کیفیت آب مبانی و محاسبات کیفیت آب مبانی و محاسبات

توضیحات

برای کنترل آلودگی آب، باید متخصصان و دست اندرکاران آبرسانی شهری، صنعتی، کشاورزی و تفرجی از دانش کافی درباره مبانی و نیز مدل سازی کیفیت آب برخوردار باشند. در این کتاب بر شرح مفاهیم اساسی با ذکر مثال های حل شده تاکید و در انتهای بیشتر فصل های کتاب نیز تمرین های متعددی برای افزایش سطح مهارت خوانندگان آورده شده است کتاب در چهار قسمت 15 فصل تدوین شده است. در قسمت اول مباحث پایه و پیش نیاز، در قسمت دوم ناخالصی های مختلف و پارامترهای ارزیابی کیفیت، در قسمت سوم کنترل کیفیت منابع آبهای طبیعی و مدل سازی آنها و در قسمت چهارم مقررات راهنماها و استانداردهای آب و پساب بحث می شوند. این کتاب علاوه بر آنکه مرجعی برای متخصصان و دست اندرکاران علوم مهندسی و بهداشت محیط خواهد بود، می تواند به عنوان کتاب درسی مناسبی برای دروس کیفیت و تصفیه آب و نیز کنترل و مدل سازی کیفیت منابع آب در رشته های شیمی، آبشناسی، داروسازی، بهداشت محیط، مهندسی شیمی، عمران، مکانیک، کشاورزی و منابع طبیعی در دوره های کارشناسی و نیز تحصیلات تکمیلی استفاده شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2020
-2222
-3434
-8888
-108108
-110110
-140140
-190190
-238238
-264264
-294294
-320320
-322322
-388388
-434434
-496496
-540540
-542542
-556556
-568568
-570570
-578578
-584584
-620620
-632632
{"id":"3795927","title":"کیفیت آب مبانی و محاسبات","price":"۹۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4122a80223071210/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4122a80223071210/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4122a80223071210/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4122a80223071210/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4122a80223071210/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4122a80223071210/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4122a80223071210/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4122a80223071210/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4122a80223071210/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4122a80223071210/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786008257332","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["برای کنترل آلودگی آب، باید متخصصان و دست اندرکاران آبرسانی شهری، صنعتی، کشاورزی و تفرجی از دانش کافی درباره مبانی و نیز مدل سازی کیفیت آب برخوردار باشند. در این کتاب بر شرح مفاهیم اساسی با ذکر مثال های حل شده تاکید و در انتهای بیشتر فصل های کتاب نیز تمرین های متعددی برای افزایش سطح مهارت خوانندگان آورده شده است کتاب در چهار قسمت 15 فصل تدوین شده است. در قسمت اول مباحث پایه و پیش نیاز، در قسمت دوم ناخالصی های مختلف و پارامترهای ارزیابی کیفیت، در قسمت سوم کنترل کیفیت منابع آبهای طبیعی و مدل سازی آنها و در قسمت چهارم مقررات راهنماها و استانداردهای آب و پساب بحث می شوند. این کتاب علاوه بر آنکه مرجعی برای متخصصان و دست اندرکاران علوم مهندسی و بهداشت محیط خواهد بود، می تواند به عنوان کتاب درسی مناسبی برای دروس کیفیت و تصفیه آب و نیز کنترل و مدل سازی کیفیت منابع آب در رشته های شیمی، آبشناسی، داروسازی، بهداشت محیط، مهندسی شیمی، عمران، مکانیک، کشاورزی و منابع طبیعی در دوره های کارشناسی و نیز تحصیلات تکمیلی استفاده شود."],"pages_count":"648","keywords":"null","token":"4122a80223071210","created_at":"2020-06-06 18:38:29","updated_at":"2022-04-05 12:43:47","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2020-06-06 18:38:57","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918228","title":"دکتر امیر تایبی","firstname":"دکتر امیر","lastname":"تایبی","token":"363f9c224ece9308","created_at":"2020-06-06 18:29:29","updated_at":"2020-06-06 18:29:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918228","title":"دکتر امیر تایبی","firstname":"دکتر امیر","lastname":"تایبی","token":"363f9c224ece9308","created_at":"2020-06-06 18:29:29","updated_at":"2020-06-06 18:29:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784609","file":"5edba35dc2f5b7.70792544.pdf","book_id":"3795927","toc":[{"page":2,"title":"تقدیم"},{"page":4,"title":"پیشگفتار نویسنده"},{"page":8,"title":"فهرست مطالب"},{"page":20,"title":"قسمت اول"},{"page":22,"title":"1 - منابع و مصارف آب"},{"page":34,"title":"2 - مبانی شیمی و مدلسازي"},{"page":88,"title":"3 - خواص ذاتی آب"},{"page":108,"title":"قسمت دوم "},{"page":110,"title":"4 - پارامترهاي کلی و فیزیکی کیفیت آب"},{"page":140,"title":"5 - ناخالصیهاي معدنی آب"},{"page":190,"title":"6 - چرخههاي طبیعی مواد مغذي در منابع آب"},{"page":238,"title":"7 - گازها در آب"},{"page":264,"title":"8 - ترکیبات آلی در آب"},{"page":294,"title":"9 - زیست شناسی و میکروبشناسی آب"},{"page":320,"title":"قسمت سوم"},{"page":322,"title":"10 - کیفیت آب رودخانه ها"},{"page":388,"title":"11 - کیفیت آب دریاچه ها و مخازن"},{"page":434,"title":"12 - کیفیت آب های زیرزمینی"},{"page":496,"title":"13 - کیفیت آب های اقیانوسی و مصب ها"},{"page":540,"title":"قسمت چهارم "},{"page":542,"title":"14 - مقررات و استانداردهاي کیفیت آب مصرفی"},{"page":556,"title":"15 - مقررات و استانداردهاي کیفیت آب بازیافتی"},{"page":568,"title":"پیوست ها"},{"page":570,"title":"پیوست 1 جداول مورد نیاز"},{"page":578,"title":"پیوست 2 کوته نوشت ها و یکاهای اندازه گیری"},{"page":584,"title":"واژه نامه "},{"page":620,"title":"واژه یاب"},{"page":632,"title":"منابع"}],"created_at":"2020-06-06 18:38:30","updated_at":"2022-04-05 12:43:51","process_started_at":"2020-06-06 18:38:31","process_done_at":"2020-06-06 18:52:44","process_failed_at":null,"pages_count":"648","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"81fb7563f05a9f1104e0c0f5bf9b637d8ebdcf56396129ab1ece07fcb773f315418d42d79343786254e2ec87d677211c84c5161c718902389e302ec01febcf4b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴۸"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":"31501","title":"کیفیت آب و فاضلاب","token":"74f70cb8d632cfb4","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:45:44","updated_at":"2020-06-06 18:38:57","study_fields":[{"id":"1177","title":"علمی کاربردی مهندسی عمران","degree_id":"7","token":"dbc26dc4218d80e7","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"35335","title":"مدیریت کیفیت آب","token":"ae0aadb68418d6e6","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:52:44","updated_at":"2020-06-06 18:38:57","study_fields":[{"id":"229","title":"مهندسی بهداشت محیط","degree_id":"7","token":"c84c734715453496","books_count":"43","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA","ebook_price_en":"49500","urlify":"%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۶۴۸","authorTitle":"دکتر امیر تایبی","tocStr":"تقدیم, پیشگفتار نویسنده, فهرست مطالب, قسمت اول, 1 - منابع و مصارف آب, 2 - مبانی شیمی و مدلسازي, 3 - خواص ذاتی آب, قسمت دوم , 4 - پارامترهاي کلی و فیزیکی کیفیت آب, 5 - ناخالصیهاي معدنی آب, 6 - چرخههاي طبیعی مواد مغذي در منابع آب, 7 - گازها در آب, 8 - ترکیبات آلی در آب, 9 - زیست شناسی و میکروبشناسی آب, قسمت سوم, 10 - کیفیت آب رودخانه ها, 11 - کیفیت آب دریاچه ها و مخازن, 12 - کیفیت آب های زیرزمینی, 13 - کیفیت آب های اقیانوسی و مصب ها, قسمت چهارم , 14 - مقررات و استانداردهاي کیفیت آب مصرفی, 15 - مقررات و استانداردهاي کیفیت آب بازیافتی, پیوست ها, پیوست 1 جداول مورد نیاز, پیوست 2 کوته نوشت ها و یکاهای اندازه گیری, واژه نامه , واژه یاب, منابع","url":"/preview/4122a80223071210/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA"}
{"toc":[{"page":2,"title":"تقدیم"},{"page":4,"title":"پیشگفتار نویسنده"},{"page":8,"title":"فهرست مطالب"},{"page":20,"title":"قسمت اول"},{"page":22,"title":"1 - منابع و مصارف آب"},{"page":34,"title":"2 - مبانی شیمی و مدلسازي"},{"page":88,"title":"3 - خواص ذاتی آب"},{"page":108,"title":"قسمت دوم "},{"page":110,"title":"4 - پارامترهاي کلی و فیزیکی کیفیت آب"},{"page":140,"title":"5 - ناخالصیهاي معدنی آب"},{"page":190,"title":"6 - چرخههاي طبیعی مواد مغذي در منابع آب"},{"page":238,"title":"7 - گازها در آب"},{"page":264,"title":"8 - ترکیبات آلی در آب"},{"page":294,"title":"9 - زیست شناسی و میکروبشناسی آب"},{"page":320,"title":"قسمت سوم"},{"page":322,"title":"10 - کیفیت آب رودخانه ها"},{"page":388,"title":"11 - کیفیت آب دریاچه ها و مخازن"},{"page":434,"title":"12 - کیفیت آب های زیرزمینی"},{"page":496,"title":"13 - کیفیت آب های اقیانوسی و مصب ها"},{"page":540,"title":"قسمت چهارم "},{"page":542,"title":"14 - مقررات و استانداردهاي کیفیت آب مصرفی"},{"page":556,"title":"15 - مقررات و استانداردهاي کیفیت آب بازیافتی"},{"page":568,"title":"پیوست ها"},{"page":570,"title":"پیوست 1 جداول مورد نیاز"},{"page":578,"title":"پیوست 2 کوته نوشت ها و یکاهای اندازه گیری"},{"page":584,"title":"واژه نامه "},{"page":620,"title":"واژه یاب"},{"page":632,"title":"منابع"}],"pages_count":648,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4122a80223071210","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/a6232c09746856125c563ab49c4b7a6a.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/e41f47d081bbcccf5f6a38ed64ec2c17.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12673,0.17314,0.12546,0.08888]},"elements":[{"words":[{"str":"ا\u0000رات","boundary":[0.7980823502476875,0.17658201350535901,0.8333946135992997,0.19457173799120972],"dir":"rtl"},{"str":"دا\u0000ه","boundary":[0.7739261506341456,0.17726003240776683,0.7972118565679203,0.19457173799120972],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.7569858854713062,0.17314461534896636,0.772998387633341,0.19061399974692272],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7502693395000493,0.17878951690854705,0.7571645657529428,0.19455597010975842],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7460359912889706,0.17878951690854705,0.7493706398798203,0.19455597010975842],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.7363231144410409,0.1758724588400486,0.7461276222026302,0.19163891204125993],"dir":"ltr"},{"str":"ھان","boundary":[0.7198982441152502,0.17878948834354436,0.7363002067126259,0.19455597010975842],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7199,0.17314,0.83339,0.19457],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شماره","boundary":[0.7964502195254111,0.23935129301791033,0.8444073985127193,0.2564888663453254],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7470923516960598,0.23935129301791033,0.7899015497052333,0.2564888663453254],"dir":"rtl"},{"str":"٦١","boundary":[0.7069575419562082,0.23935129301791033,0.7292429392530103,0.2564888663453254],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.1974809899004892,0.23843910982848038,0.21976638719729136,0.25557668315589543],"dir":"ltr"},{"str":"کيفيت","boundary":[0.8152931202185655,0.2797664887732092,0.8738334095080844,0.2998176923688072],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.775642853394371,0.27976646020820645,0.8074563280157279,0.2998176638038044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7137303107436161,0.28093178288031145,0.723764964498489,0.29806935620772657],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات","boundary":[0.6364909123584613,0.28093178288031145,0.7075053394316603,0.29806935620772657],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6685993963544828,0.3119056817773353,0.7881958756082416,0.3254440647734656],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.819255553361808,0.3346931841047939,0.8333199419582615,0.3482315671009241],"dir":"rtl"},{"str":"دبيار","boundary":[0.7948563160024623,0.3346931841047939,0.7986999084900682,0.3482315671009241],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.653649836447763,0.3346931841047939,0.7732463157015217,0.3482315671009241],"dir":"ltr"},{"str":"هناز","boundary":[0.5166980983707163,0.334693184104794,0.5404600304329763,0.3482315671009243],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5077342635687528,0.334693184104794,0.5116959584142635,0.3482315671009243],"dir":"rtl"},{"str":"حه","boundary":[0.81896899429056,0.35731820869729725,0.8379700419081939,0.3708565916934275],"dir":"rtl"},{"str":"آرا","boundary":[0.7988402819668464,0.35731820869729725,0.8140114051103193,0.3708565916934275],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6723367863311628,0.35731820869729725,0.7919332655849215,0.3708565916934275],"dir":"ltr"},{"str":"نصيري","boundary":[0.45918753481903635,0.3573182086972974,0.5013012176616307,0.37085659169342766],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6723367863311627,0.380119250836002,0.7919332655849214,0.3936576338321323],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.8307037689745856,0.4029067531634606,0.8387883336083513,0.4164451361595909],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................","boundary":[0.6013657177213666,0.4029067531634606,0.8292874948781597,0.4164451361595909],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.49325958326939184,0.40290675316346075,0.546036609687654,0.41644513615959106],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.44359596372490373,0.40290675316346075,0.48812476847532,0.41644513615959106],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.3981598905945649,0.40290675316346075,0.4386930553630412,0.41644513615959106],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3496033266080677,0.40290675316346075,0.3932129618959096,0.41644513615959106],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي،","boundary":[0.7963833931274871,0.42553177775596396,0.8567592782541135,0.43907016075209426],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7607378615637808,0.42553177775596396,0.7914789446459645,0.43907016075209426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7478567304750648,0.42553177775596396,0.7558063412388513,0.43907016075209426],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.6972396058599882,0.42553177775596396,0.7429252101501354,0.43907016075209426],"dir":"rtl"},{"str":"پخانه","boundary":[0.49927595993731927,0.4255317777559641,0.5304930014793776,0.43907016075209443],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4495757876875917,0.4255317777559641,0.4941045924380079,0.43907016075209443],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.4041397145572529,0.4255317777559641,0.44467287932572913,0.43907016075209443],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3555831505707556,0.4255317777559641,0.3991927858585975,0.43907016075209443],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.825942845958559,0.4483328198946688,0.8412471428035355,0.4618712028907991],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6798115662845229,0.4483328198946688,0.7994080455382817,0.4618712028907991],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.8043059934550885,0.4711203222221273,0.8137084798174727,0.4846587052182576],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6835292857876415,0.4711203222221273,0.8031257650414002,0.4846587052182576],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.6013657177213669,0.4937453468146307,0.8180753249481202,0.507283729810761],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5958776555977159,0.5165463889533355,0.5994380113123425,0.5300847719494658],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.6013657177213669,0.5165463889533355,0.8218127149248001,0.5300847719494658],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.4621577763268188,0.5165463889533357,0.488299835690017,0.530084771949466],"dir":"rtl"},{"str":"سرشناسه","boundary":[0.8112890613733322,0.5449935038167293,0.865658200493324,0.5585319153778622],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8356531357254413,0.5653844881186021,0.8663742057309617,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8237286190496872,0.5653844881186021,0.8309496498941042,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8062986124268655,0.5653844881186021,0.819495533139258,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7597327003647895,0.5653844881186021,0.801565896487975,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6175486163203908,0.5653844881186021,0.620288713287504,0.5789228711147324],"dir":"ltr"},{"str":"مبان","boundary":[0.5976283277446867,0.5653844881186021,0.6128178674288565,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات/","boundary":[0.5137825641502946,0.5653844881186021,0.569731662139805,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":"پد","boundary":[0.49726957163404906,0.5653844881186021,0.5092213513700004,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.27839621231553396,0.5653844881186021,0.2816339722637525,0.5789228711147324],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8038395263665045,0.5859514614016738,0.8657329482928575,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.776668978101218,0.5859514614016738,0.7989079560005996,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655631,0.5859514614016738,0.6897844963801898,0.5994898443978041],"dir":"ltr"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6377445407295902,0.5859514614016738,0.6812062028600311,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6292240812813887,0.5859514614016738,0.6328022788686845,0.5994898443978041],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.579624040226517,0.5859514614016738,0.6241047851584298,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5460916870136261,0.5859514614016738,0.5745942032042011,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان،","boundary":[0.48129747285519786,0.5859514614016738,0.5290865626197323,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.44847696196481407,0.5859514614016738,0.47636575938027115,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.42108582753046225,0.5859514614016738,0.4434134620719563,0.5994898443978041],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.803842920389233,0.606342417138544,0.8656739368721732,0.6198808001346743],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.7694499143041573,0.606342417138544,0.7989042348514565,0.6198808001346743],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار.","boundary":[0.4477196487326974,0.606342417138544,0.4895781671703024,0.6198808001346743],"dir":"rtl"},{"str":"فروست","boundary":[0.818999837205509,0.6267469126866605,0.8657172119140085,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655631,0.6267469126866605,0.6897844963801898,0.6402852956827907],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6284901549098096,0.6267469126866605,0.681267181328072,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5788765622311812,0.6267469126866605,0.6233573071630939,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5453442090182902,0.6267469126866605,0.5738467252088651,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان؛","boundary":[0.4806106475748372,0.6267469126866605,0.5282918754878488,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.4396960625669724,0.6267469126866605,0.47569302918446876,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4033817329109861,0.6267469126866605,0.434778444176604,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.25972893290569554,0.6267469126866605,0.2961318248613701,0.6402852956827907],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.8302120071355488,0.6510779534961929,0.8654418252841476,0.6646163364923232],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-8257-33-2","boundary":[0.5353712789226229,0.6510779534961929,0.6812868518016331,0.6646163364923232],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655629,0.6510779534961929,0.6897844963801896,0.6646163364923232],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.81327572939912,0.6918734047811795,0.8653946161475999,0.7054117877773098],"dir":"rtl"},{"str":"کتابنامه","boundary":[0.5802023650353129,0.6918734047811795,0.6221416718969947,0.7054117877773098],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5716844836630476,0.6918734047811795,0.5752615985780825,0.7054117877773098],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.5420540106581976,0.6918734047811795,0.5665981557014621,0.7054117877773098],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.531633888945943,0.6918734047811795,0.5371121158328134,0.7054117877773098],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8212422711915167,0.7124403780642512,0.8656975414404467,0.7259787610603815],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6611042775134112,0.7124403780642512,0.6764085743583876,0.7259787610603815],"dir":"rtl"},{"str":"Water","boundary":[0.4985152507003516,0.7097740448430493,0.5389741941493847,0.7212557762148766],"dir":"ltr"},{"str":"quality","boundary":[0.5431819014785545,0.7097740448430493,0.5896737505142021,0.7212557476498741],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8212422711915169,0.7328313338011213,0.865697541440447,0.7463697167972517],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6611042775134114,0.7328313338011213,0.6764085743583879,0.7463697167972517],"dir":"rtl"},{"str":"Water","boundary":[0.3239523007015644,0.7301680570352008,0.36441125245125106,0.7416497884070282],"dir":"ltr"},{"str":"quality--","boundary":[0.3686189597804209,0.7301680856002035,0.42579077778349445,0.7416497884070282],"dir":"ltr"},{"str":"Evaluation","boundary":[0.4300280663147756,0.7301680856002035,0.5023939478889665,0.7416497884070282],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.829067796331386,0.7532358293492377,0.865551979936092,0.7667742123453681],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7876254318749588,0.7532358293492377,0.8241365297373323,0.7667742123453681],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655631,0.7532358293492377,0.6897844963801898,0.7667742123453681],"dir":"ltr"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5956416119901412,0.7532358007842352,0.6241441261055528,0.7667742123453681],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان.","boundary":[0.5313689462482992,0.7532358293492377,0.5786148480001664,0.7667742123453681],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.473625662413158,0.7532358293492377,0.4921355780345045,0.7667742123453681],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7769246942575173,0.7773908526125688,0.8111552523491934,0.7909292356086992],"dir":"rtl"},{"str":"TD۳۷","boundary":[0.6319820803998764,0.7741234055099442,0.6723171137824381,0.7909291784786939],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655633,0.7773908526125688,0.6897844963801899,0.7909292356086992],"dir":"ltr"},{"str":"۸/۱","boundary":[0.6424573369912845,0.8003679122974751,0.6643505740652045,0.8139062952936055],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8297084430123749,0.8231554146249337,0.8655598481255165,0.836693797621064],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناس","boundary":[0.775174022110546,0.8231554146249337,0.8247588848833011,0.836693797621064],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸۱۰","boundary":[0.6300059272268719,0.8231554146249337,0.6643505740652045,0.836693797621064],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.6656133335936697,0.8462997101262096,0.6874810503084948,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6302440291889908,0.8462997101262096,0.6607019676705279,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5985516903615703,0.8462997101262096,0.6252989065397557,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4915548987654274,0.8462997101262096,0.5362688705006773,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.4466808785342403,0.8462997101262096,0.4866640746769452,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3984597890249837,0.8462997101262096,0.4417521543531581,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3505949290941696,0.8462997101262096,0.3935235746836453,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.31326297855780805,0.8462997101262096,0.34563504254171024,0.8591525330592381],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان:","boundary":[0.8344317331442175,0.8638210085153115,0.8745405990367039,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7930959594907028,0.8638210085153115,0.8301982477648401,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.7542494827100201,0.8638210085153115,0.7888624741113254,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.7134123154068777,0.8638210085153115,0.7500159973306428,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5142013377578002,0.8638210085153115,0.5182910302945608,0.87667383144834],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.48407206863081553,0.8638210085153115,0.5099678523784228,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.385960531417879,0.8638210085153115,0.3916188731468218,0.87667383144834],"dir":"ltr"},{"str":"دورنگار:","boundary":[0.33939592712375716,0.8638210085153115,0.3819754154939305,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24799036520739934,0.8638210085153115,0.2736863329269548,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.21265840959301052,0.8638210085153115,0.24332176642114292,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"اينترنتي","boundary":[0.15992272802179489,0.8638210085153115,0.2079434010673404,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"کليه","boundary":[0.1267259685993737,0.8638210085153115,0.15522658900446806,0.87667383144834],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.8202447951525412,0.8809557253424637,0.8738309720211929,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"منتشره","boundary":[0.7779136762377968,0.8809557253424637,0.8155055297120191,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"نتشار","boundary":[0.7403090467342582,0.8809557253424637,0.769721219087674,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.6695816425619875,0.8809557253424637,0.7178624237699373,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6543918895510236,0.8809557253424637,0.6648525787354109,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"وبگاه","boundary":[0.6197788981497182,0.8809557253424637,0.6494114283658451,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"http","boundary":[0.44298014368933347,0.8779100497790018,0.4692580179295817,0.8893918097158318],"dir":"ltr"},{"str":"://","boundary":[0.46938313471692267,0.8779100497790018,0.4831409766529367,0.8893917525858265],"dir":"ltr"},{"str":"publication.iut.ac.ir","boundary":[0.48332781772203254,0.8779100497790018,0.6148806126038313,0.8893917525858265],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.39817732072175493,0.8809557253424637,0.43802287764269654,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3857271014785662,0.8809557253424637,0.39341077430399507,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.37203130007920426,0.8809557253424637,0.3809383597305376,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيما","boundary":[0.3198219607476319,0.8809557253424637,0.3673048106679982,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30559754635682296,0.8809557253424637,0.31524246444318077,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"کتابفروشي","boundary":[0.2371989315804411,0.8809557253424637,0.30104805669344664,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.1443013848857092,0.8809557253424637,0.1741107231346482,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12674311984929024,0.8809557253424637,0.13969194544285113,0.8938085482754922],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.8315391568724803,0.8982704016861802,0.8740606670814768,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.7892474202542099,0.8982704016861802,0.8269675774047506,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.743862644247247,0.8982704016861802,0.784636458490006,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.7020856389039005,0.8982704016861802,0.7393155689125429,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6577754488258704,0.8982704016861802,0.6974830563481706,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":")تلفن","boundary":[0.6225296365545805,0.8982704016861802,0.6531575120319374,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":"٣٣٩١٣٩٥٢","boundary":[0.556291556975174,0.8982704016861802,0.6183559092396672,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5508143568791378,0.8982704016861802,0.5564726986080807,0.9111232246192087],"dir":"ltr"},{"str":"خريداري","boundary":[0.49466817403900026,0.8982704016861802,0.5455855262385306,0.9111232246192087],"dir":"rtl"},{"str":"فرمائيد.","boundary":[0.44971678388251163,0.8982704016861802,0.49005721227479637,0.9111232246192087],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12673,0.23844,0.87454,0.91112],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/c025786cab04ff045bc3d208ef213b62.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/5ae063ffb8bdf1f1a9cf7afeafa6efb4.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.38228,0.26577,0.39701,0.18284]},"elements":[{"words":[{"str":"ت","boundary":[0.4758931643726466,0.2657738345317892,0.5297452723892744,0.3115321122435756],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3822835741412739,0.2657738345317892,0.46292876799827326,0.3115321122435756],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5625570749041694,0.3348897271675332,0.5813325491816675,0.35922568115751785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5127260260936313,0.3348896700375279,0.5279656295090771,0.35922562402751257],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات","boundary":[0.3956922364305592,0.3348896700375279,0.5058310779126292,0.35922562402751257],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38228,0.26577,0.58133,0.35923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دآورند","boundary":[0.4639097620522018,0.6879951212075262,0.5207313001877353,0.7051326945349413],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4938034802153955,0.7207511040309245,0.5040559285911881,0.7521126204175717],"dir":"rtl"},{"str":"تاد","boundary":[0.5809758099223069,0.7643757969485462,0.602987308481383,0.7815133702759612],"dir":"rtl"},{"str":"زنشسته","boundary":[0.5055016868162574,0.7643757969485462,0.5631499011420187,0.7815133702759612],"dir":"rtl"},{"str":"نشکده","boundary":[0.43418836248801146,0.7643757969485462,0.4857386478950599,0.7815133702759612],"dir":"rtl"},{"str":"عمرا","boundary":[0.39171170122222837,0.7643757969485462,0.4275700259676191,0.7815133702759612],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.4888357134270858,0.8000249202298428,0.526340572688587,0.817162493557258],"dir":"rtl"},{"str":"صفهان","boundary":[0.40838418419136774,0.8000249202298428,0.461570339080719,0.817162493557258],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39171,0.688,0.60299,0.81716],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/11f6786c52975bfdc57c7125338258a6.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/002bb8bd589b528cfbd3ff1ef49b3a17.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.25028,0.2598,0.17038,0.45855]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.8249774282924134,0.27468062930946,0.8296242752162506,0.3118694062324731],"dir":"ltr"},{"str":"قد","boundary":[0.8050392130029255,0.27795349305070827,0.8250314613961789,0.3151422699737214],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7970963467493897,0.26854400979461945,0.8051472792104566,0.30573278671763254],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7812160175526947,0.27795349305070827,0.7971017500597664,0.3151422699737214],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.7410640181445146,0.2598039759401496,0.7652168155277154,0.3023111564426912],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7672472594936609,0.27795349305070827,0.7791627596096038,0.3151422699737214],"dir":"ltr"},{"str":"رم","boundary":[0.7072392951872806,0.2779906846841316,0.7411720843520457,0.3151794616071447],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6979996676459854,0.27799062755412635,0.7070231959748322,0.31517940447713944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6932447213120031,0.38662744591352083,0.6971351047831227,0.4238162228365339],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000زا","boundary":[0.6641208783823718,0.38562327181109235,0.6932447213120031,0.428279218847327],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.6150588201632525,0.37617659692158023,0.6500722714033288,0.41730768698746057],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6522335955539508,0.3910904419243139,0.6642829776936684,0.428279218847327],"dir":"ltr"},{"str":"ی،","boundary":[0.5901495593273342,0.3910904419243139,0.6151290631981478,0.428279218847327],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.5371430845333299,0.4977188549488462,0.5555143398136168,0.5349076318718593],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.5576216308604732,0.4990949453855074,0.5786405082252721,0.5414161677209326],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.5331986679584447,0.5042273907979196,0.5371430845333299,0.5414161677209326],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5224460803091003,0.49805357964965574,0.5311454100153539,0.5352423565726688],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5129902871501292,0.5042273907979196,0.5223920472053348,0.5414161677209326],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000","boundary":[0.482893848352718,0.5042273907979196,0.49191737668156477,0.5414161677209326],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5077490760848709,0.496342764512185,0.5129362540463637,0.5335315414351981],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000دا","boundary":[0.44328758329257006,0.498760220684698,0.46642996163535505,0.5414161677209326],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.3934690616207332,0.5042273907979196,0.4416287670069677,0.5414161677209326],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000ی","boundary":[0.35834754417312586,0.5042645824313428,0.3923343664416567,0.5414533593543559],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.3219832653389109,0.4905408696981539,0.35624025312626945,0.5414161677209326],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3096096845766,0.5042273907979196,0.31993000739582,0.5414161677209326],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3023152155682508,0.496342764512185,0.30750239352974357,0.5335315414351981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30232,0.2598,0.82962,0.54145],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.2542797863206771,0.501475209924597,0.2687066250260789,0.5386639868476101],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.2502813366420264,0.5042273907979195,0.25422575321691154,0.5414161677209326],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25028,0.50148,0.26871,0.54142],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/c19e67413a1cbe042bdcdbe9f300b086.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/15864fe3d7cb0300e7f580b2433fdd7e.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":700.157,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/8b311541dbe9b60b6ef99cb71a081323.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/53b95120ad2f11561712b3b58984dd2b.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12663,0.24588,0.12601,0.03449]},"elements":[{"words":[{"str":"ار","boundary":[0.7961119390517214,0.2458836583277706,0.8159582661072919,0.2643923517813894],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.7144543279794997,0.24588368689277332,0.7899940741842392,0.2643923803463921],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.71445,0.24588,0.81596,0.26439],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گرچه","boundary":[0.8302169539099846,0.30811115971795433,0.8737693431969528,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.804069584411245,0.30811115971795433,0.8248555059055112,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7657212711410718,0.30811115971795433,0.7985332925140787,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7204009900015079,0.30811115971795433,0.7585003044192028,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.6847916641085955,0.30811115971795433,0.7148826661147557,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.641709882652811,0.30811115971795433,0.6796597475637708,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6210429778971175,0.30811115971795433,0.6362193561850178,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5854311620156801,0.30811115971795433,0.6158334474418433,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"پوشانده","boundary":[0.5221829634976833,0.30811115971795433,0.5793926238546914,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4733742084348995,0.30811115971795433,0.5170335229257692,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.4372668848370305,0.30811115971795433,0.46816256661285327,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.38472314698707316,0.30811115971795433,0.43031975667315003,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.33591688191281405,0.30811115971795433,0.37750218026520427,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"نایکنواخت،","boundary":[0.2415388468579882,0.30811115971795433,0.33075017197707945,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"کمبود","boundary":[0.18750111589316137,0.30811115971795433,0.2343153901475946,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1518917900002488,0.30811115971795433,0.18229194968977205,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12663370211750294,0.30811115971795433,0.1462190452583776,0.3252487330453694],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.8215219139814446,0.33381966208427416,0.8736373738051394,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8023465123520955,0.33381966208427416,0.8164276315322305,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.7537892461303147,0.33381966208427416,0.7973257189839876,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.701992504837792,0.33381966208427416,0.7486450458969015,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6825681043559649,0.33381966208427416,0.6968320714672794,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.639239814036227,0.33381966208427416,0.6774245899244759,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"ایران،","boundary":[0.5919275420768373,0.33381966208427416,0.6337405161755543,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.532162837505011,0.33381966208427416,0.5866444167381519,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.4678962336803784,0.33381966208427416,0.5261868650455334,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.45245581483820296,0.33381966208427416,0.46272289747037115,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.409127524518465,0.33381966208427416,0.44657695193119173,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3904501205940725,0.33381966208427416,0.4031515520589874,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.35185280847142114,0.33381966208427416,0.38447414813459485,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.2895981153748125,0.33381966208427416,0.3467086082380079,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27416018652116186,0.33381966208427416,0.28441671068210705,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.22012245555633508,0.33381966208427416,0.2691782271023186,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.17604716867916248,0.33381966208427416,0.2141464830968574,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"رفاه","boundary":[0.1421808347535976,0.33381966208427416,0.1709452294701466,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1267729871898875,0.33381966208427416,0.13620237230559518,0.3509572354116892],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.8130435030545606,0.3593567744348185,0.8737021135067837,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی،","boundary":[0.746555829465822,0.3593567744348185,0.8077967754334797,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.714681486360083,0.3593567744348185,0.7412068648310379,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.6790721604671703,0.3593567744348185,0.7094329462624881,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6043774847007491,0.3593567744348185,0.6713507060518203,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.5515847479983135,0.3593567744348185,0.5992379022459438,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"روبهرشد","boundary":[0.479604159723905,0.3593567744348185,0.5461326529251542,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4315448912070806,0.3593567744348185,0.47443792082601044,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"ازسويدیگر،","boundary":[0.32920885282705037,0.3593567744348185,0.4263433668503526,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.2881190621910918,0.3593567744348185,0.32376097550663935,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.24827675580604922,0.3593567744348185,0.28027559833802734,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.1267897224669039,0.3593567744348185,0.1465881144424624,0.3764943477622336],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.8135407748489337,0.38506527680113833,0.8737469333002297,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7802854865270523,0.38506527680113833,0.8086759727313291,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.75675980244038,0.38506527680113833,0.7754206844094478,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"روبهفزون","boundary":[0.6835441798576795,0.38506527680113833,0.7518681507445197,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6382238987181157,0.38506527680113833,0.678672374553261,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.5809491826710718,0.38506527680113833,0.6330397426095188,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5423518705484206,0.38506527680113833,0.5760600139785231,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیري","boundary":[0.4656527540195495,0.38506527680113833,0.5374864418811695,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44722683893615994,0.38506527680113833,0.46075758584344456,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"زوال","boundary":[0.4071967798422392,0.38506527680113833,0.4422468618865952,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.3652987465052458,0.38506527680113833,0.40232247108896757,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3506882774605622,0.38506527680113833,0.3601643901671445,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.30575429797038345,0.38506527680113833,0.34582313254074837,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.26743472751572467,0.38506527680113833,0.3008891530505695,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.2104782605872723,0.38506527680113833,0.26255981523787,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.17722881045917743,0.38506527680113833,0.20561431251902135,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.12674041591142213,0.38506527680113833,0.1723648623909265,0.40220285012855345],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.8466732880702711,0.41077377916745816,0.8736647636789119,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7973565753484317,0.41077377916745816,0.8415145150316642,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"جدّي","boundary":[0.7505398111054739,0.41077377916745816,0.7922123751150185,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7034765379985624,0.41077377916745816,0.7446634381869874,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6847991340741698,0.41077377916745816,0.6980657418200764,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"صرفهجویی","boundary":[0.5954010760689087,0.41077377916745816,0.679802223036256,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5797116583742551,0.41077377916745816,0.5901352646223382,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5299093978900831,0.41077377916745816,0.5747517805425831,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.46367072315382263,0.41077377916745816,0.5237790461420688,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4298043892282577,0.41077377916745816,0.45864871926371986,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.3887145985922992,0.41077377916745816,0.4248121716743562,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.3478762967973437,0.41077377916745816,0.38363841744064064,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.3120105020863786,0.41077377916745816,0.34181566472802344,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف،","boundary":[0.24900881243233527,0.41077377916745816,0.3065740581106103,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2146444808018139,0.41077377916745816,0.24398177217130623,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.17305918244942367,0.41077377916745816,0.20965731402523574,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.12674041591142218,0.41077377916745816,0.16807179455604415,0.4279113524948733],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8381874071778129,0.43648228153377794,0.8737195434264572,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8129657344933406,0.43648228153377794,0.8334047617188372,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.7255824156231049,0.43648228153377794,0.8081392134781404,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7000099382920414,0.43648228153377794,0.7207710051988585,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.6521728144339466,0.43648228153377794,0.695254595889731,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.5976370857641634,0.43648228153377794,0.6473469924192936,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5817011592055562,0.43648228153377794,0.5928341403562369,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمستقیم","boundary":[0.502761053004381,0.43648228153377794,0.5768676047238853,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.4624207489143819,0.43648228153377794,0.497934951650168,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.424321434496687,0.43648228153377794,0.457583921888698,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.3909530982760786,0.43648228153377794,0.41951014843237555,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.36592124363644146,0.43648228153377794,0.38658814839213507,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.34014986240494405,0.43648228153377794,0.3610657660131159,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.30727952388929214,0.43648228153377794,0.33534137327474745,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2694760248910324,0.43648228153377794,0.30248810411931193,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"مصارفی","boundary":[0.20543152326011915,0.43648228153377794,0.26469574013846414,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.18003115031881428,0.43648228153377794,0.20064887780114346,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"قبلا","boundary":[0.1496508003279447,0.43648228153377794,0.17522143518427083,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1267193366434875,0.43648228153377794,0.14467437096114535,0.45361985486119305],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.8310884498936584,0.46219078390009777,0.8738166529789237,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7822262785751914,0.46219078390009777,0.8262329722703328,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.7383984426150406,0.46219078390009777,0.777424217207549,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"میرفت،","boundary":[0.6701405716287762,0.46219078390009777,0.7336029091599042,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوب","boundary":[0.6022169957134887,0.46219078390009777,0.6652850940054506,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.5613070834484601,0.46219078390009777,0.5972511375428221,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5234946942352298,0.46219078390009777,0.556513741736219,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.4748856314694425,0.46219078390009777,0.5187841291613555,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.4101607484868951,0.46219078390009777,0.47014226967045647,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.37104564002044366,0.46219078390009777,0.4053423996865426,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.3394202957671829,0.46219078390009777,0.3664117713758237,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.25801633483770053,0.46219078390009777,0.3345765806119152,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24379726644996585,0.46219078390009777,0.25326171283266363,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"دستاندرکاران","boundary":[0.1267647801166462,0.46219078390009777,0.23898467331987863,0.4793283572275129],"dir":"rtl"},{"str":"آبرسانی","boundary":[0.8150255339202875,0.4878992862664176,0.8736448437707139,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"شهري،","boundary":[0.7565058236108524,0.4878992862664176,0.8088951821722733,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی،","boundary":[0.695496124776635,0.4878992862664176,0.750629450692366,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.6158115120065499,0.4878992862664176,0.6905742053942573,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6003735831528992,0.4878992862664176,0.6098355395470723,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"تفرجی","boundary":[0.5435968648108118,0.4878992862664176,0.5953217090804148,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5241724643289846,0.4878992862664176,0.5384364314402991,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4778561877795078,0.4878992862664176,0.5189302672489339,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.43378090090233523,0.4878992862664176,0.4718802153200301,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.3832291538722037,0.4878992862664176,0.4287563617091944,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.34014986240494405,0.4878992862664176,0.3782496269983948,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.2841201406202914,0.4878992862664176,0.33511808226639916,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.25000480784224827,0.4878992862664176,0.278859321170507,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.17530017212172785,0.4878992862664176,0.24507672801630054,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.12674041591142224,0.4878992862664176,0.1697455626763926,0.5050368595938327],"dir":"rtl"},{"str":"خوشبختانه،","boundary":[0.7896475708757058,0.5136077886327374,0.8738141629903992,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7632512025244879,0.5136077886327374,0.7841541964589633,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.7293848685989228,0.5136077886327374,0.7579082129488526,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"سالیان","boundary":[0.677339128453922,0.5136077886327374,0.7238741742760901,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.613590442242444,0.5136077886327374,0.6692441757598545,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.572254142742532,0.5136077886327374,0.6080907103066382,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5239458753732293,0.5136077886327374,0.5666416741982834,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.4584317872976807,0.5136077886327374,0.5182120234451593,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4320354189464629,0.5136077886327374,0.45293841288093845,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.38845812977424676,0.5136077886327374,0.42406745566715937,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولوژي،","boundary":[0.2893491165223344,0.5136077886327374,0.38036566706870406,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولیک،","boundary":[0.19497108146750852,0.5136077886327374,0.2812566538167917,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.12675459951869492,0.5136077886327374,0.18964908955413382,0.5307453619601525],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.8192684743665166,0.5393162909990572,0.873849022829746,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8033325478079094,0.5393162909990572,0.8127945042020824,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7637392402753451,0.5393162909990572,0.7978462644096707,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7291259097923455,0.5393162909990572,0.7583050725125432,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.6835541398117788,0.5393162909990572,0.7236396263941067,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند؛","boundary":[0.6203034513052572,0.5393162909990572,0.6769033804620851,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.5851921231173012,0.5393162909990572,0.613829481140823,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"کمبود","boundary":[0.532152877550912,0.5393162909990572,0.5787181529528669,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4925595700183477,0.5393162909990572,0.5266665941526733,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46765719478199935,0.5393162909990572,0.487377111991573,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.4258228975771308,0.5393162909990572,0.46251672173295677,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.3695441769399999,0.5393162909990572,0.42052527721871147,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.3287058751450444,0.5393162909990572,0.3644442863020268,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.27789267931981076,0.5393162909990572,0.3222294149920855,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"آنهایی","boundary":[0.22285895294507096,0.5393162909990572,0.2712668198553649,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1959645868888967,0.5393162909990572,0.21638498278063686,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.126789722466904,0.5393162909990572,0.1907693318467336,0.5564538643264724],"dir":"rtl"},{"str":"محاسباتی","boundary":[0.804069584411245,0.565024793365377,0.8739884621871337,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7492848568889834,0.565024793365377,0.799242331552537,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7166635172258099,0.565024793365377,0.7445414950899977,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6986979955179156,0.565024793365377,0.7118679837706734,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6755440876941854,0.565024793365377,0.6938527323502787,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6441998711775937,0.565024793365377,0.6707182489665258,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.5993775877429864,0.565024793365377,0.6394172257186179,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"محسوس","boundary":[0.5301484367884624,0.565024793365377,0.594559064140108,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.485326153353855,0.565024793365377,0.5253301648646759,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین،","boundary":[0.42257346255228995,0.565024793365377,0.48063999495021464,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.3765061848552914,0.565024793365377,0.4177525671077204,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"مرجعی","boundary":[0.3193019517961555,0.565024793365377,0.3718325336952661,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.27739717160337907,0.565024793365377,0.31450049061116103,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2542377883343783,0.565024793365377,0.27257744936489975,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.21389748424437927,0.565024793365377,0.24941856616778646,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.15959431759267068,0.565024793365377,0.20907023138567116,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.12678994475052405,0.565024793365377,0.15477040589399635,0.5821623666927922],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8531323183035567,0.5905619057159214,0.8739262124740143,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.8073140394590366,0.5905619057159214,0.8465089488276357,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7766846906156888,0.5905619057159214,0.8021740024328293,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.6920201007960388,0.5905619057159214,0.77140401579936,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6760816842489069,0.5905619057159214,0.6866799096848863,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههاي","boundary":[0.60311257053016,0.5905619057159214,0.6697571133959598,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلی","boundary":[0.5351309038265518,0.5905619057159214,0.5981364350169454,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5191924872794199,0.5905619057159214,0.5297815213365507,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"انتظارات","boundary":[0.4497168274609425,0.5905619057159214,0.514226301918495,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.38846310975129644,0.5905619057159214,0.44332253692930135,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3687872204284662,0.5905619057159214,0.3820339593803084,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"برآورده","boundary":[0.3042915376595534,0.5905619057159214,0.363501686215646,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.26270374931863844,0.5905619057159214,0.29899391730113406,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"انگیزه","boundary":[0.21315048768694467,0.5905619057159214,0.25707032224185183,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.1663337234439867,0.5905619057159214,0.20811225974689126,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1267897224669041,0.5905619057159214,0.1611660310732632,0.6076994790433365],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.820762467481386,0.6162704080822412,0.8737270133920316,0.6334079814096564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8060715351851702,0.6162704080822412,0.8158317759189727,0.6334079814096564],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.7608141756603913,0.6162704080822412,0.8010915581356054,0.6334079814096564],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7321508191558984,0.6162704080822412,0.7558609165829338,0.6334079814096564],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6852897633178655,0.6162704080822412,0.7272876441221484,0.6334079814096564],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.6524267932634745,0.6162704080822412,0.6804265882841153,0.6334079814096564],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8058150663671177,0.641978910448561,0.829644256549285,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.754018325074595,0.641978910448561,0.8004396727790166,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7233889762312471,0.641978910448561,0.7476907549172884,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6648692659218121,0.641978910448561,0.718073958294433,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"تجربیات","boundary":[0.5919076221686392,0.641978910448561,0.6592829601399902,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.5089835343278123,0.641978910448561,0.5856717826690649,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4893126249820316,0.641978910448561,0.5023814218967844,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"مشاورهاي","boundary":[0.40813152910855227,0.641978910448561,0.48395010206185796,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"اینجانب","boundary":[0.33965186469998776,0.641978910448561,0.4026370436210191,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3115125043814223,0.641978910448561,0.33379575449495014,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.2691802094715973,0.641978910448561,0.30137576109703323,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24577182735011838,0.641978910448561,0.26296136136030523,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.21539147735924877,0.641978910448561,0.2394118249963601,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.17803915949898858,0.641978910448561,0.209491288905356,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.12670124755260556,0.641978910448561,0.17196921743580912,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"علاوهبرآنکه","boundary":[0.7836691084277032,0.6676874128148809,0.8737618732313787,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"مرجعی","boundary":[0.7231574072984422,0.6676874128148809,0.7775733508508043,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.681572108946052,0.6676874128148809,0.7174755075653507,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.5969050291378774,0.6676874128148809,0.6762330319864064,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.579475109464401,0.6676874128148809,0.5889370658585739,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"دستاندرکاران","boundary":[0.4589297850026371,0.6676874128148809,0.5740425971598342,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"علوم،","boundary":[0.410123519928378,0.6676874128148809,0.4533173164583885,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.3426398509297265,0.6676874128148809,0.4040277623514791,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32495844241524696,0.6676874128148809,0.3367054711357102,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.25672777685916065,0.6676874128148809,0.31988407941622454,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.22062045326129168,0.6676874128148809,0.25144576027882726,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.1640927337716825,0.6676874128148809,0.2126524899819881,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.1267404159114223,0.6676874128148809,0.15619698015959763,0.684824986142296],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.815523531625244,0.6933959151812007,0.8515561555673695,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7570212512354828,0.6933959151812007,0.7985791597141004,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7107024846974811,0.6933959151812007,0.752214354229144,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.6613982219182655,0.6933959151812007,0.7059345818573295,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.6068624932484823,0.6933959151812007,0.6566552837908742,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5687631788307873,0.6933959151812007,0.602105446396024,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.5152234455709169,0.6933959151812007,0.5639386649741909,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.46342919426691903,0.6933959151812007,0.5104533442240722,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44599678460491765,0.6933959151812007,0.4587289210602921,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"شیمی،","boundary":[0.39345553674348505,0.6933959151812007,0.44125366047543413,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.3282128574171376,0.6933959151812007,0.38870941052839014,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31426643168983165,0.6933959151812007,0.3235320432745823,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.1969630722873346,0.6933959151812007,0.30945204448805547,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.16409273377168263,0.6933959151812007,0.19215458315713793,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14989979918042318,0.6933959151812007,0.15932918429613083,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.12674041591142243,0.6933959151812007,0.14511074325523213,0.7105334885086158],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.8299679550575066,0.7191044175475205,0.8738664527494197,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8137805396578965,0.7191044175475205,0.8245350015240747,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.7338643579550066,0.7191044175475205,0.8085921293884072,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6773391284539222,0.7191044175475205,0.7287507669045269,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6374943320803549,0.7191044175475205,0.6721531431304544,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.5966560302853994,0.7191044175475205,0.6310203619159207,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.571753655049051,0.7191044175475205,0.5914735722586246,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"دورههاي","boundary":[0.4987720913876798,0.7191044175475205,0.5665458872511623,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.41659749009281233,0.7191044175475205,0.4937804643000196,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.400412564681727,0.7191044175475205,0.4111653722698147,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.37526119059290036,0.7191044175475205,0.3952115912487247,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.2938310958669428,0.7191044175475205,0.37023149052957627,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی،","boundary":[0.22659642572076946,0.7191044175475205,0.28815429367051737,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.16907271082124736,0.7191044175475205,0.22149835498610718,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.1266516256229418,0.7191044175475205,0.1624468513568015,0.7362419908749356],"dir":"rtl"},{"str":"ازاینرو،","boundary":[0.811303001075738,0.7448129199138404,0.8737120734608832,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7697177027233478,0.7448129199138404,0.8056217619518469,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"دروسی","boundary":[0.7074630096267391,0.7448129199138404,0.7637880043868971,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6788256516032172,0.7448129199138404,0.7017247178900816,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6574117502900889,0.7448129199138404,0.6731444124793261,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیري","boundary":[0.5871890939141767,0.7448129199138404,0.6523363544437942,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5421153216385665,0.7448129199138404,0.581979025393878,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5244364031126117,0.7448129199138404,0.5361817775549844,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.43902232674700237,0.7448129199138404,0.5192951149560432,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.37851062561774146,0.7448129199138404,0.4338075323817159,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.3204889130132628,0.7448129199138404,0.3731516018314576,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2841325905629155,0.7448129199138404,0.3151704712444573,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.23557781432965952,0.7448129199138404,0.24767915856010178,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.1830191365485534,0.7448129199138404,0.22756752124543464,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.12674041591142246,0.7448129199138404,0.177716606348241,0.7619504932412554],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهاي","boundary":[0.7946175879711713,0.7705214222801602,0.8738116730018745,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7622452471604759,0.7705214222801602,0.7881436178067373,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7463093206018688,0.7705214222801602,0.756896700380909,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7119449889713475,0.7705214222801602,0.7412250681982636,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":")شامل","boundary":[0.6596502499738683,0.7705214222801602,0.7067625309445728,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6168199573590869,0.7705214222801602,0.6546189806606862,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.527670898206304,0.7705214222801602,0.5347673655019336,0.7876589956075752],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5117324816591721,0.7705214222801602,0.521194438053345,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.47164117642165126,0.7705214222801602,0.5064476080555523,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.41635845119443327,0.7705214222801602,0.4662271040275006,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.36282120792308775,0.7705214222801602,0.40988448102999914,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34364580629373875,0.7705214222801602,0.35752488594331006,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.2636997447285515,0.7705214222801602,0.33845739602424946,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.2071745152274671,0.7705214222801602,0.25858615367807186,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.16732971885389974,0.7705214222801602,0.20198852990399926,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.12674041591142246,0.7705214222801602,0.1622298282159266,0.7876589956075752],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.8252469368145192,0.7962299246464799,0.8739511123592621,0.8133674979738951],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.7722712564268854,0.7962299246464799,0.8203856390848304,0.8133674979738951],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7362976532271887,0.7962299246464799,0.7674099586971966,0.8133674979738951],"dir":"rtl"},{"str":")شامل","boundary":[0.6854569681574813,0.7962299246464799,0.7314363554974999,0.8133674979738951],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6442098311316928,0.7962299246464799,0.6806116719405966,0.8133674979738951],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.48881213728855044,0.7962299246464799,0.5341602914339886,0.8133674979738951],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8112980210986884,0.8219384270127997,0.8297737359525735,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.78216266537021,0.8219384270127997,0.8063662551550658,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.7288719309628179,0.8219384270127997,0.7772816446048546,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.6603872865772038,0.8219384270127997,0.7239802573679551,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.5899131413602886,0.8219384270127997,0.655155820686636,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.536375898088943,0.8219384270127997,0.5846841654582456,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5216824758042024,0.8219384270127997,0.5312498806566931,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.4813421717142033,0.8219384270127997,0.5167874171249554,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهاي","boundary":[0.4148594781025142,0.8219384270127997,0.4764180783876786,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"حلشده،","boundary":[0.3453788383069872,0.8219384270127997,0.40996598472415324,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.2918391050471169,0.8219384270127997,0.34025282087473735,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.2567277768591608,0.8219384270127997,0.2869380964596785,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2206204532612918,0.8219384270127997,0.2518143587840844,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18003115031881448,0.8219384270127997,0.21568107584079838,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16508872918159553,0.8219384270127997,0.1750160520025362,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.12678972246690412,0.8219384270127997,0.16019018745518057,0.8390760003402149],"dir":"rtl"},{"str":"تمرین","boundary":[0.8289719596475935,0.8474755393633441,0.8737195434264574,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8140320284988994,0.8474755393633441,0.8239576970417496,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیري","boundary":[0.7455523640903349,0.8474755393633441,0.8091513506627626,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7044625734543765,0.8474755393633441,0.7401714988882804,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان،","boundary":[0.6148180065851618,0.8474755393633441,0.6995247996001469,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5911606256112046,0.8474755393633441,0.6098946455500266,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.5418538728434642,0.8474755393633441,0.5857573505124268,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5177009841530753,0.8474755393633441,0.5369169616331646,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.46988822450020445,0.8474755393633441,0.5128195767539603,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"مسئلههاي","boundary":[0.3949395699042553,0.8474755393633441,0.4649661598328111,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"حلنشده","boundary":[0.3272143720186999,0.8474755393633441,0.3900460765258944,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.2908580495683526,0.8474755393633441,0.32228610744031333,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند.","boundary":[0.23008240965546475,0.8474755393633441,0.28562907366630963,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20642751867003234,0.8474755393633441,0.2251595668143129,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات،","boundary":[0.1267404159114224,0.8474755393633441,0.20119605277946456,0.8646131126907592],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.8431673842273778,0.8731840417296639,0.8737693431969531,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.7839006773605082,0.8731840417296639,0.8380543479731508,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7089594927301333,0.8731840417296639,0.7765278213386275,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"یکاها","boundary":[0.6621452184757002,0.8731840417296639,0.7038424616316947,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":")متریک","boundary":[0.595159547182005,0.8731840417296639,0.6569514581256506,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5879385804601363,0.8731840417296639,0.595035047755766,0.8903216150570791],"dir":"ltr"},{"str":"بهکار","boundary":[0.5413708150696566,0.8731840417296639,0.5824359350686025,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"رفته","boundary":[0.5050144926193092,0.8731840417296639,0.5360672517859016,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.45745073181891655,0.8731840417296639,0.4999015194351435,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"درضمن،","boundary":[0.38573408232813494,0.8731840417296639,0.4524136268990327,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36033370938683007,0.8731840417296639,0.3785131156062661,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.3282103674286128,0.8731840417296639,0.3550874349464177,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.27616711727213666,0.8731840417296639,0.320989400706744,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2554977225279183,0.8731840417296639,0.27067592929513046,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"واژههاي","boundary":[0.18700311818820511,0.8731840417296639,0.24835394545031772,0.8903216150570791],"dir":"rtl"},{"str":"مصوب","boundary":[0.12678994475052416,0.8731840417296639,0.18185258885754516,0.8903216150570791],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12663,0.30811,0.87399,0.89032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"یک","boundary":[0.4858270793218394,0.9497435779343415,0.5143242934700102,0.9655100311355529],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48583,0.94974,0.51432,0.96551],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/0bf69ee12631561b151e6f5994c2ca8b.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/ff9c2a7017ff03ec69da62c7c0412fc0.