روان‌شناسی شناختی روان‌شناسی شناختی

توضیحات

وان‌شناسی حافظه انسان و شناخت مجذوب‌کننده است، زیرا با سوال‌ها و افکاری سروکار دارد که به‌طور ذاتی جالب توجه‌اند، از قبیل این که ما چگونه تفکر و استدلال می‌کنیم، رویدادها را به خاطــــر می‌آوریم و از زبــان استفـــاده می‌کنیم. روان‌شناسان شناختی هنگامی که در کنگره‌های پژوهشی صحبت می‌کنند، مشتاق، پرشور و با انرژی هستند. با وجود این، در مقابل این اشتیاق در کتاب‌های درسی دانشگاهی اغلب تصویری کند، دربرگیرنده جزییات کم‌اهمیت شیوه آزمایش، اصطلاحات دست و پا شکسته و فاقد موضوعات جالب ترسیم می‌شود. ,در این کتاب بدون این که قصد کم اهمیت جلوه‌دادن بنیان تجربی در این حوزه باشد، سعی بر آن شده که برخی از حیطه‌های قابل‌توجه حوزه موردنظر بیان شود. این کتاب با دقت به‌روز شده است و مباحث و تحولات مهم و جدیدی که در این حوزه از اهمیت برخوردارند نظیر پژوهش درباره حافظه کاذب، بررسی در مورد تاثیر حافظه فعال، پژوهش جدید درباره انواع توجه و گام‌های جدید در زمینه بررسی‌های آنلاین فهم و خوانده، به آن اضافه شده است. همچنین برخی بحث‌ها به دقت حذف شده‌اند و مسیری هموار تدارک دیده شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798351","title":"روان‌شناسی شناختی","price":"۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/424ca9042e7d2937/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/424ca9042e7d2937/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-386-377-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"2","description":["وان‌شناسی حافظه انسان و شناخت مجذوب‌کننده است، زیرا با سوال‌ها و افکاری سروکار دارد که به‌طور ذاتی جالب توجه‌اند، از قبیل این که ما چگونه تفکر و استدلال می‌کنیم، رویدادها را به خاطــــر می‌آوریم و از زبــان استفـــاده می‌کنیم. روان‌شناسان شناختی هنگامی که در کنگره‌های پژوهشی صحبت می‌کنند، مشتاق، پرشور و با انرژی هستند. با وجود این، در مقابل این اشتیاق در کتاب‌های درسی دانشگاهی اغلب تصویری کند، دربرگیرنده جزییات کم‌اهمیت شیوه آزمایش، اصطلاحات دست و پا شکسته و فاقد موضوعات جالب ترسیم می‌شود. ","در این کتاب بدون این که قصد کم اهمیت جلوه‌دادن بنیان تجربی در این حوزه باشد، سعی بر آن شده که برخی از حیطه‌های قابل‌توجه حوزه موردنظر بیان شود. این کتاب با دقت به‌روز شده است و مباحث و تحولات مهم و جدیدی که در این حوزه از اهمیت برخوردارند نظیر پژوهش درباره حافظه کاذب، بررسی در مورد تاثیر حافظه فعال، پژوهش جدید درباره انواع توجه و گام‌های جدید در زمینه بررسی‌های آنلاین فهم و خوانده، به آن اضافه شده است. همچنین برخی بحث‌ها به دقت حذف شده‌اند و مسیری هموار تدارک دیده شده است."],"pages_count":"750","keywords":null,"token":"424ca9042e7d2937","created_at":"2022-01-05 07:44:30","updated_at":"2022-01-10 14:07:31","publisher_id":"184","deleted_at":null,"published_at":"2022-01-05 07:58:27","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"4032","title":"سیدمهران حسینی","firstname":"سیدمهران","lastname":"حسینی","token":"716ba1a471b51863","created_at":"2018-02-20 11:32:19","updated_at":"2018-02-20 11:32:19","role":"translator"},{"id":"1921325","title":"مارک اچ اشکرافت","firstname":"مارک","lastname":"اچ اشکرافت","token":"fae0059c8fbd58b5","created_at":"2022-01-05 07:30:11","updated_at":"2022-01-05 07:30:11","role":"writer"},{"id":"1921328","title":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف","firstname":"حمیدرضا","lastname":"آقامحمدیان‌شعرباف","token":"abd61c7e2d49100c","created_at":"2022-01-05 07:38:03","updated_at":"2022-01-05 07:38:03","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1921325","title":"مارک اچ اشکرافت","firstname":"مارک","lastname":"اچ اشکرافت","token":"fae0059c8fbd58b5","created_at":"2022-01-05 07:30:11","updated_at":"2022-01-05 07:30:11","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"4032","title":"سیدمهران حسینی","firstname":"سیدمهران","lastname":"حسینی","token":"716ba1a471b51863","created_at":"2018-02-20 11:32:19","updated_at":"2018-02-20 11:32:19","role":"translator"},{"id":"1921328","title":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف","firstname":"حمیدرضا","lastname":"آقامحمدیان‌شعرباف","token":"abd61c7e2d49100c","created_at":"2022-01-05 07:38:03","updated_at":"2022-01-05 07:38:03","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786926","file":"61d51b277a47b4.90323632.pdf","book_id":"3798351","toc":null,"created_at":"2022-01-05 07:44:31","updated_at":"2022-01-10 14:07:52","process_started_at":"2022-01-05 07:44:34","process_done_at":"2022-01-05 07:44:46","process_failed_at":null,"pages_count":"750","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a78fb02e737d16d13899b87c5fd598b083a021f7d3711d9d1c9f1729e85d4b4987cf21cca81418cecd9a358dcc5061013e211bbf5351b8332785b773fb6f962c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۵۰"},"publisher":{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","manager":"دکتر صابری","shaba":"123623677322","bank_name":"ملت","description":"با امکان بارگزاری کتاب توسط خود ناشر","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"af1599205684143e","slug":"um","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","email":"presscloud@um.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"74fae5808d098058","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"t2ibbk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-27 14:28:19","updated_at":"2021-02-27 14:28:19","bazaar_credit":0,"description":"presscloud@um.ac.ir"},"city":{"title":"مشهد","token":"46a21f6d57e44f1c"}},"study_subjects":[{"id":"19915","title":"روان‌شناسی تحّولی","token":"4a19d7ee8d34b1e3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2022-01-05 07:58:27","study_fields":[{"id":"382","title":"معارف اسلامی و علوم تربیتی","degree_id":"7","token":"77b1cac8d3d3eaf6","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-15 18:35:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"روان-شناسی-شناختی","urlify":"روان-شناسی-شناختی","pages_count_fa":"۷۵۰","authorTitle":"سیدمهران حسینی, مارک اچ اشکرافت, حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف","tocStr":"","url":"/preview/424ca9042e7d2937/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":750,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"424ca9042e7d2937","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/PdARfrrftZaXbZER-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/xpVNrAQTwFgMjwbi.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/gokJDMKdaHhsFKmy.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005537038510587036,0.00035841876197597477,0.9988758561911704,0.9993075896532689]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ناور","boundary":[0.5815126299858093,0.30878859758377075,0.6638655662536621,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3344537913799286,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ","boundary":[0.3344537913799286,0.30878859758377075,0.4605042040348053,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ﻲﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.4739495813846588,0.30878859758377075,0.5798319578170776,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3344537913799286,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.30178859758377075,0.6688655662536621,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5285035371780396},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5285035371780396},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5415676832199097},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"فﺎﺑﺮﻌﺷ","boundary":[0.37310925126075745,0.5285035371780396,0.42352941632270813,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻳﺪﻤﺤﻣﺎﻗآ","boundary":[0.4302521049976349,0.5285035371780396,0.5142857432365417,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺿرﺪﻴﻤﺣ","boundary":[0.5210084319114685,0.5285035371780396,0.5865546464920044,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻛد","boundary":[0.5932773351669312,0.5285035371780396,0.6252101063728333,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5415676832199097},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.5215035371780395,0.6302101063728333,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"str":"كرﺎﻣ","boundary":[0.5277311205863953,0.4323040246963501,0.5697479248046875,0.4453681707382202]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.4323040246963501,0.5260504484176636,0.4453681707382202]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"str":"چا","boundary":[0.5025210380554199,0.4323040246963501,0.5210084319114685,0.4453681707382202]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4453681707382202},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.4323040246963501,0.5025210380554199,0.4453681707382202]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻓاﺮﻜﺷا","boundary":[0.4302521049976349,0.4323040246963501,0.4924369752407074,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.4253040246963501,0.5747479248046875,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻨﻴﺴﺣ","boundary":[0.43697479367256165,0.5629453659057617,0.48403361439704895,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5629453659057617},{"x":0.529411792755127,"y":0.5629453659057617},{"x":0.529411792755127,"y":0.5760095119476318},{"x":0.489075630903244,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻬﻣ","boundary":[0.489075630903244,0.5629453659057617,0.529411792755127,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻴﺳ","boundary":[0.5361344814300537,0.5629453659057617,0.5630252361297607,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.5559453659057617,0.5680252361297607,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5428571701049805,0.3729216158390045,0.5462185144424438,0.3847981095314026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":1,"str":"مﻮﺳ","boundary":[0.4571428596973419,0.3729216158390045,0.48403361439704895,0.3847981095314026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳاﺮﻳو","boundary":[0.4907563030719757,0.3729216158390045,0.5411764979362488,0.3847981095314026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3847981095314026},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.45210084319114685,0.3729216158390045,0.45546218752861023,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3847981095314026},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.44710084319114685,0.3659216158390045,0.5512185144424439,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.4789915978908539,0.4952494204044342,0.5193277597427368,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.4882494204044342,0.5243277597427368,0.5141259140968323],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/hBZkxLSDoBwhgUzm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/uKjqayIXzedxMDLy.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/PwsZdsCuQVElsmni.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/THrLyqYKuaeQPmVq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/KZIvSkjZoslkRalc.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/vmsQJgvrytpQkgnV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.0003302085985763622,0.9986329355079587,0.9990071513086487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.285035640001297,0.5546218752861023,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.285035640001297},{"x":0.4941176474094391,"y":0.285035640001297},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4453781545162201,0.285035640001297,0.4941176474094391,0.3028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4403781545162201,0.278035640001297,0.5596218752861023,0.3098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35154393315315247},{"x":0.778151273727417,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.778151273727417,0.3372921645641327,0.8084033727645874,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7378151416778564,0.3372921645641327,0.7714285850524902,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.3372921645641327,0.7327731251716614,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7277731251716614,0.32910451221466064,0.8134033727645874,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3479810059070587},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.1915966421365738,0.3372921645641327,0.2050420194864273,0.3479810059070587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.3372921645641327,0.21008403599262238,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3479810059070587},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3302921645641327,0.21508403599262238,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3729216158390045},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.1899159699678421,0.3622327744960785,0.2050420194864273,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.3622327744960785,0.21176470816135406,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3729216158390045},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3552327744960785,0.21676470816135407,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3776721954345703},{"x":0.778151273727417,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.778151273727417,0.3622327744960785,0.8084033727645874,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7546218633651733,0.3622327744960785,0.7697479128837585,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7243697643280029,0.3622327744960785,0.7495798468589783,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6722689270973206,0.3622327744960785,0.7193277478218079,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6117647290229797,0.3622327744960785,0.6638655662536621,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3622327744960785},{"x":0.610084056854248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.610084056854248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.605042040348053,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.605042040348053,0.3622327744960785,0.610084056854248,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5596638917922974,0.3622327744960785,0.5983193516731262,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3622327744960785},{"x":0.556302547454834,"y":0.3622327744960785},{"x":0.556302547454834,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.3622327744960785,0.556302547454834,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7226890921592712,0.3824228048324585,0.7478991746902466,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6840336322784424,0.3824228048324585,0.7159664034843445,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.6504201889038086,0.3824228048324585,0.6773109436035156,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.3824228048324585,0.6470588445663452,0.39667457342147827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8084033727645874,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5479412031173706,0.3552327744960785,0.8134033727645874,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3919239938259125},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.1915966421365738,0.3824228048324585,0.2050420194864273,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3919239938259125},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3754228048324585,0.2100420194864273,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.4002375304698944,0.6890756487846375,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.40142518281936646,0.6470588445663452,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.40142518281936646,0.6168067455291748,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6084454011917114,0.39442518281936645,0.6940756487846375,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2050420194864273,"y":0.40855106711387634},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.1899159699678421,0.40142518281936646,0.2050420194864273,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2050420194864273,"y":0.40855106711387634},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.39442518281936645,0.2100420194864273,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7142857313156128,0.4180522561073303,0.7478991746902466,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6689075827598572,0.4168646037578583,0.7058823704719543,0.43111640214920044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6639075827598572,0.4086769514083862,0.7528991746902466,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.41923990845680237,0.6605042219161987,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6067227125167847,0.4168646037578583,0.6504201889038086,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.4168646037578583,0.6016806960105896,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5966806960105896,0.40986460375785827,0.6655042219161987,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2050420194864273,"y":0.42874109745025635},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.1899159699678421,0.41923990845680237,0.2050420194864273,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2050420194864273,"y":0.42874109745025635},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.41223990845680236,0.2100420194864273,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2050420194864273,"y":0.43586698174476624},{"x":0.206722691655159,"y":0.4453681707382202},{"x":0.1899159699678421,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.1899159699678421,0.4370546340942383,0.206722691655159,0.4453681707382202]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21008403599262238,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4453681707382202},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.43586698174476624,0.21008403599262238,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21008403599262238,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4453681707382202},{"x":0.1899159699678421,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4300546340942383,0.21508403599262238,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4548693597316742},{"x":0.206722691655159,"y":0.45368170738220215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.46318289637565613},{"x":0.1915966421365738,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.1899159699678421,0.4548693597316742,0.20840336382389069,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4548693597316742},{"x":0.206722691655159,"y":0.45368170738220215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.46318289637565613},{"x":0.1915966421365738,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4478693597316742,0.2134033638238907,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47387173771858215},{"x":0.206722691655159,"y":0.47387173771858215},{"x":0.206722691655159,"y":0.4821852743625641},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1899159699678421,0.47387173771858215,0.206722691655159,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.47387173771858215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47387173771858215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.47387173771858215,0.20840336382389069,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47387173771858215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47387173771858215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46687173771858215,0.2134033638238907,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.4976246953010559},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸","boundary":[0.1899159699678421,0.490498811006546,0.206722691655159,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.4976246953010559},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.483498811006546,0.211722691655159,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5071259140968323},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5142517685890198},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5071259140968323,0.20336134731769562,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5071259140968323},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5142517685890198},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5001259140968323,0.20836134731769562,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5225653052330017},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5225653052330017},{"x":0.20336134731769562,"y":0.529691219329834},{"x":0.1915966421365738,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.1899159699678421,0.5225653052330017,0.20336134731769562,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5225653052330017},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5225653052330017},{"x":0.20336134731769562,"y":0.529691219329834},{"x":0.1915966421365738,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5155653052330017,0.20836134731769562,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5451306700706482},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5380047559738159,0.2050420194864273,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5451306700706482},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5310047559738159,0.2100420194864273,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5534442067146301},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5534442067146301},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5617577433586121},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.1915966421365738,0.5534442067146301,0.20336134731769562,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5534442067146301},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5534442067146301},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5617577433586121},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5464442067146301,0.20836134731769562,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.570071280002594},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.1899159699678421,0.570071280002594,0.2050420194864273,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.570071280002594},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.563071280002594,0.2100420194864273,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.43586698174476624,0.6890756487846375,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.4370546340942383,0.6470588445663452,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6168067455291748,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4370546340942383,0.6168067455291748,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.45368170738220215,0.75126051902771,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.702521026134491,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.702521026134491,0.45368170738220215,0.7142857313156128,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4679335057735443},{"x":0.680672287940979,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.45368170738220215,0.6890756487846375,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6252101063728333,0.45368170738220215,0.6739495992660522,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5932773351669312,0.45368170738220215,0.6184874176979065,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5495798587799072,0.45368170738220215,0.5915966629981995,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5008403658866882,0.45368170738220215,0.5428571701049805,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46912112832069397},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48739495873451233,0.45368170738220215,0.4941176474094391,0.46912112832069397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4346793293952942},{"x":0.75126051902771,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48739495873451233,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4823949587345123,0.4300546340942383,0.75626051902771,0.4749335057735443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامان","boundary":[0.6369748115539551,0.4726840853691101,0.6873949766159058,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6117647290229797,0.4726840853691101,0.6336134672164917,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5731092691421509,0.4726840853691101,0.6084033846855164,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.4726840853691101,0.5630252361297607,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6521008610725403,0.490498811006546,0.6890756487846375,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.489311158657074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.490498811006546},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6252101063728333,0.489311158657074,0.6453781723976135,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.489311158657074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.489311158657074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5035629272460938},{"x":0.583193302154541,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5848739743232727,0.489311158657074,0.6218487620353699,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5047506093978882},{"x":0.561344563961029,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5580252361297607,0.46449643301963806,0.6940756487846375,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6235294342041016,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ويلهلم","boundary":[0.6218487620353699,0.5059382319450378,0.6521008610725403,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.519002377986908},{"x":0.5966386795043945,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"وونت","boundary":[0.5966386795043945,0.5071259140968323,0.6168067455291748,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5932773351669312,"y":0.519002377986908},{"x":0.5899159908294678,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.5083135366439819,0.5932773351669312,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.521377682685852},{"x":0.6521008610725403,"y":0.521377682685852},{"x":0.653781533241272,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادوارد","boundary":[0.6252101063728333,0.521377682685852,0.653781533241272,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیچنر","boundary":[0.5949580073356628,0.5237529873847961,0.6201680898666382,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.5237529873847961,0.5915966629981995,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.653781533241272,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرمن","boundary":[0.6268907785415649,0.5380047559738159,0.6521008610725403,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ون","boundary":[0.6084033846855164,0.5380047559738159,0.6201680898666382,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابینگهاوس","boundary":[0.5462185144424438,0.5368170738220215,0.6016806960105896,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279},{"languageCode":"ps","confidence":0.28999999165534973}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5059382319450378},{"x":0.653781533241272,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6554622054100037,"y":0.551068902015686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5395378422737122,0.49893823194503784,0.6604622054100037,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.653781533241272,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویلیام","boundary":[0.6252101063728333,0.5546318292617798,0.653781533241272,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جیمز","boundary":[0.5899159908294678,0.5558194518089294,0.6201680898666382,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193},{"x":0.63193279504776,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتارگرایی","boundary":[0.63193279504776,0.5688835978507996,0.6890756487846375,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.5688835978507996,0.6268907785415649,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نورفتارگرایی","boundary":[0.5546218752861023,0.5688835978507996,0.6151260733604431,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.5688835978507996,0.5495798587799072,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.599762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نارضایتی","boundary":[0.6420168280601501,0.5855106711387634,0.6890756487846375,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.599762499332428},{"x":0.6285714507102966,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.5855106711387634,0.6352941393852234,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.599762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5983193516731262,0.5855106711387634,0.6252101063728333,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.599762499332428},{"x":0.5714285969734192,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5714285969734192,0.5855106711387634,0.5966386795043945,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5663865804672241,"y":0.599762499332428},{"x":0.561344563961029,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561344563961029,0.5855106711387634,0.5663865804672241,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5855106711387634},{"x":0.556302547454834,"y":0.5855106711387634},{"x":0.556302547454834,"y":0.599762499332428},{"x":0.5361344814300537,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.5361344814300537,0.5855106711387634,0.556302547454834,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5855106711387634},{"x":0.529411792755127,"y":0.5855106711387634},{"x":0.529411792755127,"y":0.599762499332428},{"x":0.48739495873451233,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.48739495873451233,0.5855106711387634,0.529411792755127,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48235294222831726,"y":0.599762499332428},{"x":0.48235294222831726,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.5855106711387634,0.48235294222831726,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6672269105911255,0.6033254265785217,0.6857143044471741,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6453781723976135,0.6033254265785217,0.6521008610725403,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.6033254265785217,0.6386554837226868,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5899159908294678,0.6033254265785217,0.6285714507102966,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6163895726203918},{"x":0.583193302154541,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.583193302154541,0.6033254265785217,0.5882353186607361,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.5579832196235657,0.6021377444267273,0.5798319578170776,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5378151535987854,0.6021377444267273,0.5546218752861023,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۰","boundary":[0.4957983195781708,0.6021377444267273,0.5243697762489319,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