1. بوکت
  2. علوم پزشکی
  3. پزشکی
  4. فیزیک پزشکی
  5. کتاب فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی


نویسندگان : مایک کراندل , کوین پروکتور

مترجمان : دکتر سامان پروانه , مهندس حسین اصلیان


درباره کتاب فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این درس در آشنا کردن دانشجویان فوق الذکر با مفاهیم پیشرفته تر تجهیزات پزشکی، اهمیت این درس به حدی است که یکی از دروس مورد ارزیابی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی است.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۲۴۰
شابک
9789646772519
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فیزیک پزشکیدرس‌ها

فیزیک پزشکی

رشته ها

پزشکی

گروه های تحصیلی

علوم پزشکی

{"id":266,"title":"فیزیک پزشکی","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4027659e56ccd296/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4027659e56ccd296/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789646772519","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":1,"description":["فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این درس در آشنا کردن دانشجویان فوق الذکر با مفاهیم پیشرفته تر تجهیزات پزشکی، اهمیت این درس به حدی است که یکی از دروس مورد ارزیابی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی است."],"pages_count":222,"keywords":null,"token":"4027659e56ccd296","created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-04-24 12:29:54","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1"}],"translator_authors":[{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86"}],"views":0,"e_book":{"id":245,"file":"59e31e22797543.56265088.pdf","book_id":266,"toc":[{"page":6,"title":"مقدمه نویسندگان"},{"page":8,"title":"مقدمه مترجمین"},{"page":10,"title":"فهرست مطالب"},{"page":18,"title":"فصل 1"},{"page":18,"title":"چشم و بینایی","children":[{"page":18,"title":"1-1 مقدمه"},{"page":21,"title":"1-2 تشکیل یک تصویر واقعی","children":[{"page":21,"title":"1-2-1 محل قرارگیری تصویر تشکیل شده به وسیله عدسی محدب"},{"page":23,"title":"1-2-2 توان یک عدسی"}]},{"page":25,"title":"1-3 ساختار چشم"},{"page":29,"title":"1-4 تطابق چشم","children":[{"page":30,"title":"1-4-1 عمق میدان و عمق کانون"}]},{"page":32,"title":"1-5 قدرت تفکیک چشم"},{"page":37,"title":"1-6 پاسخ چشم به تغییرات طول موج و شدت"},{"page":40,"title":"1-7 عیوب چشم","children":[{"page":40,"title":"1-7-1 نزدیک‌بینی"},{"page":43,"title":"1-7-2 دور بینی"},{"page":44,"title":"1-7-3 آستیگماتیسم"},{"page":47,"title":"1-7-4 پیرچشمی"},{"page":48,"title":"1-7-5 کوررنگی"}]},{"page":49,"title":"1-8 پرسشها"}]},{"page":51,"title":"فصل 2"},{"page":51,"title":"گوش و شنوایی","children":[{"page":51,"title":"2-1 مقدمه"},{"page":52,"title":"2-2 ساختار گوش‬","children":[{"page":53,"title":"2-2-1 گوش بیرونی"},{"page":54,"title":"2-2-2 گوش میانی"},{"page":55,"title":"2-2-3 گوش درونی"}]},{"page":57,"title":"2-3 پاسخ گوش","children":[{"page":57,"title":"2-3-1 پاسخ فرکانسی"},{"page":60,"title":"2-3-2 پاسخ شدت"},{"page":66,"title":"2-3-3 بلندی صدا و حساسیت"}]},{"page":68,"title":"2-4 اثر نویز"},{"page":70,"title":"2-5 پرسش‌ها"}]},{"page":73,"title":"فصل 3"},{"page":73,"title":"سیستم قلبی-عروقی","children":[{"page":73,"title":"3-1 پتانسیلهای زیستی","children":[{"page":74,"title":"3-1-1 سلولهای عصبی"},{"page":76,"title":"3-1-2 پتانسیلهای استراحت و عمل"}]},{"page":79,"title":"3-2 قلب","children":[{"page":79,"title":"3-2-1 کار قلب"},{"page":81,"title":"3-2-2 الکتروکاردیوگرام (ECG)"},{"page":83,"title":"3-2-3 ضربان ساز مصنوعی"},{"page":84,"title":"3-2-4 دفیبریلاتور"}]},{"page":85,"title":"3-3 فشار خون","children":[{"page":88,"title":"3-3-1 اسفیگمومانومتر"}]},{"page":90,"title":"3-4 پرسش‌ها"}]},{"page":92,"title":"فصل 4"},{"page":92,"title":"مکانیک بدن","children":[{"page":93,"title":"4-1 ساختار بدن انسان"},{"page":95,"title":"4-2 سیستم‌های اهرم در بدن"},{"page":98,"title":"4-3 خم شدن و بلند كردن"},{"page":103,"title":"4-4 نیروهای درگیر در راه رفتن و دویدن"},{"page":104,"title":"4-5 نیازمندی‌های انرژی بدن"},{"page":108,"title":"4-6 پرسش‌ها"}]},{"page":111,"title":"فصل 5"},{"page":111,"title":"تابش یونیزان","children":[{"page":111,"title":"5-1 مقدمه"},{"page":113,"title":"5-2 پرتو الکترومغناطیس","children":[{"page":113,"title":"5-2-1 فوتون"}]},{"page":114,"title":"5-3 مکانیسمهای تضعیف","children":[{"page":115,"title":"5-3-1 پراکندگی ساده"},{"page":115,"title":"5-3-2 اثر فوتوالکتریک"},{"page":116,"title":"5-3-3 پراکندگی کامپتون"},{"page":116,"title":"5-3-4 تولید زوج"},{"page":116,"title":"5-3-5 ضرایب تضعیف"}]},{"page":121,"title":"5-4 اثرات بیولوژیکی پرتوها"},{"page":123,"title":"5-5 اندازه‌گیری پرتوها","children":[{"page":124,"title":"5-5-1 پرتودهی"},{"page":125,"title":"5-5-2 دوز جذبی"},{"page":126,"title":"5-5-3 دوز معادل"},{"page":127,"title":"5-5-4 نرخ دوز"}]},{"page":128,"title":"5-6 سطوح پرتو و حفاظت","children":[{"page":128,"title":"5-6-1 تابش زمینه"},{"page":130,"title":"5-6-2 حفاظت رادیولوژیکی"},{"page":132,"title":"5-6-3 مانیتورینگ پرتو"}]},{"page":133,"title":"5-7 پرسشها"}]},{"page":136,"title":"فصل 6"},{"page":136,"title":"اشعه ایکس","children":[{"page":136,"title":"6-1 اشعه ایکس در پزشکی"},{"page":137,"title":"6-2 تولید اشعه ایکس"},{"page":139,"title":"6-3 انرژی اشعه ایکس تولید شده","children":[{"page":140,"title":"6-3-1 طیف اشعه ایکس"}]},{"page":142,"title":"6-4 استفاده از اشعه ایکس در تصویربرداری","children":[{"page":142,"title":"6-4-1 فیلترها"},{"page":144,"title":"6-4-2 تأثیر عدد اتمی ماده جاذب روی یک تصویر اشعه ایکس"},{"page":146,"title":"6-4-3 اثر انرژی فوتونهای اشعه ایکس"}]},{"page":146,"title":"6-5 استفاده از اشعه ایکس در درمان","children":[{"page":147,"title":"6-5-1 کاهش آسیب به سلولهای سالم"}]},{"page":148,"title":"6-6 پرسشها"}]},{"page":151,"title":"فصل7"},{"page":151,"title":"رادیوایزوتوپها","children":[{"page":152,"title":"7-1 مقدمه"},{"page":153,"title":"7-2 واپاشی رادیواکتیو","children":[{"page":156,"title":"7-2-1 نیمهعمر بیولوژیکی"}]},{"page":158,"title":"7-3 انتخاب رادیوایزوتوپها برای استفاده در پزشکی","children":[{"page":160,"title":"7-3-1 مناسب بودن شیمیایی"},{"page":160,"title":"7-3-2 رفتار بیولوژیکی"},{"page":161,"title":"7-3-3 خواص فیزیکی"}]},{"page":162,"title":"7-4 تولید رادیوایزوتوپها","children":[{"page":163,"title":"7-4-1 روشهای رآکتور هستهای"},{"page":163,"title":"7-4-2 روشهای شتابدهنده"},{"page":165,"title":"7-4-3 ژنراتور تکنسیم"}]},{"page":168,"title":"7-5 مثالهایی از مصارف رادیوایزوتوپ","children":[{"page":168,"title":"7-5-1 تشخیص","children":[{"page":168,"title":"7-5-1-1 تیروئید"},{"page":169,"title":"7-5-1-2 عملکرد ریه"},{"page":169,"title":"7-5-1-3 سرطان استخوان"},{"page":170,"title":"7-5-1-4 مایعات بدن"}]},{"page":171,"title":"7-5-2- درمان"}]},{"page":171,"title":"7-6 پرسشها"}]},{"page":175,"title":"فصل 8"},{"page":175,"title":"آشکارسازها","children":[{"page":176,"title":"8-1 مقدمه"},{"page":177,"title":"8-2 فیلم بج","children":[{"page":177,"title":"8-2-1 تأثیر پرتو یونیزان روی فیلم عکاسی"},{"page":179,"title":"8-2-2 ساختار فیلمبج"}]},{"page":181,"title":"8-3 دوزیمتر ترمولومینسانس"},{"page":182,"title":"8-4 شمارنده سینتلاسیون","children":[{"page":182,"title":"8-4-1 سینتیلاتورها"},{"page":183,"title":"8-4-2 فوتوکاتد"},{"page":184,"title":"8-4-3 تیوبهای چند برابر کننده (PMT)"},{"page":186,"title":"8-4-4 کلیماتور"},{"page":186,"title":"8-4-5 استفاده از شمارنده سینتیلاسیون"}]},{"page":188,"title":"8-5 اسکنر خطی"},{"page":189,"title":"8-6 دوربین گاما"},{"page":191,"title":"8-7 تصویربرداری تشدید مغناطیسی","children":[{"page":192,"title":"8-7-1 تشدید مغناطیسی هستهای"},{"page":195,"title":"8-7-2 اسکنر MRI"}]},{"page":196,"title":"8-8 فلوروسکوپی","children":[{"page":198,"title":"8-8-1 صفحات