فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی

توضیحات

فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این درس در آشنا کردن دانشجویان فوق الذکر با مفاهیم پیشرفته تر تجهیزات پزشکی، اهمیت این درس به حدی است که یکی از دروس مورد ارزیابی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-5151
-7373
-9292
-111111
-136136
-151151
-175175
-205205
-224224

{"toc":[{"page":6,"title":"مقدمه نویسندگان"},{"page":8,"title":"مقدمه مترجمین"},{"page":10,"title":"فهرست مطالب"},{"page":18,"title":"فصل 1"},{"page":18,"title":"چشم و بینایی","children":[{"page":18,"title":"1-1 مقدمه"},{"page":21,"title":"1-2 تشکیل یک تصویر واقعی","children":[{"page":21,"title":"1-2-1 محل قرارگیری تصویر تشکیل شده به وسیله عدسی محدب"},{"page":23,"title":"1-2-2 توان یک عدسی"}]},{"page":25,"title":"1-3 ساختار چشم"},{"page":29,"title":"1-4 تطابق چشم","children":[{"page":30,"title":"1-4-1 عمق میدان و عمق کانون"}]},{"page":32,"title":"1-5 قدرت تفکیک چشم"},{"page":37,"title":"1-6 پاسخ چشم به تغییرات طول موج و شدت"},{"page":40,"title":"1-7 عیوب چشم","children":[{"page":40,"title":"1-7-1 نزدیک‌بینی"},{"page":43,"title":"1-7-2 دور بینی"},{"page":44,"title":"1-7-3 آستیگماتیسم"},{"page":47,"title":"1-7-4 پیرچشمی"},{"page":48,"title":"1-7-5 کوررنگی"}]},{"page":49,"title":"1-8 پرسشها"}]},{"page":51,"title":"فصل 2"},{"page":51,"title":"گوش و شنوایی","children":[{"page":51,"title":"2-1 مقدمه"},{"page":52,"title":"2-2 ساختار گوش‬","children":[{"page":53,"title":"2-2-1 گوش بیرونی"},{"page":54,"title":"2-2-2 گوش میانی"},{"page":55,"title":"2-2-3 گوش درونی"}]},{"page":57,"title":"2-3 پاسخ گوش","children":[{"page":57,"title":"2-3-1 پاسخ فرکانسی"},{"page":60,"title":"2-3-2 پاسخ شدت"},{"page":66,"title":"2-3-3 بلندی صدا و حساسیت"}]},{"page":68,"title":"2-4 اثر نویز"},{"page":70,"title":"2-5 پرسش‌ها"}]},{"page":73,"title":"فصل 3"},{"page":73,"title":"سیستم قلبی-عروقی","children":[{"page":73,"title":"3-1 پتانسیلهای زیستی","children":[{"page":74,"title":"3-1-1 سلولهای عصبی"},{"page":76,"title":"3-1-2 پتانسیلهای استراحت و عمل"}]},{"page":79,"title":"3-2 قلب","children":[{"page":79,"title":"3-2-1 کار قلب"},{"page":81,"title":"3-2-2 الکتروکاردیوگرام (ECG)"},{"page":83,"title":"3-2-3 ضربان ساز مصنوعی"},{"page":84,"title":"3-2-4 دفیبریلاتور"}]},{"page":85,"title":"3-3 فشار خون","children":[{"page":88,"title":"3-3-1 اسفیگمومانومتر"}]},{"page":90,"title":"3-4 پرسش‌ها"}]},{"page":92,"title":"فصل 4"},{"page":92,"title":"مکانیک بدن","children":[{"page":93,"title":"4-1 ساختار بدن انسان"},{"page":95,"title":"4-2 سیستم‌های اهرم در بدن"},{"page":98,"title":"4-3 خم شدن و بلند كردن"},{"page":103,"title":"4-4 نیروهای درگیر در راه رفتن و دویدن"},{"page":104,"title":"4-5 نیازمندی‌های انرژی بدن"},{"page":108,"title":"4-6 پرسش‌ها"}]},{"page":111,"title":"فصل 5"},{"page":111,"title":"تابش یونیزان","children":[{"page":111,"title":"5-1 مقدمه"},{"page":113,"title":"5-2 پرتو الکترومغناطیس","children":[{"page":113,"title":"5-2-1 فوتون"}]},{"page":114,"title":"5-3 مکانیسمهای تضعیف","children":[{"page":115,"title":"5-3-1 پراکندگی ساده"},{"page":115,"title":"5-3-2 اثر فوتوالکتریک"},{"page":116,"title":"5-3-3 پراکندگی کامپتون"},{"page":116,"title":"5-3-4 تولید زوج"},{"page":116,"title":"5-3-5 ضرایب تضعیف"}]},{"page":121,"title":"5-4 اثرات بیولوژیکی پرتوها"},{"page":123,"title":"5-5 اندازه‌گیری پرتوها","children":[{"page":124,"title":"5-5-1 پرتودهی"},{"page":125,"title":"5-5-2 دوز جذبی"},{"page":126,"title":"5-5-3 دوز معادل"},{"page":127,"title":"5-5-4 نرخ دوز"}]},{"page":128,"title":"5-6 سطوح پرتو و حفاظت","children":[{"page":128,"title":"5-6-1 تابش زمینه"},{"page":130,"title":"5-6-2 حفاظت رادیولوژیکی"},{"page":132,"title":"5-6-3 مانیتورینگ پرتو"}]},{"page":133,"title":"5-7 پرسشها"}]},{"page":136,"title":"فصل 6"},{"page":136,"title":"اشعه ایکس","children":[{"page":136,"title":"6-1 اشعه ایکس در پزشکی"},{"page":137,"title":"6-2 تولید اشعه ایکس"},{"page":139,"title":"6-3 انرژی اشعه ایکس تولید شده","children":[{"page":140,"title":"6-3-1 طیف اشعه ایکس"}]},{"page":142,"title":"6-4 استفاده از اشعه ایکس در تصویربرداری","children":[{"page":142,"title":"6-4-1 فیلترها"},{"page":144,"title":"6-4-2 تأثیر عدد اتمی ماده جاذب روی یک تصویر اشعه ایکس"},{"page":146,"title":"6-4-3 اثر انرژی فوتونهای اشعه ایکس"}]},{"page":146,"title":"6-5 استفاده از اشعه ایکس در درمان","children":[{"page":147,"title":"6-5-1 کاهش آسیب به سلولهای سالم"}]},{"page":148,"title":"6-6 پرسشها"}]},{"page":151,"title":"فصل7"},{"page":151,"title":"رادیوایزوتوپها","children":[{"page":152,"title":"7-1 مقدمه"},{"page":153,"title":"7-2 واپاشی رادیواکتیو","children":[{"page":156,"title":"7-2-1 نیمهعمر بیولوژیکی"}]},{"page":158,"title":"7-3 انتخاب رادیوایزوتوپها برای استفاده در پزشکی","children":[{"page":160,"title":"7-3-1 مناسب بودن شیمیایی"},{"page":160,"title":"7-3-2 رفتار بیولوژیکی"},{"page":161,"title":"7-3-3 خواص فیزیکی"}]},{"page":162,"title":"7-4 تولید رادیوایزوتوپها","children":[{"page":163,"title":"7-4-1 روشهای رآکتور هستهای"},{"page":163,"title":"7-4-2 روشهای شتابدهنده"},{"page":165,"title":"7-4-3 ژنراتور تکنسیم"}]},{"page":168,"title":"7-5 مثالهایی از مصارف رادیوایزوتوپ","children":[{"page":168,"title":"7-5-1 تشخیص","children":[{"page":168,"title":"7-5-1-1 تیروئید"},{"page":169,"title":"7-5-1-2 عملکرد ریه"},{"page":169,"title":"7-5-1-3 سرطان استخوان"},{"page":170,"title":"7-5-1-4 مایعات بدن"}]},{"page":171,"title":"7-5-2- درمان"}]},{"page":171,"title":"7-6 پرسشها"}]},{"page":175,"title":"فصل 8"},{"page":175,"title":"آشکارسازها","children":[{"page":176,"title":"8-1 مقدمه"},{"page":177,"title":"8-2 فیلم بج","children":[{"page":177,"title":"8-2-1 تأثیر پرتو یونیزان روی فیلم عکاسی"},{"page":179,"title":"8-2-2 ساختار فیلمبج"}]},{"page":181,"title":"8-3 دوزیمتر ترمولومینسانس"},{"page":182,"title":"8-4 شمارنده سینتلاسیون","children":[{"page":182,"title":"8-4-1 سینتیلاتورها"},{"page":183,"title":"8-4-2 فوتوکاتد"},{"page":184,"title":"8-4-3 تیوبهای چند برابر کننده (PMT)"},{"page":186,"title":"8-4-4 کلیماتور"},{"page":186,"title":"8-4-5 استفاده از شمارنده سینتیلاسیون"}]},{"page":188,"title":"8-5 اسکنر خطی"},{"page":189,"title":"8-6 دوربین گاما"},{"page":191,"title":"8-7 تصویربرداری تشدید مغناطیسی","children":[{"page":192,"title":"8-7-1 تشدید مغناطیسی هستهای"},{"page":195,"title":"8-7-2 اسکنر MRI"}]},{"page":196,"title":"8-8 فلوروسکوپی","children":[{"page":198,"title":"8-8-1 صفحات تشدیدکننده"}]},{"page":198,"title":"8-9 اسکنر توموگرافی کامپیوتری(CT-Scanner)"},{"page":201,"title":"8-10 پرسشها"}]},{"page":205,"title":"فصل 9"},{"page":205,"title":"اولتراسوند","children":[{"page":205,"title":"9-1 مقدمه"},{"page":206,"title":"9-2 ایجاد اولتراسوند"},{"page":208,"title":"9-3 تشخیص اولتراسوند"},{"page":210,"title":"9-4 بازتاب امواج اولتراسوند","children":[{"page":212,"title":"9-4-1 اندازه‌گیری پالس اکو"}]},{"page":214,"title":"9-5 اسکنهای اولتراسوند","children":[{"page":214,"title":"9-5-1 اسکن A"},{"page":216,"title":"9-5-2 اسکن‌های B"}]},{"page":218,"title":"9-6 داپلر"},{"page":222,"title":"9-7 پرسشها"}]},{"page":224,"title":"فصل 10"},{"page":224,"title":"لیزرها و آندوسکوپها","children":[{"page":224,"title":"10-1 لیزر"},{"page":227,"title":"10-2 کاربرد لیزرها در پزشکی","children":[{"page":227,"title":"10-2-1 به عنوان چاقوی جراحی"},{"page":228,"title":"10-2-2 در درمان"}]},{"page":230,"title":"10-3 انتقال نور از طریق فیبر شیشهای"},{"page":234,"title":"10-4 آندوسکوپ"},{"page":238,"title":"10-5 پرسشها"}]}],"pages_count":240,"version":"5.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4027659e56ccd296","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/22503785e41cba8152e1899ce8526a9f.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/0ea94e9dae5e41330ebb667466c3ce59.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/548b7c3ef3dd12f5825601f5a679e172.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/a7a5b7cb2c136554898d6b031c102199.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/d5efd3cefa887b32d3f6a26db13ff35a.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/d480d494189ea03493acb4b87a8647c6.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.33921,0.17841,0.343,0.19677]},"elements":[{"words":[{"str":"فيزيك","boundary":[0.5161116897953697,0.17841005047505934,0.6514700446893584,0.2211653948931116],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.34887940593394035,0.17841005047505934,0.5023823124222977,0.2211653948931116],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفين","boundary":[0.47721128322301,0.26406865025608667,0.5329978764154429,0.2806719756717636],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.46732320822553003,0.26406865025608667,0.4720206310271832,0.2806719756717636],"dir":"ltr"},{"str":"مايك","boundary":[0.5093578844796882,0.291270833487975,0.5597470582305702,0.3102969617540083],"dir":"rtl"},{"str":"كراندل","boundary":[0.4402954873828165,0.291270833487975,0.5035981989852492,0.3102969617540083],"dir":"rtl"},{"str":"كوين","boundary":[0.5148753402103424,0.3214082206613717,0.5622662477739323,0.34043434892740493],"dir":"rtl"},{"str":"پروكتور","boundary":[0.43784627532677006,0.3214082206613717,0.5090672087631466,0.34043434892740493],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.46691979436174863,0.38235843647936457,0.5413058331373274,0.39896176189504157],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.5387923792883303,0.409560619711253,0.5822645475622458,0.42858674797728624],"dir":"rtl"},{"str":"سامان","boundary":[0.4760817848862605,0.409560619711253,0.5329923221665939,0.42858674797728624],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.4178120694869124,0.409560619711253,0.47032209939182157,0.42858674797728624],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.5303249218776251,0.43676743059679335,0.5677464265313665,0.4498078106442993],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4769947582406505,0.43676743059679335,0.5264750411612513,0.4498078106442993],"dir":"rtl"},{"str":"آريزونا","boundary":[0.4324453479385774,0.43676743059679335,0.4730175934948423,0.4498078106442993],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5327441954235409,0.48238722303666864,0.6035964013306004,0.5014133513027019],"dir":"rtl"},{"str":"حسين","boundary":[0.4657003796915427,0.48238722303666864,0.5269737441618226,0.5014133513027019],"dir":"rtl"},{"str":"اصليان","boundary":[0.3965572393400761,0.48238722303666864,0.4598007392224725,0.5014133513027019],"dir":"rtl"},{"str":"فارغالتحصيل","boundary":[0.5486756157387184,0.509594033922209,0.62926669802762,0.522634413969715],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسي","boundary":[0.4796286415107019,0.509594033922209,0.5448497160713686,0.522634413969715],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.4218712072847014,0.509594033922209,0.4756920600786264,0.522634413969715],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.3709760424716911,0.509594033922209,0.41801579248009135,0.522634413969715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6500970061489869,0.5298327037559383,0.6569961694835522,0.5428730838034442],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسي","boundary":[0.5810500319209705,0.5298327037559383,0.6462674170894795,0.5428730838034442],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5455765263264004,0.5298327037559383,0.5772167534693056,0.5428730838034442],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.48770841033567425,0.5298327037559383,0.5416325661100098,0.5428730838034442],"dir":"rtl"},{"str":"هستهاي","boundary":[0.4322752931689124,0.5298327037559383,0.48377182890359877,0.5428730838034442],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.42259063875541825,0.5301319702902315,0.4279955982661874,0.5431723503377375],"dir":"ltr"},{"str":"پرتو","boundary":[0.39617459090756363,0.5298327037559383,0.42259063875541825,0.5428730838034442],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.34526097913376574,0.5298327037559383,0.39213470649507753,0.5428730838034442],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.33921037599543036,0.5301319702902315,0.3452425321729781,0.5431723503377375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33921,0.17841,0.657,0.54317],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نش","boundary":[0.5314337555861698,0.7445614083840557,0.5492564833170929,0.7635875366500889],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.49063149759752683,0.7445614083840557,0.5004660260071905,0.7635875366500889],"dir":"rtl"},{"str":"ازاده","boundary":[0.45093273075501483,0.7445614083840557,0.48333769026578394,0.7635875366500889],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.5172498571956587,0.7647291043460511,0.5569540069218104,0.7837552326120844],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5136002620879674,0.7647291043460511,0.5172444743120189,0.7837552326120844],"dir":"ltr"},{"str":"اش","boundary":[0.491842646416451,0.7647291043460511,0.5082927388192601,0.7837552326120844],"dir":"rtl"},{"str":"راقي","boundary":[0.4614024394341587,0.7647291043460511,0.4844357985282752,0.7837552326120844],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4539471455932259,0.7647291043460511,0.45400097442962256,0.7837552326120844],"dir":"rtl"},{"str":"1393","boundary":[0.48113302644400385,0.7866226047543051,0.5190694129901549,0.8032259301699821],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45093,0.74456,0.55695,0.80323],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/46b6030841a2a152dbd068f95b02f929.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/258f57b65c87e828b0c604d3224593e5.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21572,0.10104,0.2094,0.16778]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7415073418231914,0.10381399012767223,0.7906030711333625,0.11329142480700714],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7611491213332886,0.11970472646971497,0.7900541984476328,0.1291821611490499],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7520861194180303,0.11970472646971497,0.7571002654480695,0.1291821611490499],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7331423003259298,0.11970472646971497,0.7486164376197035,0.1291821611490499],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6921174691710628,0.11970472646971497,0.7296176506165787,0.1291821611490499],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7405026376801854,0.13552420390439424,0.7900649238936862,0.14500163858372916],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7168128087093847,0.13552420390439424,0.7369565370787272,0.14500163858372916],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7405026376801854,0.15134368133907364,0.7900649238936862,0.16082111601840854],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.7024004905749134,0.15134368133907364,0.7370570881354793,0.16082111601840854],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.760451967339807,0.16716315877375304,0.7901292765700076,0.17664059345308794],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7534133933671583,0.18305389511579578,0.7900743086589831,0.19253132979513068],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7106724908437215,0.18305389511579578,0.749813665535432,0.19253132979513068],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6734685998454352,0.18305389511579578,0.7071532038573972,0.19253132979513068],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7459458015523671,0.19887337255047505,0.7901198918047108,0.20835080722980995],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7555182621551695,0.21469284998515442,0.7902150801384361,0.22417028466448932],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.756724874836195,0.2305835863271972,0.7900944188703336,0.2400610210065321],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.721853768354558,0.2305835863271972,0.7532551930378683,0.2400610210065321],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.756724874836195,0.24640306376187643,0.7900944188703336,0.25588049844121136],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.721853768354558,0.24640306376187643,0.7532551930378683,0.25588049844121136],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.756724874836195,0.26222254119655586,0.7900944188703336,0.27169997587589073],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.721853768354558,0.26222254119655586,0.7532551930378683,0.27169997587589073],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.756724874836195,0.2781132775385986,0.7900944188703336,0.2875907122179335],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.721853768354558,0.2781132775385986,0.7532551930378683,0.2875907122179335],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7735772319478511,0.293932754973278,0.7901239138469808,0.3034101896526129],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7452486475588856,0.293932754973278,0.7701075501495245,0.3034101896526129],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.712683511978764,0.293932754973278,0.7417226571687778,0.3034101896526129],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7735638251402842,0.30975223240795724,0.7901105070394139,0.31922966708729217],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7452352407513188,0.30975223240795724,0.7700941433419575,0.31922966708729217],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.7115707469507072,0.30975223240795724,0.741796394610396,0.31922966708729217],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7595403044252546,0.3255717098426366,0.7900743086589832,0.33504914452197154],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.7014754208527939,0.3255717098426366,0.7560773260307112,0.33504914452197154],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6796089177110983,0.3255717098426366,0.6980231679043042,0.33504914452197154],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67347,0.10381,0.7906,0.33505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"كراندل،","boundary":[0.6029060515439669,0.10431652547877081,0.6376204092604415,0.11379396015810574],"dir":"rtl"},{"str":"مايك","boundary":[0.5745774671550015,0.10431652547877081,0.6001067101239878,0.11379396015810574],"dir":"rtl"},{"str":"Crundell,","boundary":[0.48667235643963574,0.10104477434679338,0.5391021356697663,0.11052220902612829],"dir":"ltr"},{"str":"Mike","boundary":[0.5434482425037012,0.10104477434679338,0.5705346191324216,0.11052220902612829],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيك","boundary":[0.6059283290212022,0.12020726182081357,0.6376159739256073,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.5688316924834514,0.12020726182081357,0.603019051779174,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5644992372568126,0.12020726182081357,0.5688323174624509,0.1296846965001485],"dir":"ltr"},{"str":"مولفين","boundary":[0.5296120426060952,0.12020726182081357,0.5615470582305702,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"مايك","boundary":[0.5013907126776653,0.12020726182081357,0.5267134908101206,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"كراندل،","boundary":[0.46378461745237054,0.12020726182081357,0.4984988642854743,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"كوين","boundary":[0.4371721044319747,0.12020726182081357,0.4609236047175833,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"پروكتور؛","boundary":[0.3955439669365948,0.12020726182081357,0.4341716608984913,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.3501887369376029,0.12020726182081357,0.39266150330970057,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"سامان","boundary":[0.3187363663855381,0.12020726182081357,0.347339790329626,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه،","boundary":[0.2864795873794563,0.12020726182081357,0.3157962534861059,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"حسين","boundary":[0.2529089412318134,0.12020726182081357,0.28356494741440136,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":"اصليان","boundary":[0.21844003897718484,0.12020726182081357,0.24993531131346386,0.1296846965001485],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21571845704109402,0.12020726182081357,0.218413225362051,0.1296846965001485],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6110681764725648,0.13602673925549283,0.6375504519337387,0.14550417393482773],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6083485702765364,0.13602673925549283,0.6110728335741407,0.14550417393482773],"dir":"ltr"},{"str":"بابازاده","boundary":[0.5744802930009072,0.13602673925549283,0.6054687880111556,0.14550417393482773],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5395019320587345,0.13602673925549283,0.5421967003796915,0.14550417393482773],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.5421162595342899,0.13602673925549283,0.5684579550418333,0.14550417393482773],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5713565068378079,0.13602673925549283,0.5745071066160411,0.14550417393482773],"dir":"ltr"},{"str":"222","boundary":[0.599580558448977,0.1518462166901722,0.6192443231074226,0.16132365136950713],"dir":"ltr"},{"str":"،18","boundary":[0.6221576223917208,0.1518462166901722,0.6375513188400928,0.16132365136950713],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5841627297469844,0.1518462166901722,0.5967383152447834,0.16132365136950713],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.5788295016968517,0.1518462166901722,0.584243170592386,0.16132365136950713],"dir":"ltr"},{"str":"مصور،","boundary":[0.5480850105843218,0.1518462166901722,0.5758706192668257,0.16132365136950713],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5141121602096704,0.1518462166901722,0.5451422163233763,0.16132365136950713],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.4832630959981184,0.1518462166901722,0.5111814320755351,0.16132365136950713],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48054151406202755,0.1518462166901722,0.4832362823829845,0.16132365136950713],"dir":"ltr"},{"str":"978-964-6772-51-9","boundary":[0.522663888982225,0.16389513064133016,0.6376004502536878,0.17337256532066506],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6202412553341622,0.18355643046689435,0.6376159739256073,0.19303386514622928],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6101599408622023,0.1993759079015736,0.6375578105574409,0.2088533425809085],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5829441215012936,0.1993759079015736,0.6071863109438527,0.2088533425809085],"dir":"rtl"},{"str":"Medical","boundary":[0.4410061489869292,0.1961041567695962,0.4852011106298424,0.2055815914489311],"dir":"ltr"},{"str":"physics,","boundary":[0.48943357197017545,0.1961041567695962,0.5362990558112967,0.2055815914489311],"dir":"ltr"},{"str":"c2003.","boundary":[0.5406334766976916,0.1961041567695962,0.5802934948422432,0.2055815914489311],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5802224387621384,0.1993759079015736,0.5829038002755283,0.2088533425809085],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيك","boundary":[0.6059213736097577,0.21519538533625301,0.6376159739256073,0.22467282001558792],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.5687308894190383,0.21519538533625301,0.6030858338093478,0.22467282001558792],"dir":"rtl"},{"str":"پراكتور،","boundary":[0.6013915863042236,0.23108612167829576,0.6375638587413056,0.24056355635763066],"dir":"rtl"},{"str":"كوين","boundary":[0.5747790732838278,0.23108612167829576,0.5985305735694365,0.24056355635763066],"dir":"rtl"},{"str":"Proctor","boundary":[0.5547192634656093,0.24327755344418056,0.5969171902825846,0.25275498812351543],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.597051258358254,0.24327755344418056,0.6010800040321225,0.25275498812351543],"dir":"ltr"},{"str":"Kevin","boundary":[0.6053360071504819,0.24327755344418056,0.6374499915997447,0.25275498812351543],"dir":"ltr"},{"str":"پروانه،","boundary":[0.6082399448943248,0.2627250765476544,0.6375638587413056,0.2722025112269893],"dir":"rtl"},{"str":"سامان،","boundary":[0.5737710426396961,0.2627250765476544,0.6054137898592116,0.2722025112269893],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5341539262793588,0.2627250765476544,0.5342477739323274,0.2722025112269893],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5311373945767951,0.2627250765476544,0.5342879943550283,0.2722025112269893],"dir":"ltr"},{"str":"1358","boundary":[0.5437263868821611,0.2627250765476544,0.5708590840361546,0.2722025112269893],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.49787510500319204,0.2627250765476544,0.5283085581801686,0.2722025112269893],"dir":"rtl"},{"str":"اصليان،","boundary":[0.602903128255099,0.27861581288969717,0.6375594234064715,0.2880932475690321],"dir":"rtl"},{"str":"حسين،","boundary":[0.5662102079903228,0.27861581288969717,0.5999216256174187,0.2880932475690321],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5249842747219515,0.27861581288969717,0.5281348745001847,0.2880932475690321],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5280008064245152,0.27861581288969717,0.5346371761701555,0.2880932475690321],"dir":"ltr"},{"str":"1364","boundary":[0.5376805214878532,0.27861581288969717,0.5633062934713214,0.2880932475690321],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.4917219851483484,0.27861581288969717,0.522155438325325,0.2880932475690321],"dir":"rtl"},{"str":"1393","boundary":[0.611269782601391,0.29443517155953086,0.6376114781089345,0.30391260623886573],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.5860783911830919,0.29443517155953086,0.5960530560129027,0.30391260623886573],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.5682339303114814,0.29443517155953086,0.5832066530022512,0.30391260623886573],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.5539154598299788,0.29443517155953086,0.5653380598770202,0.30391260623886573],"dir":"rtl"},{"str":"895","boundary":[0.522476496085481,0.29443517155953086,0.5437530996942307,0.30391260623886573],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5495904237088806,0.29443517155953086,0.5539235039145188,0.30391260623886573],"dir":"ltr"},{"str":"610","boundary":[0.5977621719700279,0.3102547677590558,0.613696162763348,0.31973220243839073],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6137766036087496,0.3102547677590558,0.6180198582036893,0.31973220243839073],"dir":"ltr"},{"str":"153","boundary":[0.618100299049091,0.3102547677590558,0.6374932461946843,0.31973220243839073],"dir":"ltr"},{"str":"3581845","boundary":[0.5849601827895567,0.3260742451937352,0.6337395114411477,0.3355516798730701],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21572,0.10104,0.63762,0.33555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.10401169184233965,0.6534508249050771,0.1147005279468527],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.11990242818438239,0.6534508249050771,0.13059126428889545],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.13572190561906178,0.6534508249050771,0.14641074172357485],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.15154138305374104,0.6534508249050771,0.1622302191582541],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.16736086048842044,0.6534508249050771,0.17804969659293352],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.1832515968304632,0.6534508249050771,0.19394043293497626],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.19907107426514245,0.6534508249050771,0.20975991036965552],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.21489055169982185,0.6534508249050771,0.2255793878043349],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.2307812880418646,0.6534508249050771,0.24147012414637767],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.246600765476544,0.6534508249050771,0.25728960158105707],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.26242024291122323,0.6534508249050771,0.27310907901573633],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.278310979253266,0.6534508249050771,0.2889998153577791],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.2941304566879454,0.6534508249050771,0.30481929279245845],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.3099498153577791,0.6534508249050771,0.32063865146229215],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509861899801754,0.32576941155730404,0.6534508249050771,0.3364582476618171],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65099,0.10401,0.65345,0.33646],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فيزيك","boundary":[0.5047290077618358,0.6485342084508611,0.5603347501764052,0.6651375338665381],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.43990457309902214,0.6485342084508611,0.49972625247807523,0.6651375338665381],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفين","boundary":[0.5750793656127146,0.6753801175586401,0.6189646853264338,0.6884204976061461],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5674238768858573,0.6753801175586401,0.5711132690433789,0.6884204976061461],"dir":"ltr"},{"str":"مايك","boundary":[0.5326513558012164,0.6753801175586401,0.567457081415275,0.6884204976061461],"dir":"rtl"},{"str":"كراندل","boundary":[0.48457857598871,0.6753801175586401,0.528065441349417,0.6884204976061461],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.47127278317260846,0.6753801175586401,0.47634016330096435,0.6884204976061461],"dir":"ltr"},{"str":"كوين","boundary":[0.4348824636268943,0.6753801175586401,0.4675335842209603,0.6884204976061461],"dir":"rtl"},{"str":"پروكتور","boundary":[0.38125714861731796,0.6753801175586401,0.4303629582339303,0.6884204976061461],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.5699695574745471,0.696049119933937,0.62836341184772,0.709089499981443],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5638267195322737,0.6929687885985747,0.5699695574745471,0.7060091686460807],"dir":"ltr"},{"str":"سامان","boundary":[0.5161413258963071,0.696049119933937,0.555202765364067,0.709089499981443],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.4754288834380564,0.696049119933937,0.5115074493464601,0.709089499981443],"dir":"rtl"},{"str":"حسين","boundary":[0.42018023587917064,0.696049119933937,0.462283579180807,0.709089499981443],"dir":"rtl"},{"str":"اصليان","boundary":[0.37199677430193867,0.696049119933937,0.4155205335842209,0.709089499981443],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5645044185343233,0.7182406802070962,0.5911225160444876,0.7301409177367874],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5412228419743959,0.7182406802070962,0.5609440038977184,0.7301409177367874],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48604062363495854,0.7182406802070962,0.48999663989785286,0.7301409177367874],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.49351496925506533,0.7182406802070962,0.5263751554047242,0.7301409177367874],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5336474916837471,0.7182406802070962,0.5376035079466415,0.7301409177367874],"dir":"ltr"},{"str":"پانصد","boundary":[0.4459249353180337,0.7182406802070962,0.47874303618830016,0.7301409177367874],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.4091255670172374,0.7182406802070962,0.44221133026444015,0.7301409177367874],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5452125264608043,0.7360553357890438,0.5718306239709686,0.7479555733187351],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5351356271630657,0.7360553357890438,0.5415662578542387,0.7479555733187351],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.4856366049527906,0.7360553357890438,0.5279743960216391,0.7479555733187351],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47869085044185344,0.7360553357890438,0.48196845200094085,0.7479555733187351],"dir":"ltr"},{"str":"دانشجو","boundary":[0.42828278619670035,0.7360553357890438,0.4714555492086959,0.7479555733187351],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.5959477168105911,0.7534397068920724,0.6115196733980713,0.7700430323077494],"dir":"rtl"},{"str":"ازاده","boundary":[0.5255803232418266,0.7534397068920724,0.5536474244817042,0.7700430323077494],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5082468331037264,0.7534397068920724,0.5163029132085617,0.7700430323077494],"dir":"ltr"},{"str":"پخ","boundary":[0.4887995027048823,0.7534397068920724,0.4990023050300729,0.7700430323077494],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4578434864419879,0.7534397068920724,0.4823405463526092,0.7700430323077494],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4499776519606196,0.7534397068920724,0.45322122240516116,0.7700430323077494],"dir":"ltr"},{"str":"اشهراقي","boundary":[0.3979513457209099,0.7534397068920724,0.44540940828601194,0.7700430323077494],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6134874500184805,0.7768435607185273,0.646179899868956,0.7910953421912114],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.35402036221901134,0.7768435607185273,0.3737696985988373,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.3781122946137562,0.7768435607185273,0.395232687073687,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.40391787910352467,0.7768435607185273,0.42459460367595164,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":"94","boundary":[0.429017842142401,0.7768435607185273,0.4489445919155941,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.48929807466146963,0.7768435607185273,0.5090474110412956,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":"410","boundary":[0.5263936023655119,0.7768435607185273,0.5507496387890192,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":"988","boundary":[0.5593562044286146,0.7768435607185273,0.5920990558112966,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6051248277947648,0.7768435607185273,0.6091609824938677,0.7910953421912114],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.6593601021471052,0.7949866422023456,0.6937858606901649,0.8068868797320368],"dir":"rtl"},{"str":"ISBN","boundary":[0.30634051275158763,0.7927109848203682,0.3439329995631867,0.8033998209248813],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3487745707469507,0.7927109848203682,0.3536176539766809,0.8033998209248813],"dir":"ltr"},{"str":"978-964-6772-51-9","boundary":[0.3584592251604449,0.7920899049881235,0.48757131816807237,0.8027787410926366],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.505630993582205,0.7949866422023456,0.5326295420180774,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5325487382816438,0.7949866422023456,0.5408816236013575,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.5410162964954135,0.7949866422023456,0.5659139477840126,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5657153052652801,0.7949866422023456,0.5703312187090488,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"6772","boundary":[0.5741794966566983,0.7949866422023456,0.6091809818218474,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.609059776217197,0.7949866422023456,0.6173926615369107,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"51","boundary":[0.6175273344309666,0.7949866422023456,0.6324187896912066,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6321427102583919,0.7949866422023456,0.6367586237021605,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.64060690164981,0.7949866422023456,0.6487882799637108,0.8068868797320368],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.530121198884446,0.8191807113828682,0.5657127650280568,0.8322210914303741],"dir":"rtl"},{"str":"15000","boundary":[0.4742822485803567,0.8191807113828682,0.5105581969691878,0.8322210914303741],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5224657101575887,0.8191807113828682,0.5261551023151104,0.8322210914303741],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.4344737072006988,0.8191807113828682,0.47032537549141484,0.8322210914303741],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30634,0.64853,0.69379,0.83222],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/622fd64facad91d425773c762e47a3a5.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/4aa5c43c5f221188c23f5e7a683a59ed.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.39215,0.20418,0.36849,0.66866]},"elements":[{"words":[{"str":"تقدیم","boundary":[0.5009931317291377,0.20417672746606705,0.6315132570084623,0.33134071652082037],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.463017483714212,0.2297449862507112,0.4953814436148303,0.33134071652082037],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.3921457329602421,0.2297449862507112,0.4573090423565543,0.33134071652082037],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39215,0.20418,0.63151,0.33134],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/63a5f00b8652291a81603c588340ab01.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/a2d26c5888312b7d706eb167dc78e741.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/79f3a7ffc958bd994a3c5cae6e086c16.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/7834f2377eae44a1bcbd9c8cae8406f3.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16614,0.18656,0.14229,0.21167]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.5496803003531102,0.18655530853035862,0.6348420523459236,0.21483278678887233],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.38900125255136286,0.18655530853035862,0.541009044657238,0.21483278678887233],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8314980183726347,0.22626685377919192,0.8572817901930108,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7839273512146766,0.22626685377919192,0.825698628966228,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"اساساً","boundary":[0.7353378724042416,0.22626685377919192,0.7776770165461081,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6942980491724172,0.22626685377919192,0.7294601128707212,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویانی","boundary":[0.5984130049259496,0.22626685377919192,0.6883557874766635,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5717932850830284,0.22626685377919192,0.5921252879446594,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5473940521749928,0.22626685377919192,0.565571915524666,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.49977113826562564,0.22626685377919192,0.5411979487386049,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"،A","boundary":[0.47228837949202135,0.2243789114356155,0.49383919691582917,0.24455408522781158],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.41379814128956754,0.22626685377919192,0.46625387970427384,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.3444405787940273,0.22626685377919192,0.4075194733700379,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.32657218981212544,0.22626685377919192,0.33836739847143826,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.26786474057835064,0.22626685377919192,0.32034834416722413,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.20527313239028494,0.22626685377919192,0.2618304078910873,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18716963302704218,0.22626685377919192,0.19916082226204593,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16616643896059607,0.22626685377919192,0.1812657501178173,0.24455408522781158],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8123563567082451,0.25352837473500445,0.8574453031742725,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.7556163846779952,0.25352837473500445,0.8055381556493615,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7365724437893891,0.25352837473500445,0.7486675667405888,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"سرفصل","boundary":[0.6684165565762575,0.25352837473500445,0.7300627208904208,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.6133449329721751,0.25352837473500445,0.6612813273899966,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.5539142532443581,0.25352837473500445,0.6068363879076848,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"میخوانند،","boundary":[0.46473049988772597,0.25352837473500445,0.547371522491184,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.4115955537047019,0.25352837473500445,0.4579122988288423,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.37055573047287754,0.25352837473500445,0.4046467357672956,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32732154368187216,0.25352837473500445,0.36393709596956797,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32298506331491933,0.25352837473500445,0.32724317355475857,0.2718156061836241],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.24733176727458614,0.25352837473500445,0.3165229195370472,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21472979439532652,0.25352837473500445,0.24051356621570252,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.1661403155848915,0.25352837473500445,0.20772872970651116,0.2718156061836241],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.822394505705821,0.2806205694737003,0.8573475823984888,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویانی","boundary":[0.7266784571244049,0.2806205694737003,0.8161358450499645,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7000587372814837,0.2806205694737003,0.7203907401431147,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6589927906739549,0.2806205694737003,0.6939458673666227,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"امتحانات","boundary":[0.5837294102043228,0.2806205694737003,0.652798009611744,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5009621706912657,0.2806205694737003,0.5776165402894616,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47656293778323,0.2806205694737003,0.4947970540249954,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4286575044032805,0.2806205694737003,0.4704549055305363,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.3747301122285,0.2806205694737003,0.42252625137218275,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.358027636757686,0.2806205694737003,0.36837222764990624,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.2875153243027619,0.2806205694737003,0.3519094454144405,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.24211289732828015,0.2806205694737003,0.28140245438790074,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.16617321168763055,0.2806205694737003,0.23586245351596968,0.29890780092231994],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.802410573534113,0.30792442198379216,0.8574927122635139,0.3262116534324118],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7595823001229168,0.30792442198379216,0.7960452455900706,0.3262116534324118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7550107093746233,0.30792442198379216,0.7592688196144626,0.3262116534324118],"dir":"ltr"},{"str":"تلاش","boundary":[0.8142120839157005,0.33501661672248784,0.8573940239552967,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7811137668980548,0.33501661672248784,0.8068975387184307,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7321614634250568,0.33501661672248784,0.7739066178009036,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.6686032903359231,0.33501661672248784,0.7255904071116026,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6461633106057277,0.33501661672248784,0.6612626217629489,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"محتویات","boundary":[0.5685188328172489,0.33501661672248784,0.6388168368381524,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5468977080366068,0.33501661672248784,0.5610565776684646,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.4937366384778781,0.33501661672248784,0.5403379508596933,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.4438883999714578,0.33501661672248784,0.4864433789941452,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.4013169728974009,0.33501661672248784,0.4365574067228185,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.3470263092225595,0.33501661672248784,0.39383939848508615,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.30737102490307544,0.33501661672248784,0.3405017715462587,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.2595130006123675,0.33501661672248784,0.3001348498329193,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.19422487953213358,0.33501661672248784,0.25191222707018684,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1661403155848915,0.33501661672248784,0.18701289277281496,0.3533038481711075],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.775650111246073,0.3622781376783005,0.8573117836984493,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7396520995252238,0.3622781376783005,0.7674734946505535,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.7014858476208982,0.3622781376783005,0.7314493595539998,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6850542443027458,0.3622781376783005,0.694402258911306,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6339175751057131,0.3622781376783005,0.6781936307774854,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6134368485533577,0.3622781376783005,0.6257148351344892,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.5530134805487683,0.3622781376783005,0.6054692189634745,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.5162840143081923,0.3622781376783005,0.5449152340803626,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4998524109900398,0.3622781376783005,0.5092004255986,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.4408919520249044,0.3622781376783005,0.49167579439452025,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضیات","boundary":[0.3660223572557072,0.3622781376783005,0.43384629100185057,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.321208673767011,0.3622781376783005,0.35767690625054177,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.2864384607042749,0.3622781376783005,0.3131626740500142,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.26619284453326036,0.3622781376783005,0.2793927996812211,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.23236307299588765,0.3622781376783005,0.25951447539481465,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.16616643896059607,0.3622781376783005,0.2241080862732546,0.3805653691269202],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7738572736467951,0.38953965863411316,0.8575304460284205,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7512924822326779,0.38953965863411316,0.7663917933898992,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.6809944782117744,0.38953965863411316,0.7446213164722005,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6449335768827476,0.38953965863411316,0.6736431667820315,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6270342268629736,0.38953965863411316,0.6375619472719012,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"المانهای","boundary":[0.5459630717058445,0.38953965863411316,0.6197448375089748,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.47776606436428887,0.38953965863411316,0.537928198611833,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4722279087149274,0.38953965863411316,0.4775570773586526,0.40782689008273276],"dir":"ltr"},{"str":"امواج","boundary":[0.4253625727009918,0.38953965863411316,0.4655413489806725,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40945343689693,0.38953965863411316,0.41786516387379025,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاشات","boundary":[0.33210212143580203,0.38953965863411316,0.402898507588941,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32656396578644065,0.38953965863411316,0.33189313443016577,0.40782689008273276],"dir":"ltr"},{"str":"رادیواکتیو","boundary":[0.24197647525515648,0.38953965863411316,0.32003913960207864,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2260673394510947,0.38953965863411316,0.23447906642795494,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.1661403155848915,0.38953965863411316,0.2185960539995977,0.40782689008273276],"dir":"rtl"},{"str":"هستهای","boundary":[0.7921842730021766,0.41663185337280895,0.8576180077136525,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7765102475794556,0.41663185337280895,0.7849219745563158,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"اتمی","boundary":[0.7320743855060416,0.41663185337280895,0.7694569361392313,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6907994518928764,0.41663185337280895,0.7249949506901127,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6397804991419197,0.41663185337280895,0.6842811126287422,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6352089083936261,0.41663185337280895,0.6394670186334653,0.43491908482142855],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5595556123532929,0.41663185337280895,0.6287410679030151,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.49385370990233174,0.41663185337280895,0.552265577977672,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4745485352566804,0.41663185337280895,0.4870720548447534,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"تابع","boundary":[0.4378451923918088,0.41663185337280895,0.4679616530877435,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"نمایی","boundary":[0.3863269929051653,0.41663185337280895,0.43128449317915557,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.35705913679175116,0.41663185337280895,0.3792640061406059,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3130968818445361,0.41663185337280895,0.3497741013337032,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.27929323368286785,0.41663185337280895,0.3060174470286071,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2357978131348172,0.41663185337280895,0.2725115786252896,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23146133276786438,0.41663185337280895,0.2357194430077036,0.43491908482142855],"dir":"ltr"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.1661403155848915,0.41663185337280895,0.2244089888600735,0.43491908482142855],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.8208633856298052,0.4438933743286215,0.8575667284946767,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"حلشده","boundary":[0.7512886121029438,0.4438933743286215,0.8142614280698091,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7264191584322266,0.4438933743286215,0.744653274673992,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6771243484777691,0.4438933743286215,0.7200120710414486,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.6376974018125914,0.4438933743286215,0.6703254980675556,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.5891682325238446,0.4438933743286215,0.6306782765183507,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5485986300547019,0.4438933743286215,0.582773332428865,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5055995536450374,0.4438933743286215,0.5421267140502343,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4906308593663388,0.4438933743286215,0.49914661830227686,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالاتی","boundary":[0.42250109552891174,0.4438933743286215,0.4842058984842842,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.372997298568818,0.4438933743286215,0.41594412822707344,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3333681376250385,0.4438933743286215,0.36638808451557064,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.2737782988119105,0.4438933743286215,0.3267303813650029,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2487163061869265,0.4438933743286215,0.2669504224286919,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"انتهای","boundary":[0.19268166530069902,0.4438933743286215,0.24224439018245875,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.1661403155848915,0.4438933743286215,0.18612469799886075,0.4621806057772412],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8196481648933275,0.4709855690673173,0.857709923294835,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7716975799998145,0.4709855690673173,0.8132337473700251,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7339754254824661,0.4709855690673173,0.7655131327114187,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7165511338875412,0.4709855690673173,0.7278048490685884,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.684889602533645,0.4709855690673173,0.7106733743540209,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.6350984484408013,0.4709855690673173,0.6788578420257028,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6172039360831949,0.4709855690673173,0.6289226902862668,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.576137989475666,0.4709855690673173,0.6110910661683336,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.4869005380689746,0.4709855690673173,0.5699535421872702,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.4373706177331763,0.4709855690673173,0.48110114866256787,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.40137260601232716,0.4709855690673173,0.43157122832676953,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.37501411992645145,0.4709855690673173,0.3951465938100487,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.3300819137146513