.5452565245628357,0.6940756487846375,0.6245771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.6268907785415649,0.6199524998664856,0.6521008610725403,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5899159908294678,0.6211401224136353,0.6218487620353699,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5680672526359558,0.6223278045654297,0.5848739743232727,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6223278045654297,0.5647059082984924,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6117647290229797,0.6365795731544495,0.6521008610725403,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلامی","boundary":[0.5798319578170776,0.6365795731544495,0.6067227125167847,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6365795731544495,0.5747899413108826,0.6484560370445251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6187648177146912},{"x":0.653781533241272,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.6129524998664856,0.658781533241272,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6336134672164917,0.6520190238952637,0.6521008610725403,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5966386795043945,0.6520190238952637,0.6285714507102966,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.6520190238952637,0.5932773351669312,0.6638954877853394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5849159908294678,0.6450190238952637,0.6571008610725403,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.6662707924842834,0.6890756487846375,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.6674584150314331,0.6470588445663452,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.6674584150314331,0.6168067455291748,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7243697643280029,0.6852731704711914,0.7478991746902466,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7007125616073608},{"x":0.680672287940979,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.680672287940979,0.6852731704711914,0.7226890921592712,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.684085488319397},{"x":0.6739495992660522,"y":0.684085488319397},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6252101063728333,0.684085488319397,0.6722689270973206,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.684085488319397},{"x":0.6184874176979065,"y":0.684085488319397},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.684085488319397,0.6184874176979065,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.684085488319397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.684085488319397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6995249390602112},{"x":0.561344563961029,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.561344563961029,0.684085488319397,0.6067227125167847,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.684085488319397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5109243988990784,0.6828978657722473,0.5546218752861023,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6828978657722473},{"x":0.507563054561615,"y":0.6828978657722473},{"x":0.507563054561615,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.6828978657722473,0.507563054561615,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.665083110332489},{"x":0.7478991746902466,"y":0.665083110332489},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4992017102241516,0.658083110332489,0.7528991746902466,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6983373165130615},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"مسیر","boundary":[0.46554622054100037,0.6912114024162292,0.4957983195781708,0.6983373165130615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"جدید","boundary":[0.4285714328289032,0.6888360977172852,0.4605042040348053,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.6705882549285889,0.7042755484580994,0.6890756487846375,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.7042755484580994,0.6605042219161987,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.63193279504776,"y":0.7042755484580994},{"x":0.63193279504776,"y":0.7185273170471191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.610084056854248,0.7042755484580994,0.63193279504776,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5697479248046875,0.7042755484580994,0.6084033846855164,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5226891040802002,0.7042755484580994,0.5630252361297607,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5126050710678101,0.7042755484580994,0.5176470875740051,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.7209026217460632,0.6890756487846375,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.7209026217460632,0.6470588445663452,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7220902442932129,0.6168067455291748,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.735154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.735154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6302521228790283,0.735154390335083,0.6890756487846375,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5882353186607361,0.7363420724868774,0.6252101063728333,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.7375296950340271,0.5865546464920044,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4302521049976349,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.6818360977172852,0.6957563209533691,0.7540308542251587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5950118899345398},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.1899159699678421,0.5866983532905579,0.2050420194864273,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5950118899345398},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.5866983532905579,0.21008403599262238,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5938242077827454},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5796983532905579,0.21508403599262238,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۵۰","boundary":[0.4453781545162201,0.6033254265785217,0.4739495813846588,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4403781545162201,0.5963254265785217,0.4789495813846588,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6116389632225037},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.1899159699678421,0.6033254265785217,0.2050420194864273,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6116389632225037},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5963254265785217,0.2100420194864273,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6152018904685974},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.6080760359764099,0.48739495873451233,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6152018904685974},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.6010760359764099,0.49239495873451233,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6282660365104675},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.1899159699678421,0.6211401224136353,0.20168067514896393,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6282660365104675},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6141401224136352,0.20668067514896393,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6437054872512817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.1899159699678421,0.6365795731544495,0.20336134731769562,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6437054872512817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6295795731544495,0.20836134731769562,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6615201830863953},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6532066464424133,0.2050420194864273,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6615201830863953},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6462066464424133,0.2100420194864273,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6674584150314331},{"x":0.206722691655159,"y":0.6674584150314331},{"x":0.206722691655159,"y":0.675771951675415},{"x":0.1899159699678421,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6674584150314331,0.206722691655159,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6674584150314331},{"x":0.206722691655159,"y":0.6674584150314331},{"x":0.206722691655159,"y":0.675771951675415},{"x":0.1899159699678421,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6604584150314331,0.211722691655159,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6864607930183411},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6864607930183411},{"x":0.206722691655159,"y":0.6959620118141174},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.1915966421365738,0.6864607930183411,0.206722691655159,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6864607930183411},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6864607930183411},{"x":0.206722691655159,"y":0.6959620118141174},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6794607930183411,0.211722691655159,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7209026217460632},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7209026217460632},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7292161583900452},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۳","boundary":[0.1899159699678421,0.7209026217460632,0.20336134731769562,0.7292161583900452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7209026217460632},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7209026217460632},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7292161583900452},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7139026217460632,0.20836134731769562,0.7362161583900452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7375296950340271},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7375296950340271},{"x":0.20336134731769562,"y":0.745843231678009},{"x":0.1899159699678421,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۳","boundary":[0.1899159699678421,0.7375296950340271,0.20336134731769562,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7375296950340271},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7375296950340271},{"x":0.20336134731769562,"y":0.745843231678009},{"x":0.1899159699678421,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7305296950340271,0.20836134731769562,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7731591463088989},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.1915966421365738,0.7612826824188232,0.21008403599262238,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7731591463088989},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7542826824188232,0.21508403599262238,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8084033727645874,"y":0.775534451007843},{"x":0.778151273727417,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.778151273727417,0.7600950002670288,0.8084033727645874,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7697479128837585,"y":0.775534451007843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.7600950002670288,0.7697479128837585,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6957983374595642,0.7600950002670288,0.7428571581840515,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6655462384223938,0.7600950002670288,0.6890756487846375,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7600950002670288},{"x":0.658823549747467,"y":0.7600950002670288},{"x":0.658823549747467,"y":0.775534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6084033846855164,0.7600950002670288,0.658823549747467,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6016806960105896,"y":0.775534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.7600950002670288,0.6016806960105896,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6605042219161987,0.7790973782539368,0.6890756487846375,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7790973782539368},{"x":0.653781533241272,"y":0.7790973782539368},{"x":0.653781533241272,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.6000000238418579,0.7790973782539368,0.653781533241272,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5933193516731262,0.7530950002670288,0.8134033727645874,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7885985970497131},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۶","boundary":[0.1899159699678421,0.7802850604057312,0.2050420194864273,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7885985970497131},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7732850604057312,0.2100420194864273,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6521008610725403,0.7957244515419006,0.6873949766159058,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.794536828994751},{"x":0.6470588445663452,"y":0.794536828994751},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.794536828994751,0.6453781723976135,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6369748115539551,"y":0.794536828994751},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.6184874176979065,0.7933491468429565,0.6352941393852234,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.6134874176979065,0.7863491468429565,0.6923949766159058,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2050420194864273,"y":0.805225670337677},{"x":0.1899159699678421,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۷","boundary":[0.1899159699678421,0.7969121336936951,0.2050420194864273,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2050420194864273,"y":0.805225670337677},{"x":0.1899159699678421,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7899121336936951,0.2100420194864273,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7210084199905396,0.8135392069816589,0.7495798468589783,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6890756487846375,0.8135392069816589,0.7159664034843445,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6184874176979065,0.8123515248298645,0.6773109436035156,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5647059082984924,0.8123515248298645,0.6117647290229797,0.8277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5597059082984924,0.8053515248298645,0.7545798468589783,0.8359785981178284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8147268295288086},{"x":0.206722691655159,"y":0.8135392069816589},{"x":0.206722691655159,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.1899159699678421,0.8147268295288086,0.206722691655159,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8147268295288086},{"x":0.206722691655159,"y":0.8135392069816589},{"x":0.206722691655159,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.8077268295288086,0.211722691655159,0.8300403661727905],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/cJJJyxqpAlZbeoYt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/WwVbXsexIXdnZUgq.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/uAtQBaazZdOyexfl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00014684243029483422,0.9986357601670658,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8067227005958557,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1425178200006485},{"x":0.800000011920929,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.800000011920929,0.13064132630825043,0.8067227005958557,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7663865685462952,0.13064132630825043,0.7848739624023438,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1425178200006485},{"x":0.729411780834198,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.729411780834198,0.13064132630825043,0.7630252242088318,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6789916157722473,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6789916157722473,0.13064132630825043,0.7193277478218079,0.1425178200006485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8067227005958557,"y":0.12945368885993958},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6789916157722473,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6739916157722473,0.12364132630825042,0.8117227005958557,0.1495178200006485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1698337346315384},{"x":0.20336134731769562,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.17814727127552032},{"x":0.1899159699678421,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۹","boundary":[0.1899159699678421,0.1698337346315384,0.2050420194864273,0.17814727127552032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1698337346315384},{"x":0.20336134731769562,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.17814727127552032},{"x":0.1899159699678421,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.16283373463153838,0.2100420194864273,0.18514727127552033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6521008610725403,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرآغاز","boundary":[0.6521008610725403,0.16864608228206635,0.6890756487846375,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6487395167350769,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.16864608228206635,0.6487395167350769,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6621848940849304,0.18646080791950226,0.6890756487846375,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.18646080791950226},{"x":0.658823549747467,"y":0.18646080791950226},{"x":0.658823549747467,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6436975002288818,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.18646080791950226,0.658823549747467,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.18646080791950226},{"x":0.63193279504776,"y":0.18646080791950226},{"x":0.63193279504776,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6084033846855164,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6084033846855164,0.18646080791950226,0.63193279504776,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.18646080791950226,0.6016806960105896,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5915966629981995,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5697479248046875,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.5697479248046875,0.1852731555700302,0.5899159908294678,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.1852731555700302,0.5647059082984924,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5580252361297607,0.1604584299325943,0.6940756487846375,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20308788120746613},{"x":0.653781533241272,"y":0.20308788120746613},{"x":0.653781533241272,"y":0.2149643748998642},{"x":0.63193279504776,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.63193279504776,0.20308788120746613,0.653781533241272,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.5915966629981995,0.20308788120746613,0.6252101063728333,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.20308788120746613,0.5882353186607361,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20308788120746613},{"x":0.653781533241272,"y":0.20308788120746613},{"x":0.653781533241272,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.19608788120746612,0.658781533241272,0.2219643748998642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1876484602689743},{"x":0.20336134731769562,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2050420194864273,"y":0.1947743445634842},{"x":0.1915966421365738,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.1899159699678421,0.1876484602689743,0.2050420194864273,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1876484602689743},{"x":0.20336134731769562,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2050420194864273,"y":0.1947743445634842},{"x":0.1915966421365738,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.1806484602689743,0.2100420194864273,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20168067514896393,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20168067514896393,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1899159699678421,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.1899159699678421,0.20427553355693817,0.20168067514896393,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20168067514896393,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20168067514896393,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1899159699678421,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.19727553355693817,0.20668067514896393,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22684085369110107},{"x":0.63193279504776,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دقت","boundary":[0.63193279504776,0.2197149693965912,0.6521008610725403,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22684085369110107},{"x":0.63193279504776,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.21271496939659118,0.6571008610725403,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22684085369110107},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.1899159699678421,0.2197149693965912,0.2050420194864273,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22684085369110107},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.21271496939659118,0.2100420194864273,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.235154390335083},{"x":0.2050420194864273,"y":0.235154390335083},{"x":0.2050420194864273,"y":0.244655579328537},{"x":0.1899159699678421,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.1899159699678421,0.235154390335083,0.2050420194864273,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.235154390335083},{"x":0.20840336382389069,"y":0.235154390335083},{"x":0.20840336382389069,"y":0.244655579328537},{"x":0.20840336382389069,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.235154390335083,0.20840336382389069,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.235154390335083},{"x":0.20840336382389069,"y":0.235154390335083},{"x":0.20840336382389069,"y":0.244655579328537},{"x":0.1899159699678421,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.228154390335083,0.2134033638238907,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیاس","boundary":[0.6689075827598572,0.235154390335083,0.6890756487846375,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.235154390335083},{"x":0.6571428775787354,"y":0.235154390335083},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.235154390335083,0.6571428775787354,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.235154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.5966386795043945,0.235154390335083,0.6302521228790283,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.235154390335083},{"x":0.5949580073356628,"y":0.235154390335083},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.235154390335083,0.5949580073356628,0.24821852147579193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5865966629981995,0.228154390335083,0.6940756487846375,0.25521852147579194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26365795731544495},{"x":0.610084056854248,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گنجایش","boundary":[0.610084056854248,0.2517814636230469,0.6521008610725403,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2517814636230469},{"x":0.605042040348053,"y":0.2517814636230469},{"x":0.605042040348053,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.5764706134796143,0.2517814636230469,0.605042040348053,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2672209143638611},{"x":0.653781533241272,"y":0.2672209143638611},{"x":0.653781533241272,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیاس","boundary":[0.6268907785415649,0.2672209143638611,0.653781533241272,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.5983193516731262,0.2672209143638611,0.6218487620353699,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5815126299858093,0.2672209143638611,0.5915966629981995,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.2672209143638611,0.5764706134796143,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.2517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.24478146362304687,0.658781533241272,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2050420194864273,"y":0.26128265261650085},{"x":0.1899159699678421,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.1899159699678421,0.2529691159725189,0.2050420194864273,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2050420194864273,"y":0.26128265261650085},{"x":0.1899159699678421,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.24596911597251891,0.2100420194864273,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.26840853691101074},{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.20336134731769562,"y":0.275534451007843},{"x":0.1899159699678421,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.1899159699678421,0.26840853691101074,0.20336134731769562,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.26840853691101074},{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.20336134731769562,"y":0.275534451007843},{"x":0.1899159699678421,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.26140853691101074,0.20836134731769562,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.28384798765182495,0.6890756487846375,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.28384798765182495,0.6470588445663452,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.285035640001297},{"x":0.6168067455291748,"y":0.285035640001297},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.285035640001297,0.6168067455291748,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.285035640001297},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6084454011917114,0.278035640001297,0.6940756487846375,0.301536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.206722691655159,"y":0.28384798765182495},{"x":0.206722691655159,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.1899159699678421,0.28384798765182495,0.206722691655159,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.206722691655159,"y":0.28384798765182495},{"x":0.206722691655159,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.27684798765182494,0.211722691655159,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30166271328926086},{"x":0.206722691655159,"y":0.30166271328926086},{"x":0.206722691655159,"y":0.3099762499332428},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.1899159699678421,0.30166271328926086,0.206722691655159,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30166271328926086},{"x":0.206722691655159,"y":0.30166271328926086},{"x":0.206722691655159,"y":0.3099762499332428},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.29466271328926086,0.211722691655159,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3277909755706787},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۸","boundary":[0.1899159699678421,0.3206650912761688,0.2050420194864273,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3277909755706787},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..","boundary":[0.20840336382389069,0.3206650912761688,0.21176470816135406,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3277909755706787},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3136650912761688,0.21676470816135407,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3372921645641327},{"x":0.20336134731769562,"y":0.33610451221466064},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3456057012081146},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.1899159699678421,0.3372921645641327,0.20336134731769562,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3372921645641327},{"x":0.20336134731769562,"y":0.33610451221466064},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3456057012081146},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3302921645641327,0.20836134731769562,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7092437148094177,0.3004750609397888,0.7478991746902466,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3004750609397888},{"x":0.702521026134491,"y":0.3004750609397888},{"x":0.702521026134491,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.658823549747467,0.3004750609397888,0.702521026134491,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6033613681793213,0.2992874085903168,0.6504201889038086,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.2992874085903168,0.5983193516731262,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5933193516731262,0.29228740859031677,0.7528991746902466,0.3241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3325415551662445},{"x":0.658823549747467,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.658823549747467,0.3194774389266968,0.6890756487846375,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.6016806960105896,0.3194774389266968,0.6521008610725403,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6672269105911255,0.33610451221466064,0.6890756487846375,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6285714507102966,0.33610451221466064,0.6605042219161987,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5966806960105896,0.31247743892669677,0.6940756487846375,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6369748115539551,0.3527315855026245,0.6521008610725403,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36579573154449463},{"x":0.610084056854248,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.610084056854248,0.3527315855026245,0.6302521228790283,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5764706134796143,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5764706134796143,0.3527315855026245,0.6033613681793213,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5495798587799072,0.3527315855026245,0.5697479248046875,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.5142857432365417,0.35391923785209656,0.5428571701049805,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.35391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.35391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.4739495813846588,0.35391923785209656,0.507563054561615,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واژگانی","boundary":[0.4302521049976349,0.35391923785209656,0.46890756487846375,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4252521049976349,0.3457315855026245,0.6571008610725403,0.37279573154449464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3693586587905884},{"x":0.653781533241272,"y":0.3693586587905884},{"x":0.653781533241272,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6201680898666382,0.3693586587905884,0.653781533241272,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