طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده

توضیحات

کتاب الکترونیکی «طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده» نوشتهٔ مهیار شفیعی و منصور خواجه موگهی در انتشارات متخصصان چاپ شده است. این کتاب حاصــل سال‌ها تجربــهٔ کاری مولفیــن در پروژه‌های عمرانــی در زمینــه آبیــاری و زهکشــی و سازه‌های هیدرولیک است کــه در شرکت‌های پیمانـکاری و مهندسـین مشـاور کشـور مشـغول بـه فعالیـت بوده‌اند، تهیـه و گردآوری شـده اسـت. درباره کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده در بســیاری از موضوعــات مهندســی، ماننــد شــبکه انتقــال آب، فاضلاب و مسـایل مربـوط بـه کشـاورزی، حرکـت آب در مجـاری روباز مطـرح اسـت. جریـان آب در کانال‌های روبـاز دارای سـطح آزاد بـوده و بـا جـو در تمـاس اســت، بنابرایــن در مثال‌ها و مــواردی کــه ســطح آزاد مایــع، تحت‌فشار ثابـت اتمسـفر قـرار دارد، مجـرا را به‌عنوان کانـال روبـاز در نظـر می‌گیریم. براین‌اساس در لوله‌های نیــم پــر نیــز، حرکــت آب ماننــد حرکــت در کانال‌های روبــاز در نظــر گرفتــه می‌شود. نیـروی ثقـل و یـا بـه مفهـوم دیگـر شـیب کـف بسـتر، عامـل اصلـی حرکـت مایــع در کانال‌های روبــاز اســت. از طرفــی نیرویــی کــه در خــاف جهــت نیـروی ثقـل عمـل می‌کند و بـه نیـروی گران‌روی معـروف اسـت بـه همـراه نیروهـای فشـاری اثرکننـده بـر طرفیـن مقطـع در برآینـد بـا نیـروی ثقـل، ســبب حرکــت مایــع می‌شود. حــل مســایل کانال‌های روبــاز بــه علــت احتمــال تغییــر ســطح آزاد آب نسـبت بـه زمـان و مـکان، دارای پیچیدگـی خاصـی بـوده و علاوه بـر ایـن، عمــق جریــان بــا شــدت آن و شــیب کــف کانــال و ســطح آزاد آب همگــی عواملـی تعیین‌کننده و وابسـته بـه یکدیگـر می‌باشند. بـرای ورود بـه ایـن مبحـث لازم اسـت قبـا تعاریـف اساسـی و فرمول‌های مهـم تشـریح شـوند. قابل‌ذکر اسـت کـه روش حـل مسـایل مربـوط بـه کانال‌های روبـاز، بیشـتر جنبـه تجربـی دارد. کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب مناسب مهندسین عمران و دانشجویان این رشته است. بخشی از کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده کانال‌های مصنوعی و اشکال هندسی سطح مقطع جریان: انســان‌ها جهــت هدایــت آب از ســدهای ذخیره‌ای بــه مــزارع، هدایــت آب‌های جـاری بـه کانال‌های کنـار خیابان‌ها، در کانال‌های بـزرگ بـرای کشــتیرانی، جمع‌آوری سیلاب‌ها و بــاران و هدایــت آنهــا بــه محل‌های معیـن و ایجـاد زهکشـی در کشـاورزی، مجبورنـد دسـت بـه طـرح و سـاخت سازه‌های هیدرولیکــی کــه کانال‌های مصنوعــی از جملــه آنهــا اســت، بزننـد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798156","title":"طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/48663c2f26838720/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/48663c2f26838720/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-404-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب الکترونیکی «طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده» نوشتهٔ مهیار شفیعی و منصور خواجه موگهی در انتشارات متخصصان چاپ شده است. این کتاب حاصــل سال‌ها تجربــهٔ کاری مولفیــن در پروژه‌های عمرانــی در زمینــه آبیــاری و زهکشــی و سازه‌های هیدرولیک است کــه در شرکت‌های پیمانـکاری و مهندسـین مشـاور کشـور مشـغول بـه فعالیـت بوده‌اند، تهیـه و گردآوری شـده اسـت. درباره کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده در بســیاری از موضوعــات مهندســی، ماننــد شــبکه انتقــال آب، فاضلاب و مسـایل مربـوط بـه کشـاورزی، حرکـت آب در مجـاری روباز مطـرح اسـت. جریـان آب در کانال‌های روبـاز دارای سـطح آزاد بـوده و بـا جـو در تمـاس اســت، بنابرایــن در مثال‌ها و مــواردی کــه ســطح آزاد مایــع، تحت‌فشار ثابـت اتمسـفر قـرار دارد، مجـرا را به‌عنوان کانـال روبـاز در نظـر می‌گیریم. براین‌اساس در لوله‌های نیــم پــر نیــز، حرکــت آب ماننــد حرکــت در کانال‌های روبــاز در نظــر گرفتــه می‌شود. نیـروی ثقـل و یـا بـه مفهـوم دیگـر شـیب کـف بسـتر، عامـل اصلـی حرکـت مایــع در کانال‌های روبــاز اســت. از طرفــی نیرویــی کــه در خــاف جهــت نیـروی ثقـل عمـل می‌کند و بـه نیـروی گران‌روی معـروف اسـت بـه همـراه نیروهـای فشـاری اثرکننـده بـر طرفیـن مقطـع در برآینـد بـا نیـروی ثقـل، ســبب حرکــت مایــع می‌شود. حــل مســایل کانال‌های روبــاز بــه علــت احتمــال تغییــر ســطح آزاد آب نسـبت بـه زمـان و مـکان، دارای پیچیدگـی خاصـی بـوده و علاوه بـر ایـن، عمــق جریــان بــا شــدت آن و شــیب کــف کانــال و ســطح آزاد آب همگــی عواملـی تعیین‌کننده و وابسـته بـه یکدیگـر می‌باشند. بـرای ورود بـه ایـن مبحـث لازم اسـت قبـا تعاریـف اساسـی و فرمول‌های مهـم تشـریح شـوند. قابل‌ذکر اسـت کـه روش حـل مسـایل مربـوط بـه کانال‌های روبـاز، بیشـتر جنبـه تجربـی دارد. کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب مناسب مهندسین عمران و دانشجویان این رشته است. بخشی از کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده کانال‌های مصنوعی و اشکال هندسی سطح مقطع جریان: انســان‌ها جهــت هدایــت آب از ســدهای ذخیره‌ای بــه مــزارع، هدایــت آب‌های جـاری بـه کانال‌های کنـار خیابان‌ها، در کانال‌های بـزرگ بـرای کشــتیرانی، جمع‌آوری سیلاب‌ها و بــاران و هدایــت آنهــا بــه محل‌های معیـن و ایجـاد زهکشـی در کشـاورزی، مجبورنـد دسـت بـه طـرح و سـاخت سازه‌های هیدرولیکــی کــه کانال‌های مصنوعــی از جملــه آنهــا اســت، بزننـد.",""],"pages_count":"236","keywords":null,"token":"48663c2f26838720","created_at":"2021-12-09 14:14:31","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:04:33","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921067","title":"مهیار شفیعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهیار","lastname":"شفیعی","token":"a031e708be1174a3","created_at":"2021-12-09 14:11:52","updated_at":"2021-12-09 14:11:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921068","title":"منصور خواجه موگهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"منصور","lastname":"خواجه موگهی","token":"1053b9d4dbbafa93","created_at":"2021-12-09 14:12:05","updated_at":"2021-12-09 14:12:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921067","title":"مهیار شفیعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهیار","lastname":"شفیعی","token":"a031e708be1174a3","created_at":"2021-12-09 14:11:52","updated_at":"2021-12-09 14:11:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921068","title":"منصور خواجه موگهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"منصور","lastname":"خواجه موگهی","token":"1053b9d4dbbafa93","created_at":"2021-12-09 14:12:05","updated_at":"2021-12-09 14:12:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786739","file":"61b1de0f539ca4.61615889.pdf","book_id":"3798156","toc":null,"created_at":"2021-12-09 14:14:31","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","process_started_at":"2021-12-09 14:14:34","process_done_at":"2021-12-09 14:14:38","process_failed_at":null,"pages_count":"236","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ada2847a771a65b629e410083cb0f56bc7f80d06a52a8f61ef567301b007bbc2539c0d9dda12423f7c950262e6cd073946d98663e7d64e09a7be865e9d0d7dea","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۶"},"publisher":{"id":190,"title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"23527","title":"سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b2cce3e80a116ea4","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:49","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87","ebook_price_en":"40000","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۳۶","authorTitle":"مهیار شفیعی, منصور خواجه موگهی","tocStr":"","url":"/preview/48663c2f26838720/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":236,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"48663c2f26838720","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/qLROGTahzTsZxYQT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/EmQBKAcUYGsRPcjZ.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/yPtZRVzfkgEfxLhC.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00046616290697959554,0.0005711522446022378,0.9983156647518819,0.9992432477495693]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7815845608711243,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7066380977630615,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.700214147567749,0.37837839126586914,0.7815845608711243,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.379879891872406},{"x":0.6852248311042786,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6895074844360352,"y":0.49849849939346313},{"x":0.618843674659729,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.6145610213279724,0.379879891872406,0.6895074844360352,0.49849849939346313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.3843843936920166},{"x":0.5802997946739197,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5},{"x":0.40899357199668884,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.40471091866493225,0.3843843936920166,0.5845824480056763,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22269807755947113,"y":0.38738739490509033},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3843843936920166},{"x":0.3897216320037842,"y":0.5045045018196106},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.22269807755947113,0.38738739490509033,0.3897216320037842,0.5045045018196106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22269807755947113,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7815845608711243,"y":0.49699699878692627},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21769807755947113,0.3803873949050903,0.7865845608711243,0.5039969987869263],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/iGQjkXxmMfumPbNh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/BFiWFhIuClywBSKq.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/oPYRaClIdAlNFWCL.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003148485391502462,0.0001518139800688884,0.9981735209479322,0.9993492095488329]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.25825825333595276},{"x":0.680942177772522,"y":0.25825825333595276},{"x":0.680942177772522,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6531049013137817,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":1,"str":".2۳۷","boundary":[0.6531049013137817,0.25825825333595276,0.680942177772522,0.2687687575817108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.25825825333595276},{"x":0.6916488409042358,"y":0.25825825333595276},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6852248311042786,0.25825825333595276,0.6916488409042358,0.2687687575817108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7173447608947754,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7173447608947754,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6937901377677917,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":1,"str":"2۳۳","boundary":[0.6937901377677917,0.25825825333595276,0.7173447608947754,0.2687687575817108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.25825825333595276},{"x":0.740899384021759,"y":0.25825825333595276},{"x":0.740899384021759,"y":0.2687687575817108},{"x":0.721627414226532,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":1,"str":".ص","boundary":[0.721627414226532,0.25825825333595276,0.740899384021759,0.2687687575817108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7880085706710815,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":1,"str":":همانباتک","boundary":[0.7451820373535156,0.25825825333595276,0.7880085706710815,0.2687687575817108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7987151741981506,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7965738773345947,0.25825825333595276,0.7987151741981506,0.2687687575817108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8479657173156738,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":1,"str":"تشادداي","boundary":[0.8008565306663513,0.25825825333595276,0.8479657173156738,0.2687687575817108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.282282292842865},{"x":0.1862955093383789,"y":0.282282292842865},{"x":0.1862955093383789,"y":0.29279279708862305},{"x":0.15203426778316498,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"تخاس","boundary":[0.15203426778316498,0.282282292842865,0.1862955093383789,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.282282292842865},{"x":0.1948608160018921,"y":0.282282292842865},{"x":0.1948608160018921,"y":0.29279279708862305},{"x":0.1905781626701355,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.1905781626701355,0.282282292842865,0.1948608160018921,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.282282292842865},{"x":0.2334047108888626,"y":0.282282292842865},{"x":0.2334047108888626,"y":0.29279279708862305},{"x":0.19914346933364868,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"یحارط","boundary":[0.19914346933364868,0.282282292842865,0.2334047108888626,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.282282292842865},{"x":0.2441113442182541,"y":0.282282292842865},{"x":0.2441113442182541,"y":0.29279279708862305},{"x":0.2376873642206192,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.2376873642206192,0.282282292842865,0.2441113442182541,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.282282292842865},{"x":0.30192720890045166,"y":0.282282292842865},{"x":0.30192720890045166,"y":0.29279279708862305},{"x":0.24625267088413239,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"یکیلوردیه","boundary":[0.24625267088413239,0.282282292842865,0.30192720890045166,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.282282292842865},{"x":0.3276231288909912,"y":0.282282292842865},{"x":0.3276231288909912,"y":0.29279279708862305},{"x":0.30620986223220825,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.30620986223220825,0.282282292842865,0.3276231288909912,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.282282292842865},{"x":0.35117772221565247,"y":0.282282292842865},{"x":0.35117772221565247,"y":0.29279279708862305},{"x":0.3297644555568695,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"هزاس","boundary":[0.3297644555568695,0.282282292842865,0.35117772221565247,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.282282292842865},{"x":0.40685224533081055,"y":0.282282292842865},{"x":0.40685224533081055,"y":0.29279279708862305},{"x":0.35546037554740906,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"Hydraulic","boundary":[0.35546037554740906,0.282282292842865,0.40685224533081055,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.282282292842865},{"x":0.46038544178009033,"y":0.282282292842865},{"x":0.46038544178009033,"y":0.29279279708862305},{"x":0.41113489866256714,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"structures","boundary":[0.41113489866256714,0.282282292842865,0.46038544178009033,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.282282292842865},{"x":0.4710920751094818,"y":0.282282292842865},{"x":0.4710920751094818,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4646680951118469,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.4646680951118469,0.282282292842865,0.4710920751094818,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.282282292842865},{"x":0.5096359848976135,"y":0.282282292842865},{"x":0.5096359848976135,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4732334017753601,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"Design","boundary":[0.4732334017753601,0.282282292842865,0.5096359848976135,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.282282292842865},{"x":0.5310492515563965,"y":0.282282292842865},{"x":0.5310492515563965,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5139186382293701,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.5139186382293701,0.282282292842865,0.5310492515563965,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.282282292842865},{"x":0.597430408000946,"y":0.282282292842865},{"x":0.597430408000946,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5353319048881531,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"construction","boundary":[0.5353319048881531,0.282282292842865,0.597430408000946,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.282282292842865},{"x":0.6359742879867554,"y":0.282282292842865},{"x":0.6359742879867554,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6017130613327026,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"تخاس","boundary":[0.6017130613327026,0.282282292842865,0.6359742879867554,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.282282292842865},{"x":0.6445395946502686,"y":0.282282292842865},{"x":0.6445395946502686,"y":0.29279279708862305},{"x":0.640256941318512,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.640256941318512,0.282282292842865,0.6445395946502686,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.282282292842865},{"x":0.6830835342407227,"y":0.282282292842865},{"x":0.6830835342407227,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6488222479820251,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"یحارط","boundary":[0.6488222479820251,0.282282292842865,0.6830835342407227,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.282282292842865},{"x":0.6937901377677917,"y":0.282282292842865},{"x":0.6937901377677917,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6873661875724792,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6873661875724792,0.282282292842865,0.6937901377677917,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.282282292842865},{"x":0.7516059875488281,"y":0.282282292842865},{"x":0.7516059875488281,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6959314942359924,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"یکیلوردیه","boundary":[0.6959314942359924,0.282282292842865,0.7516059875488281,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.282282292842865},{"x":0.7773019075393677,"y":0.282282292842865},{"x":0.7773019075393677,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7558886408805847,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7558886408805847,0.282282292842865,0.7773019075393677,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.282282292842865},{"x":0.8008565306663513,"y":0.282282292842865},{"x":0.8008565306663513,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7794432640075684,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"هزاس","boundary":[0.7794432640075684,0.282282292842865,0.8008565306663513,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.282282292842865},{"x":0.8072805404663086,"y":0.282282292842865},{"x":0.8072805404663086,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8051391839981079,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8051391839981079,0.282282292842865,0.8072805404663086,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.282282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.282282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8115631937980652,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.8115631937980652,0.282282292842865,0.8479657173156738,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2987987995147705},{"x":0.22698073089122772,"y":0.2987987995147705},{"x":0.22698073089122772,"y":0.30930930376052856},{"x":0.15203426778316498,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"Open-channel","boundary":[0.15203426778316498,0.2987987995147705,0.22698073089122772,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.2987987995147705},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2987987995147705},{"x":0.25481799244880676,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2334047108888626,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"زابور","boundary":[0.2334047108888626,0.2987987995147705,0.25481799244880676,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.2987987995147705},{"x":0.2826552391052246,"y":0.2987987995147705},{"x":0.2826552391052246,"y":0.30930930376052856},{"x":0.25695931911468506,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"لاناک","boundary":[0.25695931911468506,0.2987987995147705,0.2826552391052246,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.2987987995147705},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2987987995147705},{"x":0.2976445257663727,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2890792191028595,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2890792191028595,0.2987987995147705,0.2976445257663727,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.2987987995147705},{"x":0.3319057822227478,"y":0.2987987995147705},{"x":0.3319057822227478,"y":0.30930930376052856},{"x":0.30192720890045166,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"نايرج","boundary":[0.30192720890045166,0.2987987995147705,0.3319057822227478,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.2987987995147705},{"x":0.3875803053379059,"y":0.2987987995147705},{"x":0.3875803053379059,"y":0.30930930376052856},{"x":0.3361884355545044,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"Hydraulic","boundary":[0.3361884355545044,0.2987987995147705,0.3875803053379059,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.2987987995147705},{"x":0.44111350178718567,"y":0.2987987995147705},{"x":0.44111350178718567,"y":0.30930930376052856},{"x":0.3918629586696625,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"structures","boundary":[0.3918629586696625,0.2987987995147705,0.44111350178718567,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.2987987995147705},{"x":0.45182013511657715,"y":0.2987987995147705},{"x":0.45182013511657715,"y":0.30930930376052856},{"x":0.44539615511894226,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.44539615511894226,0.2987987995147705,0.45182013511657715,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.2987987995147705},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2987987995147705},{"x":0.4903640151023865,"y":0.30930930376052856},{"x":0.45396146178245544,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"Design","boundary":[0.45396146178245544,0.2987987995147705,0.4903640151023865,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5117772817611694,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5117772817611694,"y":0.30930930376052856},{"x":0.49464666843414307,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.49464666843414307,0.2987987995147705,0.5117772817611694,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.2987987995147705},{"x":0.578158438205719,"y":0.2987987995147705},{"x":0.578158438205719,"y":0.30930930376052856},{"x":0.516059935092926,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"construction","boundary":[0.516059935092926,0.2987987995147705,0.578158438205719,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5910063982009888,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5845824480056763,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5845824480056763,0.2987987995147705,0.5910063982009888,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6445395946502686,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6445395946502686,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5931477546691895,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"Problems,","boundary":[0.5931477546691895,0.2987987995147705,0.6445395946502686,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.2987987995147705},{"x":0.700214147567749,"y":0.2987987995147705},{"x":0.700214147567749,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6488222479820251,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"exercises,","boundary":[0.6488222479820251,0.2987987995147705,0.700214147567749,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7173447608947754,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7173447608947754,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7044968008995056,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"etc","boundary":[0.7044968008995056,0.2987987995147705,0.7173447608947754,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7430406808853149,"y":0.30930930376052856},{"x":0.721627414226532,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"هریغ","boundary":[0.721627414226532,0.2987987995147705,0.7430406808853149,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7494646906852722,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7451820373535156,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7451820373535156,0.2987987995147705,0.7494646906852722,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2987987995147705},{"x":0.762312650680542,"y":0.2987987995147705},{"x":0.762312650680542,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7537473440170288,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7537473440170288,0.2987987995147705,0.762312650680542,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7965738773345947,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7644539475440979,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"نیرمت","boundary":[0.7644539475440979,0.2987987995147705,0.7965738773345947,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.2987987995147705},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2987987995147705},{"x":0.8394004106521606,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8008565306663513,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"،لئاسم","boundary":[0.8008565306663513,0.2987987995147705,0.8394004106521606,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.2987987995147705},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2987987995147705},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8415417671203613,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8415417671203613,0.2987987995147705,0.8479657173156738,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.315315306186676},{"x":0.6316916346549988,"y":0.315315306186676},{"x":0.6316916346549988,"y":0.32582584023475647},{"x":0.5824410915374756,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"Spillways","boundary":[0.5824410915374756,0.315315306186676,0.6316916346549988,0.32582584023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.315315306186676},{"x":0.6745182275772095,"y":0.315315306186676},{"x":0.6745182275772095,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6359742879867554,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"اهزیررس","boundary":[0.6359742879867554,0.315315306186676,0.6745182275772095,0.32582584023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.315315306186676},{"x":0.7087794542312622,"y":0.315315306186676},{"x":0.7087794542312622,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6788008809089661,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"Water","boundary":[0.6788008809089661,0.315315306186676,0.7087794542312622,0.32582584023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.315315306186676},{"x":0.7494646906852722,"y":0.315315306186676},{"x":0.7494646906852722,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7152034044265747,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"tunnels","boundary":[0.7152034044265747,0.315315306186676,0.7494646906852722,0.32582584023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.315315306186676},{"x":0.7687366008758545,"y":0.315315306186676},{"x":0.7687366008758545,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7537473440170288,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"یبآ","boundary":[0.7537473440170288,0.315315306186676,0.7687366008758545,0.32582584023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.315315306186676},{"x":0.7965738773345947,"y":0.315315306186676},{"x":0.7965738773345947,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7751606106758118,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7751606106758118,0.315315306186676,0.7965738773345947,0.32582584023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.315315306186676},{"x":0.8222697973251343,"y":0.315315306186676},{"x":0.8222697973251343,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7987151741981506,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"لنوت","boundary":[0.7987151741981506,0.315315306186676,0.8222697973251343,0.32582584023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.315315306186676},{"x":0.8479657173156738,"y":0.315315306186676},{"x":0.8479657173156738,"y":0.32582584023475647},{"x":0.824411153793335,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"str":"flow","boundary":[0.824411153793335,0.315315306186676,0.8479657173156738,0.32582584023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8479657173156738,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8479657173156738,"y":0.32582584023475647},{"x":0.15203426778316498,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.25125825333595275,0.8529657173156738,0.3328258402347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.157657653093338},{"x":0.2376873642206192,"y":0.157657653093338},{"x":0.2376873642206192,"y":0.16816817224025726},{"x":0.20128479599952698,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":".