,0.4709855690673173,0.36897962013870383,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2911580839148943,0.4709855690673173,0.32417803080542645,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2732635715572878,0.4709855690673173,0.28498232576035964,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.21474720997912958,0.4709855690673173,0.2670878134027532,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.1705203349113519,0.4709855690673173,0.20871271019138202,0.4892728005159369],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16616643896059607,0.4709855690673173,0.1704245492004353,0.4892728005159369],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8317210345985567,0.49824709002312995,0.8575048064189328,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالات","boundary":[0.766621098576639,0.49824709002312995,0.8240925251266158,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7437892682108754,0.49824709002312995,0.7588885793680966,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"گونهای","boundary":[0.6804216990111416,0.49824709002312995,0.7363179827593783,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.6265552983083905,0.49824709002312995,0.672872043432531,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.5639282139310964,0.49824709002312995,0.6199616835938518,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5356888447944941,0.49824709002312995,0.5564569284795995,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.509852826222709,0.49824709002312995,0.5279824489616562,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.47408992488320073,0.49824709002312995,0.5027674491796885,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"استاندار","boundary":[0.40624751817852345,0.49824709002312995,0.46740385173235777,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.3434207996091169,0.49824709002312995,0.3995747422202762,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.32411562496346563,0.49824709002312995,0.33643029909860844,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2747061624156383,0.49824709002312995,0.3173770446188304,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.20244890521689463,0.49824709002312995,0.2676661076138311,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1661403155848915,0.49824709002312995,0.1949805223626981,0.5165343214717495],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.8116587658236906,0.5253392847618258,0.8576359070636721,0.5436265162104453],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7610577870840064,0.5253392847618258,0.8052846621517841,0.5436265162104453],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7564620080248753,0.5253392847618258,0.7607201182647145,0.5436265162104453],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8392276349838765,0.5526008057176384,0.8574617512256419,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.806625662104617,0.5526008057176384,0.832409433924993,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7580623066698865,0.5526008057176384,0.7996245974158016,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.6962331140394198,0.5526008057176384,0.7510873653567757,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.626785893538375,0.5526008057176384,0.6890640212179863,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5731546032169648,0.5526008057176384,0.6197848288495597,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5512109676251553,0.5526008057176384,0.5663102787823766,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5164407545624193,0.5526008057176384,0.544262149687749,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"سرفصل","boundary":[0.44826261410331725,0.5526008057176384,0.5096264236332697,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3992817684235309,0.5526008057176384,0.4410791695507868,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.3280433228772641,0.5526008057176384,0.39241132061323825,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.279741201199579,0.5526008057176384,0.3211989984426759,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23891036497339088,0.5526008057176384,0.27329431004691657,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19567617818238553,0.5526008057176384,0.23229173047008125,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1913222822316297,0.5526008057176384,0.1955803924714689,0.570888037166258],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.1661403155848915,0.5526008057176384,0.1845311720808841,0.570888037166258],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8454343555447873,0.5797212214925203,0.8575294784959869,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.7983077857738062,0.5797212214925203,0.838921117277041,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7547688262662481,0.5797212214925203,0.7915505392582333,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7492055147736155,0.5797212214925203,0.7545346834173408,0.5980084529411399],"dir":"ltr"},{"str":"کتابی","boundary":[0.6974938088002719,0.5797212214925203,0.7422692747578448,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6723892447482137,0.5797212214925203,0.69099751783753,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6397872718689541,0.5797212214925203,0.6655710436893301,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5919814943296552,0.5797212214925203,0.6331686373656447,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5766744862100425,0.5797212214925203,0.5850862131869027,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.5290515723006752,0.5797212214925203,0.570156095237973,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.4534969645685592,0.5797212214925203,0.5221482283876435,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.3930997199396744,0.5797212214925203,0.4469733616634097,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"جامعی","boundary":[0.3328514753055488,0.5797212214925203,0.3865813289676049,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3137427097438983,0.5797212214925203,0.3260206963250297,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"عناوین","boundary":[0.2530789099295838,0.5797212214925203,0.30657958337247143,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.1851842564734975,0.5797212214925203,0.24607784524076845,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1661403155848915,0.5797212214925203,0.17866218253777882,0.5980084529411399],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.8133754908715332,0.6069827424483328,0.8572105153037426,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.776769357106639,0.6069827424483328,0.8070275105753311,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7619124407335993,0.6069827424483328,0.7703646087055407,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7372780974442229,0.6069827424483328,0.7555994307071103,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.6864942550746068,0.6069827424483328,0.7309219363583034,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6647596064884338,0.6069827424483328,0.6801201514027003,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"اجبار","boundary":[0.6188608353755658,0.6069827424483328,0.6584116261922319,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5971523101650974,0.6069827424483328,0.6122516213223186,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5405587839482984,0.6069827424483328,0.5908258930543273,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابی","boundary":[0.4770109052999411,0.6069827424483328,0.5341949887998505,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.4384058804158788,0.6069827424483328,0.47058455487662554,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39553209647749665,0.6069827424483328,0.43201215204054894,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3909363174183655,0.6069827424483328,0.3951944276582047,0.6252699738969525],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.8248665510734168,0.6340749371870287,0.8574685239526764,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7830430265704563,0.6340749371870287,0.8191282275631583,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7571547612472622,0.6340749371870287,0.7769280829703988,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.710263301857622,0.6340749371870287,0.751773345852128,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.6521252454609627,0.6340749371870287,0.704699022832556,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.5902389684169194,0.6340749371870287,0.6463355478826425,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.540944158462462,0.6340749371870287,0.5841873892983184,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.5203544232559321,0.6340749371870287,0.5354537344131534,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.48527072968474166,0.6340749371870287,0.5145126623082728,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4448162635751856,0.6340749371870287,0.4797693402678534,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.3575641887220389,0.6340749371870287,0.4387646844565846,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.28789508078291115,0.6340749371870287,0.35225066185265536,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"ضروری","boundary":[0.22422419016527473,0.6340749371870287,0.2823225777321604,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21043104779328026,0.6340749371870287,0.2182780298494326,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.1661403155848915,0.6340749371870287,0.20514251551176219,0.6523621686356483],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.8148163079204221,0.6613364581428414,0.8575541505730413,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"گذراندن","boundary":[0.743165209791267,0.6613364581428414,0.8084997724283088,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتآمیز","boundary":[0.642535063980098,0.6613364581428414,0.736801748976129,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.610108214471302,0.6613364581428414,0.636179343424428,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5627204109432756,0.6613364581428414,0.6038124809265091,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5441508834578965,0.6613364581428414,0.5562460064090962,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.4939156319780758,0.6613364581428414,0.5376461629074674,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.4572122891132042,0.6613364581428414,0.4874109114276466,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.4182758813918116,0.6613364581428414,0.45079948414395754,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3747301491572188,0.6613364581428414,0.4119095179793731,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3559005167026334,0.6613364581428414,0.3679956396538331,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.31457333633805906,0.6613364581428414,0.34952641303072685,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.2425370581256092,0.6613364581428414,0.308216680030218,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.1908007822499725,0.6613364581428414,0.23617669174609898,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1661403155848915,0.6613364581428414,0.1843744318266569,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.8139450449640542,0.688597979098654,0.8574927122635141,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.7721476438367983,0.688597979098654,0.8075384755688612,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.7090596915103464,0.688597979098654,0.7658550852012063,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6805174847220582,0.688597979098654,0.7027223540709128,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":"ترغیب","boundary":[0.6220662703277557,0.688597979098654,0.6739734178526666,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6070975760490572,0.688597979098654,0.6156133349849952,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.5483722274652627,0.688597979098654,0.6007420197205219,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5118778716060274,0.688597979098654,0.5420764939204697,0.7068852105472736],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5075239756552715,0.688597979098654,0.5117820858951106,0.7068852105472736],"dir":"ltr"},{"str":"مایک","boundary":[0.2267987939708217,0.7429516947931624,0.26937989636921367,0.761238926241782],"dir":"rtl"},{"str":"کراندل","boundary":[0.16616643896059607,0.7429516947931624,0.22050306042602874,0.761238926241782],"dir":"rtl"},{"str":"کوین","boundary":[0.23262430675293302,0.7700438895318582,0.2742910910016662,0.7883311209804779],"dir":"rtl"},{"str":"پروکتور","boundary":[0.16616643896059607,0.7700438895318582,0.22633174811734083,0.7883311209804779],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16614,0.18656,0.85771,0.78833],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/461bd4df8da0db44d4718c5d6b91e1ab.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/ffbd6f09740d323b635dda7fcc0147ef.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/a05f3d9679727d8f6fe26ee1e97cbbb7.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/36f5eea4578245355194a00747636c97.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16614,0.16691,0.14225,0.12256]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.5372243187664607,0.16691346734480408,0.6221739083109826,0.1951909456033178],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.4013372910785044,0.16691346734480408,0.5285267527308669,0.1951909456033178],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.8046744716970559,0.20662501259363739,0.8572869503659893,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.7372761623793558,0.20662501259363739,0.7960035161689613,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.6949824171137138,0.20662501259363739,0.7294252357528398,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.643284256594439,0.20662501259363739,0.6840628460692182,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.5829131353412588,0.20662501259363739,0.6351893485766025,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.5046213783547676,0.20662501259363739,0.5754310456164934,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4570134611981196,0.20662501259363739,0.49348169368165046,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42537805321992783,0.20662501259363739,0.4461461369050331,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.3308636799209204,0.20662501259363739,0.41827885309857166,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههای","boundary":[0.2458949816108367,0.20662501259363739,0.3238809934863695,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.1661403155848915,0.20662501259363739,0.23835952292436294,0.22491224404225704],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.8005247250897691,0.23371720733233323,0.85692509323586,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7949865694404077,0.23371720733233323,0.8003157380841328,0.25200443878095286],"dir":"ltr"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.7311932859699333,0.23371720733233323,0.7882047405869294,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7256551303205718,0.23371720733233323,0.7309842989642971,0.25200443878095286],"dir":"ltr"},{"str":"دندانپزشکی","boundary":[0.6246621598468397,0.23371720733233323,0.718975558421577,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6087269006670735,0.23371720733233323,0.6177925428152797,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"مامایی","boundary":[0.5500276754589833,0.23371720733233323,0.6019705756109608,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5304873904319911,0.23371720733233323,0.5432893372915393,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.51285411183143,0.23371720733233323,0.5237751907774874,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.457080704702248,0.23371720733233323,0.5053828263799331,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.40734179736081344,0.23371720733233323,0.45049838478816107,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"پایهای","boundary":[0.35033720521000095,0.23371720733233323,0.40055996850733505,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.29041018134379776,0.23371720733233323,0.34367840211850553,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26480927315335356,0.23371720733233323,0.2830433893951189,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.1661403155848915,0.23371720733233323,0.257311864326152,0.25200443878095286],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.8038236881771972,0.2609787282881458,0.8573243616200846,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7866867537150223,0.2609787282881458,0.7964360344514541,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.7086039837341672,0.2609787282881458,0.7799783570396981,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6431388042186027,0.2609787282881458,0.7009387503206166,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6004009615659837,0.2609787282881458,0.6344135967332881,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.567067534166997,0.2609787282881458,0.5930263372118907,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5359166986825838,0.2609787282881458,0.5662198144998444,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5315802183156311,0.2609787282881458,0.5358383285554702,0.27926595973676543],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.48231153173687796,0.2609787282881458,0.5242754305761794,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4594013312440009,0.2609787282881458,0.4735602008758588,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.4130062159927468,0.2609787282881458,0.45065000038298164,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.37243661352360397,0.2609787282881458,0.40603141145123645,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3379015108422088,0.2609787282881458,0.36368528266258476,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.288397713882115,0.2609787282881458,0.32922855010830315,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2613600200279214,0.2609787282881458,0.2811479346258891,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.21885728775664307,0.2609787282881458,0.2526086891669022,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.1661403155848915,0.2609787282881458,0.21216481054025,0.27926595973676543],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7740546502632294,0.2880709230268416,0.8575188356392185,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"فوقالذکر","boundary":[0.6950024127840062,0.2880709230268416,0.7665833648117323,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6771601471778087,0.2880709230268416,0.6876878675867364,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.6146469091168567,0.2880709230268416,0.6698717253562435,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتهتر","boundary":[0.5269234847131893,0.2880709230268416,0.6078650802633784,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.45009463676615197,0.2880709230268416,0.5204254297029368,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.38632747667138206,0.2880709230268416,0.4433128079126736,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3807893210220207,0.2880709230268416,0.38611848966574586,0.3063581544754613],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.32013084263609054,0.2880709230268416,0.37329191219481916,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.28679741523710395,0.2880709230268416,0.31340319977194125,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.23846917018371433,0.2880709230268416,0.2795612401669478,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21593146967773513,0.2880709230268416,0.2311372094026415,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"حدی","boundary":[0.1661403155848915,0.2880709230268416,0.20944159702888157,0.3063581544754613],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8207268023012759,0.3153747755369335,0.8571950347848067,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7943944395911047,0.3153747755369335,0.81516252327621,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7552616227857113,0.3153747755369335,0.7886211735604024,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7373932338038094,0.3153747755369335,0.7493765807766111,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.6820116773101954,0.3153747755369335,0.7311351146132746,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6397440554202578,0.3153747755369335,0.6759748278008235,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5810187068364633,0.3153747755369335,0.6336494386137391,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5570896946911092,0.3153747755369335,0.5749806182143538,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"آزمونهای","boundary":[0.4705168276062804,0.3153747755369335,0.550873533411073,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.4233486539406589,0.3153747755369335,0.464910944686574,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3819866424084785,0.3153747755369335,0.4175405567423506,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.3476392410191826,0.3153747755369335,0.3762704607913529,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.2852333990583491,0.3153747755369335,0.3418427542100763,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2709018248871111,0.3153747755369335,0.27931355186397144,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"دندانپزشکی","boundary":[0.1717297504532285,0.3153747755369335,0.2651043705455714,0.33366200698555315],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16616651958829884,0.3153747755369335,0.17165250911395397,0.33366200698555315],"dir":"ltr"},{"str":"دورههای","boundary":[0.7893010263503428,0.34246697027562917,0.857620910310953,0.3607542017242488],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.7013584558504872,0.34246697027562917,0.7827963057999135,0.3607542017242488],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.6571984417740153,0.34246697027562917,0.695011399294586,0.3607542017242488],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6423457501339427,0.34246697027562917,0.6507955146358921,0.3607542017242488],"dir":"rtl"},{"str":"دکترای","boundary":[0.5774250943957883,0.34246697027562917,0.6359410996393273,0.3607542017242488],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.5036224921510172,0.34246697027562917,0.5710392466360477,0.3607542017242488],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.460840535738834,0.34246697027562917,0.4972860679096836,0.3607542017242488],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45648672041578103,0.34246697027562917,0.4609016515375502,0.3607542017242488],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.8159321953270604,0.36972849123144186,0.856736908177544,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"محدودی","boundary":[0.73787554872191,0.36972849123144186,0.8084870332512678,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.688606862143157,0.36972849123144186,0.730404263270413,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6630320773284173,0.36972849123144186,0.6819272902441623,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6118302609475289,0.36972849123144186,0.6562937391609733,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.5519032370813256,0.36972849123144186,0.6051714578560334,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4878748432295105,0.36972849123144186,0.5449990906733757,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4620388246577254,0.36972849123144186,0.48109344858815306,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.4069707486725657,0.36972849123144186,0.45548501988727425,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.31608752459648864,0.36972849123144186,0.4003327752496877,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاههای","boundary":[0.21643942420532333,0.36972849123144186,0.3093753378061498,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.1661403155848915,0.36972849123144186,0.20912487900805354,0.38801572268006146],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8287282955263316,0.3968206859701376,0.857359515298502,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7907710306276424,0.3968206859701376,0.8225438482379358,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7765076674929663,0.3968206859701376,0.7846221603010329,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7603111745561546,0.3968206859701376,0.770342387810311,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7148826242059683,0.3968206859701376,0.7542172512654307,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6938794301395222,0.3968206859701376,0.7089787412967434,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"دلایلی","boundary":[0.6372961983634996,0.3968206859701376,0.6876203478872591,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6104936148906467,0.3968206859701376,0.631261698575752,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5865646027452928,0.3968206859701376,0.60469422548424,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.557567655713259,0.3968206859701376,0.5803993230626373,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.5222749751364322,0.3968206859701376,0.5514379266230228,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.48525815176310616,0.3968206859701376,0.515958817861543,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4607858701563412,0.3968206859701376,0.47901998639810656,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.39095808689811934,0.3968206859701376,0.45485586387141186,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.34673121183034167,0.3968206859701376,0.38502808061318994,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.2918721228508182,0.3968206859701376,0.34059318607220945,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.23022095618811575,0.3968206859701376,0.28558290433677,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"ضروری","boundary":[0.1661403155848915,0.3968206859701376,0.22396606891905038,0.41510791741875724],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8423043881224106,0.4240822069259502,0.8574036992796319,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8080576970953535,0.4240822069259502,0.8359302844505041,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.7422913667484098,0.4240822069259502,0.8016718978203792,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7380292165557812,0.4240822069259502,0.7422391199970007,0.4423694383745698],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7058408307451951,0.4240822069259502,0.7316490653471844,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6772205923054118,0.4240822069259502,0.6994606795365979,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6586448520203558,0.4240822069259502,0.6707633842831544,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6262513318688656,0.4240822069259502,0.6522913321062703,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5769565219144083,0.4240822069259502,0.619817815779245,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.5371884295553226,0.4240822069259502,0.5706083029274638,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.477558217734355,0.4240822069259502,0.5307869103837521,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.4213134494667889,0.4240822069259502,0.4711413061130065,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.3908535933953012,0.4240822069259502,0.4148870990434733,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.363789776165403,0.4240822069259502,0.38440111959628104,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.33722230307389095,0.4240822069259502,0.357441795869201,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.28927106312617346,0.4240822069259502,0.330926569529098,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27246245470234876,0.4240822069259502,0.28287277848434317,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتار","boundary":[0.21625302212856715,0.4240822069259502,0.26608835103044226,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.1661403155848915,0.4240822069259502,0.20985932090501758,0.4423694383745698],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8419870374842222,0.4513437278817629,0.8570863486414434,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7787423449035432,0.4513437278817629,0.8344373819056117,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7190765547943854,0.4513437278817629,0.7718848435986702,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6683449591761785,0.4513437278817629,0.7122695748119928,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6360042200539642,0.4513437278817629,0.6606385633433406,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"پردازد","boundary":[0.5874068397286557,0.4513437278817629,0.6353171107707729,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5712625935432531,0.4513437278817629,0.5796743205201134,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5531852175557149,0.4513437278817629,0.5637129379646425,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5060847711604383,0.4513437278817629,0.5461947170452064,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4831745706675612,0.4513437278817629,0.4985351155818277,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.4404106046392375,0.4513437278817629,0.47644959890362304,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.37734877568849007,0.4513437278817629,0.43275645555780873,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.3171866414409461,0.4513437278817629,0.37061879774209744,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.2531582475891309,0.4513437278817629,0.31028249503299615,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2476200919397695,0.4513437278817629,0.2529492605834946,0.46963095933038257],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.1661403155848915,0.4513437278817629,0.24087253878508813,0.46963095933038257],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.795010757751245,0.4784359226204587,0.8569231581709928,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7764109142496161,0.4784359226204587,0.7885915755526629,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7438089413703564,0.4784359226204587,0.7699744213084901,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.6962121508366937,0.4784359226204587,0.7373042208199272,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6715778075473173,0.4784359226204587,0.6897074302862646,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.644801347450169,0.4784359226204587,0.665020840245479,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5964731023967794,0.4784359226204587,0.6380615165183992,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5534740259871149,0.4784359226204587,0.590031547892366,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5073401444929062,0.4784359226204587,0.5470018591817944,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4554068735922907,0.4784359226204587,0.5009125518391375,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.42037542677250933,0.4784359226204587,0.44890215304186154,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد،","boundary":[0.345545017066869,0.4784359226204587,0.41363559584073933,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.31871631021831165,0.4784359226204587,0.3390402965164398,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهمندی","boundary":[0.23359087165400078,0.4784359226204587,0.3121070961650643,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.1661403155848915,0.4784359226204587,0.22719151150394895,0.4967231540690783],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8452950308743631,0.5056974435762713,0.8573901538255628,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.8018257337020169,0.5056974435762713,0.8381685542477934,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.7469927680981981,0.5056974435762713,0.7940351625474645,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6766405822610185,0.5056974435762713,0.7372305270995756,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6515005420197321,0.5056974435762713,0.6665998531769532,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.602519212573729,0.5056974435762713,0.6417042761305315,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبتر","boundary":[0.5217578290507257,0.5056974435762713,0.5947286414191767,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4601327857637278,0.5056974435762713,0.5139672578961733,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.40237400208100116,0.5056974435762713,0.4502320263717091,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.3490039455166362,0.5056974435762713,0.39268222969461863,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.29900380441815627,0.5056974435762713,0.3392860497545492,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29466732405120344,0.5056974435762713,0.2989254342910427,0.5239846750248909],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2698239937561907,0.5056974435762713,0.28492330491341195,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.21397221649989498,0.5056974435762713,0.2630507165938964,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.1661403155848915,0.5056974435762713,0.20625405262880056,0.5239846750248909],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.7814478880984239,0.5327896383149671,0.8571534308901662,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7449535322391886,0.5327896383149671,0.7754135554111607,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7268500328759459,0.5327896383149671,0.7389217717312465,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6688561388118783,0.5327896383149671,0.7209722733424256,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"چندین","boundary":[0.6072049721491759,0.5327896383149671,0.6626517849048694,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5596081816155132,0.5327896383149671,0.6012749658642463,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.5011179434130595,0.5327896383149671,0.5535736818277657,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4385263352249937,0.5327896383149671,0.49494770233193885,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"تدوینشده","boundary":[0.34986698444731934,0.5327896383149671,0.43251795881295063,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3288637903808732,0.5327896383149671,0.34396310153809445,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.2897048501997753,0.5327896383149671,0.32257627327922245,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.21938072280316728,0.5327896383149671,0.28367308969183314,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21376322949425872,0.5327896383149671,0.21909239813798384,0.5510768697635867],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.1661403155848915,0.5327896383149671,0.20772872970651116,0.5510768697635867],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.8130581402333449,0.5600511592707796,0.8567625477870318,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7903569267461039,0.5600511592707796,0.8052234922971542,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7693798560553624,0.5600511592707796,0.7799075764642899,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7191446045755415,0.5600511592707796,0.7608343544292898,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6935698197608018,0.5600511592707796,0.708669130918023,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.6500743992127511,0.5600511592707796,0.6861766587620388,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.601772277535066,0.5600511592707796,0.6395205554281189,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5288096891923,0.5600511592707796,0.5913229272532521,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5232715335429385,0.5600511592707796,0.5286007021866637,0.5783383907193993],"dir":"ltr"},{"str":"حداقل","boundary":[0.46070604873057736,0.5600511592707796,0.5160961139808494,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.411907582914506,0.5600511592707796,0.4502044516973543,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولهای","boundary":[0.3188933686536424,0.5600511592707796,0.40130149237846485,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.2572944487423489,0.5600511592707796,0.3112069495198727,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2517562930929876,0.5600511592707796,0.2570854617367127,0.5783383907193993],"dir":"ltr"},{"str":"دارا","boundary":[0.21517389178230364,0.5600511592707796,0.24108828048120232,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.1661403155848915,0.5600511592707796,0.20467229474908055,0.5783383907193993],"dir":"rtl"},{"str":"شکلهای","boundary":[0.7837793187523509,0.5871715750456616,0.8576547739461254,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.72259837285233,0.5871715750456616,0.7775288749400405,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7169595938298846,0.5871715750456616,0.7222887624736097,0.6054588064942813],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.6691538162905856,0.5871715750456616,0.7108467239150232,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهای","boundary":[0.5925531447424491,0.5871715750456616,0.6629033724782751,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.5309542248311556,0.5871715750456616,0.5862835345733607,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.49592277801137424,0.5871715750456616,0.5248413549162945,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4557972729292086,0.5871715750456616,0.4896270444665813,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43116292963983205,0.5871715750456616,0.44948426290271964,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.39223909984007493,0.5871715750456616,0.424890811626676,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37754071950906704,0.5871715750456616,0.38590269559843904,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.3027665380520428,0.5871715750456616,0.3712043152674311,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.25511750076697104,0.5871715750456616,0.2965050510527848,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینهای","boundary":[0.1661403155848915,0.5871715750456616,0.2488740139735872,0.6054588064942813],"dir":"rtl"},{"str":"مروری","boundary":[0.8053398847457677,0.6144330960014742,0.8572076127064423,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7474894347473956,0.6144330960014742,0.7989600592572796,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.723006339105047,0.6144330960014742,0.7411937012026026,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"انتهای","boundary":[0.6671861778316551,0.6144330960014742,0.7166485792887093,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.640618704740143,0.6144330960014742,0.660838197535453,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5959216089096837,0.6144330960014742,0.6341139841897139,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5546498101016031,0.6144330960014742,0.5895475052377772,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.4971057521162182,0.6144330960014742,0.5482600163283503,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.43636856158114085,0.6144330960014742,0.49072558364538504,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند","boundary":[0.37760855814688515,0.6144330960014742,0.4300069479882778,0.6327203274500939],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37303696739859155,0.6144330960014742,0.3772950776384308,0.6327203274500939],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.7820261499828465,0.6415252907401701,0.8574965823932479,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7443301188412025,0.6415252907401701,0.7756871653394352,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند","boundary":[0.674292219789505,0.6415252907401701,0.7377992749150688,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6472349613529363,0.6415252907401701,0.6677874992390759,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6148354166859835,0.6415252907401701,0.6408790434261709,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5669512690195712,0.6415252907401701,0.6085396831411908,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5485604125235785,0.6415252907401701,0.5606042124636698,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5270608743187463,0.6415252907401701,0.5421601854759674,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.43711809176803257,0.6415252907401701,0.5206537869279683,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.39020050900268777,0.6415252907401701,0.4307895174080681,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.3150174337250362,0.6415252907401701,0.3837219118279631,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.25219071515562963,0.6415252907401701,0.308724875089444,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.20793771671214745,0.6415252907401701,0.24581661148372314,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.1661403155848915,0.6415252907401701,0.20153114731695446,0.6598125221887896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8490558294433828,0.6687868116959826,0.857467556420243,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.7743690983041173,0.6687868116959826,0.8429236997370431,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.760244092307432,0.6687868116959826,0.7686558192842922,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.7169576587650175,0.6687868116959826,0.7548365535365932,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.6676367254348555,0.6687868116959826,0.7108633200229574,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6057765717665168,0.6687868116959826,0.6618470278565354,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیم","boundary":[0.5540201980458264,0.6687868116959826,0.5996577354016489,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.5001537973430753,0.6687868116959826,0.5486126592749877,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4740565450142449,0.6687868116959826,0.49482462869935023,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"مشوق","boundary":[0.4203991313171302,0.6687868116959826,0.4679110837312695,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.3742391264472169,0.6687868116959826,0.4143071270701131,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3505452246832037,0.6687868116959826,0.36877934092496906,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.30125041472874625,0.6687868116959826,0.3446377964587047,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.24466718295272358,0.6687868116959826,0.29540865378108694,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21324076198016803,0.6687868116959826,0.23869860953074257,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.1661403155848915,0.6687868116959826,0.20791159333644288,0.6870740431446023],"dir":"rtl"},{"str":"بودند","boundary":[0.8166473630508233,0.6958790064346784,0.8573998291498979,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8123108826838705,0.6958790064346784,0.8165689929237098,0.714166237883298],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7341013659542269,0.6958790064346784,0.8054798120207796,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7123928407437583,0.6958790064346784,0.7258199217973764,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"خانمها","boundary":[0.648864016138441,0.6958790064346784,0.7052680812079521,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"فرناز","boundary":[0.6041930436836863,0.6958790064346784,0.6394596008848085,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"قربانی","boundary":[0.5471918378963909,0.6958790064346784,0.5945535180487128,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5416536822470297,0.6958790064346784,0.5469828508907548,0.714166237883298],"dir":"ltr"},{"str":"هستی","boundary":[0.4822230025192127,0.6958790064346784,0.53466577599931,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.43898881572820736,0.6958790064346784,0.4751573687319578,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"زنوزی،","boundary":[0.3764233309158461,0.6958790064346784,0.4312033033860929,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"زهره","boundary":[0.32985551112521205,0.6958790064346784,0.36658497736578816,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"بستاکی","boundary":[0.26078530576242165,0.6958790064346784,0.3203727257444658,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2552471501130602,0.6958790064346784,0.26057631875678533,0.714166237883298],"dir":"ltr"},{"str":"الناز","boundary":[0.21517389178230364,0.6958790064346784,0.2456076244780868,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"سبط","boundary":[0.1661403155848915,0.6958790064346784,0.2080541382468911,0.714166237883298],"dir":"rtl"},{"str":"احمدی","boundary":[0.7993401428803522,0.723140527390491,0.8573079135687152,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7938019872309908,0.723140527390491,0.799131155874716,0.7414277588391106],"dir":"ltr"},{"str":"ملیکا","boundary":[0.7464664304543736,0.723140527390491,0.7872434610296981,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"جعفری","boundary":[0.6812363613201496,0.723140527390491,0.7391780086328081,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"جی","boundary":[0.650663142698537,0.723140527390491,0.6803392974988887,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6347540068944751,0.723140527390491,0.6431657338713354,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوس","boundary":[0.5823505152311779,0.723140527390491,0.628015668727031,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.5316450429886755,0.723140527390491,0.5750620934096126,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"جعفری","boundary":[0.46620598684881537,0.723140527390491,0.5243566211671102,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4505058380503899,0.723140527390491,0.459437724822639,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"آقایان","boundary":[0.39763212562441114,0.723140527390491,0.44321741622882466,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.3432955041589785,0.723140527390491,0.39021308692432327,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"مهدی","boundary":[0.28796619441677346,0.723140527390491,0.33677420285154164,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"معینی","boundary":[0.23070375487243283,0.723140527390491,0.28134906936304044,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22516559922307147,0.723140527390491,0.2304947678667966,0.7414277588391106],"dir":"ltr"},{"str":"سلمان","boundary":[0.16616643896059607,0.723140527390491,0.21783847610416623,0.7414277588391106],"dir":"rtl"},{"str":"گیوکی","boundary":[0.8039315680435326,0.7504020483463036,0.8577457219948746,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7881486952220427,0.7504020483463036,0.7965604221989029,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"احمد","boundary":[0.7397720735469779,0.7504020483463036,0.7808118967788024,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"شجاع","boundary":[0.6859954921051368,0.7504020483463036,0.7314762892067321,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6579912333498754,0.7504020483463036,0.6787593170349808,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6362565847637023,0.7504020483463036,0.6513704415208788,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6167162997367102,0.7504020483463036,0.6295182465962582,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5913505019276067,0.7504020483463036,0.6094801246665539,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.532860263725153,0.7504020483463036,0.5844860825886304,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.48380056415203637,0.7504020483463036,0.5253889782736559,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.4393385787029179,0.7504020483463036,0.47697507545615364,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند","boundary":[0.3796466652180556,0.7504020483463036,0.432710705095596,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37410850956869424,0.7504020483463036,0.3794376782124194,0.7686892797949233],"dir":"ltr"},{"str":"نهایت","boundary":[0.32118255039130644,0.7504020483463036,0.36676784099571996,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"سپاس","boundary":[0.2639201108469658,0.7504020483463036,0.3145202558618935,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24435370244426916,0.7504020483463036,0.25716734755098564,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.19605158076658402,0.7504020483463036,0.23780400362988588,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19171510039963127,0.7504020483463036,0.19597321063947046,0.7686892797949233],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1661403155848915,0.7504020483463036,0.1850355285006365,0.7686892797949233],"dir":"rtl"},{"str":"انتها","boundary":[0.8249797523681364,0.7774942430849995,0.8573466148660552,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.807816694530257,0.7774942430849995,0.8190564339629842,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7408363592238294,0.7774942430849995,0.8016495095048652,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.6844882378291475,0.7774942430849995,0.7350018622119784,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6117868832434268,0.7774942430849995,0.6788966328177307,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"اشراقیه","boundary":[0.5501357165807242,0.7774942430849995,0.6057460196967478,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5240828094884294,0.7774942430849995,0.5446941529193075,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.46172631168170436,0.7774942430849995,0.518147136227818,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند","boundary":[0.404176515004614,0.7774942430849995,0.45571047144803156,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3729852044133993,0.7774942430849995,0.39830152548646197,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3260676216480545,0.7774942430849995,0.3676560357696741,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30869557680453874,0.7774942430849995,0.3202740167034109,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.2664018315388967,0.7774942430849995,0.3026450316946579,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.21279666459319097,0.7774942430849995,0.26125552652510325,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.1661403155848915,0.7774942430849995,0.20767648295510208,0.7957814745336191],"dir":"rtl"},{"str":"سپاس","boundary":[0.8069341436954985,0.8047557640408122,0.8569342847939785,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7883343001938695,0.8047557640408122,0.8006055693355343,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"داریم.","boundary":[0.7367292836958336,0.8047557640408122,0.7819953155504584,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.6975191118934227,0.8047557640408122,0.7303233492939799,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6544258763324234,0.8047557640408122,0.6911336326646955,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6275710461081614,0.8047557640408122,0.6480826250500227,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5570469549581123,0.8047557640408122,0.6210140788063232,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر،","boundary":[0.501451820692797,0.8047557640408122,0.5506529446538763,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.45846706944192256,0.8047557640408122,0.49506456776112384,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4124450471813161,0.8047557640408122,0.4520548886871492,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.3225022646306022,0.8047557640408122,0.4061039272282809,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.28167142840441406,0.8047557640408122,0.3161930924052685,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.24663998158463266,0.8047557640408122,0.2751667078539849,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرد","boundary":[0.1970839378731299,0.8047557640408122,0.24023975453702162,0.8230429954894318],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19274745750617708,0.8047557640408122,0.19700556774601627,0.8230429954894318],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8463407721795726,0.8318479587795079,0.856711752334273,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7977512933691376,0.8318479587795079,0.8396738651587801,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.7510949443608381,0.8318479587795079,0.7911172344088172,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.7008858162567222,0.8318479587795079,0.7443706152124534,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.6467320584212212,0.8318479587795079,0.6943242389474066,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6005981769270123,0.8318479587795079,0.6399504033636427,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5597412173251196,0.8318479587795079,0.594120530310468,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5162457967770689,0.8318479587795079,0.5529595622675414,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.49764595327544003,0.8318479587795079,0.5096589146081321,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.4394169488300317,0.8318479587795079,0.49092162412705515,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3906184830139603,0.8318479587795079,0.4321807737598754,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"رسا","boundary":[0.35582214657551975,0.8318479587795079,0.38346067807091777,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3403571081584351,0.8318479587795079,0.3491552395547271,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.2985597070311792,0.8318479587795079,0.33373259327084653,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.25553450724581006,0.8318479587795079,0.2914802722152502,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24006946882872543,0.8318479587795079,0.24886760022501742,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"خطاهای","boundary":[0.1661403155848915,0.8318479587795079,0.23347469046245195,0.8501351902281276],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.8054194716708519,0.8591518112895997,0.8568825218087859,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807851283814756,0.8591518112895997,0.7989147511204228,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.7414172011947414,0.8591518112895997,0.7740452974497056,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.6829530863679922,0.8591518112895997,0.7350170807731538,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6401891203396685,0.8591518112895997,0.6765193186991568,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.634650964690307,0.8591518112895997,0.6399801333340323,0.8774390427382194],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.615842134183042,0.8591518112895997,0.6281790486858393,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.5273883840474864,0.8591518112895997,0.6094086180934212,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.4696557237404643,0.8591518112895997,0.5209963377895929,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"خواهشمند","boundary":[0.37856351265875093,0.8591518112895997,0.46322220765084354,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3350018161390054,0.8591518112895997,0.37194487815544136,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30793799890910717,0.8591518112895997,0.32860920103339536,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"اشکالات","boundary":[0.23620320922445426,0.8591518112895997,0.3014660829046395,0.8774390427382194],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.1661403155848915,0.8591518112895997,0.22979739359398105,0.8774390427382194],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16614,0.16691,0.85775,0.87744],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/56198a349760eddf36c1d7db9d4f63e4.