.3693586587905884,0.6184874176979065,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژگانی","boundary":[0.5579832196235657,0.3693586587905884,0.5932773351669312,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.3693586587905884,0.5529412031173706,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5327731370925903,0.3681710362434387,0.5428571701049805,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.5042017102241516,0.3681710362434387,0.5260504484176636,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3681710362434387},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3681710362434387},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلمه","boundary":[0.4739495813846588,0.3681710362434387,0.49747899174690247,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.3681710362434387,0.4739495813846588,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6521008610725403,0.3847981095314026,0.6890756487846375,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محض","boundary":[0.6151260733604431,0.38361045718193054,0.6470588445663452,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.5680672526359558,0.38361045718193054,0.6084033846855164,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.38361045718193054},{"x":0.561344563961029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.561344563961029,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5126050710678101,0.38361045718193054,0.561344563961029,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39904987812042236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4672689092159271,0.3611710362434387,0.6940756487846375,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3622327744960785},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.1899159699678421,0.3551068902015686,0.20168067514896393,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3622327744960785},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3481068902015686,0.20668067514896393,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3693586587905884},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3693586587905884},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3776721954345703},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.1899159699678421,0.3693586587905884,0.20336134731769562,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3693586587905884},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3693586587905884},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3776721954345703},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3623586587905884,0.20836134731769562,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3847981095314026},{"x":0.206722691655159,"y":0.38361045718193054},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3931116461753845},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.1882352977991104,0.3847981095314026,0.20840336382389069,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3847981095314026},{"x":0.206722691655159,"y":0.38361045718193054},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3931116461753845},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.3777981095314026,0.2134033638238907,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6605042219161987,0.40142518281936646,0.6890756487846375,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4002375304698944},{"x":0.653781533241272,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6084033846855164,0.4002375304698944,0.6521008610725403,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.4002375304698944,0.6033613681793213,0.41092637181282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5983613681793213,0.39204987812042236,0.6940756487846375,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2050420194864273,"y":0.40142518281936646},{"x":0.206722691655159,"y":0.41092637181282043},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.1899159699678421,0.40142518281936646,0.206722691655159,0.41092637181282043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20840336382389069,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.40142518281936646,0.20840336382389069,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20840336382389069,"y":0.40142518281936646},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4097387194633484},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.39442518281936645,0.2134033638238907,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2050420194864273,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4275534451007843},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.1899159699678421,0.41923990845680237,0.2050420194864273,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2050420194864273,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4275534451007843},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.41223990845680236,0.2100420194864273,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20336134731769562,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.1899159699678421,0.43586698174476624,0.20336134731769562,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20336134731769562,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.42886698174476623,0.20836134731769562,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.450118750333786},{"x":0.2050420194864273,"y":0.450118750333786},{"x":0.2050420194864273,"y":0.45843231678009033},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.1899159699678421,0.450118750333786,0.2050420194864273,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.450118750333786},{"x":0.2050420194864273,"y":0.450118750333786},{"x":0.2050420194864273,"y":0.45843231678009033},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.443118750333786,0.2100420194864273,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2050420194864273,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4750593900680542},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.1899159699678421,0.46674585342407227,0.2050420194864273,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21176470816135406,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4750593900680542},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"..","boundary":[0.20840336382389069,0.46674585342407227,0.21176470816135406,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21176470816135406,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4750593900680542},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.45974585342407226,0.21676470816135407,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4845605790615082},{"x":0.206722691655159,"y":0.4845605790615082},{"x":0.206722691655159,"y":0.49406176805496216},{"x":0.1899159699678421,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.1899159699678421,0.4845605790615082,0.206722691655159,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4845605790615082},{"x":0.206722691655159,"y":0.4845605790615082},{"x":0.206722691655159,"y":0.49406176805496216},{"x":0.1899159699678421,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4775605790615082,0.211722691655159,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5011876225471497},{"x":0.206722691655159,"y":0.510688841342926},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5023753046989441,0.206722691655159,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5011876225471497},{"x":0.206722691655159,"y":0.510688841342926},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4953753046989441,0.211722691655159,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6521008610725403,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6521008610725403,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6168067455291748,0.41923990845680237,0.6521008610725403,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.41923990845680237},{"x":0.610084056854248,"y":0.41923990845680237},{"x":0.610084056854248,"y":0.43111640214920044},{"x":0.578151285648346,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.578151285648346,0.41923990845680237,0.610084056854248,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5764706134796143,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.41923990845680237,0.5764706134796143,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6521008610725403,"y":0.43349167704582214},{"x":0.653781533241272,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6285714507102966,0.4346793293952942,0.653781533241272,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6235294342041016,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5966386795043945,0.4346793293952942,0.6235294342041016,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.43586698174476624,0.5932773351669312,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.41923990845680237},{"x":0.653781533241272,"y":0.41923990845680237},{"x":0.653781533241272,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5714706134796143,0.41223990845680236,0.658781533241272,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.450118750333786},{"x":0.653781533241272,"y":0.450118750333786},{"x":0.653781533241272,"y":0.4619952440261841},{"x":0.63193279504776,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.63193279504776,0.450118750333786,0.653781533241272,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.450118750333786},{"x":0.6268907785415649,"y":0.450118750333786},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4619952440261841},{"x":0.578151285648346,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.578151285648346,0.450118750333786,0.6268907785415649,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5630252361297607,0.450118750333786,0.5714285969734192,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786},{"x":0.561344563961029,"y":0.450118750333786},{"x":0.561344563961029,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.450118750333786,0.561344563961029,0.4619952440261841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786},{"x":0.653781533241272,"y":0.450118750333786},{"x":0.653781533241272,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5546638917922974,0.443118750333786,0.658781533241272,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.46674585342407227,0.6890756487846375,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.46674585342407227,0.6470588445663452,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4679335057735443,0.6184874176979065,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7092437148094177,0.48337292671203613,0.7478991746902466,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.48337292671203613},{"x":0.702521026134491,"y":0.48337292671203613},{"x":0.702521026134491,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6554622054100037,0.48337292671203613,0.702521026134491,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6218487620353699,0.48337292671203613,0.6470588445663452,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6184874176979065,0.48337292671203613,0.6218487620353699,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5915966629981995,0.48337292671203613,0.6117647290229797,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5428571701049805,0.48337292671203613,0.5848739743232727,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.48337292671203613},{"x":0.534453809261322,"y":0.48337292671203613},{"x":0.534453809261322,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.48337292671203613,0.534453809261322,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.470308780670166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.524411792755127,0.463308780670166,0.7545798468589783,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5166270732879639},{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روزآمد","boundary":[0.653781533241272,0.5011876225471497,0.6890756487846375,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6184874176979065,0.5011876225471497,0.6487395167350769,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142},{"x":0.583193302154541,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.583193302154541,0.5011876225471497,0.6117647290229797,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.529411792755127,0.5011876225471497,0.5764706134796143,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5011876225471497,0.5277311205863953,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5193697762489319,0.493,0.6940756487846375,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6168067455291748,0.519002377986908,0.6521008610725403,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.519002377986908},{"x":0.610084056854248,"y":0.519002377986908},{"x":0.610084056854248,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.5848739743232727,0.519002377986908,0.610084056854248,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908},{"x":0.5815126299858093,"y":0.519002377986908},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5308788418769836},{"x":0.578151285648346,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.519002377986908,0.5815126299858093,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6268907785415649,0.5380047559738159,0.6521008610725403,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.5380047559738159,0.6252101063728333,0.5463182926177979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5463182926177979},{"x":0.578151285648346,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5731512856483459,0.512002377986908,0.6571008610725403,0.5533182926177979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.551068902015686},{"x":0.653781533241272,"y":0.551068902015686},{"x":0.653781533241272,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.6184874176979065,0.551068902015686,0.653781533241272,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.551068902015686},{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5865546464920044,0.551068902015686,0.6117647290229797,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.551068902015686},{"x":0.5798319578170776,"y":0.551068902015686},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.534453809261322,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.534453809261322,0.551068902015686,0.5798319578170776,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.551068902015686,0.5310924649238586,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.551068902015686},{"x":0.653781533241272,"y":0.5522565245628357},{"x":0.653781533241272,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5227311205863953,0.544068902015686,0.658781533241272,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.5665082931518555,0.6890756487846375,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.5676959753036499,0.6470588445663452,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5676959753036499,0.6168067455291748,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.7176470756530762,0.5843230485916138,0.7478991746902466,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6672269105911255,0.5843230485916138,0.7092437148094177,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.5843230485916138,0.6655462384223938,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.6369748115539551,0.5843230485916138,0.6554622054100037,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.5843230485916138,0.6302521228790283,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5731092691421509,0.5843230485916138,0.6184874176979065,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5985748171806335},{"x":0.561344563961029,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.561344563961029,0.5843230485916138,0.5680672526359558,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.5126050710678101,0.5843230485916138,0.5529412031173706,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5843230485916138},{"x":0.507563054561615,"y":0.5843230485916138},{"x":0.507563054561615,"y":0.5985748171806335},{"x":0.507563054561615,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5843230485916138,0.507563054561615,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.570071280002594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5985748171806335},{"x":0.507563054561615,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5008823823928833,0.563071280002594,0.7545798468589783,0.6055748171806336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.658823549747467,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.6605042219161987,0.6021377444267273,0.6890756487846375,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6021377444267273},{"x":0.653781533241272,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6151260733604431,0.6021377444267273,0.6521008610725403,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5764706134796143,0.6021377444267273,0.6084033846855164,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5663865804672241,0.6021377444267273,0.5714285969734192,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5613865804672241,0.5951377444267273,0.6940756487846375,0.6233895726203919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.519002377986908},{"x":0.20336134731769562,"y":0.519002377986908},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5261282920837402},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۹","boundary":[0.1899159699678421,0.519002377986908,0.20336134731769562,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.519002377986908},{"x":0.20336134731769562,"y":0.519002377986908},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5261282920837402},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.512002377986908,0.20836134731769562,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5356294512748718},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5356294512748718},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5427553653717041},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۰","boundary":[0.1915966421365738,0.5356294512748718,0.20168067514896393,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5356294512748718},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5356294512748718},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5427553653717041},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5286294512748718,0.20668067514896393,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.551068902015686},{"x":0.20336134731769562,"y":0.551068902015686},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5581947565078735},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.1915966421365738,0.551068902015686,0.20336134731769562,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.551068902015686},{"x":0.20336134731769562,"y":0.551068902015686},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5581947565078735},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.544068902015686,0.20836134731769562,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.1899159699678421,0.5665082931518555,0.206722691655159,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5595082931518555,0.211722691655159,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5843230485916138},{"x":0.206722691655159,"y":0.5843230485916138},{"x":0.206722691655159,"y":0.5926365852355957},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.1899159699678421,0.5843230485916138,0.206722691655159,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5843230485916138},{"x":0.206722691655159,"y":0.5843230485916138},{"x":0.206722691655159,"y":0.5926365852355957},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5773230485916138,0.211722691655159,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6116389632225037},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.1915966421365738,0.6033254265785217,0.2050420194864273,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6116389632225037},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5963254265785217,0.2100420194864273,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6199524998664856},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6199524998664856},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6270784139633179},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.1915966421365738,0.6199524998664856,0.20336134731769562,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6199524998664856},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6199524998664856},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6270784139633179},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6129524998664856,0.20836134731769562,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6199524998664856},{"x":0.653781533241272,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نورون","boundary":[0.6268907785415649,0.6199524998664856,0.6521008610725403,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6306413412094116},{"x":0.610084056854248,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.610084056854248,0.6187648177146912,0.6201680898666382,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6187648177146912},{"x":0.610084056854248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.6187648177146912,0.6084033846855164,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6342042684555054},{"x":0.653781533241272,"y":0.6353919506072998},{"x":0.653781533241272,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیناپس","boundary":[0.6134454011917114,0.6342042684555054,0.653781533241272,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.646080732345581},{"x":0.5966386795043945,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5983193516731262,0.6342042684555054,0.6067227125167847,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5949580073356628,"y":0.646080732345581},{"x":0.5932773351669312,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.6342042684555054,0.5949580073356628,0.646080732345581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5932773351669312,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5899580073356628,0.6117648177146912,0.6571008610725403,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6353919506072998},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6353919506072998},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6437054872512817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.1899159699678421,0.6353919506072998,0.20336134731769562,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6353919506072998},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6353919506072998},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6437054872512817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6283919506072998,0.20836134731769562,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6508313417434692},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6508313417434692},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6579572558403015},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۹","boundary":[0.1915966421365738,0.6508313417434692,0.20336134731769562,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6508313417434692},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6508313417434692},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6579572558403015},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6438313417434692,0.20836134731769562,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6496437191963196},{"x":0.653781533241272,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6252101063728333,0.6508313417434692,0.653781533241272,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5899159908294678,0.6508313417434692,0.6235294342041016,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.6520190238952637,0.5899159908294678,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5327731370925903,0.6520190238952637,0.5630252361297607,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آناتومی","boundary":[0.6487395167350769,0.6662707924842834,0.6890756487846375,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.6268907785415649,0.6662707924842834,0.6436975002288818,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.6674584150314331,0.6252101063728333,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6605042219161987,0.6828978657722473,0.6890756487846375,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6403361558914185,0.6828978657722473,0.6521008610725403,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.6117647290229797,0.6828978657722473,0.6369748115539551,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.684085488319397},{"x":0.605042040348053,"y":0.684085488319397},{"x":0.605042040348053,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.684085488319397,0.605042040348053,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.534453809261322,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5277731370925903,0.6450190238952637,0.6940756487846375,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6662707924842834},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6662707924842834},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6745843291282654},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"1","boundary":[0.19327731430530548,0.6662707924842834,0.19495798647403717,0.6745843291282654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"..","boundary":[0.20168067514896393,0.6662707924842834,0.21344538033008575,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654},{"x":0.19327731430530548,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.6592707924842834,0.21844538033008576,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.19327731430530548,0.684085488319397,0.21512605249881744,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.677085488319397,0.22012605249881745,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7007125616073608},{"x":0.653781533241272,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دگرسویی","boundary":[0.6033613681793213,0.7042755484580994,0.653781533241272,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7007125616073608},{"x":0.653781533241272,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5983613681793213,0.6972755484580994,0.658781533241272,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۳","boundary":[0.1915966421365738,0.7007125616073608,0.21176470816135406,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6937125616073608,0.21676470816135407,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.1899159699678421,0.7173396944999695,0.21344538033008575,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7103396944999695,0.21844538033008576,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7173396944999695},{"x":0.653781533241272,"y":0.7173396944999695},{"x":0.653781533241272,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخصص","boundary":[0.6168067455291748,0.7173396944999695,0.653781533241272,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7173396944999695},{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.610084056854248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.5848739743232727,0.7173396944999695,0.610084056854248,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمکرهای","boundary":[0.5327731370925903,0.7173396944999695,0.5798319578170776,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7173396944999695},{"x":0.529411792755127,"y":0.7173396944999695},{"x":0.529411792755127,"y":0.7280284762382507},{"x":0.529411792755127,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.7173396944999695,0.529411792755127,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهشهای","boundary":[0.6252101063728333,0.7327790856361389,0.6890756487846375,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7470308542251587},{"x":0.605042040348053,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مخ","boundary":[0.605042040348053,0.7327790856361389,0.6184874176979065,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5865546464920044,0.7327790856361389,0.6000000238418579,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7327790856361389},{"x":0.583193302154541,"y":0.7327790856361389},{"x":0.583193302154541,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاره","boundary":[0.5647059082984924,0.7327790856361389,0.583193302154541,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7327790856361389},{"x":0.561344563961029,"y":0.7327790856361389},{"x":0.561344563961029,"y":0.7470308542251587},{"x":0.556302547454834,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.7327790856361389,0.561344563961029,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برتری","boundary":[0.5193277597427368,0.7327790856361389,0.5512605309486389,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.4924369752407074,0.7327790856361389,0.5126050710678101,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7327790856361389},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7327790856361389},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7470308542251587},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.45378151535987854,0.7327790856361389,0.48571428656578064,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6705882549285889,0.7494061589241028,0.6907563209533691,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.7494061589241028,0.6621848940849304,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7494061589241028},{"x":0.63193279504776,"y":0.7494061589241028},{"x":0.63193279504776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6000000238418579,0.7494061589241028,0.63193279504776,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7505938410758972,0.5915966629981995,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.7103396944999695,0.6957563209533691,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.19327731430530548,0.7327790856361389,0.21344538033008575,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7257790856361389,0.21844538033008576,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.19327731430530548,0.7505938410758972,0.21512605249881744,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7435938410758972,0.22012605249881745,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7660332322120667},{"x":0.653781533241272,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.6201680898666382,0.7660332322120667,0.6521008610725403,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.764845609664917},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6033613681793213,0.764845609664