جهانی شدن جهانی شدن

توضیحات

امروزه جهانی شدن به یک اصطلاح کاملا رایج در رسانه ها، تجارت، اقتصاد، سیاست و مجامع روشنفکری تبدیل شده است. استفاده گسترده از این واژه در رشته های مختلف علوم اجتماعی، تعاریف و تعابیر متفاوتی از آن بدست می دهد. ولی نکته اساسی این است که این مفهوم به صورت یک واقعیت اجتناب ناپذیر در آمده است و به نظر می رسد که گریز از پیامدهای آن ناممکن باشد. از اینرو شناخت ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بویژه در جامعه ما از ضرورتی حیاتی برخوردار است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796229","title":"جهانی شدن","price":"۱۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3ae6aed62bf8ffae/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3ae6aed62bf8ffae/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3ae6aed62bf8ffae/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3ae6aed62bf8ffae/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3ae6aed62bf8ffae/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3ae6aed62bf8ffae/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3ae6aed62bf8ffae/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3ae6aed62bf8ffae/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3ae6aed62bf8ffae/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3ae6aed62bf8ffae/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9646175449","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۹","nobat_chap":"1","description":["امروزه جهانی شدن به یک اصطلاح کاملا رایج در رسانه ها، تجارت، اقتصاد، سیاست و مجامع روشنفکری تبدیل شده است. استفاده گسترده از این واژه در رشته های مختلف علوم اجتماعی، تعاریف و تعابیر متفاوتی از آن بدست می دهد. ولی نکته اساسی این است که این مفهوم به صورت یک واقعیت اجتناب ناپذیر در آمده است و به نظر می رسد که گریز از پیامدهای آن ناممکن باشد. از اینرو شناخت ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بویژه در جامعه ما از ضرورتی حیاتی برخوردار است."],"pages_count":"272","keywords":null,"token":"3ae6aed62bf8ffae","created_at":"2020-10-10 11:12:51","updated_at":"2021-11-06 12:35:43","publisher_id":"181","deleted_at":null,"published_at":"2020-10-10 11:31:33","available_for_web":"1","publisher_title":"سازمان مدیریت صنعتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1918465","title":"مالکوم واترز","firstname":"مالکوم","lastname":"واترز","token":"b854916a0632ba99","created_at":"2020-10-10 11:14:17","updated_at":"2020-10-10 11:14:17","role":"writer"},{"id":"1918466","title":"اسماعیل مردانی گیوی","firstname":"اسماعیل","lastname":"مردانی گیوی","token":"2933c3aa99980fab","created_at":"2020-10-10 11:14:27","updated_at":"2020-10-10 11:14:27","role":"translator"},{"id":"1918467","title":"سیاوش مریدی","firstname":"سیاوش","lastname":"مریدی","token":"7c4a1a0a154e5480","created_at":"2020-10-10 11:14:40","updated_at":"2020-10-10 11:14:40","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918465","title":"مالکوم واترز","firstname":"مالکوم","lastname":"واترز","token":"b854916a0632ba99","created_at":"2020-10-10 11:14:17","updated_at":"2020-10-10 11:14:17","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918466","title":"اسماعیل مردانی گیوی","firstname":"اسماعیل","lastname":"مردانی گیوی","token":"2933c3aa99980fab","created_at":"2020-10-10 11:14:27","updated_at":"2020-10-10 11:14:27","role":"translator"},{"id":"1918467","title":"سیاوش مریدی","firstname":"سیاوش","lastname":"مریدی","token":"7c4a1a0a154e5480","created_at":"2020-10-10 11:14:40","updated_at":"2020-10-10 11:14:40","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784909","file":"5f8165fb7552d8.98757363.pdf","book_id":"3796229","toc":null,"created_at":"2020-10-10 11:12:51","updated_at":"2021-11-06 12:35:51","process_started_at":"2020-10-10 11:12:52","process_done_at":"2020-10-10 11:13:00","process_failed_at":null,"pages_count":"272","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5507845339c881f7901ef914be623349cce7c2f4aa2181e5d8c0501b221e459eabf80a8ebe363fea83545cf8eab73eb9a8dcd213528910438f2cf13088f073f5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۲"},"publisher":{"id":181,"title":"سازمان مدیریت صنعتی","manager":"ابوالفضل کیانی بختیاری","shaba":"IR0170000000112490779001","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":75,"rent_3_profit":75,"rent_6_profit":75,"rent_12_profit":75,"print_profit":75,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"5221c0f6fbfe92e2","slug":"imi","rent_1_week_profit":75,"account":{"title":"سازمان مدیریت صنعتی","email":"imitadbir@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bb2fea6509a8ce9d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"rsp2ac","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-01 12:12:59","updated_at":"2021-02-01 12:12:59","bazaar_credit":0,"description":"imitadbir@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"130","title":" اقتصاد سیاسی بین الملل","token":"4fc26606bec3d14a","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-01-27 10:29:20","study_fields":[{"id":"34","title":"روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات","degree_id":"10","token":"5dfb466a747239ef","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 16:45:27","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2275","title":"اصول اقتصاد","token":"3e832123e43bcfdc","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2021-12-23 05:23:30","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"106","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"346","title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","degree_id":"10","token":"2e078bcc186e0952","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"349","title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","degree_id":"10","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"352","title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"a960dd618f873e7e","books_count":"75","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"355","title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","degree_id":"10","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":"69","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"358","title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","degree_id":"10","token":"693b8b52e398f59b","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"جهانی-شدن","urlify":"جهانی-شدن","pages_count_fa":"۲۷۲","authorTitle":"مالکوم واترز, اسماعیل مردانی گیوی, سیاوش مریدی","tocStr":"","url":"/preview/3ae6aed62bf8ffae/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":272,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3ae6aed62bf8ffae","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/zMGFFnnpGEtJQqLn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/lUQyGTIaqjqYwEUb.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/DShxskTXTSazXksr.jpg"},"info":{"width":422,"height":596,"margin":[0.0005216077916430071,0.00034015360574594277,0.9981519394745759,0.9985609545091656]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4976303279399872,"y":0.2097315490245819},{"x":0.6540284156799316,"y":0.20805369317531586},{"x":0.6540284156799316,"y":0.26174497604370117},{"x":0.4976303279399872,"y":0.26342281699180603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.4976303279399872,0.2097315490245819,0.6540284156799316,0.26174497604370117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36729857325553894,"y":0.21140938997268677},{"x":0.4857819974422455,"y":0.2097315490245819},{"x":0.4857819974422455,"y":0.26342281699180603},{"x":0.36729857325553894,"y":0.2651006579399109}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.36729857325553894,0.21140938997268677,0.4857819974422455,0.26342281699180603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36729857325553894,"y":0.2097315490245819},{"x":0.6540284156799316,"y":0.20805369317531586},{"x":0.6540284156799316,"y":0.26342281699180603},{"x":0.36729857325553894,"y":0.2651006579399109}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36229857325553894,0.2027315490245819,0.6590284156799316,0.27042281699180604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545023679733276,"y":0.46476510167121887},{"x":0.6137440800666809,"y":0.46476510167121887},{"x":0.6137440800666809,"y":0.4899328947067261},{"x":0.5545023679733276,"y":0.4899328947067261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5545023679733276,0.46476510167121887,0.6137440800666809,0.4899328947067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5379146933555603,"y":0.46476510167121887},{"x":0.5426540374755859,"y":0.46476510167121887},{"x":0.5426540374755859,"y":0.4899328947067261},{"x":0.5379146933555603,"y":0.4899328947067261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5379146933555603,0.46476510167121887,0.5426540374755859,0.4899328947067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45734596252441406,"y":0.463087260723114},{"x":0.5308057069778442,"y":0.46476510167121887},{"x":0.5308057069778442,"y":0.4899328947067261},{"x":0.45734596252441406,"y":0.4899328947067261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالكوم","boundary":[0.45734596252441406,0.463087260723114,0.5308057069778442,0.4899328947067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39336493611335754,"y":0.463087260723114},{"x":0.450236976146698,"y":0.46476510167121887},{"x":0.450236976146698,"y":0.4899328947067261},{"x":0.39336493611335754,"y":0.4899328947067261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واترز","boundary":[0.39336493611335754,0.463087260723114,0.450236976146698,0.4899328947067261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39336493611335754,"y":0.463087260723114},{"x":0.6137440800666809,"y":0.46476510167121887},{"x":0.6137440800666809,"y":0.4899328947067261},{"x":0.39336493611335754,"y":0.4899328947067261}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38836493611335754,0.456087260723114,0.6187440800666809,0.4969328947067261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6848341226577759,"y":0.5302013158798218},{"x":0.7748815417289734,"y":0.5302013158798218},{"x":0.7748815417289734,"y":0.5570470094680786},{"x":0.6848341226577759,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.6848341226577759,0.5302013158798218,0.7748815417289734,0.5570470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6729857921600342,"y":0.5302013158798218},{"x":0.6777251362800598,"y":0.5302013158798218},{"x":0.6777251362800598,"y":0.5570470094680786},{"x":0.6729857921600342,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6729857921600342,0.5302013158798218,0.6777251362800598,0.5570470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5734597444534302,"y":0.5302013158798218},{"x":0.6658768057823181,"y":0.5302013158798218},{"x":0.6658768057823181,"y":0.5570470094680786},{"x":0.5734597444534302,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسماعیل","boundary":[0.5734597444534302,0.5302013158798218,0.6658768057823181,0.5570470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4976303279399872,"y":0.5302013158798218},{"x":0.5663506984710693,"y":0.5302013158798218},{"x":0.5663506984710693,"y":0.5570470094680786},{"x":0.4976303279399872,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مردانی","boundary":[0.4976303279399872,0.5302013158798218,0.5663506984710693,0.5570470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43127962946891785,"y":0.5302013158798218},{"x":0.48104265332221985,"y":0.5302013158798218},{"x":0.48104265332221985,"y":0.5570470094680786},{"x":0.43127962946891785,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کیوی","boundary":[0.43127962946891785,0.5302013158798218,0.48104265332221985,0.5570470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3981042802333832,"y":0.5302013158798218},{"x":0.4099526107311249,"y":0.5302013158798218},{"x":0.4099526107311249,"y":0.5570470094680786},{"x":0.3981042802333832,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3981042802333832,0.5302013158798218,0.4099526107311249,0.5570470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104265332221985,"y":0.5302013158798218},{"x":0.3886255919933319,"y":0.5302013158798218},{"x":0.3886255919933319,"y":0.5570470094680786},{"x":0.3104265332221985,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاوش","boundary":[0.3104265332221985,0.5302013158798218,0.3886255919933319,0.5570470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.225118488073349,"y":0.5302013158798218},{"x":0.3033175468444824,"y":0.5302013158798218},{"x":0.3033175468444824,"y":0.5570470094680786},{"x":0.225118488073349,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مریدی","boundary":[0.225118488073349,0.5302013158798218,0.3033175468444824,0.5570470094680786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.225118488073349,"y":0.5302013158798218},{"x":0.7748815417289734,"y":0.5302013158798218},{"x":0.7748815417289734,"y":0.5570470094680786},{"x":0.225118488073349,"y":0.5570470094680786}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.220118488073349,0.5232013158798218,0.7798815417289734,0.5640470094680786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5687204003334045,"y":0.8003355860710144},{"x":0.6445497870445251,"y":0.8003355860710144},{"x":0.6445497870445251,"y":0.8204697966575623},{"x":0.5687204003334045,"y":0.8204697966575623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5687204003334045,0.8003355860710144,0.6445497870445251,0.8204697966575623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4976303279399872,"y":0.8003355860710144},{"x":0.5616113543510437,"y":0.8003355860710144},{"x":0.5616113543510437,"y":0.8204697966575623},{"x":0.4976303279399872,"y":0.8204697966575623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4976303279399872,0.8003355860710144,0.5616113543510437,0.8204697966575623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146919548511505,"y":0.8003355860710144},{"x":0.4905213415622711,"y":0.8003355860710144},{"x":0.4905213415622711,"y":0.8204697966575623},{"x":0.4146919548511505,"y":0.8204697966575623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4146919548511505,0.8003355860710144,0.4905213415622711,0.8204697966575623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34597155451774597,"y":0.8003355860710144},{"x":0.40521326661109924,"y":0.8003355860710144},{"x":0.40521326661109924,"y":0.8204697966575623},{"x":0.34597155451774597,"y":0.8204697966575623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.34597155451774597,0.8003355860710144,0.40521326661109924,0.8204697966575623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34597155451774597,"y":0.8003355860710144},{"x":0.6445497870445251,"y":0.8003355860710144},{"x":0.6445497870445251,"y":0.8204697966575623},{"x":0.34597155451774597,"y":0.8204697966575623}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34097155451774597,0.7933355860710144,0.6495497870445252,0.8274697966575623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4620853066444397,"y":0.8288590312004089},{"x":0.5260663628578186,"y":0.8305369019508362},{"x":0.5260663628578186,"y":0.850671112537384},{"x":0.4620853066444397,"y":0.8489933013916016}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷۹","boundary":[0.4620853066444397,0.8288590312004089,0.5260663628578186,0.850671112537384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4620853066444397,"y":0.8288590312004089},{"x":0.5260663628578186,"y":0.8305369019508362},{"x":0.5260663628578186,"y":0.850671112537384},{"x":0.4620853066444397,"y":0.8489933013916016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4570853066444397,0.8218590312004089,0.5310663628578186,0.857671112537384],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/xQzjcSocpQQXjtsq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/wILiJonvBfvGEEcZ.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/GKHMbmAYAdeXiIiL.jpg"},"info":{"width":420,"height":596,"margin":[0.00041326531625929334,0.00006426512549987576,0.997731859473955,0.998400488704643]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.05033557116985321},{"x":0.2857142984867096,"y":0.05033557116985321},{"x":0.2857142984867096,"y":0.0687919482588768},{"x":0.20476190745830536,"y":0.0687919482588768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Waters","boundary":[0.20476190745830536,0.05033557116985321,0.2857142984867096,0.0687919482588768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.05033557116985321},{"x":0.2976190447807312,"y":0.05033557116985321},{"x":0.2976190447807312,"y":0.06711409240961075},{"x":0.2928571403026581,"y":0.06711409240961075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2928571403026581,0.05033557116985321,0.2976190447807312,0.06711409240961075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.04865771904587746},{"x":0.4166666567325592,"y":0.04865771904587746},{"x":0.4166666567325592,"y":0.06711409240961075},{"x":0.3166666626930237,"y":0.06711409240961075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Malcolm","boundary":[0.3166666626930237,0.04865771904587746,0.4166666567325592,0.06711409240961075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.05033557116985321},{"x":0.4166666567325592,"y":0.04865771904587746},{"x":0.4166666567325592,"y":0.06711409240961075},{"x":0.20476190745830536,"y":0.0687919482588768}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19976190745830535,0.04333557116985321,0.4216666567325592,0.07411409240961075],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.0469798669219017},{"x":0.8571428656578064,"y":0.0469798669219017},{"x":0.8571428656578064,"y":0.07214765250682831},{"x":0.7928571701049805,"y":0.07214765250682831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واترز","boundary":[0.7928571701049805,0.0469798669219017,0.8571428656578064,0.07214765250682831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776190459728241,"y":0.0469798669219017},{"x":0.7833333611488342,"y":0.0469798669219017},{"x":0.7833333611488342,"y":0.07214765250682831},{"x":0.776190459728241,"y":0.07214765250682831}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.776190459728241,0.0469798669219017,0.7833333611488342,0.07214765250682831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.0469798669219017},{"x":0.7595238089561462,"y":0.0469798669219017},{"x":0.7595238089561462,"y":0.07214765250682831},{"x":0.6761904954910278,"y":0.07214765250682831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالكوم","boundary":[0.6785714030265808,0.0469798669219017,0.7595238089561462,0.07214765250682831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.0469798669219017},{"x":0.6714285612106323,"y":0.0469798669219017},{"x":0.6714285612106323,"y":0.07046979665756226},{"x":0.6642857193946838,"y":0.07046979665756226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6642857193946838,0.0469798669219017,0.6714285612106323,0.07046979665756226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.04530201479792595},{"x":0.6452381014823914,"y":0.0469798669219017},{"x":0.6428571343421936,"y":0.07046979665756226},{"x":0.5928571224212646,"y":0.07046979665756226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۶","boundary":[0.5952380895614624,0.04530201479792595,0.6428571343421936,0.07046979665756226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.04530201479792595},{"x":0.8571428656578064,"y":0.04865771904587746},{"x":0.8571428656578064,"y":0.07382550090551376},{"x":0.5928571224212646,"y":0.07046979665756226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5902380895614624,0.03830201479792595,0.8621428656578064,0.08082550090551377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.06711409240961075},{"x":0.7976190447807312,"y":0.06711409240961075},{"x":0.7976190447807312,"y":0.09228187799453735},{"x":0.7333333492279053,"y":0.09228187799453735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7333333492279053,0.06711409240961075,0.7976190447807312,0.09228187799453735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619047522544861,"y":0.06711409240961075},{"x":0.7166666388511658,"y":0.06711409240961075},{"x":0.7166666388511658,"y":0.09228187799453735},{"x":0.6619047522544861,"y":0.09228187799453735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6619047522544861,0.06711409240961075,0.7166666388511658,0.09228187799453735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.06711409240961075},{"x":0.6452381014823914,"y":0.06711409240961075},{"x":0.6452381014823914,"y":0.09228187799453735},{"x":0.5785714387893677,"y":0.09228187799453735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5785714387893677,0.06711409240961075,0.6452381014823914,0.09228187799453735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.06711409240961075},{"x":0.561904788017273,"y":0.06711409240961075},{"x":0.561904788017273,"y":0.09228187799453735},{"x":0.4476190507411957,"y":0.09228187799453735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مالكوم","boundary":[0.4476190507411957,0.06711409240961075,0.561904788017273,0.09228187799453735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35476189851760864,"y":0.06711409240961075},{"x":0.4357142746448517,"y":0.06711409240961075},{"x":0.4357142746448517,"y":0.09228187799453735},{"x":0.35476189851760864,"y":0.09228187799453735}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"واترز","boundary":[0.35476189851760864,0.06711409240961075,0.4357142746448517,0.09228187799453735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.06711409240961075},{"x":0.3452380895614624,"y":0.06711409240961075},{"x":0.3452380895614624,"y":0.09228187799453735},{"x":0.3380952477455139,"y":0.09228187799453735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3380952477455139,0.06711409240961075,0.3452380895614624,0.09228187799453735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.06711409240961075},{"x":0.31904762983322144,"y":0.06711409240961075},{"x":0.31904762983322144,"y":0.09228187799453735},{"x":0.20476190745830536,"y":0.09228187799453735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.20476190745830536,0.06711409240961075,0.31904762983322144,0.09228187799453735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571428418159485,"y":0.08892617374658585},{"x":0.8523809313774109,"y":0.08724832534790039},{"x":0.8523809313774109,"y":0.10906039923429489},{"x":0.7571428418159485,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسماعیل","boundary":[0.7571428418159485,0.08892617374658585,0.8523809313774109,0.10906039923429489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.08892617374658585},{"x":0.7428571581840515,"y":0.08892617374658585},{"x":0.7428571581840515,"y":0.11073825508356094},{"x":0.6571428775787354,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مردانی","boundary":[0.6571428775787354,0.08892617374658585,0.7428571581840515,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.08892617374658585},{"x":0.6452381014823914,"y":0.08892617374658585},{"x":0.6452381014823914,"y":0.11073825508356094},{"x":0.5785714387893677,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کیوی","boundary":[0.5785714387893677,0.08892617374658585,0.6452381014823914,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.08892617374658585},{"x":0.5738095045089722,"y":0.08892617374658585},{"x":0.5738095045089722,"y":0.11073825508356094},{"x":0.5666666626930237,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5666666626930237,0.08892617374658585,0.5738095045089722,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4595237970352173,"y":0.08892617374658585},{"x":0.5476190447807312,"y":0.08892617374658585},{"x":0.5476190447807312,"y":0.11073825508356094},{"x":0.4595237970352173,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیاوش","boundary":[0.4595237970352173,0.08892617374658585,0.5476190447807312,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.08892617374658585},{"x":0.44999998807907104,"y":0.08892617374658585},{"x":0.44999998807907104,"y":0.11073825508356094},{"x":0.36666667461395264,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"مریدی","boundary":[0.36666667461395264,0.08892617374658585,0.44999998807907104,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.0906040295958519},{"x":0.3571428656578064,"y":0.0906040295958519},{"x":0.3571428656578064,"y":0.11073825508356094},{"x":0.3166666626930237,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3166666626930237,0.0906040295958519,0.3571428656578064,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22142857313156128,"y":0.0906040295958519},{"x":0.3047619163990021,"y":0.08892617374658585},{"x":0.3047619163990021,"y":0.11073825508356094},{"x":0.22142857313156128,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.22142857313156128,0.0906040295958519,0.3047619163990021,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.0906040295958519},{"x":0.2142857164144516,"y":0.0906040295958519},{"x":0.2142857164144516,"y":0.11073825508356094},{"x":0.20952381193637848,"y":0.11073825508356094}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.20952381193637848,0.0906040295958519,0.2142857164144516,0.11073825508356094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.11073825508356094},{"x":0.8571428656578064,"y":0.11073825508356094},{"x":0.8571428656578064,"y":0.13087248802185059},{"x":0.7714285850524902,"y":0.13087248802185059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7714285850524902,0.11073825508356094,0.8571428656578064,0.13087248802185059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.11073825508356094},{"x":0.7595238089561462,"y":0.11073825508356094},{"x":0.7595238089561462,"y":0.13087248802185059},{"x":0.6714285612106323,"y":0.13087248802185059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6714285612106323,0.11073825508356094,0.7595238089561462,0.13087248802185059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.10906039923429489},{"x":0.6595237851142883,"y":0.11073825508356094},{"x":0.6595237851142883,"y":0.13087248802185059},{"x":0.5952380895614624,"y":0.13087248802185059}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5952380895614624,0.10906039923429489,0.6595237851142883,0.13087248802185059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.10906039923429489},{"x":0.5880952477455139,"y":0.10906039923429489},{"x":0.5880952477455139,"y":0.12919463217258453},{"x":0.5809524059295654,"y":0.12919463217258453}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5809524059295654,0.10906039923429489,0.5880952477455139,0.12919463217258453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.10906039923429489},{"x":0.5571428537368774,"y":0.10906039923429489},{"x":0.5571428537368774,"y":0.12919463217258453},{"x":0.5095238089561462,"y":0.12919463217258453}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۹","boundary":[0.5095238089561462,0.10906039923429489,0.5571428537368774,0.12919463217258453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.10906039923429489},{"x":0.49761903285980225,"y":0.10906039923429489},{"x":0.49761903285980225,"y":0.12919463217258453},{"x":0.4952380955219269,"y":0.12919463217258453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4952380955219269,0.10906039923429489,0.49761903285980225,0.12919463217258453]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.06711409240961075},{"x":0.8571428656578064,"y":0.06711409240961075},{"x":0.8571428656578064,"y":0.13087248802185059},{"x":0.20476190745830536,"y":0.13087248802185059}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.19976190745830535,0.06011409240961075,0.8621428656578064,0.1378724880218506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571428418159485,"y":0.13255032896995544},{"x":0.7952380776405334,"y":0.12919463217258453},{"x":0.7976190447807312,"y":0.14429530501365662},{"x":0.761904776096344,"y":0.14765100181102753}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲۵۹","boundary":[0.7571428418159485,0.13255032896995544,0.7976190447807312,0.14429530501365662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.1342281848192215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.13255032896995544},{"x":0.7452380657196045,"y":0.14932885766029358},{"x":0.7285714149475098,"y":0.15100671350955963}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.726190447807312,0.1342281848192215,0.7452380657196045,0.14932885766029358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.13590604066848755},{"x":0.7214285731315613,"y":0.13590604066848755},{"x":0.723809540271759,"y":0.15100671350955963},{"x":0.7190476059913635,"y":0.15100671350955963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7166666388511658,0.13590604066848755,0.723809540271759,0.15100671350955963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.13590604066848755},{"x":0.7952380776405334,"y":0.12919463217258453},{"x":0.7976190447807312,"y":0.14597316086292267},{"x":0.7190476059913635,"y":0.15268456935882568}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.7116666388511658,0.12890604066848754,0.8026190447807312,0.15297316086292267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.18959730863571167},{"x":0.3880952298641205,"y":0.19127516448497772},{"x":0.3880952298641205,"y":0.2063758373260498},{"x":0.20476190745830536,"y":0.20469798147678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Globalization","boundary":[0.20476190745830536,0.18959730863571167,0.3880952298641205,0.2063758373260498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39523810148239136,"y":0.19127516448497772},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19127516448497772},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2063758373260498},{"x":0.39523810148239136,"y":0.2063758373260498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.39523810148239136,0.19127516448497772,0.4000000059604645,0.2063758373260498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.18959730863571167},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19127516448497772},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2063758373260498},{"x":0.20476190745830536,"y":0.20469798147678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19976190745830535,0.18259730863571166,0.4050000059604645,0.2133758373260498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.15100671350955963},{"x":0.6285714507102966,"y":0.15100671350955963},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17114093899726868},{"x":0.5642856955528259,"y":0.17114093899726868}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱۸۰۰۰","boundary":[0.5642856955528259,0.15100671350955963,0.6285714507102966,0.17114093899726868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.14932885766029358},{"x":0.5523809790611267,"y":0.15100671350955963},{"x":0.5523809790611267,"y":0.17114093899726868},{"x":0.5,"y":0.16946308314800262}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5,0.14932885766029358,0.5523809790611267,0.17114093899726868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.14932885766029358},{"x":0.4690476059913635,"y":0.14932885766029358},{"x":0.4690476059913635,"y":0.16946308314800262},{"x":0.46190476417541504,"y":0.16946308314800262}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46190476417541504,0.14932885766029358,0.4690476059913635,0.16946308314800262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.14932885766029358},{"x":0.4595237970352173,"y":0.14932885766029358},{"x":0.4595237970352173,"y":0.17114093899726868},{"x":0.27142858505249023,"y":0.16946308314800262}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"9-44-6175-964","boundary":[0.27142858505249023,0.14932885766029358,0.4595237970352173,0.17114093899726868]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.14932885766029358},{"x":0.6285714507102966,"y":0.15100671350955963},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17114093899726868},{"x":0.27142858505249023,"y":0.16946308314800262}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.26642858505249023,0.14232885766029357,0.6335714507102966,0.17814093899726868],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.14765100181102753},{"x":0.2571428716182709,"y":0.14932885766029358},{"x":0.2571428716182709,"y":0.16946308314800262},{"x":0.20476190745830536,"y":0.16778524219989777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISBN","boundary":[0.20476190745830536,0.14765100181102753,0.2571428716182709,0.16946308314800262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.16778524219989777},{"x":0.800000011920929,"y":0.16778524219989777},{"x":0.800000011920929,"y":0.19127516448497772},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19127516448497772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فهرستنویسی","boundary":[0.6571428775787354,0.16778524219989777,0.800000011920929,0.19127516448497772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.16778524219989777},{"x":0.6452381014823914,"y":0.16778524219989777},{"x":0.6452381014823914,"y":0.19127516448497772},{"x":0.6214285492897034,"y":0.19127516448497772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6214285492897034,0.16778524219989777,0.6452381014823914,0.19127516448497772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.16778524219989777},{"x":0.6142857074737549,"y":0.16778524219989777},{"x":0.6142857074737549,"y":0.19127516448497772},{"x":0.5595238208770752,"y":0.19127516448497772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5595238208770752,0.16778524219989777,0.6142857074737549,0.19127516448497772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.16778524219989777},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16778524219989777},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19127516448497772},{"x":0.46190476417541504,"y":0.19127516448497772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.46190476417541504,0.16778524219989777,0.5428571701049805,0.19127516448497772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.16778524219989777},{"x":0.4476190507411957,"y":0.16778524219989777},{"x":0.4476190507411957,"y":0.18959730863571167},{"x":0.4000000059604645,"y":0.18959730863571167}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.4000000059604645,0.16778524219989777,0.4476190507411957,0.18959730863571167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.19127516448497772},{"x":0.800000011920929,"y":0.19127516448497772},{"x":0.800000011920929,"y":0.2097315490245819},{"x":0.7285714149475098,"y":0.2097315490245819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7285714149475098,0.19127516448497772,0.800000011920929,0.2097315490245819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.19127516448497772},{"x":0.7190476059913635,"y":0.19127516448497772},{"x":0.7190476059913635,"y":0.2097315490245819},{"x":0.6642857193946838,"y":0.2097315490245819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6642857193946838,0.19127516448497772,0.7190476059913635,0.2097315490245819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452381014823914,"y":0.19127516448497772},{"x":0.6523809432983398,"y":0.19127516448497772},{"x":0.6523809432983398,"y":0.2097315490245819},{"x":0.6452381014823914,"y":0.2097315490245819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6452381014823914,0.19127516448497772,0.6523809432983398,0.2097315490245819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2097315490245819},{"x":0.800000011920929,"y":0.2097315490245819},{"x":0.800000011920929,"y":0.231543630361557},{"x":0.7476190328598022,"y":0.22986577451229095}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.75,0.2097315490245819,0.800000011920929,0.231543630361557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.2097315490245819},{"x":0.7452380657196045,"y":0.2097315490245819},{"x":0.7452380657196045,"y":0.22986577451229095},{"x":0.6928571462631226,"y":0.22986577451229095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6952381134033203,0.2097315490245819,0.7452380657196045,0.22986577451229095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.14765100181102753},{"x":0.8023809790611267,"y":0.15268456935882568},{"x":0.800000011920929,"y":0.231543630361557},{"x":0.20476190745830536,"y":0.22651006281375885}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.19976190745830535,0.14065100181102752,0.805000011920929,0.238543630361557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.2281879186630249},{"x":0.7785714268684387,"y":0.2281879186630249},{"x":0.7809523940086365,"y":0.2466442883014679},{"x":0.6952381134033203,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".اقتصاد","boundary":[0.6952381134033203,0.2281879186630249,0.7809523940086365,0.2466442883014679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22986577451229095},{"x":0.6738095283508301,"y":0.22986577451229095},{"x":0.6738095283508301,"y":0.24832214415073395},{"x":0.6309523582458496,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6285714507102966,0.22986577451229095,0.6738095283508301,0.24832214415073395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.22986577451229095},{"x":0.6142857074737549,"y":0.22986577451229095},{"x":0.6142857074737549,"y":0.24832214415073395},{"x":0.5476190447807312,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5452380776405334,0.22986577451229095,0.6142857074737549,0.24832214415073395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5047619342803955,"y":0.2281879186630249},{"x":0.5285714268684387,"y":0.2281879186630249},{"x":0.5285714268684387,"y":0.2466442883014679},{"x":0.5047619342803955,"y":0.2466442883014679}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5047619342803955,0.2281879186630249,0.5285714268684387,0.2466442883014679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.2281879186630249},{"x":0.488095223903656,"y":0.2281879186630249},{"x":0.488095223903656,"y":0.2466442883014679},{"x":0.41904762387275696,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.41904762387275696,0.2281879186630249,0.488095223903656,0.2466442883014679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642857074737549,"y":0.2281879186630249},{"x":0.4214285612106323,"y":0.2281879186630249},{"x":0.4214285612106323,"y":0.2466442883014679},{"x":0.3642857074737549,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3642857074737549,0.2281879186630249,0.4214285612106323,0.2466442883014679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.22986577451229095},{"x":0.3452380895614624,"y":0.2281879186630249},{"x":0.3452380895614624,"y":0.24832214415073395},{"x":0.21904762089252472,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.21904762089252472,0.22986577451229095,0.3452380895614624,0.24832214415073395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20714285969734192,"y":0.22986577451229095},{"x":0.2142857164144516,"y":0.22986577451229095},{"x":0.2142857164144516,"y":0.24832214415073395},{"x":0.20714285969734192,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20714285969734192,0.22986577451229095,0.2142857164144516,0.24832214415073395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571428418159485,"y":0.25167784094810486},{"x":0.8547618985176086,"y":0.25167784094810486},{"x":0.8547618985176086,"y":0.2718120813369751},{"x":0.7571428418159485,"y":0.2718120813369751}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.روابط","boundary":[0.7571428418159485,0.25167784094810486,0.8547618985176086,0.2718120813369751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.25},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27013424038887024},{"x":0.699999988079071,"y":0.27013424038887024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.699999988079071,0.25,0.7428571581840515,0.27013424038887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.25},{"x":0.6833333373069763,"y":0.25167784094810486},{"x":0.6833333373069763,"y":0.27013424038887024},{"x":0.6023809313774109,"y":0.27013424038887024}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6023809313774109,0.25,0.6833333373069763,0.27013424038887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.25},{"x":0.5452380776405334,"y":0.25},{"x":0.5452380776405334,"y":0.27013424038887024},{"x":0.4928571283817291,"y":0.27013424038887024}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.4928571283817291,0.25,0.5452380776405334,0.27013424038887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.25},{"x":0.488095223903656,"y":0.25},{"x":0.488095223903656,"y":0.27013424038887024},{"x":0.4523809552192688,"y":0.27013424038887024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4523809552192688,0.25,0.488095223903656,0.27013424038887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3404761850833893,"y":0.25},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27013424038887024},{"x":0.3404761850833893,"y":0.27013424038887024}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.3404761850833893,0.25,0.4285714328289032,0.27013424038887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.25},{"x":0.3285714387893677,"y":0.25},{"x":0.3285714387893677,"y":0.27013424038887024},{"x":0.32380953431129456,"y":0.27013424038887024}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32380953431129456,0.25,0.3285714387893677,0.27013424038887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.25},{"x":0.3047619163990021,"y":0.25},{"x":0.3047619163990021,"y":0.27013424038887024},{"x":0.20476190745830536,"y":0.27013424038887024}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.روابط","boundary":[0.20476190745830536,0.25,0.3047619163990021,0.27013424038887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7785714268684387,"y":0.26677852869033813},{"x":0.8571428656578064,"y":0.26677852869033813},{"x":0.8571428656578064,"y":0.29194632172584534},{"x":0.7785714268684387,"y":0.29194632172584534}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7785714268684387,0.26677852869033813,0.8571428656578064,0.29194632172584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595238089561462,"y":0.26677852869033813},{"x":0.7690476179122925,"y":0.26677852869033813},{"x":0.7690476179122925,"y":0.29194632172584534},{"x":0.7595238089561462,"y":0.29194632172584534}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7595238089561462,0.26677852869033813,0.7690476179122925,0.29194632172584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6476190686225891,"y":0.26677852869033813},{"x":0.7166666388511658,"y":0.26677852869033813},{"x":0.7166666388511658,"y":0.29194632172584534},{"x":0.6476190686225891,"y":0.29194632172584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالیه","boundary":[0.6476190686225891,0.26677852869033813,0.7166666388511658,0.29194632172584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880952477455139,"y":0.26677852869033813},{"x":0.6309523582458496,"y":0.26677852869033813},{"x":0.6309523582458496,"y":0.29194632172584534},{"x":0.5880952477455139,"y":0.29194632172584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5880952477455139,0.26677852869033813,0.6309523582458496,0.29194632172584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.26677852869033813},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26677852869033813},{"x":0.5714285969734192,"y":0.29194632172584534},{"x":0.4928571283817291,"y":0.29194632172584534}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4928571283817291,0.26677852869033813,0.5714285969734192,0.29194632172584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.26677852869033813},{"x":0.488095223903656,"y":0.26677852869033813},{"x":0.488095223903656,"y":0.29194632172584534},{"x":0.47857141494750977,"y":0.29194632172584534}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47857141494750977,0.26677852869033813,0.488095223903656,0.29194632172584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.26677852869033813},{"x":0.4595237970352173,"y":0.26677852869033813},{"x":0.4595237970352173,"y":0.29194632172584534},{"x":0.2142857164144516,"y":0.29194632172584534}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.انترناسیونالیسم","boundary":[0.2142857164144516,0.26677852869033813,0.4595237970352173,0.29194632172584534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.2281879186630249},{"x":0.8571428656578064,"y":0.22651006281375885},{"x":0.8571428656578064,"y":0.29194632172584534},{"x":0.20476190745830536,"y":0.2936241626739502}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.19976190745830535,0.2211879186630249,0.8621428656578064,0.29894632172584534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.2902684509754181},{"x":0.8428571224212646,"y":0.2902684509754181},{"x":0.8428571224212646,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7857142686843872,"y":0.31040269136428833}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7857142686843872,0.2902684509754181,0.8428571224212646,0.3120805323123932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2902684509754181},{"x":0.7809523940086365,"y":0.2902684509754181},{"x":0.7809523940086365,"y":0.31040269136428833},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31040269136428833}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".مردانی","boundary":[0.6571428775787354,0.2902684509754181,0.7809523940086365,0.31040269136428833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.2902684509754181},{"x":0.6452381014823914,"y":0.2902684509754181},{"x":0.6452381014823914,"y":0.31040269136428833},{"x":0.5809524059295654,"y":0.31040269136428833}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کیوی","boundary":[0.5809524059295654,0.2902684509754181,0.6452381014823914,0.31040269136428833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.2902684509754181},{"x":0.5738095045089722,"y":0.2902684509754181},{"x":0.5738095045089722,"y":0.31040269136428833},{"x":0.5666666626930237,"y":0.31040269136428833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5666666626930237,0.2902684509754181,0.5738095045089722,0.31040269136428833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.28859061002731323},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28859061002731323},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31040269136428833},{"x":0.4238095283508301,"y":0.31040269136428833}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اسماعیل","boundary":[0.4238095283508301,0.28859061002731323,0.5428571701049805,0.31040269136428833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.28859061002731323},{"x":0.41904762387275696,"y":0.28859061002731323},{"x":0.41904762387275696,"y":0.3087248206138611},{"x":0.4119047522544861,"y":0.3087248206138611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4119047522544861,0.28859061002731323,0.41904762387275696,0.3087248206138611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.28859061002731323},{"x":0.38333332538604736,"y":0.28859061002731323},{"x":0.38333332538604736,"y":0.3087248206138611},{"x":0.3380952477455139,"y":0.3087248206138611}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۰","boundary":[0.3380952477455139,0.28859061002731323,0.38333332538604736,0.3087248206138611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.3120805323123932},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3120805323123932},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3338926136493683},{"x":0.7904762029647827,"y":0.3338926136493683}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7928571701049805,0.3120805323123932,0.8571428656578064,0.3338926136493683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7809523940086365,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7809523940086365,"y":0.3322147727012634},{"x":0.773809552192688,"y":0.3322147727012634}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.773809552192688,0.3120805323123932,0.7809523940086365,0.3322147727012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.31040269136428833},{"x":0.7595238089561462,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7571428418159485,"y":0.3338926136493683},{"x":0.6642857193946838,"y":0.3322147727012634}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ب.مریدی","boundary":[0.6642857193946838,0.31040269136428833,0.7571428418159485,0.3338926136493683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.31040269136428833},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31040269136428833},{"x":0.6547619104385376,"y":0.3305369019508362},{"x":0.6499999761581421,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6499999761581421,0.31040269136428833,0.6547619104385376,0.3305369019508362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.3087248206138611},{"x":0.6309523582458496,"y":0.31040269136428833},{"x":0.6309523582458496,"y":0.3322147727012634},{"x":0.5642856955528259,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاوش","boundary":[0.5642856955528259,0.3087248206138611,0.6309523582458496,0.3322147727012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523809790611267,"y":0.3087248206138611},{"x":0.5595238208770752,"y":0.3087248206138611},{"x":0.5595238208770752,"y":0.3305369019508362},{"x":0.550000011920929,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5523809790611267,0.3087248206138611,0.5595238208770752,0.3305369019508362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.3087248206138611},{"x":0.5309523940086365,"y":0.3087248206138611},{"x":0.5309523940086365,"y":0.3305369019508362},{"x":0.4809523820877075,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۶","boundary":[0.4809523820877075,0.3087248206138611,0.5309523940086365,0.3305369019508362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.286912739276886},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2902684509754181},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3338926136493683},{"x":0.3380952477455139,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3330952477455139,0.279912739276886,0.8621428656578064,0.3408926136493683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23571428656578064,"y":0.31040269136428833},{"x":0.3571428656578064,"y":0.3120805323123932},{"x":0.35476189851760864,"y":0.3322147727012634},{"x":0.23333333432674408,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".ج.عنوان","boundary":[0.23571428656578064,0.31040269136428833,0.35476189851760864,0.3322147727012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.31040269136428833},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31040269136428833},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3305369019508362},{"x":0.22142857313156128,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22380952537059784,0.31040269136428833,0.22857142984867096,0.3305369019508362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.31040269136428833},{"x":0.3571428656578064,"y":0.3120805323123932},{"x":0.35476189851760864,"y":0.3322147727012634},{"x":0.22142857313156128,"y":0.3305369019508362}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.21880952537059783,0.3034026913642883,0.35976189851760865,0.33921477270126343],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.3506711423397064},{"x":0.8452380895614624,"y":0.3523489832878113},{"x":0.8428571224212646,"y":0.3724832236766815},{"x":0.8071428537368774,"y":0.37080538272857666}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"جاو","boundary":[0.8071428537368774,0.3506711423397064,0.8428571224212646,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.3506711423397064},{"x":0.7952380776405334,"y":0.3506711423397064},{"x":0.7952380776405334,"y":0.37080538272857666},{"x":0.7857142686843872,"y":0.37080538272857666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.788095235824585,0.3506711423397064,0.7952380776405334,0.37080538272857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.34899330139160156},{"x":0.7857142686843872,"y":0.3506711423397064},{"x":0.7833333611488342,"y":0.37080538272857666},{"x":0.7285714149475098,"y":0.3691275119781494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۱۳۵۹","boundary":[0.7309523820877075,0.34899330139160156,0.7833333611488342,0.37080538272857666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.34899330139160156},{"x":0.8452380895614624,"y":0.3523489832878113},{"x":0.8428571224212646,"y":0.3724832236766815},{"x":0.7285714149475098,"y":0.3691275119781494}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7259523820877075,0.34199330139160156,0.8478571224212647,0.3794832236766815],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.3473154306411743},{"x":0.726190447807312,"y":0.34899330139160156},{"x":0.726190447807312,"y":0.3691275119781494},{"x":0.6976190209388733,"y":0.36744967103004456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"HF","boundary":[0.6976190209388733,0.3473154306411743,0.726190447807312,0.3691275119781494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.3473154306411743},{"x":0.726190447807312,"y":0.34899330139160156},{"x":0.726190447807312,"y":0.3691275119781494},{"x":0.6976190209388733,"y":0.36744967103004456}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6926190209388733,0.3403154306411743,0.731190447807312,0.3761275119781494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.3506711423397064},{"x":0.5023809671401978,"y":0.3506711423397064},{"x":0.5023809671401978,"y":0.36409395933151245},{"x":0.46190476417541504,"y":0.3657718002796173}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۳۳۷","boundary":[0.46190476417541504,0.3506711423397064,0.5023809671401978,0.36409395933151245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.3506711423397064},{"x":0.5023809671401978,"y":0.3506711423397064},{"x":0.5023809671401978,"y":0.36409395933151245},{"x":0.46190476417541504,"y":0.3657718002796173}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.45690476417541503,0.3436711423397064,0.5073809671401978,0.37109395933151246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047618865966797,"y":0.3724832236766815},{"x":0.8523809313774109,"y":0.37080538272857666},{"x":0.8523809313774109,"y":0.38590604066848755},{"x":0.8047618865966797,"y":0.38590604066848755}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷۹","boundary":[0.8047618865966797,0.3724832236766815,0.8523809313774109,0.38590604066848755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047618865966797,"y":0.3724832236766815},{"x":0.8523809313774109,"y":0.37080538272857666},{"x":0.8523809313774109,"y":0.38590604066848755},{"x":0.8047618865966797,"y":0.38590604066848755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7997618865966797,0.3654832236766815,0.8573809313774109,0.39290604066848756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.4093959629535675},{"x":0.8999999761581421,"y":0.40771812200546265},{"x":0.8999999761581421,"y":0.42953020334243774},{"x":0.788095235824585,"y":0.42953020334243774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"كتابخانه","boundary":[0.788095235824585,0.4093959629535675,0.8999999761581421,0.42953020334243774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.4093959629535675},{"x":0.7833333611488342,"y":0.4093959629535675},{"x":0.7833333611488342,"y":0.42953020334243774},{"x":0.75,"y":0.42953020334243774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7476190328598022,0.4093959629535675,0.7833333611488342,0.42953020334243774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738095283508301,"y":0.41107383370399475},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4093959629535675},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42953020334243774},{"x":0.6738095283508301,"y":0.4312080442905426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6738095283508301,0.41107383370399475,0.7428571581840515,0.42953020334243774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738095283508301,"y":0.4093959629535675},{"x":0.8999999761581421,"y":0.40771812200546265},{"x":0.8999999761581421,"y":0.42953020334243774},{"x":0.6738095283508301,"y":0.4312080442905426}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6688095283508301,0.4023959629535675,0.9049999761581421,0.43653020334243775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.41107383370399475},{"x":0.33571428060531616,"y":0.40771812200546265},{"x":0.33571428060531616,"y":0.4278523623943329},{"x":0.20714285969734192,"y":0.4312080442905426}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۲۷۶۲۵-۷۸م","boundary":[0.20476190745830536,0.41107383370399475,0.33571428060531616,0.4278523623943329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.41107383370399475},{"x":0.33571428060531616,"y":0.40771812200546265},{"x":0.33571428060531616,"y":0.4278523623943329},{"x":0.20714285969734192,"y":0.4312080442905426}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.19976190745830535,0.40407383370399474,0.34071428060531617,0.4348523623943329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8904761672019958,"y":0.46140938997268677},{"x":0.9119047522544861,"y":0.46140938997268677},{"x":0.9119047522544861,"y":0.4848993420600891},{"x":0.8904761672019958,"y":0.4848993420600891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8904761672019958,0.46140938997268677,0.9119047522544861,0.4848993420600891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8857142925262451,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4848993420600891},{"x":0.8404762148857117,"y":0.4848993420600891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8404762148857117,0.46140938997268677,0.8857142925262451,0.4848993420600891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7642857432365417,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4848993420600891},{"x":0.7642857432365417,"y":0.4848993420600891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردانی","boundary":[0.7642857432365417,0.46140938997268677,0.8333333134651184,0.4848993420600891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214285731315613,"y":0.46140938997268677},{"x":0.7571428418159485,"y":0.46140938997268677},{"x":0.7571428418159485,"y":0.4848993420600891},{"x":0.7214285731315613,"y":0.4848993420600891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7214285731315613,0.46140938997268677,0.7571428418159485,0.4848993420600891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.46140938997268677},{"x":0.711904764175415,"y":0.46140938997268677},{"x":0.711904764175415,"y":0.4848993420600891},{"x":0.699999988079071,"y":0.4848993420600891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.699999988079071,0.46140938997268677,0.711904764175415,0.4848993420600891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.46140938997268677},{"x":0.6904761791229248,"y":0.46140938997268677},{"x":0.6904761791229248,"y":0.4848993420600891},{"x":0.6904761791229248,"y":0.4848993420600891}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6904761791229248,0.46140938997268677,0.6904761791229248,0.4848993420600891]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.46140938997268677},{"x":0.9119047522544861,"y":0.46140938997268677},{"x":0.9119047522544861,"y":0.4848993420600891},{"x":0.6904761791229248,"y":0.4848993420600891}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6854761791229248,0.45440938997268676,0.9169047522544861,0.4918993420600891],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.49161073565483093},{"x":0.261904776096344,"y":0.49161073565483093},{"x":0.261904776096344,"y":0.5134228467941284},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Malcolm","boundary":[0.1785714328289032,0