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/e30e28b2c8446df562aa7548d16e6757.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16614,0.16192,0.14219,0.57524]},"elements":[{"words":[{"str":"موجود","boundary":[0.8058942075848899,0.16192289127478943,0.8573572577228238,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7783601695923101,0.16192289127478943,0.7964897923312574,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.7363015347080089,0.16192289127478943,0.7714865547820158,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.718433145726107,0.16192289127478943,0.7285985542988498,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.6456795443889771,0.16192289127478943,0.7087936200911336,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6282628317981149,0.16192289127478943,0.6446944351162673,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5758070933834087,0.16192289127478943,0.6208023296308635,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.524108932864134,0.16192289127478943,0.5663243080026624,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.4634504544782037,0.16192289127478943,0.5160817649432494,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4419509162733715,0.16192289127478943,0.4560305289874272,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4204513780685393,0.16192289127478943,0.434530990782595,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.3661408799788111,0.16192289127478943,0.4130511567523149,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.31081157023660605,0.16192289127478943,0.3566580945980649,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.261046539519467,0.16192289127478943,0.30125041472874625,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.1661403155848915,0.16192289127478943,0.25276509536261654,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"iauteaching@gmail.com","boundary":[0.6408418822214706,0.18712714366990868,0.8578110304341359,0.20270515564465874],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6178057412568329,0.1890150860134851,0.6331662861710994,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.5670741456386259,0.1890150860134851,0.6111708787983483,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.48441978490947735,0.1890150860134851,0.5605397787886829,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"برسانند","boundary":[0.41895460539391266,0.1890150860134851,0.47734035009354825,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.40014577488664754,0.1890150860134851,0.41223027624552777,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3670474578690017,0.1890150860134851,0.3935117159263272,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.3194506673353391,0.1890150860134851,0.3603923090616496,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2940848695262357,0.1890150860134851,0.31231898576800105,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"چاپهای","boundary":[0.2161404566833714,0.1890150860134851,0.2867964477046704,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.1661403155848915,0.1890150860134851,0.20963183458981755,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.8159217137256973,0.2162766069692978,0.8576146213501352,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.7702319296184658,0.2162766069692978,0.8097256102893096,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.765895449251513,0.2162766069692978,0.7701535594913521,0.23456383841791745],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6910055363012123,0.2162766069692978,0.7596577676527301,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.6269771424493971,0.2162766069692978,0.6849116130104884,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6088736430861544,0.2162766069692978,0.6209687660373541,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"شکلهای","boundary":[0.5290351242493058,0.2162766069692978,0.6028913900498158,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی","boundary":[0.4826511356210369,0.2162766069692978,0.5229228141210669,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4348192347060334,0.2162766069692978,0.47661663583328945,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4138160406395874,0.2162766069692978,0.4289153517968086,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.36378977616540287,0.2162766069692978,0.40756519311603256,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.32875832934562155,0.2162766069692978,0.357585422258394,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.26546139001353336,0.2162766069692978,0.32256222590923367,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"انتهای","boundary":[0.21013208027132838,0.2162766069692978,0.2594296295055912,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.1661403155848915,0.2162766069692978,0.20409758048358076,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8393543817326653,0.24336880170799363,0.8575884979744307,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"آدرس","boundary":[0.7854618576542096,0.24336880170799363,0.8330064014364632,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"www.saman","boundary":[0.5363080655519349,0.24148085936441724,0.6462836071382929,0.25705887133916727],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6466470768224784,0.24148085936441724,0.6540574077306648,0.25705887133916727],"dir":"ltr"},{"str":"parvaneh.com","boundary":[0.6536616869653628,0.24148085936441724,0.7792812604690034,0.25705887133916727],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5115334300597009,0.24336880170799363,0.5299504099313979,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.44134268041753966,0.24336880170799363,0.5052376965149079,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3850962916497517,0.24336880170799363,0.4349252422954533,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.35463643557826396,0.24336880170799363,0.37866994122643616,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35029995521131113,0.24336880170799363,0.3545580654511504,0.2616560331566133],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8387911166009622,0.27063032266380616,0.8570252328427276,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.7957920401912976,0.27063032266380616,0.8338276752171003,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7757554110259192,0.27063032266380616,0.7908547221831403,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.7361262500821397,0.27063032266380616,0.770713599514944,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"ادب","boundary":[0.6996318942229043,0.27063032266380616,0.7310583151954598,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.686335095989296,0.27063032266380616,0.6938997055850943,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"احترام،","boundary":[0.626617059128729,0.27063032266380616,0.680906511532148,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.5998144756558762,0.27063032266380616,0.6210499771663558,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.553654470785963,0.27063032266380616,0.5937519478883959,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"محبوب","boundary":[0.4903314080781703,0.27063032266380616,0.5475495059038625,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.43301672178242057,0.27063032266380616,0.48440017017006864,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.37139167849542265,0.27063032266380616,0.4273493417585719,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.3014855251100871,0.27063032266380616,0.36522414299806866,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.22776535887188945,0.27063032266380616,0.2957634461524144,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.1661403155848915,0.27063032266380616,0.22223388724189808,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7989908636718582,0.297722517402502,0.8575333486257211,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.7634630727136906,0.297722517402502,0.7925022551435702,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.6993640489942299,0.297722517402502,0.7563130080301161,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6543670181093852,0.297722517402502,0.6922459128809608,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6114001927808373,0.297722517402502,0.6469541071147095,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"وتحقیقات","boundary":[0.526603715243917,0.297722517402502,0.6043207579649084,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5111386768268322,0.297722517402502,0.5199368082231243,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4453464713487443,0.297722517402502,0.5042296083469023,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.3942017393814324,0.297722517402502,0.43814125731646014,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتی","boundary":[0.3333081506141614,0.297722517402502,0.3871223045655034,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3277699949648,0.297722517402502,0.33309916360852515,0.31600974885112165],"dir":"ltr"},{"str":"زندهیاد","boundary":[0.265566851048785,0.297722517402502,0.32114548007721144,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.22081847599935014,0.297722517402502,0.25835776688676687,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"شهرام","boundary":[0.1661403155848915,0.297722517402502,0.21378451520779576,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"فدایی","boundary":[0.8126393599450442,0.32502636991259387,0.8577283064110716,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7938745521635033,0.32502636991259387,0.8062047854960439,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.7393538168310145,0.32502636991259387,0.7875788186187105,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"میداریم","boundary":[0.6672071410343808,0.32502636991259387,0.7329690093746044,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6626113619752497,0.32502636991259387,0.666869472215089,0.3433136013612135],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3120064727919802,0.37938008560710224,0.3495457636793969,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"سامان","boundary":[0.2571212604367522,0.37938008560710224,0.3054495054901419,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.20752845049277638,0.37938008560710224,0.25081488403519075,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.30492123278145017,0.406472280345798,0.3667291396983799,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.24569954005926944,0.406472280345798,0.29839038885531644,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"اصلیان","boundary":[0.1862427369557479,0.406472280345798,0.23934704351845412,0.4247595117944176],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16614,0.16192,0.85781,0.42476],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/166fcb0aebdce23177b3af86b0d92923.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/b70d14eb7b9e8c6906bd82f12513e430.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.16348,0.14226,0.11088]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7828819324202783,0.16348279251421494,0.8577362885536478,0.1832939599168862],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7155837627094456,0.16348279251421494,0.7767973628290971,0.1832939599168862],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8024802693932805,0.19445138358568587,0.8576789622569629,0.21273861503430552],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.6976844126896716,0.19445138358568587,0.796870193833029,0.21273861503430552],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.17801871127098692,0.1901316680664301,0.6940158522126458,0.20841889951504974],"dir":"ltr"},{"str":"أ","boundary":[0.16616643896059607,0.19566577004907076,0.17225318549975271,0.21395300149769042],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8024802693932805,0.2340737183910285,0.8576789622569629,0.2523609498396482],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.7138905809508184,0.2340737183910285,0.7968855130965594,0.2523609498396482],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.22975400287177272,0.7136083839910471,0.24804123432039238],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.16616643896059607,0.2352881048544134,0.18711738627563312,0.2535753363030331],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7883905783304179,0.2738653794134878,0.857486907068913,0.2921526108621075],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7257428532612092,0.2738653794134878,0.7827963057999135,0.2921526108621075],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.17801871127098692,0.26954566389423207,0.7201392279171808,0.2878328953428517],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.16616643896059607,0.2750797658768727,0.1760410749769103,0.2933669973254924],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.3135300457731096,0.8574951310945976,0.33181727722172927],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.16616643896059607,0.3147444322364945,0.17779134114911413,0.33303166368511417],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.17801871127098692,0.30921033025385386,0.7985496688821815,0.3274975617024735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8000009675324335,0.3135300457731096,0.8089874087747936,0.33181727722172927],"dir":"ltr"},{"str":"چشم","boundary":[0.8099786457529157,0.3531523805784523,0.8576480012190909,0.3714396120270719],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7944376560398011,0.3531523805784523,0.8044167855589334,0.3714396120270719],"dir":"rtl"},{"str":"بینایی","boundary":[0.732999346512469,0.3531523805784523,0.788765013382183,0.3714396120270719],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.16616643896059607,0.35436676704183717,0.17779134114911413,0.37265399849045683],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17801871127098692,0.34883266505919647,0.7266700718433146,0.3671198965078161],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.3914022470223985,0.8112852983043591,0.4096894784710181],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.3914022470223985,0.8212262102923682,0.4096894784710181],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.3914022470223985,0.8333571319436074,0.4096894784710181],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7434003201726078,0.3914022470223985,0.7926690067513608,0.4096894784710181],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.16713397139409736,0.3914022470223985,0.17938583459952423,0.4096894784710181],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.18454955519712068,0.3871003901276042,0.7397317596955819,0.4053876215762239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.4256061428800019,0.8112852983043591,0.4438933743286215],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.4256061428800019,0.8212262102923682,0.4438933743286215],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.4256061428800019,0.8333571319436074,0.4438933743286215],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7371113593548494,0.4256061428800019,0.7927125457108684,0.4438933743286215],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7025220748571782,0.4256061428800019,0.7305747102341146,0.4438933743286215],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.6493077910146069,0.4256061428800019,0.6961431335231041,0.4438933743286215],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.598512338255789,0.4256061428800019,0.6429385250048679,0.4438933743286215],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.16713397139409736,0.4256061428800019,0.17938583459952423,0.4438933743286215],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.18454955519712068,0.4213042859852077,0.5960531933206398,0.4395915174338273],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.45981003873760534,0.7650856246046723,0.478097270186225],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.45981003873760534,0.7749660658155876,0.478097270186225],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.45981003873760534,0.7870969874668268,0.478097270186225],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.45981003873760534,0.796977428677742,0.478097270186225],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.45981003873760534,0.8091083503289813,0.478097270186225],"dir":"ltr"},{"str":"محل","boundary":[0.7078435032414353,0.45981003873760534,0.7464799759084425,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"قرارگیری","boundary":[0.6282639605859538,0.45981003873760534,0.7016590359264949,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.5750496767433826,0.45981003873760534,0.6218850192518798,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5128454040395286,0.45981003873760534,0.5684794864982865,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4724509249408496,0.45981003873760534,0.5065419302352677,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4509233282954458,0.45981003873760534,0.46610971737168205,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.39795092756124983,0.45981003873760534,0.4446130011364475,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"عدسی","boundary":[0.3403827477679228,0.45981003873760534,0.3915158693460328,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"محدب","boundary":[0.2808795031075933,0.45981003873760534,0.33383158566068566,0.478097270186225],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.16713397139409736,0.45981003873760534,0.17938583459952423,0.478097270186225],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18454955519712068,0.4555081818428111,0.275981370162993,0.4737954132914307],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.4940139345952087,0.7650856246046723,0.5123011660438284],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.4940139345952087,0.7749660658155876,0.5123011660438284],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.4940139345952087,0.7870969874668268,0.5123011660438284],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.4940139345952087,0.796977428677742,0.5123011660438284],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.4940139345952087,0.8091083503289813,0.5123011660438284],"dir":"ltr"},{"str":"توان","boundary":[0.712923048517317,0.4940139345952087,0.7464654629219398,0.5123011660438284],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6785756471280211,0.4940139345952087,0.7063863993965822,0.5123011660438284],"dir":"rtl"},{"str":"عدسی","boundary":[0.6207655842263188,0.4940139345952087,0.6721405889128039,0.5123011660438284],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.16713397139409736,0.4940139345952087,0.17847151644986553,0.5123011660438284],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.18454955519712068,0.48971207770041447,0.615645725099041,0.5079993091490341],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.528387156669929,0.8112852983043591,0.5466743881185486],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.528387156669929,0.8212262102923682,0.5466743881185486],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.528387156669929,0.8333571319436074,0.5466743881185486],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7375951255716,0.528387156669929,0.7926893249324642,0.5466743881185486],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6894603870049106,0.528387156669929,0.7310226777508259,0.5466743881185486],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.16713397139409736,0.528387156669929,0.17938583459952423,0.5466743881185486],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.18454955519712068,0.5240852997751347,0.6874850082865122,0.5423725312237544],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.5625910525275324,0.8112852983043591,0.580878283976152],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5625910525275324,0.8212262102923682,0.580878283976152],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.5625910525275324,0.8333571319436074,0.580878283976152],"dir":"ltr"},{"str":"تطابق","boundary":[0.7467866836898623,0.5625910525275324,0.7926332080513212,0.580878283976152],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.698651945123173,0.5625910525275324,0.7403709761233153,0.580878283976152],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.16713397139409736,0.5625910525275324,0.19180620970378595,0.580878283976152],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.5582891956327382,0.6940158522126458,0.5765764270813578],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.596823169421322,0.7650856246046723,0.6151104008699416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.596823169421322,0.7749660658155876,0.6151104008699416],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.596823169421322,0.7870969874668268,0.6151104008699416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.596823169421322,0.796977428677742,0.6151104008699416],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.596823169421322,0.8091083503289813,0.6151104008699416],"dir":"ltr"},{"str":"عمق","boundary":[0.7095366850000625,0.596823169421322,0.7463967681191613,0.6151104008699416],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.656080518049116,0.596823169421322,0.7032196657417326,0.6151104008699416],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6410837653298459,0.596823169421322,0.6494954923067061,0.6151104008699416],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.597786688930663,0.596823169421322,0.6349080058068072,0.6151104008699416],"dir":"rtl"},{"str":"کانون","boundary":[0.5469912361718451,0.596823169421322,0.5913748514938499,0.6151104008699416],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.16713397139409736,0.596823169421322,0.19180620970378595,0.6151104008699416],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.5925213125265277,0.5438064419115699,0.6108085439751474],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7990334350989323,0.6310270652789254,0.8112852983043591,0.649314296727545],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6310270652789254,0.8212262102923682,0.649314296727545],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.6310270652789254,0.8333571319436074,0.649314296727545],"dir":"ltr"},{"str":"قدرت","boundary":[0.7475123330149883,0.6310270652789254,0.7926535262324247,0.649314296727545],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.6853483741625301,0.6310270652789254,0.7411585475241853,0.649314296727545],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6372136355958408,0.6310270652789254,0.6787759263417559,0.649314296727545],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.16713397139409736,0.6310270652789254,0.19180620970378595,0.649314296727545],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.6267252083841311,0.6352382568774422,0.6450124398327508],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8000009675324335,0.6652309611365288,0.8113385125882018,0.6835181925851485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6652309611365288,0.8212262102923682,0.6835181925851485],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.6652309611365288,0.8333571319436074,0.6835181925851485],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7535594107243714,0.6652309611365288,0.7935542989280144,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.7056665552660574,0.6652309611365288,0.7472288460119726,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6841389586206535,0.6652309611365288,0.6993253476968899,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6154441558420617,0.6652309611365288,0.6778208105744845,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.5721470794428788,0.6652309611365288,0.6090855326890912,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.5338892344681817,0.6652309611365288,0.5657597528277143,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5191343648572869,0.6652309611365288,0.5275460918341472,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.46906456142359504,0.6652309611365288,0.5125861053473503,0.6835181925851485],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.16713397139409736,0.6652309611365288,0.19180620970378595,0.6835181925851485],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19761124304938812,0.6609291042417346,0.4653758440208713,0.6792163356903542],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7990334350989323,0.6996041832112492,0.8112852983043591,0.7178914146598687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6996041832112492,0.8212262102923682,0.7178914146598687],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.6996041832112492,0.8333571319436074,0.7178914146598687],"dir":"ltr"},{"str":"عیوب","boundary":[0.747996099231739,0.6996041832112492,0.7928073638893515,0.7178914146598687],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6998613606650497,0.6996041832112492,0.7415803916651919,0.7178914146598687],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.16713397139409736,0.6996041832112492,0.19180620970378595,0.7178914146598687],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.6953023263164548,0.6940158522126458,0.7135895577650745],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.7338080790688525,0.7650856246046723,0.7520953105174721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7338080790688525,0.7749660658155876,0.7520953105174721],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7748451242614,0.7338080790688525,0.7870969874668268,0.7520953105174721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7338080790688525,0.796977428677742,0.7520953105174721],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.7338080790688525,0.8091083503289813,0.7520953105174721],"dir":"ltr"},{"str":"نزدیکبینی","boundary":[0.657531816699368,0.7338080790688525,0.7464161187678313,0.7520953105174721],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.16713397139409736,0.7338080790688525,0.19180620970378595,0.7520953105174721],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.7295062221740582,0.6548307886558433,0.7477934536226779],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.7680119749264559,0.7650856246046723,0.7862992063750757],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7680119749264559,0.7749660658155876,0.7862992063750757],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7748451242614,0.7680119749264559,0.7870969874668268,0.7862992063750757],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7680119749264559,0.796977428677742,0.7862992063750757],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.7680119749264559,0.8091083503289813,0.7862992063750757],"dir":"ltr"},{"str":"دور","boundary":[0.7196957755518261,0.7680119749264559,0.7465244824003835,0.7862992063750757],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.6763986991526432,0.7680119749264559,0.7133110290231511,0.7862992063750757],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.16713397139409736,0.7680119749264559,0.19089189155412722,0.7862992063750757],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.7637101180316617,0.6744233204342447,0.7819973494802813],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.8022158707840593,0.7650856246046723,0.8205031022326791],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.8022158707840593,0.7749660658155876,0.8205031022326791],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7748451242614,0.8022158707840593,0.7870969874668268,0.8205031022326791],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.8022158707840593,0.796977428677742,0.8205031022326791],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.8022158707840593,0.8091083503289813,0.8205031022326791],"dir":"ltr"},{"str":"آستیگماتیسم","boundary":[0.6396324666795941,0.8022158707840593,0.7464973914922454,0.8205031022326791],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.16713397139409736,0.8022158707840593,0.19180620970378595,0.8205031022326791],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.7979140138892651,0.6352382568774422,0.8162012453378849],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7528337613992454,0.8364197666416627,0.7650856246046723,0.8547069980902825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.8364197666416627,0.7749660658155876,0.8547069980902825],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7748451242614,0.8364197666416627,0.7870969874668268,0.8547069980902825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.8364197666416627,0.796977428677742,0.8547069980902825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.8364197666416627,0.8091083503289813,0.8547069980902825],"dir":"ltr"},{"str":"پیرچشمی","boundary":[0.6659977254925044,0.8364197666416627,0.7463754824056242,0.8547069980902825],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.16713397139409736,0.8364197666416627,0.19180620970378595,0.8547069980902825],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.8321179097468685,0.6613616325819771,0.8504051411954883],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7528337613992454,0.8708353202706622,0.7650856246046723,0.8891225517192819],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.8708353202706622,0.7749660658155876,0.8891225517192819],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7748451242614,0.8708353202706622,0.7870969874668268,0.8891225517192819],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.8708353202706622,0.796977428677742,0.8891225517192819],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7968564871235544,0.8708353202706622,0.8091083503289813,0.8891225517192819],"dir":"ltr"},{"str":"کوررنگی","boundary":[0.6785756471280211,0.8708353202706622,0.7465844694112606,0.8891225517192819],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.16713397139409736,0.8708353202706622,0.19180620970378595,0.8891225517192819],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.866533463375868,0.6744233204342447,0.8848206948244877],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.16348,0.85774,0.88912],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/1447b5e1b2e961764daa92ea229cea87.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/a479182c47cdfa3e6cf53a144d98336b.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.15762,0.1424,0.11342]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.7990334350989323,0.16192289127478943,0.8112852983043591,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.16192289127478943,0.8212262102923682,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8211052687381806,0.16192289127478943,0.8333571319436074,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7320318140789677,0.16192289127478943,0.7926902924648977,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.16713397139409736,0.16192289127478943,0.19180620970378595,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.1576210343799952,0.7266700718433146,0.17590826582861485],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.1974992554937891,0.8574951310945976,0.21578648694240876],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.16616643896059607,0.198713641957174,0.18938721736462713,0.21700087340579366],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.1931795399745333,0.7920188249560477,0.21146677142315298],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7963727209068038,0.1974992554937891,0.8090686814992077,0.21578648694240876],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.8116718275115429,0.23712159029913174,0.8575967220001154,0.25540882174775137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7961308377984284,0.23712159029913174,0.8061099673175607,0.25540882174775137],"dir":"rtl"},{"str":"شنوایی","boundary":[0.723324022177456,0.23712159029913174,0.7903624094298938,0.25540882174775137],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.16616643896059607,0.23833597676251664,0.18938721736462713,0.25662320821113627],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.23280187477987593,0.7201392279171808,0.2510891062284956],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.27537145674307795,0.8112852983043591,0.2936586881916976],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.27537145674307795,0.8212262102923682,0.2936586881916976],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8211052687381806,0.27537145674307795,0.8333571319436074,0.2936586881916976],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7434003201726078,0.27537145674307795,0.7926690067513608,0.2936586881916976],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.16713397139409736,0.27537145674307795,0.19180620970378595,0.2936586881916976],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.2710695998482837,0.7397317596955819,0.2893568312969034],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.30961768415496055,0.8112852983043591,0.3279049156035802],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.30961768415496055,0.8212262102923682,0.3279049156035802],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8211052687381806,0.30961768415496055,0.8333571319436074,0.3279049156035802],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7375951255716,0.30961768415496055,0.7926893249324642,0.3279049156035802],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.6887347376797847,0.30961768415496055,0.7311068530725403,0.3279049156035802],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.16713397139409736,0.30961768415496055,0.19180620970378595,0.3279049156035802],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.3053158272601663,0.6874850082865122,0.32360305870878603],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.34382158001256397,0.7650856246046723,0.3621088114611836],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.34382158001256397,0.7749660658155876,0.3621088114611836],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.34382158001256397,0.7870969874668268,0.3621088114611836],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.34382158001256397,0.796977428677742,0.3621088114611836],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7968564871235544,0.34382158001256397,0.8091083503289813,0.3621088114611836],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.7042152566158054,0.34382158001256397,0.7465873720085611,0.3621088114611836],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.646405193714103,0.34382158001256397,0.6978305100871304,0.3621088114611836],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.16713397139409736,0.34382158001256397,0.19089189155412722,0.3621088114611836],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.3395197231177698,0.641769100803576,0.35780695456638945],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.37802547587016744,0.7650856246046723,0.39631270731878704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.37802547587016744,0.7749660658155876,0.39631270731878704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.37802547587016744,0.7870969874668268,0.39631270731878704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.37802547587016744,0.796977428677742,0.39631270731878704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7968564871235544,0.37802547587016744,0.8091083503289813,0.39631270731878704],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.7042152566158054,0.37802547587016744,0.7465873720085611,0.39631270731878704],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.6543873362904888,0.37802547587016744,0.6976563542491001,0.39631270731878704],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.16713397139409736,0.37802547587016744,0.19180620970378595,0.39631270731878704],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.37372361897537315,0.6482999447297098,0.3920108504239928],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.4123986979448877,0.7650856246046723,0.4306859293935073],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.4123986979448877,0.7749660658155876,0.4306859293935073],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.4123986979448877,0.7870969874668268,0.4306859293935073],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.4123986979448877,0.796977428677742,0.4306859293935073],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7968564871235544,0.4123986979448877,0.8091083503289813,0.4306859293935073],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.7042152566158054,0.4123986979448877,0.7465873720085611,0.4306859293935073],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.6502753234481082,0.4123986979448877,0.6977056984032087,0.4306859293935073],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.16713397139409736,0.4123986979448877,0.19180620970378595,0.4306859293935073],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.4080968410500935,0.6482999447297098,0.4263840724987131],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.4466025938024911,0.8112852983043591,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.4466025938024911,0.8212262102923682,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8211052687381806,0.4466025938024911,0.8333571319436074,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7528337613992454,0.4466025938024911,0.7928808963542975,0.4648898252511108],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.7039733735074301,0.4466025938024911,0.7463454889001857,0.4648898252511108],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.16713397139409736,0.4466025938024911,0.19180620970378595,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.4423007369076969,0.7005466961387795,0.4605879683563165],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.4808064896600946,0.7650856246046723,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.4808064896600946,0.7749660658155876,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.4808064896600946,0.7870969874668268,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.4808064896600946,0.796977428677742,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7968564871235544,0.4808064896600946,0.8091083503289813,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7063922045911833,0.4808064896600946,0.7463870927948264,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانسی","boundary":[0.6316503241032083,0.4808064896600946,0.7001361398761639,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.16713397139409736,0.4808064896600946,0.19180620970378595,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.4765046327653003,0.6287074129513085,0.49479186421391996],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.515010385517698,0.7650856246046723,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.515010385517698,0.7749660658155876,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.515010385517698,0.7870969874668268,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.515010385517698,0.796977428677742,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7968564871235544,0.515010385517698,0.8091083503289813,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7063922045911833,0.515010385517698,0.7463870927948264,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.6563224011574913,0.515010385517698,0.7003020716885094,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.16713397139409736,0.515010385517698,0.19180620970378595,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.5107085286229037,0.6548307886558433,0.5289957600715233],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.5492142813753014,0.7650856246046723,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.5492142813753014,0.7749660658155876,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.5492142813753014,0.7870969874668268,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.5492142813753014,0.796977428677742,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7968564871235544,0.5492142813753014,0.8091083503289813,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"بلندی","boundary":[0.698651945123173,0.5492142813753014,0.7464422421435358,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.6614019464333731,0.5492142813753014,0.6922014063890197,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6466470768224784,0.5492142813753014,0.6550588037993386,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت","boundary":[0.564890586191619,0.5492142813753014,0.640055278353034,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.16713397139409736,0.5492142813753014,0.19180620970378595,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.5449124244805071,0.5633989736899712,0.5631996559291267],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.5836157244862078,0.8112852983043591,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5836157244862078,0.8212262102923682,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8211052687381806,0.5836157244862078,0.8333571319436074,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7733938256111479,0.5836157244862078,0.7926467535053902,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"نویز","boundary":[0.7371113593548494,0.5836157244862078,0.7671300206366606,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.16713397139409736,0.5836157244862078,0.19180620970378595,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.5793138675914136,0.7332009157694482,0.5976010990400331],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7990334350989323,0.6178196203438112,0.8112852983043591,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6178196203438112,0.8212262102923682,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8211052687381806,0.6178196203438112,0.8333571319436074,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7223564897439546,0.6178196203438112,0.7927822080460805,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.16713397139409736,0.6178196203438112,0.19180620970378595,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.613517763449017,0.7201392279171808,0.6318049948976365],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.653395984562811,0.8574951310945976,0.6716832160114306],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.16616643896059607,0.6546103710261958,0.18938721736462713,0.6728976024748154],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.6490762690435551,0.7920188249560477,0.6673635004921747],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7941957729314257,0.653395984562811,0.8089032334530789,0.6716832160114306],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7900837600890454,0.6930183193681536,0.8575289947297703,0.7113055508167733],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.7412233721972299,0.6930183193681536,0.7844691693774373,0.7113055508167733],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7284035674533378,0.6930183193681536,0.7413346384270826,0.7113055508167733],"dir":"ltr"},{"str":"عروقی","boundary":[0.6681746734678822,0.6930183193681536,0.7283029440802536,0.7113055508167733],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.16616643896059607,0.6942327058315384,0.18938721736462713,0.7125199372801581],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.6886986038488978,0.6678924765081109,0.7069858352975174],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.7312681858120998,0.8112852983043591,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.7312681858120998,0.8212262102923682,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8211052687381806,0.7312681858120998,0.8333571319436074,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.7059084383744327,0.7312681858120998,0.7927899483055484,0.7495554172607195],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6456795443889771,0.7312681858120998,0.6996504385945463,0.7495554172607195],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.16713397139409736,0.7312681858120998,0.19089189155412722,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.7269663289173056,0.641769100803576,0.7452535603659253],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.7654720816697033,0.7650856246046723,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7654720816697033,0.7749660658155876,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7748451242614,0.7654720816697033,0.7870969874668268,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7654720816697033,0.796977428677742,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7968564871235544,0.7654720816697033,0.8091083503289813,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.6797850626698977,0.7654720816697033,0.7464557875976049,0.7837593131183229],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی","boundary":[0.6241519477435733,0.7654720816697033,0.6735415758765139,0.7837593131183229],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.16713397139409736,0.7654720816697033,0.19180620970378595,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.761170224774909,0.6221765690251747,0.7794574562235287],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.7998453037444235,0.7650856246046723,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7998453037444235,0.7749660658155876,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7748451242614,0.7998453037444235,0.7870969874668268,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7998453037444235,0.796977428677742,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7968564871235544,0.7998453037444235,0.8091083503289813,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.6597087646747459,0.7998453037444235,0.7463812876002253,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"استراحت","boundary":[0.5815805206695164,0.7998453037444235,0.6533153103541693,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5665837679502463,0.7998453037444235,0.5749954949271066,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5237301439164181,0.7998453037444235,0.5603551166541761,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.16713397139409736,0.7998453037444235,0.19180620970378595,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.7955434468496293,0.517683066207035,0.813830678298249],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.834049199602027,0.8112852983043591,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.834049199602027,0.8212262102923682,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8211052687381806,0.834049199602027,0.8333571319436074,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":"قلب","boundary":[0.7605740208672559,0.834049199602027,0.792810266486652,0.8523364310506467],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.16713397139409736,0.834049199602027,0.19078546298644206,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.8297473427072327,0.7593646053253791,0.8480345741558524],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.8682954270139096,0.7650856246046723,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.8682954270139096,0.7749660658155876,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.8682954270139096,0.7870969874668268,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.8682954270139096,0.796977428677742,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7968564871235544,0.8682954270139096,0.8091083503289813,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7223564897439546,0.8682954270139096,0.7463899953921268,0.8865826584625293],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.6836551924039029,0.8682954270139096,0.715891438023299,0.8865826584625293],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.16713397139409736,0.8682954270139096,0.19078546298644206,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.8639935701191154,0.6809541643603784,0.882280801567735],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.15762,0.8576,0.88658],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/8e4c0222080e602e21924131aac1bfb2.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/f8cb9990a919652912689cf6d153c048.