یهگوم","boundary":[0.20128479599952698,0.157657653093338,0.2376873642206192,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.157657653093338},{"x":0.27194860577583313,"y":0.157657653093338},{"x":0.27194860577583313,"y":0.16816817224025726},{"x":0.2398286908864975,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"هجاوخ","boundary":[0.2398286908864975,0.157657653093338,0.27194860577583313,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.157657653093338},{"x":0.30835118889808655,"y":0.157657653093338},{"x":0.30835118889808655,"y":0.16816817224025726},{"x":0.278372585773468,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"روصنم","boundary":[0.278372585773468,0.157657653093338,0.30835118889808655,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.157657653093338},{"x":0.35331904888153076,"y":0.157657653093338},{"x":0.35331904888153076,"y":0.16816817224025726},{"x":0.31263384222984314,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"،یعیفش","boundary":[0.31263384222984314,0.157657653093338,0.35331904888153076,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.157657653093338},{"x":0.3832976520061493,"y":0.157657653093338},{"x":0.3832976520061493,"y":0.16816817224025726},{"x":0.35760170221328735,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"رایهم","boundary":[0.35760170221328735,0.157657653093338,0.3832976520061493,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.157657653093338},{"x":0.41541755199432373,"y":0.157657653093338},{"x":0.41541755199432373,"y":0.16816817224025726},{"x":0.3875803053379059,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"فیلات","boundary":[0.3875803053379059,0.157657653093338,0.41541755199432373,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.157657653093338},{"x":0.44753748178482056,"y":0.157657653093338},{"x":0.44753748178482056,"y":0.16816817224025726},{"x":0.417558878660202,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"/هدش","boundary":[0.417558878660202,0.157657653093338,0.44753748178482056,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.157657653093338},{"x":0.4689507484436035,"y":0.157657653093338},{"x":0.4689507484436035,"y":0.16816817224025726},{"x":0.44967880845069885,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"لح","boundary":[0.44967880845069885,0.157657653093338,0.4689507484436035,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.157657653093338},{"x":0.5074946284294128,"y":0.157657653093338},{"x":0.5074946284294128,"y":0.16816817224025726},{"x":0.4732334017753601,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"لئاسم","boundary":[0.4732334017753601,0.157657653093338,0.5074946284294128,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.157657653093338},{"x":0.5374732613563538,"y":0.157657653093338},{"x":0.5374732613563538,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5096359848976135,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"هارمه","boundary":[0.5096359848976135,0.157657653093338,0.5374732613563538,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.157657653093338},{"x":0.5524625182151794,"y":0.157657653093338},{"x":0.5524625182151794,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5417559146881104,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5417559146881104,0.157657653093338,0.5524625182151794,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.157657653093338},{"x":0.5674518346786499,"y":0.157657653093338},{"x":0.5674518346786499,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5546038746833801,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.5546038746833801,0.157657653093338,0.5674518346786499,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.157657653093338},{"x":0.6017130613327026,"y":0.157657653093338},{"x":0.6017130613327026,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5738757848739624,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"لاقتنا","boundary":[0.5738757848739624,0.157657653093338,0.6017130613327026,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.157657653093338},{"x":0.6274089813232422,"y":0.157657653093338},{"x":0.6274089813232422,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6059957146644592,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6059957146644592,0.157657653093338,0.6274089813232422,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.157657653093338},{"x":0.6531049013137817,"y":0.157657653093338},{"x":0.6531049013137817,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6316916346549988,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"هزاس","boundary":[0.6316916346549988,0.157657653093338,0.6531049013137817,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.157657653093338},{"x":0.6723768711090088,"y":0.157657653093338},{"x":0.6723768711090088,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6573875546455383,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"ماگ","boundary":[0.6573875546455383,0.157657653093338,0.6723768711090088,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.157657653093338},{"x":0.6873661875724792,"y":0.157657653093338},{"x":0.6873661875724792,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6766595244407654,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6766595244407654,0.157657653093338,0.6873661875724792,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.157657653093338},{"x":0.7044968008995056,"y":0.157657653093338},{"x":0.7044968008995056,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6895074844360352,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"ماگ","boundary":[0.6895074844360352,0.157657653093338,0.7044968008995056,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.157657653093338},{"x":0.7451820373535156,"y":0.157657653093338},{"x":0.7451820373535156,"y":0.16816817224025726},{"x":0.7109207510948181,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"یحارط","boundary":[0.7109207510948181,0.157657653093338,0.7451820373535156,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.157657653093338},{"x":0.7516059875488281,"y":0.157657653093338},{"x":0.7516059875488281,"y":0.16816817224025726},{"x":0.7494646906852722,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7494646906852722,0.157657653093338,0.7516059875488281,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.157657653093338},{"x":0.7901498675346375,"y":0.157657653093338},{"x":0.7901498675346375,"y":0.16816817224025726},{"x":0.7537473440170288,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"روآديدپ","boundary":[0.7537473440170288,0.157657653093338,0.7901498675346375,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.157657653093338},{"x":0.8072805404663086,"y":0.157657653093338},{"x":0.8072805404663086,"y":0.16816817224025726},{"x":0.794432520866394,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.794432520866394,0.157657653093338,0.8072805404663086,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.157657653093338},{"x":0.8158458471298218,"y":0.157657653093338},{"x":0.8158458471298218,"y":0.16816817224025726},{"x":0.8115631937980652,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.8115631937980652,0.157657653093338,0.8158458471298218,0.16816817224025726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.157657653093338},{"x":0.8479657173156738,"y":0.157657653093338},{"x":0.8479657173156738,"y":0.16816817224025726},{"x":0.8179871439933777,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.8179871439933777,0.157657653093338,0.8479657173156738,0.16816817224025726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.157657653093338},{"x":0.8479657173156738,"y":0.157657653093338},{"x":0.8479657173156738,"y":0.16816817224025726},{"x":0.20128479599952698,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.19628479599952697,0.150657653093338,0.8529657173156738,0.17516817224025727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6788008809089661,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6788008809089661,"y":0.11861861497163773},{"x":0.6723768711090088,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6723768711090088,0.10810811072587967,0.6788008809089661,0.11861861497163773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7087794542312622,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7087794542312622,"y":0.11861861497163773},{"x":0.680942177772522,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":1,"str":"۱۳۴۵","boundary":[0.680942177772522,0.10810811072587967,0.7087794542312622,0.11861861497163773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7451820373535156,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7451820373535156,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7152034044265747,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":1,"str":"،رایهم","boundary":[0.7152034044265747,0.10810811072587967,0.7451820373535156,0.11861861497163773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7880085706710815,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7880085706710815,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7473233342170715,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":1,"str":"،یعیفش","boundary":[0.7473233342170715,0.10810811072587967,0.7880085706710815,0.11861861497163773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.10810811072587967},{"x":0.794432520866394,"y":0.10810811072587967},{"x":0.794432520866394,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7922912240028381,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7922912240028381,0.10810811072587967,0.794432520866394,0.11861861497163773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7987151741981506,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":1,"str":"هسانشرس","boundary":[0.7987151741981506,0.10810811072587967,0.8479657173156738,0.11861861497163773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6209850311279297,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6209850311279297,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6145610213279724,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6145610213279724,0.1321321278810501,0.6209850311279297,0.14264264702796936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6509636044502258,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6509636044502258,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6231263279914856,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":"۱۳۴۶","boundary":[0.6231263279914856,0.1321321278810501,0.6509636044502258,0.14264264702796936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6916488409042358,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6916488409042358,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6552462577819824,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":"،روصنم","boundary":[0.6552462577819824,0.1321321278810501,0.6916488409042358,0.14264264702796936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7323340177536011,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7323340177536011,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6959314942359924,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":"،یهگوم","boundary":[0.6959314942359924,0.1321321278810501,0.7323340177536011,0.14264264702796936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7687366008758545,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7687366008758545,"y":0.14264264702796936},{"x":0.7366167306900024,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":"هجاوخ","boundary":[0.7366167306900024,0.1321321278810501,0.7687366008758545,0.14264264702796936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7751606106758118,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7751606106758118,"y":0.14264264702796936},{"x":0.7730192542076111,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7730192542076111,0.1321321278810501,0.7751606106758118,0.14264264702796936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8094218373298645,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8094218373298645,"y":0.14264264702796936},{"x":0.7794432640075684,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":"هدوزفا","boundary":[0.7794432640075684,0.1321321278810501,0.8094218373298645,0.14264264702796936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8479657173156738,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8479657173156738,"y":0.14264264702796936},{"x":0.8137044906616211,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.8137044906616211,0.1321321278810501,0.8479657173156738,0.14264264702796936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6145610213279724,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6095610213279724,0.10110811072587966,0.8529657173156738,0.14964264702796937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.18318317830562592},{"x":0.659528911113739,"y":0.18318317830562592},{"x":0.659528911113739,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6359742879867554,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":1,"str":".۱۴۰۰","boundary":[0.6359742879867554,0.18318317830562592,0.659528911113739,0.19369369745254517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6680942177772522,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6680942177772522,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6659528613090515,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6659528613090515,0.18318317830562592,0.6680942177772522,0.19369369745254517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7301927208900452,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7301927208900452,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6723768711090088,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":1,"str":"ناصصختم","boundary":[0.6723768711090088,0.18318317830562592,0.7301927208900452,0.19369369745254517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7644539475440979,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7644539475440979,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7344753742218018,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":1,"str":":نارهت","boundary":[0.7344753742218018,0.18318317830562592,0.7644539475440979,0.19369369745254517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7708779573440552,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7708779573440552,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7687366008758545,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7687366008758545,0.18318317830562592,0.7708779573440552,0.19369369745254517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7922912240028381,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7922912240028381,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7730192542076111,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":1,"str":"رشن","boundary":[0.7730192542076111,0.18318317830562592,0.7922912240028381,0.19369369745254517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8479657173156738,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8479657173156738,"y":0.19369369745254517},{"x":0.794432520866394,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.794432520866394,0.18318317830562592,0.8479657173156738,0.19369369745254517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6702355742454529,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6702355742454529,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6359742879867554,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"str":".یریزو","boundary":[0.6359742879867554,0.20720720291137695,0.6702355742454529,0.2177177220582962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6959314942359924,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6959314942359924,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6745182275772095,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"str":"عطق","boundary":[0.6745182275772095,0.20720720291137695,0.6959314942359924,0.2177177220582962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7173447608947754,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7173447608947754,"y":0.2177177220582962},{"x":0.700214147567749,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"str":"؛ص","boundary":[0.700214147567749,0.20720720291137695,0.7173447608947754,0.2177177220582962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7451820373535156,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2177177220582962},{"x":0.721627414226532,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"str":"2۳۶","boundary":[0.721627414226532,0.20720720291137695,0.7451820373535156,0.2177177220582962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7516059875488281,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7494646906852722,0.20720720291137695,0.7516059875488281,0.2177177220582962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7901498675346375,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"str":"یرهاظ","boundary":[0.7537473440170288,0.20720720291137695,0.7901498675346375,0.2177177220582962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.20720720291137695},{"x":0.8479657173156738,"y":0.20720720291137695},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2177177220582962},{"x":0.794432520866394,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.794432520866394,0.20720720291137695,0.8479657173156738,0.2177177220582962]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8479657173156738,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6359742879867554,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6309742879867554,0.1761831783056259,0.8529657173156738,0.2247177220582962],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7516059875488281,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7516059875488281,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7301927208900452,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":1,"str":"۶2۷","boundary":[0.7301927208900452,0.36636635661125183,0.7516059875488281,0.3768768906593323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7601712942123413,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7601712942123413,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7580299973487854,0.36636635661125183,0.7601712942123413,0.3768768906593323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.36636635661125183},{"x":0.794432520866394,"y":0.36636635661125183},{"x":0.794432520866394,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7644539475440979,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":1,"str":"ییوید","boundary":[0.7644539475440979,0.36636635661125183,0.794432520866394,0.3768768906593323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8286938071250916,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3768768906593323},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.8008565306663513,0.36636635661125183,0.8286938071250916,0.3768768906593323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8479657173156738,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3768768906593323},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.8329764604568481,0.36636635661125183,0.8479657173156738,0.3768768906593323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7237687110900879,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7237687110900879,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6723768711090088,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":1,"str":"۸۴۳۶۳۱۵","boundary":[0.6723768711090088,0.39039039611816406,0.7237687110900879,0.4009009003639221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7301927208900452,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7301927208900452,"y":0.4009009003639221},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7280513644218445,0.39039039611816406,0.7301927208900452,0.4009009003639221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7537473440170288,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4009009003639221},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":1,"str":"یلم","boundary":[0.7323340177536011,0.39039039611816406,0.7537473440170288,0.4009009003639221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4009009003639221},{"x":0.7558886408805847,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":1,"str":"یسانشباتک","boundary":[0.7558886408805847,0.39039039611816406,0.8115631937980652,0.4009009003639221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8479657173156738,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4009009003639221},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":1,"str":"هرامش","boundary":[0.8179871439933777,0.39039039611816406,0.8479657173156738,0.4009009003639221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8479657173156738,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6723768711090088,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6673768711090088,0.3593663566112518,0.8529657173156738,0.4079009003639221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7066380977630615,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":1,"str":"اپیف","boundary":[0.6895074844360352,0.41591590642929077,0.7066380977630615,0.4264264404773712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7130621075630188,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7109207510948181,0.41591590642929077,0.7130621075630188,0.4264264404773712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7730192542076111,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7730192542076111,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":1,"str":"یسانشباتک","boundary":[0.7173447608947754,0.41591590642929077,0.7730192542076111,0.4264264404773712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8008565306663513,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":1,"str":"دروکر","boundary":[0.7773019075393677,0.41591590642929077,0.8008565306663513,0.4264264404773712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8458244204521179,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":1,"str":"تاعلاطا","boundary":[0.8051391839981079,0.41591590642929077,0.8458244204521179,0.4264264404773712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8458244204521179,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6845074844360352,0.40891590642929077,0.8508244204521179,0.4334264404773712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7194860577583313,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7194860577583313,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7023554444313049,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":1,"str":"اپیف","boundary":[0.7023554444313049,0.23273272812366486,0.7194860577583313,0.2432432472705841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7259100675582886,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7259100675582886,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7237687110900879,0.23273272812366486,0.7259100675582886,0.2432432472705841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.23273272812366486},{"x":0.762312650680542,"y":0.23273272812366486},{"x":0.762312650680542,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":1,"str":"یسيون","boundary":[0.7301927208900452,0.23273272812366486,0.762312650680542,0.2432432472705841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.23273272812366486},{"x":0.802997887134552,"y":0.23273272812366486},{"x":0.802997887134552,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":1,"str":"تسرهف","boundary":[0.7665953040122986,0.23273272812366486,0.802997887134552,0.2432432472705841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.23273272812366486},{"x":0.8479657173156738,"y":0.23273272812366486},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2432432472705841},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":1,"str":"تیعضو","boundary":[0.8072805404663086,0.23273272812366486,0.8479657173156738,0.2432432472705841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.23273272812366486},{"x":0.8479657173156738,"y":0.23273272812366486},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7023554444313049,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6973554444313049,0.22573272812366485,0.8529657173156738,0.2502432472705841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.3408408463001251},{"x":0.7558886408805847,"y":0.3408408463001251},{"x":0.7558886408805847,"y":0.3513513505458832},{"x":0.721627414226532,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":1,"str":"TC۱۸۰","boundary":[0.721627414226532,0.3408408463001251,0.7558886408805847,0.3513513505458832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.3408408463001251},{"x":0.7644539475440979,"y":0.3408408463001251},{"x":0.7644539475440979,"y":0.3513513505458832},{"x":0.762312650680542,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.762312650680542,0.3408408463001251,0.7644539475440979,0.3513513505458832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.3408408463001251},{"x":0.794432520866394,"y":0.3408408463001251},{"x":0.794432520866394,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7687366008758545,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":1,"str":"هرگنک","boundary":[0.7687366008758545,0.3408408463001251,0.794432520866394,0.3513513505458832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.3408408463001251},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3408408463001251},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3513513505458832},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.8008565306663513,0.3408408463001251,0.8286938071250916,0.3513513505458832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.3408408463001251},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3408408463001251},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3513513505458832},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.8329764604568481,0.3408408463001251,0.8479657173156738,0.3513513505458832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.3408408463001251},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3408408463001251},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3513513505458832},{"x":0.721627414226532,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.716627414226532,0.3338408463001251,0.8529657173156738,0.3583513505458832],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/lPVJFnzdLsyQbtjP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/NYrFYKArMoFcLgju.