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12653,0.1225,0.12601,0.03449]},"elements":[{"words":[{"str":"فرهنگستان","boundary":[0.79560113343846,0.12249577263312518,0.8739660522904105,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"ادب","boundary":[0.7567548224633305,0.12249577263312518,0.7905578374064027,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7410678947572016,0.12249577263312518,0.7514898467271943,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.7042135746018979,0.12249577263312518,0.7359268906195483,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.6509228401945059,0.12249577263312518,0.6979861133014172,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5936481241474619,0.12249577263312518,0.6458609234257655,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5565448051396801,0.12249577263312518,0.588599172851916,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.5084855366228556,0.12249577263312518,0.5515386313358441,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"لیکن","boundary":[0.4656527540195495,0.12249577263312518,0.5023551848748414,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44100186762420407,0.12249577263312518,0.46052263358508594,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.38298015501972554,0.12249577263312518,0.4355012284713703,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.34662383256937823,0.12249577263312518,0.3768273933749883,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب،","boundary":[0.28461813832524785,0.12249577263312518,0.34166235929173955,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"مصطلح","boundary":[0.22261244408111747,0.12249577263312518,0.27966276521967187,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"بودن،","boundary":[0.17480217441677134,0.12249577263312518,0.2161857836986542,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.1267404159114222,0.12249577263312518,0.1696557757312297,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.847156345844079,0.148204274999445,0.8737992230592502,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8324629235593382,0.148204274999445,0.8422248185712313,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیري","boundary":[0.7560092101901736,0.148204274999445,0.8275891707065817,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7376683998702848,0.148204274999445,0.7511366515902033,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.7007325706442522,0.148204274999445,0.7327958412703142,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"مدنظر","boundary":[0.6283300159783306,0.148204274999445,0.6724313610715759,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5929185575097007,0.148204274999445,0.6235479063530485,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5475982763701369,0.148204274999445,0.5880467522052822,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7811616899832472,0.17391277736576483,0.8298683555165149,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهشده","boundary":[0.7134290221321173,0.17391277736576483,0.7760416130798935,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6890271345892502,0.17391277736576483,0.7083507210959817,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6591447823033372,0.17391277736576483,0.6839689239158535,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6113320226504663,0.17391277736576483,0.6541828407746997,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5924081098621203,0.17391277736576483,0.6057788370988623,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.5495753272588142,0.17391277736576483,0.5874541403439444,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.4955400862825121,0.17391277736576483,0.5446167992633417,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.44648233236725,0.17391277736576483,0.4894346344197457,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند:","boundary":[0.3849895757592248,0.17391277736576483,0.4403295707225128,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.32522487118739857,0.17391277736576483,0.3739217828914451,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.29335052808165957,0.17391277736576483,0.31907459953118616,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27766360037553073,0.17391277736576483,0.2880945986955855,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.23034883842761625,0.17391277736576483,0.27269516818390804,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.17334575234218869,0.17333457717428827,0.22442039696252447,0.19047215050170332],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.14197189692993092,0.17333457717428827,0.1682377439677681,0.19047215050170332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12678047694023376,0.17333457717428827,0.13624243333440672,0.19047215050170332],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7298653367763642,0.19962127973208466,0.7663436686644258,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5859416096632607,0.19962127973208466,0.5983915522871724,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5186944895744635,0.19962127973208466,0.5394858937563961,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.4347768963122483,0.19962127973208466,0.5137316353094239,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.40539254173129163,0.19962127973208466,0.4298029821253676,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت،","boundary":[0.34587683601194363,0.19962127973208466,0.4002803510565892,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.3003050660313768,0.19962127973208466,0.3409481088093864,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.2510008032521613,0.19962127973208466,0.2953024527224959,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.1810271457287273,0.19962127973208466,0.24552282849764004,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.15039779688537946,0.19962127973208466,0.17597974292690485,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12674041591142224,0.19962127973208466,0.14491982213085827,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههاي","boundary":[0.8070550806524592,0.225158392082629,0.8738365728871221,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"منابع،","boundary":[0.7607388041029826,0.225158392082629,0.8017643385302142,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.6947491282192003,0.225158392082629,0.7537643462450672,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.678312713967112,0.225158392082629,0.6877746703612849,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.6190460071002422,0.225158392082629,0.6728948787659434,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتی","boundary":[0.5784567041577648,0.225158392082629,0.6134600593919913,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.5371204046578529,0.225158392082629,0.5732839631428477,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.516949007618591,0.225158392082629,0.5317615185234441,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنیاز","boundary":[0.45272224361035474,0.225158392082629,0.5099770397492004,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.4076484713347444,0.225158392082629,0.4457477857524393,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38224809839343954,0.225158392082629,0.40236237451131385,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.3396668046311364,0.225158392082629,0.3752761305240489,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"شیمی","boundary":[0.2908605395568773,0.225158392082629,0.33281684619946017,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27467312415726713,0.225158392082629,0.2841350805514401,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.19422408491007387,0.225158392082629,0.2693839778375014,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16658272229646484,0.225158392082629,0.18878006454452695,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.126789722466904,0.225158392082629,0.1612317877727999,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.8283472089377184,0.25086689444894883,0.8739610723133613,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7859141302419188,0.25086689444894883,0.823479885204965,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7326218536811401,0.25086689444894883,0.7810468065091655,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6857780151670245,0.25086689444894883,0.7276418766315752,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.6568909563654758,0.25086689444894883,0.680930358999811,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6103534571602269,0.25086689444894883,0.6520433001982624,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.5368938157020977,0.25086689444894883,0.6055075065227659,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.46713180720327036,0.25086689444894883,0.5319138386525329,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.4143664603746073,0.25086689444894883,0.4622763295799447,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.3815801589716667,0.25086689444894883,0.40946801392275667,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.367057841949782,0.25086689444894883,0.37658835447660927,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.32098442072969435,0.25086689444894883,0.36216656589330415,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.23883972191640487,0.25028869425747224,0.31603185617318286,0.2674262675848873],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.1809972884857106,0.25028869425747224,0.23394455374030002,0.2674262675848873],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.1267877483126738,0.25028869425747224,0.17614181086238498,0.2674262675848873],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.8454471717765515,0.2759971966237921,0.8737832411885748,0.29313476995120713],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7592473694570288,0.2765753968152687,0.7957257013450904,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6344889159309423,0.2765753968152687,0.6748018301471687,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.5508178315326806,0.2765753968152687,0.6295688412044341,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5214334769517238,0.2765753968152687,0.5458439173457997,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت،","boundary":[0.4619177712323759,0.2765753968152687,0.5165206475691768,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4467288412312035,0.2765753968152687,0.45682869674744697,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهایی","boundary":[0.3595717728982465,0.2765753968152687,0.44182745064873796,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.33342440339950685,0.2765753968152687,0.3545691595893656,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.27914016357072663,0.2765753968152687,0.32794642864498574,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2400448537431188,0.2765753968152687,0.27411887303808746,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.18177414228616193,0.2765753968152687,0.2348124730225129,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.12676353723343803,0.2765753968152687,0.17677079329885323,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.8454133538767313,0.30228389918158854,0.8737494232887545,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.8090545414378594,0.30228389918158854,0.840533816075231,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7622402671834261,0.30228389918158854,0.8041780545363558,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.7253886061343648,0.30228389918158854,0.7573244195008407,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.6556662683342163,0.30228389918158854,0.7205117279232487,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"ازاین","boundary":[0.6135829722768696,0.30228389918158854,0.6507622898245311,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"و،","boundary":[0.588505399815138,0.30228389918158854,0.60419571553844,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5651215263280036,0.30228389918158854,0.5836389586945498,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5236943865322263,0.30228389918158854,0.5602550852074153,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.4260768764066586,0.30228389918158854,0.5036176090569062,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.3889735573988766,0.30228389918158854,0.4210968993570939,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37420878168803046,0.30228389918158854,0.3835428924263263,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی،","boundary":[0.30865804325644974,0.30228389918158854,0.3692669418144876,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28538007481383126,0.30228389918158854,0.30381364213978956,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.24379477646144104,0.30228389918158854,0.2804950548266529,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.19248109294272614,0.30228389918158854,0.2236831391467739,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.1411848393436847,0.30228389918158854,0.1873243267079019,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12677298718988755,0.30228389918158854,0.13620237230559523,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.796358089949994,0.3279924015479084,0.8738988226002415,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه،","boundary":[0.7333564002959507,0.3279924015479084,0.791349507383929,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.709201021617037,0.3279924015479084,0.7283294004641597,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6671177255596903,0.3279924015479084,0.7042575018994571,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"چرخههاي","boundary":[0.5700007031276039,0.3279924015479084,0.645532015038352,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.520195952654907,0.3279924015479084,0.5648478079842643,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.48334163249960327,0.3279924015479084,0.515015422136296,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"مغذي،","boundary":[0.4283079061248635,0.3279924015479084,0.47761465889260385,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4041525274459498,0.3279924015479084,0.4232809062930725,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.36206923138860314,0.3279924015479084,0.3992090077283699,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"حلپذیري","boundary":[0.26519373784342054,0.3279924015479084,0.34053083064923567,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24975580898976993,0.3279924015479084,0.2600123331507151,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.20468452670268444,0.3279924015479084,0.24439064034521124,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"گازها،","boundary":[0.15064679573785758,0.3279924015479084,0.19964278977380828,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12671933664348747,0.3279924015479084,0.14548967693828646,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7841695961211843,0.35370090391422815,0.8153691523367073,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.7498027745021381,0.35370090391422815,0.7791421916082706,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7343648456484874,0.35370090391422815,0.7438268020426604,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.650942760102704,0.35370090391422815,0.729412211309241,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.5941685317491414,0.35370090391422815,0.6449667876432263,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5787281129069659,0.35370090391422815,0.5889862913460016,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5543262253640988,0.35370090391422815,0.5736498118708303,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5119914404657491,0.35370090391422815,0.5493531632826661,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.44076282872582484,0.35370090391422815,0.48986540243453297,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42532240988364944,0.35370090391422815,0.43558058832268504,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.3844841080886939,0.35370090391422815,0.4192219379979326,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبها","boundary":[0.2993314805181867,0.35370090391422815,0.37955282394808326,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2749271029867948,0.35370090391422815,0.2942526612880678,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.24056277135627338,0.35370090391422815,0.2699000627257657,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.19723448103653551,0.35370090391422815,0.23549658432665255,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.12652616108487102,0.35370090391422815,0.19125850857705784,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.8257399545424257,0.379409406280548,0.8737967330707253,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7861441570213366,0.379409406280548,0.8198288407208701,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7682162396429036,0.379409406280548,0.779167077738552,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7184114891702067,0.379409406280548,0.7624559338553333,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6661463098373176,0.3788312060890714,0.7100448075292306,0.3959687794164865],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6078755983803608,0.3788312060890714,0.6607054751390992,0.3959687794164865],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5660413011754923,0.3788312060890714,0.602270585861784,0.3959687794164865],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5294385051389688,0.3788312060890714,0.5577745745509921,0.3959687794164865],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.43751592934310285,0.379409406280548,0.4765936504161465,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2577387122002222,0.379409406280548,0.2728775602792248,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19073810097537844,0.379409406280548,0.2115295051573112,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"نهرها","boundary":[0.14442182442590173,0.379409406280548,0.18376102169259387,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12674041591142218,0.379409406280548,0.13620237230559515,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.8142760473743279,0.4051179086468678,0.8738614727723698,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7751857175237696,0.4051179086468678,0.7941169169167419,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7333514203189011,0.4051179086468678,0.7702714476713904,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7012355483262583,0.4051179086468678,0.7074605196382142,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.6292599400288993,0.4051179086468678,0.6443492704890804,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6143175188916804,0.4051179086468678,0.6242448417126211,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.5607802756203348,0.4051179086468678,0.6094162219724727,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"سدها","boundary":[0.5169514976071157,0.4051179086468678,0.5552998108772887,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4930451177806802,0.4051179086468678,0.5119763171736526,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.45145981942829,0.4051179086468678,0.48809054877728675,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3546092257683553,0.4051179086468678,0.3855846830166479,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"زیرزمینی","boundary":[0.28314157513005195,0.4051179086468678,0.3496164467212339,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2592351953036165,0.4051179086468678,0.2781663946965889,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.21740089809874802,0.4051179086468678,0.25432092545123736,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17654516638411902,0.4051179086468678,0.18615652208977893,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"دریاها","boundary":[0.12668673267258518,0.4051179086468678,0.1715962165870343,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8640807978470246,0.43082641101318764,0.8736921535526846,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"مصب","boundary":[0.8160190393416755,0.43082641101318764,0.8592590269664269,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7779247049010302,0.43082641101318764,0.7960355283099821,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.736918785538779,0.43082641101318764,0.7731052605068203,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6582267398469065,0.43082641101318764,0.7072115207857359,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.5884251099486032,0.43082641101318764,0.6534252786619121,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"درضمن،","boundary":[0.5192485879674487,0.43082641101318764,0.5836110917044108,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.43628582935826626,0.43082641101318764,0.5144070006461167,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.38374209150830885,0.43082641101318764,0.4314631142450601,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"سوم،","boundary":[0.34165879545096217,0.43082641101318764,0.37895394716481356,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32746337087117794,0.43082641101318764,0.336902596493818,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.28585653364466646,0.43082641101318764,0.32265036098216704,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.20769243284062153,0.43082641101318764,0.28102505648107595,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.193225599511636,0.43082641101318764,0.20283695521729592,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.1267897224669039,0.43082641101318764,0.18845138511213175,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.8484038300949949,0.45653491337950747,0.8738266129330229,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7946150979826463,0.45653491337950747,0.8444173584668183,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7575117789748643,0.45653491337950747,0.7900137189696376,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6994900663703858,0.45653491337950747,0.7527752042483173,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.6362518278064883,0.45653491337950747,0.6949191904549993,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.5881925592896637,0.45653491337950747,0.6315736359268274,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5655311737256196,0.45653491337950747,0.5835064827414256,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5301708466851852,0.45653491337950747,0.5610465407520329,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.4614322234700433,0.45653491337950747,0.5261868650455334,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.4096354821775206,0.45653491337950747,0.4567199437842062,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.3595842228408704,0.45653491337950747,0.4049052714426507,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3461382848070456,0.45653491337950747,0.3551701522742107,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.3010645125314353,0.45653491337950747,0.3415854315703127,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.23983218083290667,0.4559567131880308,0.2972264163291401,0.47309428651544594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2263862427990819,0.4559567131880308,0.23584819919325486,0.47309428651544594],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.12677923184221312,0.4559567131880308,0.22166472262164885,0.47309428651544594],"dir":"rtl"},{"str":"یفیت","boundary":[0.8237613203040992,0.48149382553857517,0.8622341330005114,0.4986313988659903],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7879054855472332,0.48149382553857517,0.8159950460953029,0.4986313988659903],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6974956104639954,0.4820720257300518,0.7359614803404216,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.47486571156124424,0.4820720257300518,0.5137634797992309,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.3817351607573342,0.4820720257300518,0.43912939625356767,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36455174994781114,0.4820720257300518,0.3759679230501793,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.2609607573512906,0.4820720257300518,0.3594067865473648,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.20343953244029328,0.4820720257300518,0.2552960334574107,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1675787177063777,0.4820720257300518,0.19757414996849265,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.12673143341980517,0.4820720257300518,0.162088044562484,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"آشامیدنی","boundary":[0.8038205855587668,0.5077805280963716,0.8737668532084281,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7876331701591567,0.5077805280963716,0.7983876320253348,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.7218924931278528,0.5077805280963716,0.7826643980579535,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشتی،","boundary":[0.6484328516697234,0.5077805280963716,0.7154185229634186,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5881701493929408,0.5077805280963716,0.6419588815052893,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5632677741565925,0.5077805280963716,0.5829876913661661,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع،","boundary":[0.5072405423604645,0.5077805280963716,0.5566668145773942,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.4469778400836817,0.5077805280963716,0.5007665721960303,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4220754648473333,0.5077805280963716,0.441795382056907,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.3416438555198135,0.5077805280963716,0.4169573346452547,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3254564401202033,0.5077805280963716,0.3362109019863815,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"آبیاري","boundary":[0.2699272060290319,0.5077805280963716,0.32046188262584063,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2537397906294218,0.5077805280963716,0.2644942524956,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2288374153930734,0.5077805280963716,0.2485903068848959,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.18874611015555257,0.5077805280963716,0.22355254178945363,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"کاربري","boundary":[0.1267897224669039,0.5077805280963716,0.1836815629883332,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"تفرجی","boundary":[0.8229959871881157,0.5334890304626915,0.8737942430822007,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7736917244089001,0.5334890304626915,0.8183268527277588,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.7047215322609536,0.5334890304626915,0.7697077427692484,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6825581444018656,0.5334890304626915,0.7001090876157857,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6424668391643449,0.5334890304626915,0.6778486236058918,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"،15","boundary":[0.6118250403783732,0.5334890304626915,0.6388065560329147,0.5506266037901065],"dir":"ltr"},{"str":"مقررات","boundary":[0.5508153415441557,0.5334890304626915,0.6070662838693042,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5373694035103309,0.5334890304626915,0.546302505198896,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.4372643948485056,0.5334890304626915,0.5327870465033173,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.3837246615886353,0.5334890304626915,0.4335269220728073,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3518503184828962,0.5334890304626915,0.37906187321232676,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"بازیافتی،","boundary":[0.2858606425991141,0.5334890304626915,0.34718197471818635,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24850832473885387,0.5334890304626915,0.2813017785067916,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"تخلیه","boundary":[0.20567803212407249,0.5334890304626915,0.2446463525369164,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1892416178719841,0.5334890304626915,0.20154731640991777,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.12674041591142207,0.5334890304626915,0.18484322784019716,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرنده","boundary":[0.8185239677976065,0.5591975328290113,0.8737270133920315,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":")سطحی،","boundary":[0.7468073183068249,0.5591975328290113,0.8133248637600391,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"زیرزمینی","boundary":[0.6743436722586086,0.5591975328290113,0.7415642762099665,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6566622637441291,0.5591975328290113,0.6690146542364703,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی","boundary":[0.5886830870290458,0.5591975328290113,0.6514963924352118,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5814621203071769,0.5591975328290113,0.5885585876028067,0.5763351061564264],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5652771948960916,0.5591975328290113,0.5760300024841793,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5050144926193089,0.5591975328290113,0.5588007347431326,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48036111623543876,0.5591975328290113,0.49959956084858775,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.4001760157718724,0.5591975328290113,0.47540828297905763,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38424008921326525,0.5591975328290113,0.3937020456074382,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.33468433759304667,0.5591975328290113,0.37788563849802065,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.28289008628904877,0.5591975328290113,0.3291990699851056,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.21140749571959674,0.5591975328290113,0.27641611612461464,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.1267404159114221,0.5591975328290113,0.20612613510134384,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7278684655873301,0.584906035195331,0.734093436899286,0.6020436085227462],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6808051924804186,0.584906035195331,0.7227784277305093,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6215384856135491,0.584906035195331,0.6735842257585498,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6046065636450288,0.584906035195331,0.6158654189746119,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.5401108808761163,0.584906035195331,0.5995759003890538,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5234254677715497,0.584906035195331,0.5328874241657227,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.42033247287998554,0.584906035195331,0.5183316954899575,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"ایران،","boundary":[0.37177520665820474,0.584906035195331,0.41518470333029606,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.35484079470115987,0.584906035195331,0.36610130574476185,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردها","boundary":[0.2676837263682028,0.584906035195331,0.3495296418829108,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25100080325216106,0.584906035195331,0.26046275964633403,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"راهنماهاي","boundary":[0.16882371196876877,0.584906035195331,0.24534806819191904,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.12670828702723133,0.584906035195331,0.163601083697571,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.8180185001270756,0.6106145375616508,0.8739461323822121,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7943611191531184,0.6106145375616508,0.8131264648249317,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.7575067989978147,0.6106145375616508,0.789229252803542,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.6880336291678619,0.6106145375616508,0.7525268219482499,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8113005110872128,0.6363230399279707,0.8297762259410979,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7699642115873008,0.6363230399279707,0.8061224211922702,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7497928145480388,0.6363230399279707,0.7638414685432244,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7104485058679527,0.6363230399279707,0.7445732830518101,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6723491914502577,0.6363230399279707,0.7052170193421209,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"میدانم","boundary":[0.6138369511063971,0.6363230399279707,0.6653772235808671,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5864445873452663,0.6363230399279707,0.6068649832370064,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.546851279812702,0.6363230399279707,0.5794726194758757,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.4706526509773121,0.6363230399279707,0.5413592432926279,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4455012768884855,0.6363230399279707,0.465065843892491,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.41312893607779005,0.6363230399279707,0.44033970169790043,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.38249958723444216,0.6363230399279707,0.4079442806746192,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3339398310241366,0.6363230399279707,0.3772890336550736,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31377092397339945,0.6363230399279707,0.3285816063989408,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.2614761849759203,0.6363230399279707,0.30808148251560724,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24479326185987849,0.6363230399279707,0.2558769250660612,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22462186482061658,0.6363230399279707,0.23943437572546966,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.18999110441794348,0.6363230399279707,0.21773206657254376,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.14292783131103207,0.6363230399279707,0.1849347197039778,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12677298718988725,0.6363230399279707,0.1362023723055949,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.814626422022456,0.6620315422942905,0.8738714327264687,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"کنم.","boundary":[0.7756839061862016,0.6620315422942905,0.8097679507568964,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"آقایان","boundary":[0.7268998716325319,0.6620315422942905,0.7708254349206423,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6862382044253871,0.6620315422942905,0.7220414003669722,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.6379773898541621,0.6620315422942905,0.6813797331598276,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.592151366021582,0.6620315422942905,0.6329937617950303,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"شربیان،","boundary":[0.5329876081472518,0.6620315422942905,0.5872783002667229,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.49228112351773706,0.6620315422942905,0.5281237818587987,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.4427473495800762,0.6620315422942905,0.487417297229284,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"دلالزاده","boundary":[0.3737871173862287,0.6620315422942905,0.4378645486970621,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"عطوفی","boundary":[0.31651240133918485,0.6620315422942905,0.3689147367349994,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3018543230582264,0.6620315422942905,0.31138302497813314,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.2424466655732646,0.6620315422942905,0.29696512684029447,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"نیماد","boundary":[0.20318553057309188,0.6620315422942905,0.23757958272200352,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"فعلهگري،","boundary":[0.12674041591142193,0.6620315422942905,0.19831844772183083,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8602935253008305,0.6877400446606103,0.8737145634494075,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموختگان","boundary":[0.7393224128013289,0.6877400446606103,0.8554380476775049,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.6994690733784698,0.6877400446606103,0.7344384851138042,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.6190484970887665,0.6877400446606103,0.6946344150269302,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5772141998838981,0.6877400446606103,0.6141559205180253,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5123287088888306,0.6877400446606103,0.5722317328458085,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"عمران","boundary":[0.46191777123237565,0.6877400446606103,0.5074838923077518,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.4035723601196753,0.6877400446606103,0.44684836068039274,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.3523508061763774,0.6877400446606103,0.39871688249634973,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2918391050471164,0.6877400446606103,0.34744159990721984,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.23805286292329264,0.6877400446606103,0.28695513945063006,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان،","boundary":[0.17256118474446697,0.6877400446606103,0.23289609668846836,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.12682917195399887,0.6877400446606103,0.16757613279160394,0.7048776179880255],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8610953016058104,0.7134485470269302,0.8738191429674482,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.8217485029371995,0.7134485470269302,0.855699470123522,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"شکلها،","boundary":[0.7550168104730323,0.7134485470269302,0.8166176216380285,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"تایپ،","boundary":[0.7059565665692454,0.7134485470269302,0.7496546414834157,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"بازخوانی","boundary":[0.634237427089939,0.7134485470269302,0.7009313779540168,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.618301500531332,0.7134485470269302,0.6288888803103722,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5682477512061569,0.7134485470269302,0.6132475098432704,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات","boundary":[0.4932941166331582,0.7134485470269302,0.5617737810417227,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهاي","boundary":[0.4255689187476028,0.7134485470269302,0.4881081313096904,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3775096502307784,0.7134485470269302,0.4204459301388983,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.3137534940537261,0.7134485470269302,0.37238397426933995,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانی","boundary":[0.255233783744291,0.7134485470269302,0.30727952388929186,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2355603844099856,0.7134485470269302,0.24983880860726257,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"متحمل","boundary":[0.17828815835146647,0.7134485470269302,0.22908641424555143,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"شدند؛","boundary":[0.126740415911422,0.7134485470269302,0.17292553651625667,0.7305861203543453],"dir":"rtl"},{"str":"ازاینرو،","boundary":[0.8113030010757376,0.7389856593774744,0.8737120734608828,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7918810905824352,0.7389856593774744,0.8061432292144379,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7580147566568702,0.7389856593774744,0.7866756624562155,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"صمیمانه","boundary":[0.6920250807730881,0.7389856593774744,0.7530331204107333,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزارم","boundary":[0.6066110044074788,0.7389856593774744,0.6857976194726075,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5909240767013499,0.7389856593774744,0.6003860330955229,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"امیدوارم،","boundary":[0.5179599429596523,0.7389856593774744,0.585289308332402,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5022730152535235,0.7389856593774744,0.5122643680349303,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4586957260813073,0.7389856593774744,0.49711824341240296,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4397693233044366,0.7389856593774744,0.45246826478082663,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"استعداد","boundary":[0.37950662102765387,0.7389856593774744,0.43427002544376386,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3638196933215249,0.7389856593774744,0.3742416452915176,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.32596688776778354,0.7389856593774744,0.35759223202104423,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.27940161236582856,0.7389856593774744,0.3207820184463931,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصی","boundary":[0.2114074957195966,0.7389856593774744,0.2731119013522283,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.18476212851590057,0.7389856593774744,0.2051825244076407,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16035775098450863,0.7389856593774744,0.1794331344022294,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.12668673267258493,0.7389856593774744,0.15501068859292447,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"دیدم،","boundary":[0.8317283769445274,0.7646941617437942,0.873836572887122,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.7829196218817435,0.7646941617437942,0.8269287262953882,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.7395913315620055,0.7646941617437942,0.7781801110136997,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6935240538650072,0.7646941617437942,0.734880793569227,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6795776281377011,0.7646941617437942,0.6890420745203989,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.6175719338935707,0.7646941617437942,0.6747676297185292,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5949130383180512,0.7646941617437942,0.6128453627558202,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5558177284904433,0.7646941617437942,0.5901087754627884,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5421203016156156,0.7646941617437942,0.5515822580097887,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"هندسی","boundary":[0.4776046989385046,0.7646941617437942,0.5305194450786546,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.43004342812663676,0.7646941617437942,0.4733194286873542,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.3789961733800736,0.7646941617437942,0.42556144878202856,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.33118341372720267,0.7646941617437942,0.3742870957638755,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.2843691394727695,0.7646941617437942,0.3264173007227113,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26668773095828996,0.7646941617437942,0.27967461690878065,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.21464448080181375,0.7646941617437942,0.26220575161368165,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.1753001721217277,0.7646941617437942,0.20984339182020126,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"شقایق","boundary":[0.12679444302595114,0.7646941617437942,0.17049919985998213,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"پورسلیمی","boundary":[0.801597025806136,0.7904026641101141,0.8738091830133493,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.763497711388441,0.7904026641101141,0.7968406395628783,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7239044038558768,0.7904026641101141,0.7586932963487087,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.6890420745203989,0.7904026641101141,0.7190966568824552,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.6364983366704414,0.7904026641101141,0.6842294728854802,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6188194181444867,0.7904026641101141,0.6320163573258332,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.5667736779994857,0.7904026641101141,0.6143374387998783,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.5274293693193997,0.7904026641101141,0.5619725890178733,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"مهناز","boundary":[0.48632214876376767,0.7904026641101141,0.5229000801928206,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"پیرزاده","boundary":[0.4320354189464626,0.7904026641101141,0.48156345806981066,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3939361045287677,0.7904026641101141,0.4272790327032049,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.3319304102846373,0.7904026641101141,0.38910545715457456,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"ادبی،","boundary":[0.28885111881737774,0.7904026641101141,0.32710810153830233,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2709232014389447,0.7904026641101141,0.2840882524838703,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.21887746129394378,0.7904026641101141,0.2664387321058117,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.17953315261385772,0.7904026641101141,0.2140763723123313,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"فرحناز","boundary":[0.12674041591142207,0.7904026641101141,0.17488676254368965,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"نصیري","boundary":[0.8227494783241622,0.8161111664764339,0.8736946435412094,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7849459793259025,0.8161111664764339,0.817958058554182,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرایی،","boundary":[0.6847955960969999,0.8161111664764339,0.7800411951470951,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6666751795039444,0.8161111664764339,0.6799634849646838,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.6143175188916803,0.8161111664764339,0.6618787897035482,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.574724211359116,0.8161111664764339,0.609486045194027,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"مرضیه","boundary":[0.5237490203820063,0.8161111664764339,0.5698945121452152,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.46308473269876477,0.8161111664764339,0.5189434884269414,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.42506345107707205,0.8161111664764339,0.4582568907189725,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.3767551837077694,0.8161111664764339,0.4202406736091688,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"فنی،","boundary":[0.3401537943933484,0.8161111664764339,0.3720230321135346,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3220350114435578,0.8161111664764339,0.33532168326103234,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.2696782071765535,0.8161111664764339,0.3172394779884214,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.2300824096554644,0.8161111664764339,0.26484642963173977,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"سمیه","boundary":[0.18974210556546536,0.8161111664764339,0.2252942653119692,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"رضویان","boundary":[0.12676478011664602,0.8161111664764339,0.184946572110329,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"معاون","boundary":[0.8312129493198973,0.8418196688427537,0.8739909521756583,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7632312826162893,0.8418196688427537,0.8267853438959751,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7497828545939398,0.8418196688427537,0.7592448109881128,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7271214690298954,0.8418196688427537,0.7450967780457015,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7096915493564188,0.8418196688427537,0.7224909045389853,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6461918619974191,0.8418196688427537,0.7049032898687912,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6327459239635944,0.8418196688427537,0.6416790256521596,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"کارکنان","boundary":[0.5677522434897252,0.8418196688427537,0.6282575498757293,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4997705767861172,0.8418196688427537,0.5633246380658031,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48607314991128947,0.8418196688427537,0.4951733336869926,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"چاپخانه","boundary":[0.4258104476345067,0.8418196688427537,0.4812962283893493,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.36654374076763696,0.8418196688427537,0.42108257736599614,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.31350449520124785,0.8418196688427537,0.3624103598164983,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.2547357860393346,0.8418196688427537,0.30907823106948695,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.2146444808018138,0.8418196688427537,0.2508738138373972,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزارم.","boundary":[0.12674041591142207,0.8418196688427537,0.2099566011765975,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"پیشاپیش","boundary":[0.8117885488380701,0.8675281712090736,0.8737195434264571,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7921176394922895,0.8675281712090736,0.8065626260554718,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.731623368282702,0.8675281712090736,0.7855166799130914,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.6609027142018333,0.8675281712090736,0.7263312945788049,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6447177887907479,0.8675281712090736,0.6554705963788356,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"انتقادي","boundary":[0.5864470773337912,0.8675281712090736,0.6383160282935325,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5593037124251387,0.8675281712090736,0.5811494569753718,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5197104048925744,0.8675281712090736,0.5541354817531265,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"تصحیحات","boundary":[0.4335493319695302,0.8675281712090736,0.5147272195339639,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.36980064575805216,0.8675281712090736,0.42851746940778673,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3536157203469668,0.8675281712090736,0.36436852793505453,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.32871334511061845,0.8675281712090736,0.3484662366024409,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.26496465889914045,0.8675281712090736,0.3236526583626753,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.21889738120214194,0.8675281712090736,0.25981768387896703,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"بهعمل","boundary":[0.1658357257390298,0.8675281712090736,0.212420921049183,0.8846657445364886],"dir":"rtl"},{"str":"آید،","boundary":[0.12674041591142196,0.8675281712090736,0.1592347661598318,0.8846657445364886],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12653,0.1225,0.87399,0.88467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دو","boundary":[0.4915541151837398,0.9497435779343415,0.5087348326387281,0.9655100882655582],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49155,0.94974,0.50873,0.96551],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/ef640175ea5244aeeb96d92167c31ece.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/0f6728216bba2967b8b1425fe743e36b.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12676,0.1225,0.12628,0.03378]},"elements":[{"words":[{"str":"صمیمانه","boundary":[0.8137880096234705,0.12249577263312518,0.8737220334149819,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزارم.","boundary":[0.7243899516182094,0.12249577263312518,0.808834803352171,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"خوانن","boundary":[0.6825556793153014,0.12249577263312518,0.7189119768636881,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"گان","boundary":[0.6407288271740468,0.12249577263312518,0.6705837895861873,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.5904285689849184,0.12249577263312518,0.6352508524195256,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.5219314746566803,0.12249577263312518,0.562642787036872,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"نظراتشان","boundary":[0.4522068159857247,0.12249577263312518,0.5166630678513123,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43353190204985703,0.12249577263312518,0.4471543789526346,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41535249583042094,0.12249577263312518,0.428051437306811,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"ایمیل","boundary":[0.37077921124829194,0.12249577263312518,0.41045846965163996,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.30155255028229266,0.12249577263312518,0.3651244473085112,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.24054285144807525,0.12249577263312518,0.2960720855392467,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.18625612163077016,0.12249577263312518,0.23516198624602053,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.12676478011664613,0.12249577263312518,0.18077814687624896,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6706136694484849,0.148204274999445,0.6777101367441145,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"entesharat@of.iut.ac.ir","boundary":[0.677821609124797,0.14569371454832328,0.8664307250879578,0.15991771473756072],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8665907062800053,0.148204274999445,0.8736871735756351,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.6544555717882984,0.148204274999445,0.6657437636621845,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"ایمیل","boundary":[0.6101019683192239,0.148204274999445,0.649585666001998,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"اینجانب","boundary":[0.5468512798127023,0.148204274999445,0.6051871742153341,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"amirth@cc.iut.ac.ir","boundary":[0.37476724111664117,0.14569371454832328,0.5345011004601713,0.15991771473756072],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5346502779366943,0.148204274999445,0.541746745232324,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"ارسال","boundary":[0.3197324714867881,0.148204274999445,0.3626901326025576,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.28064660662822,0.148204274999445,0.3148679279806469,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2761646086071414,0.148204274999445,0.28094538657472357,0.16534184832686008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12676,0.1225,0.87372,0.16534],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سه","boundary":[0.49006497795115056,0.9504560515858581,0.5102925021415322,0.9662225047870695],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49006,0.95046,0.51029,0.96622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"استاد","boundary":[0.4176167862670819,0.25337371454143076,0.4534726210239479,0.2705112878688458],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.35076448654868236,0.25337371454143076,0.4127082433145396,0.2705112878688458],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.28588643335199576,0.25337371454143076,0.3459358632429383,0.2705112878688458],"dir":"rtl"},{"str":"عمران","boundary":[0.23533722196398313,0.25337371454143076,0.28090645630243105,0.2705112878688458],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.37305041218648327,0.2789108268919751,0.4287564354629143,0.29604840021939016],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.31901517121018125,0.2789108268919751,0.3679683456074025,0.29604840021939016],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.2597484643433115,0.2789108268919751,0.31403519416061654,0.29604840021939016],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23534,0.25337,0.45347,0.29605],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/d49f4f1bf751e55cace8f8cb88290a45.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/360b78f5201c0d31d71a5a6c60d256b0.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":700.157,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/9820e93645ae0f426bdec43d6522f936.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/7391d294ee920dc8e77f6df61b1a156b.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.25234,0.1532,0.03557]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5012778111034026,0.25234255645934545,0.5743614030769704,0.2723937600549434],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4263354658341565,0.25234252789434275,0.4956179452335679,0.2723937600549434],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42634,0.25234,0.57436,0.27239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اول","boundary":[0.773195702466986,0.32064111555056163,0.804586662413301,0.3406923191461597],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.6666408727318679,0.32064111555056174,0.681347493898415,0.3406923191461597],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12675865659742339,0.32064111555056163,0.14240319494144232,0.3406923191461596],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1466603241096811,0.32249888289773027,0.2175029876282641,0.3396364562251454],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24130478793665872,0.32249888289773027,0.5440475527337973,0.3396364562251454],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8038271689359968,0.3619044789854138,0.8468035130797578,0.38041317243903255],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7877083288350789,0.3619044789854138,0.7974552321456841,0.38041317243903255],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.7140487902728062,0.3619044789854138,0.7813363920447662,0.38041317243903255],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6763348500294272,0.3619044789854138,0.7076760166579724,0.38041322956903784],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.12674226280681936,0.36190453611541906,0.14118328940416544,0.38041322956903784],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1419293459125945,0.36277553660496464,0.21277200943117747,0.37991310993237976],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2176498969512261,0.36277553660496464,0.6718088639403802,0.37991310993237976],"dir":"ltr"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7778226153715141,0.39003558725862686,0.8019008044061595,0.40717316058604197],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7602432963865506,0.39003558725862686,0.7729671377481885,0.40717316058604197],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7271264531572719,0.39003558725862686,0.7553274487039653,0.40717316058604197],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.13694936886302986,0.38493070885906466,0.7221464719573805,0.4020682821864798],"dir":"ltr"},{"str":"رخ","boundary":[0.7669662695537898,0.4155726996091712,0.7895504654735658,0.4327102729365863],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7243849716411599,0.4155726996091712,0.7527210410531832,0.4327102729365863],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.13694936886302986,0.410467821209609,0.7221464719573805,0.4276053945370241],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7453259990459771,0.44128120197549103,0.8021149434192909,0.45841877530290615],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6902845787942655,0.44128120197549103,0.7404565767835262,0.45841877530290615],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6571652414261353,0.44128120197549103,0.6853678686822621,0.45841877530290615],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.6061154966910474,0.44128120197549103,0.652295035837416,0.45841877530290615],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5827859493234965,0.44128120197549103,0.6011355196414826,0.45841877530290615],"dir":"rtl"},{"str":"چرخ","boundary":[0.5428673023233771,0.44128120197549103,0.5779636228922197,0.45841877530290615],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5002884943992723,0.44128120197549103,0.5286245638112955,0.45841877530290615],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.13694936886303002,0.4361763235759288,0.4980226048417203,0.45331389690334395],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7530397595843553,0.4669897043418108,0.8019680340963287,0.484127277669226],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.716431948293005,0.4669897043418108,0.7480864477104104,0.484127277669226],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6616497107592683,0.4669897043418108,0.7114519712434403,0.484127277669226],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6285303733911382,0.4669897043418108,0.6567330006472649,0.484127277669226],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6101019683192239,0.4669897043418108,0.6236412046985894,0.484127277669226],"dir":"rtl"},{"str":"کاربري","boundary":[0.5493412683374846,0.4669897043418108,0.6051219912696592,0.484127277669226],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5234454333333421,0.4669897043418108,0.5444254206548992,0.484127277669226],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1369493688630299,0.4618848259422486,0.5229224900895438,0.4790223992696637],"dir":"ltr"},{"str":"5-1","boundary":[0.8135290508168932,0.49269820670813064,0.8445045080651858,0.5098357800355457],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7687092573708108,0.49269820670813064,0.802127393361915,0.5098357800355457],"dir":"rtl"},{"str":"نقطهاي","boundary":[0.7115690007041051,0.49269820670813064,0.7636047808950069,0.5098357800355457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6970646806297203,0.49269820670813064,0.7065616337807678,0.5098357800355457],"dir":"rtl"},{"str":"غیرنقطه","boundary":[0.6354948712949544,0.49269820670813064,0.6921902654018535,0.5098357800355457],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5174694152202705,0.49269820670813064,0.5455589757683402,0.5098357800355457],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................","boundary":[0.13694936886302997,0.48759332830856844,0.516697518777588,0.5047309016359836],"dir":"ltr"},{"str":"مصارف","boundary":[0.7428133767130741,0.5184067090744505,0.8021996030291335,0.5355442824018656],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7094475138796835,0.5184067090744505,0.7377835832917067,0.5355442824018656],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.13694936886302994,0.5133018306748882,0.7034715580215128,0.5304394040023034],"dir":"ltr"},{"str":"1-6-1","boundary":[0.7458013629428131,0.5441152114407702,0.7974188250615514,0.5612527847681854],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6805686435705647,0.5441152114407702,0.7345017950173507,0.5612527847681854],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6471829518299399,0.5441152114407702,0.6754616771062361,0.5612527847681854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6237944152170021,0.5441152114407702,0.6423155402616124,0.5612527847681854],"dir":"rtl"},{"str":"شهر","boundary":[0.5886831741859074,0.5441152114407702,0.6188786164759633,0.5612527847681854],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18677403924392494,0.539010333041208,0.5851722032091028,0.5561479063686232],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6805711335590895,0.5698237138070901,0.7345042850058754,0.5869612871345052],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.647184076224758,0.5698237138070901,0.6754616771062361,0.5869612871345052],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6237944152170021,0.5698237138070901,0.642316430657509,0.5869612871345052],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5702571760959833,0.5698237138070901,0.6189132682778717,0.5869612871345052],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1680991253080573,0.5647188354075279,0.5664972892732352,0.581856408734943],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6805661535820399,0.5955322161734099,0.7344993050288258,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6471978173614314,0.5955322161734099,0.6756848140748991,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6237172089714268,0.5955322161734099,0.6421929238253119,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.5451082712440476,0.5955322161734099,0.6188617313481012,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.14939931148694172,0.5904273377738477,0.5415974040254115,0.6075649111012629],"dir":"ltr"},{"str":"4-6-1","boundary":[0.745801362942813,0.6212407185397297,0.7974188250615513,0.6383782918671449],"dir":"ltr"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7102019970039994,0.6212407185397297,0.7342801860386449,0.6383782918671449],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.6770826596358693,0.6212407185397297,0.7053204620177671,0.6383782918671449],"dir":"rtl"},{"str":"اکوسیستمها","boundary":[0.584450106536916,0.6212407185397297,0.6721198786396525,0.6383782918671449],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18054906793196912,0.6161358401401675,0.5789472318971469,0.6332734134675827],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.15139130230676764,0.6469492209060496,0.7476539144052511,0.6640867942334647],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.8180290197527351,0.6837769852919273,0.8305338193202694,0.7022856787455461],"dir":"rtl"},{"str":"ازو","boundary":[0.6567932975801214,0.6837769852919273,0.6689314791452586,0.7022856787455461],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.12674226280681936,0.6837769852919273,0.15562431600151147,0.7022856787455461],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1750710931774478,0.6846459862312888,0.629205160281354,0.701783559558704],"dir":"ltr"},{"str":"1-2","boundary":[0.8135290508168932,0.711906036884951,0.8445045080651858,0.7290436102123661],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.7311141219234671,0.711906036884951,0.7621381776539099,0.7290436102123661],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.6972465867095569,0.711906036884951,0.7262437905320863,0.7290436102123661],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.7068011584853888,0.6785467728884412,0.7239387318128039],"dir":"ltr"},{"str":"2-2","boundary":[0.8135290508168932,0.7376145392512709,0.8445045080651858,0.7547521125786859],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6068575132714323,0.7376145392512709,0.6532484894766526,0.7547521125786859],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20544895317979267,0.7325096608517087,0.6038471171449705,0.7496472341791237],"dir":"ltr"},{"str":"1-2-2","boundary":[0.745801362942813,0.7633230416175907,0.7974188250615513,0.7804606149450057],"dir":"ltr"},{"str":"مول،","boundary":[0.6982963106645702,0.7633230416175907,0.7344196253960328,0.7804606149450057],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.6616322808395949,0.7633230416175907,0.6934294040506355,0.7804606149450057],"dir":"rtl"},{"str":"مولی،","boundary":[0.6135705223342457,0.7633230416175907,0.6567636871208712,0.7804606149450057],"dir":"rtl"},{"str":"اکیوالان","boundary":[0.5479672644809603,0.7633230416175907,0.608691119169008,0.7804606149450057],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5336369107116823,0.7633230416175907,0.5431575932503077,0.7804606149450057],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.4980275848187697,0.7633230416175907,0.5287452590158219,0.7804606149450057],"dir":"rtl"},{"str":"اکیوالان","boundary":[0.4325358464602063,0.7633230416175907,0.4931481816535321,0.7804606149450057],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.23034883842761628,0.7582181632180285,0.42954792041020523,0.7753557365454435],"dir":"ltr"},{"str":"2-2-2","boundary":[0.745801362942813,0.7890315439839105,0.7974188250615513,0.8061691173113256],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6878070237656835,0.7890315439839105,0.7344270953616072,0.8061691173113256],"dir":"rtl"},{"str":"جرمی","boundary":[0.6379849054733308,0.7890315439839105,0.6829316624162914,0.8061691173113256],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957226,0.7839266655843482,0.6349719737047501,0.8010642389117634],"dir":"ltr"},{"str":"3-2-2","boundary":[0.7458013629428131,0.8147400463502302,0.7974188250615514,0.8318776196776454],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6877846303153838,0.8147400463502302,0.7343225158435662,0.8318776196776454],"dir":"rtl"},{"str":"مولی","boundary":[0.6459529102559016,0.8147400463502302,0.6828047404226806,0.8318776196776454],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24279878105152805,0.809635167950668,0.6411969450167059,0.8267727412780832],"dir":"ltr"},{"str":"4-2-2","boundary":[0.745801362942813,0.8404485487165501,0.7974188250615513,0.8575861220439652],"dir":"ltr"},{"str":"مولالیته","boundary":[0.6803147103946309,0.8404485487165501,0.7344221153845575,0.8575861220439652],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.14939931148694174,0.8353436703169879,0.6785467728884413,0.852481243644403],"dir":"ltr"},{"str":"5-2-2","boundary":[0.7458013629428131,0.8661570510828699,0.7974188250615514,0.8832946244102851],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6877846303153838,0.8661570510828699,0.7343225158435662,0.8832946244102851],"dir":"rtl"},{"str":"نرمال","boundary":[0.6442097730271183,0.8661570510828699,0.6828010022562521,0.8832946244102851],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24279878105152805,0.8610521726833077,0.6411969450167059,0.8781897460107229],"dir":"ltr"},{"str":"6-2-2","boundary":[0.745801362942813,0.8918655534491897,0.7974188250615513,0.9090031267766049],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6878244701317805,0.8918655534491897,0.7344270953616072,0.9090031267766049],"dir":"rtl"},{"str":"برحسبِ","boundary":[0.6242650064468789,0.8918655534491897,0.682953329677412,0.9090031267766049],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.5724981450166535,0.8918655534491897,0.6194095288235533,0.9090031267766049],"dir":"rtl"},{"str":"کربنات","boundary":[0.5122404393182275,0.8918655534491897,0.5677447735241511,0.9090031267766049],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.14939931148694174,0.8867606750496275,0.510472547465632,0.9038982483770427],"dir":"ltr"},{"str":"پنج","boundary":[0.48832412340207154,0.9486647715139499,0.5117816372989581,0.9644312247151613],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.32064,0.8468,0.96443],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/c818333ffb628f795d937221c2ba045c.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/cc40dc3c2f1db9f4c9153282e7935717.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11739,0.1555,0.03454]},"elements":[{"words":[{"str":"7-2-2","boundary":[0.7458012633349713,0.12249577263312518,0.7974187254537096,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"کسر","boundary":[0.7009890394623048,0.12249577263312518,0.7345291848911232,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"جرمی","boundary":[0.6511867789781328,0.12249577263312518,0.6960978727566298,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.636493356693392,0.12249577263312518,0.6462552517052852,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"کسر","boundary":[0.598145043423219,0.12249577263312518,0.6315133796438274,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5408753530068187,0.12249577263312518,0.5931651120272482,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1493993114869417,0.11739089423356298,0.5353724327134556,0.13452846756097805],"dir":"ltr"},{"str":"8-2-2","boundary":[0.745801362942813,0.148204274999445,0.7974188250615513,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"کسر","boundary":[0.7009317697262348,0.148204274999445,0.7344719151550532,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"مولی","boundary":[0.6589006845717005,0.148204274999445,0.6960762921029092,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754399,0.1430993965998828,0.6536468876406177,0.16023696992729788],"dir":"ltr"},{"str":"3-2","boundary":[0.8135290508168932,0.17391277736576483,0.8445045080651858,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"الکتروخنثایی","boundary":[0.7064594861466773,0.17391277736576483,0.8019779940504278,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.16880789896620263,0.7034715580215127,0.1859454722936177],"dir":"ltr"},{"str":"4-2","boundary":[0.8135290508168932,0.19962127973208466,0.8445045080651858,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"تعادل","boundary":[0.7614907806374666,0.19962127973208466,0.8020775935914192,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.6979936496722193,0.19962127973208466,0.7566054685466378,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.19451640133252243,0.6972465867095569,0.21165397465993752],"dir":"ltr"},{"str":"1-4-2","boundary":[0.745801362942813,0.225158392082629,0.7974188250615513,0.24229596541004406],"dir":"ltr"},{"str":"برهمکنش","boundary":[0.6591522522689116,0.225158392082629,0.7342975786053777,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"الکترواستات","boundary":[0.5762331070521934,0.225158392082629,0.6542700121704967,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"کیی","boundary":[0.5710041685030912,0.225158392082629,0.5710315583768639,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.14939931148694183,0.22005351368306678,0.5415974040254116,0.23719108701048186],"dir":"ltr"},{"str":"2-4-2","boundary":[0.7458013629428132,0.25086689444894883,0.7974188250615515,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"قدرت","boundary":[0.6882826280203403,0.25086689444894883,0.7343723156140619,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"یونی","boundary":[0.6484428987806841,0.25086689444894883,0.6832529383571415,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24902375236348398,0.2457620160493866,0.6474219163286618,0.2628995893768017],"dir":"ltr"},{"str":"5-2","boundary":[0.8135290508168932,0.2765753968152686,0.8445045080651858,0.2937129701426837],"dir":"ltr"},{"str":"پذیريتعادل","boundary":[0.7081368589609881,0.2765753968152687,0.7293176223074467,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.12674039931011524,0.2765753968152687,0.14730770452481756,0.29371297014268377],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.14939929488563472,0.2714705184157065,0.6785467562871343,0.2886080917431216],"dir":"ltr"},{"str":"1-5-2","boundary":[0.745801362942813,0.30228389918158854,0.7974188250615513,0.3194214725090036],"dir":"ltr"},{"str":"نواع","boundary":[0.6995302871384634,0.30228389918158854,0.729942626028474,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6676157481666072,0.30228389918158854,0.69464932992081,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037045,0.29717902078202635,0.6162970597688824,0.3143165941094414],"dir":"ltr"},{"str":"2-5-2","boundary":[0.7458013629428131,0.3279924015479084,0.7974188250615514,0.34512997487532343],"dir":"ltr"},{"str":"حاصلضرب","boundary":[0.6414709309112934,0.3279924015479084,0.7343973026561712,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"حلپذیري","boundary":[0.5610443015608232,0.3279924015479084,0.6366154532879679,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.3228875231483461,0.5602723179612792,0.34002509647576123],"dir":"ltr"},{"str":"3-5-2","boundary":[0.7458013629428131,0.35370090391422815,0.7974188250615514,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6885341168613435,0.35370090391422815,0.7343499057173389,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6511817990010833,0.35370090391422815,0.6836588143293818,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6327559295712878,0.35370090391422815,0.6462018676051126,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6006350776015954,0.35370090391422815,0.6279004519479623,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.14939931148694174,0.34859602551466595,0.5478223753373673,0.36573359884208106],"dir":"ltr"},{"str":"4-5-2","boundary":[0.7458013629428131,0.379409406280548,0.7974188250615514,0.3965469796079631],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.7174155186622544,0.379409406280548,0.72227099628558,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"انحلال","boundary":[0.5266942906418945,0.379409406280548,0.5755658274804926,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"کان","boundary":[0.5005374932517503,0.379409406280548,0.5218226808127846,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.26769866629935174,0.3743045278809858,0.4668977482819407,0.3914421012084009],"dir":"ltr"},{"str":"6-2","boundary":[0.8135290508168933,0.4051179086468678,0.844504508065186,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"ینتیک","boundary":[0.7443073698279434,0.4051179086468678,0.7907456558151345,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیای","boundary":[0.6960014928393241,0.4051179086468678,0.7392774934000416,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.4000130302473056,0.6785467728884412,0.4171506035747207],"dir":"ltr"},{"str":"1-6-2","boundary":[0.745801362942813,0.43082641101318764,0.7974188250615513,0.44796398434060275],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6962406313455448,0.43082641101318764,0.7343623556599629,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.6549018418571081,0.43082641101318764,0.6912606542959802,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6404599084133704,0.43082641101318764,0.6499218648075433,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.6011155997332843,0.43082641101318764,0.6353554319375666,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"آهنگ","boundary":[0.5470778687684574,0.43082641101318764,0.5961988896212808,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.48831167242186596,0.43082641101318764,0.5421912969534555,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.14939931148694166,0.42572153261362544,0.4855726622178083,0.44285910594104055],"dir":"ltr"},{"str":"2-6-2","boundary":[0.745801362942813,0.45653491337950747,0.7974188250615513,0.4736724867069226],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7154085630093194,0.45653491337950747,0.734232876256674,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"دما","boundary":[0.6882925879744395,0.45653491337950747,0.7105530853859938,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6698641829025253,0.45653491337950747,0.6834034192818907,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.6303927664715869,0.45653491337950747,0.6647597064267214,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"آهنگ","boundary":[0.5763264074525261,0.45653491337950747,0.6255209436760639,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.5177183974714417,0.45653491337950747,0.5713278670113128,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.14939931148694166,0.4514300349799452,0.5166975187775878,0.4685676083073604],"dir":"ltr"},{"str":"7-2","boundary":[0.8135290508168932,0.4820720257300518,0.8445045080651858,0.4992095990574669],"dir":"ltr"},{"str":"ازن","boundary":[0.7672152891579016,0.4820720257300518,0.7842717105526608,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.7216484742524241,0.4820720257300518,0.7531966288614166,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.14939931148694166,0.4769671473304896,0.7159215006454246,0.49410472065790473],"dir":"ltr"},{"str":"8-2","boundary":[0.8135290508168932,0.5077805280963716,0.8445045080651858,0.5249181014237867],"dir":"ltr"},{"str":"رآکتورها","boundary":[0.7318574106027248,0.5077805280963716,0.8021498032586378,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1493993114869417,0.5026756496968094,0.7283714432693364,0.5198132230242245],"dir":"ltr"},{"str":"1-8-2","boundary":[0.745801362942813,0.5334890304626915,0.7974188250615513,0.5506266037901065],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7002121630425727,0.5334890304626915,0.7344495052583302,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"ماند","boundary":[0.6663732189907804,0.5334890304626915,0.6953566854192472,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولیکی","boundary":[0.5784742004826661,0.5334890304626915,0.6612687425149766,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1743240966200131,0.5283841520631293,0.5727222605851909,0.5455217253905443],"dir":"ltr"},{"str":"2-8-2","boundary":[0.745801362942813,0.5591975328290113,0.7974188250615513,0.5763351061564264],"dir":"ltr"},{"str":"ردیاب","boundary":[0.6344988385321008,0.5591975328290113,0.6678646847641845,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.4793452009173277,0.5591975328290113,0.5170436271825326,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.554092654429449,0.4731227195938965,0.5712302277568642],"dir":"ltr"},{"str":"3-8-2","boundary":[0.745801362942813,0.584906035195331,0.7974188250615513,0.6020436085227462],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.686788634905471,0.584906035195331,0.6958770930209267,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"کارای","boundary":[0.6457038906517897,0.584906035195331,0.681958123572621,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"رآکتورها","boundary":[0.5553147508084374,0.584906035195331,0.6256096168515684,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.15562428279889767,0.5798011567957688,0.5540473466493233,0.596938730123184],"dir":"ltr"},{"str":"4-8-2","boundary":[0.7458013629428131,0.6106145375616508,0.7974188250615514,0.627752110889066],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.68851668694167,0.6106145375616508,0.7343324757976655,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6511643690814097,0.6106145375616508,0.6836413844097083,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6327359640094955,0.6106145375616508,0.646275200388861,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.572722260585191,0.6106145375616508,0.6278699880561734,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5221256750851431,0.6106145375616508,0.5678916641706429,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"غیرایدئال","boundary":[0.44872830201660374,0.6106145375616508,0.5172701974618175,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42535385194568526,0.6106145375616508,0.4438638220125172,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"رآکتورها","boundary":[0.3503662853221261,0.6106145375616508,0.4204893719415987,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.1493993114869417,0.6055096591620887,0.3485983934695306,0.6226472324895038],"dir":"ltr"},{"str":"5-8-2","boundary":[0.745801362942813,0.6363230399279707,0.7974188250615513,0.6534606132553858],"dir":"ltr"},{"str":"رآکتور","boundary":[0.6793087093770247,0.6363230399279707,0.7343872555452106,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6287594523354181,0.6363230399279707,0.67432873232746,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"نهرگونه","boundary":[0.5656502102127164,0.6363230399279707,0.6237744003825548,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.551064340396634,0.6363230399279707,0.5607631919753693,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنش","boundary":[0.48731565418515593,0.6363230399279707,0.5462217249656881,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"طولی","boundary":[0.441997863034117,0.6363230399279707,0.48239772668886155,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.23657380973957215,0.6312181615284085,0.43577289172216105,0.6483557348558237],"dir":"ltr"},{"str":"6-8-2","boundary":[0.745801362942813,0.6620315422942905,0.7974188250615513,0.6791691156217057],"dir":"ltr"},{"str":"رآکتورهاي","boundary":[0.6482012827369188,0.6620315422942905,0.734407175453409,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاط","boundary":[0.589930571279962,0.6620315422942905,0.643318059527174,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5458552844027894,0.6620315422942905,0.5849505942303972,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"سري","boundary":[0.5040235643433071,0.6620315422942905,0.541024793821573,0.6791691156217057],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.14939931148694174,0.6569266638947283,0.4980226048417202,0.6740642372221435],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.15139130230676764,0.6877400446606103,0.7476539144052511,0.7048776179880255],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.7893675310006261,0.7247398846223266,0.8168726702439177,0.7432485780759455],"dir":"rtl"},{"str":"ذات","boundary":[0.7597539645638172,0.7247398846223266,0.7829999667233277,0.7432486066409479],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7052115331163568,0.7247398846223266,0.7268865190334162,0.7432485780759455],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22411827870071144,0.7247398846223266,0.7024470311904587,0.7432485780759455],"dir":"ltr"},{"str":"1-3","boundary":[0.8135289927123188,0.7526968606395117,0.8445044499606115,0.7698344339669269],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7517798253908153,0.7526968606395117,0.8023016925586495,0.7698344339669269],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.6820576401070776,0.7526968606395117,0.7468969854074025,0.7698344339669269],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.7475919822399495,0.6785467728884412,0.7647295555673647],"dir":"ltr"},{"str":"2-3","boundary":[0.8135290508168932,0.7784053630058315,0.8445045080651858,0.7955429363332467],"dir":"ltr"},{"str":"کنندگ","boundary":[0.7288694409742928,0.7784053630058315,0.7749616185565392,0.7955429363332467],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.7733004846062693,0.7096965293334687,0.7904380579336845],"dir":"ltr"},{"str":"3-3","boundary":[0.8135290508168932,0.8041138653721513,0.8445045080651858,0.8212514386995665],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7273779378479481,0.8041138653721513,0.8021273933619147,0.8212514386995665],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.6671177089583833,0.8041138653721513,0.7224792363882132,0.8212514386995665],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26769866629935174,0.7990089869725892,0.6660968302645296,0.8161465603000042],"dir":"ltr"},{"str":"4-3","boundary":[0.8135290508168933,0.8298223677384712,0.844504508065186,0.8469599410658862],"dir":"ltr"},{"str":"فشار","boundary":[0.7692072550757671,0.8298223677384712,0.8021747031438856,0.8469599410658862],"dir":"rtl"},{"str":"بخار","boundary":[0.7313593713945009,0.8298223677384712,0.7642023200363802,0.8469599410658862],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1493993114869417,0.824717489338909,0.7283714432693364,0.841855062666324],"dir":"ltr"},{"str":"5-3","boundary":[0.8135290508168932,0.855530870104791,0.8445045080651858,0.8726684434322061],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.708949532776034,0.855530870104791,0.7399249152551182,0.8726684434322061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6942585631268775,0.855530870104791,0.7038699188325374,0.8726684434322061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6574142402786135,0.855530870104791,0.6670255959842735,0.8726684434322061],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.6014550014818688,0.855530870104791,0.652543320157648,0.8726684434322061],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.5605462166990052,0.855530870104791,0.5966535402968742,0.8726684434322061],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.8504259917052288,0.5602723179612792,0.8675635650326439],"dir":"ltr"},{"str":"1-5-3","boundary":[0.745801362942813,0.8812393724711108,0.7974188250615513,0.8983769457985259],"dir":"ltr"},{"str":"وابط","boundary":[0.6902746188401663,0.8812393724711108,0.7249626489789093,0.8983769457985259],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6818086205029656,0.8812393724711108,0.6854440037491478,0.8983769457985259],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5582979723090973,0.8812393724711108,0.5678701115564837,0.8983769457985259],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.5050194725963585,0.8812393724711108,0.5534623061089928,0.8983769457985259],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4255639387705534,0.8812393724711108,0.4536534993186232,0.8983769457985259],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.22412386711566024,0.8761344940715486,0.4233229490982492,0.8932720673989637],"dir":"ltr"},{"str":"6-3","boundary":[0.8135290508168931,0.9069478748374307,0.8445045080651857,0.9240854481648457],"dir":"ltr"},{"str":"کشش","boundary":[0.7549919105877847,0.9069478748374307,0.802102493476667,0.9240854481648457],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.6982425821194699,0.9069478748374307,0.7501364329644591,0.9240854481648457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6834519921776883,0.9069478748374307,0.6930633478833482,0.9240854481648457],"dir":"rtl"},{"str":"مویینگی","boundary":[0.6168198992545123,0.9069478748374307,0.6785965145543627,0.9240854481648457],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037045,0.9018429964378685,0.6162970597688824,0.9189805697652835],"dir":"ltr"},{"str":"شش","boundary":[0.48358216759077044,0.9496896838082873,0.5163631269525328,0.9654561370094986],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.11739,0.8445,0.96546],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/a1daf8917629cc3a6667c288c2fb0e98.