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.15762,0.14233,0.11342]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.16192289127478943,0.7650856246046723,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.16192289127478943,0.7749660658155876,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.16192289127478943,0.7870969874668268,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.16192289127478943,0.796977428677742,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7968564871235544,0.16192289127478943,0.8091083503289813,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"الکتروکاردیوگرام","boundary":[0.6168954544923136,0.16192289127478943,0.7464257940921664,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.16713397139409736,0.16192289127478943,0.19078546298644206,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.1576210343799952,0.5503372858377037,0.17590826582861485],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.551345132122601,0.16192289127478943,0.5586858006955752,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"ECG","boundary":[0.558843508482236,0.16003494893121298,0.6032164809474723,0.17561296090596307],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6031081173149202,0.16192289127478943,0.6104487858878944,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.19612678713239284,0.7650856246046723,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.19612678713239284,0.7749660658155876,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.19612678713239284,0.7870969874668268,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.19612678713239284,0.796977428677742,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7968564871235544,0.19612678713239284,0.8091083503289813,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"ضربان","boundary":[0.6972006464729211,0.19612678713239284,0.7465738265544921,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.6630951281920004,0.19612678713239284,0.6909165233173301,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.5890788970291514,0.19612678713239284,0.6567026414038574,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.16713397139409736,0.19612678713239284,0.18987114483678336,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.19182493023759864,0.5829915054683723,0.2101121616862183],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7528337613992454,0.2303306829899963,0.7650856246046723,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.2303306829899963,0.7749660658155876,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.2303306829899963,0.7870969874668268,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.2303306829899963,0.796977428677742,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7968564871235544,0.2303306829899963,0.8091083503289813,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"دفیبریلاتور","boundary":[0.6592249984579952,0.2303306829899963,0.7462605073014432,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.16713397139409736,0.2303306829899963,0.19078546298644206,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.22602882609520206,0.6548307886558433,0.2443160575438217],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.26453457884759973,0.8112852983043591,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.26453457884759973,0.8212262102923682,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8211052687381806,0.26453457884759973,0.8333571319436074,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"فشار","boundary":[0.7564620080248753,0.26453457884759973,0.7925906366242471,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7126811654089417,0.26453457884759973,0.7500898394178357,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.16713397139409736,0.26453457884759973,0.19078546298644206,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.2602327219528055,0.7070775400649133,0.27851995340142516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.29873847470520315,0.7650856246046723,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.29873847470520315,0.7749660658155876,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.29873847470520315,0.7870969874668268,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.29873847470520315,0.796977428677742,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7968564871235544,0.29873847470520315,0.8091083503289813,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"اسفیگمومانومتر","boundary":[0.6243938308519487,0.29873847470520315,0.746492553830078,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.16713397139409736,0.29873847470520315,0.19180620970378595,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.2944366178104089,0.6221765690251747,0.3127238492590286],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.3331540283342026,0.8112852983043591,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.3331540283342026,0.8212262102923682,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8211052687381806,0.3331540283342026,0.8333571319436074,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7223564897439546,0.3331540283342026,0.7927822080460805,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.16713397139409736,0.3331540283342026,0.19180620970378595,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.32885217143940837,0.7201392279171808,0.347139402888028],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.3687303925532023,0.8574951310945976,0.38701762400182194],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.16616643896059607,0.3699447790165871,0.18938721736462713,0.3882320104652068],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.3644106770339465,0.7920188249560477,0.3826979084825661],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.795888954690053,0.3687303925532023,0.8090551360451387,0.38701762400182194],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.7874230458969168,0.40835272735854494,0.8576663843353275,0.42663995880716454],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.746544800581487,0.40835272735854494,0.7817591110312001,0.42663995880716454],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.16616643896059607,0.4095671138219298,0.18938721736462713,0.4278543452705494],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.4040330118392891,0.7462626036217157,0.42232024328790874],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.4466025938024911,0.8112852983043591,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.4466025938024911,0.8212262102923682,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.4466025938024911,0.8333571319436074,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7375951255716,0.4466025938024911,0.7926893249324642,0.4648898252511108],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7001032437734249,0.4466025938024911,0.7312423076132305,0.4648898252511108],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6500334403397329,0.4466025938024911,0.6937639712691245,0.4648898252511108],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.16713397139409736,0.4466025938024911,0.19089189155412722,0.4648898252511108],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.4423007369076969,0.6482999447297098,0.4605879683563165],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.4808064896600946,0.8112852983043591,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.4808064896600946,0.8212262102923682,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.4808064896600946,0.8333571319436074,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7015545424236769,0.4808064896600946,0.7927115781784347,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"اهرم","boundary":[0.6606762971082473,0.4808064896600946,0.6952113997896424,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6360042200539642,0.4808064896600946,0.6541762529645799,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.598512338255789,0.4808064896600946,0.6296514020955946,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.16713397139409736,0.4808064896600946,0.19180620970378595,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.4765046327653003,0.5960531933206398,0.49479186421391996],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.515010385517698,0.8112852983043591,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.515010385517698,0.8212262102923682,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.515010385517698,0.8333571319436074,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"خم","boundary":[0.7663792154682636,0.515010385517698,0.7926070040479138,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7196957755518261,0.515010385517698,0.7598474040096963,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7049409059409314,0.515010385517698,0.7133526329177916,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.6676909072511316,0.515010385517698,0.6985687373338918,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6173792207090643,0.515010385517698,0.6614493555226147,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.16713397139409736,0.515010385517698,0.19180620970378595,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.5107085286229037,0.615645725099041,0.5289957600715233],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.5492142813753014,0.8112852983043591,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5492142813753014,0.8212262102923682,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.5492142813753014,0.8333571319436074,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.728645450561713,0.5492142813753014,0.7926486885702572,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.6763986991526432,0.5492142813753014,0.7223806780547923,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6517266220983603,0.5492142813753014,0.669898655008976,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6248775970686993,0.5492142813753014,0.6452914429415888,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.5791616895857632,0.5492142813753014,0.6183467531425656,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5644068199748683,0.5492142813753014,0.5728185469517285,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"دویدن","boundary":[0.5067983263301454,0.5492142813753014,0.558193729825437,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.16713397139409736,0.5492142813753014,0.19089189155412722,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.5449124244805071,0.5046213783547675,0.5631996559291267],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7990334350989323,0.5836157244862078,0.8112852983043591,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5836157244862078,0.8212262102923682,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.5836157244862078,0.8333571319436074,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"نیازمندیهای","boundary":[0.6865577897044068,0.5836157244862078,0.7926486885702572,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.6369717524874654,0.5836157244862078,0.6802098094082049,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.5994798706892903,0.5836157244862078,0.6306189345290959,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.16713397139409736,0.5836157244862078,0.19180620970378595,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.5793138675914136,0.5960531933206398,0.5976010990400331],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8000009675324335,0.6178196203438112,0.8113385125882018,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6178196203438112,0.8212262102923682,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.6178196203438112,0.8333571319436074,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.723324022177456,0.6178196203438112,0.7937497404795817,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.16713397139409736,0.6178196203438112,0.19180620970378595,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.613517763449017,0.7201392279171808,0.6318049948976365],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.653395984562811,0.8574951310945976,0.6716832160114306],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.16616643896059607,0.6546103710261958,0.18938721736462713,0.6728976024748154],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.6490762690435551,0.7920188249560477,0.6673635004921747],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7949214222565517,0.653395984562811,0.8089757983855915,0.6716832160114306],"dir":"ltr"},{"str":"تابش","boundary":[0.8119137106199182,0.6930183193681536,0.8576557414785589,0.7113055508167733],"dir":"rtl"},{"str":"یونیزان","boundary":[0.7407396059804793,0.6930183193681536,0.8063354023745666,0.7113055508167733],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.16616643896059607,0.6942327058315384,0.18938721736462713,0.7125199372801581],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.6886986038488978,0.7397317596955819,0.7069858352975174],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.7312681858120998,0.8112852983043591,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.7312681858120998,0.8212262102923682,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211052687381806,0.7312681858120998,0.8333571319436074,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7434003201726078,0.7312681858120998,0.7926690067513608,0.7495554172607195],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.16713397139409736,0.7312681858120998,0.19180620970378595,0.7495554172607195],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.7269663289173056,0.7397317596955819,0.7452535603659253],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.7654720816697033,0.8112852983043591,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.7654720816697033,0.8212262102923682,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211052687381806,0.7654720816697033,0.8333571319436074,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"پرتو","boundary":[0.7615415533007571,0.7654720816697033,0.7927851106433809,0.7837593131183229],"dir":"rtl"},{"str":"الکترومغناطیس","boundary":[0.6318922072115837,0.7654720816697033,0.755149066512614,0.7837593131183229],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.16713397139409736,0.7654720816697033,0.19089189155412722,0.7837593131183229],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.761170224774909,0.6287074129513085,0.7794574562235287],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.7998453037444235,0.7650856246046723,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7998453037444235,0.7749660658155876,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.7998453037444235,0.7870969874668268,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7998453037444235,0.796977428677742,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.7998453037444235,0.8091083503289813,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"فوتون","boundary":[0.7001032437734249,0.7998453037444235,0.7463677421461563,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.16713397139409736,0.7998453037444235,0.19089189155412722,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1910803991232544,0.7955434468496293,0.6940158522126458,0.813830678298249],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.834049199602027,0.8112852983043591,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.834049199602027,0.8212262102923682,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211052687381806,0.834049199602027,0.8333571319436074,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیسمهای","boundary":[0.6945399322807925,0.834049199602027,0.7926293379215872,0.8523364310506467],"dir":"rtl"},{"str":"تضعیف","boundary":[0.6304409085613317,0.834049199602027,0.688181309127822,0.8523364310506467],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.16713397139409736,0.834049199602027,0.19180620970378595,0.8523364310506467],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.8297473427072327,0.6287074129513085,0.8480345741558524],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.8682954270139096,0.7650856246046723,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.8682954270139096,0.7749660658155876,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.8682954270139096,0.7870969874668268,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.8682954270139096,0.796977428677742,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.8682954270139096,0.8091083503289813,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":"پراکندگی","boundary":[0.6703516214432601,0.8682954270139096,0.746517709673349,0.8865826584625293],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.6263288957189512,0.8682954270139096,0.6639988034848906,0.8865826584625293],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.16713397139409736,0.8682954270139096,0.19180620970378595,0.8865826584625293],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.8639935701191154,0.6221765690251747,0.882280801567735],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.15762,0.85767,0.88658],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/aa658317d177a80000f21c3308062256.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/7251c13c96b2e7e8a264eec0813d2f62.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.15762,0.14245,0.12425]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.16192289127478943,0.7650856246046723,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.16192289127478943,0.7749660658155876,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.16192289127478943,0.7870969874668268,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.16192289127478943,0.796977428677742,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.16192289127478943,0.8091083503289813,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7271941519114612,0.16192289127478943,0.7464470798057035,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"فوتوالکتریک","boundary":[0.6236681815268227,0.16192289127478943,0.7206923339583324,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.16713397139409736,0.16192289127478943,0.19180620970378595,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.1576210343799952,0.6221765690251747,0.17590826582861485],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.19612678713239284,0.7650856246046723,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.19612678713239284,0.7749660658155876,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.19612678713239284,0.7870969874668268,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.19612678713239284,0.796977428677742,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.19612678713239284,0.8091083503289813,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"پراکندگی","boundary":[0.6703516214432601,0.19612678713239284,0.746517709673349,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"کامپتون","boundary":[0.599237987580915,0.19612678713239284,0.6641545762066844,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.16713397139409736,0.19612678713239284,0.19180620970378595,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.19182493023759864,0.5960531933206398,0.2101121616862183],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7528337613992454,0.2303306829899963,0.7650856246046723,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.2303306829899963,0.7749660658155876,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.2303306829899963,0.7870969874668268,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.2303306829899963,0.796977428677742,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.2303306829899963,0.8091083503289813,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7063922045911833,0.2303306829899963,0.7464403070786689,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"زوج","boundary":[0.6696259721181341,0.2303306829899963,0.7000597048139174,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.16713397139409736,0.2303306829899963,0.19180620970378595,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.22602882609520206,0.6678924765081109,0.2443160575438217],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7528337613992454,0.26453457884759973,0.7650856246046723,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.26453457884759973,0.7749660658155876,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.26453457884759973,0.7870969874668268,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.26453457884759973,0.796977428677742,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.26453457884759973,0.8091083503289813,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"ضرایب","boundary":[0.6928467505221652,0.26453457884759973,0.7465883395409947,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"تضعیف","boundary":[0.6289896099110798,0.26453457884759973,0.6864881273691947,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.16713397139409736,0.26453457884759973,0.19180620970378595,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.19761124304938812,0.2602327219528055,0.6287074129513085,0.27851995340142516],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.29873847470520315,0.8112852983043591,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.29873847470520315,0.8212262102923682,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211052687381806,0.29873847470520315,0.8333571319436074,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7518662289657441,0.29873847470520315,0.7926448184405233,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیکی","boundary":[0.6676909072511316,0.29873847470520315,0.7454814824370691,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"پرتوها","boundary":[0.613509090975059,0.29873847470520315,0.6611842516358353,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.16713397139409736,0.29873847470520315,0.20414232885863023,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2944366178104089,0.6091148811729074,0.3127238492590286],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7990334350989323,0.3331540283342026,0.8112852983043591,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.3331540283342026,0.8212262102923682,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211052687381806,0.3331540283342026,0.8333571319436074,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.7071178539163092,0.3331540283342026,0.7926970651919323,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"پرتوها","boundary":[0.6531779207486121,0.3331540283342026,0.7008530814093884,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.16713397139409736,0.3331540283342026,0.2032280107089715,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.32885217143940837,0.6482999447297098,0.347139402888028],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.367357924191806,0.7650856246046723,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.367357924191806,0.7749660658155876,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.367357924191806,0.7870969874668268,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.367357924191806,0.796977428677742,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.367357924191806,0.8091083503289813,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"پرتودهی","boundary":[0.6785756471280211,0.367357924191806,0.746538995386886,0.3856451556404257],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.16713397139409736,0.367357924191806,0.20414232885863023,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3630560672970118,0.6744233204342447,0.3813432987456314],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.4015618200494094,0.7650856246046723,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.4015618200494094,0.7749660658155876,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.4015618200494094,0.7870969874668268,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.4015618200494094,0.796977428677742,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.4015618200494094,0.8091083503289813,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"دوز","boundary":[0.7196957755518261,0.4015618200494094,0.7465244824003835,0.41984905149802904],"dir":"rtl"},{"str":"جذبی","boundary":[0.6669652579260056,0.4015618200494094,0.7133768212286291,0.41984905149802904],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.16713397139409736,0.4015618200494094,0.20414232885863023,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.39725996315461515,0.6613616325819771,0.41554719460323475],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.4357657159070128,0.7650856246046723,0.45405294735563245],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.4357657159070128,0.7749660658155876,0.45405294735563245],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.4357657159070128,0.7870969874668268,0.45405294735563245],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.4357657159070128,0.796977428677742,0.45405294735563245],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.4357657159070128,0.8091083503289813,0.45405294735563245],"dir":"ltr"},{"str":"دوز","boundary":[0.7196957755518261,0.4357657159070128,0.7465244824003835,0.45405294735563245],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.6652720761673783,0.4357657159070128,0.7132868407123136,0.45405294735563245],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.16713397139409736,0.4357657159070128,0.20414232885863023,0.45405294735563245],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.43146385901221856,0.6613616325819771,0.44975109046083817],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7528337613992454,0.46996961176461627,0.7650856246046723,0.48825684321323587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.46996961176461627,0.7749660658155876,0.48825684321323587],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.46996961176461627,0.7870969874668268,0.48825684321323587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.46996961176461627,0.796977428677742,0.48825684321323587],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.46996961176461627,0.8091083503289813,0.48825684321323587],"dir":"ltr"},{"str":"نرخ","boundary":[0.7187282431183247,0.46996961176461627,0.7464190213651318,0.48825684321323587],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.6855902572709055,0.46996961176461627,0.7124189641194629,0.48825684321323587],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.16713397139409736,0.46996961176461627,0.20414232885863023,0.48825684321323587],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.465667754869822,0.6809541643603784,0.48395498631844164],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8000009675324335,0.5043428338393364,0.8113385125882018,0.5226300652879561],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5043428338393364,0.8212262102923682,0.5226300652879561],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211052687381806,0.5043428338393364,0.8333571319436074,0.5226300652879561],"dir":"ltr"},{"str":"سطوح","boundary":[0.7431584370642325,0.5043428338393364,0.7936810456768031,0.5226300652879561],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.705424672157682,0.5043428338393364,0.7366682295003059,0.5226300652879561],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6906698025467873,0.5043428338393364,0.6990815295236475,0.5226300652879561],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.6236681815268227,0.5043428338393364,0.6842744131613437,0.5226300652879561],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.16713397139409736,0.5043428338393364,0.20414232885863023,0.5226300652879561],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5000409769445422,0.6221765690251747,0.5183282083931618],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7538012938327467,0.5385467296969398,0.7660531570381737,0.5568339611455595],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.5385467296969398,0.7759335982490889,0.5568339611455595],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7758126566949013,0.5385467296969398,0.7871502017506694,0.5568339611455595],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.5385467296969398,0.796977428677742,0.5568339611455595],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.5385467296969398,0.8091083503289813,0.5568339611455595],"dir":"ltr"},{"str":"تابش","boundary":[0.7066340876995586,0.5385467296969398,0.7474910473014513,0.5568339611455595],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6563224011574913,0.5385467296969398,0.700404065732541,0.5568339611455595],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.16713397139409736,0.5385467296969398,0.20414232885863023,0.5568339611455595],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5342448728021456,0.6548307886558433,0.5525321042507653],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7538012938327467,0.5727788465907294,0.7660531570381737,0.5910660780393491],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.5727788465907294,0.7759335982490889,0.5910660780393491],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7758126566949013,0.5727788465907294,0.7871502017506694,0.5910660780393491],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.5727788465907294,0.796977428677742,0.5910660780393491],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.5727788465907294,0.8091083503289813,0.5910660780393491],"dir":"ltr"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.6870415559211575,0.5727788465907294,0.747177566792997,0.5910660780393491],"dir":"rtl"},{"str":"رادیولوژیکی","boundary":[0.5869019490537735,0.5727788465907294,0.6805736016032014,0.5910660780393491],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.16713397139409736,0.5727788465907294,0.20414232885863023,0.5910660780393491],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5684769896959352,0.5829915054683723,0.5867642211445548],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7538012938327467,0.6069827424483328,0.7660531570381737,0.6252699738969525],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.6069827424483328,0.7759335982490889,0.6252699738969525],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7758126566949013,0.6069827424483328,0.7871502017506694,0.6252699738969525],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.6069827424483328,0.796977428677742,0.6252699738969525],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968564871235544,0.6069827424483328,0.8091083503289813,0.6252699738969525],"dir":"ltr"},{"str":"مانیتورینگ","boundary":[0.6582574660244939,0.6069827424483328,0.7472907680877166,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.6205237011179434,0.6069827424483328,0.6517672584605673,0.6252699738969525],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.16713397139409736,0.6069827424483328,0.20414232885863023,0.6252699738969525],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6026808855535386,0.615645725099041,0.6209681170021583],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7990334350989323,0.6411866383059364,0.8112852983043591,0.6594738697545559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6411866383059364,0.8212262102923682,0.6594738697545559],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211052687381806,0.6411866383059364,0.8333571319436074,0.6594738697545559],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7320318140789677,0.6411866383059364,0.7926902924648977,0.6594738697545559],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.16713397139409736,0.6411866383059364,0.2032280107089715,0.6594738697545559],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.636884781411142,0.7266700718433146,0.6551720128597617],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.6769323287420529,0.8574951310945976,0.6952195601906725],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.16616643896059607,0.6781467152054378,0.20099760656664267,0.6964339466540574],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6726126132227971,0.7920188249560477,0.6908998446714167],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7961308377984284,0.6769323287420529,0.8089835386450597,0.6952195601906725],"dir":"ltr"},{"str":"اشعه","boundary":[0.8145744248120468,0.7165546635473956,0.8575473778460068,0.7348418949960153],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.7562201249164999,0.7165546635473956,0.8089995029302123,0.7348418949960153],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.16616643896059607,0.7177690500107805,0.20099760656664267,0.7360562814594002],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7122349480281398,0.7528337613992453,0.7305221794767596],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8000009675324335,0.7548045299913417,0.8122528307378605,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8123974768366689,0.7548045299913417,0.8221937427258695,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8220728011716819,0.7548045299913417,0.83341034622745,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"اشعه","boundary":[0.7564620080248753,0.7548045299913417,0.7936616950281331,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.7044571397241807,0.7548045299913417,0.7501430537016783,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6797850626698977,0.7548045299913417,0.6979570955805134,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6164116882755629,0.7548045299913417,0.6732726018600006,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.16713397139409736,0.7548045299913417,0.20414232885863023,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7505026730965475,0.615645725099041,0.7687899045451672],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8000009675324335,0.7890084258489451,0.8122528307378605,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8123974768366689,0.7890084258489451,0.8221937427258695,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8220728011716819,0.7890084258489451,0.83341034622745,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7535594107243714,0.7890084258489451,0.793607513211857,0.8072956572975648],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.7100204512168131,0.7890084258489451,0.7472201382200709,0.8072956572975648],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6577736998077434,0.7890084258489451,0.7037014968936163,0.8072956572975648],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.16713397139409736,0.7890084258489451,0.20414232885863023,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7847065689541509,0.6548307886558433,0.8029938004027706],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8000009675324335,0.8232123217065486,0.8122528307378605,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8123974768366689,0.8232123217065486,0.8221937427258695,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8220728011716819,0.8232123217065486,0.83341034622745,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"انرژی","boundary":[0.7504149303154922,0.8232123217065486,0.7936529872362316,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.706875970807934,0.8232123217065486,0.7440756578111917,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6548711025072395,0.8232123217065486,0.7005570164847371,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6081876625908019,0.8232123217065486,0.6484969988353328,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5677931834921228,0.8232123217065486,0.6016229550294957,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.16713397139409736,0.8232123217065486,0.20414232885863023,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8189104648117543,0.5633989736899712,0.837197696260374],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7538012938327467,0.8574585491184312,0.7660531570381737,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.8574585491184312,0.7759335982490889,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7758126566949013,0.8574585491184312,0.7880645199003281,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881486952220427,0.8574585491184312,0.7979449611112432,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7978240195570556,0.8574585491184312,0.8091615646128237,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"طیف","boundary":[0.7073597370246846,0.8574585491184312,0.7474668589906138,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.6638207775171264,0.8574585491184312,0.7010204645203841,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6115740261080564,0.8574585491184312,0.6575018231939295,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.16713397139409736,0.8574585491184312,0.20414232885863023,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8531566922236369,0.6091148811729074,0.8714439236722566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.15762,0.85755,0.87575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/dfbead1f21dc717bb34fc613228e7fa2.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/1589326cf8f3ce4d1c58fdadf0b1e5ce.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.15762,0.14246,0.12425]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8000009675324335,0.16192289127478943,0.8122528307378605,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8123974768366689,0.16192289127478943,0.8221937427258695,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8220728011716819,0.16192289127478943,0.83341034622745,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7351762944878468,0.16192289127478943,0.793588162563187,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7167931782513223,0.16192289127478943,0.7288262178713723,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.6730123356353888,0.16192289127478943,0.7103948862685782,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6210074673346941,0.16192289127478943,0.6666933813121918,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5963353902804112,0.16192289127478943,0.6145074231910269,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"تصویربرداری","boundary":[0.4898665087438729,0.16192289127478943,0.5897145658379617,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.16713397139409736,0.16192289127478943,0.20414232885863023,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.20414208697552189,0.1576210343799952,0.48496837579927243,0.17590826582861485],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7538012938327467,0.19612678713239284,0.7660531570381737,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.19612678713239284,0.7759335982490889,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7758126566949013,0.19612678713239284,0.7880645199003281,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881486952220427,0.19612678713239284,0.7979449611112432,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7978240195570556,0.19612678713239284,0.8091615646128237,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"فیلترها","boundary":[0.6921211011970392,0.19612678713239284,0.7473749434094311,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.16713397139409736,0.19612678713239284,0.20414232885863023,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.19182493023759864,0.6874850082865122,0.2101121616862183],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7538012938327467,0.2303306829899963,0.7660531570381737,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.2303306829899963,0.7759335982490889,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7758126566949013,0.2303306829899963,0.7880645199003281,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881486952220427,0.2303306829899963,0.7979449611112432,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7978240195570556,0.2303306829899963,0.8091615646128237,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7114717498670652,0.2303306829899963,0.7474223524986727,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6734961018521393,0.2303306829899963,0.705027016327513,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"اتمی","boundary":[0.6297152592362057,0.2303306829899963,0.6671074851937303,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.5905301956794033,0.2303306829899963,0.6233672789400039,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"جاذب","boundary":[0.5370337148770609,0.2303306829899963,0.5841341612723374,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.4968811188867572,0.2303306829899963,0.5308299775411534,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4625337174974613,0.2303306829899963,0.49034446976602253,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.4093194336548901,0.2303306829899963,0.45615477616338723,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.36578047414733184,0.2303306829899963,0.4029801611505896,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.3135337227382619,0.2303306829899963,0.3594615198241349,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.16713397139409736,0.2303306829899963,0.20414232885863023,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.20414208697552189,0.22602882609520206,0.30863558979366174,0.2443160575438217],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7538012938327467,0.26453457884759973,0.7660531570381737,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.26453457884759973,0.7759335982490889,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7758126566949013,0.26453457884759973,0.7880645199003281,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881486952220427,0.26453457884759973,0.7979449611112432,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7978240195570556,0.26453457884759973,0.8091615646128237,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7281616843449624,0.26453457884759973,0.7474146122392046,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.6785756471280211,0.26453457884759973,0.7218137040487604,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"فوتونهای","boundary":[0.6026243510981696,0.26453457884759973,0.6721164006019664,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.558843508482236,0.26453457884759973,0.5962521824911301,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.5067983263301454,0.26453457884759973,0.552524554159039,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.16713397139409736,0.26453457884759973,0.20414232885863023,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2602327219528055,0.5046213783547675,0.27851995340142516],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8000009675324335,0.29873847470520315,0.8122528307378605,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8123974768366689,0.29873847470520315,0.8221937427258695,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8220728011716819,0.29873847470520315,0.83341034622745,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7351762944878468,0.29873847470520315,0.793588162563187,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7167931782513223,0.29873847470520315,0.7288262178713723,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.6730123356353888,0.29873847470520315,0.7103948862685782,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6210074673346941,0.29873847470520315,0.6666933813121918,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5963353902804112,0.29873847470520315,0.6145074231910269,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5426373402210893,0.29873847470520315,0.5899206502462975,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.16713397139409736,0.29873847470520315,0.20414232885863023,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2944366178104089,0.5372755979854361,0.3127238492590286],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7538012938327467,0.3331540283342026,0.7660531570381737,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7661373323598882,0.3331540283342026,0.7759335982490889,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7758126566949013,0.3331540283342026,0.7880645199003281,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881486952220427,0.3331540283342026,0.7979449611112432,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7978240195570556,0.3331540283342026,0.8091615646128237,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"کاهش","boundary":[0.696474997147795,0.3331540283342026,0.7474155797716382,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.6427769470884733,0.3331540283342026,0.6903811553707928,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6212493504430695,0.3331540283342026,0.6364357395193058,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.5482006517137217,0.3331540283342026,0.6148713766414289,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.5048632614631429,0.3331540283342026,0.5418539614607644,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.16713397139409736,0.3331540283342026,0.20414232885863023,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.20414208697552189,0.32885217143940837,0.5046213783547675,0.347139402888028],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8010289707430287,0.367357924191806,0.8123665157987969,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8123974768366689,0.367357924191806,0.8221937427258695,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8220728011716819,0.367357924191806,0.83341034622745,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7339668789459701,0.367357924191806,0.7946776040833093,0.3856451556404257],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.16713397139409736,0.367357924191806,0.20414232885863023,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3630560672970118,0.7332009157694482,0.3813432987456314],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.4029342884108057,0.8574951310945976,0.42122151985942535],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.16616643896059607,0.4041486748741906,0.20099760656664267,0.4224359063228102],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3986145728915499,0.7985496688821815,0.4169018043401695],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8002428506408088,0.4029342884108057,0.8146368306540076,0.42122151985942535],"dir":"ltr"},{"str":"رادیوایزوتوپها","boundary":[0.7339668789459701,0.44255662321614836,0.8575444752487063,0.46084385466476796],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.16616643896059607,0.4437710096795332,0.20099760656664267,0.46205824112815286],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.43823690769689255,0.7332009157694482,0.45652413914551215],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.4808064896600946,0.8112852983043591,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.4808064896600946,0.8212262102923682,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8211052687381806,0.4808064896600946,0.8333571319436074,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7434003201726078,0.4808064896600946,0.7926690067513608,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.16713397139409736,0.4808064896600946,0.20414232885863023,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.4765046327653003,0.7397317596955819,0.49479186421391996],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.515010385517698,0.8112852983043591,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.515010385517698,0.8212262102923682,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8211052687381806,0.515010385517698,0.8333571319436074,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"واپاشی","boundary":[0.7388045411134767,0.515010385517698,0.7926544937648582,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"رادیواکتیو","boundary":[0.6548711025072395,0.515010385517698,0.7325194504254523,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.16713397139409736,0.515010385517698,0.2032280107089715,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5107085286229037,0.6482999447297098,0.5289957600715233],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.5492142813753014,0.7650856246046723,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.5492142813753014,0.7749660658155876,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.5492142813753014,0.7870969874668268,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.5492142813753014,0.796977428677742,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.5492142813753014,0.8091083503289813,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"نیمهعمر","boundary":[0.681478244428525,0.5492142813753014,0.7464490148705705,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیکی","boundary":[0.5970610396055371,0.5492142813753014,0.67509349789985,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.16713397139409736,0.5492142813753014,0.20414232885863023,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5449124244805071,0.5960531933206398,0.5631996559291267],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.5836157244862078,0.8112852983043591,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5836157244862078,0.8212262102923682,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8211052687381806,0.5836157244862078,0.8333571319436074,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7383207748967261,0.5836157244862078,0.7926573963621587,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوایزوتوپها","boundary":[0.6287477268027044,0.5836157244862078,0.7320947036871451,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5871438321621488,0.5836157244862078,0.6223426620929259,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5222788452661662,0.5836157244862078,0.58076908346862,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49760676821188315,0.5836157244862078,0.5162641798933054,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.43447527692592375,0.5836157244862078,0.49133619051036137,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.16713397139409736,0.5836157244862078,0.20414232885863023,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5793138675914136,0.4327216243902026,0.5976010990400331],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.6178196203438112,0.7650856246046723,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.6178196203438112,0.7749660658155876,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.6178196203438112,0.7870969874668268,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.6178196203438112,0.796977428677742,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.6178196203438112,0.8091083503289813,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"مناسب","boundary":[0.691153568763538,0.6178196203438112,0.7464567551300385,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.646405193714103,0.6178196203438112,0.6847020624969513,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.5702120145758762,0.6178196203438112,0.6398414536852304,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.16713397139409736,0.6178196203438112,0.20414232885863023,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.613517763449017,0.569929817616105,0.6318049948976365],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.6520235162014146,0.7650856246046723,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.6520235162014146,0.7749660658155876,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.6520235162014146,0.7870969874668268,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.6520235162014146,0.796977428677742,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.6520235162014146,0.8091083503289813,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7090529187833119,0.6520235162014146,0.7463309759136832,0.6703107476500343],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیکی","boundary":[0.624635713960324,0.6520235162014146,0.7026681722546368,0.6703107476500343],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.16713397139409736,0.6520235162014146,0.20414232885863023,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6477216593066204,0.6221765690251747,0.66600889075524],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.686227412059018,0.7650856246046723,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.686227412059018,0.7749660658155876,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7748451242614,0.686227412059018,0.7870969874668268,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.686227412059018,0.796977428677742,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.686227412059018,0.8091083503289813,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"خواص","boundary":[0.6952655816059184,0.686227412059018,0.7464412746111024,0.7045146435076377],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.6309246747780823,0.686227412059018,0.6890811142909781,0.7045146435076377],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.16713397139409736,0.686227412059018,0.20414232885863023,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6819255551642238,0.6287074129513085,0.7002127866128435],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.7206006341337383,0.8112852983043591,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.7206006341337383,0.8212262102923682,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8211052687381806,0.7206006341337383,0.8333571319436074,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7525918782908702,0.7206006341337383,0.7926399807783556,0.738887865582358],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوایزوتوپها","boundary":[0.6427769470884733,0.7206006341337383,0.7463658070812893,0.738887865582358],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.16713397139409736,0.7206006341337383,0.20414232885863023,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.716298777238944,0.641769100803576,0.7345860086875637],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.7548045299913417,0.7650856246046723,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7548045299913417,0.7749660658155876,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.7548045299913417,0.7870969874668268,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7548045299913417,0.796977428677742,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.7548045299913417,0.8091083503289813,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6831714261871522,0.7548045299913417,0.7465244824003836,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"رآکتور","boundary":[0.6260870126105759,0.7548045299913417,0.6768447316044873,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"هستهای","boundary":[0.5527964307728528,0.7548045299913417,0.6196761427061963,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.16713397139409736,0.7548045299913417,0.2032280107089715,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7505026730965475,0.5503372858377037,0.7687899045451672],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.7890084258489451,0.7650856246046723,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7890084258489451,0.7749660658155876,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.7890084258489451,0.7870969874668268,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7890084258489451,0.796977428677742,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.7890084258489451,0.8091083503289813,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6831714261871522,0.7890084258489451,0.7465244824003836,0.8072956572975648],"dir":"rtl"},{"str":"شتابدهنده","boundary":[0.5934327929799073,0.7890084258489451,0.6765573744717375,0.8072956572975648],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.16713397139409736,0.7890084258489451,0.2032280107089715,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7847065689541509,0.5895223493945061,0.8029938004027706],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.8232123217065486,0.7650856246046723,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.8232123217065486,0.7749660658155876,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.8232123217065486,0.7870969874668268,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.8232123217065486,0.796977428677742,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.8232123217065486,0.8091083503289813,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"ژنراتور","boundary":[0.696474997147795,0.8232123217065486,0.746475138246275,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"تکنسیم","boundary":[0.6287477268027044,0.8232123217065486,0.6901134713975241,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.16713397139409736,0.8232123217065486,0.20414232885863023,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8189104648117543,0.6221765690251747,0.837197696260374],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7990334350989323,0.8574585491184312,0.8112852983043591,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.8574585491184312,0.8212262102923682,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8211052687381806,0.8574585491184312,0.8333571319436074,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهایی","boundary":[0.7274360350198366,0.8574585491184312,0.7927667275271444,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7088110356749366,0.8574585491184312,0.7213294540657931,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.6461633106057277,0.8574585491184312,0.702433061873296,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوایزوتوپ","boundary":[0.5407022753540867,0.8574585491184312,0.639937239396147,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.16713397139409736,0.8574585491184312,0.20414232885863023,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8531566922236369,0.5372755979854361,0.8714439236722566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.15762,0.85754,0.87575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/158157e7897168184fd01c29b761e1bd.