.49161073565483093,0.261904776096344,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.49161073565483093},{"x":0.3404761850833893,"y":0.49161073565483093},{"x":0.3404761850833893,"y":0.5134228467941284},{"x":0.27142858505249023,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Waters","boundary":[0.27142858505249023,0.49161073565483093,0.3404761850833893,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.49161073565483093},{"x":0.3571428656578064,"y":0.49161073565483093},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5134228467941284},{"x":0.3499999940395355,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3499999940395355,0.49161073565483093,0.3571428656578064,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619047701358795,"y":0.49161073565483093},{"x":0.4047619104385376,"y":0.49161073565483093},{"x":0.4047619104385376,"y":0.5134228467941284},{"x":0.3619047701358795,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1995","boundary":[0.3619047701358795,0.49161073565483093,0.4047619104385376,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4047619104385376,"y":0.49161073565483093},{"x":0.4119047522544861,"y":0.49161073565483093},{"x":0.4119047522544861,"y":0.5134228467941284},{"x":0.4047619104385376,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4047619104385376,0.49161073565483093,0.4119047522544861,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41428571939468384,"y":0.49161073565483093},{"x":0.4166666567325592,"y":0.49161073565483093},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5134228467941284},{"x":0.41428571939468384,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41428571939468384,0.49161073565483093,0.4166666567325592,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43095237016677856,"y":0.49161073565483093},{"x":0.5976190567016602,"y":0.49161073565483093},{"x":0.5976190567016602,"y":0.5134228467941284},{"x":0.43095237016677856,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Globalization","boundary":[0.43095237016677856,0.49161073565483093,0.5976190567016602,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6119047403335571,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5134228467941284},{"x":0.6095238327980042,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6095238327980042,0.49161073565483093,0.6119047403335571,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6976190209388733,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6976190209388733,"y":0.5134228467941284},{"x":0.6214285492897034,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"London","boundary":[0.6214285492897034,0.49161073565483093,0.6976190209388733,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.49161073565483093},{"x":0.7095237970352173,"y":0.49161073565483093},{"x":0.7095237970352173,"y":0.5134228467941284},{"x":0.7071428298950195,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7071428298950195,0.49161073565483093,0.7095237970352173,0.5134228467941284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214285731315613,"y":0.49161073565483093},{"x":0.8214285969734192,"y":0.49161073565483093},{"x":0.8214285969734192,"y":0.5134228467941284},{"x":0.7214285731315613,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Routledge","boundary":[0.7214285731315613,0.49161073565483093,0.8214285969734192,0.5134228467941284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.49161073565483093},{"x":0.8214285969734192,"y":0.49161073565483093},{"x":0.8214285969734192,"y":0.5134228467941284},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1735714328289032,0.4846107356548309,0.8264285969734192,0.5204228467941284],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.505033552646637},{"x":0.6119047403335571,"y":0.505033552646637},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5100671052932739},{"x":0.6071428656578064,"y":0.5100671052932739}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"و","boundary":[0.6095238327980042,0.505033552646637,0.6119047403335571,0.5100671052932739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.505033552646637},{"x":0.6119047403335571,"y":0.505033552646637},{"x":0.6119047403335571,"y":0.5100671052932739},{"x":0.6071428656578064,"y":0.5100671052932739}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.6045238327980041,0.49803355264663696,0.6169047403335571,0.5170671052932739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.5906040072441101},{"x":0.9452381134033203,"y":0.5922818779945374},{"x":0.9428571462631226,"y":0.6090604066848755},{"x":0.9023809432983398,"y":0.6073825359344482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.9047619104385376,0.5906040072441101,0.9428571462631226,0.6090604066848755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.5906040072441101},{"x":0.9452381134033203,"y":0.5922818779945374},{"x":0.9428571462631226,"y":0.6090604066848755},{"x":0.9023809432983398,"y":0.6073825359344482}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8997619104385376,0.5836040072441101,0.9478571462631226,0.6160604066848755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.6157718300819397},{"x":0.9476190209388733,"y":0.6224831938743591},{"x":0.9428571462631226,"y":0.6476510167121887},{"x":0.8809523582458496,"y":0.6392617225646973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.8857142925262451,0.6157718300819397,0.9428571462631226,0.6476510167121887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.6157718300819397},{"x":0.9476190209388733,"y":0.6224831938743591},{"x":0.9428571462631226,"y":0.6476510167121887},{"x":0.8809523582458496,"y":0.6392617225646973}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8807142925262451,0.6087718300819397,0.9478571462631226,0.6546510167121887],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9261904954910278,"y":0.5570470094680786},{"x":0.9452381134033203,"y":0.5570470094680786},{"x":0.9452381134033203,"y":0.5788590312004089},{"x":0.9261904954910278,"y":0.5788590312004089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.9261904954910278,0.5570470094680786,0.9452381134033203,0.5788590312004089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8785714507102966,"y":0.5553691387176514},{"x":0.9214285612106323,"y":0.5570470094680786},{"x":0.9214285612106323,"y":0.5788590312004089},{"x":0.8761904835700989,"y":0.5788590312004089}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8785714507102966,0.5553691387176514,0.9214285612106323,0.5788590312004089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.5570470094680786},{"x":0.811904788017273,"y":0.5570470094680786},{"x":0.811904788017273,"y":0.5755033493041992},{"x":0.8071428537368774,"y":0.5755033493041992}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8071428537368774,0.5570470094680786,0.811904788017273,0.5755033493041992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5570470094680786},{"x":0.800000011920929,"y":0.5570470094680786},{"x":0.800000011920929,"y":0.5771812200546265},{"x":0.75,"y":0.5755033493041992}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.75,0.5570470094680786,0.800000011920929,0.5771812200546265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.5570470094680786},{"x":0.7404761910438538,"y":0.5570470094680786},{"x":0.7404761910438538,"y":0.5755033493041992},{"x":0.7047619223594666,"y":0.5755033493041992}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7047619223594666,0.5570470094680786,0.7404761910438538,0.5755033493041992]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.5553691387176514},{"x":0.9452381134033203,"y":0.5570470094680786},{"x":0.9452381134033203,"y":0.5788590312004089},{"x":0.7047619223594666,"y":0.5771812200546265}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6997619223594665,0.5483691387176514,0.9502381134033203,0.5858590312004089],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.5872483253479004},{"x":0.811904788017273,"y":0.5872483253479004},{"x":0.811904788017273,"y":0.6124160885810852},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6124160885810852}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.5872483253479004,0.811904788017273,0.6124160885810852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.5872483253479004},{"x":0.800000011920929,"y":0.5872483253479004},{"x":0.800000011920929,"y":0.6124160885810852},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6124160885810852}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مالكوم","boundary":[0.7452380657196045,0.5872483253479004,0.800000011920929,0.6124160885810852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.5872483253479004},{"x":0.738095223903656,"y":0.5872483253479004},{"x":0.738095223903656,"y":0.6124160885810852},{"x":0.6952381134033203,"y":0.6124160885810852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واترز","boundary":[0.6952381134033203,0.5872483253479004,0.738095223903656,0.6124160885810852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.5872483253479004},{"x":0.811904788017273,"y":0.5872483253479004},{"x":0.811904788017273,"y":0.6124160885810852},{"x":0.6952381134033203,"y":0.6124160885810852}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6902381134033203,0.5802483253479004,0.816904788017273,0.6194160885810852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.6191275119781494},{"x":0.811904788017273,"y":0.6191275119781494},{"x":0.811904788017273,"y":0.6426174640655518},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6426174640655518}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.6191275119781494,0.811904788017273,0.6426174640655518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.6191275119781494},{"x":0.800000011920929,"y":0.6191275119781494},{"x":0.800000011920929,"y":0.6426174640655518},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6426174640655518}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اسماعیل","boundary":[0.7333333492279053,0.6191275119781494,0.800000011920929,0.6426174640655518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738095283508301,"y":0.6191275119781494},{"x":0.726190447807312,"y":0.6191275119781494},{"x":0.726190447807312,"y":0.6426174640655518},{"x":0.6738095283508301,"y":0.6426174640655518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مردانی","boundary":[0.6738095283508301,0.6191275119781494,0.726190447807312,0.6426174640655518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214285492897034,"y":0.6191275119781494},{"x":0.6714285612106323,"y":0.6191275119781494},{"x":0.6714285612106323,"y":0.6426174640655518},{"x":0.6214285492897034,"y":0.6426174640655518}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیوی","boundary":[0.6214285492897034,0.6191275119781494,0.6714285612106323,0.6426174640655518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047618985176086,"y":0.6208053827285767},{"x":0.6119047403335571,"y":0.6208053827285767},{"x":0.6119047403335571,"y":0.6426174640655518},{"x":0.6047618985176086,"y":0.6426174640655518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6047618985176086,0.6208053827285767,0.6119047403335571,0.6426174640655518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538095235824585,"y":0.6208053827285767},{"x":0.5952380895614624,"y":0.6208053827285767},{"x":0.5952380895614624,"y":0.6426174640655518},{"x":0.538095235824585,"y":0.6426174640655518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاوش","boundary":[0.538095235824585,0.6208053827285767,0.5952380895614624,0.6426174640655518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6208053827285767},{"x":0.5309523940086365,"y":0.6208053827285767},{"x":0.5309523940086365,"y":0.6426174640655518},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6426174640655518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریدی","boundary":[0.4761904776096344,0.6208053827285767,0.5309523940086365,0.6426174640655518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.6577181220054626},{"x":0.9452381134033203,"y":0.6577181220054626},{"x":0.9452381134033203,"y":0.676174521446228},{"x":0.8857142925262451,"y":0.676174521446228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.8857142925262451,0.6577181220054626,0.9452381134033203,0.676174521446228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.6543624401092529},{"x":0.811904788017273,"y":0.6543624401092529},{"x":0.811904788017273,"y":0.6778523325920105},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6778523325920105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8095238208770752,0.6543624401092529,0.811904788017273,0.6778523325920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.6526845693588257},{"x":0.800000011920929,"y":0.6526845693588257},{"x":0.800000011920929,"y":0.6778523325920105},{"x":0.7404761910438538,"y":0.6778523325920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانشاه","boundary":[0.7404761910438538,0.6526845693588257,0.800000011920929,0.6778523325920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.6526845693588257},{"x":0.7309523820877075,"y":0.6526845693588257},{"x":0.7309523820877075,"y":0.6778523325920105},{"x":0.6523809432983398,"y":0.676174521446228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزابیگی","boundary":[0.6547619104385376,0.6526845693588257,0.7309523820877075,0.6778523325920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9071428775787354,"y":0.6895973086357117},{"x":0.9452381134033203,"y":0.6912751793861389},{"x":0.9452381134033203,"y":0.7114093899726868},{"x":0.9071428775787354,"y":0.7114093899726868}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایپ","boundary":[0.9071428775787354,0.6895973086357117,0.9452381134033203,0.7114093899726868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.6895973086357117},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6895973086357117},{"x":0.9023809432983398,"y":0.7114093899726868},{"x":0.8190476298332214,"y":0.7097315192222595}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کامپیوتری","boundary":[0.8190476298332214,0.6895973086357117,0.9023809432983398,0.7114093899726868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.6895973086357117},{"x":0.811904788017273,"y":0.6895973086357117},{"x":0.811904788017273,"y":0.7097315192222595},{"x":0.8071428537368774,"y":0.7097315192222595}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.6895973086357117,0.811904788017273,0.7097315192222595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.6879194378852844},{"x":0.800000011920929,"y":0.6895973086357117},{"x":0.7976190447807312,"y":0.7097315192222595},{"x":0.7523809671401978,"y":0.7097315192222595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طاهره","boundary":[0.7547619342803955,0.6879194378852844,0.7976190447807312,0.7097315192222595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6879194378852844},{"x":0.7452380657196045,"y":0.6879194378852844},{"x":0.7452380657196045,"y":0.7097315192222595},{"x":0.6857143044471741,"y":0.708053708076477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکاری","boundary":[0.6857143044471741,0.6879194378852844,0.7452380657196045,0.7097315192222595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9095237851142883,"y":0.7214764952659607},{"x":0.9452381134033203,"y":0.7214764952659607},{"x":0.9452381134033203,"y":0.7466443181037903},{"x":0.9095237851142883,"y":0.7466443181037903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.9095237851142883,0.7214764952659607,0.9452381134033203,0.7466443181037903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8619047403335571,"y":0.7214764952659607},{"x":0.8999999761581421,"y":0.7214764952659607},{"x":0.8999999761581421,"y":0.7466443181037903},{"x":0.8619047403335571,"y":0.7466443181037903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.8619047403335571,0.7214764952659607,0.8999999761581421,0.7466443181037903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.7214764952659607},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7214764952659607},{"x":0.8547618985176086,"y":0.7466443181037903},{"x":0.8238095045089722,"y":0.7466443181037903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.8238095045089722,0.7214764952659607,0.8547618985176086,0.7466443181037903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.7214764952659607},{"x":0.811904788017273,"y":0.7214764952659607},{"x":0.811904788017273,"y":0.7466443181037903},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7466443181037903}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8095238208770752,0.7214764952659607,0.811904788017273,0.7466443181037903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7214764952659607},{"x":0.800000011920929,"y":0.7214764952659607},{"x":0.800000011920929,"y":0.7466443181037903},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7466443181037903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.7428571581840515,0.7214764952659607,0.800000011920929,0.7466443181037903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.7214764952659607},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7214764952659607},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7466443181037903},{"x":0.7071428298950195,"y":0.7466443181037903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7071428298950195,0.7214764952659607,0.7333333492279053,0.7466443181037903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9071428775787354,"y":0.7583892345428467},{"x":0.9452381134033203,"y":0.7583892345428467},{"x":0.9452381134033203,"y":0.7768456339836121},{"x":0.9071428775787354,"y":0.7768456339836121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.9071428775787354,0.7583892345428467,0.9452381134033203,0.7768456339836121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8714285492897034,"y":0.7583892345428467},{"x":0.8999999761581421,"y":0.7583892345428467},{"x":0.8976190686225891,"y":0.7768456339836121},{"x":0.8714285492897034,"y":0.7768456339836121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8714285492897034,0.7583892345428467,0.8976190686225891,0.7768456339836121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9095237851142883,"y":0.791946291923523},{"x":0.9452381134033203,"y":0.791946291923523},{"x":0.9428571462631226,"y":0.8104026913642883},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8087248206138611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.9095237851142883,0.791946291923523,0.9428571462631226,0.8104026913642883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6174496412277222},{"x":0.9476190209388733,"y":0.6208053827285767},{"x":0.9452381134033203,"y":0.8104026913642883},{"x":0.47380951046943665,"y":0.8070470094680786}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4711904776096344,0.6104496412277222,0.9502381134033203,0.8174026913642883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.791946291923523},{"x":0.811904788017273,"y":0.791946291923523},{"x":0.811904788017273,"y":0.8053691387176514},{"x":0.8071428537368774,"y":0.8053691387176514}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.791946291923523,0.811904788017273,0.8053691387176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.7902684807777405},{"x":0.7976190447807312,"y":0.791946291923523},{"x":0.7976190447807312,"y":0.8070470094680786},{"x":0.7404761910438538,"y":0.8053691387176514}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳۳۰۰","boundary":[0.7404761910438538,0.7902684807777405,0.7976190447807312,0.8070470094680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.7902684807777405},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7902684807777405},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8053691387176514},{"x":0.6952381134033203,"y":0.8053691387176514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6952381134033203,0.7902684807777405,0.7333333492279053,0.8053691387176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8714285492897034,"y":0.8204697966575623},{"x":0.9452381134033203,"y":0.818791925907135},{"x":0.9452381134033203,"y":0.8422818779945374},{"x":0.8714285492897034,"y":0.8439597487449646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.8714285492897034,0.8204697966575623,0.9452381134033203,0.8422818779945374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.823825478553772},{"x":0.811904788017273,"y":0.823825478553772},{"x":0.811904788017273,"y":0.8422818779945374},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8095238208770752,0.823825478553772,0.811904788017273,0.8422818779945374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.823825478553772},{"x":0.800000011920929,"y":0.823825478553772},{"x":0.800000011920929,"y":0.8422818779945374},{"x":0.7452380657196045,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.7452380657196045,0.823825478553772,0.800000011920929,0.8422818779945374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.818791925907135},{"x":0.6452381014823914,"y":0.818791925907135},{"x":0.6452381014823914,"y":0.8439597487449646},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8439597487449646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6071428656578064,0.818791925907135,0.6452381014823914,0.8439597487449646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.818791925907135},{"x":0.5976190567016602,"y":0.818791925907135},{"x":0.5976190567016602,"y":0.8439597487449646},{"x":0.5952380895614624,"y":0.8439597487449646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5952380895614624,0.818791925907135,0.5976190567016602,0.8439597487449646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5285714268684387,"y":0.818791925907135},{"x":0.5857142806053162,"y":0.818791925907135},{"x":0.5857142806053162,"y":0.8439597487449646},{"x":0.5285714268684387,"y":0.8439597487449646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5285714268684387,0.818791925907135,0.5857142806053162,0.8439597487449646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.818791925907135},{"x":0.5190476179122925,"y":0.818791925907135},{"x":0.5190476179122925,"y":0.8439597487449646},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8439597487449646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.4761904776096344,0.818791925907135,0.5190476179122925,0.8439597487449646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8952381014823914,"y":0.8573825359344482},{"x":0.9452381134033203,"y":0.8557047247886658},{"x":0.9452381134033203,"y":0.8758389353752136},{"x":0.8952381014823914,"y":0.8758389353752136}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شابک","boundary":[0.8952381014823914,0.8573825359344482,0.9452381134033203,0.8758389353752136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7902684807777405},{"x":0.9452381134033203,"y":0.7902684807777405},{"x":0.9476190209388733,"y":0.8758389353752136},{"x":0.47857141494750977,"y":0.8775168061256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4711904776096344,0.7832684807777405,0.9526190209388733,0.8828389353752136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7583892345428467},{"x":0.7952380776405334,"y":0.7583892345428467},{"x":0.7952380776405334,"y":0.7734899520874023},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7734899520874023}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷۹","boundary":[0.7428571581840515,0.7583892345428467,0.7952380776405334,0.7734899520874023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.7583892345428467},{"x":0.811904788017273,"y":0.7583892345428467},{"x":0.811904788017273,"y":0.7734899520874023},{"x":0.8071428537368774,"y":0.7734899520874023}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.7583892345428467,0.811904788017273,0.7734899520874023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7583892345428467},{"x":0.811904788017273,"y":0.7583892345428467},{"x":0.811904788017273,"y":0.7734899520874023},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7734899520874023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.7513892345428467,0.816904788017273,0.7804899520874023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.823825478553772},{"x":0.3738095164299011,"y":0.823825478553772},{"x":0.3738095164299011,"y":0.8406040072441101},{"x":0.3166666626930237,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.3166666626930237,0.823825478553772,0.3738095164299011,0.8406040072441101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.823825478553772},{"x":0.31190475821495056,"y":0.823825478553772},{"x":0.31190475821495056,"y":0.8422818779945374},{"x":0.3047619163990021,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3047619163990021,0.823825478553772,0.31190475821495056,0.8422818779945374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25238096714019775,"y":0.8255033493041992},{"x":0.30000001192092896,"y":0.823825478553772},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8422818779945374},{"x":0.25238096714019775,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سپیدار","boundary":[0.25238096714019775,0.8255033493041992,0.30000001192092896,0.8422818779945374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25238096714019775,"y":0.823825478553772},{"x":0.3738095164299011,"y":0.823825478553772},{"x":0.3738095164299011,"y":0.8406040072441101},{"x":0.25238096714019775,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.24738096714019775,0.816825478553772,0.3788095164299011,0.8476040072441101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.8557047247886658},{"x":0.4238095283508301,"y":0.8557047247886658},{"x":0.4238095283508301,"y":0.8741610646247864},{"x":0.3761904835700989,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.3761904835700989,0.8557047247886658,0.4238095283508301,0.8741610646247864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43809524178504944,"y":0.8557047247886658},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8557047247886658},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8741610646247864},{"x":0.43809524178504944,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"964-6175-44-9","boundary":[0.43809524178504944,0.8557047247886658,0.5761904716491699,0.8741610646247864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904762148857117,"y":0.8557047247886658},{"x":0.5976190567016602,"y":0.8557047247886658},{"x":0.5976190567016602,"y":0.8741610646247864},{"x":0.5904762148857117,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5904762148857117,0.8557047247886658,0.5976190567016602,0.8741610646247864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.8557047247886658},{"x":0.7976190447807312,"y":0.8557047247886658},{"x":0.7976190447807312,"y":0.8741610646247864},{"x":0.6095238327980042,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"۹۱۴-۱۱۷۵-۴۴-۹","boundary":[0.6095238327980042,0.8557047247886658,0.7976190447807312,0.8741610646247864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.8573825359344482},{"x":0.811904788017273,"y":0.8573825359344482},{"x":0.811904788017273,"y":0.8741610646247864},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8095238208770752,0.8573825359344482,0.811904788017273,0.8741610646247864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.8557047247886658},{"x":0.811904788017273,"y":0.8557047247886658},{"x":0.811904788017273,"y":0.8741610646247864},{"x":0.3761904835700989,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3711904835700989,0.8487047247886658,0.816904788017273,0.8811610646247864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.8909395933151245},{"x":0.9452381134033203,"y":0.8909395933151245},{"x":0.9452381134033203,"y":0.9077181220054626},{"x":0.9023809432983398,"y":0.9077181220054626}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.9047619104385376,0.8909395933151245,0.9452381134033203,0.9077181220054626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.8909395933151245},{"x":0.9452381134033203,"y":0.8909395933151245},{"x":0.9452381134033203,"y":0.9077181220054626},{"x":0.9023809432983398,"y":0.9077181220054626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8997619104385376,0.8839395933151245,0.9502381134033203,0.9147181220054627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.8875839114189148},{"x":0.811904788017273,"y":0.8875839114189148},{"x":0.811904788017273,"y":0.9060402512550354},{"x":0.8095238208770752,"y":0.9060402512550354}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.8875839114189148,0.811904788017273,0.9060402512550354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.8892617225646973},{"x":0.7952380776405334,"y":0.8875839114189148},{"x":0.7952380776405334,"y":0.9060402512550354},{"x":0.7285714149475098,"y":0.9077181220054626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۸۰۰۰","boundary":[0.7285714149475098,0.8892617225646973,0.7952380776405334,0.9060402512550354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833333373069763,"y":0.8909395933151245},{"x":0.7190476059913635,"y":0.8892617225646973},{"x":0.7190476059913635,"y":0.9077181220054626},{"x":0.6833333373069763,"y":0.9093959927558899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6833333373069763,0.8909395933151245,0.7190476059913635,0.9077181220054626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833333373069763,"y":0.8909395933151245},{"x":0.811904788017273,"y":0.8875839114189148},{"x":0.811904788017273,"y":0.9060402512550354},{"x":0.6833333373069763,"y":0.9093959927558899}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6783333373069763,0.8839395933151245,0.816904788017273,0.9130402512550354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.9244966506958008},{"x":0.9476190209388733,"y":0.9244966506958008},{"x":0.9476190209388733,"y":0.9412751793861389},{"x":0.9142857193946838,"y":0.9412751793861389}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"ناشر","boundary":[0.9142857193946838,0.9244966506958008,0.9476190209388733,0.9412751793861389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.9244966506958008},{"x":0.9476190209388733,"y":0.9244966506958008},{"x":0.9476190209388733,"y":0.9412751793861389},{"x":0.9142857193946838,"y":0.9412751793861389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.9092857193946838,0.9174966506958008,0.9526190209388733,0.9482751793861389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.9211409687995911},{"x":0.811904788017273,"y":0.9211409687995911},{"x":0.811904788017273,"y":0.9463087320327759},{"x":0.8095238208770752,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8095238208770752,0.9211409687995911,0.811904788017273,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.9211409687995911},{"x":0.800000011920929,"y":0.9211409687995911},{"x":0.800000011920929,"y":0.9463087320327759},{"x":0.7452380657196045,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7452380657196045,0.9211409687995911,0.800000011920929,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738095283508301,"y":0.9211409687995911},{"x":0.7357142567634583,"y":0.9211409687995911},{"x":0.7357142567634583,"y":0.9463087320327759},{"x":0.6738095283508301,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6738095283508301,0.9211409687995911,0.7357142567634583,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142857074737549,"y":0.9211409687995911},{"x":0.6642857193946838,"y":0.9211409687995911},{"x":0.6642857193946838,"y":0.9463087320327759},{"x":0.6142857074737549,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6142857074737549,0.9211409687995911,0.6642857193946838,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6023809313774109,"y":0.9211409687995911},{"x":0.6071428656578064,"y":0.9211409687995911},{"x":0.6071428656578064,"y":0.9463087320327759},{"x":0.6023809313774109,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6023809313774109,0.9211409687995911,0.6071428656578064,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5547618865966797,"y":0.9211409687995911},{"x":0.5904762148857117,"y":0.9211409687995911},{"x":0.5904762148857117,"y":0.9463087320327759},{"x":0.5547618865966797,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5547618865966797,0.9211409687995911,0.5904762148857117,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.9211409687995911},{"x":0.550000011920929,"y":0.9211409687995911},{"x":0.550000011920929,"y":0.9463087320327759},{"x":0.5428571701049805,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.9211409687995911,0.550000011920929,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.9211409687995911},{"x":0.5333333611488342,"y":0.9211409687995911},{"x":0.5333333611488342,"y":0.9463087320327759},{"x":0.488095223903656,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.488095223903656,0.9211409687995911,0.5333333611488342,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.9211409687995911},{"x":0.47857141494750977,"y":0.9211409687995911},{"x":0.47857141494750977,"y":0.9463087320327759},{"x":0.4523809552192688,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4523809552192688,0.9211409687995911,0.47857141494750977,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095238149166107,"y":0.9211409687995911},{"x":0.4452380836009979,"y":0.9211409687995911},{"x":0.4452380836009979,"y":0.9463087320327759},{"x":0.4095238149166107,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.4095238149166107,0.9211409687995911,0.4452380836009979,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.9211409687995911},{"x":0.4095238149166107,"y":0.9211409687995911},{"x":0.4095238149166107,"y":0.9463087320327759},{"x":0.4000000059604645,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4000000059604645,0.9211409687995911,0.4095238149166107,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.9211409687995911},{"x":0.39047619700431824,"y":0.9211409687995911},{"x":0.39047619700431824,"y":0.9463087320327759},{"x":0.3452380895614624,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدای","boundary":[0.3452380895614624,0.9211409687995911,0.39047619700431824,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28809523582458496,"y":0.9211409687995911},{"x":0.33571428060531616,"y":0.9211409687995911},{"x":0.33571428060531616,"y":0.9463087320327759},{"x":0.28809523582458496,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.28809523582458496,0.9211409687995911,0.33571428060531616,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25238096714019775,"y":0.9211409687995911},{"x":0.2809523940086365,"y":0.9211409687995911},{"x":0.2809523940086365,"y":0.9463087320327759},{"x":0.25238096714019775,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.25238096714019775,0.9211409687995911,0.2809523940086365,0.9463087320327759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.9211409687995911},{"x":0.24761904776096344,"y":0.9211409687995911},{"x":0.24761904776096344,"y":0.9463087320327759},{"x":0.2261904776096344,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.2261904776096344,0.9211409687995911,0.24761904776096344,0.9463087320327759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.9211409687995911},{"x":0.811904788017273,"y":0.9211409687995911},{"x":0.811904788017273,"y":0.9463087320327759},{"x":0.2261904776096344,"y":0.9463087320327759}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2211904776096344,0.9141409687995911,0.816904788017273,0.9533087320327759],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/BTrfVCscXAPrOaAC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/xZQXxsVtJhSjiUoV.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/HOGkflCNBkbvIqIt.jpg"},"info":{"width":420,"height":596,"margin":[0.0001638322068112237,0.00007834106613725624,0.9978112244776317,0.998394858365891]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.05369127541780472},{"x":0.6095238327980042,"y":0.05369127541780472},{"x":0.6095238327980042,"y":0.08389262109994888},{"x":0.5142857432365417,"y":0.08389262109994888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5142857432365417,0.05369127541780472,0.6095238327980042,0.08389262109994888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.05369127541780472},{"x":0.5047619342803955,"y":0.05369127541780472},{"x":0.5047619342803955,"y":0.08389262109994888},{"x":0.41904762387275696,"y":0.08389262109994888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41904762387275696,0.05369127541780472,0.5047619342803955,0.08389262109994888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.05369127541780472},{"x":0.6095238327980042,"y":0.05369127541780472},{"x":0.6095238327980042,"y":0.08389262109994888},{"x":0.41904762387275696,"y":0.08389262109994888}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41404762387275695,0.04669127541780472,0.6145238327980042,0.09089262109994889],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.1593959778547287},{"x":0.9095237851142883,"y":0.1593959778547287},{"x":0.9095237851142883,"y":0.18288590013980865},{"x":0.8428571224212646,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8428571224212646,0.1593959778547287,0.9095237851142883,0.18288590013980865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.1593959778547287},{"x":0.9095237851142883,"y":0.1593959778547287},{"x":0.9095237851142883,"y":0.18288590013980865},{"x":0.8428571224212646,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8378571224212646,0.1523959778547287,0.9145237851142883,0.18988590013980866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07380952686071396,"y":0.16107381880283356},{"x":0.13809524476528168,"y":0.16107381880283356},{"x":0.13809524476528168,"y":0.17617449164390564},{"x":0.07380952686071396,"y":0.17617449164390564}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"صفحه","boundary":[0.07380952686071396,0.16107381880283356,0.13809524476528168,0.17617449164390564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07380952686071396,"y":0.16107381880283356},{"x":0.13809524476528168,"y":0.16107381880283356},{"x":0.13809524476528168,"y":0.17617449164390564},{"x":0.07380952686071396,"y":0.17617449164390564}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.06880952686071395,0.15407381880283355,0.14309524476528168,0.18317449164390565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8547618985176086,"y":0.2281879186630249},{"x":0.9119047522544861,"y":0.2281879186630249},{"x":0.9119047522544861,"y":0.2466442883014679},{"x":0.8547618985176086,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8547618985176086,0.2281879186630249,0.9119047522544861,0.2466442883014679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7904762029647827,"y":0.2281879186630249},{"x":0.8523809313774109,"y":0.2281879186630249},{"x":0.8523809313774109,"y":0.2466442883014679},{"x":0.7904762029647827,"y":0.24832214415073395}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7904762029647827,0.2281879186630249,0.8523809313774109,0.2466442883014679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.2600671052932739},{"x":0.9095237851142883,"y":0.2600671052932739},{"x":0.9095237851142883,"y":0.28020134568214417},{"x":0.8357142806053162,"y":0.281879186630249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8333333134651184,0.2600671052932739,0.9095237851142883,0.28020134568214417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.26174497604370117},{"x":0.8261904716491699,"y":0.2600671052932739},{"x":0.8285714387893677,"y":0.281879186630249},{"x":0.7547619342803955,"y":0.28355705738067627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7547619342803955,0.26174497604370117,0.8285714387893677,0.281879186630249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.22986577451229095},{"x":0.9119047522544861,"y":0.2281879186630249},{"x":0.9142857193946838,"y":0.281879186630249},{"x":0.7547619342803955,"y":0.28355705738067627}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7497619342803955,0.22286577451229095,0.9192857193946838,0.28887918663024903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.2600671052932739},{"x":0.12142857164144516,"y":0.26174497604370117},{"x":0.11666666716337204,"y":0.27684563398361206},{"x":0.1071428582072258,"y":0.2751677930355072}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.10952381044626236,0.2600671052932739,0.11666666716337204,0.27684563398361206]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.130952388048172,"y":0.26174497604370117},{"x":0.17380952835083008,"y":0.2651006579399109},{"x":0.17142857611179352,"y":0.281879186630249},{"x":0.12857143580913544,"y":0.27684563398361206}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"....","boundary":[0.130952388048172,0.26174497604370117,0.17142857611179352,0.281879186630249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.2600671052932739},{"x":0.17380952835083008,"y":0.2651006579399109},{"x":0.16904762387275696,"y":0.281879186630249},{"x":0.1071428582072258,"y":0.2751677930355072}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.10452381044626236,0.2530671052932739,0.17404762387275696,0.28887918663024903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.32718122005462646},{"x":0.9119047522544861,"y":0.32718122005462646},{"x":0.9119047522544861,"y":0.34899330139160156},{"x":0.8666666746139526,"y":0.34899330139160156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8666666746139526,0.32718122005462646,0.9119047522544861,0.34899330139160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.32718122005462646},{"x":0.8619047403335571,"y":0.32718122005462646},{"x":0.8619047403335571,"y":0.34899330139160156},{"x":0.8238095045089722,"y":0.34899330139160156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8238095045089722,0.32718122005462646,0.8619047403335571,0.34899330139160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.32718122005462646},{"x":0.8142856955528259,"y":0.32718122005462646},{"x":0.8142856955528259,"y":0.34899330139160156},{"x":0.8023809790611267,"y":0.34899330139160156}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8023809790611267,0.32718122005462646,0.8142856955528259,0.34899330139160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.32718122005462646},{"x":0.7952380776405334,"y":0.32718122005462646},{"x":0.7952380776405334,"y":0.34899330139160156},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34899330139160156}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.7428571581840515,0.32718122005462646,0.7952380776405334,0.34899330139160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619047522544861,"y":0.32718122005462646},{"x":0.7357142567634583,"y":0.32718122005462646},{"x":0.7357142567634583,"y":0.34899330139160156},{"x":0.6619047522544861,"y":0.34899330139160156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایزات","boundary":[0.6619047522544861,0.32718122005462646,0.7357142567634583,0.34899330139160156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619047522544861,"y":0.32718122005462646},{"x":0.9119047522544861,"y":0.32718122005462646},{"x":0.9119047522544861,"y":0.34899330139160156},{"x":0.6619047522544861,"y":0.34899330139160156}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6569047522544861,0.32018122005462646,0.9169047522544861,0.35599330139160157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.32382550835609436},{"x":0.16428571939468384,"y":0.32718122005462646},{"x":0.15952381491661072,"y":0.34563758969306946},{"x":0.10952381044626236,"y":0.34228187799453735}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹-۲۲","boundary":[0.11190476268529892,0.32382550835609436,0.15952381491661072,0.34563758969306946]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17619048058986664,"y":0.3288590610027313},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3322147727012634},{"x":0.21190476417541504,"y":0.3506711423397064},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3473154306411743}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"....","boundary":[0.17619048058986664,0.3288590610027313,0.21190476417541504,0.3506711423397064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.32382550835609436},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3322147727012634},{"x":0.21190476417541504,"y":0.3506711423397064},{"x":0.10952381044626236,"y":0.34228187799453735}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.10690476268529892,0.31682550835609435,0.21690476417541504,0.3576711423397064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595238327980042,"y":0.3942953050136566},{"x":0.9119047522544861,"y":0.3959731459617615},{"x":0.9119047522544861,"y":0.4161073863506317},{"x":0.8595238327980042,"y":0.4161073863506317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.8595238327980042,0.3942953050136566,0.9119047522544861,0.4161073863506317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952380776405334,"y":0.3942953050136566},{"x":0.8500000238418579,"y":0.3942953050136566},{"x":0.8500000238418579,"y":0.4161073863506317},{"x":0.7952380776405334,"y":0.4161073863506317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7952380776405334,0.3942953050136566,0.8500000238418579,0.4161073863506317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.3942953050136566},{"x":0.7857142686843872,"y":0.3942953050136566},{"x":0.7857142686843872,"y":0.4161073863506317},{"x":0.7476190328598022,"y":0.41442951560020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7476190328598022,0.3942953050136566,0.7857142686843872,0.4161073863506317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.3942953050136566},{"x":0.7476190328598022,"y":0.3942953050136566},{"x":0.7476190328598022,"y":0.41442951560020447},{"x":0.7404761910438538,"y":0.41442951560020447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7404761910438538,0.3942953050136566,0.7476190328598022,0.41442951560020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904761791229248,"y":0.3942953050136566},{"x":0.738095223903656,"y":0.3942953050136566},{"x":0.738095223903656,"y":0.41442951560020447},{"x":0.6904761791229248,"y":0.41442951560020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6904761791229248,0.3942953050136566,0.738095223903656,0.41442951560020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.3942953050136566},{"x":0.688095211982727,"y":0.3942953050136566},{"x":0.688095211982727,"y":0.41442951560020447},{"x":0.6523809432983398,"y":0.41442951560020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6523809432983398,0.3942953050136566,0.688095211982727,0.41442951560020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738095045089722,"y":0.39261746406555176},{"x":0.6476190686225891,"y":0.3942953050136566},{"x":0.6476190686225891,"y":0.41442951560020447},{"x":0.5738095045089722,"y":0.41442951560020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.5738095045089722,0.39261746406555176,0.6476190686225891,0.41442951560020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8619047403335571,"y":0.4278523623943329},{"x":0.9119047522544861,"y":0.4278523623943329},{"x":0.9095237851142883,"y":0.44798657298088074},{"x":0.8619047403335571,"y":0.44798657298088074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.8619047403335571,0.4278523623943329,0.9095237851142883,0.44798657298088074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.42617449164390564},{"x":0.8547618985176086,"y":0.4278523623943329},{"x":0.8547618985176086,"y":0.44798657298088074},{"x":0.8023809790611267,"y":0.4463087320327759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.8023809790611267,0.42617449164390564,0.8547618985176086,0.44798657298088074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738095045089722,"y":0.39261746406555176},{"x":0.9119047522544861,"y":0.3959731459617615},{"x":0.9095237851142883,"y":0.44798657298088074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4463087320327759}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5688095045089722,0.38561746406555175,0.9145237851142883,0.45498657298088074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.4278523623943329},{"x":0.13333334028720856,"y":0.4278523623943329},{"x":0.13333334028720856,"y":0.4429530203342438},{"x":0.11190476268529892,"y":0.4429530203342438}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.11190476268529892,0.4278523623943329,0.13333334028720856,0.4429530203342438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14523810148239136,"y":0.4278523623943329},{"x":0.19523809850215912,"y":0.42953020334243774},{"x":0.19523809850215912,"y":0.44463086128234863},{"x":0.14523810148239136,"y":0.4429530203342438}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":".....","boundary":[0.14523810148239136,0.4278523623943329,0.19523809850215912,0.44463086128234863]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.4278523623943329},{"x":0.19523809850215912,"y":0.42953020334243774},{"x":0.19523809850215912,"y":0.44463086128234863},{"x":0.11190476268529892,"y":0.4429530203342438}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.10690476268529892,0.4208523623943329,0.20023809850215912,0.45163086128234864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.4932885766029358},{"x":0.9095237851142883,"y":0.4932885766029358},{"x":0.9095237851142883,"y":0.5167785286903381},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8666666746139526,0.4932885766029358,0.9095237851142883,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.4932885766029358},{"x":0.8595238327980042,"y":0.4932885766029358},{"x":0.8595238327980042,"y":0.5167785286903381},{"x":0.8238095045089722,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8238095045089722,0.4932885766029358,0.8595238327980042,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.4932885766029358},{"x":0.8142856955528259,"y":0.4932885766029358},{"x":0.8142856955528259,"y":0.5167785286903381},{"x":0.8023809790611267,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8023809790611267,0.4932885766029358,0.8142856955528259,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.4932885766029358},{"x":0.7952380776405334,"y":0.4932885766029358},{"x":0.7952380776405334,"y":0.5167785286903381},{"x":0.7809523940086365,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7809523940086365,0.4932885766029358,0.7952380776405334,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.49161073565483093},{"x":0.773809552192688,"y":0.49161073565483093},{"x":0.773809552192688,"y":0.5167785286903381},{"x":0.7309523820877075,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7309523820877075,0.49161073565483093,0.773809552192688,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.49161073565483093},{"x":0.723809540271759,"y":0.49161073565483093},{"x":0.723809540271759,"y":0.5167785286903381},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6785714030265808,0.49161073565483093,0.723809540271759,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6714285612106323,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6714285612106323,"y":0.5167785286903381},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6428571343421936,0.49161073565483093,0.6714285612106323,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6357142925262451,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6357142925262451,"y":0.5167785286903381},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6190476417541504,0.49161073565483093,0.6357142925262451,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6095238327980042,"y":0.49161073565483093},{"x":0.6095238327980042,"y":0.5167785286903381},{"x":0.561904788017273,"y":0.5167785286903381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذرد","boundary":[0.561904788017273,0.49161073565483093,0.6095238327980042,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.49161073565483093},{"x":0.5571428537368774,"y":0.49161073565483093},{"x":0.5571428537368774,"y":0.5151006579399109},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5151006579399109}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5476190447807312,0.49161073565483093,0.5571428537368774,0.5151006579399109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.49161073565483093},{"x":0.5428571701049805,"y":0.49161073565483093},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5167785286903381},{"x":0.4928571283817291,"y":0.5151006579399109}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.4928571283817291,0.49161073565483093,0.5428571701049805,0.5167785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452380836009979,"y":0.49161073565483093},{"x":0.48571428656578064,"y":0.49161073565483093},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5151006579399109},{"x":0.4452380836009979,"y":0.5151006579399109}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4452380836009979,0.49161073565483093,0.48571428656578064,0.5151006579399109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.49161073565483093},{"x":0.43809524178504944,"y":0.49161073565483093},{"x":0.43809524178504944,"y":0.5151006579399109},{"x":0.38333332538604736,"y":0.5151006579399109}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشتاز","boundary":[0.38333332538604736,0.49161073565483093,0.43809524178504944,0.5151006579399109]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.4899328947067261},{"x":0.9095237851142883,"y":0.4932885766029358},{"x":0.9095237851142883,"y":0.5184563994407654},{"x":0.38333332538604736,"y":0.5151006579399109}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37833332538604736,0.48293289470672607,0.9145237851142883,0.5254563994407654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.49496644735336304},{"x":0.17619048058986664,"y":0.49496644735336304},{"x":0.17619048058986664,"y":0.5117449760437012},{"x":0.10952381044626236,"y":0.5117449760437012}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۳-۶۰","boundary":[0.10952381044626236,0.49496644735336304,0.17619048058986664,0.5117449760437012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.49496644735336304},{"x":0.17619048058986664,"y":0.49496644735336304},{"x":0.17619048058986664,"y":0.5117449760437012},{"x":0.10952381044626236,"y":0.5117449760437012}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10452381044626236,0.48796644735336303,0.18119048058986664,0.5187449760437012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.5587248206138611},{"x":0.13571429252624512,"y":0.5604026913642883},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5771812200546265},{"x":0.1071428582072258,"y":0.5755033493041992}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.11190476268529892,0.5587248206138611,0.13333334028720856,0.5771812200546265]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.5620805621147156},{"x":0.18571428954601288,"y":0.5654362440109253},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5822147727012634},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5788590312004089}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"....","boundary":[0.14761905372142792,0.5620805621147156,0.18095238506793976,0.5822147727012634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.5587248206138611},{"x":0.18571428954601288,"y":0.5654362440109253},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5822147727012634},{"x":0.1071428582072258,"y":0.5755033493041992}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10690476268529892,0.5517248206138611,0.18595238506793976,0.5892147727012634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.5587248206138611},{"x":0.9095237851142883,"y":0.5587248206138611},{"x":0.9095237851142883,"y":0.5822147727012634},{"x":0.8428571224212646,"y":0.5822147727012634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوسازی","boundary":[0.8428571224212646,0.5587248206138611,0.9095237851142883,0.5822147727012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.5587248206138611},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5587248206138611},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5822147727012634},{"x":0.8238095045089722,"y":0.5822147727012634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8238095045089722,0.5587248206138611,0.8333333134651184,0.5822147727012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.5570470094680786},{"x":0.8166666626930237,"y":0.5587248206138611},{"x":0.8166666626930237,"y":0.5822147727012634},{"x":0.7404761910438538,"y":0.5822147727012634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگرایی","boundary":[0.7404761910438538,0.5570470094680786,0.8166666626930237,0.5822147727012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523809313774109,"y":0.5939597487449646},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5956375598907471},{"x":0.9119047522544861,"y":0.6140939593315125},{"x":0.8523809313774109,"y":0.6140939593315125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.8523809313774109,0.5939597487449646,0.9119047522544861,0.6140939593315125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811904788017273,"y":0.5939597487449646},{"x":0.8476190567016602,"y":0.5939597487449646},{"x":0.8476190567016602,"y":0.6140939593315125},{"x":0.811904788017273,"y":0.6140939593315125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.811904788017273,0.5939597487449646,0.8476190567016602,0.6140939593315125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.5939597487449646},{"x":0.7976190447807312,"y":0.5939597487449646},{"x":0.7976190447807312,"y":0.6140939593315125},{"x":0.7404761910438538,"y":0.6140939593315125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7404761910438538,0.5939597487449646,0.7976190447807312,0.6140939593315125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309524059295654,"y":0.6275168061256409},{"x":0.9095237851142883,"y":0.6291946172714233},{"x":0.9095237851142883,"y":0.6510066986083984},{"x":0.8285714387893677,"y":0.649328887462616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.8309524059295654,0.6275168061256409,0.9095237851142883,0.6510066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.6258389353752136},{"x":0.8214285969734192,"y":0.6275168061256409},{"x":0.8214285969734192,"y":0.649328887462616},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6476510167121887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراملی","boundary":[0.7666666507720947,0.6258389353752136,0.8214285969734192,0.649328887462616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8547618985176086,"y":0.6577181220054626},{"x":0.9095237851142883,"y":0.6560402512550354},{"x":0.9095237851142883,"y":0.6778523325920105},{"x":0.8547618985176086,"y":0.6795302033424377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.8547618985176086,0.6577181220054626,0.9095237851142883,0.6778523325920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6593959927558899},{"x":0.8428571224212646,"y":0.6593959927558899},{"x":0.8428571224212646,"y":0.6795302033424377},{"x":0.800000011920929,"y":0.681208074092865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.800000011920929,0.6593959927558899,0.8428571224212646,0.6795302033424377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7642857432365417,"y":0.6610738039016724},{"x":0.7904762029647827,"y":0.6610738039016724},{"x":0.7904762029647827,"y":0.681208074092865},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6828858852386475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7642857432365417,0.6610738039016724,0.7904762029647827,0.681208074092865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690476417541504,"y":0.6912