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/EGMqPXUOIzvQAuWF.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0002827515336635026,0.000172104539992931,0.9981368386924139,0.9987450017843161]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.12162162363529205},{"x":0.417558878660202,"y":0.12162162363529205},{"x":0.417558878660202,"y":0.14864864945411682},{"x":0.2890792191028595,"y":0.14864864945411682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسنامهی","boundary":[0.2890792191028595,0.12162162363529205,0.417558878660202,0.14864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.14864864945411682},{"x":0.21841542422771454,"y":0.14864864945411682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.21841542422771454,0.12162162363529205,0.2847965657711029,0.14864864945411682]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.12162162363529205},{"x":0.417558878660202,"y":0.12162162363529205},{"x":0.417558878660202,"y":0.14864864945411682},{"x":0.21841542422771454,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21341542422771453,0.11462162363529205,0.42255887866020203,0.15564864945411683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8650963306427002,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8650963306427002,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7494646906852722,0.20420420169830322,0.8650963306427002,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.20420420169830322},{"x":0.740899384021759,"y":0.20420420169830322},{"x":0.740899384021759,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6830835342407227,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6852248311042786,0.20420420169830322,0.740899384021759,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.20420420169830322},{"x":0.6659528613090515,"y":0.20420420169830322},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6338329911231995,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6338329911231995,0.20420420169830322,0.6659528613090515,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.20270270109176636},{"x":0.6274089813232422,"y":0.20270270109176636},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5695931315422058,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.5695931315422058,0.20270270109176636,0.6252676844596863,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.20270270109176636},{"x":0.5503212213516235,"y":0.20270270109176636},{"x":0.5503212213516235,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4775160551071167,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4775160551071167,0.20270270109176636,0.5503212213516235,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.20270270109176636},{"x":0.4668094217777252,"y":0.20270270109176636},{"x":0.4668094217777252,"y":0.2597597539424896},{"x":0.41113489866256714,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41327622532844543,0.20270270109176636,0.4668094217777252,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.20270270109176636},{"x":0.3790149986743927,"y":0.20270270109176636},{"x":0.3768736720085144,"y":0.2597597539424896},{"x":0.26980727910995483,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.27194860577583313,0.20270270109176636,0.3768736720085144,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.20270270109176636},{"x":0.25481799244880676,"y":0.20270270109176636},{"x":0.25267666578292847,"y":0.2597597539424896},{"x":0.1884368360042572,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.1905781626701355,0.20270270109176636,0.25267666578292847,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.20270270109176636},{"x":0.17130620777606964,"y":0.20270270109176636},{"x":0.16916488111019135,"y":0.25825825333595276},{"x":0.1370449662208557,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1370449662208557,0.20270270109176636,0.16916488111019135,0.25825825333595276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.2012012004852295},{"x":0.8650963306427002,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8650963306427002,"y":0.2612612545490265},{"x":0.1370449662208557,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1320449662208557,0.19420120048522949,0.8700963306427002,0.2682612545490265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6895074844360352,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6873661875724792,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6081370711326599,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6081370711326599,0.2777777910232544,0.6873661875724792,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5931477546691895,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5931477546691895,"y":0.32582584023475647},{"x":0.4753747284412384,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.4775160551071167,0.2777777910232544,0.5931477546691895,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.2777777910232544},{"x":0.46252676844596863,"y":0.2777777910232544},{"x":0.46038544178009033,"y":0.3243243098258972},{"x":0.3918629586696625,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.39400428533554077,0.2777777910232544,0.46038544178009033,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3897216320037842,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3897216320037842,"y":0.3243243098258972},{"x":0.31263384222984314,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.31477516889572144,0.2777777910232544,0.3897216320037842,0.3243243098258972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6895074844360352,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6873661875724792,"y":0.32582584023475647},{"x":0.31263384222984314,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30977516889572143,0.2707777910232544,0.6923661875724793,0.3328258402347565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7259100675582886,0.4279279410839081,0.7665953040122986,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.4279279410839081},{"x":0.721627414226532,"y":0.4279279410839081},{"x":0.721627414226532,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7173447608947754,0.4279279410839081,0.721627414226532,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4519519507884979},{"x":0.659528911113739,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.659528911113739,0.4279279410839081,0.7109207510948181,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6531049013137817,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6531049013137817,"y":0.4519519507884979},{"x":0.618843674659729,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهیار","boundary":[0.618843674659729,0.4279279410839081,0.6531049013137817,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6145610213279724,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6145610213279724,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شفیعی","boundary":[0.5695931315422058,0.4279279410839081,0.6145610213279724,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5631691813468933,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5631691813468933,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5588865280151367,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5588865280151367,0.4279279410839081,0.5631691813468933,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5010706782341003,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5010706782341003,0.4279279410839081,0.5524625182151794,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.4279279410839081},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4279279410839081},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4519519507884979},{"x":0.44753748178482056,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.44753748178482056,0.4279279410839081,0.49464666843414307,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.4279279410839081},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4279279410839081},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3918629586696625,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خواجه","boundary":[0.3918629586696625,0.4279279410839081,0.44111350178718567,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.4279279410839081},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4279279410839081},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3426124155521393,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"موگهی","boundary":[0.3426124155521393,0.4279279410839081,0.3854389786720276,0.4519519507884979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3426124155521393,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3376124155521393,0.4209279410839081,0.7715953040122986,0.45895195078849793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7280513644218445,0.4714714586734772,0.7644539475440979,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7194860577583313,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7194860577583313,"y":0.4909909963607788},{"x":0.680942177772522,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.680942177772522,0.4714714586734772,0.7194860577583313,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6745182275772095,0.4699699580669403,0.6766595244407654,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4714714586734772},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6423982977867126,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6423982977867126,0.4699699580669403,0.6659528613090515,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6274089813232422,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6274089813232422,0.4699699580669403,0.6338329911231995,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6274089813232422,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6252676844596863,"y":0.4909909963607788},{"x":0.597430408000946,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.597430408000946,0.4699699580669403,0.6252676844596863,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5653104782104492,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.5653104782104492,0.4699699580669403,0.5931477546691895,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5631691813468933,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5631691813468933,"y":0.48948949575424194},{"x":0.556745171546936,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5588865280151367,0.4699699580669403,0.5631691813468933,0.48948949575424194]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4924924969673157},{"x":0.556745171546936,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5538865280151367,0.46146845746040344,0.7694539475440979,0.4994924969673157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7109207510948181,0.5075075030326843,0.7665953040122986,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5270270109176636},{"x":0.680942177772522,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.680942177772522,0.5075075030326843,0.7044968008995056,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6680942177772522,0.5075075030326843,0.6745182275772095,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6338329911231995,0.5075075030326843,0.6616702079772949,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یاراحمدی","boundary":[0.5653104782104492,0.5075075030326843,0.6274089813232422,0.5270270109176636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5603104782104492,0.5005075030326843,0.7715953040122986,0.5340270109176636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5660660862922668},{"x":0.721627414226532,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.721627414226532,0.5435435175895691,0.7665953040122986,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6895074844360352,0.5435435175895691,0.7173447608947754,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.5435435175895691},{"x":0.680942177772522,"y":0.5435435175895691},{"x":0.680942177772522,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6788008809089661,0.5435435175895691,0.680942177772522,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5675675868988037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهرداد","boundary":[0.6295503377914429,0.5435435175895691,0.6723768711090088,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.545045018196106},{"x":0.6231263279914856,"y":0.545045018196106},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5675675868988037},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5675675868988037}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"صفایی","boundary":[0.5802997946739197,0.545045018196106,0.6231263279914856,0.5675675868988037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.545045018196106},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5420420169830322},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5660660862922668},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5675675868988037}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5752997946739197,0.538045018196106,0.7715953040122986,0.5730660862922669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.5825825929641724},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5825825929641724},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6036036014556885},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6021021008491516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7280513644218445,0.5825825929641724,0.7644539475440979,0.6036036014556885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.5825825929641724},{"x":0.721627414226532,"y":0.5825825929641724},{"x":0.721627414226532,"y":0.6021021008491516},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6021021008491516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7130621075630188,0.5825825929641724,0.721627414226532,0.6021021008491516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6021021008491516},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6021021008491516}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صحافي","boundary":[0.6659528613090515,0.5810810923576355,0.7066380977630615,0.6021021008491516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.5810810923576355},{"x":0.659528911113739,"y":0.5810810923576355},{"x":0.659528911113739,"y":0.6021021008491516},{"x":0.6573875546455383,"y":0.6021021008491516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6573875546455383,0.5810810923576355,0.659528911113739,0.6021021008491516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.5795795917510986},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5810810923576355},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6021021008491516},{"x":0.5695931315422058,"y":0.6006006002426147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.5695931315422058,0.5795795917510986,0.6488222479820251,0.6021021008491516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.5795795917510986},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5825825929641724},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6036036014556885},{"x":0.5695931315422058,"y":0.6006006002426147}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5645931315422058,0.5725795917510986,0.7694539475440979,0.6106036014556885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.620120108127594},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6186186075210571},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7323340177536011,0.620120108127594,0.7644539475440979,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.620120108127594},{"x":0.7173447608947754,"y":0.620120108127594},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109207510948181,0.620120108127594,0.7173447608947754,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.620120108127594},{"x":0.7044968008995056,"y":0.620120108127594},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۴۰۴","boundary":[0.6659528613090515,0.620120108127594,0.7044968008995056,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.620120108127594},{"x":0.6616702079772949,"y":0.620120108127594},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6552462577819824,0.620120108127594,0.6616702079772949,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.620120108127594},{"x":0.6509636044502258,"y":0.620120108127594},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۹۲","boundary":[0.6295503377914429,0.620120108127594,0.6509636044502258,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.620120108127594},{"x":0.6252676844596863,"y":0.620120108127594},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6381381154060364},{"x":0.618843674659729,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.618843674659729,0.620120108127594,0.6252676844596863,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.620120108127594},{"x":0.6124197244644165,"y":0.620120108127594},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶۲۲","boundary":[0.5888651013374329,0.620120108127594,0.6124197244644165,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5802997946739197,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5802997946739197,0.6216216087341309,0.5824410915374756,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5760171413421631,"y":0.620120108127594},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.5481798648834229,0.6216216087341309,0.5760171413421631,0.6381381154060364]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7644539475440979,"y":0.620120108127594},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6366366147994995},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5431798648834228,0.6146216087341309,0.7694539475440979,0.6436366147994995],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7280513644218445,0.6576576828956604,0.7665953040122986,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7173447608947754,0.6576576828956604,0.7237687110900879,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6852248311042786,0.6576576828956604,0.7023554444313049,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6756756901741028},{"x":0.680942177772522,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.680942177772522,0.6576576828956604,0.6830835342407227,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۰","boundary":[0.6616702079772949,0.6576576828956604,0.6766595244407654,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6145610213279724,0.6576576828956604,0.6552462577819824,0.6756756901741028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6095610213279724,0.6506576828956604,0.7715953040122986,0.6826756901741028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7582582831382751},{"x":0.762312650680542,"y":0.7582582831382751},{"x":0.762312650680542,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7366167306900024,0.7582582831382751,0.762312650680542,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.7044968008995056,0.7582582831382751,0.7344753742218018,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.7582582831382751},{"x":0.700214147567749,"y":0.7582582831382751},{"x":0.700214147567749,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6959314942359924,0.7582582831382751,0.700214147567749,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6723768711090088,0.7582582831382751,0.6959314942359924,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6680942177772522,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6680942177772522,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638115644454956,0.7582582831382751,0.6680942177772522,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.7582582831382751},{"x":0.659528911113739,"y":0.7582582831382751},{"x":0.659528911113739,"y":0.7732732892036438},{"x":0.638115644454956,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.638115644454956,0.7582582831382751,0.659528911113739,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.5760171413421631,0.7582582831382751,0.6359742879867554,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5674518346786499,0.7582582831382751,0.5717344880104065,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.5417559146881104,0.7582582831382751,0.5610278248786926,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5331905484199524,0.7582582831382751,0.5353319048881531,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5074946284294128,0.7582582831382751,0.5289078950881958,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5032119750976562,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5032119750976562,"y":0.7732732892036438},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.49892932176589966,0.7582582831382751,0.5032119750976562,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.7582582831382751},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7582582831382751},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7732732892036438},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹۱۳۰۶۰۱۹","boundary":[0.44753748178482056,0.7582582831382751,0.49250534176826477,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.7582582831382751},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7582582831382751},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7732732892036438},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.44111350178718567,0.7582582831382751,0.44539615511894226,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.7582582831382751},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7582582831382751},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7732732892036438},{"x":0.4239828586578369,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰۲۱","boundary":[0.4239828586578369,0.7582582831382751,0.4368308484554291,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.7747747898101807},{"x":0.762312650680542,"y":0.7747747898101807},{"x":0.762312650680542,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وب","boundary":[0.7430406808853149,0.7747747898101807,0.762312650680542,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سایت","boundary":[0.7044968008995056,0.7732732892036438,0.7366167306900024,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7732732892036438},{"x":0.700214147567749,"y":0.7732732892036438},{"x":0.700214147567749,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6980727910995483,0.7732732892036438,0.700214147567749,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.motekhassesan.com","boundary":[0.5396145582199097,0.7732732892036438,0.6937901377677917,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7897897958755493},{"x":0.762312650680542,"y":0.7897897958755493},{"x":0.762312650680542,"y":0.804804801940918},{"x":0.7366167306900024,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7366167306900024,0.7897897958755493,0.762312650680542,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7323340177536011,"y":0.804804801940918},{"x":0.7280513644218445,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7280513644218445,0.7897897958755493,0.7323340177536011,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7237687110900879,"y":0.804804801940918},{"x":0.6980727910995483,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6980727910995483,0.7897897958755493,0.7237687110900879,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6959314942359924,"y":0.804804801940918},{"x":0.6916488409042358,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6916488409042358,0.7897897958755493,0.6959314942359924,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6852248311042786,"y":0.804804801940918},{"x":0.6680942177772522,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6680942177772522,0.7897897958755493,0.6852248311042786,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6638115644454956,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6509636044502258,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6509636044502258,0.7897897958755493,0.6638115644454956,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طالقانی","boundary":[0.6145610213279724,0.7912912964820862,0.6466809511184692,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6038544178009033,0.7912912964820862,0.6081370711326599,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.7912912964820862},{"x":0.599571704864502,"y":0.7912912964820862},{"x":0.599571704864502,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5653104782104492,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.5653104782104492,0.7912912964820862,0.599571704864502,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5610278248786926,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶۰","boundary":[0.5438972115516663,0.7912912964820862,0.5610278248786926,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7430406808853149,0.8138138055801392,0.7644539475440979,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7066380977630615,0.8138138055801392,0.7387580275535583,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8288288116455078},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.6723768711090088,0.8138138055801392,0.7023554444313049,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8288288116455078},{"x":0.6616702079772949,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6616702079772949,0.8138138055801392,0.6680942177772522,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6573875546455383,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6573875546455383,"y":0.8288288116455078},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6209850311279297,0.8138138055801392,0.6573875546455383,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8288288116455078},{"x":0.5867237448692322,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5867237448692322,0.8138138055801392,0.6145610213279724,0.8288288116455078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8288288116455078},{"x":0.4239828586578369,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4189828586578369,0.7512582831382751,0.7694539475440979,0.8358288116455078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.7882882952690125},{"x":0.34903639554977417,"y":0.7882882952690125},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8033033013343811},{"x":0.22912205755710602,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"انتشادا","boundary":[0.22912205755710602,0.7882882952690125,0.34903639554977417,0.8033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.804804801940918},{"x":0.34903639554977417,"y":0.804804801940918},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8198198080062866},{"x":0.22912205755710602,"y":0.8198198080062866}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"متذصصان","boundary":[0.22912205755710602,0.804804801940918,0.34903639554977417,0.8198198080062866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.7882882952690125},{"x":0.34903639554977417,"y":0.7882882952690125},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8198198080062866},{"x":0.22912205755710602,"y":0.8198198080062866}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.224122057557106,0.7812882952690124,0.3540363955497742,0.8268198080062866],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/nfuBrQifZvVpzpSp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/hFvnGeofEYeLbQwG.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/ZXISdieCpASSkYAj.