"y":0.44655582308769226},{"x":0.20168067514896393,"y":0.46912112832069397},{"x":0.15294118225574493,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.15294118225574493,0.44655582308769226,0.20168067514896393,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.44655582308769226},{"x":0.1445378214120865,"y":0.44655582308769226},{"x":0.1445378214120865,"y":0.46912112832069397},{"x":0.10588235408067703,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.10588235408067703,0.44655582308769226,0.1445378214120865,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8924369812011719,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8924369812011719,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8655462265014648,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8655462265014648,0.4774346649646759,0.8924369812011719,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8588235378265381,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8285714387893677,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.8285714387893677,0.4774346649646759,0.8588235378265381,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8235294222831726,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8016806840896606,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.8016806840896606,0.4774346649646759,0.8235294222831726,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8016806840896606,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7932773232460022,0.4774346649646759,0.8016806840896606,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7865546345710754,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.7478991746902466,0.4774346649646759,0.7865546345710754,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.6991596817970276,0.4774346649646759,0.7394958138465881,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.63193279504776,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.63193279504776,0.4774346649646759,0.6890756487846375,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5747899413108826,0.4774346649646759,0.6252101063728333,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.4774346649646759,0.5680672526359558,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.5126050710678101,0.4774346649646759,0.5512605309486389,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.4739495813846588,0.4774346649646759,0.5042017102241516,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4774346649646759},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4774346649646759},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4151260554790497,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4151260554790497,0.4774346649646759,0.46554622054100037,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4774346649646759},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4774346649646759},{"x":0.40672269463539124,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فياض","boundary":[0.3815126121044159,0.4774346649646759,0.40672269463539124,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3663865625858307,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3613445460796356,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3613445460796356,0.4774346649646759,0.3663865625858307,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3529411852359772,"y":0.49881234765052795},{"x":0.31596639752388,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.31596639752388,0.4774346649646759,0.3529411852359772,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4774346649646759},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4774346649646759},{"x":0.30756303668022156,"y":0.49881234765052795},{"x":0.267226904630661,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.267226904630661,0.4774346649646759,0.30756303668022156,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2571428716182709,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.2201680690050125,0.4774346649646759,0.2571428716182709,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795},{"x":0.15126051008701324,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.15126051008701324,0.4774346649646759,0.21344538033008575,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1445378214120865,"y":0.49881234765052795},{"x":0.10588235408067703,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.10588235408067703,0.4774346649646759,0.1445378214120865,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.510688841342926},{"x":0.8924369812011719,"y":0.510688841342926},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8789916038513184,0.510688841342926,0.8924369812011719,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.510688841342926},{"x":0.8705882430076599,"y":0.510688841342926},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8554621934890747,0.510688841342926,0.8705882430076599,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.510688841342926},{"x":0.848739504814148,"y":0.510688841342926},{"x":0.848739504814148,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.8218487501144409,0.510688841342926,0.848739504814148,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.510688841342926},{"x":0.8134453892707825,"y":0.510688841342926},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7697479128837585,0.510688841342926,0.8134453892707825,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5308788418769836},{"x":0.707563042640686,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.707563042640686,0.510688841342926,0.7613445520401001,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.6974790096282959,"y":0.510688841342926},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6873949766159058,0.510688841342926,0.6974790096282959,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.510688841342926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.6470588445663452,0.510688841342926,0.6789916157722473,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.510688841342926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.510688841342926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.5949580073356628,0.510688841342926,0.6386554837226868,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.510688841342926},{"x":0.5932773351669312,"y":0.510688841342926},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.510688841342926,0.5932773351669312,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.510688841342926},{"x":0.5798319578170776,"y":0.510688841342926},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزارم","boundary":[0.49747899174690247,0.510688841342926,0.5798319578170776,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.510688841342926},{"x":0.5008403658866882,"y":0.510688841342926},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.510688841342926,0.5008403658866882,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.510688841342926},{"x":0.48571428656578064,"y":0.510688841342926},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5308788418769836},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.42352941632270813,0.510688841342926,0.48571428656578064,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.510688841342926},{"x":0.4151260554790497,"y":0.510688841342926},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5308788418769836},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40336135029792786,0.510688841342926,0.4151260554790497,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.510688841342926},{"x":0.3966386616230011,"y":0.510688841342926},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.3630252182483673,0.510688841342926,0.3966386616230011,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.510688841342926},{"x":0.35630252957344055,"y":0.510688841342926},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5308788418769836},{"x":0.289075642824173,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.289075642824173,0.510688841342926,0.35630252957344055,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.510688841342926},{"x":0.2823529541492462,"y":0.510688841342926},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.23361344635486603,0.510688841342926,0.2823529541492462,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.510688841342926},{"x":0.22521008551120758,"y":0.510688841342926},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5308788418769836},{"x":0.18319328129291534,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.18319328129291534,0.510688841342926,0.22521008551120758,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.510688841342926},{"x":0.1731092482805252,"y":0.510688841342926},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5308788418769836},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.10588235408067703,0.510688841342926,0.1731092482805252,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8924369812011719,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5308788418769836},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10088235408067703,0.43955582308769225,0.8974369812011719,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.8436974883079529,0.5439429879188538,0.8924369812011719,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8403361439704895,0.5439429879188538,0.8453781604766846,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5439429879188538},{"x":0.831932783126831,"y":0.5439429879188538},{"x":0.831932783126831,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8033613562583923,0.5439429879188538,0.831932783126831,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7731092572212219,0.5439429879188538,0.7949579954147339,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7344537973403931,0.5439429879188538,0.7647058963775635,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7260504364967346,0.5439429879188538,0.7310924530029297,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.6453781723976135,0.5439429879188538,0.7176470756530762,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6000000238418579,0.5439429879188538,0.6369748115539551,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.5439429879188538,0.5915966629981995,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5495798587799072,0.5439429879188538,0.5764706134796143,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.5439429879188538,0.5394958257675171,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5210084319114685,0.5439429879188538,0.5310924649238586,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.4756302535533905,0.5439429879188538,0.5109243988990784,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5439429879188538},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.5439429879188538,0.46722689270973206,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5439429879188538},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5439429879188538},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.3983193337917328,0.5439429879188538,0.45210084319114685,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5439429879188538},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3781512677669525,0.5439429879188538,0.38991597294807434,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5617577433586121},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.33949580788612366,0.5439429879188538,0.3663865625858307,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.5439429879188538,0.3361344635486603,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3244117748737335,0.5369429879188538,0.8974369812011719,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/KjnKrREBaXtWssel-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/DDHJLCQySDpPGlEH.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/eoNEdFjdDOycEbQU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016955017492550762,0.00012850581700614964,0.9984888778934959,0.9993118211583117]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8689075708389282,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8689075708389282,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8084033727645874,0.11520189791917801,0.8689075708389282,0.13301663100719452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8689075708389282,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8689075708389282,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8034033727645874,0.108201897919178,0.8739075708389282,0.14001663100719453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8705882430076599,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8705882430076599,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8352941274642944,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8352941274642944,0.15558195114135742,0.8705882430076599,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.15558195114135742},{"x":0.826890766620636,"y":0.15558195114135742},{"x":0.826890766620636,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7848739624023438,0.15558195114135742,0.826890766620636,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.15558195114135742},{"x":0.778151273727417,"y":0.15558195114135742},{"x":0.778151273727417,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7428571581840515,0.15558195114135742,0.778151273727417,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6773109436035156,0.15558195114135742,0.7344537973403931,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6739495992660522,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6739495992660522,"y":0.17577196657657623},{"x":0.658823549747467,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.658823549747467,0.15558195114135742,0.6739495992660522,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6504201889038086,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6504201889038086,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6386554837226868,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6386554837226868,0.15558195114135742,0.6504201889038086,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.5815126299858093,0.15558195114135742,0.6302521228790283,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5428571701049805,0.15558195114135742,0.5731092691421509,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.15558195114135742},{"x":0.534453809261322,"y":0.15558195114135742},{"x":0.534453809261322,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5159664154052734,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5159664154052734,0.15558195114135742,0.534453809261322,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5126050710678101,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17577196657657623},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.48235294222831726,0.15558195114135742,0.5126050710678101,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4739495813846588,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4739495813846588,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4588235318660736,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4588235318660736,0.15558195114135742,0.4739495813846588,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.15558195114135742},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15558195114135742},{"x":0.45378151535987854,"y":0.17577196657657623},{"x":0.43865546584129333,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.15558195114135742,0.45378151535987854,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.15558195114135742},{"x":0.43529412150382996,"y":0.15558195114135742},{"x":0.43529412150382996,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4084033668041229,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4084033668041229,0.15558195114135742,0.43529412150382996,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.15558195114135742},{"x":0.40336135029792