751793861389},{"x":0.9095237851142883,"y":0.6912751793861389},{"x":0.9095237851142883,"y":0.7147650718688965},{"x":0.8690476417541504,"y":0.7147650718688965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8690476417541504,0.6912751793861389,0.9095237851142883,0.7147650718688965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8142856955528259,"y":0.6912751793861389},{"x":0.8666666746139526,"y":0.6912751793861389},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7147650718688965},{"x":0.8142856955528259,"y":0.7147650718688965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.8142856955528259,0.6912751793861389,0.8666666746139526,0.7147650718688965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6912751793861389},{"x":0.8047618865966797,"y":0.6912751793861389},{"x":0.8047618865966797,"y":0.7147650718688965},{"x":0.75,"y":0.7147650718688965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.75,0.6912751793861389,0.8047618865966797,0.7147650718688965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.6912751793861389},{"x":0.7476190328598022,"y":0.6912751793861389},{"x":0.7476190328598022,"y":0.7147650718688965},{"x":0.7071428298950195,"y":0.7147650718688965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7071428298950195,0.6912751793861389,0.7476190328598022,0.7147650718688965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.6912751793861389},{"x":0.699999988079071,"y":0.6912751793861389},{"x":0.699999988079071,"y":0.7164429426193237},{"x":0.699999988079071,"y":0.7164429426193237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.699999988079071,0.6912751793861389,0.699999988079071,0.7164429426193237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.5570470094680786},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5570470094680786},{"x":0.9119047522544861,"y":0.7147650718688965},{"x":0.699999988079071,"y":0.7164429426193237}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.694999988079071,0.5500470094680786,0.9169047522544861,0.7217650718688965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.6224831938743591},{"x":0.13571429252624512,"y":0.6258389353752136},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6426174640655518},{"x":0.1071428582072258,"y":0.6392617225646973}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۴۵","boundary":[0.11190476268529892,0.6224831938743591,0.13333334028720856,0.6426174640655518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.6258389353752136},{"x":0.16190476715564728,"y":0.6275168061256409},{"x":0.15952381491661072,"y":0.6459731459617615},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6442952752113342}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.14761905372142792,0.6258389353752136,0.15952381491661072,0.6459731459617615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.6224831938743591},{"x":0.16190476715564728,"y":0.6275168061256409},{"x":0.15952381491661072,"y":0.6459731459617615},{"x":0.1071428582072258,"y":0.6392617225646973}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.10690476268529892,0.6154831938743591,0.16452381491661072,0.6529731459617615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.6610738039016724},{"x":0.14047619700431824,"y":0.6610738039016724},{"x":0.14047619700431824,"y":0.676174521446228},{"x":0.11428571492433548,"y":0.676174521446228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.11428571492433548,0.6610738039016724,0.14047619700431824,0.676174521446228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.6610738039016724},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6610738039016724},{"x":0.1785714328289032,"y":0.676174521446228},{"x":0.15000000596046448,"y":0.676174521446228}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.15000000596046448,0.6610738039016724,0.1785714328289032,0.676174521446228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.6610738039016724},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6610738039016724},{"x":0.1785714328289032,"y":0.676174521446228},{"x":0.11428571492433548,"y":0.676174521446228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.6540738039016724,0.1835714328289032,0.683174521446228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.6946308612823486},{"x":0.13809524476528168,"y":0.6946308612823486},{"x":0.13809524476528168,"y":0.708053708076477},{"x":0.11428571492433548,"y":0.708053708076477}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.11428571492433548,0.6946308612823486,0.13809524476528168,0.708053708076477]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.6929529905319214},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6929529905319214},{"x":0.18809524178504944,"y":0.708053708076477},{"x":0.15000000596046448,"y":0.708053708076477}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"....","boundary":[0.15000000596046448,0.6929529905319214,0.18809524178504944,0.708053708076477]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.6946308612823486},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6929529905319214},{"x":0.18809524178504944,"y":0.708053708076477},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7097315192222595}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.6876308612823486,0.19309524178504944,0.7150537080764771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.7600671052932739},{"x":0.9095237851142883,"y":0.7600671052932739},{"x":0.9095237851142883,"y":0.7835570573806763},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7835570573806763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8666666746139526,0.7600671052932739,0.9095237851142883,0.7835570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.7600671052932739},{"x":0.8595238327980042,"y":0.7600671052932739},{"x":0.8595238327980042,"y":0.7835570573806763},{"x":0.8190476298332214,"y":0.7835570573806763}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8190476298332214,0.7600671052932739,0.8595238327980042,0.7835570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7600671052932739},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7600671052932739},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7835570573806763},{"x":0.800000011920929,"y":0.7835570573806763}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.800000011920929,0.7600671052932739,0.8095238208770752,0.7835570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.7600671052932739},{"x":0.7904762029647827,"y":0.7600671052932739},{"x":0.7904762029647827,"y":0.7835570573806763},{"x":0.7023809552192688,"y":0.7835570573806763}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شگفتیهای","boundary":[0.7023809552192688,0.7600671052932739,0.7904762029647827,0.7835570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.7600671052932739},{"x":0.6952381134033203,"y":0.7600671052932739},{"x":0.6952381134033203,"y":0.781879186630249},{"x":0.6523809432983398,"y":0.781879186630249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6523809432983398,0.7600671052932739,0.6952381134033203,0.781879186630249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.7600671052932739},{"x":0.6452381014823914,"y":0.7600671052932739},{"x":0.6452381014823914,"y":0.781879186630249},{"x":0.6380952596664429,"y":0.781879186630249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6380952596664429,0.7600671052932739,0.6452381014823914,0.781879186630249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.7583892345428467},{"x":0.6309523582458496,"y":0.7583892345428467},{"x":0.6309523582458496,"y":0.781879186630249},{"x":0.5809524059295654,"y":0.781879186630249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5809524059295654,0.7583892345428467,0.6309523582458496,0.781879186630249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538095235824585,"y":0.7583892345428467},{"x":0.5761904716491699,"y":0.7583892345428467},{"x":0.5761904716491699,"y":0.781879186630249},{"x":0.538095235824585,"y":0.781879186630249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.538095235824585,0.7583892345428467,0.5761904716491699,0.781879186630249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7583892345428467},{"x":0.5285714268684387,"y":0.7583892345428467},{"x":0.5285714268684387,"y":0.781879186630249},{"x":0.4761904776096344,"y":0.781879186630249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.4761904776096344,0.7583892345428467,0.5285714268684387,0.781879186630249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7583892345428467},{"x":0.9095237851142883,"y":0.7600671052932739},{"x":0.9095237851142883,"y":0.7835570573806763},{"x":0.4761904776096344,"y":0.7835570573806763}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4711904776096344,0.7513892345428467,0.9145237851142883,0.7905570573806763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.7567114233970642},{"x":0.17619048058986664,"y":0.7600671052932739},{"x":0.17380952835083008,"y":0.7785235047340393},{"x":0.1071428582072258,"y":0.7751677632331848}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۱-۹۷","boundary":[0.10952381044626236,0.7567114233970642,0.17380952835083008,0.7785235047340393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.7617449760437012},{"x":0.23571428656578064,"y":0.7634228467941284},{"x":0.23333333432674408,"y":0.781879186630249},{"x":0.18571428954601288,"y":0.7802013158798218}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".....","boundary":[0.18809524178504944,0.7617449760437012,0.23333333432674408,0.781879186630249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.7567114233970642},{"x":0.23571428656578064,"y":0.7634228467941284},{"x":0.23333333432674408,"y":0.781879186630249},{"x":0.1071428582072258,"y":0.7751677632331848}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.10452381044626236,0.7497114233970642,0.23833333432674408,0.788879186630249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.8271812200546265},{"x":0.13571429252624512,"y":0.8288590312004089},{"x":0.13571429252624512,"y":0.8439597487449646},{"x":0.10476190596818924,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۶۲","boundary":[0.10476190596818924,0.8271812200546265,0.13571429252624512,0.8439597487449646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.8271812200546265},{"x":0.13571429252624512,"y":0.8288590312004089},{"x":0.13571429252624512,"y":0.8439597487449646},{"x":0.10476190596818924,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09976190596818924,0.8201812200546265,0.14071429252624512,0.8509597487449646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.8607382774353027},{"x":0.13809524476528168,"y":0.8607382774353027},{"x":0.13809524476528168,"y":0.8741610646247864},{"x":0.11190476268529892,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۴","boundary":[0.11190476268529892,0.8607382774353027,0.13809524476528168,0.8741610646247864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.8607382774353027},{"x":0.13809524476528168,"y":0.8607382774353027},{"x":0.13809524476528168,"y":0.8741610646247864},{"x":0.11190476268529892,"y":0.8741610646247864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10690476268529892,0.8537382774353027,0.14309524476528168,0.8811610646247864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8619047403335571,"y":0.8288590312004089},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8288590312004089},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8489933013916016},{"x":0.8619047403335571,"y":0.8489933013916016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.8619047403335571,0.8288590312004089,0.9095237851142883,0.8489933013916016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.8271812200546265},{"x":0.8523809313774109,"y":0.8288590312004089},{"x":0.8523809313774109,"y":0.8489933013916016},{"x":0.788095235824585,"y":0.8473154306411743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همچون","boundary":[0.788095235824585,0.8271812200546265,0.8523809313774109,0.8489933013916016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.8271812200546265},{"x":0.7785714268684387,"y":0.8271812200546265},{"x":0.7785714268684387,"y":0.8473154306411743},{"x":0.7476190328598022,"y":0.8473154306411743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7476190328598022,0.8271812200546265,0.7785714268684387,0.8473154306411743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.8271812200546265},{"x":0.738095223903656,"y":0.8271812200546265},{"x":0.738095223903656,"y":0.8473154306411743},{"x":0.6952381134033203,"y":0.8473154306411743}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.6952381134033203,0.8271812200546265,0.738095223903656,0.8473154306411743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452381014823914,"y":0.8271812200546265},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8271812200546265},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8473154306411743},{"x":0.6452381014823914,"y":0.8473154306411743}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6452381014823914,0.8271812200546265,0.6857143044471741,0.8473154306411743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309523582458496,"y":0.8271812200546265},{"x":0.6380952596664429,"y":0.8271812200546265},{"x":0.6380952596664429,"y":0.8473154306411743},{"x":0.6309523582458496,"y":0.8473154306411743}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6309523582458496,0.8271812200546265,0.6380952596664429,0.8473154306411743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357142806053162,"y":0.8607382774353027},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8607382774353027},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8825503587722778},{"x":0.8357142806053162,"y":0.8825503587722778}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انعکاسی","boundary":[0.8357142806053162,0.8607382774353027,0.9095237851142883,0.8825503587722778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.8607382774353027},{"x":0.8261904716491699,"y":0.8607382774353027},{"x":0.8261904716491699,"y":0.8825503587722778},{"x":0.788095235824585,"y":0.8825503587722778}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.788095235824585,0.8607382774353027,0.8261904716491699,0.8825503587722778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690476179122925,"y":0.8607382774353027},{"x":0.7785714268684387,"y":0.8607382774353027},{"x":0.7785714268684387,"y":0.8808724880218506},{"x":0.7690476179122925,"y":0.8808724880218506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7690476179122925,0.8607382774353027,0.7785714268684387,0.8808724880218506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.8607382774353027},{"x":0.7595238089561462,"y":0.8607382774353027},{"x":0.7595238089561462,"y":0.8825503587722778},{"x":0.7047619223594666,"y":0.8808724880218506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.7047619223594666,0.8607382774353027,0.7595238089561462,0.8825503587722778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8590604066848755},{"x":0.6952381134033203,"y":0.8590604066848755},{"x":0.6952381134033203,"y":0.8808724880218506},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8808724880218506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6571428775787354,0.8590604066848755,0.6952381134033203,0.8808724880218506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.8590604066848755},{"x":0.6476190686225891,"y":0.8590604066848755},{"x":0.6476190686225891,"y":0.8808724880218506},{"x":0.6333333253860474,"y":0.8808724880218506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6333333253860474,0.8590604066848755,0.6476190686225891,0.8808724880218506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.8590604066848755},{"x":0.6261904835700989,"y":0.8590604066848755},{"x":0.6261904835700989,"y":0.8808724880218506},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8808724880218506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.5833333134651184,0.8590604066848755,0.6261904835700989,0.8808724880218506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8214285969734192,"y":0.8909395933151245},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8909395933151245},{"x":0.9095237851142883,"y":0.9194630980491638},{"x":0.8214285969734192,"y":0.9194630980491638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرانوگرایی","boundary":[0.8214285969734192,0.8909395933151245,0.9095237851142883,0.9194630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047618865966797,"y":0.8909395933151245},{"x":0.8166666626930237,"y":0.8909395933151245},{"x":0.8166666626930237,"y":0.9177852272987366},{"x":0.8047618865966797,"y":0.9177852272987366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8047618865966797,0.8909395933151245,0.8166666626930237,0.9177852272987366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.8909395933151245},{"x":0.8023809790611267,"y":0.8909395933151245},{"x":0.8023809790611267,"y":0.9177852272987366},{"x":0.7547619342803955,"y":0.9177852272987366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.7547619342803955,0.8909395933151245,0.8023809790611267,0.9177852272987366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.8909395933151245},{"x":0.7452380657196045,"y":0.8909395933151245},{"x":0.7452380657196045,"y":0.9177852272987366},{"x":0.7071428298950195,"y":0.9177852272987366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7071428298950195,0.8909395933151245,0.7452380657196045,0.9177852272987366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688095211982727,"y":0.8909395933151245},{"x":0.6976190209388733,"y":0.8909395933151245},{"x":0.6976190209388733,"y":0.9177852272987366},{"x":0.688095211982727,"y":0.9177852272987366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.688095211982727,0.8909395933151245,0.6976190209388733,0.9177852272987366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.8909395933151245},{"x":0.6809523701667786,"y":0.8909395933151245},{"x":0.6809523701667786,"y":0.9177852272987366},{"x":0.6380952596664429,"y":0.9177852272987366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.6380952596664429,0.8909395933151245,0.6809523701667786,0.9177852272987366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.9278523325920105},{"x":0.9071428775787354,"y":0.9278523325920105},{"x":0.9071428775787354,"y":0.9479866027832031},{"x":0.8500000238418579,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.8500000238418579,0.9278523325920105,0.9071428775787354,0.9479866027832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309524059295654,"y":0.9278523325920105},{"x":0.8428571224212646,"y":0.9278523325920105},{"x":0.8428571224212646,"y":0.9479866027832031},{"x":0.8309524059295654,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8309524059295654,0.9278523325920105,0.8428571224212646,0.9479866027832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7785714268684387,"y":0.9278523325920105},{"x":0.8238095045089722,"y":0.9278523325920105},{"x":0.8238095045089722,"y":0.9479866027832031},{"x":0.7785714268684387,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.7785714268684387,0.9278523325920105,0.8238095045089722,0.9479866027832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190476059913635,"y":0.9278523325920105},{"x":0.773809552192688,"y":0.9278523325920105},{"x":0.773809552192688,"y":0.9479866027832031},{"x":0.7190476059913635,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.7190476059913635,0.9278523325920105,0.773809552192688,0.9479866027832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.9278523325920105},{"x":0.711904764175415,"y":0.9278523325920105},{"x":0.711904764175415,"y":0.9479866027832031},{"x":0.6952381134033203,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6952381134033203,0.9278523325920105,0.711904764175415,0.9479866027832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452381014823914,"y":0.9278523325920105},{"x":0.6976190209388733,"y":0.9278523325920105},{"x":0.6976190209388733,"y":0.9479866027832031},{"x":0.6452381014823914,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6452381014823914,0.9278523325920105,0.6976190209388733,0.9479866027832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.9278523325920105},{"x":0.6333333253860474,"y":0.9278523325920105},{"x":0.6333333253860474,"y":0.9479866027832031},{"x":0.5785714387893677,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5785714387893677,0.9278523325920105,0.6333333253860474,0.9479866027832031]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.8271812200546265},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8288590312004089},{"x":0.9095237851142883,"y":0.9496644139289856},{"x":0.5761904716491699,"y":0.9479866027832031}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5735714387893677,0.8201812200546265,0.9145237851142883,0.9566644139289856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1071428582072258,"y":0.8942952752113342},{"x":0.13333334028720856,"y":0.8942952752113342},{"x":0.13333334028720856,"y":0.9093959927558899},{"x":0.1071428582072258,"y":0.9077181220054626}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۳","boundary":[0.1071428582072258,0.8942952752113342,0.13333334028720856,0.9093959927558899]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8942952752113342},{"x":0.16904762387275696,"y":0.8942952752113342},{"x":0.16904762387275696,"y":0.9093959927558899},{"x":0.1428571492433548,"y":0.9093959927558899}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...","boundary":[0.1428571492433548,0.8942952752113342,0.16904762387275696,0.9093959927558899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1071428582072258,"y":0.8942952752113342},{"x":0.16904762387275696,"y":0.8942952752113342},{"x":0.16904762387275696,"y":0.9093959927558899},{"x":0.1071428582072258,"y":0.9093959927558899}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1021428582072258,0.8872952752113342,0.17404762387275696,0.9163959927558899],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/iakHQmBmjlArXNGj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/UqxYFUshibMmRRch.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/LeOnJjoDCpnHTbTV.jpg"},"info":{"width":420,"height":596,"margin":[0.0003565759772346133,0.00014309039931969354,0.9977035147689638,0.9984539772728146]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9214285612106323,"y":0.09563758224248886},{"x":0.961904764175415,"y":0.09731543809175491},{"x":0.9595237970352173,"y":0.12248322367668152},{"x":0.9190475940704346,"y":0.12080536782741547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.9214285612106323,0.09563758224248886,0.9595237970352173,0.12248322367668152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.0939597338438034},{"x":0.9142857193946838,"y":0.09563758224248886},{"x":0.9119047522544861,"y":0.12080536782741547},{"x":0.8547618985176086,"y":0.11912751942873001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.8571428656578064,0.0939597338438034,0.9119047522544861,0.12080536782741547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.09228187799453735},{"x":0.8500000238418579,"y":0.0939597338438034},{"x":0.8476190567016602,"y":0.11912751942873001},{"x":0.8071428537368774,"y":0.11744966357946396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.8071428537368774,0.09228187799453735,0.8476190567016602,0.11912751942873001]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.09228187799453735},{"x":0.961904764175415,"y":0.09731543809175491},{"x":0.9595237970352173,"y":0.12416107207536697},{"x":0.8071428537368774,"y":0.11744966357946396}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8021428537368774,0.08528187799453735,0.9645237970352173,0.13116107207536698],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.09899328649044037},{"x":0.18333333730697632,"y":0.09899328649044037},{"x":0.18333333730697632,"y":0.11409395933151245},{"x":0.15952381491661072,"y":0.11409395933151245}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.15952381491661072,0.09899328649044037,0.18333333730697632,0.11409395933151245]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.09899328649044037},{"x":0.24523809552192688,"y":0.09899328649044037},{"x":0.24523809552192688,"y":0.11409395933151245},{"x":0.19285714626312256,"y":0.11409395933151245}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".....","boundary":[0.19285714626312256,0.09899328649044037,0.24523809552192688,0.11409395933151245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.09899328649044037},{"x":0.24523809552192688,"y":0.09899328649044037},{"x":0.24523809552192688,"y":0.11409395933151245},{"x":0.15952381491661072,"y":0.11409395933151245}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1545238149166107,0.09199328649044036,0.2502380955219269,0.12109395933151246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.1627516746520996},{"x":0.9595237970352173,"y":0.1627516746520996},{"x":0.9595237970352173,"y":0.18624161183834076},{"x":0.9166666865348816,"y":0.18624161183834076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.9166666865348816,0.1627516746520996,0.9595237970352173,0.18624161183834076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8547618985176086,"y":0.1627516746520996},{"x":0.9095237851142883,"y":0.1627516746520996},{"x":0.9095237851142883,"y":0.18624161183834076},{"x":0.8547618985176086,"y":0.18624161183834076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.8547618985176086,0.1627516746520996,0.9095237851142883,0.18624161183834076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.1627516746520996},{"x":0.8452380895614624,"y":0.1627516746520996},{"x":0.8452380895614624,"y":0.18624161183834076},{"x":0.8333333134651184,"y":0.18624161183834076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8333333134651184,0.1627516746520996,0.8452380895614624,0.18624161183834076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776190459728241,"y":0.1627516746520996},{"x":0.8261904716491699,"y":0.1627516746520996},{"x":0.8261904716491699,"y":0.18624161183834076},{"x":0.776190459728241,"y":0.18624161183834076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.776190459728241,0.1627516746520996,0.8261904716491699,0.18624161183834076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.1627516746520996},{"x":0.7690476179122925,"y":0.1627516746520996},{"x":0.7690476179122925,"y":0.18624161183834076},{"x":0.7476190328598022,"y":0.18624161183834076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7476190328598022,0.1627516746520996,0.7690476179122925,0.18624161183834076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.1627516746520996},{"x":0.7404761910438538,"y":0.1627516746520996},{"x":0.7404761910438538,"y":0.1845637559890747},{"x":0.6952381134033203,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6952381134033203,0.1627516746520996,0.7404761910438538,0.1845637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6404761672019958,"y":0.1627516746520996},{"x":0.688095211982727,"y":0.1627516746520996},{"x":0.688095211982727,"y":0.1845637559890747},{"x":0.6404761672019958,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6404761672019958,0.1627516746520996,0.688095211982727,0.1845637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.1627516746520996},{"x":0.6357142925262451,"y":0.1627516746520996},{"x":0.6357142925262451,"y":0.1845637559890747},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.1627516746520996,0.6357142925262451,0.1845637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.1627516746520996},{"x":0.6214285492897034,"y":0.1627516746520996},{"x":0.6214285492897034,"y":0.1845637559890747},{"x":0.5642856955528259,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5642856955528259,0.1627516746520996,0.6214285492897034,0.1845637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.16107381880283356},{"x":0.5571428537368774,"y":0.16107381880283356},{"x":0.5571428537368774,"y":0.1845637559890747},{"x":0.5095238089561462,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5095238089561462,0.16107381880283356,0.5571428537368774,0.1845637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452380836009979,"y":0.16107381880283356},{"x":0.5023809671401978,"y":0.1627516746520996},{"x":0.5023809671401978,"y":0.1845637559890747},{"x":0.4452380836009979,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4452380836009979,0.16107381880283356,0.5023809671401978,0.1845637559890747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452380836009979,"y":0.16107381880283356},{"x":0.9595237970352173,"y":0.1627516746520996},{"x":0.9595237970352173,"y":0.18624161183834076},{"x":0.4452380836009979,"y":0.1845637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4402380836009979,0.15407381880283355,0.9645237970352173,0.19324161183834077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.15771812200546265},{"x":0.24047619104385376,"y":0.16107381880283356},{"x":0.2380952388048172,"y":0.18288590013980865},{"x":0.15714286267757416,"y":0.1778523474931717}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹۹-۱۴۲","boundary":[0.15952381491661072,0.15771812200546265,0.2380952388048172,0.18288590013980865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25238096714019775,"y":0.1627516746520996},{"x":0.2809523940086365,"y":0.1627516746520996},{"x":0.2785714268684387,"y":0.1845637559890747},{"x":0.25,"y":0.18288590013980865}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.25238096714019775,0.1627516746520996,0.2785714268684387,0.1845637559890747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.15771812200546265},{"x":0.2809523940086365,"y":0.16442953050136566},{"x":0.2785714268684387,"y":0.1845637559890747},{"x":0.15714286267757416,"y":0.1778523474931717}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1545238149166107,0.15071812200546264,0.2835714268684387,0.1915637559890747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.2281879186630249},{"x":0.20000000298023224,"y":0.22986577451229095},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2466442883014679},{"x":0.16428571939468384,"y":0.24496644735336304}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.1666666716337204,0.2281879186630249,0.20000000298023224,0.2466442883014679]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.231543630361557},{"x":0.22857142984867096,"y":0.231543630361557},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24832214415073395},{"x":0.21190476417541504,"y":0.2466442883014679}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.2142857164144516,0.231543630361557,0.22857142984867096,0.24832214415073395]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.2281879186630249},{"x":0.22857142984867096,"y":0.231543630361557},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24832214415073395},{"x":0.16428571939468384,"y":0.24496644735336304}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.2211879186630249,0.23357142984867096,0.25532214415073395],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.26174497604370117},{"x":0.24523809552192688,"y":0.268456369638443},{"x":0.24285714328289032,"y":0.28523489832878113},{"x":0.15714286267757416,"y":0.2785235047340393}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۰۶.۰۰۰","boundary":[0.15952381491661072,0.26174497604370117,0.24285714328289032,0.28523489832878113]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.26174497604370117},{"x":0.24523809552192688,"y":0.268456369638443},{"x":0.24285714328289032,"y":0.28523489832878113},{"x":0.15714286267757416,"y":0.2785235047340393}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1545238149166107,0.25474497604370117,0.24785714328289032,0.29223489832878113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.2718120813369751},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2718120813369751},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2785235047340393},{"x":0.7666666507720947,"y":0.2785235047340393}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":":","boundary":[0.7666666507720947,0.2718120813369751,0.7714285850524902,0.2785235047340393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.2718120813369751},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2718120813369751},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2785235047340393},{"x":0.7666666507720947,"y":0.2785235047340393}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.7616666507720947,0.2648120813369751,0.7764285850524902,0.2855235047340393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.29865771532058716},{"x":0.19761905074119568,"y":0.29865771532058716},{"x":0.19761905074119568,"y":0.31040269136428833},{"x":0.15714286267757416,"y":0.31040269136428833}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.15714286267757416,0.29865771532058716,0.19761905074119568,0.31040269136428833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.29865771532058716},{"x":0.19761905074119568,"y":0.29865771532058716},{"x":0.19761905074119568,"y":0.31040269136428833},{"x":0.15714286267757416,"y":0.31040269136428833}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15214286267757415,0.29165771532058715,0.20261905074119568,0.31740269136428834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8952381014823914,"y":0.22986577451229095},{"x":0.9595237970352173,"y":0.2281879186630249},{"x":0.9595237970352173,"y":0.25},{"x":0.8952381014823914,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.8952381014823914,0.22986577451229095,0.9595237970352173,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.22986577451229095},{"x":0.8857142925262451,"y":0.22986577451229095},{"x":0.8857142925262451,"y":0.25},{"x":0.8285714387893677,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.8285714387893677,0.22986577451229095,0.8857142925262451,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9095237851142883,"y":0.26342281699180603},{"x":0.9595237970352173,"y":0.2651006579399109},{"x":0.9595237970352173,"y":0.28859061002731323},{"x":0.9071428775787354,"y":0.286912739276886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.9095237851142883,0.26342281699180603,0.9595237970352173,0.28859061002731323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8761904835700989,"y":0.26174497604370117},{"x":0.9047619104385376,"y":0.26342281699180603},{"x":0.9023809432983398,"y":0.286912739276886},{"x":0.8738095164299011,"y":0.28523489832878113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8761904835700989,0.26174497604370117,0.9023809432983398,0.286912739276886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8380952477455139,"y":0.26174497604370117},{"x":0.8666666746139526,"y":0.26174497604370117},{"x":0.8666666746139526,"y":0.28523489832878113},{"x":0.8380952477455139,"y":0.28523489832878113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8380952477455139,0.26174497604370117,0.8666666746139526,0.28523489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.2600671052932739},{"x":0.8380952477455139,"y":0.26174497604370117},{"x":0.8357142806053162,"y":0.28523489832878113},{"x":0.7833333611488342,"y":0.28355705738067627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7857142686843872,0.2600671052932739,0.8357142806053162,0.28523489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809523582458496,"y":0.29530200362205505},{"x":0.9595237970352173,"y":0.29530200362205505},{"x":0.9595237970352173,"y":0.31711408495903015},{"x":0.8809523582458496,"y":0.31711408495903015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکتهای","boundary":[0.8809523582458496,0.29530200362205505,0.9595237970352173,0.31711408495903015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788095235824585,"y":0.29530200362205505},{"x":0.8714285492897034,"y":0.29530200362205505},{"x":0.8714285492897034,"y":0.31711408495903015},{"x":0.788095235824585,"y":0.31711408495903015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندملیتی","boundary":[0.788095235824585,0.29530200362205505,0.8714285492897034,0.31711408495903015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8976190686225891,"y":0.3255033493041992},{"x":0.9595237970352173,"y":0.3255033493041992},{"x":0.9595237970352173,"y":0.34899330139160156},{"x":0.8976190686225891,"y":0.34899330139160156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.8976190686225891,0.3255033493041992,0.9595237970352173,0.34899330139160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.32718122005462646},{"x":0.8928571343421936,"y":0.3255033493041992},{"x":0.8928571343421936,"y":0.34899330139160156},{"x":0.8404762148857117,"y":0.3506711423397064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.8404762148857117,0.32718122005462646,0.8928571343421936,0.34899330139160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.32718122005462646},{"x":0.8333333134651184,"y":0.32718122005462646},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3506711423397064},{"x":0.761904776096344,"y":0.3506711423397064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.761904776096344,0.32718122005462646,0.8333333134651184,0.3506711423397064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9071428775787354,"y":0.3624161183834076},{"x":0.9595237970352173,"y":0.3624161183834076},{"x":0.9595237970352173,"y":0.3842281997203827},{"x":0.9071428775787354,"y":0.3842281997203827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارایی","boundary":[0.9071428775787354,0.3624161183834076,0.9595237970352173,0.3842281997203827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8785714507102966,"y":0.36073824763298035},{"x":0.8976190686225891,"y":0.3624161183834076},{"x":0.8976190686225891,"y":0.38255032896995544},{"x":0.8761904835700989,"y":0.38255032896995544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8785714507102966,0.36073824763298035,0.8976190686225891,0.38255032896995544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166666626930237,"y":0.36073824763298035},{"x":0.8738095164299011,"y":0.36073824763298035},{"x":0.8738095164299011,"y":0.38255032896995544},{"x":0.8166666626930237,"y":0.38255032896995544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردش","boundary":[0.8166666626930237,0.36073824763298035,0.8738095164299011,0.38255032896995544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8904761672019958,"y":0.39261746406555176},{"x":0.9595237970352173,"y":0.39261746406555176},{"x":0.9595237970352173,"y":0.41442951560020447},{"x":0.8904761672019958,"y":0.4161073863506317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارگران","boundary":[0.8904761672019958,0.39261746406555176,0.9595237970352173,0.41442951560020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8261904716491699,"y":0.3942953050136566},{"x":0.8809523582458496,"y":0.39261746406555176},{"x":0.8809523582458496,"y":0.4161073863506317},{"x":0.8261904716491699,"y":0.4161073863506317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهاجر","boundary":[0.8261904716491699,0.3942953050136566,0.8809523582458496,0.4161073863506317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9071428775787354,"y":0.42617449164390564},{"x":0.9547619223594666,"y":0.42617449164390564},{"x":0.9547619223594666,"y":0.44798657298088074},{"x":0.9071428775787354,"y":0.44798657298088074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقات","boundary":[0.9071428775787354,0.42617449164390564,0.9547619223594666,0.44798657298088074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.42617449164390564},{"x":0.8928571343421936,"y":0.42617449164390564},{"x":0.8952381014823914,"y":0.44798657298088074},{"x":0.8428571224212646,"y":0.44798657298088074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراملی","boundary":[0.8428571224212646,0.42617449164390564,0.8952381014823914,0.44798657298088074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8999999761581421,"y":0.4597315490245819},{"x":0.9595237970352173,"y":0.45805367827415466},{"x":0.9595237970352173,"y":0.4781879186630249},{"x":0.8999999761581421,"y":0.47986575961112976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.8999999761581421,0.4597315490245819,0.9595237970352173,0.4781879186630249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8904761672019958,"y":0.4597315490245819},{"x":0.8904761672019958,"y":0.47986575961112976},{"x":0.8428571224212646,"y":0.481543630361557}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.8404762148857117,0.46140938997268677,0.8904761672019958,0.47986575961112976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8309524059295654,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8333333134651184,"y":0.481543630361557},{"x":0.8261904716491699,"y":0.481543630361557}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.8238095045089722,0.46140938997268677,0.8333333134651184,0.481543630361557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166666626930237,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8190476298332214,"y":0.46140938997268677},{"x":0.8190476298332214,"y":0.481543630361557},{"x":0.8166666626930237,"y":0.481543630361557}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8166666626930237,0.46140938997268677,0.8190476298332214,0.481543630361557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.2281879186630249},{"x":0.9595237970352173,"y":0.2281879186630249},{"x":0.9595237970352173,"y":0.481543630361557},{"x":0.761904776096344,"y":0.481543630361557}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.756904776096344,0.2211879186630249,0.9645237970352173,0.488543630361557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16428571939468384,"y":0.3624161183834076},{"x":0.2023809552192688,"y":0.3624161183834076},{"x":0.2023809552192688,"y":0.3775167763233185},{"x":0.16428571939468384,"y":0.3775167763233185}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.16428571939468384,0.3624161183834076,0.2023809552192688,0.3775167763233185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.3624161183834076},{"x":0.24047619104385376,"y":0.3624161183834076},{"x":0.24047619104385376,"y":0.3775167763233185},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3775167763233185}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.2142857164144516,0.3624161183834076,0.24047619104385376,0.3775167763233185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16428571939468384,"y":0.3624161183834076},{"x":0.24047619104385376,"y":0.3624161183834076},{"x":0.24047619104385376,"y":0.3775167763233185},{"x":0.16428571939468384,"y":0.3775167763233185}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15928571939468383,0.3554161183834076,0.24547619104385376,0.3845167763233185],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.39261746406555176},{"x":0.20476190745830536,"y":0.3959731459617615},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4127516746520996},{"x":0.16190476715564728,"y":0.4093959629535675}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۳۳","boundary":[0.1666666716337204,0.39261746406555176,0.20000000298023224,0.4127516746520996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21190476417541504,"y":0.3976510167121887},{"x":0.24523809552192688,"y":0.40100669860839844},{"x":0.24047619104385376,"y":0.4161073863506317},{"x":0.20952381193637848,"y":0.4127516746520996}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.21190476417541504,0.3976510167121887,0.24047619104385376,0.4161073863506317]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.39261746406555176},{"x":0.24523809552192688,"y":0.40100669860839844},{"x":0.24047619104385376,"y":0.4161073863506317},{"x":0.16190476715564728,"y":0.4093959629535675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.38561746406555175,0.24547619104385376,0.4231073863506317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.42953020334243774},{"x":0.19761905074119568,"y":0.42953020334243774},{"x":0.19761905074119568,"y":0.44463086128234863},{"x":0.15952381491661072,"y":0.44463086128234863}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۶","boundary":[0.15952381491661072,0.42953020334243774,0.19761905074119568,0.44463086128234863]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.42953020334243774},{"x":0.19761905074119568,"y":0.42953020334243774},{"x":0.19761905074119568,"y":0.44463086128234863},{"x":0.15952381491661072,"y":0.44463086128234863}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1545238149166107,0.42253020334243774,0.20261905074119568,0.45163086128234864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.46140938997268677},{"x":0.19523809850215912,"y":0.46140938997268677},{"x":0.19523809850215912,"y":0.47651007771492004},{"x":0.15714286267757416,"y":0.47651007771492004}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹","boundary":[0.15714286267757416,0.46140938997268677,0.19523809850215912,0.47651007771492004]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.46140938997268677},{"x":0.19523809850215912,"y":0.46140938997268677},{"x":0.19523809850215912,"y":0.47651007771492004},{"x":0.15714286267757416,"y":0.47651007771492004}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15214286267757415,0.45440938997268676,0.20023809850215912,0.48351007771492005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.5268456339836121},{"x":0.9595237970352173,"y":0.5268456339836121},{"x":0.9595237970352173,"y":0.5503355860710144},{"x":0.9166666865348816,"y":0.5503355860710144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.9166666865348816,0.5268456339836121,0.9595237970352173,0.5503355860710144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8619047403335571,"y":0.5268456339836121},{"x":0.9071428775787354,"y":0.5268456339836121},{"x":0.9071428775787354,"y":0.5503355860710144},{"x":0.8619047403335571,"y":0.5503355860710144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.8619047403335571,0.5268456339836121,0.9071428775787354,0.5503355860710144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.5268456339836121},{"x":0.8523809313774109,"y":0.5268456339836121},{"x":0.8523809313774109,"y":0.5503355860710144},{"x":0.8428571224212646,"y":0.5503355860710144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8428571224212646,0.5268456339836121,0.8523809313774109,0.5503355860710144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.5268456339836121},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5268456339836121},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5503355860710144},{"x":0.7547619342803955,"y":0.5503355860710144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.7547619342803955,0.5268456339836121,0.8333333134651184,0.5503355860710144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.5268456339836121},{"x":0.7452380657196045,"y":0.5268456339836121},{"x":0.7452380657196045,"y":0.5486577153205872},{"x":0.7023809552192688,"y":0.5486577153205872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینی","boundary":[0.7023809552192688,0.5268456339836121,0.7452380657196045,0.5486577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5268456339836121},{"x":0.6904761791229248,"y":0.5268456339836121},{"x":0.6904761791229248,"y":0.5486577153205872},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5486577153205872}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.5268456339836121,0.6904761791229248,0.5486577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.5268456339836121},{"x":0.6761904954910278,"y":0.5268456339836121},{"x":0.6761904954910278,"y":0.5486577153205872},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5486577153205872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6190476417541504,0.5268456339836121,0.6761904954910278,0.5486577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.5268456339836121},{"x":0.6095238327980042,"y":0.5268456339836121},{"x":0.6095238327980042,"y":0.5486577153205872},{"x":0.5642856955528259,"y":0.5486577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5642856955528259,0.5268456339836121,0.6095238327980042,0.5486577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.5268456339836121},{"x":0.5571428537368774,"y":0.5268456339836121},{"x":0.5571428537368774,"y":0.5486577153205872},{"x":0.4928571283817291,"y":0.5486577153205872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.4928571283817291,0.5268456339836121,0.5571428537368774,0.5486577153205872]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.5268456339836121},{"x":0.9595237970352173,"y":0.5285235047340393},{"x":0.9595237970352173,"y":0.5503355860710144},{"x":0.4928571283817291,"y":0.5503355860710144}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4878571283817291,0.519845633983612,0.9645237970352173,0.5573355860710144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.5285235047340393},{"x":0.20952381193637848,"y":0.5285235047340393},{"x":0.20952381193637848,"y":0.5453020334243774},{"x":0.15714286267757416,"y":0.5436241626739502}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۴۳-","boundary":[0.15714286267757416,0.5285235047340393,0.20952381193637848,0.5453020334243774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.5285235047340393},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5285235047340393},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5453020334243774},{"x":0.2142857164144516,"y":0.5453020334243774}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۱","boundary":[0.2142857164144516,0.5285235047340393,0.2571428716182709,0.5453020334243774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26428571343421936,"y":0.5285235047340393},{"x":0.2690476179122925,"y":0.5285235047340393},{"x":0.2690476179122925,"y":0.5453020334243774},{"x":0.26428571343421936,"y":0.5453020334243774}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":".","boundary":[0.26428571343421936,0.5285235047340393,0.2690476179122925,0.5453020334243774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.5285235047340393},{"x":0.2690476179122925,"y":0.5285235047340393},{"x":0.2690476179122925,"y":0.5453020334243774},{"x":0.15714286267757416,"y":0.5436241626739502}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.15214286267757415,0.5215235047340393,0.2740476179122925,0.5523020334243774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5956375598907471},{"x":0.20476190745830536,"y":0.5956375598907471},{"x":0.20476190745830536,"y":0.6107382774353027},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6107382774353027}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.1666666716337204,0.5956375598907471,0.20476190745830536,0.6107382774353027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5956375598907471},{"x":0.20476190745830536,"y":0.5956375598907471},{"x":0.20476190745830536,"y":0.6107382774353027},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6107382774353027}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.5886375598907471,0.20976190745830536,0.6177382774353027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.5956375598907471},{"x":0.9595237970352173,"y":0.5973154306411743},{"x":0.9571428298950195,"y":0.6174496412277222},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6174496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.9047619104385376,0.5956375598907471,0.9571428298950195,0.6174496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476190567016602,"y":0.5956375598907471},{"x":0.8976190686225891,"y":0.5956375598907471},{"x":0.8976190686225891,"y":0.6157718300819397},{"x":0.8476190567016602,"y":0.6157718300819397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.8476190567016602,0.5956375598907471,0.8976190686225891,0.6157718300819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.6275168061256409},{"x":0.9571428298950195,"y":0.6275168061256409},{"x":0.9571428298950195,"y":0.649328887462616},{"x":0.9047619104385376,"y":0.649328887462616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.9047619104385376,0.6275168061256409,0.9571428298950195,0.649328887462616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.6275168061256409},{"x":0.8952381014823914,"y":0.6275168061256409},{"x":0.8952381014823914,"y":0.649328887462616},{"x":0.8404762148857117,"y":0.649328887462616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.8404762148857117,0.6275168061256409,0.8952381014823914,0.649328887462616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.6275168061256409},{"x":0.8309524059295654,"y":0.6275168061256409},{"x":0.8309524059295654,"y":0.649328887462616},{"x":0.8190476298332214,"y":0.649328887462616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8190476298332214,0.6275168061256409,0.8309524059295654,0.649328887462616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7642857432365417,"y":0.6275168061256409},{"x":0.811904788017273,"y":0.6275168061256409},{"x":0.811904788017273,"y":0.649328887462616},{"x":0.7642857432365417,"y":0.649328887462616}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سیاره","boundary":[0.7642857432365417,0.6275168061256409,0.811904788017273,0.649328887462616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6275168061256409},{"x":0.7547619342803955,"y":0.6275168061256409},{"x":0.7547619342803955,"y":0.649328887462616},{"x":0.7142857313156128,"y":0.649328887462616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7142857313156128,0.6275168061256409,0.7547619342803955,0.649328887462616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5922818779945374},{"x":0.9595237970352173,"y":0.5973154306411743},{"x":0.9571428298950195,"y":0.6526845693588257},{"x":0.711904764175415,"y":0.649328887462616}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7092857313156128,0.5852818779945373,0.9621428298950195,0.6596845693588257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9095237851142883,"y":0.6627516746520996},{"x":0.9523809552192688,"y":0.6610738039016724},{"x":0.9523809552192688,"y":0.6795302033424377},{"x":0.9095237851142883,"y":0.6795302033424377}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.9095237851142883,0.6627516746520996,0.9523809552192688,0.6795302033424377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8642857074737549,"y":0.6627516746520996},{"x":0.8999999761581421,"y":0.6627516746520996},{"x":0.8999999761581421,"y":0.681208074092865},{"x":0.8642857074737549,"y":0.681208074092865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.8642857074737549,0.6627516746520996,0.8999999761581421,0.681208074092865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.6644295454025269},{"x":0.8619047403335571,"y":0.6627516746520996},{"x":0.8619047403335571,"y":0.681208074092865},{"x":0.8285714387893677,"y":0.681208074092865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.8285714387893677,0.6644295454025269,0.8619047403335571,0.681208074092865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.6644295454025269},{"x":0.9523809552192688,"y":0.6610738039016724},{"x":0.9523809552192688,"y":0.6795302033424377},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6828858852386475}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8235714387893677,0.6574295454025268,0.9573809552192688,0.6865302033424378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.6929529905319214},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6929529905319214},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7097315192222595},{"x":0.16190476715564728,"y":0.7097315192222595}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.16190476715564728,0.6929529905319214,0.20000000298023224,0.7097315192222595]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.6929529905319214},{"x":0.261904776096344,"y":0.6929529905319214},{"x":0.261904776096344,"y":0.7097315192222595},{"x":0.20952381193637848,"y":0.7097315192222595}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".....","boundary":[0.20952381193637848,0.6929529905319214,0.261904776096344,0.7097315192222595]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.6929529905319214},{"x":0.261904776096344,"y":0.6929529905319214},{"x":0.261904776096344,"y":0.7097315192222595},{"x":0.16190476715564728,"y":0.7097315192222595}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.15690476715564727,0.6859529905319214,0.266904776096344,0.7167315192222595],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.7231543660163879},{"x":0.19523809850215912,"y":0.7265100479125977},{"x":0.19285714626312256,"y":0.744966447353363},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7416107654571533}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۹","boundary":[0.15714286267757416,0.7231543660163879,0.19285714626312256,0.744966447353363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20714285969734192,"y":0.7281879186630249},{"x":0.24761904776096344,"y":0.7315436005592346},{"x":0.24285714328289032,"y":0.75},{"x":0.2023809552192688,"y":0.7466443181037903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"....","boundary":[0.20714285969734192,0.7281879186630249,0.24285714328289032,0.75]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15714286267757416,"y":0.7231543660163879},{"x":0.24761904776096344,"y":0.7315436005592346},{"x":0.24285714328289032,"y":0.75},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7416107654571533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15214286267757415,0.7161543660163879,0.24785714328289032,0.757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.7617449760437012},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7600671052932739},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7768456339836121},{"x":0.16190476715564728,"y":0.7768456339836121}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.15952381491661072,0.7617449760437012,0.20000000298023224,0.7768456339836121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.7617449760437012},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7600671052932739},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7768456339836121},{"x":0.16190476715564728,"y":0.7768456339836121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1545238149166107,0.7547449760437012,0.20500000298023224,0.7838456339836121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.6946308612823486},{"x":0.9571428298950195,"y":0.6946308612823486},{"x":0.9571428298950195,"y":0.7147650718688965},{"x":0.9047619104385376,"y":0.7147650718688965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.9047619104385376,0.6946308612823486,0.9571428298950195,0.7147650718688965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.6946308612823486},{"x":0.8976190686225891,"y":0.6946308612823486},{"x":0.8976190686225891,"y":0.7147650718688965},{"x":0.8404762148857117,"y":0.7147650718688965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8404762148857117,0.6946308612823486,0.8976190686225891,0.7147650718688965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.6946308612823486},{"x":0.8357142806053162,"y":0.6946308612823486},{"x":0.8357142806053162,"y":0.7164429426193237},{"x":0.8071428537368774,"y":0.7164429426193237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.8071428537368774,0.6946308612823486,0.8357142806053162,0.7164429426193237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.6946308612823486},{"x":0.800000011920929,"y":0.6946308612823486},{"x":0.800000011920929,"y":0.7164429426193237},{"x":0.7547619342803955,"y":0.7164429426193237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