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00037904248630719726,0.00003457962576154474,0.9981689356021759,0.9985736592832629]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.03153153136372566},{"x":0.8222697973251343,"y":0.03153153136372566},{"x":0.8222697973251343,"y":0.05255255103111267},{"x":0.7644539475440979,"y":0.051051050424575806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7644539475440979,0.03153153136372566,0.8222697973251343,0.05255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.03153153136372566},{"x":0.7558886408805847,"y":0.03153153136372566},{"x":0.7558886408805847,"y":0.051051050424575806},{"x":0.700214147567749,"y":0.051051050424575806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.700214147567749,0.03153153136372566,0.7558886408805847,0.051051050424575806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.030030030757188797},{"x":0.8222697973251343,"y":0.03153153136372566},{"x":0.8222697973251343,"y":0.05255255103111267},{"x":0.700214147567749,"y":0.051051050424575806}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.695214147567749,0.023030030757188798,0.8272697973251343,0.05955255103111267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13063062727451324},{"x":0.7773019075393677,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7773019075393677,0.11261261254549026,0.8458244204521179,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7751606106758118,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7751606106758118,"y":0.13063062727451324},{"x":0.7558886408805847,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7558886408805847,0.11261261254549026,0.7751606106758118,0.13063062727451324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13063062727451324},{"x":0.7558886408805847,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7508886408805847,0.10561261254549026,0.8508244204521179,0.13763062727451325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12612612545490265},{"x":0.19914346933364868,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.19914346933364868,0.11411411315202713,0.20770877599716187,0.12612612545490265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12612612545490265},{"x":0.19914346933364868,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.19414346933364868,0.10711411315202712,0.21270877599716187,0.13312612545490266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8458244204521179,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8051391839981079,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8051391839981079,0.1456456482410431,0.8458244204521179,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7987151741981506,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7987151741981506,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7794432640075684,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7794432640075684,0.1456456482410431,0.7987151741981506,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7708779573440552,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7708779573440552,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7644539475440979,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7644539475440979,0.1456456482410431,0.7708779573440552,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7580299973487854,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7580299973487854,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7066380977630615,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7066380977630615,0.1456456482410431,0.7580299973487854,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7023554444313049,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7023554444313049,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6788008809089661,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6788008809089661,0.1456456482410431,0.7023554444313049,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6723768711090088,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6723768711090088,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6531049013137817,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6531049013137817,0.1456456482410431,0.6723768711090088,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6488222479820251,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6488222479820251,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5695931315422058,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کانالهای","boundary":[0.5695931315422058,0.1456456482410431,0.6488222479820251,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5631691813468933,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5631691813468933,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5246252417564392,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.5246252417564392,0.1456456482410431,0.5631691813468933,0.16516517102718353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8458244204521179,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5246252417564392,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5196252417564392,0.13864564824104308,0.8508244204521179,0.17216517102718354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16066065430641174},{"x":0.19700214266777039,"y":0.16066065430641174}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.19700214266777039,0.14864864945411682,0.20770877599716187,0.16066065430641174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16066065430641174},{"x":0.19700214266777039,"y":0.16066065430641174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.19200214266777038,0.14164864945411682,0.21270877599716187,0.16766065430641175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8458244204521179,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1966966986656189},{"x":0.8115631937980652,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.8115631937980652,0.18468467891216278,0.8458244204521179,0.1966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8051391839981079,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8051391839981079,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7558886408805847,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7558886408805847,0.18468467891216278,0.8051391839981079,0.1966966986656189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8458244204521179,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7558886408805847,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7508886408805847,0.17768467891216277,0.8508244204521179,0.2036966986656189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20556744933128357,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.19519519805908203},{"x":0.19914346933364868,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.19914346933364868,0.18468467891216278,0.20770877599716187,0.19519519805908203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20556744933128357,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.19519519805908203},{"x":0.19914346933364868,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.19414346933364868,0.17768467891216277,0.21270877599716187,0.20219519805908204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8458244204521179,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8094218373298645,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.8094218373298645,0.2177177220582962,0.8458244204521179,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2177177220582962},{"x":0.802997887134552,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7516059875488281,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7494646906852722,0.21921922266483307,0.802997887134552,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.22072072327136993},{"x":0.7430406808853149,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7430406808853149,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7066380977630615,0.22072072327136993,0.7430406808853149,0.23723722994327545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.22072072327136993},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8458244204521179,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7016380977630615,0.21372072327136993,0.8508244204521179,0.24123422873020173],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.231231227517128},{"x":0.19700214266777039,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.19700214266777039,0.22072072327136993,0.20770877599716187,0.231231227517128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.231231227517128},{"x":0.19700214266777039,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19200214266777038,0.21372072327136993,0.21270877599716187,0.238231227517128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2702702581882477},{"x":0.8201285004615784,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.8201285004615784,0.2522522509098053,0.8458244204521179,0.2702702581882477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2702702581882477},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8072805404663086,0.2522522509098053,0.8158458471298218,0.2702702581882477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.7580299973487854,0.2522522509098053,0.8008565306663513,0.2702702581882477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2702702581882477},{"x":0.680942177772522,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.680942177772522,0.2522522509098053,0.7516059875488281,0.2702702581882477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6745182275772095,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6745182275772095,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6552462577819824,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6552462577819824,0.25375375151634216,0.6745182275772095,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6531049013137817,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6531049013137817,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6059957146644592,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6059957146644592,0.25375375151634216,0.6531049013137817,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.25375375151634216},{"x":0.597430408000946,"y":0.25375375151634216},{"x":0.597430408000946,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5524625182151794,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.5524625182151794,0.25375375151634216,0.597430408000946,0.27177175879478455]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2702702581882477},{"x":0.5524625182151794,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5474625182151794,0.24675375151634216,0.8508244204521179,0.2772702581882477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20556744933128357,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20556744933128357,"y":0.26726725697517395},{"x":0.1905781626701355,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.1905781626701355,0.25525525212287903,0.20556744933128357,0.26726725697517395]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20556744933128357,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20556744933128357,"y":0.26726725697517395},{"x":0.1905781626701355,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.24825525212287902,0.21056744933128357,0.27426725697517396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8094218373298645,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.8094218373298645,0.28828829526901245,0.8479657173156738,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8008565306663513,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8008565306663513,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7387580275535583,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.7387580275535583,0.28828829526901245,0.8008565306663513,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7323340177536011,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7323340177536011,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6873661875724792,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.6873661875724792,0.28828829526901245,0.7323340177536011,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6788008809089661,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6788008809089661,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6616702079772949,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6616702079772949,0.28828829526901245,0.6788008809089661,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6573875546455383,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6573875546455383,"y":0.30630630254745483},{"x":0.5760171413421631,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیدرولیک","boundary":[0.5760171413421631,0.28828829526901245,0.6573875546455383,0.30630630254745483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30630630254745483},{"x":0.5760171413421631,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5710171413421631,0.28128829526901244,0.8529657173156738,0.31330630254745484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20556744933128357,"y":0.30180180072784424},{"x":0.1905781626701355,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.1905781626701355,0.2897897958755493,0.20556744933128357,0.30180180072784424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20556744933128357,"y":0.30180180072784424},{"x":0.1905781626701355,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.2827897958755493,0.21056744933128357,0.30880180072784424],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8458244204521179,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8094218373298645,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۱-","boundary":[0.8094218373298645,0.3243243098258972,0.8458244204521179,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8008565306663513,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7558886408805847,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7558886408805847,0.3243243098258972,0.8008565306663513,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7494646906852722,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7494646906852722,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6895074844360352,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6895074844360352,0.3243243098258972,0.7494646906852722,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6830835342407227,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6830835342407227,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6359742879867554,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6359742879867554,0.3243243098258972,0.6830835342407227,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6316916346549988,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6316916346549988,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6124197244644165,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6124197244644165,0.3243243098258972,0.6316916346549988,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6038544178009033,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6038544178009033,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5760171413421631,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.5760171413421631,0.3243243098258972,0.6038544178009033,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.3243243098258972},{"x":0.5610278248786926,"y":0.3243243098258972},{"x":0.5610278248786926,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5267665982246399,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.5267665982246399,0.3243243098258972,0.5610278248786926,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.3243243098258972},{"x":0.5246252417564392,"y":0.3243243098258972},{"x":0.5246252417564392,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5053533315658569,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5053533315658569,0.3243243098258972,0.5246252417564392,0.34384384751319885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8458244204521179,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5053533315658569,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5003533315658569,0.3173243098258972,0.8508244204521179,0.35084384751319886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20342612266540527,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3378378450870514},{"x":0.1905781626701355,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.1905781626701355,0.32582584023475647,0.20342612266540527,0.3378378450870514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20342612266540527,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3378378450870514},{"x":0.1905781626701355,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.31882584023475646,0.20842612266540528,0.3448378450870514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8458244204521179,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8458244204521179,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8072805404663086,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷-۱-","boundary":[0.8072805404663086,0.36036035418510437,0.8458244204521179,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7987151741981506,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7987151741981506,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7687366008758545,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.7687366008758545,0.36036035418510437,0.7987151741981506,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7558886408805847,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7558886408805847,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7301927208900452,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7301927208900452,0.36036035418510437,0.7558886408805847,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7173447608947754,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7173447608947754,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6531049013137817,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6531049013137817,0.36036035418510437,0.7173447608947754,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6445395946502686,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6445395946502686,"y":0.37837839126586914},{"x":0.638115644454956,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.638115644454956,0.36036035418510437,0.6445395946502686,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6316916346549988,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6316916346549988,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5845824480056763,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.5845824480056763,0.36036035418510437,0.6316916346549988,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.36036035418510437},{"x":0.578158438205719,"y":0.36036035418510437},{"x":0.578158438205719,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5182012915611267,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5182012915611267,0.36036035418510437,0.578158438205719,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5117772817611694,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5117772817611694,"y":0.37837839126586914},{"x":0.4689507484436035,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4689507484436035,0.36036035418510437,0.5117772817611694,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.36036035418510437},{"x":0.46252676844596863,"y":0.36036035418510437},{"x":0.46252676844596863,"y":0.37837839126586914},{"x":0.417558878660202,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.417558878660202,0.36036035418510437,0.46252676844596863,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.36036035418510437},{"x":0.41113489866256714,"y":0.36036035418510437},{"x":0.41113489866256714,"y":0.37837839126586914},{"x":0.36616700887680054,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.36616700887680054,0.36036035418510437,0.41113489866256714,0.37837839126586914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8458244204521179,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8458244204521179,"y":0.37837839126586914},{"x":0.36616700887680054,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36116700887680053,0.35336035418510436,0.8508244204521179,0.38537839126586915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3723723590373993},{"x":0.1905781626701355,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.1905781626701355,0.36186185479164124,0.20770877599716187,0.3723723590373993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3723723590373993},{"x":0.1905781626701355,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.35486185479164123,0.21270877599716187,0.3793723590373993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8094218373298645,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۱-","boundary":[0.8094218373298645,0.3933933973312378,0.8479657173156738,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8008565306663513,"y":0.41291290521621704},{"x":0.762312650680542,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.762312650680542,0.3933933973312378,0.8008565306663513,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7537473440170288,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7473233342170715,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7473233342170715,0.3933933973312378,0.7537473440170288,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.3933933973312378},{"x":0.740899384021759,"y":0.3933933973312378},{"x":0.740899384021759,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6788008809089661,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مومنتوم","boundary":[0.6788008809089661,0.3933933973312378,0.740899384021759,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6723768711090088,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6723768711090088,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6531049013137817,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6531049013137817,0.3933933973312378,0.6723768711090088,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6509636044502258,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6509636044502258,"y":0.41291290521621704},{"x":0.618843674659729,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.618843674659729,0.3933933973312378,0.6509636044502258,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6059957146644592,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5910063982009888,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5910063982009888,0.3933933973312378,0.6059957146644592,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5888651013374329,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5888651013374329,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5845824480056763,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5845824480056763,0.3933933973312378,0.5888651013374329,0.41291290521621704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5845824480056763,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5795824480056763,0.3863933973312378,0.8529657173156738,0.41991290521621705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20985010266304016,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20985010266304016,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1905781626701355,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.1905781626701355,0.3963963985443115,0.20985010266304016,0.40840840339660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20985010266304016,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20985010266304016,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1905781626701355,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.3893963985443115,0.21485010266304017,0.41540840339660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8458244204521179,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4489489495754242},{"x":0.8094218373298645,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹-۱-","boundary":[0.8094218373298645,0.42942944169044495,0.8458244204521179,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8008565306663513,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4489489495754242},{"x":0.762312650680542,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.762312650680542,0.42942944169044495,0.8008565306663513,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.42942944169044495},{"x":0.7537473440170288,"y":0.42942944169044495},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4489489495754242},{"x":0.6959314942359924,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانینگ","boundary":[0.6959314942359924,0.42942944169044495,0.7537473440170288,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6895074844360352,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4489489495754242},{"x":0.680942177772522,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680942177772522,0.42942944169044495,0.6895074844360352,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6766595244407654,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4489489495754242},{"x":0.640256941318512,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شزی","boundary":[0.640256941318512,0.42942944169044495,0.6766595244407654,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6316916346549988,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4489489495754242},{"x":0.6145610213279724,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6145610213279724,0.42942944169044495,0.6316916346549988,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6102783679962158,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4489489495754242},{"x":0.5824410915374756,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5824410915374756,0.42942944169044495,0.6102783679962158,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.42942944169044495},{"x":0.5760171413421631,"y":0.42942944169044495},{"x":0.5760171413421631,"y":0.4489489495754242},{"x":0.5246252417564392,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5246252417564392,0.42942944169044495,0.5760171413421631,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.42942944169044495},{"x":0.516059935092926,"y":0.42942944169044495},{"x":0.516059935092926,"y":0.4489489495754242},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.4882226884365082,0.42942944169044495,0.516059935092926,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.42942944169044495},{"x":0.4732334017753601,"y":0.42942944169044495},{"x":0.4732334017753601,"y":0.4489489495754242},{"x":0.45824411511421204,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.45824411511421204,0.42942944169044495,0.4732334017753601,0.4489489495754242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8458244204521179,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4489489495754242},{"x":0.45824411511421204,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.45324411511421203,0.42242944169044494,0.8508244204521179,0.4559489495754242],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.4309309422969818},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20770877599716187,"y":0.44594594836235046},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.1884368360042572,0.4309309422969818,0.20770877599716187,0.44594594836235046]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.4309309422969818},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