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/0f149f178bab1a1e448499f044b8890f.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11739,0.1555,0.03454]},"elements":[{"words":[{"str":"82","boundary":[0.1267403993101152,0.12249577263312518,0.147233004869074,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.14939929488563466,0.11739089423356298,0.7283714266680295,0.13452846756097805],"dir":"ltr"},{"str":"7-3","boundary":[0.8135289927123188,0.12249577263312518,0.8445044499606115,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"8-3","boundary":[0.8135290508168932,0.148204274999445,0.8445045080651858,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"کمپذیر","boundary":[0.726877450154467,0.148204274999445,0.783101353691112,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.14939931148694163,0.1430993965998828,0.7096965293334687,0.16023696992729788],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.15139130230676764,0.17391277736576483,0.7476539144052511,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"دوم","boundary":[0.7687382515533827,0.21129411409579885,0.8045549863085578,0.23134534625639955],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2848937438848438,0.21129411409579885,0.4602611527522961,0.23134531769139682],"dir":"ltr"},{"str":"ارامترها","boundary":[0.7704569973119434,0.2525466799596572,0.8402042059531495,0.2710554019782787],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک","boundary":[0.6392184618502724,0.2525466799596572,0.6870298234655825,0.271055373413276],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.557186072873193,0.2525466799596572,0.5868811695527774,0.271055373413276],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5194413064227503,0.2525466799596572,0.5507986902870644,0.271055373413276],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19921624773396565,0.2525466799596572,0.518155866811292,0.271055373413276],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7724467301465091,0.28068875719388,0.8036487763505569,0.29782633052129504],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.729865436384206,0.28068875719388,0.7674667530969445,0.29782633052129504],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1493993114869418,0.2755838787943177,0.7283714432693366,0.29272145212173284],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.6660139868291127,0.30639725956019975,0.7358165089584358,0.32353483288761486],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6300562927381845,0.30639725956019975,0.6611841788455521,0.32353483288761486],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.5874380927666548,0.30639725956019975,0.6252189533933369,0.32353483288761486],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18677403924392505,0.30129238116063756,0.5851722032091029,0.31842995448805267],"dir":"ltr"},{"str":"کل","boundary":[0.7099505081629967,0.3321057619265196,0.7360206880174679,0.3492433352539347],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6738895403115838,0.3321057619265196,0.7050682046964483,0.3492433352539347],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.6310128919503462,0.3321057619265196,0.6690228660214551,0.3492433352539347],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761633,0.3270008835269574,0.6287470023927941,0.34413845685437244],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7047684809669832,0.3578142642928394,0.735848878809258,0.3749518376202545],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.6618937296346971,0.3578142642928394,0.6999020219973697,0.3749518376202545],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.6078559986698702,0.3578142642928394,0.6570232677480827,0.3749518376202545],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20544895317979267,0.3527093858932772,0.6038471171449705,0.36984695922069233],"dir":"ltr"},{"str":"4-1-4","boundary":[0.745801362942813,0.38352276665915924,0.7974188250615513,0.40066033998657435],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7032250491575592,0.38352276665915924,0.734427095361607,0.40066033998657435],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.6603450439291437,0.38352276665915913,0.6982450721079946,0.40066033998657435],"dir":"rtl"},{"str":"معلق","boundary":[0.6210530250080781,0.38352276665915913,0.6554895663058182,0.40066033998657424],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037044,0.37841788825959705,0.6162970597688823,0.39555546158701216],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7047659909784584,0.40923126902547907,0.735846388820733,0.4263688423528942],"dir":"rtl"},{"str":"جامدپذیرنشینته","boundary":[0.6076069998173919,0.40923126902547907,0.699899532008845,0.4263688423528942],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1743240966200131,0.4041263906259169,0.5727222605851909,0.421263963953332],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7047709709555079,0.43493977139179885,0.7358513687977827,0.452077344719214],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.6618962196232218,0.43493977139179885,0.6999045119858944,0.452077344719214],"dir":"rtl"},{"str":"فرّار","boundary":[0.628278884550135,0.43493977139179885,0.6569137525851322,0.452077344719214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6138344611178725,0.43493977139179885,0.6232964175120456,0.452077344719214],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.5744901524377864,0.43493977139179885,0.6087299846420687,0.452077344719214],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17432409662001322,0.42983489299223665,0.572722260585191,0.44697246631965176],"dir":"ltr"},{"str":"ذبا","boundary":[0.768958256223289,0.46047688374234325,0.790695856044639,0.47761445706975836],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7341058868419104,0.46047688374234325,0.7437172425475702,0.47761445706975836],"dir":"rtl"},{"str":"تراگسیلندگی","boundary":[0.6310128919503462,0.46047688374234325,0.7292146107854324,0.47761445706975836],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761647,0.455372005342781,0.6287470023927942,0.47250957867019616],"dir":"ltr"},{"str":"زلالی","boundary":[0.7622427571719511,0.486185386108663,0.8036014665685862,0.5033229594360782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7477040664876988,0.486185386108663,0.7572602901338616,0.5033229594360782],"dir":"rtl"},{"str":"کدورت","boundary":[0.68131066015095,0.486185386108663,0.7428764405524612,0.5033229594360782],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2801486089232638,0.4810805077091008,0.6785467728884416,0.49821808103651594],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.6524252876890179,0.5118938884749828,0.735669599635474,0.529031461802398],"dir":"rtl"},{"str":"زلالی","boundary":[0.6060980667713741,0.5118938884749828,0.6475579341982094,0.529031461802398],"dir":"rtl"},{"str":")دیسک","boundary":[0.5418513828549396,0.5118938884749828,0.6012009446180087,0.529031461802398],"dir":"rtl"},{"str":"سِکی","boundary":[0.4972756082842858,0.5118938884749828,0.5368689158168501,0.529031461802398],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.16184925411085382,0.5067890100754207,0.4855726622178087,0.5239265834028358],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49005464156241696,0.5118938884749828,0.49715110885804664,0.529031461802398],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.6524317732405243,0.5376023908413027,0.735669599635474,0.5547399641687178],"dir":"rtl"},{"str":"کدورت","boundary":[0.5856951007993074,0.5376023908413027,0.6475762956171988,0.5547399641687178],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18677403924392527,0.5324975124417405,0.5851722032091031,0.5496350857691555],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظاتی","boundary":[0.6631461938626627,0.5633108932076225,0.7358339388781093,0.5804484665350376],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6397704103270802,0.5633108932076225,0.6582814363499214,0.5804484665350376],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5986819199502341,0.5633108932076225,0.6349056528143389,0.5804484665350376],"dir":"rtl"},{"str":"کدورت","boundary":[0.5321628375050114,0.5633108932076225,0.5938171624374927,0.5804484665350376],"dir":"rtl"},{"str":"آبها","boundary":[0.48382967025046103,0.5633108932076225,0.527246989822426,0.5804484665350376],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2801486089232638,0.5582060148080603,0.4793476909058528,0.5753435881354754],"dir":"ltr"},{"str":"رسانندگی","boundary":[0.7288744209513428,0.5890193955739423,0.8037508658800732,0.6061569689013574],"dir":"rtl"},{"str":"الکتریکی","boundary":[0.6541697852308224,0.5890193955739423,0.7237176547165185,0.6061569689013574],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754402,0.5839145171743801,0.6536468876406181,0.6010520905017952],"dir":"ltr"},{"str":"رنگ","boundary":[0.7649742745836375,0.6147278979402622,0.803593996603012,0.6318654712676772],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16184925411085382,0.6096230195407,0.7594962998291163,0.626760592868115],"dir":"ltr"},{"str":"بو","boundary":[0.7893811421035541,0.640436400306582,0.8034744771538224,0.657573973633997],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7748289267989779,0.640436400306582,0.7844970078791267,0.657573973633997],"dir":"rtl"},{"str":"طعم","boundary":[0.7388293950734227,0.640436400306582,0.7699447925745503,0.657573973633997],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16184925411085385,0.6353315219070198,0.7345964145812927,0.6524690952344349],"dir":"ltr"},{"str":"بو","boundary":[0.7216484742524244,0.6661449026729018,0.7357418093026925,0.6832824760003169],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16184925411085382,0.6610400242733395,0.7159215006454249,0.6781775976007547],"dir":"ltr"},{"str":"طعم","boundary":[0.7029736267217841,0.6918534050392215,0.734372315614062,0.7089909783666366],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.6867485266396594,0.697246586709557,0.7038860999670744],"dir":"ltr"},{"str":"دما","boundary":[0.7796652317818135,0.7173905173897659,0.8021498032586378,0.734528090717181],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.180549067931969,0.7122856389902037,0.7781712137649837,0.7294232123176188],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7154060730207947,0.7430990197560857,0.7342303862681493,0.7602365930835009],"dir":"rtl"},{"str":"دما","boundary":[0.6882900979859148,0.7430990197560857,0.7105505953974691,0.7602365930835009],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6699217739274373,0.7430990197560857,0.6834168691540738,0.7602365930835009],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6150769653917391,0.7430990197560857,0.6650485450955962,0.7602365930835009],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5819600599075593,0.7430990197560857,0.6101611177091536,0.7602365930835009],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18054906793196912,0.7379941413565235,0.5789472318971469,0.7551317146839387],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16085325870094064,0.7688075221224056,0.7476539144052511,0.7859450954498207],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.1267404159114223,0.805133167321441,0.16700353035715307,0.8222707406488562],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.17034011498036145,0.805133167321441,0.19387050653955476,0.8222707406488562],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19872598416288037,0.805133167321441,0.6528849511520345,0.8222707406488562],"dir":"ltr"},{"str":"بع","boundary":[0.7702057404742049,0.8315362678962259,0.7852701710491382,0.848673841223641],"dir":"rtl"},{"str":"طبیع","boundary":[0.7363394065486399,0.8315362678962259,0.7652257634246401,0.848673841223641],"dir":"rtl"},{"str":"واد","boundary":[0.6850481329266481,0.8315362678962259,0.7090516223055501,0.848673841223641],"dir":"rtl"},{"str":"معدن","boundary":[0.6491898081812574,0.8315362678962259,0.6800681558770835,0.848673841223641],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5777271375200035,0.8315362678962259,0.6058664978385689,0.848673841223641],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.12674041591142224,0.8315362678962259,0.15744197442198876,0.848673841223641],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27442163531626407,0.8315362678962259,0.5773137994248898,0.848673841223641],"dir":"ltr"},{"str":"وازدگ","boundary":[0.6813106601509498,0.8572447702625458,0.7265039518757497,0.8743823435899608],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6185629493264343,0.8572447702625458,0.646766439011979,0.8743823435899608],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.12674041591142216,0.8572447702625458,0.15744197442198868,0.8743823435899608],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2129189187541397,0.8572447702625458,0.5158110828627653,0.8743823435899608],"dir":"ltr"},{"str":"بولیسم","boundary":[0.6696102040729974,0.8829532726288655,0.717495173393087,0.9000908459562806],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.6327558839176937,0.8829532726288655,0.664734632546346,0.9000908459562806],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.12674041591142216,0.8829532726288655,0.15744197442198868,0.9000908459562806],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1608532587009405,0.8829532726288655,0.6151616250015817,0.9000908459562806],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12674,0.11739,0.8445,0.90009],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هفت","boundary":[0.4823451627073445,0.9496896838082873,0.5171648766954217,0.9654561941395039],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48235,0.94969,0.51716,0.96546],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/39bb0bfe9f6a3c84caef5fc59b070b7d.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/6d67a6ff1a5c015bc395cf3a35bf3d8d.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.1225,0.1555,0.03454]},"elements":[{"words":[{"str":"دها","boundary":[0.6785716727736892,0.12249577263312518,0.7057623474643127,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6188194181444869,0.12249577263312518,0.6578400283163512,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولوژیک","boundary":[0.5264333739094869,0.12249577263312518,0.6137124516801582,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.12674041591142216,0.12249577263312518,0.15744197442198868,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20345696235996674,0.12249577263312518,0.5063491264685924,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.12674041591142202,0.148204274999445,0.15744197442198857,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.25549772252791797,0.148204274999445,0.709806088828559,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.126740415911422,0.17391277736576483,0.15744197442198854,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23184283154248544,0.17391277736576483,0.6861511978431266,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6907726165451225,0.19962127973208466,0.7032972588247778,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.12674041591142188,0.19962127973208466,0.1574419744219884,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23184283154248533,0.19962127973208466,0.6861511978431264,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"127","boundary":[0.126740415911422,0.225158392082629,0.15744197442198854,0.24229596541004406],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23657380973957193,0.225158392082629,0.6908821760402131,0.24229596541004406],"dir":"ltr"},{"str":"128","boundary":[0.12674041591142188,0.25086689444894883,0.15751667407773187,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23184283154248533,0.25086689444894883,0.6861511978431264,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"129","boundary":[0.126740415911422,0.2765753968152686,0.15751667407773198,0.2937129701426837],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23657380973957193,0.2765753968152686,0.6908821760402131,0.2937129701426837],"dir":"ltr"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.6365879786378197,0.30228389918158843,0.7030532399493492,0.31942147250900355],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.1267404159114222,0.30228389918158854,0.15744197442198873,0.3194214725090036],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16085325870094055,0.30228389918158854,0.5867757558190628,0.3194214725090036],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5886827591532339,0.2983905607357291,0.596311032715405,0.31415701393694045],"dir":"ltr"},{"str":"pH)","boundary":[0.5964026636290647,0.2983905607357291,0.6319096426722036,0.31415701393694045],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.757755797850293,0.3279924015479084,0.8035715867062885,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"کممقدار","boundary":[0.6883462141922964,0.3279924015479084,0.7527758208007281,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6738406192528357,0.3279924015479084,0.6834777270783639,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"خُردمغذ","boundary":[0.6100969883421742,0.3279924015479084,0.668972132138903,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.12674041591142213,0.3279924015479084,0.15744197442198865,0.34512997487532343],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27442163531626396,0.3279924015479084,0.5773137994248896,0.34512997487532343],"dir":"ltr"},{"str":"136","boundary":[0.12674041591142216,0.35370090391422815,0.15744197442198868,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1608532587009405,0.35370090391422815,0.5867757558190627,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"نافلزيو","boundary":[0.5116482593407023,0.379409406280548,0.519022265181664,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.12674041591142218,0.379409406280548,0.15744446441051346,0.3965469796079631],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19399500596579378,0.379409406280548,0.49688717007441946,0.3965469796079631],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.675586176532475,0.4051179086468678,0.6850506229151728,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.6354948712949543,0.4051179086468678,0.6706905673502283,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.5348769249970239,0.4051179086468678,0.560399307376043,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1267404159114222,0.4051179086468678,0.15744197442198873,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17034011498036136,0.4051179086468678,0.473232279088987,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"ونوکلیدها","boundary":[0.7014795672016869,0.43082641101318764,0.7755094160319912,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.12674041591142224,0.43082641101318764,0.15751667407773223,0.44796398434060275],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24603576613374514,0.43082641101318764,0.7003441324343863,0.44796398434060275],"dir":"ltr"},{"str":"152","boundary":[0.12674041591142224,0.45653491337950747,0.15744197442198876,0.4736724867069226],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.21764989695122625,0.45653491337950747,0.6719582632518674,0.4736724867069226],"dir":"ltr"},{"str":"153","boundary":[0.12674041591142216,0.4820720257300518,0.15744197442198868,0.4992095990574669],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22711185334539916,0.4820720257300518,0.6814202196460403,0.4992095990574669],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.6840496475282104,0.5077805280963716,0.7092981311695035,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.12674041591142216,0.5077805280963716,0.15744197442198868,0.5249181014237867],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22711185334539916,0.5077805280963716,0.6814202196460403,0.5249181014237867],"dir":"ltr"},{"str":"159","boundary":[0.12674041591142213,0.5334890304626915,0.15751667407773212,0.5506266037901065],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23184283154248556,0.5334890304626915,0.6861511978431266,0.5506266037901065],"dir":"ltr"},{"str":"165","boundary":[0.12674041591142213,0.5591975328290113,0.15751667407773212,0.5763351061564264],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23184283154248556,0.5591975328290113,0.6861511978431266,0.5763351061564264],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6947117783913285,0.584906035195331,0.7357467892797418,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.6457098453871454,0.584906035195331,0.6898563007680028,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"سدیم","boundary":[0.5998880353905666,0.584906035195331,0.6408390661048992,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.12674041591142216,0.584906035195331,0.15751667407773215,0.6020436085227462],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1608532587009405,0.584906035195331,0.5962377122132356,0.6020436085227462],"dir":"ltr"},{"str":"168","boundary":[0.12674041591142202,0.6106145375616508,0.157516674077732,0.627752110889066],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1608532587009404,0.6106145375616508,0.7476539144052509,0.627752110889066],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.6720520878194726,0.6469401827606864,0.6826552539543321,0.6640777560881016],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5458198690541912,0.6469401827606864,0.5588555144906778,0.6640777560881016],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5114934427607926,0.6469401827606864,0.5398818019318362,0.6640777560881016],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1267404159114221,0.6469401827606864,0.14011165428950337,0.6640777560881016],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.17034011498036125,0.6469401827606864,0.19387050653955457,0.6640777560881016],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20818794055705317,0.6469401827606864,0.5109307053541918,0.6640777560881016],"dir":"ltr"},{"str":"1-6","boundary":[0.813529050816893,0.6733432833354712,0.8445045080651856,0.6904808566628864],"dir":"ltr"},{"str":"کربن","boundary":[0.7624843317124489,0.6733432833354712,0.8021996030291334,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16184925411085346,0.668238404935909,0.7594962998291159,0.6853759782633242],"dir":"ltr"},{"str":"1-1-6","boundary":[0.745801362942813,0.699051785701791,0.7974188250615513,0.7161893590292062],"dir":"ltr"},{"str":"چرخۀ","boundary":[0.6897791111237346,0.699051785701791,0.7343499057173388,0.7161893590292062],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.6454548710476778,0.699051785701791,0.6847991340741698,0.7161893590292062],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24279878105152805,0.6939469073022289,0.6411969450167059,0.711084480629644],"dir":"ltr"},{"str":"2-1-6","boundary":[0.745801362942813,0.7247602880681109,0.7974188250615513,0.741897861395526],"dir":"ltr"},{"str":"بندیوکس","boundary":[0.6459528230990403,0.7247602880681109,0.7128090191397735,0.741897861395526],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22412386711566043,0.7196554096685487,0.6225220310808383,0.7367929829959639],"dir":"ltr"},{"str":"3-1-6","boundary":[0.7458013629428131,0.7504687904344307,0.7974188250615514,0.7676063637618459],"dir":"ltr"},{"str":"بنات","boundary":[0.6788206716261674,0.7504687904344307,0.7128090149894466,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.664154705620427,0.7504687904344307,0.673766061326087,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6556638447509192,0.7504687904344307,0.6592992279971014,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.6193099458838689,0.7504687904344307,0.6406989473117494,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.180549067931969,0.7453639120348685,0.5789472318971468,0.7625014853622837],"dir":"ltr"},{"str":"4-1-6","boundary":[0.745801362942813,0.776005902784975,0.7974188250615513,0.7931434761123902],"dir":"ltr"},{"str":"کربن","boundary":[0.6638807404774733,0.776005902784975,0.7035709071462007,0.7931434761123902],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2116739244917486,0.7709010243854129,0.6100720884569264,0.788038597712828],"dir":"ltr"},{"str":"5-1-6","boundary":[0.745801362942813,0.8017144051512949,0.7974188250615513,0.81885197847871],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7154334628945672,0.8017144051512949,0.7342577761419219,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"نوسانات","boundary":[0.6499569421986827,0.8017144051512949,0.7105544214358859,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.5986455311167002,0.8017144051512949,0.6450910097167065,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"کربندیوکسید","boundary":[0.4880651407311155,0.8017144051512949,0.5936655540671354,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4696367356592012,0.8017144051512949,0.4831759720385668,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.43601019013816716,0.7978224949555669,0.4639273656630491,0.8135889481567782],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.4021579449545942,0.8017144051512949,0.43024511719714426,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.19922398186783677,0.7966095267517327,0.3984230638504257,0.8137471000791479],"dir":"ltr"},{"str":"6-1-6","boundary":[0.745801362942813,0.8274229075176147,0.7974188250615513,0.8445604808450299],"dir":"ltr"},{"str":"توزیع","boundary":[0.69252058848952,0.8274229075176147,0.7342527961648724,0.8445604808450299],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.651184288989608,0.8274229075176147,0.6876383483911052,0.8445604808450299],"dir":"rtl"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.5799482072841095,0.8274229075176147,0.6462848671325995,0.8445604808450299],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.535711137196096,0.8274229075176147,0.5750927296607838,0.8445604808450299],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.4848256656603736,0.8274229075176147,0.5308660849746771,0.8445604808450299],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2801486089232635,0.8223180291180525,0.47934769090585244,0.8394556024454677],"dir":"ltr"},{"str":"7-1-6","boundary":[0.745801362942813,0.8531314098839345,0.7974188250615513,0.8702689832113496],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6472196344965949,0.8531314098839345,0.7343973026561712,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6042645821474554,0.8531314098839345,0.642352560000324,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.5411267961942277,0.8531314098839345,0.599195818580677,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"جرمگذاري","boundary":[0.4512075303030374,0.8531314098839345,0.536146819144663,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.43503336513030083,0.8531314098839345,0.4463327819124909,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"انحلال","boundary":[0.38108011238542405,0.8531314098839345,0.43005338808073607,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیمکربنات","boundary":[0.2741726364637859,0.8531314098839345,0.3762374969544781,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"2-6","boundary":[0.8135290508168933,0.8788399122502544,0.844504508065186,0.8959774855776694],"dir":"ltr"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.7472953809596427,0.8788399122502544,0.8019008293081199,0.8959774855776694],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.1267404408133826,0.8788399122502544,0.15744199932394912,0.8959774855776694],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16184927901281387,0.8737350338506922,0.7470463821071646,0.8908726071781072],"dir":"ltr"},{"str":"1-2-6","boundary":[0.745801362942813,0.9045484146165742,0.7974188250615513,0.9216859879439893],"dir":"ltr"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.6795564465385246,0.9045484146165742,0.7342552861533972,0.9216859879439893],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.6100969924925009,0.9045484146165742,0.6746862467673032,0.9216859879439893],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20544895317979278,0.899443536217012,0.6038471171449706,0.9165811095444271],"dir":"ltr"},{"str":"هشت","boundary":[0.4793442689614592,0.9496896838082873,0.5198221731915533,0.9654561941395039],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.1225,0.8445,0.96546],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/32512f5e5990f5feaa9ef98e39724702.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/fa652d30e05f2c4b80c4b535c916a3a9.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11739,0.1555,0.03506]},"elements":[{"words":[{"str":"2-2-6","boundary":[0.7458012633349713,0.12249577263312518,0.7974187254537096,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"آمونیاك","boundary":[0.6681187009466528,0.12249577263312518,0.7343050859238928,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6536742775143903,0.12249577263312518,0.6631387238970882,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"آمونیوم","boundary":[0.5934141316313601,0.12249577263312518,0.6488043800208104,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19299901055588084,0.11739089423356298,0.5913971745210587,0.13452846756097805],"dir":"ltr"},{"str":"3-2-6","boundary":[0.745801362942813,0.148204274999445,0.7974188250615513,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"نیتریت","boundary":[0.6850474655719486,0.148204274999445,0.7342776960501202,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.670506560593175,0.148204274999445,0.6801671274121194,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"نیترات","boundary":[0.6185630364832957,0.148204274999445,0.6654494332480861,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037045,0.1430993965998828,0.6162970597688824,0.16023696992729788],"dir":"ltr"},{"str":"4-2-6","boundary":[0.7458013629428131,0.17391277736576483,0.7974188250615514,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.6795676681836021,0.17391277736576483,0.7341731165320794,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.6464507419477886,0.17391277736576483,0.6744382918225506,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24279878105152805,0.16880789896620263,0.6411969450167059,0.1859454722936177],"dir":"ltr"},{"str":"5-2-6","boundary":[0.745801362942813,0.19962127973208466,0.7974188250615513,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.6795676681836021,0.19962127973208466,0.7341731165320794,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6486917108684591,0.19962127973208466,0.6747618907229305,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24902375236348398,0.19451640133252243,0.6474219163286618,0.21165397465993752],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.6898361058917467,0.225158392082629,0.7343548856943884,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.675253892910444,0.225158392082629,0.6849419036002594,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیلات","boundary":[0.6083539963748267,0.225158392082629,0.6702351911927179,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.5488433577893896,0.225158392082629,0.6033703683156948,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.22005351368306678,0.5478223753373673,0.23719108701048186],"dir":"ltr"},{"str":"3-6","boundary":[0.8135290508168932,0.25086689444894883,0.8445045080651858,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"فسفر","boundary":[0.7664682303455659,0.25086689444894883,0.8020751036028944,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1680991253080573,0.2457620160493866,0.7657212711410719,0.2628995893768017],"dir":"ltr"},{"str":"1-3-6","boundary":[0.7458013629428131,0.2765753968152686,0.7974188250615514,0.2937129701426837],"dir":"ltr"},{"str":"فسفریک","boundary":[0.6681211909351776,0.2765753968152687,0.7343573756829131,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدها","boundary":[0.6150794553802638,0.2765753968152687,0.6632367890799161,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6004460859181191,0.2765753968152687,0.6098977892601916,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"فسفاتها","boundary":[0.5296703589917039,0.2765753968152687,0.595569372134562,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.2714705184157065,0.5291474614014996,0.2886080917431216],"dir":"ltr"},{"str":"2-3-6","boundary":[0.745801362942813,0.30228389918158854,0.7974188250615513,0.3194214725090036],"dir":"ltr"},{"str":"دازهگیري","boundary":[0.650658901410879,0.30228389918158854,0.7262051532527758,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2116739244917486,0.29717902078202635,0.6100720884569264,0.3143165941094414],"dir":"ltr"},{"str":"3-3-6","boundary":[0.745801362942813,0.3279924015479084,0.7974188250615513,0.34512997487532343],"dir":"ltr"},{"str":"چرخۀ","boundary":[0.6897516838970214,0.3279924015479084,0.7343474157288141,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"فسفر","boundary":[0.649438769680795,0.3279924015479084,0.6848962062736957,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2490237523634841,0.3228875231483461,0.6474219163286619,0.34002509647576123],"dir":"ltr"},{"str":"4-6","boundary":[0.8135290508168933,0.35370090391422815,0.844504508065186,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"گوگرد","boundary":[0.7485402714638656,0.35370090391422815,0.8020501248614385,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.12674033705521423,0.35370090391422815,0.15751659522152422,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1618491752546455,0.34859602551466595,0.7470462783489962,0.36573359884208106],"dir":"ltr"},{"str":"1-4-6","boundary":[0.745801362942813,0.379409406280548,0.7974188250615513,0.3965469796079631],"dir":"ltr"},{"str":"سولفات","boundary":[0.6753347333450661,0.379409406280548,0.7344470152698054,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27392363761130767,0.3743045278809858,0.6723218015764855,0.3914421012084009],"dir":"ltr"},{"str":"2-4-6","boundary":[0.7458013629428131,0.4051179086468678,0.7974188250615514,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"سولفید","boundary":[0.6830537185235253,0.4051179086468678,0.734372315614062,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2801486089232636,0.4000130302473056,0.6785467728884413,0.4171506035747207],"dir":"ltr"},{"str":"3-4-6","boundary":[0.7458013629428131,0.43082641101318764,0.7974188250615514,0.44796398434060275],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.6898385958802715,0.43082641101318764,0.7343573756829133,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6752563828989689,0.43082641101318764,0.6849443935887843,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیلات","boundary":[0.6083564863633515,0.43082641101318764,0.6702376811812427,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"گوگرد","boundary":[0.5500882482936124,0.43082641101318764,0.6034860044778666,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16184925411085363,0.42572153261362544,0.5478223753373676,0.44285910594104055],"dir":"ltr"},{"str":"5-6","boundary":[0.8135290508168934,0.45653491337950747,0.8445045080651861,0.4736724867069226],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7629823709206727,0.45653491337950747,0.7720708290361283,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.4514300349799452,0.7470463572052042,0.4685676083073604],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7768522524226235,0.492860558578543,0.7974255624513512,0.5099981319059581],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7420663801556394,0.492860558578543,0.7708257476168756,0.5099981319059581],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.12674041591142216,0.492860558578543,0.1669288307014095,0.5099981319059581],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1703401149803613,0.492860558578543,0.2648401594729015,0.5099981319059581],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.283883591710437,0.492860558578543,0.738042558699591,0.5099981319059581],"dir":"ltr"},{"str":"فشار","boundary":[0.7707037381791613,0.5190922691375524,0.8036711862472798,0.5362298424649675],"dir":"rtl"},{"str":"جوّ","boundary":[0.7423153790081177,0.5190922691375524,0.7658264429911847,0.5362298424649675],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.5139873907379902,0.7408213858932482,0.5311249640654053],"dir":"ltr"},{"str":"نون","boundary":[0.769954251633202,0.5448007715038722,0.7961489309139124,0.5619383448312872],"dir":"rtl"},{"str":"گازها","boundary":[0.7226445153159311,0.5448007715038722,0.7649245204667355,0.5619383448312872],"dir":"rtl"},{"str":"ایدئال","boundary":[0.6581512768819492,0.5448007715038722,0.701925275147623,0.5619383448312872],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.25524872367544,0.53969589310431,0.6536468876406178,0.556833466431725],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.761246761762038,0.570509273870192,0.8077846472902203,0.5876468471976071],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.7176694725898218,0.570509273870192,0.7560899955272137,0.5876468471976071],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.685533982980753,0.570509273870192,0.7128004590126903,0.5876468471976071],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6621377485101255,0.570509273870192,0.6806649694036213,0.5876468471976071],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6290208222743122,0.570509273870192,0.6572219008275402,0.5876468471976071],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761622,0.5654043954706298,0.628747002392794,0.5825419687980449],"dir":"ltr"},{"str":"قانون","boundary":[0.6965020801406469,0.5962177762365118,0.734451995246855,0.6133553495639269],"dir":"rtl"},{"str":"هِنري","boundary":[0.6516797386014653,0.5962177762365118,0.6916127562447318,0.6133553495639269],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24902375236348398,0.5911128978369496,0.6474219163286618,0.6082504711643647],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6900380699303119,0.6219262786028317,0.7358538587863075,0.6390638519302467],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6526832620815269,0.6219262786028317,0.685162442399848,0.6390638519302467],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6342730659655392,0.6219262786028317,0.647798924336469,0.6390638519302467],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.5829586034105713,0.6219262786028317,0.6293887282204813,0.6390638519302467],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.5396303130908334,0.6219262786028317,0.5779786263610065,0.6390638519302467],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.6168214002032695,0.5353724327134556,0.6339589735306845],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7644787668672055,0.6476347809691515,0.8034993770390698,0.6647723542965666],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.7326044237614664,0.6476347809691515,0.7595962259259793,0.6647723542965666],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.6425299025695892,0.7283714432693364,0.6596674758970044],"dir":"ltr"},{"str":"جذب","boundary":[0.6901999855896506,0.6733432833354712,0.7344221153845575,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.6581538332757015,0.6733432833354712,0.685344507966325,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754399,0.668238404935909,0.6536468876406177,0.6853759782633242],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6519337755355674,0.699051785701791,0.6590302428311972,0.7161893590292062],"dir":"ltr"},{"str":"واجذب","boundary":[0.5939145529196136,0.699051785701791,0.65173208646506,0.7161893590292062],"dir":"rtl"},{"str":"گاز(","boundary":[0.5548192057390652,0.699051785701791,0.5890320119783875,0.7161893590292062],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.6939469073022289,0.5540473466493233,0.711084480629644],"dir":"ltr"},{"str":"هوادهی","boundary":[0.6768286434534009,0.7247602880681109,0.7342254062910997,0.741897861395526],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27392363761130767,0.7196554096685487,0.6723218015764855,0.7367929829959639],"dir":"ltr"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.7453170211331109,0.7504687904344307,0.8036288564423587,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.6902611159072654,0.7504687904344307,0.7404387041551111,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.666871216695737,0.7504687904344307,0.6853934207671928,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"آبها","boundary":[0.6188119481789126,0.7504687904344307,0.6619553690131516,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037045,0.7453639120348685,0.6162970597688824,0.7625014853622837],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.6810616612984716,0.776005902784975,0.7358663087289314,0.7931434761123902],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2801486089232636,0.7709010243854129,0.6785467728884413,0.788038597712828],"dir":"ltr"},{"str":"2-5-7","boundary":[0.7458013629428131,0.8017144051512949,0.7974188250615514,0.81885197847871],"dir":"ltr"},{"str":"متان","boundary":[0.703969497621895,0.8017144051512949,0.7343972154993098,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.7966095267517327,0.7034715580215128,0.8137471000791479],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16085325870094064,0.8274229075176147,0.7476539144052511,0.8445604808450299],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7799263284193206,0.8637485527166502,0.7999586133568294,0.8808861260440652],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.7607412940915073,0.8637485527166502,0.7740309272456697,0.8808861260440652],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7185633784702189,0.8637485527166502,0.7390559840291777,0.8808861260440652],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6842986463806887,0.8637485527166502,0.7126870055517325,0.8808861260440652],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.12674041591142235,0.8637485527166502,0.16700353035715315,0.8808861260440652],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1703401149803615,0.8636983407979659,0.24185756538916048,0.8808359141253811],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.25101574318331005,0.8636983407979659,0.6811214210230665,0.8808359141253811],"dir":"ltr"},{"str":"یمواد","boundary":[0.6727669104560063,0.890151653291435,0.6784197834736774,0.9072892266188501],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2614736949873958,0.8850467748918728,0.6598718589525736,0.902184348219288],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12674,0.11739,0.8445,0.90729],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نه","boundary":[0.49405095174763525,0.9491693722853956,0.5068334642031652,0.9649358254866068],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49405,0.94917,0.50683,0.96494],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/970da323106c9b5e9c1af936861d9f42.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/f65dddedbbdd454b2dc7a17555549a8b.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11739,0.1555,0.045]},"elements":[{"words":[{"str":"واد","boundary":[0.7709502470431149,0.12249577263312518,0.7949537364220168,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.7527733972174313,0.12249577263312518,0.7658209370872909,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"یطبیع","boundary":[0.703720556873991,0.12249577263312518,0.7038201564149824,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.11739089423356298,0.6847717442003973,0.13452846756097805],"dir":"ltr"},{"str":"آل","boundary":[0.7218974565035953,0.148204274999445,0.7349449963734549,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754399,0.1430993965998828,0.6536468876406177,0.16023696992729788],"dir":"ltr"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7219186805193623,0.17391277736576483,0.8021547832356873,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"جانب","boundary":[0.6892785860773126,0.17391277736576483,0.7170537287933569,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"ندزدای","boundary":[0.611839980309522,0.17391277736576483,0.657008372149074,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19299901055588095,0.16880789896620263,0.5913971745210588,0.1859454722936177],"dir":"ltr"},{"str":"دازه","boundary":[0.7612392336918893,0.19962127973208466,0.793932841126856,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6669044264450745,0.19962127973208466,0.6868882344464624,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.6210529378512166,0.19962127973208466,0.6620328867753811,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.539132315385877,0.19962127973208466,0.5672193859454221,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.19451640133252243,0.5353724327134556,0.21165397465993752],"dir":"ltr"},{"str":"وا","boundary":[0.6534227886733872,0.225158392082629,0.6682133205105945,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"ينظر","boundary":[0.5991410388331319,0.225158392082629,0.5993402379151145,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.180549067931969,0.22005351368306678,0.5789472318971468,0.23719108701048186],"dir":"ltr"},{"str":"وا","boundary":[0.6519287955585179,0.25086689444894883,0.6667193273957251,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.5757351467001777,0.25086689444894883,0.6079555982108613,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.2457620160493866,0.516697518777588,0.2628995893768017],"dir":"ltr"},{"str":"وا","boundary":[0.6519287955585179,0.2765753968152687,0.6667193273957251,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"یشیمیای","boundary":[0.579221130634873,0.2765753968152687,0.5793207301758643,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.2714705184157065,0.5602723179612792,0.2886080917431216],"dir":"ltr"},{"str":"کربن","boundary":[0.6638807404774733,0.30228389918158854,0.7035729364632244,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6457038906517897,0.30228389918158854,0.6587514305216493,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.5717511650605258,0.30228389918158854,0.6110954737406119,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.5540722465345711,0.30228389918158854,0.5667711880109612,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.4845766668078954,0.30228389918158854,0.5339531392543296,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2801486089232635,0.29717902078202635,0.47934769090585244,0.3143165941094414],"dir":"ltr"},{"str":"ذبا","boundary":[0.6997365793846659,0.3279924015479084,0.721474179206016,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"فرابنفش","boundary":[0.6145864376523569,0.3279924015479084,0.6744507417651744,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.599895505356141,0.3279924015479084,0.6096557460899436,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"فلوئورسانس","boundary":[0.5050194725963586,0.3279924015479084,0.5950251550986538,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.3228875231483461,0.5042475761536761,0.34002509647576123],"dir":"ltr"},{"str":"هالوژن","boundary":[0.6524267932634744,0.35370090391422815,0.7035458753194678,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6342498189279889,0.35370090391422815,0.6472973587978486,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037044,0.34859602551466595,0.6162970597688823,0.36573359884208106],"dir":"ltr"},{"str":"آل","boundary":[0.6541697271262478,0.379409406280548,0.6672172669961074,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"مق","boundary":[0.59515705719348,0.379409406280548,0.6101467881126698,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16809912530805718,0.3743045278809858,0.5664972892732351,0.3914421012084009],"dir":"ltr"},{"str":"6-8","boundary":[0.8135290508168932,0.4051179086468678,0.8445045080651858,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7629823709206727,0.4051179086468678,0.7720708290361283,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.4000130302473056,0.7470463572052042,0.4171506035747207],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7109415235958599,0.44144355384590334,0.7196855261804,0.45858112717331845],"dir":"rtl"},{"str":"275","boundary":[0.12674041591142218,0.44144355384590334,0.16700353035715296,0.45858112717331845],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.17034011498036133,0.44144355384590334,0.24118277849894432,0.45858112717331845],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2554977225279181,0.44144355384590334,0.5582404873250567,0.45858112717331845],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.816517020445325,0.4678466544206882,0.8268006730526761,0.4849842277481033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8267398977431293,0.46395331597482875,0.8343681713053005,0.4797197691760401],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8339718566053563,0.4678466544206882,0.8442555092127074,0.4849842277481033],"dir":"ltr"},{"str":"کلیات","boundary":[0.7577035080912726,0.4678466544206882,0.8051128896031288,0.4849842277481033],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.7059614469384535,0.4678466544206882,0.752848030467947,0.4849842277481033],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754399,0.462741776021126,0.6536468876406177,0.4798793493485411],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7012304894930007,0.493555156787008,0.7103189476084563,0.5106927301144232],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.5857965384993665,0.493555156787008,0.6594784407656581,0.5106927301144232],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5488432706325281,0.493555156787008,0.5809661190627281,0.5106927301144232],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.4884502783874458,0.5478223753373673,0.5055878517148609],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.6678647677707191,0.5190922691375524,0.7343997054878345,0.5362298424649675],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26769866629935174,0.5139873907379902,0.6660968302645296,0.5311249640654053],"dir":"ltr"},{"str":"اد","boundary":[0.7031726597906973,0.5448007715038722,0.7165438981687786,0.5619383448312872],"dir":"rtl"},{"str":"مغذ","boundary":[0.6711016075915004,0.5448007715038722,0.6983171821673717,0.5619383448312872],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.25524872367544,0.53969589310431,0.6536468876406178,0.556833466431725],"dir":"ltr"},{"str":"ط","boundary":[0.6864897574262891,0.570509273870192,0.703595978591544,0.5876468471976071],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6439607534230064,0.570509273870192,0.6816342798029635,0.5876468471976071],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22412386711566043,0.5654043954706298,0.6225220310808383,0.5825419687980449],"dir":"ltr"},{"str":"وا","boundary":[0.7697052776826839,0.5962177762365118,0.7834749142247305,0.6133553495639269],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.5911128978369496,0.7408213858932482,0.6082504711643647],"dir":"ltr"},{"str":"کتر","boundary":[0.7659701911373421,0.6219262786028317,0.7925383686967699,0.6390638519302467],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.6168214002032695,0.7345964145812923,0.6339589735306845],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدِمثل","boundary":[0.6703572006304322,0.6476347809691515,0.7342029963943767,0.6647723542965666],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.5976470457182624,0.6476347809691515,0.6654819915840954,0.6647723542965666],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19299901055588084,0.6425299025695892,0.5913971745210587,0.6596674758970044],"dir":"ltr"},{"str":"باکتر","boundary":[0.6613906730964829,0.6733432833354712,0.697553343027816,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6119968495865832,0.6733432833354712,0.625442787620408,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.5570403128561117,0.6733432833354712,0.6071413719632576,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5189409984384167,0.6733432833354712,0.5520603358065469,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4858216610702865,0.6733432833354712,0.5140251507558313,0.6904808566628864],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.16184925411085346,0.668238404935909,0.4855726622178083,0.6853759782633242],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.6939469073022289,0.7221464719573806,0.711084480629644],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6899758202171925,0.7247602880681109,0.7357916090731881,0.741897861395526],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6412218449019539,0.7247602880681109,0.6851203425938669,0.741897861395526],"dir":"rtl"},{"str":"ننده","boundary":[0.5998654476375205,0.7247602880681109,0.6296209883649929,0.741897861395526],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5620426998023996,0.7247602880681109,0.5949929042765164,0.741897861395526],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5453572866978329,0.7247602880681109,0.5570602327643099,0.741897861395526],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.27392363761130767,0.7196554096685487,0.4731227195938966,0.7367929829959639],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.6855437070483075,0.7504687904344307,0.697470752082015,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6006400119250507,0.7504687904344307,0.6140859499588754,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.545857774391314,0.7504687904344307,0.5957845343017252,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5127384370231838,0.7504687904344307,0.5409410642793105,0.7676063637618459],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.16184925411085346,0.7453639120348685,0.5104725474656319,0.7625014853622837],"dir":"ltr"},{"str":"فراوان","boundary":[0.641470764898224,0.776005902784975,0.6785741627622139,0.7931434761123902],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.7709010243854129,0.5415974040254115,0.788038597712828],"dir":"ltr"},{"str":"توژنها","boundary":[0.7387546954176788,0.8017144051512949,0.7909946173146721,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7154235029404681,0.8017144051512949,0.7338992177943532,0.81885197847871],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2801486089232636,0.7966095267517327,0.6785467728884413,0.8137471000791479],"dir":"ltr"},{"str":"لودگ","boundary":[0.6725956214580034,0.8274229075176147,0.7082522571328869,0.8445604808450299],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5555637496609157,0.8274229075176147,0.583899819072939,0.8445604808450299],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.8223180291180525,0.5540473466493233,0.8394556024454677],"dir":"ltr"},{"str":"ریای","boundary":[0.5971491351701673,0.8531314098839345,0.6234683138771169,0.8702689832113496],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.180549067931969,0.8480265314843723,0.5789472318971468,0.8651641048117874],"dir":"ltr"},{"str":"یویروس","boundary":[0.604121103039558,0.8788399122502544,0.6042207025805493,0.8959774855776694],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.12674050306828366,0.8788399122502544,0.15744206157885018,0.8959774855776694],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1867741264007864,0.8737350338506922,0.5851722903659642,0.8908726071781072],"dir":"ltr"},{"str":"سای","boundary":[0.7570063154546604,0.9045484146165742,0.7795656114891886,0.9216859879439893],"dir":"rtl"},{"str":"یین","boundary":[0.6841000767334952,0.9045484146165742,0.7088001334645471,0.9216859879439893],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.6422153503233419,0.9045484146165742,0.6792295948480104,0.9216859879439893],"dir":"rtl"},{"str":"کُلیفرم","boundary":[0.4853211733768053,0.9045484146165742,0.5342768377625513,0.9216859879439893],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2801486089232635,0.899443536217012,0.47934769090585244,0.9165811095444271],"dir":"ltr"},{"str":"ده","boundary":[0.49503603179823463,0.9392356069710496,0.5095366238848842,0.9550020601722609],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.11739,0.8445,0.955],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/ca20710464709de92ca23b06d84bff24.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/93fd837144a0a9375229bc2b37a805ab.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11739,0.15542,0.03454]},"elements":[{"words":[{"str":"صاف","boundary":[0.6626357711170425,0.12249577263312518,0.689527647184692,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19299901055588084,0.11739089423356298,0.5913971745210587,0.13452846756097805],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6945150692978707,0.14837566501522065,0.734404685464884,0.1655132383426357],"dir":"rtl"},{"str":"تخمیر","boundary":[0.6451926588145801,0.14837566501522065,0.6896501881424627,0.1655132383426357],"dir":"rtl"},{"str":"چندلوله","boundary":[0.5827071187198949,0.14837566501522048,0.640327777659172,0.1655132383426357],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.14327078661565842,0.5602723179612792,0.1604083599430735],"dir":"ltr"},{"str":"299","boundary":[0.12674041591142227,0.17459833742886688,0.15744446441051355,0.19173591075628196],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16085325870094064,0.17459833742886688,0.7476539144052511,0.19173591075628196],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.8115349620069027,0.21095321935442155,0.836181664872899,0.23100442295001952],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7642517483526331,0.21095321935442155,0.8046595224367193,0.23100442295001952],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6666350460881645,0.21095321935442138,0.6803397155532123,0.23100442295001936],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5640482437216955,0.21095321935442138,0.6103409279463623,0.23100442295001936],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5237074760402001,0.21095321935442138,0.5571163902883721,0.23100442295001936],"dir":"rtl"},{"str":"301","boundary":[0.12675865659742339,0.21095321935442155,0.17377967128503338,0.23100442295001952],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1750710931774478,0.21280927280143236,0.1986014847366411,0.22994684612884744],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2176498969512262,0.21280927280143236,0.5203926617483648,0.22994684612884744],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7811666699602968,0.24914395614583112,0.8351272112808554,0.2662815294732462],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7463685497917033,0.24914395614583112,0.7752400716322507,0.2662815294732462],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.6750856888389939,0.24914395614583112,0.7404810853526447,0.2662815294732462],"dir":"rtl"},{"str":"303","boundary":[0.12674041591142213,0.24914395614583112,0.1670035303571529,0.2662815294732462],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.17034011498036128,0.24914395614583112,0.1938705065395546,0.2662815294732462],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2034569623599667,0.24914395614583112,0.6576159293491207,0.2662815294732462],"dir":"ltr"},{"str":"1-10","boundary":[0.8033200978652855,0.2748614966575141,0.8445792077209292,0.29199906998492914],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.763729280321246,0.2748614966575141,0.7697301526659714,0.29199906998492914],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.2697566182579519,0.7408213858932482,0.28689419158536694],"dir":"ltr"},{"str":"2-10","boundary":[0.8033200978652856,0.3010841690711603,0.8445792077209293,0.31822174239857537],"dir":"ltr"},{"str":"نتقال","boundary":[0.6745876911340374,0.3010841690711603,0.7092757212727805,0.31822174239857537],"dir":"rtl"},{"str":"آلا","boundary":[0.6474443262253848,0.3010841690711603,0.6696958647410731,0.31822174239857537],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19922398186783677,0.2959792906715981,0.5976221458330145,0.3131168639990132],"dir":"ltr"},{"str":"1-2-10","boundary":[0.7355924099912053,0.32747823150058203,0.7974935247172948,0.3446158048279971],"dir":"ltr"},{"str":"لاط","boundary":[0.6706061994829104,0.3274782315005819,0.7018057556984334,0.34461580482799703],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6479448595724602,0.3274782315005819,0.6654494332480863,0.34461580482799703],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761633,0.3223733531010197,0.6287470023927941,0.33951092642843483],"dir":"ltr"},{"str":"2-2-10","boundary":[0.7355924099912055,0.35370090391422815,0.797493524717295,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"طول","boundary":[0.6347478581362126,0.35370090391422815,0.66020780724357,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037045,0.34859602551466595,0.6162970597688824,0.36573359884208106],"dir":"ltr"},{"str":"3-10","boundary":[0.8033200978652856,0.3799235763278744,0.8445792077209293,0.39706114965528955],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.7604923823958903,0.3799235763278744,0.7847448706272705,0.39706114965528955],"dir":"rtl"},{"str":"آلا","boundary":[0.6584002757344272,0.3799235763278744,0.6803146647410369,0.39706114965528955],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22412386711566043,0.3748186979283122,0.6225220310808383,0.3919562712557273],"dir":"ltr"},{"str":"1-3-10","boundary":[0.7355924099912055,0.4063176387572961,0.797493524717295,0.4234552120847112],"dir":"ltr"},{"str":"یآن","boundary":[0.6671177089583833,0.40631763875729604,0.6674663073518529,0.42345521208471115],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.1267403993101153,0.40631763875729604,0.15744195782068185,0.42345521208471115],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24902373576217707,0.40121276035773384,0.6474218997273549,0.41835033368514896],"dir":"ltr"},{"str":"2-3-10","boundary":[0.7355924099912051,0.43254031117094227,0.7974935247172947,0.4496778844983574],"dir":"ltr"},{"str":"زر","boundary":[0.6999855989887779,0.43254031117094227,0.7190589110886108,0.4496778844983574],"dir":"rtl"},{"str":"وتاهمد","boundary":[0.616072960801652,0.43254031117094227,0.6642293388709428,0.4496778844983574],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19299901055588084,0.4274354327713801,0.5913971745210587,0.4445730060987952],"dir":"ltr"},{"str":"4-10","boundary":[0.8033200978652855,0.4587629835845885,0.8445792077209292,0.4759005569120036],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.7604923823958903,0.4587629835845885,0.7847448706272705,0.4759005569120036],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.6155724731081706,0.4587629835845885,0.664627737034908,0.4759005569120036],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2116739244917486,0.4536581051850263,0.6100720884569264,0.4707956785124414],"dir":"ltr"},{"str":"1-4-10","boundary":[0.7355924099912053,0.4851570460140102,0.7974935247172948,0.5022946193414253],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6412218449019537,0.4851570460140101,0.6464757206892445,0.5022946193414253],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22412386711566032,0.4800521676144479,0.6225220310808381,0.497189740941863],"dir":"ltr"},{"str":"2-4-10","boundary":[0.7355924099912053,0.5113797184276564,0.7974935247172948,0.5285172917550714],"dir":"ltr"},{"str":"هواده","boundary":[0.6626357711170425,0.5113797184276564,0.7050925405511461,0.5285172917550714],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24279878105152805,0.5062748400280942,0.6411969450167059,0.5234124133555093],"dir":"ltr"},{"str":"3-4-10","boundary":[0.7355924099912053,0.537773780857078,0.7974935247172948,0.5549113541844932],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.6927646073649488,0.537773780857078,0.717017095596329,0.5549113541844932],"dir":"rtl"},{"str":"استر","boundary":[0.6574067744633658,0.537773780857078,0.687801826368732,0.5549113541844932],"dir":"rtl"},{"str":"فلپس","boundary":[0.5822066268760872,0.537773780857078,0.6217974444201267,0.5549113541844932],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18054906793196912,0.5326689024575159,0.5789472318971469,0.549806475784931],"dir":"ltr"},{"str":"4-4-10","boundary":[0.7355924099912055,0.5639964532707243,0.797493524717295,0.5811340265981394],"dir":"ltr"},{"str":"دود","boundary":[0.6720976860079481,0.5639964532707243,0.703023343485745,0.5811340265981394],"dir":"rtl"},{"str":"استر","boundary":[0.5441098024469169,0.5639964532707243,0.5745073484911344,0.5811340265981394],"dir":"rtl"},{"str":"فلپس","boundary":[0.4688872491132418,0.5639964532707243,0.5084780666572813,0.5811340265981394],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.26769866629935174,0.5588915748711621,0.4668977482819407,0.5760291481985772],"dir":"ltr"},{"str":"5-4-10","boundary":[0.7355924099912055,0.5902191256843705,0.797493524717295,0.6073566990117857],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.6927646530185427,0.5902191256843705,0.7242131624329499,0.6073566990117857],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.16184925411085344,0.5851142472848083,0.49802260484172006,0.6022518206122235],"dir":"ltr"},{"str":"DO","boundary":[0.6541759526163505,0.5863277867886951,0.6870256351633577,0.6020942399899065],"dir":"ltr"},{"str":"7-4-10","boundary":[0.7355924099912053,0.6166131881137923,0.7974935247172948,0.6337507614412073],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.6927646530185427,0.6166131881137922,0.7242131624329499,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"DO","boundary":[0.6541759297895534,0.6127232774682483,0.6870256123365607,0.6284897306694596],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.6078385687501967,0.6166131881137922,0.6483755819336535,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.593161286540142,0.6166131881137922,0.6027316022858681,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"فوتوسنتز،","boundary":[0.5184405107449356,0.6166131881137922,0.5882750475057866,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.471778024107509,0.6166131881137922,0.5134355321271179,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4573111907785235,0.6166131881137922,0.4669225464841834,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"اکس","boundary":[0.42456784167763545,0.6166131881137922,0.4524557131551979,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"وا","boundary":[0.37003719466790674,0.6166131881137922,0.384827726505114,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"رسوب","boundary":[0.29060656072734936,0.6166131881137922,0.34073251971974305,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"....................","boundary":[0.16184925411085352,0.61150830971423,0.28634868034997163,0.628645883041645],"dir":"ltr"},{"str":"5-10","boundary":[0.8033200978652856,0.6428358605274384,0.8445792077209293,0.6599734338548535],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.760492295239029,0.6428358605274384,0.7847447834704092,0.6599734338548535],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.7378334660687371,0.6428358605274384,0.7554376849389484,0.6599734338548535],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.25524872367544,0.6377309821278762,0.6536468876406178,0.6548685554552913],"dir":"ltr"},{"str":"6-10","boundary":[0.8033200978652856,0.6690585329410846,0.8445792077209293,0.6861961062684998],"dir":"ltr"},{"str":"آلا","boundary":[0.7458012633349713,0.6690585329410846,0.7678874615497909,0.6861961062684998],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.6639536545415224,0.7096965293334688,0.6810912278689375],"dir":"ltr"},{"str":"1-6-10","boundary":[0.7355924099912055,0.6954525953705063,0.797493524717295,0.7125901686979214],"dir":"ltr"},{"str":"کل","boundary":[0.6979985632440413,0.6954525953705063,0.7240687430985125,0.7125901686979215],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.6740921834176057,0.6954525953705063,0.6931120390656818,0.7125901686979215],"dir":"rtl"},{"str":"مجاز","boundary":[0.633004882770172,0.6954525953705063,0.669112206368041,0.7125901686979215],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.5829561383240068,0.6954525953705063,0.6279751308520719,0.7125901686979215],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.1267403142284172,0.6954525953705063,0.15744187273898372,0.7125901686979215],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.16184915242784847,0.6903477169709441,0.4917975318467593,0.7074852902983593],"dir":"ltr"},{"str":"(TMDL)","boundary":[0.5031910379877728,0.6915626847249624,0.5830932339918874,0.7073291379261737],"dir":"ltr"},{"str":"2-6-10","boundary":[0.7355924099912051,0.7216752677841526,0.7974935247172947,0.7388128411115676],"dir":"ltr"},{"str":"بار","boundary":[0.6033740649788559,0.7216752677841526,0.6222730778819541,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.12674042006174893,0.7216752677841526,0.15744197857231546,0.7388128411115676],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1618492582611802,0.7165703893845904,0.5353724368637822,0.7337079627120054],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5424026417441783,0.717784643013543,0.549991622461727,0.7335510962147542],"dir":"ltr"},{"str":"LDC)","boundary":[0.5500832533753865,0.717784643013543,0.6032704462614542,0.7335511247797568],"dir":"ltr"},{"str":"3-6-10","boundary":[0.7355924099912051,0.7478979401977986,0.7974935247172947,0.7650355135252138],"dir":"ltr"},{"str":"اربرد","boundary":[0.6745876911340374,0.7478979401977986,0.7125102163664727,0.7650355135252138],"dir":"rtl"},{"str":"منحن","boundary":[0.6382339250774427,0.7478979401977986,0.6695828806044526,0.7650355135252138],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5490897794964816,0.7478979401977986,0.5679887923995798,0.7650355135252138],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.7427930617982365,0.5478223753373673,0.7599306351256516],"dir":"ltr"},{"str":"4-6-10","boundary":[0.7355924099912053,0.7742920026272203,0.7974935247172948,0.7914295759546355],"dir":"ltr"},{"str":"لان","boundary":[0.6310129168523064,0.7742920026272203,0.6475713405421091,0.7914295759546355],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.7691871242276581,0.516697518777588,0.7863246975550733],"dir":"ltr"},{"str":"7-10","boundary":[0.8033200978652856,0.8005146750408666,0.8445792077209293,0.8176522483682818],"dir":"ltr"},{"str":"اح","boundary":[0.6957526599999152,0.8005146750408666,0.7126845819684352,0.8176522483682818],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5807126337612175,0.8005146750408666,0.6090487031732407,0.8176522483682818],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.180549067931969,0.7954097966413044,0.5789472318971468,0.8125473699687195],"dir":"ltr"},{"str":"360","boundary":[0.12674037855848166,0.8269087374702883,0.1574419370690482,0.8440463107977034],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16184921675791294,0.8218038590707261,0.5602722806083386,0.8389414323981412],"dir":"ltr"},{"str":"1-7-10","boundary":[0.7355924099912053,0.8269087374702883,0.7974935247172948,0.8440463107977034],"dir":"ltr"},{"str":"361","boundary":[0.1267403785584817,0.8531314098839345,0.15744193706904822,0.8702689832113496],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1867740018909844,0.8480265314843723,0.5851721658561623,0.8651641048117874],"dir":"ltr"},{"str":"2-7-10","boundary":[0.7355924099912051,0.8531314098839345,0.7974935247172947,0.8702689832113496],"dir":"ltr"},{"str":"8-10","boundary":[0.8033200978652855,0.8793540822975807,0.8445792077209292,0.8964916556249959],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7525243776133194,0.8793540822975807,0.761612835728775,0.8964916556249959],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754399,0.8742492038980185,0.6536468876406177,0.8913867772254337],"dir":"ltr"},{"str":"362","boundary":[0.12674041591142227,0.9057481447270025,0.1574419744219888,0.9228857180544175],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16085325870094064,0.9057481447270025,0.7381919580110782,0.9228857180544175],"dir":"ltr"},{"str":"9-","boundary":[0.8033200978652856,0.9057481447270025,0.8239870026209792,0.9228857180544175],"dir":"ltr"},{"str":"یازده","boundary":[0.48284901237299765,0.9496896838082873,0.5166609066702932,0.9654561941395039],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.11739,0.84458,0.96546],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/ae70706eb16f18113b007954f41ebe32.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/be872ddca97853963723f1bbf84d1126.