ویژگیهای زیستی درختان کنار در ایران و معرفی سایر گونه‌های جنس Ziziphus ویژگیهای زیستی درختان کنار در ایران و معرفی سایر گونه‌های جنس Ziziphus

توضیحات

جنس Ziziphus متعلق به خانواده Rhamnaceae با نامهای فارسی تنگرس، سنجد تلخ یا خولان است. این جنس حدود 100 گونه درختی یا بوته ای برگ ریز و همیشه سبز دارد که در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده است. برخی از گونه ها مثل Z. mauritiana و Z. jujube در تمام نقاط دنیا پراکنده شده اند؛ در حالی که سایر گونه ها مثل Z. nummularia, Z.spina-christi و Z. mucronata محدود به ناحیه مشخصی هستند…,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":588,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3d93d0387c8e6f7c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/pErCwhbROsixhvvR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/mEOLmkBsAjNGOxvZ.jpg","blurred":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/oAmWmrBLYBJUHuIc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00023570449632590287,0.9986894286901009,0.9991975699558394]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.529411792755127,0.20665083825588226,0.5411764979362488,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22209025919437408},{"x":0.49915966391563416,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5008403658866882,0.20665083825588226,0.5210084319114685,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4588235318660736,0.20546318590641022,0.4924369752407074,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4538235318660736,0.1984631859064102,0.5461764979362488,0.23027791154384614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.48571428656578064,0.3147268295288086,0.5966386795043945,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34085512161254883},{"x":0.40336135029792786,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.40336135029792786,0.3147268295288086,0.4739495813846588,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.5529412031173706,0.35629454255104065,0.6773109436035156,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.4739495813846588,0.35629454255104065,0.5394958257675171,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.35629454255104065},{"x":0.462184876203537,"y":0.35629454255104065},{"x":0.462184876203537,"y":0.3954869210720062},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42184874415397644,0.35629454255104065,0.462184876203537,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4100840389728546,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3954869210720062},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.32436975836753845,0.35629454255104065,0.4100840389728546,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.41092637181282043,0.7747899293899536,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6638655662536621,0.4097387194633484,0.7478991746902466,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.5932773351669312,0.4097387194633484,0.6504201889038086,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5226891040802002,0.4097387194633484,0.5764706134796143,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4418052136898041},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.47058823704719543,0.4097387194633484,0.5109243988990784,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4097387194633484},{"x":0.440336138010025,"y":0.4097387194633484},{"x":0.440336138010025,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.3680672347545624,0.4097387194633484,0.440336138010025,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.2235294133424759,0.40855106711387634,0.3529411852359772,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2185294133424759,0.3077268295288086,0.7797899293899536,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5142857432365417,0.6080760359764099,0.5731092691421509,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.6080760359764099,0.5042017102241516,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6057007312774658},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6068883538246155},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6330166459083557},{"x":0.440336138010025,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4436974823474884,0.6057007312774658,0.48403361439704895,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6045130491256714},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6306413412094116},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4268907606601715,0.6045130491256714,0.4319327771663666,0.6306413412094116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6365795731544495},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4218907606601715,0.5975130491256714,0.5764285969734192,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.646080732345581},{"x":0.6201680898666382,"y":0.646080732345581},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5747899413108826,0.646080732345581,0.6201680898666382,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.646080732345581},{"x":0.5663865804672241,"y":0.646080732345581},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.45210084319114685,0.646080732345581,0.5663865804672241,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.646080732345581},{"x":0.440336138010025,"y":0.646080732345581},{"x":0.440336138010025,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.3798319399356842,0.646080732345581,0.440336138010025,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6201680898666382,"y":0.646080732345581},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3748319399356842,0.6378931097984314,0.6251680898666382,0.6756460971832275],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/NWeztSLPJiRNKELo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/GbLbXFwACaqhqSUP.jpg","blurred":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/gyAjQXQtjERREWOD.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.000247831859973946,0.9987476505017748,0.9989692633115884]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5359477400779724,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسمه","boundary":[0.5032680034637451,0.20328283309936523,0.5359477400779724,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.20328283309936523},{"x":0.49673202633857727,"y":0.20328283309936523},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعالي","boundary":[0.4624182879924774,0.20328283309936523,0.49673202633857727,0.2222222238779068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5359477400779724,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4574182879924774,0.19628283309936523,0.5409477400779724,0.2292222238779068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7598039507865906,"y":0.26893940567970276},{"x":0.7107843160629272,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.7107843160629272,0.2525252401828766,0.7598039507865906,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7614378929138184,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمد","boundary":[0.7320261597633362,0.27398988604545593,0.7614378929138184,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7238562107086182,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7238562107086182,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7156862616539001,0.27398988604545593,0.7238562107086182,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7091503143310547,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6699346303939819,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.6699346303939819,0.27398988604545593,0.7091503143310547,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6633986830711365,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.6176470518112183,0.27398988604545593,0.6633986830711365,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6111111044883728,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5996732115745544,0.27398988604545593,0.6111111044883728,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.27398988604545593},{"x":0.593137264251709,"y":0.27398988604545593},{"x":0.593137264251709,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5784313678741455,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5784313678741455,0.27398988604545593,0.593137264251709,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5702614188194275,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمري","boundary":[0.5326797366142273,0.27398988604545593,0.5702614188194275,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5261437892913818,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5196078419685364,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5196078419685364,0.27398988604545593,0.5261437892913818,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5130718946456909,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرصتي","boundary":[0.4673202633857727,0.27398988604545593,0.5130718946456909,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.27272728085517883},{"x":0.46078431606292725,"y":0.27272728085517883},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2916666567325592},{"x":0.43790850043296814,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عطا","boundary":[0.43790850043296814,0.27272728085517883,0.46078431606292725,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4313725531101227,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2916666567325592},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرمود","boundary":[0.39542484283447266,0.27272728085517883,0.4313725531101227,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3888888955116272,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3741829991340637,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3741829991340637,0.27272728085517883,0.3888888955116272,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.27272728085517883},{"x":0.36764705181121826,"y":0.27272728085517883},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3153594732284546,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.3153594732284546,0.27272728085517883,0.36764705181121826,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.27272728085517883},{"x":0.30882352590560913,"y":0.27272728085517883},{"x":0.30882352590560913,"y":0.2904040515422821},{"x":0.29901960492134094,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29901960492134094,0.27272728085517883,0.30882352590560913,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2924836575984955,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2924836575984955,"y":0.2904040515422821},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.23856209218502045,0.27272728085517883,0.2924836575984955,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7598039507865906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3194444477558136},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7401960492134094,0.30050504207611084,0.7598039507865906,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.30050504207611084},{"x":0.733660101890564,"y":0.30050504207611084},{"x":0.733660101890564,"y":0.3194444477558136},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.7107843160629272,0.30050504207611084,0.733660101890564,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7042483687400818,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6977124214172363,0.30050504207611084,0.7042483687400818,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6895424723625183,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6699346303939819,0.30050504207611084,0.6895424723625183,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6699346303939819,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.30050504207611084,0.6699346303939819,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6584967374801636,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6045751571655273,0.30050504207611084,0.6584967374801636,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5947712659835815,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.5604575276374817,0.30050504207611084,0.5947712659835815,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5539215803146362,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.5130718946456909,0.30050504207611084,0.5539215803146362,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5049019455909729,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.4771241843700409,0.30050504207611084,0.5049019455909729,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.30050504207611084},{"x":0.47058823704719543,"y":0.30050504207611084},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4444444477558136,0.30050504207611084,0.47058823704719543,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4362744987010956,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4264705777168274,0.30050504207611084,0.4362744987010956,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.30050504207611084},{"x":0.41830065846443176,"y":0.30050504207611084},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3194444477558136},{"x":0.3758170008659363,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسجام","boundary":[0.3758170008659363,0.30050504207611084,0.41830065846443176,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3692810535430908,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3194444477558136},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخشیده","boundary":[0.3202614486217499,0.30050504207611084,0.3692810535430908,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3137255012989044,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3194444477558136},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3055555522441864,0.30050504207611084,0.3137255012989044,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.30050504207611084},{"x":0.29901960492134094,"y":0.30050504207611084},{"x":0.29901960492134094,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2875817120075226,0.30050504207611084,0.29901960492134094,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.30050504207611084},{"x":0.27941176295280457,"y":0.30050504207611084},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3194444477558136},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارتي","boundary":[0.23856209218502045,0.30050504207611084,0.27941176295280457,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3459596037864685},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترنج","boundary":[0.7140522599220276,0.32702019810676575,0.7598039507865906,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهشهاي","boundary":[0.6372548937797546,0.32702019810676575,0.7058823704719543,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6307189464569092,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6029411554336548,0.32702019810676575,0.6307189464569092,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5964052081108093,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5816993713378906,0.32702019810676575,0.5964052081108093,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5718954205513,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5718954205513,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5261437892913818,0.32702019810676575,0.5718954205513,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5277777910232544,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3459596037864685},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.49673202633857727,0.32702019810676575,0.5277777910232544,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.32702019810676575},{"x":0.48856207728385925,"y":0.32702019810676575},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3459596037864685},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"طبيعي","boundary":[0.44281044602394104,0.32702019810676575,0.48856207728385925,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.32702019810676575},{"x":0.4362744987010956,"y":0.32702019810676575},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3937908411026001,0.32702019810676575,0.4362744987010956,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3937908411026001,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3888888955116272,0.32702019810676575,0.3937908411026001,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.32702019810676575},{"x":0.38235294818878174,"y":0.32702019810676575},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3660130798816681,0.32702019810676575,0.38235294818878174,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3611111044883728,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3459596037864685},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"محوریت","boundary":[0.29738563299179077,0.32702019810676575,0.3611111044883728,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.32702019810676575},{"x":0.28921568393707275,"y":0.32702019810676575},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3459596037864685},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"يكي","boundary":[0.2549019753932953,0.32702019810676575,0.28921568393707275,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.32702019810676575},{"x":0.24836601316928864,"y":0.32702019810676575},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3459596037864685},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23856209218502045,0.32702019810676575,0.24836601316928864,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنسهاي","boundary":[0.7058823704719543,0.35227271914482117,0.7598039507865906,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6993464231491089,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گياهي","boundary":[0.6601307392120361,0.35227271914482117,0.6993464231491089,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6519607901573181,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6307189464569092,0.35227271914482117,0.6519607901573181,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6225489974021912,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6078431606292725,0.35227271914482117,0.6225489974021912,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.35227271914482117},{"x":0.601307213306427,"y":0.35227271914482117},{"x":0.601307213306427,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5653594732284546,0.35227271914482117,0.601307213306427,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5571895241737366,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3712121248245239},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گرمسیری","boundary":[0.48856207728385925,0.35227271914482117,0.5571895241737366,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4820261299610138,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3712121248245239},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47549018263816833,0.35227271914482117,0.4820261299610138,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.35227271914482117},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35227271914482117},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3712121248245239},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.43300652503967285,0.35227271914482117,0.47058823704719543,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4362744987010956,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3712121248245239},{"x":0.370915025472641,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گرمسیري","boundary":[0.370915025472641,0.35227271914482117,0.4362744987010956,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.35227271914482117},{"x":0.35947713255882263,"y":0.35227271914482117},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ايران","boundary":[0.3235294222831726,0.35227271914482117,0.35947713255882263,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.35227271914482117},{"x":0.31699347496032715,"y":0.35227271914482117},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3712121248245239},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30718955397605896,0.35227271914482117,0.31699347496032715,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3006536066532135,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2826797366142273,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2826797366142273,0.35227271914482117,0.3006536066532135,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.35227271914482117},{"x":0.27614378929138184,"y":0.35227271914482117},{"x":0.27614378929138184,"y":0.3712121248245239},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.23856209218502045,0.35227271914482117,0.27614378929138184,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7614378929138184,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7598039507865906,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7222222089767456,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحریر","boundary":[0.7222222089767456,0.38005051016807556,0.7598039507865906,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7156862616539001,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6683006286621094,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"درآورند","boundary":[0.6683006286621094,0.3787878751754761,0.7140522599220276,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6666666865348816,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6601307392120361,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6617646813392639,0.3787878751754761,0.6666666865348816,0.39646464586257935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.25},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7614378929138184,"y":0.39772728085517883},{"x":0.23692810535430908,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23356209218502044,0.243,0.7664378929138184,0.40472728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7369281053543091,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7369281053543091,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6960784196853638,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شرايط","boundary":[0.6960784196853638,0.40656566619873047,0.7369281053543091,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6895424723625183,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6895424723625183,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6519607901573181,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خشك","boundary":[0.6519607901573181,0.40656566619873047,0.6895424723625183,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6421568393707275,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6421568393707275,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6339869499206543,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6339869499206543,0.40656566619873047,0.6421568393707275,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6274510025978088,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6274510025978088,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5898692607879639,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.5898692607879639,0.40656566619873047,0.6274510025978088,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5816993713378906,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5816993713378906,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5490196347236633,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.5490196347236633,0.40656566619873047,0.5816993713378906,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5408496856689453,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5408496856689453,"y":0.42424243688583374},{"x":0.529411792755127,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.529411792755127,0.40656566619873047,0.5408496856689453,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5228758454322815,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5228758454322815,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4901960790157318,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4901960790157318,0.40656566619873047,0.5228758454322815,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.40782827138900757},{"x":0.4820261299610138,"y":0.40782827138900757},{"x":0.4820261299610138,"y":0.42424243688583374},{"x":0.44281044602394104,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.44281044602394104,0.40782827138900757,0.4820261299610138,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.40782827138900757},{"x":0.4346405267715454,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4346405267715454,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3888888955116272,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بومهای","boundary":[0.3888888955116272,0.40782827138900757,0.4346405267715454,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.40782827138900757},{"x":0.38235294818878174,"y":0.40782827138900757},{"x":0.38235294818878174,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3529411852359772,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3529411852359772,0.40782827138900757,0.38235294818878174,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.40782827138900757},{"x":0.3464052379131317,"y":0.40782827138900757},{"x":0.3464052379131317,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3382352888584137,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3382352888584137,0.40782827138900757,0.3464052379131317,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.40782827138900757},{"x":0.33169934153556824,"y":0.40782827138900757},{"x":0.33169934153556824,"y":0.42550504207611084},{"x":0.2826797366142273,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.2826797366142273,0.40782827138900757,0.33169934153556824,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.40782827138900757},{"x":0.27450981736183167,"y":0.40782827138900757},{"x":0.27450981736183167,"y":0.42550504207611084},{"x":0.23692810535430908,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.23692810535430908,0.40782827138900757,0.27450981736183167,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7565359473228455,"y":0.45202019810676575},{"x":0.733660101890564,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.733660101890564,0.4318181872367859,0.7565359473228455,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7254902124404907,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7075163125991821,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.7075163125991821,0.4318181872367859,0.7254902124404907,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6977124214172363,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6666666865348816,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومي","boundary":[0.6666666865348816,0.4318181872367859,0.6977124214172363,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6584967374801636,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6503267884254456,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6503267884254456,0.4318181872367859,0.6584967374801636,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6454248428344727,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5996732115745544,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگار","boundary":[0.5996732115745544,0.4318181872367859,0.6454248428344727,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.4318181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.4318181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5800653696060181,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5800653696060181,0.4318181872367859,0.593137264251709,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5702614188194275,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5539215803146362,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5539215803146362,0.4318181872367859,0.5702614188194275,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5441176295280457,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5114378929138184,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5114378929138184,0.4318181872367859,0.5441176295280457,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4318181872367859},{"x":0.508169949054718,"y":0.4318181872367859},{"x":0.508169949054718,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5032680034637451,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5032680034637451,0.4318181872367859,0.508169949054718,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4950980246067047,"y":0.45202019810676575},{"x":0.45588234066963196,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.45588234066963196,0.4318181872367859,0.4950980246067047,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4318181872367859},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4318181872367859},{"x":0.44607841968536377,"y":0.45202019810676575},{"x":0.44117647409439087,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44117647409439087,0.4318181872367859,0.44607841968536377,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4313725531101227,"y":0.45202019810676575},{"x":0.39542484283447266,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.39542484283447266,0.4318181872367859,0.4313725531101227,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3888888955116272,"y":0.45202019810676575},{"x":0.3480392098426819,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.3480392098426819,0.4318181872367859,0.3888888955116272,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3415032625198364,"y":0.45202019810676575},{"x":0.3186274468898773,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قانع","boundary":[0.3186274468898773,0.4318181872367859,0.3415032625198364,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.4318181872367859},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4318181872367859},{"x":0.31699347496032715,"y":0.45202019810676575},{"x":0.31209149956703186,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31209149956703186,0.4318181872367859,0.31699347496032715,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4318181872367859},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4318181872367859},{"x":0.30392158031463623,"y":0.45202019810676575},{"x":0.27124184370040894,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.27124184370040894,0.4318181872367859,0.30392158031463623,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2647058963775635,"y":0.45202019810676575},{"x":0.258169949054718,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.258169949054718,0.4318181872367859,0.2647058963775635,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4318181872367859},{"x":0.25,"y":0.4318181872367859},{"x":0.25,"y":0.45202019810676575},{"x":0.23856209218502045,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.23856209218502045,0.4318181872367859,0.25,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7598039507865906,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7140522599220276,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراوت","boundary":[0.7140522599220276,0.4570707082748413,0.7598039507865906,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7075163125991821,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6977124214172363,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6977124214172363,0.4570707082748413,0.7075163125991821,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6895424723625183,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6617646813392639,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.6617646813392639,0.4570707082748413,0.6895424723625183,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6552287340164185,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6437908411026001,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6437908411026001,0.4570707082748413,0.6552287340164185,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6045751571655273,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6045751571655273,0.4570707082748413,0.6372548937797546,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5964052081108093,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5588235259056091,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.5588235259056091,0.4570707082748413,0.5964052081108093,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5522875785827637,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5441176295280457,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5441176295280457,0.4570707082748413,0.5522875785827637,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5359477400779724,"y":0.47853535413742065},{"x":0.49836599826812744,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.49836599826812744,0.4570707082748413,0.5359477400779724,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4950980246067047,"y":0.47853535413742065},{"x":0.47875815629959106,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.47875815629959106,0.4570707082748413,0.4950980246067047,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.4570707082748413},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4570707082748413},{"x":0.47385621070861816,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4444444477558136,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.4444444477558136,0.4570707082748413,0.47385621070861816,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.4570707082748413},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4570707082748413},{"x":0.44281044602394104,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4362744987010956,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.4570707082748413,0.44281044602394104,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4297385513782501,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4019607901573181,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4019607901573181,0.4570707082748413,0.4297385513782501,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4019607901573181,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.3692810535430908,0.4570707082748413,0.4019607901573181,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3611111044883728,"y":0.47853535413742065},{"x":0.31699347496032715,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گياهي","boundary":[0.31699347496032715,0.4570707082748413,0.3611111044883728,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.4570707082748413},{"x":0.30882352590560913,"y":0.4570707082748413},{"x":0.30882352590560913,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2598039209842682,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.2598039209842682,0.4570707082748413,0.30882352590560913,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4570707082748413},{"x":0.25163400173187256,"y":0.4570707082748413},{"x":0.25163400173187256,"y":0.47853535413742065},{"x":0.23856209218502045,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23856209218502045,0.4570707082748413,0.25163400173187256,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4848484992980957},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4848484992980957},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7140522599220276,0.4848484992980957,0.7598039507865906,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.4848484992980957},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4848484992980957},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5037878751754761},{"x":0.673202633857727,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناب","boundary":[0.673202633857727,0.4848484992980957,0.7058823704719543,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6584967374801636,0.4848484992980957,0.6666666865348816,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.6176470518112183,0.4848484992980957,0.6519607901573181,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5037878751754761},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.5473856329917908,0.4848484992980957,0.6094771027565002,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5037878751754761},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5261437892913818,0.4848484992980957,0.5408496856689453,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5037878751754761},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمترین","boundary":[0.4673202633857727,0.4848484992980957,0.5196078419685364,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4848484992980957},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4848484992980957},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5037878751754761},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4395424723625183,0.4848484992980957,0.4591503143310547,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.4848484992980957},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4848484992980957},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5037878751754761},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41830065846443176,0.4848484992980957,0.4313725531101227,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.4848484992980957},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4848484992980957},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5037878751754761},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.3660130798816681,0.4848484992980957,0.41013070940971375,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.4848484992980957},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4848484992980957},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5037878751754761},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنوبي","boundary":[0.31209149956703186,0.4848484992980957,0.35947713255882263,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.4848484992980957},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4848484992980957},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5037878751754761},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2630718946456909,0.4848484992980957,0.3055555522441864,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.4848484992980957},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4848484992980957},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5037878751754761},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23692810535430908,0.4848484992980957,0.25653594732284546,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.7124183177947998,0.5101010203361511,0.7598039507865906,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.6813725233078003,0.5101010203361511,0.7058823704719543,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معروف","boundary":[0.6290849447250366,0.5101010203361511,0.6748365759849548,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6078431606292725,0.5113636255264282,0.6241829991340637,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5718954205513,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.5718954205513,0.5113636255264282,0.6045751571655273,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5473856329917908,0.5113636255264282,0.5620915293693542,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمرة","boundary":[0.5049019455909729,0.5113636255264282,0.5408496856689453,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.5113636255264282},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5113636255264282},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"همين","boundary":[0.4591503143310547,0.5113636255264282,0.49836599826812744,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.5113636255264282},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5113636255264282},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گياهان","boundary":[0.4035947620868683,0.5113636255264282,0.45261436700820923,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3970588147640228,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3970588147640228,"y":0.5315656661987305},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.33496731519699097,0.5113636255264282,0.3970588147640228,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5113636255264282