917,0.6134454011917114,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.764845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.764845609664917,0.6033613681793213,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.764845609664917},{"x":0.653781533241272,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5950000238418579,0.757845609664917,0.6571008610725403,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.19327731430530548,0.7660332322120667,0.21344538033008575,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7590332322120666,0.21844538033008576,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۸","boundary":[0.19327731430530548,0.7814726829528809,0.21344538033008575,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7744726829528809,0.21844538033008576,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.6184874176979065,0.7814726829528809,0.6521008610725403,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.5747899413108826,0.7814726829528809,0.6117647290229797,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.7814726829528809,0.5731092691421509,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7980997562408447},{"x":0.653781533241272,"y":0.7980997562408447},{"x":0.653781533241272,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6201680898666382,0.7980997562408447,0.653781533241272,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.5882353186607361,0.7980997562408447,0.6168067455291748,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5546218752861023,0.7980997562408447,0.5848739743232727,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.7980997562408447,0.5512605309486389,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8123515248298645},{"x":0.653781533241272,"y":0.8123515248298645},{"x":0.653781533241272,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروانسفالوگرام","boundary":[0.5714285969734192,0.8123515248298645,0.653781533241272,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8254156708717346},{"x":0.561344563961029,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.561344563961029,0.8123515248298645,0.5647059082984924,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"EEG","boundary":[0.5327731370925903,0.8123515248298645,0.5596638917922974,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5277311205863953,0.8123515248298645,0.5310924649238586,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.8123515248298645,0.5226891040802002,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.4773109257221222,0.8123515248298645,0.5142857432365417,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8123515248298645},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8123515248298645},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8254156708717346},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45546218752861023,0.8123515248298645,0.46890756487846375,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.4151260554790497,0.8123515248298645,0.4470588266849518,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8254156708717346},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40168067812919617,0.8123515248298645,0.4100840389728546,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8254156708717346},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویداد","boundary":[0.3663865625858307,0.8123515248298645,0.3966386616230011,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.8123515248298645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8123515248298645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8254156708717346},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35798320174217224,0.8123515248298645,0.35966387391090393,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.8123515248298645},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8123515248298645},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8254156708717346},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ERPs","boundary":[0.32268908619880676,0.8123515248298645,0.35630252957344055,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8254156708717346},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3176470696926117,0.8123515248298645,0.3210084140300751,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8254156708717346},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.8123515248298645,0.3142857253551483,0.8254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7814726829528809},{"x":0.653781533241272,"y":0.7814726829528809},{"x":0.653781533241272,"y":0.8254156708717346},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.30592438101768493,0.7744726829528809,0.658781533241272,0.8324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21008403599262238,"y":0.805225670337677},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.1915966421365738,0.7980997562408447,0.21008403599262238,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21008403599262238,"y":0.805225670337677},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7910997562408447,0.21508403599262238,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8218527436256409},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.1899159699678421,0.8135392069816589,0.21176470816135406,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8218527436256409},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.8065392069816589,0.21676470816135407,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/oYLQbDJbyYDsMJIy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/sndDkcbeSomzwWNc.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/vALRLgaenCmYrkoS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00014261090755462647,0.9986329355079587,0.9990071513086487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.12945368885993958},{"x":0.289075642824173,"y":0.12945368885993958},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1401425153017044},{"x":0.2504201829433441,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.2504201829433441,0.12945368885993958,0.2873949706554413,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.12826603651046753},{"x":0.24537815153598785,"y":0.12945368885993958},{"x":0.24369747936725616,"y":0.13895486295223236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.21344538033008575,0.12826603651046753,0.24369747936725616,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.12826603651046753},{"x":0.19831933081150055,"y":0.12826603651046753},{"x":0.19663865864276886,"y":0.1377672255039215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.1899159699678421,0.12826603651046753,0.19663865864276886,0.1377672255039215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.12707838416099548},{"x":0.289075642824173,"y":0.12945368885993958},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1401425153017044},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1849159699678421,0.12007838416099548,0.2923949706554413,0.1471425153017044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19327731430530548,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.19327731430530548,0.1698337346315384,0.21512605249881744,0.17814727127552032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17814727127552032},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.16864608228206635,0.21848739683628082,0.17814727127552032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19327731430530548,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.16283373463153838,0.22348739683628083,0.18514727127552033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21848739683628082,"y":0.19714964926242828},{"x":0.1899159699678421,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۴","boundary":[0.1899159699678421,0.1876484602689743,0.21848739683628082,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21848739683628082,"y":0.19714964926242828},{"x":0.1899159699678421,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.1806484602689743,0.22348739683628083,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6521008610725403,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.1698337346315384,0.6890756487846375,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.17102137207984924,0.6470588445663452,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.17102137207984924,0.6168067455291748,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20071259140968323},{"x":0.729411780834198,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.729411780834198,0.18646080791950226,0.7495798468589783,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20071259140968323},{"x":0.702521026134491,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.18646080791950226,0.7210084199905396,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6907563209533691,"y":0.20190024375915527},{"x":0.658823549747467,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.658823549747467,0.18646080791950226,0.6907563209533691,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6218487620353699,0.18646080791950226,0.6521008610725403,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6134454011917114,0.18646080791950226,0.6168067455291748,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6067227125167847,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوندگرایی","boundary":[0.5462185144424438,0.1876484602689743,0.6067227125167847,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.1876484602689743,0.5428571701049805,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.529453809261322,0.16402137207984924,0.7545798468589783,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.20546318590641022,0.6890756487846375,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.20665083825588226,0.6470588445663452,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6134454011917114,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.20665083825588226,0.6168067455291748,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6302521228790283,0.22090260684490204,0.6890756487846375,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5882353186607361,0.22327791154384613,0.6252101063728333,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.235154390335083},{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.22327791154384613,0.5848739743232727,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5748319578170776,0.2008384757041931,0.6940756487846375,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.19327731430530548,0.20665083825588226,0.21512605249881744,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.19965083825588226,0.22012605249881745,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.1899159699678421,0.22327791154384613,0.21512605249881744,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2218487411737442,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.21848739683628082,0.22327791154384613,0.2218487411737442,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2218487411737442,"y":0.23159144818782806},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.21627791154384612,0.2268487411737442,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.255344420671463},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.1915966421365738,0.24584323167800903,0.21176470816135406,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.255344420671463},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.23884323167800903,0.21676470816135407,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097},{"x":0.1915966421365738,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1915966421365738,0.26603326201438904,0.21680672466754913,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097},{"x":0.1915966421365738,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.25903326201438903,0.22180672466754914,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.1899159699678421,0.28384798765182495,0.21512605249881744,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.27684798765182494,0.22012605249881745,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"حسی","boundary":[0.6184874176979065,0.3052256405353546,0.6487395167350769,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.2982256405353546,0.6537395167350769,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.19327731430530548,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.19327731430530548,0.30166271328926086,0.21512605249881744,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.19327731430530548,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.29466271328926086,0.22012605249881745,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.1915966421365738,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.1899159699678421,0.31828978657722473,0.21344538033008575,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.1915966421365738,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3112897865772247,0.21844538033008576,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21176470816135406,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.1915966421365738,0.33372920751571655,0.21176470816135406,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21176470816135406,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.32672920751571655,0.21676470816135407,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.19327731430530548,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.19327731430530548,0.34916865825653076,0.21344538033008575,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.34916865825653076,0.21848739683628082,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35866984724998474},{"x":0.19327731430530548,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.34216865825653076,0.22348739683628083,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.37410926818847656},{"x":0.1899159699678421,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.1899159699678421,0.3669833838939667,0.21176470816135406,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.37410926818847656},{"x":0.1899159699678421,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.35998338389396667,0.21676470816135407,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.1899159699678421,0.3824228048324585,0.21512605249881744,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3754228048324585,0.22012605249881745,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.1899159699678421,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.1899159699678421,0.39904987812042236,0.21512605249881744,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.1899159699678421,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.39204987812042236,0.22012605249881745,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42636579275131226},{"x":0.1915966421365738,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.1915966421365738,0.41567695140838623,0.21680672466754913,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42636579275131226},{"x":0.1915966421365738,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.4086769514083862,0.22180672466754914,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817},{"x":0.1915966421365738,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.1915966421365738,0.4346793293952942,0.21512605249881744,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.21848739683628082,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21848739683628082,"y":0.44418051838874817},{"x":0.1915966421365738,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.4276793293952942,0.22348739683628083,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.19327731430530548,0.4524940550327301,0.21512605249881744,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.4524940550327301,0.21848739683628082,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4619952440261841},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.44430640268325805,0.22348739683628083,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21008403599262238,"y":0.47624704241752625},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.1899159699678421,0.46912112832069397,0.21008403599262238,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21008403599262238,"y":0.47624704241752625},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46212112832069396,0.21508403599262238,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19327731430530548,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.19327731430530548,0.4845605790615082,0.21512605249881744,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19327731430530548,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.4775605790615082,0.22012605249881745,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5095011591911316},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.19327731430530548,0.5023753046989441,0.21344538033008575,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5095011591911316},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.4953753046989441,0.21844538033008576,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۱","boundary":[0.19327731430530548,0.5178147554397583,0.21344538033008575,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.5108147554397583,0.21844538033008576,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.244655579328537},{"x":0.8084033727645874,"y":0.244655579328537},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.244655579328537,0.8084033727645874,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.244655579328537},{"x":0.7697479128837585,"y":0.244655579328537},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7613445520401001,0.244655579328537,0.7697479128837585,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.244655579328537},{"x":0.7529411911964417,"y":0.244655579328537},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.244655579328537,0.7529411911964417,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.244655579328537},{"x":0.7411764860153198,"y":0.244655579328537},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.7008403539657593,0.244655579328537,0.7411764860153198,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.24584323167800903,0.6957983374595642,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6823529601097107,"y":0.244655579328537},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازشناسی","boundary":[0.6168067455291748,0.24584323167800903,0.6823529601097107,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.24584323167800903},{"x":0.610084056854248,"y":0.24584323167800903},{"x":0.610084056854248,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5815126299858093,0.24584323167800903,0.610084056854248,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5747899413108826,0.24584323167800903,0.5798319578170776,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.264845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.264845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.7142857313156128,0.264845609664917,0.7478991746902466,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.264845609664917},{"x":0.707563042640686,"y":0.264845609664917},{"x":0.707563042640686,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.6689075827598572,0.264845609664917,0.707563042640686,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.26603326201438904,0.6655462384223938,0.27909737825393677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8084033727645874,"y":0.244655579328537},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5697899413108826,0.23884323167800903,0.8134033727645874,0.28490972590446473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.6420168280601501,0.28384798765182495,0.6890756487846375,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5915966629981995,0.28384798765182495,0.6352941393852234,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.5462185144424438,0.28384798765182495,0.5865546464920044,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.28384798765182495,0.5428571701049805,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30878859758377075},{"x":0.653781533241272,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.653781533241272,0.3004750609397888,0.6873949766159058,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.5731092691421509,0.3004750609397888,0.6117647290229797,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.3004750609397888,0.5697479248046875,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5361764979362488,0.27684798765182494,0.6940756487846375,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.31828978657722473},{"x":0.653781533241272,"y":0.31828978657722473},{"x":0.653781533241272,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6285714507102966,0.31828978657722473,0.653781533241272,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.31828978657722473,0.6218487620353699,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5899159908294678,0.31828978657722473,0.6134454011917114,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندوزش","boundary":[0.5478991866111755,0.31828978657722473,0.5848739743232727,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.31828978657722473,0.5428571701049805,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473},{"x":0.653781533241272,"y":0.31828978657722473},{"x":0.653781533241272,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5378571701049805,0.3112897865772247,0.658781533241272,0.3371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3349168598651886},{"x":0.653781533241272,"y":0.3349168598651886},{"x":0.653781533241272,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زدودن","boundary":[0.6235294342041016,0.3349168598651886,0.653781533241272,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.33372920751571655,0.6168067455291748,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تداخل","boundary":[0.5798319578170776,0.33372920751571655,0.6067227125167847,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.33372920751571655,0.5747899413108826,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استدلال","boundary":[0.6453781723976135,0.34916865825653076,0.6890756487846375,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6084033846855164,0.34916865825653076,0.6386554837226868,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5680672526359558,0.34916865825653076,0.6016806960105896,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.34916865825653076},{"x":0.561344563961029,"y":0.34916865825653076},{"x":0.561344563961029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.5193277597427368,0.34916865825653076,0.561344563961029,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.34916865825653076,0.5159664154052734,0.3622327744960785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5109664154052734,0.3255415551662445,0.6940756487846375,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.36579573154449463},{"x":0.653781533241272,"y":0.36579573154449463},{"x":0.653781533241272,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.6134454011917114,0.36579573154449463,0.653781533241272,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.5932773351669312,0.36579573154449463,0.6033613681793213,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.561344563961029,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزارم","boundary":[0.561344563961029,0.36579573154449463,0.5865546464920044,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.37885984778404236},{"x":0.534453809261322,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثانیه","boundary":[0.534453809261322,0.36579573154449463,0.5546218752861023,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.36579573154449463},{"x":0.529411792755127,"y":0.36579573154449463},{"x":0.529411792755127,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.4957983195781708,0.36579573154449463,0.529411792755127,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.3800475001335144,0.6890756487846375,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6436975002288818,0.3800475001335144,0.6504201889038086,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3800475001335144},{"x":0.63193279504776,"y":0.3800475001335144},{"x":0.63193279504776,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6084033846855164,0.3800475001335144,0.63193279504776,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5680672526359558,0.3800475001335144,0.6016806960105896,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645},{"x":0.561344563961029,"y":0.3800475001335144},{"x":0.561344563961029,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسی","boundary":[0.5327731370925903,0.38123515248298645,0.561344563961029,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.4924369752407074,0.38123515248298645,0.5260504484176636,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3954869210720062},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.38123515248298645,0.48739495873451233,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47903361439704895,0.3587957315444946,0.6940756487846375,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.39904987812042236,0.6890756487846375,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6252101063728333,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.4002375304698944,0.6470588445663452,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4002375304698944,0.6168067455291748,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازشناسی","boundary":[0.6924369931221008,0.41567695140838623,0.7478991746902466,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6857143044471741,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6605042219161987,0.41567695140838623,0.6857143044471741,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6554622054100037,0.41567695140838623,0.6605042219161987,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6252101063728333,0.41567695140838623,0.6487395167350769,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6184874176979065,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.5815126299858093,0.41567695140838623,0.6184874176979065,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.41567695140838623},{"x":0.578151285648346,"y":0.41567695140838623},{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.41567695140838623,0.578151285648346,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4299287497997284},{"x":0.578151285648346,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.39204987812042236,0.7528991746902466,0.4369287497997284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6521008610725403,0.4346793293952942,0.6890756487846375,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الگو","boundary":[0.6285714507102966,0.4346793293952942,0.6470588445663452,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.4346793293952942,0.6268907785415649,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خصیصه","boundary":[0.6453781723976135,0.45130640268325806,0.6890756487846375,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یاب","boundary":[0.6201680898666382,0.45130640268325806,0.6386554837226868,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4643705487251282},{"x":0.578151285648346,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.578151285648346,0.45130640268325806,0.6134454011917114,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.4524940550327301,0.5747899413108826,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5664285969734192,0.4276793293952942,0.6940756487846375,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.46912112832069397},{"x":0.653781533241272,"y":0.46912112832069397},{"x":0.653781533241272,"y":0.48099762201309204},{"x":0.63193279504776,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.63193279504776,0.46912112832069397,0.653781533241272,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47980996966362},{"x":0.610084056854248,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاخ","boundary":[0.610084056854248,0.46912112832069397,0.6268907785415649,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیاطین","boundary":[0.5596638917922974,0.46912112832069397,0.6033613681793213,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراتر","boundary":[0.6655462384223938,0.4845605790615082,0.6890756487846375,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4845605790615082},{"x":0.658823549747467,"y":0.4845605790615082},{"x":0.658823549747467,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.4845605790615082,0.658823549747467,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصیصه","boundary":[0.6016806960105896,0.4845605790615082,0.6453781723976135,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5865546464920044,0.4845605790615082,0.5966386795043945,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4976246953010559},{"x":0.583193302154541,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.583193302154541,0.4845605790615082,0.5865546464920044,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4845605790615082},{"x":0.578151285648346,"y":0.4845605790615082},{"x":0.578151285648346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازشناسی","boundary":[0.5260504484176636,0.4845605790615082,0.578151285648346,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.4957983195781708,0.4845605790615082,0.5193277597427368,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4845605790615082},{"x":0.489075630903244,"y":0.4845605790615082},{"x":0.489075630903244,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4571428596973419,0.4845605790615082,0.489075630903244,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4420168101787567,0.4845605790615082,0.45042017102241516,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4845605790615082},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4845605790615082},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4976246953010559},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.40336135029792786,0.4845605790615082,0.43529412150382996,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.4845605790615082,0.4000000059604645,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3933193337917328,0.46212112832069396,0.6940756487846375,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5035629272460938},{"x":0.653781533241272,"y":0.5035629272460938},{"x":0.653781533241272,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6285714507102966,0.5035629272460938,0.653781533241272,