7547619342803955,0.6946308612823486,0.800000011920929,0.7164429426193237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.7298657894134521},{"x":0.9571428298950195,"y":0.7298657894134521},{"x":0.9571428298950195,"y":0.75},{"x":0.9023809432983398,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.9047619104385376,0.7298657894134521,0.9571428298950195,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.7281879186630249},{"x":0.8952381014823914,"y":0.7281879186630249},{"x":0.8952381014823914,"y":0.7483221292495728},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7483221292495728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8857142925262451,0.7281879186630249,0.8952381014823914,0.7483221292495728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.7281879186630249},{"x":0.8785714507102966,"y":0.7281879186630249},{"x":0.8785714507102966,"y":0.75},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7483221292495728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نابرابری","boundary":[0.8095238208770752,0.7281879186630249,0.8785714507102966,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.7600671052932739},{"x":0.9571428298950195,"y":0.7600671052932739},{"x":0.9595237970352173,"y":0.7835570573806763},{"x":0.9142857193946838,"y":0.7852349281311035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صلح","boundary":[0.9142857193946838,0.7600671052932739,0.9595237970352173,0.7835570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8952381014823914,"y":0.7600671052932739},{"x":0.9071428775787354,"y":0.7600671052932739},{"x":0.9071428775787354,"y":0.7835570573806763},{"x":0.8976190686225891,"y":0.7852349281311035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8952381014823914,0.7600671052932739,0.9071428775787354,0.7835570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7617449760437012},{"x":0.8880952596664429,"y":0.7600671052932739},{"x":0.8904761672019958,"y":0.7852349281311035},{"x":0.8595238327980042,"y":0.7852349281311035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.8571428656578064,0.7617449760437012,0.8904761672019958,0.7852349281311035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.7936241626739502},{"x":0.9571428298950195,"y":0.7936241626739502},{"x":0.9571428298950195,"y":0.8154362440109253},{"x":0.8666666746139526,"y":0.8154362440109253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانهای","boundary":[0.8666666746139526,0.7936241626739502,0.9571428298950195,0.8154362440109253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7936241626739502},{"x":0.8595238327980042,"y":0.7936241626739502},{"x":0.8595238327980042,"y":0.8154362440109253},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8154362440109253}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8285714387893677,0.7936241626739502,0.8595238327980042,0.8154362440109253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.7936241626739502},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7936241626739502},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8154362440109253},{"x":0.7809523940086365,"y":0.8154362440109253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7809523940086365,0.7936241626739502,0.8285714387893677,0.8154362440109253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9333333373069763,"y":0.8271812200546265},{"x":0.9571428298950195,"y":0.8271812200546265},{"x":0.9571428298950195,"y":0.8456375598907471},{"x":0.9333333373069763,"y":0.8456375598907471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.9333333373069763,0.8271812200546265,0.9571428298950195,0.8456375598907471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8761904835700989,"y":0.8271812200546265},{"x":0.9238095283508301,"y":0.8271812200546265},{"x":0.9238095283508301,"y":0.8456375598907471},{"x":0.8761904835700989,"y":0.8456375598907471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.8761904835700989,0.8271812200546265,0.9238095283508301,0.8456375598907471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476190567016602,"y":0.8271812200546265},{"x":0.8666666746139526,"y":0.8271812200546265},{"x":0.8666666746139526,"y":0.8456375598907471},{"x":0.8476190567016602,"y":0.8456375598907471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8476190567016602,0.8271812200546265,0.8666666746139526,0.8456375598907471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.8271812200546265},{"x":0.8404762148857117,"y":0.8271812200546265},{"x":0.8404762148857117,"y":0.8456375598907471},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8456375598907471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8095238208770752,0.8271812200546265,0.8404762148857117,0.8456375598907471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.8271812200546265},{"x":0.8023809790611267,"y":0.8271812200546265},{"x":0.8023809790611267,"y":0.8456375598907471},{"x":0.7547619342803955,"y":0.8456375598907471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7547619342803955,0.8271812200546265,0.8023809790611267,0.8456375598907471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8928571343421936,"y":0.8590604066848755},{"x":0.9547619223594666,"y":0.8573825359344482},{"x":0.9571428298950195,"y":0.8808724880218506},{"x":0.8928571343421936,"y":0.8825503587722778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.8928571343421936,0.8590604066848755,0.9571428298950195,0.8808724880218506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309524059295654,"y":0.8607382774353027},{"x":0.8880952596664429,"y":0.8590604066848755},{"x":0.8880952596664429,"y":0.8825503587722778},{"x":0.8309524059295654,"y":0.8842281699180603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.8309524059295654,0.8607382774353027,0.8880952596664429,0.8825503587722778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.8607382774353027},{"x":0.8190476298332214,"y":0.8590604066848755},{"x":0.8214285969734192,"y":0.8825503587722778},{"x":0.7833333611488342,"y":0.8842281699180603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.7809523940086365,0.8607382774353027,0.8214285969734192,0.8825503587722778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523809671401978,"y":0.8607382774353027},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8607382774353027},{"x":0.7690476179122925,"y":0.8842281699180603},{"x":0.7523809671401978,"y":0.8842281699180603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7523809671401978,0.8607382774353027,0.7690476179122925,0.8842281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9095237851142883,"y":0.8942952752113342},{"x":0.9571428298950195,"y":0.8942952752113342},{"x":0.9571428298950195,"y":0.9144295454025269},{"x":0.9095237851142883,"y":0.9144295454025269}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.9095237851142883,0.8942952752113342,0.9571428298950195,0.9144295454025269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9023809432983398,"y":0.8942952752113342},{"x":0.9071428775787354,"y":0.8942952752113342},{"x":0.9071428775787354,"y":0.9144295454025269},{"x":0.9023809432983398,"y":0.9144295454025269}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.9023809432983398,0.8942952752113342,0.9071428775787354,0.9144295454025269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8642857074737549,"y":0.8942952752113342},{"x":0.8928571343421936,"y":0.8942952752113342},{"x":0.8928571343421936,"y":0.9144295454025269},{"x":0.8642857074737549,"y":0.9144295454025269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8642857074737549,0.8942952752113342,0.8928571343421936,0.9144295454025269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.8942952752113342},{"x":0.8547618985176086,"y":0.8942952752113342},{"x":0.8547618985176086,"y":0.9144295454025269},{"x":0.8023809790611267,"y":0.9144295454025269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.8023809790611267,0.8942952752113342,0.8547618985176086,0.9144295454025269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.8942952752113342},{"x":0.7928571701049805,"y":0.8942952752113342},{"x":0.7928571701049805,"y":0.9144295454025269},{"x":0.738095223903656,"y":0.9144295454025269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.738095223903656,0.8942952752113342,0.7928571701049805,0.9144295454025269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7357142567634583,"y":0.6946308612823486},{"x":0.9571428298950195,"y":0.6946308612823486},{"x":0.9595237970352173,"y":0.9144295454025269},{"x":0.738095223903656,"y":0.9161073565483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7307142567634582,0.6876308612823486,0.9645237970352173,0.9214295454025269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.791946291923523},{"x":0.20000000298023224,"y":0.791946291923523},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8087248206138611},{"x":0.16190476715564728,"y":0.8087248206138611}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.16190476715564728,0.791946291923523,0.20000000298023224,0.8087248206138611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.791946291923523},{"x":0.23571428656578064,"y":0.791946291923523},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8087248206138611},{"x":0.20952381193637848,"y":0.8087248206138611}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"...","boundary":[0.20952381193637848,0.791946291923523,0.23571428656578064,0.8087248206138611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.791946291923523},{"x":0.23571428656578064,"y":0.791946291923523},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8087248206138611},{"x":0.16190476715564728,"y":0.8087248206138611}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15690476715564727,0.7849462919235229,0.24071428656578064,0.8157248206138611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.823825478553772},{"x":0.20000000298023224,"y":0.823825478553772},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8422818779945374},{"x":0.16190476715564728,"y":0.8406040072441101}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۹","boundary":[0.16190476715564728,0.823825478553772,0.20000000298023224,0.8422818779945374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.8255033493041992},{"x":0.25,"y":0.8255033493041992},{"x":0.25,"y":0.8422818779945374},{"x":0.20952381193637848,"y":0.8422818779945374}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"....","boundary":[0.20952381193637848,0.8255033493041992,0.25,0.8422818779945374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.823825478553772},{"x":0.25,"y":0.8255033493041992},{"x":0.25,"y":0.8422818779945374},{"x":0.16190476715564728,"y":0.8406040072441101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15690476715564727,0.816825478553772,0.255,0.8492818779945374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.8590604066848755},{"x":0.19285714626312256,"y":0.8590604066848755},{"x":0.19285714626312256,"y":0.8775168061256409},{"x":0.1547619104385376,"y":0.8775168061256409}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.1547619104385376,0.8590604066848755,0.19285714626312256,0.8775168061256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.8590604066848755},{"x":0.2547619044780731,"y":0.8590604066848755},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8758389353752136},{"x":0.20476190745830536,"y":0.8758389353752136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".....","boundary":[0.2023809552192688,0.8590604066848755,0.2571428716182709,0.8758389353752136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.8590604066848755},{"x":0.2547619044780731,"y":0.8573825359344482},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8758389353752136},{"x":0.1547619104385376,"y":0.8775168061256409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1497619104385376,0.8520604066848755,0.2621428716182709,0.8828389353752136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.8926174640655518},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8942952752113342},{"x":0.20000000298023224,"y":0.9093959927558899},{"x":0.16190476715564728,"y":0.9093959927558899}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.16190476715564728,0.8926174640655518,0.20000000298023224,0.9093959927558899]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.8942952752113342},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8942952752113342},{"x":0.23571428656578064,"y":0.9110738039016724},{"x":0.20952381193637848,"y":0.9093959927558899}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...","boundary":[0.20952381193637848,0.8942952752113342,0.23571428656578064,0.9110738039016724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16190476715564728,"y":0.8926174640655518},{"x":0.23571428656578064,"y":0.8942952752113342},{"x":0.23571428656578064,"y":0.9110738039016724},{"x":0.16190476715564728,"y":0.9093959927558899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15690476715564727,0.8856174640655518,0.24071428656578064,0.9180738039016724],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/bhVATwNJDWKXeyGN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/IZnxpdySVlftWzKK.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/OFOYEBcOzAWsZCkH.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.00024438799423363443,0.00009274768734178623,0.9978007928739016,0.9983894781393164]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.06218487396836281},{"x":0.9140811562538147,"y":0.06218487396836281},{"x":0.9140811562538147,"y":0.08571428805589676},{"x":0.8711217045783997,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.06218487396836281,0.9140811562538147,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8233889937400818,"y":0.06218487396836281},{"x":0.8639618158340454,"y":0.06218487396836281},{"x":0.8639618158340454,"y":0.08571428805589676},{"x":0.8233889937400818,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.8233889937400818,0.06218487396836281,0.8639618158340454,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.06218487396836281},{"x":0.8138424754142761,"y":0.06218487396836281},{"x":0.8138424754142761,"y":0.08571428805589676},{"x":0.801909327507019,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.801909327507019,0.06218487396836281,0.8138424754142761,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398567795753479,"y":0.06218487396836281},{"x":0.79474937915802,"y":0.06218487396836281},{"x":0.79474937915802,"y":0.08571428805589676},{"x":0.7398567795753479,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.7398567795753479,0.06218487396836281,0.79474937915802,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778042912483215,"y":0.06218487396836281},{"x":0.7326968908309937,"y":0.06218487396836281},{"x":0.7326968908309937,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6778042912483215,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6778042912483215,0.06218487396836281,0.7326968908309937,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229116916656494,"y":0.06218487396836281},{"x":0.6682577729225159,"y":0.06218487396836281},{"x":0.6682577729225159,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6229116916656494,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6229116916656494,0.06218487396836281,0.6682577729225159,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133651733398438,"y":0.06218487396836281},{"x":0.620525062084198,"y":0.06218487396836281},{"x":0.620525062084198,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6133651733398438,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6133651733398438,0.06218487396836281,0.620525062084198,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5465393662452698,"y":0.06218487396836281},{"x":0.6038185954093933,"y":0.06218487396836281},{"x":0.6038185954093933,"y":0.08571428805589676},{"x":0.5465393662452698,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5465393662452698,0.06218487396836281,0.6038185954093933,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49164676666259766,"y":0.06218487396836281},{"x":0.5393794775009155,"y":0.06218487396836281},{"x":0.5393794775009155,"y":0.08571428805589676},{"x":0.49164676666259766,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.49164676666259766,0.06218487396836281,0.5393794775009155,0.08571428805589676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176611006259918,"y":0.06218487396836281},{"x":0.4844868779182434,"y":0.06218487396836281},{"x":0.4844868779182434,"y":0.08571428805589676},{"x":0.4176611006259918,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.4176611006259918,0.06218487396836281,0.4844868779182434,0.08571428805589676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176611006259918,"y":0.06218487396836281},{"x":0.9140811562538147,"y":0.06218487396836281},{"x":0.9140811562538147,"y":0.08571428805589676},{"x":0.4176611006259918,"y":0.08571428805589676}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4126611006259918,0.05518487396836281,0.9190811562538147,0.09271428805589677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.06554622203111649},{"x":0.21002386510372162,"y":0.06554622203111649},{"x":0.21002386510372162,"y":0.08067227154970169},{"x":0.11455847322940826,"y":0.08067227154970169}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۸۳-۲۲۹","boundary":[0.11455847322940826,0.06554622203111649,0.21002386510372162,0.08067227154970169]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.06554622203111649},{"x":0.21002386510372162,"y":0.06554622203111649},{"x":0.21002386510372162,"y":0.08067227154970169},{"x":0.11455847322940826,"y":0.08067227154970169}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10955847322940826,0.058546222031116486,0.21502386510372162,0.0876722715497017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.13109244406223297},{"x":0.15035799145698547,"y":0.13277311623096466},{"x":0.15035799145698547,"y":0.1445378214120865},{"x":0.11455847322940826,"y":0.1445378214120865}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.11455847322940826,0.13109244406223297,0.15035799145698547,0.1445378214120865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.13109244406223297},{"x":0.15035799145698547,"y":0.13277311623096466},{"x":0.15035799145698547,"y":0.1445378214120865},{"x":0.11455847322940826,"y":0.1445378214120865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10955847322940826,0.12409244406223296,0.15535799145698548,0.1515378214120865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11694511026144028,"y":0.16134454309940338},{"x":0.1909307837486267,"y":0.16974790394306183},{"x":0.1885441541671753,"y":0.18487395346164703},{"x":0.11217183619737625,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۹۶.۰۰","boundary":[0.11694511026144028,0.16134454309940338,0.1885441541671753,0.18487395346164703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11694511026144028,"y":0.16134454309940338},{"x":0.1909307837486267,"y":0.16974790394306183},{"x":0.1885441541671753,"y":0.18487395346164703},{"x":0.11217183619737625,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.11194511026144027,0.15434454309940338,0.1935441541671753,0.19187395346164704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281623125076294,"y":0.1260504275560379},{"x":0.9140811562538147,"y":0.1260504275560379},{"x":0.9140811562538147,"y":0.15294118225574493},{"x":0.8281623125076294,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادگرایی","boundary":[0.8281623125076294,0.1260504275560379,0.9140811562538147,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8090692162513733,"y":0.1260504275560379},{"x":0.8210023641586304,"y":0.1260504275560379},{"x":0.8210023641586304,"y":0.15294118225574493},{"x":0.8090692162513733,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8090692162513733,0.1260504275560379,0.8210023641586304,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422434091567993,"y":0.1260504275560379},{"x":0.8066825866699219,"y":0.1260504275560379},{"x":0.8066825866699219,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7422434091567993,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.7422434091567993,0.1260504275560379,0.8066825866699219,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968973875045776,"y":0.1260504275560379},{"x":0.7374701499938965,"y":0.1260504275560379},{"x":0.7374701499938965,"y":0.15294118225574493},{"x":0.6968973875045776,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6968973875045776,0.1260504275560379,0.7374701499938965,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8663484454154968,"y":0.16302521526813507},{"x":0.9140811562538147,"y":0.16302521526813507},{"x":0.9140811562538147,"y":0.18151260912418365},{"x":0.8663484454154968,"y":0.18151260912418365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.8663484454154968,0.16302521526813507,0.9140811562538147,0.18151260912418365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.16302521526813507},{"x":0.8591885566711426,"y":0.16302521526813507},{"x":0.8591885566711426,"y":0.18151260912418365},{"x":0.8114558458328247,"y":0.18151260912418365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وطنی","boundary":[0.8114558458328247,0.16302521526813507,0.8591885566711426,0.18151260912418365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.19663865864276886},{"x":0.9140811562538147,"y":0.19663865864276886},{"x":0.9140811562538147,"y":0.21680672466754913},{"x":0.8353222012519836,"y":0.21680672466754913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.8353222012519836,0.19663865864276886,0.9140811562538147,0.21680672466754913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637231349945068,"y":0.19495798647403717},{"x":0.825775682926178,"y":0.19663865864276886},{"x":0.825775682926178,"y":0.21680672466754913},{"x":0.7637231349945068,"y":0.21680672466754913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7637231349945068,0.19495798647403717,0.825775682926178,0.21680672466754913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136037945747375,"y":0.19495798647403717},{"x":0.758949875831604,"y":0.19495798647403717},{"x":0.758949875831604,"y":0.21512605249881744},{"x":0.7136037945747375,"y":0.21512605249881744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7136037945747375,0.19495798647403717,0.758949875831604,0.21512605249881744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8735083341598511,"y":0.22521008551120758},{"x":0.9140811562538147,"y":0.2235294133424759},{"x":0.9140811562538147,"y":0.24705882370471954},{"x":0.8735083341598511,"y":0.24873949587345123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.8735083341598511,0.22521008551120758,0.9140811562538147,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329355716705322,"y":0.22521008551120758},{"x":0.8687350749969482,"y":0.22521008551120758},{"x":0.8711217045783997,"y":0.24873949587345123},{"x":0.8329355716705322,"y":0.24873949587345123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8329355716705322,0.22521008551120758,0.8711217045783997,0.24873949587345123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79474937915802,"y":0.22521008551120758},{"x":0.8233889937400818,"y":0.22521008551120758},{"x":0.825775682926178,"y":0.24873949587345123},{"x":0.79474937915802,"y":0.24873949587345123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.79474937915802,0.22521008551120758,0.825775682926178,0.24873949587345123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.22521008551120758},{"x":0.7852028608322144,"y":0.22521008551120758},{"x":0.7875894904136658,"y":0.24873949587345123},{"x":0.723150372505188,"y":0.24873949587345123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.723150372505188,0.22521008551120758,0.7875894904136658,0.24873949587345123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587111949920654,"y":0.22689075767993927},{"x":0.7136037945747375,"y":0.22521008551120758},{"x":0.715990424156189,"y":0.24873949587345123},{"x":0.6610978245735168,"y":0.24873949587345123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6587111949920654,0.22689075767993927,0.715990424156189,0.24873949587345123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568019270896912,"y":0.26050421595573425},{"x":0.9140811562538147,"y":0.26050421595573425},{"x":0.9140811562538147,"y":0.2840336263179779},{"x":0.8568019270896912,"y":0.2840336263179779}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یورتمه","boundary":[0.8568019270896912,0.26050421595573425,0.9140811562538147,0.2840336263179779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804296016693115,"y":0.26050421595573425},{"x":0.8496419787406921,"y":0.26050421595573425},{"x":0.8496419787406921,"y":0.2840336263179779},{"x":0.7804296016693115,"y":0.2840336263179779}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روندگان","boundary":[0.7804296016693115,0.26050421595573425,0.8496419787406921,0.2840336263179779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715990424156189,"y":0.26050421595573425},{"x":0.7708830833435059,"y":0.26050421595573425},{"x":0.7708830833435059,"y":0.2840336263179779},{"x":0.715990424156189,"y":0.2840336263179779}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.715990424156189,0.26050421595573425,0.7708830833435059,0.2840336263179779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968973875045776,"y":0.26050421595573425},{"x":0.7064439058303833,"y":0.26050421595573425},{"x":0.7064439058303833,"y":0.2840336263179779},{"x":0.6968973875045776,"y":0.2840336263179779}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6968973875045776,0.26050421595573425,0.7064439058303833,0.2840336263179779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656324565410614,"y":0.26050421595573425},{"x":0.6873508095741272,"y":0.26050421595573425},{"x":0.6873508095741272,"y":0.2840336263179779},{"x":0.656324565410614,"y":0.2840336263179779}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جت","boundary":[0.656324565410614,0.26050421595573425,0.6873508095741272,0.2840336263179779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918854475021362,"y":0.26050421595573425},{"x":0.6515513062477112,"y":0.26050421595573425},{"x":0.6515513062477112,"y":0.2840336263179779},{"x":0.5918854475021362,"y":0.2840336263179779}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشینان","boundary":[0.5918854475021362,0.26050421595573425,0.6515513062477112,0.2840336263179779]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918854475021362,"y":0.1260504275560379},{"x":0.9140811562538147,"y":0.1260504275560379},{"x":0.9140811562538147,"y":0.2840336263179779},{"x":0.5918854475021362,"y":0.2840336263179779}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5868854475021362,0.1190504275560379,0.9190811562538147,0.2910336263179779],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.19831933081150055},{"x":0.15274463593959808,"y":0.19831933081150055},{"x":0.15274463593959808,"y":0.21176470816135406},{"x":0.11217183619737625,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.11217183619737625,0.19831933081150055,0.15274463593959808,0.21176470816135406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.19831933081150055},{"x":0.15274463593959808,"y":0.19831933081150055},{"x":0.15274463593959808,"y":0.21176470816135406},{"x":0.11217183619737625,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10717183619737625,0.19131933081150054,0.1577446359395981,0.21876470816135407],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8687350749969482,"y":0.29579833149909973},{"x":0.9164677858352661,"y":0.29579833149909973},{"x":0.9164677858352661,"y":0.3142857253551483},{"x":0.8687350749969482,"y":0.3142857253551483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8687350749969482,0.29579833149909973,0.9164677858352661,0.3142857253551483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.861575186252594,"y":0.29579833149909973},{"x":0.8687350749969482,"y":0.29579833149909973},{"x":0.8687350749969482,"y":0.3142857253551483},{"x":0.861575186252594,"y":0.3142857253551483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.861575186252594,0.29579833149909973,0.8687350749969482,0.3142857253551483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923627495765686,"y":0.29579833149909973},{"x":0.8544152975082397,"y":0.29579833149909973},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3142857253551483},{"x":0.7923627495765686,"y":0.3142857253551483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7923627495765686,0.29579833149909973,0.8544152975082397,0.3142857253551483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446300983428955,"y":0.29579833149909973},{"x":0.7875894904136658,"y":0.29579833149909973},{"x":0.7875894904136658,"y":0.3126050531864166},{"x":0.7446300983428955,"y":0.3126050531864166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7446300983428955,0.29579833149909973,0.7875894904136658,0.3126050531864166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.29579833149909973},{"x":0.7398567795753479,"y":0.29579833149909973},{"x":0.7398567795753479,"y":0.3126050531864166},{"x":0.7207637429237366,"y":0.3126050531864166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7207637429237366,0.29579833149909973,0.7398567795753479,0.3126050531864166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7040572762489319,"y":0.29579833149909973},{"x":0.7136037945747375,"y":0.29579833149909973},{"x":0.7136037945747375,"y":0.3126050531864166},{"x":0.7040572762489319,"y":0.3126050531864166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7040572762489319,0.29579833149909973,0.7136037945747375,0.3126050531864166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467780470848083,"y":0.29579833149909973},{"x":0.6968973875045776,"y":0.29579833149909973},{"x":0.6968973875045776,"y":0.3126050531864166},{"x":0.6467780470848083,"y":0.3126050531864166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمادها","boundary":[0.6467780470848083,0.29579833149909973,0.6968973875045776,0.3126050531864166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467780470848083,"y":0.29579833149909973},{"x":0.9164677858352661,"y":0.29579833149909973},{"x":0.9164677858352661,"y":0.3142857253551483},{"x":0.6467780470848083,"y":0.3126050531864166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6417780470848083,0.2887983314990997,0.9214677858352661,0.3212857253551483],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.29243698716163635},{"x":0.15274463593959808,"y":0.29579833149909973},{"x":0.15035799145698547,"y":0.3126050531864166},{"x":0.11217183619737625,"y":0.31092438101768494}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.11455847322940826,0.29243698716163635,0.15035799145698547,0.3126050531864166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.29579833149909973},{"x":0.19570405781269073,"y":0.2974790036678314},{"x":0.19570405781269073,"y":0.3142857253551483},{"x":0.15990453958511353,"y":0.3126050531864166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.16229116916656494,0.29579833149909973,0.19570405781269073,0.3142857253551483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.29243698716163635},{"x":0.19570405781269073,"y":0.2974790036678314},{"x":0.19331742823123932,"y":0.31596639752388},{"x":0.11217183619737625,"y":0.31092438101768494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10955847322940826,0.28543698716163635,0.19831742823123932,0.32296639752388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.35966387391090393},{"x":0.9140811562538147,"y":0.35966387391090393},{"x":0.9140811562538147,"y":0.3848739564418793},{"x":0.8711217045783997,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.35966387391090393,0.9140811562538147,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818615734577179,"y":0.35966387391090393},{"x":0.8639618158340454,"y":0.35966387391090393},{"x":0.8639618158340454,"y":0.3848739564418793},{"x":0.818615734577179,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.818615734577179,0.35966387391090393,0.8639618158340454,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995226979255676,"y":0.35966387391090393},{"x":0.8114558458328247,"y":0.35966387391090393},{"x":0.8114558458328247,"y":0.3848739564418793},{"x":0.7995226979255676,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7995226979255676,0.35966387391090393,0.8114558458328247,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446300983428955,"y":0.35966387391090393},{"x":0.7899761199951172,"y":0.35966387391090393},{"x":0.7899761199951172,"y":0.3848739564418793},{"x":0.7446300983428955,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7446300983428955,0.35966387391090393,0.7899761199951172,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873508095741272,"y":0.35966387391090393},{"x":0.7374701499938965,"y":0.35966387391090393},{"x":0.7374701499938965,"y":0.3848739564418793},{"x":0.6873508095741272,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6873508095741272,0.35966387391090393,0.7374701499938965,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658711433410645,"y":0.35966387391090393},{"x":0.680190920829773,"y":0.35966387391090393},{"x":0.680190920829773,"y":0.3848739564418793},{"x":0.6658711433410645,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6658711433410645,0.35966387391090393,0.680190920829773,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.35966387391090393},{"x":0.656324565410614,"y":0.35966387391090393},{"x":0.656324565410614,"y":0.3848739564418793},{"x":0.6062052249908447,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکلی","boundary":[0.6062052249908447,0.35966387391090393,0.656324565410614,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799522399902344,"y":0.35966387391090393},{"x":0.6014319658279419,"y":0.35966387391090393},{"x":0.6014319658279419,"y":0.3848739564418793},{"x":0.5799522399902344,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5799522399902344,0.35966387391090393,0.6014319658279419,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560859441757202,"y":0.35966387391090393},{"x":0.5704057216644287,"y":0.35966387391090393},{"x":0.5704057216644287,"y":0.3848739564418793},{"x":0.5560859441757202,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5560859441757202,0.35966387391090393,0.5704057216644287,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226730108261108,"y":0.35966387391090393},{"x":0.5489259958267212,"y":0.35966387391090393},{"x":0.5489259958267212,"y":0.3848739564418793},{"x":0.5226730108261108,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5226730108261108,0.35966387391090393,0.5489259958267212,0.3848739564418793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797135889530182,"y":0.35966387391090393},{"x":0.517899751663208,"y":0.35966387391090393},{"x":0.517899751663208,"y":0.3848739564418793},{"x":0.4797135889530182,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"شتانه","boundary":[0.4797135889530182,0.35966387391090393,0.517899751663208,0.3848739564418793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797135889530182,"y":0.35966387391090393},{"x":0.9140811562538147,"y":0.35966387391090393},{"x":0.9140811562538147,"y":0.3848739564418793},{"x":0.4797135889530182,"y":0.3848739564418793}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4747135889530182,0.3526638739109039,0.9190811562538147,0.3918739564418793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.35966387391090393},{"x":0.2076372355222702,"y":0.3630252182483673},{"x":0.2052505910396576,"y":0.3798319399356842},{"x":0.11217183619737625,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۳۱-۲۴۰","boundary":[0.11217183619737625,0.35966387391090393,0.2052505910396576,0.3798319399356842]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21957039833068848,"y":0.3630252182483673},{"x":0.2720763683319092,"y":0.364705890417099},{"x":0.2720763683319092,"y":0.3815126121044159},{"x":0.21957039833068848,"y":0.3798319399356842}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".....","boundary":[0.21957039833068848,0.3630252182483673,0.2720763683319092,0.3815126121044159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.35966387391090393},{"x":0.2720763683319092,"y":0.364705890417099},{"x":0.2720763683319092,"y":0.3815126121044159},{"x":0.11217183619737625,"y":0.3781512677669525}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.10717183619737625,0.3526638739109039,0.2770763683319092,0.3885126121044159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496419787406921,"y":0.4285714328289032},{"x":0.9140811562538147,"y":0.4285714328289032},{"x":0.9140811562538147,"y":0.44873949885368347},{"x":0.8496419787406921,"y":0.44873949885368347}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8496419787406921,0.4285714328289032,0.9140811562538147,0.44873949885368347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8520286679267883,"y":0.44873949885368347},{"x":0.8353222012519836,"y":0.44873949885368347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8353222012519836,0.4285714328289032,0.8520286679267883,0.44873949885368347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.4285714328289032},{"x":0.818615734577179,"y":0.4285714328289032},{"x":0.818615734577179,"y":0.44873949885368347},{"x":0.801909327507019,"y":0.44873949885368347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.801909327507019,0.4285714328289032,0.818615734577179,0.44873949885368347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446300983428955,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7971360087394714,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7971360087394714,"y":0.44873949885368347},{"x":0.7446300983428955,"y":0.44873949885368347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7446300983428955,0.4285714328289032,0.7971360087394714,0.44873949885368347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6825775504112244,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7374701499938965,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7374701499938965,"y":0.44873949885368347},{"x":0.6825775504112244,"y":0.44873949885368347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6825775504112244,0.4285714328289032,0.7374701499938965,0.44873949885368347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6324582099914551,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6730310320854187,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6730310320854187,"y":0.44873949885368347},{"x":0.6324582099914551,"y":0.44873949885368347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6324582099914551,0.4285714328289032,0.6730310320854187,0.44873949885368347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8591885566711426,"y":0.462184876203537},{"x":0.9140811562538147,"y":0.462184876203537},{"x":0.9140811562538147,"y":0.48235294222831726},{"x":0.8591885566711426,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.8591885566711426,0.462184876203537,0.9140811562538147,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8090692162513733,"y":0.462184876203537},{"x":0.8496419787406921,"y":0.462184876203537},{"x":0.8496419787406921,"y":0.48235294222831726},{"x":0.8090692162513733,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.8090692162513733,0.462184876203537,0.8496419787406921,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.462184876203537},{"x":0.8066825866699219,"y":0.462184876203537},{"x":0.8066825866699219,"y":0.48235294222831726},{"x":0.801909327507019,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.801909327507019,0.462184876203537,0.8066825866699219,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422434091567993,"y":0.462184876203537},{"x":0.79474937915802,"y":0.462184876203537},{"x":0.79474937915802,"y":0.48235294222831726},{"x":0.7422434091567993,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7422434091567993,0.462184876203537,0.79474937915802,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6825775504112244,"y":0.462184876203537},{"x":0.7374701499938965,"y":0.462184876203537},{"x":0.7374701499938965,"y":0.48235294222831726},{"x":0.6825775504112244,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6825775504112244,0.462184876203537,0.7374701499938965,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658711433410645,"y":0.4605042040348053},{"x":0.6754176616668701,"y":0.4605042040348053},{"x":0.6754176616668701,"y":0.48235294222831726},{"x":0.6658711433410645,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6658711433410645,0.4605042040348053,0.6754176616668701,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.4605042040348053},{"x":0.656324565410614,"y":0.4605042040348053},{"x":0.656324565410614,"y":0.48235294222831726},{"x":0.6062052249908447,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نجات","boundary":[0.6062052249908447,0.4605042040348053,0.656324565410614,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553699254989624,"y":0.4605042040348053},{"x":0.5966587066650391,"y":0.4605042040348053},{"x":0.5966587066650391,"y":0.48235294222831726},{"x":0.553699254989624,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.553699254989624,0.4605042040348053,0.5966587066650391,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441527366638184,"y":0.4605042040348053},{"x":0.5489259958267212,"y":0.4605042040348053},{"x":0.5489259958267212,"y":0.48235294222831726},{"x":0.5441527366638184,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5441527366638184,0.4605042040348053,0.5489259958267212,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.4941176474094391},{"x":0.9140811562538147,"y":0.4957983195781708},{"x":0.9140811562538147,"y":0.5176470875740051},{"x":0.8353222012519836,"y":0.5142857432365417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فراجهانی","boundary":[0.8353222012519836,0.4941176474094391,0.9140811562538147,0.5176470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875894904136658,"y":0.4924369752407074},{"x":0.825775682926178,"y":0.4941176474094391},{"x":0.825775682926178,"y":0.5142857432365417},{"x":0.7852028608322144,"y":0.5126050710678101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7875894904136658,0.4924369752407074,0.825775682926178,0.5142857432365417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441527366638184,"y":0.4268907606601715},{"x":0.9164677858352661,"y":0.4285714328289032},{"x":0.9140811562538147,"y":0.5176470875740051},{"x":0.5441527366638184,"y":0.5159664154052734}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5391527366638184,0.4198907606601715,0.9190811562538147,0.5246470875740051],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.4638655483722687},{"x":0.15035799145698547,"y":0.4638655483722687},{"x":0.15035799145698547,"y":0.4773109257221222},{"x":0.11217183619737625,"y":0.4773109257221222}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۵","boundary":[0.11217183619737625,0.4638655483722687,0.15035799145698547,0.4773109257221222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.4638655483722687},{"x":0.16467779874801636,"y":0.4638655483722687},{"x":0.16467779874801636,"y":0.4773109257221222},{"x":0.16229116916656494,"y":0.4773109257221222}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.16229116916656494,0.4638655483722687,0.16467779874801636,0.4773109257221222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.4638655483722687},{"x":0.16467779874801636,"y":0.4638655483722687},{"x":0.16467779874801636,"y":0.4773109257221222},{"x":0.11217183619737625,"y":0.4773109257221222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10717183619737625,0.45686554837226867,0.16967779874801636,0.4843109257221222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11694511026144028,"y":0.4957983195781708},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4957983195781708},{"x":0.1551312655210495,"y":0.5092437267303467},{"x":0.11694511026144028,"y":0.5092437267303467}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.11694511026144028,0.4957983195781708,0.1551312655210495,0.5092437267303467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11694511026144028,"y":0.4957983195781708},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4957983195781708},{"x":0.1551312655210495,"y":0.5092437267303467},{"x":0.11694511026144028,"y":0.5092437267303467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11194511026144027,0.48879831957817077,0.1601312655210495,0.5162437267303467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281623125076294,"y":0.561344563961029},{"x":0.9140811562538147,"y":0.561344563961029},{"x":0.9140811562538147,"y":0.5798319578170776},{"x":0.8281623125076294,"y":0.5798319578170776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.8281623125076294,0.561344563961029,0.9140811562538147,0.5798319578170776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281623125076294,"y":0.561344563961029},{"x":0.9140811562538147,"y":0.561344563961029},{"x":0.9140811562538147,"y":0.5798319578170776},{"x":0.8281623125076294,"y":0.5798319578170776}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8231623125076294,0.554344563961029,0.9190811562538147,0.5868319578170776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.561344563961029},{"x":0.2076372355222702,"y":0.561344563961029},{"x":0.2076372355222702,"y":0.578151285648346},{"x":0.11217183619737625,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۲۴۱-۲۵۱","boundary":[0.11217183619737625,0.561344563961029,0.2076372355222702,0.578151285648346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21957039833068848,"y":0.561344563961029},{"x":0.24821002781391144,"y":0.561344563961029},{"x":0.24821002781391144,"y":0.578151285648346},{"x":0.21957039833068848,"y":0.578151285648346}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"...","boundary":[0.21957039833068848,0.561344563961029,0.24821002781391144,0.578151285648346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.561344563961029},{"x":0.24821002781391144,"y":0.561344563961029},{"x":0.24821002781391144,"y":0.578151285648346},{"x":0.11217183619737625,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10717183619737625,0.554344563961029,0.25321002781391144,0.585151285648346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11694511026144028,"y":0.6957983374595642},{"x":0.1551312655210495,"y":0.6957983374595642},{"x":0.1551312655210495,"y":0.7092437148094177},{"x":0.11694511026144028,"y":0.7092437148094177}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴۵","boundary":[0.11694511026144028,0.6957983374595642,0.1551312655210495,0.7092437148094177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11694511026144028,"y":0.6957983374595642},{"x":0.1551312655210495,"y":0.6957983374595642},{"x":0.1551312655210495,"y":0.7092437148094177},{"x":0.11694511026144028,"y":0.7092437148094177}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11194511026144027,0.6887983374595642,0.1601312655210495,0.7162437148094177],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.6285714507102966},{"x":0.9140811562538147,"y":0.6285714507102966},{"x":0.9140811562538147,"y":0.6487395167350769},{"x":0.8711217045783997,"y":0.6487395167350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.6285714507102966,0.9140811562538147,0.6487395167350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329355716705322,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8639618158340454,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8639618158340454,"y":0.6487395167350769},{"x":0.8329355716705322,"y":0.6487395167350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8329355716705322,0.6285714507102966,0.8639618158340454,0.6487395167350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281623125076294,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8305489420890808,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8305489420890808,"y":0.6487395167350769},{"x":0.8281623125076294,"y":0.6487395167350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8281623125076294,0.6285714507102966,0.8305489420890808,0.6487395167350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708830833435059,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8210023641586304,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8210023641586304,"y":0.6487395167350769},{"x":0.7708830833435059,"y":0.6487395167350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.7708830833435059,0.6285714507102966,0.8210023641586304,0.6487395167350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921241283416748,"y":0.6285714507102966},{"x":0.7637231349945068,"y":0.6285714507102966},{"x":0.7637231349945068,"y":0.6487395167350769},{"x":0.6921241283416748,"y":0.6487395167350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایزات","boundary":[0.6921241283416748,0.6285714507102966,0.7637231349945068,0.6487395167350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.6605042219161987},{"x":0.9140811562538147,"y":0.6605042219161987},{"x":0.9140811562538147,"y":0.6873949766159058},{"x":0.8711217045783997,"y":0.6857143044471741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.6605042219161987,0.9140811562538147,0.6873949766159058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329355716705322,"y":0.6605042219161987},{"x":0.861575186252594,"y":0.6605042219161987},{"x":0.861575186252594,"y":0.6857143044471741},{"x":0.8329355716705322,"y":0.6857143044471741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8329355716705322,0.6605042219161987,0.861575186252594,0.6857143044471741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825775682926178,"y":0.6605042219161987},{"x":0.8329355716705322,"y":0.6605042219161987},{"x":0.8329355716705322,"y":0.6857143044471741},{"x":0.825775682926178,"y":0.6857143044471741}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.825775682926178,0.6605042219161987,0.8329355716705322,0.6857143044471741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.658823549747467},{"x":0.8162291049957275,"y":0.6605042219161987},{"x":0.8162291049957275,"y":0.6857143044471741},{"x":0.758949875831604,"y":0.6857143044471741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برروی","boundary":[0.7613365054130554,0.658823549747467,0.8162291049957275,0.6857143044471741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112171649932861,"y":0.658823549747467},{"x":0.7541766166687012,"y":0.658823549747467},{"x":0.7517899870872498,"y":0.6857143044471741},{"x":0.7112171649932861,"y":0.6857143044471741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7112171649932861,0.658823549747467,0.7517899870872498,0.6857143044471741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778042912483215,"y":0.658823549747467},{"x":0.7016706466674805,"y":0.658823549747467},{"x":0.7016706466674805,"y":0.6857143044471741},{"x":0.6754176616668701,"y":0.6857143044471741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6778042912483215,0.658823549747467,0.7016706466674805,0.6857143044471741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539379358291626,"y":0.658823549747467},{"x":0.6682577729225159,"y":0.658823549747467},{"x":0.6658711433410645,"y":0.6840336322784424},{"x":0.6539379358291626,"y":0.6840336322784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6539379358291626,0.658823549747467,0.6658711433410645,0.6840336322784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038185954093933,"y":0.658823549747467},{"x":0.6467780470848083,"y":0.658823549747467},{"x":0.6443914175033569,"y":0.6857143044471741},{"x":0.6038185954093933,"y":0.6840336322784424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذرد","boundary":[0.6038185954093933,0.658823549747467,0.6443914175033569,0.6857143044471741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918854475021362,"y":0.658823549747467},{"x":0.6014319658279419,"y":0.658823549747467},{"x":0.6014319658279419,"y":0.6840336322784424},{"x":0.5918854475021362,"y":0.6840336322784424}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5918854475021362,0.658823549747467,0.6014319658279419,0.6840336322784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369928479194641,"y":0.6571428775787354},{"x":0.5823389291763306,"y":0.658823549747467},{"x":0.5823389291763306,"y":0.6840336322784424},{"x":0.5346062183380127,"y":0.6840336322784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5369928479194641,0.6571428775787354,0.5823389291763306,0.6840336322784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964200556278229,"y":0.6571428775787354},{"x":0.5322195887565613,"y":0.658823549747467},{"x":0.5322195887565613,"y":0.6840336322784424},{"x":0.4964200556278229,"y":0.6840336322784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4964200556278229,0.6571428775787354,0.5322195887565613,0.6840336322784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272076487541199,"y":0.6571428775787354},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6571428775787354},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6840336322784424},{"x":0.42482098937034607,"y":0.6840336322784424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشتاز","boundary":[0.4272076487541199,0.6571428775787354,0.48926013708114624,0.6840336322784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.6924369931221008},{"x":0.9140811562538147,"y":0.6924369931221008},{"x":0.9140811562538147,"y":0.7193277478218079},{"x":0.8711217045783997,"y":0.7193277478218079}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.6924369931221008,0.9140811562538147,0.7193277478218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281623125076294,"y":0.6924369931221008},{"x":0.8639618158340454,"y":0.6924369931221008},{"x":0.8639618158340454,"y":0.7193277478218079},{"x":0.8281623125076294,"y":0.7193277478218079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8281623125076294,0.6924369931221008,0.8639618158340454,0.7193277478218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210023641586304,"y":0.6924369931221008},{"x":0.8281623125076294,"y":0.6924369931221008},{"x":0.8281623125076294,"y":0.7193277478218079},{"x":0.8210023641586304,"y":0.7193277478218079}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8210023641586304,0.6924369931221008,0.8281623125076294,0.7193277478218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.6907563209533691},{"x":0.8114558458328247,"y":0.6924369931221008},{"x":0.8114558458328247,"y":0.7193277478218079},{"x":0.7207637429237366,"y":0.7193277478218079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شگفتیهای","boundary":[0.7207637429237366,0.6907563209533691,0.8114558458328247,0.7193277478218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658711433410645,"y":0.6907563209533691},{"x":0.7136037945747375,"y":0.6907563209533691},{"x":0.7136037945747375,"y":0.7193277478218079},{"x":0.6658711433410645,"y":0.7193277478218079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6658711433410645,0.6907563209533691,0.7136037945747375,0.7193277478218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587111949920654,"y":0.6907563209533691},{"x":0.6658711433410645,"y":0.6907563209533691},{"x":0.6658711433410645,"y":0.7193277478218079},{"x":0.6587111949920654,"y":0.7193277478218079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6587111949920654,0.6907563209533691,0.6658711433410645,0.7193277478218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038185954093933,"y":0.6907563209533691},{"x":0.6491646766662598,"y":0.6907563209533691},{"x":0.6491646766662598,"y":0.7193277478218079},{"x":0.6038185954093933,"y":0.7193277478218079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6038185954093933,0.6907563209533691,0.6491646766662598,0.7193277478218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656324625015259,"y":0.6907563209533691},{"x":0.5990453362464905,"y":0.6907563209533691},{"x":0.5990453362464905,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5656324625015259,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5656324625015259,0.6907563209533691,0.5990453362464905,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.6907563209533691},{"x":0.5560859441757202,"y":0.6907563209533691},{"x":0.5560859441757202,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5107398629188538,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5107398629188538,0.6907563209533691,0.5560859441757202,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011933445930481,"y":0.6907563209533691},{"x":0.5059666037559509,"y":0.6907563209533691},{"x":0.5059666037559509,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5011933445930481,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5011933445930481,0.6907563209533691,0.5059666037559509,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.7277311086654663},{"x":0.9140811562538147,"y":0.7277311086654663},{"x":0.9116945266723633,"y":0.7529411911964417},{"x":0.8711217045783997,"y":0.7529411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.7277311086654663,0.9116945266723633,0.7529411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.7277311086654663},{"x":0.861575186252594,"y":0.7277311086654663},{"x":0.8591885566711426,"y":0.7529411911964417},{"x":0.8090692162513733,"y":0.7529411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.8114558458328247,0.7277311086654663,0.8591885566711426,0.7529411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.7277311086654663},{"x":0.8090692162513733,"y":0.7277311086654663},{"x":0.8090692162513733,"y":0.75126051902771},{"x":0.801909327507019,"y":0.75126051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.801909327507019,0.7277311086654663,0.8090692162513733,0.75126051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494033575057983,"y":0.7277311086654663},{"x":0.7923627495765686,"y":0.7277311086654663},{"x":0.7923627495765686,"y":0.7529411911964417},{"x":0.7494033575057983,"y":0.75126051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7494033575057983,0.7277311086654663,0.7923627495765686,0.7529411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6897374987602234,"y":0.7260504364967346},{"x":0.7422434091567993,"y":0.7277311086654663},{"x":0.7398567795753479,"y":0.75126051902771},{"x":0.6897374987602234,"y":0.75126051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6897374987602234,0.7260504364967346,0.7398567795753479,0.75126051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778042912483215,"y":0.7260504364967346},{"x":0.6849641799926758,"y":0.7260504364967346},{"x":0.6849641799926758,"y":0.75126051902771},{"x":0.6778042912483215,"y":0.75126051902771}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6778042912483215,0.7260504364967346,0.6849641799926758,0.75126051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157518029212952,"y":0.7260504364967346},{"x":0.6682577729225159,"y":0.7260504364967346},{"x":0.6682577729225159,"y":0.75126051902771},{"x":0.6157518029212952,"y":0.75126051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6157518029212952,0.7260504364967346,0.6682577729225159,0.75126051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656324625015259,"y":0.7260504364967346},{"x":0.6062052249908447,"y":0.7260504364967346},{"x":0.6062052249908447,"y":0.75126051902771},{"x":0.5656324625015259,"y":0.7495798468589783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