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/13bb98eb1fe6e9c31df1f32196ec4e75.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.15762,0.1425,0.12425]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.16192289127478943,0.7650856246046723,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.16192289127478943,0.7749660658155876,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.16192289127478943,0.7870969874668268,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.16192289127478943,0.796977428677742,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.16192289127478943,0.8091083503289813,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6780918809112705,0.16192289127478943,0.746529320062551,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.16713397139409736,0.16192289127478943,0.20414232885863023,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.1576210343799952,0.6744233204342447,0.17590826582861485],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7066340876995586,0.19612678713239284,0.7188859509049855,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7189701262267001,0.19612678713239284,0.7287663921159008,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.728645450561713,0.19612678713239284,0.74089731376714,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7409814890888546,0.19612678713239284,0.7507777549780552,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7506568134238676,0.19612678713239284,0.7629086766292944,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7629928519510091,0.19612678713239284,0.7727891178402096,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.772668176286022,0.19612678713239284,0.784920039491449,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.6435025964135992,0.19612678713239284,0.7000519645544493,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.16713397139409736,0.19612678713239284,0.20414232885863023,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.19182493023759864,0.641769100803576,0.2101121616862183],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7066340876995586,0.2303306829899963,0.7188859509049855,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7189701262267001,0.2303306829899963,0.7287663921159008,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.728645450561713,0.2303306829899963,0.74089731376714,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7409814890888546,0.2303306829899963,0.7507777549780552,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7506568134238676,0.2303306829899963,0.7629086766292944,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7629928519510091,0.2303306829899963,0.7727891178402096,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.772668176286022,0.2303306829899963,0.784920039491449,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6422931808717226,0.2303306829899963,0.7002087048086766,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"ریه","boundary":[0.6106064936745552,0.2303306829899963,0.635793297983461,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.16713397139409736,0.2303306829899963,0.20414232885863023,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.22602882609520206,0.6091148811729074,0.2443160575438217],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7066340876995586,0.26453457884759973,0.7188859509049855,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7189701262267001,0.26453457884759973,0.7287663921159008,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.728645450561713,0.26453457884759973,0.74089731376714,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7409814890888546,0.26453457884759973,0.7507777549780552,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7506568134238676,0.26453457884759973,0.7629086766292944,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7629928519510091,0.26453457884759973,0.7727891178402096,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.772668176286022,0.26453457884759973,0.784920039491449,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"سرطان","boundary":[0.6437444795219744,0.26453457884759973,0.7002754645465882,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.5697282483591255,0.26453457884759973,0.6374583406738138,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.16713397139409736,0.26453457884759973,0.20414232885863023,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2602327219528055,0.5633989736899712,0.27851995340142516],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7066340876995586,0.29873847470520315,0.7188859509049855,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7189701262267001,0.29873847470520315,0.7287663921159008,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.728645450561713,0.29873847470520315,0.74089731376714,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7409814890888546,0.29873847470520315,0.7507777549780552,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7506568134238676,0.29873847470520315,0.7629086766292944,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7629928519510091,0.29873847470520315,0.7727891178402096,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.772668176286022,0.29873847470520315,0.784920039491449,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"مایعات","boundary":[0.6466470768224784,0.29873847470520315,0.7000095543827809,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6091551950243033,0.29873847470520315,0.6402942588641088,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.16713397139409736,0.29873847470520315,0.20414224823092747,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2944366178104089,0.6025840372467736,0.3127238492590286],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7429165539558571,0.3331540283342026,0.7527128198450578,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.3331540283342026,0.7650856246046723,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.3331540283342026,0.7749660658155876,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.3331540283342026,0.7870969874668268,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.3331540283342026,0.796977428677742,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7968564871235544,0.3331540283342026,0.8091083503289813,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.6892185038965354,0.3331540283342026,0.7366846775516754,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.16713397139409736,0.3331540283342026,0.20414232885863023,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.32885217143940837,0.6874850082865122,0.347139402888028],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8000009675324335,0.367357924191806,0.8113385125882018,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.367357924191806,0.8212262102923682,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8211052687381806,0.367357924191806,0.8333571319436074,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.732999346512469,0.367357924191806,0.7936578248983991,0.3856451556404257],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.16713397139409736,0.367357924191806,0.20414232885863023,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3630560672970118,0.7266700718433146,0.3813432987456314],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.4029342884108057,0.8574951310945976,0.42122151985942535],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.16616643896059607,0.4041486748741906,0.20099760656664267,0.4224359063228102],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3986145728915499,0.7920188249560477,0.4169018043401695],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7941957729314257,0.4029342884108057,0.8090338503316016,0.42122151985942535],"dir":"ltr"},{"str":"آشکارسازها","boundary":[0.7501730472071169,0.44255662321614836,0.8574095044742328,0.46084385466476796],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.16616643896059607,0.4437710096795332,0.20099760656664267,0.46205824112815286],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.43823690769689255,0.7462626036217157,0.45652413914551215],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.4808064896600946,0.8112852983043591,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.4808064896600946,0.8212262102923682,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.4808064896600946,0.8333571319436074,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7434003201726078,0.4808064896600946,0.7926690067513608,0.4990937211087142],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.16713397139409736,0.4808064896600946,0.20414232885863023,0.4990937211087142],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.4765046327653003,0.7397317596955819,0.49479186421391996],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.515010385517698,0.8112852983043591,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.515010385517698,0.8212262102923682,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.515010385517698,0.8333571319436074,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"فیلم","boundary":[0.7588808391086286,0.515010385517698,0.7928489677839919,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"بج","boundary":[0.7332412296208443,0.515010385517698,0.7524062733190435,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.16713397139409736,0.515010385517698,0.20302748961212838,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5107085286229037,0.7266700718433146,0.5289957600715233],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.5492142813753014,0.7650856246046723,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.5492142813753014,0.7749660658155876,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.5492142813753014,0.7870969874668268,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.5492142813753014,0.796977428677742,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.5492142813753014,0.8091083503289813,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7105042174335638,0.5492142813753014,0.7464548200651714,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.6730123356353888,0.5492142813753014,0.7042558929780125,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"یونیزان","boundary":[0.6106064936745552,0.5492142813753014,0.6667175696230293,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5704538976842515,0.5492142813753014,0.6044027563386477,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.5300191047341766,0.5492142813753014,0.5640275472609358,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"عکاسی","boundary":[0.4673713796649677,0.5492142813753014,0.523526962105383,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.16713397139409736,0.5492142813753014,0.20302748961212838,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5449124244805071,0.4653758440208713,0.5631996559291267],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.5836157244862078,0.7650856246046723,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.5836157244862078,0.7749660658155876,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748451242614,0.5836157244862078,0.7870969874668268,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.5836157244862078,0.796977428677742,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.5836157244862078,0.8091083503289813,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.691153568763538,0.5836157244862078,0.746535125257152,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"فیلمبج","boundary":[0.6294733761278304,0.5836157244862078,0.6847272183402223,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.16713397139409736,0.5836157244862078,0.20302748961212838,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5793138675914136,0.6287074129513085,0.5976010990400331],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.6178196203438112,0.8112852983043591,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6178196203438112,0.8212262102923682,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.6178196203438112,0.8333571319436074,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"دوزیمتر","boundary":[0.7305805154287157,0.6178196203438112,0.792783175578514,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"ترمولومینسانس","boundary":[0.6014149355562929,0.6178196203438112,0.7241764182513706,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.16713397139409736,0.6178196203438112,0.20302748961212838,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.613517763449017,0.5960531933206398,0.6318049948976365],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.6520235162014146,0.8112852983043591,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6520235162014146,0.8212262102923682,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.6520235162014146,0.8333571319436074,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"شمارنده","boundary":[0.7284035674533378,0.6520235162014146,0.7926670716864939,0.6703107476500343],"dir":"rtl"},{"str":"سینتلاسیون","boundary":[0.623910064635198,0.6520235162014146,0.7220817105328404,0.6703107476500343],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.16713397139409736,0.6520235162014146,0.20302748961212838,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6477216593066204,0.6221765690251747,0.66600889075524],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.686227412059018,0.7650856246046723,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.686227412059018,0.7749660658155876,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.686227412059018,0.7870969874668268,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.686227412059018,0.796977428677742,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.686227412059018,0.8091083503289813,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"سینتیلاتورها","boundary":[0.6456795443889771,0.686227412059018,0.746511904478748,0.7045146435076377],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.16713397139409736,0.686227412059018,0.20302748961212838,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6819255551642238,0.641769100803576,0.7002127866128435],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.7206006341337383,0.7650856246046723,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7206006341337383,0.7749660658155876,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.7206006341337383,0.7870969874668268,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7206006341337383,0.796977428677742,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.7206006341337383,0.8091083503289813,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"فوتوکاتد","boundary":[0.6805107119950237,0.7206006341337383,0.7463416187704518,0.738887865582358],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.16713397139409736,0.7206006341337383,0.20211317146246965,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.716298777238944,0.6744233204342447,0.7345860086875637],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528337613992454,0.7548045299913417,0.7650856246046723,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7548045299913417,0.7749660658155876,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.7548045299913417,0.7870969874668268,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7548045299913417,0.796977428677742,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.7548045299913417,0.8091083503289813,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"تیوبهای","boundary":[0.6855902572709055,0.7548045299913417,0.7464935213625115,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6451957781722265,0.7548045299913417,0.6790255497095993,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.6064944808321747,0.7548045299913417,0.6387568498272754,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.5537639632063541,0.7548045299913417,0.6002635719604263,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.16713397139409736,0.7548045299913417,0.20302748961212838,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7505026730965475,0.48496837579927243,0.7687899045451672],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.486963911443369,0.7548045299913417,0.4943045800163433,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"PMT","boundary":[0.49446228780300394,0.7529165876477653,0.5399924290587078,0.7684945996225153],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5399363121775648,0.7548045299913417,0.5472769807505391,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7528337613992454,0.7890084258489451,0.7650856246046723,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7890084258489451,0.7749660658155876,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.7890084258489451,0.7870969874668268,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7890084258489451,0.796977428677742,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.7890084258489451,0.8091083503289813,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"کلیماتور","boundary":[0.6809944782117744,0.7890084258489451,0.7468931122575476,0.8072956572975648],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.16713397139409736,0.7890084258489451,0.20302748961212838,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7847065689541509,0.6744233204342447,0.8029938004027706],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7528337613992454,0.8232123217065486,0.7650856246046723,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.8232123217065486,0.7749660658155876,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.8232123217065486,0.7870969874668268,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.8232123217065486,0.796977428677742,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.8232123217065486,0.8091083503289813,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6817201275369004,0.8232123217065486,0.7401842423636495,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6630951281920004,0.8232123217065486,0.6751281678120504,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"شمارنده","boundary":[0.5922233774380306,0.8232123217065486,0.6565130050468911,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"سینتیلاسیون","boundary":[0.4797074181921092,0.8232123217065486,0.5859015205175332,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.16713397139409736,0.8232123217065486,0.20302748961212838,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8189104648117543,0.4784375318731387,0.837197696260374],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7990334350989323,0.8574585491184312,0.8112852983043591,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.8574585491184312,0.8212262102923682,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.8574585491184312,0.8333571319436074,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"اسکنر","boundary":[0.7463029174731117,0.8574585491184312,0.7926457859729567,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.696474997147795,0.8574585491184312,0.7399231698620098,0.8757457805670509],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.16713397139409736,0.8574585491184312,0.20414232885863023,0.8757457805670509],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8531566922236369,0.6940158522126458,0.8714439236722566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.15762,0.8575,0.87575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/a4af7b3a3002ffec2751ca5bf87daa46.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/f91c5ecc6de6fd8fa326454d07149fa2.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.15762,0.14249,0.12167]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8000009675324335,0.16192289127478943,0.8113385125882018,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.16192289127478943,0.8212262102923682,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.16192289127478943,0.8333571319436074,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"دوربین","boundary":[0.7383207748967261,0.16192289127478943,0.7937332924282122,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"گاما","boundary":[0.7013126593153015,0.16192289127478943,0.7321382426466527,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.16713397139409736,0.16192289127478943,0.20414232885863023,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.1576210343799952,0.7005466961387795,0.17590826582861485],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7990334350989323,0.19612678713239284,0.8112852983043591,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.19612678713239284,0.8212262102923682,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.19612678713239284,0.8333571319436074,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"تصویربرداری","boundary":[0.6926048674137899,0.19612678713239284,0.7926544937648582,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید","boundary":[0.6350366876204628,0.19612678713239284,0.6862222978330903,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"مغناطیسی","boundary":[0.5443305219797165,0.19612678713239284,0.6286374281052853,0.2144140185810125],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.16713397139409736,0.19612678713239284,0.20414232885863023,0.2144140185810125],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.19182493023759864,0.5438064419115699,0.2101121616862183],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.2303306829899963,0.7650856246046723,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.2303306829899963,0.7749660658155876,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7748451242614,0.2303306829899963,0.7870969874668268,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.2303306829899963,0.796977428677742,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.2303306829899963,0.8091083503289813,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"تشدید","boundary":[0.6950236984975431,0.2303306829899963,0.7464790083760089,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"مغناطیسی","boundary":[0.604559415965172,0.2303306829899963,0.6886573350851046,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"هستهای","boundary":[0.5309866371676778,0.2303306829899963,0.598122422685088,0.24861791443861594],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.16713397139409736,0.2303306829899963,0.20414232885863023,0.24861791443861594],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.22602882609520206,0.5307447540593024,0.2443160575438217],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.26453457884759973,0.7650856246046723,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.26453457884759973,0.7749660658155876,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7748451242614,0.26453457884759973,0.7870969874668268,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.26453457884759973,0.796977428677742,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.26453457884759973,0.8091083503289813,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"اسکنر","boundary":[0.7001032437734249,0.26453457884759973,0.7464722356489746,0.2828218102962194],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.16713397139409736,0.26453457884759973,0.20414232885863023,0.2828218102962194],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2602327219528055,0.6482999447297098,0.27851995340142516],"dir":"ltr"},{"str":"MRI","boundary":[0.6517266220983603,0.2626466365040233,0.693763003736691,0.2782246484787734],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7990334350989323,0.29873847470520315,0.8112852983043591,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.29873847470520315,0.8212262102923682,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.29873847470520315,0.8333571319436074,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"فلوروسکوپی","boundary":[0.6967168802561704,0.29873847470520315,0.7927889807731149,0.3170257061538228],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.16713397139409736,0.29873847470520315,0.20414232885863023,0.3170257061538228],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2944366178104089,0.6940158522126458,0.3127238492590286],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.3331540283342026,0.7650856246046723,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.3331540283342026,0.7749660658155876,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7748451242614,0.3331540283342026,0.7870969874668268,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.3331540283342026,0.796977428677742,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7968564871235544,0.3331540283342026,0.8091083503289813,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":"صفحات","boundary":[0.6848646079457795,0.3331540283342026,0.7463329109785504,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"تشدیدکننده","boundary":[0.5803711051276397,0.3331540283342026,0.6782401552567046,0.35144125978282226],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.16713397139409736,0.3331540283342026,0.20414232885863023,0.35144125978282226],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.32885217143940837,0.5764606615422386,0.347139402888028],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.367357924191806,0.8112852983043591,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.367357924191806,0.8212262102923682,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.367357924191806,0.8333571319436074,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"اسکنر","boundary":[0.7463029174731117,0.367357924191806,0.7926457859729567,0.3856451556404257],"dir":"rtl"},{"str":"توموگرافی","boundary":[0.6597087646747459,0.367357924191806,0.7398978527633332,0.3856451556404257],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتری","boundary":[0.5706957807926267,0.367357924191806,0.6535571934625447,0.3856451556404257],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.16713397139409736,0.367357924191806,0.20414232885863023,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3630560672970118,0.44578331224247003,0.3813432987456314],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4487463803200678,0.367357924191806,0.45608704889304214,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"CT","boundary":[0.4560028735713275,0.36546998184822965,0.4842663503910645,0.3810479938229797],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4845450803596158,0.36546998184822965,0.4919554112678022,0.3810479938229797],"dir":"ltr"},{"str":"Scanner","boundary":[0.4915596905025001,0.36546998184822965,0.5632819022655174,0.3810479938229797],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5631974044329918,0.367357924191806,0.570538073005966,0.3856451556404257],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7866973965717907,0.4015618200494094,0.8113696348814793,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.4015618200494094,0.8212262102923682,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8211052687381806,0.4015618200494094,0.8333571319436074,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7199376586602014,0.4015618200494094,0.7804393967919043,0.41984905149802904],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.16713397139409736,0.4015618200494094,0.20414232885863023,0.41984905149802904],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.39725996315461515,0.7136083839910471,0.41554719460323475],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.43713818426840917,0.8574951310945976,0.45542541571702877],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.16616643896059607,0.438352570731794,0.20099760656664267,0.4566398021804136],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.4328184687491533,0.7920188249560477,0.45110570019777296],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7963727209068038,0.43713818426840917,0.8090686814992077,0.45542541571702877],"dir":"ltr"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.7649279168180116,0.4767605190737518,0.8575091603148834,0.49504775052237143],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.16616643896059607,0.4779749055371366,0.20099760656664267,0.4962621369857563],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.47244080355449597,0.7593646053253791,0.49072803500311557],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7990334350989323,0.515010385517698,0.8112852983043591,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.515010385517698,0.8212262102923682,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.515010385517698,0.8333571319436074,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7434003201726078,0.515010385517698,0.7926690067513608,0.5332976169663175],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.16713397139409736,0.515010385517698,0.20414232885863023,0.5332976169663175],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5107085286229037,0.7397317596955819,0.5289957600715233],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7990334350989323,0.5492142813753014,0.8112852983043591,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5492142813753014,0.8212262102923682,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.5492142813753014,0.8333571319436074,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7525918782908702,0.5492142813753014,0.7927144807757353,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.6679327903595068,0.5492142813753014,0.7461200538431799,0.567501512823921],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.16713397139409736,0.5492142813753014,0.20414232885863023,0.567501512823921],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5449124244805071,0.6613616325819771,0.5631996559291267],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7990334350989323,0.5836157244862078,0.8112852983043591,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.5836157244862078,0.8212262102923682,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.5836157244862078,0.8333571319436074,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.7245334377193327,0.5836157244862078,0.7927357664892724,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.6398743497879694,0.5836157244862078,0.7180616132716424,0.6019029559348273],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.16713397139409736,0.5836157244862078,0.20414232885863023,0.6019029559348273],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.5793138675914136,0.6352382568774422,0.5976010990400331],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990334350989323,0.6178196203438112,0.8112852983043591,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.6178196203438112,0.8212262102923682,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.6178196203438112,0.8333571319436074,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"بازتاب","boundary":[0.7446097357144845,0.6178196203438112,0.7926767470108287,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"امواج","boundary":[0.698651945123173,0.6178196203438112,0.7382288593155435,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.6139928571918097,0.6178196203438112,0.6921801206754827,0.6361068517924309],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.16713397139409736,0.6178196203438112,0.20414232885863023,0.6361068517924309],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.613517763449017,0.6091148811729074,0.6318049948976365],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.6520235162014146,0.7650856246046723,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.6520235162014146,0.7749660658155876,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7748451242614,0.6520235162014146,0.7870969874668268,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.6520235162014146,0.796977428677742,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7968564871235544,0.6520235162014146,0.8091083503289813,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6609181802166225,0.6520235162014146,0.7464973914922455,0.6703107476500343],"dir":"rtl"},{"str":"پالس","boundary":[0.613509090975059,0.6520235162014146,0.6544444207040654,0.6703107476500343],"dir":"rtl"},{"str":"اکو","boundary":[0.5835155855365189,0.6520235162014146,0.607157240549123,0.6703107476500343],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.16713397139409736,0.6520235162014146,0.20414232885863023,0.6703107476500343],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6477216593066204,0.5829915054683723,0.66600889075524],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7990334350989323,0.686227412059018,0.8112852983043591,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.686227412059018,0.8212262102923682,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.686227412059018,0.8333571319436074,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"اسکنهای","boundary":[0.7228402559607053,0.686227412059018,0.7926525586999913,0.7045146435076377],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.6384230511377174,0.686227412059018,0.7164274509914588,0.7045146435076377],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.16713397139409736,0.686227412059018,0.20414232885863023,0.7045146435076377],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.6819255551642238,0.6352382568774422,0.7002127866128435],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7528337613992454,0.7206006341337383,0.7650856246046723,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7206006341337383,0.7749660658155876,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.7206006341337383,0.7870969874668268,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7206006341337383,0.796977428677742,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7968564871235544,0.7206006341337383,0.8091083503289813,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"اسکن","boundary":[0.7017964255320521,0.7206006341337383,0.7464935213625115,0.738887865582358],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.16713397139409736,0.7206006341337383,0.20414232885863023,0.738887865582358],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.716298777238944,0.6744233204342447,0.7345860086875637],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.6793012964531471,0.7187126917901618,0.6953681400438696,0.7342907037649119],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7528337613992454,0.7548045299913417,0.7650856246046723,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651697999263869,0.7548045299913417,0.7749660658155876,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7748451242614,0.7548045299913417,0.7870969874668268,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871811627885414,0.7548045299913417,0.796977428677742,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7968564871235544,0.7548045299913417,0.8091083503289813,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"اسکنهای","boundary":[0.6684165565762575,0.7548045299913417,0.7464935213625115,0.7730917614399614],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.16713397139409736,0.7548045299913417,0.20414232885863023,0.7730917614399614],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7505026730965475,0.641769100803576,0.7687899045451672],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6471308430392291,0.7529165876477653,0.6619737581015723,0.7684945996225153],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8000009675324335,0.7890084258489451,0.8113385125882018,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.7890084258489451,0.8212262102923682,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.7890084258489451,0.8333571319436074,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"داپلر","boundary":[0.7579133066751272,0.7890084258489451,0.7937807015174537,0.8072956572975648],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.16713397139409736,0.7890084258489451,0.20414232885863023,0.8072956572975648],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.7847065689541509,0.7528337613992453,0.8029938004027706],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7990334350989323,0.8232123217065486,0.8112852983043591,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8114299444031675,0.8232123217065486,0.8212262102923682,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8211052687381806,0.8232123217065486,0.8333571319436074,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7320318140789677,0.8232123217065486,0.7926902924648977,0.8414995531551682],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.16713397139409736,0.8232123217065486,0.20414232885863023,0.8414995531551682],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8189104648117543,0.7266700718433146,0.837197696260374],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8145744248120468,0.8588310174798275,0.8574951310945976,0.8771182489284473],"dir":"rtl"},{"str":"705","boundary":[0.16616643896059607,0.8600454039432125,0.20099760656664267,0.8783326353918322],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.8545113019605718,0.785487981029914,0.8727985334091914],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.790567526305796,0.8588310174798275,0.8088327648408389,0.8771182489284473],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.15762,0.85751,0.87833],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/43d9ae853c745511b67d22350a6c8166.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/ed0aa68adf98dfe57d89ed722fea4d0e.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16617,0.15898,0.14239,0.57473]},"elements":[{"words":[{"str":"لیزرها","boundary":[0.8032059187184066,0.16329535963618583,0.8576054297920168,0.18158259108480548],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7876649290052921,0.16329535963618583,0.7976440585244244,0.18158259108480548],"dir":"rtl"},{"str":"آندوسکوپها","boundary":[0.6763986991526432,0.16329535963618583,0.782015507126078,0.18158259108480548],"dir":"rtl"},{"str":"705","boundary":[0.16616643896059607,0.16450974609957073,0.20099760656664267,0.18279697754819038],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.15897564411693005,0.6744233204342447,0.1772628755655497],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7866973965717907,0.20154522608013203,0.7989492597772176,0.21983245752875172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7990334350989323,0.20154522608013203,0.8088297009881329,0.21983245752875172],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.808769230211039,0.20154522608013203,0.8334414685207275,0.21983245752875172],"dir":"ltr"},{"str":"لیزر","boundary":[0.7499311640987416,0.20154522608013203,0.7804761630243774,0.21983245752875172],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.16713397139409736,0.20154522608013203,0.20414232885863023,0.21983245752875172],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.19724336918533783,0.7462626036217157,0.2155306006339575],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7866973965717907,0.2357491219377353,0.7989492597772176,0.254036353386355],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7990334350989323,0.2357491219377353,0.8088297009881329,0.254036353386355],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.808769230211039,0.2357491219377353,0.8334414685207275,0.254036353386355],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.7320318140789677,0.2357491219377353,0.7804384292594709,0.254036353386355],"dir":"rtl"},{"str":"لیزرها","boundary":[0.6788175302363965,0.2357491219377353,0.7258105805315542,0.254036353386355],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6541454531821135,0.2357491219377353,0.6728028648635357,0.254036353386355],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.5910139618961541,0.2357491219377353,0.647900998856296,0.254036353386355],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.16713397139409736,0.2357491219377353,0.20414232885863023,0.254036353386355],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2314472650429411,0.5895223493945061,0.24973449649156076],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7404977228721039,0.26995301779533876,0.7527495860775308,0.2882402492439584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7528337613992454,0.26995301779533876,0.7626300272884461,0.2882402492439584],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7625090857342584,0.26995301779533876,0.7747609489396853,0.2882402492439584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7748451242614,0.26995301779533876,0.7846413901506005,0.2882402492439584],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7845204485964129,0.26995301779533876,0.8091926869061015,0.2882402492439584],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7189701262267001,0.26995301779533876,0.7341565153029365,0.2882402492439584],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6674490241427562,0.26995301779533876,0.7127730809901243,0.2882402492439584],"dir":"rtl"},{"str":"چاقوی","boundary":[0.6081876625908019,0.26995301779533876,0.6611503880006627,0.2882402492439584],"dir":"rtl"},{"str":"جراحی","boundary":[0.5452980544132179,0.26995301779533876,0.6017864680107573,0.2882402492439584],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.16713397139409736,0.26995301779533876,0.20414232885863023,0.2882402492439584],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2656511609005445,0.5438064419115699,0.2839383923491642],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7404977228721039,0.3041992452072215,0.7527495860775308,0.3224864766558412],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7528337613992454,0.3041992452072215,0.7626300272884461,0.3224864766558412],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7625090857342584,0.3041992452072215,0.7747609489396853,0.3224864766558412],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7748451242614,0.3041992452072215,0.7846413901506005,0.3224864766558412],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7845204485964129,0.3041992452072215,0.8091926869061015,0.3224864766558412],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7158256458178209,0.3041992452072215,0.7344830574992431,0.3224864766558412],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6621275957584991,0.3041992452072215,0.7095937694136392,0.3224864766558412],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.16713397139409736,0.3041992452072215,0.20414232885863023,0.3224864766558412],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.2998973883124273,0.6613616325819771,0.31818461976104695],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7866973965717907,0.3384031410648248,0.7989492597772176,0.35669037251344443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7990334350989323,0.3384031410648248,0.8088297009881329,0.35669037251344443],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.808769230211039,0.3384031410648248,0.8334414685207275,0.35669037251344443],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7351762944878468,0.3384031410648248,0.7803174877052832,0.35669037251344443],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.7063922045911833,0.3384031410648248,0.7287538141942653,0.35669037251344443],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6877672052462834,0.3384031410648248,0.70028562363714,0.35669037251344443],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6367298693790902,0.3384031410648248,0.6815274273272279,0.35669037251344443],"dir":"rtl"},{"str":"فیبر","boundary":[0.597786688930663,0.3384031410648248,0.6305454020641499,0.35669037251344443],"dir":"rtl"},{"str":"شیشهای","boundary":[0.5215531959410402,0.3384031410648248,0.5912229489017903,0.35669037251344443],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.16713397139409736,0.3384031410648248,0.20414232885863023,0.35669037251344443],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3341012841700306,0.517683066207035,0.35238851561865026],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7866973965717907,0.37277636313954515,0.7989492597772176,0.39106359458816475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7990334350989323,0.37277636313954515,0.8088297009881329,0.39106359458816475],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.808769230211039,0.37277636313954515,0.8334414685207275,0.39106359458816475],"dir":"ltr"},{"str":"آندوسکوپ","boundary":[0.696474997147795,0.37277636313954515,0.7802004162808295,0.39106359458816475],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.16713397139409736,0.37277636313954515,0.20414232885863023,0.39106359458816475],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.3684745062447509,0.6940158522126458,0.3867617376933705],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7866973965717907,0.4069802589971485,0.7989492597772176,0.4252674904457681],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7990334350989323,0.4069802589971485,0.8088297009881329,0.4252674904457681],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.808769230211039,0.4069802589971485,0.8334414685207275,0.4252674904457681],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7199376586602014,0.4069802589971485,0.7804393967919043,0.4252674904457681],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.16713397139409736,0.4069802589971485,0.20414232885863023,0.4252674904457681],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.20414208697552189,0.4026784021023543,0.7136083839910471,0.4209656335509739],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.15898,0.85761,0.42527],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/5de8b7fa044141f10f70425774538f36.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/49069b4a2370709a37523f34064fa9d8.