786,"y":0.15558195114135742},{"x":0.40336135029792786,"y":0.17577196657657623},{"x":0.35966387391090393,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.35966387391090393,0.15558195114135742,0.40336135029792786,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3512605130672455,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3512605130672455,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3042016923427582,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.3042016923427582,0.15558195114135742,0.3512605130672455,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.15558195114135742},{"x":0.29579833149909973,"y":0.15558195114135742},{"x":0.29579833149909973,"y":0.17577196657657623},{"x":0.24201680719852448,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.24201680719852448,0.15558195114135742,0.29579833149909973,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15558195114135742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.15558195114135742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21848739683628082,0.15558195114135742,0.23361344635486603,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.15558195114135742},{"x":0.21176470816135406,"y":0.15558195114135742},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17577196657657623},{"x":0.16806723177433014,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.16806723177433014,0.15558195114135742,0.21176470816135406,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1596638709306717,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1596638709306717,"y":0.17577196657657623},{"x":0.10588235408067703,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.10588235408067703,0.15558195114135742,0.1596638709306717,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8941176533699036,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8941176533699036,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8571428656578064,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.8571428656578064,0.1876484602689743,0.8941176533699036,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.1876484602689743},{"x":0.848739504814148,"y":0.1876484602689743},{"x":0.848739504814148,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8420168161392212,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8420168161392212,0.1876484602689743,0.848739504814148,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.7798319458961487,0.1876484602689743,0.831932783126831,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.7193277478218079,0.1876484602689743,0.7697479128837585,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6941176652908325,0.1876484602689743,0.7109243869781494,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6621848940849304,0.1876484602689743,0.6857143044471741,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.653781533241272,"y":0.1876484602689743},{"x":0.653781533241272,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6487395167350769,0.1876484602689743,0.653781533241272,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.1876484602689743,0.6470588445663452,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5966386795043945,0.1876484602689743,0.6302521228790283,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5764706134796143,0.1876484602689743,0.5865546464920044,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.5243697762489319,0.1876484602689743,0.5680672526359558,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4722689092159271,0.1876484602689743,0.5159664154052734,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20902612805366516},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.1876484602689743,0.4722689092159271,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20902612805366516},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.43361344933509827,0.1876484602689743,0.4571428596973419,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4252100884914398,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3983193337917328,0.1876484602689743,0.4252100884914398,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.1876484602689743},{"x":0.38991597294807434,"y":0.1876484602689743},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.35966387391090393,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35966387391090393,0.1876484602689743,0.38991597294807434,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.1876484602689743},{"x":0.35630252957344055,"y":0.1876484602689743},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.1876484602689743,0.35630252957344055,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3462184965610504,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3008403480052948,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.3008403480052948,0.1876484602689743,0.3462184965610504,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.1876484602689743},{"x":0.29243698716163635,"y":0.1876484602689743},{"x":0.29243698716163635,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2655462324619293,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.2655462324619293,0.1876484602689743,0.29243698716163635,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.24369747936725616,0.1876484602689743,0.2571428716182709,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2369747906923294,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20902612805366516},{"x":0.19663865864276886,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.19663865864276886,0.1876484602689743,0.2369747906923294,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1882352977991104,"y":0.20902612805366516},{"x":0.16470588743686676,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.16470588743686676,0.1876484602689743,0.1882352977991104,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1563025265932083,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1563025265932083,"y":0.20902612805366516},{"x":0.10588235408067703,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.10588235408067703,0.1876484602689743,0.1563025265932083,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8924369812011719,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8924369812011719,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.8588235378265381,0.21852731704711914,0.8924369812011719,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.21852731704711914},{"x":0.848739504814148,"y":0.21852731704711914},{"x":0.848739504814148,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8386554718017578,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8386554718017578,0.21852731704711914,0.848739504814148,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8302521109580994,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.21852731704711914,0.8302521109580994,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7596638798713684,0.21852731704711914,0.7831932902336121,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.21852731704711914},{"x":0.75126051902771,"y":0.21852731704711914},{"x":0.75126051902771,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7042016983032227,0.21852731704711914,0.75126051902771,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.6487395167350769,0.21852731704711914,0.6957983374595642,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6268907785415649,0.21852731704711914,0.6403361558914185,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5848739743232727,0.21852731704711914,0.6201680898666382,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.21852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.21852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.21852731704711914,0.583193302154541,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.5310924649238586,0.21852731704711914,0.5714285969734192,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5226891040802002,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4907563030719757,0.21852731704711914,0.5226891040802002,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.21852731704711914},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21852731704711914},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4739495813846588,0.21852731704711914,0.48235294222831726,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.21852731704711914},{"x":0.46554622054100037,"y":0.21852731704711914},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.4100840389728546,0.21852731704711914,0.46554622054100037,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.21852731704711914},{"x":0.40168067812919617,"y":0.21852731704711914},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.3781512677669525,0.21852731704711914,0.40168067812919617,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.3176470696926117,0.21852731704711914,0.3680672347545624,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.21852731704711914},{"x":0.30924370884895325,"y":0.21852731704711914},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.2689075767993927,0.21852731704711914,0.30924370884895325,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.21852731704711914},{"x":0.26218488812446594,"y":0.21852731704711914},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.2369747906923294,0.21852731704711914,0.26218488812446594,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21176470816135406,0.21852731704711914,0.22857142984867096,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20168067514896393,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2375296950340271},{"x":0.1747899204492569,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1747899204492569,0.21852731704711914,0.20168067514896393,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.21852731704711914},{"x":0.16470588743686676,"y":0.21852731704711914},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2375296950340271},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.10588235408067703,0.21852731704711914,0.16470588743686676,0.2375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8941176533699036,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8941176533699036,"y":0.2375296950340271},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10088235408067703,0.14858195114135742,0.8991176533699036,0.2445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8941176533699036,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8941176533699036,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8571428656578064,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.8571428656578064,0.2517814636230469,0.8941176533699036,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.2517814636230469},{"x":0.848739504814148,"y":0.2517814636230469},{"x":0.848739504814148,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8184874057769775,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.8184874057769775,0.2517814636230469,0.848739504814148,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8134453892707825,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8100840449333191,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8100840449333191,0.2517814636230469,0.8134453892707825,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2517814636230469},{"x":0.800000011920929,"y":0.2517814636230469},{"x":0.800000011920929,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7831932902336121,0.2517814636230469,0.800000011920929,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7445378303527832,0.2517814636230469,0.7747899293899536,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همانطور","boundary":[0.6773109436035156,0.2517814636230469,0.7344537973403931,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6554622054100037,0.2517814636230469,0.6705882549285889,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6218487620353699,0.2517814636230469,0.6470588445663452,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.5731092691421509,0.2517814636230469,0.6151260733604431,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5243697762489319,0.2517814636230469,0.5647059082984924,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27078384160995483},{"x":0.46554622054100037,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.46554622054100037,0.2517814636230469,0.5159664154052734,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.43361344933509827,0.2517814636230469,0.4571428596973419,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4252100884914398,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3932773172855377,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.3932773172855377,0.2517814636230469,0.4252100884914398,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3848739564418793,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3294117748737335,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.3294117748737335,0.2517814636230469,0.3848739564418793,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3210084140300751,"y":0.27078384160995483},{"x":0.31092438101768494,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.31092438101768494,0.2517814636230469,0.3210084140300751,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3025210201740265,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.2386554628610611,0.2517814636230469,0.3025210201740265,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.2517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27078384160995483},{"x":0.18655462563037872,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.18655462563037872,0.2517814636230469,0.23025210201740265,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.2517814636230469},{"x":0.1764705926179886,"y":0.2517814636230469},{"x":0.1764705926179886,"y":0.27078384160995483},{"x":0.16974790394306183,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16974790394306183,0.2517814636230469,0.1764705926179886,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.2517814636230469},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2517814636230469},{"x":0.16134454309940338,"y":0.27078384160995483},{"x":0.14621849358081818,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14621849358081818,0.2517814636230469,0.16134454309940338,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2517814636230469},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2517814636230469},{"x":0.13949580490589142,"y":0.27078384160995483},{"x":0.10588235408067703,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.10588235408067703,0.2517814636230469,0.13949580490589142,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.285035640001297},{"x":0.8924369812011719,"y":0.285035640001297},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8605042099952698,0.285035640001297,0.8924369812011719,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.285035640001297},{"x":0.8605042099952698,"y":0.285035640001297},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8571428656578064,0.285035640001297,0.8605042099952698,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.285035640001297},{"x":0.848739504814148,"y":0.285035640001297},{"x":0.848739504814148,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.8033613562583923,0.285035640001297,0.848739504814148,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.285035640001297},{"x":0.7949579954147339,"y":0.285035640001297},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.7462185025215149,0.285035640001297,0.7949579954147339,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.285035640001297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.285035640001297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6974790096282959,0.285035640001297,0.7378151416778564,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.285035640001297},{"x":0.6890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