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.12266,0.13971,0.03472]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8469198239113485,0.12265812450353752,0.8602910622894298,0.1397956978309526],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7811641799717721,0.12265812450353752,0.8351247212923307,0.1397956978309526],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7464424822801582,0.12265812450353752,0.775273223354072,0.1397956978309526],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.6825556813904647,0.12265812450353752,0.7405515256624581,0.1397956978309526],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.5904260789963935,0.12265812450353752,0.6450258383685311,0.1397956978309526],"dir":"rtl"},{"str":"369","boundary":[0.12674041591142216,0.12265812450353752,0.1669288307014095,0.1397956978309526],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1703401149803613,0.12265812450353752,0.2648401594729015,0.1397956978309526],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.283883591710437,0.12265812450353752,0.5866263565075756,0.1397956978309526],"dir":"ltr"},{"str":"کلیات","boundary":[0.746050361795291,0.14803288498366954,0.7934597433071472,0.16517045831108462],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1618492541108534,0.14292800658410734,0.7408213858932481,0.1600655799115224],"dir":"ltr"},{"str":"371","boundary":[0.12674048231664997,0.17374138734998934,0.15751674048295997,0.19087896067740442],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22412393352088814,0.16863650895042714,0.622522097486066,0.18577408227784223],"dir":"ltr"},{"str":"2-11","boundary":[0.8033200978652854,0.17374138734998934,0.8445792077209291,0.19087896067740442],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.7400743893358135,0.19944988971630917,0.7918462307430884,0.21658746304372425],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7064594861466773,0.19944988971630917,0.735158541653228,0.21658746304372425],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16184925411085344,0.19434501131674697,0.7034715580215127,0.21148258464416206],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.777424262861143,0.225158392082629,0.7865127209765986,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.22005351368306678,0.7345964145812923,0.23719108701048186],"dir":"ltr"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.7602457863750754,0.25086689444894883,0.7916694415578289,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.7318574106027248,0.25086689444894883,0.7550890201402511,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.2457620160493866,0.7283714432693364,0.2628995893768017],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7537743061991661,0.2765753968152687,0.7920205299398231,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.7090040375555212,0.2765753968152687,0.7488946023698493,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6944218245742187,0.2765753968152687,0.7041098352640341,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"بیشپرورش","boundary":[0.6026270227678272,0.2765753968152687,0.6893782229712446,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19922398186783677,0.2714705184157065,0.5976221458330145,0.2886080917431216],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.6860491083136105,0.30228389918158854,0.7242953320542678,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.6412243348904785,0.30228389918158854,0.6811694044842936,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.5846990680364534,0.30228389918158854,0.6363258884386279,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.180549067931969,0.29717902078202635,0.5789472318971468,0.3143165941094414],"dir":"ltr"},{"str":"بیشپرورش","boundary":[0.6372428432393515,0.3279924015479084,0.7239641262275309,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":")یوتروفیکاسیون(","boundary":[0.5085054191781133,0.3279924015479084,0.6323234222782947,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.3228875231483461,0.5042475761536761,0.34002509647576123],"dir":"ltr"},{"str":"دازه","boundary":[0.683302738127637,0.3535295138984527,0.7159962003011681,0.3706670872258679],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5974055168313585,0.3535295138984528,0.6356517405720156,0.3706670872258679],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.5527482911698621,0.3535295138984528,0.5925351818179402,0.3706670872258679],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.4963045127596203,0.3535295138984528,0.5478779561564439,0.3706670872258679],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.16184925411085346,0.3484246354988906,0.49179763352976424,0.36556220882630563],"dir":"ltr"},{"str":"هبندي","boundary":[0.7276294266889511,0.3792380162647725,0.773564739144463,0.3963755895921877],"dir":"rtl"},{"str":"گرمای","boundary":[0.6828046532658191,0.3792380162647726,0.7227300048319426,0.3963755895921877],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26769866629935163,0.3741331378652104,0.6660968302645295,0.3912707111926255],"dir":"ltr"},{"str":"1-7-11","boundary":[0.7355924099912053,0.40494651863109243,0.7974935247172948,0.42208409195850755],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.6315108107990945,0.4049465186310923,0.644433851242715,0.42208409195850743],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19922398186783677,0.39984164023153024,0.5976221458330145,0.41697921355894535],"dir":"ltr"},{"str":"2-7-11","boundary":[0.7355924099912053,0.43065502099741226,0.7974935247172948,0.4477925943248274],"dir":"ltr"},{"str":"ره","boundary":[0.6148280329444884,0.43065502099741215,0.6314362564047868,0.44779259432482726],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19299901055588084,0.42555014259785,0.5913971745210587,0.4426877159252651],"dir":"ltr"},{"str":"3-7-11","boundary":[0.7355924099912053,0.45636352336373204,0.7974935247172948,0.47350109669114715],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.6638806616212652,0.456363523363732,0.6768037020648857,0.4735010966911471],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5065109757227032,0.456363523363732,0.5346005362707731,0.4735010966911471],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.4512586449641698,0.5042475761536761,0.4683962182915849],"dir":"ltr"},{"str":"4-7-11","boundary":[0.7355924099912055,0.4820720257300518,0.797493524717295,0.4992095990574669],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.5736460463278852,0.4820720257300518,0.6319117778077924,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"پایداري","boundary":[0.5112445103135422,0.4820720257300518,0.5687905687045597,0.4992095990574669],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.4769671473304896,0.510472547465632,0.49410472065790473],"dir":"ltr"},{"str":"5-7-11","boundary":[0.7355924099912053,0.5077805280963716,0.7974935247172948,0.5249181014237867],"dir":"ltr"},{"str":"یمصنوع","boundary":[0.5630362052237876,0.5077805280963716,0.563135804764779,0.5249181014237867],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.5026756496968094,0.5415974040254115,0.5198132230242245],"dir":"ltr"},{"str":"8-11","boundary":[0.8033200978652856,0.5334890304626915,0.8445792077209293,0.5506266037901065],"dir":"ltr"},{"str":"مناطق","boundary":[0.7490458179906043,0.5334890304626915,0.7919259103758814,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"اکولوژیکی","boundary":[0.6601482476788244,0.5334890304626915,0.7441667212177553,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.6083540627800543,0.5334890304626915,0.6552390414096669,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20544895317979267,0.5283841520631293,0.6038471171449705,0.5455217253905443],"dir":"ltr"},{"str":"9-11","boundary":[0.8033200978652856,0.5591975328290113,0.8445792077209293,0.5763351061564264],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7293724186562989,0.5591975328290113,0.7919408503070301,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6745901811225622,0.5591975328290113,0.7245169410329734,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.641470843754432,0.5591975328290113,0.6696743334399768,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2427987810515281,0.554092654429449,0.641196945016706,0.5712302277568642],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.6927745673190479,0.584906035195331,0.7242256123755738,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"صفربُعدي","boundary":[0.6149075982037985,0.584906035195331,0.6879039924232725,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":")اختلاط","boundary":[0.5495902090853886,0.584906035195331,0.6100391527987293,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5060154680062716,0.584906035195331,0.5449862784076404,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.1618492541108536,0.5798011567957688,0.4980226048417203,0.596938730123184],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4985455024319245,0.584906035195331,0.5056419697275543,0.6020436085227462],"dir":"ltr"},{"str":"دلهاي","boundary":[0.6616123609313965,0.6104431475458754,0.717017141249923,0.6275807208732905],"dir":"rtl"},{"str":"بُعدي","boundary":[0.5860436991927767,0.6104431475458754,0.6257341162778076,0.6275807208732905],"dir":"rtl"},{"str":")عمودي(","boundary":[0.5114934427607928,0.6104431475458754,0.581188221569451,0.6275807208732905],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.6053382691463132,0.510472547465632,0.6224758424737283],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.6631387238970882,0.6361516499121952,0.7257096455363442,0.6532892232396104],"dir":"rtl"},{"str":"دوبُعدي","boundary":[0.5998880353905667,0.6361516499121952,0.6581587468475235,0.6532892232396104],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19922398186783688,0.631046771512633,0.5976221458330148,0.6481843448400482],"dir":"ltr"},{"str":"10-11","boundary":[0.793111144913678,0.661860152278515,0.844504508065186,0.6789977256059302],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7074555396611646,0.661860152278515,0.7172157803949673,0.6789977256059302],"dir":"rtl"},{"str":"اح","boundary":[0.6855437070483075,0.661860152278515,0.7024756290168275,0.6789977256059302],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6036230181777401,0.661860152278515,0.6535721879848744,0.6789977256059302],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5705036808096099,0.661860152278515,0.5986430411281752,0.6789977256059302],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1680991253080573,0.6567552738789528,0.5664972892732352,0.673892847206368],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6716021948928234,0.6875686546448349,0.7155006925847364,0.70470622797225],"dir":"rtl"},{"str":"بیشپرورش","boundary":[0.5797041884086808,0.6875686546448349,0.666445428657999,0.70470622797225],"dir":"rtl"},{"str":")یوتروفیکاسیون","boundary":[0.4581827884452024,0.6875686546448349,0.5745474221738565,0.70470622797225],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.24902375236348404,0.6824637762452727,0.44822283434607296,0.6996013495726878],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.45096182172333354,0.6875686546448349,0.4580582890189632,0.70470622797225],"dir":"ltr"},{"str":"2-10-11","boundary":[0.7253834570395977,0.7132771570111547,0.7974935247172948,0.7304147303385699],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6699047446267542,0.7132771570111547,0.7138174603419835,0.7304147303385699],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6267526100694094,0.7132771570111547,0.6650435856211606,0.7304147303385699],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.5670226768519643,0.7132771570111547,0.6218914510638162,0.7304147303385699],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.5129874400259888,0.7132771570111547,0.5621525031242594,0.7304147303385699],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.7081722786115925,0.510472547465632,0.7253098519390077],"dir":"ltr"},{"str":"آلاینده","boundary":[0.6145789676867826,0.7389856593774744,0.6667317598800597,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"یسم","boundary":[0.5573092316167882,0.7389856593774744,0.5574088311577796,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16184925411085363,0.7338807809779122,0.5415974040254116,0.7510183543053274],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6716046848813483,0.7646941617437942,0.7155031825732614,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدیته","boundary":[0.6143299688343044,0.7646941617437942,0.6667360843455272,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2116739244917487,0.759589283344232,0.6100720884569265,0.7767268566716472],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6716071748698731,0.7904026641101141,0.7155056725617862,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6163244496426551,0.7904026641101141,0.6667209992134883,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"آبزي","boundary":[0.5729961593229173,0.7904026641101141,0.6113444725930904,0.8075402374375292],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17432409662001339,0.7852977857105519,0.5727222605851913,0.802435359037967],"dir":"ltr"},{"str":"11-11","boundary":[0.7931111449136782,0.8161111664764339,0.8445792077209296,0.8332487398038491],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.742315403910078,0.8161111664764339,0.7514038620255337,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24902375236348398,0.8110062880768718,0.6474219163286618,0.828143861404287],"dir":"ltr"},{"str":"12-","boundary":[0.7931111449136778,0.8418196688427538,0.8239870026209791,0.858957242170169],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7440583709754653,0.8418196688427538,0.7531468290909209,0.858957242170169],"dir":"rtl"},{"str":"410","boundary":[0.1267404159114223,0.8418196688427538,0.1575166740777323,0.858957242170169],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2744216353162641,0.8418196688427538,0.7287300016169052,0.858957242170169],"dir":"ltr"},{"str":"415","boundary":[0.12674041591142227,0.8781453140417893,0.16700353035715304,0.8952828873692045],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1750710931774479,0.8781453140417893,0.6292051602813541,0.8952828873692045],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8469197969342247,0.8781453140417893,0.860291035312306,0.8952828873692045],"dir":"ltr"},{"str":"بع","boundary":[0.759999277511122,0.9043770246007987,0.7750637080860553,0.9215145979282138],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.7101945270384252,0.9043770246007987,0.7550168104730325,0.9215145979282138],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.8992721462012365,0.5540473466493233,0.9164097195286516],"dir":"ltr"},{"str":"دوازده","boundary":[0.47785513172887,0.9495162942423278,0.5217234316434577,0.9652827474435391],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.12266,0.86029,0.96528],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/4c942c1b0fde47aafc4d3fa1bafd3358.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/80abb6c71e8cedb185b1b7cf2f173c13.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11739,0.13971,0.03249]},"elements":[{"words":[{"str":"مخازن","boundary":[0.6775806573408257,0.12249577263312518,0.7257619352953645,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"گنداب","boundary":[0.6200569424413037,0.12249577263312518,0.6726805885964696,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2178988958037045,0.11739089423356298,0.6162970597688824,0.13452846756097805],"dir":"ltr"},{"str":"پساب","boundary":[0.5879360904716113,0.148204274999445,0.6299695867584623,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18677403924392494,0.1430993965998828,0.5851722032091028,0.16023696992729788],"dir":"ltr"},{"str":"گشت","boundary":[0.6305148361408153,0.17391277736576483,0.659772201307008,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16184925411085357,0.16880789896620263,0.5602723179612792,0.1859454722936177],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957226,0.19451640133252243,0.6349719737047501,0.21165397465993752],"dir":"ltr"},{"str":"بع","boundary":[0.6484428116238226,0.225158392082629,0.6635072421987558,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.5983940671776575,0.225158392082629,0.6435269639412372,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.180549067931969,0.22005351368306678,0.5789472318971468,0.23719108701048186],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.7619862883538983,0.25086689444894883,0.7862387765852785,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"زوال","boundary":[0.6910265953746504,0.25086689444894883,0.7261852333445774,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.676582171942388,0.25086689444894883,0.6860466183250857,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6327558839176937,0.25086689444894883,0.6716193909461714,0.2680044677763639],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761622,0.2457620160493866,0.628747002392794,0.2628995893768017],"dir":"ltr"},{"str":"نبع","boundary":[0.6967510789931252,0.2765753968152686,0.7185384785849708,0.2937129701426837],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.6466998196564748,0.2765753968152686,0.6918352313105398,0.2937129701426837],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.24902375236348384,0.2714705184157064,0.4482228343460728,0.2886080917431215],"dir":"ltr"},{"str":"2-2-12","boundary":[0.7355924099912051,0.30228389918158843,0.7974935247172947,0.31942147250900355],"dir":"ltr"},{"str":"نبع","boundary":[0.695254595889731,0.30228389918158854,0.7170419954815767,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.6452058514435659,0.30228389918158854,0.6903387482071457,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"وست","boundary":[0.5436118047419605,0.30228389918158854,0.5705285806948578,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1618492541108536,0.29717902078202635,0.5291474614014997,0.3143165941094414],"dir":"ltr"},{"str":"3-2-12","boundary":[0.7355924099912055,0.3279924015479084,0.797493524717295,0.34512997487532343],"dir":"ltr"},{"str":"نبع","boundary":[0.695254595889731,0.3279924015479084,0.7170419954815767,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.6452058514435659,0.3279924015479084,0.6903387482071457,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.16184925411085355,0.3228875231483461,0.5042475761536761,0.34002509647576123],"dir":"ltr"},{"str":"3-12","boundary":[0.8033200978652856,0.35370090391422815,0.8445792077209293,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6748367356401097,0.35370090391422815,0.7136083013059018,0.37083847724164326],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27392363761130767,0.34859602551466595,0.6723218015764855,0.36573359884208106],"dir":"ltr"},{"str":"4-12","boundary":[0.8033200978652856,0.379409406280548,0.8445792077209293,0.3965469796079631],"dir":"ltr"},{"str":"زوال","boundary":[0.6785717184272831,0.379409406280548,0.7137303107436161,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27392363761130767,0.3743045278809858,0.6723218015764855,0.3914421012084009],"dir":"ltr"},{"str":"1-4-12","boundary":[0.7355924099912055,0.4051179086468678,0.797493524717295,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"جذب","boundary":[0.6798166711864071,0.4051179086468678,0.7241135628919586,0.4222554819742829],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2801486089232636,0.4000130302473056,0.6785467728884413,0.4171506035747207],"dir":"ltr"},{"str":"تبه","boundary":[0.6300168965404331,0.43082641101318764,0.6495633064599747,0.44796398434060275],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19299901055588095,0.42572153261362544,0.5913971745210588,0.44285910594104055],"dir":"ltr"},{"str":"3-4-12","boundary":[0.7355924099912055,0.45653491337950747,0.797493524717295,0.4736724867069226],"dir":"ltr"},{"str":"رک","boundary":[0.6977446300681074,0.45653491337950747,0.7191336314959879,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6086598418654395,0.45653491337950747,0.6181122614034488,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"تخر","boundary":[0.57473666130174,0.45653491337950747,0.6037815083772969,0.4736724867069226],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16184925411085352,0.4514300349799452,0.5478223753373673,0.4685676083073604],"dir":"ltr"},{"str":"445","boundary":[0.1267404408133827,0.4820720257300518,0.15744199932394923,0.4992095990574669],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.21167394939370907,0.4769671473304896,0.6100721133588869,0.49410472065790473],"dir":"ltr"},{"str":"4-4-12","boundary":[0.7355924099912053,0.4820720257300518,0.7974935247172948,0.4992095990574669],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18677403924392505,0.5026756496968094,0.5851722032091029,0.5198132230242245],"dir":"ltr"},{"str":"1-5-12","boundary":[0.7355924099912055,0.5334890304626915,0.797493524717295,0.5506266037901065],"dir":"ltr"},{"str":"اشباع","boundary":[0.6138319711293477,0.5334890304626915,0.6522524940667396,0.5506266037901065],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2116739244917486,0.5283841520631293,0.6100720884569264,0.5455217253905443],"dir":"ltr"},{"str":"لودن","boundary":[0.7450568563739031,0.5591975328290113,0.7807134920487865,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.6952546415433251,0.5591975328290113,0.7401410086913177,0.5763351061564264],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19922398186783677,0.554092654429449,0.5976221458330145,0.5712302277568642],"dir":"ltr"},{"str":"محصول","boundary":[0.6113444725930902,0.584906035195331,0.6716793845370915,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5747391512902646,0.584906035195331,0.6064533058874153,0.6020436085227462],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1743240966200131,0.5798011567957688,0.5727222605851909,0.596938730123184],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6142551695707191,0.6106145375616508,0.6238665252763791,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.583205012666683,0.6106145375616508,0.6093996919473935,0.627752110889066],"dir":"rtl"},{"str":"456","boundary":[0.12674031630358054,0.6106145375616508,0.1574418748141471,0.627752110889066],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1805489683241274,0.6055096591620887,0.5789471322893052,0.6226472324895038],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6608927542477344,0.6363230399279707,0.7241633626624543,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"بخار","boundary":[0.6229702124139921,0.6363230399279707,0.6558131610558714,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.574988133541436,0.6363230399279707,0.6181147347906665,0.6534606132553858],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1743240966200131,0.6312181615284085,0.5727222605851909,0.6483557348558237],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754399,0.6569266638947283,0.6536468876406177,0.6740642372221435],"dir":"ltr"},{"str":"4-6-12","boundary":[0.7355924099912053,0.6620315422942905,0.7974935247172948,0.6791691156217057],"dir":"ltr"},{"str":"461","boundary":[0.1267403785584816,0.6877400446606103,0.15744193706904813,0.7048776179880255],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.21167388713880794,0.6826351662610481,0.6100720511039858,0.6997727395884633],"dir":"ltr"},{"str":"462","boundary":[0.12674031630358049,0.7134485470269302,0.157441874814147,0.7305861203543453],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.21167382488390685,0.708343668627368,0.6100719888490846,0.725481241954783],"dir":"ltr"},{"str":"6-6-12","boundary":[0.7355924099912051,0.7134485470269302,0.7974935247172947,0.7305861203543453],"dir":"ltr"},{"str":"7-6-12","boundary":[0.7355924099912051,0.7389856593774744,0.7974935247172947,0.7561232327048896],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6698567129369509,0.7389856593774744,0.6751105887242417,0.7561232327048896],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2552487236754399,0.7338807809779122,0.6536468876406177,0.7510183543053274],"dir":"ltr"},{"str":"8-6-12","boundary":[0.7355924099912053,0.7646941617437942,0.7974935247172948,0.7818317350712094],"dir":"ltr"},{"str":"گر","boundary":[0.60476841289914,0.7646941617437942,0.62650601272049,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"تراو","boundary":[0.5710041685030911,0.7646941617437942,0.5999129352758144,0.7818317350712094],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16809912530805718,0.759589283344232,0.5664972892732351,0.7767268566716472],"dir":"ltr"},{"str":"471","boundary":[0.12674033705521426,0.7904026641101141,0.15744189556578078,0.8075402374375292],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22412378825945242,0.7852977857105519,0.6225219522246302,0.802435359037967],"dir":"ltr"},{"str":"9-6-12","boundary":[0.7355924099912053,0.7904026641101141,0.7974935247172948,0.8075402374375292],"dir":"ltr"},{"str":"10-6-12","boundary":[0.7253834570395975,0.8161111664764339,0.7974935247172947,0.8332487398038491],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.678574162762214,0.8161111664764339,0.6948835875995385,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.6576557691655174,0.8161111664764339,0.6734671962978854,0.8332487398038491],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761633,0.8110062880768717,0.6287470023927941,0.8281438614042868],"dir":"ltr"},{"str":"7-12","boundary":[0.8033200978652856,0.8418196688427537,0.8445792077209293,0.8589572421701688],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7527733972174313,0.8418196688427537,0.761861855332887,0.8589572421701688],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1618492541108535,0.8367147904431916,0.7345964145812923,0.8538523637706068],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8469197969342246,0.8781453140417893,0.8602910353123059,0.8952828873692045],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.7465483595002476,0.8781453140417893,0.7752350916552011,0.8952828873692045],"dir":"rtl"},{"str":"انوس","boundary":[0.6544187840833002,0.8781453140417893,0.6893782229712445,0.8952828873692045],"dir":"rtl"},{"str":"مصب","boundary":[0.5715021662080475,0.8781453140417893,0.6176690434460373,0.8952828873692045],"dir":"rtl"},{"str":"477","boundary":[0.12674041591142218,0.8781453140417893,0.16700353035715296,0.8952828873692045],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.17034011498036133,0.8781453140417893,0.24118277849894432,0.8952828873692045],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2507667443308316,0.8781453140417893,0.5535095091279701,0.8952828873692045],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761622,0.899443536217012,0.628747002392794,0.9165811095444271],"dir":"ltr"},{"str":"1-13","boundary":[0.8033200978652855,0.9045484146165742,0.8445792077209292,0.9216859879439893],"dir":"ltr"},{"str":"سیزده","boundary":[0.47984811862711235,0.9517395083969619,0.5201428129089712,0.9675059615981733],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.11739,0.86029,0.96751],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/9fb61746d71e4de9d0e3edeff73def39.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/2ac4e05c631703ac3aae7a3e3dbb9bd1.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11739,0.13971,0.03402]},"elements":[{"words":[{"str":"2-13","boundary":[0.8033200190090775,0.12249577263312518,0.8445791288647212,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"تلاط","boundary":[0.7382815394933959,0.12249577263312518,0.7747848293712796,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7263793943449363,0.12249577263312518,0.7334260618700703,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957226,0.11739089423356298,0.6349719737047501,0.13452846756097805],"dir":"ltr"},{"str":"1-2-13","boundary":[0.7355924099912055,0.148204274999445,0.797493524717295,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"مجزا","boundary":[0.611591006359004,0.148204274999445,0.6468741188532098,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2116739244917487,0.1430993965998828,0.6100720884569265,0.16023696992729788],"dir":"ltr"},{"str":"489","boundary":[0.1267404408133826,0.17391277736576483,0.1575166989796926,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20544897808175303,0.16880789896620263,0.6038471420469309,0.1859454722936177],"dir":"ltr"},{"str":"2-2-13","boundary":[0.7355924099912056,0.17391277736576483,0.7974935247172951,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"3-2-13","boundary":[0.7355924099912051,0.19962127973208466,0.7974935247172947,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.6525762174769217,0.19962127973208466,0.7241633875644146,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5949080832429622,0.19962127973208466,0.6477207398535961,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"496","boundary":[0.12674044081338257,0.19962127973208466,0.1574419993239491,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1929990354578412,0.19451640133252243,0.591397199423019,0.21165397465993752],"dir":"ltr"},{"str":"3-13","boundary":[0.8033200978652855,0.225158392082629,0.8445792077209292,0.24229596541004406],"dir":"ltr"},{"str":"تلاط","boundary":[0.7382815394933959,0.225158392082629,0.7747848293712796,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7263793943449363,0.225158392082629,0.7334260618700703,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2614736949873958,0.22005351368306678,0.6598718589525736,0.23719108701048186],"dir":"ltr"},{"str":"507","boundary":[0.12674031630358057,0.25086689444894883,0.15744187481414712,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16184915450301185,0.2457620160493866,0.7283713436614948,0.2628995893768017],"dir":"ltr"},{"str":"4-13","boundary":[0.8033200978652856,0.25086689444894883,0.8445792077209293,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"1-4-13","boundary":[0.7355924099912051,0.2765753968152686,0.7974935247172947,0.2937129701426837],"dir":"ltr"},{"str":"لودگ","boundary":[0.6790696123740713,0.2765753968152687,0.7147262480489547,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6305124042568648,0.2765753968152687,0.658848473668888,0.29371297014268377],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23034883842761622,0.2714705184157065,0.628747002392794,0.2886080917431216],"dir":"ltr"},{"str":"2-4-13","boundary":[0.7355924099912053,0.30228389918158854,0.7974935247172948,0.3194214725090036],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.5976469876136881,0.30228389918158854,0.6105700280573085,0.3194214725090036],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16184925411085363,0.29717902078202635,0.5415974040254116,0.3143165941094414],"dir":"ltr"},{"str":"3-4-13","boundary":[0.7355924099912056,0.3279924015479084,0.7974935247172951,0.34512997487532343],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.6927646073649486,0.3279924015479084,0.7170170955963289,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"اکس","boundary":[0.6598967629881481,0.3279924015479084,0.6877846344657106,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5787231329299165,0.3279924015479084,0.6015065279316751,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"استر","boundary":[0.5433628058894822,0.3279924015479084,0.5737603519336997,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.44548135698028757,0.3279924015479084,0.46324366251662824,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"مصب","boundary":[0.3814886518933809,0.3279924015479084,0.4248916418688622,0.34512997487532343],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.18054906793196907,0.3228875231483461,0.379748149914558,0.34002509647576123],"dir":"ltr"},{"str":"515","boundary":[0.12674035780684786,0.35370090391422815,0.1574419163174144,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2116738663871742,0.34859602551466595,0.610072030352352,0.36573359884208106],"dir":"ltr"},{"str":"4-4-13","boundary":[0.7355924099912053,0.35370090391422815,0.7974935247172948,0.37083847724164326],"dir":"ltr"},{"str":"5-4-13","boundary":[0.7355924099912051,0.379409406280548,0.7974935247172947,0.3965469796079631],"dir":"ltr"},{"str":"پاك","boundary":[0.6496877892849068,0.379409406280548,0.6849958265663207,0.3965469796079631],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20544895317979267,0.3743045278809858,0.6038471171449705,0.3914421012084009],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16085325870094064,0.4051179086468678,0.7381919580110782,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"5-","boundary":[0.8033200978652856,0.4051179086468678,0.8239870026209792,0.4222554819742829],"dir":"ltr"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7455773532076072,0.4425009592770595,0.8045403699728154,0.46255219143766013],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.6529336934192779,0.4425009592770595,0.7259998054617349,0.4625521628726575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6354430288335364,0.4425009592770595,0.64601946085272,0.4625521628726575],"dir":"rtl"},{"str":"فیت","boundary":[0.43242172377523114,0.4425009592770595,0.4742305310315459,0.4625521628726575],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.12675863377062638,0.4425009592770595,0.15804771045866423,0.4625521628726575],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21366302460900338,0.4425009592770595,0.3890304334764558,0.4625521628726575],"dir":"ltr"},{"str":"مقررات","boundary":[0.7727281101937207,0.48309132767934143,0.835201910936599,0.5002289010067565],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7578278884064433,0.48309132767934143,0.7668379052660868,0.5002289010067565],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردها","boundary":[0.6603947835199018,0.48309132767934143,0.7519376834788095,0.5002289010067565],"dir":"rtl"},{"str":"523","boundary":[0.12674041591142227,0.48309132767934143,0.16700353035715304,0.5002289010067565],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17980207137453438,0.48309132767934143,0.48254483617167304,0.5002289010067565],"dir":"ltr"},{"str":"1-","boundary":[0.8033200978652856,0.5094944282541263,0.8239870026209792,0.5266320015815413],"dir":"ltr"},{"str":"مقررات","boundary":[0.7360978776617362,0.5094944282541263,0.7934921131579696,0.5266320015815413],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.721476233140817,0.5094944282541263,0.7309386214383872,0.5266320015815413],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردها","boundary":[0.6362418678523891,0.5094944282541263,0.7166054425788633,0.5266320015815413],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5530762511246583,0.5094944282541263,0.5573264276701363,0.5266320015815413],"dir":"rtl"},{"str":"تبط","boundary":[0.4728762107299432,0.5094944282541263,0.5001440750648348,0.5266320015815413],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4584342772862055,0.5094944282541263,0.46789258267081135,0.5266320015815413],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.42531493991807534,0.5094944282541263,0.4535184296036201,0.5266320015815413],"dir":"rtl"},{"str":"523","boundary":[0.12674041591142235,0.5094944282541263,0.15744197442198887,0.5266320015815413],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2696906571191777,0.5094944282541263,0.4211915189210358,0.5266320015815413],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.8033200978652856,0.5352029306204461,0.8239870026209792,0.5523405039478612],"dir":"ltr"},{"str":"آشام","boundary":[0.7263794524495106,0.5352029306204461,0.760102104038537,0.5523405039478612],"dir":"rtl"},{"str":"524","boundary":[0.12674041591142235,0.5352029306204461,0.15744197442198887,0.5523405039478612],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2318428315424858,0.5352029306204461,0.6861511978431268,0.5523405039478612],"dir":"ltr"},{"str":"نداردها","boundary":[0.6452058265416057,0.5609114329867659,0.698792869583447,0.578049006314181],"dir":"rtl"},{"str":"524","boundary":[0.12674041591142243,0.5609114329867659,0.15744197442198898,0.578049006314181],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1608532587009408,0.5609114329867659,0.586775755819063,0.578049006314181],"dir":"ltr"},{"str":"نداردها","boundary":[0.6452058265416056,0.5866199353530858,0.6987928695834469,0.6037575086805008],"dir":"rtl"},{"str":"529","boundary":[0.1267404159114223,0.5866199353530858,0.1575166740777323,0.6037575086805008],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2460357661337452,0.5866199353530858,0.548927930242371,0.6037575086805008],"dir":"ltr"},{"str":"USEPA","boundary":[0.552328179632599,0.5827327383827916,0.624739569331925,0.5984992201490056],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.8033200978652856,0.6123284377194055,0.8239870026209792,0.6294660110468207],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.7433113744180306,0.6123284377194055,0.7685598580593238,0.6294660110468207],"dir":"rtl"},{"str":"531","boundary":[0.12674041591142232,0.6123284377194055,0.15744197442198885,0.6294660110468207],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1608532587009407,0.6123284377194055,0.5915067340161493,0.6294660110468207],"dir":"ltr"},{"str":"4-","boundary":[0.8033200978652856,0.6380369400857253,0.8239870026209792,0.6551745134131405],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.7433113744180306,0.6380369400857253,0.7685598580593238,0.6551745134131405],"dir":"rtl"},{"str":"یمصارف","boundary":[0.563026905723962,0.6380369400857253,0.5691117772242567,0.6551745134131405],"dir":"rtl"},{"str":"533","boundary":[0.12674041591142227,0.6380369400857253,0.1574419744219888,0.6551745134131405],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2507667443308317,0.6380369400857253,0.5536589084394574,0.6551745134131405],"dir":"ltr"},{"str":"5-","boundary":[0.8033200978652856,0.6637454424520451,0.8239870026209792,0.6808830157794603],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.7433113744180306,0.6637454424520451,0.7685598580593238,0.6808830157794603],"dir":"rtl"},{"str":"534","boundary":[0.12674041591142227,0.6637454424520451,0.1574419744219888,0.6808830157794603],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2507667443308317,0.6637454424520451,0.5536589084394574,0.6808830157794603],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24603576613374525,0.689453944818365,0.7003441324343863,0.7065915181457801],"dir":"ltr"},{"str":"6-","boundary":[0.8033200978652856,0.689453944818365,0.8239870026209792,0.7065915181457801],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8469197969342248,0.7257795900174004,0.8602910353123061,0.7429171633448156],"dir":"ltr"},{"str":"مقررات","boundary":[0.7727306001822457,0.7257795900174004,0.8352044009251239,0.7429171633448156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7578303783949684,0.7257795900174004,0.7668403952546118,0.7429171633448156],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردها","boundary":[0.6603947565427781,0.7257795900174004,0.7519401734673345,0.7429171633448156],"dir":"rtl"},{"str":"یفیت","boundary":[0.5837430429840713,0.7257795900174004,0.6261623943040703,0.7429171633448156],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5490010102873151,0.7257795900174004,0.5778486362864188,0.7429171633448156],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5217023957124007,0.7257795900174004,0.5431066035896628,0.7429171633448156],"dir":"rtl"},{"str":"537","boundary":[0.1267404159114225,0.7257795900174004,0.16692883070140982,0.7429171633448156],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17507109317744812,0.7257795900174004,0.47781385797458675,0.7429171633448156],"dir":"ltr"},{"str":"538","boundary":[0.12674041591142254,0.7521826905921853,0.1575166740777325,0.7693202639196004],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.222380875148313,0.7521826905921853,0.6766892414489541,0.7693202639196004],"dir":"ltr"},{"str":"1-","boundary":[0.8033200978652858,0.7521826905921853,0.8239870026209795,0.7693202639196004],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.8033200978652858,0.7777198029427298,0.8239870026209795,0.794857376270145],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6897791111237349,0.7777198029427298,0.702396620100056,0.794857376270145],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6566597737556048,0.7777198029427298,0.6848632634411496,0.794857376270145],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.12674041591142252,0.7777198029427298,0.1575166740777325,0.794857376270145],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26495967892209144,0.7777198029427298,0.5678518430307171,0.794857376270145],"dir":"ltr"},{"str":"تاندارد","boundary":[0.6603947565427782,0.8034283053090496,0.7100725176007113,0.8205658786364647],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6511817990010836,0.8034283053090496,0.6554319755465616,0.8205658786364647],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.12674041591142257,0.8034283053090496,0.15751667407773257,0.8205658786364647],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16560913678327524,0.8034283053090496,0.6198926031986685,0.8205658786364647],"dir":"ltr"},{"str":"اهنما","boundary":[0.6815596590034285,0.8291368076753695,0.7162700990388947,0.8462743810027845],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.6220489332611301,0.8291368076753695,0.630091596196177,0.8462743810027845],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.12674041591142265,0.8291368076753695,0.15751667407773265,0.8462743810027845],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.160853258700941,0.8291368076753695,0.6104306468044957,0.8462743810027845],"dir":"ltr"},{"str":"اهنما","boundary":[0.6815596590034285,0.8548453100416893,0.7162700990388947,0.8719828833691043],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.1267404159114222,0.8548453100416893,0.1575166740777322,0.8719828833691043],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16085325870094055,0.8548453100416893,0.5867757558190628,0.8719828833691043],"dir":"ltr"},{"str":"USEPA","boundary":[0.5886827591532339,0.8509601983165871,0.6610941343264162,0.8667267086478035],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.8033200978652856,0.8805538124080091,0.8239870026209792,0.8976913857354242],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6852971317791264,0.8805538124080091,0.6979146407554474,0.8976913857354242],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6518963264002355,0.8805538124080091,0.6801901653147978,0.8976913857354242],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6377358609672585,0.8805538124080091,0.6470263250608519,0.8976913857354242],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.12674041591142227,0.8805538124080091,0.1575166740777323,0.8976913857354242],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2744216353162641,0.8805538124080091,0.5773137994248898,0.8976913857354242],"dir":"ltr"},{"str":"تاندارد","boundary":[0.660394756542778,0.906262314774329,0.7100725176007111,0.923399888101744],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6511817990010834,0.906262314774329,0.6554319755465614,0.923399888101744],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.12674041591142232,0.906262314774329,0.15744446441051363,0.923399888101744],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.165609136783275,0.906262314774329,0.6198926031986682,0.923399888101744],"dir":"ltr"},{"str":"چهارده","boundary":[0.4756102199978011,0.9502100810261868,0.5246557038871033,0.9659765913574033],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12674,0.11739,0.86029,0.96598],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/18dca897a04336e2dd5fe441a04e6c4d.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/c7f4d0b6b09059781f109d2847c56a93.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12674,0.11861,0.14798,0.03402]},"elements":[{"words":[{"str":"اهنما","boundary":[0.681559659003428,0.12249577263312518,0.716270099038894,0.13963334596054025],"dir":"rtl"},{"str":"541","boundary":[0.1267404159114222,0.12249577263312518,0.15744197442198873,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16085325870094055,0.12249577263312518,0.5867757558190628,0.13963334596054025],"dir":"ltr"},{"str":"USEPA","boundary":[0.5886827591532339,0.11860514786251566,0.6610941343264162,0.13437162962872976],"dir":"ltr"},{"str":"4-","boundary":[0.8033200978652856,0.148204274999445,0.8239870026209792,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"پساب","boundary":[0.6900330899532624,0.148204274999445,0.732313095104067,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6666542364797462,0.148204274999445,0.6851676935526908,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز","boundary":[0.6041210158826966,0.148204274999445,0.6617888400791744,0.16534184832686008],"dir":"rtl"},{"str":"541","boundary":[0.12674041591142232,0.148204274999445,0.15744197442198885,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1608532587009407,0.148204274999445,0.5867757558190628,0.16534184832686008],"dir":"ltr"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6604798585304122,0.17391277736576483,0.7256399258576504,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.64595780307609,0.17391277736576483,0.655605846803058,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما","boundary":[0.597149048013306,0.17391277736576483,0.6409753360380004,0.1910503506931799],"dir":"rtl"},{"str":"545","boundary":[0.1267404159114224,0.17391277736576483,0.15744197442198896,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957234,0.17391277736576483,0.5394659738481979,0.1910503506931799],"dir":"ltr"},{"str":"اهنما","boundary":[0.6815596590034283,0.19962127973208466,0.7162700990388945,0.2167588530594997],"dir":"rtl"},{"str":"546","boundary":[0.12674041591142218,0.19962127973208466,0.15751667407773218,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16085325870094053,0.19962127973208466,0.6056996686074088,0.2167588530594997],"dir":"ltr"},{"str":"WHO","boundary":[0.606344682091208,0.1957259417360412,0.6610483375460569,0.21149239493725253],"dir":"ltr"},{"str":"اهنما","boundary":[0.6815596590034281,0.225158392082629,0.7162700990388942,0.24229596541004406],"dir":"rtl"},{"str":"547","boundary":[0.1267404159114222,0.225158392082629,0.1575166740777322,0.24229596541004406],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16085325870094055,0.225158392082629,0.5867757558190628,0.24229596541004406],"dir":"ltr"},{"str":"USEPA","boundary":[0.5886827591532339,0.22126985255721132,0.6610941343264162,0.23703636288842794],"dir":"ltr"},{"str":"548","boundary":[0.12674041591142227,0.25086689444894883,0.15751667407773226,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16085325870094064,0.25086689444894883,0.6151616250015817,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"5-","boundary":[0.8033200978652856,0.25086689444894883,0.8239870026209792,0.2680044677763639],"dir":"ltr"},{"str":"549","boundary":[0.1267404159114222,0.28719253964798436,0.16692883070140954,0.3043301129753994],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1845330495716208,0.28719253964798436,0.7900833188675425,0.3043301129753994],"dir":"ltr"},{"str":"یوست","boundary":[0.792115149503765,0.3135956402227692,0.8393004320483908,0.33073321355018426],"dir":"rtl"},{"str":"داول","boundary":[0.7164452519459804,0.3135956402227692,0.754349493548391,0.33073321355018426],"dir":"rtl"},{"str":"موردِنیاز","boundary":[0.6514307978535616,0.3135956402227692,0.7115781757578402,0.33073321355018426],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1939950059657939,0.3135956402227692,0.648303372266435,0.33073321355018426],"dir":"ltr"},{"str":"یوست","boundary":[0.792115149503765,0.33930414258908903,0.8393004320483908,0.3564417159165041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.655467778795449,0.33930414258908903,0.6649539255316546,0.3564417159165041],"dir":"rtl"},{"str":"دازه","boundary":[0.5498392660424413,0.33930414258908903,0.5823336162908511,0.3564417159165041],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2034569623599668,0.33930414258908903,0.5063491264685924,0.3564417159165041],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.8212480152437185,0.37562978778812456,0.8414667220649512,0.39276736111553967],"dir":"rtl"},{"str":"565","boundary":[0.12674041591142227,0.37562978778812456,0.16700353035715304,0.39276736111553967],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.17034011498036142,0.37557957586944035,0.22392715802220262,0.39271714919685546],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.23308782580487694,0.37557957586944035,0.8066168426720974,0.39271714919685546],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.12674041591142218,0.4126500311956251,0.15348289266758475,0.4297876045230402],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.17034011498036133,0.4126500311956251,0.19387050653955465,0.4297876045230402],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.19872598416288026,0.4126500311956251,0.8042762534588019,0.4297876045230402],"dir":"ltr"},{"str":"بع","boundary":[0.8339718566053563,0.4496702746031257,0.8520242734100284,0.4668078479305408],"dir":"rtl"},{"str":"613","boundary":[0.12674041591142202,0.4496702746031257,0.1670060203456776,0.4668078479305408],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1703401149803612,0.4496702746031257,0.21752788751351174,0.4668078479305408],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22711185334539902,0.4496702746031257,0.8326621226413207,0.4668078479305408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12674,0.11861,0.85202,0.46681],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پانزده","boundary":[0.4813372558597016,0.9502100810261868,0.5192494799811802,0.9659765913574033],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48134,0.95021,0.51925,0.96598],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/ce31cec413ff4a7c21f89c54453099bb.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/b26ce4a41fa3a4c17e65c46015e2c438.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":700.157,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":20,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/eae9451c0b6bcc518af2ccdbc7ab5080.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/93b43de8f5341b1f982e112a0c2db17d.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.23256,0.25716,0.23165,0.27179]},"elements":[{"words":[{"str":"قسمت","boundary":[0.4813527282777704,0.2571599093616613,0.6065052499319393,0.29709378303734474],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.39419844834183043,0.2571599093616613,0.4698992708023263,0.29709384016735],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3942,0.25716,0.60651,0.29709],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مباحث","boundary":[0.6007099909991657,0.4450671136950561,0.7683499884873048,0.49648411842769574],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.491571417490989,0.4450671136950561,0.5830794030280423,0.49648411842769574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4470399933017047,0.4450671136950561,0.473967705416163,0.49648411842769574],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنیاز","boundary":[0.2325594082801148,0.4450671136950561,0.4292599935681142,0.4964841184276958],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23256,0.44507,0.76835,0.49648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5904267264473643,0.6346252249909935,0.6364022198761302,0.654677856836723],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5680216026000684,0.6346251964259908,0.5836672553068158,0.6546778282717203],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.5009880736698354,0.6346252249909935,0.5474871306201683,0.654677856836723],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48383816804445096,0.6346252249909935,0.49404717495030614,0.654677856836723],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.4044921289686391,0.6346252249909935,0.47693561932434697,0.654677856836723],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.36430771218839586,0.6346252249909935,0.3976763640413525,0.654677856836723],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6138515025669635,0.6713014886368327,0.6598269959957294,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5914174094390561,0.6713015172018353,0.6070630621458035,0.6913541490475648],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5218888615919594,0.6713014886368327,0.5710109667382834,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"شیمی","boundary":[0.46087501641157674,0.6713014886368327,0.5150129322832212,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4437625715861066,0.6713014886368327,0.45397449202132995,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.3406498537193478,0.6713014886368327,0.43680762216352875,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5747519384469358,0.7081582259692835,0.6207274318757018,0.7282108578150129],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.552317803815761,0.7081582259692834,0.5679634565225083,0.7282108578150128],"dir":"ltr"},{"str":"خواص","boundary":[0.4698940164886795,0.7081582259692835,0.531923056735728,0.7282108578150129],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتی","boundary":[0.42009014547021795,0.7081582259692835,0.4630180871799414,0.7282108578150129],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3797494178393756,0.7081582259692835,0.41315897365250365,0.7282108578150129],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34065,0.63463,0.65983,0.72821],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":22,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/fa5e45f5e0333294bf7fafaee56cb5bf.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/6857054c9e08e4065b09595dad423cbe.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12651,0.2162,0.13906,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.12675097849296327,0.21620115485777622,0.1527735271226581,0.2590486588016426],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.324244018867128,0.2897202002701333,0.399461112445983,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29804295424049015,0.2897202002701333,0.3160823453811945,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.18516458983890216,0.2897202002701333,0.2898812807545566,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.12675492130336172,0.2897202288351359,0.1771990715279159,0.31834236146963857],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.8299654650689817,0.3701543454286729,0.8495372155797046,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"جنب","boundary":[0.8008300304842952,0.3701543454286728,0.8247526846431487,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7204059699785579,0.3701543454286729,0.7298679263727308,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6330048827701721,0.3701543454286729,0.6620221520091093,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"ند.","boundary":[0.514708017946287,0.3701543454286729,0.5349267247675198,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4900546415624168,0.3701543454286729,0.5095773793178401,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"مناطقی","boundary":[0.4320503588776117,0.3701543454286729,0.4838695100668574,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4054049916739156,0.3701543454286729,0.42582538756565574,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.3376723238227858,0.3701543454286729,0.4003060254278697,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31874592104591504,0.3701543454286729,0.3324447763135934,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2843815894153937,0.3701543454286729,0.3133988586543309,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.23234580922449188,0.3701543454286729,0.27816159808048735,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.1743240966200133,0.3701543454286729,0.22724662217517855,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12686491533766148,0.3701543454286729,0.13308988664961738,0.38729191875608804],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8332049401397236,0.3951772877318908,0.8426668965338965,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.8010815981815064,0.3951772877318908,0.8280207062189854,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.7597452986815943,0.3951772877318908,0.7947072275580634,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.699741555211389,0.3951772877318908,0.7444891389902528,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6750906688160436,0.3951772877318908,0.6946114347769254,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.5891810847340027,0.3951772877318908,0.6688656975040878,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"شهري،","boundary":[0.5309103732770457,0.3951772877318908,0.5830532229745132,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.4756301380383525,0.3951772877318908,0.5245335126650781,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45994072034369893,0.3951772877318908,0.4703643265917821,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي،","boundary":[0.37403113626165785,0.3951772877318908,0.45500342092450347,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"تابعی","boundary":[0.3299533593959605,0.3951772877318908,0.3679032745021685,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31028245005017985,0.3951772877318908,0.3247274366133621,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"کمیت","boundary":[0.2572407144952659,0.3951772877318908,0.3040549887496991,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.21688298048559343,0.3951772877318908,0.23515949625749594,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.16085325870094072,0.3951772877318908,0.21165892796995173,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1267396289202306,0.3951772877318908,0.15458097760701398,0.412314861059306],"dir":"rtl"},{"str":"واهد","boundary":[0.8249854880194171,0.42020023003510876,0.8609434123057991,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.7956011334384604,0.42020023003510876,0.819081725227158,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7014845471787367,0.42020023003510876,0.7303966912202167,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6608952442362593,0.42020023003510876,0.6958546831242036,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"زم","boundary":[0.559052223584136,0.42020023003510876,0.5759391939362881,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4101309898939524,0.42020023003510876,0.4195929462881254,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"فاضلاب","boundary":[0.34339431745273563,0.42020023003510876,0.40440401628695305,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2764186061131397,0.42020023003510876,0.28588056250731264,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.22163387859087819,0.42020023003510876,0.27053974320612856,0.43733780336252387],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7786434213396076,0.4430881046490326,0.7855331857625175,0.4545698074558573],"dir":"ltr"},{"str":"آبی","boundary":[0.6285229698307914,0.4453945623541022,0.6566100403903364,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6212798403641566,0.4430881046490326,0.6281696047870665,0.4545698074558573],"dir":"ltr"},{"str":"هداشت","boundary":[0.5485967617685747,0.4453945623541022,0.6053934000188604,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5329073440739212,0.4453945623541022,0.5433309503220042,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5172204412697525,0.4453945623541022,0.5267072975491733,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4173469766387717,0.4453945623541022,0.42205663172970675,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.349121291059735,0.4453945623541022,0.39258841325357496,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2948395412194796,0.4453945623541022,0.3092845277826618,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12671770300022292,0.4453945623541022,0.14170524694536452,0.4625321356815173],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7834001896670267,0.47041750465732013,0.7932107444546692,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7686840897894884,0.4681099043521454,0.7755738542123983,0.4795916071589701],"dir":"ltr"},{"str":"رخ","boundary":[0.7209015441002171,0.47041750465732013,0.743485740019993,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6768261908178168,0.47041750465732013,0.7049157513658867,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6695749099019576,0.4681099043521454,0.6764646743248676,0.4795916071589701],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6070940621812868,0.47041750465732013,0.657020822091698,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5722317328458089,0.47041750465732013,0.6015745139061031,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.5196879949958515,0.47041750465732013,0.5671273498508029,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5035030695847662,0.47041750465732013,0.5129650259789391,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4636606635918819,0.47041750465732013,0.4979152071567507,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.3560932589291256,0.47041750465732013,0.391831670086108,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"بهاختصار","boundary":[0.28312165522185373,0.47041750465732013,0.3496441886499393,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.24303034998433293,0.47041750465732013,0.27788329149899726,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22709193343720102,0.47041750465732013,0.236553889831374,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.16110225755341886,0.47041750465732013,0.22210434165528725,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.12673962892023052,0.47041750465732013,0.15458097760701386,0.48755507798473524],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7465483595002478,0.4956118369763135,0.7687117473593356,0.5127494103037287],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5647791971911353,0.4956118369763135,0.5774781386675256,0.5127494103037287],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.4442413426949462,0.4956118369763135,0.49817449414173215,0.5127494103037287],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.40464803516238185,0.4956118369763135,0.4393640875030005,0.5127494103037287],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3511531216959575,0.4956118369763135,0.3710829898483156,0.5127494103037287],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.30778748154834795,0.4956118369763135,0.34628198124158893,0.5127494103037287],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7570208565394098,0.5343620657623462,0.7758907598252562,0.5544132693579442],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7398380842576548,0.5343620657623462,0.7500890031060863,0.5544132693579442],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.8097941136833137,0.5624539431287451,0.840017215355943,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7209039676835141,0.5624539431287452,0.7425725269139497,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.6778221862277296,0.5624539431287452,0.7146765063830334,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6193024759182946,0.5624539431287452,0.6565551942375635,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5919101121571638,0.5624539431287452,0.6141762658094458,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5436018447878612,0.5624539431287452,0.5868659700186912,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.48383714021603497,0.5624539431287452,0.5385674127718633,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"داشت.","boundary":[0.42805641728386046,0.5624539431287452,0.4788635503798328,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.38746711434138326,0.5624539431287452,0.4229929518343595,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.31874343105739006,0.5624539431287452,0.34371801596095714,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.18528004612905546,0.5624539431287452,0.21762499706597835,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.17406252850301734,0.5601471997736492,0.18095229292592727,0.5716289025804739],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.13271638837089988,0.5624539431287452,0.16810161529658202,0.5795915164561602],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12686481365465632,0.5624539431287451,0.13308978496661222,0.5795915164561601],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.7938780613793108,0.5874768854319631,0.8146694655612436,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7460677917149647,0.5874768854319631,0.7890970344128763,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7234064061509204,0.5874768854319631,0.7418323212343099,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.6880460791104861,0.5874768854319631,0.7187671431706057,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6564207348572254,0.5874768854319631,0.683860408400327,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6145864376523569,0.5874768854319631,0.6521877543650954,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5971540279903556,0.5874768854319631,0.6099613169039299,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5645326883271818,0.5874768854319631,0.592381964048631,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"تشک","boundary":[0.5299193578441822,0.5874768854319631,0.5597827942777907,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"هد.","boundary":[0.4487233220395542,0.5874768854319631,0.47469390235303427,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.28463058826787174,0.5874768854319631,0.2969008613384424,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"دود","boundary":[0.20744094399961857,0.5874768854319631,0.23811760262493725,0.6046144587593781],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12686491533766134,0.5874768854319631,0.13308988664961724,0.6046144587593781],"dir":"ltr"},{"str":"گسترة","boundary":[0.70670854310373,0.6126712177509565,0.7529003202269676,0.6298087910783716],"dir":"rtl"},{"str":"صد","boundary":[0.5901770801439156,0.6126712177509565,0.6176167536870172,0.6298087910783716],"dir":"rtl"},{"str":"باکتر","boundary":[0.5351483337462254,0.6126712177509565,0.5447200785703842,0.6298087910783716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49001789393997164,0.6126712177509565,0.49951908794511446,0.6298087910783716],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.3570833214469705,0.610362903320716,0.3639730858698804,0.6218446061275407],"dir":"ltr"},{"str":"گسترة","boundary":[0.28351001250034835,0.6126712177509565,0.329452871702479,0.6298087910783716],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1268115584407017,0.6126712177509565,0.16212315284857956,0.6298087910783716],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.7971001065303791,0.6376941600541745,0.8316611472543582,0.6548317333815895],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7571004293152578,0.6376941600541745,0.7922220971139008,0.6548317333815895],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.5104575992565958,0.6376941600541745,0.5337315302756239,0.6548317333815895],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.4733717184463748,0.6376941600541745,0.5055824285391863,0.6548317333815895],"dir":"rtl"},{"str":".دارد","boundary":[0.43651988827959576,0.6376941600541745,0.43656968805009144,0.6548317333815895],"dir":"rtl"},{"str":"مح","boundary":[0.7687092573708106,0.6627171023573925,0.7901467703959326,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5916355091089908,0.6604063599019284,0.5985252735319007,0.6718880627087531],"dir":"ltr"},{"str":"وشش","boundary":[0.49030364041489477,0.6627171023573925,0.5354745222429715,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.2853850547908808,0.6627171023573925,0.336031421384954,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2669566497189665,0.6627171023573925,0.2801166479855127,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2333393146458798,0.6627171023573925,0.26203888502335365,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"بستگ","boundary":[0.19374600711331547,0.6627171023573925,0.22841225978381852,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.14118483934368461,0.6627171023573925,0.17303179257565102,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12677298718988741,0.6627171023573925,0.1362023723055951,0.6798546756848075],"dir":"rtl"},{"str":"هرجا","boundary":[0.7823398566996336,0.6879114346763858,0.8198884815091873,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7567647824174296,0.6879114346763858,0.7775055949353923,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7233964461968213,0.6879114346763858,0.751883442910289,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.6735916957241245,0.6879114346763858,0.7184139791587317,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.6292748799600478,0.6879114346763858,0.6587314442082232,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.5739921547328299,0.6879114346763858,0.6242949029104832,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5570602327643098,0.6879114346763858,0.5690934532730948,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36182272252464975,0.6879114346763858,0.38000212874408573,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.31774743564747715,0.6879114346763858,0.35695321490932475,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14491982213085838,0.6879114346763858,0.1511447934428143,0.705049008003801],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.1267193366434878,0.6879114346763858,0.13995569984248057,0.705049008003801],"dir":"rtl"},{"str":"انحلال","boundary":[0.6952545958897309,0.7129343769796038,0.7438865617672552,0.730071950307019],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.6880087936126787,0.7106220634489951,0.6948985580355886,0.7221037662558198],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5939120629310889,0.7129343769796038,0.6033740193252618,0.730071950307019],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5256863773520521,0.7129343769796038,0.5348993348937469,0.730071950307019],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.49427797462005063,0.7106220634489951,0.5011677390429605,0.7221037662558198],"dir":"ltr"},{"str":"مهم","boundary":[0.4096280350387433,0.7129343769796037,0.43604681328668415,0.7300719503070189],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.2497732389094435,0.7129343769796038,0.2831913749005476,0.730071950307019],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.194244004818272,0.7129343769796038,0.24279615962665885,0.730071950307019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7555839541266081,0.7381287092985972,0.7650514642279055,0.7552662826260124],"dir":"rtl"},{"str":"رطوبت","boundary":[0.6964241837967371,0.7381287092985972,0.7507105761249476,0.7552662826260124],"dir":"rtl"},{"str":"زم","boundary":[0.6753346876914722,0.7381287092985972,0.6915860052784704,0.7552662826260124],"dir":"rtl"},{"str":"ورشان","boundary":[0.5448592889928765,0.7381287092985972,0.5930405669474152,0.7552662826260124],"dir":"rtl"},{"str":"ذار","boundary":[0.470635221057639,0.7381287092985972,0.4961576034366582,0.7552662826260124],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7679622608133759,0.7631516516018152,0.7820109148085614,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7572553101568118,0.7631516516018152,0.7618395177692997,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7371013430372234,0.7631516516018152,0.7520661740711654,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.702737011406702,0.7631516516018152,0.731758556293298,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6830661020609213,0.7631516516018152,0.6973038282304596,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.6417273125724845,0.7631516516018152,0.677973831719642,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5971540279903554,0.7631516516018152,0.6358256270634699,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5620426998023995,0.7631516516018152,0.5901820601209649,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5418713027631374,0.7631516516018152,0.5564755992681419,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.43502589516472634,0.7631516516018152,0.43961010277721424,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.3314423725337801,0.7631516516018152,0.3519598779779868,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.29359454695708825,0.7631516516018152,0.30446655013425084,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"رفاه","boundary":[0.1416803470601164,0.7631516516018152,0.1729378821856563,0.7802892249292303],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8075530783574155,0.7883459839208088,0.814924069492493,0.8054835572482238],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.73982788047186,0.7883459839208088,0.7537261517208155,0.8054835572482238],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.44921882975598587,0.7883459839208088,0.48632214876376784,0.8054835572482238],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.35708925433903843,0.7883459839208088,0.4083887395735774,0.8054835572482238],"dir":"rtl"},{"str":"نابع","boundary":[0.2547507259704833,0.7883459839208088,0.280771106054459,0.8054835572482238],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12674041591142207,0.7883459839208088,0.13296538722337797,0.8054835572482238],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.7791721891519462,0.8133689262240267,0.81139264066263,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7612442717735133,0.8133689262240267,0.7744093228184388,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"مطبوع","boundary":[0.7104435258909034,0.8133689262240267,0.7564645023814224,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6282739045730855,0.8133689262240267,0.6635453549885862,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.5936630640786107,0.8133689262240267,0.609449591325731,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.5114934427607928,0.8133689262240267,0.5346088959864174,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3792576221751759,0.8133689262240267,0.38889387776608364,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3466362825120021,0.8133689262240267,0.37448555823345125,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32870836513356916,0.8133689262240267,0.34187341617849476,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.2794016123658289,0.8133689262240267,0.3242263857889609,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.26794766515183,0.8133689262240267,0.2747289769961013,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.14093335050268174,0.8133689262240267,0.15442908830700214,0.8305064995514417],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8639588692434305,0.13323337382066988,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"aquaculture","boundary":[0.13844520264780635,0.8645017268104678,0.23506136219687468,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5374251863918481,0.8639588692434305,0.5441487157028697,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"microbe","boundary":[0.5495649647230217,0.8645017268104678,0.6172582412005585,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6173078409253057,0.8645017268104678,0.6224744789197859,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"microorganism","boundary":[0.6277651162261337,0.8645017268104678,0.7531573536969723,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.8786928404246078,0.13323337382066988,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"aquatic","boundary":[0.13844520264780635,0.8792391829219658,0.19839202398431932,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"ecosystem","boundary":[0.2035710665256317,0.8792392114869685,0.2898504581455413,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.5374251863918481,0.8786928404246078,0.5441487157028697,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"aquatic","boundary":[0.5493169660992867,0.8792391829219658,0.6092920473513591,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"organism","boundary":[0.6144747297452937,0.8792392114869685,0.6915048958364381,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"hydrosphere","boundary":[0.13844520264780635,0.8939766961634692,0.2406929976108582,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"dissolution","boundary":[0.5493169660992867,0.8939766961634692,0.6403303798287097,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"watercycle,","boundary":[0.13869320127154142,0.9087141237099647,0.23326543882999334,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"hydrologic","boundary":[0.23855607613634114,0.9087141808399699,0.3284601370764137,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"cycle","boundary":[0.33365937820597413,0.9087141808399699,0.3773237060472902,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"precipitation","boundary":[0.5493169660992867,0.9087141237099647,0.654156303101939,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"organism,","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.22055137605317626,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"living","boundary":[0.225862679911502,0.923622369972183,0.27437817461836356,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"thing","boundary":[0.27958652768614556,0.923622369972183,0.32212334571426293,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12651,0.2162,0.86094,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":34,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/4934b47827dfe6b045a50f7d7fa50e60.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/ade9251556ba32a9473dcb9fa5ae73ee.