تشدیدکننده"}]},{"page":198,"title":"8-9 اسکنر توموگرافی کامپیوتری(CT-Scanner)"},{"page":201,"title":"8-10 پرسشها"}]},{"page":205,"title":"فصل 9"},{"page":205,"title":"اولتراسوند","children":[{"page":205,"title":"9-1 مقدمه"},{"page":206,"title":"9-2 ایجاد اولتراسوند"},{"page":208,"title":"9-3 تشخیص اولتراسوند"},{"page":210,"title":"9-4 بازتاب امواج اولتراسوند","children":[{"page":212,"title":"9-4-1 اندازه‌گیری پالس اکو"}]},{"page":214,"title":"9-5 اسکنهای اولتراسوند","children":[{"page":214,"title":"9-5-1 اسکن A"},{"page":216,"title":"9-5-2 اسکن‌های B"}]},{"page":218,"title":"9-6 داپلر"},{"page":222,"title":"9-7 پرسشها"}]},{"page":224,"title":"فصل 10"},{"page":224,"title":"لیزرها و آندوسکوپها","children":[{"page":224,"title":"10-1 لیزر"},{"page":227,"title":"10-2 کاربرد لیزرها در پزشکی","children":[{"page":227,"title":"10-2-1 به عنوان چاقوی جراحی"},{"page":228,"title":"10-2-2 در درمان"}]},{"page":230,"title":"10-3 انتقال نور از طریق فیبر شیشهای"},{"page":234,"title":"10-4 آندوسکوپ"},{"page":238,"title":"10-5 پرسشها"}]}],"created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-04-24 12:29:56","process_started_at":"2017-11-09 23:58:09","process_done_at":"2017-11-10 00:02:29","process_failed_at":null,"pages_count":240,"version":"5.15.2","dir":"rtl","password":"a3f7c9382290f0e64de2fa448db2a351312a5758e22d42a141f36c1602518ce6862bf3c681e59803eed69c4658b71f60b3a83bae7a0fa37ed768880f282a1704","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۰"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87"},"study_subjects":[{"id":28540,"title":"فیزیک پزشکی","meta_title":"فیزیک پزشکی","meta_description":"فیزیک پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"0541903120079a06","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:42:22","updated_at":"2022-11-23 15:44:59","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"similarBooks":[],"publisherBooks":[{"id":210,"title":"آزمایشات باروری","price":19000,"ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/155b4ca1c3299dc5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/155b4ca1c3299dc5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/155b4ca1c3299dc5/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/155b4ca1c3299dc5/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/155b4ca1c3299dc5/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/155b4ca1c3299dc5/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/155b4ca1c3299dc5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/155b4ca1c3299dc5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/155b4ca1c3299dc5/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/155b4ca1c3299dc5/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/155b4ca1c3299dc5/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/155b4ca1c3299dc5/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789646772328","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"در چند سال اخیر آشکار گردیده بود که پاره‌ای از دستورالعملهای قبلی بر اساس شواهد تازه نیاز به بازنگری جدیدی دارند. به همین علت نیز کمیته انتشارات سازمان بهداشت جهانی تصمیم به بازنگری کلی در تمام روش‌ها...","pages_count":196,"keywords":"null","token":"155b4ca1c3299dc5","created_at":"2017-10-14 15:18:06","updated_at":"2018-09-02 11:13:45","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":464,"title":"سازمان بهداشت جهانی","meta_title":"سازمان بهداشت جهانی","meta_description":"سازمان بهداشت جهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سازمان","lastname":"بهداشت جهانی","token":"8d7431fdf37971fa","created_at":"2017-10-14 15:01:44","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":467,"title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_description":"دکتر امیر سیدعلی مهبد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر امیر","lastname":"سیدعلی مهبد","token":"2859f090320ca42a","created_at":"2017-10-14 15:02:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":470,"title":"دکتر مجتبی دیده دار","meta_title":"دکتر مجتبی دیده دار","meta_description":"دکتر مجتبی دیده دار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مجتبی","lastname":"دیده دار","token":"36581fe3aa72c265","created_at":"2017-10-14 15:02:51","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":471,"title":"بهزاد قربان زاده","meta_title":"بهزاد قربان زاده","meta_description":"بهزاد قربان زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهزاد","lastname":"قربان زاده","token":"dffa81ee806438c7","created_at":"2017-10-14 15:03:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":473,"title":"محمدرضا خزائی","meta_title":"محمدرضا خزائی","meta_description":"محمدرضا خزائی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"خزائی","token":"3936ffda0daf6d7d","created_at":"2017-10-14 15:03:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":476,"title":"طاهره مؤمن کیا","meta_title":"طاهره مؤمن کیا","meta_description":"طاهره مؤمن کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"طاهره","lastname":"مؤمن کیا","token":"7d30c18393a87747","created_at":"2017-10-14 15:03:44","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":464,"title":"سازمان بهداشت جهانی","meta_title":"سازمان بهداشت جهانی","meta_description":"سازمان بهداشت جهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سازمان","lastname":"بهداشت جهانی","token":"8d7431fdf37971fa","created_at":"2017-10-14 15:01:44","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":467,"title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_description":"دکتر امیر سیدعلی مهبد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر امیر","lastname":"سیدعلی مهبد","token":"2859f090320ca42a","created_at":"2017-10-14 15:02:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":470,"title":"دکتر مجتبی دیده دار","meta_title":"دکتر مجتبی دیده دار","meta_description":"دکتر مجتبی دیده دار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مجتبی","lastname":"دیده دار","token":"36581fe3aa72c265","created_at":"2017-10-14 15:02:51","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":471,"title":"بهزاد قربان زاده","meta_title":"بهزاد قربان زاده","meta_description":"بهزاد قربان زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهزاد","lastname":"قربان زاده","token":"dffa81ee806438c7","created_at":"2017-10-14 15:03:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":473,"title":"محمدرضا خزائی","meta_title":"محمدرضا خزائی","meta_description":"محمدرضا خزائی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"خزائی","token":"3936ffda0daf6d7d","created_at":"2017-10-14 15:03:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":476,"title":"طاهره مؤمن کیا","meta_title":"طاهره مؤمن کیا","meta_description":"طاهره مؤمن کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"طاهره","lastname":"مؤمن کیا","token":"7d30c18393a87747","created_at":"2017-10-14 15:03:44","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":189,"file":"59e1f97648ab27.04710303.pdf","book_id":210,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0622\\u0634\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u062e\\u0648\\u0646 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"8\"},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 1 \\u0622\\u0632\\u0645\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u0645\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"10\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2 \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0631\\u062f\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3 \\u0622\\u0632\\u0645\\u0627\\u06cc\\u0634\\u0627\\u062a \\u0627\\u062e\\u062a\\u06cc\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"68\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4 \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u062d\\u0642\\u06cc\\u0642\\u0627\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"89\"}]},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 2 \\u0622\\u0645\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u0627\\u0633\\u067e\\u0631\\u0645\",\"page\":\"102\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5 \\u062a\\u06a9\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0645\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u0627\\u0633\\u067e\\u0631\\u0645\",\"page\":\"103\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6 \\u062a\\u06a9\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0646\\u06af\\u0647 \\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0633\\u067e\\u0631\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0633\\u0631\\u0645\\u0627\",\"page\":\"109\"}]},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 3 \\u062a\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0646 \\u06a9\\u06cc\\u0641\\u06cc\\u062a\",\"page\":\"116\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7\\u062a\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0646 \\u06a9\\u06cc\\u0641\\u06cc\\u062a \\u0648 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u06a9\\u06cc\\u0641\\u06cc\",\"page\":\"117\"}]},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 4 \\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647\",\"page\":\"138\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 1 \\u0645\\u062d\\u062f\\u0648\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062c\\u0639 \\u0648 \\u0627\\u0635\\u0637\\u0644\\u0627\\u062d\\u0627\\u062a \\u0645\\u0631\\u062a\\u0628\\u0637 \\u0628\\u0627 \\u0622\\u0646\\u0627\\u0644\\u06cc\\u0632 \\u0645\\u0627\\u06cc\\u0639 \\u0645\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"139\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 2 \\u062a\\u062c\\u0647\\u06cc\\u0632\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"142\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 3\\u0645\\u062d\\u0644\\u0648\\u0644 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0630\\u062e\\u06cc\\u0631\\u0647\",\"page\":\"147\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 4 \\u062a\\u0631\\u0634\\u062d\\u0627\\u062a \\u0645\\u062e\\u0627\\u0637 \\u0633\\u0631\\u0648\\u06cc\\u06a9\\u0633(\\u062f\\u0647\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0631\\u062d\\u0645)\",\"page\":\"152\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 5 \\u0646\\u062d\\u0648\\u0647 \\u062b\\u0628\\u062a \\u0646\\u062a\\u0627\\u06cc\\u062c \\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u06cc\\u0634\\u0627\\u062a \\u0635\\u0648\\u0631\\u062a \\u067e\\u0630\\u06cc\\u0631\\u0641\\u062a\\u0647 \\u0628\\u0631 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u0645\\u0627\\u06cc\\u0639 \\u0645\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u062a\\u0631\\u0634\\u062d\\u0627\\u062a \\u0645\\u062e\\u0627\\u0637 \\u0633\\u0631\\u0648\\u06cc\\u06a9\\u0633\",\"page\":\"157\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 6\",\"page\":\"160\"}]}]","created_at":"2017-10-14 15:18:06","updated_at":"2018-09-02 11:13:45","process_started_at":"2017-11-09 21:38:57","process_done_at":"2017-11-09 21:43:00","process_failed_at":null,"pages_count":168,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"f0a544c195ae4e5eb484c77d311b559297c7f90456874964b60f4d867abe22e990fe668d2ee1555344d0772b2a94b0d875b74ca813cf67c63908243bab4fb7b1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۶"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":9499,"title":"بهداشت باروری","meta_title":"بهداشت باروری","meta_description":"بهداشت باروری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5018823752648d69","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:15","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":220,"title":"بهداشت عمومی","meta_title":"بهداشت عمومی","meta_description":"بهداشت عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"946ae1afd22673aa","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":9898,"title":"بیماری‌های زنان و ناباروری","meta_title":"بیماری‌های زنان و ناباروری","meta_description":"بیماری‌های زنان و ناباروری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ccd4928d55e75b4d","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:27","updated_at":"2021-10-03 13:44:27","study_fields":[{"id":307,"title":"مامایی","meta_title":"مامایی","meta_description":"مامایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"3adaa7835da9569d","books_count":76,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"price_fa":"۱۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۹۶","previews":null,"score":0},{"id":258,"title":"فلوسایتومتری در بدخیمی های خونی","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/78cbb72159e71985/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/78cbb72159e71985/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/78cbb72159e71985/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/78cbb72159e71985/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/78cbb72159e71985/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/78cbb72159e71985/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/78cbb72159e71985/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/78cbb72159e71985/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/78cbb72159e71985/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/78cbb72159e71985/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/78cbb72159e71985/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/78cbb72159e71985/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789646772540","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"کتاب فلوسایتومتری در بدخیمی های هماتولوژیک تحت حمایت انجمن اروپایی آنالیز سلولی در بالین (ESCCA) توسط دکتر کلودیو ارتولانی (Claudio Ortolani) در سال 2011تالیف و توسط انتشارات بلک ول انتشار یافت....","pages_count":306,"keywords":"null","token":"78cbb72159e71985","created_at":"2017-10-15 11:47:31","updated_at":"2022-07-08 22:12:17","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":467,"title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_description":"دکتر امیر سیدعلی مهبد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر امیر","lastname":"سیدعلی مهبد","token":"2859f090320ca42a","created_at":"2017-10-14 15:02:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":476,"title":"طاهره مؤمن کیا","meta_title":"طاهره مؤمن کیا","meta_description":"طاهره مؤمن کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"طاهره","lastname":"مؤمن کیا","token":"7d30c18393a87747","created_at":"2017-10-14 15:03:44","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":654,"title":"کلودیو ارتولانی","meta_title":"کلودیو ارتولانی","meta_description":"کلودیو ارتولانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلودیو","lastname":"ارتولانی","token":"f9286bdc34c43fbb","created_at":"2017-10-15 11:33:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":657,"title":"حامد بغدادی","meta_title":"حامد بغدادی","meta_description":"حامد بغدادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حامد","lastname":"بغدادی","token":"728d51482863a0a7","created_at":"2017-10-15 11:33:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":663,"title":"محمد علیدادی","meta_title":"محمد