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.5035629272460938,0.6268907785415649,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوندگرایی","boundary":[0.6369748115539551,0.5166270732879639,0.6890756487846375,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6302521228790283,"y":0.529691219329834},{"x":0.6235294342041016,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6252101063728333,0.5166270732879639,0.6302521228790283,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6084033846855164,0.5344418287277222,0.6521008610725403,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5475059151649475},{"x":0.578151285648346,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.578151285648346,0.5356294512748718,0.6033613681793213,0.5475059151649475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.578151285648346,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5731512856483459,0.49656292724609374,0.6940756487846375,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"داد","boundary":[0.5596638917922974,0.5344418287277222,0.5731092691421509,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5427553653717041},{"x":0.556302547454834,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.556302547454834,0.5356294512748718,0.5579832196235657,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.653781533241272,"y":0.5498812198638916},{"x":0.653781533241272,"y":0.5629453659057617},{"x":0.610084056854248,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.610084056854248,0.5498812198638916,0.653781533241272,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.5714285969734192,0.5498812198638916,0.6033613681793213,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6084033846855164,0.5653206706047058,0.6521008610725403,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.5815126299858093,0.5665082931518555,0.6033613681793213,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.551302547454834,0.5274418287277222,0.6604622054100037,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5736342072486877},{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"داد","boundary":[0.561344563961029,0.5665082931518555,0.5747899413108826,0.5736342072486877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5665082931518555,0.5596638917922974,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.5819477438926697,0.6890756487846375,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.5819477438926697,0.6470588445663452,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5831353664398193,0.6168067455291748,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازشناسی","boundary":[0.6924369931221008,0.5985748171806335,0.7478991746902466,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6140142679214478},{"x":0.658823549747467,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شیء","boundary":[0.658823549747467,0.5985748171806335,0.6857143044471741,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.599762499332428},{"x":0.6504201889038086,"y":0.599762499332428},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.599762499332428,0.6504201889038086,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.599762499332428},{"x":0.6403361558914185,"y":0.599762499332428},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.6067227125167847,0.599762499332428,0.6403361558914185,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.599762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.599762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پریشی","boundary":[0.5630252361297607,0.599762499332428,0.5983193516731262,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.599762499332428},{"x":0.5579832196235657,"y":0.599762499332428},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.599762499332428,0.5579832196235657,0.6140142679214478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5479412031173706,0.5595082931518555,0.7528991746902466,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازشناسی","boundary":[0.6369748115539551,0.6175771951675415,0.6890756487846375,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6175771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.6175771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.6175771951675415,0.63193279504776,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5848739743232727,0.6175771951675415,0.6168067455291748,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6163895726203918},{"x":0.578151285648346,"y":0.6175771951675415},{"x":0.578151285648346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.5512605309486389,0.6163895726203918,0.578151285648346,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6294536590576172},{"x":0.534453809261322,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.534453809261322,0.6163895726203918,0.5445378422737122,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6294536590576172},{"x":0.529411792755127,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.529411792755127,0.6163895726203918,0.5327731370925903,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"RBC","boundary":[0.4907563030719757,0.6163895726203918,0.5260504484176636,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6163895726203918},{"x":0.489075630903244,"y":0.6163895726203918},{"x":0.489075630903244,"y":0.6294536590576172},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48403361439704895,0.6163895726203918,0.489075630903244,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4789915978908539,0.6163895726203918,0.48403361439704895,0.6294536590576172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.6093895726203918,0.6940756487846375,0.6388289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6330166459083557},{"x":0.653781533241272,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شواهدی","boundary":[0.6117647290229797,0.6330166459083557,0.6521008610725403,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6067227125167847,"y":0.646080732345581},{"x":0.5865546464920044,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5865546464920044,0.6330166459083557,0.6067227125167847,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5798319578170776,"y":0.646080732345581},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"RBC","boundary":[0.5529412031173706,0.6330166459083557,0.5798319578170776,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.6330166459083557,0.5495798587799072,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.6571428775787354,0.6496437191963196,0.6890756487846375,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پریشی","boundary":[0.6184874176979065,0.6508313417434692,0.6504201889038086,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6638954877853394},{"x":0.610084056854248,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.6508313417434692,0.6134454011917114,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6571428775787354,0.6662707924842834,0.6890756487846375,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمنی","boundary":[0.6168067455291748,0.6662707924842834,0.6504201889038086,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6662707924842834},{"x":0.610084056854248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5882353186607361,0.6662707924842834,0.610084056854248,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5630252361297607,0.6662707924842834,0.5815126299858093,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6662707924842834},{"x":0.556302547454834,"y":0.6662707924842834},{"x":0.556302547454834,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5193277597427368,0.6662707924842834,0.556302547454834,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6805225610733032},{"x":0.507563054561615,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.6662707924842834,0.5126050710678101,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.507563054561615,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.502563054561615,0.6260166459083557,0.6940756487846375,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.684085488319397},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.684085488319397,0.6890756487846375,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6453781723976135,"y":0.684085488319397},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.6852731704711914,0.6470588445663452,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.6852731704711914,0.6168067455291748,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.7142857313156128,0.7007125616073608,0.7478991746902466,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شنیداری","boundary":[0.6554622054100037,0.7007125616073608,0.707563042640686,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.7007125616073608,0.6504201889038086,0.7149643898010254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6084454011917114,0.6782731704711914,0.7545798468589783,0.7219643898010254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7280284762382507},{"x":0.653781533241272,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.653781533241272,0.7197149395942688,0.6890756487846375,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شنیداری","boundary":[0.5680672526359558,0.7197149395942688,0.6117647290229797,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.7209026217460632,0.5630252361297607,0.7327790856361389]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.716152012348175},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5546638917922974,0.7127149395942688,0.6940756487846375,0.7374037809371948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6521008610725403,"y":0.735154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6268907785415649,0.7363420724868774,0.6521008610725403,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.7363420724868774,0.6218487620353699,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5899159908294678,0.7363420724868774,0.6117647290229797,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.583193302154541,"y":0.7363420724868774},{"x":0.583193302154541,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندوزش","boundary":[0.5462185144424438,0.7363420724868774,0.583193302154541,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.7375296950340271,0.5428571701049805,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6521008610725403,"y":0.735154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5361764979362488,0.7293420724868774,0.6571008610725403,0.7552185363769531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.7529691457748413},{"x":0.653781533241272,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6168067455291748,0.7517814636230469,0.653781533241272,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.7517814636230469,0.6117647290229797,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زدودن","boundary":[0.5714285969734192,0.7517814636230469,0.6016806960105896,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5260504484176636,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5260504484176636,0.7517814636230469,0.5647059082984924,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5193277597427368,"y":0.764845609664917},{"x":0.4789915978908539,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شنیداری","boundary":[0.4789915978908539,0.7517814636230469,0.5193277597427368,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4756302535533905,"y":0.764845609664917},{"x":0.4722689092159271,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.7517814636230469,0.4756302535533905,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازشناسی","boundary":[0.6369748115539551,0.7684085369110107,0.6890756487846375,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6067227125167847,0.7684085369110107,0.6302521228790283,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شنیداری","boundary":[0.5529412031173706,0.7684085369110107,0.6000000238418579,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.7684085369110107,0.5495798587799072,0.7814726829528809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4672689092159271,0.7435938410758972,0.6940756487846375,0.7896603055000305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.783847987651825},{"x":0.6521008610725403,"y":0.783847987651825},{"x":0.653781533241272,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الگوها","boundary":[0.6252101063728333,0.783847987651825,0.653781533241272,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6235294342041016,"y":0.783847987651825},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.783847987651825,0.6252101063728333,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خصیصه","boundary":[0.6134454011917114,0.8004750609397888,0.6521008610725403,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5882353186607361,0.8004750609397888,0.6084033846855164,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8123515248298645},{"x":0.583193302154541,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.8004750609397888,0.5848739743232727,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8171021342277527},{"x":0.653781533241272,"y":0.8171021342277527},{"x":0.653781533241272,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6168067455291748,0.8171021342277527,0.653781533241272,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.815914511680603},{"x":0.610084056854248,"y":0.8171021342277527},{"x":0.610084056854248,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5815126299858093,0.815914511680603,0.610084056854248,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.815914511680603},{"x":0.5764706134796143,"y":0.815914511680603},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.5596638917922974,0.815914511680603,0.5764706134796143,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.815914511680603},{"x":0.5579832196235657,"y":0.815914511680603},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.815914511680603,0.5579832196235657,0.8277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.783847987651825},{"x":0.653781533241272,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.551302547454834,0.776847987651825,0.6604622054100037,0.8359785981178284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5415676832199097},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.1915966421365738,0.5344418287277222,0.21176470816135406,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5415676832199097},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5274418287277222,0.21676470816135407,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.551068902015686},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5581947565078735},{"x":0.1915966421365738,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.1915966421365738,0.551068902015686,0.21176470816135406,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.551068902015686},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5581947565078735},{"x":0.1915966421365738,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.544068902015686,0.21676470816135407,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5736342072486877},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1915966421365738,0.5665082931518555,0.21176470816135406,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5736342072486877},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5595082931518555,0.21676470816135407,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.19327731430530548,0.5819477438926697,0.21512605249881744,0.5902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.5819477438926697,0.21848739683628082,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21848739683628082,"y":0.58076012134552},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.5749477438926697,0.22348739683628083,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.599762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.19327731430530548,0.599762499332428,0.21680672466754913,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.599762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.592762499332428,0.22180672466754914,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.19327731430530548,0.6187648177146912,0.21512605249881744,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.6175771951675415,0.21848739683628082,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6270784139633179},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.6117648177146912,0.22348739683628083,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6425178050994873},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.1915966421365738,0.6353919506072998,0.21176470816135406,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6425178050994873},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6283919506072998,0.21676470816135407,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.1899159699678421,0.6508313417434692,0.21344538033008575,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6438313417434692,0.21844538033008576,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415},{"x":0.19327731430530548,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.19327731430530548,0.6674584150314331,0.21344538033008575,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415},{"x":0.19327731430530548,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.6604584150314331,0.21844538033008576,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.684085488319397},{"x":0.21344538033008575,"y":0.684085488319397},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.19327731430530548,0.684085488319397,0.21344538033008575,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.684085488319397,0.21848739683628082,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6935867071151733},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.677085488319397,0.22348739683628083,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1899159699678421,0.7019002437591553,0.21680672466754913,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6949002437591553,0.22180672466754914,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.724465548992157},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"حسی","boundary":[0.6218487620353699,0.724465548992157,0.6470588445663452,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.724465548992157},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.717465548992157,0.6520588445663452,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۹","boundary":[0.19327731430530548,0.7197149395942688,0.21344538033008575,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7127149395942688,0.21844538033008576,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.1915966421365738,0.7363420724868774,0.21008403599262238,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7293420724868774,0.21508403599262238,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7612826824188232},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1915966421365738,0.7529691457748413,0.21176470816135406,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7612826824188232},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7459691457748413,0.21676470816135407,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۶","boundary":[0.19327731430530548,0.7684085369110107,0.21512605249881744,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7614085369110107,0.22012605249881745,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7933491468429565},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۶","boundary":[0.1899159699678421,0.7850356101989746,0.21176470816135406,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7933491468429565},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7780356101989746,0.21676470816135407,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8087885975837708},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.1915966421365738,0.8004750609397888,0.21176470816135406,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8087885975837708},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7934750609397888,0.21676470816135407,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21176470816135406,"y":0.815914511680603},{"x":0.21176470816135406,"y":0.824228048324585},{"x":0.1915966421365738,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.1915966421365738,0.8171021342277527,0.21176470816135406,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21176470816135406,"y":0.815914511680603},{"x":0.21176470816135406,"y":0.824228048324585},{"x":0.1915966421365738,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.8101021342277527,0.21676470816135407,0.831228048324585],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/UIcNEaPlafPXiGWU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/hgSfMrFxRPaccmFB.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/glZQejvRVtmyGbNM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00014684243029483422,0.9986329355079587,0.9990522875984038]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.14370545744895935},{"x":0.800000011920929,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.800000011920929,0.13064132630825043,0.8084033727645874,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.14370545744895935},{"x":0.7647058963775635,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7647058963775635,0.13064132630825043,0.7848739624023438,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.14370545744895935},{"x":0.7260504364967346,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7260504364967346,0.13064132630825043,0.7613445520401001,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7210084199905396,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7210084199905396,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6789916157722473,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6789916157722473,0.13064132630825043,0.7210084199905396,0.14370545744895935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6789916157722473,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6739916157722473,0.12364132630825042,0.8134033727645874,0.15070545744895936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17933492362499237},{"x":0.19327731430530548,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۸","boundary":[0.19327731430530548,0.1698337346315384,0.21512605249881744,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17933492362499237},{"x":0.19327731430530548,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.16283373463153838,0.22012605249881745,0.18633492362499238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6521008610725403,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.1698337346315384,0.6890756487846375,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.17102137207984924,0.6470588445663452,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.17102137207984924,0.6168067455291748,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6302521228790283,0.1852731555700302,0.6890756487846375,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5882353186607361,0.18646080791950226,0.6252101063728333,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.1876484602689743,0.5865546464920044,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19714964926242828},{"x":0.583193302154541,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5765126299858093,0.16402137207984924,0.6957563209533691,0.2041496492624283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19596199691295624},{"x":0.19327731430530548,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۹","boundary":[0.19327731430530548,0.1876484602689743,0.21344538033008575,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19596199691295624},{"x":0.19327731430530548,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.1806484602689743,0.21844538033008576,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.1915966421365738,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۱","boundary":[0.1915966421365738,0.2102137804031372,0.21344538033008575,0.22090260684490204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2201680690050125,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21848739683628082,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.2102137804031372,0.2201680690050125,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2201680690050125,"y":0.22090260684490204},{"x":0.1915966421365738,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.2032137804031372,0.22516806900501252,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.1899159699678421,0.23040379583835602,0.21512605249881744,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.223403795838356,0.22012605249881745,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24703088402748108},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.1899159699678421,0.24703088402748108,0.21512605249881744,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24703088402748108},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.24003088402748107,0.22012605249881745,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.1899159699678421,0.26365795731544495,0.21176470816135406,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.25665795731544494,0.21676470816135407,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2874109148979187},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۵","boundary":[0.1915966421365738,0.27909737825393677,0.21176470816135406,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2874109148979187},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.27209737825393676,0.21676470816135407,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.29572445154190063},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.19327731430530548,0.29572445154190063,0.21680672466754913,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.29572445154190063},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.28872445154190063,0.22180672466754914,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.19327731430530548,0.31353920698165894,0.21344538033008575,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.30653920698165893,0.21844538033008576,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۸","boundary":[0.19327731430530548,0.33135393261909485,0.21512605249881744,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2218487411737442,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.21848739683628082,0.33135393261909485,0.2218487411737442,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2218487411737442,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.32435393261909484,0.2268487411737442,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3551068902015686},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۰","boundary":[0.19327731430530548,0.3479810059070587,0.21176470816135406,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3551068902015686},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.3409810059070587,0.21676470816135407,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3646080791950226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.19327731430530548,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۰","boundary":[0.19327731430530548,0.3646080791950226,0.21344538033008575,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3646080791950226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.19327731430530548,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.3576080791950226,0.21844538033008576,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3895486891269684},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.1899159699678421,0.38123515248298645,0.21344538033008575,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3895486891269684},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.37423515248298644,0.21844538033008576,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.39667457342147827,0.5579832196235657,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5478991866111755,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5159664154052734,0.3954869210720062,0.5462185144424438,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.39429929852485657},{"x":0.507563054561615,"y":0.39429929852485657},{"x":0.507563054561615,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.48571428656578064,0.39429929852485657,0.507563054561615,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.39429929852485657},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39429929852485657},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4073634147644043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.39429929852485657,0.48235294222831726,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.47735294222831726,0.3861116461753845,0.5629832196235657,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.19327731430530548,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.19327731430530548,0.39667457342147827,0.21512605249881744,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.19327731430530548,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.38967457342147827,0.22012605249881745,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۸","boundary":[0.1899159699678421,0.4144892990589142,0.21680672466754913,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4074892990589142,0.22180672466754914,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.19327731430530548,0.43111640214920044,0.21680672466754913,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.42411640214920043,0.22180672466754914,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.450118750333786},{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.19327731430530548,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.19327731430530548,0.450118750333786,0.21344538033008575,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.450118750333786},{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.19327731430530548,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.443118750333786,0.21844538033008576,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21008403599262238,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21008403599262238,"y":0.47387173771858215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۰","boundary":[0.1899159699678421,0.46674585342407227,0.21008403599262238,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21008403599262238,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21008403599