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1265,0.2162,0.12559,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.12675097849296327,0.21620115485777622,0.16030637014704344,0.2590486588016426],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.4006879075256403,0.2897202002701333,0.48294144014939056,0.31834236146963857],"dir":"rtl"},{"str":"شیمی","boundary":[0.30830400008635994,0.2897202002701333,0.3925554790267196,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2821499088776968,0.2897202002701333,0.300156958895163,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.12675496280662904,0.2897202002701333,0.2740028676864998,0.31834236146963857],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8553733079758609,0.38797890706932125,0.873849022829746,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8254909556899477,0.38797890706932125,0.850315097302464,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.7769336894681669,0.38797890706932125,0.820533538457881,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.7201569711260795,0.38797890706932125,0.7719426630945234,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.6890296245777752,0.38797890706932125,0.7149566398951759,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6646376969890071,0.38797890706932125,0.6831134118428922,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6228033997841386,0.38797890706932125,0.6596183422430774,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"شیمی","boundary":[0.5747441312673143,0.38797890706932125,0.6167004379098971,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5593037124251389,0.38797890706932125,0.5687656688193119,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.5222003934173569,0.38797890706932125,0.554216038205926,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"مطالع","boundary":[0.39817406499794744,0.38797890706932125,0.4345303874482947,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.3458867959660426,0.38797890706932125,0.38299011497382457,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهاي","boundary":[0.27241470456528943,0.38797890706932125,0.340914026383262,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2246019449124185,0.38797890706932125,0.26745276303665194,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.1877476247571148,0.38797890706932125,0.21948240690780219,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند.","boundary":[0.12652616108487114,0.38797890706932125,0.1827664400718036,0.40511648039673637],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8028394160261064,0.4142015794829675,0.8186335272926971,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"تجزی","boundary":[0.763729280321246,0.4142015794829675,0.7979724878433062,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"یکاهاي","boundary":[0.6244169123481976,0.4142015794829675,0.6798689567951008,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6115934714455685,0.4142015794829675,0.6193871355281373,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.43926634562243083,0.4142015794829675,0.47325468898571005,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروخنثایی،","boundary":[0.3326873667961714,0.4142015794829675,0.4341070893990818,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.2871081268500303,0.4142015794829675,0.3276949398039828,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی،","boundary":[0.21734833649339105,0.4142015794829675,0.28224464486234896,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.16626444202286,0.4142015794829675,0.2124848545057097,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"یونی","boundary":[0.1267404159114223,0.4142015794829675,0.1613944027409787,0.4313391528103826],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.7296214175087771,0.4404242518966137,0.7728003085170279,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6911336424488871,0.4404242518966137,0.724722875782362,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.6601457576902996,0.4404242518966137,0.6862956620422221,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6514307978535613,0.4404242518966137,0.6551621296311678,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"ازهاي","boundary":[0.6001290038622633,0.4404242518966137,0.6462839915728362,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.5698433058280279,0.4404242518966137,0.5952535677392731,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"سینتیک","boundary":[0.29185653496679004,0.4404242518966137,0.3497263582712569,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.23308782580487677,0.4404242518966137,0.28696996315178797,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21165649457207497,0.4404242518966137,0.2178814658840309,0.45756182522402883],"dir":"ltr"},{"str":"موازنۀ","boundary":[0.16291459094398072,0.4404242518966137,0.20678050558205807,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.12676123965887134,0.4404242518966137,0.15802698481075242,0.45756182522402883],"dir":"rtl"},{"str":"رآکتورها","boundary":[0.7871351724542,0.46681831432603543,0.8590076088203148,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7201619511031289,0.46681831432603543,0.7744611308630577,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.6765821719423879,0.46681831432603543,0.7147819969610154,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6387318563771712,0.46681831432603543,0.6713433936477603,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.5961530526033929,0.46681831432603543,0.6273028090484202,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.3262133966317371,0.46681831432603543,0.34349391699372667,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32173141728712884,0.46681831432603543,0.326512195254711,0.48395588765345054],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2965675932556782,0.46681831432603543,0.3150433081095633,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.26618724326480864,0.46681831432603543,0.29105963434614657,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.2114050057310719,0.46681831432603543,0.26116961230234803,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"نمادها","boundary":[0.16060425984846216,0.46681831432603543,0.2062823879103018,0.48395588765345054],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.15339317090422325,0.4645155700713076,0.16028293532713314,0.4759972728781323],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.12686491533766134,0.4668183143260354,0.14728282124087672,0.4839558876534505],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.8195224531960443,0.4930409867396816,0.8738365728871219,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.7378458496061332,0.4930409867396816,0.8146939403264992,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"مجهول","boundary":[0.680271795793301,0.4930409867396816,0.7330273260032549,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.657390671022154,0.4930409867396816,0.6754758012291786,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.5904260789963935,0.4930409867396816,0.6526807720930021,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.5266823727619651,0.4930409867396816,0.5715046561965723,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.46764723482790005,0.4930409867396816,0.4944893111250539,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.4076509613232691,0.4930409867396816,0.4339726300187434,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3936533423456508,0.4930409867396816,0.40295211201037334,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"حروف","boundary":[0.33618331068496576,0.4930409867396816,0.3889760473874014,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"کج","boundary":[0.30484269585571366,0.4930409867396816,0.3314014009044178,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.26631851810574336,0.4930409867396816,0.2999514876608576,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.23202063704959203,0.4930409867396816,0.26149620883050884,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند.","boundary":[0.1718299651067417,0.4930409867396816,0.22736334218640217,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"نمایه","boundary":[0.13371238378081274,0.4930409867396816,0.16704361770400095,0.5101785600670967],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.1265013363398411,0.4907316725343491,0.133391100762751,0.5022133753411737],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.7893761621265042,0.5192636591533278,0.8079265766361328,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"نماد","boundary":[0.7567647824174295,0.5192636591533278,0.7850535420474819,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7343523957058635,0.5192636591533278,0.7522828030728214,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"درصورتی","boundary":[0.6571577714605608,0.5192636591533278,0.729625824568113,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"متغیر","boundary":[0.5981475334117436,0.5192636591533278,0.6322628661897868,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5612932132564399,0.5192636591533278,0.5936655540671354,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.48488266446504963,0.5192636591533278,0.5511091601900799,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"کج","boundary":[0.4537057890776436,0.5192636591533278,0.48010215742886136,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.4143614803975575,0.5192636591533278,0.4492238097330354,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3797481499145579,0.5192636591533278,0.4098795010529493,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3401573323705184,0.5192636591533278,0.375193960902731,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33568282299148444,0.5192636591533278,0.3404636009590666,0.5364012324807429],"dir":"ltr"},{"str":"یکاهاي","boundary":[0.2769141138295711,0.5192636591533278,0.33120084364687613,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.19098709982785664,0.5192636591533278,0.2724321344849629,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترها","boundary":[0.12668673267258507,0.5192636591533278,0.18650512048324838,0.5364012324807429],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8645361859089,0.5456577215827495,0.8739536023477869,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"حروف","boundary":[0.8081196261273156,0.5456577215827495,0.8598577773089938,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"عادي","boundary":[0.763786056842302,0.5456577215827495,0.8033300578193846,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7261590773820323,0.5456577215827495,0.7590057720897339,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6924444151670986,0.5456577215827495,0.7214044553769954,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.6382906018908877,0.5456577215827495,0.6877871203039087,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.62408345531352,0.5456577215827495,0.6335128404292276,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"بُعد","boundary":[0.5961605225689675,0.5456577215827495,0.6193199058379681,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.572969010415776,0.5456577215827495,0.5913908828536257,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"پارامتر","boundary":[0.5236647476365603,0.5456577215827495,0.5682701611028802,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5010354909567069,0.5456577215827495,0.5189658983236647,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"حروف","boundary":[0.4303559970670091,0.5456577215827495,0.4822728260269382,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"عادي","boundary":[0.3859731212265139,0.5456577215827495,0.42556642875907824,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3630574538184654,0.5456577215827495,0.3812570829605762,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"آکولاد","boundary":[0.3060500424757634,0.5456577215827495,0.35834669854405365,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.27341203060399083,0.5456577215827495,0.30132347133801274,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.22814900026209228,0.5456577215827495,0.26870213167483903,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.18403505186666438,0.5456577215827495,0.2233793605467505,0.5627952949101647],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8292479401892099,0.5864788844943997,0.8448924785332288,0.6065300880899976],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449216117517465,0.5864788844943997,0.8582937590513827,0.6065300880899976],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.7657375238205668,0.5864788844943997,0.793705413597584,0.6065300880899976],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8028295701259035,0.6155848480191394,0.818715696914015,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.7487918391610766,0.6155848480191394,0.7972518130935177,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7047165522839041,0.6155848480191394,0.7424499908367329,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"دازه","boundary":[0.6536717875258655,0.6155848480191394,0.6861661377742754,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.4524682647808268,0.6155848480191394,0.5066280051833679,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43204786888908675,0.6155848480191394,0.44561460350907245,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.3630702067755657,0.6155848480191394,0.4213409182325225,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3239748969479579,0.6155848480191394,0.35735108793356757,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2998195182690442,0.6155848480191394,0.3175575960727696,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21165649457207508,0.6155848480191394,0.22438033593371295,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.1805291480237708,0.6155848480191394,0.2050720479522155,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"گروه:","boundary":[0.12654019003004793,0.6155848480191394,0.1750318256740227,0.6327224213465545],"dir":"rtl"},{"str":"سنج","boundary":[0.7985916096567238,0.641978910448561,0.8290192694295643,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6855231629309684,0.6396678823430708,0.6924129273538783,0.6511495851498955],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7759075259557647,0.6396678823430708,0.7827972903786746,0.6511495851498955],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.6290258811075697,0.641978910448561,0.6381143392230253,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5710041685030911,0.641978910448561,0.6228009097956138,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.4651507740760905,0.6396678823430708,0.47204053849900046,0.6511495851498955],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5637831851799153,0.641978910448561,0.5708796524755451,0.6591164837759762],"dir":"ltr"},{"str":"مبناي","boundary":[0.1633457372142477,0.641978910448561,0.2035313286281253,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.12674041591142224,0.641978910448561,0.1579963547242465,0.6591164837759762],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.8314644381609005,0.6682015828622073,0.8739934421641832,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"استوار","boundary":[0.7814131788242503,0.6682015828622073,0.8265250607404072,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7360904076961617,0.6682015828622073,0.7765032192695163,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"دازه","boundary":[0.6902746188401663,0.6682015828622073,0.7229706581590835,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5802171260447859,0.6682015828622073,0.6115960760360755,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"TS","boundary":[0.4915541151837398,0.664315785577042,0.5184935249434875,0.6800822673432559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5182163951763981,0.6682015828622073,0.5253128624720278,0.6853391561896224],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5301448907492996,0.6658952679821508,0.5370346551722094,0.6773769707889755],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.41112449531534045,0.6682015828622073,0.44225444645415185,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.3136646776035365,0.6682015828622073,0.3628162279460379,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.25151374088826634,0.6682015828622073,0.2586102081838961,0.6853391561896224],"dir":"ltr"},{"str":"TDS","boundary":[0.2584678229245916,0.664315785577042,0.3019467682371702,0.6800822673432559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.30181150908887006,0.6682015828622073,0.30884932789445324,0.6853391561896224],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2368228085920504,0.6682015828622073,0.24628476498622337,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.1695707085262036,0.6682015828622073,0.200700659665015,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.12674041591142218,0.6682015828622073,0.16434173262416063,0.6853391561896224],"dir":"rtl"},{"str":"معلق","boundary":[0.8394498313598775,0.6944242552758535,0.8738863726576176,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"TSS","boundary":[0.7801684588984562,0.6905377724306252,0.8198446922418695,0.7063042256318365],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8195050087502272,0.6944242552758535,0.826601476045857,0.7115618286032687],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8321768257662394,0.6921112276201792,0.8390665901891493,0.7035929304270039],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7487918391610766,0.6944242552758535,0.7681173974623495,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.7084515350710775,0.6944242552758535,0.743822566073553,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.5784741340774383,0.6944242552758535,0.6285278834026133,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"ند.","boundary":[0.4574357918877677,0.6944242552758535,0.4779532973319744,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4332928631514779,0.6944242552758535,0.45146977938238914,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3877210931709111,0.6944242552758535,0.4281974138638725,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"تیترسنجی","boundary":[0.3110244666305648,0.6944242552758535,0.38162062128519436,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"دازه","boundary":[0.2582367099051787,0.6944242552758535,0.2907310601535885,0.7115618286032687],"dir":"rtl"},{"str":"بناي","boundary":[0.8344698543103127,0.7208183177052753,0.8667152057062444,0.7379558910326903],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6474468162139095,0.7208183177052753,0.6590252628541475,0.7379558910326903],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.22189659012288931,0.7402298171270648,0.23827862700160943,0.7560434025826144],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.24749972125886854,0.7429409756833384,0.26282485253251,0.758754561138888],"dir":"ltr"},{"str":"Ra","boundary":[0.27065744211449555,0.7429409756833384,0.29105386385136617,0.7624081151111414],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.2988262851090899,0.7509064168024763,0.30347202389568884,0.7624081151111414],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15092310394776984,0.7402298156988146,0.16730514082648998,0.7560434011543643],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.21016341515163642,0.7411339853844197,0.22277735378616287,0.7569475708399692],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.24129933835013903,0.7509064168024763,0.245945077136738,0.7624081151111414],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.16983676542907986,0.750906413945976,0.1772565784551588,0.7624081122546412],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.17877781431471806,0.7429409742550882,0.20140447430248526,0.7624081151111414],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.2632145248420308,0.7509064168024763,0.26786026362862975,0.7624081151111414],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.8541208437478953,0.784061233526422,0.8744142502248715,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8307124616264163,0.784061233526422,0.8481448712884176,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.7983401208157208,0.784061233526422,0.8247364891669386,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7714907482441664,0.779078301709232,0.7867482955972519,0.7938064170648703],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7891624244499683,0.787758297208561,0.7940296910763852,0.7998084435677077],"dir":"ltr"},{"str":"محلول","boundary":[0.6765797276074572,0.784061233526422,0.7236429550607746,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"واکنشگر","boundary":[0.6076069998173919,0.784061233526422,0.6710045976468756,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.6003603259717252,0.7817486343457869,0.6072500903946351,0.7932303371526116],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5859266697321118,0.784061233526422,0.5950400277328153,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.5351259238495022,0.784061233526422,0.5799482072841095,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"معلوم","boundary":[0.49080160076691065,0.784061233526422,0.5291499513900245,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.42011786135215556,0.779078301709232,0.435375408705241,0.7938064170648703],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.46543009106536937,0.7816033426721354,0.4797032805247074,0.7963314580277737],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.48061634410579757,0.787758297208561,0.48548361073221447,0.7998084435677077],"dir":"ltr"},{"str":"سنجیدنی","boundary":[0.25549772252791814,0.784061233526422,0.3198415159968192,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.24826507471145304,0.7817486343457869,0.25515483913436293,0.7932303371526116],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4382815587924152,0.787758297208561,0.44605517887201634,0.7998084435677077],"dir":"ltr"},{"str":"محلول","boundary":[0.3254664436527332,0.784061233526422,0.37252967318121394,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2338173924426381,0.784061233526422,0.24293075044334153,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.1832656454125066,0.784061233526422,0.22784141998316043,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"مجهول","boundary":[0.12686500041935939,0.784061233526422,0.17728967295302892,0.801198806853837],"dir":"rtl"},{"str":"Ca","boundary":[0.8464408762061065,0.8076451986191384,0.8688946169807784,0.8258520134148686],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8302368738181829,0.8101125159242927,0.8398482295238429,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"Ra","boundary":[0.7883597512593808,0.8060112146353412,0.8091611805555424,0.825618391026031],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8167560232358615,0.8126798730851148,0.8219821188111502,0.825618391026031],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7408188959047234,0.8101125159242927,0.7805616027487747,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"ضرایب","boundary":[0.6845401752675925,0.8101125159242927,0.7368349142650716,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"استوکیومتري","boundary":[0.5886706370864221,0.8101125159242927,0.6805561936279407,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"سنجیدنی","boundary":[0.5206864803942891,0.8101125159242927,0.5844351666057671,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5047505538356821,0.8101125159242927,0.5167024987546375,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"واکنشگر","boundary":[0.43826288024694343,0.8101125159242927,0.5007665721960303,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3740211763075585,0.8101125159242927,0.3914535859695598,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاهی","boundary":[0.2582367099051787,0.8101125159242927,0.3249733823463956,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25249479636703054,0.8101125159242927,0.25871976767898647,0.8272500892517078],"dir":"ltr"},{"str":"خواص","boundary":[0.19795906769724728,0.8101125159242927,0.2485108147273788,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.15811676131220473,0.8101125159242927,0.19372608720511728,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.12674041591142218,0.8101125159242927,0.15413277967255293,0.8272500892517078],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8639588692434305,0.13323337382066988,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"symbol","boundary":[0.13844520264780635,0.8645017268104678,0.19922969437755508,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5374251863918481,0.8639588692434305,0.5441487157028697,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"total","boundary":[0.5493169660992867,0.8645017268104678,0.5862072215242345,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"solids","boundary":[0.5913928714094345,0.8645017268104678,0.639875547271727,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"(TS)","boundary":[0.6451058298909025,0.8645017268104678,0.6830481427670727,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.8786928404246078,0.13323337382066988,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"index","boundary":[0.13844520264780635,0.8792391829219658,0.18434771029825409,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.5374251863918481,0.8786928404246078,0.5441487157028697,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"total","boundary":[0.5493169660992867,0.8792391829219658,0.5861564820656329,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"suspended","boundary":[0.591296502941299,0.8792392114869685,0.6776397061144507,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"solids","boundary":[0.6829952147388523,0.8792392114869685,0.731513105397027,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"(TSS)","boundary":[0.7367433880162025,0.8792392114869685,0.7861329040329432,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"gravimetric","boundary":[0.13844520264780635,0.8939767247284719,0.23371800726602268,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"analysis","boundary":[0.23905000672861346,0.8939766961634692,0.30587530254922135,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"reagent,","boundary":[0.5493169660992867,0.8939766961634692,0.6152964297054281,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"titrant,","boundary":[0.6204813966470352,0.8939766961634692,0.6753136856893358,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"titrator","boundary":[0.6805433566673487,0.8939766961634692,0.7369795768086556,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"4titrimetry,titration,volumetric","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.37731709211934217,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"analysis","boundary":[0.39320388458712474,0.9087141808399699,0.45977084850800876,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"analyte,","boundary":[0.5493169660992867,0.9087141237099647,0.6142949248576623,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"measurand","boundary":[0.6195418951941191,0.9087141808399699,0.7091809977431541,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"instrumental","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.2419510943955457,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"analysis","boundary":[0.24718268024052156,0.923622369972183,0.31406752375326924,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1265,0.2162,0.87441,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":88,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/7235857c156e0ead2af1e6373265f4c6.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/08a0b0d93b4e3ac6f8ce60f26c845a59.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1265,0.19295,0.12579,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"٣","boundary":[0.12675097849296327,0.19294500259999361,0.16410391910975008,0.23579250654386],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1267549628066291,0.2623001972062797,0.17701197479869316,0.29092232984078237],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.8391784226106762,0.3432461129519248,0.8737394633346554,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.7492923268545578,0.3432461129519248,0.8340456141032797,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"منحصربهفردي","boundary":[0.6367299056032465,0.3432461129519248,0.742071360132689,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.597883594628117,0.3432461129519248,0.6295064488928529,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.570242232014508,0.3432461129519248,0.5906601379177233,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.5239234654765064,0.3432461129519248,0.564897173002579,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4860731499112897,0.3432461129519248,0.5187728642656081,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4678962336803784,0.3432461129519248,0.4800339986384966,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.4255614487820287,0.3432461129519248,0.46067277696998477,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.3625597591279853,0.3432461129519248,0.42024651252986894,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.3142514917586828,0.3432461129519248,0.35744846659569346,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2945780924243773,0.3432461129519248,0.3088176208377344,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.25000480784224827,0.3432461129519248,0.2894652744870155,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.1810271457287273,0.3432461129519248,0.2440864395949111,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.16434173262416066,0.3432461129519248,0.17476201331153296,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.12674041591142224,0.3432461129519248,0.15904299523878962,0.36038368627933987],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.8090620114034336,0.36912600533402007,0.8738042030362997,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.7654847222312174,0.36912600533402007,0.803984870671217,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7206599488080854,0.36912600533402007,0.7602416657745963,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.6770826596358693,0.36912600533402007,0.7154874468725839,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.6135829722768695,0.36912600533402007,0.6718005500874815,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.5722491627654823,0.36912600533402007,0.6068102034894615,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.5209504191779161,0.36912600533402007,0.5665471762005921,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"نامتقارنی","boundary":[0.4512257605069604,0.36912600533402007,0.5160331286025683,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43603434051726314,0.36912600533402007,0.4454962969114361,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.3730326508632199,0.36912600533402007,0.4299313786430216,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.3249733823463955,0.36912600533402007,0.36798557113926256,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"بارهاي","boundary":[0.26919265941422105,0.36912600533402007,0.31887042047215397,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.22609842801581273,0.36912600533402007,0.2632266469088425,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2106604991621621,0.36912600533402007,0.22012245555633506,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"منفی،","boundary":[0.1630967383617694,0.36912600533402007,0.2056979880032126,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1267941392387545,0.36912600533402007,0.15712076590229174,0.3862635786614352],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.8160215293302004,0.3950058977161154,0.8738689427379441,0.4121434710435305],"dir":"rtl"},{"str":"قطبی","boundary":[0.7726932390104625,0.3950058977161154,0.8100455568707227,0.4121434710435305],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7654478725177173,0.3927001541361115,0.7723376369406272,0.4041818569429362],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.7241409527657311,0.3950058977161153,0.7596730890143754,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7084540250596023,0.3950058977161153,0.718875977029595,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"قطبیت","boundary":[0.6549168066902171,0.3950058977161153,0.7034106654436829,0.4121434710435305],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6267649715270673,0.3950058977161153,0.6478551743319739,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.5819426880924601,0.3950058977161153,0.6218241319172604,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5450883679371563,0.3950058977161153,0.5769276201020315,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5279049571276333,0.3950058977161153,0.5398772246901004,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5084830466343307,0.3950058977161153,0.5227451852663335,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.45071282494601866,0.3950058977161153,0.5033326845745381,0.4121434710435305],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3369203472883013,0.3950058977161153,0.34600880540375695,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"انجماد","boundary":[0.28362214291533483,0.3950058977161153,0.33085722523045624,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2679327252206811,0.3950058977161153,0.2783563314687643,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"جوش","boundary":[0.2176324670315527,0.3950058977161153,0.2629764087240263,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"بالا،","boundary":[0.1827701376960748,0.3950058977161153,0.2126005246034119,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"گرماي","boundary":[0.12678972246690384,0.3950058977161153,0.17758255692967012,0.4121434710435304],"dir":"rtl"},{"str":"نهان","boundary":[0.8429158953863746,0.4210571801139861,0.8736946435412093,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.8085515637558532,0.4210571801139861,0.8380915291747464,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7705350504263065,0.4210571801139861,0.8037377844706184,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7348528833993448,0.4210571801139861,0.766154529144384,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"فاز","boundary":[0.7111979924139125,0.4210571801139861,0.7306199029072149,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6942635804568675,0.4210571801139861,0.7069625219332575,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"یخ","boundary":[0.6703572006304319,0.4210571801139861,0.6900305999647374,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6541722752193466,0.4210571801139861,0.666124220138302,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.621550935556173,0.4210571801139861,0.6496902958747384,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6081025075338236,0.4210571801139861,0.617317955064043,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5914195844177816,0.4210571801139861,0.6038695270416935,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.5592962424595644,0.4210571801139861,0.5871866039256517,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5431088270599542,0.4210571801139861,0.5550632619674345,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"بخار،","boundary":[0.5017725275600423,0.4210571801139861,0.5388758465678244,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیت","boundary":[0.448484283141175,0.4210571801139861,0.4975395470679123,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.3914585659466094,0.4210571801139861,0.44424881266052024,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.36580919415282626,0.4210571801139861,0.3872255854544793,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35236325611900154,0.4210571801139861,0.36157621366069626,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3309468648173484,0.4210571801139861,0.34813027562687154,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.3003175159740006,0.4210571801139861,0.32671388432521836,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.21142492563927026,0.4210571801139861,0.2370742974330534,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.12674041591142213,0.4210571801139861,0.192630492254213,0.4381947534414012],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.8381874071778128,0.44693707249608133,0.8741951312346905,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8145300262038556,0.44693707249608133,0.832211434718335,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7858926681803337,0.44693707249608133,0.8085540537443779,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7448053675328999,0.44693707249608133,0.7799166957208561,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیببه","boundary":[0.726877450154467,0.44693707249608133,0.7270542393397265,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6778346361703536,0.44693707249608133,0.6840596074823095,0.46407464582349645],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6235479063530486,0.44693707249608133,0.6716096648583977,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی،","boundary":[0.5503372637473976,0.44693707249608133,0.6175719338935709,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"کنندگیحل","boundary":[0.5179674129252269,0.44693707249608133,0.5183185013072212,0.46407464582349645],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.4517049605520678,0.44462690134066996,0.4585947249749777,0.4561086041474947],"dir":"ltr"},{"str":"گرمایی،","boundary":[0.3032955422496403,0.44693707249608144,0.36228586039025923,0.46407464582349656],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.2661897332533335,0.44693707249608144,0.2973170798016378,0.46407464582349656],"dir":"rtl"},{"str":"بخار،","boundary":[0.22311044178607387,0.44693707249608144,0.26021376079385583,0.46407464582349656],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی،","boundary":[0.16234974180433467,0.44693707249608144,0.21688547047411796,0.46407464582349656],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.126692740389297,0.44693707249608144,0.156373769344857,0.46407464582349656],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.8436828118520074,0.4728169648781767,0.874212561154364,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8380753576941976,0.4728169648781767,0.8443003290061536,0.4899545382055918],"dir":"ltr"},{"str":"چگالی","boundary":[0.7844136149966129,0.4728169648781767,0.833219880070872,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی،","boundary":[0.7394430513464849,0.4728169648781767,0.7799316356520046,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"کشش","boundary":[0.6893107495520399,0.4728169648781767,0.7348603533649191,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی،","boundary":[0.6283796031870924,0.4728169648781767,0.6845576051872658,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"مویینگی،","boundary":[0.559301222436614,0.4728169648781767,0.6237969052055268,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47138221761507354,0.4728169648781767,0.48099357332073345,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمپذیري","boundary":[0.38000061621804293,0.4728169648781767,0.4669002382704653,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3478862567514427,0.4728169648781767,0.37527862051257344,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.30903994577631305,0.4728169648781767,0.34340427740683444,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.2682016439813575,0.4728169648781767,0.30455796643170474,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.23657629972809677,0.4728169648781767,0.2637196646367493,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.21067792908183544,0.4728169648781767,0.2320943203834885,0.4899545382055918],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8292479401892099,0.5091759887291126,0.8448924785332288,0.5292271923247106],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449216117517465,0.5091759887291126,0.8582937590513827,0.5292271923247106],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7489567899543567,0.5091759887291126,0.8154387946118076,0.5292271923247106],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.6711177938657678,0.5101520437107497,0.7422472534699227,0.5286607371643686],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.845405883911157,0.5379451708728535,0.8737419533231802,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.7821576853931602,0.5379451708728535,0.8403269324223226,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"سادهاي","boundary":[0.7228884885377656,0.5379451708728535,0.77714434863601,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6818011878903318,0.5379451708728535,0.7179488932071555,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6559028172440704,0.5379451708728535,0.6763232131358106,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6369789044557245,0.5379451708728535,0.6508753472253681,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6128235257768109,0.5379451708728535,0.6314984397126786,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.5854311620156801,0.5379451708728535,0.6078407730404112,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.5134655136724204,0.5379451708728535,0.5804359629659541,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4985230925352014,0.5379451708728535,0.508450415356142,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4621667700848542,0.5379451708728535,0.49359641923581454,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.43477440632372333,0.5379451708728535,0.4571840173484544,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.3745141940354654,0.5379451708728535,0.4298700902151214,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.31898246995576923,0.5379451708728535,0.3696165521559807,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.282626147505422,0.5379451708728535,0.31403516857557545,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.267683726368203,0.5379451708728535,0.27714817275090076,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.21713446932659625,0.5379451708728535,0.26257269729101806,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.15313678426263996,0.5379451708728535,0.21218358697751857,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.12674041591142218,0.5379451708728535,0.14804758826703707,0.5550827442002687],"dir":"rtl"},{"str":"H","boundary":[0.8265263634326033,0.5600015727959629,0.8429653593954374,0.5756723332383662],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.851936166123767,0.5600015270919586,0.8683751620866009,0.575672287534362],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8436956425871095,0.5705181721195705,0.8513893128476471,0.5833395735497068],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.7766896705927382,0.5638250632549487,0.8167037861859907,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.739337352732478,0.5638250632549487,0.7717313983104028,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.6691146963565657,0.5638250632549487,0.734156822213867,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.642718328005348,0.5638250632549487,0.6640263627903809,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5934140693764591,0.5638250632549487,0.6376433937662789,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"دالتون","boundary":[0.516971417515314,0.5638250632549487,0.5617414111909008,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5097256982447963,0.5615136066744191,0.5166154626677062,0.5729953094812438],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.40564403057229453,0.5638250632549487,0.44309594797354607,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38746701473354167,0.5638250632549489,0.4001908560951795,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.33966680463113635,0.5638250632549487,0.3816480111589669,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.313768433984875,0.5638250632549487,0.3339398310241369,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپ","boundary":[0.24454177301887575,0.5638250632549487,0.3088157032620726,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.23730489186914075,0.5615136066744191,0.24419465629205064,0.5729953094812438],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.19845706540220376,0.5638250632549487,0.23174821197854395,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.12686493816445837,0.5638250632549487,0.19285210123291865,0.5809626365823639],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7914048459849959,0.5893656465043722,0.7990985162455336,0.6021870479345084],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8011164030290239,0.5899981105319717,0.8175553989918578,0.605668870974375],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8357226574124563,0.5893656465043722,0.8434163276729939,0.6021870479345084],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8449461360324247,0.5899981105319717,0.8613851319952588,0.605668870974375],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8665907062800053,0.5938183160156552,0.8736871735756351,0.6109558893430703],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.7712017358841178,0.5938183160156552,0.782456484016134,0.6109558893430703],"dir":"rtl"},{"str":"دوتریم","boundary":[0.7139295554791928,0.5938183160156552,0.766169733556179,0.6109558893430704],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6531981356375377,0.5893656465043722,0.6608918058980754,0.6021870479345084],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6646636207598605,0.5899981105319717,0.6811026167226945,0.605668870974375],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7066763407185914,0.5915075735601913,0.7135661051415013,0.602989276367016],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.6317623784963057,0.5938183160156552,0.6430171266283219,0.6109558893430703],"dir":"rtl"},{"str":"تریتیم","boundary":[0.5829561590756405,0.5938183160156552,0.6267461889994322,0.6109558893430704],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.5757040649032578,0.5915075735601913,0.5825938293261677,0.602989276367016],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5533152900230374,0.5938183160156552,0.5629266457286972,0.6109558893430703],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.51272598708056,0.5938183160156552,0.5481023539243749,0.6109558893430703],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپ","boundary":[0.4430013284096043,0.5938183160156552,0.5067500146210824,0.6109558893430703],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.40365701972951823,0.5938183160156552,0.4378869278664539,0.6109558893430703],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.34289631974777907,0.5938183160156552,0.39871197110829987,0.6109558893430703],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.13471504046513574,0.5885193215464436,0.15019791320700185,0.6018563441260398],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.15214496013861228,0.5892844411394026,0.1692446922680166,0.6055850598897808],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.18701579785141362,0.5885193215464436,0.20249879925340852,0.6018563441260398],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.20443886948577705,0.5892844411394026,0.22153860161518138,0.6055850598897808],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.23929746373470956,0.5885193215464436,0.25478030742428853,0.6018563441260398],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.2564960026926988,0.5892844411394026,0.27359573482210314,0.6055850598897808],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.291850145953814,0.5885193215464436,0.3073331058525415,0.6018563441260398],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3092873286990771,0.5892844411394026,0.3263870608284814,0.6055850598897808],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3301974654282504,0.5938183160156553,0.33729393272388014,0.6109558893430704],"dir":"ltr"},{"str":"،(","boundary":[0.7722027112710803,0.6236401787605863,0.785524149878666,0.6407777520880014],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7876330290480476,0.6183440407916374,0.8026122264379834,0.6316810690842343],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8035690386131894,0.619100876533834,0.8206687707425937,0.6354014952842123],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8354576590504138,0.6183440407916374,0.8509406480014284,0.6316810690842343],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8528786555214096,0.619100876533834,0.869978387650814,0.6354014952842123],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.7388318850619472,0.6236401787605863,0.7671997582172773,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپهاي","boundary":[0.6389908151837488,0.6236401787605863,0.733944395985745,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.5789771117594443,0.6236401787605863,0.6341126692197057,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5421227916041406,0.6236401787605863,0.5737481358574014,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5162244209578792,0.6236401787605863,0.5371930104596097,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.40987203108737497,0.6236401787605863,0.4744424135120312,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.377001692571723,0.6236401787605863,0.4049412216532503,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"اندکی","boundary":[0.32520744126772516,0.6236401787605863,0.37206805836693546,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3105140189829844,0.6236401787605863,0.3200814238354752,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.24676533277150642,0.6236401787605863,0.30528504308094145,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.18650512048324847,0.6236401787605863,0.24178796031244876,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.14118234935515991,0.6236401787605863,0.18163304751192694,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.12668673267258518,0.6236401787605863,0.13610277276460392,0.6407777520880014],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8167660358991102,0.6536334315212927,0.8308253399305745,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.746304340624819,0.6536334315212927,0.7553927987402747,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپ","boundary":[0.6760816842489068,0.6536334315212927,0.7412080628917187,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.518707005299766,0.6483288554505673,0.5336860698792463,0.6616658666041625],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5346390720545093,0.6490965573197639,0.5517388041839136,0.6653971760701421],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.5782164651924101,0.6483288554505673,0.5936993503852563,0.6616658666041625],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5953880270266206,0.6490965573197639,0.6124877591560249,0.6653971760701421],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.631253698057849,0.6483288554505673,0.6467365957016754,0.6616658666041625],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6486767696922126,0.6490965573197639,0.6657765018216169,0.6653971760701421],"dir":"ltr"},{"str":"پرتوزا","boundary":[0.4661507143715653,0.6536334315212927,0.5102982482688971,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.4589283967183441,0.6513232603658814,0.465818161141254,0.6628049631727061],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.40887603567746206,0.6536334315212927,0.4525778242759173,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39269111026637665,0.6536334315212927,0.4021530666605496,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.35284880388133416,0.6536334315212927,0.3860652508019308,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.31674148028346516,0.6536334315212927,0.3473686892929245,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهی","boundary":[0.25249479636703065,0.6536334315212927,0.3113702920822681,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.20144505163194262,0.6536334315212927,0.24734860581716356,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.1459133275522464,0.6536334315212927,0.19472208261503027,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12686485515792367,0.6536334315212927,0.13919035853533404,0.6707710048487079],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.8332894153059717,0.679513323903388,0.8586974426564452,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7433113744180306,0.679513323903388,0.7523998325334863,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7000633389437835,0.679513323903388,0.7184164691472567,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولهاي","boundary":[0.6070705039888848,0.679513323903388,0.6952721194033351,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.5431461768878262,0.679513323903388,0.6022550958410915,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.4942926020315962,0.679513323903388,0.5382906992645006,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.45270108796665154,0.679513323903388,0.48945349389158177,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4442388527064212,0.679513323903388,0.4478619798266371,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3052875330694663,0.679513323903388,0.314923788660374,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2801361589806397,0.679513323903388,0.30049864057841746,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپ","boundary":[0.21195451910535223,0.679513323903388,0.2753269752681352,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.14068684163872833,0.679513323903388,0.20704752581270303,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1267729871898876,0.679513323903388,0.1362023723055953,0.6966508972308031],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.8533937670986588,0.7095065766640944,0.8739137625313903,0.7266441499915096],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپ","boundary":[0.7839081473260824,0.7095065766640944,0.8474526544785281,0.7266441499915096],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.7231474473443432,0.7095065766640944,0.778963098704864,0.7266441499915096],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.6758326853964287,0.7095065766640944,0.7179471161134395,0.7266441499915096],"dir":"rtl"},{"str":"،(","boundary":[0.4955400862825121,0.7095065766640944,0.5088615248900977,0.7266441499915095],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.5107232292756013,0.7042035302492599,0.5262062099259625,0.7175405828221089],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5281496211713529,0.7049637038120136,0.5452493533007573,0.7212643225623918],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.5722480878308579,0.7042035302492599,0.5877309647230506,0.7175405828221089],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5896566333216482,0.7049637038120136,0.6067563654510525,0.7212643225623918],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.6245295461978171,0.7042035302492599,0.6400124728939307,0.7175405828221089],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6419505426688129,0.7049637038120136,0.6590502747982173,0.7212643225623918],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6628847450675605,0.7095065766640944,0.670572584637826,0.7266441499915096],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.4447393403999023,0.7095065766640944,0.4895641138230344,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4036520397524686,0.7095065766640944,0.43968155120893815,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپ","boundary":[0.3077750316057237,0.7095065766640944,0.37131953875816953,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28337065407433176,0.7095065766640944,0.3026962123756048,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2587172776904616,0.7095065766640944,0.2783314419203961,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2246019449124185,0.7095065766640944,0.25372666261790466,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.17455068557576828,0.7095065766640944,0.21954953510417766,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.1266500711950362,0.7095065766640944,0.16928487412919774,0.7266441499915095],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7958501322909382,0.7353864690461897,0.8297313816559614,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.7841471862244611,0.7353864690461897,0.7906160165043257,0.7525240423736048],"dir":"ltr"},{"str":"آب،","boundary":[0.5891711247799032,0.7353864690461897,0.6237321655038823,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5707427197079888,0.7353864690461897,0.5840811262118815,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاط","boundary":[0.5117275016821221,0.7353864690461897,0.5658163637512063,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.4619227512094253,0.7353864690461897,0.5065746065387824,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوتوپهاي","boundary":[0.36132721480821783,0.7353864690461897,0.4569341337340484,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.32721188203017476,0.7353864690461897,0.35633659973566095,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.28736957564513216,0.7353864690461897,0.32217548530104545,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21289899884594127,0.7353864690461897,0.22251035455160117,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.17554668098568108,0.7353864690461897,0.20794072656360585,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"مولی","boundary":[0.1337123837808126,0.7353864690461897,0.17036615046707004,0.7525240423736048],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.1265013363398411,0.7330831534914093,0.133391100762751,0.744564856298234],"dir":"ltr"},{"str":"نین","boundary":[0.8361879463924127,0.761266361428285,0.8609633322139972,0.7784039347557001],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.8030710990128073,0.7612663614282852,0.8311581695723523,0.7784039347557002],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.7301119452481594,0.761266361428285,0.7506792504628617,0.7784039347557001],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7505323411398994,0.7561614830287228,0.7573300098125553,0.7732990563561379],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.6758351753849533,0.761266361428285,0.6893744117643189,0.7784039347557001],"dir":"rtl"},{"str":"مول","boundary":[0.6412218449019537,0.761266361428285,0.6709523354015405,0.7784039347557001],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6006062346894103,0.761266361428285,0.6206047399167558,0.7784039347557001],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.5896790824389588,0.761266361428285,0.5957190909076717,0.7784039347557001],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8113054910642625,0.7871462538103803,0.8297812059181476,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.7492997968201321,0.7871462538103803,0.8065304909706054,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.7104534858450025,0.7871462538103803,0.7444913076899354,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6872941025760018,0.7871462538103803,0.7057269147072519,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.6611492230657869,0.7871462538103803,0.6828121232313934,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.5904260789963935,0.7871462538103803,0.656789253158893,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5764821432576123,0.7871462538103803,0.5857272296834978,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5411068762860292,0.7871462538103803,0.5720823335343218,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.5149595067872896,0.7871462538103803,0.536624896941421,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن،","boundary":[0.4497168274609422,0.7871462538103803,0.510136047755971,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"پیوند","boundary":[0.4088859956315611,0.7871462538103803,0.4452174181966605,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"اشتراکی","boundary":[0.3428963197477789,0.7871462538103803,0.40422722710169323,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.3356632776502741,0.7848375109051003,0.34255304207318404,0.796319213711925],"dir":"ltr"},{"str":"ند","boundary":[0.2930990392406566,0.7871462538103803,0.30883576671728113,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":")شکل","boundary":[0.24279880387832511,0.7871462538103803,0.288689269563267,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.12671435789197685,0.7871462538103803,0.14929971194595043,0.8042838271377953],"dir":"rtl"},{"str":"خطوط","boundary":[0.8227444983471127,0.8131975362082511,0.873916252519915,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"رسمشده","boundary":[0.751027848856331,0.8131975362082511,0.8168357160541767,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7296114575546779,0.8131975362082511,0.7453382081154286,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.6857851695299836,0.8131975362082511,0.7214169053196192,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.6232814775808968,0.8131975362082511,0.6806176445184505,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6023630839842001,0.8131975362082511,0.6165891770443482,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5757202067690288,0.8131975362082511,0.5964333856477494,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.5321404276082881,0.8131975362082511,0.5675754543044658,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.4576847907402458,0.8131975362082511,0.5265136371333403,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.3921980925384697,0.8131975362082511,0.422902141037561,0.8303351095356661],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.42282495139329274,0.8080926578086888,0.4296226200659486,0.8252302311361039],"dir":"ltr"},{"str":"°","boundary":[0.43975687336181285,0.8080926578086888,0.44971682746094227,0.8252302311361039],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3745291339666141,0.8131975362082511,0.38414048967227404,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"فاصله","boundary":[0.3249733823463955,0.8131975362082511,0.36926703039115444,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.293597036945613,0.8131975362082511,0.3168286298818324,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"هست","boundary":[0.2594817041675699,0.8131975362082511,0.2857012833335281,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16981970737868182,0.8131975362082511,0.18156673609914498,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"هست","boundary":[0.13545537574816047,0.8131975362082511,0.1618741539961013,0.8303351095356661],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8639588692434305,0.13323337382066988,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"polar","boundary":[0.13844520264780635,0.8645017268104678,0.18103692867139112,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5374251863918481,0.8639588692434305,0.5441487157028697,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"tritium","boundary":[0.5493169660992867,0.8645017268104678,0.6055940392642201,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6107606772587004,0.8645017268104678,0.6176426390673482,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"3H,","boundary":[0.6178653665591088,0.8639588692434305,0.6446103791649066,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.649921726601663,0.8645017268104678,0.6625489898601727,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6628713880710284,0.8645017268104678,0.6695962840846439,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.8786928404246078,0.13323337382066988,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"solvent","boundary":[0.13844520264780635,0.8792391829219658,0.19815087131202044,0.8934631259811979],"dir":"ltr"},{"str":"action,","boundary":[0.20331750930650072,0.8792391829219658,0.2592288280798556,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"solvency","boundary":[0.2644574657302697,0.8792392114869685,0.33829078932659057,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.5374251863918481,0.8786928404246078,0.5441487157028697,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"radioactive","boundary":[0.5493169660992867,0.8792391829219658,0.6414443069803198,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"Dalton","boundary":[0.1377012067766012,0.8939766961634692,0.1914921373170214,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"(Da),","boundary":[0.19597264578583468,0.8939766961634692,0.23706808439393082,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"unified","boundary":[0.2415506595179419,0.8939766961634692,0.297329683306351,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"atomic","boundary":[0.3018101917751643,0.8939766961634692,0.3555990266080996,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"mass","boundary":[0.36032960035584577,0.8939766961634692,0.40017057925888205,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"unit","boundary":[0.4046531543828931,0.8939766961634692,0.4350329857904372,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"(u)","boundary":[0.4395155609144483,0.8939766961634692,0.4626641657849177,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"molar","boundary":[0.5495649647230217,0.8939766961634692,0.5978542492658864,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"mass","boundary":[0.6031016530956828,0.8939766961634692,0.6442570247045147,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6494236626989951,0.8939766961634692,0.6563056245076428,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"M","boundary":[0.6563903573707524,0.8939766961634692,0.6736055951683606,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6735849286163826,0.8939766961634692,0.6804668904250304,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"isotope","boundary":[0.13844520264780635,0.9087141237099647,0.19842163219521836,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"covalent","boundary":[0.5493169660992867,0.9087141237099647,0.6193562580920138,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"bond","boundary":[0.6245641085685513,0.9087141808399699,0.6661057034555731,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"deuterium,","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.22759867027764735,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"heavy","boundary":[0.23282730792806142,0.923622369972183,0.2821335676369856,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"hydrogen","boundary":[0.2876102039111347,0.923622369972183,0.36592610263146674,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.371092740625947,0.923622369972183,0.3779747024345947,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"2H,","boundary":[0.37803707603496733,0.9230894244610581,0.4050645183750954,0.9378462844664125],"dir":"ltr"},{"str":"D)","boundary":[0.4103757226255794,0.923622369972183,0.43217893496228615,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1265,0.19295,0.87421,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":108,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/ee9e41120a01c8873cf515f75c455b06.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/7deaac65447c0935d85e5cb90e172a0c.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.17307,0.25716,0.17218,0.17137]},"elements":[{"words":[{"str":"دو","boundary":[0.42055772958085885,0.2571599093616613,0.47295120526640105,0.29709378303734474],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42056,0.25716,0.47295,0.29709],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.5956215493107032,0.4425017546338515,0.8278184099491915,0.48826288884590086],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.4252895631834105,0.4425017546338515,0.5800909742548928,0.48826288884590086],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.2652016055204442,0.4425017546338515,0.4096063925696869,0.48826288884590086],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1730688323741157,0.44250169750384627,0.24951843490672063,0.48826288884590086],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17307,0.4425,0.82782,0.48826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6748608075351737,0.6245186985407458,0.7208363009639397,0.6445713303864753],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6524265898974643,0.624518755670751,0.6680722426042117,0.6445713875164805],"dir":"ltr"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.5302843191972572,0.6245186985407458,0.6317493134752595,0.6445713303864753],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.4839335328349877,0.6245186985407458,0.523426380284408,0.6445713303864753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46671868430155466,0.6245186985407458,0.4771079152041183,0.6445713303864753],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.39003256565272937,0.6245186985407458,0.45978115605197184,0.6445713303864753],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.32022601284890106,0.6245186985407458,0.38319893388362486,0.6445713303864753],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.612103384946098,0.6613754358731966,0.6580788783748639,0.6814280677189261],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5896692918181905,0.6613754644381992,0.6053149445249378,0.6814280962839286],"dir":"ltr"},{"str":"ناخالصیهاي","boundary":[0.450486997367703,0.6613754358731966,0.5690618155910182,0.6814280962839286],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.38299565996258184,0.6613754358731966,0.4435557110009708,0.6814280677189261],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3426601889833432,0.6613754358731966,0.3761522587037031,0.6814280677189261],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6955177307550693,0.6982121205738017,0.7414932241838351,0.7182647524195311],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6731126484110409,0.6982121777038068,0.6887583011177882,0.7182648095495363],"dir":"ltr"},{"str":"یع","boundary":[0.5104911347039155,0.6982121205738017,0.5292251285408587,0.7182647524195311],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3526623353040626,0.6982121205738017,0.37664068200360273,0.7182647524195311],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.29956908962900547,0.6982121205738017,0.34578640599532445,0.7182647524195311],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2592283619981631,0.6982121205738017,0.29263674243875976,0.7182647524195311],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5383911749394655,0.735068886471255,0.554036827646213,0.7551215183169844],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.39371687763009183,0.7350688579062524,0.4271252580706885,0.7551214897519819],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.572246220183827,0.7717450644220865,0.5878918728905744,0.7917976962678158],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.47138282999578346,0.7717451215520915,0.5517000940864545,0.7917977533978209],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.43092150577596977,0.7717451215520915,0.46452793228158673,0.7917977533978209],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40016160459234984,0.7717451215520915,0.4240666080617731,0.7917977533978209],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.35982087696150744,0.7717451215520915,0.39331731147884963,0.7917977533978209],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6442103955761286,0.8085817776876939,0.6598560482828759,0.8286344095334234],"dir":"ltr"},{"str":"زیستشناسی","boundary":[0.49771530842475586,0.8085818062526967,0.6238157730058975,0.8286344380984261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48032153809714295,0.8085818062526967,0.49083937911601777,0.8286344380984261],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.3284596468431781,0.8085818062526967,0.4734456087884048,0.8286344380984261],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.28811891921233573,0.8085818062526967,0.3215284750254638,0.8286344380984261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25923,0.62452,0.74149,0.82863],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":110,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/4d384c3290270cb596d7fabdadc2f906.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/af251536216fb225200fe894e944edfb.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1265,0.2162,0.12587,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.12675097849296327,0.21620115485777622,0.1652867622292817,0.2590486588016426],"dir":"ltr"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.4957083847293368,0.2897202002701333,0.6560525809542448,0.31834236146963857],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.12675496280662907,0.2897202002701333,0.1770119747986931,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.8222564605962553,0.3704971254602237,0.8741254115559968,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.7642347479917768,0.3704971254602237,0.8167784858417342,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.7248904393116907,0.3704971254602237,0.7587567732372555,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7069600319447329,0.3704971254602237,0.7194124645571695,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهایی","boundary":[0.6163269396311798,0.3704971254602237,0.7014820571902117,0.3876346987876389],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5978985345592656,0.3704971254602237,0.6108489648766585,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.564530198338657,0.3704971254602237,0.5924205598047443,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44274485959155185,0.3704971254602237,0.46303826606852816,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42830043615928937,0.3704971254602237,0.4372668848370307,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"حواس","boundary":[0.3752611905929003,0.3704971254602237,0.4228224614047682,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.31674148028346516,0.3704971254602237,0.36978321583837903,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.27440918537364023,0.3704971254602237,0.31126350552894394,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.24029385259559707,0.3704971254602237,0.268931210619119,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.1735571801543802,0.3704971254602237,0.2348133878525511,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.1265261610848712,0.3704971254602237,0.16832571426381246,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8608463027533326,0.3962056278265435,0.8739685422789356,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8302169539099847,0.3962056278265435,0.8543698426003735,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"آبرسانی","boundary":[0.7662192688460284,0.3962056278265435,0.8249430423194021,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"شهري،","boundary":[0.708446555094028,0.3962056278265435,0.7597452986815941,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.6501758436370713,0.3962056278265435,0.7017235860771157,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.5906601379177233,0.3962056278265435,0.6437018734726372,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5560468074347237,0.3962056278265435,0.584186167753289,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5366248969414211,0.3962056278265435,0.5495728372702895,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.4823381671241161,0.3962056278265435,0.530150926776987,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.44473685041137767,0.3962056278265435,0.47586419695968196,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.3299583393730099,0.3962056278265435,0.3361833106849658,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.2958430065949668,0.3962056278265435,0.3234843692085758,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2662096531615319,0.3962056278265435,0.28936903643053263,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.20793894170457505,0.3962056278265435,0.2594866841446195,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.8304659527624628,0.42191413019286333,0.8739685422789355,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.7074555396611647,0.42191413019286333,0.8227469883356375,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6145789676867826,0.42191413019286333,0.6382191583633929,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5730011392999672,0.42191413019286333,0.5777819172675493,0.43905170352027845],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین،","boundary":[0.5090034542360107,0.42191413019286333,0.5652821748731417,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"تصفیه","boundary":[0.4584541971944039,0.42191413019286333,0.5012844898091853,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.42284238131296653,0.42191413019286333,0.4507327427790538,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.37005213459905567,0.42191413019286333,0.4151234168861412,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.32971183050905656,0.42191413019286333,0.3623331701722303,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3097894323222729,0.42191413019286333,0.32199037609370645,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.23906877824140418,0.42191413019286333,0.3020704678954475,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"رساندن","boundary":[0.17855707711214325,0.42191413019286333,0.23134981381457886,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.7400868392784374,0.44762263255918316,0.7932032744890948,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.700493531745873,0.44762263255918316,0.7343598656714379,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.6526832620815269,0.44762263255918316,0.6953514460683928,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6340058581571345,0.44762263255918316,0.6469562884745275,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6041235058712213,0.44762263255918316,0.628278884550135,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.5637832017812223,0.44762263255918316,0.5983965322642218,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"زیباشناختی","boundary":[0.4636607631997235,0.44762263255918316,0.5428473782648521,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.43006085804631033,0.44762263255918316,0.45815041859438016,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41487192804513795,0.44762263255918316,0.4243338844393109,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.3730376308402695,0.44762263255918316,0.40914495443813853,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35436022691587693,0.44762263255918316,0.3673081672447452,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3244778746299638,0.44762263255918316,0.3486332533088775,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.25948419415609464,0.44762263255918316,0.31875090102296444,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.22711185334539916,0.44762263255918316,0.25375722054909516,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.12674041591142216,0.44762263255918316,0.17435148649378568,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8344574043676889,0.473331134925503,0.8739760122445098,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8108000233937317,0.473331134925503,0.8287304307606894,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7819136665177315,0.473331134925503,0.8050730497867322,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.7343523957058636,0.473331134925503,0.7766864776887925,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.6778246762162544,0.473331134925503,0.7286254220988643,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6479497938959157,0.473331134925503,0.6574142402786134,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.5670201868634394,0.473331134925503,0.6422228202889162,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5144814289905315,0.473331134925503,0.5239433853847044,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.41611941229605387,0.473331134925503,0.45018494530360137,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.35535871231431465,0.473331134925503,0.41100381980005013,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.31950038756892385,0.473331134925503,0.34963173870731523,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"جامد،","boundary":[0.270943121347143,0.473331134925503,0.31377341396192443,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"دما،","boundary":[0.23757478512653457,0.473331134925503,0.26578600254757184,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.18801903350631605,0.473331134925503,0.23159632267853214,0.4904687082529181],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.18078532735653358,0.4710265339456044,0.18767509177944347,0.4825082367524291],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.16583572573903008,0.47333113492550305,0.17544708144468998,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.1267404159114222,0.47333113492550305,0.16010875213203063,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.8449178461602996,0.4990396372918229,0.8739536023477869,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"زلالی","boundary":[0.7995975650207359,0.4990396372918229,0.839937869110735,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7854021404409517,0.4990396372918229,0.7946175879711711,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"کدورت،","boundary":[0.7139344898026483,0.4990396372918229,0.7804221633913869,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ،","boundary":[0.6651282247283893,0.4990396372918229,0.7089545127530835,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.6462018219515185,0.4990396372918229,0.6601457576902997,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"الکتریکی","boundary":[0.4400058722142911,0.4990396372918229,0.5084108369671122,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.4327705474370818,0.49672575268606967,0.4396603118599917,0.5082074554928944],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3800666449852215,0.4990396372918229,0.4282083065838723,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.31176150323390034,0.4990396372918229,0.37526407961804753,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"جذب،","boundary":[0.25747477341659536,0.4990396372918229,0.30678152618433563,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.21887746129394395,0.4990396372918229,0.2524947963670306,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20468452670268447,0.4990396372918229,0.21389748424437918,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"پراکندگی","boundary":[0.12675148081716583,0.4990396372918229,0.19970205966459495,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.850868615720053,0.5247481396581427,0.8739486223707372,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8282088637992736,0.5247481396581427,0.8461578604456412,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.7895920637157823,0.5247481396581427,0.8234989648701219,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.7468491548967324,0.5247481396581427,0.7848991627589457,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.7079535373661211,0.5247481396581427,0.7420688701441642,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.6188681418094976,0.5247481396581427,0.6944951493896723,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"زلالی","boundary":[0.5737567107746202,0.5247481396581427,0.6140884399474004,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5595852825560824,0.5247481396581427,0.5690146676717901,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.5316623498115298,0.5247481396581427,0.5548217330805306,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8292479401892099,0.5643608601335627,0.8448924785332288,0.5844120637291607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449216117517465,0.5643608601335627,0.8582937590513827,0.5844120637291607],"dir":"ltr"},{"str":"جامد","boundary":[0.7204120541500351,0.5643608030035574,0.7693267280412973,0.5844120065991554],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.842671876510946,0.5931327559525534,0.8738739227149938,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.8005885804535994,0.5931327559525534,0.8381898971663378,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7679672407904257,0.5931327559525534,0.7958452186546134,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7507838299809025,0.5931327559525534,0.7632211145753307,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7154235029404682,0.5931327559525534,0.7460088298872453,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"باقیمانده","boundary":[0.6447128088136987,0.5931327559525534,0.7107515657084023,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.612091469150525,0.5931327559525534,0.6402308294690904,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5944100606360455,0.5931327559525534,0.6073956052943751,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.517967412925227,0.5931327559525534,0.5460292623106823,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4980300748072946,0.5931327559525534,0.5076414305129545,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.4432478372735579,0.5931327559525534,0.4932391474299647,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.3964310730305999,0.5931327559525534,0.4387633679404248,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"فِر","boundary":[0.2831365951530024,0.5931327559525534,0.29849982435090955,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.27590749586589586,0.5908300116978257,0.28279726028880575,0.6023117145046504],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2041840390092032,0.5931327559525534,0.22236095524011443,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.16882371196876886,0.5931327559525534,0.1993923338160936,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":"دماي","boundary":[0.12672894343128038,0.5931327559525534,0.16405250296535223,0.6102703292799685],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7194025046030703,0.6188412583188733,0.7241832825706525,0.6359788316462883],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین،","boundary":[0.6549068218341576,0.6188412583188733,0.7130281339796275,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.6183015005313321,0.6188412583188733,0.6498906323372842,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5811981815235502,0.6188412583188733,0.6129178119531677,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5249194608864192,0.6188412583188733,0.576197697495322,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5005175733435521,0.6188412583188733,0.5195913261493186,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4661532417130307,0.6188412583188733,0.4951696485225499,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":")ب","boundary":[0.44921882975598587,0.6188412583188733,0.45980128098631085,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.4178474643322529,0.6188412583188733,0.44043166025202896,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.35334680158629056,0.6188412583188733,0.38432225883458315,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.29806407635907256,0.6188412583188733,0.34833254840388767,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2823771486529437,0.6188412583188733,0.2918391050471167,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.24527382964516173,0.6188412583188733,0.2769934600747794,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"فرّار(","boundary":[0.20343953244029328,0.6188412583188733,0.24016491493649195,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17903515490890134,0.6188412583188733,0.19811053832662212,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.1268120435034013,0.6188412583188733,0.1738496756028849,0.6359788316462883],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.8426644065453714,0.644549760685193,0.8738664527494192,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.8005811104880248,0.644549760685193,0.8378877809742523,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7682087696773293,0.644549760685193,0.7959231292014207,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"سهیم","boundary":[0.7258739847789796,0.644549760685193,0.7634230983409941,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.673332736917547,0.644549760685193,0.7216634141835726,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"باران","boundary":[0.6342374270899392,0.644549760685193,0.6685677851482158,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6018650862792436,0.644549760685193,0.6300019566092844,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5841836777647641,0.644549760685193,0.5971677093578219,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.5303949456524155,0.644549760685193,0.5799506972726342,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5134630236838955,0.644549760685193,0.5257182816526119,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4711307287740706,0.644549760685193,0.5092300431917655,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"زمین،","boundary":[0.4248119622360691,0.644549760685193,0.4663442107693486,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4021505766720248,0.644549760685193,0.42009587879424554,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3792426822440271,0.644549760685193,0.3974533743445174,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.3329239157060256,0.644549760685193,0.37448139627939325,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31897997996724436,0.644549760685193,0.3282519784739597,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.2716677080078547,0.644549760685193,0.31419228249340886,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.21563798622320204,0.644549760685193,0.2675542469649143,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1979565777087225,0.644549760685193,0.21094060930178038,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"کانیهاي","boundary":[0.1267897224669039,0.644549760685193,0.1932263129753967,0.6616873340126082],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.8379223337391493,0.6702582630515128,0.873916252519915,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8195592369123945,0.6702582630515128,0.8330449813643448,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7960991311434167,0.6702582630515128,0.8146769310159692,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7266309412905136,0.6702582630515128,0.7537337088862606,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6994875763818611,0.6702582630515128,0.7216509642409489,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6560746264522805,0.6702582630515128,0.6656859821579405,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.6006200920168526,0.6702582630515128,0.651219148828955,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.5610267844842883,0.6702582630515128,0.5957284403209923,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5179450030285039,0.6702582630515128,0.5560468074347236,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.4772107346881314,0.6702582630515128,0.5129650259789391,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"رواناب","boundary":[0.34851008837584657,0.6702582630515128,0.4002980252095868,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.29982200825756894,0.6702582630515128,0.3436636485478403,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.2634656858072217,0.6702582630515128,0.29469014190799253,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.21665390154131328,0.6702582630515128,0.25250857527713694,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1265698310622106,0.6702582630515128,0.13973815601078612,0.687395836378928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8553683279988112,0.6959667654178326,0.8738440428526963,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8152745327727656,0.6959667654178326,0.8501734508764996,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.780661202289766,0.6959667654178326,0.8100422851416146,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7637467102409194,0.6959667654178326,0.7733580659465794,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"بقایاي","boundary":[0.7117034600844433,0.6959667654178326,0.7586495561572867,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.6569187325621817,0.6959667654178326,0.7042310045215714,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6399843206051369,0.6959667654178326,0.6512350658984576,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانی","boundary":[0.5809691025792701,0.6959667654178326,0.6325143550307899,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5640346906222253,0.6959667654178326,0.5752854359155462,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5381363199759639,0.6959667654178326,0.5586792481237937,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"ودات","boundary":[0.45718679303528936,0.6959667654178326,0.5001166851910621,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.39693903068965536,0.6959667654178326,0.4010973115260419,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3797581098686571,0.6959667654178326,0.3911825366001456,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.33991331349508974,0.6959667654178326,0.3745954950561351,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.29509103006048243,0.6959667654178326,0.33244334792074265,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.26545767662704756,0.6959667654178326,0.28762106448613534,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.20495095547483613,0.6959667654178326,0.22645539205418208,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.16483973032911706,0.6959667654178326,0.18844731153257863,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.12674041591142216,0.6959667654178326,0.1594209099981128,0.7131043387452478],"dir":"rtl"},{"str":"اضافهشده","boundary":[0.8027200106308129,0.7216752677841526,0.8736622736903871,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7851406916458494,0.7216752677841526,0.7978645330074873,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.7455634363715032,0.7216752677841526,0.7802593521387086,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.7060498755135162,0.7216752677841526,0.7407204795095877,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6548143129134097,0.7216752677841526,0.7012069186516008,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6188339144569902,0.7216752677841526,0.6499752426886968,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.5762157144854605,0.7216752677841526,0.6139965751121426,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5430963771173303,0.7216752677841526,0.571299866802875,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5064910558145048,0.7216752677841526,0.53814427307364,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارند.","boundary":[0.421339896026707,0.7216752677841526,0.50151107876494,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39793502609956827,0.7216752677841526,0.41646908531614985,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36939729534519483,0.7216752677841526,0.3931044206333331,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"بخش،","boundary":[0.31725192793104534,0.7216752677841526,0.36443721047567107,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي،","boundary":[0.23657878971662163,0.7216752677841526,0.31227195088148063,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"منشأ،","boundary":[0.19449300367075012,0.7216752677841526,0.23170280072660468,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.14068684163872808,0.7216752677841526,0.18953022267453337,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12677298718988741,0.7216752677841526,0.1362023723055951,0.7388128411115676],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.8314644381609004,0.7472123801346968,0.8737220334149819,0.7643499534621119],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.7943586291645937,0.7472123801346968,0.826481971122811,0.7643499534621119],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.7059715065003942,0.7472123801346968,0.7892043529182943,0.7643499534621119],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6699086416200299,0.7472123801346968,0.7010886665169813,0.7643499534621119],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.6270338902877437,0.7472123801346968,0.6650421826504165,0.7643499534621119],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6038745070187429,0.7472123801346968,0.6222141680492643,0.7643499534621119],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5705061707981346,0.7472123801346968,0.5989931675116023,0.7643499534621119],"dir":"rtl"},{"str":"1-1-","boundary":[0.8055780042693622,0.78660071135626,0.8592545202624773,0.8051094048098787],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.708403860569236,0.78660071135626,0.7929925285755858,0.8051094048098787],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6655070655842741,0.78660071135626,0.7020172810079957,0.8051094048098787],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.6133267954343027,0.78660071135626,0.6591332700596599,0.8051094048098787],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.8426693865224212,0.8135403162398019,0.8738714327264689,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.7980961019402921,0.8135403162398019,0.8356974186530306,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7629847737523361,0.8135403162398019,0.7924903107233088,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.742564377860596,0.8135403162398019,0.7575597366966286,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.6815646389804777,0.8135403162398019,0.7368759521931015,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6613932419412158,0.8135403162398019,0.6762130438476123,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.6095989906372179,0.8135403162398019,0.6544212740718252,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5622842286893034,0.8135403162398019,0.6039587990121698,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.5134779636150444,0.8135403162398019,0.5572056685561761,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49405356313321713,0.8135403162398019,0.5081128671646813,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"طبقات:","boundary":[0.43354186200395617,0.8135403162398019,0.4870815952638265,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"محلول،","boundary":[0.36456419989043515,0.8135403162398019,0.41984692511765315,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"کلوئیدي","boundary":[0.29259855154717535,0.8135403162398019,0.3594459359443877,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.28536629801175006,0.8112372863350478,0.29225606243465996,0.8227189891418725],"dir":"ltr"},{"str":"معلق","boundary":[0.2383192916954446,0.8135403162398019,0.27243462447348776,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22188287744335625,0.8135403162398019,0.2313448338375292,0.8306778895672171],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1265013363398411,0.8112372863350478,0.133391100762751,0.8227189891418725],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.6566697337097035,0.8392488186061218,0.6682481803499415,0.8563863919335369],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6322653561783116,0.8392488186061218,0.6515909144795845,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"عمل،","boundary":[0.5861955884927882,0.8392488186061218,0.626538382571312,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.4965510216235736,0.8392488186061218,0.5800453168365758,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.444009773762141,0.8392488186061218,0.4915870955901534,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.3964460129617484,0.8392488186061218,0.4389515447634212,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"کلوئیدي","boundary":[0.3252273611759233,0.8392488186061218,0.3914694360446183,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2911120283978802,0.8392488186061218,0.3199665417261389,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.23832178168396934,0.8392488186061218,0.2861605622558828,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.19050902203109843,0.8392488186061218,0.23334128588679529,0.8563863919335369],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12686491533766125,0.8392488186061218,0.13308988664961716,0.8563863919335369],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"absorption","boundary":[0.13844520264780635,0.8939766961634692,0.22611481184563265,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"colloidal","boundary":[0.5493169660992867,0.8939766961634692,0.6220821631271155,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"particle","boundary":[0.6272732522890593,0.8939766961634692,0.6892729082228226,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"electrical","boundary":[0.13844520264780635,0.9087141237099647,0.21444699664590328,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"conductivity","boundary":[0.21962982569490322,0.9087141808399699,0.3229624077245666,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3281946256867298,0.9087141808399699,0.3350110075276946,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"EC)","boundary":[0.33516394001233113,0.9087141808399699,0.3687801534596176,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"settleable","boundary":[0.5493169660992867,0.9087141237099647,0.6273745329198948,0.9229380667691968],"dir":"ltr"},{"str":"solids","boundary":[0.6326886939141967,0.9087141808399699,0.6811075535363459,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"oven","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.17874500805703966,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1265,0.2162,0.87413,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":140,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/301326aec7440ad46659cb6e4e0fc18d.