},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5113636255264282},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5315656661987305},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مي","boundary":[0.30228757858276367,0.5113636255264282,0.32679739594459534,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2630718946456909,0.5113636255264282,0.2957516312599182,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.5113636255264282,0.2630718946456909,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5315656661987305},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23856209218502045,0.5113636255264282,0.25163400173187256,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7598039507865906,"y":0.558080792427063},{"x":0.7222222089767456,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.7222222089767456,0.5391414165496826,0.7598039507865906,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7156862616539001,"y":0.558080792427063},{"x":0.6748365759849548,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنوبي","boundary":[0.6748365759849548,0.5391414165496826,0.7156862616539001,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6666666865348816,"y":0.558080792427063},{"x":0.6323529481887817,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6323529481887817,0.5391414165496826,0.6666666865348816,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6241829991340637,"y":0.558080792427063},{"x":0.6127451062202454,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6127451062202454,0.5391414165496826,0.6241829991340637,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6062091588973999,"y":0.558080792427063},{"x":0.5816993713378906,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رغم","boundary":[0.5816993713378906,0.5391414165496826,0.6062091588973999,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5735294222831726,"y":0.558080792427063},{"x":0.49346405267715454,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محدوديتهاي","boundary":[0.49346405267715454,0.5391414165496826,0.5735294222831726,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4869281053543091,"y":0.558080792427063},{"x":0.4575163424015045,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4575163424015045,0.5391414165496826,0.4869281053543091,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.5391414165496826},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5391414165496826},{"x":0.45098039507865906,"y":0.558080792427063},{"x":0.4297385513782501,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4297385513782501,0.5391414165496826,0.45098039507865906,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.5391414165496826},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5391414165496826},{"x":0.42320260405540466,"y":0.558080792427063},{"x":0.41503268480300903,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41503268480300903,0.5391414165496826,0.42320260405540466,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4084967374801636,"y":0.558080792427063},{"x":0.37745097279548645,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاك","boundary":[0.37745097279548645,0.5391414165496826,0.4084967374801636,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.5391414165496826},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5391414165496826},{"x":0.3692810535430908,"y":0.558080792427063},{"x":0.36274510622024536,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36274510622024536,0.5391414165496826,0.3692810535430908,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.5391414165496826},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5391414165496826},{"x":0.35457515716552734,"y":0.558080792427063},{"x":0.3251633942127228,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.3251633942127228,0.5391414165496826,0.35457515716552734,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.5391414165496826},{"x":0.3153594732284546,"y":0.5391414165496826},{"x":0.3153594732284546,"y":0.558080792427063},{"x":0.2826797366142273,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.2826797366142273,0.5391414165496826,0.3153594732284546,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5391414165496826},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5391414165496826},{"x":0.27450981736183167,"y":0.558080792427063},{"x":0.23856209218502045,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.23856209218502045,0.5391414165496826,0.27450981736183167,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.564393937587738},{"x":0.7598039507865906,"y":0.564393937587738},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5845959782600403},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.7254902124404907,0.564393937587738,0.7598039507865906,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.564393937587738},{"x":0.7189542651176453,"y":0.564393937587738},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6830065250396729,0.564393937587738,0.7189542651176453,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.564393937587738},{"x":0.6748365759849548,"y":0.564393937587738},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6633986830711365,0.564393937587738,0.6748365759849548,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.564393937587738},{"x":0.6584967374801636,"y":0.564393937587738},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بارش","boundary":[0.6323529481887817,0.564393937587738,0.6584967374801636,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.564393937587738},{"x":0.6241829991340637,"y":0.564393937587738},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6192810535430908,0.564393937587738,0.6241829991340637,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.564393937587738},{"x":0.6111111044883728,"y":0.564393937587738},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.5653594732284546,0.564393937587738,0.6111111044883728,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.564393937587738},{"x":0.5588235259056091,"y":0.564393937587738},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.5343137383460999,0.564393937587738,0.5588235259056091,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.564393937587738},{"x":0.529411792755127,"y":0.564393937587738},{"x":0.529411792755127,"y":0.5845959782600403},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توانسته","boundary":[0.4852941036224365,0.564393937587738,0.529411792755127,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.564393937587738},{"x":0.48366013169288635,"y":0.564393937587738},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5845959782600403},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4689542353153229,0.564393937587738,0.48366013169288635,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.564393937587738},{"x":0.4575163424015045,"y":0.564393937587738},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5845959782600403},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.42320260405540466,0.564393937587738,0.4575163424015045,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.564393937587738},{"x":0.4166666567325592,"y":0.564393937587738},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5845959782600403},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.40522876381874084,0.564393937587738,0.4166666567325592,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.564393937587738},{"x":0.3986928164958954,"y":0.564393937587738},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5845959782600403},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.36764705181121826,0.564393937587738,0.3986928164958954,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.564393937587738},{"x":0.3611111044883728,"y":0.564393937587738},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5845959782600403},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنگلهاي","boundary":[0.2957516312599182,0.564393937587738,0.3611111044883728,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.564393937587738},{"x":0.28921568393707275,"y":0.564393937587738},{"x":0.28921568393707275,"y":0.5845959782600403},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"طبيعي","boundary":[0.24346405267715454,0.564393937587738,0.28921568393707275,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.564393937587738},{"x":0.2450980395078659,"y":0.564393937587738},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5845959782600403},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23856209218502045,0.564393937587738,0.2450980395078659,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6098484992980957},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.7124183177947998,0.5896464586257935,0.7598039507865906,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6683006286621094,0.5896464586257935,0.7058823704719543,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محيطي","boundary":[0.6209150552749634,0.5896464586257935,0.6633986830711365,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5718954205513,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.5718954205513,0.5896464586257935,0.6111111044883728,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5620915293693542,0.5896464586257935,0.5702614188194275,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5326797366142273,0.5896464586257935,0.5424836874008179,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5147058963775635,0.5896464586257935,0.5261437892913818,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5896464586257935},{"x":0.508169949054718,"y":0.5896464586257935},{"x":0.508169949054718,"y":0.6098484992980957},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4722222089767456,0.5896464586257935,0.508169949054718,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.5896464586257935},{"x":0.46405228972435,"y":0.5896464586257935},{"x":0.46405228972435,"y":0.6098484992980957},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4395424723625183,0.5896464586257935,0.46405228972435,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5896464586257935},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5896464586257935},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6098484992980957},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.3888888955116272,0.5896464586257935,0.43300652503967285,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5896464586257935},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5896464586257935},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6098484992980957},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38562092185020447,0.5896464586257935,0.39052286744117737,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5896464586257935},{"x":0.379084974527359,"y":0.5896464586257935},{"x":0.379084974527359,"y":0.6098484992980957},{"x":0.29738563299179077,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.29738563299179077,0.5896464586257935,0.379084974527359,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5896464586257935},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5896464586257935},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6098484992980957},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.23692810535430908,0.5896464586257935,0.2908496856689453,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7042483687400818,0.6161616444587708,0.7598039507865906,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.6519607901573181,0.6161616444587708,0.6977124214172363,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6388888955116272,0.6161616444587708,0.6454248428344727,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5996732115745544,0.6161616444587708,0.6323529481887817,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.6161616444587708},{"x":0.593137264251709,"y":0.6161616444587708},{"x":0.593137264251709,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5571895241737366,0.6161616444587708,0.593137264251709,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5424836874008179,0.6161616444587708,0.5522875785827637,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6363636255264282},{"x":0.508169949054718,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درك","boundary":[0.508169949054718,0.6161616444587708,0.5359477400779724,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژرف","boundary":[0.4673202633857727,0.6161616444587708,0.5,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.6161616444587708},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6161616444587708},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4542483687400818,0.6161616444587708,0.4624182879924774,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.6161616444587708},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6161616444587708},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6363636255264282},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگرش","boundary":[0.40032678842544556,0.6161616444587708,0.44771242141723633,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6161616444587708},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6161616444587708},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.3529411852359772,0.6161616444587708,0.3921568691730499,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.6161616444587708},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6161616444587708},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3382352888584137,0.6161616444587708,0.3464052379131317,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.6161616444587708},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6161616444587708},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6363636255264282},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.2826797366142273,0.6161616444587708,0.33006536960601807,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6161616444587708},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6161616444587708},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6363636255264282},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.23856209218502045,0.6161616444587708,0.27450981736183167,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6641414165496826},{"x":0.741830050945282,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.741830050945282,0.6439393758773804,0.7598039507865906,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6439393758773804},{"x":0.733660101890564,"y":0.6439393758773804},{"x":0.733660101890564,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6928104758262634,0.6439393758773804,0.733660101890564,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6715686321258545,0.6439393758773804,0.6846405267715454,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6160130500793457,0.6439393758773804,0.6633986830711365,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5980392098426819,0.6439393758773804,0.6078431606292725,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5620915293693542,0.6439393758773804,0.5915032625198364,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5326797366142273,0.6439393758773804,0.5539215803146362,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6641414165496826},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.49346405267715454,0.6439393758773804,0.5261437892913818,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6439393758773804},{"x":0.491830050945282,"y":0.6439393758773804},{"x":0.491830050945282,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4869281053543091,0.6439393758773804,0.491830050945282,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.6439393758773804},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6439393758773804},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4689542353153229,0.6439393758773804,0.47875815629959106,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سالهاي","boundary":[0.4166666567325592,0.6439393758773804,0.4624182879924774,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.6439393758773804},{"x":0.41013070940971375,"y":0.6439393758773804},{"x":0.41013070940971375,"y":0.6641414165496826},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.39052286744117737,0.6439393758773804,0.41013070940971375,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6439393758773804},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6439393758773804},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.3529411852359772,0.6439393758773804,0.38235294818878174,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.6439393758773804},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6439393758773804},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6641414165496826},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.30228757858276367,0.6439393758773804,0.3480392098426819,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6439393758773804},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6439393758773804},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6641414165496826},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.2401960790157318,0.6439393758773804,0.29411765933036804,0.6641414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6641414165496826},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23192810535430908,0.39956566619873046,0.7664378929138184,0.6711414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7450980544090271,"y":0.689393937587738},{"x":0.7058823704719543,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.6704545617103577,0.7450980544090271,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6977124214172363,"y":0.689393937587738},{"x":0.6372548937797546,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ويژگيهاي","boundary":[0.6372548937797546,0.6704545617103577,0.6977124214172363,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6307189464569092,"y":0.689393937587738},{"x":0.5898692607879639,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زيستي","boundary":[0.5898692607879639,0.6704545617103577,0.6307189464569092,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5816993713378906,"y":0.689393937587738},{"x":0.563725471496582,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.563725471496582,0.6704545617103577,0.5816993713378906,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5555555820465088,"y":0.689393937587738},{"x":0.508169949054718,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.508169949054718,0.6704545617103577,0.5555555820465088,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.689393937587738},{"x":0.491830050945282,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.491830050945282,0.6704545617103577,0.5016340017318726,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.6704545617103577},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6704545617103577},{"x":0.48366013169288635,"y":0.689393937587738},{"x":0.44607841968536377,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.44607841968536377,0.6704545617103577,0.48366013169288635,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.6704545617103577},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6704545617103577},{"x":0.4395424723625183,"y":0.689393937587738},{"x":0.41503268480300903,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.41503268480300903,0.6704545617103577,0.4395424723625183,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.6704545617103577},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6704545617103577},{"x":0.4084967374801636,"y":0.689393937587738},{"x":0.4019607901573181,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4019607901573181,0.6704545617103577,0.4084967374801636,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3937908411026001,"y":0.689393937587738},{"x":0.32189542055130005,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستاوردها","boundary":[0.32189542055130005,0.6704545617103577,0.3937908411026001,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3153594732284546,"y":0.689393937587738},{"x":0.30882352590560913,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30882352590560913,0.6704545617103577,0.3153594732284546,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3006536066532135,"y":0.689393937587738},{"x":0.23856209218502045,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.23856209218502045,0.6704545617103577,0.3006536066532135,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7159090638160706},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.7254902124404907,0.6982323527336121,0.7598039507865906,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارزشمندي","boundary":[0.6519607901573181,0.6982323527336121,0.7189542651176453,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6356208920478821,0.6982323527336121,0.6454248428344727,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5996732115745544,0.6982323527336121,0.6290849447250366,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کردهاند","boundary":[0.5473856329917908,0.6982323527336121,0.5915032625198364,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.6982323527336121,0.5457516312599182,0.7159090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7159090638160706},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23356209218502044,0.6634545617103577,0.7648039507865906,0.7229090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7385621070861816,"y":0.743686854839325},{"x":0.6699346303939819,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشهاي","boundary":[0.6699346303939819,0.7222222089767456,0.7385621070861816,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6633986830711365,"y":0.743686854839325},{"x":0.6290849447250366,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.6290849447250366,0.7222222089767456,0.6633986830711365,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6225489974021912,"y":0.743686854839325},{"x":0.5915032625198364,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5915032625198364,0.7222222089767456,0.6225489974021912,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7222222089767456},{"x":0.584967315196991,"y":0.7222222089767456},{"x":0.584967315196991,"y":0.743686854839325},{"x":0.5588235259056091,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5588235259056091,0.7222222089767456,0.584967315196991,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5522875785827637,"y":0.743686854839325},{"x":0.5408496856689453,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5408496856689453,0.7222222089767456,0.5522875785827637,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5343137383460999,"y":0.743686854839325},{"x":0.5049019455909729,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روي","boundary":[0.5049019455909729,0.7222222089767456,0.5343137383460999,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7222222089767456},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7222222089767456},{"x":0.49836599826812744,"y":0.743686854839325},{"x":0.47058823704719543,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.47058823704719543,0.7222222089767456,0.49836599826812744,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4689542353153229,"y":0.743686854839325},{"x":0.44607841968536377,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.44607841968536377,0.7222222089767456,0.4689542353153229,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4346405267715454,"y":0.743686854839325},{"x":0.3741829991340637,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.3741829991340637,0.7222222089767456,0.4346405267715454,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.7222222089767456},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7222222089767456},{"x":0.36764705181121826,"y":0.743686854839325},{"x":0.31699347496032715,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.31699347496032715,0.7222222089767456,0.36764705181121826,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3104575276374817,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3104575276374817,"y":0.743686854839325},{"x":0.2598039209842682,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.2598039209842682,0.7222222089767456,0.3104575276374817,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7222222089767456},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7222222089767456},{"x":0.25326797366142273,"y":0.743686854839325},{"x":0.23856209218502045,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23856209218502045,0.7222222089767456,0.25326797366142273,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.7303921580314636,0.7487373948097229,0.7598039507865906,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6781045794487,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6781045794487,0.7487373948097229,0.7238562107086182,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6339869499206543,0.7487373948097229,0.6699346303939819,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.75},{"x":0.6274510025978088,"y":0.75},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5915032625198364,0.75,0.6274510025978088,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.75},{"x":0.584967315196991,"y":0.75},{"x":0.584967315196991,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.5506535768508911,0.75,0.584967315196991,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.75},{"x":0.5506535768508911,"y":0.75},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5473856329917908,0.75,0.5506535768508911,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.75},{"x":0.5392156839370728,"y":0.75},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.5261437892913818,0.75,0.5392156839370728,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.75},{"x":0.5179738402366638,"y":0.75},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5,0.75,0.5179738402366638,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.75},{"x":0.4901960790157318,"y":0.75},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.4362744987010956,0.75,0.4901960790157318,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.75},{"x":0.42810457944869995,"y":0.75},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7689393758773804},{"x":0.379084974527359,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتوانسته","boundary":[0.379084974527359,0.75,0.42810457944869995,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.75},{"x":0.37254902720451355,"y":0.75},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7689393758773804},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوریت","boundary":[0.31699347496032715,0.75,0.37254902720451355,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.7512626051902771},{"x":0.30882352590560913,"y":0.75},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7689393758773804},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واحدي","boundary":[0.2549019753932953,0.7512626051902771,0.30882352590560913,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7512626051902771},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7512626051902771},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7689393758773804},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23856209218502045,0.7512626051902771,0.24836601316928864,0.7689393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7689393758773804},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23356209218502044,0.7152222089767456,0.7648039507865906,0.7759393758773804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6868686676025391},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6868686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.7516340017318726,0.6780303120613098,0.7598039507865906,0.6868686676025391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6868686676025391},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6868686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.6710303120613098,0.7648039507865906,0.6938686676025391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.7992424368858337},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7992424368858337},{"x":0.49836599826812744,"y":0.8093434572219849},{"x":0.491830050945282,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"أ","boundary":[0.491830050945282,0.7992424368858337,0.49836599826812744,0.8093434572219849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.7992424368858337},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7992424368858337},{"x":0.49836599826812744,"y":0.8093434572219849},{"x":0.491830050945282,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.486830050945282,0.7922424368858337,0.5033659982681274,0.8163434572219849],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/fqgICbyhLbVdVGFJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/YJRBvfZGroIvrCDZ.jpg","blurred":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/ZvmOOljMxYCeifmw.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.000247831859973946,0.9987476505017748,0.9990107132244592]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.7320261597633362,0.20328283309936523,0.7598039507865906,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7238562107086182,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7238562107086182,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6813725233078003,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسجام","boundary":[0.6813725233078003,0.20328283309936523,0.7238562107086182,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.20328283309936523},{"x":0.673202633857727,"y":0.20328283309936523},{"x":0.673202633857727,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشیدن","boundary":[0.6209150552749634,0.20328283309936523,0.673202633857727,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6143791079521179,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6029411554336548,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6029411554336548,0.20328283309936523,0.6143791079521179,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5964052081108093,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5784313678741455,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5784313678741455,0.20328283309936523,0.5964052081108093,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5702614188194275,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5441176295280457,0.20328283309936523,0.5702614188194275,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5392156839370728,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5261437892913818,0.20328283309936523,0.5392156839370728,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5212418437004089,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5212418437004089,"y":0.2222222238779068},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.48856207728385925,0.20328283309936523,0.5212418437004089,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.20328283309936523},{"x":0.47875815629959106,"y":0.20328283309936523},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.4493463933467865,0.20328283309936523,0.47875815629959106,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.20328283309936523},{"x":0.44117647409439087,"y":0.20328283309936523},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2222222238779068},{"x":0.43300652503967285,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43300652503967285,0.20328283309936523,0.44117647409439087,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4264705777168274,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4264705777168274,"y":0.2222222238779068},{"x":0.3758170008659363,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.3758170008659363,0.20328283309936523,0.4264705777168274,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.20328283309936523},{"x":0.36764705181121826,"y":0.20328283309936523},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2222222238779068},{"x":0.3366013169288635,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یکجا","boundary":[0.3366013169288635,0.20328283309936523,0.36764705181121826,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3284313678741455,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2222222238779068},{"x":0.32189542055130005,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32189542055130005,0.20328283309936523,0.3284313678741455,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3137255012989044,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2222222238779068},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.27614378929138184,0.20328283309936523,0.3137255012989044,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.20328283309936523},{"x":0.2679738700389862,"y":0.20328283309936523},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2222222238779068},{"x":0.2401960790157318,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.2401960790157318,0.20328283309936523,0.2679738700389862,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7598039507865906,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7075163125991821,0.22853535413742065,0.7598039507865906,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7009803652763367,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2487373799085617},{"x":0.686274528503418,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.686274528503418,0.22853535413742065,0.7009803652763367,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6781045794487,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6781045794487,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.6421568393707275,0.22853535413742065,0.6781045794487,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6339869499206543,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5718954205513,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.5718954205513,0.22853535413742065,0.6339869499206543,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5653594732284546,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5408496856689453,0.22853535413742065,0.5653594732284546,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5343137383460999,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2487373799085617},{"x":0.508169949054718,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.508169949054718,0.22853535413742065,0.5343137383460999,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.22853535413742065},{"x":0.508169949054718,"y":0.22853535413742065},{"x":0.508169949054718,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5016340017318726,0.22853535413742065,0.508169949054718,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4950980246067047,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2487373799085617},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.45588234066963196,0.22853535413742065,0.4950980246067047,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4493463933467865,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2487373799085617},{"x":0.41503268480300903,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.41503268480300903,0.22853535413742065,0.4493463933467865,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4166666567325592,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2487373799085617},{"x":0.38725489377975464,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.38725489377975464,0.22853535413742065,0.4166666567325592,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.2487373799085617},{"x":0.35947713255882263,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35947713255882263,0.22853535413742065,0.3741829991340637,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2487373799085617},{"x":0.32679739594459534,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.32679739594459534,0.22853535413742065,0.3529411852359772,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3186274468898773,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2487373799085617},{"x":0.29738563299179077,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طي","boundary":[0.29738563299179077,0.22853535413742065,0.3186274468898773,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2908496856689453,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2908496856689453,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالهاي","boundary":[0.23856209218502045,0.22853535413742065,0.2908496856689453,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.7401960492134094,0.2537878751754761,0.7598039507865906,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2752525210380554},{"x":0.720588207244873,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.720588207244873,0.2537878751754761,0.7320261597633362,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روي","boundary":[0.6846405267715454,0.2537878751754761,0.7140522599220276,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخي","boundary":[0.6421568393707275,0.2537878751754761,0.6764705777168274,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6241829991340637,0.2537878751754761,0.6339869499206543,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ويژگيهاي","boundary":[0.5555555820465088,0.2537878751754761,0.6176470518112183,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2752525210380554},{"x":0.508169949054718,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زيستي","boundary":[0.508169949054718,0.2537878751754761,0.5490196347236633,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4542483687400818,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.4542483687400818,0.2537878751754761,0.5,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.2537878751754761},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2537878751754761},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2752525210380554},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.42320260405540466,0.2537878751754761,0.44607841968536377,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2752525210380554},{"x":0.40522876381874084,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40522876381874084,0.2537878751754761,0.4166666567325592,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.3415032625198364,0.2537878751754761,0.3986928164958954,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.2537878751754761},{"x":0.33496731519699097,"y":0.2537878751754761},{"x":0.33496731519699097,"y":0.2752525210380554},{"x":0.32679739594459534,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32679739594459534,0.2537878751754761,0.33496731519699097,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2752525210380554},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تأسيس","boundary":[0.27614378929138184,0.2537878751754761,0.3186274468898773,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.2537878751754761},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2537878751754761},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2401960790157318,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.2401960790157318,0.2537878751754761,0.2679738700389862,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.280303031206131},{"x":0.7598039507865906,"y":0.280303031206131},{"x":0.7598039507865906,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7042483687400818,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنارستان","boundary":[0.7042483687400818,0.280303031206131,0.7598039507865906,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.280303031206131},{"x":0.6977124214172363,"y":0.280303031206131},{"x":0.6977124214172363,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6699346303939819,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.6699346303939819,0.280303031206131,0.6977124214172363,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.280303031206131},{"x":0.6633986830711365,"y":0.280303031206131},{"x":0.6633986830711365,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6143791079521179,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