5656324625015259,0.7260504364967346,0.6062052249908447,0.75126051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.7260504364967346},{"x":0.5584725737571716,"y":0.7260504364967346},{"x":0.5560859441757202,"y":0.75126051902771},{"x":0.4964200556278229,"y":0.7495798468589783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4988066852092743,0.7260504364967346,0.5560859441757202,0.75126051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9140811562538147,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9116945266723633,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8711217045783997,"y":0.7865546345710754}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.7613445520401001,0.9116945266723633,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.7596638798713684},{"x":0.861575186252594,"y":0.7613445520401001},{"x":0.861575186252594,"y":0.7865546345710754},{"x":0.8162291049957275,"y":0.7865546345710754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.8162291049957275,0.7596638798713684,0.861575186252594,0.7865546345710754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.7596638798713684},{"x":0.818615734577179,"y":0.7596638798713684},{"x":0.818615734577179,"y":0.7865546345710754},{"x":0.8090692162513733,"y":0.7865546345710754}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8114558458328247,0.7596638798713684,0.818615734577179,0.7865546345710754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7279236316680908,"y":0.7596638798713684},{"x":0.801909327507019,"y":0.7596638798713684},{"x":0.801909327507019,"y":0.7865546345710754},{"x":0.7279236316680908,"y":0.7865546345710754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.7279236316680908,0.7596638798713684,0.801909327507019,0.7865546345710754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.7596638798713684},{"x":0.7207637429237366,"y":0.7596638798713684},{"x":0.7207637429237366,"y":0.7865546345710754},{"x":0.6754176616668701,"y":0.7848739624023438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینی","boundary":[0.6754176616668701,0.7596638798713684,0.7207637429237366,0.7865546345710754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663484513759613,"y":0.7579832077026367},{"x":0.6682577729225159,"y":0.7579832077026367},{"x":0.6682577729225159,"y":0.7848739624023438},{"x":0.663484513759613,"y":0.7848739624023438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.663484513759613,0.7579832077026367,0.6682577729225159,0.7848739624023438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.7579832077026367},{"x":0.6539379358291626,"y":0.7579832077026367},{"x":0.6539379358291626,"y":0.7848739624023438},{"x":0.5990453362464905,"y":0.7848739624023438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5990453362464905,0.7579832077026367,0.6539379358291626,0.7848739624023438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489259958267212,"y":0.7579832077026367},{"x":0.5918854475021362,"y":0.7579832077026367},{"x":0.5918854475021362,"y":0.7848739624023438},{"x":0.5489259958267212,"y":0.7831932902336121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5489259958267212,0.7579832077026367,0.5918854475021362,0.7848739624023438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47255370020866394,"y":0.756302535533905},{"x":0.5417661070823669,"y":0.7579832077026367},{"x":0.5417661070823669,"y":0.7831932902336121},{"x":0.47255370020866394,"y":0.7831932902336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.47255370020866394,0.756302535533905,0.5417661070823669,0.7831932902336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711217045783997,"y":0.7932773232460022},{"x":0.9140811562538147,"y":0.7932773232460022},{"x":0.9116945266723633,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8711217045783997,"y":0.8184874057769775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711217045783997,0.7932773232460022,0.9116945266723633,0.8184874057769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818615734577179,"y":0.7932773232460022},{"x":0.861575186252594,"y":0.7932773232460022},{"x":0.861575186252594,"y":0.8184874057769775},{"x":0.8162291049957275,"y":0.8184874057769775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.818615734577179,0.7932773232460022,0.861575186252594,0.8184874057769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138424754142761,"y":0.7932773232460022},{"x":0.8210023641586304,"y":0.7932773232460022},{"x":0.8210023641586304,"y":0.8168067336082458},{"x":0.8138424754142761,"y":0.8168067336082458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8138424754142761,0.7932773232460022,0.8210023641586304,0.8168067336082458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517899870872498,"y":0.7915966510772705},{"x":0.8066825866699219,"y":0.7915966510772705},{"x":0.8042959570884705,"y":0.8168067336082458},{"x":0.7517899870872498,"y":0.8168067336082458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.7517899870872498,0.7915966510772705,0.8042959570884705,0.8168067336082458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945107579231262,"y":0.7915966510772705},{"x":0.7446300983428955,"y":0.7915966510772705},{"x":0.7422434091567993,"y":0.8168067336082458},{"x":0.6945107579231262,"y":0.8168067336082458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6945107579231262,0.7915966510772705,0.7422434091567993,0.8168067336082458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420047879219055,"y":0.7915966510772705},{"x":0.6873508095741272,"y":0.7915966510772705},{"x":0.6849641799926758,"y":0.8168067336082458},{"x":0.6420047879219055,"y":0.8168067336082458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6420047879219055,0.7915966510772705,0.6849641799926758,0.8168067336082458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6324582099914551,"y":0.7915966510772705},{"x":0.6396181583404541,"y":0.7915966510772705},{"x":0.6372315287590027,"y":0.8151260614395142},{"x":0.6324582099914551,"y":0.8151260614395142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6324582099914551,0.7915966510772705,0.6372315287590027,0.8151260614395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680190920829773,"y":0.7899159789085388},{"x":0.6229116916656494,"y":0.7899159789085388},{"x":0.6229116916656494,"y":0.8151260614395142},{"x":0.5680190920829773,"y":0.8151260614395142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5680190920829773,0.7899159789085388,0.6229116916656494,0.8151260614395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5202863812446594,"y":0.7899159789085388},{"x":0.5584725737571716,"y":0.7899159789085388},{"x":0.5584725737571716,"y":0.8151260614395142},{"x":0.517899751663208,"y":0.8151260614395142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5202863812446594,0.7899159789085388,0.5584725737571716,0.8151260614395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448687344789505,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5107398629188538,"y":0.7899159789085388},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8151260614395142},{"x":0.448687344789505,"y":0.8134453892707825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.448687344789505,0.7882353067398071,0.5107398629188538,0.8151260614395142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42482098937034607,"y":0.6285714507102966},{"x":0.9140811562538147,"y":0.6285714507102966},{"x":0.9140811562538147,"y":0.8184874057769775},{"x":0.42482098937034607,"y":0.8184874057769775}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41982098937034606,0.6215714507102966,0.9190811562538147,0.8254874057769775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.7277311086654663},{"x":0.15035799145698547,"y":0.7277311086654663},{"x":0.14797136187553406,"y":0.7428571581840515},{"x":0.10978519916534424,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۴۷","boundary":[0.11217183619737625,0.7277311086654663,0.14797136187553406,0.7428571581840515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15990453958511353,"y":0.7277311086654663},{"x":0.20047733187675476,"y":0.729411780834198},{"x":0.19809068739414215,"y":0.7445378303527832},{"x":0.15990453958511353,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"....","boundary":[0.15990453958511353,0.7277311086654663,0.19809068739414215,0.7445378303527832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.7277311086654663},{"x":0.20047733187675476,"y":0.729411780834198},{"x":0.19809068739414215,"y":0.7445378303527832},{"x":0.10978519916534424,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.10717183619737625,0.7207311086654663,0.20309068739414216,0.7515378303527832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10978519916534424,"y":0.7949579954147339},{"x":0.14797136187553406,"y":0.7966386675834656},{"x":0.14558473229408264,"y":0.8100840449333191},{"x":0.10978519916534424,"y":0.8084033727645874}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۰","boundary":[0.10978519916534424,0.7949579954147339,0.14558473229408264,0.8100840449333191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10978519916534424,"y":0.7949579954147339},{"x":0.14797136187553406,"y":0.7966386675834656},{"x":0.14558473229408264,"y":0.8100840449333191},{"x":0.10978519916534424,"y":0.8084033727645874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10478519916534423,0.7879579954147339,0.15058473229408265,0.8170840449333191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8735083341598511,"y":0.8588235378265381},{"x":0.9116945266723633,"y":0.8588235378265381},{"x":0.9116945266723633,"y":0.8823529481887817},{"x":0.8735083341598511,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8735083341598511,0.8588235378265381,0.9116945266723633,0.8823529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377088308334351,"y":0.8588235378265381},{"x":0.8711217045783997,"y":0.8588235378265381},{"x":0.8711217045783997,"y":0.8823529481887817},{"x":0.8377088308334351,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.8377088308334351,0.8588235378265381,0.8711217045783997,0.8823529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708830833435059,"y":0.8588235378265381},{"x":0.8305489420890808,"y":0.8588235378265381},{"x":0.8305489420890808,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7708830833435059,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7708830833435059,0.8588235378265381,0.8305489420890808,0.8823529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7541766166687012,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7661097645759583,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7661097645759583,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7541766166687012,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7541766166687012,0.8588235378265381,0.7661097645759583,0.8823529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7470167279243469,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7470167279243469,"y":0.8823529481887817},{"x":0.6754176616668701,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6754176616668701,0.8588235378265381,0.7470167279243469,0.8823529481887817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.8588235378265381},{"x":0.9116945266723633,"y":0.8588235378265381},{"x":0.9116945266723633,"y":0.8823529481887817},{"x":0.6754176616668701,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6704176616668701,0.8518235378265381,0.9166945266723633,0.8893529481887817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10978519916534424,"y":0.8588235378265381},{"x":0.2076372355222702,"y":0.8588235378265381},{"x":0.2076372355222702,"y":0.875630259513855},{"x":0.10978519916534424,"y":0.875630259513855}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۵۱-۲۵۹","boundary":[0.10978519916534424,0.8588235378265381,0.2076372355222702,0.875630259513855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21718376874923706,"y":0.8588235378265381},{"x":0.24582338333129883,"y":0.8588235378265381},{"x":0.24582338333129883,"y":0.875630259513855},{"x":0.21718376874923706,"y":0.875630259513855}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"...","boundary":[0.21718376874923706,0.8588235378265381,0.24582338333129883,0.875630259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10978519916534424,"y":0.8588235378265381},{"x":0.24582338333129883,"y":0.8588235378265381},{"x":0.24582338333129883,"y":0.875630259513855},{"x":0.10978519916534424,"y":0.875630259513855}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10478519916534423,0.8518235378265381,0.25082338333129883,0.882630259513855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8735083341598511,"y":0.924369752407074},{"x":0.9116945266723633,"y":0.924369752407074},{"x":0.9116945266723633,"y":0.951260507106781},{"x":0.8735083341598511,"y":0.951260507106781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8735083341598511,0.924369752407074,0.9116945266723633,0.951260507106781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8400954604148865,"y":0.924369752407074},{"x":0.8758949637413025,"y":0.924369752407074},{"x":0.8758949637413025,"y":0.951260507106781},{"x":0.8400954604148865,"y":0.951260507106781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.8400954604148865,0.924369752407074,0.8758949637413025,0.951260507106781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565632462501526,"y":0.924369752407074},{"x":0.8305489420890808,"y":0.924369752407074},{"x":0.8305489420890808,"y":0.951260507106781},{"x":0.7565632462501526,"y":0.951260507106781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7565632462501526,0.924369752407074,0.8305489420890808,0.951260507106781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422434091567993,"y":0.924369752407074},{"x":0.7541766166687012,"y":0.924369752407074},{"x":0.7541766166687012,"y":0.951260507106781},{"x":0.7422434091567993,"y":0.951260507106781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7422434091567993,0.924369752407074,0.7541766166687012,0.951260507106781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.924369752407074},{"x":0.7326968908309937,"y":0.924369752407074},{"x":0.7326968908309937,"y":0.951260507106781},{"x":0.6754176616668701,"y":0.951260507106781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6754176616668701,0.924369752407074,0.7326968908309937,0.951260507106781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.924369752407074},{"x":0.9116945266723633,"y":0.924369752407074},{"x":0.9116945266723633,"y":0.951260507106781},{"x":0.6754176616668701,"y":0.951260507106781}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6704176616668701,0.917369752407074,0.9166945266723633,0.958260507106781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.9176470637321472},{"x":0.1551312655210495,"y":0.9226890802383423},{"x":0.15035799145698547,"y":0.9445378184318542},{"x":0.10739856958389282,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"-VII","boundary":[0.11217183619737625,0.9176470637321472,0.15035799145698547,0.9445378184318542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16706444323062897,"y":0.9226890802383423},{"x":0.19331742823123932,"y":0.924369752407074},{"x":0.1885441541671753,"y":0.9478991627693176},{"x":0.16229116916656494,"y":0.9462184906005859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.16706444323062897,0.9226890802383423,0.1885441541671753,0.9478991627693176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11217183619737625,"y":0.9176470637321472},{"x":0.19331742823123932,"y":0.924369752407074},{"x":0.1909307837486267,"y":0.9478991627693176},{"x":0.10739856958389282,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.10717183619737625,0.9106470637321472,0.1959307837486267,0.9548991627693176],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739856958389282,"y":0.924369752407074},{"x":0.11455847322940826,"y":0.924369752407074},{"x":0.11455847322940826,"y":0.9411764740943909},{"x":0.10739856958389282,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"|","boundary":[0.10739856958389282,0.924369752407074,0.11455847322940826,0.9411764740943909]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739856958389282,"y":0.924369752407074},{"x":0.11455847322940826,"y":0.924369752407074},{"x":0.11455847322940826,"y":0.9411764740943909},{"x":0.10739856958389282,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.10239856958389282,0.917369752407074,0.11955847322940827,0.9481764740943909],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/waubplIBbUPJbbQb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/YJofXYbgXwNgnciL.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/pCHnHRbnvlwlyNWG.jpg"},"info":{"width":420,"height":596,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/WIAssFSQcAWgVJlf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/duKsjpmbcOpuGbJp.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/PtCMlLwipxlITZwF.jpg"},"info":{"width":420,"height":596,"margin":[0.0002375283475433077,0.00028666501257243573,0.9978225624163946,0.998417379820907]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.17953020334243774},{"x":0.5547618865966797,"y":0.17953020334243774},{"x":0.5523809790611267,"y":0.2030201405286789},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20134228467941284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسمه","boundary":[0.5166666507720947,0.17953020334243774,0.5523809790611267,0.2030201405286789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.1778523474931717},{"x":0.5071428418159485,"y":0.1778523474931717},{"x":0.5047619342803955,"y":0.20134228467941284},{"x":0.46666666865348816,"y":0.1996644288301468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.4690476059913635,0.1778523474931717,0.5047619342803955,0.20134228467941284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.1778523474931717},{"x":0.5547618865966797,"y":0.17953020334243774},{"x":0.5523809790611267,"y":0.2030201405286789},{"x":0.46666666865348816,"y":0.1996644288301468}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4640476059913635,0.17085234749317169,0.5573809790611267,0.2100201405286789],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.24161073565483093},{"x":0.5833333134651184,"y":0.23993287980556488},{"x":0.5833333134651184,"y":0.26342281699180603},{"x":0.5166666507720947,"y":0.2651006579399109}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5166666507720947,0.24161073565483093,0.5833333134651184,0.26342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.24328859150409698},{"x":0.5095238089561462,"y":0.24161073565483093},{"x":0.5095238089561462,"y":0.2651006579399109},{"x":0.4285714328289032,"y":0.26677852869033813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4285714328289032,0.24328859150409698,0.5095238089561462,0.2651006579399109]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.24328859150409698},{"x":0.5833333134651184,"y":0.23993287980556488},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2651006579399109},{"x":0.4285714328289032,"y":0.268456369638443}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4235714328289032,0.23628859150409698,0.5883333134651184,0.2721006579399109],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7690476179122925,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7690476179122925,"y":0.3187919557094574},{"x":0.761904776096344,"y":0.3187919557094574}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"11","boundary":[0.761904776096344,0.3120805323123932,0.7690476179122925,0.3187919557094574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7690476179122925,"y":0.3120805323123932},{"x":0.7690476179122925,"y":0.3187919557094574},{"x":0.761904776096344,"y":0.3187919557094574}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.756904776096344,0.3050805323123932,0.7740476179122925,0.3257919557094574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.3070469796657562},{"x":0.8404762148857117,"y":0.3070469796657562},{"x":0.8404762148857117,"y":0.3372483253479004},{"x":0.7809523940086365,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.7809523940086365,0.3070469796657562,0.8404762148857117,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.3070469796657562},{"x":0.7571428418159485,"y":0.3070469796657562},{"x":0.7571428418159485,"y":0.3372483253479004},{"x":0.7023809552192688,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7023809552192688,0.3070469796657562,0.7571428418159485,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.3070469796657562},{"x":0.6809523701667786,"y":0.3070469796657562},{"x":0.6809523701667786,"y":0.3372483253479004},{"x":0.6380952596664429,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6380952596664429,0.3070469796657562,0.6809523701667786,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.3070469796657562},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3070469796657562},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3372483253479004},{"x":0.6071428656578064,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6071428656578064,0.3070469796657562,0.6190476417541504,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.3070469796657562},{"x":0.5952380895614624,"y":0.3070469796657562},{"x":0.5952380895614624,"y":0.3372483253479004},{"x":0.561904788017273,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.561904788017273,0.3070469796657562,0.5952380895614624,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.3070469796657562},{"x":0.550000011920929,"y":0.3070469796657562},{"x":0.550000011920929,"y":0.3372483253479004},{"x":0.4809523820877075,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.4809523820877075,0.3070469796657562,0.550000011920929,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.3070469796657562},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3070469796657562},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3372483253479004},{"x":0.4238095283508301,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.4238095283508301,0.3070469796657562,0.4761904776096344,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.3070469796657562},{"x":0.41428571939468384,"y":0.3070469796657562},{"x":0.41428571939468384,"y":0.3372483253479004},{"x":0.37857142090797424,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.37857142090797424,0.3070469796657562,0.41428571939468384,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.3070469796657562},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3070469796657562},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3372483253479004},{"x":0.3452380895614624,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3452380895614624,0.3070469796657562,0.36666667461395264,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28809523582458496,"y":0.3070469796657562},{"x":0.3380952477455139,"y":0.3070469796657562},{"x":0.3380952477455139,"y":0.3372483253479004},{"x":0.28809523582458496,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسانه","boundary":[0.28809523582458496,0.3070469796657562,0.3380952477455139,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26428571343421936,"y":0.3070469796657562},{"x":0.28809523582458496,"y":0.3070469796657562},{"x":0.28809523582458496,"y":0.3372483253479004},{"x":0.26428571343421936,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.26428571343421936,0.3070469796657562,0.28809523582458496,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25952380895614624,"y":0.3070469796657562},{"x":0.27142858505249023,"y":0.3070469796657562},{"x":0.27142858505249023,"y":0.3372483253479004},{"x":0.25952380895614624,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25952380895614624,0.3070469796657562,0.27142858505249023,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.3070469796657562},{"x":0.25238096714019775,"y":0.3070469796657562},{"x":0.25238096714019775,"y":0.3372483253479004},{"x":0.19285714626312256,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.19285714626312256,0.3070469796657562,0.25238096714019775,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18095238506793976,"y":0.3070469796657562},{"x":0.18809524178504944,"y":0.3070469796657562},{"x":0.18809524178504944,"y":0.3372483253479004},{"x":0.18095238506793976,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18095238506793976,0.3070469796657562,0.18809524178504944,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.3070469796657562},{"x":0.16904762387275696,"y":0.3070469796657562},{"x":0.16904762387275696,"y":0.3372483253479004},{"x":0.11190476268529892,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.11190476268529892,0.3070469796657562,0.16904762387275696,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.3070469796657562},{"x":0.10952381044626236,"y":0.3070469796657562},{"x":0.10952381044626236,"y":0.3372483253479004},{"x":0.10476190596818924,"y":0.3372483253479004}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10476190596818924,0.3070469796657562,0.10952381044626236,0.3372483253479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.34228187799453735},{"x":0.9047619104385376,"y":0.34228187799453735},{"x":0.9047619104385376,"y":0.3724832236766815},{"x":0.8428571224212646,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.8428571224212646,0.34228187799453735,0.9047619104385376,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.34228187799453735},{"x":0.8333333134651184,"y":0.34228187799453735},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3724832236766815},{"x":0.8238095045089722,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8238095045089722,0.34228187799453735,0.8333333134651184,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595238089561462,"y":0.34228187799453735},{"x":0.811904788017273,"y":0.34228187799453735},{"x":0.811904788017273,"y":0.3724832236766815},{"x":0.7595238089561462,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجامع","boundary":[0.7595238089561462,0.34228187799453735,0.811904788017273,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.34228187799453735},{"x":0.7476190328598022,"y":0.34228187799453735},{"x":0.7476190328598022,"y":0.3724832236766815},{"x":0.6499999761581421,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشنفکری","boundary":[0.6499999761581421,0.34228187799453735,0.7476190328598022,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880952477455139,"y":0.34228187799453735},{"x":0.6380952596664429,"y":0.34228187799453735},{"x":0.6380952596664429,"y":0.3724832236766815},{"x":0.5880952477455139,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5880952477455139,0.34228187799453735,0.6380952596664429,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.34228187799453735},{"x":0.5785714387893677,"y":0.34228187799453735},{"x":0.5785714387893677,"y":0.3724832236766815},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5428571701049805,0.34228187799453735,0.5785714387893677,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.34228187799453735},{"x":0.5333333611488342,"y":0.34228187799453735},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3724832236766815},{"x":0.5,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5,0.34228187799453735,0.5333333611488342,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.34228187799453735},{"x":0.4928571283817291,"y":0.34228187799453735},{"x":0.4928571283817291,"y":0.3724832236766815},{"x":0.488095223903656,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.488095223903656,0.34228187799453735,0.4928571283817291,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.34228187799453735},{"x":0.4761904776096344,"y":0.34228187799453735},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3724832236766815},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4166666567325592,0.34228187799453735,0.4761904776096344,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.34228187799453735},{"x":0.4095238149166107,"y":0.34228187799453735},{"x":0.4095238149166107,"y":0.3724832236766815},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.34285715222358704,0.34228187799453735,0.4095238149166107,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.34228187799453735},{"x":0.3333333432674408,"y":0.34228187799453735},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3724832236766815},{"x":0.3166666626930237,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3166666626930237,0.34228187799453735,0.3333333432674408,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2809523940086365,"y":0.34228187799453735},{"x":0.30714285373687744,"y":0.34228187799453735},{"x":0.30714285373687744,"y":0.3724832236766815},{"x":0.2809523940086365,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2809523940086365,0.34228187799453735,0.30714285373687744,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23571428656578064,"y":0.34228187799453735},{"x":0.27142858505249023,"y":0.34228187799453735},{"x":0.27142858505249023,"y":0.3724832236766815},{"x":0.23571428656578064,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.23571428656578064,0.34228187799453735,0.27142858505249023,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.34228187799453735},{"x":0.22380952537059784,"y":0.34228187799453735},{"x":0.22380952537059784,"y":0.3724832236766815},{"x":0.2023809552192688,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2023809552192688,0.34228187799453735,0.22380952537059784,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.34228187799453735},{"x":0.19285714626312256,"y":0.34228187799453735},{"x":0.19285714626312256,"y":0.3724832236766815},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.1428571492433548,0.34228187799453735,0.19285714626312256,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.34228187799453735},{"x":0.13809524476528168,"y":0.34228187799453735},{"x":0.13809524476528168,"y":0.3724832236766815},{"x":0.11428571492433548,"y":0.3724832236766815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.11428571492433548,0.34228187799453735,0.13809524476528168,0.3724832236766815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.3724832236766815},{"x":0.9071428775787354,"y":0.3724832236766815},{"x":0.9071428775787354,"y":0.4026845693588257},{"x":0.8428571224212646,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.8428571224212646,0.3724832236766815,0.9071428775787354,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.3724832236766815},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3724832236766815},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4026845693588257},{"x":0.7928571701049805,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7928571701049805,0.3724832236766815,0.8333333134651184,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.3724832236766815},{"x":0.7857142686843872,"y":0.3724832236766815},{"x":0.7857142686843872,"y":0.4026845693588257},{"x":0.7166666388511658,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.7166666388511658,0.3724832236766815,0.7857142686843872,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.3724832236766815},{"x":0.7095237970352173,"y":0.3724832236766815},{"x":0.7095237970352173,"y":0.4026845693588257},{"x":0.7023809552192688,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7023809552192688,0.3724832236766815,0.7095237970352173,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238095164299011,"y":0.3724832236766815},{"x":0.6928571462631226,"y":0.3724832236766815},{"x":0.6928571462631226,"y":0.4026845693588257},{"x":0.6238095164299011,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6238095164299011,0.3724832236766815,0.6928571462631226,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.3724832236766815},{"x":0.6166666746139526,"y":0.3724832236766815},{"x":0.6166666746139526,"y":0.4026845693588257},{"x":0.6071428656578064,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6071428656578064,0.3724832236766815,0.6166666746139526,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523809790611267,"y":0.3724832236766815},{"x":0.5976190567016602,"y":0.3724832236766815},{"x":0.5976190567016602,"y":0.4026845693588257},{"x":0.5523809790611267,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعابیر","boundary":[0.5523809790611267,0.3724832236766815,0.5976190567016602,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.3724832236766815},{"x":0.5452380776405334,"y":0.3724832236766815},{"x":0.5452380776405334,"y":0.4026845693588257},{"x":0.47857141494750977,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوتی","boundary":[0.47857141494750977,0.3724832236766815,0.5452380776405334,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45476189255714417,"y":0.3724832236766815},{"x":0.4690476059913635,"y":0.3724832236766815},{"x":0.4690476059913635,"y":0.4026845693588257},{"x":0.45476189255714417,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45476189255714417,0.3724832236766815,0.4690476059913635,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238095283508301,"y":0.3724832236766815},{"x":0.4476190507411957,"y":0.3724832236766815},{"x":0.4476190507411957,"y":0.4026845693588257},{"x":0.4238095283508301,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4238095283508301,0.3724832236766815,0.4476190507411957,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642857074737549,"y":0.3724832236766815},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3724832236766815},{"x":0.4166666567325592,"y":0.4026845693588257},{"x":0.3642857074737549,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.3642857074737549,0.3724832236766815,0.4166666567325592,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33095237612724304,"y":0.3724832236766815},{"x":0.35476189851760864,"y":0.3724832236766815},{"x":0.35476189851760864,"y":0.4026845693588257},{"x":0.33095237612724304,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.33095237612724304,0.3724832236766815,0.35476189851760864,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.3724832236766815},{"x":0.3261904716491699,"y":0.3724832236766815},{"x":0.3261904716491699,"y":0.4026845693588257},{"x":0.2928571403026581,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.2928571403026581,0.3724832236766815,0.3261904716491699,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28809523582458496,"y":0.3724832236766815},{"x":0.2928571403026581,"y":0.3724832236766815},{"x":0.2928571403026581,"y":0.4026845693588257},{"x":0.28809523582458496,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.28809523582458496,0.3724832236766815,0.2928571403026581,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24761904776096344,"y":0.3724832236766815},{"x":0.2785714268684387,"y":0.3724832236766815},{"x":0.2785714268684387,"y":0.4026845693588257},{"x":0.24761904776096344,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.24761904776096344,0.3724832236766815,0.2785714268684387,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.3724832236766815},{"x":0.24047619104385376,"y":0.3724832236766815},{"x":0.24047619104385376,"y":0.4026845693588257},{"x":0.20476190745830536,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.20476190745830536,0.3724832236766815,0.24047619104385376,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13809524476528168,"y":0.3724832236766815},{"x":0.19523809850215912,"y":0.3724832236766815},{"x":0.19523809850215912,"y":0.4026845693588257},{"x":0.13809524476528168,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.13809524476528168,0.3724832236766815,0.19523809850215912,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.3724832236766815},{"x":0.130952388048172,"y":0.3724832236766815},{"x":0.130952388048172,"y":0.4026845693588257},{"x":0.10476190596818924,"y":0.4026845693588257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.10476190596818924,0.3724832236766815,0.130952388048172,0.4026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8714285492897034,"y":0.40771812200546265},{"x":0.9095237851142883,"y":0.40771812200546265},{"x":0.9095237851142883,"y":0.4345637559890747},{"x":0.8714285492897034,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8714285492897034,0.40771812200546265,0.9095237851142883,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8428571224212646,"y":0.40771812200546265},{"x":0.8595238327980042,"y":0.40771812200546265},{"x":0.8595238327980042,"y":0.4345637559890747},{"x":0.8428571224212646,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8428571224212646,0.40771812200546265,0.8595238327980042,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.40771812200546265},{"x":0.8333333134651184,"y":0.40771812200546265},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4345637559890747},{"x":0.8095238208770752,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8095238208770752,0.40771812200546265,0.8333333134651184,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.40771812200546265},{"x":0.800000011920929,"y":0.40771812200546265},{"x":0.800000011920929,"y":0.4345637559890747},{"x":0.7476190328598022,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7476190328598022,0.40771812200546265,0.800000011920929,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.40771812200546265},{"x":0.738095223903656,"y":0.40771812200546265},{"x":0.738095223903656,"y":0.4345637559890747},{"x":0.7285714149475098,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7285714149475098,0.40771812200546265,0.738095223903656,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.40771812200546265},{"x":0.7190476059913635,"y":0.40771812200546265},{"x":0.7190476059913635,"y":0.4345637559890747},{"x":0.6547619104385376,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6547619104385376,0.40771812200546265,0.7190476059913635,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119047403335571,"y":0.40771812200546265},{"x":0.6452381014823914,"y":0.40771812200546265},{"x":0.6452381014823914,"y":0.4345637559890747},{"x":0.6119047403335571,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6119047403335571,0.40771812200546265,0.6452381014823914,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5404762029647827,"y":0.40771812200546265},{"x":0.6047618985176086,"y":0.40771812200546265},{"x":0.6047618985176086,"y":0.4345637559890747},{"x":0.5404762029647827,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.5404762029647827,0.40771812200546265,0.6047618985176086,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.40771812200546265},{"x":0.5309523940086365,"y":0.40771812200546265},{"x":0.5309523940086365,"y":0.4345637559890747},{"x":0.46190476417541504,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.46190476417541504,0.40771812200546265,0.5309523940086365,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3976190388202667,"y":0.40771812200546265},{"x":0.4571428596973419,"y":0.40771812200546265},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4345637559890747},{"x":0.3976190388202667,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.3976190388202667,0.40771812200546265,0.4571428596973419,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.40771812200546265},{"x":0.3928571343421936,"y":0.40771812200546265},{"x":0.3928571343421936,"y":0.4345637559890747},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37142857909202576,0.40771812200546265,0.3928571343421936,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.40771812200546265},{"x":0.369047611951828,"y":0.40771812200546265},{"x":0.369047611951828,"y":0.4345637559890747},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.3214285671710968,0.40771812200546265,0.369047611951828,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785714268684387,"y":0.40771812200546265},{"x":0.31904762983322144,"y":0.40771812200546265},{"x":0.31904762983322144,"y":0.4345637559890747},{"x":0.2785714268684387,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2785714268684387,0.40771812200546265,0.31904762983322144,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25952380895614624,"y":0.40771812200546265},{"x":0.2690476179122925,"y":0.40771812200546265},{"x":0.2690476179122925,"y":0.4345637559890747},{"x":0.25952380895614624,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25952380895614624,0.40771812200546265,0.2690476179122925,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24285714328289032,"y":0.40771812200546265},{"x":0.25238096714019775,"y":0.40771812200546265},{"x":0.25238096714019775,"y":0.4345637559890747},{"x":0.24285714328289032,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24285714328289032,0.40771812200546265,0.25238096714019775,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.40771812200546265},{"x":0.23333333432674408,"y":0.40771812200546265},{"x":0.23333333432674408,"y":0.4345637559890747},{"x":0.20476190745830536,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.20476190745830536,0.40771812200546265,0.23333333432674408,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.40771812200546265},{"x":0.19523809850215912,"y":0.40771812200546265},{"x":0.19523809850215912,"y":0.4345637559890747},{"x":0.17142857611179352,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.17142857611179352,0.40771812200546265,0.19523809850215912,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.130952388048172,"y":0.40771812200546265},{"x":0.16904762387275696,"y":0.40771812200546265},{"x":0.16904762387275696,"y":0.4345637559890747},{"x":0.130952388048172,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.130952388048172,0.40771812200546265,0.16904762387275696,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.40771812200546265},{"x":0.12619048357009888,"y":0.40771812200546265},{"x":0.12619048357009888,"y":0.4345637559890747},{"x":0.10476190596818924,"y":0.4345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.10476190596818924,0.40771812200546265,0.12619048357009888,0.4345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595238327980042,"y":0.43959730863571167},{"x":0.9047619104385376,"y":0.43959730863571167},{"x":0.9047619104385376,"y":0.46644294261932373},{"x":0.8595238327980042,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گریز","boundary":[0.8595238327980042,0.43959730863571167,0.9047619104385376,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357142806053162,"y":0.43959730863571167},{"x":0.8500000238418579,"y":0.43959730863571167},{"x":0.8500000238418579,"y":0.46644294261932373},{"x":0.8357142806053162,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8357142806053162,0.43959730863571167,0.8500000238418579,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.43959730863571167},{"x":0.8261904716491699,"y":0.43959730863571167},{"x":0.8261904716491699,"y":0.46644294261932373},{"x":0.7452380657196045,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.7452380657196045,0.43959730863571167,0.8261904716491699,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43959730863571167},{"x":0.7357142567634583,"y":0.43959730863571167},{"x":0.7357142567634583,"y":0.46644294261932373},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7142857313156128,0.43959730863571167,0.7357142567634583,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6404761672019958,"y":0.43959730863571167},{"x":0.7023809552192688,"y":0.43959730863571167},{"x":0.7023809552192688,"y":0.46644294261932373},{"x":0.6404761672019958,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناممکن","boundary":[0.6404761672019958,0.43959730863571167,0.7023809552192688,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.43959730863571167},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43959730863571167},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46644294261932373},{"x":0.5952380895614624,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5952380895614624,0.43959730863571167,0.6285714507102966,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857142806053162,"y":0.43959730863571167},{"x":0.5928571224212646,"y":0.43959730863571167},{"x":0.5928571224212646,"y":0.46644294261932373},{"x":0.5857142806053162,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5857142806053162,0.43959730863571167,0.5928571224212646,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.43959730863571167},{"x":0.5761904716491699,"y":0.43959730863571167},{"x":0.5761904716491699,"y":0.46644294261932373},{"x":0.5595238208770752,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5595238208770752,0.43959730863571167,0.5761904716491699,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.43959730863571167},{"x":0.550000011920929,"y":0.43959730863571167},{"x":0.550000011920929,"y":0.46644294261932373},{"x":0.5071428418159485,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینرو","boundary":[0.5071428418159485,0.43959730863571167,0.550000011920929,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4357142746448517,"y":0.43959730863571167},{"x":0.49761903285980225,"y":0.43959730863571167},{"x":0.49761903285980225,"y":0.46644294261932373},{"x":0.4357142746448517,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.4357142746448517,0.43959730863571167,0.49761903285980225,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.43959730863571167},{"x":0.4238095283508301,"y":0.43959730863571167},{"x":0.4238095283508301,"y":0.46644294261932373},{"x":0.3880952298641205,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.3880952298641205,0.43959730863571167,0.4238095283508301,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.43959730863571167},{"x":0.38333332538604736,"y":0.43959730863571167},{"x":0.38333332538604736,"y":0.46644294261932373},{"x":0.2928571403026581,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.2928571403026581,0.43959730863571167,0.38333332538604736,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20714285969734192,"y":0.43959730863571167},{"x":0.2809523940086365,"y":0.43959730863571167},{"x":0.2809523940086365,"y":0.46644294261932373},{"x":0.20714285969734192,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.20714285969734192,0.43959730863571167,0.2809523940086365,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.43959730863571167},{"x":0.19523809850215912,"y":0.43959730863571167},{"x":0.19523809850215912,"y":0.46644294261932373},{"x":0.190476194024086,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.190476194024086,0.43959730863571167,0.19523809850215912,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1190476194024086,"y":0.43959730863571167},{"x":0.18095238506793976,"y":0.43959730863571167},{"x":0.18095238506793976,"y":0.46644294261932373},{"x":0.1190476194024086,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.1190476194024086,0.43959730863571167,0.18095238506793976,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.43959730863571167},{"x":0.11190476268529892,"y":0.43959730863571167},{"x":0.11190476268529892,"y":0.46644294261932373},{"x":0.10476190596818924,"y":0.46644294261932373}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10476190596818924,0.43959730863571167,0.11190476268529892,0.46644294261932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309524059295654,"y":0.4714764952659607},{"x":0.9071428775787354,"y":0.4714764952659607},{"x":0.9071428775787354,"y":0.5016778707504272},{"x":0.8309524059295654,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.8309524059295654,0.4714764952659607,0.9071428775787354,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811904788017273,"y":0.4714764952659607},{"x":0.8214285969734192,"y":0.4714764952659607},{"x":0.8214285969734192,"y":0.5016778707504272},{"x":0.811904788017273,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.811904788017273,0.4714764952659607,0.8214285969734192,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7357142567634583,"y":0.4714764952659607},{"x":0.8023809790611267,"y":0.4714764952659607},{"x":0.8023809790611267,"y":0.5016778707504272},{"x":0.7357142567634583,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7357142567634583,0.4714764952659607,0.8023809790611267,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.4714764952659607},{"x":0.726190447807312,"y":0.4714764952659607},{"x":0.726190447807312,"y":0.5016778707504272},{"x":0.7047619223594666,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7047619223594666,0.4714764952659607,0.726190447807312,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.4714764952659607},{"x":0.6928571462631226,"y":0.4714764952659607},{"x":0.6928571462631226,"y":0.5016778707504272},{"x":0.6499999761581421,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بویژه","boundary":[0.6499999761581421,0.4714764952659607,0.6928571462631226,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.4714764952659607},{"x":0.6404761672019958,"y":0.4714764952659607},{"x":0.6404761672019958,"y":0.5016778707504272},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6190476417541504,0.4714764952659607,0.6404761672019958,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.4714764952659607},{"x":0.6095238327980042,"y":0.4714764952659607},{"x":0.6095238327980042,"y":0.5016778707504272},{"x":0.561904788017273,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.561904788017273,0.4714764952659607,0.6095238327980042,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538095235824585,"y":0.4714764952659607},{"x":0.5523809790611267,"y":0.4714764952659607},{"x":0.5523809790611267,"y":0.5016778707504272},{"x":0.538095235824585,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.538095235824585,0.4714764952659607,0.5523809790611267,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4714764952659607},{"x":0.5285714268684387,"y":0.4714764952659607},{"x":0.5285714268684387,"y":0.5016778707504272},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5142857432365417,0.4714764952659607,0.5285714268684387,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4357142746448517,"y":0.4714764952659607},{"x":0.5095238089561462,"y":0.4714764952659607},{"x":0.5095238089561462,"y":0.5016778707504272},{"x":0.4357142746448517,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورتی","boundary":[0.4357142746448517,0.4714764952659607,0.5095238089561462,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.4714764952659607},{"x":0.4238095283508301,"y":0.4714764952659607},{"x":0.4238095283508301,"y":0.5016778707504272},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.36666667461395264,0.4714764952659607,0.4238095283508301,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27142858505249023,"y":0.4714764952659607},{"x":0.35476189851760864,"y":0.4714764952659607},{"x":0.35476189851760864,"y":0.5016778707504272},{"x":0.27142858505249023,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.27142858505249023,0.4714764952659607,0.35476189851760864,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4714764952659607},{"x":0.261904776096344,"y":0.4714764952659607},{"x":0.261904776096344,"y":0.5016778707504272},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22857142984867096,0.4714764952659607,0.261904776096344,0.5016778707504272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21666666865348816,"y":0.4714764952659607},{"x":0.22142857313156128,"y":0.4714764952659607},{"x":0.22142857313156128,"y":0.5016778707504272},{"x":0.21666666865348816,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21666666865348816,0.4714764952659607,0.22142857313156128,0.5016778707504272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.3070469796657562},{"x":0.9095237851142883,"y":0.3070469796657562},{"x":0.9095237851142883,"y":0.5016778707504272},{"x":0.10476190596818924,"y":0.5016778707504272}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09976190596818924,0.3000469796657562,0.9145237851142883,0.5086778707504273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.5100671052932739},{"x":0.8380952477455139,"y":0.5100671052932739},{"x":0.8380952477455139,"y":0.5335570573806763},{"x":0.8071428537368774,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عده","boundary":[0.8071428537368774,0.5100671052932739,0.8380952477455139,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7904762029647827,"y":0.5100671052932739},{"x":0.8023809790611267,"y":0.5100671052932739},{"x":0.8023809790611267,"y":0.5335570573806763},{"x":0.7904762029647827,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7904762029647827,0.5100671052932739,0.8023809790611267,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571428418159485,"y":0.5100671052932739},{"x":0.773809552192688,"y":0.5100671052932739},{"x":0.773809552192688,"y":0.5335570573806763},{"x":0.7571428418159485,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7571428418159485,0.5100671052932739,0.773809552192688,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523809432983398,"y":0.5100671052932739},{"x":0.75,"y":0.5100671052932739},{"x":0.75,"y":0.5335570573806763},{"x":0.6523809432983398,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندیشمندان","boundary":[0.6523809432983398,0.5100671052932739,0.75,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.5100671052932739},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5100671052932739},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5335570573806763},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5666666626930237,0.5100671052932739,0.6309523582458496,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5047619342803955,"y":0.5100671052932739},{"x":0.5571428537368774,"y":0.5100671052932739},{"x":0.5571428537368774,"y":0.5335570573806763},{"x":0.5047619342803955,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5047619342803955,0.5100671052932739,0.5571428537368774,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5100671052932739},{"x":0.5023809671401978,"y":0.5100671052932739},{"x":0.5023809671401978,"y":0.5335570573806763},{"x":0.5,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5,0.5100671052932739,0.5023809671401978,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5100671052932739},{"x":0.488095223903656,"y":0.5100671052932739},{"x":0.488095223903656,"y":0.5335570573806763},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4761904776096344,0.5100671052932739,0.488095223903656,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.5100671052932739},{"x":0.4690476059913635,"y":0.5100671052932739},{"x":0.4690476059913635,"y":0.5335570573806763},{"x":0.41904762387275696,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.41904762387275696,0.5100671052932739,0.4690476059913635,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5100671052932739},{"x":0.41428571939468384,"y":0.5100671052932739},{"x":0.41428571939468384,"y":0.5335570573806763},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4000000059604645,0.5100671052932739,0.41428571939468384,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.5100671052932739},{"x":0.3857142925262451,"y":0.5100671052932739},{"x":0.3857142925262451,"y":0.5335570573806763},{"x":0.369047611951828,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.369047611951828,0.5100671052932739,0.3857142925262451,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5100671052932739},{"x":0.3619047701358795,"y":0.5100671052932739},{"x":0.3619047701358795,"y":0.5335570573806763},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.2857142984867096,0.5100671052932739,0.3619047701358795,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.5100671052932739},{"x":0.2785714268684387,"y":0.5100671052932739},{"x":0.2785714268684387,"y":0.5335570573806763},{"x":0.22380952537059784,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.22380952537059784,0.5100671052932739,0.2785714268684387,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19523809850215912,"y":0.5100671052932739},{"x":0.21666666865348816,"y":0.5100671052932739},{"x":0.21666666865348816,"y":0.5335570573806763},{"x":0.19523809850215912,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.19523809850215912,0.5100671052932739,0.21666666865348816,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.5100671052932739},{"x":0.18571428954601288,"y":0.5100671052932739},{"x":0.18571428954601288,"y":0.5335570573806763},{"x":0.15000000596046448,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانند","boundary":[0.15000000596046448,0.5100671052932739,0.18571428954601288,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13571429252624512,"y":0.5100671052932739},{"x":0.14523810148239136,"y":0.5100671052932739},{"x":0.14523810148239136,"y":0.5335570573806763},{"x":0.13571429252624512,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13571429252624512,0.5100671052932739,0.14523810148239136,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.5100671052932739},{"x":0.130952388048172,"y":0.5100671052932739},{"x":0.130952388048172,"y":0.5335570573806763},{"x":0.10476190596818924,"y":0.5335570573806763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.10476190596818924,0.5100671052932739,0.130952388048172,0.5335570573806763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.5402684807777405},{"x":0.9047619104385376,"y":0.5402684807777405},{"x":0.9047619104385376,"y":0.568791925907135},{"x":0.8571428656578064,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.8571428656578064,0.5402684807777405,0.9047619104385376,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5402684807777405},{"x":0.8452380895614624,"y":0.5402684807777405},{"x":0.8452380895614624,"y":0.568791925907135},{"x":0.8333333134651184,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8333333134651184,0.5402684807777405,0.8452380895614624,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.5402684807777405},{"x":0.8238095045089722,"y":0.5402684807777405},{"x":0.8238095045089722,"y":0.568791925907135},{"x":0.773809552192688,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.773809552192688,0.5402684807777405,0.8238095045089722,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.5402684807777405},{"x":0.7642857432365417,"y":0.5402684807777405},{"x":0.7642857432365417,"y":0.568791925907135},{"x":0.7285714149475098,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7285714149475098,0.5402684807777405,0.7642857432365417,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5402684807777405},{"x":0.7190476059913635,"y":0.5402684807777405},{"x":0.7190476059913635,"y":0.568791925907135},{"x":0.6571428775787354,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.6571428775787354,0.5402684807777405,0.7190476059913635,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.5402684807777405},{"x":0.6452381014823914,"y":0.5402684807777405},{"x":0.6452381014823914,"y":0.568791925907135},{"x":0.5571428537368774,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طرفدارانی","boundary":[0.5571428537368774,0.5402684807777405,0.6452381014823914,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.5402684807777405},{"x":0.5452380776405334,"y":0.5402684807777405},{"x":0.5452380776405334,"y":0.568791925907135},{"x":0.5095238089561462,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5095238089561462,0.5402684807777405,0.5452380776405334,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.5402684807777405},{"x":0.5047619342803955,"y":0.5402684807777405},{"x":0.5047619342803955,"y":0.568791925907135},{"x":0.4809523820877075,