6336134672164917,0.285035640001297,0.6890756487846375,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.285035640001297},{"x":0.6252101063728333,"y":0.285035640001297},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6084033846855164,0.285035640001297,0.6252101063728333,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.285035640001297},{"x":0.6000000238418579,"y":0.285035640001297},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5764706134796143,0.285035640001297,0.6000000238418579,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.285035640001297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.285035640001297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5495798587799072,0.285035640001297,0.5680672526359558,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.285035640001297},{"x":0.5428571701049805,"y":0.285035640001297},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5176470875740051,0.285035640001297,0.5428571701049805,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.285035640001297},{"x":0.5109243988990784,"y":0.285035640001297},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.4722689092159271,0.285035640001297,0.5109243988990784,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.285035640001297},{"x":0.47058823704719543,"y":0.285035640001297},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.285035640001297,0.47058823704719543,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.285035640001297},{"x":0.4571428596973419,"y":0.285035640001297},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4117647111415863,0.285035640001297,0.4571428596973419,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.285035640001297},{"x":0.40336135029792786,"y":0.285035640001297},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.3798319399356842,0.285035640001297,0.40336135029792786,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.285035640001297},{"x":0.37142857909202576,"y":0.285035640001297},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3445378243923187,0.285035640001297,0.37142857909202576,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.285035640001297},{"x":0.3361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3210084140300751,0.285035640001297,0.3361344635486603,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.285035640001297},{"x":0.3126050531864166,"y":0.285035640001297},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.2689075767993927,0.285035640001297,0.3126050531864166,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.285035640001297},{"x":0.26050421595573425,"y":0.285035640001297},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3028503656387329},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.20840336382389069,0.285035640001297,0.26050421595573425,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.285035640001297},{"x":0.2050420194864273,"y":0.285035640001297},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3028503656387329},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.16974790394306183,0.285035640001297,0.2050420194864273,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.285035640001297},{"x":0.16134454309940338,"y":0.285035640001297},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3028503656387329},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.10588235408067703,0.285035640001297,0.16134454309940338,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8638655543327332,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8638655543327332,0.3147268295288086,0.8941176533699036,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3349168598651886},{"x":0.848739504814148,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.848739504814148,0.3147268295288086,0.8605042099952698,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8302521109580994,0.3147268295288086,0.8403361439704895,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نباید","boundary":[0.7932773232460022,0.3147268295288086,0.8218487501144409,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7764706015586853,0.3147268295288086,0.7831932902336121,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6873949766159058,0.3147268295288086,0.7680672407150269,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.6268907785415649,0.3147268295288086,0.6789916157722473,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستگاه","boundary":[0.5647059082984924,0.3147268295288086,0.6184874176979065,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5310924649238586,0.3147268295288086,0.5546218752861023,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتباه","boundary":[0.48571428656578064,0.3147268295288086,0.5226891040802002,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3349168598651886},{"x":0.440336138010025,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.440336138010025,0.3147268295288086,0.4773109257221222,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4319327771663666,0.3147268295288086,0.43697479367256165,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.3983193337917328,0.3147268295288086,0.42352941632270813,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3147268295288086},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.3512605130672455,0.3147268295288086,0.38991597294807434,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3147268295288086},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3147268295288086},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستگاهی","boundary":[0.2722689211368561,0.3147268295288086,0.34117648005485535,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3147268295288086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3147268295288086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.24873949587345123,0.3147268295288086,0.26386556029319763,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3349168598651886},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.20336134731769562,0.3147268295288086,0.24033613502979279,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.3147268295288086},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3147268295288086},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3349168598651886},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هائی","boundary":[0.16134454309940338,0.3147268295288086,0.20000000298023224,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3147268295288086},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3147268295288086},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3349168598651886},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدای","boundary":[0.10588235408067703,0.3147268295288086,0.15294118225574493,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.8369747996330261,0.3479810059070587,0.8924369812011719,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.7848739624023438,0.3479810059070587,0.8285714387893677,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3669833838939667},{"x":0.756302535533905,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.756302535533905,0.3479810059070587,0.7764706015586853,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7126050591468811,0.3479810059070587,0.7478991746902466,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.6605042219161987,0.3479810059070587,0.7042016983032227,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6352941393852234,0.3479810059070587,0.6521008610725403,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3479810059070587},{"x":0.63193279504776,"y":0.3479810059070587},{"x":0.63193279504776,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.6134454011917114,0.3479810059070587,0.63193279504776,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.3479810059070587,0.6117647290229797,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667},{"x":0.561344563961029,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.561344563961029,0.3479810059070587,0.5983193516731262,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3669833838939667},{"x":0.507563054561615,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.507563054561615,0.3479810059070587,0.5512605309486389,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3479810059070587},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3479810059070587},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.4739495813846588,0.3479810059070587,0.49915966391563416,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3479810059070587},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3479810059070587},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.43529412150382996,0.3479810059070587,0.46554622054100037,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3669833838939667},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40336135029792786,0.3479810059070587,0.4319327771663666,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3669833838939667},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.35630252957344055,0.3479810059070587,0.3966386616230011,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.29579833149909973,0.3479810059070587,0.3478991687297821,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2705882489681244,0.3479810059070587,0.2873949706554413,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3479810059070587},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.23193277418613434,0.3479810059070587,0.26218488812446594,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3669833838939667},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.1915966421365738,0.3479810059070587,0.22521008551120758,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3479810059070587},{"x":0.18487395346164703,"y":0.3479810059070587},{"x":0.18487395346164703,"y":0.3669833838939667},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.13109244406223297,0.3479810059070587,0.18487395346164703,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.3479810059070587},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3479810059070587},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3669833838939667},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12436974793672562,0.3479810059070587,0.12941177189350128,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3479810059070587},{"x":0.11596638709306717,"y":0.3479810059070587},{"x":0.11596638709306717,"y":0.3669833838939667},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.10588235408067703,0.3479810059070587,0.11596638709306717,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.8638655543327332,0.3800475001335144,0.8941176533699036,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8554621934890747,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.8302521109580994,0.3800475001335144,0.8554621934890747,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8168067336082458,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یکدست","boundary":[0.7613445520401001,0.3800475001335144,0.8168067336082458,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7058823704719543,0.3800475001335144,0.7529411911964417,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.6571428775787354,0.3800475001335144,0.6974790096282959,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6403361558914185,0.3800475001335144,0.6487395167350769,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3800475001335144},{"x":0.63193279504776,"y":0.3800475001335144},{"x":0.63193279504776,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.5966386795043945,0.3800475001335144,0.63193279504776,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوازی","boundary":[0.5495798587799072,0.3800475001335144,0.5882353186607361,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3800475001335144,0.5411764979362488,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4002375304698944},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطلوبیت","boundary":[0.46554622054100037,0.3800475001335144,0.5260504484176636,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.3983193337917328,0.3800475001335144,0.4571428596973419,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3800475001335144},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3800475001335144},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4002375304698944},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.35630252957344055,0.3800475001335144,0.38991597294807434,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.3008403480052948,0.3800475001335144,0.3462184965610504,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3800475001335144},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3800475001335144},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4002375304698944},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.26218488812446594,0.3800475001335144,0.29243698716163635,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3800475001335144},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3800475001335144},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3800475001335144,0.26218488812446594,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8941176533699036,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4002375304698944},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10088235408067703,0.24478146362304687,0.8991176533699036,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8705882430076599,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.8134453892707825,0.41923990845680237,0.8705882430076599,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.41923990845680237},{"x":0.805042028427124,"y":0.41923990845680237},{"x":0.805042028427124,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7731092572212219,0.41923990845680237,0.805042028427124,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.7109243869781494,0.41923990845680237,0.7647058963775635,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.41923990845680237},{"x":0.702521026134491,"y":0.41923990845680237},{"x":0.702521026134491,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6504201889038086,0.41923990845680237,0.702521026134491,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5983193516731262,0.41923990845680237,0.6420168280601501,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5899159908294678,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.5327731370925903,0.41923990845680237,0.5899159908294678,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5243697762489319,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.4773109257221222,0.41923990845680237,0.5243697762489319,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.41923990845680237},{"x":0.46722689270973206,"y":0.41923990845680237},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4370546340942383},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45210084319114685,0.41923990845680237,0.46722689270973206,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4453781545162201,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4252100884914398,0.41923990845680237,0.4453781545162201,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.41923990845680237},{"x":0.41680672764778137,"y":0.41923990845680237},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3798319399356842,0.41923990845680237,0.41680672764778137,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.41923990845680237},{"x":0.37142857909202576,"y":0.41923990845680237},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.3361344635486603,0.41923990845680237,0.37142857909202576,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.41923990845680237},{"x":0.32773110270500183,"y":0.41923990845680237},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3176470696926117,0.41923990845680237,0.32773110270500183,