6143791079521179,0.280303031206131,0.6633986830711365,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.280303031206131},{"x":0.6062091588973999,"y":0.280303031206131},{"x":0.6062091588973999,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5964052081108093,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5964052081108093,0.280303031206131,0.6062091588973999,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.280303031206131},{"x":0.5898692607879639,"y":0.280303031206131},{"x":0.5898692607879639,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5539215803146362,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذخایر","boundary":[0.5539215803146362,0.280303031206131,0.5898692607879639,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.280303031206131},{"x":0.5473856329917908,"y":0.280303031206131},{"x":0.5473856329917908,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5032680034637451,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.5032680034637451,0.280303031206131,0.5473856329917908,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.280303031206131},{"x":0.4950980246067047,"y":0.280303031206131},{"x":0.4950980246067047,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4624182879924774,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.4624182879924774,0.280303031206131,0.4950980246067047,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.280303031206131},{"x":0.45588234066963196,"y":0.280303031206131},{"x":0.45588234066963196,"y":0.29924243688583374},{"x":0.43790850043296814,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.43790850043296814,0.280303031206131,0.45588234066963196,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.280303031206131},{"x":0.4297385513782501,"y":0.280303031206131},{"x":0.4297385513782501,"y":0.29924243688583374},{"x":0.40522876381874084,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40522876381874084,0.280303031206131,0.4297385513782501,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.280303031206131},{"x":0.3986928164958954,"y":0.280303031206131},{"x":0.3986928164958954,"y":0.29924243688583374},{"x":0.3921568691730499,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3921568691730499,0.280303031206131,0.3986928164958954,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.280303031206131},{"x":0.38562092185020447,"y":0.280303031206131},{"x":0.38562092185020447,"y":0.29924243688583374},{"x":0.3692810535430908,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3692810535430908,0.280303031206131,0.38562092185020447,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.280303031206131},{"x":0.36274510622024536,"y":0.280303031206131},{"x":0.36274510622024536,"y":0.29924243688583374},{"x":0.3235294222831726,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تكثير","boundary":[0.3235294222831726,0.280303031206131,0.36274510622024536,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.280303031206131},{"x":0.3153594732284546,"y":0.280303031206131},{"x":0.3153594732284546,"y":0.29924243688583374},{"x":0.30228757858276367,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.30228757858276367,0.280303031206131,0.3153594732284546,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.280303031206131},{"x":0.2957516312599182,"y":0.280303031206131},{"x":0.2957516312599182,"y":0.29924243688583374},{"x":0.28594771027565,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.28594771027565,0.280303031206131,0.2957516312599182,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.280303031206131},{"x":0.27941176295280457,"y":0.280303031206131},{"x":0.27941176295280457,"y":0.29924243688583374},{"x":0.23856209218502045,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.23856209218502045,0.280303031206131,0.27941176295280457,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7075163125991821,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشهاي","boundary":[0.7075163125991821,0.3093434274196625,0.7598039507865906,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6993464231491089,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6584967374801636,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6584967374801636,0.3093434274196625,0.6993464231491089,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6503267884254456,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6454248428344727,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6454248428344727,0.3093434274196625,0.6503267884254456,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6356208920478821,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6045751571655273,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.6045751571655273,0.3093434274196625,0.6356208920478821,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3093434274196625},{"x":0.601307213306427,"y":0.3093434274196625},{"x":0.601307213306427,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5980392098426819,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5980392098426819,0.3093434274196625,0.601307213306427,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5898692607879639,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5343137383460999,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طرحهاي","boundary":[0.5343137383460999,0.3093434274196625,0.5898692607879639,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5277777910232544,"y":0.32702019810676575},{"x":0.47058823704719543,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقيقاتي","boundary":[0.47058823704719543,0.3080808222293854,0.5277777910232544,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.3080808222293854},{"x":0.46405228972435,"y":0.3080808222293854},{"x":0.46405228972435,"y":0.32702019810676575},{"x":0.41830065846443176,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.41830065846443176,0.3080808222293854,0.46405228972435,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4084967374801636,"y":0.32702019810676575},{"x":0.40032678842544556,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40032678842544556,0.3080808222293854,0.4084967374801636,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3921568691730499,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3611111044883728,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.3611111044883728,0.3080808222293854,0.3921568691730499,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32575756311416626},{"x":0.33006536960601807,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.33006536960601807,0.3080808222293854,0.3529411852359772,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3235294222831726,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2957516312599182,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2957516312599182,0.3080808222293854,0.3235294222831726,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2908496856689453,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2875817120075226,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2875817120075226,0.3080808222293854,0.2908496856689453,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2810457646846771,"y":0.32575756311416626},{"x":0.23856209218502045,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.23856209218502045,0.3080808222293854,0.2810457646846771,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7320261597633362,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.7320261597633362,0.3345959484577179,0.7598039507865906,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7238562107086182,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7091503143310547,0.3345959484577179,0.7238562107086182,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7026143670082092,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6781045794487,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6781045794487,0.3345959484577179,0.7026143670082092,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6715686321258545,"y":0.35353535413742065},{"x":0.593137264251709,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستاوردهاي","boundary":[0.593137264251709,0.3345959484577179,0.6715686321258545,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.3345959484577179},{"x":0.584967315196991,"y":0.3345959484577179},{"x":0.584967315196991,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5506535768508911,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.5506535768508911,0.3345959484577179,0.584967315196991,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5441176295280457,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5032680034637451,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5032680034637451,0.3345959484577179,0.5441176295280457,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.3345959484577179},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3345959484577179},{"x":0.49673202633857727,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4852941036224365,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4852941036224365,0.3345959484577179,0.49673202633857727,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3345959484577179},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3345959484577179},{"x":0.47875815629959106,"y":0.35353535413742065},{"x":0.46078431606292725,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.46078431606292725,0.3345959484577179,0.47875815629959106,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.3345959484577179},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3345959484577179},{"x":0.45261436700820923,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4297385513782501,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4297385513782501,0.3345959484577179,0.45261436700820923,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.3345959484577179},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3345959484577179},{"x":0.42320260405540466,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4133986830711365,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4133986830711365,0.3345959484577179,0.42320260405540466,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.3345959484577179},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3345959484577179},{"x":0.40522876381874084,"y":0.35353535413742065},{"x":0.39052286744117737,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39052286744117737,0.3345959484577179,0.40522876381874084,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3839869201183319,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3839869201183319,"y":0.35353535413742065},{"x":0.35457515716552734,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.35457515716552734,0.3345959484577179,0.3839869201183319,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3464052379131317,"y":0.35353535413742065},{"x":0.32679739594459534,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.32679739594459534,0.3345959484577179,0.3464052379131317,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.3345959484577179},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3345959484577179},{"x":0.31699347496032715,"y":0.35353535413742065},{"x":0.2875817120075226,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.2875817120075226,0.3345959484577179,0.31699347496032715,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3345959484577179},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3345959484577179},{"x":0.2777777910232544,"y":0.35353535413742065},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.23856209218502045,0.3345959484577179,0.2777777910232544,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7483659982681274,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7483659982681274,0.3611111044883728,0.7598039507865906,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3611111044883728},{"x":0.741830050945282,"y":0.3611111044883728},{"x":0.741830050945282,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7140522599220276,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.7140522599220276,0.3611111044883728,0.741830050945282,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6830065250396729,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.6830065250396729,0.3611111044883728,0.7075163125991821,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6748365759849548,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6356208920478821,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.6356208920478821,0.3611111044883728,0.6748365759849548,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6307189464569092,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5996732115745544,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.5996732115745544,0.3611111044883728,0.6307189464569092,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.3611111044883728},{"x":0.601307213306427,"y":0.3611111044883728},{"x":0.601307213306427,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5964052081108093,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5964052081108093,0.3611111044883728,0.601307213306427,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5898692607879639,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5604575276374817,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.5604575276374817,0.3611111044883728,0.5898692607879639,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5539215803146362,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5049019455909729,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دستيابي","boundary":[0.5049019455909729,0.3611111044883728,0.5539215803146362,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.3611111044883728},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3611111044883728},{"x":0.49836599826812744,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4869281053543091,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4869281053543091,0.3611111044883728,0.49836599826812744,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4803921580314636,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4624182879924774,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4624182879924774,0.3611111044883728,0.4803921580314636,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.3611111044883728},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3611111044883728},{"x":0.45261436700820923,"y":0.38005051016807556},{"x":0.41993463039398193,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.41993463039398193,0.3611111044883728,0.45261436700820923,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.3611111044883728},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3611111044883728},{"x":0.41830065846443176,"y":0.38005051016807556},{"x":0.41503268480300903,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41503268480300903,0.3611111044883728,0.41830065846443176,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3611111044883728},{"x":0.406862735748291,"y":0.3611111044883728},{"x":0.406862735748291,"y":0.38005051016807556},{"x":0.36274510622024536,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.36274510622024536,0.3611111044883728,0.406862735748291,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.3611111044883728},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3611111044883728},{"x":0.35457515716552734,"y":0.38005051016807556},{"x":0.33169934153556824,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.33169934153556824,0.3611111044883728,0.35457515716552734,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3235294222831726,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3104575276374817,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3104575276374817,0.3611111044883728,0.3235294222831726,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.3611111044883728},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3611111044883728},{"x":0.30392158031463623,"y":0.38005051016807556},{"x":0.2777777910232544,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.2777777910232544,0.3611111044883728,0.30392158031463623,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3611111044883728},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3611111044883728},{"x":0.2696078419685364,"y":0.38005051016807556},{"x":0.23856209218502045,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.23856209218502045,0.3611111044883728,0.2696078419685364,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7598039507865906,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6797385811805725,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشگراني","boundary":[0.6797385811805725,0.3863636255264282,0.7598039507865906,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3863636255264282},{"x":0.673202633857727,"y":0.3863636255264282},{"x":0.673202633857727,"y":0.40656566619873047},{"x":0.656862735748291,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.656862735748291,0.3863636255264282,0.673202633857727,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6503267884254456,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6372548937797546,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6372548937797546,0.3863636255264282,0.6503267884254456,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6290849447250366,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6111111044883728,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6111111044883728,0.3863636255264282,0.6290849447250366,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6029411554336548,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5555555820465088,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5555555820465088,0.3863636255264282,0.6029411554336548,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5473856329917908,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5359477400779724,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5359477400779724,0.3863636255264282,0.5473856329917908,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5310457348823547,"y":0.40656566619873047},{"x":0.44771242141723633,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دستاوردهايي","boundary":[0.44771242141723633,0.3863636255264282,0.5310457348823547,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3863636255264282},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3863636255264282},{"x":0.44117647409439087,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4166666567325592,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نائل","boundary":[0.4166666567325592,0.3863636255264282,0.44117647409439087,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4133986830711365,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3839869201183319,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3839869201183319,0.3851010203361511,0.4133986830711365,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.3851010203361511},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3851010203361511},{"x":0.38235294818878174,"y":0.40656566619873047},{"x":0.35947713255882263,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.35947713255882263,0.3851010203361511,0.38235294818878174,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3513071835041046,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3513071835041046,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3202614486217499,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.3202614486217499,0.3851010203361511,0.3513071835041046,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3137255012989044,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3055555522441864,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3055555522441864,0.3851010203361511,0.3137255012989044,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3851010203361511},{"x":0.29901960492134094,"y":0.3851010203361511},{"x":0.29901960492134094,"y":0.40656566619873047},{"x":0.28431373834609985,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.28431373834609985,0.3851010203361511,0.29901960492134094,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3851010203361511},{"x":0.27614378929138184,"y":0.3851010203361511},{"x":0.27614378929138184,"y":0.40656566619873047},{"x":0.23856209218502045,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"كمال","boundary":[0.23856209218502045,0.3851010203361511,0.27614378929138184,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشبختي","boundary":[0.6944444179534912,0.4141414165496826,0.7598039507865906,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6797385811805725,0.4141414165496826,0.6879084706306458,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استقبال","boundary":[0.6274510025978088,0.4141414165496826,0.6715686321258545,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بي","boundary":[0.6094771027565002,0.4141414165496826,0.6225489974021912,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نظيري","boundary":[0.5653594732284546,0.4141414165496826,0.6078431606292725,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4330808222293854},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.49836599826812744,0.4141414165496826,0.5571895241737366,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.4141414165496826},{"x":0.491830050945282,"y":0.4141414165496826},{"x":0.491830050945282,"y":0.4330808222293854},{"x":0.4542483687400818,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.4542483687400818,0.4141414165496826,0.491830050945282,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.4141414165496826},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4141414165496826},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4330808222293854},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43790850043296814,0.4141414165496826,0.44607841968536377,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4330808222293854},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترغیب","boundary":[0.39052286744117737,0.4141414165496826,0.4313725531101227,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.4141414165496826},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4141414165496826},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4330808222293854},{"x":0.3741829991340637,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3741829991340637,0.4141414165496826,0.38235294818878174,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4141414165496826},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4141414165496826},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4330808222293854},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.3251633942127228,0.4141414165496826,0.36764705181121826,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4330808222293854},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2924836575984955,0.4141414165496826,0.3186274468898773,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.28594771027565,"y":0.4141414165496826},{"x":0.28594771027565,"y":0.4330808222293854},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.25653594732284546,0.4141414165496826,0.28594771027565,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4141414165496826},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4141414165496826},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4330808222293854},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23856209218502045,0.4141414165496826,0.24836601316928864,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7320261597633362,0.4419191777706146,0.7598039507865906,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4595959484577179},{"x":0.686274528503418,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.686274528503418,0.4419191777706146,0.7254902124404907,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6781045794487,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6781045794487,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6470588445663452,0.4419191777706146,0.6781045794487,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4595959484577179},{"x":0.584967315196991,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوچندان","boundary":[0.584967315196991,0.4419191777706146,0.6388888955116272,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.5490196347236633,0.4419191777706146,0.5784313678741455,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5457516312599182,0.4419191777706146,0.5490196347236633,0.4595959484577179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23356209218502044,0.19628283309936523,0.7648039507865906,0.4665959484577179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7385621070861816,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7238562107086182,0.46843433380126953,0.7385621070861816,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7173202633857727,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طي","boundary":[0.6895424723625183,0.46843433380126953,0.7173202633857727,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6830065250396729,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6388888955116272,0.46843433380126953,0.6830065250396729,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6307189464569092,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.6176470518112183,0.46843433380126953,0.6307189464569092,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6078431606292725,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4873737394809723},{"x":0.584967315196991,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماه","boundary":[0.584967315196991,0.46843433380126953,0.6078431606292725,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5833333134651184,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5800653696060181,0.46843433380126953,0.5833333134651184,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5735294222831726,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5261437892913818,0.46843433380126953,0.5735294222831726,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5179738402366638,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.4771241843700409,0.46843433380126953,0.5179738402366638,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.46843433380126953},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46843433380126953},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4873737394809723},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.42320260405540466,0.46843433380126953,0.47058823704719543,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.46843433380126953},{"x":0.41503268480300903,"y":0.46843433380126953},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4873737394809723},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40522876381874084,0.46843433380126953,0.41503268480300903,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3986928164958954,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4873737394809723},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشهاي","boundary":[0.3235294222831726,0.46843433380126953,0.3986928164958954,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3153594732284546,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.2777777910232544,0.46843433380126953,0.3153594732284546,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.46843433380126953},{"x":0.27124184370040894,"y":0.46843433380126953},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4873737394809723},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.23856209218502045,0.46843433380126953,0.27124184370040894,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7598039507865906,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گردآوري","boundary":[0.7009803652763367,0.49116161465644836,0.7598039507865906,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6944444179534912,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6764705777168274,0.49116161465644836,0.6944444179534912,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6683006286621094,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6601307392120361,0.49116161465644836,0.6683006286621094,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6535947918891907,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.6209150552749634,0.49116161465644836,0.6535947918891907,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6127451062202454,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5833333134651184,0.49116161465644836,0.6127451062202454,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5751634240150452,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5326797366142273,0.49116161465644836,0.5751634240150452,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5261437892913818,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5113636255264282},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.49673202633857727,0.49116161465644836,0.5261437892913818,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.49116161465644836},{"x":0.491830050945282,"y":0.49116161465644836},{"x":0.491830050945282,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4673202633857727,0.49116161465644836,0.491830050945282,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.49116161465644836},{"x":0.46078431606292725,"y":0.49116161465644836},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.4264705777168274,0.49116161465644836,0.46078431606292725,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.49116161465644836},{"x":0.42320260405540466,"y":0.49116161465644836},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5113636255264282},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41830065846443176,0.49116161465644836,0.42320260405540466,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.49116161465644836},{"x":0.41013070940971375,"y":0.49116161465644836},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5113636255264282},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصلهاي","boundary":[0.35947713255882263,0.49116161465644836,0.41013070940971375,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3529411852359772,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3055555522441864,0.49116161465644836,0.3529411852359772,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.49116161465644836},{"x":0.29901960492134094,"y":0.49116161465644836},{"x":0.29901960492134094,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرایش","boundary":[0.25326797366142273,0.49116161465644836,0.29901960492134094,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.49116161465644836},{"x":0.2450980395078659,"y":0.49116161465644836},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5113636255264282},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.49116161465644836,0.2450980395078659,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.6977124214172363,0.5189393758773804,0.7598039507865906,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5404040217399597},{"x":0.665032684803009,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.665032684803009,0.5189393758773804,0.6895424723625183,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6437908411026001,0.5189393758773804,0.6584967374801636,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستاي","boundary":[0.5915032625198364,0.5189393758773804,0.6372548937797546,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.5189393758773804},{"x":0.584967315196991,"y":0.5189393758773804},{"x":0.584967315196991,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارتقاي","boundary":[0.5441176295280457,0.5189393758773804,0.584967315196991,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5179738402366638,0.5189393758773804,0.5359477400779724,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5404040217399597},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.49673202633857727,0.5189393758773804,0.5114378929138184,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.5189393758773804},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5189393758773804},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.4542483687400818,0.5189393758773804,0.48856207728385925,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.5189393758773804},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5189393758773804},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4395424723625183,0.5189393758773804,0.44771242141723633,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.4133986830711365,0.5189393758773804,0.4313725531101227,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.3692810535430908,0.5189393758773804,0.4035947620868683,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.5189393758773804},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5189393758773804},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5404040217399597},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.32679739594459534,0.5189393758773804,0.36274510622024536,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5189393758773804},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5189393758773804},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5404040217399597},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.28431373834609985,0.5189393758773804,0.3202614486217499,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.5189393758773804},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5189393758773804},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5404040217399597},{"x":0.27941176295280457,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.5189393758773804,0.28431373834609985,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5189393758773804},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5189393758773804},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5404040217399597},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.23856209218502045,0.5189393758773804,0.27124184370040894,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.7091503143310547,0.5479797720909119,0.7598039507865906,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدماتي","boundary":[0.6503267884254456,0.5479797720909119,0.7009803652763367,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6078431606292725,0.5479797720909119,0.6437908411026001,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بررسي","boundary":[0.5571895241737366,0.5467171669006348,0.5996732115745544,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5656565427780151},{"x":0.516339898109436,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"امكان","boundary":[0.516339898109436,0.5467171669006348,0.5490196347236633,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5467171669006348},{"x":0.508169949054718,"y":0.5467171669006348},{"x":0.508169949054718,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4771241843700409,0.5467171669006348,0.508169949054718,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4575163424015045,0.5467171669006348,0.4689542353153229,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5467171669006348},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5467171669006348},{"x":0.45098039507865906,"y":0.564393937587738},{"x":0.4166666567325592,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.4166666567325592,0.5467171669006348,0.45098039507865906,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.5467171669006348},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5467171669006348},{"x":0.41013070940971375,"y":0.564393937587738},{"x":0.35457515716552734,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.35457515716552734,0.5467171669006348,0.41013070940971375,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3480392098426819,"y":0.564393937587738},{"x":0.3006536066532135,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.3006536066532135,0.5467171669006348,0.3480392098426819,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5467171669006348},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5467171669006348},{"x":0.2957516312599182,"y":0.564393937587738},{"x":0.23856209218502045,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.23856209218502045,0.5467171669006348,0.2957516312599182,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7156862616539001,0.5719696879386902,0.7598039507865906,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7009803652763367,0.5719696879386902,0.7091503143310547,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6633986830711365,0.5719696879386902,0.6944444179534912,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5719696879386902},{"x":0.656862735748291,"y":0.5719696879386902},{"x":0.656862735748291,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6209150552749634,0.5719696879386902,0.656862735748291,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسلیم","boundary":[0.5800653696060181,0.5719696879386902,0.6143791079521179,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.5359477400779724,0.5719696879386902,0.5702614188194275,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5921717286109924},{"x":0.529411792755127,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.5719696879386902,0.5343137383460999,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5921717286109924},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.48856207728385925,0.5719696879386902,0.5212418437004089,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5921717286109924},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.46568626165390015,0.5719696879386902,0.4820261299610138,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5921717286109924},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.43300652503967285,0.5719696879386902,0.4591503143310547,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5921717286109924},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.39542484283447266,0.5719696879386902,0.4264705777168274,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5719696879386902},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5719696879386902},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5921717286109924},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3692810535430908,0.5719696879386902,0.38725489377975464,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5921717286109924},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3284313678741455,0.5719696879386902,0.3611111044883728,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.5719696879386902},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5719696879386902},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5921717286109924},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.31209149956703186,0.5719696879386902,0.32189542055130005,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5921717286109924},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طي","boundary":[0.28431373834609985,0.5719696879386902,0.3055555522441864,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.5719696879386902},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5719696879386902},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5921717286109924},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.2549019753932953,0.5719696879386902,0.2777777910232544,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5719696879386902},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5719696879386902},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5921717286109924},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.23856209218502045,0.5719696879386902,0.2450980395078659,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7598039507865906,"y":0.618686854839325},{"x":0.686274528503418,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتجلسه","boundary":[0.686274528503418,0.5984848737716675,0.7598039507865906,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6797385811805725,"y":0.618686854839325},{"x":0.6454248428344727,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورخ","boundary":[0.6454248428344727,0.5984848737716675,0.6797385811805725,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6372548937797546,"y":0.618686854839325},{"x":0.5653594732284546,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۶/۹/۲۴","boundary":[0.5653594732284546,0.5984848737716675,0.6372548937797546,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.618686854839325},{"x":0.508169949054718,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشروط","boundary":[0.508169949054718,0.5984848737716675,0.5571895241737366,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5016340017318726,"y":0.618686854839325},{"x":0.4901960790157318,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4901960790157318,0.5984848737716675,0.5016340017318726,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5984848737716675},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5984848737716675},{"x":0.48366013169288635,"y":0.618686854839325},{"x":0.44281044602394104,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.44281044602394104,0.5984848737716675,0.48366013169288635,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4346405267715454,"y":0.618686854839325},{"x":0.40032678842544556,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.40032678842544556,0.5984848737716675,0.4346405267715454,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3921568691730499,"y":0.618686854839325},{"x":0.3251633942127228,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشنهادي","boundary":[0.3251633942127228,0.5984848737716675,0.3921568691730499,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3186274468898773,"y":0.618686854839325},{"x":0.30228757858276367,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30228757858276367,0.5984848737716675,0.3186274468898773,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5984848737716675},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5984848737716675},{"x":0.2957516312599182,"y":0.618686854839325},{"x":0.23856209218502045,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تصويب","boundary":[0.23856209218502045,0.5984848737716675,0.2957516312599182,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.627525269985199},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رساند","boundary":[0.7238562107086182,0.627525269985199,0.7598039507865906,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.627525269985199},{"x":0.7238562107086182,"y":0.627525269985199},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6426767706871033},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7189542651176453,0.627525269985199,0.7238562107086182,0.6426767706871033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7598039507865906,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6426767706871033},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23356209218502044,0.4614343338012695,0.7648039507865906,0.6496767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.7091503143310547,0.6515151262283325,0.7369281053543091,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6879084706306458,0.6515151262283325,0.7026143670082092,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6683006286621094,0.6515151262283325,0.6813725233078003,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6421568393707275,0.6515151262283325,0.6601307392120361,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5800653696060181,0.6515151262283325,0.6339869499206543,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5457516312599182,0.6515151262283325,0.5735294222831726,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6717171669006348},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.49673202633857727,0.6515151262283325,0.5375816822052002,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6515151262283325},{"x":0.491830050945282,"y":0.6515151262283325},{"x":0.491830050945282,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4673202633857727,0.6515151262283325,0.491830050945282,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6717171669006348},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.41830065846443176,0.6515151262283325,0.4591503143310547,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6515151262283325},{"x":0.41013070940971375,"y":0.6515151262283325},{"x":0.41013070940971375,"y":0.6717171669006348},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.37254902720451355,0.6515151262283325,0.41013070940971375,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.6515151262283325},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6515151262283325},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3480392098426819,0.6515151262283325,0.36437907814979553,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3415032625198364,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3415032625198364,"y":0.6717171669006348},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.30228757858276367,0.6515151262283325,0.3415032625198364,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6515151262283325},{"x":0.29738563299179077,"y":0.6515151262283325},{"x":0.29738563299179077,"y":0.6717171669006348},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصلهاي","boundary":[0.23856209218502045,0.6515151262283325,0.29738563299179077,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.7401960492134094,0.6805555820465088,0.7598039507865906,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6792929172515869},{"x":0.733660101890564,"y":0.6805555820465088},{"x":0.733660101890564,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.7009803652763367,0.6792929172515869,0.733660101890564,0.6969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6666666865348816,0.6792929172515869,0.6928104758262634,0.6969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6339869499206543,0.6780303120613098,0.6601307392120361,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6258170008659363,0.6780303120613098,0.6290849447250366,0.6957070827484131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6982323527336121},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23356209218502044,0.6445151262283325,0.7664378929138184,0.7052323527336121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.7091503143310547,0.7045454382896423,0.7385621070861816,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آشنايي","boundary":[0.6601307392120361,0.7045454382896423,0.7026143670082092,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5866013169288635,0.7045454382896423,0.6519607901573181,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5408496856689453,0.7045454382896423,0.5800653696060181,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5359477400779724,0.7045454382896423,0.5408496856689453,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7045454382896423},{"x":0.529411792755127,"y":0.7045454382896423},{"x":0.529411792755127,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5147058963775635,0.7045454382896423,0.529411792755127,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7045454382896423},{"x":0.508169949054718,"y":0.7045454382896423},{"x":0.508169949054718,"y":0.7247474789619446},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.47058823704719543,0.7045454382896423,0.508169949054718,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7247474789619446},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.44117647409439087,0.7045454382896423,0.4624182879924774,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7247474789619446},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43790850043296814,0.7045454382896423,0.4395424723625183,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7247474789619446},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.38235294818878174,0.7045454382896423,0.4297385513782501,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.3202614486217499,0.7045454382896423,0.3741829991340637,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7247474789619446},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.2826797366142273,0.7045454382896423,0.3137255012989044,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.7045454382896423},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7045454382896423},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7247474789619446},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2679738700389862,0.7045454382896423,0.27614378929138184,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7045454382896423},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7045454382896423},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7247474789619446},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.23856209218502045,0.7045454382896423,0.26143792271614075,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.7140522599220276,0.7310606241226196,0.7598039507865906,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6846405267715454,0.7310606241226196,0.7058823704719543,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6781045794487,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6781045794487,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6633986830711365,0.7310606241226196,0.6781045794487,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6274510025978088,0.7310606241226196,0.6552287340164185,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6127451062202454,0.7310606241226196,0.6209150552749634,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5718954205513,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5718954205513,0.7310606241226196,0.6062091588973999,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7512626051902771},{"x":0.529411792755127,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.529411792755127,0.7310606241226196,0.5653594732284546,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5212418437004089,"y":0.75},{"x":0.48366013169288635,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.48366013169288635,0.7297979593276978,0.5212418437004089,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7297979593276978},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7297979593276978},{"x":0.47549018263816833,"y":0.75},{"x":0.4444444477558136,"y":0.75}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4444444477558136,0.7297979593276978,0.47549018263816833,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7297979593276978},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7297979593276978},{"x":0.43790850043296814,"y":0.75},{"x":0.3970588147640228,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.3970588147640228,0.7297979593276978,0.43790850043296814,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.7297979593276978},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7297979593276978},{"x":0.3888888955116272,"y":0.75},{"x":0.35457515716552734,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35457515716552734,0.7297979593276978,0.3888888955116272,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.7297979593276978},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7297979593276978},{"x":0.3513071835041046,"y":0.75},{"x":0.34967321157455444,"y":0.75}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34967321157455444,0.7297979593276978,0.3513071835041046,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.7297979593276978},{"x":0.3415032625198364,"y":0.7297979593276978},{"x":0.3415032625198364,"y":0.75},{"x":0.27614378929138184,"y":0.75}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گردآوري","boundary":[0.27614378929138184,0.7297979593276978,0.3415032625198364,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2696078419685364,"y":0.75},{"x":0.23692810535430908,"y":0.75}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کليه","boundary":[0.23692810535430908,0.7297979593276978,0.2696078419685364,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7042483687400818,0.7575757503509521,0.7598039507865906,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6846405267715454,0.7575757503509521,0.6977124214172363,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6470588445663452,0.7575757503509521,0.6764705777168274,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خارجي","boundary":[0.5915032625198364,0.7575757503509521,0.6405228972434998,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.7575757503509521},{"x":0.584967315196991,"y":0.7575757503509521},{"x":0.584967315196991,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5800653696060181,0.7575757503509521,0.584967315196991,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5718954205513,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5718954205513,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داخلي","boundary":[0.5261437892913818,0.7575757503509521,0.5718954205513,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5212418437004089,0.7575757503509521,0.5261437892913818,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7765151262283325},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردهاي","boundary":[0.44117647409439087,0.7575757503509521,0.5147058963775635,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7765151262283325},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.3970588147640228,0.7575757503509521,0.4346405267715454,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.7575757503509521},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7575757503509521},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7765151262283325},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.36764705181121826,0.7575757503509521,0.40032678842544556,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7765151262283325},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.30882352590560913,0.7575757503509521,0.3578431308269501,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7765151262283325},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2875817120075226,0.7575757503509521,0.3006536066532135,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7575757503509521},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7575757503509521},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7765151262283325},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.23856209218502045,0.7575757503509521,0.2810457646846771,0.7765151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7765151262283325},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23192810535430908,0.6975454382896423,0.7648039507865906,0.7835151262283325],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/YtowQuESUOmzOgrl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/SOYTlgHglLuikYRn.jpg","blurred":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/UnOynsJKHKHZYLuM.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.00024623762387217897,0.9987476505017748,0.9989596979702362]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.31313130259513855},{"x":0.3202614486217499,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3186274468898773,"y":0.32575756311416626},{"x":0.28594771027565,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"بوده","boundary":[0.2875817120075226,0.31313130259513855,0.3186274468898773,0.32575756311416626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.31313130259513855},{"x":0.3202614486217499,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3186274468898773,"y":0.32575756311416626},{"x":0.28594771027565,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2825817120075226,0.30613130259513854,0.3236274468898773,0.33275756311416627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7385621070861816,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7401960492134094,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7107843160629272,0.46843433380126953,0.7401960492134094,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6993464231491089,"y":0.469696968793869},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4835858643054962},{"x":0.673202633857727,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6699346303939819,0.4722222089767456,0.7026143670082092,0.4835858643054962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7385621070861816,"y":0.46590909361839294},{"x":0.741830050945282,"y":0.47979798913002014},{"x":0.673202633857727,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6649346303939819,0.4652222089767456,0.746830050945282,0.48679798913002015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.6993464231491089,0.20328283309936523,0.7598039507865906,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6911764740943909,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6879084706306458,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6879084706306458,0.20328283309936523,0.6911764740943909,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6813725233078003,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6813725233078003,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسي","boundary":[0.6388888955116272,0.20328283309936523,0.6813725233078003,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6307189464569092,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5866013169288635,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اجمالي","boundary":[0.5866013169288635,0.20328283309936523,0.6307189464569092,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5784313678741455,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5784313678741455,"y":0.2209595888853073},{"x":0.508169949054718,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکردهاي","boundary":[0.508169949054718,0.20202019810676575,0.5784313678741455,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5016340017318726,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2209595888853073},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زيست","boundary":[0.46078431606292725,0.20202019810676575,0.5016340017318726,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.20202019810676575},{"x":0.45261436700820923,"y":0.20202019810676575},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2209595888853073},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محيطي","boundary":[0.4117647111415863,0.20202019810676575,0.45261436700820923,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4084967374801636,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4084967374801636,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4035947620868683,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4035947620868683,0.20202019810676575,0.4084967374801636,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.20202019810676575},{"x":0.39542484283447266,"y":0.20202019810676575},{"x":0.39542484283447266,"y":0.21969696879386902},{"x":0.3562091588973999,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.3562091588973999,0.20202019810676575,0.39542484283447266,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.20202019810676575},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20202019810676575},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21969696879386902},{"x":0.3480392098426819,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3480392098426819,0.20202019810676575,0.3529411852359772,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.20202019810676575},{"x":0.33986929059028625,"y":0.20202019810676575},{"x":0.33986929059028625,"y":0.21969696879386902},{"x":0.30392158031463623,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.30392158031463623,0.20202019810676575,0.33986929059028625,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.20202019810676575},{"x":0.29738563299179077,"y":0.20202019810676575},{"x":0.29738563299179077,"y":0.21969696879386902},{"x":0.2549019753932953,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرسایش","boundary":[0.2549019753932953,0.20202019810676575,0.29738563299179077,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.20202019810676575},{"x":0.24346405267715454,"y":0.20202019810676575},{"x":0.24346405267715454,"y":0.21969696879386902},{"x":0.23856209218502045,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23856209218502045,0.20202019810676575,0.24346405267715454,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7598039507865906,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7598039507865906,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7303921580314636,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7303921580314636,0.22853535413742065,0.7598039507865906,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.22853535413742065},{"x":0.720588207244873,"y":0.22853535413742065},{"x":0.720588207244873,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6846405267715454,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علوفه","boundary":[0.6846405267715454,0.22853535413742065,0.720588207244873,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.22979797422885895},{"x":0.686274528503418,"y":0.22979797422885895},{"x":0.686274528503418,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6813725233078003,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6813725233078003,0.22979797422885895,0.686274528503418,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6748365759849548,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6748365759849548,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6258170008659363,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6258170008659363,0.22979797422885895,0.6748365759849548,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6176470518112183,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6176470518112183,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6062091588973999,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6062091588973999,0.22979797422885895,0.6176470518112183,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5996732115745544,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5996732115745544,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5522875785827637,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنشهاي","boundary":[0.5522875785827637,0.22979797422885895,0.5996732115745544,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5457516312599182,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5457516312599182,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محيطي","boundary":[0.5,0.22979797422885895,0.5457516312599182,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.22979797422885895},{"x":0.49346405267715454,"y":0.22979797422885895},{"x":0.49346405267715454,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4852941036224365,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4852941036224365,0.22979797422885895,0.49346405267715454,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.22979797422885895},{"x":0.47875815629959106,"y":0.22979797422885895},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2487373799085617},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.44281044602394104,0.22979797422885895,0.47875815629959106,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.22979797422885895},{"x":0.43300652503967285,"y":0.22979797422885895},{"x":0.43300652503967285,"y":0.2487373799085617},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"غذايي","boundary":[0.39542484283447266,0.22979797422885895,0.43300652503967285,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.22979797422885895},{"x":0.3888888955116272,"y":0.22979797422885895},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2487373799085617},{"x":0.36437907814979553,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.36437907814979553,0.22979797422885895,0.3888888955116272,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.22979797422885895},{"x":0.3562091588973999,"y":0.22979797422885895},{"x":0.3562091588973999,"y":0.2487373799085617},{"x":0.34967321157455444,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34967321157455444,0.22979797422885895,0.3562091588973999,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.23106060922145844},{"x":0.343137264251709,"y":0.23106060922145844},{"x":0.343137264251709,"y":0.2487373799085617},{"x":0.32679739594459534,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.32679739594459534,0.23106060922145844,0.343137264251709,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.23106060922145844},{"x":0.3202614486217499,"y":0.23106060922145844},{"x":0.3202614486217499,"y":0.2487373799085617},{"x":0.2924836575984955,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.2924836575984955,0.23106060922145844,0.3202614486217499,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.23106060922145844},{"x":0.28594771027565,"y":0.23106060922145844},{"x":0.28594771027565,"y":0.2487373799085617},{"x":0.25163400173187256,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.25163400173187256,0.23106060922145844,0.28594771027565,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.23106060922145844},{"x":0.2450980395078659,"y":0.23106060922145844},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.23106060922145844,0.2450980395078659,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7598039507865906,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7598039507865906,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7287581562995911,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.7287581562995911,0.25505051016807556,0.7598039507865906,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.25505051016807556},{"x":0.720588207244873,"y":0.25505051016807556},{"x":0.720588207244873,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6944444179534912,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6944444179534912,0.25505051016807556,0.720588207244873,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6944444179534912,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6944444179534912,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6764705777168274,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ايي","boundary":[0.6764705777168274,0.25505051016807556,0.6944444179534912,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6683006286621094,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6683006286621094,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6372548937797546,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6372548937797546,0.25505051016807556,0.6683006286621094,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6307189464569092,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6307189464569092,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5980392098426819,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5980392098426819,0.25505051016807556,0.6307189464569092,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5915032625198364,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5915032625198364,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5686274766921997,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5686274766921997,0.25505051016807556,0.5915032625198364,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5604575276374817,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5604575276374817,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5261437892913818,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5261437892913818,0.25505051016807556,0.5604575276374817,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5196078419685364,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5196078419685364,"y":0.27272728085517883},{"x":0.49346405267715454,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.49346405267715454,0.25505051016807556,0.5196078419685364,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4901960790157318,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4901960790157318,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4852941036224365,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4852941036224365,0.25505051016807556,0.4901960790157318,0.27272728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7598039507865906,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7598039507865906,"y":0.27398988604545593},{"x":0.23856209218502045,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23356209218502044,0.19502019810676574,0.7648039507865906,0.28098988604545594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7385621070861816,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7385621070861816,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7238562107086182,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7238562107086182,0.28156566619873047,0.7385621070861816,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7173202633857727,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7173202633857727,"y":0.30050504207611084},{"x":0.686274528503418,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.686274528503418,0.28156566619873047,0.7173202633857727,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6797385811805725,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6797385811805725,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6552287340164185,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6552287340164185,0.28156566619873047,0.6797385811805725,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6535947918891907,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6535947918891907,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6519607901573181,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6519607901573181,0.28156566619873047,0.6535947918891907,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6454248428344727,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6454248428344727,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5702614188194275,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.5702614188194275,0.28156566619873047,0.6454248428344727,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5620915293693542,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5620915293693542,"y":0.30050504207611084},{"x":0.49836599826812744,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسي","boundary":[0.49836599826812744,0.28156566619873047,0.5620915293693542,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4950980246067047,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4950980246067047,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4901960790157318,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.28156566619873047,0.4950980246067047,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.28156566619873047},{"x":0.48366013169288635,"y":0.28156566619873047},{"x":0.48366013169288635,"y":0.30050504207611084},{"x":0.45588234066963196,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.45588234066963196,0.28156566619873047,0.48366013169288635,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.28156566619873047},{"x":0.44771242141723633,"y":0.28156566619873047},{"x":0.44771242141723633,"y":0.30050504207611084},{"x":0.41830065846443176,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.41830065846443176,0.28156566619873047,0.44771242141723633,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.28156566619873047},{"x":0.41993463039398193,"y":0.28156566619873047},{"x":0.41993463039398193,"y":0.30050504207611084},{"x":0.406862735748291,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اي","boundary":[0.406862735748291,0.28156566619873047,0.41993463039398193,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.28156566619873047},{"x":0.39542484283447266,"y":0.28156566619873047},{"x":0.39542484283447266,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3888888955116272,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3888888955116272,0.28156566619873047,0.39542484283447266,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3807189464569092,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3807189464569092,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3382352888584137,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ژنتیكي","boundary":[0.3382352888584137,0.28156566619873047,0.3807189464569092,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.28156566619873047},{"x":0.33006536960601807,"y":0.28156566619873047},{"x":0.33006536960601807,"y":0.30050504207611084},{"x":0.32189542055130005,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.32189542055130005,0.28156566619873047,0.33006536960601807,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3137255012989044,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3137255012989044,"y":0.30050504207611084},{"x":0.28594771027565,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.28594771027565,0.28156566619873047,0.3137255012989044,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.28156566619873047},{"x":0.2777777910232544,"y":0.28156566619873047},{"x":0.2777777910232544,"y":0.30050504207611084},{"x":0.23856209218502045,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تعيين","boundary":[0.23856209218502045,0.28156566619873047,0.2777777910232544,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7189542651176453,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7189542651176453,0.3080808222293854,0.7598039507865906,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7124183177947998,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6601307392120361,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پلوئيدي","boundary":[0.6601307392120361,0.3080808222293854,0.7124183177947998,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6535947918891907,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.3080808222293854,0.6535947918891907,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6388888955116272,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5735294222831726,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سیتوژنتيك","boundary":[0.5735294222831726,0.3080808222293854,0.6388888955116272,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3080808222293854},{"x":0.563725471496582,"y":0.3080808222293854},{"x":0.563725471496582,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5490196347236633,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5490196347236633,0.3080808222293854,0.563725471496582,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5424836874008179,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5016340017318726,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5016340017318726,0.3080808222293854,0.5424836874008179,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3080808222293854},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3080808222293854},{"x":0.49346405267715454,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4542483687400818,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اجراي","boundary":[0.4542483687400818,0.3080808222293854,0.49346405267715454,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3080808222293854},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3080808222293854},{"x":0.44771242141723633,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3921568691730499,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3921568691730499,0.3080808222293854,0.44771242141723633,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.3080808222293854},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3080808222293854},{"x":0.38562092185020447,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3611111044883728,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.3611111044883728,0.3080808222293854,0.38562092185020447,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3186274468898773,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.3186274468898773,0.3080808222293854,0.3529411852359772,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.3093434274196625},{"x":0.27941176295280457,"y":0.31060606241226196},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3232323229312897},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"است","boundary":[0.2450980395078659,0.3093434274196625,0.27941176295280457,0.3232323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3093434274196625},{"x":0.2401960790157318,"y":0.3093434274196625},{"x":0.2401960790157318,"y":0.3219696879386902},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"،","boundary":[0.23856209218502045,0.3093434274196625,0.2401960790157318,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7303921580314636,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7303921580314636,0.3345959484577179,0.7598039507865906,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6797385811805725,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسي","boundary":[0.6797385811805725,0.3345959484577179,0.7222222089767456,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3345959484577179},{"x":0.673202633857727,"y":0.3345959484577179},{"x":0.673202633857727,"y":0.35479798913002014},{"x":0.648692786693573,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.648692786693573,0.3345959484577179,0.673202633857727,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6421568393707275,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6062091588973999,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6062091588973999,0.3345959484577179,0.6421568393707275,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5996732115745544,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5735294222831726,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5735294222831726,0.3345959484577179,0.5996732115745544,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5702614188194275,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5669934749603271,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5669934749603271,0.3345959484577179,0.5702614188194275,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5588235259056091,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5457516312599182,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5457516312599182,0.3333333432674408,0.5588235259056091,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5375816822052002,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5196078419685364,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5196078419685364,0.3333333432674408,0.5375816822052002,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5098039507865906,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.4689542353153229,0.3333333432674408,0.5098039507865906,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.3333333432674408},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3333333432674408},{"x":0.46078431606292725,"y":0.35353535413742065},{"x":0.38562092185020447,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.38562092185020447,0.3333333432674408,0.46078431606292725,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.3333333432674408},{"x":0.379084974527359,"y":0.3333333432674408},{"x":0.379084974527359,"y":0.35353535413742065},{"x":0.33986929059028625,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گیاهي","boundary":[0.33986929059028625,0.3333333432674408,0.379084974527359,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3333333432674408,"y":0.35353535413742065},{"x":0.28594771027565,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.28594771027565,0.3333333432674408,0.3333333432674408,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2777777910232544,"y":0.35353535413742065},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناب","boundary":[0.23856209218502045,0.3333333432674408,0.2777777910232544,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7516340017318726,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7516340017318726,0.3611111044883728,0.7598039507865906,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7450980544090271,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7107843160629272,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