به سوی صنعت 4.0 مولفه های بنیادین شکل دهی به انقلاب صنعتی چهارم به سوی صنعت 4.0 مولفه های بنیادین شکل دهی به انقلاب صنعتی چهارم

توضیحات

دنیا بر سر دو راهی است. نظام های اجتماعی و سیاسی که سیاست های ملی و جهانی مان را شکل داده اند،نیم قرن است که ناکام مانده اند: مزایای اقتصادی نبوغ و تلاش انسان ها در حال متمرکز شدن است،نابرابری در حال افزایش است و اثرات جانبی منفی اقتصاد جهانی ادغام شده در حال آسیب زدن به محیط طبیعی و جمعیت های آسیب پذیر است . این کتاب بدین منظور نوشته شده است که به دولت ها و کسب و کارها کمک کند که با پیوستن به موج چهارم انقلاب صنعتی، به خلق جوامع ملی و جهانی بهتر کمک کنند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797590,"title":"به سوی صنعت 4.0 مولفه های بنیادین شکل دهی به انقلاب صنعتی چهارم","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3eb86be9abc5cde4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3eb86be9abc5cde4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3eb86be9abc5cde4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3eb86be9abc5cde4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3eb86be9abc5cde4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3eb86be9abc5cde4/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3eb86be9abc5cde4/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3eb86be9abc5cde4/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3eb86be9abc5cde4/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3eb86be9abc5cde4/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-600-275-150-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":1,"description":["دنیا بر سر دو راهی است. نظام های اجتماعی و سیاسی که سیاست های ملی و جهانی مان را شکل داده اند،نیم قرن است که ناکام مانده اند: مزایای اقتصادی نبوغ و تلاش انسان ها در حال متمرکز شدن است،نابرابری در حال افزایش است و اثرات جانبی منفی اقتصاد جهانی ادغام شده در حال آسیب زدن به محیط طبیعی و جمعیت های آسیب پذیر است . این کتاب بدین منظور نوشته شده است که به دولت ها و کسب و کارها کمک کند که با پیوستن به موج چهارم انقلاب صنعتی، به خلق جوامع ملی و جهانی بهتر کمک کنند."],"pages_count":264,"keywords":"null","token":"3eb86be9abc5cde4","created_at":"2021-06-05 19:17:17","updated_at":"2022-12-25 16:59:28","publisher_id":181,"deleted_at":null,"published_at":"2021-06-06 03:01:21","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان مدیریت صنعتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1920419,"title":"کلاوس شواب","meta_title":"کلاوس شواب","meta_description":"کلاوس شواب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلاوس","lastname":"شواب","token":"5afeb34f3d8253cb","created_at":"2021-06-05 19:12:52","updated_at":"2021-06-05 19:12:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920420,"title":"نیکولاس دیویس","meta_title":"نیکولاس دیویس","meta_description":"نیکولاس دیویس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیکولاس","lastname":"دیویس","token":"79e19f7b53bf72a7","created_at":"2021-06-05 19:12:53","updated_at":"2021-06-05 19:12:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920422,"title":"ابوالفضل کیانی بختیاری","meta_title":"ابوالفضل کیانی بختیاری","meta_description":"ابوالفضل کیانی بختیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل کیانی","lastname":"بختیاری","token":"1a944f8c39adc8c9","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920428,"title":"محمدباقر عالی","meta_title":"محمدباقر عالی","meta_description":"محمدباقر عالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدباقر","lastname":"عالی","token":"a08f56c7c2ce750c","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920419,"title":"کلاوس شواب","meta_title":"کلاوس شواب","meta_description":"کلاوس شواب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلاوس","lastname":"شواب","token":"5afeb34f3d8253cb","created_at":"2021-06-05 19:12:52","updated_at":"2021-06-05 19:12:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920420,"title":"نیکولاس دیویس","meta_title":"نیکولاس دیویس","meta_description":"نیکولاس دیویس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیکولاس","lastname":"دیویس","token":"79e19f7b53bf72a7","created_at":"2021-06-05 19:12:53","updated_at":"2021-06-05 19:12:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920422,"title":"ابوالفضل کیانی بختیاری","meta_title":"ابوالفضل کیانی بختیاری","meta_description":"ابوالفضل کیانی بختیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل کیانی","lastname":"بختیاری","token":"1a944f8c39adc8c9","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920428,"title":"محمدباقر عالی","meta_title":"محمدباقر عالی","meta_description":"محمدباقر عالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدباقر","lastname":"عالی","token":"a08f56c7c2ce750c","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786249,"file":"60bb8e764f2af8.01804235.pdf","book_id":3797590,"toc":null,"created_at":"2021-06-05 19:17:18","updated_at":"2021-06-21 14:03:13","process_started_at":"2021-06-05 19:17:28","process_done_at":"2021-06-05 19:17:34","process_failed_at":null,"pages_count":264,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"2e31dfc24f1339b759bd1e516755e824ce7692487d75dd2793b3543a608e32a9bc9cbc443898bba1b3fb2733592eea4567286f35cc295841a7540bbf2e4fdbdc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۴"},"publisher":{"id":181,"title":"سازمان مدیریت صنعتی","description":null,"token":"5221c0f6fbfe92e2","slug":"imi"},"study_subjects":[{"id":4006,"title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"30b99ac77c36fffc","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":168,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-11-18 16:19:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"689b6c896800632c","books_count":168,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-11-18 16:19:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":4009,"title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a8cf90711ed5d8c5","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e34d6258cc09d659","books_count":89,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-11-21 10:55:18","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":32518,"title":"مبانی اقتصاد و مدیریت صنعتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4e5a8a91e33d9021","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:46:56","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":1201,"title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"2704702ff4172506","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-05-17 14:45:33","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":35224,"title":"مدیریت صنعتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d3c21a3c9a4f64f2","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:52:26","updated_at":"2022-11-01 11:53:34","study_fields":[{"id":223,"title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"86083871ac150cfc","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-23 14:13:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":763,"title":"منبع طبیعی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"82e61d961a7cf67e","books_count":43,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-10-28 16:38:22","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]}],"titleLink":"%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-4.0-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85","ebook_price_en":30000,"urlify":"%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-4.0-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85","pages_count_fa":"۲۶۴","authorTitle":"کلاوس شواب, نیکولاس دیویس, ابوالفضل کیانی بختیاری, محمدباقر عالی","tocStr":"","url":"/preview/3eb86be9abc5cde4/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-4.0-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":264,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"3eb86be9abc5cde4","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/LCQqiyevNAAFjhmM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/QFWsmNHIboFHIQJu.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/pFPCaLbTHdgotOLR.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/VSQfLqDclaYcYoRv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/RpxinUYjPUeLBKuy.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/FXTmlspUtwAEApvK.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/tLAyXXrcxpPHAoYk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/EELmyGhEFLhfGTLx.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/WgFInjKMgdeSSmfG.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.0003354253391585042,0.000376816618793151,0.9987501625716686,0.9987483564096339]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.26323530077934265},{"x":0.2661290466785431,"y":0.26323530077934265},{"x":0.2661290466785431,"y":0.31470587849617004},{"x":0.1713709682226181,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":1,"str":"4.0","boundary":[0.1713709682226181,0.26323530077934265,0.2661290466785431,0.31470587849617004]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.26323530077934265},{"x":0.4254032373428345,"y":0.26323530077934265},{"x":0.4254032373428345,"y":0.31470587849617004},{"x":0.27620968222618103,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":1,"str":"تعنص","boundary":[0.27620968222618103,0.26323530077934265,0.4254032373428345,0.31470587849617004]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.26323530077934265},{"x":0.5584677457809448,"y":0.26323530077934265},{"x":0.5584677457809448,"y":0.31470587849617004},{"x":0.4375,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":1,"str":"يوس","boundary":[0.4375,0.26323530077934265,0.5584677457809448,0.31470587849617004]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.26323530077934265},{"x":0.6149193644523621,"y":0.26323530077934265},{"x":0.6149193644523621,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5685483813285828,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5685483813285828,0.26323530077934265,0.6149193644523621,0.31470587849617004]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.26323530077934265},{"x":0.6149193644523621,"y":0.26323530077934265},{"x":0.6149193644523621,"y":0.31470587849617004},{"x":0.1713709682226181,"y":0.31470587849617004}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.25623530077934265,0.6199193644523621,0.32170587849617005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.35147058963775635},{"x":0.22177419066429138,"y":0.35147058963775635},{"x":0.22177419066429138,"y":0.36764705181121826},{"x":0.1713709682226181,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.1713709682226181,0.35147058963775635,0.22177419066429138,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.35147058963775635},{"x":0.2802419364452362,"y":0.35147058963775635},{"x":0.2802419364452362,"y":0.36764705181121826},{"x":0.22580644488334656,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"يتعنص","boundary":[0.22580644488334656,0.35147058963775635,0.2802419364452362,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.35147058963775635},{"x":0.33467742800712585,"y":0.35147058963775635},{"x":0.33467742800712585,"y":0.36764705181121826},{"x":0.28629031777381897,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.28629031777381897,0.35147058963775635,0.33467742800712585,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.35147058963775635},{"x":0.35483869910240173,"y":0.35147058963775635},{"x":0.35483869910240173,"y":0.36764705181121826},{"x":0.33870968222618103,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.33870968222618103,0.35147058963775635,0.35483869910240173,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.35147058963775635},{"x":0.39919355511665344,"y":0.35147058963775635},{"x":0.39919355511665344,"y":0.36764705181121826},{"x":0.3588709533214569,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"يهد","boundary":[0.3588709533214569,0.35147058963775635,0.39919355511665344,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.35147058963775635},{"x":0.4375,"y":0.35147058963775635},{"x":0.4375,"y":0.36764705181121826},{"x":0.39919355511665344,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"لكش","boundary":[0.39919355511665344,0.35147058963775635,0.4375,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5,"y":0.36764705181121826},{"x":0.4415322542190552,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"نيداينب","boundary":[0.4415322542190552,0.35147058963775635,0.5,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.35147058963775635},{"x":0.538306474685669,"y":0.35147058963775635},{"x":0.538306474685669,"y":0.36764705181121826},{"x":0.5040322542190552,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.5040322542190552,0.35147058963775635,0.538306474685669,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5826612710952759,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5826612710952759,"y":0.36764705181121826},{"x":0.538306474685669,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"هفلؤم","boundary":[0.538306474685669,0.35147058963775635,0.5826612710952759,0.36764705181121826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5826612710952759,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5826612710952759,"y":0.36764705181121826},{"x":0.1713709682226181,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.34447058963775634,0.5876612710952759,0.37464705181121827],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.43088236451148987},{"x":0.2197580635547638,"y":0.43088236451148987},{"x":0.2197580635547638,"y":0.4470588266849518},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":1,"str":"باوش","boundary":[0.1713709682226181,0.43088236451148987,0.2197580635547638,0.4470588266849518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.43088236451148987},{"x":0.2842741906642914,"y":0.43088236451148987},{"x":0.2842741906642914,"y":0.4470588266849518},{"x":0.22580644488334656,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":1,"str":"سولاک","boundary":[0.22580644488334656,0.43088236451148987,0.2842741906642914,0.4470588266849518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4573529362678528},{"x":0.22983871400356293,"y":0.4573529362678528},{"x":0.22983871400356293,"y":0.4735293984413147},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":1,"str":"سیوید","boundary":[0.1713709682226181,0.4573529362678528,0.22983871400356293,0.4735293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.4573529362678528},{"x":0.3084677457809448,"y":0.4573529362678528},{"x":0.3084677457809448,"y":0.4735293984413147},{"x":0.23790322244167328,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":1,"str":"سلاوکین","boundary":[0.23790322244167328,0.4573529362678528,0.3084677457809448,0.4735293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.4573529362678528},{"x":0.3770161271095276,"y":0.4573529362678528},{"x":0.3770161271095276,"y":0.4735293984413147},{"x":0.3165322542190552,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":1,"str":"یهارمه","boundary":[0.3165322542190552,0.4573529362678528,0.3770161271095276,0.4735293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.4573529362678528},{"x":0.39516130089759827,"y":0.4573529362678528},{"x":0.39516130089759827,"y":0.4735293984413147},{"x":0.3790322542190552,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.3790322542190552,0.4573529362678528,0.39516130089759827,0.4735293984413147]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.43088236451148987},{"x":0.39516130089759827,"y":0.43088236451148987},{"x":0.39516130089759827,"y":0.4735293984413147},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.42388236451148986,0.40016130089759827,0.4805293984413147],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5073529481887817},{"x":0.24596774578094482,"y":0.5073529481887817},{"x":0.24596774578094482,"y":0.5264706015586853},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":1,"str":"يرایتخب","boundary":[0.1713709682226181,0.5073529481887817,0.24596774578094482,0.5264706015586853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25604838132858276,"y":0.5073529481887817},{"x":0.30443549156188965,"y":0.5073529481887817},{"x":0.30443549156188965,"y":0.5264706015586853},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":1,"str":"ينایک","boundary":[0.25604838132858276,0.5073529481887817,0.30443549156188965,0.5264706015586853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.5073529481887817},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5073529481887817},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5264706015586853},{"x":0.3125,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":1,"str":"لضفلاوبا","boundary":[0.3125,0.5073529481887817,0.3931451737880707,0.5264706015586853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5073529481887817},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5073529481887817},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5264706015586853},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.5003529481887817,0.3981451737880707,0.5334706015586853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.591176450252533},{"x":0.2338709682226181,"y":0.591176450252533},{"x":0.2338709682226181,"y":0.6058823466300964},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6058823466300964}]},"confidence":1,"str":":يهارمه","boundary":[0.1713709682226181,0.591176450252533,0.2338709682226181,0.6058823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23991934955120087,"y":0.591176450252533},{"x":0.2479838728904724,"y":0.591176450252533},{"x":0.2479838728904724,"y":0.6058823466300964},{"x":0.23991934955120087,"y":0.6058823466300964}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.23991934955120087,0.591176450252533,0.2479838728904724,0.6058823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6132352948188782},{"x":0.21370968222618103,"y":0.6132352948188782},{"x":0.21370968222618103,"y":0.6323529481887817},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":1,"str":"يلاع","boundary":[0.1713709682226181,0.6132352948188782,0.21370968222618103,0.6323529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6323529481887817},{"x":0.22177419066429138,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":1,"str":"رقابدمحم","boundary":[0.22177419066429138,0.6132352948188782,0.3104838728904724,0.6323529481887817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.591176450252533},{"x":0.3104838728904724,"y":0.591176450252533},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6323529481887817},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.584176450252533,0.3154838728904724,0.6393529481887817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2802419364452362,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2802419364452362,"y":0.8176470398902893},{"x":0.2197580635547638,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.2197580635547638,0.7985293865203857,0.2802419364452362,0.8176470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.7985293865203857},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7985293865203857},{"x":0.36491936445236206,"y":0.8176470398902893},{"x":0.29032257199287415,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.29032257199287415,0.7985293865203857,0.36491936445236206,0.8176470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3729838728904724,"y":0.7985293865203857},{"x":0.4415322542190552,"y":0.7985293865203857},{"x":0.4415322542190552,"y":0.8176470398902893},{"x":0.3729838728904724,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.3729838728904724,0.7985293865203857,0.4415322542190552,0.8176470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.7985293865203857},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7985293865203857},{"x":0.5342742204666138,"y":0.8176470398902893},{"x":0.4495967626571655,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":1,"str":"تاراشتنا","boundary":[0.4495967626571655,0.7985293865203857,0.5342742204666138,0.8176470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.824999988079071},{"x":0.4193548262119293,"y":0.824999988079071},{"x":0.4193548262119293,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3629032373428345,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":1,"str":"1399","boundary":[0.3629032373428345,0.824999988079071,0.4193548262119293,0.8441176414489746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.7985293865203857},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7985293865203857},{"x":0.5342742204666138,"y":0.8441176414489746},{"x":0.2197580635547638,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2147580635547638,0.7915293865203857,0.5392742204666138,0.8511176414489746],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/INBdRBSYkoFVXumh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/quIpaThsRxFrgUpZ.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/XQjcAXuHTAPXYcOi.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.0003638787759888557,0.00021245674508459426,0.9983558792885273,0.9987440311284627]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.15441176295280457},{"x":0.524193525314331,"y":0.15441176295280457},{"x":0.524193525314331,"y":0.1661764681339264},{"x":0.46370968222618103,"y":0.1661764681339264}]},"confidence":1,"str":"Schwab,","boundary":[0.46370968222618103,0.15441176295280457,0.524193525314331,0.1661764681339264]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.15441176295280457},{"x":0.5725806355476379,"y":0.15441176295280457},{"x":0.5725806355476379,"y":0.1661764681339264},{"x":0.5302419066429138,"y":0.1661764681339264}]},"confidence":1,"str":"Klaus","boundary":[0.5302419066429138,0.15441176295280457,0.5725806355476379,0.1661764681339264]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.1514705866575241},{"x":0.586693525314331,"y":0.1514705866575241},{"x":0.586693525314331,"y":0.16470588743686676},{"x":0.5786290168762207,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":1,"str":".م","boundary":[0.5786290168762207,0.1514705866575241,0.586693525314331,0.16470588743686676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6048387289047241,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6048387289047241,"y":0.16470588743686676},{"x":0.5987903475761414,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5987903475761414,0.1514705866575241,0.6048387289047241,0.16470588743686676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6411290168762207,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6411290168762207,"y":0.16470588743686676},{"x":0.6108871102333069,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":1,"str":"1938","boundary":[0.6108871102333069,0.1514705866575241,0.6411290168762207,0.16470588743686676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6935483813285828,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6935483813285828,"y":0.16470588743686676},{"x":0.6471773982048035,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":1,"str":"،سولاک","boundary":[0.6471773982048035,0.1514705866575241,0.6935483813285828,0.16470588743686676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.1514705866575241},{"x":0.7338709831237793,"y":0.1514705866575241},{"x":0.7338709831237793,"y":0.16470588743686676},{"x":0.6995967626571655,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":1,"str":"،باوش","boundary":[0.6995967626571655,0.1514705866575241,0.7338709831237793,0.16470588743686676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8084677457809448,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8084677457809448,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7379032373428345,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":1,"str":":هسانشرس","boundary":[0.7379032373428345,0.1514705866575241,0.8084677457809448,0.16470588743686676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.17058824002742767},{"x":0.22782258689403534,"y":0.17058824002742767},{"x":0.22782258689403534,"y":0.18382352590560913},{"x":0.1854838728904724,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"سولاک","boundary":[0.1854838728904724,0.17058824002742767,0.22782258689403534,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.17058824002742767},{"x":0.2681451737880707,"y":0.17058824002742767},{"x":0.2681451737880707,"y":0.18382352590560913},{"x":0.2338709682226181,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"/مراهچ","boundary":[0.2338709682226181,0.17058824002742767,0.2681451737880707,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.17058824002742767},{"x":0.3125,"y":0.17058824002742767},{"x":0.3125,"y":0.18382352590560913},{"x":0.27620968222618103,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.27620968222618103,0.17058824002742767,0.3125,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.17058824002742767},{"x":0.35080644488334656,"y":0.17058824002742767},{"x":0.35080644488334656,"y":0.18382352590560913},{"x":0.31854838132858276,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.31854838132858276,0.17058824002742767,0.35080644488334656,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.17058824002742767},{"x":0.36895161867141724,"y":0.17058824002742767},{"x":0.36895161867141724,"y":0.18382352590560913},{"x":0.3588709533214569,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.3588709533214569,0.17058824002742767,0.36895161867141724,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3729838728904724,"y":0.17058824002742767},{"x":0.39717742800712585,"y":0.17058824002742767},{"x":0.39717742800712585,"y":0.18382352590560913},{"x":0.3729838728904724,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"یهد","boundary":[0.3729838728904724,0.17058824002742767,0.39717742800712585,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.17058824002742767},{"x":0.4395161271095276,"y":0.17058824002742767},{"x":0.4395161271095276,"y":0.18382352590560913},{"x":0.39919355511665344,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"لکــش","boundary":[0.39919355511665344,0.17058824002742767,0.4395161271095276,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.17058824002742767},{"x":0.4818548262119293,"y":0.17058824002742767},{"x":0.4818548262119293,"y":0.18382352590560913},{"x":0.44354838132858276,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"نیداینب","boundary":[0.44354838132858276,0.17058824002742767,0.4818548262119293,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5100806355476379,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5100806355476379,"y":0.18382352590560913},{"x":0.4879032373428345,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.4879032373428345,0.17058824002742767,0.5100806355476379,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.17058824002742767},{"x":0.538306474685669,"y":0.17058824002742767},{"x":0.538306474685669,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5120967626571655,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"هفلؤم","boundary":[0.5120967626571655,0.17058824002742767,0.538306474685669,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5463709831237793,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5463709831237793,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5443548560142517,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5443548560142517,0.17058824002742767,0.5463709831237793,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5705645084381104,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5705645084381104,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5524193644523621,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"4.0","boundary":[0.5524193644523621,0.17058824002742767,0.5705645084381104,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6108871102333069,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6108871102333069,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5766128897666931,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"تعنص","boundary":[0.5766128897666931,0.17058824002742767,0.6108871102333069,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6552419066429138,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6552419066429138,"y":0.18382352590560913},{"x":0.6169354915618896,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"یوــس","boundary":[0.6169354915618896,0.17058824002742767,0.6552419066429138,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6693548560142517,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6693548560142517,"y":0.18382352590560913},{"x":0.6612903475761414,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6612903475761414,0.17058824002742767,0.6693548560142517,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7298387289047241,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7298387289047241,"y":0.18382352590560913},{"x":0.6754032373428345,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":":روآدیدپ","boundary":[0.6754032373428345,0.17058824002742767,0.7298387289047241,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7540322542190552,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7540322542190552,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7358871102333069,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.7358871102333069,0.17058824002742767,0.7540322542190552,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7661290168762207,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7661290168762207,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7600806355476379,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7600806355476379,0.17058824002742767,0.7661290168762207,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.17058824002742767},{"x":0.8084677457809448,"y":0.17058824002742767},{"x":0.8084677457809448,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7721773982048035,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.7721773982048035,0.17058824002742767,0.8084677457809448,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.18970587849617004},{"x":0.3004032373428345,"y":0.18970587849617004},{"x":0.3004032373428345,"y":0.2029411792755127},{"x":0.27419355511665344,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":".يلاع","boundary":[0.27419355511665344,0.18970587849617004,0.3004032373428345,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.18970587849617004},{"x":0.3568548262119293,"y":0.18970587849617004},{"x":0.3568548262119293,"y":0.2029411792755127},{"x":0.30645161867141724,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"رقابدمحم","boundary":[0.30645161867141724,0.18970587849617004,0.3568548262119293,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.18970587849617004},{"x":0.4052419364452362,"y":0.18970587849617004},{"x":0.4052419364452362,"y":0.2029411792755127},{"x":0.3629032373428345,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"يهارمه","boundary":[0.3629032373428345,0.18970587849617004,0.4052419364452362,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.18970587849617004},{"x":0.4193548262119293,"y":0.18970587849617004},{"x":0.4193548262119293,"y":0.2029411792755127},{"x":0.41330644488334656,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.41330644488334656,0.18970587849617004,0.4193548262119293,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.18970587849617004},{"x":0.42741936445236206,"y":0.18970587849617004},{"x":0.42741936445236206,"y":0.2029411792755127},{"x":0.4233871102333069,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4233871102333069,0.18970587849617004,0.42741936445236206,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.18970587849617004},{"x":0.47782257199287415,"y":0.18970587849617004},{"x":0.47782257199287415,"y":0.2029411792755127},{"x":0.4334677457809448,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"یرایتخب","boundary":[0.4334677457809448,0.18970587849617004,0.47782257199287415,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5100806355476379,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5100806355476379,"y":0.2029411792755127},{"x":0.47983869910240173,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"ینایک","boundary":[0.47983869910240173,0.18970587849617004,0.5100806355476379,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5604838728904724,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5604838728904724,"y":0.2029411792755127},{"x":0.5141128897666931,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"لضفلاوبا","boundary":[0.5141128897666931,0.18970587849617004,0.5604838728904724,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.18970587849617004},{"x":0.600806474685669,"y":0.18970587849617004},{"x":0.600806474685669,"y":0.2029411792755127},{"x":0.5665322542190552,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"مجرتم","boundary":[0.5665322542190552,0.18970587849617004,0.600806474685669,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6088709831237793,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6088709831237793,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6068548560142517,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6068548560142517,0.18970587849617004,0.6088709831237793,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6532257795333862,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6532257795333862,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6149193644523621,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"سیوید","boundary":[0.6149193644523621,0.18970587849617004,0.6532257795333862,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7096773982048035,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7096773982048035,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6592742204666138,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"سلاوکین","boundary":[0.6592742204666138,0.18970587849617004,0.7096773982048035,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7580645084381104,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7580645084381104,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7157257795333862,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"یهارمه","boundary":[0.7157257795333862,0.18970587849617004,0.7580645084381104,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.18970587849617004},{"x":0.774193525314331,"y":0.18970587849617004},{"x":0.774193525314331,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7641128897666931,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7641128897666931,0.18970587849617004,0.774193525314331,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.18970587849617004},{"x":0.8104838728904724,"y":0.18970587849617004},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":1,"str":"باوش","boundary":[0.7802419066429138,0.18970587849617004,0.8104838728904724,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.2088235318660736},{"x":0.45967742800712585,"y":0.2088235318660736},{"x":0.45967742800712585,"y":0.22205881774425507},{"x":0.42741936445236206,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":".1398","boundary":[0.42741936445236206,0.2088235318660736,0.45967742800712585,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.2088235318660736},{"x":0.5141128897666931,"y":0.2088235318660736},{"x":0.5141128897666931,"y":0.22205881774425507},{"x":0.4677419364452362,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":"،تاراشتنا","boundary":[0.4677419364452362,0.2088235318660736,0.5141128897666931,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.2088235318660736},{"x":0.5625,"y":0.2088235318660736},{"x":0.5625,"y":0.22205881774425507},{"x":0.5221773982048035,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":"،یتعنص","boundary":[0.5221773982048035,0.2088235318660736,0.5625,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6088709831237793,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6088709831237793,"y":0.22205881774425507},{"x":0.5685483813285828,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.5685483813285828,0.2088235318660736,0.6088709831237793,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6552419066429138,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6552419066429138,"y":0.22205881774425507},{"x":0.6149193644523621,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.6149193644523621,0.2088235318660736,0.6552419066429138,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6612903475761414,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6612903475761414,"y":0.22205881774425507},{"x":0.6592742204666138,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6592742204666138,0.2088235318660736,0.6612903475761414,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6975806355476379,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6975806355476379,"y":0.22205881774425507},{"x":0.6673387289047241,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":"نارهت","boundary":[0.6673387289047241,0.2088235318660736,0.6975806355476379,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.2088235318660736},{"x":0.7338709831237793,"y":0.2088235318660736},{"x":0.7338709831237793,"y":0.22205881774425507},{"x":0.7036290168762207,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":":رشن","boundary":[0.7036290168762207,0.2088235318660736,0.7338709831237793,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.2088235318660736},{"x":0.8084677457809448,"y":0.2088235318660736},{"x":0.8084677457809448,"y":0.22205881774425507},{"x":0.7419354915618896,"y":0.22205881774425507}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7419354915618896,0.2088235318660736,0.8084677457809448,0.22205881774425507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.22794117033481598},{"x":0.649193525314331,"y":0.22794117033481598},{"x":0.649193525314331,"y":0.24117647111415863},{"x":0.6290322542190552,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":1,"str":".ص","boundary":[0.6290322542190552,0.22794117033481598,0.649193525314331,0.24117647111415863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6774193644523621,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6774193644523621,"y":0.24117647111415863},{"x":0.6552419066429138,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":1,"str":"264","boundary":[0.6552419066429138,0.22794117033481598,0.6774193644523621,0.24117647111415863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7338709831237793,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7338709831237793,"y":0.24117647111415863},{"x":0.6854838728904724,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":1,"str":":یرهاظ","boundary":[0.6854838728904724,0.22794117033481598,0.7338709831237793,0.24117647111415863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8084677457809448,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8084677457809448,"y":0.24117647111415863},{"x":0.7419354915618896,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7419354915618896,0.22794117033481598,0.8084677457809448,0.24117647111415863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.24705882370471954},{"x":0.7600806355476379,"y":0.24705882370471954},{"x":0.7600806355476379,"y":0.260294109582901},{"x":0.6229838728904724,"y":0.260294109582901}]},"confidence":1,"str":"978-600-275-150-8","boundary":[0.6229838728904724,0.24705882370471954,0.7600806355476379,0.260294109582901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.24705882370471954},{"x":0.8084677457809448,"y":0.24705882370471954},{"x":0.8084677457809448,"y":0.260294109582901},{"x":0.7661290168762207,"y":0.260294109582901}]},"confidence":1,"str":":كباش","boundary":[0.7661290168762207,0.24705882370471954,0.8084677457809448,0.260294109582901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6391128897666931,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6391128897666931,"y":0.27941176295280457},{"x":0.6209677457809448,"y":0.27941176295280457}]},"confidence":1,"str":"اپیف","boundary":[0.6209677457809448,0.2661764621734619,0.6391128897666931,0.27941176295280457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6935483813285828,"y":0.2661764621734619},{"x":0.6935483813285828,"y":0.27941176295280457},{"x":0.6451612710952759,"y":0.27941176295280457}]},"confidence":1,"str":":یسیون","boundary":[0.6451612710952759,0.2661764621734619,0.6935483813285828,0.27941176295280457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7540322542190552,"y":0.2661764621734619},{"x":0.7540322542190552,"y":0.27941176295280457},{"x":0.6995967626571655,"y":0.27941176295280457}]},"confidence":1,"str":"تسرهف","boundary":[0.6995967626571655,0.2661764621734619,0.7540322542190552,0.27941176295280457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.2661764621734619},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2661764621734619},{"x":0.8104838728904724,"y":0.27941176295280457},{"x":0.7600806355476379,"y":0.27941176295280457}]},"confidence":1,"str":"تیعضو","boundary":[0.7600806355476379,0.2661764621734619,0.8104838728904724,0.27941176295280457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.28823530673980713},{"x":0.25,"y":0.28823530673980713},{"x":0.25,"y":0.30000001192092896},{"x":0.19153225421905518,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"Shaping","boundary":[0.19153225421905518,0.28823530673980713,0.25,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.28823530673980713},{"x":0.27419355511665344,"y":0.28823530673980713},{"x":0.27419355511665344,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2540322542190552,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"the","boundary":[0.2540322542190552,0.28823530673980713,0.27419355511665344,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.28823530673980713},{"x":0.32258063554763794,"y":0.28823530673980713},{"x":0.32258063554763794,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2802419364452362,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"future","boundary":[0.2802419364452362,0.28823530673980713,0.32258063554763794,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.28823530673980713},{"x":0.3427419364452362,"y":0.28823530673980713},{"x":0.3427419364452362,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3286290466785431,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.3286290466785431,0.28823530673980713,0.3427419364452362,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.28823530673980713},{"x":0.36895161867141724,"y":0.28823530673980713},{"x":0.36895161867141724,"y":0.30000001192092896},{"x":0.34879031777381897,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"the","boundary":[0.34879031777381897,0.28823530673980713,0.36895161867141724,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.28823530673980713},{"x":0.41733869910240173,"y":0.28823530673980713},{"x":0.41733869910240173,"y":0.30000001192092896},{"x":0.375,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"fourth","boundary":[0.375,0.28823530673980713,0.41733869910240173,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.28823530673980713},{"x":0.49193549156188965,"y":0.28823530673980713},{"x":0.49193549156188965,"y":0.30000001192092896},{"x":0.4233871102333069,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"industrial","boundary":[0.4233871102333069,0.28823530673980713,0.49193549156188965,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5705645084381104,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5705645084381104,"y":0.30000001192092896},{"x":0.4959677457809448,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"revolution","boundary":[0.4959677457809448,0.28823530673980713,0.5705645084381104,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5786290168762207,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5786290168762207,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5745967626571655,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5745967626571655,0.28823530673980713,0.5786290168762207,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5907257795333862,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5907257795333862,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5846773982048035,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"a","boundary":[0.5846773982048035,0.28823530673980713,0.5907257795333862,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6350806355476379,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6350806355476379,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5967742204666138,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"guide","boundary":[0.5967742204666138,0.28823530673980713,0.6350806355476379,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.2852941155433655},{"x":0.6854838728904724,"y":0.2852941155433655},{"x":0.6854838728904724,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6411290168762207,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":1,"str":"to:یلصا","boundary":[0.6411290168762207,0.2852941155433655,0.6854838728904724,0.30000001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7237903475761414,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7237903475761414,"y":0.29852941632270813},{"x":0.6935483813285828,"y":0.29852941632270813}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.6935483813285828,0.2852941155433655,0.7237903475761414,0.29852941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.2852941155433655},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2852941155433655},{"x":0.8104838728904724,"y":0.29852941632270813},{"x":0.7298387289047241,"y":0.29852941632270813}]},"confidence":1,"str":":تــشاددای","boundary":[0.7298387289047241,0.2852941155433655,0.8104838728904724,0.29852941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.3073529303073883},{"x":0.6471773982048035,"y":0.3073529303073883},{"x":0.6471773982048035,"y":0.31911763548851013},{"x":0.5887096524238586,"y":0.31911763548851013}]},"confidence":1,"str":"building","boundary":[0.5887096524238586,0.3073529303073883,0.6471773982048035,0.31911763548851013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.3073529303073883},{"x":0.6592742204666138,"y":0.3073529303073883},{"x":0.6592742204666138,"y":0.31911763548851013},{"x":0.6532257795333862,"y":0.31911763548851013}]},"confidence":1,"str":"a","boundary":[0.6532257795333862,0.3073529303073883,0.6592742204666138,0.31911763548851013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7056451439857483,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7056451439857483,"y":0.31911763548851013},{"x":0.6653226017951965,"y":0.31911763548851013}]},"confidence":1,"str":"better","boundary":[0.6653226017951965,0.3073529303073883,0.7056451439857483,0.31911763548851013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7560483813285828,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7560483813285828,"y":0.31911763548851013},{"x":0.711693525314331,"y":0.31911763548851013}]},"confidence":1,"str":"world,","boundary":[0.711693525314331,0.3073529303073883,0.7560483813285828,0.31911763548851013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.3073529303073883},{"x":0.8104838728904724,"y":0.3073529303073883},{"x":0.8104838728904724,"y":0.31911763548851013},{"x":0.7641128897666931,"y":0.31911763548851013}]},"confidence":1,"str":"[2018]","boundary":[0.7641128897666931,0.3073529303073883,0.8104838728904724,0.31911763548851013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.3235294222831726},{"x":0.46370968222618103,"y":0.3235294222831726},{"x":0.46370968222618103,"y":0.33676469326019287},{"x":0.42741936445236206,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":".مراهچ","boundary":[0.42741936445236206,0.3235294222831726,0.46370968222618103,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5060483813285828,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5060483813285828,"y":0.33676469326019287},{"x":0.4697580635547638,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.4697580635547638,0.3235294222831726,0.5060483813285828,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5463709831237793,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5463709831237793,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5120967626571655,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.5120967626571655,0.3235294222831726,0.5463709831237793,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5625,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5625,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5544354915618896,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5544354915618896,0.3235294222831726,0.5625,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5927419066429138,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5927419066429138,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5685483813285828,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"یهد","boundary":[0.5685483813285828,0.3235294222831726,0.5927419066429138,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6229838728904724,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6229838728904724,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5947580933570862,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.5947580933570862,0.3235294222831726,0.6229838728904724,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6653226017951965,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6653226017951965,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6290322542190552,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"نیداینب","boundary":[0.6290322542190552,0.3235294222831726,0.6653226017951965,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6935483813285828,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6935483813285828,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6713709831237793,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6713709831237793,0.3235294222831726,0.6935483813285828,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7237903475761414,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7237903475761414,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6955645084381104,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"هفلؤم","boundary":[0.6955645084381104,0.3235294222831726,0.7237903475761414,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7661290168762207,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7661290168762207,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7298387289047241,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":":رگید","boundary":[0.7298387289047241,0.3235294222831726,0.7661290168762207,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.3235294222831726},{"x":0.8084677457809448,"y":0.3235294222831726},{"x":0.8084677457809448,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7721773982048035,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.7721773982048035,0.3235294222831726,0.8084677457809448,0.33676469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23991934955120087,"y":0.34558823704719543},{"x":0.3407258093357086,"y":0.34558823704719543},{"x":0.3407258093357086,"y":0.35735294222831726},{"x":0.23991934955120087,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":1,"str":"Technological","boundary":[0.23991934955120087,0.34558823704719543,0.3407258093357086,0.35735294222831726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.34558823704719543},{"x":0.42943549156188965,"y":0.34558823704719543},{"x":0.42943549156188965,"y":0.35735294222831726},{"x":0.3467741906642914,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":1,"str":"innovations","boundary":[0.3467741906642914,0.34558823704719543,0.42943549156188965,0.35735294222831726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.34558823704719543},{"x":0.44556450843811035,"y":0.34558823704719543},{"x":0.44556450843811035,"y":0.35735294222831726},{"x":0.4354838728904724,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.4354838728904724,0.34558823704719543,0.44556450843811035,0.35735294222831726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.34558823704719543},{"x":0.524193525314331,"y":0.34558823704719543},{"x":0.524193525314331,"y":0.35735294222831726},{"x":0.4516128897666931,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":1,"str":"Economic","boundary":[0.4516128897666931,0.34558823704719543,0.524193525314331,0.35735294222831726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.34558823704719543},{"x":0.5806451439857483,"y":0.34558823704719543},{"x":0.5806451439857483,"y":0.35735294222831726},{"x":0.5302419066429138,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":1,"str":"aspects","boundary":[0.5302419066429138,0.34558823704719543,0.5806451439857483,0.35735294222831726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6330645084381104,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6330645084381104,"y":0.35588234663009644},{"x":0.586693525314331,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":1,"str":"یداصتقا","boundary":[0.586693525314331,0.3426470458507538,0.6330645084381104,0.35588234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.3426470458507538},{"x":0.663306474685669,"y":0.3426470458507538},{"x":0.663306474685669,"y":0.35588234663009644},{"x":0.6391128897666931,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6391128897666931,0.3426470458507538,0.663306474685669,0.35588234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6875,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6875,"y":0.35588234663009644},{"x":0.663306474685669,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":1,"str":"هبنج","boundary":[0.663306474685669,0.3426470458507538,0.6875,0.35588234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7076612710952759,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7076612710952759,"y":0.35588234663009644},{"x":0.6935483813285828,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.6935483813285828,0.3426470458507538,0.7076612710952759,0.35588234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7540322542190552,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7540322542190552,"y":0.35588234663009644},{"x":0.7157257795333862,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":1,"str":"یروآون","boundary":[0.7157257795333862,0.3426470458507538,0.7540322542190552,0.35588234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.3426470458507538},{"x":0.8084677457809448,"y":0.3426470458507538},{"x":0.8084677457809448,"y":0.35588234663009644},{"x":0.7580645084381104,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":1,"str":":عوضوم","boundary":[0.7580645084381104,0.3426470458507538,0.8084677457809448,0.35588234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.364705890417099},{"x":0.375,"y":0.364705890417099},{"x":0.375,"y":0.3764705955982208},{"x":0.27419355511665344,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":1,"str":"Technological","boundary":[0.27419355511665344,0.364705890417099,0.375,0.3764705955982208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.364705890417099},{"x":0.47580644488334656,"y":0.364705890417099},{"x":0.47580644488334656,"y":0.3764705955982208},{"x":0.38104838132858276,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":1,"str":"innovations--","boundary":[0.38104838132858276,0.364705890417099,0.47580644488334656,0.3764705955982208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.364705890417099},{"x":0.5262096524238586,"y":0.364705890417099},{"x":0.5262096524238586,"y":0.3764705955982208},{"x":0.4818548262119293,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":1,"str":"Social","boundary":[0.4818548262119293,0.364705890417099,0.5262096524238586,0.3764705955982208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.364705890417099},{"x":0.5846773982048035,"y":0.364705890417099},{"x":0.5846773982048035,"y":0.3764705955982208},{"x":0.5322580933570862,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":1,"str":"aspects","boundary":[0.5322580933570862,0.364705890417099,0.5846773982048035,0.3764705955982208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.36176469922065735},{"x":0.6330645084381104,"y":0.36176469922065735},{"x":0.6330645084381104,"y":0.375},{"x":0.5887096524238586,"y":0.375}]},"confidence":1,"str":"یعامتجا","boundary":[0.5887096524238586,0.36176469922065735,0.6330645084381104,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.36176469922065735},{"x":0.663306474685669,"y":0.36176469922065735},{"x":0.663306474685669,"y":0.375},{"x":0.6411290168762207,"y":0.375}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6411290168762207,0.36176469922065735,0.663306474685669,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.36176469922065735},{"x":0.6875,"y":0.36176469922065735},{"x":0.6875,"y":0.375},{"x":0.6653226017951965,"y":0.375}]},"confidence":1,"str":"هبنج","boundary":[0.6653226