علیدادی","meta_description":"محمد علیدادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"علیدادی","token":"a78e69b30b11ee63","created_at":"2017-10-15 11:34:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":654,"title":"کلودیو ارتولانی","meta_title":"کلودیو ارتولانی","meta_description":"کلودیو ارتولانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلودیو","lastname":"ارتولانی","token":"f9286bdc34c43fbb","created_at":"2017-10-15 11:33:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":467,"title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","meta_description":"دکتر امیر سیدعلی مهبد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر امیر","lastname":"سیدعلی مهبد","token":"2859f090320ca42a","created_at":"2017-10-14 15:02:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":476,"title":"طاهره مؤمن کیا","meta_title":"طاهره مؤمن کیا","meta_description":"طاهره مؤمن کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"طاهره","lastname":"مؤمن کیا","token":"7d30c18393a87747","created_at":"2017-10-14 15:03:44","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":657,"title":"حامد بغدادی","meta_title":"حامد بغدادی","meta_description":"حامد بغدادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حامد","lastname":"بغدادی","token":"728d51482863a0a7","created_at":"2017-10-15 11:33:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":663,"title":"محمد علیدادی","meta_title":"محمد علیدادی","meta_description":"محمد علیدادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"علیدادی","token":"a78e69b30b11ee63","created_at":"2017-10-15 11:34:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":237,"file":"59e3199bb154e0.34070411.pdf","book_id":258,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1 \\u0622\\u0646\\u062a\\u06cc \\u0698\\u0646 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0647\\u0627\",\"page\":\"175\"}]","created_at":"2017-10-15 11:47:31","updated_at":"2022-07-08 22:12:21","process_started_at":"2017-11-09 23:38:29","process_done_at":"2017-11-09 23:46:41","process_failed_at":null,"pages_count":308,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"2aa30a4e0d8236edfbb84e4c9afd3051910e12fa67f64f66680c1ba59f50677ea0e5a3fc1b9639bbb300c2695fd367e7734d275459390e4cbc3b15c9f9e7e8e6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۶"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":18361,"title":"خون شناسی ۱","meta_title":"خون شناسی ۱","meta_description":"خون شناسی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a91f481c0e072c2a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:31:52","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":1033,"title":" دامپزشکی","meta_title":" دامپزشکی","meta_description":" دامپزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"930ed2bb9025f61d","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":36544,"title":"مقدمات پزشکی عملی","meta_title":"مقدمات پزشکی عملی","meta_description":"مقدمات پزشکی عملی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7645d33c79282fa9","type":"","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:55:23","updated_at":"2022-08-10 14:13:59","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]}],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۰۶","previews":null,"score":0},{"id":266,"title":"فیزیک پزشکی","price":95000,"ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4027659e56ccd296/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4027659e56ccd296/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789646772519","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این د...","pages_count":222,"keywords":null,"token":"4027659e56ccd296","created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-04-24 12:29:54","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":245,"file":"59e31e22797543.56265088.pdf","book_id":266,"toc":"[{\"page\":6,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0633\\u0646\\u062f\\u06af\\u0627\\u0646\"},{\"page\":8,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0645\\u062a\\u0631\\u062c\\u0645\\u06cc\\u0646\"},{\"page\":10,\"title\":\"\\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a \\u0645\\u0637\\u0627\\u0644\\u0628\"},{\"page\":18,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1\"},{\"page\":18,\"title\":\"\\u0686\\u0634\\u0645 \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":18,\"title\":\"1-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":21,\"title\":\"1-2 \\u062a\\u0634\\u06a9\\u06cc\\u0644 \\u06cc\\u06a9 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u0648\\u0627\\u0642\\u0639\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":21,\"title\":\"1-2-1 \\u0645\\u062d\\u0644 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u062a\\u0634\\u06a9\\u06cc\\u0644 \\u0634\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0648\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647 \\u0639\\u062f\\u0633\\u06cc \\u0645\\u062d\\u062f\\u0628\"},{\"page\":23,\"title\":\"1-2-2 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646 \\u06cc\\u06a9 \\u0639\\u062f\\u0633\\u06cc\"}]},{\"page\":25,\"title\":\"1-3 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0686\\u0634\\u0645\"},{\"page\":29,\"title\":\"1-4 \\u062a\\u0637\\u0627\\u0628\\u0642 \\u0686\\u0634\\u0645\",\"children\":[{\"page\":30,\"title\":\"1-4-1 \\u0639\\u0645\\u0642 \\u0645\\u06cc\\u062f\\u0627\\u0646 \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0642 \\u06a9\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":32,\"title\":\"1-5 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a \\u062a\\u0641\\u06a9\\u06cc\\u06a9 \\u0686\\u0634\\u0645\"},{\"page\":37,\"title\":\"1-6 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0686\\u0634\\u0645 \\u0628\\u0647 \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0637\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0648\\u062c \\u0648 \\u0634\\u062f\\u062a\"},{\"page\":40,\"title\":\"1-7 \\u0639\\u06cc\\u0648\\u0628 \\u0686\\u0634\\u0645\",\"children\":[{\"page\":40,\"title\":\"1-7-1 \\u0646\\u0632\\u062f\\u06cc\\u06a9\\u200c\\u0628\\u06cc\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":43,\"title\":\"1-7-2 \\u062f\\u0648\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":44,\"title\":\"1-7-3 \\u0622\\u0633\\u062a\\u06cc\\u06af\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u0633\\u0645\"},{\"page\":47,\"title\":\"1-7-4 \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0686\\u0634\\u0645\\u06cc\"},{\"page\":48,\"title\":\"1-7-5 \\u06a9\\u0648\\u0631\\u0631\\u0646\\u06af\\u06cc\"}]},{\"page\":49,\"title\":\"1-8 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":51,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2\"},{\"page\":51,\"title\":\"\\u06af\\u0648\\u0634 \\u0648 \\u0634\\u0646\\u0648\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":51,\"title\":\"2-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":52,\"title\":\"2-2 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u06af\\u0648\\u0634\\u202c\",\"children\":[{\"page\":53,\"title\":\"2-2-1 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u0628\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":54,\"title\":\"2-2-2 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u0645\\u06cc\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":55,\"title\":\"2-2-3 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u062f\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\"}]},{\"page\":57,\"title\":\"2-3 