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.41923990845680237},{"x":0.30924370884895325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.2689075767993927,0.41923990845680237,0.30924370884895325,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41923990845680237},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.21680672466754913,0.41923990845680237,0.26050421595573425,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.41923990845680237},{"x":0.20840336382389069,"y":0.41923990845680237},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4370546340942383},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.14789916574954987,0.41923990845680237,0.20840336382389069,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.41923990845680237},{"x":0.1445378214120865,"y":0.41923990845680237},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4370546340942383},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.10588235408067703,0.41923990845680237,0.1445378214120865,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8924369812011719,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8924369812011719,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8621848821640015,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8621848821640015,0.4477434754371643,0.8924369812011719,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8521008491516113,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8386554718017578,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8386554718017578,0.4477434754371643,0.8521008491516113,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8285714387893677,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7899159789085388,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میتوان","boundary":[0.7899159789085388,0.4477434754371643,0.8285714387893677,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7663865685462952,0.4477434754371643,0.7815126180648804,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7445378303527832,0.4477434754371643,0.7579832077026367,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7243697643280029,0.4477434754371643,0.7344537973403931,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6655462384223938,0.4477434754371643,0.7159664034843445,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.4477434754371643,0.6605042219161987,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"احیاء","boundary":[0.6168067455291748,0.4477434754371643,0.6487395167350769,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.4477434754371643,0.6084033846855164,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5546218752861023,0.4477434754371643,0.5915966629981995,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5226891040802002,0.4477434754371643,0.5462185144424438,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.4477434754371643,0.5243697762489319,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4957983195781708,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.4477434754371643,0.5109243988990784,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46912112832069397},{"x":0.462184876203537,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.462184876203537,0.4477434754371643,0.48739495873451233,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46912112832069397},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43865546584129333,0.4477434754371643,0.45378151535987854,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.46912112832069397},{"x":0.40504202246665955,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.40504202246665955,0.4477434754371643,0.4302521049976349,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4477434754371643},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4477434754371643},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46912112832069397},{"x":0.35462185740470886,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.35462185740470886,0.4477434754371643,0.40168067812919617,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3462184965610504,"y":0.46912112832069397},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.29411765933036804,0.4477434754371643,0.3462184965610504,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46912112832069397},{"x":0.27563026547431946,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27563026547431946,0.4477434754371643,0.2857142984867096,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2655462324619293,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2386554628610611,0.4477434754371643,0.2655462324619293,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.17815126478672028,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.17815126478672028,0.4477434754371643,0.23025210201740265,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.4477434754371643},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4477434754371643},{"x":0.16974790394306183,"y":0.46912112832069397},{"x":0.10588235408067703,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ازرشمند","boundary":[0.10588235408067703,0.4477434754371643,0.16974790394306183,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرداخت","boundary":[0.8386554718017578,0.4821852743625641,0.8941176533699036,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.8201680779457092,0.4821852743625641,0.8302521109580994,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7831932902336121,0.4821852743625641,0.8117647171020508,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5023753046989441},{"x":0.729411780834198,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آدرسی","boundary":[0.729411780834198,0.4821852743625641,0.7764706015586853,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6840336322784424,0.4821852743625641,0.7210084199905396,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6470588445663452,0.4821852743625641,0.6756302714347839,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6067227125167847,0.4821852743625641,0.6487395167350769,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نادرست","boundary":[0.5361344814300537,0.4821852743625641,0.5915966629981995,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.4821852743625641,0.5277311205863953,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5023753046989441},{"x":0.462184876203537,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.462184876203537,0.4821852743625641,0.5126050710678101,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4302521049976349,0.4821852743625641,0.45546218752861023,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4821852743625641},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4821852743625641},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.4821852743625641,0.43361344933509827,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8941176533699036,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5023753046989441},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10088235408067703,0.41223990845680236,0.8991176533699036,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8588235378265381,0.5225653052330017,0.8689075708389282,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8336134552955627,0.5225653052330017,0.8504201769828796,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقدير","boundary":[0.7899159789085388,0.5225653052330017,0.8252100944519043,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5427553653717041},{"x":0.756302535533905,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.756302535533905,0.5225653052330017,0.7815126180648804,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7159664034843445,0.5225653052330017,0.7478991746902466,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5225653052330017},{"x":0.707563042640686,"y":0.5225653052330017},{"x":0.707563042640686,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6924369931221008,0.5225653052330017,0.707563042640686,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.6554622054100037,0.5225653052330017,0.6840336322784424,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توجهات","boundary":[0.5882353186607361,0.5225653052330017,0.6453781723976135,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5427553653717041},{"x":0.529411792755127,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.529411792755127,0.5225653052330017,0.5798319578170776,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکتا","boundary":[0.4957983195781708,0.5225653052330017,0.5210084319114685,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.5225653052330017,0.48739495873451233,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.4571428596973419,0.5225653052330017,0.4722689092159271,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همتا","boundary":[0.4268907606601715,0.5225653052330017,0.45378151535987854,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5225653052330017},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5225653052330017},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.5225653052330017,0.41680672764778137,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5225653052330017},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5225653052330017},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حی","boundary":[0.3781512677669525,0.5225653052330017,0.40168067812919617,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.5225653052330017,0.3680672347545624,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5427553653717041},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانا","boundary":[0.32436975836753845,0.5225653052330017,0.3529411852359772,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5225653052330017},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5225653052330017},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3210084140300751,0.5225653052330017,0.32605043053627014,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5427553653717041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توفیق","boundary":[0.27563026547431946,0.5225653052330017,0.3126050531864166,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5225653052330017},{"x":0.267226904630661,"y":0.5225653052330017},{"x":0.267226904630661,"y":0.5427553653717041},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26050421595573425,0.5225653052330017,0.267226904630661,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سعادت","boundary":[0.20168067514896393,0.5225653052330017,0.2521008551120758,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.5225653052330017},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5225653052330017},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5427553653717041},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احياء","boundary":[0.15462185442447662,0.5225653052330017,0.19327731430530548,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5225653052330017},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5225653052330017},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5427553653717041},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.10588235408067703,0.5225653052330017,0.1445378214120865,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5724465847015381},{"x":0.853781521320343,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.853781521320343,0.5546318292617798,0.8941176533699036,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.8067227005958557,0.5546318292617798,0.8436974883079529,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوستان","boundary":[0.7495798468589783,0.5546318292617798,0.7983193397521973,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.6991596817970276,0.5546318292617798,0.7411764860153198,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6470588445663452,0.5546318292617798,0.6924369931221008,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5724465847015381},{"x":0.610084056854248,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.610084056854248,0.5546318292617798,0.6386554837226868,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.5546318292617798,0.6117647290229797,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5724465847015381},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10088235408067703,0.5155653052330017,0.8991176533699036,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/WCTkINgBnxChsjuN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/QUNWfUMUPmemyZUL.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/zvOeFLZvGwXZbtre.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016672551581839554,0.0000974746266481712,0.9984917025526031,0.9989309837931409]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.09026128053665161},{"x":0.8924369812011719,"y":0.09026128053665161},{"x":0.8924369812011719,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8352941274642944,"y":0.10688836127519608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8352941274642944,0.09026128053665161,0.8924369812011719,0.10688836127519608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.08907363563776016},{"x":0.826890766620636,"y":0.09026128053665161},{"x":0.8252100944519043,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7731092572212219,"y":0.10570070892572403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7731092572212219,0.08907363563776016,0.8252100944519043,0.10688836127519608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.08907363563776016},{"x":0.8924369812011719,"y":0.09026128053665161},{"x":0.8924369812011719,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7731092572212219,"y":0.10570070892572403}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7681092572212219,0.08207363563776016,0.8974369812011719,0.11388836127519608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.14370545744895935},{"x":0.8789916038513184,"y":0.14370545744895935},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1603325456380844},{"x":0.831932783126831,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.831932783126831,0.14370545744895935,0.8789916038513184,0.1603325456380844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.14370545744895935},{"x":0.8789916038513184,"y":0.14370545744895935},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1603325456380844},{"x":0.831932783126831,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.826932783126831,0.13670545744895934,0.8839916038513184,0.16733254563808442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.14370545744895935},{"x":0.16470588743686676,"y":0.14370545744895935},{"x":0.16470588743686676,"y":0.15558195114135742},{"x":0.11932773143053055,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.11932773143053055,0.14370545744895935,0.16470588743686676,0.15558195114135742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.14370545744895935},{"x":0.16470588743686676,"y":0.14370545744895935},{"x":0.16470588743686676,"y":0.15558195114135742},{"x":0.11932773143053055,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11432773143053054,0.13670545744895934,0.16970588743686676,0.16258195114135743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.2173396646976471},{"x":0.11428571492433548,"y":0.2173396646976471},{"x":0.11428571492433548,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.1109243705868721,0.2173396646976471,0.11428571492433548,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.2173396646976471},{"x":0.11428571492433548,"y":0.2173396646976471},{"x":0.11428571492433548,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1059243705868721,0.2103396646976471,0.11928571492433548,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2422802895307541},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2422802895307541},{"x":0.10924369841814041,"y":0.25059381127357483},{"x":0.10588235408067703,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.10588235408067