017951965,0.36176469922065735,0.6875,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.36176469922065735},{"x":0.7096773982048035,"y":0.36176469922065735},{"x":0.7096773982048035,"y":0.375},{"x":0.6955645084381104,"y":0.375}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.6955645084381104,0.36176469922065735,0.7096773982048035,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.36176469922065735},{"x":0.7540322542190552,"y":0.36176469922065735},{"x":0.7540322542190552,"y":0.375},{"x":0.7177419066429138,"y":0.375}]},"confidence":1,"str":"یروآون","boundary":[0.7177419066429138,0.36176469922065735,0.7540322542190552,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.36176469922065735},{"x":0.8084677457809448,"y":0.36176469922065735},{"x":0.8084677457809448,"y":0.375},{"x":0.7600806355476379,"y":0.375}]},"confidence":1,"str":":عوضوم","boundary":[0.7600806355476379,0.36176469922065735,0.8084677457809448,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5342742204666138,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5342742204666138,"y":0.3955882489681244},{"x":0.4495967626571655,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"Technology","boundary":[0.4495967626571655,0.38382354378700256,0.5342742204666138,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5645161271095276,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5645161271095276,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5403226017951965,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.5403226017951965,0.38382354378700256,0.5645161271095276,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.38382354378700256},{"x":0.6512096524238586,"y":0.38382354378700256},{"x":0.6512096524238586,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5705645084381104,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"civilization","boundary":[0.5705645084381104,0.38382354378700256,0.6512096524238586,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.3808823525905609},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3808823525905609},{"x":0.6834677457809448,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6552419066429138,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"str":"ندمت","boundary":[0.6552419066429138,0.3808823525905609,0.6834677457809448,0.39411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.3808823525905609},{"x":0.6955645084381104,"y":0.3808823525905609},{"x":0.6955645084381104,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6915322542190552,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6915322542190552,0.3808823525905609,0.6955645084381104,0.39411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.3808823525905609},{"x":0.7520161271095276,"y":0.3808823525905609},{"x":0.7520161271095276,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7016128897666931,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"str":"یژولونکت","boundary":[0.7016128897666931,0.3808823525905609,0.7520161271095276,0.39411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.3808823525905609},{"x":0.8084677457809448,"y":0.3808823525905609},{"x":0.8084677457809448,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7580645084381104,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"str":":عوضوم","boundary":[0.7580645084381104,0.3808823525905609,0.8084677457809448,0.39411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.40294116735458374},{"x":0.5342742204666138,"y":0.40294116735458374},{"x":0.5342742204666138,"y":0.41470587253570557},{"x":0.48991936445236206,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":1,"str":"Davis,","boundary":[0.48991936445236206,0.40294116735458374,0.5342742204666138,0.41470587253570557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.40294116735458374},{"x":0.6048387289047241,"y":0.40294116735458374},{"x":0.6048387289047241,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5423387289047241,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":1,"str":"Nicholas","boundary":[0.5423387289047241,0.40294116735458374,0.6048387289047241,0.41470587253570557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6592742204666138,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6592742204666138,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6108871102333069,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":1,"str":"سلاوکین","boundary":[0.6108871102333069,0.4000000059604645,0.6592742204666138,0.41323530673980713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7076612710952759,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6653226017951965,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":1,"str":"،سیوید","boundary":[0.6653226017951965,0.4000000059604645,0.7076612710952759,0.41323530673980713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7580645084381104,"y":0.41323530673980713},{"x":0.7137096524238586,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":1,"str":":هدوزفا","boundary":[0.7137096524238586,0.4000000059604645,0.7580645084381104,0.41323530673980713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8084677457809448,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8084677457809448,"y":0.41323530673980713},{"x":0.7661290168762207,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.7661290168762207,0.4000000059604645,0.8084677457809448,0.41323530673980713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5080645084381104,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5080645084381104,"y":0.4323529303073883},{"x":0.47379031777381897,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"مجرتم","boundary":[0.47379031777381897,0.41911765933036804,0.5080645084381104,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5161290168762207,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5161290168762207,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5141128897666931,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5141128897666931,0.41911765933036804,0.5161290168762207,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.41911765933036804},{"x":0.524193525314331,"y":0.41911765933036804},{"x":0.524193525314331,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5181451439857483,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5181451439857483,0.41911765933036804,0.524193525314331,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5625,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5625,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5322580933570862,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"1347","boundary":[0.5322580933570862,0.41911765933036804,0.5625,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5705645084381104,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5705645084381104,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5685483813285828,0.41911765933036804,0.5705645084381104,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5826612710952759,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5725806355476379,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ل","boundary":[0.5725806355476379,0.41911765933036804,0.5826612710952759,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5927419066429138,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5927419066429138,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ض","boundary":[0.5826612710952759,0.41911765933036804,0.5927419066429138,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5987903475761414,"y":0.41911765933036804},{"x":0.5987903475761414,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5947580933570862,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ف","boundary":[0.5947580933570862,0.41911765933036804,0.5987903475761414,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6108871102333069,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6108871102333069,"y":0.4323529303073883},{"x":0.600806474685669,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"لاو","boundary":[0.600806474685669,0.41911765933036804,0.6108871102333069,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6169354915618896,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6129032373428345,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"با","boundary":[0.6129032373428345,0.41911765933036804,0.6169354915618896,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6270161271095276,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4323529303073883},{"x":0.625,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.625,0.41911765933036804,0.6270161271095276,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.41911765933036804},{"x":0.649193525314331,"y":0.41911765933036804},{"x":0.649193525314331,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6290322542190552,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"یرا","boundary":[0.6290322542190552,0.41911765933036804,0.649193525314331,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6532257795333862,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6532257795333862,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6512096524238586,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.6512096524238586,0.41911765933036804,0.6532257795333862,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6572580933570862,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6572580933570862,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6552419066429138,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ت","boundary":[0.6552419066429138,0.41911765933036804,0.6572580933570862,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6673387289047241,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6673387289047241,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6592742204666138,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"خ","boundary":[0.6592742204666138,0.41911765933036804,0.6673387289047241,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6733871102333069,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6733871102333069,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.6713709831237793,0.41911765933036804,0.6733871102333069,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6895161271095276,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6895161271095276,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6794354915618896,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.6794354915618896,0.41911765933036804,0.6895161271095276,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6955645084381104,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6955645084381104,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6895161271095276,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"نا","boundary":[0.6895161271095276,0.41911765933036804,0.6955645084381104,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6995967626571655,"y":0.41911765933036804},{"x":0.6995967626571655,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6975806355476379,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.6975806355476379,0.41911765933036804,0.6995967626571655,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7076612710952759,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7016128897666931,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"ک","boundary":[0.7016128897666931,0.41911765933036804,0.7076612710952759,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7580645084381104,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7137096524238586,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":":هدوزفا","boundary":[0.7137096524238586,0.41911765933036804,0.7580645084381104,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8084677457809448,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8084677457809448,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.7661290168762207,0.41911765933036804,0.8084677457809448,0.4323529303073883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.4382352828979492},{"x":0.4818548262119293,"y":0.4382352828979492},{"x":0.4818548262119293,"y":0.45147058367729187},{"x":0.44758063554763794,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"قیقحت","boundary":[0.44758063554763794,0.4382352828979492,0.4818548262119293,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.4382352828979492},{"x":0.5262096524238586,"y":0.4382352828979492},{"x":0.5262096524238586,"y":0.45147058367729187},{"x":0.48991936445236206,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"شزومآ","boundary":[0.48991936445236206,0.4382352828979492,0.5262096524238586,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.4382352828979492},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4382352828979492},{"x":0.5685483813285828,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5322580933570862,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"هرواشم","boundary":[0.5322580933570862,0.4382352828979492,0.5685483813285828,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.4382352828979492},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4382352828979492},{"x":0.6169354915618896,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5766128897666931,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":".یتعنص","boundary":[0.5766128897666931,0.4382352828979492,0.6169354915618896,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.4382352828979492},{"x":0.663306474685669,"y":0.4382352828979492},{"x":0.663306474685669,"y":0.45147058367729187},{"x":0.6229838728904724,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.6229838728904724,0.4382352828979492,0.663306474685669,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.4382352828979492},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4382352828979492},{"x":0.7076612710952759,"y":0.45147058367729187},{"x":0.6693548560142517,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.6693548560142517,0.4382352828979492,0.7076612710952759,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.4382352828979492},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4382352828979492},{"x":0.7580645084381104,"y":0.45147058367729187},{"x":0.7137096524238586,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":":هدوزفا","boundary":[0.7137096524238586,0.4382352828979492,0.7580645084381104,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.4382352828979492},{"x":0.8084677457809448,"y":0.4382352828979492},{"x":0.8084677457809448,"y":0.45147058367729187},{"x":0.7661290168762207,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.7661290168762207,0.4382352828979492,0.8084677457809448,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.4573529362678528},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4573529362678528},{"x":0.5685483813285828,"y":0.47058823704719543},{"x":0.524193525314331,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":1,"str":"تاراشتنا","boundary":[0.524193525314331,0.4573529362678528,0.5685483813285828,0.47058823704719543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.4573529362678528},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4573529362678528},{"x":0.6169354915618896,"y":0.47058823704719543},{"x":0.5766128897666931,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":1,"str":".یتعنص","boundary":[0.5766128897666931,0.4573529362678528,0.6169354915618896,0.47058823704719543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.4573529362678528},{"x":0.663306474685669,"y":0.4573529362678528},{"x":0.663306474685669,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6229838728904724,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.6229838728904724,0.4573529362678528,0.663306474685669,0.47058823704719543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7076612710952759,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6693548560142517,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.6693548560142517,0.4573529362678528,0.7076612710952759,0.47058823704719543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7580645084381104,"y":0.47058823704719543},{"x":0.7137096524238586,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":1,"str":":هدوزفا","boundary":[0.7137096524238586,0.4573529362678528,0.7580645084381104,0.47058823704719543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.4573529362678528},{"x":0.8084677457809448,"y":0.4573529362678528},{"x":0.8084677457809448,"y":0.47058823704719543},{"x":0.7661290168762207,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.7661290168762207,0.4573529362678528,0.8084677457809448,0.47058823704719543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6048387289047241,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6048387289047241,"y":0.49117645621299744},{"x":0.5665322542190552,"y":0.49117645621299744}]},"confidence":1,"str":"HC79","boundary":[0.5665322542190552,0.47647058963775635,0.6048387289047241,0.49117645621299744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6330645084381104,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6330645084381104,"y":0.489705890417099},{"x":0.6108871102333069,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":"/ن9","boundary":[0.6108871102333069,0.47647058963775635,0.6330645084381104,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6572580933570862,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6572580933570862,"y":0.489705890417099},{"x":0.6350806355476379,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":"ش9","boundary":[0.6350806355476379,0.47647058963775635,0.6572580933570862,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6955645084381104,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6955645084381104,"y":0.489705890417099},{"x":0.6653226017951965,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":"1398","boundary":[0.6653226017951965,0.47647058963775635,0.6955645084381104,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7439516186714172,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7439516186714172,"y":0.489705890417099},{"x":0.7016128897666931,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":":هرگنک","boundary":[0.7016128897666931,0.47647058963775635,0.7439516186714172,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7822580933570862,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7822580933570862,"y":0.489705890417099},{"x":0.75,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.75,0.47647058963775635,0.7822580933570862,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.47647058963775635},{"x":0.8104838728904724,"y":0.47647058963775635},{"x":0.8104838728904724,"y":0.489705890417099},{"x":0.788306474685669,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.788306474685669,0.47647058963775635,0.8104838728904724,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6935483813285828,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5088235139846802},{"x":0.6411290168762207,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":1,"str":"338/064","boundary":[0.6411290168762207,0.4955882430076599,0.6935483813285828,0.5088235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7439516186714172,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5088235139846802},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":1,"str":":ییوید","boundary":[0.6995967626571655,0.4955882430076599,0.7439516186714172,0.5088235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7822580933570862,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5088235139846802},{"x":0.75,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.75,0.4955882430076599,0.7822580933570862,0.5088235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8104838728904724,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5088235139846802},{"x":0.788306474685669,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.788306474685669,0.4955882430076599,0.8104838728904724,0.5088235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.5147058963775635},{"x":0.649193525314331,"y":0.5147058963775635},{"x":0.649193525314331,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5947580933570862,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":1,"str":"5638417","boundary":[0.5947580933570862,0.5147058963775635,0.649193525314331,0.5279411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.5147058963775635},{"x":0.6814516186714172,"y":0.5147058963775635},{"x":0.6814516186714172,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6552419066429138,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":1,"str":":یلم","boundary":[0.6552419066429138,0.5147058963775635,0.6814516186714172,0.5279411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.5147058963775635},{"x":0.7641128897666931,"y":0.5147058963775635},{"x":0.7641128897666931,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6895161271095276,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":1,"str":"یسانشباتک","boundary":[0.6895161271095276,0.5147058963775635,0.7641128897666931,0.5279411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.5147058963775635},{"x":0.8084677457809448,"y":0.5147058963775635},{"x":0.8084677457809448,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":1,"str":"هرامش","boundary":[0.7701612710952759,0.5147058963775635,0.8084677457809448,0.5279411673545837]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8104838728904724,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8104838728904724,"y":0.5279411673545837},{"x":0.1854838728904724,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1804838728904724,0.1444705866575241,0.8154838728904724,0.5349411673545837],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.6132352948188782},{"x":0.4979838728904724,"y":0.6132352948188782},{"x":0.4979838728904724,"y":0.6205882430076599},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.4717741906642914,0.6132352948188782,0.4979838728904724,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6205882430076599},{"x":0.5,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"يتعنص","boundary":[0.5,0.6132352948188782,0.5282257795333862,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5544354915618896,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5544354915618896,"y":0.6205882430076599},{"x":0.5302419066429138,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.5302419066429138,0.6132352948188782,0.5544354915618896,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5625,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5625,"y":0.6205882430076599},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5584677457809448,0.6132352948188782,0.5625,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.6132352948188782},{"x":0.586693525314331,"y":0.6132352948188782},{"x":0.586693525314331,"y":0.6205882430076599},{"x":0.5665322542190552,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"يهد","boundary":[0.5665322542190552,0.6132352948188782,0.586693525314331,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6048387289047241,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6048387289047241,"y":0.6205882430076599},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"لكش","boundary":[0.5887096524238586,0.6132352948188782,0.6048387289047241,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6370967626571655,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6370967626571655,"y":0.6205882430076599},{"x":0.6088709831237793,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"نيداينب","boundary":[0.6088709831237793,0.6132352948188782,0.6370967626571655,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6205882430076599},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6411290168762207,0.6132352948188782,0.6572580933570862,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6794354915618896,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6794354915618896,"y":0.6205882430076599},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"هفلؤم","boundary":[0.6592742204666138,0.6132352948188782,0.6794354915618896,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6205882430076599},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"؛4.0","boundary":[0.6834677457809448,0.6102941036224365,0.7076612710952759,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6205882430076599},{"x":0.711693525314331,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"تعنص","boundary":[0.711693525314331,0.6102941036224365,0.7439516186714172,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.6102941036224365},{"x":0.774193525314331,"y":0.6102941036224365},{"x":0.774193525314331,"y":0.6205882430076599},{"x":0.7479838728904724,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"يوس","boundary":[0.7479838728904724,0.6102941036224365,0.774193525314331,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.6102941036224365},{"x":0.788306474685669,"y":0.6102941036224365},{"x":0.788306474685669,"y":0.6205882430076599},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6205882430076599}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7782257795333862,0.6102941036224365,0.788306474685669,0.6205882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5342742204666138,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5342742204666138,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":1,"str":"سیوید","boundary":[0.5,0.6294117569923401,0.5342742204666138,0.6411764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5826612710952759,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5826612710952759,"y":0.6411764621734619},{"x":0.538306474685669,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":1,"str":"سلاوکین","boundary":[0.538306474685669,0.6294117569923401,0.5826612710952759,0.6411764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":1,"str":"یهارمه","boundary":[0.5887096524238586,0.6294117569923401,0.6290322542190552,0.6411764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6411764621734619},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6290322542190552,0.6294117569923401,0.6350806355476379,0.6411764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6411764621734619},{"x":0.6431451439857483,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":1,"str":"باوش","boundary":[0.6431451439857483,0.6294117569923401,0.6693548560142517,0.6411764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.6294117569923401},{"x":0.711693525314331,"y":0.6294117569923401},{"x":0.711693525314331,"y":0.6411764621734619},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":1,"str":"سولاک","boundary":[0.6754032373428345,0.6294117569923401,0.711693525314331,0.6411764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6294117569923401},{"x":0.788306474685669,"y":0.6294117569923401},{"x":0.788306474685669,"y":0.6411764621734619},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":1,"str":":ناگدنسیون","boundary":[0.7177419066429138,0.6294117569923401,0.788306474685669,0.6411764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6229838728904724,"y":0.6617646813392639}]},"confidence":1,"str":"يرایتخب","boundary":[0.6229838728904724,0.6499999761581421,0.6612903475761414,0.6617646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6617646813392639}]},"confidence":1,"str":"ينایک","boundary":[0.6673387289047241,0.6499999761581421,0.6935483813285828,0.6617646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6617646813392639}]},"confidence":1,"str":"لضفلاوبا","boundary":[0.6995967626571655,0.6499999761581421,0.7399193644523621,0.6617646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6617646813392639}]},"confidence":1,"str":":مجرتم","boundary":[0.7459677457809448,0.6499999761581421,0.7862903475761414,0.6617646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.6705882549285889},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6705882549285889},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":1,"str":"يتعنص","boundary":[0.6350806355476379,0.6705882549285889,0.6673387289047241,0.6823529601097107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.6705882549285889},{"x":0.711693525314331,"y":0.6705882549285889},{"x":0.711693525314331,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6733871102333069,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.6733871102333069,0.6705882549285889,0.711693525314331,0.6823529601097107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.6705882549285889},{"x":0.75,"y":0.6705882549285889},{"x":0.75,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.7157257795333862,0.6705882549285889,0.75,0.6823529601097107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.6705882549285889},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6705882549285889},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":1,"str":":رشان","boundary":[0.7560483813285828,0.6705882549285889,0.7862903475761414,0.6823529601097107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.6911764740943909},{"x":0.725806474685669,"y":0.6911764740943909},{"x":0.725806474685669,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"1399","boundary":[0.6995967626571655,0.6911764740943909,0.725806474685669,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":":لوا","boundary":[0.7318548560142517,0.6911764740943909,0.7560483813285828,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.6911764740943909},{"x":0.788306474685669,"y":0.6911764740943909},{"x":0.788306474685669,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7600806355476379,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"پاچ","boundary":[0.7600806355476379,0.6911764740943909,0.788306474685669,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.7132353186607361},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7132353186607361},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7235293984413147},{"x":0.4415322542190552,"y":0.7235293984413147}]},"confidence":1,"str":"ISBN:","boundary":[0.4415322542190552,0.7132353186607361,0.47983869910240173,0.7235293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.7132353186607361},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7132353186607361},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7235293984413147},{"x":0.4858871102333069,"y":0.7235293984413147}]},"confidence":1,"str":"978-600-275-150-8","boundary":[0.4858871102333069,0.7132353186607361,0.6088709831237793,0.7235293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7235293984413147},{"x":0.6149193644523621,"y":0.7235293984413147}]},"confidence":1,"str":"/978-600-275-150-8","boundary":[0.6149193644523621,0.7117646932601929,0.7419354915618896,0.7235293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.7117646932601929},{"x":0.788306474685669,"y":0.7117646932601929},{"x":0.788306474685669,"y":0.7235293984413147},{"x":0.7479838728904724,"y":0.7235293984413147}]},"confidence":1,"str":":كباش","boundary":[0.7479838728904724,0.7117646932601929,0.788306474685669,0.7235293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.7323529124259949},{"x":0.2338709682226181,"y":0.7323529124259949},{"x":0.2338709682226181,"y":0.7441176176071167},{"x":0.2016129046678543,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"يتعنص","boundary":[0.2016129046678543,0.7323529124259949,0.2338709682226181,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23991934955120087,"y":0.7323529124259949},{"x":0.2782258093357086,"y":0.7323529124259949},{"x":0.2782258093357086,"y":0.7441176176071167},{"x":0.23991934955120087,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.23991934955120087,0.7323529124259949,0.2782258093357086,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.7323529124259949},{"x":0.3165322542190552,"y":0.7323529124259949},{"x":0.3165322542190552,"y":0.7441176176071167},{"x":0.2822580635547638,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.2822580635547638,0.7323529124259949,0.3165322542190552,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.7323529124259949},{"x":0.3568548262119293,"y":0.7323529124259949},{"x":0.3568548262119293,"y":0.7441176176071167},{"x":0.32258063554763794,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"شزومآ","boundary":[0.32258063554763794,0.7323529124259949,0.3568548262119293,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.7323529124259949},{"x":0.4032258093357086,"y":0.7323529124259949},{"x":0.4032258093357086,"y":0.7441176176071167},{"x":0.3629032373428345,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"نامتخاس","boundary":[0.3629032373428345,0.7323529124259949,0.4032258093357086,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.7323529124259949},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7323529124259949},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7441176176071167},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"،مج","boundary":[0.41129031777381897,0.7323529124259949,0.42741936445236206,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.7323529124259949},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7323529124259949},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7441176176071167},{"x":0.42943549156188965,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"ماج","boundary":[0.42943549156188965,0.7323529124259949,0.44556450843811035,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.7323529124259949},{"x":0.4818548262119293,"y":0.7323529124259949},{"x":0.4818548262119293,"y":0.7441176176071167},{"x":0.4516128897666931,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"نابایخ","boundary":[0.4516128897666931,0.7323529124259949,0.4818548262119293,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5080645084381104,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5080645084381104,"y":0.7441176176071167},{"x":0.4879032373428345,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"شبن","boundary":[0.4879032373428345,0.7323529124259949,0.5080645084381104,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.7323529124259949},{"x":0.538306474685669,"y":0.7323529124259949},{"x":0.538306474685669,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5141128897666931,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"،رصع","boundary":[0.5141128897666931,0.7323529124259949,0.538306474685669,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5584677457809448,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5584677457809448,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5423387289047241,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"يلو","boundary":[0.5423387289047241,0.7323529124259949,0.5584677457809448,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"نابایخ","boundary":[0.5645161271095276,0.7323529124259949,0.5947580933570862,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7441176176071167},{"x":0.600806474685669,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":":1","boundary":[0.600806474685669,0.7323529124259949,0.6129032373428345,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"هرامش","boundary":[0.6169354915618896,0.7323529124259949,0.6532257795333862,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.7323529124259949},{"x":0.711693525314331,"y":0.7323529124259949},{"x":0.711693525314331,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6592742204666138,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"هاگشورف","boundary":[0.6592742204666138,0.7323529124259949,0.711693525314331,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.7529411911964417},{"x":0.49193549156188965,"y":0.7529411911964417},{"x":0.49193549156188965,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4334677457809448,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":1,"str":"22040440","boundary":[0.4334677457809448,0.7529411911964417,0.49193549156188965,0.7647058963775635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.7529411911964417},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7529411911964417},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4959677457809448,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":1,"str":":نفلت","boundary":[0.4959677457809448,0.7529411911964417,0.5201612710952759,0.7647058963775635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.7735294103622437},{"x":0.2177419364452362,"y":0.7735294103622437},{"x":0.2177419364452362,"y":0.7852941155433655},{"x":0.1875,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"يناسنا","boundary":[0.1875,0.7735294103622437,0.2177419364452362,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.7735294103622437},{"x":0.24596774578094482,"y":0.7735294103622437},{"x":0.24596774578094482,"y":0.7852941155433655},{"x":0.22379031777381897,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.22379031777381897,0.7735294103622437,0.24596774578094482,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2520161271095276,"y":0.7735294103622437},{"x":0.25604838132858276,"y":0.7735294103622437},{"x":0.25604838132858276,"y":0.7852941155433655},{"x":0.2520161271095276,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2520161271095276,0.7735294103622437,0.25604838132858276,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.7735294103622437},{"x":0.2822580635547638,"y":0.7735294103622437},{"x":0.2822580635547638,"y":0.7852941155433655},{"x":0.2620967626571655,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"يرو","boundary":[0.2620967626571655,0.7735294103622437,0.2822580635547638,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.7735294103622437},{"x":0.30241936445236206,"y":0.7735294103622437},{"x":0.30241936445236206,"y":0.7852941155433655},{"x":0.2842741906642914,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"هرهب","boundary":[0.2842741906642914,0.7735294103622437,0.30241936445236206,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.7735294103622437},{"x":0.34879031777381897,"y":0.7735294103622437},{"x":0.34879031777381897,"y":0.7852941155433655},{"x":0.3104838728904724,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"تاعلاطم","boundary":[0.3104838728904724,0.7735294103622437,0.34879031777381897,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.7735294103622437},{"x":0.3770161271095276,"y":0.7735294103622437},{"x":0.3770161271095276,"y":0.7852941155433655},{"x":0.35483869910240173,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"زکرم","boundary":[0.35483869910240173,0.7735294103622437,0.3770161271095276,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38306450843811035,"y":0.7735294103622437},{"x":0.40120968222618103,"y":0.7735294103622437},{"x":0.40120968222618103,"y":0.7852941155433655},{"x":0.38306450843811035,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"،مهن","boundary":[0.38306450843811035,0.7735294103622437,0.40120968222618103,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.7735294103622437},{"x":0.4395161271095276,"y":0.7735294103622437},{"x":0.4395161271095276,"y":0.7852941155433655},{"x":0.4092741906642914,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"نابایخ","boundary":[0.4092741906642914,0.7735294103622437,0.4395161271095276,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.7735294103622437},{"x":0.47782257199287415,"y":0.7735294103622437},{"x":0.47782257199287415,"y":0.7852941155433655},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"،رجفلاو","boundary":[0.44556450843811035,0.7735294103622437,0.47782257199287415,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5161290168762207,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5161290168762207,"y":0.7852941155433655},{"x":0.4838709533214569,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"كرهش","boundary":[0.4838709533214569,0.7735294103622437,0.5161290168762207,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7852941155433655},{"x":0.524193525314331,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"،يبونج","boundary":[0.524193525314331,0.7735294103622437,0.5564516186714172,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.7735294103622437},{"x":0.586693525314331,"y":0.7735294103622437},{"x":0.586693525314331,"y":0.7852941155433655},{"x":0.5625,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"يیاهب","boundary":[0.5625,0.7735294103622437,0.586693525314331,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7852941155433655},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"خیش","boundary":[0.5947580933570862,0.7735294103622437,0.6129032373428345,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.7735294103622437},{"x":0.649193525314331,"y":0.7735294103622437},{"x":0.649193525314331,"y":0.7852941155433655},{"x":0.6189516186714172,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"نابایخ","boundary":[0.6189516186714172,0.7735294103622437,0.649193525314331,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7852941155433655},{"x":0.6552419066429138,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":":2","boundary":[0.6552419066429138,0.7735294103622437,0.6673387289047241,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.7735294103622437},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7735294103622437},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7852941155433655},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"هرامش","boundary":[0.6733871102333069,0.7735294103622437,0.7096773982048035,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.7735294103622437},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7735294103622437},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":1,"str":"هاگشورف","boundary":[0.7157257795333862,0.7735294103622437,0.7661290168762207,0.7852941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.7941176295280457},{"x":0.49193549156188965,"y":0.7941176295280457},{"x":0.49193549156188965,"y":0.8058823347091675},{"x":0.4334677457809448,"y":0.8058823347091675}]},"confidence":1,"str":"88604280","boundary":[0.4334677457809448,0.7941176295280457,0.49193549156188965,0.8058823347091675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5201612710952759,"y":0.8058823347091675},{"x":0.4959677457809448,"y":0.8058823347091675}]},"confidence":1,"str":":نفلت","boundary":[0.4959677457809448,0.7941176295280457,0.5201612710952759,0.8058823347091675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.6102941036224365},{"x":0.788306474685669,"y":0.6102941036224365},{"x":0.788306474685669,"y":0.8058823347091675},{"x":0.1875,"y":0.8058823347091675}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1825,0.6032941036224365,0.793306474685669,0.8128823347091675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.8338235020637512},{"x":0.44354838132858276,"y":0.8338235020637512},{"x":0.44354838132858276,"y":0.8470588326454163},{"x":0.4052419364452362,"y":0.8470588326454163}]},"confidence":1,"str":"ناموت","boundary":[0.4052419364452362,0.8338235020637512,0.44354838132858276,0.8470588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5020161271095276,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5020161271095276,"y":0.8470588326454163},{"x":0.4495967626571655,"y":0.8470588326454163}]},"confidence":1,"str":"60000","boundary":[0.4495967626571655,0.8338235020637512,0.5020161271095276,0.8470588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8470588326454163},{"x":0.5080645084381104,"y":0.8470588326454163}]},"confidence":1,"str":":تمیق","boundary":[0.5080645084381104,0.8338235020637512,0.5483871102333069,0.8470588326454163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8470588326454163},{"x":0.4052419364452362,"y":0.8470588326454163}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4002419364452362,0.8268235020637512,0.5533871102333069,0.8540588326454163],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/OqHFOwpLojeTKsqI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/pTSjlBvPJqssoQGP.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/mzXeskAEwooOCvom.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.0003354253391585042,0.0005325259520727046,0.9983233611093414,0.9986942906141282]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7600806355476379,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":1,"str":"راتفگشیپ","boundary":[0.7600806355476379,0.5691176652908325,0.8266128897666931,0.5838235020637512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5691176652908325},{"x":0.19354838132858276,"y":0.5691176652908325},{"x":0.19354838132858276,"y":0.5838235020637512},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":1,"str":"11","boundary":[0.1713709682226181,0.5691176652908325,0.19354838132858276,0.5838235020637512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.595588207244873},{"x":0.788306474685669,"y":0.595588207244873},{"x":0.788306474685669,"y":0.6102941036224365},{"x":0.75,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":1,"str":"دمآرد","boundary":[0.75,0.595588207244873,0.788306474685669,0.6102941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.595588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.595588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.7903226017951965,0.595588207244873,0.8266128897666931,0.6102941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.595588207244873},{"x":0.19354838132858276,"y":0.595588207244873},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6102941036224365},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.1713709682226181,0.595588207244873,0.19354838132858276,0.6102941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.6220588088035583},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6220588088035583},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":1,"str":"همدقم","boundary":[0.7842742204666138,0.6220588088035583,0.8266128897666931,0.6367647051811218]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6220588088035583},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6220588088035583},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6367647051811218},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":1,"str":"19","boundary":[0.1713709682226181,0.6220588088035583,0.19354838132858276,0.6367647051811218]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35080644488334656,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4052419364452362,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4052419364452362,"y":0.6676470637321472},{"x":0.35080644488334656,"y":0.6676470637321472}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.35080644488334656,0.6499999761581421,0.4052419364452362,0.6676470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6676470637321472},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6676470637321472}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.41330644488334656,0.6499999761581421,0.4717741906642914,0.6676470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5342742204666138,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5342742204666138,"y":0.6676470637321472},{"x":0.47983869910240173,"y":0.6676470637321472}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.47983869910240173,0.6499999761581421,0.5342742204666138,0.6676470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5544354915618896,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5544354915618896,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5423387289047241,"y":0.6676470637321472}]},"confidence":1,"str":"*","boundary":[0.5423387289047241,0.6499999761581421,0.5544354915618896,0.6676470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5604838728904724,"y":0.6676470637321472}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.5604838728904724,0.6499999761581421,0.5907257795333862,0.6676470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5967742204666138,"y":0.6676470637321472}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.5967742204666138,0.6499999761581421,0.6471773982048035,0.6676470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5766128897666931,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5766128897666931,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5302419066429138,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.5302419066429138,0.6764705777168274,0.5766128897666931,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6310483813285828,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6310483813285828,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5846773982048035,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.5846773982048035,0.6764705777168274,0.6310483813285828,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6391128897666931,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.6391128897666931,0.6764705777168274,0.6854838728904724,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"موهفم","boundary":[0.6935483813285828,0.6764705777168274,0.7379032373428345,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"*","boundary":[0.7459677457809448,0.6764705777168274,0.7560483813285828,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7620967626571655,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.7620967626571655,0.6764705777168274,0.7842742204666138,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7923387289047241,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.7923387289047241,0.6764705777168274,0.8266128897666931,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6764705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6764705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6911764740943909},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":1,"str":"25","boundary":[0.1713709682226181,0.6764705777168274,0.19354838132858276,0.6911764740943909]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6310483813285828,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":1,"str":"هدنیآ","boundary":[0.6310483813285828,0.7029411792755127,0.6572580933570862,0.7176470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6895161271095276,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6895161271095276,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6653226017951965,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":1,"str":"یهد","boundary":[0.6653226017951965,0.7029411792755127,0.6895161271095276,0.7176470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.6935483813285828,0.7029411792755127,0.7237903475761414,0.7176470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.7298387289047241,0.7029411792755127,0.7560483813285828,0.7176470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7641128897666931,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":1,"str":"ینهذ","boundary":[0.7641128897666931,0.7029411792755127,0.7943548560142517,0.7176470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.7029411792755127},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7029411792755127},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8024193644523621,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":1,"str":"لدم","boundary":[0.8024193644523621,0.7029411792755127,0.8245967626571655,0.7176470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7029411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7029411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7176470756530762},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":1,"str":"25","boundary":[0.1713709682226181,0.7029411792755127,0.1854838728904724,0.7176470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.729411780834198},{"x":0.5887096524238586,"y":0.729411780834198},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5766128897666931,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5766128897666931,0.729411780834198,0.5887096524238586,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.729411780834198},{"x":0.6229838728904724,"y":0.729411780834198},{"x":0.6229838728904724,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5907257795333862,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"تیزم","boundary":[0.5907257795333862,0.729411780834198,0.6229838728904724,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.729411780834198},{"x":0.6330645084381104,"y":0.729411780834198},{"x":0.6330645084381104,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6290322542190552,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6290322542190552,0.729411780834198,0.6330645084381104,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.729411780834198},{"x":0.6733871102333069,"y":0.729411780834198},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"لوحت","boundary":[0.6411290168762207,0.729411780834198,0.6733871102333069,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.729411780834198},{"x":0.7016128897666931,"y":0.729411780834198},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6814516186714172,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"ریس","boundary":[0.6814516186714172,0.729411780834198,0.7016128897666931,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.729411780834198},{"x":0.7520161271095276,"y":0.729411780834198},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"،یتعنص","boundary":[0.7096773982048035,0.729411780834198,0.7520161271095276,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.729411780834198},{"x":0.7842742204666138,"y":0.729411780834198},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7600806355476379,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7600806355476379,0.729411780834198,0.7842742204666138,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.729411780834198},{"x":0.8266128897666931,"y":0.729411780834198},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7441176176071167},{"x":0.788306474685669,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.788306474685669,0.729411780834198,0.8266128897666931,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.729411780834198},{"x":0.1854838728904724,"y":0.729411780834198},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7441176176071167},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":1,"str":"26","boundary":[0.1713709682226181,0.729411780834198,0.1854838728904724,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6955645084381104,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"یتآ","boundary":[0.6955645084381104,0.7573529481887817,0.7137096524238586,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7720588445663452},{"x":0.7217742204666138,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7217742204666138,0.7573529481887817,0.7459677457809448,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7720588445663452},{"x":0.7479838728904724,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"شلاچ","boundary":[0.7479838728904724,0.7573529481887817,0.7842742204666138,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7720588445663452},{"x":0.7903226017951965,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7903226017951965,0.7573529481887817,0.7943548560142517,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8024193644523621,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"ایازم","boundary":[0.8024193644523621,0.7573529481887817,0.8245967626571655,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7573529481887817},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7573529481887817},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7720588445663452},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"29","boundary":[0.1713709682226181,0.7573529481887817,0.1854838728904724,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.783823549747467},{"x":0.7338709831237793,"y":0.783823549747467},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":1,"str":"یربهر","boundary":[0.6935483813285828,0.783823549747467,0.7338709831237793,0.7985293865203857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.783823549747467},{"x":0.7701612710952759,"y":0.783823549747467},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7985293865203857},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":1,"str":"دیدج","boundary":[0.7399193644523621,0.783823549747467,0.7701612710952759,0.7985293865203857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.783823549747467},{"x":0.7983871102333069,"y":0.783823549747467},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7985293865203857},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":1,"str":"رکف","boundary":[0.7762096524238586,0.783823549747467,0.7983871102333069,0.7985293865203857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.783823549747467},{"x":0.8266128897666931,"y":0.783823549747467},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8044354915618896,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":1,"str":"زرط","boundary":[0.8044354915618896,0.783823549747467,0.8266128897666931,0.7985293865203857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.783823549747467},{"x":0.1854838728904724,"y":0.783823549747467},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7985293865203857},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":1,"str":"31","boundary":[0.1713709682226181,0.783823549747467,0.1854838728904724,0.7985293865203857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5524193644523621,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5524193644523621,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5161290168762207,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.5161290168762207,0.8117647171020508,0.5524193644523621,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5967742204666138,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5967742204666138,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5584677457809448,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.5584677457809448,0.8117647171020508,0.5967742204666138,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6048387289047241,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.6048387289047241,0.8117647171020508,0.6431451439857483,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6754032373428345,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6754032373428345,"y":0.8264706134796143},{"x":0.649193525314331,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"یهد","boundary":[0.649193525314331,0.8117647171020508,0.6754032373428345,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6774193644523621,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.6774193644523621,0.8117647171020508,0.7076612710952759,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.8117647171020508},{"x":0.725806474685669,"y":0.8117647171020508},{"x":0.725806474685669,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7157257795333862,0.8117647171020508,0.725806474685669,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7923387289047241,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7923387289047241,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7338709831237793,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"نادنورهش","boundary":[0.7338709831237793,0.8117647171020508,0.7923387289047241,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.8117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7983871102333069,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"شقن","boundary":[0.7983871102333069,0.8117647171020508,0.8266128897666931,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8117647171020508},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8117647171020508},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8264706134796143},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":1,"str":"32","boundary":[0.1713709682226181,0.8117647171020508,0.1854838728904724,0.8264706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.8382353186607361},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8382353186607361},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.7479838728904724,0.8382353186607361,0.7782257795333862,0.8529411554336548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.8382353186607361},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8382353186607361},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":1,"str":"هصلاخ","boundary":[0.7842742204666138,0.8382353186607361,0.8266128897666931,0.8529411554336548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8382353186607361},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8382353186607361},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8529411554336548},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":1,"str":"34","boundary":[0.1713709682226181,0.8382353186607361,0.1854838728904724,0.8529411554336548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6068548560142517,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6068548560142517,"y":0.8808823823928833},{"x":0.5927419066429138,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5927419066429138,0.8661764860153198,0.6068548560142517,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6068548560142517,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"هطقن","boundary":[0.6068548560142517,0.8661764860153198,0.6391128897666931,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6875,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6875,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6471773982048035,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"ندرک","boundary":[0.6471773982048035,0.8661764860153198,0.6875,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7358871102333069,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7358871102333069,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6935483813285828,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"لصتم","boundary":[0.6935483813285828,0.8661764860153198,0.7358871102333069,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"*","boundary":[0.7419354915618896,0.8661764860153198,0.7520161271095276,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.7580645084381104,0.8661764860153198,0.7842742204666138,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.8661764860153198},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7923387289047241,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.7923387289047241,0.8661764860153198,0.8266128897666931,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8661764860153198},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8661764860153198},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8808823823928833},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"35","boundary":[0.1713709682226181,0.8661764860153198,0.19354838132858276,0.8808823823928833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8808823823928833},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.5621176652908325,0.8316128897666931,0.8878823823928833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.3691176474094391},{"x":0.3588709533214569,"y":0.3691176474094391},{"x":0.3588709533214569,"y":0.39411765336990356},{"x":0.27419355511665344,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"str":"بلاطم","boundary":[0.27419355511665344,0.3691176474094391,0.3588709533214569,0.39411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.3691176474094391},{"x":0.45766130089759827,"y":0.3691176474094391},{"x":0.45766130089759827,"y":0.39411765336990356},{"x":0.36895161867141724,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"str":"تسرهف","boundary":[0.36895161867141724,0.3691176474094391,0.45766130089759827,0.39411765336990356]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.3691176474094391},{"x":0.45766130089759827,"y":0.3691176474094391},{"x":0.45766130089759827,"y":0.39411765336990356},{"x":0.27419355511665344,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.26919355511665344,0.3621176474094391,0.46266130089759827,0.40111765336990357],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/yikxthGnciihvXEW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/XWdTKViulpNYTGUl.