20770877599716187,"y":0.44594594836235046},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.4239309422969818,0.21270877599716187,0.45294594836235047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱-","boundary":[0.8051391839981079,0.4654654562473297,0.8479657173156738,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهترین","boundary":[0.7451820373535156,0.4654654562473297,0.7987151741981506,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4834834933280945},{"x":0.700214147567749,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.700214147567749,0.4654654562473297,0.7387580275535583,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6916488409042358,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6916488409042358,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6509636044502258,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6509636044502258,0.4654654562473297,0.6916488409042358,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4834834933280945},{"x":0.599571704864502,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.599571704864502,0.4654654562473297,0.6445395946502686,0.4834834933280945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8479657173156738,"y":0.48498499393463135},{"x":0.599571704864502,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.594571704864502,0.4584654562473297,0.8529657173156738,0.49198499393463135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20556744933128357,"y":0.477477490901947},{"x":0.1841541826725006,"y":0.477477490901947}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.1841541826725006,0.4669669568538666,0.20556744933128357,0.477477490901947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20556744933128357,"y":0.477477490901947},{"x":0.1841541826725006,"y":0.477477490901947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.45996695685386657,0.21056744933128357,0.484477490901947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8458244204521179,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5150150060653687},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۱-","boundary":[0.8051391839981079,0.49849849939346313,0.8479657173156738,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7987151741981506,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7516059875488281,0.49849849939346313,0.7987151741981506,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.5},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7280513644218445,0.5,0.7451820373535156,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.5},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7087794542312622,0.5,0.7259100675582886,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.5},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روهای","boundary":[0.6466809511184692,0.5,0.6959314942359924,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5},{"x":0.638115644454956,"y":0.5},{"x":0.640256941318512,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.6017130613327026,0.5,0.640256941318512,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.5},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5867237448692322,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5867237448692322,0.5,0.5931477546691895,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غیرپر","boundary":[0.5374732613563538,0.5015015006065369,0.5824410915374756,0.5180180072784424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.5},{"x":0.8458244204521179,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5150150060653687},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5324732613563538,0.493,0.8508244204521179,0.5220150060653687],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5150150060653687},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.18201284110546112,0.5030030012130737,0.20770877599716187,0.5150150060653687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5150150060653687},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.4960030012130737,0.21270877599716187,0.5220150060653687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5345345139503479},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱-۱-","boundary":[0.8051391839981079,0.5360360145568848,0.8458244204521179,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7580299973487854,0.5360360145568848,0.7987151741981506,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.7301927208900452,0.5360360145568848,0.7430406808853149,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6895074844360352,0.5360360145568848,0.7194860577583313,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.5360360145568848},{"x":0.680942177772522,"y":0.5360360145568848},{"x":0.680942177772522,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیرامون","boundary":[0.6231263279914856,0.5360360145568848,0.680942177772522,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5540540814399719},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرطوب","boundary":[0.5588865280151367,0.5360360145568848,0.6145610213279724,0.5540540814399719]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5345345139503479},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5540540814399719},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5538865280151367,0.5290360145568848,0.8508244204521179,0.5610540814399719],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5390390157699585},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5510510802268982},{"x":0.1862955093383789,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۹","boundary":[0.1862955093383789,0.5375375151634216,0.20770877599716187,0.5510510802268982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5390390157699585},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5510510802268982},{"x":0.1862955093383789,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.5305375151634216,0.21270877599716187,0.5580510802268982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8479657173156738,"y":0.587087094783783},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲-۱-","boundary":[0.8008565306663513,0.5690690875053406,0.8479657173156738,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5705705881118774},{"x":0.794432520866394,"y":0.5690690875053406},{"x":0.794432520866394,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7516059875488281,0.5705705881118774,0.794432520866394,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5885885953903198},{"x":0.700214147567749,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.700214147567749,0.5705705881118774,0.7451820373535156,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6937901377677917,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6937901377677917,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.6531049013137817,0.5720720887184143,0.6937901377677917,0.5885885953903198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8479657173156738,"y":0.587087094783783},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6481049013137817,0.5635705881118774,0.8529657173156738,0.594087094783783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.5720720887184143},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5720720887184143},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5855855941772461},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۰","boundary":[0.1905781626701355,0.5720720887184143,0.20770877599716187,0.5855855941772461]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.5720720887184143},{"x":0.24625267088413239,"y":0.5720720887184143},{"x":0.24625267088413239,"y":0.5855855941772461},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".....","boundary":[0.21627408266067505,0.5720720887184143,0.24625267088413239,0.5855855941772461]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.5720720887184143},{"x":0.24625267088413239,"y":0.5720720887184143},{"x":0.24625267088413239,"y":0.5855855941772461},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.5650720887184143,0.2512526708841324,0.5925855941772461],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳-۱-","boundary":[0.7987151741981506,0.6051051020622253,0.8458244204521179,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7580299973487854,0.6051051020622253,0.7922912240028381,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7087794542312622,0.6051051020622253,0.7516059875488281,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6980727910995483,0.6066066026687622,0.7066380977630615,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6051051020622253},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6231231093406677},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.6552462577819824,0.6066066026687622,0.6980727910995483,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6124197244644165,0.6066066026687622,0.6423982977867126,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.6066066026687622},{"x":0.597430408000946,"y":0.6066066026687622},{"x":0.597430408000946,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5824410915374756,0.6066066026687622,0.597430408000946,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.6066066026687622},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6066066026687622},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5760171413421631,0.6066066026687622,0.5845824480056763,0.6246246099472046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5710171413421631,0.5996066026687622,0.8508244204521179,0.6316246099472046],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20985010266304016,"y":0.620120108127594},{"x":0.1927194893360138,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.1927194893360138,0.6081081032752991,0.20985010266304016,0.620120108127594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20985010266304016,"y":0.620120108127594},{"x":0.1927194893360138,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1877194893360138,0.6011081032752991,0.21485010266304017,0.627120108127594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳-۱-","boundary":[0.7794432640075684,0.6396396160125732,0.8479657173156738,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7751606106758118,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7194860577583313,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.7194860577583313,0.6411411166191101,0.7751606106758118,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6723768711090088,0.6411411166191101,0.7130621075630188,0.6591591835021973]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6673768711090088,0.6341411166191101,0.8529657173156738,0.6646576828956604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.642642617225647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.642642617225647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6546546816825867},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.1884368360042572,0.642642617225647,0.20770877599716187,0.6546546816825867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.642642617225647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.642642617225647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6546546816825867},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.635642617225647,0.21270877599716187,0.6616546816825867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6741741895675659},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6936936974525452},{"x":0.7773019075393677,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۳-۱-","boundary":[0.7773019075393677,0.6756756901741028,0.8458244204521179,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7687366008758545,"y":0.695195198059082},{"x":0.7301927208900452,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7301927208900452,0.6756756901741028,0.7687366008758545,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.6771771907806396},{"x":0.721627414226532,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7237687110900879,"y":0.695195198059082},{"x":0.6788008809089661,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.6788008809089661,0.6771771907806396,0.7237687110900879,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6745182275772095,"y":0.695195198059082},{"x":0.6338329911231995,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6316916346549988,0.6771771907806396,0.6745182275772095,0.695195198059082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6741741895675659},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6936936974525452},{"x":0.6338329911231995,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6266916346549988,0.6701771907806396,0.8508244204521179,0.7006936974525452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6906906962394714},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.1862955093383789,0.6786786913871765,0.20556744933128357,0.6906906962394714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6906906962394714},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.6716786913871765,0.21056744933128357,0.6976906962394714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳-۱۳-۱","boundary":[0.7880085706710815,0.7102102041244507,0.8479657173156738,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7773019075393677,0.7102102041244507,0.7815845608711243,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7259100675582886,0.7102102041244507,0.7708779573440552,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7282282114028931},{"x":0.680942177772522,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.680942177772522,0.7117117047309875,0.7194860577583313,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6766595244407654,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6766595244407654,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6680942177772522,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6680942177772522,0.7117117047309875,0.6766595244407654,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروفیل","boundary":[0.6102783679962158,0.7117117047309875,0.6638115644454956,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.5631691813468933,0.7117117047309875,0.6038544178009033,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.7117117047309875},{"x":0.556745171546936,"y":0.7117117047309875},{"x":0.556745171546936,"y":0.7282282114028931},{"x":0.516059935092926,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.516059935092926,0.7117117047309875,0.556745171546936,0.7282282114028931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7282282114028931},{"x":0.516059935092926,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.511059935092926,0.7047117047309875,0.8529657173156738,0.7352282114028931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7267267107963562},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.1841541826725006,0.7132132053375244,0.20770877599716187,0.7267267107963562]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7267267107963562},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.7062132053375244,0.21270877599716187,0.7337267107963562],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۱۳-۱","boundary":[0.7901498675346375,0.7477477192878723,0.8501070737838745,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7477477192878723},{"x":0.783725917339325,"y":0.7477477192878723},{"x":0.783725917339325,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7773019075393677,0.7477477192878723,0.783725917339325,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.7237687110900879,0.7477477192878723,0.7708779573440552,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6702355742454529,0.7477477192878723,0.7173447608947754,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6488222479820251,0.7477477192878723,0.6638115644454956,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.7477477192878723},{"x":0.640256941318512,"y":0.7477477192878723},{"x":0.640256941318512,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6124197244644165,0.7477477192878723,0.640256941318512,0.7672672867774963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6074197244644165,0.7407477192878723,0.8551070737838745,0.7742672867774963],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7612612843513489},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.1862955093383789,0.7492492198944092,0.20770877599716187,0.7612612843513489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7612612843513489},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.7422492198944092,0.21270877599716187,0.7682612843513489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.782282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.782282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴-۱-","boundary":[0.8008565306663513,0.782282292842865,0.8479657173156738,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.782282292842865},{"x":0.794432520866394,"y":0.782282292842865},{"x":0.794432520866394,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7473233342170715,0.782282292842865,0.794432520866394,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.782282292842865},{"x":0.7387580275535583,"y":0.782282292842865},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8018018007278442},{"x":0.700214147567749,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.700214147567749,0.782282292842865,0.7387580275535583,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.782282292842865},{"x":0.6937901377677917,"y":0.782282292842865},{"x":0.6937901377677917,"y":0.8018018007278442},{"x":0.640256941318512,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.640256941318512,0.782282292842865,0.6937901377677917,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.782282292842865},{"x":0.6338329911231995,"y":0.782282292842865},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6274089813232422,0.782282292842865,0.6338329911231995,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.782282292842865},{"x":0.6209850311279297,"y":0.782282292842865},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5824410915374756,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5824410915374756,0.782282292842865,0.6209850311279297,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.782282292842865},{"x":0.5738757848739624,"y":0.782282292842865},{"x":0.5738757848739624,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5246252417564392,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.5246252417564392,0.782282292842865,0.5738757848739624,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.782282292842865},{"x":0.5182012915611267,"y":0.782282292842865},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5010706782341003,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5010706782341003,0.782282292842865,0.5182012915611267,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.782282292842865},{"x":0.49678799510002136,"y":0.782282292842865},{"x":0.49678799510002136,"y":0.8018018007278442},{"x":0.46252676844596863,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.46252676844596863,0.782282292842865,0.49678799510002136,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.782282292842865},{"x":0.45182013511657715,"y":0.782282292842865},{"x":0.45182013511657715,"y":0.8018018007278442},{"x":0.4218415319919586,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.4218415319919586,0.782282292842865,0.45182013511657715,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.782282292842865},{"x":0.41113489866256714,"y":0.782282292842865},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8018018007278442},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.39614561200141907,0.782282292842865,0.41113489866256714,0.8018018007278442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.782282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.782282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8018018007278442},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39114561200141906,0.775282292842865,0.8529657173156738,0.8088018007278442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7852852940559387},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7957957983016968},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7972972989082336}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.1841541826725006,0.7852852940559387,0.20770877599716187,0.7957957983016968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7852852940559387},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7957957983016968},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7972972989082336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.7782852940559387,0.21270877599716187,0.8027957983016968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8348348140716553},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۴-۱-","boundary":[0.7815845608711243,0.8168168067932129,0.8479657173156738,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7751606106758118,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7751606106758118,"y":0.8348348140716553},{"x":0.721627414226532,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداقل","boundary":[0.721627414226532,0.8168168067932129,0.7751606106758118,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8348348140716553},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شعاع","boundary":[0.6745182275772095,0.8168168067932129,0.7152034044265747,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8348348140716553},{"x":0.6231263279914856,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحناء","boundary":[0.6231263279914856,0.8168168067932129,0.6680942177772522,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8348348140716553},{"x":0.5931477546691895,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5931477546691895,0.8168168067932129,0.6167023777961731,0.8348348140716553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8348348140716553},{"x":0.5931477546691895,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5881477546691894,0.8098168067932129,0.8529657173156738,0.8418348140716553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8318318128585815},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.1862955093383789,0.8198198080062866,0.20770877599716187,0.8318318128585815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8318318128585815},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.8128198080062866,0.21270877599716187,0.8388318128585815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8723723888397217},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴-۱-","boundary":[0.7773019075393677,0.8528528809547424,0.8458244204521179,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8723723888397217},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7237687110900879,0.8528528809547424,0.7708779573440552,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.6723768711090088,0.8528528809547424,0.7173447608947754,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5952890515327454,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5952890515327454,0.8528528809547424,0.6659528613090515,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5867237448692322,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5867237448692322,"y":0.8723723888397217},{"x":0.556745171546936,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.556745171546936,0.8528528809547424,0.5867237448692322,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5374732613563538,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5374732613563538,0.8528528809547424,0.5460385680198669,0.8723723888397217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5374732613563538,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5324732613563538,0.8458528809547424,0.8508244204521179,0.8793723888397217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8543543815612793},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8558558821678162},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.1862955093383789,0.8543543815612793,0.20770877599716187,0.8678678870201111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.8558558821678162},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8558558821678162},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8678678870201111},{"x":0.21627408266067505,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.21841542422771454,0.8558558821678162,0.21841542422771454,0.8678678870201111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8543543815612793},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8558558821678162},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.8473543815612793,0.22341542422771454,0.8748678870201111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.9294294118881226},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9294294118881226},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9429429173469543},{"x":0.8094218373298645,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.8094218373298645,0.9294294118881226,0.8201285004615784,0.9429429173469543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.9294294118881226},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9294294118881226},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9429429173469543},{"x":0.8094218373298645,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8044218373298645,0.9224294118881226,0.8251285004615784,0.9499429173469544],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/tTiiSzUmHUzNZVPl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/wRSzIxbWAInmufOg.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/FDASPVKdqCGAXsxj.