.7107843160629272,0.3611111044883728,0.7450980544090271,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6830065250396729,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.6830065250396729,0.3611111044883728,0.7075163125991821,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6748365759849548,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6323529481887817,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6323529481887817,0.3611111044883728,0.6748365759849548,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6258170008659363,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6111111044883728,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6111111044883728,0.3611111044883728,0.6258170008659363,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6045751571655273,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5898692607879639,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5898692607879639,0.3611111044883728,0.6045751571655273,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38131314516067505},{"x":0.584967315196991,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.584967315196991,0.3611111044883728,0.5882353186607361,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5784313678741455,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5473856329917908,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5473856329917908,0.3611111044883728,0.5784313678741455,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5408496856689453,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5114378929138184,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"كامل","boundary":[0.5114378929138184,0.3611111044883728,0.5408496856689453,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5032680034637451,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4689542353153229,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.4689542353153229,0.3611111044883728,0.5032680034637451,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.3611111044883728},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3611111044883728},{"x":0.46078431606292725,"y":0.38131314516067505},{"x":0.40032678842544556,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.40032678842544556,0.3611111044883728,0.46078431606292725,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3937908411026001,"y":0.38131314516067505},{"x":0.38562092185020447,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38562092185020447,0.3611111044883728,0.3937908411026001,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.3611111044883728},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3611111044883728},{"x":0.37745097279548645,"y":0.38131314516067505},{"x":0.34967321157455444,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.34967321157455444,0.3611111044883728,0.37745097279548645,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3513071835041046,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3513071835041046,"y":0.38131314516067505},{"x":0.32189542055130005,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.32189542055130005,0.3611111044883728,0.3513071835041046,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.3611111044883728},{"x":0.30882352590560913,"y":0.3611111044883728},{"x":0.30882352590560913,"y":0.38131314516067505},{"x":0.2598039209842682,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.2598039209842682,0.3611111044883728,0.30882352590560913,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3611111044883728},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3611111044883728},{"x":0.25163400173187256,"y":0.38131314516067505},{"x":0.23856209218502045,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23856209218502045,0.3611111044883728,0.25163400173187256,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7598039507865906,"y":0.40656566619873047},{"x":0.75,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.75,0.3863636255264282,0.7598039507865906,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7467319965362549,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7401960492134094,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7401960492134094,0.3863636255264282,0.7467319965362549,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7352941036224365,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7091503143310547,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.7091503143310547,0.3863636255264282,0.7352941036224365,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7009803652763367,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شناسايي","boundary":[0.6470588445663452,0.3863636255264282,0.7009803652763367,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6421568393707275,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6045751571655273,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"واريته","boundary":[0.6045751571655273,0.3863636255264282,0.6421568393707275,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5980392098426819,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5800653696060181,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.5800653696060181,0.3863636255264282,0.5980392098426819,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5702614188194275,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5392156839370728,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5392156839370728,0.3863636255264282,0.5702614188194275,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5326797366142273,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5098039507865906,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.5098039507865906,0.3863636255264282,0.5326797366142273,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5032680034637451,"y":0.40656566619873047},{"x":0.48856207728385925,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48856207728385925,0.3863636255264282,0.5032680034637451,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4803921580314636,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4542483687400818,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4542483687400818,0.3863636255264282,0.4803921580314636,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.3863636255264282},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3863636255264282},{"x":0.45261436700820923,"y":0.40656566619873047},{"x":0.44771242141723633,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44771242141723633,0.3863636255264282,0.45261436700820923,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.3863636255264282},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3863636255264282},{"x":0.44117647409439087,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4035947620868683,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.4035947620868683,0.3863636255264282,0.44117647409439087,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3970588147640228,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3692810535430908,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.3692810535430908,0.3863636255264282,0.3970588147640228,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3611111044883728,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3202614486217499,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.3202614486217499,0.3863636255264282,0.3611111044883728,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3137255012989044,"y":0.40656566619873047},{"x":0.2598039209842682,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارداتي","boundary":[0.2598039209842682,0.3863636255264282,0.3137255012989044,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3863636255264282},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3863636255264282},{"x":0.25163400173187256,"y":0.40656566619873047},{"x":0.23856209218502045,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23856209218502045,0.3863636255264282,0.25163400173187256,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7254902124404907,0.41287878155708313,0.7598039507865906,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4343434274196625},{"x":0.720588207244873,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.720588207244873,0.41287878155708313,0.7254902124404907,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7124183177947998,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آناتومي","boundary":[0.6666666865348816,0.41287878155708313,0.7124183177947998,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6601307392120361,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6323529481887817,0.41287878155708313,0.6601307392120361,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6258170008659363,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6192810535430908,0.41287878155708313,0.6258170008659363,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6111111044883728,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.5816993713378906,0.41287878155708313,0.6111111044883728,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5751634240150452,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.5424836874008179,0.41287878155708313,0.5751634240150452,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5343137383460999,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.5179738402366638,0.41287878155708313,0.5343137383460999,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5114378929138184,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4852941036224365,0.41287878155708313,0.5114378929138184,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.41287878155708313},{"x":0.47875815629959106,"y":0.41287878155708313},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722222089767456,0.41287878155708313,0.47875815629959106,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.41287878155708313},{"x":0.46405228972435,"y":0.41287878155708313},{"x":0.46405228972435,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.4362744987010956,0.41287878155708313,0.46405228972435,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4297385513782501,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3758170008659363,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.3758170008659363,0.41287878155708313,0.4297385513782501,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3692810535430908,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ژنتيكي","boundary":[0.3186274468898773,0.41287878155708313,0.3692810535430908,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.41287878155708313},{"x":0.31209149956703186,"y":0.41287878155708313},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3055555522441864,0.41287878155708313,0.31209149956703186,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.41287878155708313},{"x":0.29738563299179077,"y":0.41287878155708313},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4343434274196625},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنولوژي","boundary":[0.23856209218502045,0.41287878155708313,0.29738563299179077,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برخي","boundary":[0.7238562107086182,0.4406565725803375,0.7598039507865906,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6895424723625183,0.4406565725803375,0.7189542651176453,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.4406565725803375},{"x":0.686274528503418,"y":0.4406565725803375},{"x":0.686274528503418,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6748365759849548,0.4406565725803375,0.686274528503418,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6617646813392639,0.4406565725803375,0.6683006286621094,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6552287340164185,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأكيد","boundary":[0.6241829991340637,0.43939393758773804,0.6552287340164185,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6160130500793457,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6062091588973999,0.43939393758773804,0.6160130500793457,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5996732115745544,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5686274766921997,0.43939393758773804,0.5996732115745544,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.43939393758773804},{"x":0.563725471496582,"y":0.43939393758773804},{"x":0.563725471496582,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.5408496856689453,0.43939393758773804,0.563725471496582,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5032680034637451,0.43939393758773804,0.5326797366142273,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.43939393758773804},{"x":0.4950980246067047,"y":0.43939393758773804},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4583333432674408},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.45588234066963196,0.43939393758773804,0.4950980246067047,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.43939393758773804},{"x":0.45098039507865906,"y":0.43939393758773804},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4583333432674408},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4264705777168274,0.43939393758773804,0.45098039507865906,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.43939393758773804},{"x":0.41993463039398193,"y":0.43939393758773804},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4583333432674408},{"x":0.38562092185020447,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.38562092185020447,0.43939393758773804,0.41993463039398193,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.43939393758773804},{"x":0.37745097279548645,"y":0.43939393758773804},{"x":0.37745097279548645,"y":0.4583333432674408},{"x":0.343137264251709,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.343137264251709,0.43939393758773804,0.37745097279548645,0.4583333432674408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23356209218502044,0.27456566619873046,0.7648039507865906,0.4665959484577179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.469696968793869},{"x":0.6666666865348816,"y":0.469696968793869},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"به","boundary":[0.6552287340164185,0.469696968793869,0.6666666865348816,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.46843433380126953},{"x":0.648692786693573,"y":0.46717172861099243},{"x":0.648692786693573,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5964052081108093,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5947712659835815,0.46843433380126953,0.648692786693573,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5898692607879639,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.5686274766921997,0.46590909361839294,0.5898692607879639,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5620915293693542,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختي","boundary":[0.5130718946456909,0.46590909361839294,0.5620915293693542,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5065359473228455,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5,0.46590909361839294,0.5065359473228455,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4901960790157318,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4861111044883728},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.4591503143310547,0.46590909361839294,0.4901960790157318,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.46590909361839294},{"x":0.45261436700820923,"y":0.46590909361839294},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4861111044883728},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شناسي","boundary":[0.4133986830711365,0.46590909361839294,0.45261436700820923,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4035947620868683,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4861111044883728},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.37254902720451355,0.46590909361839294,0.4035947620868683,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.46464645862579346},{"x":0.3660130798816681,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4861111044883728},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.29738563299179077,0.46464645862579346,0.3660130798816681,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.46464645862579346},{"x":0.2908496856689453,"y":0.46464645862579346},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4848484992980957},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.26633986830711365,0.46464645862579346,0.2908496856689453,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.46464645862579346},{"x":0.2598039209842682,"y":0.46464645862579346},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4848484992980957},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23856209218502045,0.46464645862579346,0.2598039209842682,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7598039507865906,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7450980544090271,0.49116161465644836,0.7598039507865906,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7385621070861816,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7189542651176453,0.49116161465644836,0.7385621070861816,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7124183177947998,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.6699346303939819,0.49116161465644836,0.7124183177947998,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.5980392098426819,0.49116161465644836,0.6601307392120361,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.49116161465644836},{"x":0.593137264251709,"y":0.49116161465644836},{"x":0.593137264251709,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5735294222831726,0.49116161465644836,0.593137264251709,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5718954205513,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5718954205513,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.5392156839370728,0.49116161465644836,0.5718954205513,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.49116161465644836},{"x":0.529411792755127,"y":0.49116161465644836},{"x":0.529411792755127,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5212418437004089,0.49116161465644836,0.529411792755127,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5147058963775635,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سازندهاي","boundary":[0.4493463933467865,0.49116161465644836,0.5147058963775635,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.49116161465644836},{"x":0.44607841968536377,"y":0.49116161465644836},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5113636255264282},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زمين","boundary":[0.41503268480300903,0.49116161465644836,0.44607841968536377,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.49116161465644836},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49116161465644836},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شناسي","boundary":[0.3692810535430908,0.49116161465644836,0.4117647111415863,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3611111044883728,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5113636255264282},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"رويشگاههاي","boundary":[0.27614378929138184,0.49116161465644836,0.3611111044883728,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.49116161465644836},{"x":0.2696078419685364,"y":0.49116161465644836},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5113636255264282},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.23856209218502045,0.49116161465644836,0.2696078419685364,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7467319965362549,0.5202020406723022,0.7598039507865906,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7107843160629272,0.5202020406723022,0.7385621070861816,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.5202020406723022,0.7091503143310547,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاك","boundary":[0.6683006286621094,0.5202020406723022,0.6977124214172363,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5202020406723022},{"x":0.665032684803009,"y":0.5202020406723022},{"x":0.665032684803009,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسي","boundary":[0.6209150552749634,0.5202020406723022,0.665032684803009,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6078431606292725,0.5202020406723022,0.6143791079521179,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپهاي","boundary":[0.5588235259056091,0.5202020406723022,0.5996732115745544,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلي","boundary":[0.5179738402366638,0.5202020406723022,0.5522875785827637,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5391414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراضي","boundary":[0.47058823704719543,0.5202020406723022,0.5098039507865906,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5202020406723022},{"x":0.46405228972435,"y":0.5202020406723022},{"x":0.46405228972435,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4264705777168274,0.5202020406723022,0.46405228972435,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5202020406723022},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5202020406723022},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5391414165496826},{"x":0.379084974527359,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.379084974527359,0.5202020406723022,0.41993463039398193,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.5189393758773804},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5202020406723022},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5391414165496826},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویشگاهها","boundary":[0.2957516312599182,0.5189393758773804,0.37254902720451355,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.5189393758773804},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5189393758773804},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5391414165496826},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2908496856689453,0.5189393758773804,0.29738563299179077,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5189393758773804},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5189393758773804},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5391414165496826},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.23692810535430908,0.5189393758773804,0.28431373834609985,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسي","boundary":[0.7156862616539001,0.5467171669006348,0.7598039507865906,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گياهي","boundary":[0.6715686321258545,0.5467171669006348,0.7091503143310547,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5656565427780151},{"x":0.656862735748291,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.656862735748291,0.5467171669006348,0.6633986830711365,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معرفي","boundary":[0.6094771027565002,0.5467171669006348,0.6503267884254456,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5656565427780151},{"x":0.584967315196991,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.584967315196991,0.5467171669006348,0.6029411554336548,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.5375816822052002,0.5467171669006348,0.5784313678741455,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5467171669006348},{"x":0.529411792755127,"y":0.5467171669006348},{"x":0.529411792755127,"y":0.5656565427780151},{"x":0.516339898109436,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.516339898109436,0.5467171669006348,0.529411792755127,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4722222089767456,0.5467171669006348,0.5098039507865906,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5467171669006348},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5467171669006348},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنارخیز","boundary":[0.4166666567325592,0.5467171669006348,0.46568626165390015,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5656565427780151},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.37745097279548645,0.5467171669006348,0.4084967374801636,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3692810535430908,0.5467171669006348,0.3741829991340637,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5656565427780151},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.33006536960601807,0.5467171669006348,0.3611111044883728,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5656565427780151},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31209149956703186,0.5467171669006348,0.3235294222831726,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5656565427780151},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.27124184370040894,0.5467171669006348,0.3104575276374817,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.5467171669006348},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5467171669006348},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2401960790157318,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.2401960790157318,0.5467171669006348,0.2728758156299591,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جنگلي","boundary":[0.7156862616539001,0.5719696879386902,0.7614378929138184,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نادر","boundary":[0.6846405267715454,0.5719696879386902,0.7091503143310547,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5909090638160706},{"x":0.656862735748291,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.656862735748291,0.5719696879386902,0.6797385811805725,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6503267884254456,0.5719696879386902,0.6552287340164185,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6127451062202454,0.5719696879386902,0.6421568393707275,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5909090638160706},{"x":0.584967315196991,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.584967315196991,0.5719696879386902,0.6111111044883728,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گياهي","boundary":[0.5392156839370728,0.5719696879386902,0.5784313678741455,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5909090638160706},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.49836599826812744,0.5719696879386902,0.5326797366142273,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.5719696879386902},{"x":0.491830050945282,"y":0.5719696879386902},{"x":0.491830050945282,"y":0.5909090638160706},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48366013169288635,0.5719696879386902,0.491830050945282,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.5719696879386902},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5719696879386902},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.4395424723625183,0.5719696879386902,0.47549018263816833,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5909090638160706},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.38562092185020447,0.5719696879386902,0.4313725531101227,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.5719696879386902},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5719696879386902},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.3513071835041046,0.5719696879386902,0.37745097279548645,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.5719696879386902},{"x":0.343137264251709,"y":0.5719696879386902},{"x":0.343137264251709,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3284313678741455,0.5719696879386902,0.343137264251709,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5719696879386902},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5719696879386902},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5909090638160706},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویشگاههاي","boundary":[0.23856209218502045,0.5719696879386902,0.32189542055130005,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7598039507865906,"y":0.618686854839325},{"x":0.7189542651176453,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"اصلي","boundary":[0.7189542651176453,0.5984848737716675,0.7598039507865906,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7124183177947998,"y":0.618686854839325},{"x":0.6813725233078003,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.6813725233078003,0.5984848737716675,0.7124183177947998,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.5984848737716675},{"x":0.673202633857727,"y":0.5984848737716675},{"x":0.673202633857727,"y":0.618686854839325},{"x":0.6339869499206543,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.6339869499206543,0.5984848737716675,0.673202633857727,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6323529481887817,"y":0.618686854839325},{"x":0.6029411554336548,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مي","boundary":[0.6029411554336548,0.5984848737716675,0.6323529481887817,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6045751571655273,"y":0.618686854839325},{"x":0.5653594732284546,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5653594732284546,0.5984848737716675,0.6045751571655273,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5669934749603271,"y":0.618686854839325},{"x":0.5604575276374817,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5604575276374817,0.5984848737716675,0.5669934749603271,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5555555820465088,"y":0.618686854839325},{"x":0.5130718946456909,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.5130718946456909,0.5984848737716675,0.5555555820465088,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5065359473228455,"y":0.618686854839325},{"x":0.48856207728385925,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.48856207728385925,0.5984848737716675,0.5065359473228455,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4820261299610138,"y":0.618686854839325},{"x":0.44117647409439087,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.44117647409439087,0.5984848737716675,0.4820261299610138,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4362744987010956,"y":0.618686854839325},{"x":0.40522876381874084,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.40522876381874084,0.5984848737716675,0.4362744987010956,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4019607901573181,"y":0.618686854839325},{"x":0.3970588147640228,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3970588147640228,0.5984848737716675,0.4019607901573181,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.5984848737716675},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5984848737716675},{"x":0.39052286744117737,"y":0.618686854839325},{"x":0.3758170008659363,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3758170008659363,0.5984848737716675,0.39052286744117737,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.5984848737716675},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5984848737716675},{"x":0.36764705181121826,"y":0.618686854839325},{"x":0.343137264251709,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.343137264251709,0.5984848737716675,0.36764705181121826,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3366013169288635,"y":0.618686854839325},{"x":0.29738563299179077,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.29738563299179077,0.5984848737716675,0.3366013169288635,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5984848737716675},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5984848737716675},{"x":0.2908496856689453,"y":0.618686854839325},{"x":0.23856209218502045,"y":0.618686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.23856209218502045,0.5984848737716675,0.2908496856689453,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.6237373948097229},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6237373948097229},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رویشگاههاي","boundary":[0.6748365759849548,0.6237373948097229,0.7598039507865906,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.625},{"x":0.6699346303939819,"y":0.625},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"كنار","boundary":[0.6454248428344727,0.625,0.6699346303939819,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.625},{"x":0.6372548937797546,"y":0.625},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6274510025978088,0.625,0.6372548937797546,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.625},{"x":0.6209150552749634,"y":0.625},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5866013169288635,0.625,0.6209150552749634,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.625},{"x":0.5800653696060181,"y":0.625},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زادآوري","boundary":[0.5261437892913818,0.625,0.5800653696060181,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.625},{"x":0.5196078419685364,"y":0.625},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"طبيعي","boundary":[0.4852941036224365,0.625,0.5196078419685364,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.625},{"x":0.4820261299610138,"y":0.625},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4771241843700409,0.625,0.4820261299610138,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6439393758773804},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنولوژي","boundary":[0.41830065846443176,0.625,0.47058823704719543,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.625},{"x":0.41830065846443176,"y":0.625},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4133986830711365,0.625,0.41830065846443176,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.625},{"x":0.40522876381874084,"y":0.625},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6439393758773804},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گلدهي","boundary":[0.36437907814979553,0.625,0.40522876381874084,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.6262626051902771},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6262626051902771},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3562091588973999,0.6262626051902771,0.36274510622024536,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.6262626051902771},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6262626051902771},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3202614486217499,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3202614486217499,0.6262626051902771,0.34967321157455444,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.6262626051902771},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6262626051902771},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6452020406723022},{"x":0.28594771027565,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.28594771027565,0.6262626051902771,0.31209149956703186,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.6262626051902771},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6262626051902771},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6452020406723022},{"x":0.2728758156299591,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2728758156299591,0.6262626051902771,0.27941176295280457,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6262626051902771},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6262626051902771},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6452020406723022},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.23692810535430908,0.6262626051902771,0.2647058963775635,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7058823704719543,0.6515151262283325,0.7598039507865906,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6717171669006348},{"x":0.656862735748291,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مفیدی","boundary":[0.656862735748291,0.6515151262283325,0.6977124214172363,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6241829991340637,0.6515151262283325,0.6503267884254456,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مي","boundary":[0.6062091588973999,0.6515151262283325,0.6209150552749634,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5718954205513,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5718954205513,0.6515151262283325,0.5980392098426819,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5669934749603271,0.6515151262283325,0.5735294222831726,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5473856329917908,0.6515151262283325,0.5620915293693542,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.5130718946456909,0.6515151262283325,0.5408496856689453,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6717171669006348},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.47549018263816833,0.6515151262283325,0.5065359473228455,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6717171669006348},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45588234066963196,0.6515151262283325,0.4673202633857727,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6515151262283325},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6515151262283325},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.3986928164958954,0.6515151262283325,0.45098039507865906,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6717171669006348},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رويشي","boundary":[0.33986929059028625,0.6515151262283325,0.3921568691730499,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3366013169288635,0.6515151262283325,0.3382352888584137,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3284313678741455,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3284313678741455,"y":0.6717171669006348},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.2908496856689453,0.6515151262283325,0.3284313678741455,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6515151262283325},{"x":0.28594771027565,"y":0.6515151262283325},{"x":0.28594771027565,"y":0.6717171669006348},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویش","boundary":[0.2401960790157318,0.6515151262283325,0.28594771027565,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.7385621070861816,0.6780303120613098,0.7598039507865906,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7254902124404907,0.6780303120613098,0.7320261597633362,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جوانهزني","boundary":[0.6633986830711365,0.6780303120613098,0.7173202633857727,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6535947918891907,0.6780303120613098,0.6584967374801636,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6111111044883728,0.6780303120613098,0.6470588445663452,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دواني","boundary":[0.5816993713378906,0.6780303120613098,0.6143791079521179,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6994949579238892},{"x":0.563725471496582,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.563725471496582,0.6780303120613098,0.5702614188194275,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6994949579238892},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.5277777910232544,0.6780303120613098,0.5555555820465088,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6994949579238892},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.4852941036224365,0.6780303120613098,0.5212418437004089,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6780303120613098},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6780303120613098},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6994949579238892},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47058823704719543,0.6780303120613098,0.47875815629959106,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.6780303120613098},{"x":0.46405228972435,"y":0.6780303120613098},{"x":0.46405228972435,"y":0.6994949579238892},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.42320260405540466,0.6780303120613098,0.46405228972435,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.6780303120613098},{"x":0.41503268480300903,"y":0.6780303120613