703,0.2422802895307541,0.10924369841814041,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2422802895307541},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2422802895307541},{"x":0.10924369841814041,"y":0.25059381127357483},{"x":0.10588235408067703,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.23528028953075408,0.11424369841814042,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.275534451007843},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6470588445663452,0.26603326201438904,0.6789916157722473,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.275534451007843},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6420588445663452,0.25903326201438903,0.6839916157722473,0.282534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.26603326201438904},{"x":0.10924369841814041,"y":0.26603326201438904},{"x":0.10924369841814041,"y":0.27434679865837097},{"x":0.10588235408067703,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.10588235408067703,0.26603326201438904,0.10924369841814041,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.26603326201438904},{"x":0.10924369841814041,"y":0.26603326201438904},{"x":0.10924369841814041,"y":0.27434679865837097},{"x":0.10588235408067703,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.25903326201438903,0.11424369841814042,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8722689151763916,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8571428656578064,0.19358669221401215,0.8722689151763916,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8521008491516113,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.8134453892707825,0.19358669221401215,0.8521008491516113,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8084033727645874,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8084033727645874,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7697479128837585,0.19358669221401215,0.8084033727645874,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7361344695091248,0.19358669221401215,0.7630252242088318,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21140141785144806},{"x":0.680672287940979,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.680672287940979,0.19358669221401215,0.7310924530029297,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.19358669221401215,0.6756302714347839,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6201680898666382,0.19358669221401215,0.6638655662536621,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5764706134796143,0.19358669221401215,0.6134454011917114,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5697479248046875,"y":0.21140141785144806},{"x":0.529411792755127,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.529411792755127,0.1947743445634842,0.5697479248046875,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4907563030719757,0.1947743445634842,0.5243697762489319,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8722689151763916,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4857563030719757,0.18658669221401214,0.8772689151763916,0.2172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8521008491516113,"y":0.21615201234817505},{"x":0.853781521320343,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8386554718017578,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8369747996330261,0.2173396646976471,0.853781521320343,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2173396646976471},{"x":0.831932783126831,"y":0.23159144818782806},{"x":0.800000011920929,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7983193397521973,0.21852731704711914,0.831932783126831,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7915966510772705,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7529411911964417,0.2197149693965912,0.7932773232460022,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2422802895307541},{"x":0.875630259513855,"y":0.2600950002670288},{"x":0.831932783126831,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.8336134552955627,0.24109263718128204,0.875630259513855,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8369747996330261,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8369747996330261,"y":0.25890737771987915},{"x":0.800000011920929,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تشريح","boundary":[0.800000011920929,0.24109263718128204,0.8369747996330261,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.23990498483181},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.7210084199905396,0.23990498483181,0.7899159789085388,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.23990498483181},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.6857143044471741,0.23990498483181,0.7142857313156128,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.23990498483181},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23990498483181},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.6369748115539551,0.23990498483181,0.6773109436035156,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.21852731704711914},{"x":0.875630259513855,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6319748115539551,0.21152731704711913,0.8823109316825867,0.2670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.264845609664917},{"x":0.8521008491516113,"y":0.26365795731544495},{"x":0.853781521320343,"y":0.275534451007843},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۳-","boundary":[0.8016806840896606,0.264845609664917,0.853781521320343,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7949579954147339,"y":0.264845609664917},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7344537973403931,0.2672209143638611,0.7949579954147339,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6857143044471741,0.26840853691101074,0.7277311086654663,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8521008491516113,"y":0.28622329235076904},{"x":0.853781521320343,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳-","boundary":[0.800000011920929,0.2874109148979187,0.853781521320343,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3052256405353546},{"x":0.778151273727417,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7764706015586853,0.2874109148979187,0.7966386675834656,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7697479128837585,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7630252242088318,0.28859856724739075,0.7714285850524902,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2897862195968628},{"x":0.756302535533905,"y":0.28859856724739075},{"x":0.756302535533905,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.7378151416778564,0.2897862195968628,0.756302535533905,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3123515546321869},{"x":0.853781521320343,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8554621934890747,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۳-","boundary":[0.8016806840896606,0.3123515546321869,0.8554621934890747,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7949579954147339,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7697479128837585,0.3123515546321869,0.7966386675834656,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32897862792015076},{"x":0.729411780834198,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7277311086654663,0.31353920698165894,0.7663865685462952,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8521008491516113,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8521008491516113,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8016806840896606,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶-۱-۳-","boundary":[0.8016806840896606,0.33610451221466064,0.8521008491516113,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7949579954147339,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7697479128837585,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7697479128837585,0.3372921645641327,0.7949579954147339,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7243697643280029,0.3372921645641327,0.7613445520401001,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.3372921645641327,0.7176470756530762,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6823529601097107,0.3372921645641327,0.7042016983032227,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.3372921645641327,0.6739495992660522,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8521008491516113,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8521008491516113,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۳-","boundary":[0.8016806840896606,0.35866984724998474,0.8521008491516113,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7949579954147339,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7378151416778564,0.3598574697971344,0.7949579954147339,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.3598574697971344,0.7310924530029297,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6890756487846375,0.3598574697971344,0.7176470756530762,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6470588445663452,0.3598574697971344,0.6857143044471741,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.3598574697971344,0.6386554837226868,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5714285969734192,0.36104512214660645,0.6084033846855164,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.36104512214660645,0.5663865804672241,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2672209143638611},{"x":0.853781521320343,"y":0.26365795731544495},{"x":0.8588235378265381,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5580252361297607,0.2602209143638611,0.8638235378265381,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1109243705868721,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3705463111400604},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"o","boundary":[0.10588235408067703,0.36342042684555054,0.1109243705868721,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1109243705868721,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3705463111400604},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.35642042684555053,0.1159243705868721,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8840336203575134,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8789916038513184,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8789916038513184,0.3919239938259125,0.8840336203575134,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.8336134552955627,0.3919239938259125,0.8705882430076599,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.3919239938259125},{"x":0.826890766620636,"y":0.3919239938259125},{"x":0.826890766620636,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.3919239938259125,0.826890766620636,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.7478991746902466,0.3919239938259125,0.7798319458961487,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.707563042640686,0.3919239938259125,0.7411764860153198,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4073634147644043},{"x":0.702521026134491,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.3919239938259125,0.7042016983032227,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8840336203575134,"y":0.4073634147644043},{"x":0.702521026134491,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.697521026134491,0.38492399382591247,0.8890336203575134,0.4143634147644043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3931116461753845},{"x":0.11260504275560379,"y":0.40142518281936646},{"x":0.10588235408067703,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":"1","boundary":[0.10588235408067703,0.39429929852485657,0.11260504275560379,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3931116461753845},{"x":0.11260504275560379,"y":0.40142518281936646},{"x":0.10588235408067703,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.38729929852485656,0.1176050427556038,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8420168161392212,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8420168161392212,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"-1","boundary":[0.8218487501144409,0.4251781404018402,0.8420168161392212,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8420168161392212,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8420168161392212,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8168487501144409,0.4181781404018402,0.8470168161392212,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.42399048805236816},{"x":0.11260504275560379,"y":0.42399048805236816},{"x":0.11260504275560379,"y":0.43111640214920044},{"x":0.10420168191194534,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.10420168191194534,0.42399048805236816,0.11260504275560379,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.42399048805236816},{"x":0.11260504275560379,"y":0.42399048805236816},{"x":0.11260504275560379,"y":0.43111640214920044},{"x":0.10420168191194534,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.41699048805236816,0.1176050427556038,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45961993932724},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"„","boundary":[0.6554622054100037,0.44418051838874817,0.6605042219161987,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45961993932724},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.1899999976158142,"boundary":[0.6504622054100037,0.43718051838874816,0.6655042219161987,0.46661993932724],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.47149643301963806},{"x":0.11260504275560379,"y":0.47149643301963806},{"x":0.11260504275560379,"y":0.47980996966362},{"x":0.10420168191194534,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.10420168191194534,0.47149643301963806,0.11260504275560379,0.47980996966362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.47149643301963806},{"x":0.11764705926179886,"y":0.47149643301963806},{"x":0.11764705926179886,"y":0.47980996966362},{"x":0.11596638709306717,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.47149643301963806,0.11764705926179886,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.47149643301963806},{"x":0.11764705926179886,"y":0.47149643301963806},{"x":0.11764705926179886,"y":0.47980996966362},{"x":0.10420168191194534,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.46449643301963806,0.12264705926179886,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5914489030838013},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5985748171806335},{"x":0.10588235408067703,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.10588235408067703,0.5914489030838013,0.11932773143053055,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5914489030838013},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5985748171806335},{"x":0.10588235408067703,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.5844489030838013,0.12432773143053055,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6140142679214478},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6140142679214478},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6235154271125793},{"x":0.10420168191194534,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۶","boundary":[0.10420168191194534,0.6140142679214478,0.11932773143053055,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6140142679214478},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6140142679214478},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6235154271125793},{"x":0.10420168191194534,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.6070142679214477,0.12432773143053055,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8252100944519043,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8201680779457092,0.42399048805236816,0.8252100944519043,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.7831932902336121,0.4228028357028961,0.8117647171020508,