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00037904248630719726,0.00003457962576154474,0.9981689356021759,0.9986863845540239]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2955031991004944,"y":0.03153153136372566},{"x":0.2955031991004944,"y":0.054054055362939835},{"x":0.2419700175523758,"y":0.054054055362939835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.2419700175523758,0.030030030757188797,0.2955031991004944,0.054054055362939835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2334047108888626,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2334047108888626,"y":0.054054055362939835},{"x":0.17987151443958282,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.18201284110546112,0.030030030757188797,0.2334047108888626,0.054054055362939835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2955031991004944,"y":0.03153153136372566},{"x":0.2955031991004944,"y":0.054054055362939835},{"x":0.17987151443958282,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17701284110546112,0.023030030757188798,0.3005031991004944,0.061054055362939834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8501070737838745,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8501070737838745,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7537473440170288,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱۴-۱-","boundary":[0.7537473440170288,0.11261261254549026,0.8501070737838745,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7708779573440552,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7708779573440552,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7323340177536011,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7323340177536011,0.11261261254549026,0.7708779573440552,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7259100675582886,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7259100675582886,"y":0.1321321278810501},{"x":0.680942177772522,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.680942177772522,0.11261261254549026,0.7259100675582886,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6702355742454529,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6702355742454529,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6445395946502686,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6445395946502686,0.11261261254549026,0.6702355742454529,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6316916346549988,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6316916346549988,"y":0.1321321278810501},{"x":0.5867237448692322,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5867237448692322,0.11261261254549026,0.6316916346549988,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5845824480056763,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5845824480056763,"y":0.1321321278810501},{"x":0.5760171413421631,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5760171413421631,0.11261261254549026,0.5845824480056763,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5224839448928833,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5224839448928833,"y":0.1321321278810501},{"x":0.4903640151023865,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Free","boundary":[0.4903640151023865,0.11261261254549026,0.5224839448928833,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5717344880104065,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5717344880104065,"y":0.1321321278810501},{"x":0.5289078950881958,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"board","boundary":[0.5289078950881958,0.11261261254549026,0.5717344880104065,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.11261261254549026},{"x":0.4882226884365082,"y":0.11261261254549026},{"x":0.4882226884365082,"y":0.1321321278810501},{"x":0.479657381772995,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.479657381772995,0.11261261254549026,0.4882226884365082,0.1321321278810501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8501070737838745,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8501070737838745,"y":0.1321321278810501},{"x":0.479657381772995,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.474657381772995,0.10561261254549026,0.8551070737838745,0.13913212788105012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12462462484836578},{"x":0.1905781626701355,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۰","boundary":[0.1905781626701355,0.11411411315202713,0.20770877599716187,0.12462462484836578]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12462462484836578},{"x":0.1905781626701355,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.10711411315202712,0.21270877599716187,0.1316246248483658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8479657173156738,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8479657173156738,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8008565306663513,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵-۱-","boundary":[0.8008565306663513,0.14714714884757996,0.8479657173156738,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.14714714884757996},{"x":0.794432520866394,"y":0.14714714884757996},{"x":0.794432520866394,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7387580275535583,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7387580275535583,0.14714714884757996,0.794432520866394,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7323340177536011,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7323340177536011,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7152034044265747,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7152034044265747,0.14714714884757996,0.7323340177536011,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7130621075630188,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7130621075630188,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6702355742454529,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6702355742454529,0.14714714884757996,0.7130621075630188,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.14714714884757996},{"x":0.6680942177772522,"y":0.14714714884757996},{"x":0.6680942177772522,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6552462577819824,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6552462577819824,0.14714714884757996,0.6680942177772522,0.16516517102718353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8479657173156738,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8479657173156738,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6552462577819824,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6502462577819824,0.14014714884757995,0.8529657173156738,0.17216517102718354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16066065430641174},{"x":0.1905781626701355,"y":0.16066065430641174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1905781626701355,0.14864864945411682,0.20770877599716187,0.16066065430641174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16066065430641174},{"x":0.1905781626701355,"y":0.16066065430641174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.14164864945411682,0.21270877599716187,0.16766065430641175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8501070737838745,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8501070737838745,"y":0.2012012004852295},{"x":0.762312650680542,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۱۵-۱-","boundary":[0.762312650680542,0.18318317830562592,0.8501070737838745,0.2012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7794432640075684,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7794432640075684,"y":0.2012012004852295},{"x":0.7366167306900024,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.7366167306900024,0.18318317830562592,0.7794432640075684,0.2012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.18318317830562592},{"x":0.721627414226532,"y":0.18318317830562592},{"x":0.721627414226532,"y":0.2012012004852295},{"x":0.6680942177772522,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6680942177772522,0.18318317830562592,0.721627414226532,0.2012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.18318317830562592},{"x":0.659528911113739,"y":0.18318317830562592},{"x":0.659528911113739,"y":0.20270270109176636},{"x":0.6295503377914429,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6295503377914429,0.18318317830562592,0.659528911113739,0.20270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6167023777961731,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6167023777961731,"y":0.20270270109176636},{"x":0.6017130613327026,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6017130613327026,0.18318317830562592,0.6167023777961731,0.20270270109176636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8501070737838745,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8501070737838745,"y":0.2012012004852295},{"x":0.6017130613327026,"y":0.20270270109176636}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5967130613327026,0.1761831783056259,0.8551070737838745,0.2082012004852295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1966966986656189},{"x":0.1905781626701355,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1905781626701355,0.18468467891216278,0.20770877599716187,0.1966966986656189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22055675089359283,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22055675089359283,"y":0.1966966986656189},{"x":0.21627408266067505,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.21627408266067505,0.18468467891216278,0.22055675089359283,0.1966966986656189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22055675089359283,"y":0.18468467891216278},{"x":0.22055675089359283,"y":0.1966966986656189},{"x":0.1905781626701355,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.17768467891216277,0.22555675089359284,0.2036966986656189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7773019075393677,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵-۱-","boundary":[0.7773019075393677,0.21621622145175934,0.8458244204521179,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7687366008758545,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7708779573440552,"y":0.2357357293367386},{"x":0.721627414226532,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.721627414226532,0.2177177220582962,0.7708779573440552,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2357357293367386},{"x":0.659528911113739,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.659528911113739,0.2177177220582962,0.7152034044265747,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6509636044502258,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6509636044502258,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6231263279914856,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6231263279914856,0.2177177220582962,0.6509636044502258,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6081370711326599,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6102783679962158,"y":0.23723722994327545},{"x":0.5952890515327454,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5952890515327454,0.2177177220582962,0.6102783679962158,0.23723722994327545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5952890515327454,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5902890515327454,0.2107177220582962,0.8508244204521179,0.2427357293367386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20985010266304016,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20985010266304016,"y":0.231231227517128},{"x":0.1905781626701355,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1905781626701355,0.22072072327136993,0.20985010266304016,0.231231227517128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20985010266304016,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20985010266304016,"y":0.231231227517128},{"x":0.1905781626701355,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.21372072327136993,0.21485010266304017,0.238231227517128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.27177175879478455},{"x":0.8008565306663513,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶-۱-","boundary":[0.8008565306663513,0.25375375151634216,0.8458244204521179,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.25375375151634216},{"x":0.794432520866394,"y":0.25375375151634216},{"x":0.794432520866394,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7601712942123413,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7601712942123413,0.25375375151634216,0.794432520866394,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7537473440170288,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7537473440170288,"y":0.27177175879478455},{"x":0.700214147567749,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.700214147567749,0.25375375151634216,0.7537473440170288,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6959314942359924,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6959314942359924,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6745182275772095,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6745182275772095,0.25375375151634216,0.6959314942359924,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6680942177772522,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6680942177772522,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6124197244644165,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کانالها","boundary":[0.6124197244644165,0.25375375151634216,0.6680942177772522,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6102783679962158,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6102783679962158,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6059957146644592,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6059957146644592,0.25375375151634216,0.6102783679962158,0.27177175879478455]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6059957146644592,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6009957146644592,0.24675375151634216,0.8508244204521179,0.27877175879478455],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2657657563686371},{"x":0.1927194893360138,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1927194893360138,0.25525525212287903,0.20770877599716187,0.2657657563686371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2657657563686371},{"x":0.1927194893360138,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1877194893360138,0.24825525212287902,0.21270877599716187,0.2727657563686371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30480480194091797},{"x":0.794432520866394,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱۶-۱","boundary":[0.794432520866394,0.28828829526901245,0.8479657173156738,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7880085706710815,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7880085706710815,"y":0.30480480194091797},{"x":0.7815845608711243,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7815845608711243,0.28828829526901245,0.7880085706710815,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7751606106758118,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7751606106758118,"y":0.30480480194091797},{"x":0.7387580275535583,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.7387580275535583,0.28828829526901245,0.7751606106758118,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7301927208900452,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7301927208900452,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6852248311042786,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.6852248311042786,0.28828829526901245,0.7301927208900452,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.28828829526901245},{"x":0.680942177772522,"y":0.28828829526901245},{"x":0.680942177772522,"y":0.30630630254745483},{"x":0.640256941318512,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.640256941318512,0.28828829526901245,0.680942177772522,0.30630630254745483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30480480194091797},{"x":0.640256941318512,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.635256941318512,0.28128829526901244,0.8529657173156738,0.311804801940918],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20770877599716187,"y":0.30180180072784424},{"x":0.1862955093383789,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.1862955093383789,0.2897897958755493,0.20770877599716187,0.30180180072784424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20770877599716187,"y":0.30180180072784424},{"x":0.1862955093383789,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.2827897958755493,0.21270877599716187,0.30880180072784424],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8458244204521179,"y":0.342342346906662},{"x":0.7773019075393677,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱۶-۱-","boundary":[0.7773019075393677,0.32282280921936035,0.8458244204521179,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7708779573440552,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7708779573440552,"y":0.342342346906662},{"x":0.6830835342407227,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6830835342407227,0.32282280921936035,0.7708779573440552,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6788008809089661,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6338329911231995,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6338329911231995,0.3243243098258972,0.6788008809089661,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.3243243098258972},{"x":0.618843674659729,"y":0.3243243098258972},{"x":0.618843674659729,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5952890515327454,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5952890515327454,0.3243243098258972,0.618843674659729,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.3243243098258972},{"x":0.578158438205719,"y":0.3243243098258972},{"x":0.578158438205719,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5438972115516663,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.5438972115516663,0.3243243098258972,0.578158438205719,0.34384384751319885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8458244204521179,"y":0.342342346906662},{"x":0.5438972115516663,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5388972115516663,0.3173243098258972,0.8508244204521179,0.349342346906662],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3378378450870514},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.1841541826725006,0.32582584023475647,0.20770877599716187,0.3378378450870514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3378378450870514},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.31882584023475646,0.21270877599716187,0.3448378450870514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3558558523654938},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱۶-۱-","boundary":[0.7751606106758118,0.35735735297203064,0.8458244204521179,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7687366008758545,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7687366008758545,"y":0.3768768906593323},{"x":0.700214147567749,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاتکریت","boundary":[0.700214147567749,0.35735735297203064,0.7687366008758545,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6937901377677917,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6937901377677917,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6916488409042358,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6895074844360352,0.3588588535785675,0.6937901377677917,0.37837839126586914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3558558523654938},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3768768906593323},{"x":0.6916488409042358,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6845074844360352,0.35035735297203063,0.8508244204521179,0.3838768906593323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.35285285115242004},{"x":0.578158438205719,"y":0.35285285115242004},{"x":0.578158438205719,"y":0.3768768906593323},{"x":0.5717344880104065,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5717344880104065,0.35285285115242004,0.578158438205719,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3513513505458832},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3753753900527954},{"x":0.5824410915374756,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Shotcrete","boundary":[0.5824410915374756,0.35285285115242004,0.6788008809089661,0.3753753900527954]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3513513505458832},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3753753900527954},{"x":0.5717344880104065,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5667344880104065,0.34585285115242004,0.6838008809089661,0.3823753900527954],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3753753900527954},{"x":0.1862955093383789,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.1862955093383789,0.36186185479164124,0.20770877599716187,0.3753753900527954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3753753900527954},{"x":0.1862955093383789,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.35486185479164123,0.21270877599716187,0.3823753900527954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1862955093383789,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۵","boundary":[0.1862955093383789,0.3963963985443115,0.20770877599716187,0.40840840339660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1862955093383789,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.3893963985443115,0.21270877599716187,0.41540840339660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۱۶-۱-","boundary":[0.7773019075393677,0.3933933973312378,0.8458244204521179,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7708779573440552,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7708779573440552,"y":0.4144144058227539},{"x":0.680942177772522,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پوششهای","boundary":[0.680942177772522,0.3933933973312378,0.7708779573440552,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسفالتی","boundary":[0.6124197244644165,0.3933933973312378,0.6745182275772095,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.4279279410839081},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8458244204521179,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7773019075393677,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱۶-۱-","boundary":[0.7773019075393677,0.4279279410839081,0.8458244204521179,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7708779573440552,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7708779573440552,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آجرفرش","boundary":[0.7066380977630615,0.4279279410839081,0.7708779573440552,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.4279279410839081},{"x":0.700214147567749,"y":0.4279279410839081},{"x":0.700214147567749,"y":0.4489489495754242},{"x":0.6916488409042358,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6916488409042358,0.4279279410839081,0.700214147567749,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6852248311042786,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6852248311042786,"y":0.4489489495754242},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دال","boundary":[0.6659528613090515,0.42942944169044495,0.6852248311042786,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6531049013137817,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6531049013137817,"y":0.4489489495754242},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6295503377914429,0.42942944169044495,0.6531049013137817,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6145610213279724,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6145610213279724,"y":0.4489489495754242},{"x":0.5674518346786499,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفالی","boundary":[0.5674518346786499,0.42942944169044495,0.6145610213279724,0.4489489495754242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4489489495754242},{"x":0.5674518346786499,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5624518346786499,0.3863933973312378,0.8508244204521179,0.4559489495754242],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4444444477558136},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.1862955093383789,0.4324324429035187,0.20770877599716187,0.4444444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4444444477558136},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.42543244290351867,0.21270877599716187,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8458244204521179,"y":0.462462455034256},{"x":0.8479657173156738,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۱۶-۱-","boundary":[0.7773019075393677,0.46396395564079285,0.8479657173156738,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7708779573440552,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7730192542076111,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.7366167306900024,0.4654654562473297,0.7730192542076111,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4834834933280945},{"x":0.700214147567749,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرش","boundary":[0.700214147567749,0.4654654562473297,0.7259100675582886,0.4834834933280945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8458244204521179,"y":0.462462455034256},{"x":0.8479657173156738,"y":0.48048049211502075},{"x":0.700214147567749,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.695214147567749,0.4584654562473297,0.8529657173156738,0.48748049211502076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4789789915084839},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.1862955093383789,0.4669669568538666,0.20770877599716187,0.4789789915084839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4789789915084839},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.45996695685386657,0.21270877599716187,0.4859789915084839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.5},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5180180072784424},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷-۱","boundary":[0.8094218373298645,0.5,0.8501070737838745,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7987151741981506,0.5,0.8051391839981079,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7580299973487854,0.5,0.7922912240028381,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.5},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوششهای","boundary":[0.6616702079772949,0.5,0.7516059875488281,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غشائی","boundary":[0.6038544178009033,0.5015015006065369,0.6552462577819824,0.5195195078849792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.5015015006065369},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5988544178009033,0.49450150060653686,0.8551070737838745,0.5250180072784424],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5150150060653687},{"x":0.1884368360042572,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۶","boundary":[0.1884368360042572,0.5030030012130737,0.20556744933128357,0.5150150060653687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5150150060653687},{"x":0.1884368360042572,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.4960030012130737,0.21056744933128357,0.5220150060653687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸-۱-","boundary":[0.7987151741981506,0.5360360145568848,0.8458244204521179,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7473233342170715,0.5360360145568848,0.7922912240028381,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7087794542312622,0.5360360145568848,0.7344753742218018,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6937901377677917,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6937901377677917,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متخلخل","boundary":[0.6338329911231995,0.5360360145568848,0.6937901377677917,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5540540814399719},{"x":0.618843674659729,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.618843674659729,0.5360360145568848,0.6252676844596863,0.5540540814399719]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5540540814399719},{"x":0.618843674659729,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.613843674659729,0.5290360145568848,0.8508244204521179,0.5610540814399719],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5495495200157166},{"x":0.1862955093383789,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.1841541826725006,0.5375375151634216,0.20770877599716187,0.5495495200157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5495495200157166},{"x":0.1862955093383789,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.5305375151634216,0.21270877599716187,0.5565495200157166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5900900959968567},{"x":0.802997887134552,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.802997887134552,0.5705705881118774,0.8458244204521179,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7665953040122986,0.5705705881118774,0.7965738773345947,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