262238,"y":0.47387173771858215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.45974585342407226,0.21508403599262238,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21176470816135406,"y":0.490498811006546},{"x":0.1899159699678421,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۱","boundary":[0.1899159699678421,0.4821852743625641,0.21176470816135406,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21176470816135406,"y":0.490498811006546},{"x":0.1899159699678421,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4751852743625641,0.21676470816135407,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8084033727645874,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7764706015586853,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.2102137804031372,0.8084033727645874,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7613445520401001,0.2102137804031372,0.7697479128837585,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.2102137804031372,0.7546218633651733,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.707563042640686,0.21140141785144806,0.7428571581840515,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.21140141785144806,0.7042016983032227,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24346792697906494},{"x":0.658823549747467,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معانی","boundary":[0.658823549747467,0.22921615839004517,0.6890756487846375,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24346792697906494},{"x":0.610084056854248,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.610084056854248,0.22921615839004517,0.6521008610725403,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24346792697906494},{"x":0.578151285648346,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.578151285648346,0.22921615839004517,0.6033613681793213,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.22921615839004517,0.5731092691421509,0.24346792697906494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23990498483181},{"x":0.5714285969734192,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5664285969734192,0.2055890702009201,0.8134033727645874,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.244655579328537},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بنیانهای","boundary":[0.6369748115539551,0.24584323167800903,0.6890756487846375,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24703088402748108},{"x":0.63193279504776,"y":0.24584323167800903},{"x":0.63193279504776,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6067227125167847,0.24703088402748108,0.63193279504776,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24703088402748108},{"x":0.605042040348053,"y":0.24703088402748108},{"x":0.605042040348053,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.24703088402748108,0.605042040348053,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.244655579328537},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5966806960105896,0.23884323167800903,0.6940756487846375,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.26365795731544495},{"x":0.653781533241272,"y":0.26365795731544495},{"x":0.653781533241272,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6302521228790283,0.26365795731544495,0.653781533241272,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6168067455291748,0.26365795731544495,0.6252101063728333,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5882353186607361,0.26365795731544495,0.6134454011917114,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5529412031173706,0.26365795731544495,0.5815126299858093,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ذهنی","boundary":[0.5260504484176636,0.26365795731544495,0.5478991866111755,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.26365795731544495,0.5193277597427368,0.27434679865837097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.653781533241272,"y":0.26365795731544495},{"x":0.653781533241272,"y":0.275534451007843},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.25665795731544494,0.658781533241272,0.282534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6302521228790283,0.2779097259044647,0.6521008610725403,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6235294342041016,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6168067455291748,0.27909737825393677,0.6235294342041016,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5865546464920044,0.27909737825393677,0.6134454011917114,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5647059082984924,0.27909737825393677,0.5798319578170776,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.5361344814300537,0.27909737825393677,0.5596638917922974,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5025210380554199,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذهنی","boundary":[0.5025210380554199,0.27909737825393677,0.5310924649238586,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.27909737825393677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27909737825393677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.29097387194633484},{"x":0.46554622054100037,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.46554622054100037,0.27909737825393677,0.49747899174690247,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.27909737825393677},{"x":0.462184876203537,"y":0.27909737825393677},{"x":0.462184876203537,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4605042040348053,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.27909737825393677,0.462184876203537,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.7478991746902466,"y":0.294536828994751},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6890756487846375,0.294536828994751,0.7478991746902466,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.294536828994751},{"x":0.6823529601097107,"y":0.294536828994751},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.6420168280601501,0.294536828994751,0.6823529601097107,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.6352941393852234,"y":0.294536828994751},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3099762499332428},{"x":0.605042040348053,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.605042040348053,0.294536828994751,0.6352941393852234,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.5815126299858093,0.294536828994751,0.5983193516731262,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.294536828994751},{"x":0.5747899413108826,"y":0.294536828994751},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنیانی","boundary":[0.5462185144424438,0.294536828994751,0.5747899413108826,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.294536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.294536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.294536828994751,0.5394958257675171,0.3099762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4555042040348053,0.2709097259044647,0.7528991746902466,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.6605042219161987,0.31353920698165894,0.6890756487846375,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.31353920698165894,0.6554622054100037,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنگی","boundary":[0.6134454011917114,0.31353920698165894,0.6403361558914185,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.31353920698165894,0.6067227125167847,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برانگیختگی","boundary":[0.5378151535987854,0.31353920698165894,0.5966386795043945,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.31353920698165894,0.5327731370925903,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6638655662536621,0.33135393261909485,0.6890756487846375,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازتابی","boundary":[0.6218487620353699,0.3301662802696228,0.6571428775787354,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.3301662802696228,0.6168067455291748,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3301662802696228},{"x":0.605042040348053,"y":0.3301662802696228},{"x":0.605042040348053,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5798319578170776,0.3301662802696228,0.605042040348053,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5445378422737122,0.3301662802696228,0.5731092691421509,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5058823823928833,0.3301662802696228,0.5378151535987854,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5008403658866882,0.3301662802696228,0.5058823823928833,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6638655662536621,0.34679335355758667,0.6890756487846375,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانونی","boundary":[0.6218487620353699,0.34679335355758667,0.6571428775787354,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.34679335355758667,0.6168067455291748,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.5529412031173706,0.34679335355758667,0.6067227125167847,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.507563054561615,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.507563054561615,0.34679335355758667,0.5462185144424438,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.34679335355758667,0.5042017102241516,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6638655662536621,0.3646080791950226,0.6890756487846375,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.6184874176979065,0.3646080791950226,0.6571428775787354,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37648457288742065},{"x":0.578151285648346,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانونی","boundary":[0.578151285648346,0.3646080791950226,0.6117647290229797,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.3646080791950226,0.5731092691421509,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3776721954345703},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49584036588668823,0.3053515546321869,0.6940756487846375,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.38123515248298645},{"x":0.653781533241272,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39429929852485657},{"x":0.605042040348053,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.6067227125167847,0.38123515248298645,0.6521008610725403,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.5647059082984924,0.3800475001335144,0.6000000238418579,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3800475001335144},{"x":0.561344563961029,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.3800475001335144,0.5596638917922974,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6504201889038086,0.39667457342147827,0.6890756487846375,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6184874176979065,0.3978622257709503,0.6453781723976135,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.5848739743232727,0.39904987812042236,0.6134454011917114,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5546638917922974,0.3730475001335144,0.6940756487846375,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"داد","boundary":[0.5647059082984924,0.39667457342147827,0.5798319578170776,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.4133016765117645,0.6890756487846375,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.4133016765117645,0.6470588445663452,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4144892990589142,0.6168067455291748,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7193277478218079,0.43111640214920044,0.7478991746902466,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارادی","boundary":[0.6823529601097107,0.43111640214920044,0.7126050591468811,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.43111640214920044},{"x":0.680672287940979,"y":0.43111640214920044},{"x":0.680672287940979,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.43111640214920044,0.680672287940979,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6705882549285889,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6352941393852234,0.4299287497997284,0.6705882549285889,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6033613681793213,0.4299287497997284,0.6285714507102966,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5966386795043945,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.4299287497997284,0.6033613681793213,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.38967457342147827,0.7528991746902466,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6638655662536621,0.450118750333786,0.6890756487846375,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786},{"x":0.6571428775787354,"y":0.450118750333786},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخابی","boundary":[0.6184874176979065,0.450118750333786,0.6571428775787354,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.450118750333786},{"x":0.6117647290229797,"y":0.450118750333786},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.450118750333786,0.6117647290229797,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.450118750333786},{"x":0.6016806960105896,"y":0.450118750333786},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5899159908294678,0.450118750333786,0.6016806960105896,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.5815126299858093,"y":0.450118750333786},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کو","boundary":[0.5714285969734192,0.450118750333786,0.5815126299858093,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.450118750333786},{"x":0.5680672526359558,"y":0.450118750333786},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتیل","boundary":[0.5478991866111755,0.450118750333786,0.5680672526359558,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.450118750333786},{"x":0.5361344814300537,"y":0.450118750333786},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پارتی","boundary":[0.5126050710678101,0.450118750333786,0.5361344814300537,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.450118750333786,0.5058823823928833,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4975210380554199,0.443118750333786,0.6940756487846375,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46674585342407227},{"x":0.653781533241272,"y":0.46674585342407227},{"x":0.653781533241272,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6302521228790283,0.46674585342407227,0.653781533241272,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6084033846855164,0.46674585342407227,0.6285714507102966,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.5731092691421509,0.46674585342407227,0.6016806960105896,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5663865804672241,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.5361344814300537,0.46674585342407227,0.5663865804672241,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5243697762489319,0.46674585342407227,0.5310924649238586,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5008403658866882,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.5008403658866882,0.46674585342407227,0.5193277597427368,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4957983195781708,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.46554622054100037,0.46674585342407227,0.4957983195781708,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.46674585342407227},{"x":0.462184876203537,"y":0.46674585342407227},{"x":0.462184876203537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.46674585342407227,0.462184876203537,0.47862231731414795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.46674585342407227},{"x":0.653781533241272,"y":0.46674585342407227},{"x":0.653781533241272,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4555042040348053,0.45974585342407226,0.658781533241272,0.48562231731414796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6168067455291748,0.48099762201309204,0.6521008610725403,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.48099762201309204,0.6151260733604431,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعقیب","boundary":[0.5596638917922974,0.48099762201309204,0.5899159908294678,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.5310924649238586,0.48099762201309204,0.5529412031173706,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.48099762201309204,0.5260504484176636,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6705882549285889,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6705882549285889,0.49881234765052795,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.510688841342926},{"x":0.6487395167350769,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.4976246953010559,0.6638655662536621,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6369748115539551,"y":0.510688841342926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6033613681793213,0.4976246953010559,0.6369748115539551,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.510688841342926},{"x":0.5966386795043945,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.4976246953010559,0.6000000238418579,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.5260504484176636,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5210504484176636,0.47399762201309203,0.6940756487846375,0.517688841342926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6268907785415649,0.5142517685890198,0.6521008610725403,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیلتر","boundary":[0.5966386795043945,0.5154394507408142,0.6201680898666382,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برودبنت","boundary":[0.5512605309486389,0.5154394507408142,0.5915966629981995,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5154394507408142,0.5495798587799072,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.653781533241272,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6268907785415649,0.5308788418769836,0.653781533241272,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تضعیف","boundary":[0.5848739743232727,0.5308788418769836,0.6201680898666382,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تريسمن","boundary":[0.5394958257675171,0.5320665240287781,0.5798319578170776,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.5320665240287781,0.5394958257675171,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5581947565078735},{"x":0.63193279504776,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.63193279504776,0.5463182926177979,0.6521008610725403,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5848739743232727,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.5848739743232727,0.5463182926177979,0.6268907785415649,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5798319578170776,"y":0.559382438659668},{"x":0.5529412031173706,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نورمن","boundary":[0.5529412031173706,0.5475059151649475,0.5798319578170776,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5512605309486389,"y":0.559382438659668},{"x":0.5478991866111755,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5475059151649475,0.5512605309486389,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5142517685890198},{"x":0.653781533241272,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5361344814300537,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.5084394507408142,0.658781533241272,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5748218297958374},{"x":0.63193279504776,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.63193279504776,0.5629453659057617,0.6521008610725403,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5748218297958374},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.610084056854248,0.5629453659057617,0.6268907785415649,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5629453659057617},{"x":0.605042040348053,"y":0.5629453659057617},{"x":0.605042040348053,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.5882353186607361,0.5629453659057617,0.605042040348053,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.556302547454834,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.556302547454834,0.5629453659057617,0.5798319578170776,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.5629453659057617,0.5546218752861023,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5479412031173706,0.5559453659057617,0.6571008610725403,0.5818218297958374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6890756487846375,"y":0.589073657989502},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.5783848166465759,0.6890756487846375,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.5795724391937256,0.6470588445663452,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5795724391937256,0.6168067455291748,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7193277478218079,0.5961995124816895,0.7478991746902466,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7042016983032227,0.5961995124816895,0.7159664034843445,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6722689270973206,0.5961995124816895,0.7008403539657593,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6420168280601501,0.5961995124816895,0.6621848940849304,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.6084033846855164,0.5961995124816895,0.6352941393852234,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ذهنی","boundary":[0.5747899413108826,0.5961995124816895,0.6016806960105896,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.5961995124816895,0.5697479248046875,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.58076012134552},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5580252361297607,0.57376012134552,0.7545798468589783,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6270784139633179},{"x":0.658823549747467,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.658823549747467,0.6128265857696533,0.6907563209533691,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.6128265857696533,0.6554622054100037,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.5882353186607361,0.6128265857696533,0.6285714507102966,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودکار","boundary":[0.5428571701049805,0.6140142679214478,0.5815126299858093,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.6140142679214478,0.5361344814300537,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هشیار","boundary":[0.4941176474094391,0.6140142679214478,0.5260504484176636,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.6140142679214478,0.4907563030719757,0.6270784139633179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4857563030719757,0.6058265857696533,0.6957563209533691,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6168067455291748,0.6306413412094116,0.6521008610725403,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6306413412094116},{"x":0.610084056854248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.610084056854248,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودکار","boundary":[0.5747899413108826,0.6306413412094116,0.610084056854248,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6306413412094116,0.5714285969734192,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6168067455291748,0.6472684144973755,0.6521008610725403,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6472684144973755},{"x":0.610084056854248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشیار","boundary":[0.5815126299858093,0.6472684144973755,0.610084056854248,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.6472684144973755,0.5764706134796143,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکپارچگی","boundary":[0.6033613681793213,0.6615201830863953,0.6521008610725403,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5932773351669312,0.6627078652381897,0.5983193516731262,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.5495798587799072,0.6627078652381897,0.5865546464920044,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5142857432365417,0.6627078652381897,0.5445378422737122,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.4957983195781708,0.6627078652381897,0.5092437267303467,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4924369752407074,"y":0.675771951675415},{"x":0.489075630903244,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.6627078652381897,0.4924369752407074,0.675771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6521008610725403,"y":0.675771951675415},{"x":0.489075630903244,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.484075630903244,0.6236413412094116,0.6571008610725403,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6793349385261536},{"x":0.653781533241272,"y":0.6793349385261536},{"x":0.653781533241272,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.63193279504776,0.6793349385261536,0.653781533241272,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.5966386795043945,0.6781472563743591,0.6252101063728333,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.6781472563743591,0.5899159908294678,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5495798587799072,0.6769596338272095,0.5798319578170776,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.6769596338272095,0.5445378422737122,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبی","boundary":[0.6504201889038086,0.6935867071151733,0.6890756487846375,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.6935867071151733,0.6436975002288818,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5882353186607361,0.6935867071151733,0.6151260733604431,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7078384757041931},{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.6935867071151733,0.5815126299858093,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خودکاری","boundary":[0.5243697762489319,0.6935867071151733,0.5714285969734192,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.6935867071151733,0.5210084319114685,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157},{"x":0.653781533241272,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاستی","boundary":[0.653781533241272,0.7114014029502869,0.6890756487846375,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6504201889038086,"y":0.724465548992157},{"x":0.6302521228790283,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.7114014029502869,0.6504201889038086,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6235294342041016,"y":0.724465548992157},{"x":0.578151285648346,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خودکاری","boundary":[0.578151285648346,0.7114014029502869,0.6235294342041016,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5714285969734192,"y":0.724465548992157},{"x":0.5663865804672241,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5663865804672241,0.7114014029502869,0.5714285969734192,0.724465548992157]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5143277597427368,0.6699596338272095,0.6940756487846375,0.7350284762382507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.7280284762382507,0.6890756487846375,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.7292161583900452,0.6470588445663452,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7292161583900452,0.6168067455291748,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7589073777198792},{"x":0.707563042640686,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.707563042640686,0.7446556091308594,0.7478991746902466,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.745843231678009},{"x":0.7008403539657593,"y":0.745843231678009},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6739495992660522,0.745843231678009,0.7008403539657593,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.745843231678009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.745843231678009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.745843231678009,0.6739495992660522,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.745843231678009},{"x":0.6638655662536621,"y":0.745843231678009},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7589073777198792},{"x":0.63193279504776,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.63193279504776,0.745843231678009,0.6638655662536621,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.745843231678009},{"x":0.6252101063728333,"y":0.745843231678009},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7600950002670288},{"x":0.605042040348053,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.605042040348053,0.745843231678009,0.6252101063728333,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.745843231678009},{"x":0.5983193516731262,"y":0.745843231678009},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سویه","boundary":[0.5697479248046875,0.745843231678009,0.5983193516731262,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.7470308542251587,0.5663865804672241,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5580252361297607,0.7210284762382507,0.7545798468589783,0.7659073777198792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6521008610725403,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.7636579275131226,0.6890756487846375,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.764845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.775534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.764845609664917,0.6470588445663452,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.764845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.764845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.775534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.764845609664917,0.6168067455291748,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6302521228790283,0.7802850604057312,0.6890756487846375,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5882353186607361,0.7802850604057312,0.6252101063728333,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.7814726829528809,0.5865546464920044,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.764845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5848739743232727,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.578193302154541,0.757845609664917,0.6940756487846375,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۲","boundary":[0.1915966421365738,0.49881234765052795,0.21512605249881744,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.49181234765052795,0.22012605249881745,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.1899159699678421,0.5154394507408142,0.21344538033008575,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5084394507408142,0.21844538033008576,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