نظام قضایی و آیین دادرسی ایران نظام قضایی و آیین دادرسی ایران

{"id":"3795053","title":"نظام قضایی و آیین دادرسی ایران","price":"۳۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36cb7b63c77a2549/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36cb7b63c77a2549/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36cb7b63c77a2549/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36cb7b63c77a2549/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36cb7b63c77a2549/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36cb7b63c77a2549/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36cb7b63c77a2549/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36cb7b63c77a2549/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36cb7b63c77a2549/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36cb7b63c77a2549/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642500611","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۸","nobat_chap":"1","description":["نظام قضایی و آیین دادرسی همراه با مجموعه قواعد، اصول دینی و عرفی، هر چند به صورت ساده و ابتدایی از بدو شکل‌یابی اجتماعات بشری در قالب‌های قبیله‌ای و شهری وجود داشته است. این نظام همواره به قصد مبارزه و سنیز با بیداد، اعمال عدل و داد به عنوان ارزشمندترین و ضروری ترین خواست فطرى و اجتماعی بشر - مهار قدرتمندان و متجاوزان، حرمت حقوق دیگران و دست‌یابی به آسایش و امنیت همواره و به وضوح احساس و پذیرفته شده است. این حضور و سیر همراه با تغییرات تحول گرا و گاه انحطاطی، دادگرانه و بیدادگرانه را صاحب نظران نماد بارز کارنامه تاریخی و معرف فرهنگ و تمدن ملت‌ها و حکومت‌ها به حساب آورده‌اند.\r","چگونگی، ماهیت، کارنامه و دگرگونی های تحول گرا و انحطاطی نظام قضایی ایران به سیاق، روح و روش تاریخ نگاری، منطبق با امر واقع، حکومت محور و تاثیر گذاری آن در توسعه یافتگی و عقب ماندگی کشور در بسیاری از دوره ها در بوته ابهام، تیرگی و سکوت تاریخ نهفته است. به لحاظ بین رشته ای بودن موضوع، پژوهشگران تاریخ و حقوق، هر یک تحقیق پیرامون این مهم را به دیگری محول کرده اند. معدود پژوهش‌های انجام گرفته نیز قادر به ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی واقعیت‌ها و حقایق به نحو مطلوب نبوده است. این کتاب به توصیف و تبیین برخی پاسخ‌ها به مسایل گفته می‌پردازد."],"pages_count":"494","keywords":"null","token":"36cb7b63c77a2549","created_at":"2019-01-26 12:51:55","updated_at":"2022-07-04 15:21:20","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-26 13:06:01","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917055","title":"سید محمد طیبی","firstname":"سید محمد","lastname":"طیبی","token":"ce91fd00b2fb16ea","created_at":"2019-01-26 12:43:13","updated_at":"2019-01-26 12:43:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917055","title":"سید محمد طیبی","firstname":"سید محمد","lastname":"طیبی","token":"ce91fd00b2fb16ea","created_at":"2019-01-26 12:43:13","updated_at":"2019-01-26 12:43:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783741","file":"5c4c26b3c9b9b1.34134577.pdf","book_id":"3795053","toc":[{"page":"11","title":"مقدمه و کلیات"},{"page":"47","title":"فصل اول: پیشینه تاریخی نظام قضایی و آیین دادرسی در ایران (تا دوره افشاریه)"},{"title":"فصل دوم: نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره افشاریه","page":"61","children":[{"title":"بخش اول: محاکم عرف در دوره افشاریه (مقامات و مسئولیت‌ها)","page":"65"},{"title":"بخش دوم: محاکم شرع در دوره افشاریه (مقامات و مسئولیت‌ها)","page":"85"},{"title":"بخش سوم: آیین دادرسی و مجازات‌ها در دوره افشاریه","page":"107"}]},{"title":"فصل سوم: نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره زندیه","page":"141","children":[{"title":"بخش اول: محاکم عرف در دوره زندیه (مقامات و مسئولیت‌ها)","page":"145"},{"title":"بخش دوم: محاکم شرع در دوره زندیه (مقامات و مسئولیت‌ها)","page":"163"},{"title":"بخش سوم: آیین دادرسی و مجازات‌ها در دوره زندیه","page":"177"}]},{"title":"فصل چهارم: نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره قاجاریه (تا انقلاب مشروطه)","page":"217","children":[{"title":"بخش اول: محاکم عرف در دوره قاجاریه (تا انقلاب مشروطه)","page":"221"},{"title":"بخش دوم: محاکم شرع در دوره قاجاریه (تا انقلاب مشروطه)","page":"257"},{"title":"بخش سوم: آیین دادرسی و مجازات‌ها در دوره قاجاریه (تا انقلاب مشروطه)","page":"281"},{"title":"بخش چهارم: تکاپوی اصلاح‌گرایانه دادرسی و قضایی در دوره قاجاریه","page":"363"}]},{"title":"تعلیقات و توضیحات","page":"435"},{"title":"کتاب‌شناسی","page":"465"},{"title":"نمایه","page":"485"}],"created_at":"2019-01-26 12:51:55","updated_at":"2022-07-04 15:21:26","process_started_at":"2019-01-26 12:51:56","process_done_at":"2019-01-26 13:05:37","process_failed_at":null,"pages_count":"491","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"f02409abfd029c9502fbfcf5694e8335b3626f30f0e56369919acbb4f22b2f75282304333ab9669f011c2b922de209b1c6dd3726680607ed00d3bb25592f4e5c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۹۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"8107","title":"آیین دادرسی کیفری","token":"f5fb6949b7a58dbe","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:45","updated_at":"2019-01-26 13:06:01","study_fields":[{"id":"1795","title":"حقوق جزا و جرم شناسی","degree_id":"10","token":"2af3a4a889d6f972","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2021-05-12 14:20:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8119","title":"آیین دادرسی مدنی","token":"58d267ea50024c98","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:46","updated_at":"2019-01-26 13:06:01","study_fields":[{"id":"334","title":"فقه شافعی","degree_id":"7","token":"e98a34605054c439","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"385","title":"فقه و مبانی حقوق اسلامی","degree_id":"7","token":"6fcc6f7c3b9caaf2","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"17488","title":"حقوق قضایی","token":"803a7d7aa85279b5","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:31:05","updated_at":"2019-01-26 13:06:01","study_fields":[{"id":"265","title":"علوم قضایی","degree_id":"7","token":"4e282dfc3ddd6af3","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"21247","title":"رویه قضایی","token":"057598aab7bb0ab2","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:34:32","updated_at":"2019-01-26 13:06:01","study_fields":[{"id":"265","title":"علوم قضایی","degree_id":"7","token":"4e282dfc3ddd6af3","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"27790","title":"فقه قضایی","token":"679d2089dd311d9d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:41:06","updated_at":"2019-01-26 13:06:01","study_fields":[{"id":"385","title":"فقه و مبانی حقوق اسلامی","degree_id":"7","token":"6fcc6f7c3b9caaf2","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"نظام-قضایی-و-آیین-دادرسی-ایران","urlify":"نظام-قضایی-و-آیین-دادرسی-ایران","pages_count_fa":"۴۹۴","authorTitle":"سید محمد طیبی","tocStr":"مقدمه و کلیات, فصل اول: پیشینه تاریخی نظام قضایی و آیین دادرسی در ایران (تا دوره افشاریه), فصل دوم: نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره افشاریه, فصل سوم: نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره زندیه, فصل چهارم: نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره قاجاریه (تا انقلاب مشروطه), تعلیقات و توضیحات, کتاب‌شناسی, نمایه","url":"/preview/36cb7b63c77a2549/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19