7601712942123413,0.5705705881118774,0.7644539475440979,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.7259100675582886,0.5705705881118774,0.7558886408805847,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6959314942359924,0.5705705881118774,0.7109207510948181,0.5900900959968567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6909314942359924,0.5635705881118774,0.8508244204521179,0.5970900959968567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5705705881118774},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5705705881118774},{"x":0.20770877599716187,"y":0.587087094783783},{"x":0.1841541826725006,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.1841541826725006,0.5705705881118774,0.20770877599716187,0.587087094783783]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.5705705881118774},{"x":0.278372585773468,"y":0.5705705881118774},{"x":0.278372585773468,"y":0.587087094783783},{"x":0.21199142932891846,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"............","boundary":[0.21199142932891846,0.5705705881118774,0.278372585773468,0.587087094783783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5705705881118774},{"x":0.278372585773468,"y":0.5705705881118774},{"x":0.278372585773468,"y":0.587087094783783},{"x":0.1841541826725006,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.5635705881118774,0.283372585773468,0.594087094783783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8458244204521179,"y":0.620120108127594},{"x":0.8094218373298645,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.8094218373298645,0.6081081032752991,0.8458244204521179,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8008565306663513,"y":0.620120108127594},{"x":0.7516059875488281,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7516059875488281,0.6081081032752991,0.8008565306663513,0.620120108127594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8458244204521179,"y":0.620120108127594},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7466059875488281,0.6011081032752991,0.8508244204521179,0.627120108127594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6216216087341309},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.1862955093383789,0.6081081032752991,0.20770877599716187,0.6216216087341309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6216216087341309},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.6011081032752991,0.21270877599716187,0.6286216087341309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8479657173156738,"y":0.662162184715271},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8051391839981079,0.6396396160125732,0.8479657173156738,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.7430406808853149,0.6381381154060364,0.7987151741981506,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6959314942359924,0.6381381154060364,0.7366167306900024,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأسیسات","boundary":[0.6167023777961731,0.6381381154060364,0.6895074844360352,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5631691813468933,0.6381381154060364,0.6102783679962158,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.6381381154060364},{"x":0.556745171546936,"y":0.6381381154060364},{"x":0.556745171546936,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5396145582199097,0.6381381154060364,0.556745171546936,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6591591835021973},{"x":0.49250534176826477,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.49250534176826477,0.6381381154060364,0.5353319048881531,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.6366366147994995},{"x":0.4839400351047516,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4839400351047516,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4368308484554291,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4368308484554291,0.6366366147994995,0.4839400351047516,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.6366366147994995},{"x":0.4346895217895508,"y":0.6366366147994995},{"x":0.4346895217895508,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4218415319919586,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4218415319919586,0.6366366147994995,0.4346895217895508,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.6366366147994995},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6366366147994995},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6591591835021973},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41541755199432373,0.6366366147994995,0.4197002053260803,0.6591591835021973]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.6366366147994995},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6606606841087341},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4104175519943237,0.6296366147994995,0.8529657173156738,0.6676606841087341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6441441178321838},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6441441178321838},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6546546816825867},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.1841541826725006,0.6441441178321838,0.20770877599716187,0.6546546816825867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6441441178321838},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6441441178321838},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6546546816825867},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.6371441178321838,0.21270877599716187,0.6616546816825867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6966966986656189},{"x":0.802997887134552,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.802997887134552,0.6756756901741028,0.8458244204521179,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6966966986656189},{"x":0.762312650680542,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.762312650680542,0.6756756901741028,0.7965738773345947,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6966966986656189},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدرولیکی","boundary":[0.6702355742454529,0.6756756901741028,0.7537473440170288,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6966966986656189},{"x":0.6359742879867554,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.6359742879867554,0.6756756901741028,0.6638115644454956,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6966966986656189},{"x":0.599571704864502,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.599571704864502,0.6756756901741028,0.6252676844596863,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6966966986656189},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5396145582199097,0.6756756901741028,0.5845824480056763,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6966966986656189},{"x":0.5139186382293701,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5139186382293701,0.6756756901741028,0.5353319048881531,0.6966966986656189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6966966986656189},{"x":0.5139186382293701,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5089186382293701,0.6686756901741028,0.8508244204521179,0.7036966986656189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6906906962394714},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.1862955093383789,0.6786786913871765,0.20770877599716187,0.6906906962394714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6906906962394714},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.6716786913871765,0.21270877599716187,0.6976906962394714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7312312126159668},{"x":0.802997887134552,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.802997887134552,0.7117117047309875,0.8458244204521179,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7312312126159668},{"x":0.762312650680542,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.762312650680542,0.7117117047309875,0.7965738773345947,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7280513644218445,0.7117117047309875,0.7558886408805847,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7087794542312622,0.7117117047309875,0.7237687110900879,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6873661875724792,0.7117117047309875,0.7023554444313049,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.6531049013137817,0.7117117047309875,0.6830835342407227,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.7117117047309875},{"x":0.640256941318512,"y":0.7117117047309875},{"x":0.640256941318512,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6167023777961731,0.7117117047309875,0.640256941318512,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5695931315422058,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5695931315422058,0.7117117047309875,0.6059957146644592,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.7117117047309875},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7117117047309875},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5289078950881958,0.7117117047309875,0.5631691813468933,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.7117117047309875},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7117117047309875},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5139186382293701,0.7117117047309875,0.5246252417564392,0.7312312126159668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5089186382293701,0.7047117047309875,0.8508244204521179,0.7382312126159668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7147147059440613},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7267267107963562},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.1862955093383789,0.7132132053375244,0.20770877599716187,0.7267267107963562]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7147147059440613},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7267267107963562},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.7062132053375244,0.21270877599716187,0.7337267107963562],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲-","boundary":[0.7858672142028809,0.7477477192878723,0.8458244204521179,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7494646906852722,0.7477477192878723,0.7773019075393677,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.7477477192878723},{"x":0.740899384021759,"y":0.7477477192878723},{"x":0.740899384021759,"y":0.7672672867774963},{"x":0.700214147567749,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.700214147567749,0.7477477192878723,0.740899384021759,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6766595244407654,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6766595244407654,0.7477477192878723,0.6937901377677917,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7672672867774963},{"x":0.638115644454956,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.638115644454956,0.7477477192878723,0.6723768711090088,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6316916346549988,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6316916346549988,"y":0.7672672867774963},{"x":0.618843674659729,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.618843674659729,0.7477477192878723,0.6316916346549988,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6145610213279724,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6145610213279724,"y":0.7672672867774963},{"x":0.597430408000946,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.597430408000946,0.7477477192878723,0.6145610213279724,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.7477477192878723},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7477477192878723},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7672672867774963},{"x":0.5224839448928833,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصطکاک","boundary":[0.5224839448928833,0.7477477192878723,0.5931477546691895,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.7477477192878723},{"x":0.516059935092926,"y":0.7477477192878723},{"x":0.516059935092926,"y":0.7672672867774963},{"x":0.516059935092926,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.516059935092926,0.7477477192878723,0.516059935092926,0.7672672867774963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7672672867774963},{"x":0.516059935092926,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.511059935092926,0.7407477192878723,0.8508244204521179,0.7742672867774963],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7612612843513489},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.1862955093383789,0.7492492198944092,0.20770877599716187,0.7612612843513489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7612612843513489},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.7422492198944092,0.21270877599716187,0.7682612843513489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.782282292842865},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7972972989082336},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲-","boundary":[0.7773019075393677,0.782282292842865,0.8436830639839172,0.7972972989082336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.782282292842865},{"x":0.7708779573440552,"y":0.782282292842865},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7987987995147705},{"x":0.740899384021759,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7387580275535583,0.782282292842865,0.7708779573440552,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.7837837934494019},{"x":0.7323340177536011,"y":0.782282292842865},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.6830835342407227,0.7837837934494019,0.7344753742218018,0.8003003001213074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.7837837934494019},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7792792916297913},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7972972989082336},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6780835342407227,0.7767837934494018,0.8486830639839172,0.8042972989082336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7852852940559387},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7852852940559387},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7957957983016968},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۶","boundary":[0.1841541826725006,0.7852852940559387,0.20556744933128357,0.7957957983016968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7852852940559387},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7852852940559387},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7957957983016968},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.7782852940559387,0.21056744933128357,0.8027957983016968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.815315306186676},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8348348140716553},{"x":0.7794432640075684,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲-","boundary":[0.7794432640075684,0.815315306186676,0.8458244204521179,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.815315306186676},{"x":0.7773019075393677,"y":0.815315306186676},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8348348140716553},{"x":0.7494646906852722,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7473233342170715,0.815315306186676,0.7773019075393677,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7387580275535583,"y":0.815315306186676},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آشغالگیر","boundary":[0.6659528613090515,0.8168168067932129,0.7387580275535583,0.8363363146781921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8348348140716553},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6609528613090515,0.8098168067932129,0.8508244204521179,0.8418348140716553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8318318128585815},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.1862955093383789,0.8198198080062866,0.20770877599716187,0.8318318128585815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8318318128585815},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.8128198080062866,0.21270877599716187,0.8388318128585815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۲-","boundary":[0.7794432640075684,0.8513513803482056,0.8479657173156738,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8513513803482056},{"x":0.7751606106758118,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7430406808853149,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7430406808853149,0.8528528809547424,0.7751606106758118,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7387580275535583,"y":0.869369387626648},{"x":0.6980727910995483,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6980727910995483,0.8528528809547424,0.7387580275535583,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6852248311042786,"y":0.869369387626648},{"x":0.6702355742454529,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6680942177772522,0.8528528809547424,0.6852248311042786,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6659528613090515,"y":0.869369387626648},{"x":0.6638115644454956,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638115644454956,0.8528528809547424,0.6659528613090515,0.869369387626648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8678678870201111},{"x":0.6638115644454956,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6588115644454956,0.8458528809547424,0.8529657173156738,0.8748678870201111],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8543543815612793},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8543543815612793},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.1862955093383789,0.8543543815612793,0.20770877599716187,0.8678678870201111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.8543543815612793},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8543543815612793},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8678678870201111},{"x":0.21627408266067505,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.21627408266067505,0.8543543815612793,0.21841542422771454,0.8678678870201111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.8543543815612793},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8558558821678162},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.8473543815612793,0.22341542422771454,0.8748678870201111],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/cjhfoAxpCpvNHQsb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/VHUQwOVqJcxkLtKD.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/mpYVttJjfonFxVvw.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003652866404878506,0.00003457962576154474,0.9981689356021759,0.9985759137886782]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.03153153136372566},{"x":0.8222697973251343,"y":0.03153153136372566},{"x":0.8222697973251343,"y":0.05255255103111267},{"x":0.7644539475440979,"y":0.051051050424575806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7644539475440979,0.03153153136372566,0.8222697973251343,0.05255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.03153153136372566},{"x":0.7558886408805847,"y":0.03153153136372566},{"x":0.7558886408805847,"y":0.051051050424575806},{"x":0.700214147567749,"y":0.051051050424575806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.700214147567749,0.03153153136372566,0.7558886408805847,0.051051050424575806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.030030030757188797},{"x":0.8222697973251343,"y":0.03153153136372566},{"x":0.8222697973251343,"y":0.05255255103111267},{"x":0.700214147567749,"y":0.051051050424575806}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.695214147567749,0.023030030757188798,0.8272697973251343,0.05955255103111267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8458244204521179,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8458244204521179,"y":0.12912912666797638},{"x":0.7794432640075684,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۲-","boundary":[0.7794432640075684,0.10960961133241653,0.8458244204521179,0.12912912666797638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7730192542076111,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7730192542076111,"y":0.13063062727451324},{"x":0.7430406808853149,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7430406808853149,0.1111111119389534,0.7730192542076111,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7366167306900024,"y":0.13063062727451324},{"x":0.7173447608947754,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7173447608947754,0.1111111119389534,0.7366167306900024,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7152034044265747,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7152034044265747,"y":0.13063062727451324},{"x":0.6895074844360352,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.6895074844360352,0.1111111119389534,0.7152034044265747,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6852248311042786,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6852248311042786,"y":0.13063062727451324},{"x":0.6723768711090088,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6702355742454529,0.11261261254549026,0.6852248311042786,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6638115644454956,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6638115644454956,"y":0.13063062727451324},{"x":0.6573875546455383,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6573875546455383,0.11261261254549026,0.6638115644454956,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6509636044502258,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6531049013137817,"y":0.13063062727451324},{"x":0.597430408000946,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحناها","boundary":[0.597430408000946,0.11261261254549026,0.6531049013137817,0.13063062727451324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8458244204521179,"y":0.12912912666797638},{"x":0.597430408000946,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.592430408000946,0.10561261254549026,0.8508244204521179,0.13612912666797639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12612612545490265},{"x":0.1927194893360138,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.1927194893360138,0.11411411315202713,0.20770877599716187,0.12612612545490265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12612612545490265},{"x":0.1927194893360138,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1877194893360138,0.10711411315202712,0.21270877599716187,0.13312612545490266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8501070737838745,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8501070737838745,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8158458471298218,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.8158458471298218,0.1456456482410431,0.8501070737838745,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8072805404663086,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8094218373298645,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8008565306663513,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8008565306663513,0.14714714884757996,0.8094218373298645,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7901498675346375,"y":0.16516517102718353},{"x":0.740899384021759,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.740899384021759,0.14714714884757996,0.7901498675346375,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7344753742218018,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7344753742218018,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7023554444313049,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7023554444313049,0.14714714884757996,0.7344753742218018,0.16516517102718353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8501070737838745,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8501070737838745,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7023554444313049,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6973554444313049,0.14014714884757995,0.8551070737838745,0.17066367042064667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1621621549129486},{"x":0.1884368360042572,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.1884368360042572,0.14864864945411682,0.20770877599716187,0.1621621549129486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1621621549129486},{"x":0.1884368360042572,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.14164864945411682,0.21270877599716187,0.16916215491294861],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8479657173156738,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2012012004852295},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8051391839981079,0.18168167769908905,0.8479657173156738,0.2012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7987151741981506,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2012012004852295},{"x":0.762312650680542,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.762312650680542,0.18168167769908905,0.7987151741981506,0.2012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7580299973487854,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7580299973487854,"y":0.19969969987869263},{"x":0.7537473440170288,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7537473440170288,0.18018017709255219,0.7580299973487854,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7473233342170715,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2012012004852295},{"x":0.6680942177772522,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6680942177772522,0.18018017709255219,0.7473233342170715,0.2012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6616702079772949,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6616702079772949,"y":0.19969969987869263},{"x":0.6124197244644165,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6124197244644165,0.18018017709255219,0.6616702079772949,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6102783679962158,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6102783679962158,"y":0.19969969987869263},{"x":0.5931477546691895,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5931477546691895,0.18018017709255219,0.6102783679962158,0.19969969987869263]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.18018017709255219},{"x":0.8479657173156738,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2012012004852295},{"x":0.5931477546691895,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5881477546691894,0.17318017709255218,0.8529657173156738,0.2082012004852295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.19819819927215576},{"x":0.17987151443958282,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.17987151443958282,0.18468467891216278,0.20770877599716187,0.19819819927215576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.18468467891216278},{"x":0.26124197244644165,"y":0.18468467891216278},{"x":0.26124197244644165,"y":0.19819819927215576},{"x":0.21413275599479675,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"......","boundary":[0.21413275599479675,0.18468467891216278,0.26124197244644165,0.19819819927215576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.18468467891216278},{"x":0.26124197244644165,"y":0.18468467891216278},{"x":0.26124197244644165,"y":0.19819819927215576},{"x":0.17987151443958282,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.17768467891216277,0.26624197244644165,0.20519819927215577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8458244204521179,"