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/QeBBoabPTwXNNxXs.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.0003313605667602631,0.0001497404858469963,0.9982623894031971,0.998618598588074]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104838728904724,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8205645084381104,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8185483813285828,"y":0.12352941185235977},{"x":0.8104838728904724,"y":0.12352941185235977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8104838728904724,0.11176470667123795,0.8185483813285828,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.11029411852359772},{"x":0.8024193644523621,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8024193644523621,"y":0.12352941185235977},{"x":0.7762096524238586,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.7762096524238586,0.11029411852359772,0.8024193644523621,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7661290168762207,"y":0.11029411852359772},{"x":0.7641128897666931,"y":0.12205882370471954},{"x":0.7318548560142517,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7318548560142517,0.10882353037595749,0.7641128897666931,0.12205882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7096773982048035,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7096773982048035,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7056451439857483,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7056451439857483,0.10882353037595749,0.7096773982048035,0.12058823555707932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7177419066429138,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7177419066429138,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7137096524238586,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.7137096524238586,0.10882353037595749,0.7177419066429138,0.12058823555707932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7237903475761414,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7237903475761414,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7197580933570862,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7197580933570862,0.10882353037595749,0.7237903475761414,0.12058823555707932]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.10882353037595749},{"x":0.8205645084381104,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8185483813285828,"y":0.12352941185235977},{"x":0.7056451439857483,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.7006451439857483,0.10182353037595748,0.8235483813285828,0.13052941185235978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.16323529183864594},{"x":0.7782257795333862,"y":0.16323529183864594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7782257795333862,0.14852941036224365,0.8266128897666931,0.16323529183864594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7701612710952759,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7701612710952759,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7661290168762207,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7661290168762207,0.14852941036224365,0.7701612710952759,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7580645084381104,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7580645084381104,"y":0.1617647111415863},{"x":0.725806474685669,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.725806474685669,0.14852941036224365,0.7580645084381104,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7197580933570862,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7197580933570862,"y":0.1617647111415863},{"x":0.6854838728904724,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6854838728904724,0.14852941036224365,0.7197580933570862,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6794354915618896,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6794354915618896,"y":0.1617647111415863},{"x":0.6330645084381104,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.6330645084381104,0.14852941036224365,0.6794354915618896,0.1617647111415863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8266128897666931,"y":0.16323529183864594},{"x":0.6330645084381104,"y":0.16323529183864594}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6280645084381103,0.14152941036224365,0.8316128897666931,0.17023529183864594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.14852941036224365},{"x":0.1854838728904724,"y":0.14852941036224365},{"x":0.1854838728904724,"y":0.15882353484630585},{"x":0.1713709682226181,"y":0.15882353484630585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.1713709682226181,0.14852941036224365,0.1854838728904724,0.15882353484630585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.14852941036224365},{"x":0.1854838728904724,"y":0.14852941036224365},{"x":0.1854838728904724,"y":0.15882353484630585},{"x":0.1713709682226181,"y":0.15882353484630585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.14152941036224365,0.19048387289047242,0.16582353484630585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.18970587849617004},{"x":0.8044354915618896,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8044354915618896,0.1764705926179886,0.8266128897666931,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8024193644523621,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8024193644523621,"y":0.18970587849617004},{"x":0.8004032373428345,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8004032373428345,0.1764705926179886,0.8024193644523621,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7923387289047241,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7923387289047241,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7620967626571655,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.7620967626571655,0.1764705926179886,0.7923387289047241,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7560483813285828,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7560483813285828,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7520161271095276,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7520161271095276,0.1764705926179886,0.7560483813285828,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7439516186714172,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7439516186714172,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7137096524238586,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7137096524238586,0.1764705926179886,0.7439516186714172,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7076612710952759,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7076612710952759,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6955645084381104,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6955645084381104,0.1764705926179886,0.7076612710952759,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6895161271095276,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6895161271095276,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6572580933570862,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6572580933570862,0.1764705926179886,0.6895161271095276,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.1764705926179886},{"x":0.649193525314331,"y":0.1764705926179886},{"x":0.649193525314331,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6068548560142517,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6068548560142517,0.1764705926179886,0.649193525314331,0.18970587849617004]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.19117647409439087},{"x":0.6068548560142517,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6018548560142517,0.16947059261798858,0.8316128897666931,0.19817647409439088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.1764705926179886},{"x":0.1854838728904724,"y":0.1764705926179886},{"x":0.1854838728904724,"y":0.1867647022008896},{"x":0.1713709682226181,"y":0.1867647022008896}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1713709682226181,0.1764705926179886,0.1854838728904724,0.1867647022008896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.1764705926179886},{"x":0.1854838728904724,"y":0.1764705926179886},{"x":0.1854838728904724,"y":0.1867647022008896},{"x":0.1713709682226181,"y":0.1867647022008896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.16947059261798858,0.19048387289047242,0.1937647022008896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8266128897666931,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8266128897666931,"y":0.21617646515369415},{"x":0.7943548560142517,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7943548560142517,0.20147058367729187,0.8266128897666931,0.21617646515369415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7862903475761414,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7862903475761414,"y":0.21617646515369415},{"x":0.7459677457809448,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.7459677457809448,0.20147058367729187,0.7862903475761414,0.21617646515369415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7399193644523621,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7399193644523621,"y":0.21617646515369415},{"x":0.6995967626571655,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبی","boundary":[0.6995967626571655,0.20147058367729187,0.7399193644523621,0.21617646515369415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8266128897666931,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8266128897666931,"y":0.21617646515369415},{"x":0.6995967626571655,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6945967626571655,0.19447058367729186,0.8316128897666931,0.22317646515369416],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.2029411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2029411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2132352888584137},{"x":0.16935484111309052,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.16935484111309052,0.2029411792755127,0.1854838728904724,0.2132352888584137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.2029411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2029411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2132352888584137},{"x":0.16935484111309052,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.1959411792755127,0.19048387289047242,0.2202352888584137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2441176474094391},{"x":0.8024193644523621,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.8024193644523621,0.23088234663009644,0.8266128897666931,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7943548560142517,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2441176474094391},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7903226017951965,0.23088234663009644,0.7943548560142517,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7822580933570862,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2441176474094391},{"x":0.7479838728904724,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7479838728904724,0.23088234663009644,0.7822580933570862,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7459677457809448,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2441176474094391},{"x":0.7217742204666138,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7217742204666138,0.23088234663009644,0.7459677457809448,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7137096524238586,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7137096524238586,"y":0.2441176474094391},{"x":0.6754032373428345,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6754032373428345,0.23088234663009644,0.7137096524238586,0.2441176474094391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2441176474094391},{"x":0.6754032373428345,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6704032373428345,0.22388234663009643,0.8316128897666931,0.2511176474094391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.23088234663009644},{"x":0.1854838728904724,"y":0.23088234663009644},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2397058755159378}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.1713709682226181,0.23088234663009644,0.1854838728904724,0.2397058755159378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.23088234663009644},{"x":0.1854838728904724,"y":0.23088234663009644},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2397058755159378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.22388234663009643,0.19048387289047242,0.2467058755159378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.2544117569923401},{"x":0.8245967626571655,"y":0.2544117569923401},{"x":0.8266128897666931,"y":0.26911765336990356},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7822580933570862,0.2544117569923401,0.8266128897666931,0.26911765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.2558823525905609},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2558823525905609},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2705882489681244},{"x":0.7560483813285828,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7540322542190552,0.2558823525905609,0.7822580933570862,0.2705882489681244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.2558823525905609},{"x":0.8245967626571655,"y":0.2544117569923401},{"x":0.8266128897666931,"y":0.26911765336990356},{"x":0.7560483813285828,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7490322542190552,0.2488823525905609,0.8316128897666931,0.27611765336990357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1854838728904724,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.1713709682226181,0.2558823525905609,0.1854838728904724,0.26764705777168274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1854838728904724,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.2488823525905609,0.19048387289047242,0.27464705777168275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7943548560142517,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7943548560142517,0.2823529541492462,0.8266128897666931,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7862903475761414,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7520161271095276,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7520161271095276,0.2823529541492462,0.7862903475761414,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7278226017951965,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7278226017951965,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6653226017951965,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گنجاندن","boundary":[0.6653226017951965,0.2823529541492462,0.7278226017951965,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6572580933570862,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6572580933570862,"y":0.30000001192092896},{"x":0.600806474685669,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزشها","boundary":[0.600806474685669,0.2823529541492462,0.6572580933570862,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5947580933570862,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5947580933570862,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5806451439857483,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5806451439857483,0.2823529541492462,0.5947580933570862,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5725806355476379,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5725806355476379,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5060483813285828,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فناوریها","boundary":[0.5060483813285828,0.2823529541492462,0.5725806355476379,0.30000001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5060483813285828,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5010483813285828,0.2753529541492462,0.8316128897666931,0.30700001192092896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2852941155433655},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2852941155433655},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"45","boundary":[0.1713709682226181,0.2852941155433655,0.19153225421905518,0.2955882251262665]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2852941155433655},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2852941155433655},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.2782941155433655,0.19653225421905518,0.3025882251262665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7842742204666138,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.7842742204666138,0.3117647171020508,0.8266128897666931,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7802419066429138,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7560483813285828,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7560483813285828,0.3117647171020508,0.7802419066429138,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7479838728904724,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7479838728904724,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6955645084381104,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوریها","boundary":[0.6955645084381104,0.3117647171020508,0.7479838728904724,0.32499998807907104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6955645084381104,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6905645084381103,0.3047647171020508,0.8316128897666931,0.33199998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1854838728904724,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1854838728904724,"y":0.3220588266849518},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3220588266849518}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.1713709682226181,0.31029412150382996,0.1854838728904724,0.3220588266849518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1854838728904724,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1854838728904724,"y":0.3220588266849518},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3220588266849518}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.30329412150382995,0.19048387289047242,0.3290588266849518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8266128897666931,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3529411852359772},{"x":0.788306474685669,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.788306474685669,0.33676469326019287,0.8266128897666931,0.3529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7802419066429138,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3529411852359772},{"x":0.7540322542190552,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.7540322542190552,0.33676469326019287,0.7802419066429138,0.3529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7479838728904724,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7479838728904724,"y":0.3529411852359772},{"x":0.7379032373428345,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7379032373428345,0.33676469326019287,0.7479838728904724,0.3529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7338709831237793,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7338709831237793,"y":0.3529411852359772},{"x":0.7076612710952759,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7076612710952759,0.33676469326019287,0.7338709831237793,0.3529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6935483813285828,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6935483813285828,"y":0.3529411852359772},{"x":0.6774193644523621,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6774193644523621,0.33676469326019287,0.6935483813285828,0.3529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.33676469326019287},{"x":0.663306474685669,"y":0.33676469326019287},{"x":0.663306474685669,"y":0.3529411852359772},{"x":0.6149193644523621,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6149193644523621,0.33676469326019287,0.663306474685669,0.3529411852359772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8266128897666931,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3529411852359772},{"x":0.6149193644523621,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6099193644523621,0.32976469326019286,0.8316128897666931,0.3599411852359772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.3382352888584137},{"x":0.1854838728904724,"y":0.3382352888584137},{"x":0.1854838728904724,"y":0.34705883264541626},{"x":0.1713709682226181,"y":0.34705883264541626}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۹","boundary":[0.1713709682226181,0.3382352888584137,0.1854838728904724,0.34705883264541626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.3382352888584137},{"x":0.1854838728904724,"y":0.3382352888584137},{"x":0.1854838728904724,"y":0.34705883264541626},{"x":0.1713709682226181,"y":0.34705883264541626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.3312352888584137,0.19048387289047242,0.35405883264541627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.364705890417099},{"x":0.8266128897666931,"y":0.364705890417099},{"x":0.8266128897666931,"y":0.37794119119644165},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کدگذاری","boundary":[0.7721773982048035,0.364705890417099,0.8266128897666931,0.37794119119644165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.364705890417099},{"x":0.7661290168762207,"y":0.364705890417099},{"x":0.7661290168762207,"y":0.3794117569923401},{"x":0.7197580933570862,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزشها","boundary":[0.7197580933570862,0.364705890417099,0.7661290168762207,0.3794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7137096524238586,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7137096524238586,"y":0.3794117569923401},{"x":0.7016128897666931,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7016128897666931,0.36617645621299744,0.7137096524238586,0.3794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6955645084381104,"y":0.364705890417099},{"x":0.6955645084381104,"y":0.3794117569923401},{"x":0.6552419066429138,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6552419066429138,0.36617645621299744,0.6955645084381104,0.3794117569923401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8266128897666931,"y":0.364705890417099},{"x":0.8266128897666931,"y":0.37794119119644165},{"x":0.6552419066429138,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6502419066429138,0.35917645621299743,0.8316128897666931,0.38494119119644166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.36617645621299744},{"x":0.1854838728904724,"y":0.36617645621299744},{"x":0.1854838728904724,"y":0.375},{"x":0.1713709682226181,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1713709682226181,0.36617645621299744,0.1854838728904724,0.375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.36617645621299744},{"x":0.1854838728904724,"y":0.36617645621299744},{"x":0.1854838728904724,"y":0.375},{"x":0.1713709682226181,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.35917645621299743,0.19048387289047242,0.382],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8266128897666931,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشروی","boundary":[0.7802419066429138,0.39264705777168274,0.8266128897666931,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7721773982048035,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7721773982048035,"y":0.4073529541492462},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7661290168762207,0.39264705777168274,0.7721773982048035,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7600806355476379,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4073529541492462},{"x":0.7137096524238586,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارزشها","boundary":[0.7137096524238586,0.3911764621734619,0.7580645084381104,0.4073529541492462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.3911764621734619},{"x":0.8266128897666931,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8266128897666931,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7137096524238586,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7087096524238586,0.3841764621734619,0.8316128897666931,0.41582351994514466],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.39264705777168274},{"x":0.1854838728904724,"y":0.39264705777168274},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4014706015586853},{"x":0.1713709682226181,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.1713709682226181,0.39264705777168274,0.1854838728904724,0.4014706015586853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.39264705777168274},{"x":0.1854838728904724,"y":0.39264705777168274},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4014706015586853},{"x":0.1713709682226181,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.38564705777168273,0.19048387289047242,0.4084706015586853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.4176470637321472},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7842742204666138,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7842742204666138,0.4176470637321472,0.8245967626571655,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7540322542190552,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7540322542190552,0.41911765933036804,0.7782257795333862,0.4323529303073883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7540322542190552,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7490322542190552,0.41211765933036804,0.8295967626571655,0.4393529303073883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4205882251262665},{"x":0.1854838728904724,"y":0.41911765933036804},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4279411733150482},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.1713709682226181,0.4205882251262665,0.1854838728904724,0.4279411733150482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4205882251262665},{"x":0.1854838728904724,"y":0.41911765933036804},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4279411733150482},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.4135882251262665,0.19048387289047242,0.4349411733150482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8266128897666931,"y":0.46029412746429443},{"x":0.788306474685669,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.788306474685669,0.4470588266849518,0.8266128897666931,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7822580933570862,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7822580933570862,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7540322542190552,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7540322542190552,0.4470588266849518,0.7822580933570862,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7338709831237793,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6774193644523621,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.6774193644523621,0.4470588266849518,0.7338709831237793,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6713709831237793,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6370967626571655,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6370967626571655,0.4470588266849518,0.6713709831237793,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6290322542190552,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6290322542190552,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6189516186714172,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6189516186714172,0.4470588266849518,0.6290322542190552,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6108871102333069,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6108871102333069,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5745967626571655,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5745967626571655,0.4470588266849518,0.6108871102333069,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.4470588266849518},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4470588266849518},{"x":0.5685483813285828,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5423387289047241,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.5423387289047241,0.4470588266849518,0.5685483813285828,0.46029412746429443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8266128897666931,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5423387289047241,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5373387289047241,0.4400588266849518,0.8316128897666931,0.46729412746429444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4470588266849518},{"x":0.1875,"y":0.4470588266849518},{"x":0.1875,"y":0.4573529362678528},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۱","boundary":[0.1713709682226181,0.4470588266849518,0.1875,0.4573529362678528]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4470588266849518},{"x":0.1875,"y":0.4470588266849518},{"x":0.1875,"y":0.4573529362678528},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.4400588266849518,0.1925,0.4643529362678528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.4735293984413147},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4735293984413147},{"x":0.8266128897666931,"y":0.489705890417099},{"x":0.7923387289047241,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.4735293984413147,0.8266128897666931,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.4735293984413147},{"x":0.7842742204666138,"y":0.4735293984413147},{"x":0.7842742204666138,"y":0.489705890417099},{"x":0.7379032373428345,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7379032373428345,0.4735293984413147,0.7842742204666138,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.4735293984413147},{"x":0.7318548560142517,"y":0.4735293984413147},{"x":0.7318548560142517,"y":0.489705890417099},{"x":0.7217742204666138,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7217742204666138,0.4735293984413147,0.7318548560142517,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.4735293984413147},{"x":0.7157257795333862,"y":0.4735293984413147},{"x":0.7157257795333862,"y":0.489705890417099},{"x":0.6209677457809448,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانمندسازی","boundary":[0.6209677457809448,0.4735293984413147,0.7157257795333862,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.4735293984413147},{"x":0.6149193644523621,"y":0.4735293984413147},{"x":0.6149193644523621,"y":0.489705890417099},{"x":0.586693525314331,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.586693525314331,0.4735293984413147,0.6149193644523621,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.4735293984413147},{"x":0.5806451439857483,"y":0.4735293984413147},{"x":0.5806451439857483,"y":0.489705890417099},{"x":0.5161290168762207,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.5161290168762207,0.4735293984413147,0.5806451439857483,0.489705890417099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.4735293984413147},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4735293984413147},{"x":0.8266128897666931,"y":0.489705890417099},{"x":0.5161290168762207,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5111290168762207,0.4665293984413147,0.8316128897666931,0.496705890417099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.5},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4985294044017792},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7620967626571655,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادهای","boundary":[0.7620967626571655,0.5,0.8266128897666931,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5},{"x":0.7540322542190552,"y":0.5},{"x":0.7560483813285828,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7439516186714172,0.5,0.7560483813285828,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7137096524238586,0.5014705657958984,0.7358871102333069,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5147058963775635},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6733871102333069,0.5014705657958984,0.7076612710952759,0.5147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.5014705657958984},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4985294044017792},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5132352709770203},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6683871102333069,0.49447056579589843,0.8316128897666931,0.5202352709770203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5014705657958984},{"x":0.1875,"y":0.5014705657958984},{"x":0.1875,"y":0.5102941393852234},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5102941393852234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.16935484111309052,0.5014705657958984,0.1875,0.5102941393852234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5014705657958984},{"x":0.1875,"y":0.5014705657958984},{"x":0.1875,"y":0.5102941393852234},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5102941393852234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.49447056579589843,0.1925,0.5172941393852234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5397058725357056},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7923387289047241,0.5279411673545837,0.8266128897666931,0.5397058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.529411792755127},{"x":0.7842742204666138,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7842742204666138,"y":0.5411764979362488},{"x":0.75,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7479838728904724,0.529411792755127,0.7842742204666138,0.5411764979362488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.529411792755127},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5397058725357056},{"x":0.75,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7429838728904724,0.522411792755127,0.8316128897666931,0.5467058725357056],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.529411792755127},{"x":0.18346774578094482,"y":0.529411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.5367646813392639},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5382353067398071}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.1713709682226181,0.529411792755127,0.1854838728904724,0.5367646813392639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.529411792755127},{"x":0.18346774578094482,"y":0.529411792755127},{"x":0.1854838728904724,"y":0.5367646813392639},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5382353067398071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.522411792755127,0.19048387289047242,0.5437646813392639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5676470398902893},{"x":0.7943548560142517,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7923387289047241,0.5529412031173706,0.8266128897666931,0.5676470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.554411768913269},{"x":0.7862903475761414,"y":0.554411768913269},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5691176652908325},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7802419066429138,0.554411768913269,0.7862903475761414,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.554411768913269},{"x":0.774193525314331,"y":0.5529412031173706},{"x":0.774193525314331,"y":0.5691176652908325},{"x":0.7157257795333862,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهروندان","boundary":[0.7157257795333862,0.554411768913269,0.774193525314331,0.5691176652908325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.554411768913269},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5691176652908325},{"x":0.7157257795333862,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7107257795333862,0.547411768913269,0.8316128897666931,0.5761176652908325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5617647171020508},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5588235259056091},{"x":0.1895161271095276,"y":0.5588235259056091},{"x":0.1895161271095276,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"rtl","str":"x","boundary":[0.16935484111309052,0.5617647171020508,0.1895161271095276,0.5588235259056091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5617647171020508},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5588235259056091},{"x":0.1895161271095276,"y":0.5588235259056091},{"x":0.1895161271095276,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.07000000029802322,"boundary":[0.1643548411130905,0.5547647171020508,0.1945161271095276,0.5658235259056091],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5985293984413147},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.7862903475761414,0.5823529362678528,0.8245967626571655,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5970588326454163},{"x":0.725806474685669,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئولانه","boundary":[0.725806474685669,0.5823529362678528,0.7782257795333862,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7197580933570862,"y":0.595588207244873},{"x":0.7157257795333862,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7157257795333862,0.5823529362678528,0.7197580933570862,0.595588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5970588326454163},{"x":0.6612903475761414,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخگو","boundary":[0.663306474685669,0.5823529362678528,0.7076612710952759,0.5970588326454163]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6612903475761414,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6583064746856689,0.5753529362678528,0.8295967626571655,0.6055293984413147],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5823529362678528},{"x":0.1854838728904724,"y":0.5823529362678528},{"x":0.1854838728904724,"y":0.591176450252533},{"x":0.1713709682226181,"y":0.591176450252533}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.1713709682226181,0.5823529362678528,0.1854838728904724,0.591176450252533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5823529362678528},{"x":0.1854838728904724,"y":0.5823529362678528},{"x":0.1854838728904724,"y":0.591176450252533},{"x":0.1713709682226181,"y":0.591176450252533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.5753529362678528,0.19048387289047242,0.598176450252533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.6073529124259949},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6220588088035583},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7842742204666138,0.6073529124259949,0.8266128897666931,0.6220588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6235294342041016},{"x":0.7540322542190552,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7520161271095276,0.6088235378265381,0.7802419066429138,0.6235294342041016]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.6073529124259949},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6220588088035583},{"x":0.7540322542190552,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7470161271095276,0.6003529124259949,0.8295967626571655,0.6290588088035584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6088235378265381},{"x":0.1854838728904724,"y":0.6088235378265381},{"x":0.1854838728904724,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.1713709682226181,0.6088235378265381,0.1854838728904724,0.6191176176071167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6088235378265381},{"x":0.1854838728904724,"y":0.6088235378265381},{"x":0.1854838728904724,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.6018235378265381,0.19048387289047242,0.6261176176071167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.6352941393852234},{"x":0.6875,"y":0.6352941393852234},{"x":0.6875,"y":0.658823549747467},{"x":0.6370967626571655,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6370967626571655,0.6352941393852234,0.6875,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.6352941393852234},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6352941393852234},{"x":0.6290322542190552,"y":0.658823549747467},{"x":0.5967742204666138,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5967742204666138,0.6352941393852234,0.6290322542190552,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.6352941393852234},{"x":0.5705645084381104,"y":0.6352941393852234},{"x":0.5705645084381104,"y":0.658823549747467},{"x":0.5181451439857483,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5181451439857483,0.6352941393852234,0.5705645084381104,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.6352941393852234},{"x":0.5080645084381104,"y":0.6352941393852234},{"x":0.5080645084381104,"y":0.658823549747467},{"x":0.49193549156188965,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.49193549156188965,0.6352941393852234,0.5080645084381104,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.6352941393852234},{"x":0.49395161867141724,"y":0.6352941393852234},{"x":0.49395161867141724,"y":0.658823549747467},{"x":0.4858871102333069,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4858871102333069,0.6352941393852234,0.49395161867141724,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.6352941393852234},{"x":0.47782257199287415,"y":0.6352941393852234},{"x":0.47782257199287415,"y":0.658823549747467},{"x":0.4032258093357086,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرصتها","boundary":[0.4032258093357086,0.6352941393852234,0.47782257199287415,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.6352941393852234},{"x":0.39516130089759827,"y":0.6352941393852234},{"x":0.39516130089759827,"y":0.658823549747467},{"x":0.3870967626571655,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3870967626571655,0.6352941393852234,0.39516130089759827,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.6352941393852234},{"x":0.3790322542190552,"y":0.6352941393852234},{"x":0.3790322542190552,"y":0.658823549747467},{"x":0.3104838728904724,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.3104838728904724,0.6352941393852234,0.3790322542190552,0.658823549747467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.6352941393852234},{"x":0.6875,"y":0.6352941393852234},{"x":0.6875,"y":0.658823549747467},{"x":0.3104838728904724,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3054838728904724,0.6282941393852234,0.6925,0.665823549747467],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.6632353067398071},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6632353067398071},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7842742204666138,0.6632353067398071,0.8266128897666931,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6632353067398071},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6779412031173706},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7358871102333069,0.6647058725357056,0.7782257795333862,0.6779412031173706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6647058725357056},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6632353067398071},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.6577058725357056,0.8316128897666931,0.6834705777168274],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6632353067398071},{"x":0.19153225421905518,"y":0.6632353067398071},{"x":0.19153225421905518,"y":0.675000011920929},{"x":0.1713709682226181,"y":0.675000011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.1713709682226181,0.6632353067398071,0.19153225421905518,0.675000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6632353067398071},{"x":0.19153225421905518,"y":0.6632353067398071},{"x":0.19153225421905518,"y":0.675000011920929},{"x":0.1713709682226181,"y":0.675000011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.6562353067398071,0.19653225421905518,0.682000011920929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱_۲","boundary":[0.7983871102333069,0.6897059082984924,0.8245967626571655,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7963709831237793,0.6897059082984924,0.7983871102333069,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.6897059082984924},{"x":0.788306474685669,"y":0.6897059082984924},{"x":0.788306474685669,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7399193644523621,0.6897059082984924,0.788306474685669,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6975806355476379,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6975806355476379,0.6897059082984924,0.7338709831237793,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6895161271095276,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6713709831237793,0.6897059082984924,0.6895161271095276,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6592742204666138,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.6108871102333069,0.6897059082984924,0.6592742204666138,0.7058823704719543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6058871102333069,0.6827059082984924,0.8295967626571655,0.7128823704719544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.6911764740943909},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6911764740943909},{"x":0.18346774578094482,"y":0.699999988079071},{"x":0.16935484111309052,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.16935484111309052,0.6911764740943909,0.18346774578094482,0.699999988079071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.6911764740943909},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6911764740943909},{"x":0.18346774578094482,"y":0.699999988079071},{"x":0.16935484111309052,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.6841764740943909,0.18846774578094483,0.706999988079071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲_۲","boundary":[0.7983871102333069,0.7176470756530762,0.8245967626571655,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7963709831237793,0.7176470756530762,0.7983871102333069,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.7176470756530762},{"x":0.788306474685669,"y":0.7176470756530762},{"x":0.788306474685669,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7620967626571655,0.7176470756530762,0.788306474685669,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7308823466300964},{"x":0.725806474685669,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.725806474685669,0.7176470756530762,0.7560483813285828,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7308823466300964},{"x":0.6854838728904724,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6854838728904724,0.7176470756530762,0.7177419066429138,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7308823466300964},{"x":0.6350806355476379,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6350806355476379,0.7176470756530762,0.6794354915618896,0.7308823466300964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7308823466300964},{"x":0.6350806355476379,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6300806355476379,0.7106470756530762,0.8295967626571655,0.7378823466300964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7176470756530762},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7176470756530762},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7264705896377563},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.1713709682226181,0.7176470756530762,0.1854838728904724,0.7264705896377563]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7176470756530762},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7176470756530762},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7264705896377563},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.7106470756530762,0.19048387289047242,0.7334705896377564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳_۲","boundary":[0.7983871102333069,0.7441176176071167,0.8245967626571655,0.7573529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7943548560142517,0.7441176176071167,0.7963709831237793,0.7573529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.7441176176071167},{"x":0.788306474685669,"y":0.7441176176071167},{"x":0.788306474685669,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7620967626571655,0.7441176176071167,0.788306474685669,0.7573529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7439516186714172,0.7441176176071167,0.7540322542190552,0.7573529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.7016128897666931,0.7441176176071167,0.7358871102333069,0.7573529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6955645084381104,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6955645084381104,"y":0.7588235139846802},{"x":0.663306474685669,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.663306474685669,0.7441176176071167,0.6955645084381104,0.7588235139846802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7573529481887817},{"x":0.663306474685669,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6583064746856689,0.7371176176071167,0.8295967626571655,0.7643529481887817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.770588219165802},{"x":0.8245967626571655,"y":0.770588219165802},{"x":0.8245967626571655,"y":0.783823549747467},{"x":0.7983871102333069,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴_۲","boundary":[0.7983871102333069,0.770588219165802,0.8245967626571655,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.770588219165802},{"x":0.7963709831237793,"y":0.770588219165802},{"x":0.7963709831237793,"y":0.783823549747467},{"x":0.7943548560142517,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7943548560142517,0.770588219165802,0.7963709831237793,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.770588219165802},{"x":0.788306474685669,"y":0.770588219165802},{"x":0.788306474685669,"y":0.783823549747467},{"x":0.7419354915618896,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.7419354915618896,0.770588219165802,0.788306474685669,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.770588219165802},{"x":0.7399193644523621,"y":0.770588219165802},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7076612710952759,0.770588219165802,0.7399193644523621,