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7277311086654663,0.4228028357028961,0.7647058963775635,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6773109436035156,0.4228028357028961,0.7193277478218079,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.6403361558914185,0.4228028357028961,0.6739495992660522,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.5983193516731262,0.4228028357028961,0.6336134672164917,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8521008491516113,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8521008491516113,"y":0.46318289637565613},{"x":0.826890766620636,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.44655582308769226,0.8521008491516113,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8201680779457092,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.44655582308769226,0.8201680779457092,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Achillea","boundary":[0.6621848940849304,0.44418051838874817,0.7126050591468811,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.7210084199905396,0.44418051838874817,0.7714285850524902,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.470308780670166},{"x":0.853781521320343,"y":0.470308780670166},{"x":0.853781521320343,"y":0.4869358539581299},{"x":0.826890766620636,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.470308780670166,0.853781521320343,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.470308780670166},{"x":0.8218487501144409,"y":0.470308780670166},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.470308780670166,0.8201680779457092,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4679335057735443},{"x":0.680672287940979,"y":0.4679335057735443},{"x":0.680672287940979,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Achillea","boundary":[0.6302521228790283,0.4679335057735443,0.680672287940979,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"biebersteinii","boundary":[0.6873949766159058,0.46912112832069397,0.7714285850524902,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.4679335057735443,0.6252101063728333,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8521008491516113,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5095011591911316},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.49406176805496216,0.8521008491516113,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8218487501144409,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.49406176805496216,0.8218487501144409,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Achillea","boundary":[0.6403361558914185,0.49168646335601807,0.6924369931221008,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"millefolium","boundary":[0.6974790096282959,0.4928741157054901,0.7697479128837585,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.519002377986908},{"x":0.853781521320343,"y":0.519002377986908},{"x":0.853781521320343,"y":0.5368170738220215},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.519002377986908,0.853781521320343,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8218487501144409,"y":0.519002377986908},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.5178147554397583,0.8201680779457092,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Achillea","boundary":[0.6504201889038086,0.5166270732879639,0.6991596817970276,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5356294512748718},{"x":0.707563042640686,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"tenuifolia","boundary":[0.7092437148094177,0.5166270732879639,0.7714285850524902,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.5166270732879639,0.6453781723976135,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5427553653717041},{"x":0.853781521320343,"y":0.5427553653717041},{"x":0.853781521320343,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.5427553653717041,0.853781521320343,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.5427553653717041,0.8235294222831726,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Ajuga","boundary":[0.6403361558914185,0.5415676832199097,0.6789916157722473,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"chamaecistus","boundary":[0.6857143044471741,0.5415676832199097,0.7764706015586853,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.63193279504776,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5415676832199097,0.6386554837226868,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.5653206706047058,0.8521008491516113,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.5653206706047058,0.8235294222831726,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5653206706047058},{"x":0.680672287940979,"y":0.5653206706047058},{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Ajuga","boundary":[0.6453781723976135,0.5653206706047058,0.680672287940979,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"chamaepites","boundary":[0.6873949766159058,0.5653206706047058,0.7714285850524902,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.5653206706047058,0.6420168280601501,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.589073657989502},{"x":0.8521008491516113,"y":0.589073657989502},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.589073657989502,0.8521008491516113,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.589073657989502},{"x":0.8218487501144409,"y":0.589073657989502},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.589073657989502,0.8218487501144409,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.589073657989502},{"x":0.702521026134491,"y":0.589073657989502},{"x":0.702521026134491,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Ajuga","boundary":[0.6638655662536621,0.589073657989502,0.702521026134491,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502},{"x":0.7714285850524902,"y":0.589073657989502},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.7092437148094177,0.589073657989502,0.7714285850524902,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.589073657989502},{"x":0.6605042219161987,"y":0.589073657989502},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.589073657989502,0.6605042219161987,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.6128265857696533},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.6128265857696533,0.8521008491516113,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6128265857696533},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6128265857696533},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.6128265857696533,0.8218487501144409,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Alcea","boundary":[0.6789916157722473,0.6116389632225037,0.7126050591468811,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.7210084199905396,0.6116389632225037,0.7731092572212219,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.6377671957015991},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6377671957015991},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6555819511413574},{"x":0.826890766620636,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.6377671957015991,0.8521008491516113,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6377671957015991},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6377671957015991},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.6377671957015991,0.8218487501144409,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Alhagi","boundary":[0.6336134672164917,0.6377671957015991,0.6789916157722473,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6555819511413574},{"x":0.680672287940979,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"pseudoalhagi","boundary":[0.680672287940979,0.6377671957015991,0.7714285850524902,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.6377671957015991,0.6302521228790283,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.6603325605392456},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6603325605392456},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.6603325605392456,0.8521008491516113,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6603325605392456},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6603325605392456},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.6603325605392456,0.8218487501144409,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Alium","boundary":[0.6857143044471741,0.6579572558403015,0.7210084199905396,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"akaka","boundary":[0.7327731251716614,0.6591448783874512,0.7714285850524902,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6591448783874512},{"x":0.680672287940979,"y":0.6591448783874512},{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.6591448783874512,0.680672287940979,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.6852731704711914,0.8521008491516113,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.684085488319397},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.684085488319397,0.8218487501144409,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Allium","boundary":[0.6302521228790283,0.6828978657722473,0.6672269105911255,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7663865685462952,"y":0.684085488319397},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"scabriscapum","boundary":[0.6789916157722473,0.6828978657722473,0.7647058963775635,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.6828978657722473,0.6285714507102966,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8521008491516113,"y":0.724465548992157},{"x":0.8302521109580994,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.7078384757041931,0.8521008491516113,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8218487501144409,"y":0.724465548992157},{"x":0.7882353067398071,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.7078384757041931,0.8218487501144409,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7078384757041931},{"x":0.707563042640686,"y":0.7078384757041931},{"x":0.707563042640686,"y":0.724465548992157},{"x":0.6369748115539551,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.6369748115539551,0.7078384757041931,0.707563042640686,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7714285850524902,"y":0.724465548992157},{"x":0.7142857313156128,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lycioides","boundary":[0.7142857313156128,0.7078384757041931,0.7714285850524902,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6302521228790283,"y":0.724465548992157},{"x":0.6268907785415649,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7078384757041931,0.6302521228790283,0.724465548992157]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8571428656578064,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5933193516731262,0.41461521315574645,0.8571008491516113,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.7327790856361389,0.8504201769828796,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.7327790856361389,0.8218487501144409,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389},{"x":0.707563042640686,"y":0.7327790856361389},{"x":0.707563042640686,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.6352941393852234,0.7327790856361389,0.707563042640686,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"scoparia","boundary":[0.7142857313156128,0.7327790856361389,0.7714285850524902,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.7577196955680847,0.8521008491516113,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7565320730209351},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.7565320730209351,0.8218487501144409,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7553443908691406},{"x":0.658823549747467,"y":0.7553443908691406},{"x":0.658823549747467,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Anthemis","boundary":[0.6000000238418579,0.7553443908691406,0.658823549747467,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"brachystephana","boundary":[0.6655462384223938,0.7553443908691406,0.7697479128837585,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.7257790856361389,0.8571008491516113,0.7813467688560486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.7802850604057312,0.8521008491516113,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.7802850604057312,0.8218487501144409,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7980997562408447},{"x":0.653781533241272,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.653781533241272,0.7779097557067871,0.7126050591468811,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.7226890921592712,0.7790973782539368,0.7747899293899536,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.7790973782539368,0.6504201889038086,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.805225670337677},{"x":0.8504201769828796,"y":0.805225670337677},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8252100944519043,0.805225670337677,0.8504201769828796,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8040379881858826},{"x":0.8218487501144409,"y":0.805225670337677},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.8040379881858826,0.8201680779457092,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.6571428775787354,0.8028503656387329,0.7193277478218079,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.7277311086654663,0.8028503656387329,0.7731092572212219,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8028503656387329},{"x":0.653781533241272,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.8028503656387329,0.653781533241272,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.8277909755706787},{"x":0.853781521320343,"y":0.8277909755706787},{"x":0.853781521320343,"y":0.8444180488586426},{"x":0.826890766620636,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.8277909755706787,0.853781521320343,0.8444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7831932902336121,0.8277909755706787,0.8235294222831726,0.8444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.826603353023529},{"x":0.7058823704719543,"y":0.826603353023529},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.6420168280601501,0.826603353023529,0.7058823704719543,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.826603353023529},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"scoparia","boundary":[0.7126050591468811,0.826603353023529,0.7663865685462952,0.8444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.826603353023529},{"x":0.6403361558914185,"y":0.826603353023529},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.826603353023529,0.6403361558914185,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8681710362434387},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.8527315855026245,0.8521008491516113,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.8527315855026245,0.8201680779457092,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.6235294342041016,0.8527315855026245,0.6941176652908325,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"gossypinus","boundary":[0.6991596817970276,0.8527315855026245,0.7714285850524902,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8669833540916443},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.8527315855026245,0.6184874176979065,0.8669833540916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8931116461753845},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.8764845728874207,0.8521008491516113,0.8931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.8764845728874207,0.8218487501144409,0.8931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8741092681884766},{"x":0.707563042640686,"y":0.8752968907356262},{"x":0.707563042640686,"y":0.8919239640235901},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Astrodaucus","boundary":[0.6268907785415649,0.8741092681884766,0.707563042640686,0.8919239640235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