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u06af\\u0648\\u0634\",\"children\":[{\"page\":57,\"title\":\"2-3-1 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0641\\u0631\\u06a9\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":60,\"title\":\"2-3-2 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0634\\u062f\\u062a\"},{\"page\":66,\"title\":\"2-3-3 \\u0628\\u0644\\u0646\\u062f\\u06cc \\u0635\\u062f\\u0627 \\u0648 \\u062d\\u0633\\u0627\\u0633\\u06cc\\u062a\"}]},{\"page\":68,\"title\":\"2-4 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0632\"},{\"page\":70,\"title\":\"2-5 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":73,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3\"},{\"page\":73,\"title\":\"\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0642\\u0644\\u0628\\u06cc-\\u0639\\u0631\\u0648\\u0642\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":73,\"title\":\"3-1 \\u067e\\u062a\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":74,\"title\":\"3-1-1 \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc\"},{\"page\":76,\"title\":\"3-1-2 \\u067e\\u062a\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062d\\u062a \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0644\"}]},{\"page\":79,\"title\":\"3-2 \\u0642\\u0644\\u0628\",\"children\":[{\"page\":79,\"title\":\"3-2-1 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0642\\u0644\\u0628\"},{\"page\":81,\"title\":\"3-2-2 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631\\u062f\\u06cc\\u0648\\u06af\\u0631\\u0627\\u0645 (ECG)\"},{\"page\":83,\"title\":\"3-2-3 \\u0636\\u0631\\u0628\\u0627\\u0646 \\u0633\\u0627\\u0632 \\u0645\\u0635\\u0646\\u0648\\u0639\\u06cc\"},{\"page\":84,\"title\":\"3-2-4 \\u062f\\u0641\\u06cc\\u0628\\u0631\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\"}]},{\"page\":85,\"title\":\"3-3 \\u0641\\u0634\\u0627\\u0631 \\u062e\\u0648\\u0646\",\"children\":[{\"page\":88,\"title\":\"3-3-1 \\u0627\\u0633\\u0641\\u06cc\\u06af\\u0645\\u0648\\u0645\\u0627\\u0646\\u0648\\u0645\\u062a\\u0631\"}]},{\"page\":90,\"title\":\"3-4 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4\"},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u0628\\u062f\\u0646\",\"children\":[{\"page\":93,\"title\":\"4-1 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\"},{\"page\":95,\"title\":\"4-2 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0647\\u0631\\u0645 \\u062f\\u0631 \\u0628\\u062f\\u0646\"},{\"page\":98,\"title\":\"4-3 \\u062e\\u0645 \\u0634\\u062f\\u0646 \\u0648 \\u0628\\u0644\\u0646\\u062f \\u0643\\u0631\\u062f\\u0646\"},{\"page\":103,\"title\":\"4-4 \\u0646\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0631\\u06af\\u06cc\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0627\\u0647 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0646 \\u0648 \\u062f\\u0648\\u06cc\\u062f\\u0646\"},{\"page\":104,\"title\":\"4-5 \\u0646\\u06cc\\u0627\\u0632\\u0645\\u0646\\u062f\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0628\\u062f\\u0646\"},{\"page\":108,\"title\":\"4-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":111,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5\"},{\"page\":111,\"title\":\"\\u062a\\u0627\\u0628\\u0634 \\u06cc\\u0648\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0646\",\"children\":[{\"page\":111,\"title\":\"5-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":113,\"title\":\"5-2 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\",\"children\":[{\"page\":113,\"title\":\"5-2-1 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":114,\"title\":\"5-3 \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u0636\\u0639\\u06cc\\u0641\",\"children\":[{\"page\":115,\"title\":\"5-3-1 \\u067e\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0633\\u0627\\u062f\\u0647\"},{\"page\":115,\"title\":\"5-3-2 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u06cc\\u06a9\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-3 \\u067e\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u062a\\u0648\\u0646\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-4 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0632\\u0648\\u062c\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-5 \\u0636\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0628 \\u062a\\u0636\\u0639\\u06cc\\u0641\"}]},{\"page\":121,\"title\":\"5-4 \\u0627\\u062b\\u0631\\u0627\\u062a \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u0647\\u0627\"},{\"page\":123,\"title\":\"5-5 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\\u200c\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":124,\"title\":\"5-5-1 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u062f\\u0647\\u06cc\"},{\"page\":125,\"title\":\"5-5-2 \\u062f\\u0648\\u0632 \\u062c\\u0630\\u0628\\u06cc\"},{\"page\":126,\"title\":\"5-5-3 \\u062f\\u0648\\u0632 \\u0645\\u0639\\u0627\\u062f\\u0644\"},{\"page\":127,\"title\":\"5-5-4 \\u0646\\u0631\\u062e \\u062f\\u0648\\u0632\"}]},{\"page\":128,\"title\":\"5-6 \\u0633\\u0637\\u0648\\u062d \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u0648 \\u062d\\u0641\\u0627\\u0638\\u062a\",\"children\":[{\"page\":128,\"title\":\"5-6-1 \\u062a\\u0627\\u0628\\u0634 \\u0632\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0647\"},{\"page\":130,\"title\":\"5-6-2 \\u062d\\u0641\\u0627\\u0638\\u062a \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":132,\"title\":\"5-6-3 \\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\\u062a\\u0648\\u0631\\u06cc\\u0646\\u06af \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\"}]},{\"page\":133,\"title\":\"5-7 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":136,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6\"},{\"page\":136,\"title\":\"\\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\",\"children\":[{\"page\":136,\"title\":\"6-1 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":137,\"title\":\"6-2 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"},{\"page\":139,\"title\":\"6-3 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0634\\u062f\\u0647\",\"children\":[{\"page\":140,\"title\":\"6-3-1 \\u0637\\u06cc\\u0641 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"}]},{\"page\":142,\"title\":\"6-4 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":142,\"title\":\"6-4-1 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u062a\\u0631\\u0647\\u0627\"},{\"page\":144,\"title\":\"6-4-2 \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u0639\\u062f\\u062f \\u0627\\u062a\\u0645\\u06cc \\u0645\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062c\\u0627\\u0630\\u0628 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u06cc\\u06a9 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"},{\"page\":146,\"title\":\"6-4-3 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"}]},{\"page\":146,\"title\":\"6-5 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\",\"children\":[{\"page\":147,\"title\":\"6-5-1 \\u06a9\\u0627\\u0647\\u0634 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0628\\u0647 \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\"}]},{\"page\":148,\"title\":\"6-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":151,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06447\"},{\"page\":151,\"title\":\"\\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":152,\"title\":\"7-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":153,\"title\":\"7-2 \\u0648\\u0627\\u067e\\u0627\\u0634\\u06cc \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u0648\",\"children\":[{\"page\":156,\"title\":\"7-2-1 \\u0646\\u06cc\\u0645\\u0647\\u0639\\u0645\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"}]},{\"page\":158,\"title\":\"7-3 \\u0627\\u0646\\u062a\\u062e\\u0627\\u0628 \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":160,\"title\":\"7-3-1 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0648\\u062f\\u0646 \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc\"},{\"page\":160,\"title\":\"7-3-2 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":161,\"title\":\"7-3-3 \\u062e\\u0648\\u0627\\u0635 \\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"}]},{\"page\":162,\"title\":\"7-4 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":163,\"title\":\"7-4-1 \\u0631\\u0648\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0622\\u06a9\\u062a\\u0648\\u0631 \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":163,\"title\":\"7-4-2 \\u0631\\u0648\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0634\\u062a\\u0627\\u0628\\u062f\\u0647\\u0646\\u062f\\u0647\"},{\"page\":165,\"title\":\"7-4-3 \\u0698\\u0646\\u0631\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631 \\u062a\\u06a9\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0645\"}]},{\"page\":168,\"title\":\"7-5 \\u0645\\u062b\\u0627\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0645\\u0635\\u0627\\u0631\\u0641 \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\",\"children\":[{\"page\":168,\"title\":\"7-5-1 \\u062a\\u0634\\u062e\\u06cc\\u0635\",\"children\":[{\"page\":168,\"title\":\"7-5-1-1 \\u062a\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0626\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":169,\"title\":\"7-5-1-2 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0631\\u06cc\\u0647\"},{\"page\":169,\"title\":\"7-5-1-3 \\u0633\\u0631\\u0637\\u0627\\u0646 \\u0627\\u0633\\u062a\\u062e\\u0648\\u0627\\u0646\"},{\"page\":170,\"title\":\"7-5-1-4 \\u0645\\u0627\\u06cc\\u0639\\u0627\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\"}]},{\"page\":171,\"title\":\"7-5-2- \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"}]},{\"page\":171,\"title\":\"7-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":175,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8\"},{\"page\":175,\"title\":\"\\u0622\\u0634\\u06a9\\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u0632\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":176,\"title\":\"8-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":177,\"title\":\"8-2 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645 \\u0628\\u062c\",\"children\":[{\"page\":177,\"title\":\"8-2-1 \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u06cc\\u0648\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645 \\u0639\\u06a9\\u0627\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":179,\"title\":\"8-2-2 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645\\u0628\\u062c\"}]},{\"page\":181,\"title\":\"8-3 \\u062f\\u0648\\u0632\\u06cc\\u0645\\u062a\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0645\\u0648\\u0644\\u0648\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\\u0633\"},{\"page\":182,\"title\":\"8-4 \\u0634\\u0645\\u0627\\u0631\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u0644\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646\",\"children\":[{\"page\":182,\"title\":\"8-4-1 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\"},{\"page\":183,\"title\":\"8-4-2 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u06a9\\u0627\\u062a\\u062f\"},{\"page\":184,\"title\":\"8-4-3 \\u062a\\u06cc\\u0648\\u0628\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0686\\u0646\\u062f \\u0628\\u0631\\u0627\\u0628\\u0631 \\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647 (PMT)\"},{\"page\":186,\"title\":\"8-4-4 \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\"},{\"page\":186,\"title\":\"8-4-5 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0634\\u0645\\u0627\\u0631\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u06cc\\u0644\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":188,\"title\":\"8-5 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 \\u062e\\u0637\\u06cc\"},{\"page\":189,\"title\":\"8-6 \\u062f\\u0648\\u0631\\u0628\\u06cc\\u0646 \\u06af\\u0627\\u0645\\u0627\"},{\"page\":191,\"title\":\"8-7 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":192,\"title\":\"8-7-1 \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\\u06cc \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":195,\"title\":\"8-7-2 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 MRI\"}]},{\"page\":196,\"title\":\"8-8 \\u0641\\u0644\\u0648\\u0631\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":198,\"title\":\"8-8-1 \\u0635\\u0641\\u062d\\u0627\\u062a \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f\\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647\"}]},{\"page\":198,\"title\":\"8-9 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 \\u062a\\u0648\\u0645\\u0648\\u06af\\u0631\\u0627\\u0641\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u06cc\\u0648\\u062a\\u0631\\u06cc(CT-Scanner)\"},{\"page\":201,\"title\":\"8-10 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":205,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9\"},{\"page\":205,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":205,\"title\":\"9-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":206,\"title\":\"9-2 \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":208,\"title\":\"9-3 \\u062a\\u0634\\u062e\\u06cc\\u0635 \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":210,\"title\":\"9-4 \\u0628\\u0627\\u0632\\u062a\\u0627\\u0628 \\u0627\\u0645\\u0648\\u0627\\u062c \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":212,\"title\":\"9-4-1 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\\u200c\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0627\\u0644\\u0633 \\u0627\\u06a9\\u0648\"}]},{\"page\":214,\"title\":\"9-5 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":214,\"title\":\"9-5-1 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646 A\"},{\"page\":216,\"title\":\"9-5-2 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc B\"}]},{\"page\":218,\"title\":\"9-6 \\u062f\\u0627\\u067e\\u0644\\u0631\"},{\"page\":222,\"title\":\"9-7 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":224,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10\"},{\"page\":224,\"title\":\"\\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0622\\u0646\\u062f\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":224,\"title\":\"10-1 \\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\"},{\"page\":227,\"title\":\"10-2 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f \\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":227,\"title\":\"10-2-1 \\u0628\\u0647 \\u0639\\u0646\\u0648\\u0627\\u0646 \\u0686\\u0627\\u0642\\u0648\\u06cc \\u062c\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc\"},{\"page\":228,\"title\":\"10-2-2 \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"}]},{\"page\":230,\"title\":\"10-3 \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u0644 \\u0646\\u0648\\u0631 \\u0627\\u0632 \\u0637\\u0631\\u06cc\\u0642 \\u0641\\u06cc\\u0628\\u0631 \\u0634\\u06cc\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":234,\"title\":\"10-4 \\u0622\\u0646\\u062f\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\"},{\"page\":238,\"title\":\"10-5 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]}]","created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-04-24 12:29:56","process_started_at":"2017-11-09 23:58:09","process_done_at":"2017-11-10 00:02:29","process_failed_at":null,"pages_count":240,"version":"5.15.2","dir":"rtl","password":"a3f7c9382290f0e64de2fa448db2a351312a5758e22d42a141f36c1602518ce6862bf3c681e59803eed69c4658b71f60b3a83bae7a0fa37ed768880f282a1704","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۲"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":28540,"title":"فیزیک پزشکی","meta_title":"فیزیک پزشکی","meta_description":"فیزیک پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"0541903120079a06","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:42:22","updated_at":"2022-11-23 15:44:59","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]}],"price_fa":"۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۲","previews":null,"score":0},{"id":270,"title":"کلیات آناتومی(آناتومی عمومی به همراه آزمون)","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb94db11ea2272ac/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb94db11ea2272ac/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb94db11ea2272ac/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/cb94db11ea2272ac/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb94db11ea2272ac/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/cb94db11ea2272ac/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb94db11ea2272ac/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb94db11ea2272ac/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb94db11ea2272ac/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/cb94db11ea2272ac/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb94db11ea2272ac/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/cb94db11ea2272ac/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789646772632","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":3,"description":"پیشرفت‌ها در زمینه علوم پزشکی در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشمگیر بوده که دانسته‌های ما در برابر آن حقیر به نظر می‌رسد. همین عامل، مولفان این کتاب را به سوی خلق اثری خلاصه و در ع...","pages_count":248,"keywords":null,"token":"cb94db11ea2272ac","created_at":"2017-10-15 12:23:01","updated_at":"2022-10-22 11:06:27","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":683,"title":"دکتر مهدی مهدی زاده","meta_title":"دکتر مهدی مهدی زاده","meta_description":"دکتر مهدی مهدی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مهدی","lastname":"مهدی زاده","token":"f59484990f69f2a9","created_at":"2017-10-15 12:11:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":686,"title":"دکتر سارا سلیمانی اصل","meta_title":"دکتر سارا سلیمانی اصل","meta_description":"دکتر سارا سلیمانی اصل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سارا","lastname":"سلیمانی اصل","token":"ae33719bbcc7d636","created_at":"2017-10-15 12:12:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":689,"title":"دکتر باقر پور حیدر","meta_title":"دکتر باقر پور حیدر","meta_description":"دکتر باقر پور حیدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر باقر","lastname":"پور حیدر","token":"0bf9ee6edac573a8","created_at":"2017-10-15 12:12:25","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":692,"title":"دکتر سام زربخش","meta_title":"دکتر سام زربخش","meta_description":"دکتر سام زربخش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سام","lastname":"زربخش","token":"ff6dd5bc4dc7e7ae","created_at":"2017-10-15 12:12:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":693,"title":"دکتر فاطمه کرمانیان مجرد","meta_title":"دکتر فاطمه کرمانیان مجرد","meta_description":"دکتر فاطمه کرمانیان مجرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فاطمه","lastname":"کرمانیان مجرد","token":"409a90696cf3005c","created_at":"2017-10-15 12:13:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":696,"title":"دکتر بنفشه اسماعیل زاده","meta_title":"دکتر بنفشه اسماعیل زاده","meta_description":"دکتر بنفشه اسماعیل زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر بنفشه","lastname":"اسماعیل زاده","token":"19ae91c69bf3d4d4","created_at":"2017-10-15 12:13:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":683,"title":"دکتر مهدی مهدی زاده","meta_title":"دکتر مهدی مهدی زاده","meta_description":"دکتر مهدی مهدی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مهدی","lastname":"مهدی زاده","token":"f59484990f69f2a9","created_at":"2017-10-15 12:11:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":686,"title":"دکتر سارا سلیمانی اصل","meta_title":"دکتر سارا سلیمانی اصل","meta_description":"دکتر سارا سلیمانی اصل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سارا","lastname":"سلیمانی اصل","token":"ae33719bbcc7d636","created_at":"2017-10-15 12:12:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":689,"title":"دکتر باقر پور حیدر","meta_title":"دکتر باقر پور حیدر","meta_description":"دکتر باقر پور حیدر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر باقر","lastname":"پور حیدر","token":"0bf9ee6edac573a8","created_at":"2017-10-15 12:12:25","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":692,"title":"دکتر سام زربخش","meta_title":"دکتر سام زربخش","meta_description":"دکتر سام زربخش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سام","lastname":"زربخش","token":"ff6dd5bc4dc7e7ae","created_at":"2017-10-15 12:12:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":693,"title":"دکتر فاطمه کرمانیان مجرد","meta_title":"دکتر فاطمه کرمانیان مجرد","meta_description":"دکتر فاطمه کرمانیان مجرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فاطمه","lastname":"کرمانیان مجرد","token":"409a90696cf3005c","created_at":"2017-10-15 12:13:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":696,"title":"دکتر بنفشه اسماعیل زاده","meta_title":"دکتر بنفشه اسماعیل زاده","meta_description":"دکتر بنفشه اسماعیل زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر بنفشه","lastname":"اسماعیل زاده","token":"19ae91c69bf3d4d4","created_at":"2017-10-15 12:13:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":249,"file":"59e321ed5a8aa3.25488258.pdf","book_id":270,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1 \\u0643\\u0644\\u064a\\u0627\\u062a \\u0622\\u0646\\u0627\\u062a\\u0648\\u0645\\u064a\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2 \\u0627\\u0633\\u062a\\u062e\\u0648\\u0627\\u0646 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u064a\",\"page\":\"14\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3 \\u0639\\u0636\\u0644\\u0627\\u062a\",\"page\":\"54\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u06af\\u0631\\u062f\\u0634 \\u062e\\u0648\\u0646\",\"page\":\"82\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0644\\u0646\\u0641\\u0627\\u0648\\u064a\",\"page\":\"110\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u062a\\u0646\\u0641\\u0633\",\"page\":\"118\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u06af\\u0648\\u0627\\u0631\\u0634\",\"page\":\"136\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0627\\u062f\\u0631\\u0627\\u0631\\u064a \\u062a\\u0646\\u0627\\u0633\\u0644\\u064a\",\"page\":\"160\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0639\\u0635\\u0628\\u064a\",\"page\":\"182\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10 \\u062d\\u0633 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u064a\\u0698\\u0647\",\"page\":\"218\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 