اقتصاد منابع طبیعی اقتصاد منابع طبیعی

{"id":"3796127","title":"اقتصاد منابع طبیعی","price":"۱۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/39590cf5e3a043a0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/39590cf5e3a043a0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/39590cf5e3a043a0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/39590cf5e3a043a0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/39590cf5e3a043a0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/39590cf5e3a043a0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/39590cf5e3a043a0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/39590cf5e3a043a0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/39590cf5e3a043a0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/39590cf5e3a043a0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-053-4","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۸","nobat_chap":"1","description":["در آغاز کتاب به نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی اشاره گردیده است؛ سپس جنبه‌های مختلف تهیه و اجرای طرح‌های منابع طبیعی تشریح می‌شود. در بخش‌های بعدی عوامل تخریب منابع طبیعی، و سیاست‌های اقتصادی و بنیادی در عرصه منابع طبیعی تجدید شونده معرفی بررسی شده است. الگوهای رشد و مسیر توسعه، توسعه پایدار، اقتصاد جنگل، و اقتصاد شیلات از دیگر مباحث کتاب هستند",""],"pages_count":"127","keywords":"null","token":"39590cf5e3a043a0","created_at":"2020-08-10 14:24:57","updated_at":"2022-08-14 10:44:07","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-16 16:00:29","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918173","title":"صادق خلیلیان","firstname":"صادق","lastname":"خلیلیان","token":"b28e19637161f35d","created_at":"2020-04-18 10:52:39","updated_at":"2020-04-18 10:52:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918173","title":"صادق خلیلیان","firstname":"صادق","lastname":"خلیلیان","token":"b28e19637161f35d","created_at":"2020-04-18 10:52:39","updated_at":"2020-04-18 10:52:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784807","file":"5f3119717758c9.09259865.pdf","book_id":"3796127","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:24:57","updated_at":"2022-08-14 10:44:07","process_started_at":"2020-08-10 14:24:58","process_done_at":"2020-08-10 14:25:00","process_failed_at":null,"pages_count":"134","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"99c6697b5d0815d870e4c8364c59156f176ee94020873cff077f99e6ccef2a8cb8b17be0af690de33177b2cca9f7c4f8bb241a904df2e5db9f0aacaf4ce20dd2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C","ebook_price_en":"18500","urlify":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۷","authorTitle":"صادق خلیلیان","tocStr":"","url":"/preview/39590cf5e3a043a0/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19