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.770588219165802},{"x":0.6995967626571655,"y":0.770588219165802},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7852941155433655},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6673387289047241,0.770588219165802,0.6995967626571655,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.770588219165802},{"x":0.6592742204666138,"y":0.770588219165802},{"x":0.6592742204666138,"y":0.7852941155433655},{"x":0.625,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.625,0.770588219165802,0.6592742204666138,0.7852941155433655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.770588219165802},{"x":0.8245967626571655,"y":0.770588219165802},{"x":0.8245967626571655,"y":0.783823549747467},{"x":0.625,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.62,0.763588219165802,0.8295967626571655,0.790823549747467],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.770588219165802},{"x":0.1854838728904724,"y":0.770588219165802},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7808823585510254},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.16935484111309052,0.770588219165802,0.1854838728904724,0.7808823585510254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.770588219165802},{"x":0.1854838728904724,"y":0.770588219165802},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7808823585510254},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.763588219165802,0.19048387289047242,0.7878823585510254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7970588207244873},{"x":0.1895161271095276,"y":0.7970588207244873},{"x":0.19153225421905518,"y":0.8102940917015076},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.1713709682226181,0.7970588207244873,0.19153225421905518,0.8102940917015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7970588207244873},{"x":0.1895161271095276,"y":0.7970588207244873},{"x":0.19153225421905518,"y":0.8102940917015076},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.7900588207244873,0.19653225421905518,0.8172940917015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8205645084381104,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8205645084381104,"y":0.8161764740943909},{"x":0.7903226017951965,"y":0.8161764740943909}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7903226017951965,0.7970588207244873,0.8205645084381104,0.8161764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7661290168762207,"y":0.8161764740943909},{"x":0.6975806355476379,"y":0.8161764740943909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6975806355476379,0.7970588207244873,0.7661290168762207,0.8161764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6895161271095276,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8161764740943909},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8161764740943909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6431451439857483,0.7970588207244873,0.6895161271095276,0.8161764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6310483813285828,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6310483813285828,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6108871102333069,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6108871102333069,0.7970588207244873,0.6310483813285828,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.7970588207244873},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7970588207244873},{"x":0.5947580933570862,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5322580933570862,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.5322580933570862,0.7970588207244873,0.5947580933570862,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.8235294222831726},{"x":0.8245967626571655,"y":0.8235294222831726},{"x":0.8245967626571655,"y":0.841176450252533},{"x":0.7923387289047241,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.8235294222831726,0.8245967626571655,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.8235294222831726},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8235294222831726},{"x":0.7842742204666138,"y":0.841176450252533},{"x":0.7479838728904724,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7479838728904724,0.8235294222831726,0.7842742204666138,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.8235294222831726},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8235294222831726},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8426470756530762},{"x":0.7318548560142517,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7318548560142517,0.8235294222831726,0.7399193644523621,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.8235294222831726},{"x":0.7217742204666138,"y":0.8235294222831726},{"x":0.7217742204666138,"y":0.8426470756530762},{"x":0.6814516186714172,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6814516186714172,0.8235294222831726,0.7217742204666138,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.8235294222831726},{"x":0.6693548560142517,"y":0.8235294222831726},{"x":0.6693548560142517,"y":0.8426470756530762},{"x":0.649193525314331,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.649193525314331,0.8235294222831726,0.6693548560142517,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.8235294222831726},{"x":0.6370967626571655,"y":0.8235294222831726},{"x":0.6370967626571655,"y":0.8426470756530762},{"x":0.5987903475761414,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5987903475761414,0.8235294222831726,0.6370967626571655,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.8235294222831726},{"x":0.5927419066429138,"y":0.8235294222831726},{"x":0.5927419066429138,"y":0.8426470756530762},{"x":0.5403226017951965,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رایانش","boundary":[0.5403226017951965,0.8235294222831726,0.5927419066429138,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.8500000238418579},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8500000238418579},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7782257795333862,0.8500000238418579,0.8266128897666931,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7459677457809448,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7459677457809448,0.8500000238418579,0.7701612710952759,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7379032373428345,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7379032373428345,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6935483813285828,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگانی","boundary":[0.6935483813285828,0.8500000238418579,0.7379032373428345,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.8500000238418579},{"x":0.6875,"y":0.8500000238418579},{"x":0.6875,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6552419066429138,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6552419066429138,0.8500000238418579,0.6875,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.8500000238418579},{"x":0.649193525314331,"y":0.8500000238418579},{"x":0.649193525314331,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6290322542190552,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مور","boundary":[0.6290322542190552,0.8500000238418579,0.649193525314331,0.8661764860153198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.5322580933570862,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5272580933570862,0.7900588207244873,0.8316128897666931,0.8731764860153198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.8264706134796143},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8264706134796143},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8352941274642944},{"x":0.16935484111309052,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۸۸۵","boundary":[0.16935484111309052,0.8264706134796143,0.1854838728904724,0.8352941274642944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.8264706134796143},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8264706134796143},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8352941274642944},{"x":0.16935484111309052,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.8194706134796143,0.19048387289047242,0.8422941274642944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8529411554336548},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8529411554336548},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8617647290229797},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.1713709682226181,0.8529411554336548,0.1854838728904724,0.8617647290229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8529411554336548},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8529411554336548},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8617647290229797},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.8459411554336548,0.19048387289047242,0.8687647290229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8487903475761414,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9323529601097107},{"x":0.8487903475761414,"y":0.9308823347091675}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.8487903475761414,0.9235293865203857,0.8568548560142517,0.9323529601097107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8487903475761414,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9323529601097107},{"x":0.8487903475761414,"y":0.9308823347091675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8437903475761414,0.9165293865203857,0.8618548560142517,0.9393529601097107],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/OSpYVmjyRXNtETDh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/VRoYpHXDCxwkuQoy.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/KqAVGRpuLvQMiCUD.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.00027445369309956024,0.0001497404858469963,0.9983233611093414,0.998618598588074]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.10882353037595749},{"x":0.27217742800712585,"y":0.10882353037595749},{"x":0.27217742800712585,"y":0.12352941185235977},{"x":0.22177419066429138,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.22379031777381897,0.10882353037595749,0.27217742800712585,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17943547666072845,"y":0.10882353037595749},{"x":0.2177419364452362,"y":0.10882353037595749},{"x":0.2177419364452362,"y":0.12205882370471954},{"x":0.17943547666072845,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.17943547666072845,0.10882353037595749,0.2177419364452362,0.12205882370471954]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17943547666072845,"y":0.10882353037595749},{"x":0.27217742800712585,"y":0.11029411852359772},{"x":0.27217742800712585,"y":0.12352941185235977},{"x":0.17943547666072845,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17443547666072845,0.10182353037595748,0.27717742800712586,0.13052941185235978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8266128897666931,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7862903475761414,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رایانش","boundary":[0.7862903475761414,0.14705882966518402,0.8266128897666931,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.14705882966518402},{"x":0.7802419066429138,"y":0.14705882966518402},{"x":0.7802419066429138,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7318548560142517,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.7318548560142517,0.14705882966518402,0.7802419066429138,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.14705882966518402},{"x":0.7298387289047241,"y":0.14705882966518402},{"x":0.7298387289047241,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7237903475761414,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7237903475761414,0.14705882966518402,0.7298387289047241,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.14705882966518402},{"x":0.7157257795333862,"y":0.14705882966518402},{"x":0.7157257795333862,"y":0.1617647111415863},{"x":0.6834677457809448,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6834677457809448,0.14705882966518402,0.7157257795333862,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.14705882966518402},{"x":0.6814516186714172,"y":0.14705882966518402},{"x":0.6814516186714172,"y":0.1617647111415863},{"x":0.649193525314331,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرین","boundary":[0.649193525314331,0.14705882966518402,0.6814516186714172,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.14705882966518402},{"x":0.6411290168762207,"y":0.14705882966518402},{"x":0.6411290168762207,"y":0.1617647111415863},{"x":0.6350806355476379,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6350806355476379,0.14705882966518402,0.6411290168762207,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.14705882966518402},{"x":0.6270161271095276,"y":0.14705882966518402},{"x":0.6270161271095276,"y":0.1617647111415863},{"x":0.5987903475761414,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.5987903475761414,0.14705882966518402,0.6270161271095276,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5907257795333862,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5907257795333862,"y":0.1617647111415863},{"x":0.5604838728904724,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5604838728904724,0.14705882966518402,0.5907257795333862,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5584677457809448,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5584677457809448,"y":0.1617647111415863},{"x":0.5524193644523621,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5524193644523621,0.14705882966518402,0.5584677457809448,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5463709831237793,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5463709831237793,"y":0.1617647111415863},{"x":0.5120967626571655,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.5120967626571655,0.14705882966518402,0.5463709831237793,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5100806355476379,"y":0.14705882966518402},{"x":0.5100806355476379,"y":0.1617647111415863},{"x":0.4717741906642914,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برانگیز","boundary":[0.4717741906642914,0.14705882966518402,0.5100806355476379,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.14705882966518402},{"x":0.4657258093357086,"y":0.14705882966518402},{"x":0.4657258093357086,"y":0.1617647111415863},{"x":0.4536290466785431,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4536290466785431,0.14705882966518402,0.4657258093357086,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.14705882966518402},{"x":0.44556450843811035,"y":0.14705882966518402},{"x":0.44556450843811035,"y":0.1617647111415863},{"x":0.4072580635547638,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.4072580635547638,0.14705882966518402,0.44556450843811035,0.1617647111415863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8266128897666931,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1617647111415863},{"x":0.4072580635547638,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4022580635547638,0.14005882966518401,0.8316128897666931,0.1687647111415863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.1455882340669632},{"x":0.1854838728904724,"y":0.1455882340669632},{"x":0.1854838728904724,"y":0.17058824002742767},{"x":0.1713709682226181,"y":0.17058824002742767}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.1713709682226181,0.1455882340669632,0.1854838728904724,0.17058824002742767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.1455882340669632},{"x":0.1854838728904724,"y":0.1455882340669632},{"x":0.1854838728904724,"y":0.17058824002742767},{"x":0.1713709682226181,"y":0.17058824002742767}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.1385882340669632,0.19048387289047242,0.17758824002742768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.1720588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1720588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7842742204666138,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.7842742204666138,0.1720588207244873,0.8266128897666931,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7782257795333862,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7782257795333862,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7338709831237793,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.7338709831237793,0.1720588207244873,0.7782257795333862,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7338709831237793,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7338709831237793,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7217742204666138,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7217742204666138,0.1720588207244873,0.7338709831237793,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7157257795333862,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7157257795333862,"y":0.19117647409439087},{"x":0.6875,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6875,0.1720588207244873,0.7157257795333862,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6854838728904724,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6854838728904724,"y":0.19117647409439087},{"x":0.6592742204666138,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6592742204666138,0.1720588207244873,0.6854838728904724,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6512096524238586,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6512096524238586,"y":0.19117647409439087},{"x":0.625,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.625,0.1720588207244873,0.6512096524238586,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.1720588207244873},{"x":0.625,"y":0.1720588207244873},{"x":0.625,"y":0.19117647409439087},{"x":0.6169354915618896,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6169354915618896,0.1720588207244873,0.625,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6149193644523621,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6149193644523621,"y":0.19117647409439087},{"x":0.5887096524238586,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5887096524238586,0.1720588207244873,0.6149193644523621,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.17352941632270813},{"x":0.5806451439857483,"y":0.17352941632270813},{"x":0.5806451439857483,"y":0.19117647409439087},{"x":0.5483871102333069,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5483871102333069,0.17352941632270813,0.5806451439857483,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.17352941632270813},{"x":0.538306474685669,"y":0.17352941632270813},{"x":0.538306474685669,"y":0.19117647409439087},{"x":0.5282257795333862,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5282257795333862,0.17352941632270813,0.538306474685669,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.17352941632270813},{"x":0.5201612710952759,"y":0.17352941632270813},{"x":0.5201612710952759,"y":0.19117647409439087},{"x":0.5161290168762207,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5161290168762207,0.17352941632270813,0.5201612710952759,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.17352941632270813},{"x":0.5100806355476379,"y":0.17352941632270813},{"x":0.5100806355476379,"y":0.19117647409439087},{"x":0.47983869910240173,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.47983869910240173,0.17352941632270813,0.5100806355476379,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.17352941632270813},{"x":0.47782257199287415,"y":0.17352941632270813},{"x":0.47782257199287415,"y":0.19117647409439087},{"x":0.4677419364452362,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.4677419364452362,0.17352941632270813,0.47782257199287415,0.19117647409439087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.1720588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.17058824002742767},{"x":0.8266128897666931,"y":0.18970587849617004},{"x":0.4677419364452362,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4627419364452362,0.1650588207244873,0.8316128897666931,0.19670587849617005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.17794117331504822},{"x":0.18346774578094482,"y":0.1764705926179886},{"x":0.1854838728904724,"y":0.18529412150382996},{"x":0.1713709682226181,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.16935484111309052,0.17794117331504822,0.1854838728904724,0.18529412150382996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.17794117331504822},{"x":0.18346774578094482,"y":0.1764705926179886},{"x":0.1854838728904724,"y":0.18529412150382996},{"x":0.1713709682226181,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.1709411733150482,0.19048387289047242,0.19229412150382996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.2029411792755127},{"x":0.8266128897666931,"y":0.20441175997257233},{"x":0.8266128897666931,"y":0.21764706075191498},{"x":0.8064516186714172,"y":0.21764706075191498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.2029411792755127,0.8266128897666931,0.21764706075191498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.2029411792755127},{"x":0.8004032373428345,"y":0.2029411792755127},{"x":0.8004032373428345,"y":0.21764706075191498},{"x":0.7782257795333862,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.2029411792755127,0.8004032373428345,0.21764706075191498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7721773982048035,"y":0.21617646515369415},{"x":0.7338709831237793,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.20147058367729187,0.7721773982048035,0.21617646515369415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2029411792755127},{"x":0.8266128897666931,"y":0.21764706075191498},{"x":0.7338709831237793,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.19447058367729186,0.8316128897666931,0.22464706075191498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.20441175997257233},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2029411792755127},{"x":0.1875,"y":0.21176470816135406},{"x":0.1713709682226181,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.1713709682226181,0.20441175997257233,0.1875,0.21176470816135406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.20441175997257233},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2029411792755127},{"x":0.1875,"y":0.21176470816135406},{"x":0.1713709682226181,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.19741175997257232,0.1925,0.21876470816135407],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8266128897666931,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8266128897666931,"y":0.24705882370471954},{"x":0.7923387289047241,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.22794117033481598,0.8266128897666931,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7842742204666138,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7842742204666138,"y":0.24705882370471954},{"x":0.7439516186714172,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7439516186714172,0.22794117033481598,0.7842742204666138,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7379032373428345,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7379032373428345,"y":0.24705882370471954},{"x":0.7278226017951965,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7278226017951965,0.22794117033481598,0.7379032373428345,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7197580933570862,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7197580933570862,"y":0.24705882370471954},{"x":0.6713709831237793,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6713709831237793,0.22794117033481598,0.7197580933570862,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6693548560142517,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6693548560142517,"y":0.24705882370471954},{"x":0.6411290168762207,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6411290168762207,0.22794117033481598,0.6693548560142517,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6330645084381104,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6330645084381104,"y":0.24705882370471954},{"x":0.5846773982048035,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.5846773982048035,0.22794117033481598,0.6330645084381104,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.22794117033481598},{"x":0.5766128897666931,"y":0.22794117033481598},{"x":0.5766128897666931,"y":0.24705882370471954},{"x":0.5362903475761414,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوکی","boundary":[0.5362903475761414,0.22794117033481598,0.5766128897666931,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.22794117033481598},{"x":0.5282257795333862,"y":0.22794117033481598},{"x":0.5282257795333862,"y":0.24705882370471954},{"x":0.5201612710952759,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5201612710952759,0.22794117033481598,0.5282257795333862,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.22794117033481598},{"x":0.5120967626571655,"y":0.22794117033481598},{"x":0.5120967626571655,"y":0.24705882370471954},{"x":0.47782257199287415,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلاک","boundary":[0.47782257199287415,0.22794117033481598,0.5120967626571655,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.22794117033481598},{"x":0.47580644488334656,"y":0.22794117033481598},{"x":0.47580644488334656,"y":0.24705882370471954},{"x":0.44556450843811035,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.44556450843811035,0.22794117033481598,0.47580644488334656,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43145161867141724,"y":0.22794117033481598},{"x":0.4375,"y":0.22794117033481598},{"x":0.4375,"y":0.24705882370471954},{"x":0.43145161867141724,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43145161867141724,0.22794117033481598,0.4375,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39516130089759827,"y":0.22794117033481598},{"x":0.4233871102333069,"y":0.22794117033481598},{"x":0.4233871102333069,"y":0.24705882370471954},{"x":0.39516130089759827,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.39516130089759827,0.22794117033481598,0.4233871102333069,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.22794117033481598},{"x":0.3931451737880707,"y":0.22794117033481598},{"x":0.3931451737880707,"y":0.24705882370471954},{"x":0.3790322542190552,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.3790322542190552,0.22794117033481598,0.3931451737880707,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.22794117033481598},{"x":0.36693549156188965,"y":0.22794117033481598},{"x":0.36693549156188965,"y":0.24705882370471954},{"x":0.3266128897666931,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.3266128897666931,0.22794117033481598,0.36693549156188965,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.22794117033481598},{"x":0.32258063554763794,"y":0.22794117033481598},{"x":0.32258063554763794,"y":0.24705882370471954},{"x":0.29233869910240173,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.29233869910240173,0.22794117033481598,0.32258063554763794,0.24705882370471954]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8266128897666931,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8266128897666931,"y":0.24705882370471954},{"x":0.29233869910240173,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28733869910240173,0.22094117033481597,0.8316128897666931,0.25405882370471955],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.23088234663009644},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2294117659330368},{"x":0.19153225421905518,"y":0.24117647111415863},{"x":0.1713709682226181,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۹۵","boundary":[0.1713709682226181,0.23088234663009644,0.19153225421905518,0.24117647111415863]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.23088234663009644},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2294117659330368},{"x":0.19153225421905518,"y":0.24117647111415863},{"x":0.1713709682226181,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.22388234663009643,0.19653225421905518,0.24817647111415864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8266128897666931,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2720588147640228},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.7822580933570862,0.25735294818878174,0.8266128897666931,0.2720588147640228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.2558823525905609},{"x":0.7762096524238586,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7762096524238586,"y":0.2705882489681244},{"x":0.7419354915618896,"y":0.26911765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتماد","boundary":[0.7419354915618896,0.2558823525905609,0.7762096524238586,0.2705882489681244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.2558823525905609},{"x":0.8266128897666931,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8245967626571655,"y":0.2720588147640228},{"x":0.7419354915618896,"y":0.26911765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7369354915618896,0.2488823525905609,0.8295967626571655,0.27905881476402283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.25735294818878174},{"x":0.1854838728904724,"y":0.25735294818878174},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2661764621734619},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.1713709682226181,0.25735294818878174,0.1854838728904724,0.2661764621734619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.25735294818878174},{"x":0.1854838728904724,"y":0.25735294818878174},{"x":0.1854838728904724,"y":0.2661764621734619},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.25035294818878173,0.19048387289047242,0.2731764621734619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2970588207244873},{"x":0.7923387289047241,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7923387289047241,0.2823529541492462,0.8266128897666931,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2970588207244873},{"x":0.7580645084381104,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرین","boundary":[0.7580645084381104,0.2823529541492462,0.7903226017951965,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7560483813285828,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7560483813285828,"y":0.2970588207244873},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7298387289047241,0.2823529541492462,0.7560483813285828,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7237903475761414,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7237903475761414,"y":0.2970588207244873},{"x":0.6935483813285828,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6935483813285828,0.2823529541492462,0.7237903475761414,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6875,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6875,"y":0.2970588207244873},{"x":0.649193525314331,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.649193525314331,0.2823529541492462,0.6875,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2970588207244873},{"x":0.6068548560142517,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بلوکی","boundary":[0.6068548560142517,0.2823529541492462,0.6431451439857483,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.2823529541492462},{"x":0.600806474685669,"y":0.2823529541492462},{"x":0.600806474685669,"y":0.2970588207244873},{"x":0.5927419066429138,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5927419066429138,0.2823529541492462,0.600806474685669,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.2823529541492462},{"x":0.586693525314331,"y":0.2823529541492462},{"x":0.586693525314331,"y":0.2970588207244873},{"x":0.5544354915618896,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلاک","boundary":[0.5544354915618896,0.2823529541492462,0.586693525314331,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5524193644523621,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5524193644523621,"y":0.2970588207244873},{"x":0.5282257795333862,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.5282257795333862,0.2823529541492462,0.5524193644523621,0.2970588207244873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2808823585510254},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2970588207244873},{"x":0.5282257795333862,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5232257795333862,0.2753529541492462,0.8316128897666931,0.3040588207244873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2852941155433655},{"x":0.1875,"y":0.28382351994514465},{"x":0.1875,"y":0.2926470637321472},{"x":0.1713709682226181,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.1713709682226181,0.2852941155433655,0.1875,0.2926470637321472]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2852941155433655},{"x":0.1875,"y":0.28382351994514465},{"x":0.1875,"y":0.2926470637321472},{"x":0.1713709682226181,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.2782941155433655,0.1925,0.2996470637321472],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.31029412150382996},{"x":0.8266128897666931,"y":0.31029412150382996},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32647058367729187},{"x":0.8044354915618896,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8044354915618896,0.31029412150382996,0.8266128897666931,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7983871102333069,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7983871102333069,"y":0.32647058367729187},{"x":0.7580645084381104,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7580645084381104,0.31029412150382996,0.7983871102333069,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7520161271095276,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7520161271095276,"y":0.32647058367729187},{"x":0.7358871102333069,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7358871102333069,0.31029412150382996,0.7520161271095276,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7298387289047241,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7298387289047241,"y":0.32647058367729187},{"x":0.7036290168762207,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7036290168762207,0.31029412150382996,0.7298387289047241,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6955645084381104,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6955645084381104,"y":0.32647058367729187},{"x":0.6572580933570862,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهدافی","boundary":[0.6572580933570862,0.31029412150382996,0.6955645084381104,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.31029412150382996},{"x":0.649193525314331,"y":0.31029412150382996},{"x":0.649193525314331,"y":0.32647058367729187},{"x":0.6229838728904724,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراتر","boundary":[0.6229838728904724,0.31029412150382996,0.649193525314331,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6169354915618896,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6169354915618896,"y":0.32647058367729187},{"x":0.6088709831237793,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6088709831237793,0.31029412150382996,0.6169354915618896,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6028226017951965,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6028226017951965,"y":0.32647058367729187},{"x":0.5705645084381104,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5705645084381104,0.31029412150382996,0.6028226017951965,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5685483813285828,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5685483813285828,"y":0.32647058367729187},{"x":0.5625,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5625,0.31029412150382996,0.5685483813285828,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5584677457809448,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5584677457809448,"y":0.32647058367729187},{"x":0.5463709831237793,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5463709831237793,0.31029412150382996,0.5584677457809448,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.30882352590560913},{"x":0.538306474685669,"y":0.30882352590560913},{"x":0.538306474685669,"y":0.32647058367729187},{"x":0.5020161271095276,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5020161271095276,0.30882352590560913,0.538306474685669,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.30882352590560913},{"x":0.4959677457809448,"y":0.30882352590560913},{"x":0.4959677457809448,"y":0.32499998807907104},{"x":0.4717741906642914,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4717741906642914,0.30882352590560913,0.4959677457809448,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.30882352590560913},{"x":0.4657258093357086,"y":0.30882352590560913},{"x":0.4657258093357086,"y":0.32499998807907104},{"x":0.4395161271095276,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4395161271095276,0.30882352590560913,0.4657258093357086,0.32499998807907104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.30882352590560913},{"x":0.8266128897666931,"y":0.31029412150382996},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3279411792755127},{"x":0.4395161271095276,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4345161271095276,0.3018235259056091,0.8316128897666931,0.3349411792755127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.31029412150382996},{"x":0.19556452333927155,"y":0.31029412150382996},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3220588266849518},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3220588266849518}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۱","boundary":[0.1713709682226181,0.31029412150382996,0.19556452333927155,0.3220588266849518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.31029412150382996},{"x":0.19556452333927155,"y":0.31029412150382996},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3220588266849518},{"x":0.1713709682226181,"y":0.3220588266849518}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.30329412150382995,0.20056452333927155,0.3290588266849518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3529411852359772},{"x":0.8064516186714172,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8084677457809448,0.3382352888584137,0.8266128897666931,0.3529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3529411852359772},{"x":0.7802419066429138,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.3382352888584137,0.8004032373428345,0.3529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3382352888584137},{"x":0.7721773982048035,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7338709831237793,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.33676469326019287,0.7721773982048035,0.35147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3529411852359772},{"x":0.7338709831237793,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.32976469326019286,0.8316128897666931,0.3599411852359772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.3397058844566345},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3382352888584137},{"x":0.19556452333927155,"y":0.34705883264541626},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3485293984413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1733870953321457,0.3397058844566345,0.19556452333927155,0.34705883264541626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.3397058844566345},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3382352888584137},{"x":0.19556452333927155,"y":0.34705883264541626},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3485293984413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.3327058844566345,0.20056452333927155,0.35405883264541627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8266128897666931,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3808823525905609},{"x":0.7923387289047241,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.36617645621299744,0.8266128897666931,0.3808823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7842742204666138,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7842742204666138,"y":0.3808823525905609},{"x":0.7520161271095276,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7520161271095276,0.36617645621299744,0.7842742204666138,0.3808823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7278226017951965,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7278226017951965,"y":0.3808823525905609},{"x":0.6733871102333069,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنت","boundary":[0.6733871102333069,0.36617645621299744,0.7278226017951965,0.3808823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6673387289047241,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6673387289047241,"y":0.3808823525905609},{"x":0.6391128897666931,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشیا","boundary":[0.6391128897666931,0.36617645621299744,0.6673387289047241,0.3808823525905609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8266128897666931,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3808823525905609},{"x":0.6391128897666931,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6341128897666931,0.35917645621299743,0.8316128897666931,0.3878823525905609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.3764705955982208},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۰۵","boundary":[0.1733870953321457,0.36617645621299744,0.2016129046678543,0.3764705955982208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.3764705955982208},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.35917645621299743,0.2066129046678543,0.38347059559822083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7903226017951965,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7923387289047241,0.39264705777168274,0.8266128897666931,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7842742204666138,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7842742204666138,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7560483813285828,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7560483813285828,0.3911764621734619,0.7842742204666138,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7520161271095276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7520161271095276,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7237903475761414,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمول","boundary":[0.7237903475761414,0.3911764621734619,0.7520161271095276,0.40882351994514465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.3911764621734619},{"x":0.8266128897666931,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7237903475761414,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7187903475761414,0.3841764621734619,0.8316128897666931,0.41582351994514466],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19556452333927155,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4014706015586853},{"x":0.1733870953321457,"y":0.4014706015586853}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1733870953321457,0.39264705777168274,0.19556452333927155,0.4014706015586853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19556452333927155,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4014706015586853},{"x":0.1733870953321457,"y":0.4014706015586853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.38564705777168273,0.20056452333927155,0.4084706015586853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8266128897666931,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7923387289047241,0.41911765933036804,0.8266128897666931,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7903226017951965,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7903226017951965,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7782257795333862,0.41911765933036804,0.7903226017951965,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7721773982048035,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7721773982048035,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7661290168762207,0.41911765933036804,0.7721773982048035,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7600806355476379,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7600806355476379,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7217742204666138,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطرها","boundary":[0.7217742204666138,0.41911765933036804,0.7600806355476379,0.4323529303073883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8266128897666931,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7217742204666138,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7167742204666138,0.41211765933036804,0.8316128897666931,0.4393529303073883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19556452333927155,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19556452333927155,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1713709682226181,0.41911765933036804,0.19556452333927155,0.42941176891326904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19556452333927155,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19556452333927155,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.41211765933036804,0.20056452333927155,0.43641176891326905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8245967626571655,"y":0.46029412746429443},{"x":0.8064516186714172,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.4470588266849518,0.8245967626571655,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8004032373428345,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8004032373428345,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7802419066429138,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.4470588266849518,0.8004032373428345,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7721773982048035,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7721773982048035,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7358871102333069,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.44558823108673096,0.7721773982048035,0.46029412746429443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8245967626571655,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.43858823108673095,0.8295967626571655,0.46729412746429444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.44558823108673096},{"x":0.19354838132858276,"y":0.44558823108673096},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4573529362678528},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.1713709682226181,0.44558823108673096,0.19556452333927155,0.4573529362678528]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.44558823108673096},{"x":0.19354838132858276,"y":0.44558823108673096},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4573529362678528},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.43858823108673095,0.20056452333927155,0.4643529362678528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8266128897666931,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4882352948188782},{"x":0.788306474685669,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.788306474685669,0.47205883264541626,0.8266128897666931,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7822580933570862,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7822580933570862,"y":0.4882352948188782},{"x":0.7540322542190552,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7540322542190552,0.47205883264541626,0.7822580933570862,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7479838728904724,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7479838728904724,"y":0.4882352948188782},{"x":0.7399193644523621,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7399193644523621,0.47205883264541626,0.7479838728904724,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7318548560142517,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7318548560142517,"y":0.4882352948188782},{"x":0.6995967626571655,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأكید","boundary":[0.6995967626571655,0.47205883264541626,0.7318548560142517,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6935483813285828,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6935483813285828,"y":0.4882352948188782},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6814516186714172,0.47205883264541626,0.6935483813285828,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6754032373428345,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6754032373428345,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6391128897666931,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.6391128897666931,0.47058823704719543,0.6754032373428345,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6310483813285828,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6310483813285828,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6068548560142517,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6068548560142517,0.47058823704719543,0.6310483813285828,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6048387289047241,"y":0.47058823704719543},{"x":0.6048387289047241,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5927419066429138,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5927419066429138,0.47058823704719543,0.6048387289047241,0.48676469922065735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.47058823704719543},{"x":0.8266128897666931,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8266128897666931,"y":0.489705890417099},{"x":0.5927419066429138,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5877419066429138,0.46358823704719543,0.8316128897666931,0.496705890417099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4735293984413147},{"x":0.2016129046678543,"y":0.4735293984413147},{"x":0.2016129046678543,"y":0.4838235378265381},{"x":0.1733870953321457,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.1733870953321457,0.4735293984413147,0.2016129046678543,0.4838235378265381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4735293984413147},{"x":0.2016129046678543,"y":0.4735293984413147},{"x":0.2016129046678543,"y":0.4838235378265381},{"x":0.1733870953321457,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.4665293984413147,0.2066129046678543,0.4908235378265381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5132352709770203},{"x":0.788306474685669,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.788306474685669,0.5,0.8245967626571655,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.5},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7540322542190552,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7540322542190552,0.5,0.7822580933570862,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.5},{"x":0.7479838728904724,"y":0.5},{"x":0.7479838728904724,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7379032373428345,0.5,0.7479838728904724,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.5},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5132352709770203},{"x":0.6754032373428345,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطرهای","boundary":[0.6754032373428345,0.5,0.7318548560142517,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.5},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5147058963775635},{"x":0.6189516186714172,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایبری","boundary":[0.6189516186714172,0.5,0.6693548560142517,0.5147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.5},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5132352709770203},{"x":0.6189516186714172,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6139516186714172,0.493,0.8295967626571655,0.5202352709770203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5},{"x":0.19959677755832672,"y":0.4985294044017792},{"x":0.19959677755832672,"y":0.5117647051811218},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5117647051811218}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.16935484111309052,0.5,0.19959677755832672,0.5117647051811218]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5},{"x":0.19959677755832672,"y":0.4985294044017792},{"x":0.19959677755832672,"y":0.5117647051811218},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5117647051811218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.493,0.20459677755832673,0.5187647051811218],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.529411792755127},{"x":0.20766128599643707,"y":0.529411792755127},{"x":0.20766128599643707,"y":0.5411764979362488},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.1733870953321457,0.529411792755127,0.20766128599643707,0.5411764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.529411792755127},{"x":0.20766128599643707,"y":0.529411792755127},{"x":0.20766128599643707,"y":0.5411764979362488},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.522411792755127,0.21266128599643708,0.5481764979362488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5455882549285889},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5455882549285889}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7903226017951965,0.5264706015586853,0.8245967626571655,0.5455882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7641128897666931,"y":0.5264706015586853},{"x":0.7641128897666931,"y":0.5455882549285889},{"x":0.725806474685669,"y":0.5455882549285889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.725806474685669,0.5279411673545837,0.7641128897666931,0.5455882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5264706015586853},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5455882549285889},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5455882549285889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6794354915618896,0.5279411673545837,0.7197580933570862,0.5455882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5455882549285889},{"x":0.6290322542190552,"y":0.5455882549285889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6290322542190552,0.5279411673545837,0.6713709831237793,0.5455882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5455882549285889},{"x":0.5645161271095276,"y":0.5470588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.5645161271095276,0.5279411673545837,0.6209677457809448,0.5455882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8245967626571655,"y":0.570588231086731},{"x":0.7923387289047241,"y":0.570588231086731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.5529412031173706,0.8245967626571655,0.570588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7842742204666138,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7842742204666138,"y":0.570588231086731},{"x":0.7439516186714172,"y":0.570588231086731}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7439516186714172,0.5529412031173706,0.7842742204666138,0.570588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5720587968826294},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5720587968826294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6794354915618896,0.5529412031173706,0.7197580933570862,0.5720587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5720587968826294},{"x":0.6108871102333069,"y":0.5720587968826294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6108871102333069,0.5529412031173706,0.6713709831237793,0.5720587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6028226017951965,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6028226017951965,"y":0.5720587968826294},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5720587968826294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5967742204666138,0.5529412031173706,0.6028226017951965,0.5720587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5907257795333862,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5907257795333862,"y":0.5720587968826294},{"x":0.5423387289047241,"y":0.5720587968826294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روباتیک","boundary":[0.5423387289047241,0.5529412031173706,0.5907257795333862,0.5720587968826294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8266128897666931,"y":0.570588231086731},{"x":0.5423387289047241,"y":0.5720587968826294}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5373387289047241,0.5209411673545837,0.8316128897666931,0.577588231086731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.554411768913269},{"x":0.2016129046678543,"y":0.554411768913269},{"x":0.2016129046678543,"y":0.5676470398902893},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5676470398902893}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.1713709682226181,0.554411768913269,0.2016129046678543,0.5676470398902893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.554411768913269},{"x":0.2016129046678543,"y":0.554411768913269},{"x":0.2016129046678543,"y":0.5676470398902893},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5676470398902893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