098},{"x":0.41503268480300903,"y":0.6994949579238892},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40032678842544556,0.6780303120613098,0.41503268480300903,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6994949579238892},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زمينة","boundary":[0.36274510622024536,0.6780303120613098,0.3937908411026001,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.6780303120613098},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6780303120613098},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6994949579238892},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنگلداري","boundary":[0.28431373834609985,0.6780303120613098,0.35457515716552734,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6780303120613098},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6780303120613098},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6994949579238892},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.23856209218502045,0.6780303120613098,0.27614378929138184,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7184343338012695},{"x":0.733660101890564,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.733660101890564,0.7070707082748413,0.7598039507865906,0.7184343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6928104758262634,0.7070707082748413,0.7271241545677185,0.7184343338012695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7614378929138184,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7184343338012695},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23192810535430908,0.45764645862579345,0.7664378929138184,0.7254343338012695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تكثير","boundary":[0.7058823704719543,0.7310606241226196,0.7385621070861816,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7512626051902771},{"x":0.665032684803009,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عادي","boundary":[0.665032684803009,0.7310606241226196,0.6977124214172363,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6339869499206543,0.7310606241226196,0.6584967374801636,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.6045751571655273,0.7310606241226196,0.6274510025978088,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5866013169288635,0.7310606241226196,0.5964052081108093,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5457516312599182,0.7310606241226196,0.5800653696060181,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.5179738402366638,0.7310606241226196,0.5392156839370728,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4820261299610138,0.7310606241226196,0.5098039507865906,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7310606241226196},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7310606241226196},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4591503143310547,0.7310606241226196,0.47385621070861816,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.7310606241226196},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7310606241226196},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7512626051902771},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.41830065846443176,0.7310606241226196,0.45261436700820923,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7512626051902771},{"x":0.379084974527359,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.379084974527359,0.7310606241226196,0.4117647111415863,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7310606241226196},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7310606241226196},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7512626051902771},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.3464052379131317,0.7310606241226196,0.37254902720451355,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7512626051902771},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33006536960601807,0.7310606241226196,0.3382352888584137,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7512626051902771},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.2924836575984955,0.7310606241226196,0.3235294222831726,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7310606241226196},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7310606241226196},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7512626051902771},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.23856209218502045,0.7310606241226196,0.28431373834609985,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.7320261597633362,0.7575757503509521,0.7598039507865906,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توليد","boundary":[0.6960784196853638,0.7575757503509521,0.7238562107086182,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7575757503509521},{"x":0.686274528503418,"y":0.7575757503509521},{"x":0.686274528503418,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهال","boundary":[0.6601307392120361,0.7575757503509521,0.686274528503418,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6388888955116272,0.7575757503509521,0.6519607901573181,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.6143791079521179,0.7575757503509521,0.6307189464569092,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5669934749603271,0.7575757503509521,0.6078431606292725,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5261437892913818,0.7575757503509521,0.5604575276374817,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5,0.7575757503509521,0.5179738402366638,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.7575757503509521},{"x":0.491830050945282,"y":0.7575757503509521},{"x":0.491830050945282,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4673202633857727,0.7575757503509521,0.491830050945282,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4346405267715454,0.7575757503509521,0.4591503143310547,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4264705777168274,0.7575757503509521,0.4313725531101227,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7575757503509521},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7575757503509521},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4117647111415863,0.7575757503509521,0.41993463039398193,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7765151262283325},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.38562092185020447,0.7575757503509521,0.4035947620868683,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.7575757503509521},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7575757503509521},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7765151262283325},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.34477123618125916,0.7575757503509521,0.37745097279548645,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7765151262283325},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33006536960601807,0.7575757503509521,0.3382352888584137,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7765151262283325},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.30882352590560913,0.7575757503509521,0.3235294222831726,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.7575757503509521},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7575757503509521},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7765151262283325},{"x":0.2630718946456909,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.2630718946456909,0.7575757503509521,0.30228757858276367,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7575757503509521},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7575757503509521},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7765151262283325},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23856209218502045,0.7575757503509521,0.25653594732284546,0.7765151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7765151262283325},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23356209218502044,0.7240606241226196,0.7648039507865906,0.7835151262283325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5065359473228455,"y":0.816919207572937},{"x":0.4852941036224365,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"-ج","boundary":[0.4852941036224365,0.8042929172515869,0.5065359473228455,0.816919207572937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5065359473228455,"y":0.816919207572937},{"x":0.4852941036224365,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4802941036224365,0.7972929172515869,0.5115359473228455,0.823919207572937],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/KFVMESXbUTMNebdf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/rRFVIWVFoHJNQCmp.jpg","blurred":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/zSCgeFbIWqTNLpfI.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.00024304917048324236,0.9987449805643044,0.9990091189507283]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7598039507865906,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7598039507865906,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6977124214172363,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دگرگشنی","boundary":[0.6977124214172363,0.19949494302272797,0.7598039507865906,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6911764740943909,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6911764740943909,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6584967374801636,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.6584967374801636,0.20075757801532745,0.6911764740943909,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.20075757801532745},{"x":0.648692786693573,"y":0.20075757801532745},{"x":0.648692786693573,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6307189464569092,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6307189464569092,0.20075757801532745,0.648692786693573,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6225489974021912,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6225489974021912,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5980392098426819,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5980392098426819,0.20075757801532745,0.6225489974021912,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5915032625198364,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5915032625198364,"y":0.21969696879386902},{"x":0.584967315196991,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.584967315196991,0.20075757801532745,0.5915032625198364,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.20075757801532745},{"x":0.576797366142273,"y":0.20075757801532745},{"x":0.576797366142273,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5457516312599182,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفرق","boundary":[0.5457516312599182,0.20075757801532745,0.576797366142273,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5392156839370728,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5392156839370728,"y":0.21969696879386902},{"x":0.491830050945282,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفات","boundary":[0.491830050945282,0.20075757801532745,0.5392156839370728,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.20075757801532745},{"x":0.48366013169288635,"y":0.20075757801532745},{"x":0.48366013169288635,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4689542353153229,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4689542353153229,0.20075757801532745,0.48366013169288635,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.20075757801532745},{"x":0.4624182879924774,"y":0.20075757801532745},{"x":0.4624182879924774,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسلهاي","boundary":[0.4084967374801636,0.20075757801532745,0.4624182879924774,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4019607901573181,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2209595888853073},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعدي","boundary":[0.36274510622024536,0.20202019810676575,0.4019607901573181,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.20202019810676575},{"x":0.3611111044883728,"y":0.20202019810676575},{"x":0.3611111044883728,"y":0.2209595888853073},{"x":0.3562091588973999,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3562091588973999,0.20202019810676575,0.3611111044883728,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.20202019810676575},{"x":0.3480392098426819,"y":0.20202019810676575},{"x":0.3480392098426819,"y":0.2209595888853073},{"x":0.3235294222831726,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3235294222831726,0.20202019810676575,0.3480392098426819,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.20202019810676575},{"x":0.31699347496032715,"y":0.20202019810676575},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2209595888853073},{"x":0.2810457646846771,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2810457646846771,0.20202019810676575,0.31699347496032715,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.20202019810676575},{"x":0.2728758156299591,"y":0.20202019810676575},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2209595888853073},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.23692810535430908,0.20202019810676575,0.2728758156299591,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7598039507865906,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7598039507865906,"y":0.25},{"x":0.7287581562995911,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.7287581562995911,0.22853535413742065,0.7598039507865906,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7222222089767456,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7222222089767456,"y":0.25},{"x":0.686274528503418,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخي","boundary":[0.686274528503418,0.22853535413742065,0.7222222089767456,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6797385811805725,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6797385811805725,"y":0.25},{"x":0.6699346303939819,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6699346303939819,0.22853535413742065,0.6797385811805725,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6617646813392639,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6617646813392639,"y":0.25},{"x":0.6209150552749634,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفات","boundary":[0.6209150552749634,0.22853535413742065,0.6617646813392639,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6127451062202454,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6127451062202454,"y":0.25},{"x":0.5604575276374817,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصادي","boundary":[0.5604575276374817,0.22853535413742065,0.6127451062202454,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5522875785827637,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5522875785827637,"y":0.25},{"x":0.5457516312599182,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5457516312599182,0.22853535413742065,0.5522875785827637,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5408496856689453,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5408496856689453,"y":0.25},{"x":0.5130718946456909,"y":0.25}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5130718946456909,0.22853535413742065,0.5408496856689453,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5114378929138184,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5114378929138184,"y":0.25},{"x":0.47875815629959106,"y":0.25}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گيري","boundary":[0.47875815629959106,0.22853535413742065,0.5114378929138184,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.25},{"x":0.4624182879924774,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4624182879924774,0.22853535413742065,0.4689542353153229,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.22853535413742065},{"x":0.45261436700820923,"y":0.22853535413742065},{"x":0.45261436700820923,"y":0.25},{"x":0.43300652503967285,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.43300652503967285,0.22853535413742065,0.45261436700820923,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4248366057872772,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4248366057872772,"y":0.25},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4117647111415863,0.22853535413742065,0.4248366057872772,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4035947620868683,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4035947620868683,"y":0.25},{"x":0.38725489377975464,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.38725489377975464,0.22853535413742065,0.4035947620868683,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.22853535413742065},{"x":0.379084974527359,"y":0.22853535413742065},{"x":0.379084974527359,"y":0.25},{"x":0.3415032625198364,"y":0.25}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باغباني","boundary":[0.3415032625198364,0.22853535413742065,0.379084974527359,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3382352888584137,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3382352888584137,"y":0.25},{"x":0.3333333432674408,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3333333432674408,0.22853535413742065,0.3382352888584137,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.22853535413742065},{"x":0.32189542055130005,"y":0.22853535413742065},{"x":0.32189542055130005,"y":0.25},{"x":0.2924836575984955,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.2924836575984955,0.22853535413742065,0.32189542055130005,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.22853535413742065},{"x":0.28431373834609985,"y":0.22853535413742065},{"x":0.28431373834609985,"y":0.25},{"x":0.2549019753932953,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاري","boundary":[0.2549019753932953,0.22853535413742065,0.28431373834609985,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2450980395078659,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2450980395078659,"y":0.25},{"x":0.23856209218502045,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.22853535413742065,0.2450980395078659,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7598039507865906,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2752525210380554},{"x":0.733660101890564,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.733660101890564,0.25631314516067505,0.7598039507865906,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7271241545677185,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7271241545677185,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6911764740943909,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برخي","boundary":[0.6911764740943909,0.25631314516067505,0.7271241545677185,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6830065250396729,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6830065250396729,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6748365759849548,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6748365759849548,0.25631314516067505,0.6830065250396729,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6666666865348816,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6454248428344727,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6454248428344727,0.25631314516067505,0.6666666865348816,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6421568393707275,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6421568393707275,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6225489974021912,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6225489974021912,0.25631314516067505,0.6421568393707275,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6094771027565002,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6094771027565002,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5816993713378906,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نخبه","boundary":[0.5816993713378906,0.25631314516067505,0.6094771027565002,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5735294222831726,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5735294222831726,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5686274766921997,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5686274766921997,0.25631314516067505,0.5735294222831726,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5702614188194275,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5702614188194275,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5473856329917908,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اليت","boundary":[0.5473856329917908,0.25631314516067505,0.5702614188194275,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5408496856689453,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5408496856689453,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5359477400779724,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5359477400779724,0.25631314516067505,0.5408496856689453,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5277777910232544,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5277777910232544,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5179738402366638,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5179738402366638,0.25631314516067505,0.5277777910232544,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5098039507865906,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5098039507865906,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5016340017318726,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5016340017318726,0.25631314516067505,0.5098039507865906,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.25505051016807556},{"x":0.49346405267715454,"y":0.25505051016807556},{"x":0.49346405267715454,"y":0.27398988604545593},{"x":0.4591503143310547,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.4591503143310547,0.25505051016807556,0.49346405267715454,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.25505051016807556},{"x":0.45261436700820923,"y":0.25505051016807556},{"x":0.45261436700820923,"y":0.27398988604545593},{"x":0.39052286744117737,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غیرجنسي","boundary":[0.39052286744117737,0.25505051016807556,0.45261436700820923,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3839869201183319,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3839869201183319,"y":0.27398988604545593},{"x":0.3513071835041046,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تكثير","boundary":[0.3513071835041046,0.25505051016807556,0.3839869201183319,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.25505051016807556},{"x":0.34477123618125916,"y":0.25505051016807556},{"x":0.34477123618125916,"y":0.27272728085517883},{"x":0.31699347496032715,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.31699347496032715,0.25505051016807556,0.34477123618125916,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3104575276374817,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3104575276374817,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2957516312599182,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2957516312599182,0.25505051016807556,0.3104575276374817,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2875817120075226,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2875817120075226,"y":0.27272728085517883},{"x":0.23856209218502045,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متاسفانه","boundary":[0.23856209218502045,0.25505051016807556,0.2875817120075226,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.280303031206131},{"x":0.7598039507865906,"y":0.280303031206131},{"x":0.7598039507865906,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7107843160629272,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.7107843160629272,0.280303031206131,0.7598039507865906,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.280303031206131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.280303031206131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6928104758262634,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6928104758262634,0.280303031206131,0.7058823704719543,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.280303031206131},{"x":0.686274528503418,"y":0.280303031206131},{"x":0.686274528503418,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6683006286621094,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6683006286621094,0.280303031206131,0.686274528503418,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.280303031206131},{"x":0.6601307392120361,"y":0.280303031206131},{"x":0.6601307392120361,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6454248428344727,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.6454248428344727,0.280303031206131,0.6601307392120361,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.280303031206131},{"x":0.6437908411026001,"y":0.280303031206131},{"x":0.6437908411026001,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6388888955116272,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6388888955116272,0.280303031206131,0.6437908411026001,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.280303031206131},{"x":0.6323529481887817,"y":0.280303031206131},{"x":0.6323529481887817,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6127451062202454,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.6127451062202454,0.280303031206131,0.6323529481887817,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.280303031206131},{"x":0.6045751571655273,"y":0.280303031206131},{"x":0.6045751571655273,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5947712659835815,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5947712659835815,0.280303031206131,0.6045751571655273,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.280303031206131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.280303031206131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5310457348823547,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5310457348823547,0.280303031206131,0.5882353186607361,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.280303031206131},{"x":0.5245097875595093,"y":0.280303031206131},{"x":0.5245097875595093,"y":0.29924243688583374},{"x":0.49346405267715454,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.49346405267715454,0.280303031206131,0.5245097875595093,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.280303031206131},{"x":0.4869281053543091,"y":0.280303031206131},{"x":0.4869281053543091,"y":0.29924243688583374},{"x":0.46078431606292725,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.46078431606292725,0.280303031206131,0.4869281053543091,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.280303031206131},{"x":0.4542483687400818,"y":0.280303031206131},{"x":0.4542483687400818,"y":0.29924243688583374},{"x":0.41503268480300903,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.41503268480300903,0.280303031206131,0.4542483687400818,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.280303031206131},{"x":0.4084967374801636,"y":0.280303031206131},{"x":0.4084967374801636,"y":0.29924243688583374},{"x":0.36437907814979553,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.36437907814979553,0.280303031206131,0.4084967374801636,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.280303031206131},{"x":0.36437907814979553,"y":0.280303031206131},{"x":0.36437907814979553,"y":0.29924243688583374},{"x":0.35947713255882263,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35947713255882263,0.280303031206131,0.36437907814979553,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.280303031206131},{"x":0.3513071835041046,"y":0.280303031206131},{"x":0.3513071835041046,"y":0.29924243688583374},{"x":0.3104575276374817,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.3104575276374817,0.280303031206131,0.3513071835041046,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.280303031206131},{"x":0.30392158031463623,"y":0.280303031206131},{"x":0.30392158031463623,"y":0.29924243688583374},{"x":0.23856209218502045,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیرممکن","boundary":[0.23856209218502045,0.280303031206131,0.30392158031463623,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7352941036224365,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.7352941036224365,0.3068181872367859,0.7598039507865906,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7271241545677185,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7271241545677185,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6977124214172363,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6977124214172363,0.3068181872367859,0.7271241545677185,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6944444179534912,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6928104758262634,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6928104758262634,0.3068181872367859,0.6944444179534912,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.3068181872367859},{"x":0.686274528503418,"y":0.3068181872367859},{"x":0.686274528503418,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6421568393707275,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.6421568393707275,0.3068181872367859,0.686274528503418,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6339869499206543,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6192810535430908,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6192810535430908,0.3068181872367859,0.6339869499206543,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6127451062202454,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5816993713378906,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5816993713378906,0.3068181872367859,0.6127451062202454,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5735294222831726,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5343137383460999,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5343137383460999,0.3068181872367859,0.5735294222831726,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5277777910232544,"y":0.32702019810676575},{"x":0.49836599826812744,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.49836599826812744,0.3068181872367859,0.5277777910232544,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3068181872367859},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3068181872367859},{"x":0.49346405267715454,"y":0.32702019810676575},{"x":0.4901960790157318,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.3068181872367859,0.49346405267715454,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.3068181872367859},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3068181872367859},{"x":0.4820261299610138,"y":0.32702019810676575},{"x":0.45098039507865906,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.45098039507865906,0.3068181872367859,0.4820261299610138,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3068181872367859},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3068181872367859},{"x":0.44281044602394104,"y":0.32702019810676575},{"x":0.4248366057872772,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4248366057872772,0.3068181872367859,0.44281044602394104,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3068181872367859},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3068181872367859},{"x":0.4166666567325592,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3921568691730499,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.3921568691730499,0.3068181872367859,0.4166666567325592,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.3068181872367859},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3068181872367859},{"x":0.38562092185020447,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3758170008659363,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3758170008659363,0.3068181872367859,0.38562092185020447,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.3068181872367859},{"x":0.36764705181121826,"y":0.3068181872367859},{"x":0.36764705181121826,"y":0.32702019810676575},{"x":0.33496731519699097,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.33496731519699097,0.3068181872367859,0.36764705181121826,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.3068181872367859},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3068181872367859},{"x":0.32679739594459534,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3055555522441864,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.3055555522441864,0.3068181872367859,0.32679739594459534,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.3068181872367859},{"x":0.29901960492134094,"y":0.3068181872367859},{"x":0.29901960492134094,"y":0.32702019810676575},{"x":0.25163400173187256,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنسي","boundary":[0.25163400173187256,0.3068181872367859,0.29901960492134094,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3068181872367859},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3068181872367859},{"x":0.24673202633857727,"y":0.32702019810676575},{"x":0.23856209218502045,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.3068181872367859,0.24673202633857727,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7516340017318726,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7516340017318726,0.3345959484577179,0.7598039507865906,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7450980544090271,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7009803652763367,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7009803652763367,0.3345959484577179,0.7450980544090271,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6944444179534912,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6846405267715454,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6846405267715454,0.3345959484577179,0.6944444179534912,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6781045794487,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6781045794487,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6241829991340637,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهاي","boundary":[0.6241829991340637,0.3345959484577179,0.6781045794487,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6176470518112183,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5375816822052002,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بيوتكنولوژي","boundary":[0.5375816822052002,0.3345959484577179,0.6176470518112183,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5310457348823547,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5228758454322815,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5228758454322815,0.3345959484577179,0.5310457348823547,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3345959484577179},{"x":0.516339898109436,"y":0.3345959484577179},{"x":0.516339898109436,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4820261299610138,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.4820261299610138,0.3345959484577179,0.516339898109436,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.3345959484577179},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3345959484577179},{"x":0.47385621070861816,"y":0.35479798913002014},{"x":0.46405228972435,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46405228972435,0.3345959484577179,0.47385621070861816,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4575163424015045,"y":0.35479798913002014},{"x":0.42320260405540466,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.42320260405540466,0.3345959484577179,0.4575163424015045,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4166666567325592,"y":0.35479798913002014},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.38235294818878174,0.3345959484577179,0.4166666567325592,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3741829991340637,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3741829991340637,"y":0.35479798913002014},{"x":0.34477123618125916,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.34477123618125916,0.3345959484577179,0.3741829991340637,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3366013169288635,"y":0.35479798913002014},{"x":0.33006536960601807,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33006536960601807,0.3345959484577179,0.3366013169288635,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3235294222831726,"y":0.35479798913002014},{"x":0.2875817120075226,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.2875817120075226,0.3345959484577179,0.3235294222831726,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3345959484577179},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3345959484577179},{"x":0.27941176295280457,"y":0.35479798913002014},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.23856209218502045,0.3345959484577179,0.27941176295280457,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7614378929138184,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7467319965362549,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7467319965362549,0.3598484992980957,0.7614378929138184,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7450980544090271,"y":0.38005051016807556},{"x":0.720588207244873,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.720588207244873,0.3598484992980957,0.7450980544090271,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7124183177947998,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6617646813392639,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستاورد","boundary":[0.6617646813392639,0.3598484992980957,0.7124183177947998,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6503267884254456,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6192810535430908,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.6192810535430908,0.3598484992980957,0.6503267884254456,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6111111044883728,"y":0.38005051016807556},{"x":0.601307213306427,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.601307213306427,0.3598484992980957,0.6111111044883728,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5915032625198364,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5588235259056091,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5588235259056091,0.3598484992980957,0.5915032625198364,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5473856329917908,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5212418437004089,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5212418437004089,0.3598484992980957,0.5473856329917908,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5098039507865906,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4869281053543091,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.4869281053543091,0.3598484992980957,0.5098039507865906,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3598484992980957},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3598484992980957},{"x":0.47385621070861816,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4493463933467865,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4493463933467865,0.3598484992980957,0.47385621070861816,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3415032625198364,"y":0.38005051016807556},{"x":0.32679739594459534,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"Z.","boundary":[0.32679739594459534,0.3598484992980957,0.3415032625198364,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3839869201183319,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3839869201183319,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3480392098426819,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"spina","boundary":[0.3480392098426819,0.3598484992980957,0.3839869201183319,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3598484992980957},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3598484992980957},{"x":0.44281044602394104,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3937908411026001,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