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16614,0.32443,0.14241,0.19169]},"elements":[{"words":[{"str":"چشم","boundary":[0.5343671954903314,0.44786799309593517,0.6079659364081246,0.4761454713544489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.51025169146842,0.44786799309593517,0.5256823824841154,0.4761454713544489],"dir":"rtl"},{"str":"بینایی","boundary":[0.41609216068939914,0.44786799309593517,0.5015668784622039,0.4761454713544489],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8393389012137291,0.5146717330834643,0.8575730174554946,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8071810257214467,0.5146717330834643,0.8329647975418226,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.5146717330834643,0.8006763051710175,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6940561660640419,0.5146717330834643,0.7563352199789706,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.5146717330834643,0.6875179043892513,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.5146717330834643,0.6408419127403965,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.5146717330834643,0.6102900401403408,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.5146717330834643,0.5460688735548691,0.5329589645320839],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5362171713505121,0.8212697492518757,0.5545044027991316],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7298064894819145,0.5426105589077442,0.7849006888427789,0.5608977903563639],"dir":"rtl"},{"str":"پایهای","boundary":[0.6737815239200222,0.5426105589077442,0.7235139308463224,0.5608977903563639],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6258451295022005,0.5426105589077442,0.6674074202481157,0.5608977903563639],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5680787212046657,0.8212697492518757,0.5863659526532854],"dir":"ltr"},{"str":"چشم","boundary":[0.7434003201726078,0.574472108761898,0.7849626109185229,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6874643675945975,0.574472108761898,0.7368636710518731,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6533447108558583,0.574472108761898,0.6811312989248707,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.6002122927414508,0.574472108761898,0.6469999809335919,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":"کانونی","boundary":[0.54312110643784,0.574472108761898,0.5940094423102741,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5246434945336433,0.574472108761898,0.536738617484843,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.46267589253335795,0.574472108761898,0.5182693908617368,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.39867657688637587,0.574472108761898,0.4562580932064597,0.5927593402105176],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39432268093562006,0.574472108761898,0.39858079117545925,0.5927593402105176],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5999120500226333,0.8212697492518757,0.6181992814712529],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.745116639989309,0.6063054375798655,0.7850255005267007,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6971725880323496,0.6063054375798655,0.7387230734054272,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6756730498275173,0.6063054375798655,0.6907723609847385,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6324700867528728,0.6063054375798655,0.6692631474555711,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"موجها","boundary":[0.5775439011794624,0.6063054375798655,0.6260671409829033,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5628319996839394,0.6063054375798655,0.5712016680259154,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.5130147222153912,0.6063054375798655,0.5563534025092147,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"نورهای","boundary":[0.4508933347900072,0.6063054375798655,0.5066406185434847,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.38827560322623694,0.6063054375798655,0.444388614239578,0.6245926690284852],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.6319147050577176,0.8212697492518757,0.6502019365063373],"dir":"ltr"},{"str":"عیوب","boundary":[0.7404348332639263,0.6383080926149499,0.7849751888401584,0.6565953240635696],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6925506855975138,0.6383080926149499,0.7340607295920198,0.6565953240635696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6777873332022601,0.6383080926149499,0.6860459650470846,0.6565953240635696],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5982704551474136,0.6383080926149499,0.6713708766820354,0.6565953240635696],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاحی","boundary":[0.5288096891923,0.6383080926149499,0.5919237648944563,0.6565953240635696],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.47220904183247425,0.6383080926149499,0.5224181699365905,0.6565953240635696],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38828,0.44787,0.85757,0.6566],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1886216926208471,0.3244291808177525,0.25468356247054574,0.3527066590762662],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.16616643896059607,0.3244291808177525,0.18006213977054167,0.3527066590762662],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.32443,0.25468,0.35271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8169932558958,0.7280243651078214,0.8288087619737178,0.7520686879384139],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.828845528206191,0.7280243651078214,0.8458474918938924,0.7520686879384139],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8457773457924636,0.7280243651078214,0.8575928518703814,0.7520686879384139],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7373532424632248,0.7280243651078214,0.8094484379793568,0.7520686879384139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8419951002545014,0.7629321884129504,0.8570944114117226,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.7876062320376597,0.7629321884129504,0.8357446564421909,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.7518172073224467,0.7629321884129504,0.781571732249912,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6798211838807484,0.7629321884129504,0.7456782140318811,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.6198711090779963,0.7629321884129504,0.6736560672144782,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"چشم،","boundary":[0.5669159540857485,0.7629321884129504,0.6135156540417595,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"ضروری","boundary":[0.5026002031011834,0.7629321884129504,0.5605895369749784,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46004522407849596,0.7629321884129504,0.49640542203897237,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4334255042355749,0.7629321884129504,0.45375750709720586,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40902627132753927,0.7629321884129504,0.4272603875693046,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.3703636752848275,0.7629321884129504,0.4028314902653283,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.3205241445703088,0.7629321884129504,0.3641763053725867,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3023945218313616,0.7629321884129504,0.31426724506775844,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.21284987887703352,0.7629321884129504,0.2963058402273379,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.18430767208874535,0.7629321884129504,0.2067070154567338,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1661403155848915,0.7629321884129504,0.17823543853609117,0.7812194198615702],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.8225565673884325,0.7900243831516462,0.857588014208214,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.7771226956098619,0.7900243831516462,0.8161248955367326,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7727862152429091,0.7900243831516462,0.7770443254827484,0.808311614600266],"dir":"ltr"},{"str":"نور","boundary":[0.7439518354223825,0.7900243831516462,0.7664121115710026,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"جزئی","boundary":[0.6937809941205505,0.7900243831516462,0.7375418886183003,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6751892836107666,0.7900243831516462,0.6874445698792169,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.6286958025621067,0.7900243831516462,0.6685861972629314,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"الکترومغناطیس","boundary":[0.49917610581902233,0.7900243831516462,0.6221649586359729,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.46045591352817017,0.7900243831516462,0.49274975539570676,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44551869212190753,0.7900243831516462,0.4540165459961418,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42085612241106174,0.7900243831516462,0.4390662183228874,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.3686637207991657,0.7900243831516462,0.41450056608252644,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.3099122488396666,0.7900243831516462,0.36230656953064194,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"موجی","boundary":[0.25561287737292376,0.7900243831516462,0.30344477828792726,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.2087214179832835,0.7900243831516462,0.24905591007108546,0.808311614600266],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.16616643896059607,0.7900243831516462,0.20238029803024843,0.808311614600266],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16614,0.72802,0.85759,0.80831],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/28647aceae3bfd93ea2261f8c453bdc1.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/b5019382dcf6efdcae6f99ad55be65bd.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16568,0.12475,0.14231,0.12258]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8373114369993272,0.1247544637565699,0.8477482093595057,0.14033247573132],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.22971106659566057,0.1247544637565699,0.2742620650286612,0.14033247573132],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.17632552951235966,0.1247544637565699,0.22434803431676287,0.14033247573132],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.8351209435698803,0.16192289127478943,0.8574825531729623,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7673467479017648,0.16192289127478943,0.8279971635174159,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.698651945123173,0.16192289127478943,0.76032923516158,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.6853154780597912,0.16044351920307465,0.6984823850642019,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"شکسته","boundary":[0.6197980517928174,0.16192289127478943,0.6787294693456004,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6115740261080564,0.16044351920307465,0.6196284917338464,0.1724656806183709],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5963358740466278,0.16192289127478943,0.6053885912606827,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5774685078271359,0.16192289127478943,0.5892493439928532,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"منکسر","boundary":[0.5174411830986597,0.16192289127478943,0.570393265651752,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5092171574138987,0.16044351920307465,0.5172716230396885,0.1724656806183709],"dir":"ltr"},{"str":"شود","boundary":[0.4693064445319704,0.16192289127478943,0.5023525147982071,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46398501614771315,0.16192289127478943,0.4693141847914383,0.18021012272340908],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.3885039408805432,0.16192289127478943,0.4568688150993112,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.32054833288114637,0.16192289127478943,0.38138016082807885,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2952817071464768,0.16192289127478943,0.31351582338824213,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.2515511762170853,0.16192289127478943,0.28869020566857073,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.18356460717981635,0.16192289127478943,0.2445104426984964,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.16616643896059607,0.16192289127478943,0.176941903520706,0.18021012272340908],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.8063508828935024,0.1890150860134851,0.8572392187659367,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"نوری","boundary":[0.761157442924657,0.1890150860134851,0.8004731233599821,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"یکنواخت","boundary":[0.6836493872093019,0.1890150860134851,0.755149066512614,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6593440049473158,0.1890150860134851,0.6777609848190129,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.5967523967592502,0.1890150860134851,0.6531682467927813,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5627136382162411,0.1890150860134851,0.5907440203472071,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.5253797867155379,0.1890150860134851,0.5567278375609798,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.47462206772162646,0.1890150860134851,0.519115852736726,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.43345840033831384,0.1890150860134851,0.468620464036618,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.3972252782361239,0.1890150860134851,0.42742390055056634,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.38392170727548114,0.1890150860134851,0.39126237584845547,0.20730231746210476],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.3629547956752913,0.1890150860134851,0.3835661391061694,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3387906731485965,0.1890150860134851,0.35682506658505536,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30686790803765485,0.1890150860134851,0.332624533707421,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.25203494243383595,0.1890150860134851,0.3007298822795226,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.1944435418621049,0.1890150860134851,0.24611557900567504,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.1661403155848915,0.1890150860134851,0.18856578232858456,0.20730231746210476],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.8222387329840273,0.2162766069692978,0.857531413560854,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7806503188624077,0.2162766069692978,0.8166471279726106,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7690399296603921,0.2162766069692978,0.7808301992673361,0.23456383841791745],"dir":"ltr"},{"str":"شکست","boundary":[0.7049292955517293,0.2162766069692978,0.7636807675112285,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6662105826278746,0.2162766069692978,0.6995440100268611,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6488124144086542,0.2162766069692978,0.6606189776164578,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.559934240045603,0.2162766069692978,0.6436419210840233,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.5324263254287277,0.2162766069692978,0.5547879350318097,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49083404117737406,0.2162766069692978,0.527302273660905,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4647871005350859,0.2162766069692978,0.48539844396596393,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.38649534354859455,0.2162766069692978,0.4594840552670652,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.2986690381961648,0.2162766069692978,0.38132291515909666,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"کانونی","boundary":[0.24284338431557365,0.2162766069692978,0.2933398695524397,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2292979302465555,0.2162766069692978,0.23770965722341578,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.16616643896059607,0.2162766069692978,0.22389909926761833,0.23456383841791745],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.8136068923785456,0.24336880170799363,0.857677027192096,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8053828666937844,0.24188942963627888,0.8134373323195744,0.2539115910515751],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.7782382605056889,0.24336880170799363,0.798849603936567,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7536039172163124,0.24336880170799363,0.7717335399552596,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.7055369059199682,0.24336880170799363,0.7471704011266918,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.659873245188441,0.24336880170799363,0.6990649899155005,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"میافتد","boundary":[0.5972516434949369,0.24336880170799363,0.653133414256671,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.578651799993308,0.24336880170799363,0.5908324612963548,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5578221167432698,0.24336880170799363,0.5719809863751277,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.511635988497652,0.24336880170799363,0.5514335593215404,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4729172755737972,0.24336880170799363,0.5051012744417842,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46858079520684437,0.24336880170799363,0.4728389054466836,0.2616560331566133],"dir":"ltr"},{"str":"هنگامیکه","boundary":[0.38101910997497723,0.24336880170799363,0.4619764188157645,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.35148566620856697,0.24336880170799363,0.37384727581164895,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3328858227069381,0.24336880170799363,0.3450664840099851,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2985597070311792,0.24336880170799363,0.32644332736473214,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.2432042739132696,0.24336880170799363,0.29211815252676565,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22149574870280106,0.24336880170799363,0.23659505986002227,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.1661403155848915,0.24336880170799363,0.21505419419838764,0.2616560331566133],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.8039315680435326,0.27063032266380616,0.8576450986217904,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7771130202855269,0.27063032266380616,0.797724363716405,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.7201118144982316,0.27063032266380616,0.7709740269949611,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"نوری","boundary":[0.674705517394016,0.27063032266380616,0.7139989445833705,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.6289231726839793,0.27063032266380616,0.6683955933735316,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6107935499450321,0.27063032266380616,0.6227132090207913,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.5425854159804914,0.27063032266380616,0.6045175094065396,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5043669173247568,0.27063032266380616,0.5362442960274563,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.4675561783597665,0.27063032266380616,0.49817277468548143,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.40351423905388234,0.27063032266380616,0.4612865681906781,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39819329443584195,0.27063032266380616,0.4031959208832604,0.2889175541124258],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.37676341856622175,0.27063032266380616,0.391862729723443,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.33274553050408034,0.27063032266380616,0.3704504085397328,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30058765501179785,0.27063032266380616,0.32648580715907594,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2739679351688768,0.27063032266380616,0.29429993803050775,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.24549345565093367,0.27063032266380616,0.2678550652540156,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2290357289570767,0.27063032266380616,0.23922873597339686,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"سرعتی","boundary":[0.16616651958829884,0.27063032266380616,0.22275486350377516,0.2889175541124258],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.7997407013078217,0.297722517402502,0.8573166213606167,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7750252274786434,0.297722517402502,0.7933360508132064,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.7195419378948994,0.297722517402502,0.7686288211346869,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6842753806937772,0.297722517402502,0.713194729175195,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.6427392133235666,0.297722517402502,0.6779012770218708,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5812160834528975,0.297722517402502,0.6362083693974329,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5756779278035361,0.297722517402502,0.5810070964472612,0.31600974885112165],"dir":"ltr"},{"str":"شکسته","boundary":[0.5106307222992441,0.297722517402502,0.5691209605016978,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.44631013365251165,0.297722517402502,0.5040998783731103,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4419736532855588,0.297722517402502,0.446231763525398,0.31600974885112165],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4202041735317797,0.297722517402502,0.43587594137882246,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.3869032940752301,0.297722517402502,0.4139123101167208,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36811803250667097,0.297722517402502,0.3804460860529727,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"حالتی","boundary":[0.3137552876655338,0.297722517402502,0.36176981351972654,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28669147043563553,0.297722517402502,0.3073626725599237,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.2576050266535028,0.297722517402502,0.28020174663792563,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24090831944857102,0.297722517402502,0.2511478764477208,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"زاویه","boundary":[0.19712755746034022,0.297722517402502,0.23437070279540279,0.31600974885112165],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.16616643896059607,0.297722517402502,0.19083867727028467,0.31600974885112165],"dir":"ltr"},{"str":"درجه","boundary":[0.8149022570515981,0.32502636991259387,0.8573004958200584,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7622114082555512,0.32502636991259387,0.8090244975180779,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7412082141891051,0.32502636991259387,0.7563075253463263,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.6776239177242671,0.32502636991259387,0.7349435799011033,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6510041978813459,0.32502636991259387,0.6713362007429768,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.6184022250020863,0.32502636991259387,0.6448661721232137,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5838409989449866,0.32502636991259387,0.6122893550872252,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5596507530425872,0.32502636991259387,0.5776148175101918,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5048177874387684,0.32502636991259387,0.5535127272844551,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4431666207760659,0.32502636991259387,0.4985285689247202,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.40061164175337843,0.32502636991259387,0.43692723119733645,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"تابیده","boundary":[0.35003872145426584,0.32502636991259387,0.39476194066042963,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.31111489165450873,0.32502636991259387,0.3441609619207454,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3057934632702516,0.32502636991259387,0.3111226319139767,0.3433136013612135],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.28143922062037374,0.32502636991259387,0.2996733368621391,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"مابقی","boundary":[0.23143907952189388,0.32502636991259387,0.2754569675840352,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"حالتها","boundary":[0.16616643896059607,0.32502636991259387,0.22523472561488503,0.3433136013612135],"dir":"rtl"},{"str":"دستخوش","boundary":[0.7690399296603921,0.35211856465128955,0.857665416802894,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.720743613177308,0.35211856465128955,0.7615222026520871,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6705083616974873,0.35211856465128955,0.7134551913557428,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6449335768827476,0.35211856465128955,0.6638287897984926,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6166332532028348,0.35211856465128955,0.6375842005178718,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.5823935704244686,0.35211856465128955,0.6091700305216169,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5253662412614688,0.35211856465128955,0.5757224046639913,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.49226792424382304,0.35211856465128955,0.5179210791856763,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4879314438768702,0.35211856465128955,0.4921895541167094,0.3704057960999092],"dir":"ltr"},{"str":"چشم","boundary":[0.4388291728766796,0.35211856465128955,0.48039146362259477,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.38820884348832535,0.35211856465128955,0.431260166649399,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهایی","boundary":[0.28905079827472846,0.35211856465128955,0.380868174915351,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27141751967416733,0.35211856465128955,0.2823385986202247,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.21295340484741815,0.35211856465128955,0.26474635391368995,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"نوری","boundary":[0.1661403155848915,0.35211856465128955,0.2056388596501484,0.3704057960999092],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.7999371103918224,0.37938008560710224,0.8575130304446175,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7557363586997493,0.37938008560710224,0.7927152998377187,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7273267038548509,0.37938008560710224,0.747938047285729,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6753934329542355,0.37938008560710224,0.7193851976406722,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6572899335909926,0.37938008560710224,0.6685022413089449,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"خمیدگی","boundary":[0.5777474796787955,0.37938008560710224,0.6492994057335166,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5282175593429971,0.37938008560710224,0.5711196060714734,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"جلویی","boundary":[0.4692571003778617,0.37938008560710224,0.5214929448785418,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.4199622904234043,0.37938008560710224,0.46242467234073165,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41464086203914724,0.37938008560710224,0.4199700306828724,0.3976673170557219],"dir":"ltr"},{"str":"توانایی","boundary":[0.3546475622012492,0.37938008560710224,0.40652858635045563,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3080173365686543,0.37938008560710224,0.3474257516471454,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.26627218219280746,0.37938008560710224,0.3000497069787712,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"شکستهای","boundary":[0.16616643896059607,0.37938008560710224,0.25850676688152613,0.3976673170557219],"dir":"rtl"},{"str":"ضروری","boundary":[0.7995172013156829,0.406472280345798,0.8576934752434655,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7581215583561141,0.406472280345798,0.7930192534922882,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6961662479970522,0.406472280345798,0.7517317645828613,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.6430188301968485,0.406472280345798,0.6898134742872379,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6347948045120875,0.4049929082740833,0.6428492701378774,0.4170150696893795],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.6162833289727184,0.406472280345798,0.628613562305259,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.5660311095058748,0.406472280345798,0.6098831019251074,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4968811188867572,0.406472280345798,0.5596867913651453,0.4247595117944176],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49228533982762607,0.406472280345798,0.4965434500674653,0.4247595117944176],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16614,0.12475,0.85769,0.42476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.5118749690087268,0.6288646705040407,0.5461004613114014,0.6444426824787909],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.47753047021673134,0.6288646705040407,0.4879672425769098,0.6444426824787909],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4879314438768702,0.6288646705040407,0.4962764111158188,0.6444426824787909],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.49615546956163126,0.6288646705040407,0.5065922419218097,0.6444426824787909],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47753,0.62886,0.5461,0.64444],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هنگامی","boundary":[0.7970509611426881,0.6808089731112789,0.857213095390232,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.769020579011722,0.6808089731112789,0.7904300383547348,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.7202221131956508,0.6808089731112789,0.7623494132512447,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.6571864076206081,0.6808089731112789,0.7135449052931921,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6064286886266966,0.6808089731112789,0.6499502325504518,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5537639632063541,0.6808089731112789,0.5997514807242379,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5277004132572907,0.6808089731112789,0.5461173931289879,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.4648736946878841,0.6808089731112789,0.5208359939183145,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"تصویری","boundary":[0.39384423614725367,0.6808089731112789,0.4580092753489079,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"واضح","boundary":[0.34499352357977325,0.6808089731112789,0.3872544861670135,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.2959338240066566,0.6808089731112789,0.33806515002335313,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2763935389796645,0.6808089731112789,0.2884886619308642,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"عدسیها","boundary":[0.20143396369415173,0.6808089731112789,0.26902674703098567,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.18672650317249856,0.6808089731112789,0.1940671717454729,0.6990962045598985],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.1661403155848915,0.6808089731112789,0.1867516590157696,0.6990962045598985],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.8058666329105352,0.7079011678499747,0.8576170401812189,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.782221914045225,0.7079011678499747,0.7943170369964246,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"شیشه","boundary":[0.7237316758427711,0.7079011678499747,0.77430514166549,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7005602415928487,0.7079011678499747,0.7148817937060254,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"پلاستیک","boundary":[0.6169915627140413,0.7079011678499747,0.6917669685102825,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.5543738311502711,0.7079011678499747,0.6100968305382471,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند)","boundary":[0.4709125483715825,0.7079011678499747,0.5430362860945029,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4015549858760422,0.7079011678499747,0.46358259319626666,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3324006051915372,0.7079011678499747,0.39008795272959046,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3277395176931447,0.7079011678499747,0.3319976279329839,0.7261883992985944],"dir":"ltr"},{"str":"شیشه","boundary":[0.2694843898720317,0.7079011678499747,0.32080911730877043,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24970899446369882,0.7079011678499747,0.2581207214405591,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"پلاستیک","boundary":[0.1661403155848915,0.7079011678499747,0.24091572138113268,0.7261883992985944],"dir":"rtl"},{"str":"چگالیهای","boundary":[0.77300197497558,0.7351626888057873,0.8574873908351297,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"نوری","boundary":[0.7266068597243259,0.7351626888057873,0.765922540159651,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.6618470113527838,0.7351626888057873,0.7199517109169737,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6427769470884733,0.7351626888057873,0.6552655464581703,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.6109802837046979,0.7351626888057873,0.6352750231099153,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5652904995974662,0.7351626888057873,0.604521241223722,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5496164741747454,0.7351626888057873,0.5580282011516056,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.48415129465918066,0.7351626888057873,0.5425370393588164,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.416726861965776,0.7351626888057873,0.4776778439849066,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3889315902161508,0.7351626888057873,0.4101614734789332,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.3480320591871841,0.7351626888057873,0.38230707532856223,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.3144373980311521,0.7351626888057873,0.3409526243712551,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.2832983341913465,0.7351626888057873,0.3073840865909277,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.2735625390792398,0.7351626888057873,0.2833588049684404,0.753449920254407],"dir":"ltr"},{"str":"شیشه","boundary":[0.22605089139972515,0.7351626888057873,0.273412571552047,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.20698082713541463,0.7351626888057873,0.21889308645668257,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.175841763295609,0.7351626888057873,0.19992751569519018,0.753449920254407],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.16616643896059607,0.7351626888057873,0.17596270484979668,0.753449920254407],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.1656826727438454,0.7812890354254434,0.17180860434655884,0.7904326511497533],"dir":"ltr"},{"str":"Reflection","boundary":[0.176567412620735,0.7796733471503525,0.26034580415450365,0.793727423171051],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1656826727438454,0.8021161601308158,0.17180860434655884,0.8112597758551257],"dir":"ltr"},{"str":"Refraction","boundary":[0.176567412620735,0.8005004718557249,0.2615102294382225,0.8145545478764235],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1656826727438454,0.8231126110533051,0.17180860434655884,0.832256226777615],"dir":"ltr"},{"str":"Diffraction","boundary":[0.176567412620735,0.8214969227782142,0.26608762538111713,0.8355509987989126],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1656826727438454,0.8439397357586775,0.17180860434655884,0.8530833514829873],"dir":"ltr"},{"str":"Focusing","boundary":[0.176567412620735,0.8423663790378658,0.25040803664690353,0.8564204550585643],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1656826727438454,0.8649785182354459,0.17180860434655884,0.8741221339597558],"dir":"ltr"},{"str":"Image","boundary":[0.176567412620735,0.8633628299603551,0.22684968701330724,0.8774169059810536],"dir":"ltr"},{"str":"Formation","boundary":[0.2318976898953735,0.8633628299603551,0.31587684440909375,0.8774169059810536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.68081,0.85762,0.87742],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":51,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/7e8bbbf8605285b71c0817b98568db09.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/3b432b85ae0116113691279a43d36958.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16568,0.20078,0.14227,0.10159]},"elements":[{"words":[{"str":"گوش","boundary":[0.5442379613769116,0.30038485798716,0.6152110611532907,0.32866233624567376],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5200882509663166,0.30038485798716,0.5355408294869988,0.32866233624567376],"dir":"rtl"},{"str":"شنوایی","boundary":[0.4088356674381394,0.30038485798716,0.5113911190764039,0.32866233624567376],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40884,0.30038,0.61521,0.32866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.19442688722185486,0.2007787107681738,0.26048875707155345,0.2290561890266875],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.16616643896059607,0.2007787107681738,0.1857981558025541,0.2290561890266875],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.20078,0.26049,0.22906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8394951577017397,0.38615313429177617,0.8577292739435051,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8073179315607871,0.38615313429177617,0.8331694306515082,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.38615313429177617,0.8007807986738356,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6938920080611577,0.38615313429177617,0.7563352199789706,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.38615313429177617,0.6875179043892513,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.38615313429177617,0.6408419127403965,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.38615313429177617,0.6102900401403408,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.38615313429177617,0.5460688735548691,0.40444036574039577],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4076985725588239,0.8212697492518757,0.42598580400744357],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7298548661035897,0.4140919601160562,0.784949065464454,0.4323791915646758],"dir":"rtl"},{"str":"پایهی","boundary":[0.6778499978028951,0.4140919601160562,0.7238147223766468,0.4323791915646758],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.6289896099110798,0.4140919601160562,0.6713617253038354,0.4323791915646758],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6142347403001851,0.4140919601160562,0.6226464672770453,0.4323791915646758],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.5417620458795819,0.4140919601160562,0.6077764613065639,0.4323791915646758],"dir":"rtl"},{"str":"آشکارسازی","boundary":[0.4453667895298478,0.4140919601160562,0.5353879422076752,0.4323791915646758],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.40786813500463814,0.4140919601160562,0.4389027053416257,0.4323791915646758],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4354680721659871,0.8212697492518757,0.45375530361460675],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.742674670847482,0.4418614597232194,0.7850467862402376,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6867996728127821,0.4418614597232194,0.7361989762700577,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6652720761673783,0.4418614597232194,0.6804584652436146,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانسهای","boundary":[0.5641649368664932,0.4418614597232194,0.6591822657755156,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5017187810542637,0.4418614597232194,0.5575705583105595,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48695326858660043,0.4418614597232194,0.4953649955634607,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"شدتهای","boundary":[0.4034900507430447,0.4418614597232194,0.4804746714118758,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.36626424036408245,0.4418614597232194,0.3971943171982518,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.3197849497911138,0.4418614597232194,0.3597798379947569,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.2559050721678411,0.4418614597232194,0.3132541058649801,0.460148691171839],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2513092931087099,0.4418614597232194,0.25556740334854916,0.460148691171839],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4632375717731503,0.8212697492518757,0.48152480322176994],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.7366275931380988,0.46963095933038257,0.784929714815784,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7180025937931989,0.46963095933038257,0.7305210121840554,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"بلندی","boundary":[0.6640626606255018,0.46963095933038257,0.7116110745374893,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.6265707788273266,0.46963095933038257,0.657605349164314,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6118159092164318,0.46963095933038257,0.620227636193292,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت","boundary":[0.5300191047341766,0.46963095933038257,0.6054398704796583,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.4814005999507366,0.46963095933038257,0.5237727153434922,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.410045082980016,0.46963095933038257,0.4750526196545345,0.48791819077900217],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.49100707138031346,0.8212697492518757,0.5092943028289331],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.7412233721972299,0.49740045893754575,0.7848852083238429,0.5156876903861654],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6940561660640419,0.49740045893754575,0.7348347555388209,0.5156876903861654],"dir":"rtl"},{"str":"نویز","boundary":[0.6577736998077434,0.49740045893754575,0.6877923610895544,0.5156876903861654],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25131,0.38615,0.85773,0.51569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8121555937282936,0.5708896356233858,0.8239710998062114,0.5949339584539783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8240078660386844,0.5708896356233858,0.8410098297263859,0.5949339584539783],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8409396836249571,0.5708896356233858,0.8576325207001549,0.5949339584539783],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7325155802957183,0.5708896356233858,0.8046107758118505,0.5949339584539783],"dir":"rtl"},{"str":"آشکارسازی","boundary":[0.7672809556962867,0.605797458928515,0.8573282317498188,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"موجهای","boundary":[0.6940561660640419,0.605797458928515,0.7603222781426533,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.65535486872399,0.605797458928515,0.6861543286796367,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6006892862311669,0.605797458928515,0.647528498869398,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.5503775996890996,0.605797458928515,0.5927497150818553,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5448142881964672,0.605797458928515,0.5501434568401923,0.6240846903771345],"dir":"ltr"},{"str":"شنوایی","boundary":[0.4797074181921092,0.605797458928515,0.5370443577338295,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4714833925073483,0.6043180868568003,0.47953785813313815,0.6163402482720965],"dir":"ltr"},{"str":"نامیده","boundary":[0.41609216068939914,0.605797458928515,0.46392696420170315,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.35029995521131113,0.605797458928515,0.40822918585773976,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3459465430267721,0.605797458928515,0.35157129282893185,0.6240846903771345],"dir":"ltr"},{"str":"شنوایی","boundary":[0.2808795031075933,0.605797458928515,0.33821644264931344,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25759825392646835,0.605797458928515,0.2732700217735112,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.1661403155848915,0.605797458928515,0.24976220874754138,0.6240846903771345],"dir":"rtl"},{"str":"معینی","boundary":[0.8075598146691625,0.6330589798843276,0.8575599557676423,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.789116227655544,0.6330589798843276,0.801149267275594,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.7506568134238676,0.6330589798843276,0.782762442164741,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.7134068147340676,0.6330589798843276,0.7444413850710552,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.6522103883151108,0.6330589798843276,0.7070598019702992,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.6081876625908019,0.6330589798843276,0.6459098171081504,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5866474880237627,0.6330589798843276,0.6017467991809838,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.5479587686053464,0.6330589798843276,0.5802733843518562,0.6513462113329472],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5436048726545906,0.6330589798843276,0.5478629828944297,0.6513462113329472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992753182073076,0.6613364581428414,0.8090715840965083,0.6796236895914609],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8090111133194143,0.6613364581428414,0.8212629765248413,0.6796236895914609],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.7506568134238676,0.6613543167673029,0.7790780786579681,0.6796415482159225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7337249958375949,0.6613543167673029,0.7437041253567271,0.6796415482159225],"dir":"rtl"},{"str":"بمی","boundary":[0.6921211011970392,0.6613543167673029,0.7266126649189268,0.6796415482159225],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.6488240247978564,0.6613543167673029,0.68484815989441,0.6796415482159225],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6405999991130953,0.6598570860711266,0.6486544647388852,0.6718792474864228],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.5861762997286475,0.6613364581428414,0.6329893889911741,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانس","boundary":[0.5169574168819091,0.6613364581428414,0.5786351906865328,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.47704670399998067,0.6613364581428414,0.5091523327408541,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.4061749532460109,0.6613364581428414,0.4692890289481674,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3403827477679228,0.6613364581428414,0.39807009530597615,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3360293355833838,0.6613364581428414,0.3418959684939189,0.6796236895914609],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.28571716527509977,0.6613364581428414,0.3280892806678554,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"نرمال","boundary":[0.23486124173918793,0.6613364581428414,0.2777297012703298,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.16616643896059607,0.6613364581428414,0.22699826690752853,0.6796236895914609],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانسهایی","boundary":[0.6851064910541549,0.6892752839671213,0.7850671044213411,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6679327903595068,0.6892752839671213,0.6800879809492865,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6422931808717226,0.6892752839671213,0.6631899463704836,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6190724024676915,0.6892752839671213,0.6372444353783072,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5859344166202721,0.6892752839671213,0.6141138793737001,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.5191343648572869,0.6892752839671213,0.5809945185256257,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4934947553695027,0.6892752839671213,0.5143915208682637,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4782445091526552,0.6892752839671213,0.48861548930735554,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"فاکتور","boundary":[0.4243161863741601,0.6892752839671213,0.4734573199270965,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"1222","boundary":[0.3701343700980877,0.6892752839671213,0.4194788467174649,0.7075625154157409],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.3246110015694183,0.6892752839671213,0.3651544806628565,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.2562920851412417,0.6892752839671213,0.3195430666827385,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.239364137684703,0.6892752839671213,0.2504499080841052,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.1661403155848915,0.6892752839671213,0.2342700794223187,0.7075625154157409],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.7523325795986918,0.7163674787058171,0.785012922605065,0.7346547101544367],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.747996099231739,0.7163674787058171,0.7522542094715782,0.7346547101544367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7992753182073076,0.7448142831814477,0.8090715840965083,0.7631015146300675],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8090111133194143,0.7448142831814477,0.8212629765248413,0.7631015146300675],"dir":"ltr"},{"str":"بلندی","boundary":[0.7250172039360832,0.7448321418059092,0.77908968904717,0.7631193732545289],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7167931782513223,0.7433349111097329,0.7248476438771121,0.7553570725250291],"dir":"ltr"},{"str":"صدای","boundary":[0.6589531218441813,0.7448142831814477,0.7069562759999146,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"قابلدرک","boundary":[0.5764079310246129,0.7448142831814477,0.6512989727627526,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5193806018616131,0.7448142831814477,0.5679885105700726,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.4657493115402028,0.7448142831814477,0.5117774489444586,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.4234816896502653,0.7448142831814477,0.4577451460827117,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4048818461486364,0.7448142831814477,0.4154633825576903,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.326093745023759,0.7448142831814477,0.3976625574594605,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانس","boundary":[0.2543328319634015,0.7448142831814477,0.31572276486905865,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22319376812359584,0.7448142831814477,0.2441447154386329,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.1661403155848915,0.7448142831814477,0.21636972772190768,0.7631015146300675],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7271941519114612,0.7727531090057277,0.7848814994495145,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7228402559607053,0.7727531090057277,0.7270983662005446,0.7910403404543473],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.6715610369851367,0.7727531090057277,0.7139331523778925,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.6028507536876089,0.7727531090057277,0.6625687905481757,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5329217020346805,0.7727531090057277,0.5935519607246335,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"شدتهایی","boundary":[0.44173177017718346,0.7727531090057277,0.5239546114409904,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41464086203914724,0.7727531090057277,0.43281289494976294,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"محدودهای","boundary":[0.3226604561834797,0.7727531090057277,0.4054202779478799,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29295817800742346,0.7727531090057277,0.3135695214383015,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2735625390792398,0.7727531090057277,0.2838020960783895,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"فاکتور","boundary":[0.21575699132889373,0.7727531090057277,0.26440984351372304,0.7910403404543473],"dir":"rtl"},{"str":"1212","boundary":[0.16616643896059607,0.7712737369340129,0.2068027205399476,0.7910403404543473],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7443867588973562,0.7998453037444235,0.7849326174130843,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.682798281178632,0.7998453037444235,0.7380249209797894,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6643825163476652,0.7998453037444235,0.6764697068186677,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.5897206935433739,0.7998453037444235,0.6579237069791221,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":"بدهد","boundary":[0.5440309094361423,0.7998453037444235,0.5833727132471719,0.8181325351930432],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5396944290691894,0.7998453037444235,0.5439525393090286,0.8181325351930432],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.1656826727438454,0.8441090619757942,0.17180860434655884,0.853252677700104],"dir":"ltr"},{"str":"Hearing","boundary":[0.176567412620735,0.8425357052549827,0.24143393144307065,0.8565897812756812],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1656826727438454,0.8651478444525628,0.17180860434655884,0.8742914601768726],"dir":"ltr"},{"str":"Pitch","boundary":[0.176567412620735,0.8635321561774719,0.21802496798072354,0.8775862321981704],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1656826727438454,0.8859749691579352,0.17180860434655884,0.8951185848822449],"dir":"ltr"},{"str":"Loudness","boundary":[0.176567412620735,0.8843592808828443,0.25372062581610355,0.8984133569035427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.57089,0.85763,0.89841],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":73,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/bbb922b0cfd7fd5c84726febdc41b0a2.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/141d9a0430cb23039fa25d45c9a84a3b.