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/8926ccd270aeed2ce58d7e60ba319a61.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12659,0.21672,0.12558,0.08277]},"elements":[{"words":[{"str":"5","boundary":[0.12675097849296327,0.21671532490510265,0.16348137009947034,0.25956282884896903],"dir":"ltr"},{"str":"ناخالصیهاي","boundary":[0.2917568217068463,0.29006366586174726,0.4835652757609582,0.31868585562625523],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.18529596055692163,0.29006366586174726,0.28364749829894187,0.31868579849624995],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.12675504581316377,0.29006366586174726,0.17714165289622977,0.31868585562625523],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8474178631195722,0.3711826855233257,0.8593449081532798,0.3883202588507408],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6785642028081149,0.37118268552332573,0.6988576092850911,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.6267674615155923,0.37118268552332573,0.673335226906072,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.609586540694594,0.37118268552332573,0.6215384856135493,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.5665072492273343,0.37118268552332573,0.6046065636450292,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5333879118592041,0.37118268552332573,0.5612757833367665,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"توجهی","boundary":[0.47760718892702964,0.37118268552332573,0.5284054448211146,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":")از","boundary":[0.4534518102481159,0.37118268552332573,0.4726272118774649,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.402905043195034,0.37118268552332573,0.41353729419585467,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2990750117001343,0.37118268552332573,0.30617147899576397,0.38832025885074084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.30579538904551684,0.3711826855233257,0.31607904165286804,0.3883202588507408],"dir":"ltr"},{"str":"mg/L","boundary":[0.34986963854852193,0.3672962026780972,0.3982302415379554,0.38306265587930866],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.27641611612461475,0.37118268552332573,0.2938460357980913,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.21414648309685747,0.37118268552332573,0.24415084482048494,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.16683172114894304,0.37118268552332573,0.20916650604729273,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.12676353723343806,0.37118268552332573,0.1618517440993783,0.38832025885074084],"dir":"rtl"},{"str":"از:","boundary":[0.717666982601297,0.39757674795274744,0.7343499057173388,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم،","boundary":[0.5211944380533449,0.39757674795274744,0.572117193373669,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"منیزیم،","boundary":[0.46466671856373565,0.39757674795274744,0.5129774759215631,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"سدیم","boundary":[0.4171054477518677,0.39757674795274744,0.45644975643195385,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39967303808986643,0.39757674795274744,0.40888599563156114,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسیم","boundary":[0.3488747821957815,0.39757674795274744,0.3914560759580846,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33144237253378017,0.39757674795274744,0.3406553300754749,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"کربنات،","boundary":[0.12659213569590153,0.39757674795274744,0.18563362449957466,0.41471432128016256],"dir":"rtl"},{"str":"کلرید","boundary":[0.831962435865857,0.4237994203663937,0.8744167402133963,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8187630066959857,0.4237994203663937,0.8279759642376805,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"سولفات.","boundary":[0.7542673239270731,0.4237994203663937,0.814779025056334,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6940096016273399,0.4237994203663937,0.7064620342397765,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"فرعیِ","boundary":[0.5916536433391114,0.4237994203663937,0.6303256551175063,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5396103931826352,0.4237994203663937,0.5876696616994596,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5181940018809821,0.4237994203663937,0.5356264115429835,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.4571942630008639,0.4237994203663937,0.5142100202413303,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.4111269853038654,0.4237994203663937,0.45321028136121205,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.36007724056877743,0.4237994203663937,0.4071405136756888,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"از:","boundary":[0.32073542187721604,0.4237994203663937,0.33742083498178266,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن،","boundary":[0.12674041591142232,0.4237994203663937,0.1963405751561389,0.4409369936938088],"dir":"rtl"},{"str":"آلومینیم،","boundary":[0.8128019741676569,0.4501934827958154,0.8742573809478102,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"آمونیوم،","boundary":[0.744817817475524,0.4501934827958154,0.803088528932481,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"ارسنیک،","boundary":[0.6708601783124383,0.4501934827958154,0.7351068622288728,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"باریم،","boundary":[0.6205599201233098,0.4501934827958154,0.661149223065787,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"مس،","boundary":[0.5757351467001778,0.4501934827958154,0.6108464748881338,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"منگنز","boundary":[0.46789623368037836,0.4501934827958154,0.5059955480980732,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4489698309035076,0.4501934827958154,0.45818527843372714,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"فلوئورید،","boundary":[0.24900881243233533,0.4501934827958154,0.31507318797186096,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"نیتریت،","boundary":[0.1867541193357267,0.4501934827958154,0.23929785718568408,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"نیترات،","boundary":[0.1265921356959015,0.4501934827958154,0.1770431640890755,0.4673310561232305],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروکسید،","boundary":[0.7856536292819546,0.4764161552094616,0.8741851712805915,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"سولفید،","boundary":[0.7268874101085661,0.4764161552094616,0.7811716499373462,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"سولفیت،","boundary":[0.6601507376673491,0.4764161552094616,0.7224054307639577,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.606860003259957,0.4764161552094616,0.6556662683342162,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5789771117594442,0.4764161552094616,0.5881900693011389,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"کربنات","boundary":[0.5219513945648785,0.4764161552094616,0.5744951324148359,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"یونها","boundary":[0.351865258414045,0.4764161552094616,0.392698580231951,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32995086940743545,0.4764161552094616,0.3473832790694367,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.2134169164590961,0.4764161552094616,0.2637196646367494,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12674041591142207,0.4764161552094616,0.136351771617082,0.49355372853687673],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی","boundary":[0.815521041636719,0.5026388276231079,0.8742150511428889,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7706851488997514,0.5026388276231079,0.8050705597982074,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.7136805109731204,0.5026388276231079,0.7659752499705995,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6809371618722323,0.5026388276231079,0.6905485175778923,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6640808288410718,0.5026388276231079,0.6760816842489067,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6135938299819332,0.5026388276231079,0.6595830202836989,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"اقلیمی،","boundary":[0.5598017101300952,0.5026388276231079,0.6088594640453572,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"زمینشناختی","boundary":[0.4673592425704521,0.5026388276231079,0.5548217330805305,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45346426019073965,0.5026388276231079,0.46267721773243436,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.38001319364982933,0.5026388276231079,0.4484817931526502,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.3279093250458926,0.5026388276231079,0.37527115054699917,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.30181150908886994,0.5026388276231079,0.323227900390523,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.2104289302293573,0.5026388276231079,0.2552512136639646,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"پانزده","boundary":[0.12674041591142218,0.5026388276231079,0.16556182700130398,0.519776400950523],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.8346989332545927,0.5290328900525295,0.8743171406724047,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.7998366039191148,0.5290328900525295,0.8302144639214596,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"بهترتیب","boundary":[0.7400768793243384,0.5290328900525295,0.7953521345859819,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانی،","boundary":[0.6805611736049905,0.5290328900525295,0.7355948999797303,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6585409271497213,0.5290328900525295,0.6760791942603821,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"پوستۀ","boundary":[0.6148204965736864,0.5290328900525295,0.6539158064012942,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"زمین،","boundary":[0.5704962108440355,0.5290328900525295,0.6103385172290781,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"خاك،","boundary":[0.5184504706990346,0.5290328900525295,0.5660142314994273,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4865761275932956,0.5290328900525295,0.5139684913544263,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی،","boundary":[0.4178474643322528,0.5290328900525295,0.4820941482486873,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3859731212265138,0.5290328900525295,0.4133654849876445,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32372838808400434,0.5290328900525295,0.3333397437896643,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"زیستجرم","boundary":[0.2437773465417675,0.5290328900525295,0.31924391875087127,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.18575563393728886,0.5290328900525295,0.23929536719715921,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.15164030115924573,0.5290328900525295,0.18127365459268063,0.5461704633799447],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.549234198830919,0.5703288457090535,0.600328763359453,0.5874664190364687],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانی","boundary":[0.48694518305323947,0.5703288457090535,0.5433578259124326,0.5874664190364687],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.4312762583532285,0.5703288457090535,0.48106431186738335,0.5874664190364687],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40488709485398433,0.5703288457090535,0.42539538716737246,0.5874664190364687],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.35923558632649094,0.5703288457090535,0.39900622366812816,0.5874664190364687],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2955865377769142,0.5703288457090535,0.3533547151406349,0.5874664190364687],"dir":"rtl"},{"str":"پوستۀ","boundary":[0.749036903711326,0.6001613881943424,0.7923783258723703,0.6159278413955537],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7059703701409342,0.6001613310643371,0.743630679805403,0.6159278413955537],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6981963931332339,0.5981922874104417,0.7059512433601751,0.6081314800752873],"dir":"ltr"},{"str":"خاك","boundary":[0.613835399299231,0.6001613310643371,0.6537177544696212,0.6159277842655484],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6060769860167876,0.5981922874104417,0.6138318362437288,0.6081314800752873],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.5323962253185075,0.6001613881943424,0.5588546516377497,0.6159278413955537],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی","boundary":[0.463927257754554,0.6001613310643371,0.5269477652883194,0.6159278413955537],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.4564242970826621,0.5981922874104417,0.46417914730960336,0.6081314800752873],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.3961204397509404,0.6001613881943424,0.42257886607018263,0.6159278413955537],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.3411419164570729,0.6001613310643371,0.39071421584501737,0.6159278413955537],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.3334152531741538,0.5981922874104417,0.34117010340109505,0.6081314800752873],"dir":"ltr"},{"str":"زیستجرم","boundary":[0.21888325162228853,0.6001613310643371,0.29972469782928846,0.6159277842655484],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.2114027027147667,0.5981922874104417,0.21915755294170788,0.6081314800752873],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.24851533941358553,0.6223289770748587,0.2622999295828589,0.6365529201340908],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3705305875853505,0.6223289770748587,0.38545183811340955,0.6365529201340908],"dir":"ltr"},{"str":"Cl","boundary":[0.4977746248944554,0.6223289770748587,0.5173045165135909,0.6365529201340908],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6225386344629423,0.6223289770748587,0.6374598849910015,0.6365529201340908],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.7378166572454595,0.6223289770748587,0.7527379077735186,0.6365529201340908],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.24801937536872928,0.6404947476719134,0.26294062589678835,0.6547186907311455],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.37102655163020676,0.6404947476719134,0.3848111417994801,0.6547186907311455],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.4955425791762656,0.6404947476719134,0.5196397787825215,0.6547186907311455],"dir":"ltr"},{"str":"Si","boundary":[0.621298516834465,0.6404947476719134,0.6385344211840512,0.6547186907311455],"dir":"ltr"},{"str":"Si","boundary":[0.7365765396169822,0.6404947476719134,0.7538124439665684,0.6547186907311455],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.24801937536872928,0.6586606610939811,0.26294062589678835,0.6728846041532134],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.36654191607648795,0.6586606610939811,0.38950245532395833,0.6728846041532134],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5002751967524125,0.6586606610939811,0.5151964472804715,0.6728846041532134],"dir":"ltr"},{"str":"Al","boundary":[0.6195418910437923,0.6586606039639759,0.639981115100283,0.6728846041532134],"dir":"ltr"},{"str":"Al","boundary":[0.7348406654599854,0.6586606039639759,0.7552798085851048,0.6728846041532134],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.24801937536872928,0.6768264316910361,0.26294062589678835,0.6910503747502682],"dir":"ltr"},{"str":"Cl","boundary":[0.3682985418671607,0.6768264316910361,0.3878284334862962,0.6910503747502682],"dir":"ltr"},{"str":"Mg","boundary":[0.4932899893407366,0.6768264316910361,0.521995830038069,0.6910503747502682],"dir":"ltr"},{"str":"Fe","boundary":[0.6195418910437923,0.6768264316910361,0.6402084430217134,0.6910503747502682],"dir":"ltr"},{"str":"Fe","boundary":[0.7348406654599854,0.6768264316910361,0.7555072174379065,0.6910503747502682],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.24403070385986675,0.6951628781788005,0.2669912431073371,0.7093868212380326],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.3660459520316317,0.6951628781788005,0.3901431516378877,0.7093868212380326],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.502011278425746,0.6951628781788005,0.5135018813254701,0.7093868212380326],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6230345985077985,0.6951628781788005,0.6368191886770719,0.7093868212380326],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.7336005478315081,0.6951628781788005,0.7565610870789785,0.7093868212380326],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.24801937536872928,0.7133286487758551,0.26294062589678835,0.7275525918350874],"dir":"ltr"},{"str":"Si","boundary":[0.36929067747321,0.7133286487758551,0.38652658182279614,0.7275525918350874],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.49603854322112184,0.7133286487758551,0.5189990824685922,0.7275525918350874],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.6183019809316517,0.7133286487758551,0.6412625201791221,0.7275525918350874],"dir":"ltr"},{"str":"Mg","boundary":[0.7308519939511229,0.7133286487758551,0.7595578346484553,0.7275525918350874],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.2497552495257261,0.7314945621979231,0.26124585242545023,0.7457185052571552],"dir":"ltr"},{"str":"Mg","boundary":[0.36356592429101386,0.7314945621979231,0.3922717649883463,0.7457185052571552],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.5002751967524125,0.7314945621979231,0.5151964472804715,0.7457185052571552],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.6225386344629423,0.7314945621979231,0.6374598849910015,0.7457185052571552],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.7331045837866519,0.7314945621979231,0.7572017833929079,0.7457185052571552],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.2497552495257261,0.7496603327949778,0.26124585242545023,0.7638842758542098],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.37226666925868407,0.7496603327949778,0.3837572721584082,0.7638842758542098],"dir":"ltr"},{"str":"Br","boundary":[0.49727866084959915,0.7496603042299751,0.5181104580864822,0.7638842758542098],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.6178058093704587,0.7496603327949778,0.6419030089767147,0.7638842758542098],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.7378166572454595,0.7496603327949778,0.7527379077735186,0.7638842758542098],"dir":"ltr"},{"str":"Mg","boundary":[0.24105471207439264,0.7680110617840568,0.26976055277172506,0.7822350048432889],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.3705305875853505,0.7680110617840568,0.38545183811340955,0.7822350048432889],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5007711607972687,0.7680110617840568,0.514555750966542,0.7822350048432889],"dir":"ltr"},{"str":"Mg","boundary":[0.6155532195349297,0.7680110617840568,0.6442590602322622,0.7822350048432889],"dir":"ltr"},{"str":"Ti","boundary":[0.736080575572126,0.7680110332190543,0.7547838113376346,0.7822350048432889],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.2435347398150105,0.7861768323811117,0.2676319394212665,0.8004007754403437],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3705305875853505,0.7861768323811117,0.38545183811340955,0.8004007754403437],"dir":"ltr"},{"str":"Sr","boundary":[0.4985185709617397,0.7861768323811117,0.5168911356701116,0.8004007754403437],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6225386344629423,0.7861768323811117,0.6374598849910015,0.8004007754403437],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.738333165407655,0.7861768323811117,0.7521177555769284,0.8004007754403437],"dir":"ltr"},{"str":"Cl","boundary":[0.24576657801686352,0.8043426029781663,0.26529646963599895,0.8185665460373984],"dir":"ltr"},{"str":"Fe","boundary":[0.3678025778223045,0.8043426029781663,0.38846912980022563,0.8185665460373984],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5007711607972687,0.8043426029781663,0.514555750966542,0.8185665460373984],"dir":"ltr"},{"str":"Ti","boundary":[0.6207818011559327,0.8043426029781663,0.6394851178528127,0.818566574602401],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.7378166572454595,0.8043426029781663,0.7527379077735186,0.8185665460373984],"dir":"ltr"},{"str":"Fe","boundary":[0.2452706139720073,0.822508373575221,0.2659371659499284,0.8367323166344531],"dir":"ltr"},{"str":"Mn","boundary":[0.36356592429101386,0.822508373575221,0.3922717649883463,0.8367323166344531],"dir":"ltr"},{"str":"Si","boundary":[0.4990145350065959,0.822508373575221,0.5162504393561821,0.8367323166344531],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.6242745086199392,0.822508373575221,0.6357651115196632,0.8367323166344531],"dir":"ltr"},{"str":"Mn","boundary":[0.7308519939511229,0.822508373575221,0.7595578346484553,0.8367323166344531],"dir":"ltr"},{"str":"Mn","boundary":[0.24105471207439264,0.8408449628879987,0.26976055277172506,0.8550689059472308],"dir":"ltr"},{"str":"Zn","boundary":[0.36654191607648795,0.8408449628879987,0.38950245532395833,0.8550689059472308],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5002751967524125,0.8408449628879987,0.5151964472804715,0.8550689059472308],"dir":"ltr"},{"str":"Ba","boundary":[0.6183019809316517,0.840844934322996,0.6414277737387374,0.8550689059472308],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.7395732830361323,0.8408449628879987,0.7510638859358565,0.8550689059472308],"dir":"ltr"},{"str":"Zn","boundary":[0.24403070385986675,0.8590107334850534,0.2669912431073371,0.8732346765442854],"dir":"ltr"},{"str":"Cu","boundary":[0.3660459520316317,0.8590107334850534,0.3901638181898657,0.8732346765442854],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.502011278425746,0.8590107334850534,0.5135018813254701,0.8732346765442854],"dir":"ltr"},{"str":"Mn","boundary":[0.6155532195349297,0.8590107334850534,0.6442590602322622,0.8732346765442854],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.7395732830361323,0.8590107334850534,0.7510638859358565,0.8732346765442854],"dir":"ltr"},{"str":"Cu","boundary":[0.2435347398150105,0.877176504082108,0.2676526059732444,0.8914004471413401],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.37102655163020676,0.877176504082108,0.3848111417994801,0.8914004471413401],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5002751967524125,0.877176504082108,0.5151964472804715,0.8914004471413401],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.6242745086199392,0.877176504082108,0.6357651115196632,0.8914004471413401],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.7395732830361323,0.877176504082108,0.7510638859358565,0.8914004471413401],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.789705494703269,0.9009869367836825,0.7952591299141728,0.9102419976355576],"dir":"ltr"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7438305429396633,0.9030076953663615,0.7782754809709376,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7286612937878693,0.9030076953663615,0.7398005653039688,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6786327904851918,0.9009869367836825,0.6841864256960956,0.9102419976355576],"dir":"ltr"},{"str":"،[","boundary":[0.692300558087588,0.9030076953663615,0.7024478351087472,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.7196506771254956,0.9030076953663615,0.7246313161521746,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"رگرفته","boundary":[0.6328211066617456,0.9030076953663615,0.6754035851904397,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6176102840329981,0.9030076953663615,0.6287800843012473,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5675600862671144,0.9009869367836825,0.5731137214780182,0.9102419976355576],"dir":"ltr"},{"str":"،[","boundary":[0.5811971746542842,0.9030076953663615,0.5913444516754435,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.6083405742181649,0.9030076953663615,0.6133212132448439,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5216281616309885,0.9030076953663615,0.5559033816885065,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5062892775119727,0.9030076953663615,0.517629216978157,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4564873820490371,0.9009869367836825,0.46204101725994096,0.9102419976355576],"dir":"ltr"},{"str":"،[","boundary":[0.4699718585643105,0.9030076953663615,0.48011913558546976,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.49727866084959915,0.9030076953663615,0.5022592998762782,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"رگرفته","boundary":[0.4103964057788643,0.9030076953663615,0.45330841770451274,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39522715662707025,0.9030076953663615,0.4063664281431697,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.345172506265961,0.9009869367836825,0.35072614147686487,0.9102419976355576],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3588664084758089,0.9030076953663615,0.36403304647028917,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.3862165399646966,0.9030076953663615,0.39119717899137557,0.9172316384255935],"dir":"ltr"},{"str":"رگرفته","boundary":[0.29936785563888385,0.9030076953663615,0.34199010213063846,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28391705371973963,0.9030076953663615,0.2950563252358391,0.9172316384255935],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.274906437057366,0.9030076953663615,0.27988707608404495,0.9172316384255935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12659,0.21672,0.87442,0.91723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":190,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/2b4d24a653e2558e0547773281e6c853.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/c8f3b4fbb70ede6465a9a474607317c0.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12651,0.21569,0.12599,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.12675097849296327,0.21568698481044982,0.16360587990152628,0.25853448875431617],"dir":"ltr"},{"str":"رخه","boundary":[0.6499519575816022,0.2892050590127174,0.7135789566282369,0.3178271916472201],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5878311079867601,0.28920500188271225,0.6305768295712589,0.31782713451721495],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.4824657944092374,0.28920500188271225,0.5797342544658836,0.31782713451721495],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.18492657086370634,0.28920500188271225,0.21050971841442132,0.31782713451721495],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.8277244753966774,0.3698115653971219,0.8529729590379705,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8045650921276766,0.3698115653971219,0.8229906391938941,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6895326022597811,0.3698115653971219,0.7228262388246461,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6481963027598691,0.3698115653971219,0.6848220642670024,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6118399803095219,0.3698115653971219,0.6437143234152609,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6045976020520262,0.3675061074671444,0.6114873664749361,0.3789878102739691],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5909066467816767,0.3698115653971219,0.6005180024873366,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.5435943748222869,0.3698115653971219,0.5861220918652086,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5296479490949809,0.3698115653971219,0.5389135606797316,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4927936289396772,0.3698115653971219,0.5249380501658291,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"آبزیان","boundary":[0.4424959063926676,0.3698115653971219,0.48828679536341524,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.36605321302825505,0.3698115653971219,0.4145285038339512,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.3306978659648703,0.3698115653971219,0.361899912168918,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"مغذي","boundary":[0.28338559400548063,0.3698115653971219,0.32590986741721045,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.27614115926108757,0.3675061074671444,0.28303092368399746,0.3789878102739691],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.25349079177694356,0.3698115653971219,0.27196650663082866,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.22086945211376982,0.3698115653971219,0.24871872783521895,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.16708072000142124,0.3698115653971219,0.21606028074196423,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.13122239525603044,0.3698115653971219,0.16259874065681298,0.386949138724537],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1267404594898529,0.3698115653971219,0.13152123745743505,0.386949138724537],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.8003321116355467,0.39534867774766624,0.8094205697510024,0.41248625107508136],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.7552682993140355,0.39534867774766624,0.7961788107762098,0.41248625107508136],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.696250591299644,0.39534867774766624,0.7508560396481212,0.41248625107508136],"dir":"rtl"},{"str":"،(N","boundary":[0.6551682706292598,0.391452625626557,0.6848953388554081,0.4124862510750814],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6847966440856451,0.39534867774766624,0.6918931113812749,0.41248625107508136],"dir":"ltr"},{"str":"فسفر","boundary":[0.6155749630966953,0.3953486777476663,0.6503994658307112,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.5914089012692489,0.391452625626557,0.6041455982679491,0.40721907882776837],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6041209370264886,0.39534867774766624,0.6112174043221184,0.41248625107508136],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5705111507751842,0.3953486777476663,0.5799731071693571,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"گوگرد","boundary":[0.5127384370231839,0.3953486777476663,0.5657049736499111,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"S","boundary":[0.4888279730677247,0.391452625626557,0.5015646700664248,0.40721907882776837],"dir":"ltr"},{"str":"واد","boundary":[0.42880092385277047,0.3953486777476663,0.4525554143791942,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"محدودکنندة","boundary":[0.28413508055144004,0.3953486777476663,0.3775893298635717,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.2500197477733969,0.3953486777476663,0.2795786206116624,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.16384124493067936,0.3953486777476663,0.21034915757975162,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.12674041591142218,0.3953486777476663,0.15968545408281762,0.4124862510750814],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.8454083738996817,0.4207144000824352,0.8737444433117049,0.4378519734098503],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7965996188368979,0.4207144000824352,0.8405898502968034,0.4378519734098503],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.748042352615117,0.4207144000824352,0.7917673361703715,0.4378519734098503],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6932304761857142,0.4207144000824352,0.7388567849471949,0.4378519734098503],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.6227924269427998,0.41682306118675977,0.6355291239414999,0.4325895143879711],"dir":"ltr"},{"str":"،N","boundary":[0.6401013749677621,0.41682306118675977,0.6627435924552962,0.4378519734098503],"dir":"ltr"},{"str":"،C","boundary":[0.6674912487403681,0.41682306118675977,0.6886292944367146,0.4378519734098503],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.608727540307138,0.4207144000824352,0.618338896012798,0.4378519734098503],"dir":"rtl"},{"str":"S","boundary":[0.5911567689200857,0.41682306118675977,0.6038934659187858,0.4325895143879711],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5624136914912851,0.4207144000824352,0.5716764488034756,0.4378519734098503],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.49828903361387195,0.4207144000824351,0.5141751604019834,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.4494827685396129,0.4207144000824351,0.49363275507252896,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4322231428487711,0.4207144000824351,0.4447839192267171,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.38872206855787367,0.4207144000824351,0.42739213081036925,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.34334087923644097,0.4207144000824351,0.38391716882645766,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.3070454649679626,0.4207144000824351,0.3385045508898384,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.26568049695152207,0.4207144000824351,0.3022452393313852,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2572407144952658,0.4207144000824351,0.26085422839149286,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18015564974505352,0.4207144000824351,0.18976700545071343,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.12674041591142227,0.4207144000824351,0.17530017212172788,0.4378519734098502],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8553683279988112,0.44625151243297945,0.8738440428526963,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.7878846590001597,0.44625151243297945,0.8501734500739547,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.7363369165601152,0.44625151243297945,0.7829765487580657,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7213969854114212,0.44625151243297945,0.7308589418055941,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6974906055849857,0.44625151243297945,0.7157671213568882,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6608852842821601,0.44625151243297945,0.6924116540961512,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.6272679492090735,0.44625151243297945,0.6559675195865473,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5729812193917684,0.44625151243297945,0.6223828950723063,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.5244239531699876,0.44625151243297945,0.5680109519441958,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5092325331802905,0.44625151243297945,0.519334044410553,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیلات","boundary":[0.4419978630341171,0.44625151243297945,0.5041596461111443,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.374531623955139,0.44625151243297945,0.38414297966079897,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"گاهی","boundary":[0.32697035314327105,0.44625151243297945,0.36963487220840496,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی،","boundary":[0.2567476967673589,0.44625151243297945,0.3220191429429022,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"چرخههاي","boundary":[0.17604716867916256,0.44625151243297945,0.25126723202431295,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.12674041591142227,0.44625151243297945,0.17097233587703403,0.46338908576039456],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.840176908009114,0.4716172347677483,0.8737917530936758,0.4887548080951635],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7888781644215477,0.4716172347677483,0.8352613035867181,0.4887548080951635],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.7159122703187655,0.46772189677170495,0.7286489673174655,0.4834883499729163],"dir":"ltr"},{"str":"،N","boundary":[0.7340984168763358,0.46772189677170495,0.7566194178460784,0.48875480809516353],"dir":"ltr"},{"str":"،C","boundary":[0.7619862883538983,0.46772189677170495,0.7834901998780963,0.48875480809516353],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7009815694967305,0.4716172347677484,0.7105929252023905,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"S","boundary":[0.6828107168931793,0.46772189677170495,0.6955474138918794,0.4834883499729163],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5331339330296763,0.4716172347677484,0.5520651324226487,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی،","boundary":[0.42756090956742887,0.4716172347677484,0.4777864681008139,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4031565320360369,0.4716172347677484,0.42257259340535186,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.3570892543390385,0.4716172347677484,0.3980987428450728,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.25971576308889943,0.4716172347677484,0.3027950545561591,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2407918503005535,0.4716172347677484,0.2546882930701972,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.19621607572989966,0.4716172347677484,0.23586704801087788,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.14467082327838,0.4716172347677484,0.19130820257167394,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12677821038010195,0.4716172347677484,0.139190358535334,0.48875480809516353],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.8010791081929812,0.49715434711829276,0.8297786785704551,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7771752183550705,0.49715434711829276,0.7810131596120371,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6120964491275743,0.49715434711829276,0.6168772270951566,0.5142919204457079],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5884415581421419,0.49715434711829276,0.6071736062864225,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5593062024136635,0.49715434711829276,0.5835097921985193,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.5114934427607926,0.49715434711829276,0.5544247950145483,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4397668333159119,0.49715434711829276,0.45565296010402334,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف،","boundary":[0.37402615628460795,0.49715434711829276,0.43453536742534415,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.3244704046643894,0.49715434711829276,0.36908769662845436,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29434154351452285,0.49715434711829276,0.30426886633546346,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیلات","boundary":[0.22709442342572558,0.49715434711829276,0.28902541801411247,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.17754116179403184,0.49715434711829276,0.2216886583384231,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.12670828702723136,0.49715434711829276,0.17256682612471858,0.5142919204457079],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.8070621611098693,0.518636300283083,0.8197988581085695,0.5344027534842943],"dir":"ltr"},{"str":"،N","boundary":[0.8247339991784138,0.518636300283083,0.8474943494909752,0.5396576427804768],"dir":"ltr"},{"str":"،C","boundary":[0.8523977716887458,0.518636300283083,0.8738841086543836,0.5396576427804768],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7926131472087213,0.5225200694530616,0.8022245029143813,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"S","boundary":[0.7749454802185457,0.518636300283083,0.7876821772172459,0.5344027534842943],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7517823153793401,0.5225200694530616,0.7699592316102515,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"اکوسیستمهاي","boundary":[0.6432013857791556,0.5225200694530616,0.7468195343831234,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.6101380002221348,0.5225200694530616,0.6382855380965704,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.56924374661607,0.5225200694530616,0.6052962397769723,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5266624528537668,0.5225200694530616,0.5643392292076476,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.49304511778068016,0.5225200694530616,0.5216824758042021,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند.","boundary":[0.41834297204868454,0.5225200694530616,0.4880651407311154,0.5396576427804768],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8292479401892099,0.5621349323036788,0.8448924785332288,0.5821861358992768],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449216117517465,0.5621349323036788,0.8582937590513827,0.5821861358992768],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7642517296761628,0.5621349323036788,0.7831009220571317,0.5821861358992768],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.834444954425065,0.5909046857474723,0.8740133620723817,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"،(C","boundary":[0.7913756229119044,0.5870216307025594,0.819844779398731,0.6080422590748875],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8197540677824431,0.5909046857474723,0.8268505350780728,0.6080422590748875],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7532763084942096,0.5909046857474723,0.7852763776215201,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.7052170399773853,0.5909046857474723,0.74806406759122,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"نافلز","boundary":[0.6673667285624952,0.5909046857474723,0.6994597116133698,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6601161077561034,0.5885908011417191,0.6670058721790134,0.6000725039485438],"dir":"ltr"},{"str":"جزء","boundary":[0.5269114517062451,0.5909046857474723,0.5603145085742953,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.4808416840207218,0.5909046857474723,0.5217750282078591,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.39918251035048424,0.5909046857474723,0.4458224854081826,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"تناوبی،","boundary":[0.34116079774600566,0.5909046857474723,0.3937616063670275,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32422887577748555,0.5909046857474723,0.33475327595569326,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.2861295613597907,0.5909046857474723,0.3188791635674542,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"اتمی","boundary":[0.2440437753139192,0.5909046857474723,0.28041136178968434,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20966450375224913,0.5909046857474723,0.21927585945790903,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.1708157027885947,0.5909046857474723,0.20219204818937725,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"مولی","boundary":[0.12674041591142213,0.5909046857474723,0.16492411906154691,0.6080422590748875],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.7522754202641084,0.6166131881137922,0.7728427254788108,0.6337507614412072],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7726933261673238,0.61150830971423,0.7794909948399797,0.628645883041645],"dir":"ltr"},{"str":"g/mol","boundary":[0.8157670564042747,0.6127232774682483,0.8686954230867042,0.6284897306694596],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.7064520742856772,0.6166131881137922,0.7467649885019036,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"کربن،","boundary":[0.6554023295505893,0.6166131881137922,0.7009716095426312,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.6178010128378508,0.6166131881137922,0.6501339227452213,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5988746100609802,0.6166131881137922,0.6127728813099357,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.574472722518113,0.6166131881137922,0.5938868028588217,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.5281539559801115,0.6166131881137922,0.5695585987559202,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"دیگري","boundary":[0.4696368228160626,0.6166131881137922,0.5232410694742983,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4457452957639145,0.6166131881137922,0.4642210106177996,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.3785106256177411,0.6166131881137922,0.440822935890679,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3187484110344397,0.6166131881137922,0.37303265086321996,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.26720066859439523,0.6166131881137922,0.3138403007923456,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2519967986620741,0.6166131881137922,0.261608154367734,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.21837946358898744,0.6166131881137922,0.2465188239075529,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.16384373491920412,0.6166131881137922,0.21347200300264327,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.12674041591142218,0.6166131881137922,0.15877341315325352,0.6337507614412072],"dir":"rtl"},{"str":"چهارمین","boundary":[0.6696126940615222,0.642321690480112,0.7333813001811985,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.6198104335773502,0.642321690480112,0.6643289939557477,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.5657677226354738,0.642321690480112,0.6108464748881337,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.5109829951132123,0.642321690480112,0.5598005600930224,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.4783616554500386,0.642321690480112,0.5049227749216931,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45595175872699734,0.642321690480112,0.4724080725331543,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن،","boundary":[0.37452166400103976,0.642321690480112,0.44710980947549517,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"هلیم","boundary":[0.33343436335360604,0.642321690480112,0.3691480733731058,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.2514988009571177,0.642321690480112,0.30630344838757745,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2330703958852034,0.642321690480112,0.24253484226790115,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"دهمین","boundary":[0.17604716867916254,0.642321690480112,0.22768554284852877,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.12670828702723147,0.642321690480112,0.17016299866650736,0.6594592638075271],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.8284714719541121,0.6678588028306564,0.8541681535298661,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"پوست","boundary":[0.7908701552413736,0.6678588028306564,0.8235272664524371,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7403408181079651,0.6678588028306564,0.7762464526353268,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6947715381159233,0.6678588028306564,0.7354422461132308,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6559227371522688,0.6678588028306564,0.6897950663900098,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6106024560127049,0.6678588028306564,0.650519462053491,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.5657801725780977,0.6678588028306564,0.6051244812581839,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتاند","boundary":[0.49105561694937905,0.6678588028306564,0.5608727119917536,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"از:","boundary":[0.4674007259639466,0.6678588028306564,0.48607429541356983,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"کربندیوکسید","boundary":[0.3511182618566103,0.6678588028306564,0.4569834543473843,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"جوّ،","boundary":[0.31600693366865423,0.6678588028306564,0.34617478965686194,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"کربندیوکسید","boundary":[0.20518252440764084,0.6678588028306564,0.3110701267951379,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.15039779688537935,0.6678588028306564,0.2002417478530947,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12674041591142213,0.6678588028306564,0.1453266157428582,0.6849963761580714],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.840428396850117,0.6935673051969762,0.8738465328412212,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.794859116858075,0.6935673051969762,0.8348149984935483,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"زیستکُره،","boundary":[0.7027320314296525,0.6935673051969762,0.7890674448525584,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروکربنها","boundary":[0.5916561333276361,0.6935673051969762,0.6915992927353505,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5737257259606784,0.6935673051969762,0.5843719053348095,0.7107048785243912],"dir":"ltr"},{"str":"همچون","boundary":[0.5176960041760257,0.6935673051969762,0.5735713466721418,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"ذغالسنگ،","boundary":[0.42182646599485524,0.6935673051969762,0.5118461149181336,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"نفت","boundary":[0.3789961733800738,0.6935673051969762,0.4134254929808901,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35857577748833364,0.6935673051969762,0.3721425121083194,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.32047646307063876,0.6935673051969762,0.35280315409171326,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.26519373784342076,0.6935673051969762,0.3093437243763368,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2579727711215519,0.6935673051969762,0.2650692384171816,0.7107048785243912],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23755486521833657,0.6935673051969762,0.2511199455602318,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"ذخایر","boundary":[0.18376613310598797,0.6935673051969762,0.23160848158353645,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.1267404159114223,0.6935673051969762,0.17833643835357568,0.7107048785243912],"dir":"rtl"},{"str":")همچون","boundary":[0.8105547927144721,0.719275807563296,0.8736174538969413,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"سنگآهک","boundary":[0.7196564834325984,0.719275807563296,0.8056797609838716,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.7064744841824003,0.7169722063584894,0.7193047619182603,0.7364133808907111],"dir":"ltr"},{"str":"دولومیت","boundary":[0.63600282895401,0.719275807563296,0.7015751783539792,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6215584055217475,0.719275807563296,0.6310203619159205,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"مرمر(.","boundary":[0.5715071461850971,0.719275807563296,0.616784191122243,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"کربن،","boundary":[0.5207064003024875,0.719275807563296,0.5666235676001945,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"لانمغ","boundary":[0.42780741843138237,0.719275807563296,0.4697612350854403,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.392432899348677,0.7169722063584894,0.39932266377158687,0.728453909165314],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.35410375809782446,0.719275807563296,0.387721093170911,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.31849443220491186,0.719275807563296,0.3492240542685075,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"داران","boundary":[0.24977074892091866,0.719275807563296,0.29115684819132626,0.7364133808907111],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.7904594470217804,0.7449843099296158,0.8084245743410894,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7670737277127129,0.7449843099296158,0.7855926217653575,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7530223296646817,0.7449843099296158,0.76220690245629,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7106925247433816,0.7449843099296158,0.729032185773903,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6397353217526586,0.7449843099296158,0.6556214485407701,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.588782718434607,0.7449843099296158,0.6347553447030939,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":")کربن","boundary":[0.5376383222710075,0.7449843099296158,0.5839889328944297,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.47137972762654884,0.7449843099296158,0.4886602479885384,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"محلول،","boundary":[0.41113694525796446,0.7449843099296158,0.4664918801524011,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"کربنیک","boundary":[0.3453962682266605,0.7449843099296158,0.40615696820839964,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"اسید،","boundary":[0.3015699802019661,0.7449843099296158,0.3404334872304437,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"کربنات","boundary":[0.24155627677766164,0.7449843099296158,0.2965900031524014,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22704306764450388,0.7449843099296158,0.23657629972809693,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"بیکربنات(","boundary":[0.1410715347439025,0.7449843099296158,0.2222270566178183,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1267729871898875,0.7449843099296158,0.13620237230559518,0.7621218832570309],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.8426793464765202,0.7706928122959356,0.8738813926805681,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.8088130125509554,0.7706928122959356,0.8369523728695208,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.7540282850286938,0.7706928122959356,0.8038831455150343,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.7119449889713471,0.7706928122959356,0.7483013114216943,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6877896102924334,0.7706928122959356,0.7069179891395562,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"اکوسیستم","boundary":[0.609847989489696,0.7706928122959356,0.6828814172090543,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"آبی،","boundary":[0.5388833165333986,0.7706928122959356,0.5729986493114417,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4669077082360396,0.7706928122959356,0.4827938350241511,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4071430036642134,0.7706928122959356,0.46193895821522585,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"کربن،","boundary":[0.35584426007664716,0.7706928122959356,0.40141603005721394,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.2569767757116386,0.7706928122959356,0.3011267622445547,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23879985948072743,0.7706928122959356,0.2519562393589082,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.17430417671181472,0.7706928122959356,0.23388326130248743,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.12675930713710237,0.7706928122959356,0.1685747131162905,0.7878303856233507],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8292184685115467,0.7964013146622554,0.8386804249057196,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"چرخ","boundary":[0.7898741598314606,0.7964013146622554,0.8245550154269966,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.7373354019585527,0.7964013146622554,0.776552721223875,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.730098087099674,0.7940930002320148,0.736987851522584,0.8055747030388395],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.658402765722952,0.7964013146622554,0.7083046257481154,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5411267961942277,0.7964013146622554,0.5642961329329824,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.4960555139071421,0.7964013146622554,0.5370158251398119,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42157995713090163,0.7964013146622554,0.42780492844285756,0.8135388879896706],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4046604851050055,0.7964013146622554,0.41738432646664336,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث:","boundary":[0.3448957805331792,0.7964013146622554,0.3999459053760353,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"چرخۀ","boundary":[0.29235453267174666,0.7964013146622554,0.3364298195489192,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"کربن،","boundary":[0.24254978219904985,0.7964013146622554,0.2881215521796166,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"بندیوکسید،","boundary":[0.1267012475526054,0.7964013146622554,0.21702739982003064,0.8135388879896706],"dir":"rtl"},{"str":"بنات","boundary":[0.8185090278664579,0.8221098170285752,0.852497371229737,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.7599967875225971,0.8221098170285752,0.7813857889504776,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7196664433866973,0.8221098170285752,0.7258914146986531,0.8392473903559904],"dir":"ltr"},{"str":"کل","boundary":[0.6892860933958277,0.8221098170285752,0.715184464042089,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.6454598053711332,0.8221098170285752,0.6848041140512193,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.5946590594885236,0.8221098170285752,0.640786154211108,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5884415581421419,0.8221098170285752,0.5946665294540979,0.8392473903559904],"dir":"ltr"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5423717904566188,0.8221098170285752,0.5836270013288147,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.5017824875141415,0.8221098170285752,0.537690612030028,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.38722309546595457,0.8221098170285752,0.42656740414604066,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.3369203472883013,0.8221098170285752,0.38273862613282156,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.2313274039178557,0.8221098170285752,0.3185442319754075,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.18899510900803076,0.8221098170285752,0.22664581392291366,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.126763537233438,0.8221098170285752,0.18461023921588904,0.8392473903559904],"dir":"rtl"},{"str":"جِرمگذاري","boundary":[0.7886258752962951,0.847818319394895,0.8739112725428654,0.8649558927223102],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7724517101235585,0.847818319394895,0.7837511269057486,0.8649558927223102],"dir":"rtl"},{"str":"انحلال","boundary":[0.7184984573786818,0.847818319394895,0.7674717330739939,0.8649558927223102],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.6668687267072121,0.847818319394895,0.7136558419477358,0.8649558927223102],"dir":"rtl"},{"str":"بنات","boundary":[0.6115909814570437,0.847818319394895,0.6455793248203229,0.8649558927223102],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"primary","boundary":[0.13844520264780635,0.8939766961634692,0.20368540298399485,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"production","boundary":[0.20891472951947482,0.8939766961634692,0.2991814063635727,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"limestone","boundary":[0.5493169660992867,0.8939766961634692,0.6297201720432452,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"nutrient","boundary":[0.13844520264780635,0.9087141237099647,0.20283187438730674,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"macronutrient","boundary":[0.5495649647230217,0.9087141237099647,0.6654030406883237,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"nonmetal","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.21534753826513575,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.21538473805869598,0.923622369972183,0.22061337570911002,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"non-metal","boundary":[0.22584201335952406,0.923622369972183,0.3100354794623768,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5374251863918481,0.9230894244610581,0.5441487157028697,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"carbon","boundary":[0.5493169660992867,0.9236223414071804,0.6058495285980582,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"cycle","boundary":[0.6109579122916561,0.923622369972183,0.6543443687249382,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12651,0.21569,0.87401,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":238,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/42aea477418f88a8cb6597c4c3be061d.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/69ce28c4b0f74d6809f6ed693582a2c1.