"christi","boundary":[0.3937908411026001,0.3598484992980957,0.44281044602394104,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.3598484992980957},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3598484992980957},{"x":0.32189542055130005,"y":0.38005051016807556},{"x":0.2957516312599182,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2957516312599182,0.3598484992980957,0.32189542055130005,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.3598484992980957},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3598484992980957},{"x":0.2908496856689453,"y":0.38005051016807556},{"x":0.27614378929138184,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27614378929138184,0.3598484992980957,0.2908496856689453,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.3598484992980957},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3598484992980957},{"x":0.27124184370040894,"y":0.38005051016807556},{"x":0.24183006584644318,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.24183006584644318,0.3598484992980957,0.27124184370040894,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7598039507865906,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7124183177947998,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشروح","boundary":[0.7124183177947998,0.3863636255264282,0.7598039507865906,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6764705777168274,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6764705777168274,0.3863636255264282,0.7058823704719543,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6699346303939819,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6372548937797546,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6372548937797546,0.3863636255264282,0.6699346303939819,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6307189464569092,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6062091588973999,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6062091588973999,0.3863636255264282,0.6307189464569092,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5996732115745544,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5653594732284546,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5653594732284546,0.3863636255264282,0.5996732115745544,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5571895241737366,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5326797366142273,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5326797366142273,0.3863636255264282,0.5571895241737366,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5277777910232544,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5245097875595093,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5245097875595093,0.3863636255264282,0.5277777910232544,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3863636255264282},{"x":0.516339898109436,"y":0.3863636255264282},{"x":0.516339898109436,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5032680034637451,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5032680034637451,0.3863636255264282,0.516339898109436,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4950980246067047,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4771241843700409,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4771241843700409,0.3863636255264282,0.4950980246067047,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4689542353153229,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4362744987010956,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4362744987010956,0.3863636255264282,0.4689542353153229,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4264705777168274,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4166666567325592,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4166666567325592,0.3863636255264282,0.4264705777168274,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3863636255264282},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3863636255264282},{"x":0.41013070940971375,"y":0.40656566619873047},{"x":0.379084974527359,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.379084974527359,0.3863636255264282,0.41013070940971375,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3863636255264282},{"x":0.370915025472641,"y":0.3863636255264282},{"x":0.370915025472641,"y":0.40656566619873047},{"x":0.36274510622024536,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36274510622024536,0.3863636255264282,0.370915025472641,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3562091588973999,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3562091588973999,"y":0.40656566619873047},{"x":0.32679739594459534,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اتکاء","boundary":[0.32679739594459534,0.3863636255264282,0.3562091588973999,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3186274468898773,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3186274468898773,"y":0.40656566619873047},{"x":0.30882352590560913,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.30882352590560913,0.3863636255264282,0.3186274468898773,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3863636255264282},{"x":0.30228757858276367,"y":0.3863636255264282},{"x":0.30228757858276367,"y":0.40656566619873047},{"x":0.23856209218502045,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.23856209218502045,0.3863636255264282,0.30228757858276367,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7287581562995911,0.4141414165496826,0.7598039507865906,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6960784196853638,0.4141414165496826,0.7222222089767456,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6911764740943909,0.4141414165496826,0.6944444179534912,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تكثير","boundary":[0.6519607901573181,0.4141414165496826,0.6846405267715454,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4330808222293854},{"x":0.576797366142273,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیرجنسي","boundary":[0.576797366142273,0.4141414165496826,0.6437908411026001,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5604575276374817,0.4141414165496826,0.5702614188194275,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5130718946456909,0.4141414165496826,0.5539215803146362,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4330808222293854},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشهاي","boundary":[0.44607841968536377,0.4141414165496826,0.5065359473228455,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4330808222293854},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.39052286744117737,0.4141414165496826,0.4395424723625183,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4330808222293854},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.3562091588973999,0.4141414165496826,0.3839869201183319,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4330808222293854},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.30392158031463623,0.4141414165496826,0.3513071835041046,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4330808222293854},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.2924836575984955,0.4141414165496826,0.3104575276374817,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4141414165496826},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4141414165496826},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4330808222293854},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودن","boundary":[0.23856209218502045,0.4141414165496826,0.28431373834609985,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4595959484577179},{"x":0.733660101890564,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلمه","boundary":[0.733660101890564,0.4406565725803375,0.7630718946456909,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.7075163125991821,0.4406565725803375,0.7287581562995911,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4595959484577179},{"x":0.656862735748291,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رويشي","boundary":[0.656862735748291,0.4406565725803375,0.6993464231491089,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6503267884254456,0.4406565725803375,0.6552287340164185,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6127451062202454,0.4406565725803375,0.6421568393707275,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زدن","boundary":[0.5800653696060181,0.4406565725803375,0.6045751571655273,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5669934749603271,0.4406565725803375,0.5735294222831726,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5245097875595093,0.4406565725803375,0.5588235259056091,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4595959484577179},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خوابانيدن","boundary":[0.45588234066963196,0.4406565725803375,0.5179738402366638,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.4406565725803375},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4406565725803375},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4595959484577179},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندامهاي","boundary":[0.39542484283447266,0.4406565725803375,0.4493463933467865,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.43939393758773804},{"x":0.39052286744117737,"y":0.43939393758773804},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گياهي","boundary":[0.3513071835041046,0.43939393758773804,0.39052286744117737,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.43939393758773804},{"x":0.34477123618125916,"y":0.43939393758773804},{"x":0.34477123618125916,"y":0.4583333432674408},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.3137255012989044,0.43939393758773804,0.34477123618125916,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.43939393758773804},{"x":0.3055555522441864,"y":0.43939393758773804},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4583333432674408},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.27941176295280457,0.43939393758773804,0.3055555522441864,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.43939393758773804},{"x":0.2728758156299591,"y":0.43939393758773804},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4583333432674408},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2450980395078659,0.43939393758773804,0.2728758156299591,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.43939393758773804},{"x":0.24183006584644318,"y":0.43939393758773804},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4583333432674408},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23856209218502045,0.43939393758773804,0.24183006584644318,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4835858643054962},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ازدیاد","boundary":[0.7238562107086182,0.46590909361839294,0.7598039507865906,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7173202633857727,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6977124214172363,0.46590909361839294,0.7173202633857727,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6911764740943909,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6683006286621094,0.46590909361839294,0.6911764740943909,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6601307392120361,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6454248428344727,0.46590909361839294,0.6601307392120361,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6290849447250366,0.46590909361839294,0.6372548937797546,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5866013169288635,0.46590909361839294,0.6209150552749634,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5800653696060181,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روشهاي","boundary":[0.5261437892913818,0.46590909361839294,0.5800653696060181,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5196078419685364,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4848484992980957},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.48856207728385925,0.46590909361839294,0.5196078419685364,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4852941036224365,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4848484992980957},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.4493463933467865,0.46590909361839294,0.4852941036224365,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.46590909361839294},{"x":0.45098039507865906,"y":0.46590909361839294},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4848484992980957},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.44281044602394104,0.46590909361839294,0.45098039507865906,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.46590909361839294},{"x":0.42320260405540466,"y":0.46590909361839294},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4848484992980957},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.3937908411026001,0.46590909361839294,0.42320260405540466,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.46590909361839294},{"x":0.38562092185020447,"y":0.46590909361839294},{"x":0.38562092185020447,"y":0.4861111044883728},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشروح","boundary":[0.3382352888584137,0.46590909361839294,0.38562092185020447,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3333333432674408,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4861111044883728},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32679739594459534,0.46717172861099243,0.3333333432674408,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3186274468898773,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4861111044883728},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.26633986830711365,0.46717172861099243,0.3186274468898773,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.46717172861099243},{"x":0.2598039209842682,"y":0.46717172861099243},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4861111044883728},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.2401960790157318,0.46717172861099243,0.2598039209842682,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7598039507865906,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروتكل","boundary":[0.7124183177947998,0.49242424964904785,0.7598039507865906,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7042483687400818,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملي","boundary":[0.6699346303939819,0.49242424964904785,0.7042483687400818,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6617646813392639,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6372548937797546,0.49242424964904785,0.6617646813392639,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6307189464569092,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6160130500793457,0.49242424964904785,0.6307189464569092,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6094771027565002,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطمئنا","boundary":[0.5702614188194275,0.49242424964904785,0.6094771027565002,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5620915293693542,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.5343137383460999,0.49242424964904785,0.5620915293693542,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5277777910232544,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5126262903213501},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4591503143310547,0.49242424964904785,0.5277777910232544,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.49242424964904785},{"x":0.4575163424015045,"y":0.49242424964904785},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5126262903213501},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.42320260405540466,0.49242424964904785,0.4575163424015045,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.49242424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.49242424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5126262903213501},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.3986928164958954,0.49242424964904785,0.41993463039398193,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.49242424964904785},{"x":0.38725489377975464,"y":0.49242424964904785},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5126262903213501},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغباني","boundary":[0.34967321157455444,0.49242424964904785,0.38725489377975464,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.49242424964904785},{"x":0.34477123618125916,"y":0.49242424964904785},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5126262903213501},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33986929059028625,0.49242424964904785,0.34477123618125916,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.49242424964904785},{"x":0.33006536960601807,"y":0.49242424964904785},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5126262903213501},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.2957516312599182,0.49242424964904785,0.33006536960601807,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.49242424964904785},{"x":0.28921568393707275,"y":0.49242424964904785},{"x":0.28921568393707275,"y":0.5126262903213501},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گياهي","boundary":[0.24836601316928864,0.49242424964904785,0.28921568393707275,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.49242424964904785},{"x":0.2450980395078659,"y":0.49242424964904785},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5126262903213501},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23856209218502045,0.49242424964904785,0.2450980395078659,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژي","boundary":[0.6797385811805725,0.5189393758773804,0.7598039507865906,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5189393758773804},{"x":0.673202633857727,"y":0.5189393758773804},{"x":0.673202633857727,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6666666865348816,0.5189393758773804,0.673202633857727,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.6078431606292725,0.5189393758773804,0.6584967374801636,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گیاهي","boundary":[0.5620915293693542,0.5189393758773804,0.5996732115745544,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جالب","boundary":[0.5196078419685364,0.5189393758773804,0.5555555820465088,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5391414165496826},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.47875815629959106,0.5189393758773804,0.5130718946456909,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5391414165496826},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.43300652503967285,0.5189393758773804,0.4722222089767456,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5391414165496826},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.40522876381874084,0.5189393758773804,0.4248366057872772,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5189393758773804},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5189393758773804},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4019607901573181,0.5189393758773804,0.40522876381874084,0.5391414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7630718946456909,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5391414165496826},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23192810535430908,0.19249494302272796,0.7680718946456909,0.5461414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7385621070861816,"y":0.566919207572937},{"x":0.7075163125991821,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7075163125991821,0.5467171669006348,0.7385621070861816,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6993464231491089,"y":0.566919207572937},{"x":0.6699346303939819,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6699346303939819,0.5467171669006348,0.6993464231491089,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6617646813392639,"y":0.566919207572937},{"x":0.6290849447250366,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6290849447250366,0.5467171669006348,0.6617646813392639,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6209150552749634,"y":0.566919207572937},{"x":0.6094771027565002,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6094771027565002,0.5467171669006348,0.6209150552749634,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6045751571655273,"y":0.566919207572937},{"x":0.5686274766921997,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5686274766921997,0.5467171669006348,0.6045751571655273,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5604575276374817,"y":0.566919207572937},{"x":0.5179738402366638,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اجرايي","boundary":[0.5179738402366638,0.5467171669006348,0.5604575276374817,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5098039507865906,"y":0.566919207572937},{"x":0.4820261299610138,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توليد","boundary":[0.4820261299610138,0.5467171669006348,0.5098039507865906,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4722222089767456,"y":0.566919207572937},{"x":0.45098039507865906,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهال","boundary":[0.45098039507865906,0.5467171669006348,0.4722222089767456,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5467171669006348},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5467171669006348},{"x":0.44607841968536377,"y":0.566919207572937},{"x":0.44117647409439087,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44117647409439087,0.5467171669006348,0.44607841968536377,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4346405267715454,"y":0.566919207572937},{"x":0.3970588147640228,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.3970588147640228,0.5467171669006348,0.4346405267715454,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3937908411026001,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3937908411026001,"y":0.566919207572937},{"x":0.36274510622024536,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاري","boundary":[0.36274510622024536,0.5467171669006348,0.3937908411026001,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5467171669006348},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5467171669006348},{"x":0.35457515716552734,"y":0.566919207572937},{"x":0.3480392098426819,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3480392098426819,0.5467171669006348,0.35457515716552734,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3415032625198364,"y":0.566919207572937},{"x":0.30882352590560913,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.30882352590560913,0.5467171669006348,0.3415032625198364,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.5467171669006348},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5467171669006348},{"x":0.30882352590560913,"y":0.566919207572937},{"x":0.24183006584644318,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برداريهاي","boundary":[0.24183006584644318,0.5467171669006348,0.30882352590560913,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.5732323527336121},{"x":0.758169949054718,"y":0.5732323527336121},{"x":0.758169949054718,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7385621070861816,0.5732323527336121,0.758169949054718,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5732323527336121},{"x":0.733660101890564,"y":0.5732323527336121},{"x":0.733660101890564,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظوره","boundary":[0.6895424723625183,0.5732323527336121,0.733660101890564,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5909090638160706},{"x":0.673202633857727,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.673202633857727,0.5732323527336121,0.6830065250396729,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.6241829991340637,0.5732323527336121,0.6666666865348816,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.5915032625198364,0.5732323527336121,0.6160130500793457,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.5732323527336121},{"x":0.584967315196991,"y":0.5732323527336121},{"x":0.584967315196991,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.5522875785827637,0.5732323527336121,0.584967315196991,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5196078419685364,0.5732323527336121,0.5457516312599182,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5909090638160706},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.49836599826812744,0.5732323527336121,0.5147058963775635,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5732323527336121},{"x":0.491830050945282,"y":0.5732323527336121},{"x":0.491830050945282,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.4575163424015045,0.5732323527336121,0.491830050945282,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5732323527336121},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5732323527336121},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5909090638160706},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردي","boundary":[0.39542484283447266,0.5732323527336121,0.45098039507865906,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.5732323527336121},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5732323527336121},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5909090638160706},{"x":0.343137264251709,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفيدي","boundary":[0.343137264251709,0.5732323527336121,0.39052286744117737,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.5732323527336121},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5732323527336121},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.3006536066532135,0.5732323527336121,0.3366013169288635,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5732323527336121},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5732323527336121},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5909090638160706},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمليات","boundary":[0.23856209218502045,0.5732323527336121,0.2924836575984955,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ميداني","boundary":[0.7254902124404907,0.5997474789619446,0.7598039507865906,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7156862616539001,0.5997474789619446,0.7254902124404907,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6944444179534912,0.5997474789619446,0.7091503143310547,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهالستان","boundary":[0.6356208920478821,0.5997474789619446,0.6879084706306458,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6225489974021912,0.5997474789619446,0.6290849447250366,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6287878751754761},{"x":0.576797366142273,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.576797366142273,0.5997474789619446,0.6143791079521179,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5571895241737366,0.5997474789619446,0.5702614188194275,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5310457348823547,0.5997474789619446,0.5490196347236633,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.4820261299610138,0.5997474789619446,0.5228758454322815,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6287878751754761},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.44117647409439087,0.5997474789619446,0.4722222089767456,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4019607901573181,0.5997474789619446,0.4346405267715454,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5997474789619446},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5997474789619446},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3888888955116272,0.5997474789619446,0.39542484283447266,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.3529411852359772,0.5997474789619446,0.3807189464569092,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.5997474789619446},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5997474789619446},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6287878751754761},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.30882352590560913,0.5997474789619446,0.34477123618125916,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6287878751754761},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2777777910232544,0.5997474789619446,0.3006536066532135,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5997474789619446},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5997474789619446},{"x":0.2728758156299591,"y":0.6287878751754761},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.23856209218502045,0.5997474789619446,0.2728758156299591,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6439393758773804},{"x":0.686274528503418,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسان","boundary":[0.686274528503418,0.625,0.7598039507865906,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.625},{"x":0.6797385811805725,"y":0.625},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.6323529481887817,0.625,0.6797385811805725,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.625},{"x":0.6258170008659363,"y":0.625},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاههاي","boundary":[0.5457516312599182,0.625,0.6258170008659363,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.625},{"x":0.5392156839370728,"y":0.625},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6452020406723022},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اجرايي","boundary":[0.48856207728385925,0.625,0.5392156839370728,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.625},{"x":0.4820261299610138,"y":0.625},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخصوص","boundary":[0.4133986830711365,0.625,0.4820261299610138,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.625},{"x":0.406862735748291,"y":0.625},{"x":0.406862735748291,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادارات","boundary":[0.3660130798816681,0.625,0.406862735748291,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.6262626051902771},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6262626051902771},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6452020406723022},{"x":0.33496731519699097,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.33496731519699097,0.6262626051902771,0.35947713255882263,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6262626051902771},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6262626051902771},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6452020406723022},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.2908496856689453,0.6262626051902771,0.32679739594459534,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6262626051902771},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6262626051902771},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6452020406723022},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طبيعي","boundary":[0.23692810535430908,0.6262626051902771,0.28431373834609985,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استانهاي","boundary":[0.7058823704719543,0.6502525210380554,0.7598039507865906,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6617646813392639,0.6502525210380554,0.6993464231491089,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرمسیر","boundary":[0.6078431606292725,0.6502525210380554,0.6552287340164185,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.6502525210380554},{"x":0.601307213306427,"y":0.6502525210380554},{"x":0.601307213306427,"y":0.6717171669006348},{"x":0.593137264251709,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.593137264251709,0.6502525210380554,0.601307213306427,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5604575276374817,0.6502525210380554,0.5898692607879639,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرمسیر","boundary":[0.5098039507865906,0.6502525210380554,0.5588235259056091,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.4673202633857727,0.6502525210380554,0.5,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6717171669006348},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.41993463039398193,0.6502525210380554,0.4591503143310547,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.6502525210380554},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6502525210380554},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6717171669006348},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.6502525210380554,0.42320260405540466,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3986928164958954,0.6502525210380554,0.4133986830711365,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6502525210380554},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6502525210380554},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3660130798816681,0.6502525210380554,0.39052286744117737,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6502525210380554},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6502525210380554},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6717171669006348},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.32189542055130005,0.6502525210380554,0.35947713255882263,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3153594732284546,0.6502525210380554,0.3186274468898773,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6502525210380554},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6502525210380554},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6717171669006348},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.23856209218502045,0.6502525210380554,0.30882352590560913,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مي","boundary":[0.7450980544090271,0.6780303120613098,0.7598039507865906,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.7075163125991821,0.6780303120613098,0.7401960492134094,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6982323527336121},{"x":0.673202633857727,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.673202633857727,0.6780303120613098,0.6977124214172363,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6274510025978088,0.6780303120613098,0.6683006286621094,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6982323527336121},{"x":0.584967315196991,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.584967315196991,0.6780303120613098,0.6192810535430908,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6780303120613098},{"x":0.576797366142273,"y":0.6780303120613098},{"x":0.576797366142273,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اجرايي","boundary":[0.5326797366142273,0.6780303120613098,0.576797366142273,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6982323527336121},{"x":0.516339898109436,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.516339898109436,0.6780303120613098,0.5261437892913818,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4803921580314636,0.6780303120613098,0.5098039507865906,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.6780303120613098},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6780303120613098},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.4444444477558136,0.6780303120613098,0.4722222089767456,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.6780303120613098},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6780303120613098},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آوري","boundary":[0.4084967374801636,0.6780303120613098,0.44281044602394104,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.6780303120613098},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6780303120613098},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.3807189464569092,0.6780303120613098,0.4019607901573181,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6982323527336121},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.36437907814979553,0.6780303120613098,0.3741829991340637,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.3186274468898773,0.6780303120613098,0.3578431308269501,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.6780303120613098},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6780303120613098},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6982323527336121},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29901960492134094,0.6780303120613098,0.31209149956703186,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6780303120613098},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6780303120613098},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6982323527336121},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهالستان","boundary":[0.23856209218502045,0.6780303120613098,0.28921568393707275,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7260100841522217},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7516340017318726,0.7045454382896423,0.7598039507865906,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6977124214172363,0.7045454382896423,0.7450980544090271,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگهداري","boundary":[0.6339869499206543,0.7045454382896423,0.6895424723625183,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهال","boundary":[0.6062091588973999,0.7045454382896423,0.6274510025978088,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7045454382896423},{"x":0.601307213306427,"y":0.7045454382896423},{"x":0.601307213306427,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5964052081108093,0.7045454382896423,0.601307213306427,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5588235259056091,0.7045454382896423,0.5898692607879639,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5424836874008179,0.7045454382896423,0.5506535768508911,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5196078419685364,0.7045454382896423,0.5359477400779724,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5098039507865906,0.7045454382896423,0.5147058963775635,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7260100841522217},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.47549018263816833,0.7045454382896423,0.5065359473228455,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7260100841522217},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازي","boundary":[0.4395424723625183,0.7045454382896423,0.4771241843700409,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7260100841522217},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محيط","boundary":[0.3921568691730499,0.7045454382896423,0.4297385513782501,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.7045454382896423},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7045454382896423},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7260100841522217},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.3480392098426819,0.7045454382896423,0.38562092185020447,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.7045454382896423},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7045454382896423},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7260100841522217},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33169934153556824,0.7045454382896423,0.33986929059028625,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7260100841522217},{"x":0.28594771027565,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.28594771027565,0.7045454382896423,0.3251633942127228,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.7045454382896423},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7045454382896423},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7260100841522217},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.23692810535430908,0.7045454382896423,0.27941176295280457,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7516340017318726,0.7310606241226196,0.7598039507865906,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7009803652763367,0.7310606241226196,0.7434640526771545,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6830065250396729,0.7310606241226196,0.6928104758262634,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانابهاي","boundary":[0.6176470518112183,0.7310606241226196,0.6764705777168274,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطحي","boundary":[0.5653594732284546,0.7310606241226196,0.6111111044883728,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5506535768508911,0.7310606241226196,0.5588235259056091,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احداث","boundary":[0.5016340017318726,0.7310606241226196,0.5441176295280457,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آتش","boundary":[0.4771241843700409,0.7310606241226196,0.4950980246067047,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7512626051902771},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.44771242141723633,0.7310606241226196,0.4673202633857727,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7310606241226196},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7310606241226196},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4313725531101227,0.7310606241226196,0.43790850043296814,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.7310606241226196},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7310606241226196},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7512626051902771},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.39052286744117737,0.7310606241226196,0.42320260405540466,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3839869201183319,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3839869201183319,"y":0.7512626051902771},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3741829991340637,0.7310606241226196,0.3839869201183319,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7512626051902771},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.33006536960601807,0.7310606241226196,0.3660130798816681,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7310606241226196},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7512626051902771},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.27614378929138184,0.7310606241226196,0.3235294222831726,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7310606241226196},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7310606241226196},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7512626051902771},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.23856209218502045,0.7310606241226196,0.2696078419685364,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7777777910232544},{"x":0.733660101890564,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.733660101890564,0.7588383555412292,0.7598039507865906,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7271241545677185,0.7588383555412292,0.7303921580314636,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7588383555412292},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.6846405267715454,0.7588383555412292,0.7189542651176453,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6781045794487,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6781045794487,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترويجي","boundary":[0.6258170008659363,0.7588383555412292,0.6781045794487,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6127451062202454,0.7588383555412292,0.6209150552749634,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5816993713378906,0.7588383555412292,0.6062091588973999,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توصيه","boundary":[0.5343137383460999,0.7588383555412292,0.5735294222831726,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7777777910232544},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زيادي","boundary":[0.4901960790157318,0.7588383555412292,0.5277777910232544,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.7588383555412292},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7588383555412292},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7777777910232544},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براي","boundary":[0.4542483687400818,0.7588383555412292,0.48366013169288635,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.7588383555412292},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7588383555412292},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7777777910232544},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"كارشناسان","boundary":[0.3807189464569092,0.7588383555412292,0.44771242141723633,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.7588383555412292},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7588383555412292},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7777777910232544},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.3284313678741455,0.7588383555412292,0.3741829991340637,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.7588383555412292},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7588383555412292},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7777777910232544},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادارات","boundary":[0.2826797366142273,0.7588383555412292,0.32189542055130005,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7588383555412292},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7588383555412292},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7777777910232544},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.23856209218502045,0.7588383555412292,0.27450981736183167,0.7777777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7777777910232544},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23192810535430908,0.5397171669006348,0.7648039507865906,0.7847777910232544],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/twnGjCjBicHITZqf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/XwgpcHurAQrFSLxJ.jpg","blurred":"/storage/books/3d93d0387c8e6f7c/pages/rukubmTXnHERPjaK.