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4809523820877075,0.5402684807777405,0.5047619342803955,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.5402684807777405},{"x":0.4714285731315613,"y":0.5402684807777405},{"x":0.4714285731315613,"y":0.568791925907135},{"x":0.42619046568870544,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.42619046568870544,0.5402684807777405,0.4714285731315613,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40238094329833984,"y":0.5402684807777405},{"x":0.41904762387275696,"y":0.5402684807777405},{"x":0.41904762387275696,"y":0.568791925907135},{"x":0.40238094329833984,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.40238094329833984,0.5402684807777405,0.41904762387275696,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34761905670166016,"y":0.5402684807777405},{"x":0.39523810148239136,"y":0.5402684807777405},{"x":0.39523810148239136,"y":0.568791925907135},{"x":0.34761905670166016,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.34761905670166016,0.5402684807777405,0.39523810148239136,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31904762983322144,"y":0.5402684807777405},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5402684807777405},{"x":0.34285715222358704,"y":0.568791925907135},{"x":0.31904762983322144,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.31904762983322144,0.5402684807777405,0.34285715222358704,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21666666865348816,"y":0.5402684807777405},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5402684807777405},{"x":0.30000001192092896,"y":0.568791925907135},{"x":0.21666666865348816,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اقتصادي","boundary":[0.21666666865348816,0.5402684807777405,0.30000001192092896,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18333333730697632,"y":0.5402684807777405},{"x":0.20714285969734192,"y":0.5402684807777405},{"x":0.20714285969734192,"y":0.568791925907135},{"x":0.18333333730697632,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.18333333730697632,0.5402684807777405,0.20714285969734192,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.5402684807777405},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5402684807777405},{"x":0.17142857611179352,"y":0.568791925907135},{"x":0.10476190596818924,"y":0.568791925907135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکید","boundary":[0.10476190596818924,0.5402684807777405,0.17142857611179352,0.568791925907135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809523582458496,"y":0.573825478553772},{"x":0.9047619104385376,"y":0.573825478553772},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6040268540382385},{"x":0.8809523582458496,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8809523582458496,0.573825478553772,0.9047619104385376,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.573825478553772},{"x":0.8785714507102966,"y":0.573825478553772},{"x":0.8785714507102966,"y":0.6040268540382385},{"x":0.8238095045089722,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزند","boundary":[0.8238095045089722,0.573825478553772,0.8785714507102966,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.573825478553772},{"x":0.8142856955528259,"y":0.573825478553772},{"x":0.8142856955528259,"y":0.6040268540382385},{"x":0.7928571701049805,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7928571701049805,0.573825478553772,0.8142856955528259,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7404761910438538,"y":0.573825478553772},{"x":0.7833333611488342,"y":0.573825478553772},{"x":0.7833333611488342,"y":0.6040268540382385},{"x":0.7404761910438538,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.7404761910438538,0.573825478553772,0.7833333611488342,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711904764175415,"y":0.573825478553772},{"x":0.7357142567634583,"y":0.573825478553772},{"x":0.7357142567634583,"y":0.6040268540382385},{"x":0.711904764175415,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.711904764175415,0.573825478553772,0.7357142567634583,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357142925262451,"y":0.573825478553772},{"x":0.7023809552192688,"y":0.573825478553772},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6040268540382385},{"x":0.6357142925262451,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخالفان","boundary":[0.6357142925262451,0.573825478553772,0.7023809552192688,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.573825478553772},{"x":0.6238095164299011,"y":0.573825478553772},{"x":0.6238095164299011,"y":0.6040268540382385},{"x":0.6095238327980042,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6095238327980042,0.573825478553772,0.6238095164299011,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642856955528259,"y":0.573825478553772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.573825478553772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6040268540382385},{"x":0.5642856955528259,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5642856955528259,0.573825478553772,0.6000000238418579,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526190459728241,"y":0.573825478553772},{"x":0.5595238208770752,"y":0.573825478553772},{"x":0.5595238208770752,"y":0.6040268540382385},{"x":0.526190459728241,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.526190459728241,0.573825478553772,0.5595238208770752,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476190507411957,"y":0.573825478553772},{"x":0.5166666507720947,"y":0.573825478553772},{"x":0.5166666507720947,"y":0.6040268540382385},{"x":0.4476190507411957,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.4476190507411957,0.573825478553772,0.5166666507720947,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41428571939468384,"y":0.573825478553772},{"x":0.43809524178504944,"y":0.573825478553772},{"x":0.43809524178504944,"y":0.6040268540382385},{"x":0.41428571939468384,"y":0.6040268540382385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.41428571939468384,0.573825478553772,0.43809524178504944,0.6040268540382385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.573825478553772},{"x":0.4047619104385376,"y":0.573825478553772},{"x":0.4047619104385376,"y":0.6023489832878113},{"x":0.369047611951828,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تکیه","boundary":[0.369047611951828,0.573825478553772,0.4047619104385376,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380952477455139,"y":0.573825478553772},{"x":0.3619047701358795,"y":0.573825478553772},{"x":0.3619047701358795,"y":0.6023489832878113},{"x":0.3380952477455139,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3380952477455139,0.573825478553772,0.3619047701358795,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976190447807312,"y":0.573825478553772},{"x":0.33095237612724304,"y":0.573825478553772},{"x":0.33095237612724304,"y":0.6023489832878113},{"x":0.2976190447807312,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.2976190447807312,0.573825478553772,0.33095237612724304,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.573825478553772},{"x":0.2976190447807312,"y":0.573825478553772},{"x":0.2976190447807312,"y":0.6023489832878113},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2857142984867096,0.573825478553772,0.2976190447807312,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.573825478553772},{"x":0.2785714268684387,"y":0.573825478553772},{"x":0.2785714268684387,"y":0.6023489832878113},{"x":0.2666666805744171,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2666666805744171,0.573825478553772,0.2785714268684387,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22142857313156128,"y":0.5721476674079895},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5721476674079895},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6023489832878113},{"x":0.22142857313156128,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رغم","boundary":[0.22142857313156128,0.5721476674079895,0.2571428716182709,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5721476674079895},{"x":0.21190476417541504,"y":0.5721476674079895},{"x":0.21190476417541504,"y":0.6023489832878113},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.1428571492433548,0.5721476674079895,0.21190476417541504,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.5721476674079895},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5721476674079895},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6023489832878113},{"x":0.10476190596818924,"y":0.6023489832878113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.10476190596818924,0.5721476674079895,0.13333334028720856,0.6023489832878113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476190567016602,"y":0.6073825359344482},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6073825359344482},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6342281699180603},{"x":0.8476190567016602,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.8476190567016602,0.6073825359344482,0.9047619104385376,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8380952477455139,"y":0.6073825359344482},{"x":0.8428571224212646,"y":0.6073825359344482},{"x":0.8428571224212646,"y":0.6342281699180603},{"x":0.8380952477455139,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8380952477455139,0.6073825359344482,0.8428571224212646,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.6073825359344482},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6073825359344482},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6342281699180603},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.7666666507720947,0.6073825359344482,0.8285714387893677,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.6073825359344482},{"x":0.7571428418159485,"y":0.6073825359344482},{"x":0.7571428418159485,"y":0.6342281699180603},{"x":0.7309523820877075,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7309523820877075,0.6073825359344482,0.7571428418159485,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833333373069763,"y":0.6073825359344482},{"x":0.7285714149475098,"y":0.6073825359344482},{"x":0.7285714149475098,"y":0.6342281699180603},{"x":0.6833333373069763,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6833333373069763,0.6073825359344482,0.7285714149475098,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6073825359344482},{"x":0.6714285612106323,"y":0.6073825359344482},{"x":0.6714285612106323,"y":0.6342281699180603},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6571428775787354,0.6073825359344482,0.6714285612106323,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.6073825359344482},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6073825359344482},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6342281699180603},{"x":0.5690476298332214,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5690476298332214,0.6073825359344482,0.6333333253860474,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.6073825359344482},{"x":0.5571428537368774,"y":0.6073825359344482},{"x":0.5571428537368774,"y":0.6342281699180603},{"x":0.5166666507720947,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5166666507720947,0.6073825359344482,0.5571428537368774,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49761903285980225,"y":0.6073825359344482},{"x":0.5071428418159485,"y":0.6073825359344482},{"x":0.5071428418159485,"y":0.6342281699180603},{"x":0.49761903285980225,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.49761903285980225,0.6073825359344482,0.5071428418159485,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.6073825359344482},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6073825359344482},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6342281699180603},{"x":0.4690476059913635,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4690476059913635,0.6073825359344482,0.49047619104385376,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4214285612106323,"y":0.6073825359344482},{"x":0.4595237970352173,"y":0.6073825359344482},{"x":0.4595237970352173,"y":0.6342281699180603},{"x":0.4214285612106323,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4214285612106323,0.6073825359344482,0.4595237970352173,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.6073825359344482},{"x":0.4119047522544861,"y":0.6073825359344482},{"x":0.4119047522544861,"y":0.6342281699180603},{"x":0.3499999940395355,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.3499999940395355,0.6073825359344482,0.4119047522544861,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.6073825359344482},{"x":0.3404761850833893,"y":0.6073825359344482},{"x":0.3404761850833893,"y":0.6342281699180603},{"x":0.32380953431129456,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.32380953431129456,0.6073825359344482,0.3404761850833893,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24285714328289032,"y":0.6073825359344482},{"x":0.3166666626930237,"y":0.6073825359344482},{"x":0.3166666626930237,"y":0.6342281699180603},{"x":0.24285714328289032,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.24285714328289032,0.6073825359344482,0.3166666626930237,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.6073825359344482},{"x":0.23333333432674408,"y":0.6073825359344482},{"x":0.23333333432674408,"y":0.6342281699180603},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.18809524178504944,0.6073825359344482,0.23333333432674408,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11666666716337204,"y":0.6073825359344482},{"x":0.18095238506793976,"y":0.6073825359344482},{"x":0.18095238506793976,"y":0.6342281699180603},{"x":0.11666666716337204,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.11666666716337204,0.6073825359344482,0.18095238506793976,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.6073825359344482},{"x":0.11190476268529892,"y":0.6073825359344482},{"x":0.11190476268529892,"y":0.6342281699180603},{"x":0.10476190596818924,"y":0.6342281699180603}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10476190596818924,0.6073825359344482,0.11190476268529892,0.6342281699180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8833333253860474,"y":0.6409395933151245},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6409395933151245},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6711409687995911},{"x":0.8833333253860474,"y":0.6711409687995911}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.8833333253860474,0.6409395933151245,0.9047619104385376,0.6711409687995911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595238327980042,"y":0.6409395933151245},{"x":0.8761904835700989,"y":0.6409395933151245},{"x":0.8761904835700989,"y":0.6711409687995911},{"x":0.8595238327980042,"y":0.6711409687995911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.8595238327980042,0.6409395933151245,0.8761904835700989,0.6711409687995911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.6409395933151245},{"x":0.8500000238418579,"y":0.6409395933151245},{"x":0.8500000238418579,"y":0.6711409687995911},{"x":0.7857142686843872,"y":0.6711409687995911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمدهای","boundary":[0.7857142686843872,0.6409395933151245,0.8500000238418579,0.6711409687995911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.6409395933151245},{"x":0.773809552192688,"y":0.6409395933151245},{"x":0.773809552192688,"y":0.6711409687995911},{"x":0.7285714149475098,"y":0.6711409687995911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.7285714149475098,0.6409395933151245,0.773809552192688,0.6711409687995911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833333373069763,"y":0.6409395933151245},{"x":0.7214285731315613,"y":0.6409395933151245},{"x":0.7214285731315613,"y":0.6694630980491638},{"x":0.6833333373069763,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6833333373069763,0.6409395933151245,0.7214285731315613,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6409395933151245},{"x":0.6738095283508301,"y":0.6409395933151245},{"x":0.6738095283508301,"y":0.6694630980491638},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6666666865348816,0.6409395933151245,0.6738095283508301,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.6409395933151245},{"x":0.6595237851142883,"y":0.6409395933151245},{"x":0.6595237851142883,"y":0.6694630980491638},{"x":0.6380952596664429,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6380952596664429,0.6409395933151245,0.6595237851142883,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5928571224212646,"y":0.6392617225646973},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6392617225646973},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6694630980491638},{"x":0.5928571224212646,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5928571224212646,0.6392617225646973,0.6285714507102966,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5880952477455139,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5880952477455139,"y":0.6694630980491638},{"x":0.5809524059295654,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5809524059295654,0.6392617225646973,0.5880952477455139,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6694630980491638},{"x":0.5571428537368774,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5571428537368774,0.6392617225646973,0.5714285969734192,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309523940086365,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5547618865966797,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5547618865966797,"y":0.6694630980491638},{"x":0.5309523940086365,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5309523940086365,0.6392617225646973,0.5547618865966797,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5285714268684387,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5285714268684387,"y":0.6694630980491638},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.5142857432365417,0.6392617225646973,0.5285714268684387,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5,"y":0.6392617225646973},{"x":0.5,"y":0.6694630980491638},{"x":0.4714285731315613,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.4714285731315613,0.6392617225646973,0.5,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.6392617225646973},{"x":0.46190476417541504,"y":0.6392617225646973},{"x":0.46190476417541504,"y":0.6694630980491638},{"x":0.42619046568870544,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.42619046568870544,0.6392617225646973,0.46190476417541504,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.6392617225646973},{"x":0.41904762387275696,"y":0.6392617225646973},{"x":0.41904762387275696,"y":0.6694630980491638},{"x":0.38333332538604736,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.38333332538604736,0.6392617225646973,0.41904762387275696,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.6392617225646973},{"x":0.37857142090797424,"y":0.6392617225646973},{"x":0.37857142090797424,"y":0.6694630980491638},{"x":0.3285714387893677,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.3285714387893677,0.6392617225646973,0.37857142090797424,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.6392617225646973},{"x":0.3214285671710968,"y":0.6392617225646973},{"x":0.3214285671710968,"y":0.6694630980491638},{"x":0.3047619163990021,"y":0.6694630980491638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3047619163990021,0.6392617225646973,0.3214285671710968,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18571428954601288,"y":0.6375839114189148},{"x":0.2976190447807312,"y":0.6392617225646973},{"x":0.2976190447807312,"y":0.6694630980491638},{"x":0.18571428954601288,"y":0.6677852272987366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستاوردهای","boundary":[0.18571428954601288,0.6375839114189148,0.2976190447807312,0.6694630980491638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13571429252624512,"y":0.6375839114189148},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6375839114189148},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6677852272987366},{"x":0.13571429252624512,"y":0.6677852272987366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.13571429252624512,0.6375839114189148,0.1785714328289032,0.6677852272987366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.6375839114189148},{"x":0.12619048357009888,"y":0.6375839114189148},{"x":0.12619048357009888,"y":0.6677852272987366},{"x":0.10476190596818924,"y":0.6677852272987366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.10476190596818924,0.6375839114189148,0.12619048357009888,0.6677852272987366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595238327980042,"y":0.6744966506958008},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6744966506958008},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6929529905319214},{"x":0.8595238327980042,"y":0.6929529905319214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.8595238327980042,0.6744966506958008,0.9047619104385376,0.6929529905319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8261904716491699,"y":0.676174521446228},{"x":0.8500000238418579,"y":0.676174521446228},{"x":0.8500000238418579,"y":0.6929529905319214},{"x":0.8261904716491699,"y":0.6929529905319214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.8261904716491699,0.676174521446228,0.8500000238418579,0.6929529905319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190476298332214,"y":0.676174521446228},{"x":0.8214285969734192,"y":0.676174521446228},{"x":0.8214285969734192,"y":0.6929529905319214},{"x":0.8190476298332214,"y":0.6929529905319214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8190476298332214,0.676174521446228,0.8214285969734192,0.6929529905319214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.5100671052932739},{"x":0.9047619104385376,"y":0.5100671052932739},{"x":0.9047619104385376,"y":0.6929529905319214},{"x":0.10476190596818924,"y":0.6929529905319214}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09976190596818924,0.5030671052932739,0.9097619104385376,0.6999529905319214],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.708053708076477},{"x":0.8380952477455139,"y":0.708053708076477},{"x":0.8380952477455139,"y":0.7332214713096619},{"x":0.8023809790611267,"y":0.7332214713096619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8023809790611267,0.708053708076477,0.8380952477455139,0.7332214713096619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.708053708076477},{"x":0.7928571701049805,"y":0.708053708076477},{"x":0.7928571701049805,"y":0.7332214713096619},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7332214713096619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7666666507720947,0.708053708076477,0.7928571701049805,0.7332214713096619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.708053708076477},{"x":0.7571428418159485,"y":0.708053708076477},{"x":0.7571428418159485,"y":0.7332214713096619},{"x":0.7071428298950195,"y":0.7332214713096619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7071428298950195,0.708053708076477,0.7571428418159485,0.7332214713096619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.708053708076477},{"x":0.7047619223594666,"y":0.708053708076477},{"x":0.7047619223594666,"y":0.7315436005592346},{"x":0.6976190209388733,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6976190209388733,0.708053708076477,0.7047619223594666,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.708053708076477},{"x":0.688095211982727,"y":0.708053708076477},{"x":0.688095211982727,"y":0.7315436005592346},{"x":0.6261904835700989,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6261904835700989,0.708053708076477,0.688095211982727,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.7063758373260498},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7063758373260498},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7315436005592346},{"x":0.5476190447807312,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5476190447807312,0.7063758373260498,0.6166666746139526,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.7063758373260498},{"x":0.538095235824585,"y":0.7063758373260498},{"x":0.538095235824585,"y":0.7315436005592346},{"x":0.4809523820877075,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4809523820877075,0.7063758373260498,0.538095235824585,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.7063758373260498},{"x":0.4714285731315613,"y":0.7063758373260498},{"x":0.4714285731315613,"y":0.7315436005592346},{"x":0.44999998807907104,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44999998807907104,0.7063758373260498,0.4714285731315613,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4214285612106323,"y":0.7063758373260498},{"x":0.44285714626312256,"y":0.7063758373260498},{"x":0.44285714626312256,"y":0.7315436005592346},{"x":0.4214285612106323,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.4214285612106323,0.7063758373260498,0.44285714626312256,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.7063758373260498},{"x":0.4119047522544861,"y":0.7063758373260498},{"x":0.4119047522544861,"y":0.7315436005592346},{"x":0.32380953431129456,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگرداندن","boundary":[0.32380953431129456,0.7063758373260498,0.4119047522544861,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7063758373260498},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7063758373260498},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7315436005592346},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.2857142984867096,0.7063758373260498,0.3142857253551483,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23095238208770752,"y":0.7063758373260498},{"x":0.2809523940086365,"y":0.7063758373260498},{"x":0.2809523940086365,"y":0.7315436005592346},{"x":0.23095238208770752,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.23095238208770752,0.7063758373260498,0.2809523940086365,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16904762387275696,"y":0.7063758373260498},{"x":0.22142857313156128,"y":0.7063758373260498},{"x":0.22142857313156128,"y":0.7315436005592346},{"x":0.16904762387275696,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.16904762387275696,0.7063758373260498,0.22142857313156128,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7063758373260498},{"x":0.16428571939468384,"y":0.7063758373260498},{"x":0.16428571939468384,"y":0.7315436005592346},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.15000000596046448,0.7063758373260498,0.16428571939468384,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.7063758373260498},{"x":0.14523810148239136,"y":0.7063758373260498},{"x":0.14523810148239136,"y":0.7315436005592346},{"x":0.10476190596818924,"y":0.7315436005592346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.10476190596818924,0.7063758373260498,0.14523810148239136,0.7315436005592346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8714285492897034,"y":0.7399328947067261},{"x":0.9047619104385376,"y":0.7399328947067261},{"x":0.9047619104385376,"y":0.7667785286903381},{"x":0.8714285492897034,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8714285492897034,0.7399328947067261,0.9047619104385376,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595238327980042,"y":0.7399328947067261},{"x":0.8642857074737549,"y":0.7399328947067261},{"x":0.8642857074737549,"y":0.7667785286903381},{"x":0.8595238327980042,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8595238327980042,0.7399328947067261,0.8642857074737549,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.7399328947067261},{"x":0.8500000238418579,"y":0.7399328947067261},{"x":0.8500000238418579,"y":0.7667785286903381},{"x":0.8238095045089722,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8238095045089722,0.7399328947067261,0.8500000238418579,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.7399328947067261},{"x":0.8166666626930237,"y":0.7399328947067261},{"x":0.8166666626930237,"y":0.7667785286903381},{"x":0.773809552192688,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.773809552192688,0.7399328947067261,0.8166666626930237,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595238089561462,"y":0.7399328947067261},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7399328947067261},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7667785286903381},{"x":0.7595238089561462,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7595238089561462,0.7399328947067261,0.7666666507720947,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.7399328947067261},{"x":0.7476190328598022,"y":0.7399328947067261},{"x":0.7476190328598022,"y":0.7667785286903381},{"x":0.7047619223594666,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقوله","boundary":[0.7047619223594666,0.7399328947067261,0.7476190328598022,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833333373069763,"y":0.7399328947067261},{"x":0.6928571462631226,"y":0.7399328947067261},{"x":0.6928571462631226,"y":0.7667785286903381},{"x":0.6833333373069763,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6833333373069763,0.7399328947067261,0.6928571462631226,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6261904835700989,"y":0.7399328947067261},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7399328947067261},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7667785286903381},{"x":0.6261904835700989,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6261904835700989,0.7399328947067261,0.6785714030265808,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.7399328947067261},{"x":0.6023809313774109,"y":0.7399328947067261},{"x":0.6023809313774109,"y":0.7667785286903381},{"x":0.561904788017273,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.561904788017273,0.7399328947067261,0.6023809313774109,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.7399328947067261},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7399328947067261},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7667785286903381},{"x":0.5214285850524902,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5214285850524902,0.7399328947067261,0.5333333611488342,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49047619104385376,"y":0.7399328947067261},{"x":0.511904776096344,"y":0.7399328947067261},{"x":0.511904776096344,"y":0.7667785286903381},{"x":0.49047619104385376,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49047619104385376,0.7399328947067261,0.511904776096344,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.7399328947067261},{"x":0.4809523820877075,"y":0.7399328947067261},{"x":0.4809523820877075,"y":0.7667785286903381},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.4404761791229248,0.7399328947067261,0.4809523820877075,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.7399328947067261},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7399328947067261},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7667785286903381},{"x":0.3880952298641205,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3880952298641205,0.7399328947067261,0.4285714328289032,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.7399328947067261},{"x":0.37857142090797424,"y":0.7399328947067261},{"x":0.37857142090797424,"y":0.7667785286903381},{"x":0.369047611951828,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.369047611951828,0.7399328947067261,0.37857142090797424,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7399328947067261},{"x":0.3571428656578064,"y":0.7399328947067261},{"x":0.3571428656578064,"y":0.7667785286903381},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.34285715222358704,0.7399328947067261,0.3571428656578064,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.7399328947067261},{"x":0.33095237612724304,"y":0.7399328947067261},{"x":0.33095237612724304,"y":0.7667785286903381},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.30000001192092896,0.7399328947067261,0.33095237612724304,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26428571343421936,"y":0.7399328947067261},{"x":0.28809523582458496,"y":0.7399328947067261},{"x":0.28809523582458496,"y":0.7667785286903381},{"x":0.26428571343421936,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.26428571343421936,0.7399328947067261,0.28809523582458496,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.7399328947067261},{"x":0.25238096714019775,"y":0.7399328947067261},{"x":0.25238096714019775,"y":0.7667785286903381},{"x":0.19761905074119568,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بویژه","boundary":[0.19761905074119568,0.7399328947067261,0.25238096714019775,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1190476194024086,"y":0.7399328947067261},{"x":0.18809524178504944,"y":0.7399328947067261},{"x":0.18809524178504944,"y":0.7667785286903381},{"x":0.1190476194024086,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.1190476194024086,0.7399328947067261,0.18809524178504944,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.7399328947067261},{"x":0.11190476268529892,"y":0.7399328947067261},{"x":0.11190476268529892,"y":0.7667785286903381},{"x":0.10476190596818924,"y":0.7667785286903381}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10476190596818924,0.7399328947067261,0.11190476268529892,0.7667785286903381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357142806053162,"y":0.7701342105865479},{"x":0.9047619104385376,"y":0.7701342105865479},{"x":0.9047619104385376,"y":0.7986577153205872},{"x":0.8357142806053162,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.8357142806053162,0.7701342105865479,0.9047619104385376,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.7701342105865479},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7701342105865479},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7986577153205872},{"x":0.8238095045089722,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8238095045089722,0.7701342105865479,0.8285714387893677,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7701342105865479},{"x":0.8142856955528259,"y":0.7701342105865479},{"x":0.8142856955528259,"y":0.7986577153205872},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.7428571581840515,0.7701342105865479,0.8142856955528259,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.7701342105865479},{"x":0.738095223903656,"y":0.7701342105865479},{"x":0.738095223903656,"y":0.7986577153205872},{"x":0.7309523820877075,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7309523820877075,0.7701342105865479,0.738095223903656,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.7701342105865479},{"x":0.7214285731315613,"y":0.7701342105865479},{"x":0.7214285731315613,"y":0.7986577153205872},{"x":0.6642857193946838,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6642857193946838,0.7701342105865479,0.7214285731315613,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452381014823914,"y":0.7701342105865479},{"x":0.6547619104385376,"y":0.7701342105865479},{"x":0.6547619104385376,"y":0.7986577153205872},{"x":0.6452381014823914,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6452381014823914,0.7701342105865479,0.6547619104385376,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690476298332214,"y":0.7701342105865479},{"x":0.6357142925262451,"y":0.7701342105865479},{"x":0.6357142925262451,"y":0.7986577153205872},{"x":0.5690476298332214,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.5690476298332214,0.7701342105865479,0.6357142925262451,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.7701342105865479},{"x":0.5595238208770752,"y":0.7701342105865479},{"x":0.5595238208770752,"y":0.7986577153205872},{"x":0.5190476179122925,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5190476179122925,0.7701342105865479,0.5595238208770752,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45476189255714417,"y":0.7701342105865479},{"x":0.5071428418159485,"y":0.7701342105865479},{"x":0.5071428418159485,"y":0.7986577153205872},{"x":0.45476189255714417,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.45476189255714417,0.7701342105865479,0.5071428418159485,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119047522544861,"y":0.7701342105865479},{"x":0.4452380836009979,"y":0.7701342105865479},{"x":0.4452380836009979,"y":0.7986577153205872},{"x":0.4119047522544861,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4119047522544861,0.7701342105865479,0.4452380836009979,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857142925262451,"y":0.7701342105865479},{"x":0.40714284777641296,"y":0.7701342105865479},{"x":0.40714284777641296,"y":0.7986577153205872},{"x":0.3857142925262451,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3857142925262451,0.7701342105865479,0.40714284777641296,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34761905670166016,"y":0.7701342105865479},{"x":0.380952388048172,"y":0.7701342105865479},{"x":0.380952388048172,"y":0.7986577153205872},{"x":0.34761905670166016,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.34761905670166016,0.7701342105865479,0.380952388048172,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7701342105865479},{"x":0.3452380895614624,"y":0.7701342105865479},{"x":0.3452380895614624,"y":0.7986577153205872},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.7701342105865479,0.3452380895614624,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.7701342105865479},{"x":0.3261904716491699,"y":0.7701342105865479},{"x":0.3261904716491699,"y":0.7986577153205872},{"x":0.261904776096344,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.261904776096344,0.7701342105865479,0.3261904716491699,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20476190745830536,"y":0.7701342105865479},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7701342105865479},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7986577153205872},{"x":0.20476190745830536,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.20476190745830536,0.7701342105865479,0.2571428716182709,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16428571939468384,"y":0.7701342105865479},{"x":0.19523809850215912,"y":0.7701342105865479},{"x":0.19523809850215912,"y":0.7986577153205872},{"x":0.16428571939468384,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.16428571939468384,0.7701342105865479,0.19523809850215912,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.7701342105865479},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7701342105865479},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7986577153205872},{"x":0.10476190596818924,"y":0.7986577153205872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.10476190596818924,0.7701342105865479,0.1547619104385376,0.7986577153205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476190567016602,"y":0.8036912679672241},{"x":0.9047619104385376,"y":0.8036912679672241},{"x":0.9047619104385376,"y":0.8338926434516907},{"x":0.8476190567016602,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.8476190567016602,0.8036912679672241,0.9047619104385376,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8238095045089722,"y":0.8036912679672241},{"x":0.8357142806053162,"y":0.8036912679672241},{"x":0.8357142806053162,"y":0.8338926434516907},{"x":0.8238095045089722,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8238095045089722,0.8036912679672241,0.8357142806053162,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7785714268684387,"y":0.8036912679672241},{"x":0.8142856955528259,"y":0.8036912679672241},{"x":0.8142856955528259,"y":0.8338926434516907},{"x":0.7785714268684387,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"القاء","boundary":[0.7785714268684387,0.8036912679672241,0.8142856955528259,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.8036912679672241},{"x":0.7690476179122925,"y":0.8036912679672241},{"x":0.7690476179122925,"y":0.8338926434516907},{"x":0.738095223903656,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.738095223903656,0.8036912679672241,0.7690476179122925,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047619223594666,"y":0.8036912679672241},{"x":0.7309523820877075,"y":0.8036912679672241},{"x":0.7309523820877075,"y":0.8338926434516907},{"x":0.7047619223594666,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7047619223594666,0.8036912679672241,0.7309523820877075,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6595237851142883,"y":0.8036912679672241},{"x":0.6928571462631226,"y":0.8036912679672241},{"x":0.6928571462631226,"y":0.8338926434516907},{"x":0.6595237851142883,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6595237851142883,0.8036912679672241,0.6928571462631226,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880952477455139,"y":0.8036912679672241},{"x":0.6476190686225891,"y":0.8036912679672241},{"x":0.6476190686225891,"y":0.8338926434516907},{"x":0.5880952477455139,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.5880952477455139,0.8036912679672241,0.6476190686225891,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.8036912679672241},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8036912679672241},{"x":0.5761904716491699,"y":0.8338926434516907},{"x":0.5595238208770752,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5595238208770752,0.8036912679672241,0.5761904716491699,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.8036912679672241},{"x":0.550000011920929,"y":0.8036912679672241},{"x":0.550000011920929,"y":0.8338926434516907},{"x":0.4952380955219269,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.4952380955219269,0.8036912679672241,0.550000011920929,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.8036912679672241},{"x":0.49047619104385376,"y":0.8036912679672241},{"x":0.49047619104385376,"y":0.8338926434516907},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4761904776096344,0.8036912679672241,0.49047619104385376,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.8036912679672241},{"x":0.4642857015132904,"y":0.8036912679672241},{"x":0.4642857015132904,"y":0.8338926434516907},{"x":0.4523809552192688,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4523809552192688,0.8036912679672241,0.4642857015132904,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39523810148239136,"y":0.8036912679672241},{"x":0.4404761791229248,"y":0.8036912679672241},{"x":0.4404761791229248,"y":0.8338926434516907},{"x":0.39523810148239136,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.39523810148239136,0.8036912679672241,0.4404761791229248,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38333332538604736,"y":0.8036912679672241},{"x":0.3928571343421936,"y":0.8036912679672241},{"x":0.3928571343421936,"y":0.8338926434516907},{"x":0.38333332538604736,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38333332538604736,0.8036912679672241,0.3928571343421936,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.8036912679672241},{"x":0.3738095164299011,"y":0.8036912679672241},{"x":0.3738095164299011,"y":0.8338926434516907},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.3142857253551483,0.8036912679672241,0.3738095164299011,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.8036912679672241},{"x":0.3023809492588043,"y":0.8036912679672241},{"x":0.3023809492588043,"y":0.8338926434516907},{"x":0.2928571403026581,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2928571403026581,0.8036912679672241,0.3023809492588043,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.8036912679672241},{"x":0.28333333134651184,"y":0.8036912679672241},{"x":0.28333333134651184,"y":0.8338926434516907},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.2571428716182709,0.8036912679672241,0.28333333134651184,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8036912679672241},{"x":0.25238096714019775,"y":0.8036912679672241},{"x":0.25238096714019775,"y":0.8338926434516907},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22857142984867096,0.8036912679672241,0.25238096714019775,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19523809850215912,"y":0.8036912679672241},{"x":0.21904762089252472,"y":0.8036912679672241},{"x":0.21904762089252472,"y":0.8338926434516907},{"x":0.19523809850215912,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.19523809850215912,0.8036912679672241,0.21904762089252472,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18095238506793976,"y":0.8036912679672241},{"x":0.19285714626312256,"y":0.8036912679672241},{"x":0.19285714626312256,"y":0.8338926434516907},{"x":0.18095238506793976,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18095238506793976,0.8036912679672241,0.19285714626312256,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.8036912679672241},{"x":0.17380952835083008,"y":0.8036912679672241},{"x":0.17380952835083008,"y":0.8338926434516907},{"x":0.10476190596818924,"y":0.8338926434516907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.10476190596818924,0.8036912679672241,0.17380952835083008,0.8338926434516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809523582458496,"y":0.8372483253479004},{"x":0.9047619104385376,"y":0.8372483253479004},{"x":0.9047619104385376,"y":0.8674496412277222},{"x":0.8809523582458496,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8809523582458496,0.8372483253479004,0.9047619104385376,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357142806053162,"y":0.8372483253479004},{"x":0.8761904835700989,"y":0.8372483253479004},{"x":0.8761904835700989,"y":0.8674496412277222},{"x":0.8357142806053162,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.8357142806053162,0.8372483253479004,0.8761904835700989,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809523940086365,"y":0.8372483253479004},{"x":0.8238095045089722,"y":0.8372483253479004},{"x":0.8238095045089722,"y":0.8674496412277222},{"x":0.7809523940086365,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7809523940086365,0.8372483253479004,0.8238095045089722,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.8372483253479004},{"x":0.7690476179122925,"y":0.8372483253479004},{"x":0.7690476179122925,"y":0.8674496412277222},{"x":0.7095237970352173,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7095237970352173,0.8372483253479004,0.7690476179122925,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976190567016602,"y":0.8372483253479004},{"x":0.6976190209388733,"y":0.8372483253479004},{"x":0.6976190209388733,"y":0.8674496412277222},{"x":0.5976190567016602,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.5976190567016602,0.8372483253479004,0.6976190209388733,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452380776405334,"y":0.8372483253479004},{"x":0.5904762148857117,"y":0.8372483253479004},{"x":0.5904762148857117,"y":0.8674496412277222},{"x":0.5452380776405334,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5452380776405334,0.8372483253479004,0.5904762148857117,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166666507720947,"y":0.8372483253479004},{"x":0.5404762029647827,"y":0.8372483253479004},{"x":0.5404762029647827,"y":0.8674496412277222},{"x":0.5166666507720947,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5166666507720947,0.8372483253479004,0.5404762029647827,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452380836009979,"y":0.8372483253479004},{"x":0.49047619104385376,"y":0.8372483253479004},{"x":0.49047619104385376,"y":0.8674496412277222},{"x":0.4452380836009979,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4452380836009979,0.8372483253479004,0.49047619104385376,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.8372483253479004},{"x":0.44285714626312256,"y":0.8372483253479004},{"x":0.44285714626312256,"y":0.8674496412277222},{"x":0.39047619700431824,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.39047619700431824,0.8372483253479004,0.44285714626312256,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3761904835700989,"y":0.8372483253479004},{"x":0.3880952298641205,"y":0.8372483253479004},{"x":0.3880952298641205,"y":0.8674496412277222},{"x":0.3761904835700989,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3761904835700989,0.8372483253479004,0.3880952298641205,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31190475821495056,"y":0.8372483253479004},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8372483253479004},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8674496412277222},{"x":0.31190475821495056,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.31190475821495056,0.8372483253479004,0.36666667461395264,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.8372483253479004},{"x":0.3095238208770752,"y":0.8372483253479004},{"x":0.3095238208770752,"y":0.8674496412277222},{"x":0.3047619163990021,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3047619163990021,0.8372483253479004,0.3095238208770752,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2547619044780731,"y":0.8372483253479004},{"x":0.2928571403026581,"y":0.8372483253479004},{"x":0.2928571403026581,"y":0.8674496412277222},{"x":0.2547619044780731,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.2547619044780731,0.8372483253479004,0.2928571403026581,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.8372483253479004},{"x":0.24285714328289032,"y":0.8372483253479004},{"x":0.24285714328289032,"y":0.8674496412277222},{"x":0.190476194024086,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.190476194024086,0.8372483253479004,0.24285714328289032,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17619048058986664,"y":0.8372483253479004},{"x":0.18333333730697632,"y":0.8372483253479004},{"x":0.18333333730697632,"y":0.8674496412277222},{"x":0.17619048058986664,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17619048058986664,0.8372483253479004,0.18333333730697632,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.8372483253479004},{"x":0.16428571939468384,"y":0.8372483253479004},{"x":0.16428571939468384,"y":0.8674496412277222},{"x":0.10476190596818924,"y":0.8674496412277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.10476190596818924,0.8372483253479004,0.16428571939468384,0.8674496412277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.8741610646247864},{"x":0.9095237851142883,"y":0.8741610646247864},{"x":0.9095237851142883,"y":0.9026845693588257},{"x":0.8857142925262451,"y":0.9026845693588257}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8857142925262451,0.8741610646247864,0.9095237851142883,0.9026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8404762148857117,"y":0.8741610646247864},{"x":0.8785714507102966,"y":0.8741610646247864},{"x":0.8785714507102966,"y":0.9026845693588257},{"x":0.8404762148857117,"y":0.9026845693588257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.8404762148857117,0.8741610646247864,0.8785714507102966,0.9026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8214285969734192,"y":0.8741610646247864},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8741610646247864},{"x":0.8333333134651184,"y":0.9026845693588257},{"x":0.8214285969734192,"y":0.9026845693588257}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8214285969734192,0.8741610646247864,0.8333333134651184,0.9026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.8724831938743591},{"x":0.8166666626930237,"y":0.8741610646247864},{"x":0.8166666626930237,"y":0.9026845693588257},{"x":0.7452380657196045,"y":0.9026845693588257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7452380657196045,0.8724831938743591,0.8166666626930237,0.9026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.8724831938743591},{"x":0.7357142567634583,"y":0.8724831938743591},{"x":0.7357142567634583,"y":0.9026845693588257},{"x":0.726190447807312,"y":0.9026845693588257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.726190447807312,0.8724831938743591,0.7357142567634583,0.9026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.8724831938743591},{"x":0.7166666388511658,"y":0.8724831938743591},{"x":0.7166666388511658,"y":0.9026845693588257},{"x":0.6499999761581421,"y":0.9026845693588257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6499999761581421,0.8724831938743591,0.7166666388511658,0.9026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.8724831938743591},{"x":0.6404761672019958,"y":0.8724831938743591},{"x":0.6404761672019958,"y":0.9026845693588257},{"x":0.5809524059295654,"y":0.9010066986083984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.5809524059295654,0.8724831938743591,0.6404761672019958,0.9026845693588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.8724831938743591},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8724831938743591},{"x":0.5714285969734192,"y":0.9010066986083984},{"x":0.561904788017273,"y":0.9010066986083984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561904788017273,0.8724831938743591,0.5714285969734192,0.9010066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8724831938743591},{"x":0.5523809790611267,"y":0.8724831938743591},{"x":0.5523809790611267,"y":0.9010066986083984},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9010066986083984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحبان","boundary":[0.48571428656578064,0.8724831938743591,0.5523809790611267,0.9010066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.8724831938743591},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8724831938743591},{"x":0.4761904776096344,"y":0.9010066986083984},{"x":0.42619046568870544,"y":0.9010066986083984}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.42619046568870544,0.8724831938743591,0.4761904776096344,0.9010066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.8724831938743591},{"x":0.4166666567325592,"y":0.8724831938743591},{"x":0.4166666567325592,"y":0.9010066986083984},{"x":0.40714284777641296,"y":0.9010066986083984}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40714284777641296,0.8724831938743591,0.4166666567325592,0.9010066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.8708053827285767},{"x":0.40238094329833984,"y":0.8724831938743591},{"x":0.40238094329833984,"y":0.9010066986083984},{"x":0.3571428656578064,"y":0.9010066986083984}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.3571428656578064,0.8708053827285767,0.40238094329833984,0.9010066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3261904716491699,"y":0.8708053827285767},{"x":0.3571428656578064,"y":0.8708053827285767},{"x":0.3571428656578064,"y":0.9010066986083984},{"x":0.3261904716491699,"y":0.9010066986083984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3261904716491699,0.8708053827285767,0.3571428656578064,0.9010066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.8708053827285767},{"x":0.31190475821495056,"y":0.8708053827285767},{"x":0.31190475821495056,"y":0.9010066986083984},{"x":0.2380952388048172,"y":0.899328887462616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.2380952388048172,0.8708053827285767,0.31190475821495056,0.9010066986083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.8708053827285767},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8708053827285767},{"x":0.22857142984867096,"y":0.899328887462616},{"x":0.19761905074119568,"y":0.899328887462616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.19761905074119568,0.8708053827285767,0.22857142984867096,0.899328887462616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14761905372142792,"y":0.8708053827285767},{"x":0.18571428954601288,"y":0.8708053827285767},{"x":0.18571428954601288,"y":0.899328887462616},{"x":0.14761905372142792,"y":0.899328887462616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.14761905372142792,0.8708053827285767,0.18571428954601288,0.899328887462616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13809524476528168,"y":0.8708053827285767},{"x":0.15000000596046448,"y":0.8708053827285767},{"x":0.15000000596046448,"y":0.899328887462616},{"x":0.13809524476528168,"y":0.899328887462616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13809524476528168,0.8708053827285767,0.15000000596046448,0.899328887462616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.7046979665756226},{"x":0.9119047522544861,"y":0.708053708076477},{"x":0.9095237851142883,"y":0.9026845693588257},{"x":0.10238095372915268,"y":0.899328887462616}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09976190596818924,0.6976979665756226,0.9145237851142883,0.9096845693588257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690476179122925,"y":0.9060402512550354},{"x":0.8380952477455139,"y":0.9060402512550354},{"x":0.8380952477455139,"y":0.936241626739502},{"x":0.7690476179122925,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.7690476179122925,0.9060402512550354,0.8380952477455139,0.936241626739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285714149475098,"y":0.9060402512550354},{"x":0.7571428418159485,"y":0.9060402512550354},{"x":0.7571428418159485,"y":0.9345637559890747},{"x":0.7285714149475098,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7285714149475098,0.9060402512550354,0.7571428418159485,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.9060402512550354},{"x":0.7190476059913635,"y":0.9060402512550354},{"x":0.7190476059913635,"y":0.9345637559890747},{"x":0.6642857193946838,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6642857193946838,0.9060402512550354,0.7190476059913635,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.9060402512550354},{"x":0.6547619104385376,"y":0.9060402512550354},{"x":0.6547619104385376,"y":0.9345637559890747},{"x":0.6428571343421936,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6428571343421936,0.9060402512550354,0.6547619104385376,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.9060402512550354},{"x":0.6333333253860474,"y":0.9060402512550354},{"x":0.6333333253860474,"y":0.9345637559890747},{"x":0.5809524059295654,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهتمام","boundary":[0.5809524059295654,0.9060402512550354,0.6333333253860474,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.9060402512550354},{"x":0.5714285969734192,"y":0.9060402512550354},{"x":0.5714285969734192,"y":0.9345637559890747},{"x":0.5476190447807312,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5476190447807312,0.9060402512550354,0.5714285969734192,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.9060402512550354},{"x":0.5404762029647827,"y":0.9060402512550354},{"x":0.5404762029647827,"y":0.9345637559890747},{"x":0.5190476179122925,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.5190476179122925,0.9060402512550354,0.5404762029647827,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.9043624401092529},{"x":0.511904776096344,"y":0.9043624401092529},{"x":0.511904776096344,"y":0.9345637559890747},{"x":0.4952380955219269,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4952380955219269,0.9043624401092529,0.511904776096344,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39523810148239136,"y":0.9043624401092529},{"x":0.4833333194255829,"y":0.9060402512550354},{"x":0.4833333194255829,"y":0.9345637559890747},{"x":0.39523810148239136,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسان","boundary":[0.39523810148239136,0.9043624401092529,0.4833333194255829,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31904762983322144,"y":0.9043624401092529},{"x":0.380952388048172,"y":0.9043624401092529},{"x":0.380952388048172,"y":0.9345637559890747},{"x":0.31904762983322144,"y":0.9345637559890747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.31904762983322144,0.9043624401092529,0.380952388048172,0.9345637559890747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24285714328289032,"y":0.9043624401092529},{"x":0.30714285373687744,"y":0.9043624401092529},{"x":0.30714285373687744,"y":0.9328858852386475},{"x":0.24285714328289032,"y":0.9328858852386475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.24285714328289032,0.9043624401092529,0.30714285373687744,0.9328858852386475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15952381491661072,"y":0.9043624401092529},{"x":0.23333333432674408,"y":0.9043624401092529},{"x":0.23333333432674408,"y":0.9328858852386475},{"x":0.15952381491661072,"y":0.9328858852386475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیرفته","boundary":[0.15952381491661072,0.9043624401092529,0.23333333432674408,0.9328858852386475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.9043624401092529},{"x":0.15000000596046448,"y":0.9043624401092529},{"x":0.15000000596046448,"y":0.9328858852386475},{"x":0.11428571492433548,"y":0.9328858852386475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.11428571492433548,0.9043624401092529,0.15000000596046448,0.9328858852386475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.9043624401092529},{"x":0.10952381044626236,"y":0.9043624401092529},{"x":0.10952381044626236,"y":0.9328858852386475},{"x":0.10476190596818924,"y":0.9328858852386475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.10476190596818924,0.9043624401092529,0.10952381044626236,0.9328858852386475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10476190596818924,"y":0.9026845693588257},{"x":0.8380952477455139,"y":0.9060402512550354},{"x":0.8380952477455139,"y":0.936241626739502},{"x":0.10476190596818924,"y":0.9328858852386475}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09976190596818924,0.8956845693588257,0.8430952477455139,0.943241626739502],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/KZcsLTFHzemSWXBc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/holotAVZlmiDNECG.