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12651,0.21569,0.12598,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"7","boundary":[0.12675097849296327,0.21568698481044982,0.1655357818333936,0.25853448875431617],"dir":"ltr"},{"str":"گازها","boundary":[0.2308661994819558,0.28920500188271225,0.3104623277010792,0.31782713451721495],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18489597561534724,0.28920500188271225,0.2227118918212639,0.31782713451721495],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.12675492130336172,0.28920500188271225,0.1768289951935917,0.3178271916472201],"dir":"rtl"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.8172715035696411,0.36964017538134647,0.8740208320379559,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.7629847737523361,0.36964017538134647,0.8112955311101635,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7393273927783788,0.36964017538134647,0.7572578001453366,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.6755911565095248,0.3696401753813464,0.7333514203189012,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.6270338902877439,0.36964017538134647,0.6698641829025254,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتاند","boundary":[0.5545528143198543,0.36964017538134647,0.6213044266922197,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"از:","boundary":[0.5313934310508535,0.36964017538134647,0.5488258407128548,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.4731227195938966,0.36964017538134647,0.525666457443854,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"N","boundary":[0.43528211766088726,0.36826955918753773,0.44986625789987983,0.38217214596719085],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.46067277696998477,0.36964017538134647,0.4673957459868972,0.38677774870876164],"dir":"ltr"},{"str":"،(","boundary":[0.41834795202573416,0.36964017538134647,0.4314203917808416,0.38677774870876164],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4499533151534773,0.37751299151695583,0.4567788013910758,0.38888757556392084],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.35957924286382087,0.36964017538134647,0.41237197956625654,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"O","boundary":[0.32072998702435623,0.36826955918753773,0.3353141272633488,0.38217214596719085],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.34688036571749514,0.3696401753813464,0.3539768330131249,0.3867777487087615],"dir":"ltr"},{"str":"،(","boundary":[0.3048019853071337,0.36964017538134647,0.3178744250622411,0.38677774870876164],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3361675423486007,0.37751299151695583,0.34299302858619923,0.38888757556392084],"dir":"ltr"},{"str":"کربندیوکسید","boundary":[0.1967339933430544,0.3696401753813464,0.29882601284765603,0.38677774870876164],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.14293268740082885,0.36826955918753773,0.15640584742770974,0.38217214596719085],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.15788038796117132,0.3682695020575326,0.17246452820016384,0.38217208883718573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.18428405071914258,0.36964017538134647,0.19100701973605497,0.38677774870876164],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.12674039515978852,0.3696401753813464,0.13296536647174445,0.3867777487087615],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.17381028824535893,0.37751299151695583,0.18063577448295742,0.38888757556392084],"dir":"ltr"},{"str":"هیدروژنسولفید","boundary":[0.7560103158944207,0.3946631176845644,0.8736672536674368,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"،(","boundary":[0.68405462750526,0.3946631176845644,0.6973760661128456,0.4118006910119795],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.7014728685743363,0.3932967862411501,0.7160570088133288,0.4071993730208032],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.7261164669959348,0.3932967291111449,0.7373474669583722,0.40719931589079805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7423153790081177,0.3946631176845644,0.75044674778436,0.4118006910119795],"dir":"ltr"},{"str":"آمونیاك","boundary":[0.6110929837520872,0.3946631176845644,0.6788669329919174,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"NH","boundary":[0.5562981746711533,0.3932967291111449,0.5848199836555568,0.4071993730208032],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5971490106603653,0.3946631176845644,0.604245477955995,0.4118006910119795],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5450883679371563,0.3946631176845644,0.552184835232786,0.4118006910119795],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5856696219434797,0.4025287925695165,0.5924951081810782,0.4139033766164816],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7186427702778526,0.4025287925695165,0.7254682565154511,0.4139033766164816],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.528651953685068,0.3946631176845644,0.5395718433602936,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"متان","boundary":[0.491548634677286,0.3946631176845644,0.5235060452878294,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.4360293839895597,0.3932967862411501,0.44950254401644063,0.4071993730208032],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4504721765509315,0.3932967291111449,0.4650563167899241,0.40719931589079805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4776046595104008,0.3946631176845644,0.4847011268060305,0.4118006910119795],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.393443086800861,0.3946631176845644,0.4153732252726388,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.359330308341407,0.3946631176845644,0.3865209830320304,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.21589377127492504,0.3932967862411501,0.22936693130180594,0.4071993730208032],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.23084148843657445,0.3932967291111449,0.24542562867556697,0.40719931589079805],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.2838655398643023,0.3932967862411501,0.29844968010329487,0.4071993730208032],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.32719370588175445,0.3932967862411501,0.341777846120747,0.4071993730208032],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.24675871362291274,0.4025287925695165,0.25358419986051123,0.4139033766164816],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.29931326348904796,0.4025287925695165,0.3061387497266465,0.4139033766164816],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3418858625243572,0.4025287925695165,0.34871134876195575,0.4139033766164816],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4666303655571888,0.40327753359251095,0.47269736920811295,0.413388116273132],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.19198060524924487,0.3946631176845644,0.2054016433978218,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.1268648136546563,0.3946631176845644,0.18681161543438984,0.4118006910119795],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.8232549459946931,0.41985745000355784,0.8738291029215477,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.7938705914137365,0.41985745000355784,0.8180428513707843,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7440683309295645,0.41985745000355784,0.7886132204581271,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7171739648733901,0.41985745000355784,0.7388442784139229,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.69252058848952,0.41985745000355784,0.7120433262449433,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.6559152671866945,0.41985745000355784,0.6874163595978023,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.5904260789963937,0.41985745000355784,0.6505682047951103,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5657627426584243,0.41985745000355784,0.5842384575123094,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.5172054764366435,0.41985745000355784,0.5607713526145407,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5015160587419899,0.41985745000355784,0.5119487127760637,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"جوّ","boundary":[0.471882705308555,0.41985745000355784,0.49642486586135565,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.42905241269377353,0.41985745000355784,0.466747619146231,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4006640535227298,0.41985745000355784,0.42282744138181766,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.3331978144437518,0.41985745000355784,0.35040363514999795,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.2821480697086638,0.41985745000355784,0.32697035314327105,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2403137725037953,0.41985745000355784,0.2771186689966111,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.18503104727657732,0.41985745000355784,0.23533909256872032,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.15114479344281412,0.41985745000355784,0.17903266492037656,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12671933664348753,0.41985745000355784,0.14581579932914296,0.43699502333097295],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8232649059487922,0.4448803923067758,0.8327012487999185,0.4620179656341909],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.743064865554077,0.4448803923067758,0.7583533950962408,0.4620179656341909],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.664879225875911,0.4448803923067758,0.7064176771875607,0.4620179656341909],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.618313950473956,0.4448803923067758,0.6576173678468902,0.4620179656341909],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.30057164255516017,0.44239679295012296,0.3148448320144982,0.4571249083057613],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3170060399559716,0.442396728678867,0.3324561790708772,0.4571248440345053],"dir":"ltr"},{"str":"NH","boundary":[0.379769629930576,0.442396728678867,0.41165419134825343,0.4571249083057613],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4459997139055272,0.44239679295012296,0.4614498530204328,0.4571249083057613],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.4694103208096525,0.442396728678867,0.48130821187320866,0.4571248440345053],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3354157106605195,0.45297382552585086,0.3418426721491874,0.46368427326168604],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.41387514739340675,0.45214432713978353,0.4211060147197024,0.4641944734989302],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4621801777153722,0.45214432713978353,0.4694110450416678,0.4641944734989302],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.23234082924744218,0.4448803923067758,0.2631475510744248,0.4620179656341909],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.8269998887359659,0.4699033346099937,0.8592203402466496,0.4870409079374088],"dir":"rtl"},{"str":"واد","boundary":[0.7360928976846866,0.4699033346099937,0.7600963870635885,0.4870409079374088],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.7024755626115999,0.4699033346099937,0.7311751329890738,0.4870409079374088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.656916242573657,0.4699033346099937,0.6616970205412392,0.4870409079374088],"dir":"ltr"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.5936655540671354,0.4699033346099937,0.6519811669565063,0.4870409079374088],"dir":"rtl"},{"str":"کلر","boundary":[0.5617912109613965,0.4699033346099937,0.5884365781650925,0.4870409079374088],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.5164882406271288,0.46742216327856445,0.5307614300864668,0.4821502786342028],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.5324306250941359,0.46742222326506994,0.5383795706259139,0.48215033862070833],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5493412683374846,0.4699033346099937,0.5564377356331144,0.4870409079374088],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5057465492455949,0.4699033346099938,0.5128430165412247,0.4870409079374089],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5383932501028331,0.4771634131676465,0.5456241174291289,0.4892135595267932],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.49080412810837604,0.4699033346099938,0.5007314509293167,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"ازون","boundary":[0.45071282287085523,0.4699033346099938,0.4859089599322712,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"O","boundary":[0.41064847587312664,0.46742216327856445,0.42609861498803225,0.4821502786342028],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.43851190192621875,0.4699033346099938,0.4456083692218485,0.4870409079374089],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.400180995748922,0.4699033346099938,0.40727746304455176,0.4870409079374089],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.42707629915638945,0.4771634131676465,0.4343071664826851,0.4892135595267932],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.36158368362627064,0.4699033346099938,0.395053554422941,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"اکسایش،","boundary":[0.28762355447466015,0.4699033346099938,0.35670471705503787,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"گندزدایی","boundary":[0.2099309325244009,0.4699033346099938,0.2827395888781738,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19499106570577113,0.4699033346099938,0.20460242141143106,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.14591581754077115,0.4699033346099938,0.1898143152326842,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.12669395881040918,0.4699033346099938,0.14078980010852127,0.4870409079374089],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8609185124205512,0.49509766692898716,0.873642353782189,0.5122352402564023],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.8277269653852023,0.49509766692898716,0.8560630347972256,0.5122352402564023],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7771777083435956,0.49509766692898716,0.8227641843889856,0.5122352402564023],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.7077045385136429,0.49509766692898716,0.7721977312940308,0.5122352402564023],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.7749392086598162,0.5201206092322052,0.829743856090276,0.5372581825596202],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.7201544811375548,0.5201206092322052,0.76999843210527,0.5372581825596202],"dir":"rtl"},{"str":"،(DO","boundary":[0.6613907519526908,0.5162238429860302,0.7079175291313664,0.5372581825596203],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7077045385136429,0.5201206092322052,0.7148010058092726,0.5372581825596202],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.5929061075670768,0.5201206092322052,0.6561866800862225,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.5605337667563813,0.5201206092322052,0.5874281328125557,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5366273869299458,0.5201206092322052,0.5555585863229182,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.4813446617027278,0.5201206092322052,0.5316240379426371,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.44772732662964115,0.5201206092322052,0.4762563281365429,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.40664002598220744,0.5201206092322052,0.4427877312990311,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"ماد","boundary":[0.33916133696060546,0.5201206092322052,0.3618531442852762,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.26668524096976526,0.5201206092322052,0.3265943648760289,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2430303499843328,0.5201206092322052,0.26161491920381463,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.19596458688889662,0.5201206092322052,0.2374004859297999,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"هوازي","boundary":[0.1414338381961629,0.5201206092322052,0.19103242708292215,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1267729871898875,0.5201206092322052,0.13620237230559518,0.5372581825596203],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.7298704163612554,0.5453149415511986,0.7816148678947576,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"اکسایش","boundary":[0.6603947565427779,0.5453149415511986,0.7248638555095913,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6001420142200943,0.5453149415511986,0.6501907835682198,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5747416412787895,0.5453149415511986,0.5948559173966638,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.507736050076896,0.5453149415511986,0.5188197132830787,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"تهرسوبات","boundary":[0.42680893303294454,0.5453149415511986,0.502417814416719,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3795016410506045,0.5453149415511986,0.4198145552668309,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"کربندیوکسید","boundary":[0.26720066859439523,0.5453149415511986,0.37277867203369214,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.23956677594636053,0.5453149415511986,0.24865523406181614,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21914887004314515,0.5453149415511986,0.23414240039986597,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.1890175189047538,0.5453149415511986,0.21373034904005256,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17233210580018718,0.5453149415511986,0.18325199547541285,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"یز","boundary":[0.14691181295068406,0.5453149415511986,0.16190154386987388,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1267193366434875,0.5453149415511986,0.1408746569333944,0.5624525148786137],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.8319699058314314,0.5703378838544165,0.8736274138510403,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیکی","boundary":[0.7482988214331696,0.5703378838544165,0.8267457899992036,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.7092035116055617,0.5703378838544165,0.7414488630014933,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6740921834176056,0.5703378838544165,0.7040671957791165,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.6078634686354444,0.5703378838544165,0.6685053367798879,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.5722516527540071,0.5703378838544165,0.6022756062074288,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.5261843750570085,0.5703378838544165,0.5655286837370945,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.4522068159857246,0.5703378838544165,0.46948733634771417,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"فوتوسنتز","boundary":[0.3819941195639116,0.5703378838544165,0.4455685065786549,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36555770531182324,0.5703378838544165,0.3764775949870489,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.31949042761482477,0.5703378838544165,0.35870774688014695,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.2853775848253064,0.5703378838544165,0.302658105187296,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.24353204210263263,0.566444545408557,0.27152528622567507,0.5822109986097684],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.17728967295302894,0.5703378838544165,0.20826513020132154,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.12686493816445837,0.5703378838544165,0.17038991475085702,0.5874754571818317],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8334589189692513,0.5955322161734099,0.8737718331854777,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.7731962166924685,0.5955322161734099,0.8275775660737154,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.718411489170207,0.5955322161734099,0.7682393071330355,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6920225907845634,0.5955322161734099,0.7128139949664961,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.6374868621147802,0.5955322161734099,0.686295617177564,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6222979321136077,0.5955322161734099,0.6320760659362942,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.5700031931161286,0.5955322161734099,0.6173572954350668,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.5127309670576096,0.5955322161734099,0.5643733290615958,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.4659142028146516,0.5955322161734099,0.5077774841344534,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44773728658374035,0.5955322161734099,0.46089366646192115,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4046555051279559,0.5955322161734099,0.44279555282851796,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"گازها","boundary":[0.35684523546360974,0.5955322161734099,0.39961429885237193,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3326898567846961,0.5955322161734099,0.3518182356318188,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.26793272522068123,0.5955322161734099,0.3276015232185112,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.21788146588403098,0.5955322161734099,0.26203145241694703,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.17007119621968486,0.5955322161734099,0.2129512688535987,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.12670124755260542,0.5955322161734099,0.16434173262416066,0.6126697895008251],"dir":"rtl"},{"str":"کمتري","boundary":[0.7853921804868526,0.6205551584766279,0.8379359183368099,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.7465483595002477,0.6205551584766279,0.772045841994019,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6696201640270966,0.6205551584766279,0.7005956212753892,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیکی","boundary":[0.5889395558470986,0.6205551584766279,0.664867528990407,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5752421289722708,0.6205551584766279,0.5843423127479739,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی،","boundary":[0.506513465711228,0.6205551584766279,0.5704879573979396,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4447368504113776,0.6205551584766279,0.45714915842867143,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"کسیژن","boundary":[0.38622710005604166,0.6205551584766279,0.4368734666501149,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3725296731812139,0.6205551584766279,0.38162985695691704,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.3476272979448655,0.6205551584766279,0.36879469039404034,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.26321668695474343,0.6205551584766279,0.280497207316733,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.17255869475594243,0.6205551584766279,0.21003302205391697,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"گازها","boundary":[0.12668673267258518,0.6205551584766279,0.1678889457848752,0.637692731804043],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.8250029179390904,0.6455781007798458,0.8739560923363117,0.662715674107261],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.788156047895632,0.6455781007798458,0.8200889144694122,0.662715674107261],"dir":"rtl"},{"str":"چندانی","boundary":[0.7301268851793081,0.6455781007798458,0.7832841164943136,0.662715674107261],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6904310660852743,0.6455781007798458,0.7252352334834478,0.662715674107261],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6357488501244822,0.6455781007798458,0.6856051402903187,0.662715674107261],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.602629512756352,0.6455781007798458,0.6307688730749175,0.662715674107261],"dir":"rtl"},{"str":"ندارن","boundary":[0.5647791971911353,0.6455781007798458,0.5976458846972201,0.662715674107261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8113104710413123,0.6707724330988393,0.8297861858951974,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7819261164603556,0.6707724330988393,0.8063365568544316,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.7341158467960095,0.6707724330988393,0.7770118466079765,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6885440768154426,0.6707724330988393,0.7291871195934523,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.6377458209213577,0.6707724330988393,0.6834651253266083,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5884390681536174,0.6707724330988393,0.6328227196465449,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.5249393807946175,0.6707724330988393,0.5835341680307846,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4606877169011336,0.6707724330988393,0.47029907260679354,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"هوا،","boundary":[0.4253273898606992,0.6707724330988393,0.45533424157285146,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"تأکید","boundary":[0.37926011216370076,0.6707724330988393,0.42038130072187513,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.3391688069261799,0.6707724330988393,0.37426656167196787,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.2945930323555261,0.6707724330988393,0.3336908321716588,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.2577387122002224,0.6707724330988393,0.28911505760100487,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.19024010327042212,0.6707724330988393,0.22848632701107918,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.1267701238307781,0.6707724330988393,0.1853161906627371,0.6879100064262544],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.7602432963865507,0.6957953754020573,0.8017371914101772,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"منظور،","boundary":[0.6708601783124383,0.6957953754020573,0.7207097485785812,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6372428432393518,0.6957953754020573,0.6661643144562883,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.5954060560459584,0.6957953754020573,0.632595291571666,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"هِنري","boundary":[0.5510842603048324,0.6957953754020573,0.5907995772751111,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5438243676685139,0.6934892033470139,0.550714132091424,0.7049709061538386],"dir":"ltr"},{"str":"حاکم","boundary":[0.49703656938590635,0.6957953754020573,0.539714972700676,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.47910616201894857,0.6957953754020573,0.4922795225334482,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.4283079061248636,0.6957953754020573,0.47434828193579026,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"تعادلی","boundary":[0.37651116483234087,0.6957953754020573,0.423514187780278,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.36505715951376777,0.6957953754020572,0.37215362680939745,0.7129329487294723],"dir":"ltr"},{"str":"اشباع","boundary":[0.32646239548421546,0.6957953754020573,0.3652340068036016,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.31947797767220093,0.6957953754020573,0.32657444496783067,0.7129329487294724],"dir":"ltr"},{"str":"گاز","boundary":[0.28810163227141844,0.6957953754020573,0.3147020980427004,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2651937378434207,0.6957953754020573,0.2833342476252502,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.23257239818024697,0.6957953754020573,0.26042167390169607,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2188749713054192,0.6957953754020573,0.22833692769959216,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.17455068557576836,0.6957953754020573,0.2140624792579348,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.1267443541585788,0.6957953754020573,0.16978147938521432,0.7129329487294724],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.8312129493198976,0.7209897077210506,0.8738913526346673,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8127845442479834,0.7209897077210506,0.8263237806273489,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7687092573708109,0.7209897077210506,0.8078217632517666,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.7368349142650719,0.7209897077210506,0.7638267164295847,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":")جذب","boundary":[0.680805192480419,0.7209897077210506,0.7317030479154953,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6662535423109859,0.7209897077210506,0.6758252154308543,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"واجذب","boundary":[0.6038595670875945,0.7209897077210506,0.6614181115898087,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5967258456102592,0.7209897077210506,0.6036553880285624,0.7381272810484658],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.5557978085822454,0.7209897077210506,0.5918448782836613,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5132772705399469,0.7209897077210506,0.5508141805231134,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4795724163863246,0.7209897077210506,0.5084123952179954,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند.","boundary":[0.40513856290176375,0.7209897077210506,0.4747075410643732,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38198166962128777,0.7209897077210506,0.4002401164499131,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"پایان،","boundary":[0.33690789734567744,0.7209897077210506,0.37700169257172306,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.27379348439391993,0.7209897077210506,0.3320342084750588,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.21870577796988588,0.7209897077210506,0.26896367641035923,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1954665891839402,0.7209897077210506,0.2138694473260658,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"آبها،","boundary":[0.1411848393436847,0.7209897077210506,0.19055074150135476,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.12668673267258518,0.7209897077210506,0.13619978739082167,0.7381272810484658],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7933601437661562,0.7460126500242686,0.8375101302990722,0.7631502233516837],"dir":"rtl"},{"str":"افزودهشده","boundary":[0.6959318727684719,0.7460126500242686,0.772195241305506,0.7631502233516837],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6726006802912611,0.7460126500242686,0.6910763951451462,0.7631502233516837],"dir":"rtl"},{"str":"تصفیهخانه،","boundary":[0.586200568469838,0.7460126500242686,0.6677128562565419,0.7631502233516837],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5321628375050111,0.7460126500242686,0.581215516516975,0.7631502233516837],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.4624157689373324,0.7460126500242686,0.5271828604554464,0.7631502233516837],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8292479401892099,0.7849398104365869,0.8448924785332288,0.8049910140321849],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449216117517465,0.7849398104365869,0.8582937590513827,0.8049910140321849],"dir":"ltr"},{"str":"جو","boundary":[0.737350107396241,0.7849397533065816,0.7637448033733008,0.8049909569021796],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.844135989763518,0.8128547561767001,0.873791753093676,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.8015795958864627,0.8128547561767001,0.8392805121401924,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"دالتون","boundary":[0.7517773188009836,0.8128547561767001,0.7966710529339203,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"،2","boundary":[0.7385953361520928,0.8105482984716305,0.7514181225481957,0.8299923295041152],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7152099345260741,0.8128547561767001,0.7337285770090046,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"مخلوطی","boundary":[0.6474567761680088,0.8128547561767001,0.7103431753829857,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6292773699485729,0.8128547561767001,0.642492653879631,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"گازها،","boundary":[0.5760420579678693,0.8128547561767001,0.624297392899008,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.5381363199759641,0.8128547561767001,0.5711759494040632,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.5072604041640884,0.8128547561767001,0.5333305840185597,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"گاز،","boundary":[0.4681626624525301,0.8128547561767001,0.5015783084551093,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.42906735262492224,0.8128547561767001,0.46318268540296537,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"فشارهاي","boundary":[0.3602091248644005,0.8128547561767001,0.42419999336223596,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"جزئی","boundary":[0.31334345509251676,0.8128547561767001,0.35537493053823505,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.2503454985937755,0.8128547561767001,0.3085033229819391,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.19548889739765818,0.8128547561767001,0.24547785270073602,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.15960826443854936,0.8128547561767001,0.18612913221600633,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1266927403892971,0.8128547561767001,0.14736001088514494,0.8299923295041152],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.820543895297823,0.8380490884956935,0.8365365447858822,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.7738248259473016,0.8380490884956935,0.8156773255738105,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7066836432184821,0.8380490884956935,0.712908614530438,0.8551866618231087],"dir":"ltr"},{"str":"فشار","boundary":[0.6688607175270381,0.8380490884956935,0.7018281655951567,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"جوّ،","boundary":[0.6342473870440386,0.8380490884956935,0.6639873605276266,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.5757970286674674,0.8380490884956935,0.6292674099944737,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"فشارهاي","boundary":[0.5067500146210825,0.8380490884956935,0.5709291319182075,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"جزئی","boundary":[0.45993574036664925,0.8380490884956935,0.5017700375715176,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"گازهاي","boundary":[0.3967572751106455,0.8380490884956935,0.45506817785186426,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.34190032433786616,0.8380490884956935,0.3918897125958606,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.30604448958100017,0.8380490884956935,0.3325653573584571,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"جوّ","boundary":[0.2704451236421867,0.8380490884956935,0.2938510157751409,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.22398813925060201,0.8380490884956935,0.26560585443473,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.16710312989814438,0.8380490884956935,0.218969590869361,0.8551866618231087],"dir":"rtl"},{"str":"patm","boundary":[0.15987266100321518,0.8674765961762746,0.19512753052398782,0.8855409633851139],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20395467576754187,0.865793662166259,0.21570277323857118,0.8805217775218973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2218849687929981,0.865793662166259,0.23714251614608356,0.8805217775218973],"dir":"ltr"},{"str":"pi","boundary":[0.24429195032654052,0.8674766275977775,0.2593037755101052,0.8855409633851139],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"Henry’s","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.20507215595440517,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"law","boundary":[0.21028662615956176,0.923622369972183,0.240267266640113,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5374251863918481,0.9230894244610581,0.5441487157028697,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"Dalton’s","boundary":[0.5493169660992867,0.9236223414071804,0.6207638404032275,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"law","boundary":[0.6259563822345078,0.923622369972183,0.6556442948443494,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12651,0.21569,0.87402,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":264,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/237905f9636031db843d5ae44995480b.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/1806918c841c2387beda929de199fef0.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12651,0.21569,0.12579,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.12675097849296327,0.21568698481044982,0.16534901713030967,0.25853448875431617],"dir":"ltr"},{"str":"رکیبات","boundary":[0.30229070788887946,0.2892050590127174,0.4070465318094499,0.3178271916472201],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18500069801232616,0.28920500188271225,0.22293273628987334,0.31782713451721495],"dir":"rtl"},{"str":"رکیبات","boundary":[0.8117860629998722,0.3701543454286728,0.868707200676397,0.3872919187560879],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.7796646092328031,0.3709677785113572,0.8055273619825393,0.3867342317125686],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.760492295239029,0.3701543454286729,0.7695807533544846,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7156724229367384,0.3701543454286728,0.7543668446118563,0.3872919187560879],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6404848082986183,0.3701543454286729,0.6539058464471953,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.5725031415950103,0.3701543454286729,0.6349287891276487,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.5077584599736192,0.3701543454286729,0.5674539038585593,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.46714674713441895,0.3701543454286729,0.47623520524987456,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4073969824937414,0.3701543454286729,0.4610960750191978,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3807516152900453,0.3701543454286729,0.4011720111817854,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"حاوي","boundary":[0.3304488671123921,0.3701543454286729,0.37568585301938706,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.28487958712035005,0.3701543454286729,0.32422389580043615,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.25624594550690305,0.36627129038375994,0.2715254003596603,0.3820377435849713],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2714336490865253,0.3701543454286729,0.27853011638215497,0.38729191875608804],"dir":"ltr"},{"str":"استثناي","boundary":[0.1268649153376613,0.3701543454286729,0.17975227160403867,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.8137855196349457,0.3977481379685228,0.873973522255985,0.41488571129593793],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.7629847737523361,0.3977481379685228,0.80756054832299,0.41488571129593793],"dir":"rtl"},{"str":"کربندار،","boundary":[0.6910290853631754,0.3977481379685228,0.7567598024403801,0.41488571129593793],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.6305173842339145,0.3977481379685228,0.6858267879096123,0.41488571129593793],"dir":"rtl"},{"str":"کربنمنوکسید","boundary":[0.5244413830896612,0.3977481379685228,0.6245414117744367,0.41488571129593793],"dir":"rtl"},{"str":"CO","boundary":[0.48060410064192877,0.3938650829236099,0.5120793609873077,0.4096315361248213],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5114934427607928,0.3977481379685228,0.5191812823310583,0.41488571129593793],"dir":"ltr"},{"str":"کربن","boundary":[0.42357197077752456,0.39774813796852276,0.4614222635159443,0.4148857112959379],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.19249319156019187,0.3885362330054587,0.2025301134686256,0.4011191166636408],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2056890309049536,0.39440372576914207,0.21313003549934248,0.4097831231847271],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.29285452502373205,0.39468457281898556,0.3002084599135432,0.4098840107180064],"dir":"ltr"},{"str":"CO","boundary":[0.30058380716282107,0.39468458710148685,0.3319672211925827,0.4098840250005077],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3421721860952305,0.39468458710148685,0.34952612098504166,0.4098840250005077],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.28339057398253015,0.39774813796852276,0.2896155452944861,0.4148857112959379],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3322064705125273,0.40484541400379304,0.33966873930594393,0.41728118789843455],"dir":"ltr"},{"str":"کربنات","boundary":[0.2236258694107039,0.39774813796852276,0.2771656026705742,0.4148857112959379],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1359715518842171,0.3944037943251483,0.143412556478606,0.4097831917407334],"dir":"ltr"},{"str":"CO","boundary":[0.14368065928504634,0.39440372576914207,0.17525465175312885,0.4097831231847271],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.18477810768886396,0.3937223459207989,0.19232865185677492,0.406305229578981],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.1267404159114222,0.39774813796852276,0.1329653872233781,0.4148857112959379],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.17655112251801666,0.40469586590484835,0.18410166668592762,0.41727874956303046],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7030072443683392,0.4218251970741308,0.710448248962728,0.4372045944897159],"dir":"ltr"},{"str":"HCO","boundary":[0.7112304361405506,0.4218251913611302,0.7594897082801952,0.43720458877671536],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7702286338839925,0.4159700615305849,0.7802655557924262,0.428552945188767],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7834484023525788,0.4218251913611302,0.7908894069469676,0.43720458877671536],"dir":"ltr"},{"str":"سیانید","boundary":[0.6337519457328344,0.4251705404925973,0.677152445719791,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5605555798361198,0.4218251970741308,0.5679965844305086,0.4372045944897159],"dir":"ltr"},{"str":"CN","boundary":[0.5687787716083312,0.4218251913611302,0.6006007975628933,0.43720458877671536],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6026212164607245,0.41737011557754267,0.6115427982388113,0.4285547423570233],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6148481985520295,0.4218251913611302,0.6222892031464183,0.43720458877671536],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7610144104926435,0.4321171101180662,0.7685649546605545,0.4446999937762483],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5276708982063038,0.4251705404925973,0.5458503044257398,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.47089666985274115,0.4251705404925973,0.5211969280418697,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.4001735257833477,0.4251705404925973,0.4644202096997822,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.33169386137478324,0.4251705404925973,0.3944967235869223,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"آلی،","boundary":[0.2911045584323059,0.4251705404925973,0.32663039592528215,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"لاوه","boundary":[0.24329677875648456,0.4251705404925973,0.2749694327917162,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.18403505186666436,0.4251705404925973,0.20208746867133648,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.12677771748370237,0.4251705404925973,0.17148799969028602,0.4423081138200124],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8382048370974864,0.4501934827958152,0.8737369733461307,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8010865781585558,0.4501934827958152,0.8320620354068483,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7836566584850793,0.4501934827958152,0.7958333566186363,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7475468448986854,0.4501934827958152,0.7774291971845985,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.7007325706442522,0.4501934827958152,0.7425027299521821,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6292698999829983,0.4501934827958152,0.6758637245008324,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.5568112339118317,0.4501934827958152,0.6231744080743312,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"،(H","boundary":[0.5137145125248985,0.44630899950077085,0.5434629945693534,0.46733105612323034],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5433652958780069,0.4501934827958152,0.5504617631736366,0.46733105612323034],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.45270481369068116,0.4501934827958152,0.5087491989720303,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40988199104147416,0.4501934827958152,0.41610696235343003,0.46733105612323034],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.4230828547717814,0.44630899950077085,0.43962223468735967,0.4620754527019822],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4395077728263296,0.4501934827958152,0.4466042401219593,0.46733105612323034],"dir":"ltr"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.3493702899122132,0.4501934827958152,0.4034553306590109,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"N","boundary":[0.31949401972261415,0.44630899950077085,0.3360333996381924,0.4620754527019822],"dir":"ltr"},{"str":"گوگرد","boundary":[0.24653376383870163,0.4501934827958152,0.3000436172362746,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"S","boundary":[0.2206243136877043,0.44630899950077085,0.23336101068640447,0.4620754527019822],"dir":"ltr"},{"str":"فسفر","boundary":[0.1658307457619805,0.4501934827958152,0.20121587100465763,0.46733105612323034],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1268649153376613,0.4501934827958152,0.1330898866496172,0.46733105612323034],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.13271638837089988,0.4501934827958152,0.1398128556665296,0.46733105612323034],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.13994341456980208,0.44630899950077085,0.15268011156850225,0.4620754527019822],"dir":"ltr"},{"str":"لوژن","boundary":[0.823015907096314,0.47521642509903317,0.8584982435744626,0.4923539984264483],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6735991656896989,0.47521642509903317,0.7158293710700078,0.4923539984264483],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.6298578902005711,0.47521642509903317,0.6686191886401343,0.4923539984264483],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.5819601180121337,0.47521642509903317,0.6249813168411329,0.4923539984264483],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.7303709040547367,0.5004107574180265,0.7923018986431236,0.5175483307454417],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.6960065724242154,0.5004107574180265,0.7241459327427807,0.5175483307454417],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6716021948928234,0.5004107574180265,0.6906784376871147,0.5175483307454417],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.637237863262302,0.5004107574180265,0.6662551325012392,0.5175483307454417],"dir":"rtl"},{"str":"اپاشی","boundary":[0.4786006943484177,0.5004107574180265,0.520036593389321,0.5175483307454417],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.389210106308731,0.5004107574180265,0.3982985644241866,0.5175483307454417],"dir":"rtl"},{"str":"ضلاب","boundary":[0.8125330554069803,0.5254336997212445,0.862133626820645,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"پساب","boundary":[0.7331024214664229,0.5254336997212445,0.7765165820226593,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7022365237132208,0.5254336997212445,0.7181226505013323,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.6496927858632634,0.5254336997212445,0.6971432618916161,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6340058581571345,0.5254336997212445,0.6434678145513074,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5787231329299165,0.5254336997212445,0.6276289975451669,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"روانابهاي","boundary":[0.48333665252255376,0.5254336997212445,0.5660764812125468,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.4310444035135994,0.5254336997212445,0.4782778023070676,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4151059869664675,0.5254336997212445,0.42456794336064047,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"پسماندها","boundary":[0.34439031286264843,0.5254336997212445,0.4086345067905581,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3399158034836145,0.5254336997212445,0.34469658145119664,0.5425712730486596],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.30256348562335433,0.5254336997212445,0.3344305358756735,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.2679501551403547,0.5254336997212445,0.29608951545892015,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"آبها","boundary":[0.21837946358898744,0.5254336997212445,0.2625168498069708,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.198706064254682,0.5254336997212445,0.21261190729608687,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.1613537463944218,0.5254336997212445,0.19322079664674094,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.1267514808171658,0.5254336997212445,0.1547303769185007,0.5425712730486596],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.8294898772607481,0.5506280320402379,0.8736398637936642,0.567765605367653],"dir":"rtl"},{"str":"NOM","boundary":[0.7545117615704692,0.5467346935943785,0.8077494116387873,0.5625011467955899],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8078021436151215,0.550628032040238,0.8148986109107512,0.5677656053676531],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8222174942161203,0.5483195747849844,0.8291072586390302,0.5598012775918091],"dir":"ltr"},{"str":"واد","boundary":[0.6613907519526908,0.550628032040238,0.6853942413315927,0.5677656053676531],"dir":"rtl"},{"str":"گیاخاکی","boundary":[0.5854461019468288,0.550628032040238,0.6539481762521163,0.5677656053676531],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5214384569287734,0.550628032040238,0.5276634282407293,0.5677656053676531],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5274293319664592,0.550628032040238,0.5345257992620889,0.5677656053676531],"dir":"ltr"},{"str":"HS","boundary":[0.5346434298975813,0.5467346935943785,0.5639195068118598,0.5625011467955899],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.56378326818645,0.550628032040238,0.5708797354820797,0.5677656053676531],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5781896955849681,0.5483195747849844,0.585079460007878,0.5598012775918091],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.502761053004381,0.550628032040238,0.5157742364540355,0.5677656053676531],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.43353439203838173,0.550628032040238,0.4967219017315879,0.5677656053676531],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.397676067292991,0.550628032040238,0.4282888006465204,0.5677656053676531],"dir":"rtl"},{"str":"سنتزي","boundary":[0.3428962823948384,0.550628032040238,0.39025586413619895,0.5677656053676531],"dir":"rtl"},{"str":"SOCs","boundary":[0.26818083258297676,0.5467346935943785,0.3215099683035189,0.5625011467955899],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3212334009057021,0.550628032040238,0.3283298682013318,0.5677656053676531],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3356632776502741,0.5483195747849844,0.34255304207318404,0.5598012775918091],"dir":"ltr"},{"str":"هاشوینده","boundary":[0.15413028968402817,0.550628032040238,0.1542547891102673,0.5677656053676531],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.1267404159114222,0.5483195747849844,0.13936342093470167,0.5677656053676531],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7816295814255828,0.5733412316630839,0.7885193458484928,0.5848229344699086],"dir":"ltr"},{"str":"علف","boundary":[0.7328534890191725,0.5756509743434559,0.7706017150548731,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6755638313808492,0.5733412316630839,0.6824535958037591,0.5848229344699086],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6608952442362591,0.5756509743434559,0.6705065999419191,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"حلالها،","boundary":[0.5946466095458995,0.5756509743434559,0.6559567845801055,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.5338883995526853,0.5756509743434559,0.5892906442290927,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5189459784154663,0.5756509743434559,0.528873301236407,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.47387469612838073,0.5756509743434559,0.514060542036377,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.4200859640160322,0.5756509743434559,0.4689631581240988,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.3194929176033496,0.5756509743434559,0.34819248798082336,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30181150908887,0.5756509743434559,0.31426145171278186,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"لف","boundary":[0.16608472459150828,0.5756509743434559,0.1943460943477881,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.12673143341980517,0.5756509743434559,0.1611179220844027,0.5927885476708711],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.8237454737340751,0.6008453066624493,0.8738465328412212,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7911241340709014,0.6008453066624493,0.8189734097923506,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7552658093255107,0.6008453066624493,0.7869882631312379,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7288694409742928,0.6008453066624493,0.7510328288333807,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.6379848598197366,0.6008453066624493,0.6646890466503191,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5969050291378771,0.6008453066624493,0.6338564588456475,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ،","boundary":[0.5478472752226151,0.6008453066624493,0.5921123126982599,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.5294188701507009,0.6008453066624493,0.5432908152828374,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5157239332643979,0.6008453066624493,0.5251858896585708,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"طعم","boundary":[0.48036360622396357,0.6008453066624493,0.5110401927917365,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4577022206599193,0.6008453066624493,0.47564752278214,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.41885590968478964,0.6008453066624493,0.4529169833635514,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.3648181787199629,0.6008453066624493,0.4146229291926597,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.3058029606940962,0.6008453066624493,0.3600151872696106,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.2522632274342258,0.6008453066624493,0.30105516814683636,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.18874611015555257,0.6008453066624493,0.24760610857703963,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی،","boundary":[0.12674041591142218,0.6008453066624493,0.18451312966342256,0.6179828799898645],"dir":"rtl"},{"str":"تداخل","boundary":[0.8250078979161398,0.6258682489656673,0.8736871735756351,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8011015180897044,0.6258682489656673,0.8200327174826768,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.7522952530154453,0.6258682489656673,0.7958331112843364,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7333688502385746,0.6258682489656673,0.74726712148753,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.6546802328784025,0.6258682489656673,0.7284313599259811,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"تصفیه","boundary":[0.605373480110662,0.6258682489656673,0.6496962816946104,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5715071461850971,0.6258682489656673,0.6004192902265773,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5563182161839247,0.6258682489656673,0.5664093125358225,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5007864921042285,0.6258682489656673,0.55142057430444,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.36705916839226704,0.6258682489656673,0.4097375717070367,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"گندزدایی","boundary":[0.28911505760100475,0.6258682489656673,0.3621593935359498,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"آب.","boundary":[0.25051774547835337,0.6258682489656673,0.2841796635918788,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.19248109294272606,0.6258682489656673,0.24502234080415866,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.14566681868829287,0.6258682489656673,0.18746046301928732,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12674041591142216,0.6258682489656673,0.14063868716037764,0.6430058222930825],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.8117885488380703,0.6508911912688853,0.8737195434264572,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.778420212617462,0.6508911912688853,0.8069072093309296,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"تداول","boundary":[0.7231424673672935,0.6508911912688853,0.7663213583755444,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6999880640753422,0.6508911912688853,0.7181649803062535,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.6357538301015317,0.6508911912688853,0.6950722163927568,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.5906800578259214,0.6508911912688853,0.630773853051967,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5673084919041578,0.6508911912688853,0.5858161780449781,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.5157264232529227,0.6508911912688853,0.5624446121232144,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3941900833582957,0.6508911912688853,0.43433478816480053,0.6680287645963003],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.785120240926144,0.6760855235878787,0.8078070571869433,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7453033652378565,0.6760855235878787,0.7804146934258125,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.6686027361829426,0.6760855235878787,0.7355202003239866,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6347453847489949,0.6760855235878787,0.6638807404774733,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"آلی،","boundary":[0.5971440680362564,0.6760855235878787,0.6302634054043866,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5632777341106915,0.6760855235878787,0.5926620886916482,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.5316523898574307,0.6760855235878787,0.5587957547660832,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی،","boundary":[0.479111141995998,0.6760855235878787,0.5271704105128224,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.41536245578451997,0.6760855235878787,0.47462916265138977,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.3836875579895423,0.6760855235878787,0.4108804764399117,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"سنتزي،","boundary":[0.327917220240268,0.6760855235878787,0.37900613333417277,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"گندزدایی","boundary":[0.12669146255235336,0.6760855235878787,0.1961911758446518,0.6932230969152938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8646012054487042,0.7011084658910965,0.8742125611543642,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.7821676453472594,0.7011084658910965,0.8611152215140089,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.7338593779779568,0.7011084658910965,0.778681661412564,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"محتواي","boundary":[0.6760866642259563,0.7011084658910965,0.7303709040547366,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.6457063142350867,0.7011084658910965,0.672600680291261,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6145789676867824,0.7011084658910965,0.6422203303003915,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6088544840683078,0.7011084658910965,0.6150794553802638,0.7182460392185117],"dir":"ltr"},{"str":"بهترتیب","boundary":[0.5503223238162489,0.7011084658910965,0.6053660101450877,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5124720082510321,0.7011084658910965,0.5468363398815534,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.4726297018659896,0.7011084658910965,0.5089860243163369,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.44224935187512004,0.7011084658910965,0.46914371793129434,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.37651116483234087,0.7011084658910965,0.4387633679404247,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37228814429431006,0.7011084658910965,0.3770689222618922,0.7182460392185117],"dir":"ltr"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.2958405166064419,0.7011084658910965,0.36880216035961466,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.24454177301887572,0.7011084658910965,0.29235204268322185,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.1267404159114222,0.7011084658910965,0.20594944087327388,0.7182460392185117],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.7617422694784697,0.7263027982100901,0.7953098047810607,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.7171689848963406,0.7263027982100901,0.7580072866912962,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"کُپهاي","boundary":[0.6696077140844727,0.7263027982100901,0.7131850032566888,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6257689761171544,0.7263027982100901,0.667727772748262,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6125720369358079,0.7263027982100901,0.6217849944775027,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5963846215361978,0.7263027982100901,0.6088345641601096,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.5386119077841974,0.7263027982100901,0.5926496387490242,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.48283365616407736,0.7263027982100901,0.5348769249970239,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3974370283946118,0.7263027982100901,0.4294607708118378,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"اکسایش","boundary":[0.33393734103561207,0.7263027982100901,0.3937020456074383,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.271184650234047,0.7263027982100901,0.33020235824843847,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"استف","boundary":[0.2099309325244009,0.7263027982100901,0.23682529858057516,0.7434403715375053],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7243625056329416,0.7655688823786043,0.8152552470344925,0.7856201145392049],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6781327339242101,0.7655689109436069,0.7172773198375277,0.7856201145392049],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.6377552865715425,0.7655689109436069,0.6712871580599584,0.7856201145392049],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8603507950369009,0.794001854441399,0.8737718331854779,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8302194438985094,0.794001854441399,0.8552233537109197,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7746877198188131,0.794001854441399,0.8249904679964665,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی،","boundary":[0.6984890909834234,0.794001854441399,0.7697512281489547,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.63125442083725,0.794001854441399,0.6934149960840227,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.5976370857641634,0.794001854441399,0.6263366561416371,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5794576795447273,0.794001854441399,0.5925096444381822,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5540573066034225,0.794001854441399,0.5742287036426843,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5102310185787281,0.794001854441399,0.5491710137704805,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:","boundary":[0.4599307603895996,0.794001854441399,0.5048252534914256,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"آلیفاتیک","boundary":[0.38149118546033634,0.794001854441399,0.4498010416525284,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"،7","boundary":[0.3682942027005591,0.7916929687111057,0.38115585358627585,0.8111394277688141],"dir":"ltr"},{"str":"آروماتیک","boundary":[0.28587554310215896,0.794001854441399,0.36301538759991653,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.2786433912497387,0.7916929687111057,0.28553315567264864,0.8031746715179305],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2639661735007029,0.794001854441399,0.27357752920636286,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"ناجورحلقه","boundary":[0.1815450446654117,0.794001854441399,0.2590950578554648,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.1743126852966547,0.7916929687111057,0.1812024497195646,0.8031746715179305],"dir":"ltr"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.12686491741282468,0.794001854441399,0.16916982037371364,0.8111394277688141],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.7455523640903349,0.8193675767761679,0.8054913678588959,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"آلیفاتیک","boundary":[0.6763257031243355,0.8193675767761679,0.7420663801556394,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"حاوي","boundary":[0.6300094265748588,0.8193675767761679,0.6725907203371619,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرهاي","boundary":[0.5563007862642514,0.8193675767761679,0.6265234426401636,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.5144639990708582,0.8193675767761679,0.552563313488553,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.4629187466193384,0.8193675767761679,0.5107290162836845,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.44897232089203243,0.8193675767761679,0.45918376383216486,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"شاخهاي،","boundary":[0.3819816696212879,0.8193675767761679,0.4452373381048588,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.3187309811147662,0.8193675767761679,0.3784956856865925,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"آروماتیک","boundary":[0.24054036145955046,0.8193675767761679,0.3152449971800709,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"حاوي","boundary":[0.194221594921549,0.8193675767761679,0.2368028886838522,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"حلقههاي","boundary":[0.12674041591142218,0.8193675767761679,0.19048661213437545,0.836505150103583],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8639588692434305,0.13323337382066988,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"natural","boundary":[0.13844520264780635,0.8645017268104678,0.19578287537333394,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"organic","boundary":[0.20099072584987135,0.8645017268104678,0.2633871884805174,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"matter","boundary":[0.2686796422993589,0.8645017268104678,0.32134008339429976,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.32670250063392386,0.8645017268104678,0.33351888247488864,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"NOM","boundary":[0.33367181495952525,0.8645017268104678,0.38188688072401517,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3822299454868487,0.8645017268104678,0.38911190729549644,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5374251863918481,0.8639588692434305,0.5441487157028697,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"herbicide","boundary":[0.5493169660992867,0.8645017268104678,0.6264672567619203,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.8786928404246078,0.13323337382066988,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"humic","boundary":[0.13844520264780635,0.8792391829219658,0.18996694578105086,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"substances","boundary":[0.19521211667304722,0.8792392114869685,0.284154252832479,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"(HS)","boundary":[0.2893455337791068,0.8792392114869685,0.3296253040822483,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.5374251863918481,0.8786928404246078,0.5441487157028697,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"aliphatic","boundary":[0.5493169660992867,0.8792391829219658,0.6208585323743935,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"compound","boundary":[0.6260562887430279,0.8792392114869685,0.7134114409330344,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"synthetic","boundary":[0.13844520264780635,0.8939766961634692,0.2132634641163908,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"organic","boundary":[0.21845726386489922,0.8939766961634692,0.2804073947910505,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"compound","boundary":[0.2856039974698572,0.8939766961634692,0.3731469958925524,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"aromatic","boundary":[0.5493169660992867,0.8939766961634692,0.621488684390439,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"compound","boundary":[0.6267710550759957,0.8939766961634692,0.7142980360128872,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"detergent","boundary":[0.13844520264780635,0.9087141237099647,0.21540747126587168,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"heterocycle","boundary":[0.5493169660992867,0.9087141237099647,0.6446269559849196,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"compound","boundary":[0.6499175932912673,0.9087141808399699,0.7375685735400264,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"pesticide","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.21203882329347057,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12651,0.21569,0.87421,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":294,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/3a39d7e0570f37ef72e529a17fd24d33.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/b9e65e486b8a7f2a755a068b65ebb367.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12625,0.20369,0.12578,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"9","boundary":[0.12675097849296327,0.20368968370616727,0.1572558799966725,0.24653718765003363],"dir":"ltr"},{"str":"زیستشناسی","boundary":[0.4348260797592236,0.27088683699663046,0.6207998965804982,0.2995090267611384],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4087930723061561,0.27088683699663046,0.42671675635131917,0.2995089696311332],"dir":"rtl"},{"str":"میکروب","boundary":[0.28461645848050177,0.27088683699663046,0.4006504798791423,0.2995089696311332],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1267549628066291,0.27088683699663046,0.17701197479869316,0.2995089696311332],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8005836004765498,0.35044449361449437,0.8741179415904224,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"زیستشناختی","boundary":[0.6942511305142437,0.35044449361449426,0.794607628017072,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.6546553329931545,0.35044449361449437,0.6885216669187194,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.6068450633288084,0.35044449361449437,0.6489283593861551,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5550483220362857,0.35044449361449437,0.601118089721809,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5368714058053745,0.35044449361449437,0.5493213484292864,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.48308267369302593,0.35044449361449437,0.531144432198375,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4051485228558628,0.35044449361449437,0.4776121689040791,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.36754720614312436,0.35044449361449437,0.39942154924886336,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3603197462350783,0.34813403680905664,0.36720951065798824,0.35961573961588134],"dir":"ltr"},{"str":"بهخصوص","boundary":[0.27292764220139465,0.35044449361449426,0.3488722922072567,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"هامیکروب","boundary":[0.20445295776987968,0.35044449361449437,0.20460235708136665,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.18227010674605088,0.34813403680905664,0.1891598711689608,0.35961573961588134],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.15288529542163698,0.35044449361449437,0.171064701641073,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.126864896661191,0.35044449361449426,0.14715832181463753,0.3675820669419095],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8147889850104331,0.3761529959808142,0.8354558897661267,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.7769361794566916,0.3761529959808142,0.8108025133822564,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7241459327427807,0.3761529959808142,0.7729521978170398,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6925205884895199,0.3761529959808142,0.720161951103129,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6579072580065204,0.3761529959808142,0.6885366068498682,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6322578862127373,0.3761529959808142,0.6539232763668685,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.41336797497616945,0.3761529959808142,0.4292541017642809,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.3419003243378661,0.3761529959808142,0.40938399333651765,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.25126723202431284,0.3761529959808142,0.2998244982460937,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.21939288891857386,0.3761529959808142,0.2472832503846611,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"هاباکتري","boundary":[0.1481543172245505,0.3761529959808142,0.14827881665078962,0.3932905693082293],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1265013363398411,0.37384482437558675,0.133391100762751,0.3853265271824115],"dir":"ltr"},{"str":"گیادروای","boundary":[0.8008301093405031,0.401861498347134,0.8598204274811221,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.7759075259557647,0.3995556119421169,0.7827972903786746,0.4110373147489416],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.696001555094225,0.4018614983471339,0.7176644926127723,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6193174158494433,0.401861498347134,0.6520881548241041,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.5789379434006275,0.401861498347134,0.6143374387998786,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.5109954450558363,0.401861498347134,0.5742461335623579,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5037367767659048,0.3995556119421169,0.5106265411888148,0.4110373147489416],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4813194588030035,0.401861498347134,0.49951908794511435,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.4183897886156417,0.4018614983471339,0.4766087035285918,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی،","boundary":[0.36455174994781125,0.401861498347134,0.4136095038630733,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34162277625187887,0.401861498347134,0.3595717728982465,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.30407284156639863,0.401861498347134,0.336912877322727,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"روز،","boundary":[0.26590265716060557,0.401861498347134,0.2993090706214638,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.23107485738261208,0.401861498347134,0.26120975620376885,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.1987171291604256,0.401861498347134,0.22634742686829099,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18454570094188782,0.401861498347134,0.19397508605759547,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.12674041591142218,0.401861498347134,0.17978215146633605,0.41899907167454914],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6905261076811694,0.42739861069767837,0.7053415394036244,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.666619727854734,0.42739861069767837,0.6845501352216917,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6514307978535615,0.42739861069767837,0.6606437553952562,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.59241308983917,0.42739861069767837,0.6454548253940838,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.5328973841198219,0.42739861069767837,0.5864371173796923,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.48857309839017105,0.42739861069767837,0.5269214116603442,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"اکسایش","boundary":[0.42158742709647595,0.42739861069767837,0.48259712593069337,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.38548010349860695,0.42739861069767837,0.41561145463699833,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.351613769573042,0.42739861069767837,0.38021842161940456,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3239724069594331,0.42739861069767837,0.34563779711356435,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19322808950016077,0.42739861069767837,0.21656177196589627,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیلات","boundary":[0.1267396289202304,0.42739861069767837,0.18725211704068312,0.4445361840250935],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی،","boundary":[0.822007461743777,0.45310711306399815,0.8741005116707489,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.7395813716079065,0.45310711306399815,0.8150354938743863,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6838031386642569,0.45310711306399815,0.7326094037385159,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.642969816846351,0.45310711306399815,0.6768286808063415,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.5812131214546987,0.45310711306399815,0.6374206995625502,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.5468304493228183,0.4492103468178232,0.5745716441032321,0.46497680001903463],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.488062652817754,0.45310711306399815,0.533880929587111,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"دیوکسیدکربن","boundary":[0.44274236960302693,0.45310711306399815,0.4429963484325547,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3717951265664031,0.45310711306399815,0.37802009787835905,0.4702446863914133],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.3192513887164457,0.45310711306399815,0.3648206687084877,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.258988686439663,0.45310711306399815,0.3122794208470552,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"محلول،","boundary":[0.19772998875296732,0.45310711306399815,0.25176771971779416,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"BOD","boundary":[0.1431731988351336,0.4492103468178232,0.19109627043733204,0.46497680001903463],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.1268648530827603,0.45310711306399815,0.13647620878842023,0.4702446863914133],"dir":"rtl"},{"str":"COD","boundary":[0.8264879729103027,0.4749277043349581,0.8741497532222987,0.49069421466617474],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7981010819173416,0.478815615430318,0.816277998148253,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.7607487640570815,0.478815615430318,0.7936191025727335,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7231449573558183,0.478815615430318,0.7562642947239485,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6862906372005145,0.478815615430318,0.7184344193630398,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.6220588932152288,0.478815615430318,0.6816180018307869,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5772341197920967,0.478815615430318,0.6175744238820957,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5598042001186202,0.478815615430318,0.5727521404474885,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"باکتري","boundary":[0.5045214748914022,0.478815615430318,0.5553222207740119,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47586419695968196,0.478815615430318,0.48532864334237974,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4350258951647264,0.478815615430318,0.47138221761507365,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17181169819850786,0.478815615430318,0.1814230539041678,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.12681149908197842,0.478815615430318,0.16732971885389963,0.4959531887577331],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.8105410645871544,0.5045241177966379,0.8488893778573275,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"خوردگیزیست","boundary":[0.7580023067142465,0.5045241177966379,0.7583309851995179,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6827706662401846,0.5022148035913053,0.6896604306630946,0.51369650639813],"dir":"ltr"},{"str":"زي","boundary":[0.633751779719765,0.5045241177966379,0.658402765722952,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5353664168148529,0.5022148035913053,0.5422561812377628,0.51369650639813],"dir":"ltr"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.4654137151211703,0.5045241177966379,0.5289980620900127,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.40490201399190934,0.5045241177966379,0.45949534687383314,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3849821057936505,0.5045241177966379,0.3979300461225188,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.31499848831611743,0.5045241177966379,0.3780101379242599,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.27391118766868366,0.5045241177966379,0.30802652044672685,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.2529927940719871,0.5045241177966379,0.26693672981076827,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2365588698084235,0.5045241177966379,0.24602082620259647,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"طعم","boundary":[0.1992040619596385,0.5045241177966379,0.2295844119505081,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.16434173262416066,0.5045241177966379,0.1922320940902479,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.12662585107437366,0.5045241177966379,0.15736976475477008,0.5216616911240529],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.557062722752835,0.5302326201629576,0.5851522833009049,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5373918134070542,0.5302326201629576,0.5503397537359226,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.47761714888112866,0.5302326201629576,0.5318039509790387,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4584417472517797,0.5302326201629576,0.47089417986421633,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.433290373162953,0.5302326201629576,0.4517187782348673,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.3889660874333022,0.5302326201629576,0.4265674041460406,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"درجازاد","boundary":[0.32372340810695477,0.5302326201629576,0.38346607738210153,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.31649540865643316,0.5279254483328223,0.32338517307934306,0.539407151139647],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.30057149480352846,0.5302326201629576,0.3101828505091884,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":"دگرجازاد","boundary":[0.2231277700227424,0.5302326201629576,0.2938485257866161,0.5473701934903727],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12674041591142224,0.5302326201629576,0.13152119387900438,0.5473701934903727],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.21588484807244437,0.5279254483328223,0.22277461249535427,0.539407151139647],"dir":"ltr"},{"str":"درجازاد،","boundary":[0.7308664117711682,0.5559411225292774,0.7956608931630548,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7114445012778658,0.5559411225292774,0.7243924416067341,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.6571577714605608,0.5559411225292774,0.7049705311134317,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"دگرجازاد،","boundary":[0.4952960674070833,0.5559411225292774,0.5719926939474297,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47064518101173797,0.5559411225292774,0.48988199501293267,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.4218364259489541,0.5559411225292774,0.46416872085877897,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3874720943184327,0.5559411225292774,0.4153624557845199,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.3486257833433031,0.5559411225292774,0.38207711918140425,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.32048642302473757,0.5559411225292774,0.3421518131788689,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"دگرجازاد","boundary":[0.126740415911422,0.5559411225292774,0.1980312773644658,0.5730786958566926],"dir":"rtl"},{"str":"فاضلابها،","boundary":[0.7037255368510403,0.5816496248955972,0.7847248635622106,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"روانابها","boundary":[0.634237427089939,0.5816496248955972,0.6994925563589103,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6205400002151112,0.5816496248955972,0.6300019566092843,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"بارش","boundary":[0.5774607087478516,0.5816496248955972,0.6163070197229813,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.5418513828549391,0.5816496248955972,0.5732277282557217,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5097280408967217,0.5816496248955972,0.537618402362809,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.44674129117382716,0.5816496248955972,0.5054950604045917,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4330438642989994,0.5816496248955972,0.44250831068169716,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.38124961299500143,0.5816496248955972,0.42881088380686927,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.3491262710367842,0.5816496248955972,0.37701663250287143,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3319428602272611,0.5816496248955972,0.3448932905446542,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"مدتِ","boundary":[0.2901085630223927,0.5816496248955972,0.3277098797351311,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتاً","boundary":[0.25475819593605753,0.5816496248955972,0.286032451807324,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهی","boundary":[0.19424649480679654,0.5816496248955972,0.2505252154439275,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.1683481241605352,0.5816496248955972,0.19001351431466654,0.5987871982230124],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8122890365315513,0.6073581272619171,0.830219443898509,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7861441570213364,0.6073581272619171,0.8088030525968559,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.7418173813031609,0.6073581272619171,0.7826556830981164,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.710948993561434,0.6073581272619171,0.7385156565192996,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"کلیاتی","boundary":[0.6613957319297402,0.6073581272619171,0.7074630096267387,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6402283394805653,0.6073581272619171,0.6579097479950449,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6021290250628705,0.6073581272619171,0.6364933566933918,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4937896243495899,0.6073581272619171,0.5030025818912846,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.3672929176992221,0.605046242206348,0.3810724465450419,0.6165279450131727],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.31301645745039064,0.6073581272619171,0.351613769573042,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2183769736004627,0.6073581272619171,0.24838133532409018,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.18749862590463665,0.6073581272619171,0.21464199081328914,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.12673143341980517,0.6073581272619171,0.1567472676235744,0.6244957005893322],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی،","boundary":[0.8259814834293298,0.6330666296282369,0.8742150511428889,0.6502042029556521],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8058100863900679,0.6330666296282369,0.8177620313090233,0.6502042029556521],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6534227886733873,0.6330666296282369,0.6626382362036068,0.6502042029556521],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.532162837505011,0.6330666296282369,0.5573142115938376,0.6502042029556521],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5025294840715762,0.6330666296282369,0.5239458753732292,0.6502042029556521],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه،","boundary":[0.3954350776206868,0.6330666296282369,0.432787395480947,0.6502042029556521],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.31325898386832535,0.6307568869478649,0.3270385127141452,0.6422385897546896],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.8531447682461807,0.6587751319945567,0.8622332263616362,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.8112930411216387,0.6587751319945567,0.8481722611621902,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.692017610807514,0.6587751319945567,0.7202211004930588,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.6551448463926827,0.6564676745143951,0.6689243752385025,0.6679493773212198],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.53589533030366,0.6587751319945567,0.5456555710374625,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"لودگی","boundary":[0.38647111893147046,0.6587751319945567,0.4370950756288206,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3177573956015764,0.6587751319945567,0.33304592514374015,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.284442916910541,0.6587751319945567,0.312883934727794,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.23060032726861937,0.6587751319945567,0.27956945603675865,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.20345696235996685,0.6587751319945567,0.22562035021905463,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"ند.","boundary":[0.1606042598484624,0.6587751319945567,0.18112176529266907,0.6759127053219719],"dir":"rtl"},{"str":"لیات","boundary":[0.7550163977230387,0.6942817761670359,0.8018626130995423,0.7143329797626339],"dir":"rtl"},{"str":"اخت","boundary":[0.8456751928025465,0.7224681877188796,0.8691059848207486,0.7396057610462947],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.8222174942161203,0.7207387876051815,0.8359970230619401,0.7322204904120062],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7985891030668921,0.7230463879103562,0.809893650969404,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.713927019837074,0.7230463879103562,0.7519242447252528,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.6429548769152023,0.7230463879103562,0.7076995585365933,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6272679492090734,0.7230463879103562,0.6367299056032464,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"کارکردي","boundary":[0.549326328406336,0.7230463879103562,0.6220438966934317,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4708842199101172,0.7230463879103562,0.5428498682533769,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.4330339043449005,0.7230463879103562,0.46465924859816127,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3653186664134441,0.7230463879103562,0.38598557116913773,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3461432647840952,0.7230463879103562,0.35909369510148825,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.29036503184044554,0.7230463879103562,0.3399182934721393,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.22910633415374984,0.7230463879103562,0.2841375705399648,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21341691645909622,0.7230463879103562,0.22287887285326918,0.7401839612377713],"dir":"rtl"},{"str":"نیاخت","boundary":[0.14967360035538088,0.7224681877188796,0.1899864377905627,0.7396057610462947],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.12625127915404538,0.7207387876051815,0.14003080799986517,0.7322204904120062],"dir":"ltr"},{"str":"م(","boundary":[0.7856411793393306,0.748754890276676,0.8052622889146157,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7692197050183912,0.748754890276676,0.7788310607240512,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.7273854078135228,0.748754890276676,0.7636705877345905,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6713556860288701,0.748754890276676,0.7204134399441322,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6345013658735664,0.748754890276676,0.6643837181594795,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5926670686686979,0.748754890276676,0.6275293980041757,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5421196209620311,0.7481766900851994,0.5540466659957387,0.7653142634126145],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.4905412279440146,0.7464494323466985,0.5043207567898345,0.7579311351535232],"dir":"ltr"},{"str":")پروتوپلاسم(","boundary":[0.3882141959805161,0.748754890276676,0.4842081485062276,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"ماد","boundary":[0.35360327040434314,0.748754890276676,0.37526866055847447,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"کلوئیدي","boundary":[0.2759181184196583,0.748754890276676,0.34004030290985365,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"ژلهمانندي","boundary":[0.198706064254682,0.748754890276676,0.26894615055026766,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18252113884359664,0.748754890276676,0.19173409638529137,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.12674041591142218,0.748754890276676,0.17554917097420603,0.7658924636040911],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.8264969110539597,0.7744633926429958,0.8740357719691045,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7856586092590042,0.7744633926429958,0.8205209385944819,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7595112397602646,0.7744633926429958,0.7796826367995264,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.714439957473179,0.7744633926429958,0.7535352673007868,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"غشاي","boundary":[0.6658802012628734,0.7744633926429958,0.7084639850137013,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"یاخته","boundary":[0.6225519109431356,0.7744633926429958,0.6599042288033957,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6036255081662648,0.7744633926429958,0.6165759384836579,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5834566011155277,0.7744633926429958,0.5976495357067871,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5274169193767759,0.7744633926429958,0.5774806286560501,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5119765005346004,0.7744633926429958,0.5214384569287734,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4681502125099062,0.7744633926429958,0.5060005280751229,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.4273119107149506,0.7744633926429958,0.4629470480067674,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4118714918727752,0.7744633926429958,0.4213334482669482,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.3767601636848191,0.7744633926429958,0.40589551941329755,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2988235228591312,0.7744633926429958,0.33368585219460906,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"یاخته،","boundary":[0.19472208261503018,0.7744633926429958,0.2380752728200159,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.12676405971937263,0.7744633926429958,0.18955986449469947,0.791600965970411],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8195622852069803,0.13323337382066988,0.8288173460588555],"dir":"ltr"},{"str":"organism,","boundary":[0.13844520264780635,0.8201043429539439,0.220623708985099,0.834328286013176],"dir":"ltr"},{"str":"living","boundary":[0.225862679911502,0.8201043429539439,0.27437817461836356,0.834328286013176],"dir":"ltr"},{"str":"thing","boundary":[0.27958652768614556,0.8201043429539439,0.32212334571426293,0.834328286013176],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5374251863918481,0.8195622852069803,0.5441487157028697,0.8288173460588555],"dir":"ltr"},{"str":"allochthonous","boundary":[0.5493169660992867,0.8201043429539439,0.6655477065521691,0.834328286013176],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.8343055400140121,0.13323337382066988,0.8435606008658872],"dir":"ltr"},{"str":"microbe","boundary":[0.13869320127154142,0.8348418276304446,0.20638652132750915,0.8490658278196819],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.20643612105225614,0.8348418276304446,0.21160275904673642,0.8490657706896766],"dir":"ltr"},{"str":"microorganism","boundary":[0.21689339635308424,0.8348418276304446,0.34228976713431836,0.8490657706896766],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.5374251863918481,0.8343055400140121,0.5508722450138913,0.8435606008658872],"dir":"ltr"},{"str":"microbiology","boundary":[0.5563021901122696,0.8348418276304446,0.6678582270633007,0.8490658278196819],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.8490489376460572,0.13323337382066988,0.8583039984979323],"dir":"ltr"},{"str":"bacteria","boundary":[0.13844520264780635,0.8495935376782546,0.20422473620496434,0.8638175093024895],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.20941210453707676,0.8495935376782546,0.21629406634572448,0.8638174807374868],"dir":"ltr"},{"str":"single:","boundary":[0.21639739910561412,0.8495935376782546,0.271224634623147,0.8638174807374868],"dir":"ltr"},{"str":"bacterium)","boundary":[0.276413066049497,0.8495935376782546,0.36620923439356423,0.8638174807374868],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.5374251863918481,0.8490489376460572,0.5508722450138913,0.8583039984979323],"dir":"ltr"},{"str":"pathogen,","boundary":[0.5560541914885345,0.8495935376782546,0.6369823984082866,0.8638175093024895],"dir":"ltr"},{"str":"infectious","boundary":[0.6422110360587007,0.8495935376782546,0.7242445324347419,0.8638174807374868],"dir":"ltr"},{"str":"agent","boundary":[0.7294348752804054,0.8495935376782546,0.7743302361983525,0.8638174807374868],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.12650984450964825,0.8639588692434305,0.13323337382066988,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"Phytoplankton","boundary":[0.13844520264780635,0.8645017268104678,0.25921436149347105,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.5374251863918481,0.8639588692434305,0.5508722450138913,0.8732139300953056],"dir":"ltr"},{"str":"waterborne","boundary":[0.5563021901122696,0.8645017268104678,0.6493050150758959,0.8787257269997051],"dir":"ltr"},{"str":"disease","boundary":[0.6544953579215596,0.8645017268104678,0.7142277697361623,0.8787256698696998],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.12650984450964825,0.8786928404246078,0.13323337382066988,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"algae","boundary":[0.13844520264780635,0.8792391829219658,0.18203096076924197,0.8934631259811979],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.187259598419656,0.8792391829219658,0.19414156022830373,0.8934631259811979],"dir":"ltr"},{"str":"single:","boundary":[0.19422422643621545,0.8792391829219658,0.24932302522566938,0.8934631259811979],"dir":"ltr"},{"str":"algal)","boundary":[0.25448789200383337,0.8792391829219658,0.30181432508555983,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.5374251863918481,0.8786928404246078,0.5508722450138913,0.8879479012764829],"dir":"ltr"},{"str":"cell","boundary":[0.5560541914885345,0.8792391829219658,0.5858966925446525,0.8934631259811979],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5859380256486084,0.8792391829219658,0.5911046636430887,0.8934631259811979],"dir":"ltr"},{"str":"cellule","boundary":[0.5963953569788473,0.8792392114869685,0.651492384551985,0.8934631545462006],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"bio-corrosion,","boundary":[0.13844520264780635,0.8939766961634692,0.25547784889586295,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"microbial","boundary":[0.260706486546277,0.8939766961634692,0.3399960624520797,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"corrosion,","boundary":[0.3451886042833599,0.8939766961634692,0.4288164869554785,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5508722450138913,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"cytoplasm","boundary":[0.5560541914885345,0.8939766961634692,0.6411983750117825,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"biofouling","boundary":[0.13844520264780635,0.9087141237099647,0.2246867531039583,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5508722450138913,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"protoplasm","boundary":[0.5560541914885345,0.9087141237099647,0.6494236626989951,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"autochthonous","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.2592866944253938,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12625,0.20369,0.87422,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":320,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/36e5391fc2ee5f3599fefd00361ca548.