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.000247831859973946,0.9987449805643044,0.9990425977207195]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3986928164958954,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3986928164958954,"y":0.35101011395454407},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مي","boundary":[0.3807189464569092,0.34343433380126953,0.3986928164958954,0.35101011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3986928164958954,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3986928164958954,"y":0.35101011395454407},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.3757189464569092,0.3364343338012695,0.4036928164958954,0.3580101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2222222238779068},{"x":0.720588207244873,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طبيعي","boundary":[0.720588207244873,0.20328283309936523,0.7598039507865906,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7140522599220276,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7075163125991821,0.20328283309936523,0.7140522599220276,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6993464231491089,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2222222238779068},{"x":0.648692786693573,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغداران","boundary":[0.648692786693573,0.20328283309936523,0.6993464231491089,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6405228972434998,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیز","boundary":[0.6127451062202454,0.20328283309936523,0.6405228972434998,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6045751571655273,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6045751571655273,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915032625198364,0.20328283309936523,0.6045751571655273,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5833333134651184,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5653594732284546,0.20328283309936523,0.5833333134651184,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5571895241737366,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5147058963775635,0.20328283309936523,0.5571895241737366,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5065359473228455,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2222222238779068},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.47058823704719543,0.20328283309936523,0.5065359473228455,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.20328283309936523},{"x":0.46405228972435,"y":0.20328283309936523},{"x":0.46405228972435,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4297385513782501,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.4297385513782501,0.20328283309936523,0.46405228972435,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.20328283309936523},{"x":0.42320260405540466,"y":0.20328283309936523},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4019607901573181,0.20328283309936523,0.42320260405540466,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3937908411026001,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3937908411026001,"y":0.2222222238779068},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.36764705181121826,0.20328283309936523,0.3937908411026001,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3578431308269501,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2222222238779068},{"x":0.32189542055130005,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32189542055130005,0.20328283309936523,0.3578431308269501,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3137255012989044,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2222222238779068},{"x":0.2777777910232544,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.2777777910232544,0.20328283309936523,0.3137255012989044,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.20328283309936523},{"x":0.27124184370040894,"y":0.20328283309936523},{"x":0.27124184370040894,"y":0.2222222238779068},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.23856209218502045,0.20328283309936523,0.27124184370040894,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7598039507865906,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداري","boundary":[0.7156862616539001,0.22979797422885895,0.7598039507865906,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7091503143310547,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.6748365759849548,0.22979797422885895,0.7091503143310547,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6683006286621094,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6683006286621094,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6617646813392639,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6617646813392639,0.22979797422885895,0.6683006286621094,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6535947918891907,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6192810535430908,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملي","boundary":[0.6192810535430908,0.22853535413742065,0.6535947918891907,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6127451062202454,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6127451062202454,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5898692607879639,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5898692607879639,0.22853535413742065,0.6127451062202454,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5833333134651184,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5833333134651184,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5539215803146362,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.5539215803146362,0.22853535413742065,0.5833333134651184,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5555555820465088,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5555555820465088,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5506535768508911,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5506535768508911,0.22853535413742065,0.5555555820465088,0.24621212482452393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23356209218502044,0.19628283309936523,0.7648039507865906,0.2557373799085617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7385621070861816,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6633986830711365,0.25505051016807556,0.7385621070861816,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6552287340164185,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6552287340164185,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6307189464569092,0.25505051016807556,0.6552287340164185,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6225489974021912,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6045751571655273,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.6045751571655273,0.25505051016807556,0.6225489974021912,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5947712659835815,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2752525210380554},{"x":0.584967315196991,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.584967315196991,0.25505051016807556,0.5947712659835815,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5784313678741455,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5784313678741455,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5441176295280457,0.25505051016807556,0.5784313678741455,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5392156839370728,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5343137383460999,0.25505051016807556,0.5392156839370728,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5261437892913818,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.4901960790157318,0.25505051016807556,0.5261437892913818,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4803921580314636,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2752525210380554},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غذايي","boundary":[0.44281044602394104,0.25505051016807556,0.4803921580314636,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4362744987010956,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4362744987010956,"y":0.2752525210380554},{"x":0.42810457944869995,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42810457944869995,0.25505051016807556,0.4362744987010956,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4215686321258545,"y":0.25505051016807556},{"x":0.4215686321258545,"y":0.2752525210380554},{"x":0.37254902720451355,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بررسي","boundary":[0.37254902720451355,0.25505051016807556,0.4215686321258545,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3660130798816681,"y":0.25505051016807556},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2752525210380554},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادي","boundary":[0.30392158031463623,0.25505051016807556,0.3660130798816681,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.25505051016807556},{"x":0.29738563299179077,"y":0.25505051016807556},{"x":0.29738563299179077,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2826797366142273,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2826797366142273,0.25505051016807556,0.29738563299179077,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.25505051016807556},{"x":0.27614378929138184,"y":0.25505051016807556},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2752525210380554},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.23856209218502045,0.25505051016807556,0.27614378929138184,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7598039507865906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7287581562995911,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7287581562995911,0.28156566619873047,0.7598039507865906,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.28156566619873047},{"x":0.720588207244873,"y":0.28156566619873047},{"x":0.720588207244873,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6879084706306458,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6879084706306458,0.28156566619873047,0.720588207244873,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6813725233078003,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6813725233078003,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.6470588445663452,0.28156566619873047,0.6813725233078003,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6405228972434998,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6405228972434998,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6143791079521179,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6143791079521179,0.28156566619873047,0.6405228972434998,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6078431606292725,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6078431606292725,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5816993713378906,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5816993713378906,0.28156566619873047,0.6078431606292725,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5784313678741455,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5784313678741455,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5735294222831726,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5735294222831726,0.28156566619873047,0.5784313678741455,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5669934749603271,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5669934749603271,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5392156839370728,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.5392156839370728,0.28156566619873047,0.5669934749603271,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.28156566619873047},{"x":0.529411792755127,"y":0.28156566619873047},{"x":0.529411792755127,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5016340017318726,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5016340017318726,0.28156566619873047,0.529411792755127,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.28156566619873047},{"x":0.49346405267715454,"y":0.28156566619873047},{"x":0.49346405267715454,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4313725531101227,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.4313725531101227,0.28156566619873047,0.49346405267715454,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4248366057872772,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4248366057872772,"y":0.30050504207611084},{"x":0.38235294818878174,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جالب","boundary":[0.38235294818878174,0.28156566619873047,0.4248366057872772,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3741829991340637,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3741829991340637,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3415032625198364,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3415032625198364,0.28156566619873047,0.3741829991340637,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3333333432674408,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3333333432674408,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3104575276374817,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3104575276374817,0.28156566619873047,0.3333333432674408,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.28156566619873047},{"x":0.30392158031463623,"y":0.28156566619873047},{"x":0.30392158031463623,"y":0.30050504207611084},{"x":0.2630718946456909,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.2630718946456909,0.28156566619873047,0.30392158031463623,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.28156566619873047},{"x":0.25653594732284546,"y":0.28156566619873047},{"x":0.25653594732284546,"y":0.30050504207611084},{"x":0.23856209218502045,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.23856209218502045,0.28156566619873047,0.25653594732284546,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7140522599220276,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7140522599220276,0.3068181872367859,0.7598039507865906,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7075163125991821,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6699346303939819,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"غذايي","boundary":[0.6699346303939819,0.3068181872367859,0.7075163125991821,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6617646813392639,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6372548937797546,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6372548937797546,0.3068181872367859,0.6617646813392639,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6307189464569092,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5800653696060181,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.5800653696060181,0.3068181872367859,0.6307189464569092,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5718954205513,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5718954205513,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5490196347236633,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.5490196347236633,0.3068181872367859,0.5718954205513,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5343137383460999,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343137383460999,0.3068181872367859,0.5424836874008179,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5277777910232544,"y":0.32702019810676575},{"x":0.4901960790157318,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خشك","boundary":[0.4901960790157318,0.3068181872367859,0.5277777910232544,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3068181872367859},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3068181872367859},{"x":0.48366013169288635,"y":0.32702019810676575},{"x":0.4820261299610138,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4820261299610138,0.3068181872367859,0.48366013169288635,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3068181872367859},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3068181872367859},{"x":0.47549018263816833,"y":0.32702019810676575},{"x":0.4248366057872772,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصارف","boundary":[0.4248366057872772,0.3068181872367859,0.47549018263816833,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.3068181872367859},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3068181872367859},{"x":0.41830065846443176,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3741829991340637,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیگري","boundary":[0.3741829991340637,0.3068181872367859,0.41830065846443176,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.3068181872367859},{"x":0.36764705181121826,"y":0.3068181872367859},{"x":0.36764705181121826,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3562091588973999,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3562091588973999,0.3068181872367859,0.36764705181121826,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.3068181872367859},{"x":0.34967321157455444,"y":0.3068181872367859},{"x":0.34967321157455444,"y":0.32702019810676575},{"x":0.3235294222831726,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.3235294222831726,0.3068181872367859,0.34967321157455444,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.3068181872367859},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3068181872367859},{"x":0.31699347496032715,"y":0.32702019810676575},{"x":0.2924836575984955,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.2924836575984955,0.3068181872367859,0.31699347496032715,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.3068181872367859},{"x":0.28594771027565,"y":0.3068181872367859},{"x":0.28594771027565,"y":0.32702019810676575},{"x":0.2401960790157318,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترتب","boundary":[0.2401960790157318,0.3068181872367859,0.28594771027565,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7303921580314636,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7303921580314636,0.3345959484577179,0.7598039507865906,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7075163125991821,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7075163125991821,0.3345959484577179,0.7222222089767456,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7009803652763367,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6911764740943909,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6911764740943909,0.3345959484577179,0.7009803652763367,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6846405267715454,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6715686321258545,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6715686321258545,0.3345959484577179,0.6846405267715454,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6633986830711365,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6503267884254456,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6503267884254456,0.3345959484577179,0.6633986830711365,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6437908411026001,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5964052081108093,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.5964052081108093,0.3345959484577179,0.6437908411026001,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5947712659835815,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5686274766921997,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.5686274766921997,0.3345959484577179,0.5947712659835815,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5620915293693542,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5196078419685364,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتي","boundary":[0.5196078419685364,0.3345959484577179,0.5620915293693542,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5130718946456909,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5049019455909729,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5049019455909729,0.3345959484577179,0.5130718946456909,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3345959484577179},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3345959484577179},{"x":0.49836599826812744,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4542483687400818,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دارويي","boundary":[0.4542483687400818,0.3345959484577179,0.49836599826812744,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.3345959484577179},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3345959484577179},{"x":0.44771242141723633,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4035947620868683,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4035947620868683,0.3345959484577179,0.44771242141723633,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.3345959484577179},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3333333432674408},{"x":0.37254902720451355,"y":0.35101011395454407},{"x":0.33986929059028625,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.33986929059028625,0.3345959484577179,0.37254902720451355,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.3345959484577179},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3345959484577179},{"x":0.33986929059028625,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3366013169288635,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33496731519699097,0.3345959484577179,0.33986929059028625,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.3358585834503174},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3284313678741455,"y":0.35227271914482117},{"x":0.2924836575984955,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.2924836575984955,0.3358585834503174,0.3284313678741455,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.33712121844291687},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3358585834503174},{"x":0.28431373834609985,"y":0.35353535413742065},{"x":0.25163400173187256,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.25163400173187256,0.33712121844291687,0.28431373834609985,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2450980395078659,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2450980395078659,"y":0.35479798913002014},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23692810535430908,0.33712121844291687,0.2450980395078659,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7189542651176453,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.7189542651176453,0.3611111044883728,0.7598039507865906,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7107843160629272,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6552287340164185,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6552287340164185,0.3611111044883728,0.7107843160629272,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6388888955116272,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6388888955116272,0.3611111044883728,0.6470588445663452,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6339869499206543,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5947712659835815,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5947712659835815,0.3611111044883728,0.6339869499206543,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5866013169288635,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5735294222831726,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5735294222831726,0.3611111044883728,0.5866013169288635,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5669934749603271,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5539215803146362,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5539215803146362,0.3611111044883728,0.5669934749603271,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5457516312599182,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5098039507865906,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5098039507865906,0.3611111044883728,0.5457516312599182,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5016340017318726,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4542483687400818,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4542483687400818,0.3611111044883728,0.5016340017318726,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.3611111044883728},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3611111044883728},{"x":0.44771242141723633,"y":0.38005051016807556},{"x":0.39542484283447266,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باغهاي","boundary":[0.39542484283447266,0.3611111044883728,0.44771242141723633,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.3611111044883728},{"x":0.39052286744117737,"y":0.3611111044883728},{"x":0.39052286744117737,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3513071835041046,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ميوه","boundary":[0.3513071835041046,0.3611111044883728,0.39052286744117737,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.3611111044883728},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3611111044883728},{"x":0.35457515716552734,"y":0.38005051016807556},{"x":0.31699347496032715,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هاي","boundary":[0.31699347496032715,0.3611111044883728,0.35457515716552734,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3104575276374817,"y":0.38005051016807556},{"x":0.25326797366142273,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گرمسیر","boundary":[0.25326797366142273,0.3611111044883728,0.3104575276374817,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3611111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3611111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.38005051016807556},{"x":0.23856209218502045,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.3611111044883728,0.24673202633857727,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7630718946456909,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7254902124404907,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.7254902124404907,0.3876262605190277,0.7630718946456909,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7189542651176453,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6944444179534912,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"زايي","boundary":[0.6944444179534912,0.3876262605190277,0.7189542651176453,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6830065250396729,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6764705777168274,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6764705777168274,0.3876262605190277,0.6830065250396729,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6683006286621094,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6143791079521179,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.6143791079521179,0.3876262605190277,0.6683006286621094,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6078431606292725,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5947712659835815,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5947712659835815,0.3876262605190277,0.6078431606292725,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5866013169288635,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5686274766921997,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5686274766921997,0.3876262605190277,0.5866013169288635,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5620915293693542,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5310457348823547,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5310457348823547,0.3876262605190277,0.5620915293693542,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5245097875595093,"y":0.40656566619873047},{"x":0.49346405267715454,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.49346405267715454,0.3876262605190277,0.5245097875595093,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3876262605190277},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3876262605190277},{"x":0.48856207728385925,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4542483687400818,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4542483687400818,0.3876262605190277,0.48856207728385925,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3876262605190277},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3876262605190277},{"x":0.44771242141723633,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4248366057872772,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4248366057872772,0.3876262605190277,0.44771242141723633,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4166666567325592,"y":0.40656566619873047},{"x":0.38235294818878174,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.38235294818878174,0.3876262605190277,0.4166666567325592,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3758170008659363,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3758170008659363,"y":0.40656566619873047},{"x":0.34967321157455444,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34967321157455444,0.3876262605190277,0.3758170008659363,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3464052379131317,"y":0.40656566619873047},{"x":0.343137264251709,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.343137264251709,0.3876262605190277,0.3464052379131317,0.40656566619873047]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7630718946456909,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7630718946456909,"y":0.40656566619873047},{"x":0.23692810535430908,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23192810535430908,0.24805051016807556,0.7680718946456909,0.4135656661987305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7369281053543091,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7238562107086182,0.41287878155708313,0.7369281053543091,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4330808222293854},{"x":0.686274528503418,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.686274528503418,0.4141414165496826,0.7156862616539001,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6503267884254456,0.4141414165496826,0.6764705777168274,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6176470518112183,0.4141414165496826,0.6421568393707275,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5882353186607361,0.4141414165496826,0.6078431606292725,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.4141414165496826},{"x":0.584967315196991,"y":0.4141414165496826},{"x":0.584967315196991,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5833333134651184,0.4141414165496826,0.584967315196991,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4141414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.4141414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختصري","boundary":[0.5098039507865906,0.4141414165496826,0.576797366142273,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4330808222293854},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.44117647409439087,0.4141414165496826,0.5032680034637451,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4141414165496826},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4141414165496826},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.3921568691730499,0.4141414165496826,0.43300652503967285,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4154040515422821},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4154040515422821},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4343434274196625},{"x":0.379084974527359,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.379084974527359,0.4154040515422821,0.38725489377975464,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.4154040515422821},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4154040515422821},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربي","boundary":[0.3235294222831726,0.4154040515422821,0.37254902720451355,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4154040515422821},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4154040515422821},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4343434274196625},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخصوص","boundary":[0.23856209218502045,0.4154040515422821,0.31699347496032715,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.43939393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.43939393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7091503143310547,0.43939393758773804,0.7598039507865906,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.43939393758773804},{"x":0.7009803652763367,"y":0.43939393758773804},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6535947918891907,0.43939393758773804,0.7009803652763367,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6519607901573181,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.43939393758773804,0.6519607901573181,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6388888955116272,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4583333432674408},{"x":0.593137264251709,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.593137264251709,0.43939393758773804,0.6388888955116272,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.43939393758773804},{"x":0.584967315196991,"y":0.43939393758773804},{"x":0.584967315196991,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"دارويي","boundary":[0.5457516312599182,0.43939393758773804,0.584967315196991,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5424836874008179,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5375816822052002,0.43939393758773804,0.5424836874008179,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.43939393758773804},{"x":0.529411792755127,"y":0.43939393758773804},{"x":0.529411792755127,"y":0.4583333432674408},{"x":0.46405228972435,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردهاي","boundary":[0.46405228972435,0.43939393758773804,0.529411792755127,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.43939393758773804},{"x":0.45588234066963196,"y":0.43939393758773804},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4583333432674408},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبي","boun