5391923785209656},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.1899159699678421,0.5308788418769836,0.21176470816135406,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5391923785209656},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5238788418769836,0.21676470816135407,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.1899159699678421,0.5475059151649475,0.21176470816135406,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5405059151649475,0.21676470816135407,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5712589025497437},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.1915966421365738,0.5629453659057617,0.21344538033008575,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5712589025497437},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5559453659057617,0.21844538033008576,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5783848166465759,0.21512605249881744,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5713848166465759,0.22012605249881745,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6057007312774658},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.1915966421365738,0.5961995124816895,0.21680672466754913,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6057007312774658},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5891995124816894,0.22180672466754914,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.1899159699678421,0.6152018904685974,0.21512605249881744,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6082018904685974,0.22012605249881745,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.1899159699678421,0.6318289637565613,0.21176470816135406,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6248289637565613,0.21676470816135407,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6472684144973755,0.21344538033008575,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6402684144973755,0.21844538033008576,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6722090244293213},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۵","boundary":[0.1899159699678421,0.6627078652381897,0.21344538033008575,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6722090244293213},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6557078652381897,0.21844538033008576,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6876484751701355},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6793349385261536,0.21176470816135406,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6876484751701355},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6723349385261536,0.21676470816135407,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۹","boundary":[0.1915966421365738,0.694774329662323,0.21512605249881744,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.687774329662323,0.22012605249881745,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱","boundary":[0.1899159699678421,0.7114014029502869,0.21344538033008575,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7044014029502869,0.21844538033008576,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۳","boundary":[0.1915966421365738,0.7280284762382507,0.21512605249881744,0.7375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.7280284762382507,0.21848739683628082,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7375296950340271},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7210284762382507,0.22348739683628083,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.745843231678009},{"x":0.21848739683628082,"y":0.745843231678009},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7553443908691406},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۴","boundary":[0.19327731430530548,0.745843231678009,0.21848739683628082,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.745843231678009},{"x":0.21848739683628082,"y":0.745843231678009},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7553443908691406},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.738843231678009,0.22348739683628083,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۹","boundary":[0.1899159699678421,0.7636579275131226,0.21512605249881744,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7566579275131226,0.22012605249881745,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.1899159699678421,0.7814726829528809,0.21512605249881744,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7744726829528809,0.22012605249881745,0.7967862195968628],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/PscFRFWuWSVLVACA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/NSwotzrdeDNskzLk.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/PcBJauyZyagNvLAD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00014402142103380942,0.9986329355079587,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.12945368885993958},{"x":0.2873949706554413,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1401425153017044},{"x":0.2504201829433441,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.2504201829433441,0.12945368885993958,0.2873949706554413,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.12945368885993958},{"x":0.24537815153598785,"y":0.12945368885993958},{"x":0.24537815153598785,"y":0.13895486295223236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.21344538033008575,0.12945368885993958,0.24537815153598785,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.12826603651046753},{"x":0.19831933081150055,"y":0.12826603651046753},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1377672255039215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.1899159699678421,0.12826603651046753,0.19831933081150055,0.1377672255039215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.12826603651046753},{"x":0.2873949706554413,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1401425153017044},{"x":0.1899159699678421,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1849159699678421,0.12126603651046752,0.2923949706554413,0.1471425153017044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1915966421365738,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.1915966421365738,0.17102137207984924,0.21848739683628082,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1915966421365738,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.16402137207984924,0.22348739683628083,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.19121140241622925},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1900237500667572},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19952493906021118},{"x":0.1915966421365738,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۴","boundary":[0.1915966421365738,0.19121140241622925,0.21680672466754913,0.19952493906021118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.19121140241622925},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1900237500667572},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19952493906021118},{"x":0.1915966421365738,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.18421140241622924,0.22180672466754914,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2173396646976471},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۵","boundary":[0.1899159699678421,0.20902612805366516,0.21512605249881744,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2173396646976471},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.20202612805366515,0.22012605249881745,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216},{"x":0.1915966421365738,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۶","boundary":[0.1915966421365738,0.22565320134162903,0.21344538033008575,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216},{"x":0.1915966421365738,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.21865320134162902,0.21844538033008576,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۶","boundary":[0.1899159699678421,0.24109263718128204,0.21344538033008575,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.23409263718128204,0.21844538033008576,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.1899159699678421,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.1899159699678421,0.2577197253704071,0.21344538033008575,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.1899159699678421,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2507197253704071,0.21844538033008576,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086},{"x":0.1899159699678421,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.1899159699678421,0.2731591463088989,0.21512605249881744,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086},{"x":0.1899159699678421,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2661591463088989,0.22012605249881745,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۰","boundary":[0.1899159699678421,0.29097387194633484,0.21344538033008575,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.28397387194633483,0.21844538033008576,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3147268295288086},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۳","boundary":[0.1899159699678421,0.3076009452342987,0.21176470816135406,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3147268295288086},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3006009452342987,0.21676470816135407,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۵","boundary":[0.1899159699678421,0.32185274362564087,0.21512605249881744,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.32185274362564087,0.21680672466754913,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.31485274362564086,0.22180672466754914,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1899159699678421,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۴۶","boundary":[0.1899159699678421,0.34085512161254883,0.21680672466754913,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1899159699678421,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3338551216125488,0.22180672466754914,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۶","boundary":[0.1899159699678421,0.35866984724998474,0.21512605249881744,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.35166984724998473,0.22012605249881745,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۸","boundary":[0.1899159699678421,0.3752969205379486,0.21512605249881744,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3682969205379486,0.22012605249881745,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21176470816135406,"y":0.40142518281936646},{"x":0.1915966421365738,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۰","boundary":[0.1915966421365738,0.3931116461753845,0.21176470816135406,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21176470816135406,"y":0.40142518281936646},{"x":0.1915966421365738,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3861116461753845,0.21676470816135407,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۱","boundary":[0.1899159699678421,0.4097387194633484,0.21344538033008575,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4027387194633484,0.21844538033008576,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.1915966421365738,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۱","boundary":[0.1915966421365738,0.4275534451007843,0.21512605249881744,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.1915966421365738,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.4205534451007843,0.22012605249881745,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.1899159699678421,0.44418051838874817,0.21344538033008575,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.43718051838874816,0.21844538033008576,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.1899159699678421,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.1899159699678421,0.4619952440261841,0.21344538033008575,0.470308780670166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.4619952440261841,0.21680672466754913,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.1899159699678421,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4549952440261841,0.22180672466754914,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۳","boundary":[0.1899159699678421,0.47862231731414795,0.21344538033008575,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.47162231731414794,0.21844538033008576,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.1698337346315384,0.8084033727645874,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7613445520401001,0.1698337346315384,0.7697479128837585,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.1698337346315384,0.7546218633651733,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6991596817970276,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6991596817970276,0.1698337346315384,0.7411764860153198,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6941176652908325,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6605042219161987,0.1698337346315384,0.6941176652908325,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6218487620353699,0.1698337346315384,0.653781533241272,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5747899413108826,0.1698337346315384,0.6168067455291748,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5462185144424438,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5462185144424438,0.1698337346315384,0.5680672526359558,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5378151535987854,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5378151535987854,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.1698337346315384,0.5378151535987854,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.7109243869781494,0.1876484602689743,0.7478991746902466,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6756302714347839,0.18883609771728516,0.7042016983032227,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6420168280601501,0.18883609771728516,0.6689075827598572,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.18883609771728516,0.6386554837226868,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.1900237500667572},{"x":0.63193279504776,"y":0.18883609771728516},{"x":0.63193279504776,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلوگاهی","boundary":[0.5798319578170776,0.1900237500667572,0.63193279504776,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5680672526359558,0.1900237500667572,0.5731092691421509,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.1900237500667572},{"x":0.561344563961029,"y":0.1900237500667572},{"x":0.561344563961029,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گنجایش","boundary":[0.5092437267303467,0.1900237500667572,0.561344563961029,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.4638655483722687,0.19121140241622925,0.5025210380554199,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19121140241622925},{"x":0.462184876203537,"y":0.19121140241622925},{"x":0.462184876203537,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.19121140241622925,0.462184876203537,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6689075827598572,0.20902612805366516,0.6890756487846375,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جادویی","boundary":[0.6218487620353699,0.20902612805366516,0.6621848940849304,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.5915966629981995,0.20902612805366516,0.6168067455291748,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.20902612805366516,0.5882353186607361,0.22090260684490204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.21140141785144806,0.5798319578170776,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8084033727645874,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4538235318660736,0.16283373463153838,0.8134033727645874,0.2290902591943741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.5361344814300537,0.20783847570419312,0.5647059082984924,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20783847570419312},{"x":0.529411792755127,"y":0.20783847570419312},{"x":0.529411792755127,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5226891040802002,0.20783847570419312,0.529411792755127,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منهای","boundary":[0.48403361439704895,0.20902612805366516,0.5176470875740051,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22209025919437408},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.46554622054100037,0.2102137804031372,0.4773109257221222,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.2102137804031372,0.4638655483722687,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6521008610725403,"y":0.235154390335083},{"x":0.6336134672164917,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غلبه","boundary":[0.63193279504776,0.22446556389331818,0.6521008610725403,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6184874176979065,0.22446556389331818,0.6268907785415649,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23634204268455505},{"x":0.583193302154541,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلوگاه","boundary":[0.583193302154541,0.22565320134162903,0.6151260733604431,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.22565320134162903,0.5798319578170776,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رمزگردانی","boundary":[0.6033613681793213,0.24109263718128204,0.6521008610725403,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.5697479248046875,0.24109263718128204,0.5983193516731262,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.24109263718128204,0.5647059082984924,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20427553355693817},{"x":0.653781533241272,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.457184876203537,0.20202612805366515,0.658781533241272,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.255344420671463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.255344420671463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6302521228790283,0.255344420671463,0.6521008610725403,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5932773351669312,0.25653207302093506,0.6252101063728333,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5697479248046875,0.25653207302093506,0.5882353186607361,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5445378422737122,0.25653207302093506,0.5680672526359558,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2695961892604828},{"x":0.529411792755127,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.25653207302093506,0.5394958257675171,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رمزگردانی","boundary":[0.4739495813846588,0.25653207302093506,0.5226891040802002,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2577197253704071},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2577197253704071},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2695961892604828},{"x":0.440336138010025,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.440336138010025,0.2577197253704071,0.46722689270973206,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2577197253704071},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2577197253704071},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2695961892604828},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.2577197253704071,0.43865546584129333,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.6554622054100037,0.2719714939594269,0.6890756487846375,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براون","boundary":[0.6218487620353699,0.2719714939594269,0.6487395167350769,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28622329235076904},{"x":0.610084056854248,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.610084056854248,0.2719714939594269,0.6151260733604431,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2719714939594269},{"x":0.605042040348053,"y":0.2719714939594269},{"x":0.605042040348053,"y":0.28622329235076904},{"x":0.561344563961029,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیترسون","boundary":[0.561344563961029,0.2719714939594269,0.605042040348053,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5546218752861023,0.2719714939594269,0.5579832196235657,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5478991866111755,"y":0.285035640001297},{"x":0.5310924649238586,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تباه","boundary":[0.5310924649238586,0.2719714939594269,0.5478991866111755,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5243697762489319,"y":0.285035640001297},{"x":0.49747899174690247,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.49747899174690247,0.2719714939594269,0.5243697762489319,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4907563030719757,"y":0.285035640001297},{"x":0.48403361439704895,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48403361439704895,0.2719714939594269,0.4907563030719757,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4773109257221222,"y":0.285035640001297},{"x":0.4436974823474884,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.4436974823474884,0.2719714939594269,0.4773109257221222,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2719714939594269},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2719714939594269},{"x":0.43865546584129333,"y":0.285035640001297},{"x":0.4117647111415863,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4117647111415863,0.2719714939594269,0.43865546584129333,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2719714939594269},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2719714939594269},{"x":0.40504202246665955,"y":0.285035640001297},{"x":0.3764705955982208,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.3764705955982208,0.2719714939594269,0.40504202246665955,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تداخل","boundary":[0.6554622054100037,0.2897862195968628,0.6890756487846375,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.28859856724739075,0.6487395167350769,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.28859856724739075},{"x":0.63193279504776,"y":0.28859856724739075},{"x":0.63193279504776,"y":0.3028503656387329},{"x":0.610084056854248,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.610084056854248,0.28859856724739075,0.63193279504776,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تباه","boundary":[0.5865546464920044,0.28859856724739075,0.6033613681793213,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5529412031173706,0.28859856724739075,0.5798319578170776,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.28859856724739075,0.5462185144424438,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.28859856724739075},{"x":0.529411792755127,"y":0.28859856724739075},{"x":0.529411792755127,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.4957983195781708,0.28859856724739075,0.529411792755127,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4638655483722687,0.28859856724739075,0.4907563030719757,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.4268907606601715,0.28859856724739075,0.4571428596973419,0.3028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.255344420671463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3714705955982208,0.248344420671463,0.6940756487846375,0.3098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهایی","boundary":[0.6252101063728333,0.30641329288482666,0.6521008610725403,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.30641329288482666,0.6184874176979065,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5764706134796143,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تداخل","boundary":[0.5764706134796143,0.30641329288482666,0.6067227125167847,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5462185144424438,0.30641329288482666,0.5697479248046875,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گستر","boundary":[0.5142857432365417,0.3076009452342987,0.5411764979362488,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.3076009452342987,0.5109243988990784,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6521008610725403,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5059243988990784,0.3006009452342987,0.6571008610725403,0.32528978657722474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.32185274362564087,0.6890756487846375,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6252101063728333,0.3230403661727905,0.6470588445663452,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.3242280185222626,0.6184874176979065,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.7109243869781494,0.33847981691360474,0.7478991746902466,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6756302714347839,0.33847981691360474,0.7042016983032227,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6420168280601501,0.33847981691360474,0.6689075827598572,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6302521228790283,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.3396674692630768,0.6352941393852234,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادآوری","boundary":[0.5764706134796143,0.3396674692630768,0.6218487620353699,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.3396674692630768,0.5731092691421509,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5664285969734192,0.3160403661727905,0.7528991746902466,0.3597315855026245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادآوری","boundary":[0.6470588445663452,0.35629454255104065,0.6890756487846375,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6218487620353699,0.35629454255104065,0.6403361558914185,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.35629454255104065,0.6151260733604431,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.5697479248046875,0.35629454255104065,0.5983193516731262,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادآوری","boundary":[0.5210084319114685,0.35629454255104065,0.5630252361297607,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.4789915978908539,0.3574821949005127,0.5176470875740051,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48067227005958557,"y":0.37173396348953247},{"x":0.46890756487846375,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.46890756487846375,0.3574821949005127,0.48067227005958557,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.3574821949005127,0.4605042040348053,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6705882549285889,0.37410926818847656,0.6873949766159058,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6655462384223938,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6235294342041016,0.3752969205379486,0.6655462384223938,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.5815126299858093,0.3752969205379486,0.6168067455291748,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5798319578170776,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5680672526359558,0.3752969205379486,0.5798319578170776,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38836103677749634},{"x":0.561344563961029,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.3752969205379486,0.5630252361297607,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.6571428775787354,0.3931116461753845,0.6890756487846375,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.6285714507102966,0.3931116461753845,0.6504201889038086,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذهنی","boundary":[0.5915966629981995,0.3931116461753845,0.6218487620353699,0.4049881100654602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4538235318660736,0.3504821949005127,0.6940756487846375,0.4119881100654602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.40855106711387634,0.6890756487846375,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.4097387194633484,0.6470588445663452,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4097387194633484,0.6168067455291748,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازیابی","boundary":[0.7126050591468811,0.42636579275131226,0.7478991746902466,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6974790096282959,0.42636579275131226,0.7042016983032227,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4406175911426544},{"x":0.653781533241272,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.653781533241272,0.42636579275131226,0.6907563209533691,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6184874176979065,0.42636579275131226,0.6470588445663452,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5798319578170776,0.42636579275131226,0.6117647290229797,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4406175911426544},{"x":0.578151285648346,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5731512856483459,0.40155106711387634,0.7528991746902466,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکالیف","boundary":[0.6521008610725403,0.44418051838874817,0.6890756487846375,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازشناسی","boundary":[0.5983193516731262,0.44418051838874817,0.6470588445663452,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.4453681707382202,0.5949580073356628,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیگردی","boundary":[0.6470588445663452,0.46080759167671204,0.6873949766159058,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6067227125167847,0.46080759167671204,0.6403361558914185,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5731092691421509,0.46080759167671204,0.6000000238418579,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5428571701049805,0.46080759167671204,0.5680672526359558,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5394958257675171,0.46080759167671204,0.5411764979362488,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4750593900680542},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.49915966391563416,0.46080759167671204,0.5327731370925903,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استرنبرگ","boundary":[0.4470588266849518,0.46080759167671204,0.4924369752407074,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4750593900680542},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.4619952440261841,0.43865546584129333,0.4750593900680542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.43718051838874816,0.6940756487846375,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.490498811006546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.6218487620353699,0.47862231731414795,0.6521008610725403,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6168067455291748