.547411768913269,0.2066129046678543,0.5746470398902893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5970588326454163},{"x":0.7963709831237793,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.7963709831237793,0.5823529362678528,0.8245967626571655,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5970588326454163},{"x":0.7580645084381104,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.7580645084381104,0.5823529362678528,0.7903226017951965,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.5823529362678528},{"x":0.75,"y":0.5823529362678528},{"x":0.75,"y":0.5970588326454163},{"x":0.6995967626571655,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6995967626571655,0.5823529362678528,0.75,0.5970588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.5823529362678528},{"x":0.6915322542190552,"y":0.5823529362678528},{"x":0.6915322542190552,"y":0.595588207244873},{"x":0.6814516186714172,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6814516186714172,0.5823529362678528,0.6915322542190552,0.595588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.5823529362678528},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5823529362678528},{"x":0.6733871102333069,"y":0.595588207244873},{"x":0.6411290168762207,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6411290168762207,0.5823529362678528,0.6733871102333069,0.595588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.5823529362678528},{"x":0.6350806355476379,"y":0.5823529362678528},{"x":0.6350806355476379,"y":0.595588207244873},{"x":0.5887096524238586,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانها","boundary":[0.5887096524238586,0.5823529362678528,0.6350806355476379,0.595588207244873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5970588326454163},{"x":0.5887096524238586,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5837096524238586,0.5753529362678528,0.8295967626571655,0.6040588326454163],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.591176450252533},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5926470756530762}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱۳۰","boundary":[0.1713709682226181,0.5823529362678528,0.19556452333927155,0.591176450252533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.591176450252533},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5926470756530762}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.5753529362678528,0.20056452333927155,0.598176450252533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.6102941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6102941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.625},{"x":0.7943548560142517,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.7943548560142517,0.6102941036224365,0.8266128897666931,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7862903475761414,"y":0.625},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.7358871102333069,0.6102941036224365,0.7862903475761414,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6235294342041016},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7177419066429138,0.6088235378265381,0.7278226017951965,0.6235294342041016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6235294342041016},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زودی","boundary":[0.6834677457809448,0.6088235378265381,0.7157257795333862,0.6235294342041016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6235294342041016},{"x":0.6512096524238586,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.6512096524238586,0.6088235378265381,0.6774193644523621,0.6235294342041016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6235294342041016},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6290322542190552,0.6088235378265381,0.6451612710952759,0.6235294342041016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6235294342041016},{"x":0.6068548560142517,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.6068548560142517,0.6088235378265381,0.6209677457809448,0.6235294342041016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.6088235378265381},{"x":0.600806474685669,"y":0.6088235378265381},{"x":0.600806474685669,"y":0.6235294342041016},{"x":0.5645161271095276,"y":0.6235294342041016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5645161271095276,0.6088235378265381,0.600806474685669,0.6235294342041016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6220588088035583},{"x":0.524193525314331,"y":0.6220588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.524193525314331,0.6088235378265381,0.5584677457809448,0.6220588088035583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.6088235378265381},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6102941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.625},{"x":0.524193525314331,"y":0.6220588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.519193525314331,0.6018235378265381,0.8316128897666931,0.632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6088235378265381},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6073529124259949},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.1713709682226181,0.6088235378265381,0.19556452333927155,0.6191176176071167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6088235378265381},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6073529124259949},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.6018235378265381,0.20056452333927155,0.6261176176071167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6514706015586853},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6514706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.6367647051811218,0.8266128897666931,0.6514706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6514706015586853},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.6367647051811218,0.8004032373428345,0.6514706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6352941393852234},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6352941393852234},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.6352941393852234,0.7721773982048035,0.6499999761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6352941393852234},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6514706015586853},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.6282941393852234,0.8316128897666931,0.6584706015586853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6352941393852234},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6352941393852234},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6470588445663452},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.1713709682226181,0.6352941393852234,0.19556452333927155,0.6470588445663452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6352941393852234},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6352941393852234},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6470588445663452},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.6282941393852234,0.20056452333927155,0.6540588445663452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6632353067398071},{"x":0.2036290317773819,"y":0.6632353067398071},{"x":0.2036290317773819,"y":0.675000011920929},{"x":0.1733870953321457,"y":0.675000011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.1733870953321457,0.6632353067398071,0.2036290317773819,0.675000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6632353067398071},{"x":0.2036290317773819,"y":0.6632353067398071},{"x":0.2036290317773819,"y":0.675000011920929},{"x":0.1733870953321457,"y":0.675000011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.6562353067398071,0.2086290317773819,0.682000011920929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.6632353067398071},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6632353067398071},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6779412031173706},{"x":0.7923387289047241,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.6632353067398071,0.8245967626571655,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.6632353067398071},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6632353067398071},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6779412031173706},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.7580645084381104,0.6632353067398071,0.7842742204666138,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.6632353067398071},{"x":0.7520161271095276,"y":0.6632353067398071},{"x":0.7520161271095276,"y":0.6779412031173706},{"x":0.7419354915618896,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7419354915618896,0.6632353067398071,0.7520161271095276,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.6632353067398071},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6632353067398071},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6779412031173706},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7076612710952759,0.6632353067398071,0.7338709831237793,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.6632353067398071},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6632353067398071},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6779412031173706},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.6411290168762207,0.6632353067398071,0.6995967626571655,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگرایی","boundary":[0.7802419066429138,0.6882352828979492,0.8266128897666931,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.6882352828979492},{"x":0.774193525314331,"y":0.6882352828979492},{"x":0.774193525314331,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7701612710952759,0.6882352828979492,0.774193525314331,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7620967626571655,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.7298387289047241,0.6882352828979492,0.7620967626571655,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7177419066429138,0.6882352828979492,0.7237903475761414,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.6882352828979492},{"x":0.711693525314331,"y":0.6882352828979492},{"x":0.711693525314331,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6733871102333069,0.6882352828979492,0.711693525314331,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6653226017951965,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6653226017951965,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازه","boundary":[0.6471773982048035,0.6882352828979492,0.6653226017951965,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6391128897666931,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6391128897666931,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.6068548560142517,0.6882352828979492,0.6391128897666931,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6028226017951965,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6028226017951965,"y":0.7058823704719543},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5705645084381104,0.6882352828979492,0.6028226017951965,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5665322542190552,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7058823704719543},{"x":0.5544354915618896,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5544354915618896,0.6882352828979492,0.5665322542190552,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.716176450252533},{"x":0.8266128897666931,"y":0.716176450252533},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7923387289047241,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.7923387289047241,0.716176450252533,0.8266128897666931,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.716176450252533},{"x":0.7943548560142517,"y":0.716176450252533},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7323529124259949},{"x":0.788306474685669,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.788306474685669,0.716176450252533,0.7943548560142517,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.716176450252533},{"x":0.7822580933570862,"y":0.716176450252533},{"x":0.7822580933570862,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.7318548560142517,0.716176450252533,0.7822580933570862,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.716176450252533},{"x":0.725806474685669,"y":0.716176450252533},{"x":0.725806474685669,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7197580933570862,0.716176450252533,0.725806474685669,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.716176450252533},{"x":0.711693525314331,"y":0.716176450252533},{"x":0.711693525314331,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6733871102333069,0.716176450252533,0.711693525314331,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.716176450252533},{"x":0.6693548560142517,"y":0.716176450252533},{"x":0.6693548560142517,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6391128897666931,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6391128897666931,0.716176450252533,0.6693548560142517,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.716176450252533},{"x":0.6270161271095276,"y":0.716176450252533},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5806451439857483,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگانی","boundary":[0.5806451439857483,0.716176450252533,0.6270161271095276,0.7323529124259949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.6632353067398071},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7323529124259949},{"x":0.5544354915618896,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5494354915618896,0.6562353067398071,0.8316128897666931,0.7393529124259949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6897059082984924},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6897059082984924},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7014706134796143},{"x":0.1733870953321457,"y":0.7014706134796143}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.1733870953321457,0.6897059082984924,0.19354838132858276,0.7014706134796143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6897059082984924},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6897059082984924},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7014706134796143},{"x":0.1733870953321457,"y":0.7014706134796143}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.6827059082984924,0.19854838132858277,0.7084706134796143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19556452333927155,"y":0.716176450252533},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7279411554336548},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7279411554336548}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.1713709682226181,0.7176470756530762,0.19556452333927155,0.7279411554336548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19556452333927155,"y":0.716176450252533},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7279411554336548},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7279411554336548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.7106470756530762,0.20056452333927155,0.7349411554336548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7588235139846802},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.7441176176071167,0.8266128897666931,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.7441176176071167,0.8004032373428345,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7338709831237793,0.7441176176071167,0.7721773982048035,0.7588235139846802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7288709831237793,0.7371176176071167,0.8316128897666931,0.7658235139846802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7544117569923401},{"x":0.1733870953321457,"y":0.7544117569923401}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.1733870953321457,0.7455882430076599,0.19556452333927155,0.7544117569923401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7544117569923401},{"x":0.1733870953321457,"y":0.7544117569923401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.7385882430076599,0.20056452333927155,0.7614117569923401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7720588445663452},{"x":0.2036290317773819,"y":0.7720588445663452},{"x":0.2036290317773819,"y":0.783823549747467},{"x":0.1733870953321457,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1733870953321457,0.7720588445663452,0.2036290317773819,0.783823549747467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7720588445663452},{"x":0.2036290317773819,"y":0.7720588445663452},{"x":0.2036290317773819,"y":0.783823549747467},{"x":0.1733870953321457,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.7650588445663452,0.2086290317773819,0.790823549747467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.770588219165802},{"x":0.8245967626571655,"y":0.770588219165802},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7923387289047241,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.770588219165802,0.8245967626571655,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.770588219165802},{"x":0.7842742204666138,"y":0.770588219165802},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.7459677457809448,0.770588219165802,0.7842742204666138,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.770588219165802},{"x":0.7399193644523621,"y":0.770588219165802},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7298387289047241,0.770588219165802,0.7399193644523621,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.770588219165802},{"x":0.7237903475761414,"y":0.770588219165802},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6875,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6875,0.770588219165802,0.7237903475761414,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6814516186714172,"y":0.770588219165802},{"x":0.6814516186714172,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6209677457809448,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایشی","boundary":[0.6209677457809448,0.7720588445663452,0.6814516186714172,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6068548560142517,0.7720588445663452,0.6129032373428345,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7867646813392639},{"x":0.5685483813285828,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5685483813285828,0.7720588445663452,0.5987903475761414,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5604838728904724,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5604838728904724,"y":0.7882353067398071},{"x":0.49395161867141724,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندبعدی","boundary":[0.49395161867141724,0.7720588445663452,0.5604838728904724,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرکززدایی","boundary":[0.7580645084381104,0.7970588207244873,0.8266128897666931,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7479838728904724,0.7970588207244873,0.7520161271095276,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7399193644523621,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7076612710952759,0.7970588207244873,0.7399193644523621,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7056451439857483,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6673387289047241,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آفرینی","boundary":[0.6673387289047241,0.7970588207244873,0.7056451439857483,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6612903475761414,"y":0.8117647171020508},{"x":0.649193525314331,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.649193525314331,0.7970588207244873,0.6612903475761414,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6431451439857483,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6149193644523621,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6149193644523621,0.7970588207244873,0.6431451439857483,0.8117647171020508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8266128897666931,"y":0.770588219165802},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8117647171020508},{"x":0.4959677457809448,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.48895161867141723,0.7650588445663452,0.8316128897666931,0.8187647171020508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7985293865203857},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7985293865203857},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8088235259056091},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.1713709682226181,0.7985293865203857,0.19556452333927155,0.8088235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7985293865203857},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7985293865203857},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8088235259056091},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.7915293865203857,0.20056452333927155,0.8158235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.824999988079071},{"x":0.8266128897666931,"y":0.824999988079071},{"x":0.8266128897666931,"y":0.841176450252533},{"x":0.7802419066429138,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سفارشی","boundary":[0.7802419066429138,0.824999988079071,0.8266128897666931,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.824999988079071},{"x":0.774193525314331,"y":0.824999988079071},{"x":0.774193525314331,"y":0.841176450252533},{"x":0.7479838728904724,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7479838728904724,0.824999988079071,0.774193525314331,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.824999988079071},{"x":0.7358871102333069,"y":0.824999988079071},{"x":0.7358871102333069,"y":0.841176450252533},{"x":0.711693525314331,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.711693525314331,0.824999988079071,0.7358871102333069,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.824999988079071},{"x":0.7056451439857483,"y":0.824999988079071},{"x":0.7056451439857483,"y":0.841176450252533},{"x":0.6975806355476379,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6975806355476379,0.824999988079071,0.7056451439857483,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.824999988079071},{"x":0.6915322542190552,"y":0.824999988079071},{"x":0.6915322542190552,"y":0.841176450252533},{"x":0.6834677457809448,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6834677457809448,0.824999988079071,0.6915322542190552,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.824999988079071},{"x":0.6774193644523621,"y":0.824999988079071},{"x":0.6774193644523621,"y":0.841176450252533},{"x":0.649193525314331,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلام","boundary":[0.649193525314331,0.824999988079071,0.6774193644523621,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.824999988079071},{"x":0.6431451439857483,"y":0.824999988079071},{"x":0.6431451439857483,"y":0.841176450252533},{"x":0.5887096524238586,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجملاتی","boundary":[0.5887096524238586,0.824999988079071,0.6431451439857483,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.824999988079071},{"x":0.5826612710952759,"y":0.824999988079071},{"x":0.5826612710952759,"y":0.841176450252533},{"x":0.5504032373428345,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5504032373428345,0.824999988079071,0.5826612710952759,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.824999988079071},{"x":0.5423387289047241,"y":0.824999988079071},{"x":0.5423387289047241,"y":0.841176450252533},{"x":0.5362903475761414,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5362903475761414,0.824999988079071,0.5423387289047241,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.824999988079071},{"x":0.5282257795333862,"y":0.824999988079071},{"x":0.5282257795333862,"y":0.841176450252533},{"x":0.47782257199287415,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندامهای","boundary":[0.47782257199287415,0.824999988079071,0.5282257795333862,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.824999988079071},{"x":0.4697580635547638,"y":0.824999988079071},{"x":0.4697580635547638,"y":0.841176450252533},{"x":0.4495967626571655,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4495967626571655,0.824999988079071,0.4697580635547638,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.824999988079071},{"x":0.44354838132858276,"y":0.824999988079071},{"x":0.44354838132858276,"y":0.841176450252533},{"x":0.41733869910240173,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.41733869910240173,0.824999988079071,0.44354838132858276,0.841176450252533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.824999988079071},{"x":0.8266128897666931,"y":0.824999988079071},{"x":0.8266128897666931,"y":0.841176450252533},{"x":0.41733869910240173,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41233869910240173,0.817999988079071,0.8316128897666931,0.848176450252533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8352941274642944},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹","boundary":[0.1733870953321457,0.8264706134796143,0.19556452333927155,0.8352941274642944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8352941274642944},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.8194706134796143,0.20056452333927155,0.8422941274642944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7862903475761414,0.8529411554336548,0.8266128897666931,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7520161271095276,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7520161271095276,0.8529411554336548,0.7842742204666138,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7338709831237793,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7338709831237793,0.8529411554336548,0.7439516186714172,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.8529411554336548},{"x":0.725806474685669,"y":0.8529411554336548},{"x":0.725806474685669,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7036290168762207,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.7036290168762207,0.8529411554336548,0.725806474685669,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.8529411554336548},{"x":0.6975806355476379,"y":0.8529411554336548},{"x":0.6975806355476379,"y":0.8661764860153198},{"x":0.663306474685669,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.663306474685669,0.8529411554336548,0.6975806355476379,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.8529411554336548},{"x":0.6612903475761414,"y":0.8529411554336548},{"x":0.6612903475761414,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6310483813285828,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویکم","boundary":[0.6310483813285828,0.8529411554336548,0.6612903475761414,0.8661764860153198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6310483813285828,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6260483813285828,0.8459411554336548,0.8316128897666931,0.8731764860153198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.854411780834198},{"x":0.19354838132858276,"y":0.854411780834198},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8617647290229797},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۰","boundary":[0.1733870953321457,0.854411780834198,0.19354838132858276,0.8617647290229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.854411780834198},{"x":0.19354838132858276,"y":0.854411780834198},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8617647290229797},{"x":0.1733870953321457,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.847411780834198,0.19854838132858277,0.8687647290229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411290317773819,"y":0.9235293865203857},{"x":0.14919355511665344,"y":0.9235293865203857},{"x":0.14919355511665344,"y":0.9323529601097107},{"x":0.1411290317773819,"y":0.9323529601097107}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.1411290317773819,0.9235293865203857,0.14919355511665344,0.9323529601097107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411290317773819,"y":0.9235293865203857},{"x":0.14919355511665344,"y":0.9235293865203857},{"x":0.14919355511665344,"y":0.9323529601097107},{"x":0.1411290317773819,"y":0.9323529601097107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1361290317773819,0.9165293865203857,0.15419355511665345,0.9393529601097107],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/NTobPSVGYRzBXjcJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/sVKfzDfKenTrMQeY.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/IUNQmxfGGjUkgogc.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.0003354253391585042,0.0001497404858469963,0.9982623894031971,0.998618598588074]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104838728904724,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8205645084381104,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8185483813285828,"y":0.12352941185235977},{"x":0.8104838728904724,"y":0.12352941185235977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8104838728904724,0.11176470667123795,0.8185483813285828,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.11029411852359772},{"x":0.8024193644523621,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8024193644523621,"y":0.12352941185235977},{"x":0.7762096524238586,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.7762096524238586,0.11029411852359772,0.8024193644523621,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7661290168762207,"y":0.11029411852359772},{"x":0.7641128897666931,"y":0.12205882370471954},{"x":0.7318548560142517,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7318548560142517,0.10882353037595749,0.7641128897666931,0.12205882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7096773982048035,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7096773982048035,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7056451439857483,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7056451439857483,0.10882353037595749,0.7096773982048035,0.12058823555707932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7177419066429138,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7177419066429138,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7137096524238586,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.7137096524238586,0.10882353037595749,0.7177419066429138,0.12058823555707932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7237903475761414,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7237903475761414,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7197580933570862,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7197580933570862,0.10882353037595749,0.7237903475761414,0.12058823555707932]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.10882353037595749},{"x":0.8205645084381104,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8185483813285828,"y":0.12352941185235977},{"x":0.7056451439857483,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.7006451439857483,0.10182353037595748,0.8235483813285828,0.13052941185235978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8266128897666931,"y":0.16323529183864594},{"x":0.8064516186714172,"y":0.16323529183864594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.14852941036224365,0.8266128897666931,0.16323529183864594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8004032373428345,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8004032373428345,"y":0.16323529183864594},{"x":0.7782257795333862,"y":0.16323529183864594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.14852941036224365,0.8004032373428345,0.16323529183864594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7721773982048035,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7721773982048035,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7338709831237793,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.14852941036224365,0.7721773982048035,0.1617647111415863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.16323529183864594},{"x":0.7338709831237793,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.14152941036224365,0.8316128897666931,0.17023529183864594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15882353484630585},{"x":0.1733870953321457,"y":0.15882353484630585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.1733870953321457,0.15000000596046448,0.19556452333927155,0.15882353484630585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15882353484630585},{"x":0.1733870953321457,"y":0.15882353484630585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.14300000596046447,0.20056452333927155,0.16582353484630585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.18970587849617004},{"x":0.788306474685669,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.788306474685669,0.1764705926179886,0.8266128897666931,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7822580933570862,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7822580933570862,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7540322542190552,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7540322542190552,0.1764705926179886,0.7822580933570862,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7479838728904724,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7479838728904724,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7399193644523621,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7399193644523621,0.1764705926179886,0.7479838728904724,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7338709831237793,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7338709831237793,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7036290168762207,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7036290168762207,0.1764705926179886,0.7338709831237793,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6975806355476379,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6975806355476379,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6915322542190552,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6915322542190552,0.1764705926179886,0.6975806355476379,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6854838728904724,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6854838728904724,"y":0.18970587849617004},{"x":0.6431451439857483,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.6431451439857483,0.1764705926179886,0.6854838728904724,0.18970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6370967626571655,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6370967626571655,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5907257795333862,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پهپادها","boundary":[0.5907257795333862,0.1764705926179886,0.6370967626571655,0.18970587849617004]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.18970587849617004},{"x":0.5907257795333862,"y":0.18970587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5857257795333862,0.16947059261798858,0.8316128897666931,0.19670587849617005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.1764705926179886},{"x":0.19959677755832672,"y":0.1764705926179886},{"x":0.19959677755832672,"y":0.18529412150382996},{"x":0.1733870953321457,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1733870953321457,0.1764705926179886,0.19959677755832672,0.18529412150382996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.1764705926179886},{"x":0.19959677755832672,"y":0.1764705926179886},{"x":0.19959677755832672,"y":0.18529412150382996},{"x":0.1733870953321457,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.16947059261798858,0.20459677755832673,0.19229412150382996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.20441175997257233},{"x":0.20766128599643707,"y":0.2029411792755127},{"x":0.20766128599643707,"y":0.21617646515369415},{"x":0.1733870953321457,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۰۹","boundary":[0.1733870953321457,0.20441175997257233,0.20766128599643707,0.21617646515369415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.20441175997257233},{"x":0.20766128599643707,"y":0.2029411792755127},{"x":0.20766128599643707,"y":0.21617646515369415},{"x":0.1733870953321457,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.19741175997257232,0.21266128599643708,0.22317646515369416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.2029411792755127},{"x":0.8245967626571655,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8245967626571655,"y":0.2191176414489746},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2191176414489746}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7903226017951965,0.2029411792755127,0.8245967626571655,0.2191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7822580933570862,"y":0.2191176414489746},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2191176414489746}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7721773982048035,0.2029411792755127,0.7822580933570862,0.2191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7661290168762207,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7661290168762207,"y":0.2191176414489746},{"x":0.725806474685669,"y":0.22058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.725806474685669,0.2029411792755127,0.7661290168762207,0.2191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7197580933570862,"y":0.2029411792755127},{"x":0.7197580933570862,"y":0.22058823704719543},{"x":0.7016128897666931,"y":0.22058823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7016128897666931,0.2029411792755127,0.7197580933570862,0.22058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6955645084381104,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6955645084381104,"y":0.22058823704719543},{"x":0.6512096524238586,"y":0.22058823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.6512096524238586,0.2029411792755127,0.6955645084381104,0.22058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.20441175997257233},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6431451439857483,"y":0.22058823704719543},{"x":0.5967742204666138,"y":0.22058823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5967742204666138,0.20441175997257233,0.6431451439857483,0.22058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.22647058963775635},{"x":0.8245967626571655,"y":0.22647058963775635},{"x":0.8245967626571655,"y":0.24705882370471954},{"x":0.7923387289047241,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.22647058963775635,0.8245967626571655,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7842742204666138,"y":0.22647058963775635},{"x":0.7842742204666138,"y":0.24558822810649872},{"x":0.7358871102333069,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یازدهم","boundary":[0.7358871102333069,0.22794117033481598,0.7842742204666138,0.24558822810649872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7137096524238586,"y":0.22794117033481598},{"x":0.7137096524238586,"y":0.24705882370471954},{"x":0.6693548560142517,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6693548560142517,0.22794117033481598,0.7137096524238586,0.24705882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6653226017951965,"y":0.22794117033481598},{"x":0.6653226017951965,"y":0.24705882370471954},{"x":0.6229838728904724,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6229838728904724,0.22794117033481598,0.6653226017951965,0.24705882370471954]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.20441175997257233},{"x":0.8245967626571655,"y":0.2029411792755127},{"x":0.8266128897666931,"y":0.24705882370471954},{"x":0.5967742204666138,"y":0.24705882370471954}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5917742204666138,0.19741175997257232,0.8316128897666931,0.25405882370471955],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.23088234663009644},{"x":0.2016129046678543,"y":0.23088234663009644},{"x":0.2016129046678543,"y":0.24117647111415863},{"x":0.1733870953321457,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۹۱","boundary":[0.1733870953321457,0.23088234663009644,0.2016129046678543,0.24117647111415863]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.23088234663009644},{"x":0.2016129046678543,"y":0.23088234663009644},{"x":0.2016129046678543,"y":0.24117647111415863},{"x":0.1733870953321457,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.22388234663009643,0.2066129046678543,0.24817647111415864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8266128897666931,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2705882489681244},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7943548560142517,0.25735294818878174,0.8266128897666931,0.2705882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7862903475761414,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2705882489681244},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانبخشی","boundary":[0.7298387289047241,0.25735294818878174,0.7862903475761414,0.2705882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7237903475761414,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7237903475761414,"y":0.2705882489681244},{"x":0.6875,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6875,0.25735294818878174,0.7237903475761414,0.2705882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.25735294818878174},{"x":0.6854838728904724,"y":0.25735294818878174},{"x":0.6854838728904724,"y":0.2705882489681244},{"x":0.6451612710952759,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6451612710952759,0.25735294818878174,0.6854838728904724,0.2705882489681244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8266128897666931,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2705882489681244},{"x":0.6451612710952759,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6401612710952759,0.25035294818878173,0.8316128897666931,0.2775882489681244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19556452333927155,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19556452333927155,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.1713709682226181,0.25735294818878174,0.19556452333927155,0.26764705777168274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19556452333927155,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19556452333927155,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.25035294818878173,0.20056452333927155,0.27464705777168275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8266128897666931,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3014705777168274},{"x":0.7641128897666931,"y":0.3014705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.7641128897666931,0.28382351994514465,0.8266128897666931,0.3014705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7580645084381104,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7580645084381104,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7217742204666138,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7217742204666138,0.28382351994514465,0.7580645084381104,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7197580933570862,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7197580933570862,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6834677457809448,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6834677457809448,0.28382351994514465,0.7197580933570862,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6733871102333069,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6733871102333069,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6612903475761414,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6612903475761414,0.28382351994514465,0.6733871102333069,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6552419066429138,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6552419066429138,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6108871102333069,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6108871102333069,0.28382351994514465,0.6552419066429138,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6048387289047241,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6048387289047241,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5725806355476379,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5725806355476379,0.2823529541492462,0.6048387289047241,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5645161271095276,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5645161271095276,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5604838728904724,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5604838728904724,0.2823529541492462,0.5645161271095276,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5524193644523621,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5524193644523621,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5141128897666931,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.5141128897666931,0.2823529541492462,0.5524193644523621,0.30000001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8266128897666931,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3014705777168274},{"x":0.5141128897666931,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5091128897666931,0.2753529541492462,0.8316128897666931,0.3084705777168274],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.28382351994514465},{"x":0.19354838132858276,"y":0.28382351994514465},{"x":0.19354838132858276,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.1713709682226181,0.28382351994514465,0.19354838132858276,0.2955882251262665]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.28382351994514465},{"x":0.19354838132858276,"y":0.28382351994514465},{"x":0.19354838132858276,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.27682351994514465,0.19854838132858277,0.3025882251262665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7943548560142517,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.7943548560142517,0.3117647171020508,0.8266128897666931,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7862903475761414,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7439516186714172,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.7439516186714172,0.3117647171020508,0.7862903475761414,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7358871102333069,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7358871102333069,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7016128897666931,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7016128897666931,0.3117647171020508,0.7358871102333069,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6995967626571655,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6995967626571655,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6592742204666138,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6592742204666138,0.3117647171020508,0.6995967626571655,0.32499998807907104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6592742204666138,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6542742204666138,0.3047647171020508,0.8316128897666931,0.33199998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19556452333927155,"y":0.32058823108673096},{"x":0.1733870953321457,"y":0.32058823108673096}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.1733870953321457,0.3117647171020508,0.19556452333927155,0.32058823108673096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19556452333927155,"y":0.32058823108673096},{"x":0.1733870953321457,"y":0.32058823108673096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.3047647171020508,0.20056452333927155,0.32758823108673096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8266128897666931,"y":0.35147058963775635},{"x":0.8064516186714172,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.3382352888584137,0.8266128897666931,0.35147058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8004032373428345,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7802419066429138,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.3382352888584137,0.8004032373428345,0.35147058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.3382352888584137},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3382352888584137},{"x":0.7721773982048035,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7338709831237793,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7338709831237793,0.3382352888584137,0.7721773982048035,0.35147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3529411852359772},{"x":0.7338709831237793,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7288709831237793,0.32976469326019286,0.8316128897666931,0.3599411852359772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.3382352888584137},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3382352888584137},{"x":0.19556452333927155,"y":0.34705883264541626},{"x":0.1733870953321457,"y":0.34705883264541626}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۹","boundary":[0.1733870953321457,0.3382352888584137,0.19556452333927155,0.34705883264541626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.3382352888584137},{"x":0.19556452333927155,"y":0.3382352888584137},{"x":0.19556452333927155,"y":0.34705883264541626},{"x":0.1733870953321457,"y":0.34705883264541626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.3312352888584137,0.20056452333927155,0.35405883264541627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.364705890417099},{"x":0.8245967626571655,"y":0.364705890417099},{"x":0.8245967626571655,"y":0.3808823525905609},{"x":0.7923387289047241,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.364705890417099,0.8245967626571655,0.3808823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.364705890417099},{"x":0.7842742204666138,"y":0.364705890417099},{"x":0.7842742204666138,"y":0.3808823525905609},{"x":0.725806474685669,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوازدهم","boundary":[0.725806474685669,0.364705890417099,0.7842742204666138,0.3808823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.364705890417099},{"x":0.7036290168762207,"y":0.364705890417099},{"x":0.7036290168762207,"y":0.3808823525905609},{"x":0.625,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوروفناوری","boundary":[0.625,0.364705890417099,0.7036290168762207,0.3808823525905609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.364705890417099},{"x":0.8245967626571655,"y":0.364705890417099},{"x":0.8245967626571655,"y":0.3808823525905609},{"x":0.625,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.62,0.357705890417099,0.8295967626571655,0.3878823525905609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.3764705955982208},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.1733870953321457,0.36617645621299744,0.2016129046678543,0.3764705955982208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2016129046678543,"y":0.3764705955982208},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.35917645621299743,0.2066129046678543,0.38347059559822083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8245967626571655,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4073529541492462},{"x":0.7620967626571655,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوروفناوری","boundary":[0.7620967626571655,0.39264705777168274,0.8245967626571655,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7540322542190552,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7540322542190552,"y":0.4073529541492462},{"x":0.7157257795333862,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.7157257795333862,0.39264705777168274,0.7540322542190552,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7096773982048035,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7096773982048035,"y":0.4058823585510254},{"x":0.7036290168762207,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7036290168762207,0.39264705777168274,0.7096773982048035,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6975806355476379,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6975806355476379,"y":0.4058823585510254},{"x":0.6794354915618896,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.6794354915618896,0.39264705777168274,0.6975806355476379,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6733871102333069,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6733871102333069,"y":0.4058823585510254},{"x":0.6330645084381104,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6330645084381104,0.39264705777168274,0.6733871102333069,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6270161271095276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4058823585510254},{"x":0.6068548560142517,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6068548560142517,0.39264705777168274,0.6270161271095276,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6028226017951965,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6028226017951965,"y":0.4058823585510254},{"x":0.5987903475761414,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5987903475761414,0.39264705777168274,0.6028226017951965,0.4058823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8245967626571655,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5987903475761414,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5937903475761414,0.38564705777168273,0.8295967626571655,0.4143529541492462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.4014706015586853},{"x":0.1733870953321457,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.1733870953321457,0.39264705777168274,0.19354838132858276,0.4014706015586853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.4014706015586853},{"x":0.1733870953321457,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.38564705777168273,0.19854838132858277,0.4084706015586853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8245967626571655,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7822580933570862,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7822580933570862,0.41911765933036804,0.8245967626571655,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7762096524238586,"y":0.41911765933036804},{"x":0.7762096524238586,"y":0.4323529303073883},{"x":0.711693525314331,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوروفناوری","boundary":[0.711693525314331,0.41911765933036804,0.7762096524238586,0.4323529303073883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8245967626571655,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4323529303073883},{"x":0.711693525314331,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.706693525314331,0.41211765933036804,0.8295967626571655,0.4393529303073883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1733870953321457,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1733870953321457,0.4205882251262665,0.19556452333927155,0.42941176891326904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1733870953321457,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.4135882251262665,0.20056452333927155,0.43641176891326905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.44411763548851013},{"x":0.8266128897666931,"y":0.44411763548851013},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4588235318660736},{"x":0.7842742204666138,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.7842742204666138,0.44411763548851013,0.8266128897666931,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.44411763548851013},{"x":0.7782257795333862,"y":0.44411763548851013},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4588235318660736},{"x":0.7338709831237793,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمالی","boundary":[0.7338709831237793,0.44411763548851013,0.7782257795333862,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.44558823108673096},{"x":0.725806474685669,"y":0.44411763548851013},{"x":0.725806474685669,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6612903475761414,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوروفناوری","boundary":[0.6612903475761414,0.44558823108673096,0.725806474685669,0.46029412746429443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4426470696926117},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4588235318660736},{"x":0.6612903475761414,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6562903475761414,0.43858823108673095,0.8316128897666931,0.4658235318660736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.45588234066963196},{"x":0.1733870953321457,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.1733870953321457,0.4470588266849518,0.19556452333927155,0.45588234066963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.45588234066963196},{"x":0.1733870953321457,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.4400588266849518,0.20056452333927155,0.46288234066963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8266128897666931,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8266128897666931,"y":0.48676469922065735},{"x":0.788306474685669,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.788306474685669,0.47205883264541626