8752968907356262},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8752968907356262},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8919239640235901},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.7126050591468811,0.8752968907356262,0.7747899293899536,0.8919239640235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8741092681884766},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8741092681884766},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.8741092681884766,0.6201680898666382,0.8907363414764404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7779097557067871},{"x":0.853781521320343,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8931116461753845},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6084454011917114,0.7709097557067871,0.8571008491516113,0.9001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6627078652381897},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6627078652381897},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6722090244293213},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۹","boundary":[0.10756302624940872,0.6627078652381897,0.12100840359926224,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6627078652381897},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6627078652381897},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6722090244293213},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.6627078652381897,0.1260504275560379,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6627078652381897},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6627078652381897},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6722090244293213},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.6557078652381897,0.1310504275560379,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6864607930183411},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6864607930183411},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6959620118141174},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.10756302624940872,0.6864607930183411,0.12100840359926224,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6864607930183411},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6864607930183411},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6959620118141174},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.6794607930183411,0.12600840359926224,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7102137804031372},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7102137804031372},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7185273170471191},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.10756302624940872,0.7102137804031372,0.12100840359926224,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7102137804031372},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7102137804031372},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7185273170471191},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.7032137804031372,0.12600840359926224,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7339667677879333},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7339667677879333},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7434679269790649},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹","boundary":[0.10756302624940872,0.7339667677879333,0.11932773143053055,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7339667677879333},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7339667677879333},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7434679269790649},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.7269667677879333,0.12432773143053055,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8289785981178284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8289785981178284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8384798169136047},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۶","boundary":[0.10588235408067703,0.8289785981178284,0.11932773143053055,0.8384798169136047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8289785981178284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8289785981178284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8384798169136047},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8219785981178284,0.12432773143053055,0.8454798169136047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8776721954345703},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8776721954345703},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8859857320785522},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.10588235408067703,0.8776721954345703,0.12100840359926224,0.8859857320785522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8776721954345703},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8776721954345703},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8859857320785522},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8706721954345703,0.12600840359926224,0.8929857320785523],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/GFhSrrvzlqmllHxb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/PwUSFnrvRgcPkLNv.jpg","blurred":"/storage/books/35eba13f183ea796/pages/GJqrWxeTOQjRvJji.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016390085671128346,0.00009324309505929289,0.9985566697120667,0.9989309837931409]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.09026128053665161},{"x":0.12100840359926224,"y":0.09026128053665161},{"x":0.12100840359926224,"y":0.09857482463121414},{"x":0.10588235408067703,"y":0.09857482463121414}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.10588235408067703,0.09026128053665161,0.12100840359926224,0.09857482463121414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.09026128053665161},{"x":0.12100840359926224,"y":0.09026128053665161},{"x":0.12100840359926224,"y":0.09857482463121414},{"x":0.10588235408067703,"y":0.09857482463121414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.0832612805366516,0.12600840359926224,0.10557482463121415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.11163895577192307},{"x":0.1260504275560379,"y":0.11163895577192307},{"x":0.1260504275560379,"y":0.119952492415905},{"x":0.1109243705868721,"y":0.119952492415905}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸","boundary":[0.1109243705868721,0.11163895577192307,0.1260504275560379,0.119952492415905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.11163895577192307},{"x":0.1260504275560379,"y":0.11163895577192307},{"x":0.1260504275560379,"y":0.119952492415905},{"x":0.1109243705868721,"y":0.119952492415905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1059243705868721,0.10463895577192306,0.1310504275560379,0.126952492415905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.1377672255039215},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1377672255039215},{"x":0.11932773143053055,"y":0.14608076214790344},{"x":0.10588235408067703,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۹","boundary":[0.10588235408067703,0.1377672255039215,0.11932773143053055,0.14608076214790344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.1377672255039215},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1377672255039215},{"x":0.11932773143053055,"y":0.14608076214790344},{"x":0.10588235408067703,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.1307672255039215,0.12432773143053055,0.15308076214790345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.1852731555700302},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1852731555700302},{"x":0.11932773143053055,"y":0.19358669221401215},{"x":0.10252100974321365,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.10252100974321365,0.1852731555700302,0.11932773143053055,0.19358669221401215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.1852731555700302},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1852731555700302},{"x":0.11932773143053055,"y":0.19358669221401215},{"x":0.10252100974321365,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09752100974321365,0.1782731555700302,0.12432773143053055,0.20058669221401215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.2327791005373001},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2327791005373001},{"x":0.11764705926179886,"y":0.24109263718128204},{"x":0.10252100974321365,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.10252100974321365,0.2327791005373001,0.11764705926179886,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.2327791005373001},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2327791005373001},{"x":0.11764705926179886,"y":0.24109263718128204},{"x":0.10252100974321365,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09752100974321365,0.2257791005373001,0.12264705926179886,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.2577197253704071},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2577197253704071},{"x":0.11932773143053055,"y":0.26603326201438904},{"x":0.10420168191194534,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۳۶","boundary":[0.10420168191194534,0.2577197253704071,0.11932773143053055,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.2577197253704071},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2577197253704071},{"x":0.11932773143053055,"y":0.26603326201438904},{"x":0.10420168191194534,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.2507197253704071,0.12432773143053055,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.28147268295288086},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28147268295288086},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28859856724739075},{"x":0.10420168191194534,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۳۵","boundary":[0.10420168191194534,0.28147268295288086,0.11932773143053055,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.28147268295288086},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28147268295288086},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28859856724739075},{"x":0.10420168191194534,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.27447268295288085,0.12432773143053055,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.3052256405353546},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3052256405353546},{"x":0.11932773143053055,"y":0.31353920698165894},{"x":0.10420168191194534,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۳۶","boundary":[0.10420168191194534,0.3052256405353546,0.11932773143053055,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.3052256405353546},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3052256405353546},{"x":0.11932773143053055,"y":0.31353920698165894},{"x":0.10420168191194534,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.2982256405353546,0.12432773143053055,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.32897862792015076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.32897862792015076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3372921645641327},{"x":0.10420168191194534,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.10420168191194534,0.32897862792015076,0.12100840359926224,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.32897862792015076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.32897862792015076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3372921645641327},{"x":0.10420168191194534,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.32197862792015075,0.12600840359926224,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.35154393315315247},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3527315855026245},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3622327744960785},{"x":0.10420168191194534,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.10588235408067703,0.35154393315315247,0.11932773143053055,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.3527315855026245},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3527315855026245},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3622327744960785},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.3527315855026245,0.1260504275560379,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3527315855026245},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3622327744960785},{"x":0.10420168191194534,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.34454393315315246,0.1310504275560379,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.37648457288742065},{"x":0.11932773143053055,"y":0.37648457288742065},{"x":0.11932773143053055,"y":0.38598576188087463},{"x":0.10588235408067703,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.10588235408067703,0.37648457288742065,0.11932773143053055,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.37648457288742065},{"x":0.11932773143053055,"y":0.37648457288742065},{"x":0.11932773143053055,"y":0.38598576188087463},{"x":0.10588235408067703,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.36948457288742065,0.12432773143053055,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.4002375304698944},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4002375304698944},{"x":0.1109243705868721,"y":0.40855106711387634},{"x":0.10588235408067703,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":"2","boundary":[0.10588235408067703,0.4002375304698944,0.1109243705868721,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.4002375304698944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4002375304698944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.40855106711387634},{"x":0.11596638709306717,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.4002375304698944,0.11764705926179886,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.4002375304698944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4002375304698944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.40855106711387634},{"x":0.10588235408067703,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3932375304698944,0.12264705926179886,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.08788598328828812},{"x":0.8504201769828796,"y":0.08907363563776016},{"x":0.8504201769828796,"y":0.10570070892572403},{"x":0.8252100944519043,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8252100944519043,0.08788598328828812,0.8504201769828796,0.10570070892572403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.08788598328828812},{"x":0.8218487501144409,"y":0.08788598328828812},{"x":0.8201680779457092,"y":0.10570070892572403},{"x":0.7848739624023438,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.08788598328828812,0.8201680779457092,0.10570070892572403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.08551068603992462},{"x":0.6873949766159058,"y":0.08669833838939667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6285714507102966,"y":0.10332541912794113}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Berberis","boundary":[0.6302521228790283,0.08551068603992462,0.6857143044471741,0.10332541912794113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.08669833838939667},{"x":0.7714285850524902,"y":0.08788598328828812},{"x":0.7714285850524902,"y":0.10451306402683258},{"x":0.6924369931221008,"y":0.10332541912794113}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"integerrima","boundary":[0.6941176652908325,0.08669833838939667,0.7714285850524902,0.10451306402683258]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.08551068603992462},{"x":0.8504201769828796,"y":0.08788598328828812},{"x":0.8504201769828796,"y":0.10570070892572403},{"x":0.6285714507102966,"y":0.10332541912794113}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6252521228790283,0.07851068603992462,0.8554201769828796,0.11270070892572404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8521008491516113,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