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/57381a285ca7576ff38793428ab937ac.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.21612,0.44507,0.21579,0.23493]},"elements":[{"words":[{"str":"کنترل","boundary":[0.636441813993184,0.4450671136950561,0.7842100470731928,0.49648411842769574],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.45676413254690684,0.4450671136950561,0.6188112260220607,0.49648411842769574],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3198369541563577,0.4450671136950561,0.43912504188087537,0.49648411842769574],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.21612411440872853,0.4450671136950561,0.30219786349032624,0.4964841184276958],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21612,0.44507,0.78421,0.49648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6098599673326537,0.6346252249909935,0.6558354607614196,0.654677856836723],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.5717510862043179,0.6346251964259908,0.6030715269114937,0.6546778282717203],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6494548314452602,0.6713014886368327,0.695430324874026,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.6113458258071222,0.6713015172018353,0.6426371312206168,0.6913541490475648],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.624544155347925,0.7081582259692835,0.6705196487766909,0.7282108578150129],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.586435149709787,0.7081582259692834,0.6177264551232817,0.7282108578150128],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6701117546651555,0.7450149633017341,0.7160872480939214,0.7650675951474635],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.6320028320335523,0.7450149347367315,0.6633524080344093,0.765067566582461],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57175,0.63463,0.71609,0.76507],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دریاچه","boundary":[0.41262568322912174,0.6713014886368327,0.4803768951551371,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.30530874248418116,0.6713014886368327,0.36867403612182276,0.6913541204825622],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.42368835423983303,0.7081582259692835,0.49600506668567573,0.7282108578150129],"dir":"rtl"},{"str":"زیرزمینی","boundary":[0.3301902832878351,0.7081582259692835,0.4168124249310949,0.7282108578150129],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.46913941238233914,0.7450149633017341,0.5415726660029063,0.7650675951474635],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی","boundary":[0.38215275757373274,0.7450149633017341,0.46241790013011086,0.7650675951474635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36505066217726373,0.7450149633017341,0.375259669083119,0.7650675951474635],"dir":"rtl"},{"str":"مصبها","boundary":[0.28462268397060453,0.7450149633017341,0.35809453335000174,0.7650675951474635],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28462,0.6713,0.54157,0.76507],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":322,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/faca3f83fee3dcb1601b0786a2f1b9fa.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/69d5037dfddcf34738026349621476c0.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12651,0.2162,0.12563,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.12675097849296327,0.21620115485777622,0.18047695808010833,0.2590486588016426],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.2881097884935183,0.2897202288351359,0.3189252174435551,0.31834236146963857],"dir":"rtl"},{"str":"هارودخانه","boundary":[0.1586308417407764,0.2897202002701333,0.15871401428854978,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.8142884973169519,0.3704971254602237,0.8737617756987002,0.3876346987876389],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.7570137812699079,0.3704971254602237,0.8092751605598016,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7388343750504719,0.3704971254602237,0.7515358065153868,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.714681486360083,0.3704971254602237,0.7333564002959507,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"گروه:","boundary":[0.6658727312972991,0.3704971254602237,0.7097385166365296,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"ساک","boundary":[0.5929295623085554,0.3699189252687471,0.6216914197583165,0.3870564985961622],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5709662594186918,0.3681836693295101,0.5778560238416018,0.3796653721363348],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5563132362068752,0.3704971254602237,0.5659245919125352,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5224653770457395,0.3699189252687471,0.5508014464577627,0.3870564985961622],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.47341013179547237,0.3699189252687471,0.5169874022912183,0.38705649859616226],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.46613502406134283,0.3681836693295101,0.4730247884842528,0.3796653721363348],"dir":"ltr"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.4178449743437281,0.3704971254602237,0.4607972763962238,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.3478812767743933,0.3704971254602237,0.4125413216127387,0.3876346987876389],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهها","boundary":[0.2676812363796782,0.3704971254602237,0.34298414860885834,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25274130523098404,0.3704971254602237,0.2626669737738342,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"نهرها","boundary":[0.2096620137637244,0.3704971254602237,0.24761528779873415,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19098460983933188,0.3704971254602237,0.20418154902067842,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.1267897224669039,0.3704971254602237,0.18589627627314695,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.8299679550575063,0.3962056278265435,0.8738913526346672,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8125380353840298,0.3962056278265435,0.824117982017355,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچهها،","boundary":[0.7321163860106091,0.3962056278265435,0.8072941894641229,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.6763356630784346,0.3962056278265435,0.7270097001083677,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6589032534164333,0.3962056278265435,0.670484854327849,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"برکهها","boundary":[0.6018850061874419,0.3962056278265435,0.6523533422530029,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5809666125907453,0.3962056278265435,0.5960610020752307,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.5139635113773767,0.3962056278265435,0.5751020925483628,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.46316525548329185,0.3962056278265435,0.5062445469505514,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.43328290319737867,0.3962056278265435,0.45544629105646645,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.33592684186691324,0.39389431407102704,0.34877562694726716,0.4133432011539586],"dir":"ltr"},{"str":"کانالهاي","boundary":[0.2577237722690736,0.3962056278265435,0.32820538745156314,0.41334320115395873],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.20592952096507566,0.3962056278265435,0.2500770175094669,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.1543817785250312,0.3962056278265435,0.19803376735299077,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12669150542254257,0.3962056278265435,0.1466628140982059,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"روانابهاي","boundary":[0.7908826051839974,0.42191413019286333,0.8737394633346554,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.7323628948745624,0.42191413019286333,0.7854959427975654,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7159289706109988,0.42191413019286333,0.726847206008134,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"تراوش","boundary":[0.6596502499738679,0.42191413019286333,0.7109247068060556,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.5936481241474618,0.42191413019286333,0.6541307016986843,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"زیرزمینی","boundary":[0.5209329892582426,0.42191413019286333,0.5883426723125145,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"حوض","boundary":[0.47536370926620053,0.42191413019286333,0.515583734249494,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"ریز","boundary":[0.42208293481290754,0.42191413019286333,0.44695792017548336,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4019115377736457,0.42191413019286333,0.41672404867849877,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"آوري","boundary":[0.31700292907856714,0.42191413019286333,0.360926326655728,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.24950681013729162,0.42191413019286333,0.3114160824408494,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.224355436048465,0.42191413019286333,0.24427253271218896,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولوژي،","boundary":[0.12659213569590133,0.42191413019286333,0.2175079676053135,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"نهرها","boundary":[0.8361904363809373,0.44762263255918316,0.8736647636789119,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"برمبناي","boundary":[0.7717047135661237,0.44762263255918316,0.8294515619271217,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.721155456524517,0.44762263255918316,0.7656950584648442,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"ریزابه","boundary":[0.6683627198220814,0.44762263255918316,0.7152802923383242,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6299880559199501,0.4453158892040873,0.6368778203428601,0.456797592010912],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5685142671351702,0.4476226325591832,0.6187124357947825,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"هندة","boundary":[0.5256639674553292,0.4476226325591832,0.5591568031021767,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4860707470796263,0.4476226325591832,0.5183324549729329,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.4046505251509064,0.4476226325591832,0.44140524576521883,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.32794642864498574,0.4476226325591832,0.37037832309580193,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.2935820970144644,0.4476226325591832,0.3218545698559388,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.24552282849763998,0.4476226325591832,0.28163015209550896,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"یک،","boundary":[0.1967140734348561,0.4476226325591832,0.2397188625074507,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.1476588095081188,0.4476226325591832,0.19002805478241577,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1267729871898875,0.4476226325591832,0.13620237230559518,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکترین","boundary":[0.7786692114699402,0.47333113492550305,0.8738390628756467,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"ریزابه","boundary":[0.7330999314778983,0.47333113492550305,0.7744362309778102,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6932551351043309,0.47333113492550305,0.7283097124317542,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6686042487089855,0.47333113492550305,0.689022154612201,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"بالادست","boundary":[0.6013695785628123,0.47333113492550305,0.6638177578173577,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.574724211359116,0.47333113492550305,0.5966460816494296,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.534383907269117,0.47333113492550305,0.570491230866986,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5114735228525944,0.47333113492550305,0.5297424144118459,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4786031843369425,0.47333113492550305,0.5072405423604645,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.437764882541987,0.47333113492550305,0.4738231910296098,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42008347402750734,0.47333113492550305,0.43306750562056523,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.3780001779701607,0.47333113492550305,0.4153151749390806,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.32495844241524685,0.47333113492550305,0.3732249524700646,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3018015491347709,0.47333113492550305,0.32021018354070135,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.27515618193107483,0.47333113492550305,0.2976905780803552,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.23481338785255104,0.47333113492550305,0.2709232014389448,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"یک،","boundary":[0.19347708835263905,0.47333113492550305,0.23004099092982583,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.166831721148943,0.47333113492550305,0.18875359143925657,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.1266915054225425,0.47333113492550305,0.16259874065681298,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.8548703302938546,0.4990396372918229,0.8736946435412093,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7993386062141584,0.4990396372918229,0.8493898655508086,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.7355998799567796,0.4990396372918229,0.7938606314596373,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.7077095184906923,0.4990396372918229,0.7302439146399727,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.6661242201383021,0.4990396372918229,0.7027590913049457,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6494388070337355,0.4990396372918229,0.6611108833811519,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6165709585066084,0.4990396372918229,0.6348972740490065,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5976445557297376,0.4990396372918229,0.6115428269786931,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.5543162654099997,0.4990396372918229,0.5926954828582813,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.4997805367402164,0.4990396372918229,0.5494065391447145,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4756251580613026,0.4990396372918229,0.49430256198569517,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.44773728658374023,0.4990396372918229,0.47027168273302056,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.4061494982428252,0.4990396372918229,0.44278685939799367,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3819966095524363,0.4990396372918229,0.400671523488304,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.3267138843252183,0.4990396372918229,0.3767651436618686,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2990725217116093,0.4990396372918229,0.32123590957069714,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2450397707238321,0.4990396372918229,0.2574897133477439,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب،","boundary":[0.15438177852503104,0.4990396372918229,0.20587723120605508,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.12670828702723136,0.4990396372918229,0.14890380377050988,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.8374578405400516,0.5247481396581427,0.8739884621871336,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"n","boundary":[0.8214940922661751,0.5208596572627302,0.8329479564736393,0.5366261104639416],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8038330355013906,0.5247481396581427,0.8172540736499676,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.7475543148642598,0.5247481396581427,0.7991224975086121,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.6942660704453925,0.5247481396581427,0.7428222815872898,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6711066871763917,0.5247481396581427,0.6895386399310713,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.6442123211202174,0.5247481396581427,0.6663390495573426,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.6033740193252618,0.5247481396581427,0.6397303417756091,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"n","boundary":[0.5518156142808021,0.5203128904746593,0.563570377176568,0.5364935362139948],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5670027679421318,0.5184639620989098,0.579909497601683,0.5346446078382452],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5809546432559574,0.5242600005852825,0.5915468311528032,0.5419117439600241],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5921691166173354,0.5247481396581427,0.5992655839129651,0.5418857129855578],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5239434725415659,0.5247481396581427,0.5366673139032038,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"ید.","boundary":[0.42358688788187626,0.5247481396581427,0.4457228858671915,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.3702986434630089,0.5247481396581427,0.41910490853726795,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3531152326534859,0.5247481396581427,0.36555251724791404,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"نهرهاي","boundary":[0.295096010037532,0.5247481396581427,0.34834803644149337,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.25450421710653,0.5247481396581427,0.29061154070439904,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.21291891875413976,0.5247481396581427,0.2496916751607044,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر،","boundary":[0.12674041591142224,0.5247481396581427,0.1943971792736514,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.814276047374328,0.5504566420244625,0.8738614727723699,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.8070366366004478,0.54814732781913,0.8139264010233577,0.5596290306259547],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7682112596658542,0.5504566420244625,0.7772997177813098,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7415684488559107,0.5504566420244625,0.7634370452663499,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":".[","boundary":[0.6581438069163746,0.5504566420244625,0.6689254572286822,0.5675942153518776],"dir":"ltr"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.5937999554868469,0.5504566420244625,0.6533042258976898,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"آمازون،","boundary":[0.5297652481990731,0.5504566420244625,0.5889169001973181,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.44349104751443513,0.5504566420244625,0.52499932168589,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.419836965163554,0.5504566420244625,0.4386510201708655,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.32845438630404133,0.5504566420244625,0.3744538329153372,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2929507734011447,0.5504566420244625,0.3237607579348266,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.2657644525137673,0.5504566420244625,0.2881265321566662,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.22477624410915337,0.5504566420244625,0.2609831672480137,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"دوازده","boundary":[0.17133611039027435,0.5504566420244625,0.21989586660057994,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.12665162562294166,0.5504566420244625,0.16660762218171266,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8553882479070095,0.5761651443907824,0.8738639627608946,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8266258261032198,0.5761651443907824,0.8505196087995973,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.7789381302306168,0.5761651443907824,0.8217571869958074,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7404958347149933,0.5761651443907824,0.7739545021714848,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"سهولت،","boundary":[0.6743902110817896,0.5761651443907824,0.7356611137330228,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6569212225507066,0.5761651443907824,0.669565207167397,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"نهر","boundary":[0.6294948032533862,0.5761651443907824,0.6519412455011419,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6150844353573134,0.5761651443907824,0.6246582770232069,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه،","boundary":[0.5443616897397474,0.5761651443907824,0.6102029003710809,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"بدونتوجه","boundary":[0.46456711902274445,0.5761651443907824,0.5395216470937805,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44698780003778094,0.5761651443907824,0.4597116413994188,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.40590049939034717,0.5761651443907824,0.44200782298821617,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.3735452673802977,0.5761651443907824,0.4010072776511397,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.3092814746632172,0.5761651443907824,0.3687031346214759,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.811300511087213,0.6018736467571022,0.8297762259410981,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7821651553587347,0.6018736467571022,0.8063687451435905,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.7343548856943884,0.6018736467571022,0.7772840021731077,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6890321145663,0.6018736467571022,0.7294530884841959,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6569087726080827,0.6018736467571022,0.6836512493642453,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5981450434232191,0.6018736467571022,0.6043700147351749,0.6190112200845173],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5747316813246905,0.6018736467571022,0.5932073961785757,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.5401183508416909,0.6018736467571022,0.5693259162373879,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.4616762423454721,0.6018736467571022,0.5352216628620665,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.41760095546829956,0.6018736467571022,0.4567134613492554,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"آلاینده","boundary":[0.3605752382737339,0.6018736467571022,0.41268126387176524,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.3013135113839137,0.6018736467571022,0.34040101899287717,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"لاط","boundary":[0.24254978219904996,0.6018736467571022,0.273749338414573,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"ولیه","boundary":[0.20543152326011935,0.6018736467571022,0.23312019565569922,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1904891021229004,0.6018736467571022,0.20041642494384104,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنش","boundary":[0.12680539934210222,0.6018736467571022,0.1854364477432976,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8212505052322435,0.6274107591076465,0.8308618609379035,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7570137812699081,0.6274107591076465,0.8172665235925917,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7159264806224744,0.6274107591076465,0.7530297996302565,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"آلاینده","boundary":[0.6618887496576477,0.6274107591076465,0.7116935001303445,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6058714778156188,0.6274107591076465,0.643647093725092,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"تخلیه","boundary":[0.5647841771681851,0.6274107591076465,0.6018874961759672,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"آنی","boundary":[0.5336568306198808,0.6274107591076465,0.5605511966760551,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5204574014500094,0.6274107591076465,0.529672848980229,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"تزریق","boundary":[0.47462418267434053,0.6274107591076465,0.5162244209578795,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.42631591530503793,0.6274107591076465,0.47064020103468873,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"آلاینده","boundary":[0.37227818434021115,0.6274107591076465,0.42208293481290793,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3130214374274405,0.6274107591076465,0.34820497528261524,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.2724296444964384,0.6274107591076465,0.30903496579926387,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2408092802202272,0.6274107591076465,0.2681966640043084,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند.","boundary":[0.16957319851472863,0.6274107591076465,0.23682529858057544,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.12674041591142243,0.6274107591076465,0.16533772803407384,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.8127969941906076,0.6531192614739663,0.874137861498621,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.7542772838811724,0.6531192614739663,0.8075680182885645,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.7007400406098269,0.6531192614739663,0.7492999114221147,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6860466183250862,0.6531192614739663,0.6955110647077839,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژن،","boundary":[0.6282763945616107,0.6531192614739663,0.6808176424230433,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"بهخصوص","boundary":[0.5468313599045044,0.6531192614739663,0.6230449286710429,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.5109730351591136,0.6531192614739663,0.5416023840024614,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"استری","boundary":[0.4713797276265492,0.6531192614739663,0.5057440592570707,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"فلپس،","boundary":[0.40166253892116793,0.6531192614739663,0.4465595220115187,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"تفصیل","boundary":[0.33592933185543833,0.6531192614739663,0.3841653895575223,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.2861270713712663,0.6531192614739663,0.33070035595339536,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2589837064626138,0.6531192614739663,0.2811496989122087,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19422159492154936,0.6531192614739663,0.21215200228850714,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"آلاینده","boundary":[0.8235039448471718,0.6788277638402861,0.8740034021182829,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8103070056658255,0.6788277638402861,0.8197689620599984,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7699667015758264,0.6788277638402861,0.8065720228786519,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"حداکثر","boundary":[0.7124429866763042,0.6788277638402861,0.7659802299476498,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6830586320953477,0.6788277638402861,0.7084590050366525,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.661144243088738,0.6788277638402861,0.679323649308174,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"آلاینده","boundary":[0.6073580009649141,0.6788277638402861,0.6574092603015643,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.594158571795043,0.6788277638402861,0.6033740193252625,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5724956716294363,0.6788277638402861,0.590174590155391,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.5363883480315673,0.6788277638402861,0.5685116899897845,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"منحنی","boundary":[0.4875795929687833,0.6788277638402861,0.5324018764033905,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"مدتِ","boundary":[0.44624329346887126,0.6788277638402861,0.4835956113291314,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.42432890446226174,0.6788277638402861,0.44250831068169777,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.3949445498813051,0.6788277638402861,0.4205939216750882,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.36132721480821844,0.6788277638402861,0.39120956709413157,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3182479233409588,0.6788277638402861,0.35734323316856664,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30156251023639213,0.6788277638402861,0.3145129405537852,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.2614562650677227,0.6788277638402861,0.2975785285967404,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.20816553066033056,0.6788277638402861,0.2574722834280709,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"مطرحشده،","boundary":[0.12674041591142257,0.6788277638402861,0.20418154902067878,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.8048051084885383,0.7045362662066059,0.8350699415447859,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7577508178732439,0.7045362662066059,0.8004566110617862,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.6949981270716787,0.7045362662066059,0.7532688385286356,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6812505361423199,0.7045362662066059,0.6905161477270706,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6190691284222583,0.7045362662066059,0.6765697219997645,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.5660067615338533,0.7045362662066059,0.6143150289031559,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5338821294261414,0.7045362662066059,0.5615247821892452,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.47187772533150574,0.7045362662066059,0.5291524413785497,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4434943461375116,0.7045362662066059,0.4527073036792063,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4213309582784238,0.7045362662066059,0.4390098768043786,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8135451789865862,0.7463784851372386,0.8291897173306051,0.7664296887328366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8292479837676405,0.7463784851372386,0.8426201310672768,0.7664296887328366],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7396050703885972,0.7463784851372386,0.7631155777324022,0.7664296887328366],"dir":"rtl"},{"str":"دبی","boundary":[0.8471638158096533,0.7746347826587713,0.8743071807183058,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8232599259717426,0.7746347826587713,0.8411878433501755,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.7605072351701775,0.7746347826587713,0.8172814635237401,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7370988530486986,0.7746347826587713,0.7545312627106999,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6989995386310036,0.7746347826587713,0.7311228805892208,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6648842058529605,0.7746347826587713,0.6930235661715258,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"متغیر","boundary":[0.6257888960253527,0.7746347826587713,0.6589082333934828,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5797191283398294,0.7746347826587713,0.619561434724872,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"بهطوريکه","boundary":[0.4972780982728102,0.7746347826587713,0.5737431558803517,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"حداکثر","boundary":[0.4382628802469434,0.7746347826587713,0.4913021258133325,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.41211551074820385,0.7746347826587713,0.43228441779894095,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38845812977424665,0.7746347826587713,0.40613953828872623,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.345378838306987,0.7746347826587713,0.382482157314769,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"پُربارش","boundary":[0.2873571257025084,0.7746347826587713,0.3394028658475093,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27216819570133594,0.7746347826587713,0.2813811532430307,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.21937545899890035,0.7746347826587713,0.2661897332533335,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1932280895001608,0.7746347826587713,0.2133994865394227,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1698221973672066,0.7746347826587713,0.18725211704068312,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.1267396289202304,0.7746347826587713,0.16359473606672592,0.7917723559861864],"dir":"rtl"},{"str":"هواي","boundary":[0.835704888618605,0.7996577249619893,0.8741777013150173,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.7821676453472595,0.7996577249619893,0.831471908126475,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.735848878809258,0.7996577249619893,0.7779321748666046,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6927695873419983,0.7996577249619893,0.7316158983171279,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهاي","boundary":[0.6125819968899071,0.7996577249619893,0.6885366068498682,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5886756170634717,0.7996577249619893,0.6083490163977772,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.5406163485466473,0.7996577249619893,0.5844426365713415,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.518950958392516,0.7996577249619893,0.5363808780659924,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4942975820086458,0.7996577249619893,0.5144689790479077,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.46267223775538496,0.7996577249619893,0.4900646015165157,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.4146129692385606,0.7996577249619893,0.45819025841077676,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.38024863760803923,0.7996577249619893,0.4103799887464306,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3633142256509944,0.7996577249619893,0.375766658263431,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3025621392573614,0.7990795247705126,0.3116505973728171,0.8162170980979278],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.2569954073584185,0.7990795247705126,0.29858070571080875,0.8162170980979278],"dir":"rtl"},{"str":"مینامند","boundary":[0.19945306081211678,0.7996577249619893,0.2530824336588793,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18600712277829198,0.7996577249619893,0.19522008031998672,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"دبی","boundary":[0.15487977622998772,0.7996577249619893,0.18152514343368376,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.12677821038010195,0.7996577249619893,0.15064679573785766,0.8167952982894043],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.8381849171892881,0.8248520572809828,0.8743669404429006,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهاي","boundary":[0.7550217904500822,0.8248520572809828,0.8307149516149409,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7042210445674725,0.8248520572809828,0.7475518248757351,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6626357462150821,0.8248520572809828,0.6970000778456035,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"رواناب","boundary":[0.606108026725473,0.8248520572809828,0.6554147794932134,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.5485868018144755,0.8248520572809828,0.598887060003604,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5309053932999961,0.8248520572809828,0.5411143462516038,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"ذوب","boundary":[0.4868301064228233,0.8248520572809828,0.5234354277256488,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"برف","boundary":[0.44673880118530257,0.8248520572809828,0.4796066497124298,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"نباشد،","boundary":[0.3974320484175622,0.8248520572809828,0.43951534447490886,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.36007973055730197,0.8248520572809828,0.3902110816956934,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34040633122299657,0.8248520572809828,0.3528587638354332,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"تراوش","boundary":[0.2893474989324893,0.8256503509122735,0.33343115017064767,0.8414168612434901],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.2831170284376092,0.8234618543940382,0.2890811869920351,0.8334010470588836],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.25349697659384435,0.8256503509122735,0.27910776300748663,0.8414168612434901],"dir":"rtl"},{"str":"زیرزمینی","boundary":[0.19123377491239588,0.8256503509122735,0.24905969564562513,0.8414168612434901],"dir":"rtl"},{"str":"پساب","boundary":[0.1267403972349519,0.8248520572809828,0.16732971885389947,0.8419896306083979],"dir":"rtl"},{"str":"تصفیهخانه","boundary":[0.8023365523979965,0.8498749995842008,0.8742374610396119,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"فاضلاب","boundary":[0.7375918707766055,0.8498749995842008,0.7963605799385188,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.6957575735717371,0.8498749995842008,0.7316158983171278,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهاي","boundary":[0.6138245011637735,0.8498749995842008,0.6897816011122594,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5881751293699904,0.8498749995842008,0.6078485287042958,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5647692372370362,0.8498749995842008,0.5821991569105127,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.5216874557812518,0.8498749995842008,0.5585417759365554,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"هواي","boundary":[0.47761216890407915,0.8498749995842008,0.5157114833217741,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.42232944367686115,0.8498749995842008,0.4716361964446015,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"بدونِآب","boundary":[0.3531102526764363,0.8498749995842008,0.41635347121738353,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3157579348161761,0.8498749995842008,0.34713428021695864,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29732952974426186,0.8498749995842008,0.3097819623566984,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.23483342604506127,0.8492967993927242,0.2919064530215978,0.8664343727201392],"dir":"rtl"},{"str":"موقتی","boundary":[0.18727208052731215,0.8492967993927242,0.22860845473310534,0.8664343727201392],"dir":"rtl"},{"str":")فصلی(","boundary":[0.1267404159114222,0.8498749995842008,0.18164715287139807,0.8670125729116158],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"impounded","boundary":[0.13844520264780635,0.8939766961634692,0.23140958246237603,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"water","boundary":[0.23705155115234852,0.8939766961634692,0.28272256436835635,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"tributary","boundary":[0.5493169660992867,0.8939766961634692,0.6207880882783876,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"flowing","boundary":[0.13844520264780635,0.9087141237099647,0.20294678744942374,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"water","boundary":[0.20816177814241255,0.9087141808399699,0.2538327913584204,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.253985723843057,0.9087141808399699,0.25921436149347105,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"running","boundary":[0.2644429991438851,0.9087141808399699,0.32921974261982584,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"water","boundary":[0.33441581083073035,0.9087141808399699,0.3800868240467382,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"river","boundary":[0.5493169660992867,0.9087141237099647,0.5883354162336017,0.9229380667691968],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"stream","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.19373239155142802,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5374251863918481,0.9230894244610581,0.5441487157028697,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"seepage","boundary":[0.5493169660992867,0.9236223414071804,0.6148505878951308,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12651,0.2162,0.87437,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":388,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/f18cb392b29078b462fdc3ff82587af7.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/a2f0b8659753b5020888eb51a47213b4.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12651,0.2162,0.12578,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.12675097849296327,0.21620115485777622,0.1787960757523529,0.2590486588016426],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.4625682830690341,0.2897202002701333,0.5518124268298693,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4040521540765388,0.2897202002701333,0.45445895966112965,0.31834236146963857],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.12675496280662907,0.2897202002701333,0.2251065005486493,0.31834233290463604],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.814286007328427,0.3704971254602237,0.8301721341165386,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.7570112912813831,0.3704971254602237,0.8092734187188305,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7385853761979937,0.3704971254602237,0.7517428844760152,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.71442999751908,0.3704971254602237,0.7331074014434724,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"گروه:","boundary":[0.6656236349121425,0.3704971254602237,0.7094873617348405,0.3876346987876389],"dir":"rtl"},{"str":"ساک","boundary":[0.592431564603599,0.3699189252687471,0.62119342205336,0.3870564985961622],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5704825388377044,0.3681836693295101,0.5773723032606143,0.3796653721363348],"dir":"ltr"},{"str":"جاري","boundary":[0.47266321824457236,0.3699189252687471,0.5163873150567457,0.38705649859616226],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.465401038778223,0.3681836693295101,0.4722908032011329,0.3796653721363348],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.1997219795727933,0.3704971254602237,0.20981307592469098,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.12670396027832462,0.3704971254602237,0.1399871548632644,0.3876346987876388],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.47337171844637493,0.3962056278265435,0.5184430884359659,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"مولاً","boundary":[0.3508667730156074,0.3962056278265435,0.38470571706739976,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24777875810109287,0.3962056278265435,0.2568672162165485,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.16683172114894307,0.3962056278265435,0.1949187917084881,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.1266915054225426,0.3962056278265435,0.16173731036363698,0.4133432011539586],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7948690768121742,0.42191413019286333,0.8156629709826317,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7560227658370446,0.42191413019286333,0.7900442165318238,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"ماند","boundary":[0.722511400230315,0.42191413019286333,0.751185818173601,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"مساوي","boundary":[0.66712270553674,0.42191413019286333,0.7176744525668715,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6511867789781328,0.42191413019286333,0.6623197601288136,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.6145762021329273,0.42191413019286333,0.6464879296652372,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5964666067139212,0.42191413019286333,0.6097490400848735,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5383862994109029,0.42191413019286333,0.5664549594683138,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.49471322564868997,0.42191413019286333,0.5335665771724235,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4569377941828112,0.42191413019286333,0.48988292457600385,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.44623084352624703,0.42191413019286333,0.45214913505888915,0.43905170352027845],"dir":"ltr"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.24404875529096878,0.42191413019286333,0.2881962518353601,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.22816801967067246,0.42191413019286333,0.23926383756413983,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.185778043834012,0.42191413019286333,0.2233793605467504,0.43905170352027845],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.7873866612952032,0.44762263255918316,0.8193581139534087,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.768958256223289,0.44762263255918316,0.7822884097907112,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"بع","boundary":[0.6945075993322963,0.44762263255918316,0.7095720299072297,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.6379873498082616,0.44762263255918316,0.6745926711110871,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6195589447363473,0.44762263255918316,0.6328890983037696,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5378873211234859,0.44762263255918316,0.5511340600753281,0.4647602058865983],"dir":"rtl"},{"str":"برکه","boundary":[0.49880473599013164,0.44704443236770663,0.5325715367799331,0.46418200569512175],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.49154207923620774,0.4453158892040873,0.49843184365911763,0.456797592010912],"dir":"ltr"},{"str":"نوعاً،","boundary":[0.3468803013874308,0.4476226325591832,0.3825618369475621,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.24180776561866474,0.4476226325591832,0.2875737547041646,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"خروجی","boundary":[0.17656508629231726,0.4476226325591832,0.23691280460875158,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.12678648618368693,0.4476226325591832,0.16745172829161384,0.46476020588659833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8640807978470246,0.47333113492550305,0.8736921535526846,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.8147765350678091,0.47333113492550305,0.8595988185024164,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7746852298302884,0.47333113492550305,0.8099566802457892,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7517748454137659,0.47333113492550305,0.769917326990137,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.7022190937935473,0.47333113492550305,0.7469503963044585,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6842911764151143,0.47333113492550305,0.6974562274600399,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6504248424895493,0.47333113492550305,0.6794987706709306,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6085905452846809,0.47333113492550305,0.6456035139109741,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5757202067690289,0.47333113492550305,0.6037820561544842,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.5281564459686363,0.47333113492550305,0.571086338124409,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه،","boundary":[0.4659017528720277,0.47333113492550305,0.5234298748308858,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.3884581297742467,0.47333113492550305,0.4165452003337918,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3483668245367259,0.47333113492550305,0.38363827495222663,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32321545044789923,0.47333113492550305,0.34365774692052786,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2806341566855961,0.47333113492550305,0.318733471103291,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26643873210581187,0.47333113492550305,0.27586977149961,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.22833941768811697,0.47333113492550305,0.2616300807715397,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.17181418818703253,0.47333113492550305,0.22365574927300133,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.12676353723343808,0.47333113492550305,0.16737951862439518,0.49046870825291816],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8608463027533325,0.4990396372918229,0.8736946435412094,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"برکه","boundary":[0.8217485029371998,0.4990396372918229,0.8558612508004695,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.7799142057323314,0.4990396372918229,0.8168519315356696,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.7012305683492088,0.4990396372918229,0.7293176389087538,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6753321977029474,0.4990396372918229,0.6963007872046778,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6606412654067315,0.4990396372918229,0.6704099781191637,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"احداث","boundary":[0.6033665493596875,0.4990396372918229,0.6557019961124203,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"سد","boundary":[0.5747291913361656,0.4990396372918229,0.5984464746331795,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5510718103622084,0.4990396372918229,0.5698058303010304,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.5117275016821223,0.4990396372918229,0.5461788638107947,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.44723181891320957,0.4990396372918229,0.5064985257800794,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.43079789464964596,0.4990396372918229,0.44227878146128546,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"مسیل","boundary":[0.38672011778394866,0.4990396372918229,0.42590315291342107,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.254252728265527,0.4990396372918229,0.26749946721736917,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"مخزن","boundary":[0.20645302305036892,0.49846143710034624,0.24918122613563426,0.5155990104277614],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.19920260976031384,0.49672575268606967,0.20609237418322374,0.5082074554928944],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.1830390564567514,0.4990396372918229,0.19429380458876766,0.5161772106192379],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.1357374734563519,0.49846143710034624,0.14851111458848543,0.5155990104277614],"dir":"rtl"},{"str":"سد","boundary":[0.850412888303454,0.5241699394666661,0.8739183799773994,0.5413075127940812],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7826581730866415,0.5247481396581427,0.7874389510542237,0.5418857129855578],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7637317703097708,0.5247481396581427,0.7776300415587263,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6795726481606518,0.5247481396581427,0.7105481054089444,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.634000878180085,0.5247481396581427,0.6740921834176057,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5772291398150472,0.5247481396581427,0.5863175979305028,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5460918333126438,0.5247481396581427,0.5619779601007553,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.4965360816924252,0.5247481396581427,0.5411329779865479,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48159615054373095,0.5247481396581427,0.4910581069379039,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.4280564172838607,0.5247481396581427,0.47669462566782733,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.38497712581660104,0.5247481396581427,0.42257844252933946,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3297093405205317,0.5247481396581427,0.35057544435820787,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28887103872557623,0.5247481396581427,0.3247104596977917,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.26272366922683665,0.5247481396581427,0.28386768973826754,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.20868593826200985,0.5247481396581427,0.2572456944723155,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.12686491533766145,0.5247481396581427,0.14275104212577291,0.5418857129855578],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7365983653552175,0.5504566420244625,0.7428233366671735,0.5675942153518776],"dir":"ltr"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.6703596906189572,0.5504566420244625,0.7320419054154398,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن،","boundary":[0.6115909814570438,0.5504566420244625,0.6656139262898568,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"قابلِکنترل","boundary":[0.5338859095641606,0.5504566420244625,0.6074078007354095,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند.","boundary":[0.48109317286172504,0.5504566420244625,0.5294512400015233,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"درضمن،","boundary":[0.4123645096006823,0.5504566420244625,0.4764525393810245,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"نوسانات","boundary":[0.3478688268317696,0.5504566420244625,0.40759604912952596,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3055365319219447,0.5504566420244625,0.3436358463396396,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2915901061946387,0.5504566420244625,0.30085571777938935,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاط","boundary":[0.2338173924426383,0.5504566420244625,0.2868372974887407,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.20144505163194282,0.5504566420244625,0.22908175368938577,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17878615605642334,0.5504566420244625,0.19672948638410262,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.1267404159114224,0.5504566420244625,0.1745531755642933,0.5675942153518776],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8227420083585882,0.5761651443907824,0.8364574316763642,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7054710188069133,0.5761651443907824,0.7457839330231397,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.681813637832956,0.5761651443907824,0.7005476577717781,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.6427183280053482,0.5761651443907824,0.6768838081411176,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6138319711293481,0.5761651443907824,0.6376214177930174,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.5660192114764772,0.5761651443907824,0.608950563730233,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5231889188616957,0.5761651443907824,0.5605910364924516,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4995315378877385,0.5761651443907824,0.5182655578265606,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.46940267673787195,0.5761651443907824,0.4944055204554886,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.41735693659287104,0.5761651443907824,0.46451869246054994,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"وسعت","boundary":[0.36307020677556606,0.5761651443907824,0.41246736970401454,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3481302756268718,0.5761651443907824,0.358055944169722,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگی","boundary":[0.2930965492521321,0.5761651443907824,0.3430042581946219,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15064679573785794,0.5761651443907824,0.16025815144351785,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.1267404159114225,0.5761651443907824,0.1457032707472377,0.5933027177181974],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.8362899321724072,0.6018736467571022,0.8737145634494079,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8130559529971848,0.6018736467571022,0.8314546857058454,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7831736007112716,0.6018736467571022,0.8080709010443218,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.7314037279319613,0.6018736467571022,0.7782741788542632,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6579172179606197,0.6018736467571022,0.7265357819216524,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.5979875785100257,0.6018736467571022,0.6530420089142831,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5721158112057616,0.6018736467571022,0.5931459329972315,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":")طبیعی","boundary":[0.5156603579748633,0.6018736467571022,0.5670699866339354,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.49959917876867327,0.6018736467571022,0.5107887739937258,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"نسان","boundary":[0.4569377941828115,0.6018736467571022,0.49042813984113426,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.28761857449761097,0.6018736467571022,0.29670703261306663,0.6190112200845173],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8112880611445894,0.6274107591076465,0.8297637759984745,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.783410149621126,0.6274107591076465,0.8070152408360627,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.736593385378168,0.6274107591076465,0.7786304276172638,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6925180985009954,0.6274107591076465,0.7318265074297217,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6618887496576477,0.6274107591076465,0.6884096174351045,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4673957459868974,0.6274107591076465,0.47648420410235304,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2970805308917839,0.6274107591076465,0.30654248728595684,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.12677659144249245,0.6274107591076465,0.1783603680186857,0.6445483324350616],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.763480281468768,0.6531192614739663,0.792986645487439,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5931368898054489,0.6508065194683184,0.6000266542283588,0.6622882222751431],"dir":"ltr"},{"str":"وتروفیکاسیو","boundary":[0.48109068287320017,0.6531192614739663,0.5733472477049115,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.32222941499208546,0.6531192614739663,0.3774847503455309,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.31499402795997505,0.6508065194683184,0.321883792382885,0.6622882222751431],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.25201173859322284,0.6531192614739663,0.29085804956835243,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.12674380365091173,0.6531192614739663,0.17016830577215142,0.6702568348013814],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.8314644381609005,0.6788277638402861,0.873744443311705,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8140320284988992,0.6788277638402861,0.8256136294103149,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنش","boundary":[0.7472953560576824,0.6788277638402861,0.8089624332024297,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.718924426806312,0.6788277638402861,0.7397158309882448,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.676340643055484,0.6788277638402861,0.7131004226941009,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6190684169969649,0.6788277638402861,0.6710225247251677,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5829586034105712,0.6788277638402861,0.6137860361647468,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.5441122924354416,0.6788277638402861,0.575112649568982,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.41088047643991166,0.6788277638402861,0.4470351098197516,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.36555770531182313,0.6788277638402861,0.4053831704204284,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3292013828614759,0.6788277638402861,0.35783874088499784,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.2517477998095957,0.6788277638402861,0.26862992200762015,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23058040736042087,0.6788277638402861,0.24612430998999205,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.18550912507333533,0.6788277638402861,0.22541046615690222,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.12674041591142202,0.6788277638402861,0.18040676608554676,0.6959653371677013],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.5822116068531363,0.7045362662066059,0.6323126659602821,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5453572866978326,0.7045362662066059,0.5768203147073867,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.42806637723795954,0.7045362662066059,0.4616837123110461,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3600847105343515,0.7045362662066059,0.422743300717958,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.30156500022491634,0.7045362662066059,0.3541249795909331,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2644616812171344,0.7045362662066059,0.29613728289069474,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.17903515490890118,0.7045362662066059,0.19492128169701264,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.126740415911422,0.7045362662066059,0.17368389008063595,0.7216738395340211],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.8135737621838293,0.7302447685729259,0.8737544032658041,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7990863927783746,0.7302447685729259,0.8087113920735649,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7346038845468664,0.7302447685729259,0.79422402266811,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6798191570246049,0.7302447685729259,0.7296239074973018,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6466998196564748,0.7302447685729259,0.6749033093420196,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5904260789963934,0.7302447685729259,0.5995145371118491,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5371403245660509,0.7302447685729259,0.5559056702378642,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.41163940468111676,0.7302447685729259,0.42743143016414004,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.3003175159740005,0.7302447685729259,0.3175980363359901,0.7473823419003409],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8135451789865862,0.7698602027235957,0.8291897173306051,0.7899114063191937],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8292479837676405,0.7698602027235957,0.8426201310672768,0.7899114063191937],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7396050703885972,0.7698602027235957,0.7631155777324022,0.7899114063191937],"dir":"rtl"},{"str":"تخمین","boundary":[0.8269774788392427,0.7986293848673364,0.8742150511428889,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.7980911219632425,0.7986293848673364,0.8227444983471127,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7423178689966424,0.7986293848673364,0.7938581414711126,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7181624903177287,0.7986293848673364,0.7378358896520341,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6962605512537431,0.7986293848673364,0.714188468632176,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6549242517538311,0.7986293848673364,0.6917785719091347,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6163269396311797,0.7986293848673364,0.650691271261701,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5700081730931782,0.7986293848673364,0.6120914691505248,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.31275500865528855,0.7986293848673364,0.3552616027618482,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.26768372636820303,0.7986293848673364,0.3085220281631585,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2333169047491568,0.7986293848673364,0.26344825588754817,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.20916401605876792,0.7986293848673364,0.22883492540454856,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"وسعت","boundary":[0.1573672747662452,0.7986293848673364,0.2049310355666379,0.8157669581947515],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8005811104880249,0.8243378872336562,0.810864763095376,0.8414754605610714],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8102920657346762,0.818990317893787,0.817089734407332,0.8361278912212021],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.721409435354045,0.8243378872336562,0.7648149153180511,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.6641372092955259,0.8243378872336562,0.7159314605995238,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"مربع","boundary":[0.6285278834026133,0.8243378872336562,0.6586592345410046,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5889320858815242,0.8243378872336562,0.6232964175120456,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.5779761363724818,0.8243378872336562,0.5837031099794813,0.8414754605610714],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.3640612222084291,0.8243378872336562,0.39090578849410773,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.3217363972641785,0.8243378872336562,0.3591634147801822,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.257489713347744,0.8243378872336562,0.31625842250965736,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.24553776842878872,0.8243378872336562,0.2522607374457011,0.8414754605610714],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.18326813540103143,0.8243378872336562,0.19915426218914287,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1690727108212472,0.8243378872336562,0.17803915949898846,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.12674041591142224,0.8243378872336562,0.16359473606672598,0.8414754605610714],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8212480152437186,0.850046389599976,0.8339469567201085,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7400743893358136,0.850046389599976,0.7492873468775084,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.5986480211052252,0.850046389599976,0.6358260397687507,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.548345272927572,0.850046389599976,0.5936680440556604,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5366423268610947,0.850046389599976,0.5433652958780072,0.8671839629273912],"dir":"ltr"},{"str":"هادریاچه","boundary":[0.4875646530376343,0.850046389599976,0.48793815131635165,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4579412595582985,0.850046389599976,0.47382738634641,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44424632267199554,0.850046389599976,0.4529612825087338,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.402412025467127,0.850046389599976,0.4392663456224308,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.366304701869258,0.850046389599976,0.3974320484175623,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34887229220725674,0.850046389599976,0.36132223483116854,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"مربع","boundary":[0.21266991990166154,0.850046389599976,0.2428012710400529,0.8671839629273912],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12650984450964825,0.8934362380566528,0.13323337382066988,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"impounded","boundary":[0.13844520264780635,0.8939766961634692,0.23140958246237603,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"water","boundary":[0.23705155115234852,0.8939766961634692,0.28272256436835635,0.9082006392227012],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5374251863918481,0.8934362380566528,0.5441487157028697,0.902691298908528],"dir":"ltr"},{"str":"reservoir","boundary":[0.5493169660992867,0.8939766961634692,0.6228898766145421,0.908200667787704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12650984450964825,0.9081794928636846,0.13323337382066988,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"flowing","boundary":[0.13844520264780635,0.9087141237099647,0.20294678744942374,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"water","boundary":[0.20816177814241255,0.9087141808399699,0.2538327913584204,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.253985723843057,0.9087141808399699,0.25921436149347105,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"running","boundary":[0.2644429991438851,0.9087141808399699,0.32921974261982584,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"water","boundary":[0.33441581083073035,0.9087141808399699,0.3800868240467382,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5374251863918481,0.9081794928636846,0.5441487157028697,0.9174345537155598],"dir":"ltr"},{"str":"eutrophication","boundary":[0.5493169660992867,0.9087141237099647,0.6689576876285261,0.922938123899202],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12650984450964825,0.9230894244610581,0.13323337382066988,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"pond","boundary":[0.13844520264780635,0.9236223414071804,0.18002840093486858,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5374251863918481,0.9230894244610581,0.5441487157028697,0.9323444853129332],"dir":"ltr"},{"str":"thermal","boundary":[0.5493169660992867,0.9236223414071804,0.612541287816184,0.9378463130314152],"dir":"ltr"},{"str":"stratification","boundary":[0.6177935048967867,0.923622369972183,0.7225026571481219,0.9378463130314152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12651,0.2162,0.87422,0.93785],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":434,"image":{"jpeg":"/storage/books/4122a80223071210/pages/2a0e7181af108f3828bb337ab47d802d.jpg","blurred":"/storage/books/4122a80223071210/pages/9c18389a68c91532c0f299d251b95624.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1265,0.21569,0.1261,0.06215]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.12675097849296327,0.21568698481044982,0.18620440897468232,0.25853448875431617],"dir":"ltr"},{"str":"زیرزمینی","boundary":[0.12677575594357235,0.28920500188271225,0.2657446073907221,0.31782713451721495],"dir":"rtl"},{"str":"آبخوان","boundary":[0.8202669597649542,0.3701543454286729,0.8736548037248129,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8003445615781706,0.3701543454286729,0.8130459930430854,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتی","boundary":[0.7448153274869991,0.3701543454286729,0.7931235948563017,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7241459327427807,0.3701543454286729,0.7393241395099929,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6666222178432587,0.3701543454286729,0.716924966020912,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6237919252284773,0.3701543454286729,0.6613440658445944,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5216849657927269,0.3701543454286729,0.575411448191956,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4937946043266397,0.3701543454286729,0.5161666419059746,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"حاوي","boundary":[0.44249586073907354,0.3701543454286729,0.48657363760477085,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"تودهسنگ","boundary":[0.36108070594426467,0.3701543454286729,0.43549899298443506,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"تراوا","boundary":[0.32074040185426556,0.3701543454286729,0.3557356469323357,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.304054988749699,0.3701543454286729,0.31514030623397216,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.258485708757657,0.3701543454286729,0.2988468380277075,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20694543628318687,0.3701543454286729,0.22212364305039903,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.17158510924275255,0.3701543454286729,0.20125340212440374,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.12677709016101202,0.3701543454286729,0.16424213308316934,0.38729191875608804],"dir":"rtl"},{"str":"آبخوان","boundary":[0.8202520198338055,0.3960342378107682,0.8736398637936642,0.4131718111381833],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7814572246662792,0.3960342378107682,0.8002220183808582,0.4131718111381833],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.7415683824506829,0.3960342378107682,0.7766170993033918,0.4131718111381833],"dir":"rtl"},{"str":"ند:","boundary":[0.7166684972028593,0.3960342378107682,0.7371860026470659,0.4131718111381833],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6875431014284801,0.3960342378107682,0.6946395687241097,0.4131718111381833],"dir":"ltr"},{"str":"آبخوان","boundary":[0.6292723899715231,0.3960342378107682,0.6827216771943171,0.4131718111381833],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5856633964533768,0.3937220671051727,0.5925531608762867,0.4052037699119974],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.5605312767678565,0.39603423781076813,0.5813226809497893,0.41317181113818324],"dir":"rtl"},{"str":"فشاري","boundary":[0.5070601047025931,0.39603423781076813,0.5557074187007977,0.41317181113818324],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4888121372885502,0.39603423781076813,0.502218807225398,0.41317181113818324],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4460801085513776,0.39603423781076813,0.48402399294505505,0.41317181113818324],"dir":"rtl"},{"str":"ایستابی","boundary":[0.3894591923180706,0.39603423781076813,0.44112645420730456,0.41317181113818324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3832391138263029,0.39603423781076813,0.38946408513825875,0.41317181113818324],"dir":"ltr"},{"str":"موسوم","boundary":[0.3297917833795283,0.3960