,0.8266128897666931,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7822580933570862,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7822580933570862,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7782257795333862,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7782257795333862,0.47205883264541626,0.7822580933570862,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7701612710952759,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7701612710952759,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7338709831237793,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.7338709831237793,0.47205883264541626,0.7701612710952759,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.4735293984413147},{"x":0.7278226017951965,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7278226017951965,"y":0.4882352948188782},{"x":0.663306474685669,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوروفناوری","boundary":[0.663306474685669,0.4735293984413147,0.7278226017951965,0.4882352948188782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.4735293984413147},{"x":0.8266128897666931,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8266128897666931,"y":0.48676469922065735},{"x":0.663306474685669,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6583064746856689,0.4665293984413147,0.8316128897666931,0.49376469922065735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4749999940395355},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4735293984413147},{"x":0.19556452333927155,"y":0.48235294222831726},{"x":0.1733870953321457,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۶","boundary":[0.1733870953321457,0.4749999940395355,0.19556452333927155,0.48235294222831726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.4749999940395355},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4735293984413147},{"x":0.19556452333927155,"y":0.48235294222831726},{"x":0.1733870953321457,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.4679999940395355,0.20056452333927155,0.48935294222831727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.5014705657958984},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5014705657958984},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5147058963775635},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.5014705657958984,0.8266128897666931,0.5147058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.5014705657958984},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5014705657958984},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5147058963775635},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.5014705657958984,0.8004032373428345,0.5147058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7721773982048035,"y":0.5147058963775635},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7338709831237793,0.5014705657958984,0.7721773982048035,0.5147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.5},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5014705657958984},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5147058963775635},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7288709831237793,0.493,0.8316128897666931,0.5217058963775635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5014705657958984},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5014705657958984},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5102941393852234},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5102941393852234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۸","boundary":[0.1733870953321457,0.5014705657958984,0.19556452333927155,0.5102941393852234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5014705657958984},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5014705657958984},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5102941393852234},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5102941393852234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.49447056579589843,0.20056452333927155,0.5172941393852234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5426470637321472},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.5279411673545837,0.8266128897666931,0.5426470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7842742204666138,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7842742204666138,"y":0.5426470637321472},{"x":0.725806474685669,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزدهم","boundary":[0.725806474685669,0.5279411673545837,0.7842742204666138,0.5426470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5426470637321472},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7096773982048035,0.5279411673545837,0.7197580933570862,0.5426470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5426470637321472},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.6512096524238586,0.5279411673545837,0.7016128897666931,0.5426470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5947580933570862,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجازی","boundary":[0.5947580933570862,0.5279411673545837,0.6451612710952759,0.5426470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5887096524238586,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5887096524238586,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5806451439857483,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5806451439857483,0.5279411673545837,0.5887096524238586,0.5426470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5302419066429138,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5302419066429138,0.5279411673545837,0.5745967626571655,0.5426470637321472]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5302419066429138,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5252419066429138,0.5209411673545837,0.8316128897666931,0.5496470637321472],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5279411673545837},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5279411673545837},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5397058725357056},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.1733870953321457,0.5279411673545837,0.2036290317773819,0.5397058725357056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5279411673545837},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5279411673545837},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5397058725357056},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.5209411673545837,0.2086290317773819,0.5467058725357056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.5558823347091675},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5558823347091675},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.8004032373428345,0.5558823347091675,0.8266128897666931,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.5558823347091675},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5558823347091675},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5691176652908325},{"x":0.7600806355476379,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.7600806355476379,0.5558823347091675,0.7923387289047241,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.5558823347091675},{"x":0.7520161271095276,"y":0.5558823347091675},{"x":0.7520161271095276,"y":0.5691176652908325},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.7217742204666138,0.5558823347091675,0.7520161271095276,0.5691176652908325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.5558823347091675},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5558823347091675},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5691176652908325},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7167742204666138,0.5488823347091675,0.8316128897666931,0.5761176652908325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5558823347091675},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5558823347091675},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5647059082984924},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.1733870953321457,0.5558823347091675,0.19556452333927155,0.5647059082984924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5558823347091675},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5558823347091675},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5647059082984924},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.5488823347091675,0.20056452333927155,0.5717059082984924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5794117450714111},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5941176414489746},{"x":0.788306474685669,"y":0.595588207244873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.788306474685669,0.5823529362678528,0.8266128897666931,0.5941176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5970588326454163},{"x":0.7580645084381104,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محو","boundary":[0.7560483813285828,0.5838235020637512,0.7822580933570862,0.5970588326454163]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5794117450714111},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5941176414489746},{"x":0.7580645084381104,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7510483813285828,0.5753529362678528,0.8316128897666931,0.6011176414489746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.591176450252533},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5926470756530762}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.1733870953321457,0.5823529362678528,0.19556452333927155,0.591176450252533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5823529362678528},{"x":0.19556452333927155,"y":0.591176450252533},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5926470756530762}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.5753529362678528,0.20056452333927155,0.598176450252533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.6088235378265381},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6102941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6235294342041016},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6220588088035583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.6088235378265381,0.8266128897666931,0.6235294342041016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6088235378265381},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6088235378265381},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6220588088035583},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6220588088035583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.6088235378265381,0.8004032373428345,0.6220588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7721773982048035,"y":0.6220588088035583},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6220588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.6088235378265381,0.7721773982048035,0.6220588088035583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.6088235378265381},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6102941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6235294342041016},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6220588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.6018235378265381,0.8316128897666931,0.6305294342041016],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6088235378265381},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6102941036224365},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۸۸","boundary":[0.1733870953321457,0.6088235378265381,0.19556452333927155,0.6191176176071167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6088235378265381},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6102941036224365},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.6018235378265381,0.20056452333927155,0.6261176176071167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6499999761581421},{"x":0.788306474685669,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.788306474685669,0.6367647051811218,0.8266128897666931,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7540322542190552,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7540322542190552,0.6367647051811218,0.7822580933570862,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاهی","boundary":[0.6754032373428345,0.6367647051811218,0.7338709831237793,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6552419066429138,0.6367647051811218,0.6693548560142517,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.6367647051811218},{"x":0.649193525314331,"y":0.6367647051811218},{"x":0.649193525314331,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6209677457809448,0.6367647051811218,0.649193525314331,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5766128897666931,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنرها","boundary":[0.5766128897666931,0.6367647051811218,0.6149193644523621,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5786290168762207,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5786290168762207,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5745967626571655,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5745967626571655,0.6367647051811218,0.5786290168762207,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5685483813285828,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5685483813285828,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5221773982048035,0.6367647051811218,0.5685483813285828,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5161290168762207,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5161290168762207,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5100806355476379,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5100806355476379,0.6367647051811218,0.5161290168762207,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5040322542190552,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5040322542190552,"y":0.6499999761581421},{"x":0.46169355511665344,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.46169355511665344,0.6367647051811218,0.5040322542190552,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.6367647051811218},{"x":0.4556451737880707,"y":0.6367647051811218},{"x":0.4556451737880707,"y":0.6499999761581421},{"x":0.41129031777381897,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.41129031777381897,0.6367647051811218,0.4556451737880707,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.6367647051811218},{"x":0.4032258093357086,"y":0.6367647051811218},{"x":0.4032258093357086,"y":0.6499999761581421},{"x":0.3629032373428345,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.3629032373428345,0.6367647051811218,0.4032258093357086,0.6499999761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6499999761581421},{"x":0.3629032373428345,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35790323734283447,0.6297647051811218,0.8316128897666931,0.6569999761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6367647051811218},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6352941393852234},{"x":0.19959677755832672,"y":0.645588219165802},{"x":0.1733870953321457,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.1733870953321457,0.6367647051811218,0.19959677755832672,0.645588219165802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6367647051811218},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6352941393852234},{"x":0.19959677755832672,"y":0.645588219165802},{"x":0.1733870953321457,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.6297647051811218,0.20459677755832673,0.652588219165802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6647058725357056},{"x":0.20766128599643707,"y":0.6647058725357056},{"x":0.20766128599643707,"y":0.6764705777168274},{"x":0.1733870953321457,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.1733870953321457,0.6647058725357056,0.20766128599643707,0.6764705777168274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6647058725357056},{"x":0.20766128599643707,"y":0.6647058725357056},{"x":0.20766128599643707,"y":0.6764705777168274},{"x":0.1733870953321457,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.6577058725357056,0.21266128599643708,0.6834705777168274],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6911764740943909},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6911764740943909},{"x":0.19556452333927155,"y":0.699999988079071},{"x":0.1733870953321457,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.1733870953321457,0.6911764740943909,0.19556452333927155,0.699999988079071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6911764740943909},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6911764740943909},{"x":0.19556452333927155,"y":0.699999988079071},{"x":0.1733870953321457,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.6841764740943909,0.20056452333927155,0.706999988079071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6808823347091675},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6808823347091675}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-4","boundary":[0.7903226017951965,0.6602941155433655,0.8245967626571655,0.6808823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6808823347091675},{"x":0.774193525314331,"y":0.6808823347091675}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7721773982048035,0.6617646813392639,0.7842742204666138,0.6808823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6808823347091675},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.7016128897666931,0.6617646813392639,0.7661290168762207,0.6808823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7036290168762207,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6612903475761414,0.6617646813392639,0.7036290168762207,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6028226017951965,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6028226017951965,0.6617646813392639,0.6471773982048035,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.6632353067398071},{"x":0.5947580933570862,"y":0.6632353067398071},{"x":0.5947580933570862,"y":0.6838235259056091},{"x":0.5443548560142517,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5443548560142517,0.6632353067398071,0.5947580933570862,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7073529362678528},{"x":0.7923387289047241,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.6897059082984924,0.8266128897666931,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7073529362678528},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چهاردهم","boundary":[0.7197580933570862,0.6897059082984924,0.7842742204666138,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6975806355476379,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6975806355476379,"y":0.7073529362678528},{"x":0.663306474685669,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.663306474685669,0.6897059082984924,0.6975806355476379,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6592742204666138,"y":0.7073529362678528},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6532257795333862,0.6897059082984924,0.6592742204666138,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6897059082984924},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7073529362678528},{"x":0.6048387289047241,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.6048387289047241,0.6897059082984924,0.6471773982048035,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.6897059082984924},{"x":0.5967742204666138,"y":0.6897059082984924},{"x":0.5967742204666138,"y":0.7073529362678528},{"x":0.5907257795333862,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5907257795333862,0.6897059082984924,0.5967742204666138,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.6897059082984924},{"x":0.5846773982048035,"y":0.6897059082984924},{"x":0.5846773982048035,"y":0.7073529362678528},{"x":0.5504032373428345,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5504032373428345,0.6897059082984924,0.5846773982048035,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.6897059082984924},{"x":0.538306474685669,"y":0.6897059082984924},{"x":0.538306474685669,"y":0.7073529362678528},{"x":0.4959677457809448,"y":0.7073529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.4959677457809448,0.6897059082984924,0.538306474685669,0.7073529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.716176450252533},{"x":0.8266128897666931,"y":0.716176450252533},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7943548560142517,0.716176450252533,0.8266128897666931,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.716176450252533},{"x":0.7862903475761414,"y":0.716176450252533},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پاک","boundary":[0.7721773982048035,0.716176450252533,0.7862903475761414,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.716176450252533},{"x":0.7641128897666931,"y":0.716176450252533},{"x":0.7641128897666931,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7580645084381104,0.716176450252533,0.7641128897666931,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.716176450252533},{"x":0.7520161271095276,"y":0.716176450252533},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7217742204666138,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7217742204666138,0.716176450252533,0.7520161271095276,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.716176450252533},{"x":0.7137096524238586,"y":0.716176450252533},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7323529124259949},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7096773982048035,0.716176450252533,0.7137096524238586,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.716176450252533},{"x":0.7056451439857483,"y":0.716176450252533},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6693548560142517,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.6693548560142517,0.716176450252533,0.7056451439857483,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.716176450252533},{"x":0.6653226017951965,"y":0.716176450252533},{"x":0.6653226017951965,"y":0.7323529124259949},{"x":0.6512096524238586,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6512096524238586,0.716176450252533,0.6653226017951965,0.7323529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.7147058844566345},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7147058844566345},{"x":0.6270161271095276,"y":0.729411780834198},{"x":0.5907257795333862,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآمد","boundary":[0.5907257795333862,0.7147058844566345,0.6270161271095276,0.729411780834198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.716176450252533},{"x":0.5826612710952759,"y":0.716176450252533},{"x":0.5846773982048035,"y":0.7308823466300964},{"x":0.5725806355476379,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5725806355476379,0.716176450252533,0.5846773982048035,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.716176450252533},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7308823466300964},{"x":0.5262096524238586,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.5262096524238586,0.716176450252533,0.5665322542190552,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.716176450252533},{"x":0.5201612710952759,"y":0.716176450252533},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7308823466300964},{"x":0.49395161867141724,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.49395161867141724,0.716176450252533,0.5201612710952759,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4657258093357086,"y":0.716176450252533},{"x":0.4879032373428345,"y":0.716176450252533},{"x":0.4879032373428345,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4677419364452362,"y":0.7323529124259949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4657258093357086,0.716176450252533,0.4879032373428345,0.7308823466300964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7602941393852234},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8004032373428345,0.7441176176071167,0.8266128897666931,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7923387289047241,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7923387289047241,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکوفایی","boundary":[0.7399193644523621,0.7441176176071167,0.7923387289047241,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6854838728904724,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توانمندی","boundary":[0.6854838728904724,0.7441176176071167,0.7338709831237793,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6754032373428345,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6754032373428345,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6592742204666138,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6592742204666138,0.7441176176071167,0.6754032373428345,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالقوه","boundary":[0.6169354915618896,0.7441176176071167,0.6471773982048035,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5604838728904724,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5604838728904724,0.7441176176071167,0.6108871102333069,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5524193644523621,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5524193644523621,"y":0.7602941393852234},{"x":0.5282257795333862,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.5282257795333862,0.7441176176071167,0.5524193644523621,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7602941393852234},{"x":0.4959677457809448,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4959677457809448,0.7441176176071167,0.5221773982048035,0.7602941393852234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4657258093357086,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7602941393852234},{"x":0.4657258093357086,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4607258093357086,0.6547646813392639,0.8316128897666931,0.7672941393852234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7279411554336548},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.1733870953321457,0.7176470756530762,0.19556452333927155,0.7279411554336548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7279411554336548},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.7106470756530762,0.20056452333927155,0.7349411554336548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7544117569923401},{"x":0.1733870953321457,"y":0.7544117569923401}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.1733870953321457,0.7455882430076599,0.19556452333927155,0.7544117569923401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7455882430076599},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7544117569923401},{"x":0.1733870953321457,"y":0.7544117569923401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1683870953321457,0.7385882430076599,0.20056452333927155,0.7614117569923401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7852941155433655},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.7720588445663452,0.8245967626571655,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.7720588445663452,0.8004032373428345,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.770588219165802},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7720588445663452},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.770588219165802,0.7721773982048035,0.7852941155433655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.770588219165802},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7852941155433655},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.763588219165802,0.8295967626571655,0.7922941155433655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7735294103622437},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7735294103622437},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7808823585510254},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۲","boundary":[0.1713709682226181,0.7735294103622437,0.19556452333927155,0.7808823585510254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7735294103622437},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7735294103622437},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7808823585510254},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.7665294103622436,0.20056452333927155,0.7878823585510254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8245967626571655,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8245967626571655,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7923387289047241,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.7970588207244873,0.8245967626571655,0.8147059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7842742204666138,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7298387289047241,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پانزدهم","boundary":[0.7298387289047241,0.7970588207244873,0.7842742204666138,0.8147059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7056451439857483,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6431451439857483,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6431451439857483,0.7970588207244873,0.7056451439857483,0.8147059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6391128897666931,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6209677457809448,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6209677457809448,0.7970588207244873,0.6391128897666931,0.8147059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8161764740943909},{"x":0.5846773982048035,"y":0.8161764740943909}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.5846773982048035,0.7970588207244873,0.6129032373428345,0.8161764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.8220587968826294},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8220587968826294},{"x":0.8266128897666931,"y":0.841176450252533},{"x":0.8145161271095276,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.8145161271095276,0.8220587968826294,0.8266128897666931,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.8220587968826294},{"x":0.8064516186714172,"y":0.8220587968826294},{"x":0.8064516186714172,"y":0.841176450252533},{"x":0.7701612710952759,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مداخله","boundary":[0.7701612710952759,0.8220587968826294,0.8064516186714172,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.8220587968826294},{"x":0.7620967626571655,"y":0.8220587968826294},{"x":0.7620967626571655,"y":0.841176450252533},{"x":0.7217742204666138,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.7217742204666138,0.8220587968826294,0.7620967626571655,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.8220587968826294},{"x":0.7137096524238586,"y":0.8220587968826294},{"x":0.7137096524238586,"y":0.841176450252533},{"x":0.6995967626571655,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6995967626571655,0.8220587968826294,0.7137096524238586,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.8220587968826294},{"x":0.6955645084381104,"y":0.8220587968826294},{"x":0.6955645084381104,"y":0.841176450252533},{"x":0.6713709831237793,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6713709831237793,0.8220587968826294,0.6955645084381104,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.8220587968826294},{"x":0.663306474685669,"y":0.8220587968826294},{"x":0.663306474685669,"y":0.841176450252533},{"x":0.6169354915618896,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستقیما","boundary":[0.6169354915618896,0.8220587968826294,0.663306474685669,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.8220587968826294},{"x":0.6108871102333069,"y":0.8220587968826294},{"x":0.6108871102333069,"y":0.841176450252533},{"x":0.5625,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرمایش","boundary":[0.5625,0.8220587968826294,0.6108871102333069,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.8220587968826294},{"x":0.5544354915618896,"y":0.8220587968826294},{"x":0.5544354915618896,"y":0.841176450252533},{"x":0.5262096524238586,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5262096524238586,0.8220587968826294,0.5544354915618896,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.8220587968826294},{"x":0.5201612710952759,"y":0.8220587968826294},{"x":0.5201612710952759,"y":0.841176450252533},{"x":0.5120967626571655,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5120967626571655,0.8220587968826294,0.5201612710952759,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.8220587968826294},{"x":0.5040322542190552,"y":0.8220587968826294},{"x":0.5040322542190552,"y":0.841176450252533},{"x":0.47580644488334656,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خنثی","boundary":[0.47580644488334656,0.8220587968826294,0.5040322542190552,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.8220587968826294},{"x":0.4677419364452362,"y":0.8220587968826294},{"x":0.4677419364452362,"y":0.841176450252533},{"x":0.4516128897666931,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4516128897666931,0.8220587968826294,0.4677419364452362,0.841176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.8220587968826294},{"x":0.44556450843811035,"y":0.8220587968826294},{"x":0.44556450843811035,"y":0.841176450252533},{"x":0.4415322542190552,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4415322542190552,0.8220587968826294,0.44556450843811035,0.841176450252533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8266128897666931,"y":0.841176450252533},{"x":0.4415322542190552,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43653225421905517,0.7900588207244873,0.8316128897666931,0.848176450252533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8352941274642944},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.1713709682226181,0.8264706134796143,0.19556452333927155,0.8352941274642944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8264706134796143},{"x":0.19556452333927155,"y":0.8352941274642944},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.8194706134796143,0.20056452333927155,0.8422941274642944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.7782257795333862,0.8529411554336548,0.8266128897666931,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7338709831237793,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.7338709831237793,0.8529411554336548,0.7701612710952759,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.8529411554336548},{"x":0.725806474685669,"y":0.8529411554336548},{"x":0.725806474685669,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6895161271095276,0.8529411554336548,0.725806474685669,0.8661764860153198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8661764860153198},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6845161271095276,0.8459411554336548,0.8316128897666931,0.8731764860153198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8487903475761414,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9323529601097107},{"x":0.8487903475761414,"y":0.9323529601097107}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸","boundary":[0.8487903475761414,0.9235293865203857,0.8568548560142517,0.9323529601097107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8487903475761414,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8568548560142517,"y":0.9323529601097107},{"x":0.8487903475761414,"y":0.9323529601097107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.8437903475761414,0.9165293865203857,0.8618548560142517,0.9393529601097107],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/vVUvzjwVfwlbkzIG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/LDIDsVXOQPNUsqys.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/kGHYVCryjDcqpCRe.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.0003313605667602631,0.0001497404858469963,0.9983152315645448,0.9991895328977529]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.10882353037595749},{"x":0.27217742800712585,"y":0.11029411852359772},{"x":0.27016130089759827,"y":0.12352941185235977},{"x":0.22379031777381897,"y":0.12352941185235977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.22379031777381897,0.10882353037595749,0.27016130089759827,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17943547666072845,"y":0.10882353037595749},{"x":0.2177419364452362,"y":0.10882353037595749},{"x":0.2177419364452362,"y":0.12352941185235977},{"x":0.17943547666072845,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.17943547666072845,0.10882353037595749,0.2177419364452362,0.12352941185235977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17943547666072845,"y":0.10882353037595749},{"x":0.27217742800712585,"y":0.11029411852359772},{"x":0.27016130089759827,"y":0.12352941185235977},{"x":0.17943547666072845,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17443547666072845,0.10182353037595748,0.27516130089759827,0.13052941185235978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1617647111415863},{"x":0.8064516186714172,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.14852941036224365,0.8266128897666931,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8004032373428345,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8004032373428345,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7802419066429138,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.14852941036224365,0.8004032373428345,0.1617647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7721773982048035,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7721773982048035,"y":0.1617647111415863},{"x":0.7338709831237793,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7338709831237793,0.14852941036224365,0.7721773982048035,0.1617647111415863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.16323529183864594},{"x":0.7338709831237793,"y":0.1617647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7288709831237793,0.14152941036224365,0.8316128897666931,0.17023529183864594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15882353484630585},{"x":0.1713709682226181,"y":0.15882353484630585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۹","boundary":[0.1713709682226181,0.15000000596046448,0.19556452333927155,0.15882353484630585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15000000596046448},{"x":0.19556452333927155,"y":0.15882353484630585},{"x":0.1713709682226181,"y":0.15882353484630585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.14300000596046447,0.20056452333927155,0.16582353484630585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.1764705926179886},{"x":0.20564515888690948,"y":0.1764705926179886},{"x":0.20564515888690948,"y":0.1882352977991104},{"x":0.1713709682226181,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.1713709682226181,0.1764705926179886,0.20564515888690948,0.1882352977991104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.1764705926179886},{"x":0.20564515888690948,"y":0.1764705926179886},{"x":0.20564515888690948,"y":0.1882352977991104},{"x":0.1713709682226181,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.16947059261798858,0.2106451588869095,0.19523529779911042],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.19117647409439087},{"x":0.7923387289047241,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7923387289047241,0.1764705926179886,0.8266128897666931,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7842742204666138,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7842742204666138,"y":0.19117647409439087},{"x":0.7217742204666138,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانزدهم","boundary":[0.7217742204666138,0.1764705926179886,0.7842742204666138,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7137096524238586,"y":0.1764705926179886},{"x":0.7137096524238586,"y":0.19117647409439087},{"x":0.7056451439857483,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7056451439857483,0.1764705926179886,0.7137096524238586,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6975806355476379,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6975806355476379,"y":0.19117647409439087},{"x":0.649193525314331,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.649193525314331,0.1764705926179886,0.6975806355476379,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6471773982048035,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6471773982048035,"y":0.19117647409439087},{"x":0.6169354915618896,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6169354915618896,0.1764705926179886,0.6471773982048035,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6108871102333069,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6108871102333069,"y":0.19117647409439087},{"x":0.5604838728904724,"y":0.19117647409439087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.5604838728904724,0.1764705926179886,0.6108871102333069,0.19117647409439087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8266128897666931,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8266128897666931,"y":0.21764706075191498},{"x":0.788306474685669,"y":0.21764706075191498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.788306474685669,0.20147058367729187,0.8266128897666931,0.21764706075191498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7802419066429138,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7802419066429138,"y":0.21764706075191498},{"x":0.7399193644523621,"y":0.21764706075191498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7399193644523621,0.20147058367729187,0.7802419066429138,0.21764706075191498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7338709831237793,"y":0.20147058367729187},{"x":0.7338709831237793,"y":0.21617646515369415},{"x":0.6995967626571655,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6995967626571655,0.20147058367729187,0.7338709831237793,0.21617646515369415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.20147058367729187},{"x":0.6935483813285828,"y":0.20147058367729187},{"x":0.6935483813285828,"y":0.21617646515369415},{"x":0.6875,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6875,0.20147058367729187,0.6935483813285828,0.21617646515369415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.20147058367729187},{"x":0.6794354915618896,"y":0.20147058367729187},{"x":0.6794354915618896,"y":0.21617646515369415},{"x":0.6431451439857483,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آخرین","boundary":[0.6431451439857483,0.20147058367729187,0.6794354915618896,0.21617646515369415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.20147058367729187},{"x":0.6370967626571655,"y":0.20147058367729187},{"x":0.6370967626571655,"y":0.21617646515369415},{"x":0.5907257795333862,"y":0.21617646515369415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشفیات","boundary":[0.5907257795333862,0.20147058367729187,0.6370967626571655,0.21617646515369415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.1764705926179886},{"x":0.8266128897666931,"y":0.21764706075191498},{"x":0.5604838728904724,"y":0.21764706075191498}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5554838728904724,0.16947059261798858,0.8316128897666931,0.22464706075191498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2029411792755127},{"x":0.19556452333927155,"y":0.2029411792755127},{"x":0.19556452333927155,"y":0.21176470816135406},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.1713709682226181,0.2029411792755127,0.19556452333927155,0.21176470816135406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2029411792755127},{"x":0.19556452333927155,"y":0.2029411792755127},{"x":0.19556452333927155,"y":0.21176470816135406},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.1959411792755127,0.20056452333927155,0.21876470816135407],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2441176474094391},{"x":0.788306474685669,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.788306474685669,0.23088234663009644,0.8266128897666931,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7802419066429138,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2441176474094391},{"x":0.7520161271095276,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7520161271095276,0.23088234663009644,0.7802419066429138,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7459677457809448,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2441176474094391},{"x":0.7197580933570862,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7197580933570862,0.23088234663009644,0.7459677457809448,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.23088234663009644},{"x":0.711693525314331,"y":0.23088234663009644},{"x":0.711693525314331,"y":0.2441176474094391},{"x":0.6875,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6875,0.23088234663009644,0.711693525314331,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6794354915618896,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6794354915618896,"y":0.2441176474094391},{"x":0.6754032373428345,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6754032373428345,0.23088234663009644,0.6794354915618896,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6673387289047241,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6673387289047241,"y":0.2441176474094391},{"x":0.6270161271095276,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6270161271095276,0.23088234663009644,0.6673387289047241,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6209677457809448,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6209677457809448,"y":0.2441176474094391},{"x":0.5564516186714172,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.5564516186714172,0.23088234663009644,0.6209677457809448,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5504032373428345,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5504032373428345,"y":0.2441176474094391},{"x":0.524193525314331,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.524193525314331,0.23088234663009644,0.5504032373428345,0.2441176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5161290168762207,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5161290168762207,"y":0.2441176474094391},{"x":0.47379031777381897,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.47379031777381897,0.23088234663009644,0.5161290168762207,0.2441176474094391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8266128897666931,"y":0.2441176474094391},{"x":0.47379031777381897,"y":0.2441176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46879031777381897,0.22388234663009643,0.8316128897666931,0.2511176474094391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2294117659330368},{"x":0.19354838132858276,"y":0.2294117659330368},{"x":0.19354838132858276,"y":0.24117647111415863},{"x":0.1713709682226181,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۴","boundary":[0.1713709682226181,0.2294117659330368,0.19354838132858276,0.24117647111415863]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.2294117659330368},{"x":0.19354838132858276,"y":0.2294117659330368},{"x":0.19354838132858276,"y":0.24117647111415863},{"x":0.1713709682226181,"y":0.24117647111415863}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.2224117659330368,0.19854838132858277,0.24817647111415864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8266128897666931,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8245967626571655,"y":0.2705882489681244},{"x":0.8064516186714172,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.8064516186714172,0.25735294818878174,0.8245967626571655,0.2705882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8004032373428345,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8004032373428345,"y":0.2705882489681244},{"x":0.7802419066429138,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7802419066429138,0.25735294818878174,0.8004032373428345,0.2705882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7721773982048035,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2705882489681244},{"x":0.7358871102333069,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7358871102333069,0.25735294818878174,0.7721773982048035,0.2705882489681244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.2558823525905609},{"x":0.8266128897666931,"y":0.25735294818878174},{"x":0.8245967626571655,"y":0.2705882489681244},{"x":0.7338709831237793,"y":0.2705882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7308871102333069,0.2488823525905609,0.8295967626571655,0.2775882489681244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19354838132858276,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19354838132858276,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۸","boundary":[0.1713709682226181,0.25735294818878174,0.19354838132858276,0.26764705777168274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19354838132858276,"y":0.25735294818878174},{"x":0.19354838132858276,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1713709682226181,"y":0.26764705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.25035294818878173,0.19854838132858277,0.27464705777168275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8306451439857483,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8306451439857483,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7903226017951965,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7903226017951965,0.2823529541492462,0.8306451439857483,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7842742204666138,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7842742204666138,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7520161271095276,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7520161271095276,0.2823529541492462,0.7842742204666138,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7237903475761414,"y":0.2823529541492462},{"x":0.7237903475761414,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6895161271095276,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6895161271095276,0.2823529541492462,0.7237903475761414,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6854838728904724,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6854838728904724,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6532257795333862,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6532257795333862,0.2823529541492462,0.6854838728904724,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6431451439857483,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6189516186714172,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6189516186714172,0.2823529541492462,0.6431451439857483,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6068548560142517,"y":0.2823529541492462},{"x":0.6068548560142517,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5604838728904724,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5604838728904724,0.2823529541492462,0.6068548560142517,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5544354915618896,"y":0.2823529541492462},{"x":0.5544354915618896,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5060483813285828,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5060483813285828,0.2823529541492462,0.5544354915618896,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.2823529541492462},{"x":0.4979838728904724,"y":0.2823529541492462},{"x":0.4979838728904724,"y":0.30000001192092896},{"x":0.4516128897666931,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.4516128897666931,0.2823529541492462,0.4979838728904724,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.2823529541492462},{"x":0.44556450843811035,"y":0.2823529541492462},{"x":0.44556450843811035,"y":0.30000001192092896},{"x":0.4254032373428345,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4254032373428345,0.2823529541492462,0.44556450843811035,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.2823529541492462},{"x":0.4193548262119293,"y":0.2823529541492462},{"x":0.4193548262119293,"y":0.30000001192092896},{"x":0.39717742800712585,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.39717742800712585,0.2823529541492462,0.4193548262119293,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.2823529541492462},{"x":0.3911290466785431,"y":0.2823529541492462},{"x":0.3911290466785431,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3709677457809448,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3709677457809448,0.2823529541492462,0.3911290466785431,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.2823529541492462},{"x":0.36693549156188965,"y":0.2823529541492462},{"x":0.36693549156188965,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3286290466785431,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانید","boundary":[0.3286290466785431,0.2823529541492462,0.36693549156188965,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.2823529541492462},{"x":0.32258063554763794,"y":0.2823529541492462},{"x":0.32258063554763794,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2842741906642914,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بکنید","boundary":[0.2842741906642914,0.2823529541492462,0.32258063554763794,0.30000001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8306451439857483,"y":0.2823529541492462},{"x":0.8306451439857483,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2842741906642914,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2792741906642914,0.2753529541492462,0.8356451439857483,0.30700001192092896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.28382351994514465},{"x":0.2036290317773819,"y":0.28382351994514465},{"x":0.2036290317773819,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۹","boundary":[0.1713709682226181,0.28382351994514465,0.2036290317773819,0.2955882251262665]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.28382351994514465},{"x":0.2036290317773819,"y":0.28382351994514465},{"x":0.2036290317773819,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.27682351994514465,0.2086290317773819,0.3025882251262665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.3117647171020508},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32647058367729187},{"x":0.7862903475761414,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.788306474685669,0.3117647171020508,0.8266128897666931,0.32647058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7802419066429138,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7399193644523621,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7399193644523621,0.31029412150382996,0.7802419066429138,0.32499998807907104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.31029412150382996},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8266128897666931,"y":0.32647058367729187},{"x":0.7399193644523621,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7349193644523621,0.30329412150382995,0.8316128897666931,0.3334705836772919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19354838132858276,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19354838132858276,"y":0.32058823108673096},{"x":0.1713709682226181,"y":0.32058823108673096}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.1713709682226181,0.3117647171020508,0.19354838132858276,0.32058823108673096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19354838132858276,"y":0.3117647171020508},{"x":0.19354838132858276,"y":0.32058823108673096},{"x":0.1713709682226181,"y":0.32058823108673096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.3047647171020508,0.19854838132858277,0.32758823108673096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.3382352888584137},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3544117510318756},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.788306474685669,0.3382352888584137,0.8266128897666931,0.3544117510318756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3382352888584137},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3529411852359772},{"x":0.7298387289047241,"y":0.35147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگولاتور","boundary":[0.7318548560142517,0.33676469326019287,0.7802419066429138,0.3529411852359772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3544117510318756},{"x":0.7298387289047241,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7268548560142517,0.32976469326019286,0.8316128897666931,0.3614117510318756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.364705890417099},{"x":0.8266128897666931,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3794117569923401},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.788306474685669,0.364705890417099,0.8266128897666931,0.3794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.364705890417099},{"x":0.7802419066429138,"y":0.364705890417099},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3794117569923401},{"x":0.7338709831237793,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزشها","boundary":[0.7338