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/nCYQdScpeTGuvCzh.jpg"},"info":{"width":419,"height":594,"margin":[0.0003469164473913734,0.00008457753473660761,0.9977096565185128,0.9993023444394071]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9427207708358765,"y":0.05723905563354492},{"x":0.9522672891616821,"y":0.05892255902290344},{"x":0.9498806595802307,"y":0.06902357190847397},{"x":0.9427207708358765,"y":0.06902357190847397}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.9427207708358765,0.05723905563354492,0.9498806595802307,0.06902357190847397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9427207708358765,"y":0.05723905563354492},{"x":0.9522672891616821,"y":0.05892255902290344},{"x":0.9498806595802307,"y":0.06902357190847397},{"x":0.9427207708358765,"y":0.06902357190847397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.9377207708358765,0.05023905563354492,0.9548806595802307,0.07602357190847397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21718376874923706,"y":0.0555555559694767},{"x":0.26252982020378113,"y":0.0555555559694767},{"x":0.26252982020378113,"y":0.07239057123661041},{"x":0.21718376874923706,"y":0.07239057123661041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.21718376874923706,0.0555555559694767,0.26252982020378113,0.07239057123661041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1551312655210495,"y":0.05723905563354492},{"x":0.2076372355222702,"y":0.0555555559694767},{"x":0.21002386510372162,"y":0.07239057123661041},{"x":0.1551312655210495,"y":0.07239057123661041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.1551312655210495,0.05723905563354492,0.21002386510372162,0.07239057123661041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1551312655210495,"y":0.05723905563354492},{"x":0.26252982020378113,"y":0.0555555559694767},{"x":0.26252982020378113,"y":0.07239057123661041},{"x":0.1551312655210495,"y":0.07239057123661041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1501312655210495,0.05023905563354492,0.26752982020378113,0.07939057123661042],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9116945266723633,"y":0.1195286214351654},{"x":0.9546539187431335,"y":0.1195286214351654},{"x":0.9546539187431335,"y":0.14646464586257935},{"x":0.9116945266723633,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.9116945266723633,0.1195286214351654,0.9546539187431335,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8806682825088501,"y":0.1195286214351654},{"x":0.9093078970909119,"y":0.1195286214351654},{"x":0.9093078970909119,"y":0.14646464586257935},{"x":0.8806682825088501,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8806682825088501,0.1195286214351654,0.9093078970909119,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568019270896912,"y":0.1195286214351654},{"x":0.861575186252594,"y":0.1195286214351654},{"x":0.861575186252594,"y":0.14646464586257935},{"x":0.8568019270896912,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8568019270896912,0.1195286214351654,0.861575186252594,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472553491592407,"y":0.1195286214351654},{"x":0.8520286679267883,"y":0.1195286214351654},{"x":0.8520286679267883,"y":0.14646464586257935},{"x":0.8472553491592407,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8472553491592407,0.1195286214351654,0.8520286679267883,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281623125076294,"y":0.1195286214351654},{"x":0.8377088308334351,"y":0.1195286214351654},{"x":0.8377088308334351,"y":0.14646464586257935},{"x":0.8281623125076294,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8281623125076294,0.1195286214351654,0.8377088308334351,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210023641586304,"y":0.1195286214351654},{"x":0.825775682926178,"y":0.1195286214351654},{"x":0.825775682926178,"y":0.14646464586257935},{"x":0.8210023641586304,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8210023641586304,0.1195286214351654,0.825775682926178,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995226979255676,"y":0.1195286214351654},{"x":0.8114558458328247,"y":0.1195286214351654},{"x":0.8114558458328247,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7995226979255676,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7995226979255676,0.1195286214351654,0.8114558458328247,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7828162312507629,"y":0.1195286214351654},{"x":0.79474937915802,"y":0.1195286214351654},{"x":0.79474937915802,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7828162312507629,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7828162312507629,0.1195286214351654,0.79474937915802,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661097645759583,"y":0.1195286214351654},{"x":0.7756563425064087,"y":0.1195286214351654},{"x":0.7756563425064087,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7661097645759583,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7661097645759583,0.1195286214351654,0.7756563425064087,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064439058303833,"y":0.1195286214351654},{"x":0.758949875831604,"y":0.1195286214351654},{"x":0.758949875831604,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7064439058303833,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7064439058303833,0.1195286214351654,0.758949875831604,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587111949920654,"y":0.1195286214351654},{"x":0.699284017086029,"y":0.1195286214351654},{"x":0.699284017086029,"y":0.14646464586257935},{"x":0.6587111949920654,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.6587111949920654,0.1195286214351654,0.699284017086029,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577565610408783,"y":0.1195286214351654},{"x":0.6491646766662598,"y":0.1195286214351654},{"x":0.6491646766662598,"y":0.14646464586257935},{"x":0.577565610408783,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسماعیل","boundary":[0.577565610408783,0.1195286214351654,0.6491646766662598,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517899751663208,"y":0.1195286214351654},{"x":0.5727923512458801,"y":0.1195286214351654},{"x":0.5727923512458801,"y":0.14646464586257935},{"x":0.517899751663208,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مردانی","boundary":[0.517899751663208,0.1195286214351654,0.5727923512458801,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4653937816619873,"y":0.1195286214351654},{"x":0.5059666037559509,"y":0.1195286214351654},{"x":0.5059666037559509,"y":0.14646464586257935},{"x":0.4653937816619873,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیوی","boundary":[0.4653937816619873,0.1195286214351654,0.5059666037559509,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43914079666137695,"y":0.1195286214351654},{"x":0.448687344789505,"y":0.1195286214351654},{"x":0.448687344789505,"y":0.14646464586257935},{"x":0.43914079666137695,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43914079666137695,0.1195286214351654,0.448687344789505,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35560858249664307,"y":0.1195286214351654},{"x":0.4319809079170227,"y":0.1195286214351654},{"x":0.4319809079170227,"y":0.14646464586257935},{"x":0.35560858249664307,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصلهای","boundary":[0.35560858249664307,0.1195286214351654,0.4319809079170227,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.1195286214351654},{"x":0.3460620641708374,"y":0.1195286214351654},{"x":0.3460620641708374,"y":0.14646464586257935},{"x":0.33412888646125793,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.33412888646125793,0.1195286214351654,0.3460620641708374,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3293555974960327,"y":0.1195286214351654},{"x":0.3317422568798065,"y":0.1195286214351654},{"x":0.3317422568798065,"y":0.14646464586257935},{"x":0.3293555974960327,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3293555974960327,0.1195286214351654,0.3317422568798065,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078759014606476,"y":0.1195286214351654},{"x":0.31742241978645325,"y":0.1195286214351654},{"x":0.31742241978645325,"y":0.14646464586257935},{"x":0.3078759014606476,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.3078759014606476,0.1195286214351654,0.31742241978645325,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911694645881653,"y":0.1195286214351654},{"x":0.30071598291397095,"y":0.1195286214351654},{"x":0.30071598291397095,"y":0.14646464586257935},{"x":0.2911694645881653,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2911694645881653,0.1195286214351654,0.30071598291397095,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2720763683319092,"y":0.1195286214351654},{"x":0.28400954604148865,"y":0.1195286214351654},{"x":0.28400954604148865,"y":0.14646464586257935},{"x":0.2720763683319092,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.2720763683319092,0.1195286214351654,0.28400954604148865,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.1195286214351654},{"x":0.26491647958755493,"y":0.1195286214351654},{"x":0.26491647958755493,"y":0.14646464586257935},{"x":0.24821002781391144,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24821002781391144,0.1195286214351654,0.26491647958755493,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20047733187675476,"y":0.1195286214351654},{"x":0.241050124168396,"y":0.1195286214351654},{"x":0.241050124168396,"y":0.14646464586257935},{"x":0.20047733187675476,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.20047733187675476,0.1195286214351654,0.241050124168396,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.1195286214351654},{"x":0.19331742823123932,"y":0.1195286214351654},{"x":0.19331742823123932,"y":0.14646464586257935},{"x":0.15035799145698547,"y":0.14646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.15035799145698547,0.1195286214351654,0.19331742823123932,0.14646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8902148008346558,"y":0.15319865942001343},{"x":0.9522672891616821,"y":0.15319865942001343},{"x":0.9522672891616821,"y":0.1835016906261444},{"x":0.8902148008346558,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیاوش","boundary":[0.8902148008346558,0.15319865942001343,0.9522672891616821,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210023641586304,"y":0.15319865942001343},{"x":0.8782815933227539,"y":0.15319865942001343},{"x":0.8782815933227539,"y":0.1835016906261444},{"x":0.8210023641586304,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریدی","boundary":[0.8210023641586304,0.15319865942001343,0.8782815933227539,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79474937915802,"y":0.15319865942001343},{"x":0.8090692162513733,"y":0.15319865942001343},{"x":0.8090692162513733,"y":0.1835016906261444},{"x":0.79474937915802,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.79474937915802,0.15319865942001343,0.8090692162513733,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715990424156189,"y":0.15319865942001343},{"x":0.7852028608322144,"y":0.15319865942001343},{"x":0.7852028608322144,"y":0.1835016906261444},{"x":0.715990424156189,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.715990424156189,0.15319865942001343,0.7852028608322144,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945107579231262,"y":0.15319865942001343},{"x":0.7064439058303833,"y":0.15319865942001343},{"x":0.7064439058303833,"y":0.1835016906261444},{"x":0.6945107579231262,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6945107579231262,0.15319865942001343,0.7064439058303833,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276849508285522,"y":0.15319865942001343},{"x":0.6825775504112244,"y":0.15319865942001343},{"x":0.6825775504112244,"y":0.1835016906261444},{"x":0.6276849508285522,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6276849508285522,0.15319865942001343,0.6825775504112244,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346062183380127,"y":0.15319865942001343},{"x":0.6181384325027466,"y":0.15319865942001343},{"x":0.6181384325027466,"y":0.1835016906261444},{"x":0.5346062183380127,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردانده","boundary":[0.5346062183380127,0.15319865942001343,0.6181384325027466,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48926013708114624,"y":0.15319865942001343},{"x":0.5226730108261108,"y":0.15319865942001343},{"x":0.5226730108261108,"y":0.1835016906261444},{"x":0.48926013708114624,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.48926013708114624,0.15319865942001343,0.5226730108261108,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4439140856266022,"y":0.15319865942001343},{"x":0.4773269593715668,"y":0.15319865942001343},{"x":0.4773269593715668,"y":0.1835016906261444},{"x":0.4439140856266022,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4439140856266022,0.15319865942001343,0.4773269593715668,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319809079170227,"y":0.15319865942001343},{"x":0.43675416707992554,"y":0.15319865942001343},{"x":0.43675416707992554,"y":0.1835016906261444},{"x":0.4319809079170227,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4319809079170227,0.15319865942001343,0.43675416707992554,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.15319865942001343},{"x":0.42243435978889465,"y":0.15319865942001343},{"x":0.42243435978889465,"y":0.1835016906261444},{"x":0.412887841463089,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.412887841463089,0.15319865942001343,0.42243435978889465,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35322195291519165,"y":0.15319865942001343},{"x":0.40334129333496094,"y":0.15319865942001343},{"x":0.40334129333496094,"y":0.1835016906261444},{"x":0.35322195291519165,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.35322195291519165,0.15319865942001343,0.40334129333496094,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31742241978645325,"y":0.15319865942001343},{"x":0.3436754047870636,"y":0.15319865942001343},{"x":0.3436754047870636,"y":0.1835016906261444},{"x":0.31742241978645325,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.31742241978645325,0.15319865942001343,0.3436754047870636,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.15319865942001343},{"x":0.3078759014606476,"y":0.15319865942001343},{"x":0.3078759014606476,"y":0.1835016906261444},{"x":0.2577565610408783,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.2577565610408783,0.15319865942001343,0.3078759014606476,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2219570428133011,"y":0.15319865942001343},{"x":0.25298330187797546,"y":0.15319865942001343},{"x":0.25298330187797546,"y":0.1835016906261444},{"x":0.2219570428133011,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.2219570428133011,0.15319865942001343,0.25298330187797546,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21241049468517303,"y":0.15319865942001343},{"x":0.21957039833068848,"y":0.15319865942001343},{"x":0.21957039833068848,"y":0.1835016906261444},{"x":0.21241049468517303,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21241049468517303,0.15319865942001343,0.21957039833068848,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18138425052165985,"y":0.15319865942001343},{"x":0.20286396145820618,"y":0.15319865942001343},{"x":0.20286396145820618,"y":0.1835016906261444},{"x":0.18138425052165985,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.18138425052165985,0.15319865942001343,0.20286396145820618,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.15319865942001343},{"x":0.16945107281208038,"y":0.15319865942001343},{"x":0.16945107281208038,"y":0.1835016906261444},{"x":0.15035799145698547,"y":0.1835016906261444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.15035799145698547,0.15319865942001343,0.16945107281208038,0.1835016906261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8997613191604614,"y":0.1902356892824173},{"x":0.9546539187431335,"y":0.1902356892824173},{"x":0.9546539187431335,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8997613191604614,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.8997613191604614,0.1902356892824173,0.9546539187431335,0.21717171370983124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8520286679267883,"y":0.18855218589305878},{"x":0.8878281712532043,"y":0.18855218589305878},{"x":0.8878281712532043,"y":0.21548821032047272},{"x":0.8520286679267883,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.8520286679267883,0.18855218589305878,0.8878281712532043,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899761199951172,"y":0.18855218589305878},{"x":0.8424820899963379,"y":0.18855218589305878},{"x":0.8424820899963379,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7899761199951172,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.7899761199951172,0.18855218589305878,0.8424820899963379,0.21717171370983124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661097645759583,"y":0.18855218589305878},{"x":0.7804296016693115,"y":0.18855218589305878},{"x":0.7804296016693115,"y":0.21548821032047272},{"x":0.7661097645759583,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7661097645759583,0.18855218589305878,0.7804296016693115,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446300983428955,"y":0.18855218589305878},{"x":0.7565632462501526,"y":0.18855218589305878},{"x":0.7565632462501526,"y":0.21548821032047272},{"x":0.7446300983428955,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7446300983428955,0.18855218589305878,0.7565632462501526,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968973875045776,"y":0.18855218589305878},{"x":0.7350835204124451,"y":0.18855218589305878},{"x":0.7350835204124451,"y":0.21548821032047272},{"x":0.6968973875045776,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.6968973875045776,0.18855218589305878,0.7350835204124451,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252983212471008,"y":0.18855218589305878},{"x":0.6849641799926758,"y":0.18855218589305878},{"x":0.6849641799926758,"y":0.21548821032047272},{"x":0.6252983212471008,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانده","boundary":[0.6252983212471008,0.18855218589305878,0.6849641799926758,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014319658279419,"y":0.18855218589305878},{"x":0.6252983212471008,"y":0.18855218589305878},{"x":0.6252983212471008,"y":0.21548821032047272},{"x":0.6014319658279419,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6014319658279419,0.18855218589305878,0.6252983212471008,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799522399902344,"y":0.18855218589305878},{"x":0.5894988179206848,"y":0.18855218589305878},{"x":0.5894988179206848,"y":0.21548821032047272},{"x":0.5799522399902344,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5799522399902344,0.18855218589305878,0.5894988179206848,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298329591751099,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5704057216644287,"y":0.18855218589305878},{"x":0.5704057216644287,"y":0.21548821032047272},{"x":0.5298329591751099,"y":0.21548821032047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.5298329591751099,0.18686868250370026,0.5704057216644287,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4510739743709564,"y":0.18686868250370026},{"x":0.517899751663208,"y":0.18686868250370026},{"x":0.517899751663208,"y":0.21548821032047272},{"x":0.4510739743709564,"y":0.2138047069311142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانشاه","boundary":[0.4510739743709564,0.18686868250370026,0.517899751663208,0.21548821032047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35322195291519165,"y":0.18686868250370026},{"x":0.44152745604515076,"y":0.18686868250370026},{"x":0.44152745604515076,"y":0.2138047069311142},{"x":0.35322195291519165,"y":0.2138047069311142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزابیگی","boundary":[0.35322195291519165,0.18686868250370026,0.44152745604515076,0.2138047069311142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.276849627494812,"y":0.18686868250370026},{"x":0.3436754047870636,"y":0.18686868250370026},{"x":0.3436754047870636,"y":0.2138047069311142},{"x":0.276849627494812,"y":0.2138047069311142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.276849627494812,0.18686868250370026,0.3436754047870636,0.2138047069311142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23627685010433197,"y":0.18686868250370026},{"x":0.26968973875045776,"y":0.18686868250370026},{"x":0.26968973875045776,"y":0.2138047069311142},{"x":0.23627685010433197,"y":0.2138047069311142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنرا","boundary":[0.23627685010433197,0.18686868250370026,0.26968973875045776,0.2138047069311142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.18518517911434174},{"x":0.2267303168773651,"y":0.18518517911434174},{"x":0.2267303168773651,"y":0.21212121844291687},{"x":0.21479713916778564,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21479713916778564,0.18518517911434174,0.2267303168773651,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.18518517911434174},{"x":0.2052505910396576,"y":0.18686868250370026},{"x":0.2052505910396576,"y":0.2138047069311142},{"x":0.15035799145698547,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.15035799145698547,0.18518517911434174,0.2052505910396576,0.2138047069311142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9069212675094604,"y":0.21717171370983124},{"x":0.9522672891616821,"y":0.21717171370983124},{"x":0.9522672891616821,"y":0.24242424964904785},{"x":0.9069212675094604,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.9069212675094604,0.21717171370983124,0.9522672891616821,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568019270896912,"y":0.21717171370983124},{"x":0.89737468957901,"y":0.21717171370983124},{"x":0.89737468957901,"y":0.24410773813724518},{"x":0.8568019270896912,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8568019270896912,0.21717171370983124,0.89737468957901,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8448687195777893,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8448687195777893,"y":0.24410773813724518},{"x":0.8353222012519836,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8353222012519836,0.21717171370983124,0.8448687195777893,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899761199951172,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8162291049957275,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8162291049957275,"y":0.24410773813724518},{"x":0.7899761199951172,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.7899761199951172,0.21717171370983124,0.8162291049957275,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715990424156189,"y":0.21885521709918976},{"x":0.7852028608322144,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7852028608322144,"y":0.24410773813724518},{"x":0.715990424156189,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الامکان","boundary":[0.715990424156189,0.21885521709918976,0.7852028608322144,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730310320854187,"y":0.21885521709918976},{"x":0.7040572762489319,"y":0.21885521709918976},{"x":0.7040572762489319,"y":0.24410773813724518},{"x":0.6730310320854187,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.6730310320854187,0.21885521709918976,0.7040572762489319,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.21885521709918976},{"x":0.6682577729225159,"y":0.21885521709918976},{"x":0.6682577729225159,"y":0.24410773813724518},{"x":0.6396181583404541,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6396181583404541,0.21885521709918976,0.6682577729225159,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823389291763306,"y":0.21885521709918976},{"x":0.6348448395729065,"y":0.21885521709918976},{"x":0.6348448395729065,"y":0.24410773813724518},{"x":0.5823389291763306,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5823389291763306,0.21885521709918976,0.6348448395729065,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560859441757202,"y":0.21885521709918976},{"x":0.5727923512458801,"y":0.21885521709918976},{"x":0.5727923512458801,"y":0.24410773813724518},{"x":0.5560859441757202,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5560859441757202,0.21885521709918976,0.5727923512458801,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47494032979011536,"y":0.21885521709918976},{"x":0.5489259958267212,"y":0.21885521709918976},{"x":0.5489259958267212,"y":0.24410773813724518},{"x":0.47494032979011536,"y":0.24410773813724518}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکدستی","boundary":[0.47494032979011536,0.21885521709918976,0.5489259958267212,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40334129333496094,"y":0.21885521709918976},{"x":0.4630071520805359,"y":0.21885521709918976},{"x":0.4630071520805359,"y":0.24410773813724518},{"x":0.40334129333496094,"y":0.2457912415266037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary":[0.40334129333496094,0.21885521709918976,0.4630071520805359,0.24410773813724518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078759014606476,"y":0.21885521709918976},{"x":0.39140811562538147,"y":0.21885521709918976},{"x":0.39140811562538147,"y":0.2457912415266037},{"x":0.3078759014606476,"y":0.2457912415266037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.3078759014606476,0.21885521709918976,0.39140811562538147,0.2457912415266037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26252982020378113,"y":0.22053872048854828},{"x":0.2959427237510681,"y":0.22053872048854828},{"x":0.2959427237510681,"y":0.2457912415266037},{"x":0.26252982020378113,"y":0.2457912415266037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.26252982020378113,0.22053872048854828,0.2959427237510681,0.2457912415266037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2553699314594269,"y":0.22053872048854828},{"x":0.2601431906223297,"y":0.22053872048854828},{"x":0.2601431906223297,"y":0.2457912415266037},{"x":0.2553699314594269,"y":0.2457912415266037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2553699314594269,0.22053872048854828,0.2601431906223297,0.2457912415266037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19570405781269073,"y":0.22053872048854828},{"x":0.2434367537498474,"y":0.22053872048854828},{"x":0.2434367537498474,"y":0.2457912415266037},{"x":0.19570405781269073,"y":0.2457912415266037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.19570405781269073,0.22053872048854828,0.2434367537498474,0.2457912415266037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.22053872048854828},{"x":0.18615752458572388,"y":0.22053872048854828},{"x":0.18615752458572388,"y":0.2457912415266037},{"x":0.15035799145698547,"y":0.2457912415266037}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ایسن","boundary":[0.15035799145698547,0.22053872048854828,0.18615752458572388,0.2457912415266037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544152975082397,"y":0.2525252401828766},{"x":0.9522672891616821,"y":0.2525252401828766},{"x":0.9522672891616821,"y":0.28282827138900757},{"x":0.8544152975082397,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسان","boundary":[0.8544152975082397,0.2525252401828766,0.9522672891616821,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.2525252401828766},{"x":0.8472553491592407,"y":0.2525252401828766},{"x":0.8472553491592407,"y":0.28282827138900757},{"x":0.8353222012519836,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8353222012519836,0.2525252401828766,0.8472553491592407,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995226979255676,"y":0.2525252401828766},{"x":0.8281623125076294,"y":0.2525252401828766},{"x":0.8281623125076294,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7995226979255676,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7995226979255676,0.2525252401828766,0.8281623125076294,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470167279243469,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7923627495765686,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7923627495765686,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7470167279243469,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7470167279243469,0.2525252401828766,0.7923627495765686,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706444025039673,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7374701499938965,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7374701499938965,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6706444025039673,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6706444025039673,0.2525252401828766,0.7374701499938965,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181384325027466,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6682577729225159,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6682577729225159,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6181384325027466,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6181384325027466,0.2525252401828766,0.6682577729225159,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5727923512458801,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6157518029212952,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6157518029212952,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5727923512458801,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5727923512458801,0.2525252401828766,0.6157518029212952,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5465393662452698,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5632458329200745,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5632458329200745,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5465393662452698,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5465393662452698,0.2525252401828766,0.5632458329200745,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844868779182434,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5346062183380127,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5346062183380127,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4844868779182434,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4844868779182434,0.2525252401828766,0.5346062183380127,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4606205224990845,"y":0.2525252401828766},{"x":0.47494032979011536,"y":0.2525252401828766},{"x":0.47494032979011536,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4606205224990845,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4606205224990845,0.2525252401828766,0.47494032979011536,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.2525252401828766},{"x":0.4510739743709564,"y":0.2525252401828766},{"x":0.4510739743709564,"y":0.28282827138900757},{"x":0.44152745604515076,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.44152745604515076,0.2525252401828766,0.4510739743709564,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40811455249786377,"y":0.2525252401828766},{"x":0.4343675374984741,"y":0.2525252401828766},{"x":0.4343675374984741,"y":0.28282827138900757},{"x":0.40811455249786377,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40811455249786377,0.2525252401828766,0.4343675374984741,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35322195291519165,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3985680043697357,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3985680043697357,"y":0.28282827138900757},{"x":0.35322195291519165,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقوله","boundary":[0.35322195291519165,0.2525252401828766,0.3985680043697357,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3436754047870636,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3436754047870636,"y":0.28282827138900757},{"x":0.33412888646125793,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33412888646125793,0.2525252401828766,0.3436754047870636,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3269689679145813,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3269689679145813,"y":0.28282827138900757},{"x":0.26968973875045776,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.26968973875045776,0.2525252401828766,0.3269689679145813,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052505910396576,"y":0.2525252401828766},{"x":0.2601431906223297,"y":0.2525252401828766},{"x":0.2601431906223297,"y":0.28282827138900757},{"x":0.2052505910396576,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.2052505910396576,0.2525252401828766,0.2601431906223297,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18377088010311127,"y":0.2525252401828766},{"x":0.19570405781269073,"y":0.2525252401828766},{"x":0.19570405781269073,"y":0.28282827138900757},{"x":0.18377088010311127,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18377088010311127,0.2525252401828766,0.19570405781269073,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.2525252401828766},{"x":0.1742243468761444,"y":0.2525252401828766},{"x":0.1742243468761444,"y":0.28282827138900757},{"x":0.15035799145698547,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.15035799145698547,0.2525252401828766,0.1742243468761444,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8902148008346558,"y":0.2861952781677246},{"x":0.9546539187431335,"y":0.2861952781677246},{"x":0.9546539187431335,"y":0.31313130259513855},{"x":0.8902148008346558,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.8902148008346558,0.2861952781677246,0.9546539187431335,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496419787406921,"y":0.2861952781677246},{"x":0.8806682825088501,"y":0.2861952781677246},{"x":0.8806682825088501,"y":0.31313130259513855},{"x":0.8496419787406921,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.8496419787406921,0.2861952781677246,0.8806682825088501,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8042959570884705,"y":0.2861952781677246},{"x":0.8448687195777893,"y":0.2861952781677246},{"x":0.8448687195777893,"y":0.31313130259513855},{"x":0.8042959570884705,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.8042959570884705,0.2861952781677246,0.8448687195777893,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7828162312507629,"y":0.2861952781677246},{"x":0.79474937915802,"y":0.2861952781677246},{"x":0.79474937915802,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7828162312507629,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7828162312507629,0.2861952781677246,0.79474937915802,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7541766166687012,"y":0.2861952781677246},{"x":0.7756563425064087,"y":0.2861952781677246},{"x":0.7756563425064087,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7541766166687012,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7541766166687012,0.2861952781677246,0.7756563425064087,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715990424156189,"y":0.2861952781677246},{"x":0.7422434091567993,"y":0.2861952781677246},{"x":0.7422434091567993,"y":0.31313130259513855},{"x":0.715990424156189,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.715990424156189,0.2861952781677246,0.7422434091567993,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663484513759613,"y":0.2861952781677246},{"x":0.7064439058303833,"y":0.2861952781677246},{"x":0.7064439058303833,"y":0.31313130259513855},{"x":0.663484513759613,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.663484513759613,0.2861952781677246,0.7064439058303833,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656324565410614,"y":0.2861952781677246},{"x":0.663484513759613,"y":0.2861952781677246},{"x":0.663484513759613,"y":0.31313130259513855},{"x":0.656324565410614,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.656324565410614,0.2861952781677246,0.663484513759613,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.2861952781677246},{"x":0.6467780470848083,"y":0.2861952781677246},{"x":0.6467780470848083,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5990453362464905,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اظهار","boundary":[0.5990453362464905,0.2861952781677246,0.6467780470848083,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560859203338623,"y":0.2861952781677246},{"x":0.5894988179206848,"y":0.2861952781677246},{"x":0.5894988179206848,"y":0.31313130259513855},{"x":0.560859203338623,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.560859203338623,0.2861952781677246,0.5894988179206848,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417661070823669,"y":0.2861952781677246},{"x":0.5513126254081726,"y":0.2861952781677246},{"x":0.5513126254081726,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5417661070823669,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5417661070823669,0.2861952781677246,0.5513126254081726,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.2861952781677246},{"x":0.5322195887565613,"y":0.2861952781677246},{"x":0.5322195887565613,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5059666037559509,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.5059666037559509,0.2861952781677246,0.5322195887565613,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.2861952781677246},{"x":0.49403342604637146,"y":0.2861952781677246},{"x":0.49403342604637146,"y":0.31313130259513855},{"x":0.45584726333618164,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.45584726333618164,0.2861952781677246,0.49403342604637146,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38424819707870483,"y":0.2861952781677246},{"x":0.4439140856266022,"y":0.2861952781677246},{"x":0.4439140856266022,"y":0.31313130259513855},{"x":0.38424819707870483,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.38424819707870483,0.2861952781677246,0.4439140856266022,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3460620641708374,"y":0.2861952781677246},{"x":0.3770883083343506,"y":0.2861952781677246},{"x":0.3770883083343506,"y":0.31313130259513855},{"x":0.3460620641708374,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3460620641708374,0.2861952781677246,0.3770883083343506,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2887828052043915,"y":0.2861952781677246},{"x":0.33890214562416077,"y":0.2861952781677246},{"x":0.33890214562416077,"y":0.31313130259513855},{"x":0.2887828052043915,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.2887828052043915,0.2861952781677246,0.33890214562416077,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2076372355222702,"y":0.2861952781677246},{"x":0.276849627494812,"y":0.2861952781677246},{"x":0.276849627494812,"y":0.31313130259513855},{"x":0.2076372355222702,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشوقی","boundary":[0.2076372355222702,0.2861952781677246,0.276849627494812,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.2861952781677246},{"x":0.19809068739414215,"y":0.2861952781677246},{"x":0.19809068739414215,"y":0.31313130259513855},{"x":0.15035799145698547,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.15035799145698547,0.2861952781677246,0.19809068739414215,0.31313130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544152975082397,"y":0.32154881954193115},{"x":0.9522672891616821,"y":0.32154881954193115},{"x":0.9522672891616821,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8544152975082397,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارشناسان","boundary":[0.8544152975082397,0.32154881954193115,0.9522672891616821,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.32154881954193115},{"x":0.8448687195777893,"y":0.32154881954193115},{"x":0.8448687195777893,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8353222012519836,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8353222012519836,0.32154881954193115,0.8448687195777893,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637231349945068,"y":0.32154881954193115},{"x":0.8281623125076294,"y":0.32154881954193115},{"x":0.8281623125076294,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7637231349945068,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7637231349945068,0.32154881954193115,0.8281623125076294,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.32154881954193115},{"x":0.7565632462501526,"y":0.32154881954193115},{"x":0.7565632462501526,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7207637429237366,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7207637429237366,0.32154881954193115,0.7565632462501526,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112171649932861,"y":0.32154881954193115},{"x":0.7183771133422852,"y":0.32154881954193115},{"x":0.7183771133422852,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7112171649932861,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7112171649932861,0.32154881954193115,0.7183771133422852,0.34343433380126953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.1195286214351654},{"x":0.9546539187431335,"y":0.1195286214351654},{"x":0.9546539187431335,"y":0.34343433380126953},{"x":0.15035799145698547,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14535799145698547,0.1125286214351654,0.9596539187431335,0.35043433380126954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31742241978645325,"y":0.3905723989009857},{"x":0.3818615674972534,"y":0.3905723989009857},{"x":0.3818615674972534,"y":0.40740740299224854},{"x":0.31742241978645325,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.31742241978645325,0.3905723989009857,0.3818615674972534,0.40740740299224854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23150357604026794,"y":0.3905723989009857},{"x":0.3078759014606476,"y":0.3905723989009857},{"x":0.3078759014606476,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23150357604026794,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.23150357604026794,0.3905723989009857,0.3078759014606476,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.3905723989009857},{"x":0.2243436723947525,"y":0.3905723989009857},{"x":0.2243436723947525,"y":0.40909090638160706},{"x":0.16229116916656494,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.16229116916656494,0.3905723989009857,0.2243436723947525,0.40909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.3905723989009857},{"x":0.3818615674972534,"y":0.3905723989009857},{"x":0.3818615674972534,"y":0.40740740299224854},{"x":0.16229116916656494,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15729116916656494,0.3835723989009857,0.3868615674972534,0.41440740299224854],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/ezVZZUZkJNaJrPXT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/JQDVFXDHuZbbVblJ.jpg","blurred":"/storage/books/3ae6aed62bf8ffae/pages/gSxwhcfFmoyRKSIQ.jpg"},"info":{"width":420,"height":595,"margin":[0.0002431972814457757,0.00018596144413747707,0.9978168934470132,0.9984149000712804]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.11764705926179886},{"x":0.5666666626930237,"y":0.11932773143053055},{"x":0.5666666626930237,"y":0.14621849358081818},{"x":0.46190476417541504,"y":0.1445378214120865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.46190476417541504,0.11764705926179886,0.5666666626930237,0.14621849358081818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.11764705926179886},{"x":0.5666666626930237,"y":0.11932773143053055},{"x":0.5666666626930237,"y":0.14621849358081818},{"x":0.46190476417541504,"y":0.1445378214120865}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.45690476417541503,0.11064705926179885,0.5716666626930237,0.15321849358081818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047618865966797,"y":0.22689075767993927},{"x":0.8785714507102966,"y":0.22689075767993927},{"x":0.8785714507102966,"y":0.2554621994495392},{"x":0.8047618865966797,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.8047618865966797,0.22689075767993927,0.8785714507102966,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.22689075767993927},{"x":0.7928571701049805,"y":0.22689075767993927},{"x":0.7928571701049805,"y":0.2554621994495392},{"x":0.7023809552192688,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.7023809552192688,0.22689075767993927,0.7928571701049805,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095238327980042,"y":0.22689075767993927},{"x":0.6928571462631226,"y":0.22689075767993927},{"x":0.6928571462631226,"y":0.2554621994495392},{"x":0.6095238327980042,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تاسمانیا","boundary":[0.6095238327980042,0.22689075767993927,0.6928571462631226,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.22689075767993927},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22689075767993927},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2554621994495392},{"x":0.5785714387893677,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5785714387893677,0.22689075767993927,0.6000000238418579,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.22689075767993927},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22689075767993927},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2554621994495392},{"x":0.5571428537368774,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5571428537368774,0.22689075767993927,0.5714285969734192,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.22689075767993927},{"x":0.5452380776405334,"y":0.22689075767993927},{"x":0.5452380776405334,"y":0.2554621994495392},{"x":0.5333333611488342,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5333333611488342,0.22689075767993927,0.5452380776405334,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.22689075767993927},{"x":0.5214285850524902,"y":0.22689075767993927},{"x":0.5214285850524902,"y":0.2554621994495392},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.48571428656578064,0.22689075767993927,0.5214285850524902,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.22689075767993927},{"x":0.4761904776096344,"y":0.22689075767993927},{"x":0.4761904776096344,"y":0.2554621994495392},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقریب","boundary":[0.4166666567325592,0.22689075767993927,0.4761904776096344,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34761905670166016,"y":0.22689075767993927},{"x":0.4047619104385376,"y":0.22689075767993927},{"x":0.4047619104385376,"y":0.2554621994495392},{"x":0.34761905670166016,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.34761905670166016,0.22689075767993927,0.4047619104385376,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166666626930237,"y":0.22689075767993927},{"x":0.3380952477455139,"y":0.22689075767993927},{"x":0.3380952477455139,"y":0.2554621994495392},{"x":0.3166666626930237,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3166666626930237,0.22689075767993927,0.3380952477455139,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2547619044780731,"y":0.22689075767993927},{"x":0.3047619163990021,"y":0.22689075767993927},{"x":0.3047619163990021,"y":0.2554621994495392},{"x":0.2547619044780731,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.2547619044780731,0.22689075767993927,0.3047619163990021,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16904762387275696,"y":0.22689075767993927},{"x":0.24285714328289032,"y":0.22689075767993927},{"x":0.24285714328289032,"y":0.2554621994495392},{"x":0.16904762387275696,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary":[0.16904762387275696,0.22689075767993927,0.24285714328289032,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.22689075767993927},{"x":0.15714286267757416,"y":0.22689075767993927},{"x":0.15714286267757416,"y":0.2554621994495392},{"x":0.11190476268529892,"y":0.2554621994495392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.11190476268529892,0.22689075767993927,0.15714286267757416,0.2554621994495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476190567016602,"y":0.2655462324619293},{"x":0.9119047522544861,"y":0.2655462324619293},{"x":0.9119047522544861,"y":0.29411765933036804},{"x":0.8476190567016602,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.8476190567016602,0.2655462324619293,0.9119047522544861,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.2655462324619293},{"x":0.8357142806053162,"y":0.2655462324619293},{"x":0.8357142806053162,"y":0.29411765933036804},{"x":0.7928571701049805,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.7928571701049805,0.2655462324619293,0.8357142806053162,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723809540271759,"y":0.2655462324619293},{"x":0.7809523940086365,"y":0.2655462324619293},{"x":0.7809523940086365,"y":0.29411765933036804},{"x":0.723809540271759,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.723809540271759,0.2655462324619293,0.7809523940086365,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.2655462324619293},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2655462324619293},{"x":0.7142857313156128,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6690475940704346,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6690475940704346,0.2655462324619293,0.7142857313156128,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.2655462324619293},{"x":0.6619047522544861,"y":0.2655462324619293},{"x":0.6619047522544861,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6380952596664429,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6380952596664429,0.2655462324619293,0.6619047522544861,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047618985176086,"y":0.2655462324619293},{"x":0.6333333253860474,"y":0.2655462324619293},{"x":0.6333333253860474,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6047618985176086,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6047618985176086,0.2655462324619293,0.6333333253860474,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904762148857117,"y":0.2655462324619293},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2655462324619293},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5904762148857117,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5904762148857117,0.2655462324619293,0.6000000238418579,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.2655462324619293},{"x":0.5809524059295654,"y":0.2655462324619293},{"x":0.5809524059295654,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5214285850524902,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.5214285850524902,0.2655462324619293,0.5809524059295654,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.2655462324619293},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2655462324619293},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29411765933036804},{"x":0.4928571283817291,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4928571283817291,0.2655462324619293,0.5142857432365417,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46190476417541504,"y":0.2655462324619293},{"x":0.488095223903656,"y":0.2655462324619293},{"x":0.488095223903656,"y":0.29411765933036804},{"x":0.46190476417541504,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.46190476417541504,0.2655462324619293,0.488095223903656,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.2655462324619293},{"x":0.4523809552192688,"y":0.2655462324619293},{"x":0.4523809552192688,"y":0.29411765933036804},{"x":0.4166666567325592,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.4166666567325592,0.2655462324619293,0.4523809552192688,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33095237612724304,"y":0.2655462324619293},{"x":0.4047619104385376,"y":0.2655462324619293},{"x":0.4047619104385376,"y":0.29411765933036804},{"x":0.33095237612724304,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنداشت","boundary":[0.33095237612724304,0.2655462324619293,0.4047619104385376,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29523810744285583,"y":0.2655462324619293},{"x":0.32380953431129456,"y":0.2655462324619293},{"x":0.32380953431129456,"y":0.29411765933036804},{"x":0.29523810744285583,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29523810744285583,0.2655462324619293,0.32380953431129456,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.2655462324619293},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2655462324619293},{"x":0.2857142984867096,"y":0.29411765933036804},{"x":0.22380952537059784,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیرادل","boundary":[0.22380952537059784,0.2655462324619293,0.2857142984867096,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14047619700431824,"y":0.2655462324619293},{"x":0.21190476417541504,"y":0.2655462324619293},{"x":0.21190476417541504,"y":0.29411765933036804},{"x":0.14047619700431824,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"فونگو","boundary":[0.14047619700431824,0.2655462324619293,0.21190476417541504,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.2655462324619293},{"x":0.130952388048172,"y":0.2655462324619293},{"x":0.130952388048172,"y":0.29411765933036804},{"x":0.11190476268529892,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.11190476268529892,0.2655462324619293,0.130952388048172,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8261904716491699,"y":0.3025210201740265},{"x":0.9119047522544861,"y":0.3025210201740265},{"x":0.9119047522544861,"y":0.3294117748737335},{"x":0.8261904716491699,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغولستان","boundary":[0.8261904716491699,0.3025210201740265,0.9119047522544861,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.3025210201740265},{"x":0.8142856955528259,"y":0.3025210201740265},{"x":0.8142856955528259,"y":0.3294117748737335},{"x":0.7476190328598022,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.7476190328598022,0.3025210201740265,0.8142856955528259,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190476059913635,"y":0.3025210201740265},{"x":0.738095223903656,"y":0.3025210201740265},{"x":0.738095223903656,"y":0.3294117748737335},{"x":0.7190476059913635,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7190476059913635,0.3025210201740265,0.738095223903656,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.3025210201740265},{"x":0.7071428298950195,"y":0.3025210201740265},{"x":0.7071428298950195,"y":0.3294117748737335},{"x":0.6952381134033203,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6952381134033203,0.3025210201740265,0.7071428298950195,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380952596664429,"y":0.3025210201740265},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3025210201740265},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3294117748737335},{"x":0.6380952596664429,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6380952596664429,0.3025210201740265,0.6857143044471741,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3025210201740265},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3025210201740265},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3294117748737335},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6000000238418579,0.3025210201740265,0.6285714507102966,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526190459728241,"y":0.3025210201740265},{"x":0.5928571224212646,"y":0.3025210201740265},{"x":0.5928571224212646,"y":0.3294117748737335},{"x":0.526190459728241,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گذاشته","boundary":[0.526190459728241,0.3025210201740265,0.5928571224212646,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.3025210201740265},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3025210201740265},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3294117748737335},{"x":0.4690476059913635,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.4690476059913635,0.3025210201740265,0.5142857432365417,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4595237970352173,"y":0.3025210201740265},{"x":0.4642857015132904,"y":0.3025210201740265},{"x":0.4642857015132904,"y":0.3294117748737335},{"x":0.4595237970352173,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4595237970352173,0.3025210201740265,0.4642857015132904,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3976190388202667,"y":0.3025210201740265},{"x":0.4476190507411957,"y":0.3025210201740265},{"x":0.4476190507411957,"y":0.3294117748737335},{"x":0.3976190388202667,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرگاه","boundary":[0.3976190388202667,0.3025210201740265,0.4476190507411957,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3025210201740265},{"x":0.3880952298641205,"y":0.3025210201740265},{"x":0.3880952298641205,"y":0.3294117748737335},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.3142857253551483,0.3025210201740265,0.3880952298641205,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2547619044780731,"y":0.3025210201740265},{"x":0.3047619163