8521008491516113,"y":0.12826603651046753},{"x":0.826890766620636,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.11282660067081451,0.8521008491516113,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8218487501144409,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8201680779457092,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.11163895577192307,0.8201680779457092,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.11045130342245102},{"x":0.7109243869781494,"y":0.11045130342245102},{"x":0.7109243869781494,"y":0.12589073181152344},{"x":0.653781533241272,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Berberis","boundary":[0.653781533241272,0.11045130342245102,0.7109243869781494,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7714285850524902,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7714285850524902,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7176470756530762,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"vulgaris","boundary":[0.7176470756530762,0.11163895577192307,0.7714285850524902,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.13657957315444946},{"x":0.853781521320343,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8521008491516113,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8252100944519043,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.13657957315444946,0.8521008491516113,0.15320664644241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8218487501144409,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8218487501144409,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.13657957315444946,0.8218487501144409,0.15320664644241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6907563209533691,"y":0.15083135664463043},{"x":0.605042040348053,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Bothriochloa","boundary":[0.605042040348053,0.13420426845550537,0.6907563209533691,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15201900899410248},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ischaemum","boundary":[0.6974790096282959,0.13539192080497742,0.7647058963775635,0.15201900899410248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.11045130342245102},{"x":0.853781521320343,"y":0.11282660067081451},{"x":0.853781521320343,"y":0.15320664644241333},{"x":0.605042040348053,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6017227125167847,0.10345130342245101,0.858781521320343,0.16020664644241334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8504201769828796,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8504201769828796,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8302521109580994,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.1603325456380844,0.8504201769828796,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8218487501144409,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8218487501144409,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.1603325456380844,0.8218487501144409,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7042016983032227,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Bupleurum","boundary":[0.6352941393852234,0.15914489328861237,0.7042016983032227,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7142857313156128,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"falcatum","boundary":[0.7142857313156128,0.15914489328861237,0.7663865685462952,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8521008491516113,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8521008491516113,"y":0.19952493906021118},{"x":0.826890766620636,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.18408551812171936,0.8521008491516113,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8235294222831726,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8235294222831726,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7865546345710754,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.18408551812171936,0.8235294222831726,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5747899413108826,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Camphorosma","boundary":[0.5747899413108826,0.18289786577224731,0.6689075827598572,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"monspeliacum","boundary":[0.6739495992660522,0.18289786577224731,0.7647058963775635,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8521008491516113,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8521008491516113,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5747899413108826,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5697899413108826,0.15214489328861236,0.8571008491516113,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8521008491516113,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8521008491516113,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8285714387893677,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.20665083825588226,0.8521008491516113,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8235294222831726,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.20665083825588226,0.8235294222831726,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22446556389331818},{"x":0.653781533241272,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Capparis","boundary":[0.653781533241272,0.20665083825588226,0.7159664034843445,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spinosa","boundary":[0.7210084199905396,0.20665083825588226,0.7714285850524902,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2327791005373001},{"x":0.8504201769828796,"y":0.24821852147579193},{"x":0.8285714387893677,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.23159144818782806,0.8504201769828796,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8218487501144409,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8218487501144409,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.23159144818782806,0.8218487501144409,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Cardaria","boundary":[0.6621848940849304,0.22921615839004517,0.7193277478218079,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"draba","boundary":[0.7277311086654663,0.23040379583835602,0.7663865685462952,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.23040379583835602,0.6605042219161987,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.255344420671463},{"x":0.853781521320343,"y":0.25653207302093506},{"x":0.853781521320343,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.255344420671463,0.853781521320343,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.8235294222831726,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.255344420671463,0.8235294222831726,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Carthamus","boundary":[0.6184874176979065,0.25415676832199097,0.6890756487846375,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7680672407150269,"y":0.255344420671463},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"oxyacantha","boundary":[0.6957983374595642,0.25415676832199097,0.7680672407150269,0.2719714939594269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8554621934890747,"y":0.20665083825588226},{"x":0.853781521320343,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6151680898666382,0.1984631859064102,0.858781521320343,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8521008491516113,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8285714387893677,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.27909737825393677,0.8521008491516113,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8218487501144409,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8218487501144409,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.27909737825393677,0.8218487501144409,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Centaurea","boundary":[0.6521008610725403,0.27672210335731506,0.7159664034843445,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7663865685462952,"y":0.294536828994751},{"x":0.7210084199905396,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"virgata","boundary":[0.7226890921592712,0.2779097259044647,0.7663865685462952,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8521008491516113,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.3028503656387329,0.8521008491516113,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.3028503656387329,0.8218487501144409,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cerasus","boundary":[0.6033613681793213,0.30166271328926086,0.6605042219161987,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7680672407150269,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"pseudoprostrata","boundary":[0.6605042219161987,0.30166271328926086,0.7680672407150269,0.31828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.27672210335731506},{"x":0.853781521320343,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.600042040348053,0.26972210335731506,0.8571008491516113,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8504201769828796,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8504201769828796,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8252100944519043,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8252100944519043,0.32660332322120667,0.8504201769828796,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8218487501144409,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8218487501144409,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.32660332322120667,0.8218487501144409,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34323039650917053},{"x":0.63193279504776,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Chenopodium","boundary":[0.63193279504776,0.32660332322120667,0.7210084199905396,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"album","boundary":[0.7277311086654663,0.32660332322120667,0.7680672407150269,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.32660332322120667,0.6302521228790283,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.35154393315315247},{"x":0.853781521320343,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.35154393315315247,0.8521008491516113,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.35154393315315247,0.8235294222831726,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cichorium","boundary":[0.6504201889038086,0.34916865825653076,0.7126050591468811,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"intybus","boundary":[0.7243697643280029,0.3503562808036804,0.7747899293899536,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3919239938259125},{"x":0.826890766620636,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.3752969205379486,0.8504201769828796,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.3752969205379486,0.8235294222831726,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Citrullus","boundary":[0.6352941393852234,0.3729216158390045,0.6890756487846375,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"colocynthis","boundary":[0.6957983374595642,0.37410926818847656,0.7714285850524902,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8521008491516113,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.39904987812042236,0.8521008491516113,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8235294222831726,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.39904987812042236,0.8218487501144409,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Clematis","boundary":[0.6453781723976135,0.39667457342147827,0.702521026134491,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.7092437148094177,0.39667457342147827,0.7697479128837585,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.4228028357028961,0.8521008491516113,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.42161521315574646,0.8235294222831726,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Cleome","boundary":[0.6403361558914185,0.4204275608062744,0.6924369931221008,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"coluteoides","boundary":[0.6974790096282959,0.42161521315574646,0.7714285850524902,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.4204275608062744,0.6386554837226868,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.44655582308769226},{"x":0.853781521320343,"y":0.44655582308769226},{"x":0.853781521320343,"y":0.46318289637565613},{"x":0.826890766620636,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.44655582308769226,0.853781521320343,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8235294222831726,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8235294222831726,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7865546345710754,0.44655582308769226,0.8235294222831726,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cleome","boundary":[0.6722689270973206,0.44418051838874817,0.7226890921592712,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"iberica","boundary":[0.7226890921592712,0.4453681707382202,0.7697479128837585,0.4619952440261841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.32660332322120667},{"x":0.853781521320343,"y":0.32660332322120667},{"x":0.853781521320343,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.31960332322120666,0.858781521320343,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.47149643301963806},{"x":0.853781521320343,"y":0.47149643301963806},{"x":0.853781521320343,"y":0.4857482314109802},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8302521109580994,0.47149643301963806,0.853781521320343,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.8218487501144409,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7848739624023438,0.470308780670166,0.8218487501144409,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cleome","boundary":[0.6218487620353699,0.46912112832069397,0.6705882549285889,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7697479128837585,"y":0.470308780670166},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"quinquenervia","boundary":[0.6739495992660522,0.46912112832069397,0.7697479128837585,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.49406176805496216},{"x":0.853781521320343,"y":0.49406176805496216},{"x":0.853781521320343,"y":0.5095011591911316},{"x":0.826890766620636,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.49406176805496216,0.853781521320343,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8201680779457092,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.49406176805496216,0.8201680779457092,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cotoneaster","boundary":[0.578151285648346,0.49168646335601807,0.6571428775787354,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"nummularioides","boundary":[0.6621848940849304,0.4928741157054901,0.7714285850524902,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46912112832069397},{"x":0.853781521320343,"y":0.470308780670166},{"x":0.853781521320343,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5731512856483459,0.46212112832069396,0.858781521320343,0.5165011591911316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5178147554397583},{"x":0.853781521320343,"y":0.519002377986908},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8285714387893677,0.5178147554397583,0.8521008491516113,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7882353067398071,0.5178147554397583,0.8235294222831726,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Cotoneaster","boundary":[0.63193279504776,0.5166270732879639,0.707563042640686,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persicus","boundary":[0.7159664034843445,0.5166270732879639,0.7714285850524902,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.5166270732879639,0.6285714507102966,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5581947565078735},{"x":0.826890766620636,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.826890766620636,0.5415