709831237793,0.364705890417099,0.7802419066429138,0.3794117569923401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.364705890417099},{"x":0.8266128897666931,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8266128897666931,"y":0.3808823525905609},{"x":0.7338709831237793,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7288709831237793,0.357705890417099,0.8316128897666931,0.3878823525905609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.36617645621299744},{"x":0.19556452333927155,"y":0.36617645621299744},{"x":0.19556452333927155,"y":0.375},{"x":0.1713709682226181,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۵","boundary":[0.1713709682226181,0.36617645621299744,0.19556452333927155,0.375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.36617645621299744},{"x":0.19556452333927155,"y":0.36617645621299744},{"x":0.19556452333927155,"y":0.375},{"x":0.1713709682226181,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.35917645621299743,0.20056452333927155,0.382],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8245967626571655,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4058823585510254},{"x":0.7620967626571655,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.7620967626571655,0.39264705777168274,0.8245967626571655,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7560483813285828,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7560483813285828,"y":0.4058823585510254},{"x":0.7379032373428345,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ذی","boundary":[0.7379032373428345,0.39264705777168274,0.7560483813285828,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7358871102333069,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7358871102333069,"y":0.4058823585510254},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفعان","boundary":[0.7076612710952759,0.39264705777168274,0.7358871102333069,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7056451439857483,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7056451439857483,"y":0.4058823585510254},{"x":0.7016128897666931,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7016128897666931,0.39264705777168274,0.7056451439857483,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6935483813285828,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6935483813285828,"y":0.4058823585510254},{"x":0.6512096524238586,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دولتها","boundary":[0.6512096524238586,0.39264705777168274,0.6935483813285828,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6431451439857483,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6431451439857483,"y":0.4058823585510254},{"x":0.625,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.625,0.39264705777168274,0.6431451439857483,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6169354915618896,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4058823585510254},{"x":0.6028226017951965,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6028226017951965,0.39264705777168274,0.6169354915618896,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5947580933570862,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5947580933570862,"y":0.4058823585510254},{"x":0.5725806355476379,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5725806355476379,0.39264705777168274,0.5947580933570862,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5665322542190552,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5665322542190552,"y":0.4058823585510254},{"x":0.5645161271095276,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5645161271095276,0.39264705777168274,0.5665322542190552,0.4058823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8245967626571655,"y":0.39264705777168274},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5645161271095276,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5595161271095276,0.38564705777168273,0.8295967626571655,0.4143529541492462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19556452333927155,"y":0.40294116735458374},{"x":0.1713709682226181,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۶","boundary":[0.1713709682226181,0.39264705777168274,0.19556452333927155,0.40294116735458374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19354838132858276,"y":0.39264705777168274},{"x":0.19556452333927155,"y":0.40294116735458374},{"x":0.1713709682226181,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.38564705777168273,0.20056452333927155,0.40994116735458375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8266128897666931,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8266128897666931,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7641128897666931,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.7641128897666931,0.41911765933036804,0.8266128897666931,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7560483813285828,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7560483813285828,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7379032373428345,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذی","boundary":[0.7379032373428345,0.4176470637321472,0.7560483813285828,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7358871102333069,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7358871102333069,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7096773982048035,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نفعان","boundary":[0.7096773982048035,0.4176470637321472,0.7358871102333069,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7056451439857483,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7056451439857483,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7016128897666931,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7016128897666931,0.4176470637321472,0.7056451439857483,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6935483813285828,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6935483813285828,"y":0.43529412150382996},{"x":0.663306474685669,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.663306474685669,0.4176470637321472,0.6935483813285828,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6612903475761414,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6612903475761414,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6552419066429138,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6552419066429138,0.4176470637321472,0.6612903475761414,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6512096524238586,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6512096524238586,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6209677457809448,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.6209677457809448,0.4176470637321472,0.6512096524238586,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6169354915618896,"y":0.4176470637321472},{"x":0.6169354915618896,"y":0.43382352590560913},{"x":0.5967742204666138,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5967742204666138,0.4176470637321472,0.6169354915618896,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5907257795333862,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5907257795333862,"y":0.43382352590560913},{"x":0.5745967626571655,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5745967626571655,0.4176470637321472,0.5907257795333862,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5685483813285828,"y":0.43382352590560913},{"x":0.5443548560142517,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5443548560142517,0.4176470637321472,0.5685483813285828,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.4176470637321472},{"x":0.538306474685669,"y":0.4176470637321472},{"x":0.538306474685669,"y":0.43382352590560913},{"x":0.5362903475761414,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5362903475761414,0.4176470637321472,0.538306474685669,0.43382352590560913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.4176470637321472},{"x":0.8266128897666931,"y":0.41911765933036804},{"x":0.8266128897666931,"y":0.4367647171020508},{"x":0.5362903475761414,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5312903475761414,0.4106470637321472,0.8316128897666931,0.4437647171020508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.1713709682226181,0.4205882251262665,0.19556452333927155,0.42941176891326904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4205882251262665},{"x":0.19556452333927155,"y":0.42941176891326904},{"x":0.1713709682226181,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.4135882251262665,0.20056452333927155,0.43641176891326905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8245967626571655,"y":0.46176469326019287},{"x":0.7620967626571655,"y":0.46176469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.7620967626571655,0.4470588266849518,0.8245967626571655,0.46176469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7560483813285828,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7560483813285828,"y":0.46176469326019287},{"x":0.7379032373428345,"y":0.46176469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذی","boundary":[0.7379032373428345,0.4470588266849518,0.7560483813285828,0.46176469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7338709831237793,"y":0.46176469326019287},{"x":0.7076612710952759,"y":0.46176469326019287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نفعان","boundary":[0.7076612710952759,0.4470588266849518,0.7338709831237793,0.46176469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7056451439857483,"y":0.4470588266849518},{"x":0.7056451439857483,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7016128897666931,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7016128897666931,0.4470588266849518,0.7056451439857483,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6935483813285828,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6935483813285828,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6693548560142517,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6693548560142517,0.4470588266849518,0.6935483813285828,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.4470588266849518},{"x":0.663306474685669,"y":0.4470588266849518},{"x":0.663306474685669,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6431451439857483,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.6431451439857483,0.4470588266849518,0.663306474685669,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6370967626571655,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6370967626571655,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6209677457809448,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6209677457809448,0.4470588266849518,0.6370967626571655,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6149193644523621,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6149193644523621,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5907257795333862,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5907257795333862,0.4470588266849518,0.6149193644523621,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.4470588266849518},{"x":0.586693525314331,"y":0.4470588266849518},{"x":0.586693525314331,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5826612710952759,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5826612710952759,0.4470588266849518,0.586693525314331,0.46029412746429443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4485294222831726},{"x":0.8245967626571655,"y":0.4632352888584137},{"x":0.5826612710952759,"y":0.46176469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5776612710952759,0.4400588266849518,0.8295967626571655,0.4702352888584137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.45588234066963196},{"x":0.1713709682226181,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۲","boundary":[0.1713709682226181,0.4470588266849518,0.19556452333927155,0.45588234066963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4470588266849518},{"x":0.19556452333927155,"y":0.45588234066963196},{"x":0.1713709682226181,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.4400588266849518,0.20056452333927155,0.46288234066963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.47058823704719543},{"x":0.8286290168762207,"y":0.47058823704719543},{"x":0.8286290168762207,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7943548560142517,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7943548560142517,0.47058823704719543,0.8286290168762207,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7903226017951965,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7903226017951965,"y":0.4882352948188782},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7661290168762207,0.47205883264541626,0.7903226017951965,0.4882352948188782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8286290168762207,"y":0.47058823704719543},{"x":0.8286290168762207,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7611290168762207,0.46505883264541625,0.8336290168762207,0.49376469922065735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4749999940395355},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4735293984413147},{"x":0.19556452333927155,"y":0.48235294222831726},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳۳","boundary":[0.1713709682226181,0.4749999940395355,0.19556452333927155,0.48235294222831726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4749999940395355},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4735293984413147},{"x":0.19556452333927155,"y":0.48235294222831726},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.4679999940395355,0.20056452333927155,0.48935294222831727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.5029411911964417},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5147058963775635},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5161764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7903226017951965,0.5029411911964417,0.8266128897666931,0.5147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.5029411911964417},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5147058963775635},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5161764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7853226017951965,0.49594119119644164,0.8316128897666931,0.5217058963775635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5132352709770203},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۲۳۵","boundary":[0.16935484111309052,0.5,0.2036290317773819,0.5132352709770203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.5},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5},{"x":0.2036290317773819,"y":0.5132352709770203},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1643548411130905,0.493,0.2086290317773819,0.5202352709770203],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8266128897666931,"y":0.529411792755127},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5441176295280457},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5426470637321472}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.8084677457809448,0.5279411673545837,0.8245967626571655,0.5441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5426470637321472},{"x":0.7600806355476379,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشت","boundary":[0.7620967626571655,0.5264706015586853,0.8064516186714172,0.5426470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7600806355476379,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7580645084381104,"y":0.5411764979362488},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7439516186714172,0.5249999761581421,0.7580645084381104,0.5411764979362488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5249999761581421},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8245967626571655,"y":0.5441176295280457},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7389516186714172,0.5179999761581421,0.8295967626571655,0.5511176295280457],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/RcvlnQNtyWWLQkQN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/dmFhpubXIaPmPGAS.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/XzrvrBbWnvzvGCRR.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/eBFWTdjRNDobAaKj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/jCJftfsbdLedYukZ.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/XMZXxxLKfhZopKNj.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.00026632414830307806,0.0005325259520727046,0.9983233611093414,0.998618598588074]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13709677755832672,"y":0.9176470637321472},{"x":0.15120968222618103,"y":0.9176470637321472},{"x":0.15120968222618103,"y":0.9323529601097107},{"x":0.13709677755832672,"y":0.9323529601097107}]},"confidence":1,"str":"11","boundary":[0.13709677755832672,0.9176470637321472,0.15120968222618103,0.9323529601097107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13709677755832672,"y":0.9176470637321472},{"x":0.15120968222618103,"y":0.9176470637321472},{"x":0.15120968222618103,"y":0.9323529601097107},{"x":0.13709677755832672,"y":0.9323529601097107}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.13209677755832672,0.9106470637321472,0.15620968222618103,0.9393529601097107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.3691176474094391},{"x":0.41733869910240173,"y":0.3691176474094391},{"x":0.41733869910240173,"y":0.39411765336990356},{"x":0.3145161271095276,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"str":"راتفگشيپ","boundary":[0.3145161271095276,0.3691176474094391,0.41733869910240173,0.39411765336990356]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.3691176474094391},{"x":0.41733869910240173,"y":0.3691176474094391},{"x":0.41733869910240173,"y":0.39411765336990356},{"x":0.3145161271095276,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3095161271095276,0.3621176474094391,0.42233869910240174,0.40111765336990357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4735293984413147},{"x":0.22580644488334656,"y":0.4735293984413147},{"x":0.22580644488334656,"y":0.4985294044017792},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4985294044017792}]},"confidence":1,"str":"لادان","boundary":[0.1713709682226181,0.4735293984413147,0.22580644488334656,0.4985294044017792]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.4735293984413147},{"x":0.29233869910240173,"y":0.4735293984413147},{"x":0.29233869910240173,"y":0.4985294044017792},{"x":0.2358870953321457,"y":0.4985294044017792}]},"confidence":1,"str":"ايتاس","boundary":[0.2358870953321457,0.4735293984413147,0.29233869910240173,0.4985294044017792]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5102941393852234},{"x":0.22983871400356293,"y":0.5102941393852234},{"x":0.22983871400356293,"y":0.5191176533699036},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":1,"str":"تفاسوركيام","boundary":[0.1713709682226181,0.5102941393852234,0.22983871400356293,0.5191176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.5102941393852234},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5102941393852234},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5191176533699036},{"x":0.2358870953321457,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":1,"str":"لماعريدم","boundary":[0.2358870953321457,0.5102941393852234,0.2822580635547638,0.5191176533699036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4735293984413147},{"x":0.29233869910240173,"y":0.4735293984413147},{"x":0.29233869910240173,"y":0.5191176533699036},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.4665293984413147,0.29733869910240174,0.5261176533699036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2177419364452362,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2177419364452362,"y":0.5647059082984924},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"تلااقم","boundary":[0.1713709682226181,0.5485293865203857,0.2177419364452362,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2661290466785431,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2661290466785431,"y":0.5647059082984924},{"x":0.22379031777381897,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"راـشتنا","boundary":[0.22379031777381897,0.5485293865203857,0.2661290466785431,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27217742800712585,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2782258093357086,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2782258093357086,"y":0.5647059082984924},{"x":0.27217742800712585,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.27217742800712585,0.5485293865203857,0.2782258093357086,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2983871102333069,"y":0.5485293865203857},{"x":0.2983871102333069,"y":0.5647059082984924},{"x":0.2842741906642914,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.2842741906642914,0.5485293865203857,0.2983871102333069,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.5485293865203857},{"x":0.32056450843811035,"y":0.5485293865203857},{"x":0.32056450843811035,"y":0.5647059082984924},{"x":0.2983871102333069,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"ییآ","boundary":[0.2983871102333069,0.5485293865203857,0.32056450843811035,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.5485293865203857},{"x":0.36491936445236206,"y":0.5485293865203857},{"x":0.36491936445236206,"y":0.5647059082984924},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"مهدرگ","boundary":[0.32258063554763794,0.5485293865203857,0.36491936445236206,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3729838728904724,"y":0.5485293865203857},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5485293865203857},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5647059082984924},{"x":0.3729838728904724,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"قـیرط","boundary":[0.3729838728904724,0.5485293865203857,0.41532257199287415,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.5485293865203857},{"x":0.43145161867141724,"y":0.5485293865203857},{"x":0.43145161867141724,"y":0.5647059082984924},{"x":0.4233871102333069,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4233871102333069,0.5485293865203857,0.43145161867141724,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.5485293865203857},{"x":0.4838709533214569,"y":0.5485293865203857},{"x":0.4838709533214569,"y":0.5647059082984924},{"x":0.4375,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"،باوـش","boundary":[0.4375,0.5485293865203857,0.4838709533214569,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5647059082984924},{"x":0.49193549156188965,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"سولاک","boundary":[0.49193549156188965,0.5485293865203857,0.5403226017951965,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5647059082984924},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"،نآ","boundary":[0.5483871102333069,0.5485293865203857,0.5665322542190552,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5647059082984924},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"راذگناینب","boundary":[0.5745967626571655,0.5485293865203857,0.6270161271095276,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5647059082984924},{"x":0.6330645084381104,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6330645084381104,0.5485293865203857,0.6391128897666931,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5647059082984924},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"داـصتقا","boundary":[0.6451612710952759,0.5485293865203857,0.6935483813285828,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5647059082984924},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"یـناهج","boundary":[0.6995967626571655,0.5485293865203857,0.7459677457809448,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7540322542190552,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":1,"str":"عـمجم","boundary":[0.7540322542190552,0.5485293865203857,0.7983871102333069,0.5647059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.570588231086731},{"x":0.20967741310596466,"y":0.570588231086731},{"x":0.20967741310596466,"y":0.5867646932601929},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.1713709682226181,0.570588231086731,0.20967741310596466,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.570588231086731},{"x":0.2661290466785431,"y":0.570588231086731},{"x":0.2661290466785431,"y":0.5867646932601929},{"x":0.21572580933570862,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"یـتعنص","boundary":[0.21572580933570862,0.570588231086731,0.2661290466785431,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.570588231086731},{"x":0.3165322542190552,"y":0.570588231086731},{"x":0.3165322542190552,"y":0.5867646932601929},{"x":0.27419355511665344,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.27419355511665344,0.570588231086731,0.3165322542190552,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.570588231086731},{"x":0.3588709533214569,"y":0.570588231086731},{"x":0.3588709533214569,"y":0.5867646932601929},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"یاـه","boundary":[0.32258063554763794,0.570588231086731,0.3588709533214569,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.570588231086731},{"x":0.39717742800712585,"y":0.570588231086731},{"x":0.39717742800712585,"y":0.5867646932601929},{"x":0.3588709533214569,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"شلاچ","boundary":[0.3588709533214569,0.570588231086731,0.39717742800712585,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.570588231086731},{"x":0.4092741906642914,"y":0.570588231086731},{"x":0.4092741906642914,"y":0.5867646932601929},{"x":0.4032258093357086,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4032258093357086,0.570588231086731,0.4092741906642914,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.570588231086731},{"x":0.4354838728904724,"y":0.570588231086731},{"x":0.4354838728904724,"y":0.5867646932601929},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"اـه","boundary":[0.41532257199287415,0.570588231086731,0.4354838728904724,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.570588231086731},{"x":0.47983869910240173,"y":0.570588231086731},{"x":0.47983869910240173,"y":0.5867646932601929},{"x":0.4375,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"تصرف","boundary":[0.4375,0.570588231086731,0.47983869910240173,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.570588231086731},{"x":0.5282257795333862,"y":0.570588231086731},{"x":0.5282257795333862,"y":0.5867646932601929},{"x":0.4879032373428345,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"یزاـس","boundary":[0.4879032373428345,0.570588231086731,0.5282257795333862,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.570588231086731},{"x":0.5685483813285828,"y":0.570588231086731},{"x":0.5685483813285828,"y":0.5867646932601929},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"فافش","boundary":[0.5322580933570862,0.570588231086731,0.5685483813285828,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.570588231086731},{"x":0.6129032373428345,"y":0.570588231086731},{"x":0.6129032373428345,"y":0.5867646932601929},{"x":0.5766128897666931,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"ببـس","boundary":[0.5766128897666931,0.570588231086731,0.6129032373428345,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.570588231086731},{"x":0.6713709831237793,"y":0.570588231086731},{"x":0.6713709831237793,"y":0.5867646932601929},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"هراوـمه","boundary":[0.6209677457809448,0.570588231086731,0.6713709831237793,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.570588231086731},{"x":0.7379032373428345,"y":0.570588231086731},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5867646932601929},{"x":0.6774193644523621,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"،دنمـشزرا","boundary":[0.6774193644523621,0.570588231086731,0.7379032373428345,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.570588231086731},{"x":0.7802419066429138,"y":0.570588231086731},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5867646932601929},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"یاـه","boundary":[0.7459677457809448,0.570588231086731,0.7802419066429138,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.570588231086731},{"x":0.8145161271095276,"y":0.570588231086731},{"x":0.8145161271095276,"y":0.5867646932601929},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.7822580933570862,0.570588231086731,0.8145161271095276,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.570588231086731},{"x":0.8266128897666931,"y":0.570588231086731},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5867646932601929},{"x":0.8205645084381104,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.8205645084381104,0.570588231086731,0.8266128897666931,0.5867646932601929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.591176450252533},{"x":0.19959677755832672,"y":0.591176450252533},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6073529124259949},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"،دراد","boundary":[0.1713709682226181,0.591176450252533,0.19959677755832672,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20564515888690948,"y":0.591176450252533},{"x":0.2358870953321457,"y":0.591176450252533},{"x":0.2358870953321457,"y":0.6073529124259949},{"x":0.20564515888690948,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"رارـق","boundary":[0.20564515888690948,0.591176450252533,0.2358870953321457,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.591176450252533},{"x":0.2540322542190552,"y":0.591176450252533},{"x":0.2540322542190552,"y":0.6073529124259949},{"x":0.24193547666072845,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"ام","boundary":[0.24193547666072845,0.591176450252533,0.2540322542190552,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.591176450252533},{"x":0.30645161867141724,"y":0.591176450252533},{"x":0.30645161867141724,"y":0.6073529124259949},{"x":0.26008063554763794,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"ناتـسد","boundary":[0.26008063554763794,0.591176450252533,0.30645161867141724,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.591176450252533},{"x":0.3266128897666931,"y":0.591176450252533},{"x":0.3266128897666931,"y":0.6073529124259949},{"x":0.3125,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3125,0.591176450252533,0.3266128897666931,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33266130089759827,"y":0.591176450252533},{"x":0.3729838728904724,"y":0.591176450252533},{"x":0.3729838728904724,"y":0.6073529124259949},{"x":0.33266130089759827,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"لاـماک","boundary":[0.33266130089759827,0.591176450252533,0.3729838728904724,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.591176450252533},{"x":0.41733869910240173,"y":0.591176450252533},{"x":0.41733869910240173,"y":0.6073529124259949},{"x":0.3790322542190552,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"دـیدج","boundary":[0.3790322542190552,0.591176450252533,0.41733869910240173,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.591176450252533},{"x":0.45967742800712585,"y":0.591176450252533},{"x":0.45967742800712585,"y":0.6073529124259949},{"x":0.4254032373428345,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"یاـه","boundary":[0.4254032373428345,0.591176450252533,0.45967742800712585,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.591176450252533},{"x":0.5060483813285828,"y":0.591176450252533},{"x":0.5060483813285828,"y":0.6073529124259949},{"x":0.46169355511665344,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.46169355511665344,0.591176450252533,0.5060483813285828,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.591176450252533},{"x":0.5584677457809448,"y":0.591176450252533},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5120967626571655,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"لـماکت","boundary":[0.5120967626571655,0.591176450252533,0.5584677457809448,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.591176450252533},{"x":0.6048387289047241,"y":0.591176450252533},{"x":0.6048387289047241,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5665322542190552,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"هـکنیا","boundary":[0.5665322542190552,0.591176450252533,0.6048387289047241,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.591176450252533},{"x":0.6290322542190552,"y":0.591176450252533},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6108871102333069,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"هـب","boundary":[0.6108871102333069,0.591176450252533,0.6290322542190552,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.591176450252533},{"x":0.6754032373428345,"y":0.591176450252533},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6370967626571655,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"هراـشا","boundary":[0.6370967626571655,0.591176450252533,0.6754032373428345,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.591176450252533},{"x":0.7237903475761414,"y":0.591176450252533},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6814516186714172,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"نـمض","boundary":[0.6814516186714172,0.591176450252533,0.7237903475761414,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.591176450252533},{"x":0.75,"y":0.591176450252533},{"x":0.75,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"اـه","boundary":[0.7298387289047241,0.591176450252533,0.75,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.591176450252533},{"x":0.7661290168762207,"y":0.591176450252533},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7520161271095276,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7520161271095276,0.591176450252533,0.7661290168762207,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.591176450252533},{"x":0.7923387289047241,"y":0.591176450252533},{"x":0.7923387289047241,"y":0.6073529124259949},{"x":0.774193525314331,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":".دنا","boundary":[0.774193525314331,0.591176450252533,0.7923387289047241,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.591176450252533},{"x":0.8266128897666931,"y":0.591176450252533},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6073529124259949},{"x":0.7943548560142517,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"هدـش","boundary":[0.7943548560142517,0.591176450252533,0.8266128897666931,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.6132352948188782},{"x":0.2540322542190552,"y":0.6132352948188782},{"x":0.2540322542190552,"y":0.6294117569923401},{"x":0.22379031777381897,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":".دننک","boundary":[0.22379031777381897,0.6132352948188782,0.2540322542190552,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25806450843811035,"y":0.6132352948188782},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6132352948188782},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6294117569923401},{"x":0.25806450843811035,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.25806450843811035,0.6132352948188782,0.27620968222618103,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3266128897666931,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3266128897666931,"y":0.6294117569923401},{"x":0.2822580635547638,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"هـلباقم","boundary":[0.2822580635547638,0.6132352948188782,0.3266128897666931,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3306451737880707,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3709677457809448,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3709677457809448,"y":0.6294117569923401},{"x":0.3306451737880707,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"دـیدج","boundary":[0.3306451737880707,0.6132352948188782,0.3709677457809448,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.6132352948188782},{"x":0.41129031777381897,"y":0.6132352948188782},{"x":0.41129031777381897,"y":0.6294117569923401},{"x":0.3770161271095276,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"یاـه","boundary":[0.3770161271095276,0.6132352948188782,0.41129031777381897,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.6132352948188782},{"x":0.45766130089759827,"y":0.6132352948188782},{"x":0.45766130089759827,"y":0.6294117569923401},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.41330644488334656,0.6132352948188782,0.45766130089759827,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5040322542190552,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5040322542190552,"y":0.6294117569923401},{"x":0.46370968222618103,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"یدـعب","boundary":[0.46370968222618103,0.6132352948188782,0.5040322542190552,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5443548560142517,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5443548560142517,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5100806355476379,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"جوـم","boundary":[0.5100806355476379,0.6132352948188782,0.5443548560142517,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5846773982048035,"y":0.6132352948188782},{"x":0.5846773982048035,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5483871102333069,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"ۀرابرد","boundary":[0.5483871102333069,0.6132352948188782,0.5846773982048035,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.6132352948188782},{"x":0.625,"y":0.6132352948188782},{"x":0.625,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"چـیه","boundary":[0.5907257795333862,0.6132352948188782,0.625,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6391128897666931,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6391128897666931,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.6290322542190552,0.6132352948188782,0.6391128897666931,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"هـمه","boundary":[0.6451612710952759,0.6132352948188782,0.6774193644523621,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.6132352948188782},{"x":0.7197580933570862,"y":0.6132352948188782},{"x":0.7197580933570862,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"رـکفت","boundary":[0.6834677457809448,0.6132352948188782,0.7197580933570862,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.6132352948188782},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6132352948188782},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6294117569923401},{"x":0.725806474685669,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"زرـط","boundary":[0.725806474685669,0.6132352948188782,0.7560483813285828,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.6132352948188782},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6132352948188782},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7641128897666931,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"اـب","boundary":[0.7641128897666931,0.6132352948188782,0.7782257795333862,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.6132352948188782},{"x":0.8145161271095276,"y":0.6132352948188782},{"x":0.8145161271095276,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"قـح","boundary":[0.7842742204666138,0.6132352948188782,0.8145161271095276,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8165322542190552,"y":0.6132352948188782},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6132352948188782},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6294117569923401},{"x":0.8165322542190552,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.8165322542190552,0.6132352948188782,0.8266128897666931,0.6294117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6338235139846802},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6338235139846802},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6499999761581421},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.1713709682226181,0.6338235139846802,0.18346774578094482,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.6338235139846802},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6338235139846802},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6499999761581421},{"x":0.19153225421905518,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.19153225421905518,0.6338235139846802,0.19959677755832672,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20766128599643707,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2520161271095276,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2520161271095276,"y":0.6499999761581421},{"x":0.20766128599643707,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"هـعماج","boundary":[0.20766128599643707,0.6338235139846802,0.2520161271095276,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2661290466785431,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2661290466785431,"y":0.6499999761581421},{"x":0.26008063554763794,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.26008063554763794,0.6338235139846802,0.2661290466785431,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27217742800712585,"y":0.6338235139846802},{"x":0.32056450843811035,"y":0.6338235139846802},{"x":0.32056450843811035,"y":0.6499999761581421},{"x":0.27217742800712585,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"تـعنص","boundary":[0.27217742800712585,0.6338235139846802,0.32056450843811035,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.6338235139846802},{"x":0.35080644488334656,"y":0.6338235139846802},{"x":0.35080644488334656,"y":0.6499999761581421},{"x":0.3286290466785431,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"،يا","boundary":[0.3286290466785431,0.6338235139846802,0.35080644488334656,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35282257199287415,"y":0.6338235139846802},{"x":0.3891128897666931,"y":0.6338235139846802},{"x":0.3891128897666931,"y":0.6499999761581421},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"هـنایار","boundary":[0.35282257199287415,0.6338235139846802,0.3891128897666931,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4334677457809448,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4334677457809448,"y":0.6499999761581421},{"x":0.39919355511665344,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"هوـبنا","boundary":[0.39919355511665344,0.6338235139846802,0.4334677457809448,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4818548262119293,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4818548262119293,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4395161271095276,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"يزاـس","boundary":[0.4395161271095276,0.6338235139846802,0.4818548262119293,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4858871102333069,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"هریخذ","boundary":[0.4858871102333069,0.6338235139846802,0.5221773982048035,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5362903475761414,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5362903475761414,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5302419066429138,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5302419066429138,0.6338235139846802,0.5362903475761414,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5987903475761414,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5987903475761414,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5423387289047241,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"يتخانـش","boundary":[0.5423387289047241,0.6338235139846802,0.5987903475761414,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.6338235139846802},{"x":0.649193525314331,"y":0.6338235139846802},{"x":0.649193525314331,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6068548560142517,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"تردـق","boundary":[0.6068548560142517,0.6338235139846802,0.649193525314331,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6713709831237793,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6713709831237793,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6572580933570862,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"اـب","boundary":[0.6572580933570862,0.6338235139846802,0.6713709831237793,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6794354915618896,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"اـه","boundary":[0.6794354915618896,0.6338235139846802,0.6995967626571655,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.6338235139846802},{"x":0.725806474685669,"y":0.6338235139846802},{"x":0.725806474685669,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.7016128897666931,0.6338235139846802,0.725806474685669,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"str":"يـیارگمه","boundary":[0.7338709831237793,0.6338235139846802,0.7983871102333069,0.6499999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6558823585510254},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6558823585510254},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6720588207244873},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.1713709682226181,0.6558823585510254,0.17741934955120087,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.6558823585510254},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6558823585510254},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6720588207244873},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"دیلوت","boundary":[0.18346774578094482,0.6558823585510254,0.21169355511665344,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.6558823585510254},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6558823585510254},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6720588207244873},{"x":0.2197580635547638,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،یزرواـشک","boundary":[0.2197580635547638,0.6558823585510254,0.29032257199287415,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.6558823585510254},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6558823585510254},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6720588207244873},{"x":0.2983871102333069,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،شزوـمآ","boundary":[0.2983871102333069,0.6558823585510254,0.35282257199287415,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.6558823585510254},{"x":0.4193548262119293,"y":0.6558823585510254},{"x":0.4193548262119293,"y":0.6720588207244873},{"x":0.3608871102333069,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،تملاـس","boundary":[0.3608871102333069,0.6558823585510254,0.4193548262119293,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.6558823585510254},{"x":0.4516128897666931,"y":0.6558823585510254},{"x":0.4516128897666931,"y":0.6720588207244873},{"x":0.4254032373428345,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"رـما","boundary":[0.4254032373428345,0.6558823585510254,0.4516128897666931,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.6558823585510254},{"x":0.4697580635547638,"y":0.6558823585510254},{"x":0.4697580635547638,"y":0.6720588207244873},{"x":0.4556451737880707,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4556451737880707,0.6558823585510254,0.4697580635547638,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5161290168762207,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5161290168762207,"y":0.6720588207244873},{"x":0.47580644488334656,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،بیترت","boundary":[0.47580644488334656,0.6558823585510254,0.5161290168762207,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5524193644523621,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5524193644523621,"y":0.6720588207244873},{"x":0.524193525314331,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"نـیا","boundary":[0.524193525314331,0.6558823585510254,0.5524193644523621,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5766128897666931,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5766128897666931,"y":0.6720588207244873},{"x":0.5584677457809448,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"هـب","boundary":[0.5584677457809448,0.6558823585510254,0.5766128897666931,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6558823585510254},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6720588207244873},{"x":0.5826612710952759,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5826612710952759,0.6558823585510254,0.5887096524238586,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.6558823585510254},{"x":0.6229838728904724,"y":0.6558823585510254},{"x":0.6229838728904724,"y":0.6720588207244873},{"x":0.5947580933570862,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"درـک","boundary":[0.5947580933570862,0.6558823585510254,0.6229838728904724,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.6558823585510254},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6558823585510254},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6720588207244873},{"x":0.6310483813285828,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"دـهاوخ","boundary":[0.6310483813285828,0.6558823585510254,0.6754032373428345,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.6558823585510254},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6558823585510254},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6720588207244873},{"x":0.6814516186714172,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"لوـحتم","boundary":[0.6814516186714172,0.6558823585510254,0.7338709831237793,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.6558823585510254},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6558823585510254},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"حوطـس","boundary":[0.7399193644523621,0.6558823585510254,0.7862903475761414,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.6558823585510254},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6558823585510254},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7943548560142517,"y":0.6720588207244873}]},"confidence":1,"str":"هـمه","boundary":[0.7943548560142517,0.6558823585510254,0.8266128897666931,0.6720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782258093357086,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3125,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3125,"y":0.6926470398902893},{"x":0.2782258093357086,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":".