990021,"y":0.3025210201740265},{"x":0.3047619163990021,"y":0.3294117748737335},{"x":0.2547619044780731,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.2547619044780731,0.3025210201740265,0.3047619163990021,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22142857313156128,"y":0.3025210201740265},{"x":0.24285714328289032,"y":0.3025210201740265},{"x":0.24285714328289032,"y":0.3294117748737335},{"x":0.22142857313156128,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22142857313156128,0.3025210201740265,0.24285714328289032,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18571428954601288,"y":0.3025210201740265},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3025210201740265},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3294117748737335},{"x":0.18571428954601288,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.18571428954601288,0.3025210201740265,0.2142857164144516,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.3025210201740265},{"x":0.17380952835083008,"y":0.3025210201740265},{"x":0.17380952835083008,"y":0.3294117748737335},{"x":0.11428571492433548,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.11428571492433548,0.3025210201740265,0.17380952835083008,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8547618985176086,"y":0.34117648005485535},{"x":0.9119047522544861,"y":0.34117648005485535},{"x":0.9119047522544861,"y":0.3663865625858307},{"x":0.8547618985176086,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.8547618985176086,0.34117648005485535,0.9119047522544861,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.34117648005485535},{"x":0.8476190567016602,"y":0.34117648005485535},{"x":0.8476190567016602,"y":0.3663865625858307},{"x":0.7928571701049805,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.7928571701049805,0.34117648005485535,0.8476190567016602,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.34117648005485535},{"x":0.7833333611488342,"y":0.34117648005485535},{"x":0.7833333611488342,"y":0.3663865625858307},{"x":0.7309523820877075,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنشیند","boundary":[0.7309523820877075,0.34117648005485535,0.7833333611488342,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166666388511658,"y":0.34117648005485535},{"x":0.7214285731315613,"y":0.34117648005485535},{"x":0.7214285731315613,"y":0.3663865625858307},{"x":0.7166666388511658,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7166666388511658,0.34117648005485535,0.7214285731315613,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928571462631226,"y":0.34117648005485535},{"x":0.7071428298950195,"y":0.34117648005485535},{"x":0.7071428298950195,"y":0.3663865625858307},{"x":0.6928571462631226,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6928571462631226,0.34117648005485535,0.7071428298950195,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357142925262451,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6833333373069763,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6833333373069763,"y":0.3663865625858307},{"x":0.6357142925262451,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.6357142925262451,0.34117648005485535,0.6833333373069763,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761904716491699,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6261904835700989,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6261904835700989,"y":0.3663865625858307},{"x":0.5761904716491699,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.5761904716491699,0.34117648005485535,0.6261904835700989,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523809790611267,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5666666626930237,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3663865625858307},{"x":0.5523809790611267,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5523809790611267,0.34117648005485535,0.5666666626930237,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4690476059913635,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3663865625858307},{"x":0.4690476059913635,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحرای","boundary":[0.4690476059913635,0.34117648005485535,0.5428571701049805,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39523810148239136,"y":0.34117648005485535},{"x":0.4642857015132904,"y":0.34117648005485535},{"x":0.4642857015132904,"y":0.3663865625858307},{"x":0.39523810148239136,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.39523810148239136,0.34117648005485535,0.4642857015132904,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35476189851760864,"y":0.34117648005485535},{"x":0.3857142925262451,"y":0.34117648005485535},{"x":0.3857142925262451,"y":0.3663865625858307},{"x":0.35476189851760864,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاره","boundary":[0.35476189851760864,0.34117648005485535,0.3857142925262451,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2809523940086365,"y":0.34117648005485535},{"x":0.3452380895614624,"y":0.34117648005485535},{"x":0.3452380895614624,"y":0.3663865625858307},{"x":0.2809523940086365,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استرالیا","boundary":[0.2809523940086365,0.34117648005485535,0.3452380895614624,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25952380895614624,"y":0.34117648005485535},{"x":0.27142858505249023,"y":0.34117648005485535},{"x":0.27142858505249023,"y":0.3663865625858307},{"x":0.25952380895614624,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25952380895614624,0.34117648005485535,0.27142858505249023,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.34117648005485535},{"x":0.25238096714019775,"y":0.34117648005485535},{"x":0.25238096714019775,"y":0.3663865625858307},{"x":0.2380952388048172,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2380952388048172,0.34117648005485535,0.25238096714019775,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18095238506793976,"y":0.34117648005485535},{"x":0.23095238208770752,"y":0.34117648005485535},{"x":0.23095238208770752,"y":0.3663865625858307},{"x":0.18095238506793976,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.18095238506793976,0.34117648005485535,0.23095238208770752,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.34117648005485535},{"x":0.17142857611179352,"y":0.34117648005485535},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3663865625858307},{"x":0.11190476268529892,"y":0.3663865625858307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.11190476268529892,0.34117648005485535,0.17142857611179352,0.3663865625858307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8976190686225891,"y":0.3781512677669525},{"x":0.9119047522544861,"y":0.3781512677669525},{"x":0.9119047522544861,"y":0.40504202246665955},{"x":0.8976190686225891,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8976190686225891,0.3781512677669525,0.9119047522544861,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8380952477455139,"y":0.3781512677669525},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3781512677669525},{"x":0.8857142925262451,"y":0.40504202246665955},{"x":0.8380952477455139,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.8380952477455139,0.3781512677669525,0.8857142925262451,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690476179122925,"y":0.3781512677669525},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3781512677669525},{"x":0.8285714387893677,"y":0.40504202246665955},{"x":0.7690476179122925,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرانی","boundary":[0.7690476179122925,0.3781512677669525,0.8285714387893677,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.3781512677669525},{"x":0.7595238089561462,"y":0.3781512677669525},{"x":0.7595238089561462,"y":0.40504202246665955},{"x":0.75,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75,0.3781512677669525,0.7595238089561462,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6809523701667786,"y":0.3781512677669525},{"x":0.7404761910438538,"y":0.3781512677669525},{"x":0.7404761910438538,"y":0.40504202246665955},{"x":0.6809523701667786,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلوتی","boundary":[0.6809523701667786,0.3781512677669525,0.7404761910438538,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.3781512677669525},{"x":0.6690475940704346,"y":0.3781512677669525},{"x":0.6690475940704346,"y":0.40504202246665955},{"x":0.6333333253860474,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.6333333253860474,0.3781512677669525,0.6690475940704346,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3781512677669525},{"x":0.6261904835700989,"y":0.3781512677669525},{"x":0.6261904835700989,"y":0.40504202246665955},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6000000238418579,0.3781512677669525,0.6261904835700989,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857142806053162,"y":0.3781512677669525},{"x":0.5904762148857117,"y":0.3781512677669525},{"x":0.5904762148857117,"y":0.40504202246665955},{"x":0.5857142806053162,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5857142806053162,0.3781512677669525,0.5904762148857117,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.3781512677669525},{"x":0.5785714387893677,"y":0.3781512677669525},{"x":0.5785714387893677,"y":0.40504202246665955},{"x":0.5571428537368774,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5571428537368774,0.3781512677669525,0.5785714387893677,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023809671401978,"y":0.3781512677669525},{"x":0.5452380776405334,"y":0.3781512677669525},{"x":0.5452380776405334,"y":0.40504202246665955},{"x":0.5023809671401978,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهمد","boundary":[0.5023809671401978,0.3781512677669525,0.5452380776405334,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4714285731315613,"y":0.3781512677669525},{"x":0.4952380955219269,"y":0.3781512677669525},{"x":0.4952380955219269,"y":0.40504202246665955},{"x":0.4714285731315613,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4714285731315613,0.3781512677669525,0.4952380955219269,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4047619104385376,"y":0.3781512677669525},{"x":0.46190476417541504,"y":0.3781512677669525},{"x":0.46190476417541504,"y":0.40504202246665955},{"x":0.4047619104385376,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزاران","boundary":[0.4047619104385376,0.3781512677669525,0.46190476417541504,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.3781512677669525},{"x":0.3976190388202667,"y":0.3781512677669525},{"x":0.3976190388202667,"y":0.40504202246665955},{"x":0.3285714387893677,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.3285714387893677,0.3781512677669525,0.3976190388202667,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.3781512677669525},{"x":0.31904762983322144,"y":0.3781512677669525},{"x":0.31904762983322144,"y":0.40504202246665955},{"x":0.3047619163990021,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3047619163990021,0.3781512677669525,0.31904762983322144,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19761905074119568,"y":0.3781512677669525},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3781512677669525},{"x":0.2857142984867096,"y":0.40504202246665955},{"x":0.19761905074119568,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرهای","boundary":[0.19761905074119568,0.3781512677669525,0.2857142984867096,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.130952388048172,"y":0.3781512677669525},{"x":0.18571428954601288,"y":0.3781512677669525},{"x":0.18571428954601288,"y":0.40504202246665955},{"x":0.130952388048172,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.130952388048172,0.3781512677669525,0.18571428954601288,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.3781512677669525},{"x":0.1190476194024086,"y":0.3781512677669525},{"x":0.1190476194024086,"y":0.40504202246665955},{"x":0.11190476268529892,"y":0.40504202246665955}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.11190476268529892,0.3781512677669525,0.1190476194024086,0.40504202246665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690476417541504,"y":0.41848739981651306},{"x":0.9119047522544861,"y":0.41848739981651306},{"x":0.9119047522544861,"y":0.4436974823474884},{"x":0.8690476417541504,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توکیو","boundary":[0.8690476417541504,0.41848739981651306,0.9119047522544861,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.41848739981651306},{"x":0.8642857074737549,"y":0.41848739981651306},{"x":0.8642857074737549,"y":0.4436974823474884},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8571428656578064,0.41848739981651306,0.8642857074737549,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7452380657196045,"y":0.41848739981651306},{"x":0.8476190567016602,"y":0.41848739981651306},{"x":0.8476190567016602,"y":0.4436974823474884},{"x":0.7452380657196045,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرانکفورت","boundary":[0.7452380657196045,0.41848739981651306,0.8476190567016602,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.41848739981651306},{"x":0.7357142567634583,"y":0.41848739981651306},{"x":0.7357142567634583,"y":0.4436974823474884},{"x":0.726190447807312,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.726190447807312,0.41848739981651306,0.7357142567634583,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.41848739981651306},{"x":0.7190476059913635,"y":0.41848739981651306},{"x":0.7190476059913635,"y":0.4436974823474884},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امریکای","boundary":[0.6428571343421936,0.41848739981651306,0.7190476059913635,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904762148857117,"y":0.41848739981651306},{"x":0.6357142925262451,"y":0.41848739981651306},{"x":0.6357142925262451,"y":0.4436974823474884},{"x":0.5904762148857117,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.5904762148857117,0.41848739981651306,0.6357142925262451,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.41848739981651306},{"x":0.5833333134651184,"y":0.41848739981651306},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4436974823474884},{"x":0.550000011920929,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.550000011920929,0.41848739981651306,0.5833333134651184,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.41848739981651306},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41848739981651306},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4436974823474884},{"x":0.5,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5,0.41848739981651306,0.5428571701049805,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809523820877075,"y":0.41848739981651306},{"x":0.49047619104385376,"y":0.41848739981651306},{"x":0.49047619104385376,"y":0.4436974823474884},{"x":0.4809523820877075,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4809523820877075,0.41848739981651306,0.49047619104385376,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.41848739981651306},{"x":0.47380951046943665,"y":0.41848739981651306},{"x":0.47380951046943665,"y":0.4436974823474884},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.4285714328289032,0.41848739981651306,0.47380951046943665,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.41848739981651306},{"x":0.4238095283508301,"y":0.41848739981651306},{"x":0.4238095283508301,"y":0.4436974823474884},{"x":0.3499999940395355,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.3499999940395355,0.41848739981651306,0.4238095283508301,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32380953431129456,"y":0.41848739981651306},{"x":0.34285715222358704,"y":0.41848739981651306},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4436974823474884},{"x":0.32380953431129456,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32380953431129456,0.41848739981651306,0.34285715222358704,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28809523582458496,"y":0.41848739981651306},{"x":0.3142857253551483,"y":0.41848739981651306},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4436974823474884},{"x":0.28809523582458496,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.28809523582458496,0.41848739981651306,0.3142857253551483,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.41848739981651306},{"x":0.2809523940086365,"y":0.41848739981651306},{"x":0.2809523940086365,"y":0.4436974823474884},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2571428716182709,0.41848739981651306,0.2809523940086365,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.41848739981651306},{"x":0.24761904776096344,"y":0.41848739981651306},{"x":0.24761904776096344,"y":0.4436974823474884},{"x":0.190476194024086,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.190476194024086,0.41848739981651306,0.24761904776096344,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.41848739981651306},{"x":0.18095238506793976,"y":0.41848739981651306},{"x":0.18095238506793976,"y":0.4436974823474884},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1666666716337204,0.41848739981651306,0.18095238506793976,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.41848739981651306},{"x":0.15952381491661072,"y":0.41848739981651306},{"x":0.15952381491661072,"y":0.4436974823474884},{"x":0.11190476268529892,"y":0.4436974823474884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.11190476268529892,0.41848739981651306,0.15952381491661072,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8642857074737549,"y":0.45210084319114685},{"x":0.9119047522544861,"y":0.45210084319114685},{"x":0.9119047522544861,"y":0.48067227005958557},{"x":0.8642857074737549,"y":0.48067227005958557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8642857074737549,0.45210084319114685,0.9119047522544861,0.48067227005958557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.45210084319114685},{"x":0.8619047403335571,"y":0.45210084319114685},{"x":0.8619047403335571,"y":0.48067227005958557},{"x":0.8571428656578064,"y":0.48067227005958557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8571428656578064,0.45210084319114685,0.8619047403335571,0.48067227005958557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.45210084319114685},{"x":0.8476190567016602,"y":0.45210084319114685},{"x":0.8476190567016602,"y":0.48235294222831726},{"x":0.8023809790611267,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنگاه","boundary":[0.8023809790611267,0.45210084319114685,0.8476190567016602,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.45210084319114685},{"x":0.7928571701049805,"y":0.45210084319114685},{"x":0.7928571701049805,"y":0.48235294222831726},{"x":0.7333333492279053,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7333333492279053,0.45210084319114685,0.7928571701049805,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.45210084319114685},{"x":0.723809540271759,"y":0.45210084319114685},{"x":0.723809540271759,"y":0.48235294222831726},{"x":0.6785714030265808,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6785714030265808,0.45210084319114685,0.723809540271759,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976190567016602,"y":0.45210084319114685},{"x":0.6690475940704346,"y":0.45210084319114685},{"x":0.6690475940704346,"y":0.48235294222831726},{"x":0.5976190567016602,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندی","boundary":[0.5976190567016602,0.45210084319114685,0.6690475940704346,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.45210084319114685},{"x":0.5880952477455139,"y":0.45210084319114685},{"x":0.5880952477455139,"y":0.48235294222831726},{"x":0.5785714387893677,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5785714387893677,0.45210084319114685,0.5880952477455139,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.45210084319114685},{"x":0.5690476298332214,"y":0.45210084319114685},{"x":0.5690476298332214,"y":0.48235294222831726},{"x":0.523809552192688,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابهت","boundary":[0.523809552192688,0.45210084319114685,0.5690476298332214,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.45378151535987854},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45378151535987854},{"x":0.5142857432365417,"y":0.48235294222831726},{"x":0.488095223903656,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.488095223903656,0.45378151535987854,0.5142857432365417,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.45378151535987854},{"x":0.4833333194255829,"y":0.45378151535987854},{"x":0.4833333194255829,"y":0.48235294222831726},{"x":0.4404761791229248,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.4404761791229248,0.45378151535987854,0.4833333194255829,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43095237016677856,"y":0.45378151535987854},{"x":0.43809524178504944,"y":0.45378151535987854},{"x":0.43809524178504944,"y":0.48235294222831726},{"x":0.43095237016677856,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43095237016677856,0.45378151535987854,0.43809524178504944,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3738095164299011,"y":0.45378151535987854},{"x":0.4214285612106323,"y":0.45378151535987854},{"x":0.4214285612106323,"y":0.48235294222831726},{"x":0.3738095164299011,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهالی","boundary":[0.3738095164299011,0.45378151535987854,0.4214285612106323,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.45378151535987854},{"x":0.3642857074737549,"y":0.45378151535987854},{"x":0.3642857074737549,"y":0.48235294222831726},{"x":0.2928571403026581,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاسمانیا","boundary":[0.2928571403026581,0.45378151535987854,0.3642857074737549,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.45378151535987854},{"x":0.28333333134651184,"y":0.45378151535987854},{"x":0.28333333134651184,"y":0.48235294222831726},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2571428716182709,0.45378151535987854,0.28333333134651184,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20952381193637848,"y":0.45378151535987854},{"x":0.25238096714019775,"y":0.45378151535987854},{"x":0.25238096714019775,"y":0.48403361439704895},{"x":0.20952381193637848,"y":0.48403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانند","boundary":[0.20952381193637848,0.45378151535987854,0.25238096714019775,0.48403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18095238506793976,"y":0.45378151535987854},{"x":0.2023809552192688,"y":0.45378151535987854},{"x":0.2023809552192688,"y":0.48403361439704895},{"x":0.18095238506793976,"y":0.48403361439704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.18095238506793976,0.45378151535987854,0.2023809552192688,0.48403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14047619700431824,"y":0.45378151535987854},{"x":0.17142857611179352,"y":0.45378151535987854},{"x":0.17142857611179352,"y":0.48403361439704895},{"x":0.14047619700431824,"y":0.48403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.14047619700431824,0.45378151535987854,0.17142857611179352,0.48403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.45378151535987854},{"x":0.130952388048172,"y":0.45378151535987854},{"x":0.130952388048172,"y":0.48403361439704895},{"x":0.10952381044626236,"y":0.48403361439704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.10952381044626236,0.45378151535987854,0.130952388048172,0.48403361439704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8785714507102966,"y":0.4907563030719757},{"x":0.9119047522544861,"y":0.4907563030719757},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5176470875740051},{"x":0.8785714507102966,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8785714507102966,0.4907563030719757,0.9119047522544861,0.5176470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166666626930237,"y":0.4907563030719757},{"x":0.8666666746139526,"y":0.4907563030719757},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5176470875740051},{"x":0.8166666626930237,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاره","boundary":[0.8166666626930237,0.4907563030719757,0.8666666746139526,0.5176470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476190328598022,"y":0.4907563030719757},{"x":0.8071428537368774,"y":0.4907563030719757},{"x":0.8071428537368774,"y":0.5193277597427368},{"x":0.7476190328598022,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7476190328598022,0.4907563030719757,0.8071428537368774,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214285731315613,"y":0.4907563030719757},{"x":0.7404761910438538,"y":0.4907563030719757},{"x":0.7404761910438538,"y":0.5193277597427368},{"x":0.7214285731315613,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7214285731315613,0.4907563030719757,0.7404761910438538,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.4907563030719757},{"x":0.7095237970352173,"y":0.4907563030719757},{"x":0.7095237970352173,"y":0.5193277597427368},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6785714030265808,0.4907563030719757,0.7095237970352173,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309523582458496,"y":0.4907563030719757},{"x":0.6619047522544861,"y":0.4907563030719757},{"x":0.6619047522544861,"y":0.5193277597427368},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.6309523582458496,0.4907563030719757,0.6619047522544861,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.4907563030719757},{"x":0.6261904835700989,"y":0.4907563030719757},{"x":0.6261904835700989,"y":0.5193277597427368},{"x":0.561904788017273,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسپری","boundary":[0.561904788017273,0.4907563030719757,0.6261904835700989,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.4907563030719757},{"x":0.5523809790611267,"y":0.4907563030719757},{"x":0.5523809790611267,"y":0.5193277597427368},{"x":0.523809552192688,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.523809552192688,0.4907563030719757,0.5523809790611267,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.4924369752407074},{"x":0.5071428418159485,"y":0.4924369752407074},{"x":0.5071428418159485,"y":0.5193277597427368},{"x":0.4642857015132904,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4642857015132904,0.4924369752407074,0.5071428418159485,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880952298641205,"y":0.4924369752407074},{"x":0.4523809552192688,"y":0.4924369752407074},{"x":0.4523809552192688,"y":0.5193277597427368},{"x":0.3880952298641205,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.3880952298641205,0.4924369752407074,0.4523809552192688,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33095237612724304,"y":0.4924369752407074},{"x":0.3761904835700989,"y":0.4924369752407074},{"x":0.3761904835700989,"y":0.5193277597427368},{"x":0.33095237612724304,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.33095237612724304,0.4924369752407074,0.3761904835700989,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4924369752407074},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4924369752407074},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5193277597427368},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5193277597427368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مردمان","boundary":[0.2571428716182709,0.4924369752407074,0.3214285671710968,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.4924369752407074},{"x":0.24523809552192688,"y":0.4924369752407074},{"x":0.24523809552192688,"y":0.5210084319114685},{"x":0.190476194024086,"y":0.5210084319114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.190476194024086,0.4924369752407074,0.24523809552192688,0.5210084319114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.4924369752407074},{"x":0.18095238506793976,"y":0.4924369752407074},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5193277597427368},{"x":0.11190476268529892,"y":0.5210084319114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.11190476268529892,0.4924369752407074,0.18095238506793976,0.5193277597427368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523809313774109,"y":0.5310924649238586},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5327731370925903},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5596638917922974},{"x":0.8500000238418579,"y":0.5579832196235657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوراخ","boundary":[0.8523809313774109,0.5310924649238586,0.9119047522544861,0.5596638917922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8214285969734192,"y":0.5310924649238586},{"x":0.8428571224212646,"y":0.5327731370925903},{"x":0.8428571224212646,"y":0.5579832196235657},{"x":0.8214285969734192,"y":0.5579832196235657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شا","boundary":[0.8214285969734192,0.5310924649238586,0.8428571224212646,0.5579832196235657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10952381044626236,"y":0.22689075767993927},{"x":0.9119047522544861,"y":0.22689075767993927},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5596638917922974},{"x":0.10952381044626236,"y":0.5596638917922974}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10452381044626236,0.21989075767993926,0.9169047522544861,0.5666638917922974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.5260504484176636},{"x":0.8428571224212646,"y":0.5260504484176636},{"x":0.8428571224212646,"y":0.556302547454834},{"x":0.7976190447807312,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7976190447807312,0.5260504484176636,0.8428571224212646,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571428418159485,"y":0.5260504484176636},{"x":0.788095235824585,"y":0.5260504484176636},{"x":0.788095235824585,"y":0.556302547454834},{"x":0.7571428418159485,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.7571428418159485,0.5260504484176636,0.788095235824585,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6976190209388733,"y":0.5260504484176636},{"x":0.75,"y":0.5260504484176636},{"x":0.75,"y":0.556302547454834},{"x":0.6976190209388733,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اوزون","boundary":[0.6976190209388733,0.5260504484176636,0.75,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5260504484176636},{"x":0.6904761791229248,"y":0.5260504484176636},{"x":0.6904761791229248,"y":0.556302547454834},{"x":0.6666666865348816,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6666666865348816,0.5260504484176636,0.6904761791229248,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142857074737549,"y":0.5260504484176636},{"x":0.6595237851142883,"y":0.5260504484176636},{"x":0.6595237851142883,"y":0.556302547454834},{"x":0.6142857074737549,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.6142857074737549,0.5260504484176636,0.6595237851142883,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.5260504484176636},{"x":0.6047618985176086,"y":0.5260504484176636},{"x":0.6047618985176086,"y":0.556302547454834},{"x":0.5785714387893677,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.5785714387893677,0.5260504484176636,0.6047618985176086,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5404762029647827,"y":0.5260504484176636},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5260504484176636},{"x":0.5714285969734192,"y":0.556302547454834},{"x":0.5404762029647827,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5404762029647827,0.5260504484176636,0.5714285969734192,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4928571283817291,"y":0.5260504484176636},{"x":0.5309523940086365,"y":0.5260504484176636},{"x":0.5309523940086365,"y":0.556302547454834},{"x":0.4928571283817291,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4928571283817291,0.5260504484176636,0.5309523940086365,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44285714626312256,"y":0.5260504484176636},{"x":0.4833333194255829,"y":0.5260504484176636},{"x":0.4833333194255829,"y":0.556302547454834},{"x":0.44285714626312256,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.44285714626312256,0.5260504484176636,0.4833333194255829,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43095237016677856,"y":0.5260504484176636},{"x":0.4357142746448517,"y":0.5260504484176636},{"x":0.4357142746448517,"y":0.556302547454834},{"x":0.43095237016677856,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43095237016677856,0.5260504484176636,0.4357142746448517,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39047619700431824,"y":0.5260504484176636},{"x":0.4214285612106323,"y":0.5260504484176636},{"x":0.4214285612106323,"y":0.556302547454834},{"x":0.39047619700431824,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.39047619700431824,0.5260504484176636,0.4214285612106323,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33571428060531616,"y":0.5260504484176636},{"x":0.380952388048172,"y":0.5260504484176636},{"x":0.380952388048172,"y":0.556302547454834},{"x":0.33571428060531616,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.33571428060531616,0.5260504484176636,0.380952388048172,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28333333134651184,"y":0.5260504484176636},{"x":0.3261904716491699,"y":0.5260504484176636},{"x":0.3261904716491699,"y":0.556302547454834},{"x":0.28333333134651184,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.28333333134651184,0.5260504484176636,0.3261904716491699,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23095238208770752,"y":0.5260504484176636},{"x":0.27619048953056335,"y":0.5260504484176636},{"x":0.27619048953056335,"y":0.556302547454834},{"x":0.23095238208770752,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.23095238208770752,0.5260504484176636,0.27619048953056335,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.5260504484176636},{"x":0.22142857313156128,"y":0.5260504484176636},{"x":0.22142857313156128,"y":0.556302547454834},{"x":0.1547619104385376,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیکاری","boundary":[0.1547619104385376,0.5260504484176636,0.22142857313156128,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.5260504484176636},{"x":0.14523810148239136,"y":0.5260504484176636},{"x":0.14523810148239136,"y":0.556302547454834},{"x":0.11190476268529892,"y":0.556302547454834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.11190476268529892,0.5260504484176636,0.14523810148239136,0.556302547454834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.5663865804672241},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5663865804672241},{"x":0.9119047522544861,"y":0.5932773351669312},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.8666666746139526,0.5663865804672241,0.9119047522544861,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5663865804672241},{"x":0.8547618985176086,"y":0.5663865804672241},{"x":0.8547618985176086,"y":0.5932773351669312},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8333333134651184,0.5663865804672241,0.8547618985176086,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7833333611488342,"y":0.5663865804672241},{"x":0.8261904716491699,"y":0.5663865804672241},{"x":0.8261904716491699,"y":0.5932773351669312},{"x":0.7833333611488342,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رکود","boundary":[0.7833333611488342,0.5663865804672241,0.8261904716491699,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523809671401978,"y":0.5663865804672241},{"x":0.773809552192688,"y":0.5663865804672241},{"x":0.773809552192688,"y":0.5932773351669312},{"x":0.7523809671401978,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7523809671401978,0.5663865804672241,0.773809552192688,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5663865804672241},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5663865804672241},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5932773351669312},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.6666666865348816,0.5663865804672241,0.7428571581840515,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309523582458496,"y":0.5663865804672241},{"x":0.6595237851142883,"y":0.5663865804672241},{"x":0.6595237851142883,"y":0.5932773351669312},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6309523582458496,0.5663865804672241,0.6595237851142883,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.5663865804672241},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5663865804672241},{"x":0.6309523582458496,"y":0.5932773351669312},{"x":0.5785714387893677,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5785714387893677,0.5663865804672241,0.6309523582458496,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095238089561462,"y":0.5663865804672241},{"x":0.5642856955528259,"y":0.5663865804672241},{"x":0.5642856955528259,"y":0.5932773351669312},{"x":0.5095238089561462,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالاها","boundary":[0.5095238089561462,0.5663865804672241,0.5642856955528259,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.5663865804672241},{"x":0.5,"y":0.5663865804672241},{"x":0.5,"y":0.5932773351669312},{"x":0.4642857015132904,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4642857015132904,0.5663865804672241,0.5,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45476189255714417,"y":0.5663865804672241},{"x":0.4595237970352173,"y":0.5663865804672241},{"x":0.4595237970352173,"y":0.5932773351669312},{"x":0.45476189255714417,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45476189255714417,0.5663865804672241,0.4595237970352173,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41428571939468384,"y":0.5663865804672241},{"x":0.4452380836009979,"y":0.5663865804672241},{"x":0.4452380836009979,"y":0.5932773351669312},{"x":0.41428571939468384,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.41428571939468384,0.5663865804672241,0.4452380836009979,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5663865804672241},{"x":0.40238094329833984,"y":0.5663865804672241},{"x":0.40238094329833984,"y":0.5932773351669312},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرزندان","boundary":[0.3333333432674408,0.5663865804672241,0.40238094329833984,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928571403026581,"y":0.5663865804672241},{"x":0.32380953431129456,"y":0.5663865804672241},{"x":0.32380953431129456,"y":0.5932773351669312},{"x":0.2928571403026581,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2928571403026581,0.5663865804672241,0.32380953431129456,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.5663865804672241},{"x":0.28333333134651184,"y":0.5663865804672241},{"x":0.28333333134651184,"y":0.5932773351669312},{"x":0.261904776096344,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.261904776096344,0.5663865804672241,0.28333333134651184,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.5663865804672241},{"x":0.25238096714019775,"y":0.5663865804672241},{"x":0.25238096714019775,"y":0.5932773351669312},{"x":0.190476194024086,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.190476194024086,0.5663865804672241,0.25238096714019775,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.5663865804672241},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5663865804672241},{"x":0.18095238506793976,"y":0.5932773351669312},{"x":0.11190476268529892,"y":0.5932773351669312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.11190476268529892,0.5663865804672241,0.18095238506793976,0.5932773351669312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.6033613681793213},{"x":0.9119047522544861,"y":0.6033613681793213},{"x":0.9119047522544861,"y":0.6302521228790283},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.8333333134651184,0.6033613681793213,0.9119047522544861,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.6033613681793213},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6033613681793213},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6302521228790283},{"x":0.773809552192688,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.773809552192688,0.6033613681793213,0.8285714387893677,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547619342803955,"y":0.6033613681793213},{"x":0.776190459728241,"y":0.6033613681793213},{"x":0.776190459728241,"y":0.6302521228790283},{"x":0.7547619342803955,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7547619342803955,0.6033613681793213,0.776190459728241,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952381134033203,"y":0.6033613681793213},{"x":0.738095223903656,"y":0.6033613681793213},{"x":0.738095223903656,"y":0.6302521228790283},{"x":0.6952381134033203,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6952381134033203,0.6033613681793213,0.738095223903656,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809524059295654,"y":0.6033613681793213},{"x":0.6833333373069763,"y":0.6033613681793213},{"x":0.6833333373069763,"y":0.6302521228790283},{"x":0.5809524059295654,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Robacop","boundary":[0.5809524059295654,0.6033613681793213,0.6833333373069763,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561904788017273,"y":0.6033613681793213},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6033613681793213},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6302521228790283},{"x":0.561904788017273,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561904788017273,0.6033613681793213,0.5714285969734192,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.6033613681793213},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6033613681793213},{"x":0.5523809790611267,"y":0.6302521228790283},{"x":0.4642857015132904,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سیمپسون","boundary":[0.4642857015132904,0.6033613681793213,0.5523809790611267,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41904762387275696,"y":0.6033613681793213},{"x":0.4523809552192688,"y":0.6033613681793213},{"x":0.4523809552192688,"y":0.6302521228790283},{"x":0.41904762387275696,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.41904762387275696,0.6033613681793213,0.4523809552192688,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.6033613681793213},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6033613681793213},{"x":0.4095238149166107,"y":0.6302521228790283},{"x":0.369047611951828,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.369047611951828,0.6033613681793213,0.4095238149166107,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35476189851760864,"y":0.6033613681793213},{"x":0.3619047701358795,"y":0.6033613681793213},{"x":0.3619047701358795,"y":0.6302521228790283},{"x":0.35476189851760864,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35476189851760864,0.6033613681793213,0.3619047701358795,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31190475821495056,"y":0.6033613681793213},{"x":0.3452380895614624,"y":0.6033613681793213},{"x":0.3452380895614624,"y":0.6302521228790283},{"x":0.31190475821495056,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.31190475821495056,0.6033613681793213,0.3452380895614624,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23095238208770752,"y":0.6033613681793213},{"x":0.3023809492588043,"y":0.6033613681793213},{"x":0.3023809492588043,"y":0.6302521228790283},{"x":0.23095238208770752,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.23095238208770752,0.6033613681793213,0.3023809492588043,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18809524178504944,"y":0.6033613681793213},{"x":0.21904762089252472,"y":0.6033613681793213},{"x":0.21904762089252472,"y":0.6302521228790283},{"x":0.18809524178504944,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.18809524178504944,0.6033613681793213,0.21904762089252472,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13571429252624512,"y":0.6033613681793213},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6033613681793213},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6302521228790283},{"x":0.13571429252624512,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مملو","boundary":[0.13571429252624512,0.6033613681793213,0.1785714328289032,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.6033613681793213},{"x":0.12619048357009888,"y":0.6033613681793213},{"x":0.12619048357009888,"y":0.6302521228790283},{"x":0.11190476268529892,"y":0.6302521228790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11190476268529892,0.6033613681793213,0.12619048357009888,0.6302521228790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166666626930237,"y":0.6403361558914185},{"x":0.9119047522544861,"y":0.6403361558914185},{"x":0.9119047522544861,"y":0.6689075827598572},{"x":0.8166666626930237,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگهای","boundary":[0.8166666626930237,0.6403361558914185,0.9119047522544861,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309523820877075,"y":0.6403361558914185},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6403361558914185},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6689075827598572},{"x":0.7309523820877075,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریتی","boundary":[0.7309523820877075,0.6403361558914185,0.8071428537368774,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.6403361558914185},{"x":0.7190476059913635,"y":0.6403361558914185},{"x":0.7190476059913635,"y":0.6689075827598572},{"x":0.6690475940704346,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6690475940704346,0.6403361558914185,0.7190476059913635,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6166666746139526,"y":0.6403361558914185},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6403361558914185},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6689075827598572},{"x":0.6166666746139526,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6166666746139526,0.6403361558914185,0.6666666865348816,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.6403361558914185},{"x":0.6071428656578064,"y":0.6403361558914185},{"x":0.6071428656578064,"y":0.6689075827598572},{"x":0.5190476179122925,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استراتژیک","boundary":[0.5190476179122925,0.6403361558914185,0.6071428656578064,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6403361558914185},{"x":0.5071428418159485,"y":0.6403361558914185},{"x":0.5071428418159485,"y":0.6689075827598572},{"x":0.5,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.6403361558914185,0.5071428418159485,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42619046568870544,"y":0.6403361558914185},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6403361558914185},{"x":0.49047619104385376,"y":0.6689075827598572},{"x":0.42619046568870544,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.42619046568870544,0.6403361558914185,0.49047619104385376,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.6403361558914185},{"x":0.41904762387275696,"y":0.6403361558914185},{"x":0.41904762387275696,"y":0.6689075827598572},{"x":0.3499999940395355,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.3499999940395355,0.6403361558914185,0.41904762387275696,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33095237612724304,"y":0.6403361558914185},{"x":0.3404761850833893,"y":0.6403361558914185},{"x":0.3404761850833893,"y":0.6689075827598572},{"x":0.33095237612724304,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33095237612724304,0.6403361558914185,0.3404761850833893,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2738095223903656,"y":0.6403361558914185},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6403361558914185},{"x":0.3261904716491699,"y":0.6689075827598572},{"x":0.2738095223903656,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.2738095223903656,0.6403361558914185,0.3261904716491699,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21904762089252472,"y":0.6403361558914185},{"x":0.2666666805744171,"y":0.6403361558914185},{"x":0.2666666805744171,"y":0.6689075827598572},{"x":0.21904762089252472,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.21904762089252472,0.6403361558914185,0.2666666805744171,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.6403361558914185},{"x":0.20952381193637848,"y":0.6403361558914185},{"x":0.20952381193637848,"y":0.6689075827598572},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1666666716337204,0.6403361558914185,0.20952381193637848,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.6403361558914185},{"x":0.15952381491661072,"y":0.6403361558914185},{"x":0.15952381491661072,"y":0.6689075827598572},{"x":0.1547619104385376,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1547619104385376,0.6403361558914185,0.15952381491661072,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.6403361558914185},{"x":0.14523810148239136,"y":0.6403361558914185},{"x":0.14523810148239136,"y":0.6689075827598572},{"x":0.11190476268529892,"y":0.6689075827598572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.11190476268529892,0.6403361558914185,0.14523810148239136,0.6689075827598572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166666626930237,"y":0.6789916157722473},{"x":0.9119047522544861,"y":0.6789916157722473},{"x":0.9119047522544861,"y":0.707563042640686},{"x":0.8166666626930237,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.8166666626930237,0.6789916157722473,0.9119047522544861,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7833333611488342,"y":0.6789916157722473},{"x":0.8071428537368774,"y":0.6789916157722473},{"x":0.8071428537368774,"y":0.707563042640686},{"x":0.7833333611488342,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تی","boundary":[0.7833333611488342,0.6789916157722473,0.8071428537368774,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523809671401978,"y":0.6789916157722473},{"x":0.7809523940086365,"y":0.6789916157722473},{"x":0.7809523940086365,"y":0.707563042640686},{"x":0.7523809671401978,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7523809671401978,0.6789916157722473,0.7809523940086365,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.6789916157722473},{"x":0.7476190328598022,"y":0.6789916157722473},{"x":0.7476190328598022,"y":0.707563042640686},{"x":0.699999988079071,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استار","boundary":[0.699999988079071,0.6789916157722473,0.7476190328598022,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357142925262451,"y":0.6789916157722473},{"x":0.6928571462631226,"y":0.6789916157722473},{"x":0.6928571462631226,"y":0.707563042640686},{"x":0.6357142925262451,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بریتانیا","boundary":[0.6357142925262451,0.6789916157722473,0.6928571462631226,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6789916157722473},{"x":0.6261904835700989,"y":0.6789916157722473},{"x":0.6261904835700989,"y":0.707563042640686},{"x":0.5714285969734192,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.5714285969734192,0.6789916157722473,0.6261904835700989,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5190476179122925,"y":0.6789916157722473},{"x":0.5642856955528259,"y":0.6789916157722473},{"x":0.5642856955528259,"y":0.707563042640686},{"x":0.5190476179122925,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5190476179122925,0.6789916157722473,0.5642856955528259,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.6789916157722473},{"x":0.5095238089561462,"y":0.6789916157722473},{"x":0.5095238089561462,"y":0.707563042640686},{"x":0.47857141494750977,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.47857141494750977,0.6789916157722473,0.5095238089561462,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43095237016677856,"y":0.6789916157722473},{"x":0.4690476059913635,"y":0.6789916157722473},{"x":0.4690476059913635,"y":0.707563042640686},{"x":0.43095237016677856,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفته","boundary":[0.43095237016677856,0.6789916157722473,0.4690476059913635,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40714284777641296,"y":0.6789916157722473},{"x":0.4214285612106323,"y":0.6789916157722473},{"x":0.4214285612106323,"y":0.707563042640686},{"x":0.40714284777641296,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40714284777641296,0.6789916157722473,0.4214285612106323,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619047701358795,"y":0.6789916157722473},{"x":0.3976190388202667,"y":0.6789916157722473},{"x":0.3976190388202667,"y":0.707563042640686},{"x":0.3619047701358795,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.3619047701358795,0.6789916157722473,0.3976190388202667,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047619163990021,"y":0.6789916157722473},{"x":0.3523809611797333,"y":0.6789916157722473},{"x":0.3523809611797333,"y":0.707563042640686},{"x":0.3047619163990021,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروند","boundary":[0.3047619163990021,0.6789916157722473,0.3523809611797333,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6789916157722473},{"x":0.29523810744285583,"y":0.6789916157722473},{"x":0.29523810744285583,"y":0.707563042640686},{"x":0.2857142984867096,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2857142984867096,0.6789916157722473,0.29523810744285583,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380952537059784,"y":0.6789916157722473},{"x":0.27619048953056335,"y":0.6789916157722473},{"x":0.27619048953056335,"y":0.707563042640686},{"x":0.22380952537059784,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.22380952537059784,0.6789916157722473,0.27619048953056335,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.6789916157722473},{"x":0.2142857164144516,"y":0.6789916157722473},{"x":0.2142857164144516,"y":0.707563042640686},{"x":0.1547619104385376,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.1547619104385376,0.6789916157722473,0.2142857164144516,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190476268529892,"y":0.6789916157722473},{"x":0.14523810148239136,"y":0.6789916157722473},{"x":0.14523810148239136,"y":0.707563042640686},{"x":0.11190476268529892,"y":0.707563042640686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.11190476268529892,0.6789916157722473,0.14523810148239136,0.707563042640686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8999999761581421,"y":0.7176470756530762},{"x":0.9119047522544861,"y":0.7176470756530762},{"x":0.9119047522544861,"y":0.7428571581840515},{"x":0.8999999761581421,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8999999761581421,0.7176470756530762,0.9119047522544861,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8452380895614624,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8880952596664429,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8880952596664429,"y":0.7428571581840515},{"x":0.8452380895614624,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.8452380895614624,0.7176470756530762,0.8880952596664429,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8023809790611267,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8404762148857117,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8404762148857117,"y":0.7428571581840515},{"x":0.8023809790611267,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.8023809790611267,0.7176470756530762,0.8404762148857117,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7976190447807312,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7976190447807312,"y":0.7428571581840515},{"x":0.7928571701049805,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7928571701049805,0.7176470756530762,0.7976190447807312,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7833333611488342,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7833333611488342,"y":0.7428571581840515},{"x":0.738095223903656,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.738095223903656,0.7176470756530762,0.7833333611488342,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095237970352173,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7285714149475098,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7285714149475098,"y":0.7428571581840515},{"x":0.7095237970352173,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7095237970352173,0.7176470756530762,0.7285714149475098,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690475940704346,"y":0.7176470756530762},{"x":0.699999988079071,"y":0.7176470756530762},{"x":0.699999988079071,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6690475940704346,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باره","boundary":[0.6690475940704346,0.7176470756530762,0.699999988079071,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6166666746139526,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6619047522544861,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6619047522544861,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6166666746139526,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.6166666746139526,0.7176470756530762,0.6619047522544861,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6047618985176086,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6047618985176086,"y":0.7428571581840515},{"x":0.5476190447807312,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5476190447807312,0.7176470756530762,0.6047618985176086,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4952380955219269,"y":0.7176470756530762},{"x":0.538095235824585,"y":0.7176470756530762},{"x":0.538095235824585,"y":0.7428571581840515},{"x":0.4952380955219269,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4952380955219269,0.7176470756530762,0.538095235824585,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7176470756530762},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7176470756530762},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7428571581840515},{"x":0.4761904776096344,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4761904776096344,0.7176470756530762,0.48571428656578064,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.7176470756530762},{"x":0.46666666865348816,"y":0.7176470756530762},{"x":0.46666666865348816,"y":0.7428571581840515},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محلی","boundary":[0.4166666567325592,0.7176470756530762,0.46666666865348816,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619047701358795,"y":0.7176470756530762},{"x":0.4047619104385376,"y":0.7176470756530762},{"x":0.4047619104385376,"y":0.7428571581840515},{"x":0.3619047701358795,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.3619047701358795,0.7176470756530762,0.4047619104385376,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33095237612724304,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3523809611797333,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3523809611797333,"y":0.7428571581840515},{"x":0.33095237612724304,"y":0.7428571581840515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.33095237612724304,0.7176470756530762,0.3523809611797333,0.7428571581840515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28333333134651184,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3214285671710968,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3214285671710968,"y":0.7428571581840515},{"x":0.283