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16568,0.28798,0.14238,0.10159]},"elements":[{"words":[{"str":"سیستم","boundary":[0.5539548896065651,0.39554619200682894,0.6578090953692689,0.4238236702653427],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.4784980026502327,0.39554619200682894,0.5452700766003492,0.4238236702653427],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.45842170465508075,0.39554619200682894,0.4784169718089269,0.4238236702653427],"dir":"ltr"},{"str":"عروقی","boundary":[0.36626424036408245,0.39554619200682894,0.4584848361463667,0.4238236702653427],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36626,0.39555,0.65781,0.42382],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8393389012137291,0.4897807791672875,0.8575730174554946,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8071810257214467,0.4897807791672875,0.8329647975418226,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.4897807791672875,0.8006763051710175,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6938920080611577,0.4897807791672875,0.7563352199789706,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.4897807791672875,0.6875179043892513,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.4897807791672875,0.6408419127403965,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.4897807791672875,0.6102900401403408,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.4897807791672875,0.5460688735548691,0.5080680106159071],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5111568912172184,0.8212697492518757,0.5294441226658381],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.7114037419588595,0.5175502787744507,0.7849510005293209,0.5358375102230702],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6491146209959091,0.5175502787744507,0.7050472463081461,0.5358375102230702],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.5657171814006403,0.5175502787744507,0.6427339494685962,0.5358375102230702],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی","boundary":[0.510325746319575,0.5175502787744507,0.5592385842259157,0.5358375102230702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49560204100966854,0.5175502787744507,0.5039784245958697,0.5358375102230702],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.3923537524334449,0.5175502787744507,0.48920075565899057,0.5358375102230702],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.3324006051915372,0.5175502787744507,0.38601225287239216,0.5358375102230702],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3241765795067762,0.516070906702736,0.33223104513256607,0.5280930681180322],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5389263908243817,0.8212697492518757,0.5572136222730012],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7426388721474424,0.5453197783816138,0.7849848641644934,0.5636070098302335],"dir":"rtl"},{"str":"ضربانساز","boundary":[0.6593559659056103,0.5453197783816138,0.7363124550366723,0.5636070098302335],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.5854506504035216,0.5453197783816138,0.6529944655034455,0.5636070098302335],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5772266247187605,0.5438404063098992,0.5852810903445504,0.5558625677251954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5625339996944211,0.5453197783816138,0.5709457266712813,0.5636070098302335],"dir":"rtl"},{"str":"دفیبریلاتور","boundary":[0.46906456142359504,0.5453197783816138,0.5560815258954009,0.5636070098302335],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.460840535738834,0.5438404063098992,0.46889500136462386,0.5558625677251954],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5668934376848478,0.8212697492518757,0.5851806691334673],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.732777396771161,0.57328682524208,0.785051623902405,0.5915740566906996],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.6887347376797847,0.57328682524208,0.7263952449885577,0.5915740566906996],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6805107119950237,0.5717792321341792,0.6885651776208136,0.5838013935494755],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6659309657545927,0.57328682524208,0.6743426927314529,0.5915740566906996],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.6235879454974218,0.57328682524208,0.6596352322097997,0.5915740566906996],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5796454558025137,0.57328682524208,0.6172383387650692,0.5915740566906996],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5714214301177527,0.5717792321341792,0.5794758957435426,0.5838013935494755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32418,0.48978,0.85757,0.59157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1970876014139834,0.2879817125833509,0.26314947126368204,0.31625919084186466],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1656826727438454,0.2879817125833509,0.18842476447640172,0.31625919084186466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.28798,0.26315,0.31626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8094948795361651,0.6447158662863318,0.8213103856140829,0.6687601891169243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8213471518465558,0.6447158662863318,0.8383491155342574,0.6687601891169243],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8382789694328284,0.6447158662863318,0.8576165564150021,0.6687601891169243],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.658565122091502,0.6447158662863318,0.8019123278548154,0.6687601891169243],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5692444821423749,0.6447158662863318,0.6511969365847091,0.6687601891169243],"dir":"rtl"},{"str":"مدتها","boundary":[0.8023617466701767,0.6796236895914609,0.8575920052795021,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.7581087482266945,0.6796236895914609,0.7967974676451107,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7341797360813406,0.6796236895914609,0.752413852323106,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.6976853802221051,0.6796236895914609,0.7283803466749338,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.6672071410343808,0.6796236895914609,0.6918793793440694,0.6979109210400806],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6463713300789306,0.6796236895914609,0.6614706412361517,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهی","boundary":[0.5824322717218088,0.6796236895914609,0.6402767132724119,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5483412664273907,0.6796236895914609,0.5767896225696293,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.4888844633238691,0.6796236895914609,0.5425418770209838,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"عضلهها","boundary":[0.42504280323171956,0.6796236895914609,0.4828674826081135,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4109371478837043,0.6796236895914609,0.41934887486056455,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.3084624014880649,0.6796236895914609,0.4052422519801156,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"الکتریکی","boundary":[0.23212989767941378,0.6796236895914609,0.3027152588330672,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.20412563892415236,0.6796236895914609,0.22643500177582518,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.1661403155848915,0.6796236895914609,0.1984829897719728,0.6979109210400806],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.8318279469324587,0.7068852105472736,0.857481101874312,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8274914665655059,0.7068852105472736,0.8317495768053451,0.7251724419958931],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8028571232761293,0.7068852105472736,0.8211784565390169,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7627577415696682,0.7068852105472736,0.7963785261014046,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"1786","boundary":[0.7080853863498106,0.7068852105472736,0.7565155448195291,0.7251724419958931],"dir":"ltr"},{"str":"گالوانی","boundary":[0.6468336953853765,0.7068852105472736,0.7012007480638265,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6005735048499579,0.7068852105472736,0.6404476923288928,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.5703748825355155,0.7068852105472736,0.5942604948234691,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.543102078299981,0.7068852105472736,0.5638701619850863,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"پای","boundary":[0.5078093977231544,0.7068852105472736,0.5368063447551881,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.47327429504175905,0.7068852105472736,0.5013046771727251,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"قورباغه","boundary":[0.41191048551180653,0.7068852105472736,0.46697856149696615,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3933106420101777,0.7068852105472736,0.40549130331322464,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.3280791215773037,0.7068852105472736,0.3867797980840439,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3113515908588514,0.7068852105472736,0.32170501790539713,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.2649911692508518,0.7068852105472736,0.3049957904279266,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.23058224485933235,0.7068852105472736,0.25859682229614445,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.1661403155848915,0.7068852105472736,0.22418789790462504,0.7251724419958931],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.7937345824714568,0.7339774052859693,0.8569009049250224,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.7316654417974818,0.7339774052859693,0.7869947515396868,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7067959881267647,0.7339774052859693,0.7250301043685301,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6814563136933657,0.7339774052859693,0.7002996971640228,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.6515189251359685,0.7339774052859693,0.6750313528113109,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6242461209004341,0.7339774052859693,0.6449619578341304,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"منقبض","boundary":[0.5589899283905059,0.7339774052859693,0.6177773162596879,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5227306829126114,0.7339774052859693,0.5525602366051816,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5183942025456586,0.7339774052859693,0.5226523127854977,0.752264636734589],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5012572680834837,0.7339774052859693,0.5118709388814298,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46865529520422405,0.7339774052859693,0.4948207751423578,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4205621605321751,0.7339774052859693,0.4622023598614635,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.36186293532408514,0.7339774052859693,0.41396391255532244,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.26980948076968825,0.7339774052859693,0.3553910193196174,0.752264636734589],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.1661403155848915,0.7339774052859693,0.2629390329593955,0.752264636734589],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16614,0.64472,0.85762,0.75226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1656826727438454,0.8022854863479327,0.17180860434655884,0.8114291020722426],"dir":"ltr"},{"str":"Biopotential","boundary":[0.176567412620735,0.8006697980728418,0.27616592697468334,0.8147238740935403],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1656826727438454,0.8232819372704219,0.17180860434655884,0.8324255529947316],"dir":"ltr"},{"str":"Artificial","boundary":[0.176567412620735,0.821666248995331,0.25030001964805537,0.8357203250160294],"dir":"ltr"},{"str":"Pacemaker","boundary":[0.25532672965571573,0.821666248995331,0.3434416015564372,0.8357203250160294],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1656826727438454,0.8441090619757942,0.17180860434655884,0.853252677700104],"dir":"ltr"},{"str":"Defibrillator","boundary":[0.176567412620735,0.8425357052549827,0.2770292077884749,0.8565897812756812],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1656826727438454,0.8651478444525628,0.17180860434655884,0.8742914601768726],"dir":"ltr"},{"str":"Blood","boundary":[0.176567412620735,0.8635321561774719,0.22597518198680375,0.8775862321981704],"dir":"ltr"},{"str":"Circulation","boundary":[0.23113479057155772,0.8635321561774719,0.3214379789537508,0.8775862321981704],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1656826727438454,0.8859749691579352,0.17180860434655884,0.8951185848822449],"dir":"ltr"},{"str":"Blood","boundary":[0.176567412620735,0.8843592808828443,0.22597518198680375,0.8984133569035427],"dir":"ltr"},{"str":"Pressure","boundary":[0.23091395129361109,0.8843592808828443,0.29901275409316613,0.8984133569035427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.80067,0.34344,0.89841],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":92,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/46ae27041d592628649c39f97ba08fbd.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/9cffad0c7130b96c2f7a2fa6bf05ade3.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.6912000000001,"margin":[0.16614,0.23312,0.14227,0.14335]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1951525365469808,0.23312001823749198,0.2612144063966794,0.2613974964960057],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.16616643896059607,0.23312001823749198,0.1865252564263303,0.2613974964960057],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16617,0.23312,0.26121,0.2614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مکانیک","boundary":[0.48482778918955827,0.3463386539158381,0.6142911796921392,0.38020389733920784],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.4093194336548901,0.3463386539158381,0.47443943296612806,0.38020389733920784],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8394951577017397,0.4200183777151459,0.8577292739435051,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8073179315607871,0.4200183777151459,0.8331694306515082,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.4200183777151459,0.8007807986738356,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6938920080611577,0.4200183777151459,0.7563352199789706,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.4200183777151459,0.6875179043892513,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.4200183777151459,0.6408419127403965,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.4200183777151459,0.6102900401403408,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.4200183777151459,0.5460688735548691,0.4383056091637655],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.44156381598219363,0.8212697492518757,0.4598510474308133],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7355700287009683,0.4479572035394259,0.7848155459886307,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"استخوانها،","boundary":[0.6398490350960898,0.4479572035394259,0.7291817917614966,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"مفاصل،","boundary":[0.5745726832536664,0.4479572035394259,0.63350664338275,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیچهها","boundary":[0.4934947553695027,0.4479572035394259,0.5680428068599663,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"رباطها","boundary":[0.4348932509371963,0.4479572035394259,0.4871961192274094,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4199245566584978,0.4479572035394259,0.42833628363535814,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"تاندونها","boundary":[0.34612311769588605,0.4479572035394259,0.41358745794259655,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.3007206907214043,0.4479572035394259,0.33974901402397956,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.24211773499044764,0.4479572035394259,0.29423386952099484,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.17100410112810255,0.4479572035394259,0.2355588326237424,0.4662444349880455],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1666502051773467,0.4479572035394259,0.1709083154171859,0.4662444349880455],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4693333155893568,0.8212697492518757,0.48762054703797647],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7291369570379318,0.4757267031465891,0.7785362604952074,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.6664650436578854,0.4757267031465891,0.7237303857995265,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6488317650573243,0.4757267031465891,0.6607267201476269,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیچهها","boundary":[0.5687607159256242,0.4757267031465891,0.6435103366730673,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5548992012616624,0.4757267031465891,0.5633109282385226,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"استخوانها","boundary":[0.4654101914222606,0.4757267031465891,0.5493349222365963,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.42358666691930014,0.4757267031465891,0.4599504059000128,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.35490782842586105,0.4757267031465891,0.4176509936586888,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3377447705879816,0.4757267031465891,0.3490660674782017,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"اثری","boundary":[0.2961824798420665,0.4757267031465891,0.3323633551928474,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.25169437101724346,0.4757267031465891,0.29014259883460447,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"اهرم","boundary":[0.21180397631641862,0.4757267031465891,0.2459560475069849,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.1661403155848915,0.4757267031465891,0.20606565280616004,0.4940139345952087],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7470043784874002,0.5028188978852849,0.7851445070160212,0.5211061293339044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7424327877391066,0.5028188978852849,0.7466908979789458,0.5211061293339044],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5243643361523326,0.8212697492518757,0.5426515676009522],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.7206500850420695,0.5307577237095649,0.7849084291022469,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.6684555803844088,0.5307577237095649,0.7143543514972767,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6439576809308349,0.5307577237095649,0.6621425703579198,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"خم","boundary":[0.6109580304587273,0.5307577237095649,0.6375477341267527,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5646821148552472,0.5307577237095649,0.6046047232098939,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.549803207934411,0.5307577237095649,0.5582678864300105,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.5125773975554486,0.5307577237095649,0.5431939938811636,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.46204995128071064,0.5307577237095649,0.5061200860942611,0.5490449551581845],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5521338357594958,0.8212697492518757,0.5704210672081155],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.7207542560340764,0.5585272233167281,0.7849084291022469,0.5768144547653477],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.6685597513764157,0.5585272233167281,0.7144585224892835,0.5768144547653477],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6440711984233064,0.5585272233167281,0.6622467413499269,0.5768144547653477],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.617305688244118,0.5585272233167281,0.6376684685373045,0.5768144547653477],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.5716935560955959,0.5585272233167281,0.6108860552602694,0.5768144547653477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5568823202395288,0.5585272233167281,0.5653085003555245,0.5768144547653477],"dir":"rtl"},{"str":"دویدن","boundary":[0.49929994997051047,0.5585272233167281,0.5502115872490514,0.5768144547653477],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5799315564028451,0.8212697492518757,0.5982187878514648],"dir":"ltr"},{"str":"نیازمندیهای","boundary":[0.6790661860718062,0.5863249439600774,0.7849122992319808,0.6046121754086969],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.6293140557871139,0.5863249439600774,0.6727114330485697,0.6046121754086969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6046329584383702,0.5863249439600774,0.6228093352366847,0.6046121754086969],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.5673364445074164,0.5863249439600774,0.5982790387552915,0.6046121754086969],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5169574168819091,0.5863249439600774,0.5609215248034592,0.6046121754086969],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16614,0.34634,0.85773,0.60461],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.5118749690087268,0.8410727521057311,0.5461004613114014,0.8566507640804811],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.47753047021673134,0.8410727521057311,0.4879672425769098,0.8566507640804811],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4879314438768702,0.8410727521057311,0.4962764111158188,0.8566507640804811],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.49615546956163126,0.8410727521057311,0.5065922419218097,0.8566507640804811],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47753,0.84107,0.5461,0.85665],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":111,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/35253d10875c8118b5911c3a9946cf03.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/9b6a651f6a300bba0582dcb66d2628ec.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.8112,"margin":[0.16568,0.24544,0.14227,0.12273]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1958781858721068,0.24543927278342947,0.2619400557218054,0.2737119637341368],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1656826727438454,0.24543927278342947,0.18741490249893475,0.2737119637341368],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.24544,0.26194,0.27371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تابش","boundary":[0.5350502733883833,0.35322121920477556,0.6195642314547214,0.3870807293253831],"dir":"rtl"},{"str":"یونیزان","boundary":[0.40399800527063295,0.35322121920477556,0.5246492997282444,0.3870807293253831],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8393389012137291,0.42705776675791796,0.8575730174554946,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8071810257214467,0.42705776675791796,0.8329647975418226,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.42705776675791796,0.8006763051710175,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6938920080611577,0.42705776675791796,0.7563352199789706,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.42705776675791796,0.6875179043892513,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.42705776675791796,0.6408419127403965,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.42705776675791796,0.6102900401403408,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.42705776675791796,0.5460688735548691,0.44534190222304604],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4484302598844374,0.8212697492518757,0.4667143953495655],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیسمهایی","boundary":[0.680026945778273,0.4548225650568162,0.7849181044265818,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6526228796425937,0.4548225650568162,0.6732342230734718,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.6054440631202035,0.4548225650568162,0.6462487759706871,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5839445249153712,0.4548225650568162,0.5990438360725924,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5655536684193787,0.4548225650568162,0.5775974683594699,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5162849818406258,0.4548225650568162,0.5588922076147222,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.4708955583542413,0.4548225650568162,0.5099564074806614,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.4212742644032321,0.4548225650568162,0.46451333997365,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.38381334364292896,0.4548225650568162,0.4149817057676399,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35917900035355255,0.4548225650568162,0.3773086230924998,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.32002006017245466,0.4548225650568162,0.3526481564274188,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.2486485789165814,0.4548225650568162,0.3134892162463209,0.47310670052194426],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2445365660742009,0.4548225650568162,0.24879467631404012,0.47310670052194426],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4763643557339387,0.8212697492518757,0.49464849119906673],"dir":"ltr"},{"str":"واحدهای","boundary":[0.7136554705694775,0.4827566609063174,0.7849200394914488,0.5010407963714455],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6217331166598201,0.4827566609063174,0.7073123279354431,0.5010407963714455],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.5885951308124007,0.4827566609063174,0.6154238376609581,0.5010407963714455],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.5511032490142256,0.4827566609063174,0.5823468063568494,0.5010407963714455],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5041291540328369,0.8212697492518757,0.522413289497965],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.7274118467089989,0.5105214592052156,0.7849055265049464,0.5288055946703437],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.6899509259486958,0.5105214592052156,0.7211192880734068,0.5288055946703437],"dir":"rtl"},{"str":"اعمالشده","boundary":[0.6048012990735474,0.5105214592052156,0.6836039131849274,0.5288055946703437],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5319221685901689,0.8212697492518757,0.550206304055297],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.7112037433829853,0.5383144737625477,0.7849181044265818,0.5565986092276758],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.644432395082194,0.5383144737625477,0.7048296397110788,0.5565986092276758],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6260415385862015,0.5383144737625477,0.6380853385262928,0.5565986092276758],"dir":"rtl"},{"str":"تشعشع","boundary":[0.5610204564576139,0.5383144737625477,0.6194845712843631,0.5565986092276758],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8104624119696664,0.6038060077740024,0.8222779180475842,0.6278462599596337],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8223146842800572,0.6038060077740024,0.8393166479677586,0.6278462599596337],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8392465018663298,0.6038060077740024,0.857725403813771,0.6278462599596337],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.730822398537091,0.6038060077740024,0.8029175940532232,0.6278462599596337],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.8264266971224377,0.6387079212701491,0.8576702544650614,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.8131231261617949,0.6372287996525026,0.8262571370634666,0.6569920567352772],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.762591325991106,0.6387079212701491,0.8082554704888499,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7492945277574976,0.6387079212701491,0.7568591373532959,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7323927036766635,0.6387079212701491,0.7443049629979315,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6821574521968429,0.6387079212701491,0.7269641192195156,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.6340643175247941,0.6387079212701491,0.676728867739695,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6139531883620362,0.6387079212701491,0.6290524995192573,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.5624717551078657,0.6387079212701491,0.6090681171052882,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.517619209066424,0.6387079212701491,0.5576960150161034,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"پرانرژی","boundary":[0.45382592559594964,0.6387079212701491,0.5120877374364327,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.4456018999111886,0.6372287996525026,0.45365636553697847,0.6492489257453182],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.43217400103284087,0.6387079212701491,0.44058572800970114,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.41527217695200686,0.6387079212701491,0.4266069190704676,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"امواج","boundary":[0.37081019150288835,0.6387079212701491,0.40940693029592473,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3294830111383141,0.6387079212701491,0.3653816070457403,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32514653077136124,0.6387079212701491,0.3294046410112004,0.6569920567352772],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.302184083527075,0.6387079212701491,0.32031370626602224,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.2511912541518228,0.6387079212701491,0.29604046490066127,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"برهمکنش","boundary":[0.16589843247651617,0.6387079212701491,0.24628005951937024,0.6569920567352772],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8314128755184866,0.6657955293666352,0.8571966473388626,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.7847304031344827,0.6657955293666352,0.8244118108296713,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.769265364717398,0.6657955293666352,0.77806349611369,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"امواج","boundary":[0.7226351390848031,0.6657955293666352,0.7626591508277469,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6982359061767675,0.6657955293666352,0.7090113707368774,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"ماده،","boundary":[0.6530424662079221,0.6657955293666352,0.6909997311066113,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.5960412604206268,0.6657955293666352,0.6459630313919931,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5769711961563162,0.6657955293666352,0.5894597955260131,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.526619195762853,0.6657955293666352,0.5698533825538583,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.48236813238423776,0.6657955293666352,0.519547501206392,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.43157267962541984,0.6657955293666352,0.47552622678073336,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.41809737165783056,0.6643164077489887,0.4314031195664488,0.6840796648317633],"dir":"ltr"},{"str":"مقداری","boundary":[0.35234483500951613,0.6657955293666352,0.41144222285047843,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.2836926036579983,0.6657955293666352,0.34585115190493926,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26822756524091357,0.6657955293666352,0.27702569663720555,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"مقداری","boundary":[0.19536560027123162,0.6657955293666352,0.2540909488550262,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.16589843247651617,0.6657955293666352,0.18876862584156612,0.6840796648317633],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8453085763284323,0.6930524350137244,0.8574036992796319,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.8054181816276074,0.6930524350137244,0.8385522512723197,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.762915449356329,0.6930524350137244,0.7979468961761104,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.6978711464493375,0.6930524350137244,0.7562442835958516,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.660880446451716,0.6930524350137244,0.6913117490660383,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6565439660847631,0.6930524350137244,0.6608020763246023,0.7113365704788523],"dir":"ltr"},{"str":"آنچه","boundary":[0.6132459221531468,0.6930524350137244,0.6491916871225869,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5854506504035216,0.6930524350137244,0.6066805336663041,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.5469315716717791,0.6930524350137244,0.5782512415658384,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5276002736504233,0.6930524350137244,0.5402599497238147,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.504938728992956,0.6930524350137244,0.5200380401501772,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4525352373296589,0.6930524350137244,0.4976241837956863,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاری","boundary":[0.3981724924885217,0.6930524350137244,0.44560686377323877,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"باارزش","boundary":[0.33748015046741897,0.6930524350137244,0.3907979602803748,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31184973253775294,0.6930524350137244,0.3300838487795183,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.23645767025446507,0.6930524350137244,0.30435232371055143,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22075752145603958,0.6930524350137244,0.2296894082282887,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.16589843247651617,0.6930524350137244,0.2132862360045426,0.7113365704788523],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8389483406214058,0.7201400431102104,0.8571824568631713,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.7749460701452953,0.7201400431102104,0.832044194213456,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7218111239622711,0.7201400431102104,0.7675009080695028,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"کرده،","boundary":[0.6712885153497006,0.7201400431102104,0.7152989652187596,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.6169780172599724,0.7201400431102104,0.6637911065224991,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5914032324452326,0.7201400431102104,0.6102984453609777,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5372755979854362,0.7201400431102104,0.5840886872479629,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.4852291257901011,0.7201400431102104,0.5299784683719694,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.4346968418531955,0.7201400431102104,0.47830075223368096,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"جذبشده","boundary":[0.34981618899456046,0.7201400431102104,0.4273648810721227,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3444952443765202,0.7201400431102104,0.3507072863658152,0.7384241785753386],"dir":"ltr"},{"str":"منعکسشده","boundary":[0.2413920856653217,0.7201400431102104,0.33717489398464934,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22530298882862868,0.7201400431102104,0.23371471580548892,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"عبوری","boundary":[0.16589843247651617,0.7201400431102104,0.21806681375847248,0.7384241785753386],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8392179476064762,0.7473969487572995,0.8574240174607354,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.8000570844135767,0.7473969487572995,0.8328655000059352,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7850883901348782,0.7473969487572995,0.7935001171117384,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7669587673959309,0.7473969487572995,0.7787689216373023,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7423002237426516,0.7473969487572995,0.7605541169013156,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.7093642214705668,0.7473969487572995,0.7359477761421104,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.67446319112435,0.7473969487572995,0.7029757357957904,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.635820029665456,0.7473969487572995,0.6680747054495737,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5926897280709783,0.7473969487572995,0.6294129422746781,0.7656810842224276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5883532477040254,0.7473969487572995,0.5926113579438647,0.7656810842224276],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.1656826727438454,0.8247056667293773,0.17509845650357164,0.8387573634294295],"dir":"ltr"},{"str":"Radiation","boundary":[0.1801956592463648,0.8214001697490106,0.2584129162354764,0.8354518664490629],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1656826727438454,0.8440084807668107,0.17180860434655884,0.8531505484993748],"dir":"ltr"},{"str":"High","boundary":[0.176567412620735,0.8423930660237874,0.21682039010101448,0.8564447627238396],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.21696189171941402,0.8423930660237874,0.22364729895179958,0.8564447627238396],"dir":"ltr"},{"str":"energy","boundary":[0.22349273564554775,0.8423930660237874,0.278120342490356,0.8564447627238396],"dir":"ltr"},{"str":"Particles","boundary":[0.2831795695851342,0.8423930660237874,0.3526034080523694,0.8564447627238396],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1656826727438454,0.8648320794909844,0.17180860434655884,0.8739741472235484],"dir":"ltr"},{"str":"Absorb","boundary":[0.176567412620735,0.863216664747961,0.23589287319640873,0.8772683614480132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.35322,0.85773,0.87727],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":136,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/6bebde90a69d07f61c4fd816f8f3f8b2.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/b38642dc7494d160ebd52981ff3ed7a9.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.8112,"margin":[0.15431,0.20244,0.1366,0.14116]},"elements":[{"words":[{"str":"اشعه","boundary":[0.5207909454109031,0.3258979337075232,0.5871726968797483,0.3541706246582305],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.43133079651704453,0.3258979337075232,0.5121230618647382,0.3541706246582305],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8451440958147369,0.3926903639855012,0.8633782120565023,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8129862203224544,0.3926903639855012,0.8387699921428304,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7685242348733359,0.3926903639855012,0.8064814997720252,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6998614412927524,0.3926903639855012,0.7621404145799783,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6529886069024571,0.3926903639855012,0.6933230989902591,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6225287508309693,0.3926903639855012,0.6466471073414043,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5582273821876271,0.3926903639855012,0.6160952347413486,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.5041376121380169,0.3926903639855012,0.5518740681558768,0.4109744994506293],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.41423215466262375,0.8270749438528835,0.43251629012775183],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7507673044004596,0.4206244598350025,0.7906478314977766,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.707348514262113,0.4206244598350025,0.7444044306504557,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6551197583426492,0.4206244598350025,0.7009856405121091,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.633585388970211,0.4206244598350025,0.6487717780464474,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.580612988236015,0.4206244598350025,0.6272170904929053,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"لامپ","boundary":[0.533304844878347,0.4206244598350025,0.5739266940988988,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.48985129365418845,0.4206244598350025,0.5269568645821449,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.4378870084606206,0.4206244598350025,0.483470922427049,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.39359703161049403,0.4206244598350025,0.4315009064759199,0.4389085953001306],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.4460600941759949,0.8270749438528835,0.46434422964112293],"dir":"ltr"},{"str":"طیف","boundary":[0.7508019432888927,0.4524523993483736,0.7906923379897176,0.4707365348135017],"dir":"rtl"},{"str":"لامپ","boundary":[0.7041455942805933,0.4524523993483736,0.7444629586454815,0.4707365348135017],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.660591929785933,0.4524523993483736,0.6977976139843913,0.4707365348135017],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6084295456991773,0.4524523993483736,0.6541682221944006,0.4707365348135017],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.477888033689366,0.8270749438528835,0.4961721691544941],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7545591942389894,0.48428033886174476,0.7905049592084296,0.5025644743268728],"dir":"rtl"},{"str":"فیلتر","boundary":[0.7098098516571211,0.48428033886174476,0.7482634606941965,0.5025644743268728],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6893939831409975,0.48428033886174476,0.70340962460951,0.5025644743268728],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.649151373271191,0.48428033886174476,0.6830019368831041,0.5025644743268728],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.6029913684012776,0.48428033886174476,0.6428017618324138,0.5025644743268728],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.5592608374718862,0.48428033886174476,0.5966433881050756,0.5025644743268728],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.5070402094385208,0.48428033886174476,0.552703870170048,0.5025644743268728],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.5098852707533402,0.8270749438528835,0.5281694062184682],"dir":"ltr"},{"str":"طبیعت","boundary":[0.7335033242786474,0.5162775759257189,0.7907542600654617,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"اشعهی","boundary":[0.6726595088079719,0.5162775759257189,0.7271383438467293,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6207360536489234,0.5162775759257189,0.6662854051360654,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.605862037131476,0.5162775759257189,0.6143239334541227,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5587354673604951,0.5162775759257189,0.599514056835274,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5314104163735514,0.5162775759257189,0.5521262533072476,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.510877443069787,0.5162775759257189,0.525036312701645,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.4709919714287919,0.5162775759257189,0.5045124626378689,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4322983289505459,0.5162775759257189,0.4646269909968738,0.534561711390847],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.5417414265251451,0.8270749438528835,0.5600255619902732],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7325242814908077,0.5481337316975239,0.7907039483789197,0.566417867162652],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.71400747942681,0.5481337316975239,0.7261356912196469,0.566417867162652],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.6703836997118806,0.5481337316975239,0.7076145651622798,0.566417867162652],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6183157921046936,0.5481337316975239,0.6639907854473504,0.566417867162652],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.593681448815317,0.5481337316975239,0.6118110715542643,0.566417867162652],"dir":"rtl"},{"str":"تصویربرداری","boundary":[0.486963911443369,0.5481337316975239,0.587173180645965,0.566417867162652],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.5735693660385163,0.8270749438528835,0.5918535015036442],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7323581884230566,0.579961671210895,0.7905378553111686,0.598245806676023],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7136828839884267,0.579961671210895,0.7259695981518958,0.598245806676023],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.6638334859489734,0.579961671210895,0.7010391701474319,0.598245806676023],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6116711018622177,0.579961671210895,0.6574097783574411,0.598245806676023],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5870367585728412,0.579961671210895,0.6053580918357289,0.598245806676023],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5334054682514311,0.579961671210895,0.5807410250280484,0.598245806676023],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3936,0.3259,0.86338,0.59825],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1828164980198393,0.20243769493025782,0.2488783678695379,0.23071038588096512],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.1543141666502052,0.20243769493025782,0.17418825036675528,0.23071038588096512],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15431,0.20244,0.24888,0.23071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8177189052209259,0.6696627549585841,0.8295344112988438,0.6937030071442155],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8295711775313168,0.6696627549585841,0.8465731412190183,0.6937030071442155],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8465029951175895,0.6696627549585841,0.8634019166011232,0.6937030071442155],"dir":"ltr"},{"str":"اشعه","boundary":[0.7538385438314366,0.6696627549585841,0.8103400191168284,0.6937030071442155],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.67769005306991,0.6696627549585841,0.746453852532738,0.6937030071442155],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6425186159287284,0.6696627549585841,0.6703269966090004,0.6937030071442155],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.5482006517137217,0.6696627549585841,0.6350652298272511,0.6937030071442155],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.8448098133589622,0.7045646684547309,0.857143836193534,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"روزه","boundary":[0.8089437085598803,0.7045646684547309,0.8436094281197982,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7662058659072613,0.7045646684547309,0.7995654166819524,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7447324510781337,0.7045646684547309,0.7580711402492526,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6949674203609945,0.7045646684547309,0.737144232421102,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6447060455054692,0.7045646684547309,0.6878813514738907,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5676682105527957,0.7045646684547309,0.6283624651939367,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5464037827293042,0.7045646684547309,0.5603294264100348,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.4997735570967094,0.7045646684547309,0.5382690570712957,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.4447054811115497,0.7045646684547309,0.4916388314387008,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4171975664946744,0.7045646684547309,0.4372724209190708,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.35123604284072363,0.7045646684547309,0.40928769797218056,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.30173224588062986,0.7045646684547309,0.3437389323228694,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"تصاویر","boundary":[0.24107376749469975,0.7045646684547309,0.2938311591312776,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.219600352665572,0.7045646684547309,0.23293904183669117,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.15479793286695584,0.7045646684547309,0.21017948936056993,0.722848803919859],"dir":"rtl"},{"str":"آناتومیکی","boundary":[0.7871811627885414,0.73182157410182,0.8632263094644427,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7508241965348632,0.73182157410182,0.7817281499933281,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.7036715033881776,0.73182157410182,0.7450858730246047,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.660907537359854,0.73182157410182,0.6982900879930435,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.6098885846088973,0.73182157410182,0.654938963937873,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5893207801375266,0.73182157410182,0.604507169213763,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.5343730006849323,0.73182157410182,0.5839551677721396,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5166850565018785,0.73182157410182,0.5287801794530781,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.45602657811594827,0.73182157410182,0.5111207774768125,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44223343574395374,0.73182157410182,0.4500804178001061,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.40231691766742445,0.73182157410182,0.43602193675755513,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.3658225618081891,0.73182157410182,0.396726515266654,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.3211254659777298,0.73182157410182,0.35965391273577013,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.3039362847641458,0.73182157410182,0.31579629733400466,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.26334055891929853,0.73182157410182,0.2983720057390799,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.2200802487525887,0.73182157410182,0.2577762798942326,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20628710638059422,0.73182157410182,0.21413408843674656,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.15477180949125133,0.73182157410182,0.20015954822807275,0.7501057095669482],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8479015632502157,0.7589091821983059,0.8630008744074369,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.8077134787257723,0.7589091821983059,0.8416058297054229,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"خام","boundary":[0.771490689314451,0.7589091821983059,0.8013597071229945,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوگرافی","boundary":[0.6808948223711238,0.7589091821983059,0.7651621149544867,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.6190349990299804,0.7589091821983059,0.6745207186992171,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5573330290981349,0.7589091821983059,0.6126944786229417,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5529965487311821,0.7589091821983059,0.5572546589710212,0.7771933176634341],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5314970105263499,0.7589091821983059,0.5465963216835711,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتی","boundary":[0.4715699866601466,0.7589091821983059,0.5249922899759205,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4285709102504821,0.7589091821983059,0.4652569766336578,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.3850172457558217,0.7589091821983059,0.42222292995428007,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"ایکس","boundary":[0.3331132668746604,0.7589091821983059,0.3785935381642894,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3146298626765016,0.7589091821983059,0.3267572303900325,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.2717000391447497,0.7589091821983059,0.3082224564775736,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.24076996231058037,0.7589091821983059,0.2652998120971387,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.1992337949403698,0.7589091821983059,0.23439585863867382,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.15477180949125133,0.7589091821983059,0.1929380613955769,0.7771933176634341],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.8449138230955636,0.7862084122330459,0.8633046795915562,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7881216043139045,0.7862084122330459,0.8364944026410234,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.7101704187440059,0.7862084122330459,0.7793837026051019,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"متوقف","boundary":[0.6480751546943263,0.7862084122330459,0.702754604414862,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5798873389108891,0.7862084122330459,0.6375746864489423,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5748879375715824,0.7862084122330459,0.5791460478114216,0.804492547698174],"dir":"ltr"},{"str":"فیلم","boundary":[0.5309222962608502,0.7862084122330459,0.5646998210468138,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوگرافی","boundary":[0.4364601697132517,0.7862084122330459,0.5238140280927897,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.365665821553962,0.7862084122330459,0.42911009451819165,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.33476186809549713,0.7862084122330459,0.35552995178060237,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3062612652018495,0.7862084122330459,0.32694188148203995,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.24461009853914698,0.7862084122330459,0.2988734151943238,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"تابش","boundary":[0.19364339253959933,0.7862084122330459,0.2342652417601512,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.15477180949125133,0.7862084122330459,0.18350752276623974,0.804492547698174],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد،","boundary":[0.7955077469112536,0.813296020329532,0.8633120973402131,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.7491126316599994,0.813296020329532,0.78873263891178,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"تیرگی","boundary":[0.6908836272145911,0.813296020329532,0.742078561814986,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6243938308519487,0.813296020329532,0.6823230614983773,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6071759461761708,0.813296020329532,0.615587673153031,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"نهایتاً","boundary":[0.5581423699787588,0.813296020329532,0.6003000909032686,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.5187483194163199,0.813296020329532,0.5505994541196795,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4980063591069192,0.813296020329532,0.5110700513102637,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.4267935531701403,0.813296020329532,0.4905993516416974,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"(ظهور","boundary":[0.3697662240071405,0.813296020329532,0.4200193631051326,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35265541292067004,0.813296020329532,0.36106713989753036,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"ثبوت","boundary":[0.302890382203531,0.813296020329532,0.3456213430756566,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.2603876499322526,0.813296020329532,0.29445253185096615,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوگرافی)","boundary":[0.16036124435958832,0.813296020329532,0.25363917098747285,0.8315801557946602],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.15479793286695584,0.813296020329532,0.16012710151068096,0.8315801557946602],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.8165162624060839,0.840552925976621,0.8633293516686105,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"سایهای","boundary":[0.7533175276159961,0.840552925976621,0.8101436100328276,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7347218767549124,0.840552925976621,0.746816999706112,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.6607404767596694,0.840552925976621,0.7283477730830059,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6402075034559049,0.840552925976621,0.6543663730877629,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6000819983737392,0.840552925976621,0.6338789290959406,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.5598362091039197,0.840552925976621,0.5937862648289464,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.5036606186483007,0.840552925976621,0.5534417733628842,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4395548222018055,0.840552925976621,0.49724216973985874,0.8588370614417492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4349590431426744,0.840552925976621,0.4392171533825136,0.8588370614417492],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15477,0.66966,0.8634,0.85884],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":151,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/d4266ce604d910c203072cf0e020a5f3.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/db77fd834efd81ef114216de472aa676.