دوـبن","boundary":[0.2782258093357086,0.6764705777168274,0.3125,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.6764705777168274},{"x":0.36693549156188965,"y":0.6764705777168274},{"x":0.36693549156188965,"y":0.6926470398902893},{"x":0.32056450843811035,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"نـکمم","boundary":[0.32056450843811035,0.6764705777168274,0.36693549156188965,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.6764705777168274},{"x":0.40120968222618103,"y":0.6764705777168274},{"x":0.40120968222618103,"y":0.6926470398902893},{"x":0.375,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"مـه","boundary":[0.375,0.6764705777168274,0.40120968222618103,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4233871102333069,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4233871102333069,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4092741906642914,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.4092741906642914,0.6764705777168274,0.4233871102333069,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4334677457809448,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"روـصت","boundary":[0.4334677457809448,0.6764705777168274,0.4717741906642914,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4979838728904724,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4979838728904724,"y":0.6926470398902893},{"x":0.47983869910240173,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"رـت","boundary":[0.47983869910240173,0.6764705777168274,0.4979838728904724,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.5,0.6764705777168274,0.5282257795333862,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5604838728904724,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5604838728904724,"y":0.6926470398902893},{"x":0.538306474685669,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"هـک","boundary":[0.538306474685669,0.6764705777168274,0.5604838728904724,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5685483813285828,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"دـنیرفآ","boundary":[0.5685483813285828,0.6764705777168274,0.6129032373428345,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6149193644523621,0.6764705777168274,0.6350806355476379,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6814516186714172,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6814516186714172,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6431451439857483,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"یـیاه","boundary":[0.6431451439857483,0.6764705777168274,0.6814516186714172,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.6764705777168274},{"x":0.725806474685669,"y":0.6764705777168274},{"x":0.725806474685669,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"تصرف","boundary":[0.6834677457809448,0.6764705777168274,0.725806474685669,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"،یناـسر","boundary":[0.7338709831237793,0.6764705777168274,0.7822580933570862,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8266128897666931,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"تمدخ","boundary":[0.7862903475761414,0.6764705777168274,0.8266128897666931,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6985294222831726},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6985294222831726},{"x":0.21169355511665344,"y":0.7147058844566345},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"لماـش","boundary":[0.1713709682226181,0.6985294222831726,0.21169355511665344,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.6985294222831726},{"x":0.2540322542190552,"y":0.6985294222831726},{"x":0.2540322542190552,"y":0.7147058844566345},{"x":0.2197580635547638,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"مـهم","boundary":[0.2197580635547638,0.6985294222831726,0.2540322542190552,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.6985294222831726},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6985294222831726},{"x":0.3104838728904724,"y":0.7147058844566345},{"x":0.26008063554763794,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"يرواـنف","boundary":[0.26008063554763794,0.6985294222831726,0.3104838728904724,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.6985294222831726},{"x":0.34879031777381897,"y":0.6985294222831726},{"x":0.34879031777381897,"y":0.7147058844566345},{"x":0.31854838132858276,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"دـنچ","boundary":[0.31854838132858276,0.6985294222831726,0.34879031777381897,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4213709533214569,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4213709533214569,"y":0.7147058844566345},{"x":0.35483869910240173,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"يـیارگمه","boundary":[0.35483869910240173,0.6985294222831726,0.4213709533214569,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4536290466785431,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4536290466785431,"y":0.7147058844566345},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"يور","boundary":[0.42741936445236206,0.6985294222831726,0.4536290466785431,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4979838728904724,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4979838728904724,"y":0.7147058844566345},{"x":0.46169355511665344,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"رـگید","boundary":[0.46169355511665344,0.6985294222831726,0.4979838728904724,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5544354915618896,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5544354915618896,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"تکرـش","boundary":[0.5060483813285828,0.6985294222831726,0.5544354915618896,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5907257795333862,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5625,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"دـنچ","boundary":[0.5625,0.6985294222831726,0.5907257795333862,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6048387289047241,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6048387289047241,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5987903475761414,0.6985294222831726,0.6048387289047241,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7147058844566345},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"تفاـسورکیام","boundary":[0.6108871102333069,0.6985294222831726,0.6995967626571655,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.6985294222831726},{"x":0.7540322542190552,"y":0.6985294222831726},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7147058844566345},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"تکرـش","boundary":[0.7056451439857483,0.6985294222831726,0.7540322542190552,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.6985294222831726},{"x":0.774193525314331,"y":0.6985294222831726},{"x":0.774193525314331,"y":0.7147058844566345},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7620967626571655,0.6985294222831726,0.774193525314331,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6985294222831726},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6985294222831726},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7147058844566345},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":1,"str":"اـم","boundary":[0.7802419066429138,0.6985294222831726,0.7983871102333069,0.7147058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7191176414489746},{"x":0.22782258689403534,"y":0.7191176414489746},{"x":0.22782258689403534,"y":0.7352941036224365},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"يموتناوک","boundary":[0.1713709682226181,0.7191176414489746,0.22782258689403534,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.7191176414489746},{"x":0.2842741906642914,"y":0.7191176414489746},{"x":0.2842741906642914,"y":0.7352941036224365},{"x":0.2358870953321457,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"شـنایار","boundary":[0.2358870953321457,0.7191176414489746,0.2842741906642914,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.7191176414489746},{"x":0.2983871102333069,"y":0.7191176414489746},{"x":0.2983871102333069,"y":0.7352941036224365},{"x":0.29233869910240173,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.29233869910240173,0.7191176414489746,0.2983871102333069,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30443549156188965,"y":0.7191176414489746},{"x":0.3608871102333069,"y":0.7191176414489746},{"x":0.3608871102333069,"y":0.7352941036224365},{"x":0.30443549156188965,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"يعونصم","boundary":[0.30443549156188965,0.7191176414489746,0.3608871102333069,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.7191176414489746},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7191176414489746},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7352941036224365},{"x":0.36693549156188965,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"شوـه","boundary":[0.36693549156188965,0.7191176414489746,0.41129031777381897,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.7191176414489746},{"x":0.4717741906642914,"y":0.7191176414489746},{"x":0.4717741906642914,"y":0.7352941036224365},{"x":0.41733869910240173,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"،)هدوزـفا","boundary":[0.41733869910240173,0.7191176414489746,0.4717741906642914,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7352941036224365},{"x":0.47782257199287415,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"تیعقاو","boundary":[0.47782257199287415,0.7191176414489746,0.5221773982048035,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7352941036224365},{"x":0.5282257795333862,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5282257795333862,0.7191176414489746,0.5342742204666138,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5927419066429138,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5927419066429138,"y":0.7352941036224365},{"x":0.5403226017951965,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"يزاـجم","boundary":[0.5403226017951965,0.7191176414489746,0.5927419066429138,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6512096524238586,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6512096524238586,"y":0.7352941036224365},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"تـیعقاو","boundary":[0.5987903475761414,0.7191176414489746,0.6512096524238586,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.7191176414489746},{"x":0.711693525314331,"y":0.7191176414489746},{"x":0.711693525314331,"y":0.7352941036224365},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"بـیکرت(","boundary":[0.6572580933570862,0.7191176414489746,0.711693525314331,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.7191176414489746},{"x":0.7681451439857483,"y":0.7191176414489746},{"x":0.7681451439857483,"y":0.7352941036224365},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"يـبیکرت","boundary":[0.7177419066429138,0.7191176414489746,0.7681451439857483,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.7191176414489746},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7191176414489746},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7352941036224365},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"str":"تـیعقاو","boundary":[0.7762096524238586,0.7191176414489746,0.8266128897666931,0.7352941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7411764860153198},{"x":0.21370968222618103,"y":0.7411764860153198},{"x":0.21370968222618103,"y":0.7573529481887817},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"هـبرجت","boundary":[0.1713709682226181,0.7411764860153198,0.21370968222618103,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.7411764860153198},{"x":0.2540322542190552,"y":0.7411764860153198},{"x":0.2540322542190552,"y":0.7573529481887817},{"x":0.22379031777381897,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"کـی","boundary":[0.22379031777381897,0.7411764860153198,0.2540322542190552,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.7411764860153198},{"x":0.2842741906642914,"y":0.7411764860153198},{"x":0.2842741906642914,"y":0.7573529481887817},{"x":0.2620967626571655,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"هـک","boundary":[0.2620967626571655,0.7411764860153198,0.2842741906642914,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2943548262119293,"y":0.7411764860153198},{"x":0.3427419364452362,"y":0.7411764860153198},{"x":0.3427419364452362,"y":0.7573529481887817},{"x":0.2943548262119293,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"میـشوک","boundary":[0.2943548262119293,0.7411764860153198,0.3427419364452362,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.7411764860153198},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7411764860153198},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7573529481887817},{"x":0.3447580635547638,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.3447580635547638,0.7411764860153198,0.36491936445236206,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3729838728904724,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4233871102333069,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4233871102333069,"y":0.7573529481887817},{"x":0.3729838728904724,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"يـبیکرت","boundary":[0.3729838728904724,0.7411764860153198,0.4233871102333069,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43145161867141724,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4838709533214569,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4838709533214569,"y":0.7573529481887817},{"x":0.43145161867141724,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"تـیعقاو","boundary":[0.43145161867141724,0.7411764860153198,0.4838709533214569,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.7411764860153198},{"x":0.5423387289047241,"y":0.7411764860153198},{"x":0.5423387289047241,"y":0.7573529481887817},{"x":0.49193549156188965,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"يرواـنف","boundary":[0.49193549156188965,0.7411764860153198,0.5423387289047241,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.7411764860153198},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7411764860153198},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7573529481887817},{"x":0.5504032373428345,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5504032373428345,0.7411764860153198,0.5645161271095276,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.7411764860153198},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7411764860153198},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7573529481887817},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"،لاـثم","boundary":[0.5705645084381104,0.7411764860153198,0.6129032373428345,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.7411764860153198},{"x":0.6552419066429138,"y":0.7411764860153198},{"x":0.6552419066429138,"y":0.7573529481887817},{"x":0.6189516186714172,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"يارـب","boundary":[0.6189516186714172,0.7411764860153198,0.6552419066429138,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7036290168762207,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7036290168762207,"y":0.7573529481887817},{"x":0.663306474685669,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":".مـینک","boundary":[0.663306474685669,0.7411764860153198,0.7036290168762207,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.7411764860153198},{"x":0.725806474685669,"y":0.7411764860153198},{"x":0.725806474685669,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.7056451439857483,0.7411764860153198,0.725806474685669,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.7411764860153198},{"x":0.774193525314331,"y":0.7411764860153198},{"x":0.774193525314331,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"يراذگ","boundary":[0.7338709831237793,0.7411764860153198,0.774193525314331,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.7411764860153198},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7411764860153198},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7573529481887817},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"هیامرـس","boundary":[0.7762096524238586,0.7411764860153198,0.8266128897666931,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.7617647051811218},{"x":0.20564515888690948,"y":0.7617647051811218},{"x":0.20564515888690948,"y":0.7779411673545837},{"x":0.1713709682226181,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":".دوـش","boundary":[0.1713709682226181,0.7617647051811218,0.20564515888690948,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20967741310596466,"y":0.7617647051811218},{"x":0.22983871400356293,"y":0.7617647051811218},{"x":0.22983871400356293,"y":0.7779411673545837},{"x":0.20967741310596466,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.20967741310596466,0.7617647051811218,0.22983871400356293,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.7617647051811218},{"x":0.27016130089759827,"y":0.7617647051811218},{"x":0.27016130089759827,"y":0.7779411673545837},{"x":0.2358870953321457,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"لیدبت","boundary":[0.2358870953321457,0.7617647051811218,0.27016130089759827,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782258093357086,"y":0.7617647051811218},{"x":0.2943548262119293,"y":0.7617647051811218},{"x":0.2943548262119293,"y":0.7779411673545837},{"x":0.2782258093357086,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.2782258093357086,0.7617647051811218,0.2943548262119293,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.7617647051811218},{"x":0.3266128897666931,"y":0.7617647051811218},{"x":0.3266128897666931,"y":0.7779411673545837},{"x":0.2963709533214569,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"هنایار","boundary":[0.2963709533214569,0.7617647051811218,0.3266128897666931,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33467742800712585,"y":0.7617647051811218},{"x":0.38306450843811035,"y":0.7617647051811218},{"x":0.38306450843811035,"y":0.7779411673545837},{"x":0.33467742800712585,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"هـحفص","boundary":[0.33467742800712585,0.7617647051811218,0.38306450843811035,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891128897666931,"y":0.7617647051811218},{"x":0.4193548262119293,"y":0.7617647051811218},{"x":0.4193548262119293,"y":0.7779411673545837},{"x":0.3891128897666931,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"کـی","boundary":[0.3891128897666931,0.7617647051811218,0.4193548262119293,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.7617647051811218},{"x":0.4375,"y":0.7617647051811218},{"x":0.4375,"y":0.7779411673545837},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4254032373428345,0.7617647051811218,0.4375,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.7617647051811218},{"x":0.4717741906642914,"y":0.7617647051811218},{"x":0.4717741906642914,"y":0.7779411673545837},{"x":0.44354838132858276,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"امـش","boundary":[0.44354838132858276,0.7617647051811218,0.4717741906642914,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5,"y":0.7779411673545837},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"دید","boundary":[0.47983869910240173,0.7617647051811218,0.5,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5504032373428345,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5504032373428345,"y":0.7779411673545837},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"نادـیم","boundary":[0.5060483813285828,0.7617647051811218,0.5504032373428345,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5745967626571655,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5745967626571655,"y":0.7779411673545837},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"،نآ","boundary":[0.5564516186714172,0.7617647051811218,0.5745967626571655,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7617647051811218},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7779411673545837},{"x":0.5826612710952759,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5826612710952759,0.7617647051811218,0.5947580933570862,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.7617647051811218},{"x":0.6229838728904724,"y":0.7617647051811218},{"x":0.6229838728904724,"y":0.7779411673545837},{"x":0.600806474685669,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"هـک","boundary":[0.600806474685669,0.7617647051811218,0.6229838728904724,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.7617647051811218},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7617647051811218},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6310483813285828,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"مـینک","boundary":[0.6310483813285828,0.7617647051811218,0.6673387289047241,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.7617647051811218},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7617647051811218},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"داـجیا","boundary":[0.6733871102333069,0.7617647051811218,0.7137096524238586,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.7617647051811218},{"x":0.7641128897666931,"y":0.7617647051811218},{"x":0.7641128897666931,"y":0.7779411673545837},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"رـیظنیب","boundary":[0.7197580933570862,0.7617647051811218,0.7641128897666931,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7779411673545837},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":1,"str":"يـشنایار","boundary":[0.7721773982048035,0.7617647051811218,0.8266128897666931,0.7779411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.783823549747467},{"x":0.18346774578094482,"y":0.783823549747467},{"x":0.18346774578094482,"y":0.800000011920929},{"x":0.1713709682226181,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.1713709682226181,0.783823549747467,0.18346774578094482,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895161271095276,"y":0.783823549747467},{"x":0.23185484111309052,"y":0.783823549747467},{"x":0.23185484111309052,"y":0.800000011920929},{"x":0.1895161271095276,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":".دنوـش","boundary":[0.1895161271095276,0.783823549747467,0.23185484111309052,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.783823549747467},{"x":0.2540322542190552,"y":0.783823549747467},{"x":0.2540322542190552,"y":0.800000011920929},{"x":0.2338709682226181,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.2338709682226181,0.783823549747467,0.2540322542190552,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.783823549747467},{"x":0.28830644488334656,"y":0.783823549747467},{"x":0.28830644488334656,"y":0.800000011920929},{"x":0.26008063554763794,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"يکی","boundary":[0.26008063554763794,0.783823549747467,0.28830644488334656,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.783823549747467},{"x":0.32258063554763794,"y":0.783823549747467},{"x":0.32258063554763794,"y":0.800000011920929},{"x":0.29233869910240173,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"امـش","boundary":[0.29233869910240173,0.783823549747467,0.32258063554763794,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3306451737880707,"y":0.783823549747467},{"x":0.3709677457809448,"y":0.783823549747467},{"x":0.3709677457809448,"y":0.800000011920929},{"x":0.3306451737880707,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"فارطا","boundary":[0.3306451737880707,0.783823549747467,0.3709677457809448,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.783823549747467},{"x":0.4354838728904724,"y":0.783823549747467},{"x":0.4354838728904724,"y":0.800000011920929},{"x":0.3770161271095276,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"لاـتیجید","boundary":[0.3770161271095276,0.783823549747467,0.4354838728904724,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.783823549747467},{"x":0.47782257199287415,"y":0.783823549747467},{"x":0.47782257199287415,"y":0.800000011920929},{"x":0.4415322542190552,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"يایند","boundary":[0.4415322542190552,0.783823549747467,0.47782257199287415,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.783823549747467},{"x":0.48991936445236206,"y":0.783823549747467},{"x":0.48991936445236206,"y":0.800000011920929},{"x":0.4838709533214569,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4838709533214569,0.783823549747467,0.48991936445236206,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.783823549747467},{"x":0.5504032373428345,"y":0.783823549747467},{"x":0.5504032373428345,"y":0.800000011920929},{"x":0.4959677457809448,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"يـکیزیف","boundary":[0.4959677457809448,0.783823549747467,0.5504032373428345,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.783823549747467},{"x":0.5987903475761414,"y":0.783823549747467},{"x":0.5987903475761414,"y":0.800000011920929},{"x":0.5564516186714172,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"ياـیند","boundary":[0.5564516186714172,0.783823549747467,0.5987903475761414,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.783823549747467},{"x":0.6612903475761414,"y":0.783823549747467},{"x":0.6612903475761414,"y":0.800000011920929},{"x":0.6048387289047241,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"،يرواـنف","boundary":[0.6048387289047241,0.783823549747467,0.6612903475761414,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.783823549747467},{"x":0.6955645084381104,"y":0.783823549747467},{"x":0.6955645084381104,"y":0.800000011920929},{"x":0.6673387289047241,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"نـیا","boundary":[0.6673387289047241,0.783823549747467,0.6955645084381104,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.783823549747467},{"x":0.7439516186714172,"y":0.783823549747467},{"x":0.7439516186714172,"y":0.800000011920929},{"x":0.7016128897666931,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"کـمک","boundary":[0.7016128897666931,0.783823549747467,0.7439516186714172,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.783823549747467},{"x":0.7641128897666931,"y":0.783823549747467},{"x":0.7641128897666931,"y":0.800000011920929},{"x":0.75,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"اـب","boundary":[0.75,0.783823549747467,0.7641128897666931,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.783823549747467},{"x":0.8084677457809448,"y":0.783823549747467},{"x":0.8084677457809448,"y":0.800000011920929},{"x":0.7701612710952759,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"،عـقاو","boundary":[0.7701612710952759,0.783823549747467,0.8084677457809448,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.783823549747467},{"x":0.8266128897666931,"y":0.783823549747467},{"x":0.8266128897666931,"y":0.800000011920929},{"x":0.8145161271095276,"y":0.800000011920929}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.8145161271095276,0.783823549747467,0.8266128897666931,0.800000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.804411768913269},{"x":0.1875,"y":0.804411768913269},{"x":0.1875,"y":0.820588231086731},{"x":0.1713709682226181,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.1713709682226181,0.804411768913269,0.1875,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.804411768913269},{"x":0.22580644488334656,"y":0.804411768913269},{"x":0.22580644488334656,"y":0.820588231086731},{"x":0.19354838132858276,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"يیاج","boundary":[0.19354838132858276,0.804411768913269,0.22580644488334656,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23185484111309052,"y":0.804411768913269},{"x":0.25604838132858276,"y":0.804411768913269},{"x":0.25604838132858276,"y":0.820588231086731},{"x":0.23185484111309052,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"رـه","boundary":[0.23185484111309052,0.804411768913269,0.25604838132858276,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.804411768913269},{"x":0.27419355511665344,"y":0.804411768913269},{"x":0.27419355511665344,"y":0.820588231086731},{"x":0.2620967626571655,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2620967626571655,0.804411768913269,0.27419355511665344,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.804411768913269},{"x":0.3084677457809448,"y":0.804411768913269},{"x":0.3084677457809448,"y":0.820588231086731},{"x":0.2802419364452362,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"امـش","boundary":[0.2802419364452362,0.804411768913269,0.3084677457809448,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.804411768913269},{"x":0.3709677457809448,"y":0.804411768913269},{"x":0.3709677457809448,"y":0.820588231086731},{"x":0.3165322542190552,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"ناتـسود","boundary":[0.3165322542190552,0.804411768913269,0.3709677457809448,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.804411768913269},{"x":0.38306450843811035,"y":0.804411768913269},{"x":0.38306450843811035,"y":0.820588231086731},{"x":0.3770161271095276,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3770161271095276,0.804411768913269,0.38306450843811035,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891128897666931,"y":0.804411768913269},{"x":0.4516128897666931,"y":0.804411768913269},{"x":0.4516128897666931,"y":0.820588231086731},{"x":0.3891128897666931,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"ناراکـمه","boundary":[0.3891128897666931,0.804411768913269,0.4516128897666931,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.804411768913269},{"x":0.49395161867141724,"y":0.804411768913269},{"x":0.49395161867141724,"y":0.820588231086731},{"x":0.45766130089759827,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"يـتح","boundary":[0.45766130089759827,0.804411768913269,0.49395161867141724,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.804411768913269},{"x":0.5060483813285828,"y":0.804411768913269},{"x":0.5060483813285828,"y":0.820588231086731},{"x":0.5,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5,0.804411768913269,0.5060483813285828,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.804411768913269},{"x":0.5705645084381104,"y":0.804411768913269},{"x":0.5705645084381104,"y":0.820588231086731},{"x":0.5120967626571655,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"يدرـبراک","boundary":[0.5120967626571655,0.804411768913269,0.5705645084381104,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.804411768913269},{"x":0.6129032373428345,"y":0.804411768913269},{"x":0.6129032373428345,"y":0.820588231086731},{"x":0.5786290168762207,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"ياـه","boundary":[0.5786290168762207,0.804411768913269,0.6129032373428345,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.804411768913269},{"x":0.6512096524238586,"y":0.804411768913269},{"x":0.6512096524238586,"y":0.820588231086731},{"x":0.6149193644523621,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"همانرب","boundary":[0.6149193644523621,0.804411768913269,0.6512096524238586,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.804411768913269},{"x":0.6814516186714172,"y":0.804411768913269},{"x":0.6814516186714172,"y":0.820588231086731},{"x":0.6572580933570862,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"،اـه","boundary":[0.6572580933570862,0.804411768913269,0.6814516186714172,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.804411768913269},{"x":0.7076612710952759,"y":0.804411768913269},{"x":0.7076612710952759,"y":0.820588231086731},{"x":0.6834677457809448,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.6834677457809448,0.804411768913269,0.7076612710952759,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.804411768913269},{"x":0.7681451439857483,"y":0.804411768913269},{"x":0.7681451439857483,"y":0.820588231086731},{"x":0.7137096524238586,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"،يـبیکرت","boundary":[0.7137096524238586,0.804411768913269,0.7681451439857483,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.804411768913269},{"x":0.8266128897666931,"y":0.804411768913269},{"x":0.8266128897666931,"y":0.820588231086731},{"x":0.7762096524238586,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"تـیعقاو","boundary":[0.7762096524238586,0.804411768913269,0.8266128897666931,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8264706134796143},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8264706134796143},{"x":0.17943547666072845,"y":0.8426470756530762},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.1713709682226181,0.8264706134796143,0.17943547666072845,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.8264706134796143},{"x":0.22983871400356293,"y":0.8264706134796143},{"x":0.22983871400356293,"y":0.8426470756530762},{"x":0.1854838728904724,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"ناـسنا","boundary":[0.1854838728904724,0.8264706134796143,0.22983871400356293,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.8264706134796143},{"x":0.27620968222618103,"y":0.8264706134796143},{"x":0.27620968222618103,"y":0.8426470756530762},{"x":0.2358870953321457,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"تیلباق","boundary":[0.2358870953321457,0.8264706134796143,0.27620968222618103,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.8264706134796143},{"x":0.28830644488334656,"y":0.8264706134796143},{"x":0.28830644488334656,"y":0.8426470756530762},{"x":0.2822580635547638,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2822580635547638,0.8264706134796143,0.28830644488334656,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2943548262119293,"y":0.8264706134796143},{"x":0.33870968222618103,"y":0.8264706134796143},{"x":0.33870968222618103,"y":0.8426470756530762},{"x":0.2943548262119293,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"دـشخب","boundary":[0.2943548262119293,0.8264706134796143,0.33870968222618103,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3407258093357086,"y":0.8264706134796143},{"x":0.3588709533214569,"y":0.8264706134796143},{"x":0.3588709533214569,"y":0.8426470756530762},{"x":0.3407258093357086,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.3407258093357086,0.8264706134796143,0.3588709533214569,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.8264706134796143},{"x":0.3891128897666931,"y":0.8264706134796143},{"x":0.3891128897666931,"y":0.8426470756530762},{"x":0.36491936445236206,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"اـنغ","boundary":[0.36491936445236206,0.8264706134796143,0.3891128897666931,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.8264706134796143},{"x":0.41532257199287415,"y":0.8264706134796143},{"x":0.41532257199287415,"y":0.8426470756530762},{"x":0.39717742800712585,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.39717742800712585,0.8264706134796143,0.41532257199287415,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.8264706134796143},{"x":0.4516128897666931,"y":0.8264706134796143},{"x":0.4516128897666931,"y":0.8426470756530762},{"x":0.41532257199287415,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"هبرجت","boundary":[0.41532257199287415,0.8264706134796143,0.4516128897666931,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.8264706134796143},{"x":0.4838709533214569,"y":0.8264706134796143},{"x":0.4838709533214569,"y":0.8426470756530762},{"x":0.45967742800712585,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"رـه","boundary":[0.45967742800712585,0.8264706134796143,0.4838709533214569,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5,"y":0.8426470756530762},{"x":0.48991936445236206,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.48991936445236206,0.8264706134796143,0.5,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5705645084381104,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5705645084381104,"y":0.8426470756530762},{"x":0.5080645084381104,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"يـعونصم","boundary":[0.5080645084381104,0.8264706134796143,0.5705645084381104,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6209677457809448,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6209677457809448,"y":0.8426470756530762},{"x":0.5766128897666931,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"شوـه","boundary":[0.5766128897666931,0.8264706134796143,0.6209677457809448,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6794354915618896,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6794354915618896,"y":0.8426470756530762},{"x":0.6270161271095276,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":".دنتـسه","boundary":[0.6270161271095276,0.8264706134796143,0.6794354915618896,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8426470756530762},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"سرتـسد","boundary":[0.6854838728904724,0.8264706134796143,0.7439516186714172,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7620967626571655,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7620967626571655,"y":0.8426470756530762},{"x":0.75,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.75,0.8264706134796143,0.7620967626571655,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.8264706134796143},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8264706134796143},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8426470756530762},{"x":0.7681451439857483,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"دـیهاوخب","boundary":[0.7681451439857483,0.8264706134796143,0.8266128897666931,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8470588326454163},{"x":0.20766128599643707,"y":0.8470588326454163},{"x":0.20766128599643707,"y":0.8632352948188782},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"کمک","boundary":[0.1713709682226181,0.8470588326454163,0.20766128599643707,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21370968222618103,"y":0.8470588326454163},{"x":0.2520161271095276,"y":0.8470588326454163},{"x":0.2520161271095276,"y":0.8632352948188782},{"x":0.21370968222618103,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"نودـب","boundary":[0.21370968222618103,0.8470588326454163,0.2520161271095276,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25806450843811035,"y":0.8470588326454163},{"x":0.2983871102333069,"y":0.8470588326454163},{"x":0.2983871102333069,"y":0.8632352948188782},{"x":0.25806450843811035,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"يـسک","boundary":[0.25806450843811035,0.8470588326454163,0.2983871102333069,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30443549156188965,"y":0.8470588326454163},{"x":0.3125,"y":0.8470588326454163},{"x":0.3125,"y":0.8632352948188782},{"x":0.30443549156188965,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.30443549156188965,0.8470588326454163,0.3125,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.8470588326454163},{"x":0.36491936445236206,"y":0.8470588326454163},{"x":0.36491936445236206,"y":0.8632352948188782},{"x":0.31854838132858276,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"يـتردق","boundary":[0.31854838132858276,0.8470588326454163,0.36491936445236206,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.8470588326454163},{"x":0.41129031777381897,"y":0.8470588326454163},{"x":0.41129031777381897,"y":0.8632352948188782},{"x":0.3709677457809448,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"نـینچ","boundary":[0.3709677457809448,0.8470588326454163,0.41129031777381897,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.8470588326454163},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8470588326454163},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8632352948188782},{"x":0.41733869910240173,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"هـک","boundary":[0.41733869910240173,0.8470588326454163,0.4395161271095276,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.8470588326454163},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8470588326454163},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8632352948188782},{"x":0.44758063554763794,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"درـب","boundary":[0.44758063554763794,0.8470588326454163,0.4717741906642914,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.8470588326454163},{"x":0.49395161867141724,"y":0.8470588326454163},{"x":0.49395161867141724,"y":0.8632352948188782},{"x":0.47379031777381897,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.47379031777381897,0.8470588326454163,0.49395161867141724,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8470588326454163},{"x":0.5262096524238586,"y":0.8470588326454163},{"x":0.5262096524238586,"y":0.8632352948188782},{"x":0.5,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"لااـب","boundary":[0.5,0.8470588326454163,0.5262096524238586,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.8470588326454163},{"x":0.5423387289047241,"y":0.8470588326454163},{"x":0.5423387289047241,"y":0.8632352948188782},{"x":0.5322580933570862,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"وا","boundary":[0.5322580933570862,0.8470588326454163,0.5423387289047241,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.8470588326454163},{"x":0.5665322542190552,"y":0.8470588326454163},{"x":0.5665322542190552,"y":0.8632352948188782},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"هـب","boundary":[0.5483871102333069,0.8470588326454163,0.5665322542190552,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.8470588326454163},{"x":0.6108871102333069,"y":0.8470588326454163},{"x":0.6108871102333069,"y":0.8632352948188782},{"x":0.5725806355476379,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"هـنانیب","boundary":[0.5725806355476379,0.8470588326454163,0.6108871102333069,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.8470588326454163},{"x":0.6411290168762207,"y":0.8470588326454163},{"x":0.6411290168762207,"y":0.8632352948188782},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.6129032373428345,0.8470588326454163,0.6411290168762207,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.8470588326454163},{"x":0.6915322542190552,"y":0.8470588326454163},{"x":0.6915322542190552,"y":0.8632352948188782},{"x":0.649193525314331,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"تردـق","boundary":[0.649193525314331,0.8470588326454163,0.6915322542190552,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.8470588326454163},{"x":0.7036290168762207,"y":0.8470588326454163},{"x":0.7036290168762207,"y":0.8632352948188782},{"x":0.6975806355476379,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6975806355476379,0.8470588326454163,0.7036290168762207,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.8470588326454163},{"x":0.75,"y":0.8470588326454163},{"x":0.75,"y":0.8632352948188782},{"x":0.7096773982048035,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"شـنیب","boundary":[0.7096773982048035,0.8470588326454163,0.75,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.8470588326454163},{"x":0.8064516186714172,"y":0.8470588326454163},{"x":0.8064516186714172,"y":0.8632352948188782},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"ياـطعا","boundary":[0.7580645084381104,0.8470588326454163,0.8064516186714172,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.8470588326454163},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8470588326454163},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8632352948188782},{"x":0.8125,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":"اـب","boundary":[0.8125,0.8470588326454163,0.8266128897666931,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.8691176176071167},{"x":0.21370968222618103,"y":0.8691176176071167},{"x":0.21370968222618103,"y":0.8852941393852234},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"ناـسنا","boundary":[0.1713709682226181,0.8691176176071167,0.21370968222618103,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.8691176176071167},{"x":0.2358870953321457,"y":0.8691176176071167},{"x":0.2358870953321457,"y":0.8852941393852234},{"x":0.22177419066429138,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.22177419066429138,0.8691176176071167,0.2358870953321457,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.8691176176071167},{"x":0.25,"y":0.8691176176071167},{"x":0.25,"y":0.8852941393852234},{"x":0.24193547666072845,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.24193547666072845,0.8691176176071167,0.25,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25806450843811035,"y":0.8691176176071167},{"x":0.30645161867141724,"y":0.8691176176071167},{"x":0.30645161867141724,"y":0.8852941393852234},{"x":0.25806450843811035,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"تـیلباق","boundary":[0.25806450843811035,0.8691176176071167,0.30645161867141724,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3407258093357086,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3407258093357086,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3145161271095276,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"نـیا","boundary":[0.3145161271095276,0.8691176176071167,0.3407258093357086,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.8691176176071167},{"x":0.41330644488334656,"y":0.8691176176071167},{"x":0.41330644488334656,"y":0.8852941393852234},{"x":0.34879031777381897,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"يـموتناوک","boundary":[0.34879031777381897,0.8691176176071167,0.41330644488334656,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8852941393852234},{"x":0.4213709533214569,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"شـنایار","boundary":[0.4213709533214569,0.8691176176071167,0.4717741906642914,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5302419066429138,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5302419066429138,"y":0.8852941393852234},{"x":0.47983869910240173,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"،تـیاهن","boundary":[0.47983869910240173,0.8691176176071167,0.5302419066429138,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5504032373428345,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5504032373428345,"y":0.8852941393852234},{"x":0.538306474685669,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.538306474685669,0.8691176176071167,0.5504032373428345,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.8691176176071167},{"x":0.586693525314331,"y":0.8691176176071167},{"x":0.586693525314331,"y":0.8852941393852234},{"x":0.5584677457809448,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":".دروآ","boundary":[0.5584677457809448,0.8691176176071167,0.586693525314331,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6350806355476379,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6350806355476379,"y":0.8852941393852234},{"x":0.5947580933570862,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"تـسد","boundary":[0.5947580933570862,0.8691176176071167,0.6350806355476379,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6471773982048035,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6471773982048035,"y":0.8852941393852234},{"x":0.6370967626571655,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6370967626571655,0.8691176176071167,0.6471773982048035,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6895161271095276,"y":0.8852941393852234},{"x":0.6552419066429138,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"دـناوت","boundary":[0.6552419066429138,0.8691176176071167,0.6895161271095276,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7177419066429138,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7177419066429138,"y":0.8852941393852234},{"x":0.6935483813285828,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"يمن","boundary":[0.6935483813285828,0.8691176176071167,0.7177419066429138,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7459677457809448,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7459677457809448,"y":0.8852941393852234},{"x":0.725806474685669,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"اـه","boundary":[0.725806474685669,0.8691176176071167,0.7459677457809448,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7903226017951965,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7903226017951965,"y":0.8852941393852234},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"يروانف","boundary":[0.7479838728904724,0.8691176176071167,0.7903226017951965,0.8852941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8852941393852234},{"x":0.8004032373428345,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"str":"نـیا","boundary":[0.8004032373428345,0.8691176176071167,0.8266128897666931,0.8852941393852234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5485293865203857},{"x":0.8266128897666931,"y":0.5485293865203857},{"x":0.8266128897666931,"y":0.8852941393852234},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.5415293865203857,0.8316128897666931,0.8922941393852234],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/dTmnFuOvzofwGKyN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/cKgxsHWEUFUKEyle.jpg","blurred":"/storage/books/3eb86be9abc5cde4/pages/JfmFYLPLkbYpCwrj.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.0003313605667602631,0.0001497404858469963,0.9982583246307989,0.998618598588074]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104838728904724,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8205645084381104,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8185483813285828,"y":0.12352941185235977},{"x":0.8104838728904724,"y":0.12352941185235977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8104838728904724,0.11176470667123795,0.8185483813285828,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.11029411852359772},{"x":0.8024193644523621,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8024193644523621,"y":0.12352941185235977},{"x":0.7762096524238586,"y":0.12205882370471954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.7762096524238586,0.11029411852359772,0.8024193644523621,0.12352941185235977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7661290168762207,"y":0.11029411852359772},{"x":0.7641128897666931,"y":0.12205882370471954},{"x":0.7318548560142517,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7318548560142517,0.10882353037595749,0.7641128897666931,0.12205882370471954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7096773982048035,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7096773982048035,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7056451439857483,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7056451439857483,0.10882353037595749,0.7096773982048035,0.12058823555707932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7177419066429138,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7177419066429138,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7137096524238586,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.7137096524238586,0.10882353037595749,0.7177419066429138,0.12058823555707932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7237903475761414,"y":0.10882353037595749},{"x":0.7237903475761414,"y":0.12058823555707932},{"x":0.7197580933570862,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.7197580933570862,0.10882353037595749,0.7237903475761414,0.12058823555707932]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.10882353037595749},{"x":0.8205645084381104,"y":0.11176470667123795},{"x":0.8185483813285828,"y":0.12352941185235977},{"x":0.7056451439857483,"y":0.12058823555707932}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.7006451439857483,0.10182353037595748,0.8235483813285828,0.13052941185235978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.14852941036224365},{"x":0.8266128897666931,"y":0.16764706373214722},{"x":0.788306474685669,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.788306474685669,0.14852941036224365,0.8266128897666931,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7822580933570862,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7822580933570862,"y":0.16764706373214722},{"x":0.7681451439857483,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7681451439857483,0.14852941036224365,0.7822580933570862,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7620967626571655,"y":0.14852941036224365},{"x":0.7620967626571655,"y":0.16764706373214722},{"x":0.7318548560142517,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7318548560142517,0.14852941036224365,0.7620967626571655,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.14852941036224365},{"x":0.725806474685669,"y":0.14852941036224365},{"x":0.725806474685669,"y":0.16764706373214722},{"x":0.7036290168762207,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7036290168762207,0.14852941036224365,0.725806474685669,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6975806355476379,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6975806355476379,"y":0.16764706373214722},{"x":0.6794354915618896,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6794354915618896,0.14852941036224365,0.6975806355476379,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6713709831237793,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6713709831237793,"y":0.16764706373214722},{"x":0.6370967626571655,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراتر","boundary":[0.6370967626571655,0.14852941036224365,0.6713709831237793,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6290322542190552,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6290322542190552,"y":0.16764706373214722},{"x":0.6209677457809448,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6209677457809448,0.14852941036224365,0.6290322542190552,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6149193644523621,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6149193644523621,"y":0.16764706373214722},{"x":0.5584677457809448,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.5584677457809448,0.14852941036224365,0.6149193644523621,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.14852941036224365},{"x":0.5524193644523621,"y":0.14852941036224365},{"x":0.5524193644523621,"y":0.16764706373214722},{"x":0.5100806355476379,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5100806355476379,0.14852941036224365,0.5524193644523621,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.14852941036224365},{"x":0.5040322542190552,"y":0.14852941036224365},{"x":0.5040322542190552,"y":0.16764706373214722},{"x":0.47580644488334656,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مور","boundary":[0.47580644488334656,0.14852941036224365,0.5040322542190552,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.14852941036224365},{"x":0.4697580635547638,"y":0.14852941036224365},{"x":0.4697580635547638,"y":0.16764706373214722},{"x":0.44758063554763794,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.44758063554763794,0.14852941036224365,0.4697580635547638,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39516130089759827,"y":0.14852941036224365},{"x":0.4395161271095276,"y":0.14852941036224365},{"x":0.4395161271095276,"y":0.16764706373214722},{"x":0.39516130089759827,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بگذارد","boundary":[0.39516130089759827,0.14852941036224365,0.4395161271095276,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.14852941036224365},{"x":0.39516130089759827,"y":0.14852941036224365},{"x":0.39516130089759827,"y":0.16764706373214722},{"x":0.3911290466785431,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3911290466785431,0.14852941036224365,0.39516130089759827,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.14852941036224365},{"x":0.38306450843811035,"y":0.14852941036224365},{"x":0.38306450843811035,"y":0.16764706373214722},{"x":0.3427419364452362,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.3427419364452362,0.14852941036224365,0.38306450843811035,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.14852941036224365},{"x":0.33669355511665344,"y":0.14852941036224365},{"x":0.33669355511665344,"y":0.16764706373214722},{"x":0.3084677457809448,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مور","boundary":[0.3084677457809448,0.14852941036224365,0.33669355511665344,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.14852941036224365},{"x":0.3004032373428345,"y":0.14852941036224365},{"x":0.3004032373428345,"y":0.16764706373214722},{"x":0.28830644488334656,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.28830644488334656,0.14852941036224365,0.3004032373428345,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2520161271095276,"y":0.14852941036224365},{"x":0.2782258093357086,"y":0.14852941036224365},{"x":0.2782258093357086,"y":0.16764706373214722},{"x":0.2520161271095276,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.2520161271095276,0.14852941036224365,0.2782258093357086,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.14852941036224365},{"x":0.24596774578094482,"y":0.14852941036224365},{"x":0.24596774578094482,"y":0.16764706373214722},{"x":0.22177419066429138,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22177419066429138,0.14852941036224365,0.24596774578094482,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.14852941036224365},{"x":0.21572580933570862,"y":0.14852941036224365},{"x":0.21572580933570862,"y":0.16764706373214722},{"x":0.1733870953321457,"y":0.16764706373214722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.1733870953321457,0.14852941036224365,0.21572580933570862,0.16764706373214722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.17058824002742767},{"x":0.8286290168762207,"y":0.17058824002742767},{"x":0.8286290168762207,"y":0.1882352977991104},{"x":0.7822580933570862,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.7822580933570862,0.17058824002742767,0.8286290168762207,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7782257795333862,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7782257795333862,"y":0.1882352977991104},{"x":0.7600806355476379,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7600806355476379,0.17058824002742767,0.7782257795333862,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7560483813285828,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7560483813285828,"y":0.1882352977991104},{"x":0.7197580933570862,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7197580933570862,0.17058824002742767,0.7560483813285828,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7137096524238586,"y":0.17058824002742767},{"x":0.7137096524238586,"y":0.1882352977991104},{"x":0.6895161271095276,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6895161271095276,0.17058824002742767,0.7137096524238586,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6834677457809448,"y":0.17058824002742767},{"x":0.6834677457809448,"y":0.1882352977991104},{"x":0.6713709831237793,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6713709831237793,0.17058824002742767,0.6834677457809448,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.17058824002742767},{"x":0.663306474685669,"y":0.17058824002742767},{"x":0.663306474685669,"y":0.1882352977991104},{"x":0.6310483813285828,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6310483813285828,0.17058824002742767,0.663306474685669,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.17058824002742767},{"x":0.625,"y":0.17058824002742767},{"x":0.625,"y":0.1882352977991104},{"x":0.5947580933570862,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5947580933570862,0.17058824002742767,0.625,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5887096524238586,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5887096524238586,"y":0.1882352977991104},{"x":0.5665322542190552,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5665322542190552,0.17058824002742767,0.5887096524238586,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5604838728904724,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5604838728904724,"y":0.1882352977991104},{"x":0.5221773982048035,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5221773982048035,0.17058824002742767,0.5604838728904724,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5161290168762207,"y":0.17058824002742767},{"x":0.5161290168762207,"y":0.1882352977991104},{"x":0.41532257199287415,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانزیستورهای","boundary":[0.41532257199287415,0.17058824002742767,0.5161290168762207,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38508063554763794,"y":0.17058824002742767},{"x":0.4092741906642914,"y":0.17058824002742767},{"x":0.4092741906642914,"y":0.1882352977991104},{"x":0.38508063554763794,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.38508063554763794,0.17058824002742767,0.4092741906642914,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3407258093357086,"y":0.17058824002742767},{"x":0.3770161271095276,"y":0.17058824002742767},{"x":0.3770161271095276,"y":0.1882352977991104},{"x":0.3407258093357086,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چیپ","boundary":[0.3407258093357086,0.17058824002742767,0.3770161271095276,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.17058824002742767},{"x":0.33467742800712585,"y":0.17058824002742767},{"x":0.33467742800712585,"y":0.1882352977991104},{"x":0.29233869910240173,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.29233869910240173,0.17058824002742767,0.33467742800712585,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.17058824002742767},{"x":0.2963709533214569,"y":0.17058824002742767},{"x":0.2963709533214569,"y":0.1882352977991104},{"x":0.2842741906642914,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2842741906642914,0.17058824002742767,0.2963709533214569,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.17058824002742767},{"x":0.27217742800712585,"y":0.17058824002742767},{"x":0.27217742800712585,"y":0.1882352977991104},{"x":0.2620967626571655,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2620967626571655,0.17058824002742767,0.27217742800712585,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.17058824002742767},{"x":0.25604838132858276,"y":0.17058824002742767},{"x":0.25604838132858276,"y":0.1882352977991104},{"x":0.24395161867141724,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.24395161867141724,0.17058824002742767,0.25604838132858276,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2036290317773819,"y":0.17058824002742767},{"x":0.2358870953321457,"y":0.17058824002742767},{"x":0.2358870953321457,"y":0.1882352977991104},{"x":0.2036290317773819,"y":0.1882352977991104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.2036290317773819,0.17058824002742767,0.2358870953321457,0.1882352977991104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[