11 \\u063a\\u062f\\u062f \\u0645\\u062a\\u0631\\u0634\\u062d\\u0647 \\u062f\\u0627\\u062e\\u0644\\u064a\",\"page\":\"230\"}]","created_at":"2017-10-15 12:23:02","updated_at":"2022-10-22 11:06:27","process_started_at":"2017-11-10 00:09:55","process_done_at":"2017-11-10 00:15:54","process_failed_at":null,"pages_count":240,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"e6dcae1a2927edbd4c4c0c6ede49b38d792df8a00b637d1d9d43a42456f6781433b544ca1102fbdc7abc5dd96af9a41ff26b3a9b79e58e55e740eefa95bebc28","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۸"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":7801,"title":"آناتومی","meta_title":"آناتومی","meta_description":"آناتومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"87e7a71d6d8f461e","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:25:40","updated_at":"2018-12-24 16:18:14","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":"علوم تغذیه","meta_description":"علوم تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":994,"title":"فناوری اطلاعات سلامت","meta_title":"فناوری اطلاعات سلامت","meta_description":"فناوری اطلاعات سلامت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"58949f094701c717","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":7822,"title":"آناتومی اندام 3","meta_title":"آناتومی اندام 3","meta_description":"آناتومی اندام 3 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"fbb2b905ff54bc50","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:40","updated_at":"2017-12-09 13:45:35","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]}],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-","urlify":"%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-","pages_count_fa":"۲۴۸","previews":null,"score":0},{"id":216,"title":"تغذیه در دوره میانسالی و سالمندی","price":5000,"ebook_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/85c5d933ae2879fd/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/85c5d933ae2879fd/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/85c5d933ae2879fd/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/85c5d933ae2879fd/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/85c5d933ae2879fd/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/85c5d933ae2879fd/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789646772595","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"در کشور ما به دلیل بهبود شرایط بهداشتی، کاهش مرگ ومیر و افزایش طول عمر، جمعیت سالمندی در حال افزایش روزافزون می باشد.بنابراین آموزش به سالمندان درخصوص آشنایی با عوامل خطر سلامت و پیشگیری از بیماریها ا...","pages_count":48,"keywords":"null","token":"85c5d933ae2879fd","created_at":"2017-10-14 16:04:59","updated_at":"2018-09-02 11:19:58","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":500,"title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_description":"دکتر فاطمه موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فاطمه","lastname":"موسوی","token":"528a318aa4c912a0","created_at":"2017-10-14 15:53:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":500,"title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_description":"دکتر فاطمه موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فاطمه","lastname":"موسوی","token":"528a318aa4c912a0","created_at":"2017-10-14 15:53:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":195,"file":"59e204732b24a0.05658733.pdf","book_id":216,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1 \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0645\\u0631\\u0628\\u0648\\u0637 \\u0628\\u0647 \\u062f\\u0648\\u0631\\u0647 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u064a\",\"page\":\"4\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2 \\u0627\\u0647\\u0645\\u06cc\\u062a \\u0634\\u06cc\\u0648\\u0647 \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645 \\u0648\\u062a\\u063a\\u0630\\u06cc\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u064a\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3 \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u0645\\u0648\\u0631\\u062f \\u0646\\u06cc\\u0627\\u0632 \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\",\"page\":\"16\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u063a\\u0630\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0631\\u0627\\u064a \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\",\"page\":\"22\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5 \\u062a\\u063a\\u0630\\u06cc\\u0647 \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0647\\u0627\\u064a \\u0634\\u0627\\u06cc\\u0639 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\",\"page\":\"38\"}]","created_at":"2017-10-14 16:04:59","updated_at":"2018-09-02 11:19:58","process_started_at":"2017-11-09 21:49:45","process_done_at":"2017-11-09 21:50:27","process_failed_at":null,"pages_count":48,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"a6439938bc66bc08f51b6eb070270079a84aad3ce430f0b182c4f0f7d0894fe1d96e2f5057d0505ca013bf0b6721a029f5134648fda0cb5c0fb2c65070499818","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":2329,"title":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه","meta_title":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه","meta_description":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1ca4a1c91a70c381","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":"علوم تغذیه","meta_description":"علوم تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":9538,"title":"بهداشت سالمندان","meta_title":"بهداشت سالمندان","meta_description":"بهداشت سالمندان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7b26c736415ef9e8","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:17","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":220,"title":"بهداشت عمومی","meta_title":"بهداشت عمومی","meta_description":"بهداشت عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"946ae1afd22673aa","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"price_fa":"۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۴۸","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","simpleDescription":"فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این درس در آشنا کردن دانشجویان فوق الذکر با مفاهیم پیشرفته تر تجهیزات پزشکی، اهمیت این درس به حدی است که یکی از دروس مورد ارزیابی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی است.","ebook_price_en":47500,"print_price_en":-1,"urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۲","authorTitle":"مایک کراندل, کوین پروکتور, دکتر سامان پروانه, مهندس حسین اصلیان, ","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/4/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","title":"علوم پزشکی"},"do":{"link":"/study-field/442/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","title":"پزشکی"},"se":{"link":"/study-subject/28540/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","title":"فیزیک پزشکی"}}],"tocStr":"مقدمه نویسندگان, مقدمه مترجمین, فهرست مطالب, فصل 1, چشم و بینایی, فصل 2, گوش و شنوایی, فصل 3, سیستم قلبی-عروقی, فصل 4, مکانیک بدن, فصل 5, تابش یونیزان, فصل 6, اشعه ایکس, فصل7, رادیوایزوتوپها, فصل 8, آشکارسازها, فصل 9, اولتراسوند, فصل 10, لیزرها و آندوسکوپها","url":"/books/4027659e56ccd296/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","ScapedDescription":" فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این درس در آشنا کردن دانشجویان فوق الذکر با مفاهیم پیشرفته تر تجهیزات پزشکی، اهمیت این درس به حدی است که یکی از دروس مورد ارزیابی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی است."}
خرید یا کرایه
cancel
19