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.8112,"margin":[0.16592,0.20074,0.14243,0.13791]},"elements":[{"words":[{"str":"رادیوایزوتوپها","boundary":[0.386098655250859,0.3085266658455735,0.6374152048528202,0.34238617596618104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8393389012137291,0.38236321339871593,0.8575730174554946,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8071810257214467,0.38236321339871593,0.8329647975418226,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.38236321339871593,0.8006763051710175,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6940929322965149,0.38236321339871593,0.7563352199789706,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.38236321339871593,0.6877188286246084,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.38236321339871593,0.6408419127403965,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.38236321339871593,0.6102900401403408,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.38236321339871593,0.5460688735548691,0.400647348863844],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4037357065252354,0.8212697492518757,0.42201984199036346],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.7409949643213579,0.41012801169761415,0.7846552581154806,0.42841214716274223],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7226211456737093,0.41012801169761415,0.7346585400800243,0.42841214716274223],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.631840797069811,0.41012801169761415,0.716274089117808,0.42841214716274223],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.5755231881355597,0.41012801169761415,0.6254410740101557,0.42841214716274223],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5587403050226625,0.41012801169761415,0.5691346959677798,0.42841214716274223],"dir":"rtl"},{"str":"رادیواکتیویته","boundary":[0.45019767897031976,0.41012801169761415,0.5524117306626982,0.42841214716274223],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.43573294358920955,0.8212697492518757,0.45401707905433764],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهایی","boundary":[0.7094263160810776,0.4421252487615883,0.7849413252049859,0.4604093842267164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6909730397786064,0.4421252487615883,0.7030898918397439,0.4604093842267164],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6446746007013805,0.4421252487615883,0.6845646298436647,0.4604093842267164],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5888750701964938,0.4421252487615883,0.6382743736537694,0.4604093842267164],"dir":"rtl"},{"str":"رادیونوکلوئیدها","boundary":[0.46388408243403717,0.4421252487615883,0.5825252766072414,0.4604093842267164],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.41764101003048243,0.4421252487615883,0.45754698371813596,0.4604093842267164],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.34642982547730594,0.4421252487615883,0.41124241412544654,0.4604093842267164],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34207592952655014,0.4421252487615883,0.3463340397663893,0.4604093842267164],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4675608831025807,0.8212697492518757,0.4858450185677088],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.726688125851928,0.47395318827495947,0.7848677927400398,0.4922373237400875],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.708012821417298,0.47395318827495947,0.7202995355807671,0.4922373237400875],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوایزوتوپها","boundary":[0.5862482196395378,0.47395318827495947,0.7016630278280457,0.4922373237400875],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5615877529744567,0.47395318827495947,0.5798218692162223,0.4922373237400875],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.48713613221653224,0.47395318827495947,0.5550307856726185,0.4922373237400875],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4240743032657849,0.47395318827495947,0.48073484686585427,0.4922373237400875],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4993888226159518,0.8212697492518757,0.5176729580810799],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.726688125851928,0.5057811277883306,0.7848677927400398,0.5240652632534586],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.708012821417298,0.5057811277883306,0.7202995355807671,0.5240652632534586],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوایزوتوپها","boundary":[0.5863256222342179,0.5057811277883306,0.7016630278280457,0.5240652632534586],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5616651555691369,0.5057811277883306,0.5798992718109024,0.5240652632534586],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5080077418720221,0.5057811277883306,0.5552910518972303,0.5240652632534586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34208,0.30853,0.85757,0.52407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.6081876625908019,0.8465171797188209,0.6424131548934767,0.8620925543743003],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5753760576842837,0.8465171797188209,0.57900333677748,0.8620925543743003],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5791616895857632,0.8465171797188209,0.5895984619459416,0.8620925543743003],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.589562663245902,0.8465171797188209,0.5979076304848506,0.8620925543743003],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.597786688930663,0.8465171797188209,0.6082234612908414,0.8620925543743003],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار","boundary":[0.5374342733045304,0.8465171797188209,0.570012970729106,0.8620925543743003],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.498980664267455,0.8465171797188209,0.5321157475175738,0.8620925543743003],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.45351728274966263,0.8465171797188209,0.49359122102359443,0.8620925543743003],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوتراپی","boundary":[0.38126099308335254,0.8465171797188209,0.44814566707589065,0.8620925543743003],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38126,0.84652,0.64241,0.86209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1881778018227505,0.2007447194242274,0.25418238066999205,0.2290174103749347],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.16592455585222074,0.2007447194242274,0.1881819138355929,0.2290174103749347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16592,0.20074,0.25418,0.22902],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":175,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/5ca89d54ef2511e3438c80744a702e81.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/eefefefeb343d264457c8ae12d2e8327.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.8112,"margin":[0.16568,0.22783,0.14243,0.10157]},"elements":[{"words":[{"str":"آشکارسازها","boundary":[0.41802722555640176,0.3085266658455735,0.6160327380724417,0.34238617596618104],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.40714248567951217,0.3036999496921746,0.4178762904967755,0.3255393337199665],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8393389012137291,0.3762685015770066,0.8575730174554946,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8071810257214467,0.3762685015770066,0.8329647975418226,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.3762685015770066,0.8006763051710175,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6938920080611577,0.3762685015770066,0.7563352199789706,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.3762685015770066,0.6875179043892513,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.3762685015770066,0.6408419127403965,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.3762685015770066,0.6102900401403408,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.3762685015770066,0.5460688735548691,0.39455263704213467],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.39764099470352604,0.8212697492518757,0.4159251301686541],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7298732097287065,0.4040332998759048,0.7848407018319018,0.4223174353410329],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7149867951979753,0.4040332998759048,0.7234557448073312,0.4223174353410329],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6506710442134103,0.4040332998759048,0.7085865681503644,0.4223174353410329],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6163449285376514,0.4040332998759048,0.6441663236629811,0.4223174353410329],"dir":"rtl"},{"str":"فیلمبج","boundary":[0.5569084436152334,0.4040332998759048,0.6098402079872222,0.4223174353410329],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5486844179304724,0.4025541782582583,0.5567388835562623,0.41457430435107395],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4296382317675002,0.8212697492518757,0.4479223672326283],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7426649955231468,0.436030536939879,0.785010987540198,0.45431467240500706],"dir":"rtl"},{"str":"دوزیمتر","boundary":[0.6741779885293965,0.436030536939879,0.736351985496658,0.45431467240500706],"dir":"rtl"},{"str":"ترمولومینسانس","boundary":[0.5452980544132179,0.436030536939879,0.6677827318585787,0.45431467240500706],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.475837288458104,0.4345514153222324,0.4838917540838939,0.44657154141504807],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.48406131414286513,0.436030536939879,0.49140198271583946,0.45431467240500706],"dir":"ltr"},{"str":"TLD","boundary":[0.4915596905025001,0.4343074714395031,0.5313194683248023,0.4525916069046312],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5314704033844285,0.436030536939879,0.5388110719574027,0.45431467240500706],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.46146617128087136,0.8212697492518757,0.4797503067459994],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7297554932826305,0.4678584764532501,0.7847229853858259,0.48614261191837815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7148690787518993,0.4678584764532501,0.7233380283612552,0.48614261191837815],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6505533277673343,0.4678584764532501,0.7084688517042883,0.48614261191837815],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6162272120915754,0.4678584764532501,0.644048607216905,0.48614261191837815],"dir":"rtl"},{"str":"شمارنده","boundary":[0.5453806171808766,0.4678584764532501,0.6096702447897372,0.48614261191837815],"dir":"rtl"},{"str":"سینتیلاسیون","boundary":[0.43302397827567185,0.4678584764532501,0.5389556562988218,0.48614261191837815],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.42479995259091075,0.4663793548356035,0.4328544182167007,0.47839948092841916],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.49329411079424246,0.8212697492518757,0.5115782462593705],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7297941945799705,0.4996864159666212,0.7847616866831659,0.5179705514317493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7149077800492394,0.4996864159666212,0.7233767296585952,0.5179705514317493],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6505920290646744,0.4996864159666212,0.7085075530016284,0.5179705514317493],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6162659133889156,0.4996864159666212,0.6440873085142452,0.5179705514317493],"dir":"rtl"},{"str":"دوربین","boundary":[0.554614746726213,0.4996864159666212,0.6098716385028574,0.5179705514317493],"dir":"rtl"},{"str":"گاما","boundary":[0.5174411830986597,0.4996864159666212,0.5480316560486702,0.5179705514317493],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5251502665660475,0.8212697492518757,0.5434344020311754],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.729974800634224,0.5315425717384261,0.7849422927374194,0.5498267072035542],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7150883861034929,0.5315425717384261,0.7235573357128487,0.5498267072035542],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6504826978996887,0.5315425717384261,0.7086881590558819,0.5498267072035542],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6161540541553133,0.5315425717384261,0.6439779773492595,0.5498267072035542],"dir":"rtl"},{"str":"تصویرگر","boundary":[0.543403578172165,0.5315425717384261,0.6098093242330469,0.5498267072035542],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید","boundary":[0.48567088358356447,0.5315425717384261,0.5369451000834222,0.5498267072035542],"dir":"rtl"},{"str":"مغناطیسی","boundary":[0.395048330260746,0.5315425717384261,0.4793105172040543,0.5498267072035542],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.386824304575985,0.5300352338623457,0.3948787702017749,0.5420553599551614],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5571475036300216,0.8212697492518757,0.5754316390951496],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7426814435745164,0.5635398088024003,0.7850274355915676,0.5818239442675284],"dir":"rtl"},{"str":"فلوروسکوپی","boundary":[0.6403581160047199,0.5635398088024003,0.7364137684702949,0.5818239442675284],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6326178565367097,0.5620606871847539,0.6400712426381868,0.5740808132775695],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.5889754431433927,0.8212697492518757,0.6072595786085208],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7426572552636789,0.5953677483157714,0.7849248771536165,0.6136518837808995],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.7066661678110887,0.5953677483157714,0.7362831515917724,0.6136518837808995],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.6784031849482101,0.5953677483157714,0.7002743418861557,0.6136518837808995],"dir":"rtl"},{"str":"اسکن","boundary":[0.6272964281524526,0.5953677483157714,0.6720123403605532,0.6136518837808995],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.6190724024676915,0.5938886266981249,0.6271268680934814,0.6059087527909406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38682,0.3037,0.85757,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.19732948452235874,0.2278323275207135,0.26339135437205735,0.2561050184714208],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.1656826727438454,0.2278323275207135,0.18862673687189513,0.2561050184714208],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.22783,0.26339,0.25611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1656826727438454,0.7605024639318622,0.17180860434655884,0.7696445316644263],"dir":"ltr"},{"str":"Detectors","boundary":[0.176567412620735,0.7588870491888389,0.2537407021140987,0.7729387458888911],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1656826727438454,0.7813260626560359,0.17180860434655884,0.7904681303886],"dir":"ltr"},{"str":"Film","boundary":[0.176567412620735,0.7797106479130125,0.214511615831572,0.7937623446130647],"dir":"ltr"},{"str":"Badge","boundary":[0.21957084292635023,0.7797106479130125,0.27102639468792444,0.7937623446130647],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1656826727438454,0.8023612833184635,0.17180860434655884,0.8115033510510274],"dir":"ltr"},{"str":"Thermoluminescent","boundary":[0.176567412620735,0.8007458685754401,0.33754809988321083,0.8147975652754923],"dir":"ltr"},{"str":"Dosimeter","boundary":[0.342575204901197,0.8007458685754401,0.4265775515543611,0.8147975652754923],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1656826727438454,0.8231848820426371,0.17180860434655884,0.8323269497752012],"dir":"ltr"},{"str":"Scintillation","boundary":[0.176567412620735,0.8215694672996138,0.27496134909497427,0.8356211639996659],"dir":"ltr"},{"str":"Counter","boundary":[0.2800205761897525,0.8215694672996138,0.34472648462812694,0.8356211639996659],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1656826727438454,0.8441777783174138,0.17180860434655884,0.8533198460499778],"dir":"ltr"},{"str":"Magnetic","boundary":[0.176567412620735,0.8425623635743904,0.25369764692080793,0.8566140602744426],"dir":"ltr"},{"str":"Resonance","boundary":[0.258807669468345,0.8425623635743904,0.34698059331507664,0.8566140602744426],"dir":"ltr"},{"str":"Imaging","boundary":[0.35223502007831375,0.8425623635743904,0.4206267433221113,0.8566140602744426],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4256859704168896,0.8425623635743904,0.4323713776492752,0.8566140602744426],"dir":"ltr"},{"str":"MRI)","boundary":[0.43243160654326057,0.8425623635743904,0.477041140688488,0.8566140602744426],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.1656826727438454,0.8650013770415874,0.1713514452717295,0.8741434447741515],"dir":"ltr"},{"str":"Fluroscopy","boundary":[0.17608364640398433,0.8633859622985641,0.26680843704407553,0.8774376589986163],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.1656826727438454,0.885994273316364,0.17180860434655884,0.8951363410489281],"dir":"ltr"},{"str":"CT","boundary":[0.18164695789661675,0.8843788585733408,0.20722416154244022,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"Scanning","boundary":[0.21258453310714578,0.8843788585733408,0.2874088957350767,0.898430555273393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.75889,0.47704,0.89843],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":205,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/23738b9ddb4ae65ae8a28406e741c1fc.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/167050e03ad95abd13b1543076e84316.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.8112,"margin":[0.15431,0.22936,0.13656,0.08218]},"elements":[{"words":[{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.43786164044317827,0.3355478940918964,0.5804673746047732,0.36382058504260373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8451440958147369,0.40234032436987444,0.8633782120565023,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8129862203224544,0.40234032436987444,0.8387699921428304,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7685242348733359,0.40234032436987444,0.8064814997720252,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6996972026621655,0.40234032436987444,0.7621404145799783,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6529886069024571,0.40234032436987444,0.6933230989902591,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6225287508309693,0.40234032436987444,0.6466471073414043,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5582273821876271,0.40234032436987444,0.6160952347413486,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.5041376121380169,0.40234032436987444,0.5518740681558768,0.4206244598350025],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.42388211504699697,0.8270749438528835,0.44216625051212505],"dir":"ltr"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.7384388138536132,0.43027442021937573,0.7906855652626831,0.44855855568450376],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.6539035700737381,0.43027442021937573,0.7320908335574111,0.44855855568450376],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6456795443889771,0.42879529860172916,0.653734010014767,0.4408154246945448],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.455710054560368,0.8270749438528835,0.4739941900254961],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7507777549780552,0.46210235973274677,0.7906420263031756,0.4803864951978748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7358090606993567,0.46210235973274677,0.7442207876762169,0.4803864951978748],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6613574399414321,0.46210235973274677,0.7294535043708213,0.4803864951978748],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.5767428585020098,0.46210235973274677,0.65500945964523,0.4803864951978748],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.4877072916243422,0.8270749438528835,0.5059914270894702],"dir":"ltr"},{"str":"عواملی","boundary":[0.7372971255820817,0.49409959679672094,0.7907716756492646,0.512383732261849],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7102333083521833,0.49409959679672094,0.7310013920372888,0.512383732261849],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6898158318946065,0.49409959679672094,0.7038069579288678,0.512383732261849],"dir":"rtl"},{"str":"بازتاب","boundary":[0.6352853434558726,0.49409959679672094,0.6834230577374278,0.512383732261849],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.5508613659058502,0.49409959679672094,0.6288657657595916,0.512383732261849],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5082563977074319,0.49409959679672094,0.544202162676872,0.512383732261849],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارند","boundary":[0.42625125124116275,0.49409959679672094,0.50183794879899,0.512383732261849],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4218973552904069,0.49409959679672094,0.4261554655302461,0.512383732261849],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8150581910287974,0.5195352311377133,0.8270749438528835,0.5378193666028414],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7409769739374983,0.525927536310092,0.7903762773947739,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":"اولتراسوند","boundary":[0.6566245937875549,0.525927536310092,0.7346289936412963,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6152974134229806,0.525927536310092,0.6502504901156484,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5690845534953677,0.525927536310092,0.6089416129920558,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4982385668909595,0.525927536310092,0.5627434335423327,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیصی","boundary":[0.41672420077512334,0.525927536310092,0.4916815995891213,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.35199990969697287,0.525927536310092,0.4103668380189671,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.28741034703372703,0.525927536310092,0.3453395776801556,0.5442116717752201],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28305645108297117,0.525927536310092,0.28731456132281036,0.5442116717752201],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28306,0.33555,0.86338,0.54421],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.182574614911464,0.22935600547614074,0.24863648476116262,0.25762869642684805],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.1543141666502052,0.22935600547614074,0.17394588349216322,0.25762869642684805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15431,0.22936,0.24864,0.25763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8179607883293013,0.6095621244945056,0.8297762944072191,0.6336023766801371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8298130606396922,0.6095621244945056,0.8468150243273936,0.6336023766801371],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8467448782259649,0.6095621244945056,0.8634377153011626,0.6336023766801371],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7383207748967261,0.6095621244945056,0.8104159704128582,0.6336023766801371],"dir":"rtl"},{"str":"صوت","boundary":[0.821184122631511,0.6444640379906524,0.8633211276429258,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7856302082976387,0.6444640379906524,0.8140987455884903,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.7460271707295638,0.6444640379906524,0.7786715307440054,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"عرضی","boundary":[0.6882509714630342,0.6444640379906524,0.7383294826886275,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.680026945778273,0.6429849163730059,0.688081411404063,0.6550050424658216],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.6353998347938371,0.6444640379906524,0.6718680672773679,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6071343422815302,0.6444640379906524,0.6287233777047733,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5812983237097452,0.6444640379906524,0.5994279464486925,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.552823844191802,0.6444640379906524,0.5735396811254982,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.5018571381922544,0.6444640379906524,0.5456020336376983,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47894693769937724,0.6444640379906524,0.4940462488565984,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.42092692025960515,0.6444640379906524,0.4724230279043061,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3853730059257331,0.6444640379906524,0.41384154321658456,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.33700170567905263,0.6444640379906524,0.37710108738551373,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردها","boundary":[0.257273163028812,0.6444640379906524,0.32921693971910126,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.22104004092662197,0.6444640379906524,0.24948839706886053,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"اتمها","boundary":[0.17439046464535704,0.6444640379906524,0.21325237236937003,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.15477180949125133,0.6444640379906524,0.16668406881251926,0.6627481734557805],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولهای","boundary":[0.7724262931776467,0.6715516460871385,0.863338059460512,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"نوسان","boundary":[0.718161269112293,0.6715516460871385,0.7659409232758875,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.6653232051917884,0.6715516460871385,0.711656548561864,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.6260763697538074,0.6715516460871385,0.6589337607168207,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"واسط","boundary":[0.5760239819039185,0.6715516460871385,0.6196788932554455,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"منتقلشده","boundary":[0.4867220283349937,0.6715516460871385,0.5696976098320646,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4715129022465701,0.6715516460871385,0.47992462922343043,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4530713345176954,0.6715516460871385,0.46514834421850015,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4209616175809984,0.6715516460871385,0.4467067764896254,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.36986770205681235,0.6715516460871385,0.41459705955292864,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.3315177318459673,0.6715516460871385,0.36344826336590225,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"صوتی","boundary":[0.2790619934312611,0.6715516460871385,0.32519131473519725,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.22054563185310286,0.6715516460871385,0.2726617663836501,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.15910828985820413,0.6715516460871385,0.2140147879269691,0.6898357815522665],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15477180949125133,0.6715516460871385,0.1590299197310905,0.6898357815522665],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8232551258054205,0.6988085517342276,0.8634328776389952,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.780892201970783,0.6988085517342276,0.7931440651762098,0.7170926871993557],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7934701236062999,0.6988085517342276,0.8032663894955004,0.7170926871993557],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8032059187184066,0.6988085517342276,0.8154577819238334,0.7170926871993557],"dir":"ltr"},{"str":"مدلی","boundary":[0.7316805998056066,0.6988085517342276,0.7732690139272262,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"ماکروسکوپیک","boundary":[0.6104713616446761,0.6988085517342276,0.7248230985007337,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5906959662363431,0.6988085517342276,0.6036305825253623,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5709205708280102,0.6988085517342276,0.5836208741810812,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5352099162399109,0.6988085517342276,0.563240298370877,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.49584198905317683,0.6988085517342276,0.5283524149350379,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"عرضی","boundary":[0.4383183157517909,0.6988085517342276,0.48925862393439223,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4162832483450157,0.6988085517342276,0.4304421179768736,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.37498219135614597,0.6988085517342276,0.4093400282738318,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"فنر","boundary":[0.3426153288582271,0.6988085517342276,0.3672757955233081,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.29525364870590526,0.6988085517342276,0.3350656732796165,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.22997907307974041,0.6988085517342276,0.2875472528730674,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2256425927127876,0.6988085517342276,0.2299007029526268,0.7170926871993557],"dir":"ltr"},{"str":"سیمپیچ","boundary":[0.15479793286695584,0.6988085517342276,0.2181384111585516,0.7170926871993557],"dir":"rtl"},{"str":"سیاه","boundary":[0.8278857360321576,0.7258961598307136,0.8634135269903253,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهنده","boundary":[0.7334831127292196,0.7258961598307136,0.822371284927417,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6994301637105192,0.7258961598307136,0.7274605458414853,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.6714259049552578,0.7258961598307136,0.6940487483153851,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"(یا","boundary":[0.646530327908836,0.7258961598307136,0.665861625930192,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.5834423755823841,0.7258961598307136,0.6405946546482246,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5759710901308871,0.7258961598307136,0.5833117587038613,0.7441802952958417],"dir":"ltr"},{"str":"واسط","boundary":[0.526937513933475,0.7258961598307136,0.5705635513600484,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48511398943051454,0.7258961598307136,0.5211991904232164,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4587816267203432,0.7258961598307136,0.4795497104054486,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44114834811978215,0.7258961598307136,0.45304330321008474,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.3911482070213023,0.7258961598307136,0.43511338502523494,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.36478972093542655,0.7258961598307136,0.3855055578691228,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.3275639105564642,0.7258961598307136,0.3588540476748152,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"عرضی","boundary":[0.2721112404289878,0.7258961598307136,0.3219546412732405,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"جابجا","boundary":[0.22229106036313917,0.7258961598307136,0.26651793543091684,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.15915182881771167,0.7258961598307136,0.2168391763557649,0.7441802952958417],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15479801349465863,0.7258961598307136,0.15921294461642782,0.7441802952958417],"dir":"ltr"},{"str":"جابجایی","boundary":[0.7968777728370913,0.7531530654778028,0.8631005302480873,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7647198973448088,0.7531530654778028,0.7905036691651848,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.7357490736884795,0.7531530654778028,0.7583719170486068,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7173843405681914,0.7531530654778028,0.7294160050187527,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.6533559467163764,0.7531530654778028,0.7110363602719896,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6287216034269999,0.7531530654778028,0.6470429366898874,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"زمانهای","boundary":[0.5515870152309763,0.7531530654778028,0.6222778374198814,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"معین","boundary":[0.5031502452896289,0.7531530654778028,0.5449476464168849,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4863741316664998,0.7531530654778028,0.49677614161772243,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.4277578407107689,0.7531530654778028,0.47996767213839064,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.3893045739692656,0.7531530654778028,0.4213951261460785,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.34335355610498863,0.7531530654778028,0.38293047029735905,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3049260704436177,0.7531530654778028,0.3369664263356599,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.26463887114064044,0.7531530654778028,0.2985387561941528,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22177536557608296,0.7531530654778028,0.2582515568911755,0.771437200942931],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21720377482778935,0.7531530654778028,0.22146188506762854,0.771437200942931],"dir":"ltr"},{"str":"دامنه","boundary":[0.8221139213001056,0.7804099711248919,0.8632582380347481,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاش","boundary":[0.7578242936912452,0.7804099711248919,0.8153623756942007,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.72328919100985,0.7804099711248919,0.749072962830226,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"اتمها","boundary":[0.6754311667191419,0.7804099711248919,0.7145543082002002,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6545605245960855,0.7804099711248919,0.6664727839173534,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولها","boundary":[0.5716284820585221,0.7804099711248919,0.6471859002419925,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"افزایشیافته","boundary":[0.47051586007384694,0.7804099711248919,0.5628648957866786,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4529701431585178,0.7804099711248919,0.46138187013537807,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.39832004118463066,0.7804099711248919,0.44631281670738027,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3710211135733917,0.7804099711248919,0.38925522981515703,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.31953194005975327,0.7804099711248919,0.3638746484712009,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.26540430559995676,0.7804099711248919,0.3117069534548552,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.22483470313081408,0.7804099711248919,0.2580296812458639,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"صوت","boundary":[0.17384187375556184,0.7804099711248919,0.2177055622409136,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.15477180949125133,0.7804099711248919,0.16658275412920961,0.7986941065900199],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.8108441035146825,0.8075399036090286,0.8629602380452298,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.7705096114268807,0.8075399036090286,0.8035706554093501,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.7108438213177228,0.8075399036090286,0.761836650692975,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.6719983616450794,0.8075399036090286,0.7022753540866353,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6080273747176519,0.8075399036090286,0.6647249135397468,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6036908943506991,0.8075399036090286,0.6079490045905382,0.8258240390741568],"dir":"ltr"},{"str":"فرکانس","boundary":[0.5338631110924771,0.8075399036090286,0.5952530439981343,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"فشارهایی","boundary":[0.45029443221366994,0.8075399036090286,0.5251901503585716,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4210884981759998,0.8075399036090286,0.44185658186110516,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3725251427412694,0.8075399036090286,0.4142689222026055,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3057934632702516,0.8075399036090286,0.36372269391668016,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.273032331305681,0.8075399036090286,0.29698746682673954,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2559215202192106,0.8075399036090286,0.2643332471960709,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"بمی","boundary":[0.21511680736872704,0.8075399036090286,0.24740529973953226,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.1755137698006521,0.8075399036090286,0.2064438466348214,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.15477180949125133,0.8075399036090286,0.16825184454587286,0.8258240390741568],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.8164891714979459,0.8347968092561179,0.8634067542632906,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.7540431769411221,0.8347968092561179,0.8088279271786715,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7495354433334395,0.8347968092561179,0.7537935535732787,0.853080944721246],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.699796535992005,0.8347968092561179,0.7420641578819426,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6488037066167528,0.8347968092561179,0.6928681624355849,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5803711051276397,0.8347968092561179,0.6412029330745722,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانسهای","boundary":[0.47825611954185737,0.8347968092561179,0.5731371876331617,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44496042590777735,0.8347968092561179,0.4707441977281533,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"فشردگی","boundary":[0.3695683636244894,0.8347968092561179,0.43748914045628035,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3502370656031336,0.8347968092561179,0.362896741676525,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.31423905388228446,0.8347968092561179,0.3435598577006749,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2823308017578452,0.8347968092561179,0.3070030400675338,0.853080944721246],"dir":"ltr"},{"str":"هرتز","boundary":[0.23917256626286976,0.8347968092561179,0.2748570974752645,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22347241746444427,0.8347968092561179,0.2324043042366934,0.853080944721246],"dir":"rtl"},{"str":"22222","boundary":[0.15479793286695584,0.8347968092561179,0.2164785286411773,0.853080944721246],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.15479793286695584,0.8827747265862192,0.16421371662668205,0.8968264232862714],"dir":"ltr"},{"str":"Ultrasound","boundary":[0.1693109193694753,0.8794692296058526,0.25861029285191073,0.8935209263059049],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.15479793286695584,0.9037676228609959,0.16421371662668205,0.9178193195610481],"dir":"ltr"},{"str":"Compression","boundary":[0.1693109193694753,0.9004621258806293,0.27541415427385285,0.9145138225806815],"dir":"ltr"},{"str":"Wave","boundary":[0.28047338136863115,0.9004621258806293,0.32735153718731075,0.9145138225806815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15477,0.60956,0.86344,0.91782],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":224,"image":{"jpeg":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/27765df7f47b6e169b8a664347298870.jpg","blurred":"/storage/books/4027659e56ccd296/pages/6b8635447ced2ddbfdf95547200a09b4.jpg"},"info":{"width":496.1074,"height":708.8112,"margin":[0.16568,0.20074,0.14237,0.10157]},"elements":[{"words":[{"str":"لیزرها","boundary":[0.5771460933759063,0.30642871538817373,0.6609143907145912,0.33470140633888107],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5529875884039622,0.30642871538817373,0.5683706390995177,0.33470140633888107],"dir":"rtl"},{"str":"آندوسکوپها","boundary":[0.362877876846828,0.30642871538817373,0.5442841184417715,0.33470140633888107],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8393389012137291,0.36915800445167896,0.8575730174554946,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8071810257214467,0.36915800445167896,0.8329647975418226,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7627190402723282,0.36915800445167896,0.8006763051710175,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6938920080611577,0.36915800445167896,0.7563352199789706,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6471834123014494,0.36915800445167896,0.6875179043892513,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6167235562299616,0.36915800445167896,0.6408419127403965,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5524221875866194,0.36915800445167896,0.6102900401403408,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"خواند:","boundary":[0.4983324175370092,0.36915800445167896,0.5460688735548691,0.38744213991680704],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.3906997951288015,0.8212697492518757,0.40898393059392957],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7297639180548405,0.39709210030118025,0.7848581174157048,0.4153762357663083],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6954378023790817,0.39709210030118025,0.7232591975044114,0.4153762357663083],"dir":"rtl"},{"str":"لیزر","boundary":[0.6584993491328692,0.39709210030118025,0.689063698707175,0.4153762357663083],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4225277346421726,0.8212697492518757,0.44081187010730066],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.7031035618497125,0.42892003981455135,0.7848958511806113,0.44720417527967943],"dir":"rtl"},{"str":"لیزر","boundary":[0.6663740956091363,0.42892003981455135,0.6968078283049195,0.44720417527967943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6417397523197599,0.42892003981455135,0.6600610855826474,0.44720417527967943],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.5786779233690125,0.42892003981455135,0.6354471936841678,0.44720417527967943],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.45435567415554373,0.8212697492518757,0.4726398096206718],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7508406445862328,0.4607479793279225,0.7849102835394111,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"انعکاس","boundary":[0.6869689909886448,0.4607479793279225,0.7444665409143263,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.6333115772915301,0.4607479793279225,0.6806201013344279,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6014149355562929,0.4607479793279225,0.6270158437467371,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5931909098715319,0.459268857710276,0.6012453754973218,0.47128898380309164],"dir":"ltr"},{"str":"بهکاربرده","boundary":[0.5152642351232818,0.4607479793279225,0.5870915854107398,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.47474494434068115,0.4607479793279225,0.5085747158780539,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4501106010513046,0.4607479793279225,0.4684319343141922,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"فیبرهای","boundary":[0.37785334385256103,0.4607479793279225,0.4438148675065117,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"شیشهای","boundary":[0.30313274907812304,0.4607479793279225,0.37129637655072273,0.4790321147930505],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8092529964277897,0.4863529112195179,0.8212697492518757,0.5046370466846459],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.72985482661247,0.49274521639189667,0.7848223187156653,0.5110293518570247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7149684120817388,0.49274521639189667,0.7234373616910947,0.5110293518570247],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.6547801544584904,0.49274521639189667,0.7084636915313096,0.5110293518570247],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6202450517770951,0.49274521639189667,0.6482754339080611,0.5110293518570247],"dir":"rtl"},{"str":"آندوسکوپ","boundary":[0.5302609878425518,0.49274521639189667,0.6138970714808931,0.5110293518570247],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30313,0.30643,0.85757,0.51103],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.6379363823236662,0.6636335006798894,0.672161874626341,0.6792088753353689],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5892214468076872,0.6636335006798894,0.5928487259008834,0.6792088753353689],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5931909098715319,0.6636335006798894,0.6036276822317103,0.6792088753353689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6035918835316708,0.6636335006798894,0.6119368507706195,0.6792088753353689],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.6118159092164318,0.6636335006798894,0.6326176952813041,0.6792088753353689],"dir":"ltr"},{"str":"پرتوی","boundary":[0.5431588978351287,0.6636335006798894,0.5838584145287895,0.6792088753353689],"dir":"rtl"},{"str":"شدید","boundary":[0.5005645148610965,0.6636335006798894,0.5377213434280167,0.6792088753353689],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4612207759852,0.6636335006798894,0.49524598907414,0.6792088753353689],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42739584210999476,0.6636335006798894,0.4559022501982434,0.6792088753353689],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.38242203200355407,0.6636335006798894,0.4220773163230382,0.6792088753353689],"dir":"rtl"},{"str":"لیزر","boundary":[0.3512674876448124,0.6636335006798894,0.3770589997246564,0.6792088753353689],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.35127,0.66363,0.67216,0.67921],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.20265091290661583,0.2007447194242274,0.26871278275631444,0.2290174103749347],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.1656826727438454,0.2007447194242274,0.19382270855060824,0.2290174103749347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16568,0.20074,0.26871,0.22902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8046572173686586,0.7234993760503503,0.8164727234465764,0.7475396282359816],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8165094896790495,0.7234993760503503,0.8335114533667509,0.7475396282359816],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8334413072653221,0.7234993760503503,0.8576265542501482,0.7475396282359816],"dir":"ltr"},{"str":"لیزر","boundary":[0.7508986965322428,0.7234993760503503,0.7972676884077925,0.7475396282359816],"dir":"rtl"},{"str":"لیزر","boundary":[0.8267971007890632,0.758231991995894,0.8571002166063236,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.7871940632209882,0.758231991995894,0.8193900933238413,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"شدیدی","boundary":[0.7180454877310842,0.758231991995894,0.7806264289588097,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6975125144273198,0.758231991995894,0.7109591433377058,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6666346843445593,0.758231991995894,0.6889962939476414,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"همسان","boundary":[0.6004380503092677,0.758231991995894,0.6597910334408364,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5835362262284336,0.758231991995894,0.5931517515889081,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.5475120911318799,0.758231991995894,0.5760273920127371,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.5044868913465108,0.758231991995894,0.5402501658771007,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.4559235359117805,0.758231991995894,0.49728093075168023,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.39208139205341436,0.758231991995894,0.4472505751778748,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3877449116864615,0.758231991995894,0.3920030219263007,0.7765161274610222],"dir":"ltr"},{"str":"شرح","boundary":[0.34231636133627524,0.758231991995894,0.3806079498623321,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"مختصری","boundary":[0.2606285655081944,0.758231991995894,0.3355923772376208,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24009559220442994,0.758231991995894,0.253542221114816,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.16593132857925522,0.758231991995894,0.23155324834904703,0.7765161274610222],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8175800643167186,0.786716304884855,0.8573920888904298,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7852132018187998,0.786716304884855,0.8109969736391758,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.7472704499066131,0.786716304884855,0.7785140072492368,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7286193271860085,0.786716304884855,0.7407144501372082,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.6638207775171264,0.786716304884855,0.7220865481950078,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6387781355408124,0.786716304884855,0.6570122517825779,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"کلماتی","boundary":[0.576447761109792,0.786716304884855,0.6320383046090424,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5493839438798939,0.786716304884855,0.570055146004182,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"لیزر","boundary":[0.5072820925468962,0.7867341604858952,0.5427837601293591,0.8050182959510233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4884152100936209,0.786716304884855,0.5004482497136709,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.46059623379937503,0.786716304884855,0.4813120707330712,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.4086629628987595,0.786716304884855,0.45385640286760504,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.36809336042961677,0.786716304884855,0.4022380020167048,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32509428401995216,0.786716304884855,0.361621444425149,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.2625287992075909,0.786716304884855,0.31858956346952294,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.22626955372969648,0.786716304884855,0.25609910742226666,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.22193307336274365,0.786716304884855,0.22619118360258286,0.8050004403499832],"dir":"ltr"},{"str":"تقویت","boundary":[0.16589843247651617,0.786716304884855,0.2151671190552691,0.8050004403499832],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.8349879078602739,0.8146504007343562,0.8573495174633557,0.8329345361994843],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8165828104962758,0.8146504007343562,0.8286359364927838,0.8329345361994843],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7656303453647335,0.8146504007343562,0.8102308391287855,0.8329345361994843],"dir":"rtl"},{"str":"صدور","boundary":[0.7155779575148447,0.8146504007343562,0.7593346118199407,0.8329345361994843],"dir":"rtl"},{"str":"تشعشع","boundary":[0.6507658623918934,0.8146504007343562,0.7092224011863093,0.8329345361994843],"dir":"rtl"},{"str":"تحریکشده","boundary":[0.5525545476644775,0.8146504007343562,0.6443878885902529,0.8329345361994843],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5401781952859401,0.8146504007343562,0.5444363055257794,0.8329345361994843],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5443305219797165,0.8131712791167097,0.5523849876055064,0.8251914052095254],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.16592455585222074,0.8650013770415874,0.17205048745493418,0.8741434447741515],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.17705117883748564,0.8633859622985641,0.20850188571060546,0.8774376589986163],"dir":"ltr"},{"str":"principle","boundary":[0.21354988859267174,0.8633859622985641,0.2851063999747129,0.8774376589986163],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.29014096544417606,0.8633859622985641,0.3068042927801521,0.8774376589986163],"dir":"ltr"},{"str":"total","boundary":[0.31186351987493033,0.8633859622985641,0.34767160497908317,0.8774376589986163],"dir":"ltr"},{"str":"internal","boundary":[0.35269870999706926,0.8633859622985641,0.41414451677703,0.8774376589986163],"dir":"ltr"},{"str":"reflection","boundary":[0.4191927380499108,0.8633859622985641,0.4961639354704244,0.8774376589986163],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.16592455585222074,0.885994273316364,0.17205048745493418,0.8951363410489281],"dir":"ltr"},{"str":"Light","boundary":[0.17705117883748564,0.8843788585733408,0.22155331688259441,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"Amplification","boundary":[0.22663721605442697,0.8843788585733408,0.3397659458415658,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.34482517293634407,0.8843788585733408,0.3614885002723201,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"Simulated","boundary":[0.3667480065808331,0.8843788585733408,0.44854319850903257,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"Emission","boundary":[0.45382592559594964,0.8843788585733408,0.5297484375359045,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"Radiation","boundary":[0.534856766901683,0.8843788585733408,0.6141962808859533,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6192555079807316,0.8843788585733408,0.6259409152131172,0.898430555273393],"dir":"ltr"},{"str":"LASER)","boundary":[0.6262420596830445,0.8843788585733408,0.6965492552620662,0.898430555273393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1659,0.7235,0.85763,0.89843],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19