,"y":0.490498811006546},{"x":0.5731092691421509,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استرنبرگ","boundary":[0.5731092691421509,0.47862231731414795,0.6168067455291748,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47980996966362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47980996966362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.490498811006546},{"x":0.5647059082984924,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.47980996966362,0.5680672526359558,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49406176805496216},{"x":0.653781533241272,"y":0.49406176805496216},{"x":0.653781533241272,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6302521228790283,0.49406176805496216,0.653781533241272,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5071259140968323},{"x":0.583193302154541,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استرنبرگ","boundary":[0.583193302154541,0.49406176805496216,0.6252101063728333,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.49406176805496216},{"x":0.578151285648346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.578151285648346,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.49406176805496216,0.578151285648346,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47862231731414795},{"x":0.653781533241272,"y":0.47862231731414795},{"x":0.653781533241272,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5597059082984924,0.47162231731414794,0.658781533241272,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5095011591911316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5095011591911316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5225653052330017},{"x":0.583193302154541,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیتهای","boundary":[0.583193302154541,0.5095011591911316,0.653781533241272,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5495798587799072,0.5095011591911316,0.578151285648346,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5210084319114685,0.5095011591911316,0.5428571701049805,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5225653052330017},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49915966391563416,0.5095011591911316,0.5142857432365417,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استرنبرگ","boundary":[0.4470588266849518,0.5095011591911316,0.4907563030719757,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5095011591911316},{"x":0.440336138010025,"y":0.5095011591911316},{"x":0.440336138010025,"y":0.5225653052330017},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.5095011591911316,0.440336138010025,0.5225653052330017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5095011591911316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5095011591911316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5225653052330017},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43197479367256164,0.5025011591911316,0.658781533241272,0.5295653052330017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.5261282920837402,0.6890756487846375,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6268907785415649,0.5273159146308899,0.6470588445663452,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5273159146308899,0.6168067455291748,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رمزهای","boundary":[0.7042016983032227,0.5427553653717041,0.7478991746902466,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.6487395167350769,0.5427553653717041,0.6974790096282959,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6302521228790283,0.5439429879188538,0.6420168280601501,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5865546464920044,0.5439429879188538,0.6235294342041016,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5512605309486389,0.5439429879188538,0.5798319578170776,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5193277597427368,0.5439429879188538,0.5445378422737122,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.5439429879188538,0.5142857432365417,0.5570071339607239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.5203159146308899,0.7528991746902466,0.5640071339607239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رمزهای","boundary":[0.6487395167350769,0.5617577433586121,0.6890756487846375,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلامی","boundary":[0.6134454011917114,0.5617577433586121,0.6420168280601501,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.610084056854248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.605042040348053,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.5617577433586121,0.610084056854248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رمزهای","boundary":[0.6487395167350769,0.5783848166465759,0.6890756487846375,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معنایی","boundary":[0.6117647290229797,0.5783848166465759,0.6420168280601501,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.5783848166465759,0.6067227125167847,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رمزهای","boundary":[0.6487395167350769,0.5961995124816895,0.6890756487846375,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.6084033846855164,0.5961995124816895,0.6420168280601501,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.5961995124816895,0.6033613681793213,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6655462384223938,0.6128265857696533,0.6890756487846375,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رمزها","boundary":[0.6302521228790283,0.6128265857696533,0.6605042219161987,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.6128265857696533,0.6285714507102966,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5950000238418579,0.554757743358612,0.6940756487846375,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.6294536590576172,0.6890756487846375,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.6306413412094116,0.6470588445663452,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.6306413412094116,0.6168067455291748,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.646080732345581},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.7109243869781494,0.646080732345581,0.7478991746902466,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.646080732345581},{"x":0.7042016983032227,"y":0.646080732345581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.6840336322784424,0.646080732345581,0.7058823704719543,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.6472684144973755,0.6789916157722473,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6084454011917114,0.6236413412094116,0.7528991746902466,0.6661448783874512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شواهد","boundary":[0.6554622054100037,0.665083110332489,0.6890756487846375,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.665083110332489},{"x":0.6504201889038086,"y":0.665083110332489},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6302521228790283,0.665083110332489,0.6504201889038086,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.665083110332489},{"x":0.6268907785415649,"y":0.665083110332489},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5899159908294678,0.665083110332489,0.6268907785415649,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.665083110332489},{"x":0.5798319578170776,"y":0.665083110332489},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.5512605309486389,0.665083110332489,0.5798319578170776,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.665083110332489},{"x":0.5445378422737122,"y":0.665083110332489},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5008403658866882,0.665083110332489,0.5445378422737122,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.665083110332489},{"x":0.4941176474094391,"y":0.665083110332489},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابتدایی","boundary":[0.4605042040348053,0.665083110332489,0.4941176474094391,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.665083110332489},{"x":0.4588235318660736,"y":0.665083110332489},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6781472563743591},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.665083110332489,0.4588235318660736,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مولفه","boundary":[0.6621848940849304,0.6817102432250977,0.6890756487846375,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6817102432250977},{"x":0.658823549747467,"y":0.6817102432250977},{"x":0.658823549747467,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.6817102432250977,0.658823549747467,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5966386795043945,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5966386795043945,0.6805225610733032,0.6302521228790283,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5915966629981995,"y":0.694774329662323},{"x":0.5731092691421509,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5731092691421509,0.6805225610733032,0.5915966629981995,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5680672526359558,"y":0.694774329662323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.6805225610733032,0.5680672526359558,0.694774329662323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.658083110332489,0.6940756487846375,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.653781533241272,"y":0.7007125616073608},{"x":0.653781533241272,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجری","boundary":[0.6252101063728333,0.6995249390602112,0.653781533241272,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7114014029502869},{"x":0.583193302154541,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.583193302154541,0.6983373165130615,0.6184874176979065,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.6983373165130615,0.5798319578170776,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.653781533241272,"y":0.7007125616073608},{"x":0.653781533241272,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5748319578170776,0.6913373165130615,0.658781533241272,0.7195890851020813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7149643898010254},{"x":0.653781533241272,"y":0.7149643898010254},{"x":0.653781533241272,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6184874176979065,0.7149643898010254,0.653781533241272,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.7149643898010254,0.6168067455291748,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5680672526359558,0.7149643898010254,0.5915966629981995,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.534453809261322,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرمان","boundary":[0.534453809261322,0.7149643898010254,0.561344563961029,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6571428775787354,0.7304037809371948,0.6890756487846375,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6252101063728333,0.7304037809371948,0.6504201889038086,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.5848739743232727,0.7304037809371948,0.6184874176979065,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7304037809371948},{"x":0.578151285648346,"y":0.7304037809371948},{"x":0.578151285648346,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.5445378422737122,0.7304037809371948,0.578151285648346,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.7304037809371948,0.5394958257675171,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5227311205863953,0.7079643898010254,0.6940756487846375,0.7516556091308594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7399049997329712},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.48739495873451233,0.7304037809371948,0.5193277597427368,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7304037809371948},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7304037809371948},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.4638655483722687,0.7304037809371948,0.48067227005958557,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7422803044319153},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.7315914630889893,0.4571428596973419,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمودن","boundary":[0.6504201889038086,0.7470308542251587,0.6890756487846375,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.745843231678009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.745843231678009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6218487620353699,0.745843231678009,0.6453781723976135,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.745843231678009},{"x":0.6151260733604431,"y":0.745843231678009},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.5815126299858093,0.745843231678009,0.6151260733604431,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.745843231678009},{"x":0.5747899413108826,"y":0.745843231678009},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5546218752861023,0.745843231678009,0.5747899413108826,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.745843231678009},{"x":0.5512605309486389,"y":0.745843231678009},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.745843231678009,0.5512605309486389,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7612826824188232},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.7222161583900452,0.6940756487846375,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6218487620353699,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6218487620353699,0.7624703049659729,0.6521008610725403,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.775534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5949580073356628,0.7636579275131226,0.6168067455291748,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.775534451007843},{"x":0.5865546464920044,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.7636579275131226,0.5899159908294678,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.775534451007843},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استدلال","boundary":[0.5445378422737122,0.7636579275131226,0.5798319578170776,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.764845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7779097557067871},{"x":0.534453809261322,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.534453809261322,0.764845609664917,0.5394958257675171,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6218487620353699,0.7779097557067871,0.6521008610725403,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5949580073356628,0.7790973782539368,0.6168067455291748,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.7790973782539368,0.5899159908294678,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.561344563961029,0.7790973782539368,0.5798319578170776,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7802850604057312},{"x":0.556302547454834,"y":0.7790973782539368},{"x":0.556302547454834,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5394958257675171,0.7802850604057312,0.556302547454834,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7802850604057312,0.5361344814300537,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7612826824188232},{"x":0.653781533241272,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5277731370925903,0.7566579275131226,0.658781533241272,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.6218487620353699,0.7933491468429565,0.6521008610725403,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.794536828994751},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5949580073356628,0.794536828994751,0.6168067455291748,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.794536828994751},{"x":0.5899159908294678,"y":0.794536828994751},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.794536828994751,0.5899159908294678,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5798319578170776,"y":0.794536828994751},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.5428571701049805,0.7957244515419006,0.5798319578170776,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5361344814300537,"y":0.794536828994751},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.5008403658866882,0.7957244515419006,0.5361344814300537,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7957244515419006},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7957244515419006},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8087885975837708},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.7957244515419006,0.49747899174690247,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6890756487846375,"y":0.824228048324585},{"x":0.6554622054100037,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شواهد","boundary":[0.6554622054100037,0.8111639022827148,0.6890756487846375,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6504201889038086,"y":0.824228048324585},{"x":0.6285714507102966,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6285714507102966,0.8111639022827148,0.6504201889038086,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6252101063728333,"y":0.824228048324585},{"x":0.5899159908294678,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5899159908294678,0.8111639022827148,0.6252101063728333,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5798319578170776,"y":0.824228048324585},{"x":0.5495798587799072,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.5495798587799072,0.8111639022827148,0.5798319578170776,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5428571701049805,"y":0.824228048324585},{"x":0.5042017102241516,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5042017102241516,0.8111639022827148,0.5428571701049805,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8111639022827148},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8111639022827148},{"x":0.49915966391563416,"y":0.824228048324585},{"x":0.4957983195781708,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.8111639022827148,0.49915966391563416,0.824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.794536828994751},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6890756487846375,"y":0.824228048324585},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4891176474094391,0.787536828994751,0.6940756487846375,0.831228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۵","boundary":[0.1899159699678421,0.4952494204044342,0.21176470816135406,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4882494204044342,0.21676470816135407,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.510688841342926},{"x":0.21176470816135406,"y":0.510688841342926},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5178147554397583},{"x":0.1899159699678421,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۷","boundary":[0.1899159699678421,0.510688841342926,0.21176470816135406,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.510688841342926},{"x":0.21176470816135406,"y":0.510688841342926},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5178147554397583},{"x":0.1899159699678421,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.503688841342926,0.21676470816135407,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۸","boundary":[0.1899159699678421,0.5261282920837402,0.21512605249881744,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5191282920837402,0.22012605249881745,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۸","boundary":[0.1915966421365738,0.5439429879188538,0.21680672466754913,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5369429879188538,0.22180672466754914,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5712589025497437},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۵۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5629453659057617,0.21344538033008575,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5712589025497437},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5559453659057617,0.21844538033008576,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5795724391937256,0.21344538033008575,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5725724391937256,0.21844538033008576,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5961995124816895,0.21512605249881744,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5891995124816894,0.22012605249881745,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6211401224136353},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۶۳","boundary":[0.1899159699678421,0.6128265857696533,0.21344538033008575,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6211401224136353},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6058265857696533,0.21844538033008576,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6294536590576172,0.21512605249881744,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6224536590576172,0.22012605249881745,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6567695736885071},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶۴","boundary":[0.1915966421365738,0.6472684144973755,0.21848739683628082,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6567695736885071},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6402684144973755,0.22348739683628083,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۶","boundary":[0.1899159699678421,0.665083110332489,0.21344538033008575,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.658083110332489,0.21844538033008576,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6828978657722473,0.21344538033008575,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6758978657722473,0.21844538033008576,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7066508531570435},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۸","boundary":[0.1899159699678421,0.6995249390602112,0.21176470816135406,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.6995249390602112,0.21512605249881744,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6925249390602112,0.22012605249881745,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21176470816135406,"y":0.713776707649231},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7232779264450073},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۸","boundary":[0.1899159699678421,0.7149643898010254,0.21176470816135406,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.7149643898010254,0.21512605249881744,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.1899159699678421,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7079643898010254,0.22012605249881745,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۹","boundary":[0.1899159699678421,0.7315914630889893,0.21344538033008575,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7245914630889893,0.21844538033008576,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۰","boundary":[0.1915966421365738,0.7482185363769531,0.21344538033008575,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7412185363769531,0.21844538033008576,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.764845609664917},{"x":0.21008403599262238,"y":0.764845609664917},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7719715237617493},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۱","boundary":[0.1899159699678421,0.764845609664917,0.21008403599262238,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.764845609664917},{"x":0.21008403599262238,"y":0.764845609664917},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7719715237617493},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.757845609664917,0.21508403599262238,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7885985970497131},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۲","boundary":[0.1899159699678421,0.7814726829528809,0.21176470816135406,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7885985970497131},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7744726829528809,0.21676470816135407,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21176470816135406,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8028503656387329},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۳","boundary":[0.1899159699678421,0.7957244515419006,0.21344538033008575,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21176470816135406,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8028503656387329},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7887244515419006,0.21844538033008576,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۵","boundary":[0.1915966421365738,0.8123515248298645,0.21512605249881744,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.8123515248298645,0.21848739683628082,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8218527436256409},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.8053515248298645,0.22348739683628083,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/HStBNFWEoLoVStrv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/fwYNengYnPAGGcje.jpg","blurred":"/storage/books/424ca9042e7d2937/pages/MslLUXPIXmqymNgP.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00014684243029483422,0.9986329355079587,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8067227005958557,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1425178200006485},{"x":0.800000011920929,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.800000011920929,0.13064132630825043,0.8067227005958557,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7647058963775635,0.13064132630825043,0.7848739624023438,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7277311086654663,0.13064132630825043,0.7613445520401001,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6789916157722473,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6789916157722473,0.13064132630825043,0.7193277478218079,0.1425178200006485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8067227005958557,"y":0.12945368885993958},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6789916157722473,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6739916157722473,0.12364132630825042,0.8117227005958557,0.1495178200006485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17814727127552032},{"x":0.1899159699678421,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۵","boundary":[0.1899159699678421,0.17102137207984924,0.21176470816135406,0.17814727127552032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17102137207984924},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17814727127552032},{"x":0.1899159699678421,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.16402137207984924,0.21676470816135407,0.18514727127552033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.18646080791950226},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18646080791950226},{"x":0.21176470816135406,"y":0.19358669221401215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۶","boundary":[0.1899159699678421,0.18646080791950226,0.21176470816135406,0.19358669221401215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18646080791950226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18646080791950226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.18646080791950226,0.21512605249881744,0.19358669221401215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.18646080791950226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18646080791950226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.17946080791950225,0.22012605249881745,0.20058669221401215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6033613681793213,0.1698337346315384,0.653781533241272,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلامی","boundary":[0.5714285969734192,0.1698337346315384,0.5983193516731262,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5630252361297607,0.1698337346315384,0.5680672526359558,0.18171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5580252361297607,0.16283373463153838,0.658781533241272,0.18871021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1852731555700302},{"x":0.653781533241272,"y":0.1852731555700302},{"x":0.653781533241272,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6033613681793213,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6033613681793213,0.1852731555700302,0.653781533241272,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیداری","boundary":[0.5680672526359558,0.1852731555700302,0.5983193516731262,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.1852731555700302,0.5630252361297607,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6521008610725403,0.20190024375915527,0.6890756487846375,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6184874176979065,0.20071259140968323,0.6470588445663452,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.20071259140968323,0.6134454011917114,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5579832196235657,0.20071259140968323,0.5865546464920044,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.20071259140968323,0.5512605309486389,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2149643748998642},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.49915966391563416,0.19952493906021118,0.5327731370925903,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.4739495813846588,0.19952493906021118,0.4924369752407074,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19952493906021118},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19952493906021118},{"x":0.46890756487846375,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4638655483722687,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4638655483722687,0.19952493906021118,0.46890756487846375,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.6487395167350769,0.21852731704711914,0.6890756487846375,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6252101063728333,0.21852731704711914,0.6420168280601501,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.21852731704711914,0.6201680898666382,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.235154390335083},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.244655579328537},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.235154390335083,0.6890756487846375,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.235154390335083},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.23634204268455505,0.6470588445663452,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.23634204268455505,0.6168067455291748,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6302521228790283,0.2517814636230469,0.6890756487846375,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5932773351669312,"y":0.