y":0.231231227517128},{"x":0.8072805404663086,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.8072805404663086,0.21921922266483307,0.8458244204521179,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.22072072327136993},{"x":0.7987151741981506,"y":0.21921922266483307},{"x":0.7987151741981506,"y":0.231231227517128},{"x":0.7494646906852722,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7494646906852722,0.22072072327136993,0.7987151741981506,0.231231227517128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.22072072327136993},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21921922266483307},{"x":0.8458244204521179,"y":0.231231227517128},{"x":0.7494646906852722,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7444646906852722,0.21372072327136993,0.8508244204521179,0.238231227517128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.23273272812366486},{"x":0.1841541826725006,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.1841541826725006,0.22072072327136993,0.20770877599716187,0.23273272812366486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.23273272812366486},{"x":0.1841541826725006,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.21372072327136993,0.21270877599716187,0.23973272812366486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.27177175879478455},{"x":0.802997887134552,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.802997887134552,0.25375375151634216,0.8458244204521179,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.25375375151634216},{"x":0.794432520866394,"y":0.25375375151634216},{"x":0.794432520866394,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7430406808853149,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7430406808853149,0.25375375151634216,0.794432520866394,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7387580275535583,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7387580275535583,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6959314942359924,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6959314942359924,0.25375375151634216,0.7387580275535583,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6830835342407227,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6830835342407227,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6616702079772949,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6616702079772949,0.25375375151634216,0.6830835342407227,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6445395946502686,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6445395946502686,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5717344880104065,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیربحرانی","boundary":[0.5717344880104065,0.25375375151634216,0.6445395946502686,0.27177175879478455]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8458244204521179,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5717344880104065,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5667344880104065,0.24675375151634216,0.8508244204521179,0.27877175879478455],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.26726725697517395},{"x":0.1862955093383789,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1862955093383789,0.25525525212287903,0.20770877599716187,0.26726725697517395]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.26726725697517395},{"x":0.1862955093383789,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.24825525212287902,0.21270877599716187,0.27426725697517396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8458244204521179,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8051391839981079,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8051391839981079,0.2867867946624756,0.8458244204521179,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7987151741981506,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7473233342170715,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7473233342170715,0.2867867946624756,0.7987151741981506,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7451820373535156,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7387580275535583,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7387580275535583,0.2867867946624756,0.7451820373535156,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7301927208900452,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6895074844360352,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.6895074844360352,0.2867867946624756,0.7301927208900452,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6852248311042786,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6423982977867126,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شکن","boundary":[0.6423982977867126,0.2867867946624756,0.6852248311042786,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6359742879867554,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6359742879867554,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6167023777961731,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6167023777961731,0.2867867946624756,0.6359742879867554,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6124197244644165,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6124197244644165,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6059957146644592,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6059957146644592,0.2867867946624756,0.6124197244644165,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.2852852940559387},{"x":0.6038544178009033,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6038544178009033,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5460385680198669,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دراپها","boundary":[0.5460385680198669,0.2852852940559387,0.6038544178009033,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.2852852940559387},{"x":0.5438972115516663,"y":0.2852852940559387},{"x":0.5438972115516663,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5374732613563538,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5374732613563538,0.2852852940559387,0.5438972115516663,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.2852852940559387},{"x":0.5310492515563965,"y":0.2852852940559387},{"x":0.5310492515563965,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پله","boundary":[0.5096359848976135,0.2852852940559387,0.5310492515563965,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.2852852940559387},{"x":0.5032119750976562,"y":0.2852852940559387},{"x":0.5032119750976562,"y":0.3078078031539917},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4775160551071167,0.2852852940559387,0.5032119750976562,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.2852852940559387},{"x":0.4668094217777252,"y":0.2852852940559387},{"x":0.4668094217777252,"y":0.3078078031539917},{"x":0.41541755199432373,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سقوط","boundary":[0.41541755199432373,0.2852852940559387,0.4668094217777252,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.2852852940559387},{"x":0.40899357199668884,"y":0.2852852940559387},{"x":0.40899357199668884,"y":0.3078078031539917},{"x":0.3897216320037842,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.3897216320037842,0.2852852940559387,0.40899357199668884,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.2852852940559387},{"x":0.3832976520061493,"y":0.2852852940559387},{"x":0.3832976520061493,"y":0.3078078031539917},{"x":0.3747323453426361,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3747323453426361,0.2852852940559387,0.3832976520061493,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.2852852940559387},{"x":0.36616700887680054,"y":0.2852852940559387},{"x":0.36616700887680054,"y":0.3078078031539917},{"x":0.35974302887916565,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.35974302887916565,0.2852852940559387,0.36616700887680054,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.2852852940559387},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2852852940559387},{"x":0.35546037554740906,"y":0.3078078031539917},{"x":0.2933618724346161,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبشارها","boundary":[0.2933618724346161,0.2852852940559387,0.35546037554740906,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.2852852940559387},{"x":0.2933618724346161,"y":0.2852852940559387},{"x":0.2933618724346161,"y":0.3078078031539917},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2847965657711029,0.2852852940559387,0.2933618724346161,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.2852852940559387},{"x":0.278372585773468,"y":0.2852852940559387},{"x":0.278372585773468,"y":0.3078078031539917},{"x":0.21413275599479675,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.21413275599479675,0.2852852940559387,0.278372585773468,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.2852852940559387},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2852852940559387},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3078078031539917},{"x":0.17558886110782623,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۲","boundary":[0.17558886110782623,0.2852852940559387,0.20770877599716187,0.3078078031539917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.28378379344940186},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8458244204521179,"y":0.31081080436706543},{"x":0.17558886110782623,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.17058886110782623,0.27678379344940185,0.8508244204521179,0.31781080436706544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8458244204521179,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8458244204521179,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8072805404663086,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴-","boundary":[0.8072805404663086,0.32582584023475647,0.8458244204521179,0.33933934569358826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8008565306663513,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8008565306663513,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7516059875488281,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7516059875488281,0.32582584023475647,0.8008565306663513,0.33933934569358826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8458244204521179,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8458244204521179,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7516059875488281,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7466059875488281,0.31882584023475646,0.8508244204521179,0.34633934569358826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3378378450870514},{"x":0.17773018777370453,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.17773018777370453,0.32582584023475647,0.20770877599716187,0.3378378450870514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.32582584023475647},{"x":0.21841542422771454,"y":0.32582584023475647},{"x":0.21841542422771454,"y":0.3378378450870514},{"x":0.21627408266067505,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.21627408266067505,0.32582584023475647,0.21841542422771454,0.3378378450870514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.32582584023475647},{"x":0.21841542422771454,"y":0.32582584023475647},{"x":0.21841542422771454,"y":0.3378378450870514},{"x":0.17773018777370453,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.31882584023475646,0.22341542422771454,0.3448378450870514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3768768906593323},{"x":0.802997887134552,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۴-","boundary":[0.802997887134552,0.3588588535785675,0.8458244204521179,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7965738773345947,"y":0.37837839126586914},{"x":0.762312650680542,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.762312650680542,0.36036035418510437,0.7965738773345947,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7558886408805847,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7558886408805847,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7194860577583313,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دراپ","boundary":[0.7173447608947754,0.36036035418510437,0.7558886408805847,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7109207510948181,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7109207510948181,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6980727910995483,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6959314942359924,0.36036035418510437,0.7109207510948181,0.37837839126586914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3768768906593323},{"x":0.6980727910995483,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6909314942359924,0.35336035418510436,0.8508244204521179,0.3838768906593323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20985010266304016,"y":0.3753753900527954},{"x":0.17773018777370453,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴","boundary":[0.17773018777370453,0.36186185479164124,0.20985010266304016,0.3753753900527954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20985010266304016,"y":0.3753753900527954},{"x":0.17773018777370453,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.35486185479164123,0.21485010266304017,0.3823753900527954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8501070737838745,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8501070737838745,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7473233342170715,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۴.طراحی","boundary":[0.7473233342170715,0.3933933973312378,0.8501070737838745,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7194860577583313,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7194860577583313,0.3933933973312378,0.7387580275535583,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.39489489793777466},{"x":0.7152034044265747,"y":0.39489489793777466},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7023554444313049,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7023554444313049,0.39489489793777466,0.7152034044265747,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6959314942359924,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6959314942359924,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6745182275772095,0.39489489793777466,0.6959314942359924,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6680942177772522,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6680942177772522,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6338329911231995,0.39489489793777466,0.6680942177772522,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6295503377914429,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دراپ","boundary":[0.5931477546691895,0.39489489793777466,0.6295503377914429,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5845824480056763,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5845824480056763,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5695931315422058,0.39489489793777466,0.5845824480056763,0.4114114046096802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8501070737838745,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8501070737838745,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5645931315422058,0.3863933973312378,0.8551070737838745,0.4184114046096802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.40840840339660645},{"x":0.17773018777370453,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴","boundary":[0.17773018777370453,0.3963963985443115,0.20770877599716187,0.40840840339660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20770877599716187,"y":0.40840840339660645},{"x":0.17773018777370453,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.3893963985443115,0.21270877599716187,0.41540840339660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4279279410839081},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4279279410839081},{"x":0.8458244204521179,"y":0.45045045018196106},{"x":0.8051391839981079,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8051391839981079,0.4279279410839081,0.8458244204521179,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7987151741981506,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7580299973487854,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7580299973487854,0.4279279410839081,0.7987151741981506,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7580299973487854,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7580299973487854,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7516059875488281,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.4279279410839081,0.7580299973487854,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7451820373535156,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6895074844360352,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیفون","boundary":[0.6895074844360352,0.4279279410839081,0.7451820373535156,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6852248311042786,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6852248311042786,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6531049013137817,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6531049013137817,0.4279279410839081,0.6852248311042786,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4279279410839081},{"x":0.6445395946502686,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5802997946739197,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.5802997946739197,0.4279279410839081,0.6445395946502686,0.45045045018196106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4279279410839081},{"x":0.8458244204521179,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5802997946739197,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5752997946739197,0.4194264404773712,0.8508244204521179,0.45745045018196107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.4309309422969818},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4309309422969818},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4444444477558136},{"x":0.17773018777370453,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.17773018777370453,0.4309309422969818,0.20770877599716187,0.4444444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.4309309422969818},{"x":0.21841542422771454,"y":0.4309309422969818},{"x":0.21627408266067505,"y":0.4444444477558136},{"x":0.21413275599479675,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.21413275599479675,0.4309309422969818,0.21627408266067505,0.4444444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.4309309422969818},{"x":0.21841542422771454,"y":0.4309309422969818},{"x":0.21627408266067505,"y":0.4444444477558136},{"x":0.17773018777370453,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.4239309422969818,0.22127408266067505,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8394004106521606,0.4669669568538666,0.8436830639839172,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.4669669568538666},{"x":0.835117757320404,"y":0.4669669568538666},{"x":0.835117757320404,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8072805404663086,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-۱-","boundary":[0.8072805404663086,0.4669669568538666,0.835117757320404,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7494646906852722,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7494646906852722,0.4669669568538666,0.8008565306663513,0.4789789915084839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7494646906852722,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7444646906852722,0.45996695685386657,0.8486830639839172,0.4859789915084839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4789789915084839},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.17987151443958282,0.4669669568538666,0.20770877599716187,0.4789789915084839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4789789915084839},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.45996695685386657,0.21270877599716187,0.4859789915084839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8415417671203613,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5165165066719055},{"x":0.835117757320404,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.835117757320404,0.49849849939346313,0.8415417671203613,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8265524506568909,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-۲-","boundary":[0.7965738773345947,0.49849849939346313,0.8265524506568909,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.5},{"x":0.7901498675346375,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.7301927208900452,0.5,0.7901498675346375,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5},{"x":0.721627414226532,"y":0.5},{"x":0.721627414226532,"y":0.5180180072784424},{"x":0.680942177772522,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.680942177772522,0.5,0.721627414226532,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.5},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5180180072784424},{"x":0.638115644454956,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.638115644454956,0.5,0.6723768711090088,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6059957146644592,0.5,0.6252676844596863,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.5},{"x":0.599571704864502,"y":0.5},{"x":0.599571704864502,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیفون","boundary":[0.5503212213516235,0.5,0.599571704864502,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5289078950881958,0.5015015006065369,0.5396145582199097,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5267665982246399,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5267665982246399,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5224839448928833,0.5015015006065369,0.5267665982246399,0.5195195078849792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.5},{"x":0.8415417671203613,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5165165066719055},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5174839448928833,0.493,0.8465417671203613,0.5235165066719055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5015015006065369},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5150150060653687},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.1841541826725006,0.5030030012130737,0.20985010266304016,0.5150150060653687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5015015006065369},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5150150060653687},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.4960030012130737,0.21485010266304017,0.5220150060653687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.533033013343811},{"x":0.8479657173156738,"y":0.533033013343811},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8394004106521606,0.533033013343811,0.8479657173156738,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.533033013343811},{"x":0.835117757320404,"y":0.533033013343811},{"x":0.835117757320404,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-۳-","boundary":[0.7987151741981506,0.533033013343811,0.835117757320404,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7901498675346375,"y":0.533033013343811},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.7537473440170288,0.5345345139503479,0.7901498675346375,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.5345345139503479},{"x":0.740899384021759,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7066380977630615,0.5345345139503479,0.7430406808853149,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6745182275772095,0.5360360145568848,0.6959314942359924,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.5360360145568848},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خمیدگیها","boundary":[0.5845824480056763,0.5360360145568848,0.6702355742454529,0.5555555820465088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8479657173156738,"y":0.533033013343811},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5525525808334351},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5795824480056763,0.5290360145568848,0.8529657173156738,0.5595525808334351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5510510802268982},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.17773018777370453,0.5375375151634216,0.20770877599716187,0.5510510802268982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5510510802268982},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.5305375151634216,0.21270877599716187,0.5580510802268982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5900900959968567},{"x":0.802997887134552,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۵-","boundary":[0.802997887134552,0.5720720887184143,0.8458244204521179,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7473233342170715,0.5720720887184143,0.7965738773345947,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6895074844360352,0.5720720887184143,0.7387580275535583,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6295503377914429,0.5720720887184143,0.6830835342407227,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6059957146644592,0.5720720887184143,0.6231263279914856,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5900900959968567},{"x":0.5481798648834229,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5481798648834229,0.5720720887184143,0.6017130613327026,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5900900959968567},{"x":0.4882226884365082,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیفون","boundary":[0.4882226884365082,0.5720720887184143,0.5417559146881104,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.5720720887184143},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5720720887184143},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5900900959968567},{"x":0.4689507484436035,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4689507484436035,0.5720720887184143,0.4839400351047516,0.5900900959968567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5900900959968567},{"x":0.4689507484436035,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4639507484436035,0.5650720887184143,0.8508244204521179,0.5970900959968567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5840840935707092},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۵","boundary":[0.17773018777370453,0.5735735893249512,0.20770877599716187,0.5840840935707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5840840935707092},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.5665735893249512,0.21270877599716187,0.5910840935707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8051391839981079,0.6051051020622253,0.8458244204521179,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7516059875488281,0.6051051020622253,0.7987151741981506,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7473233342170715,0.6051051020622253,0.7537473440170288,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سد","boundary":[0.7109207510948181,0.6051051020622253,0.7387580275535583,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انحرافی","boundary":[0.6423982977867126,0.6051051020622253,0.7066380977630615,0.6246246099472046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6373982977867126,0.5981051020622253,0.8508244204521179,0.6331261105537415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6216216087341309},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.17558886110782623,0.6081081032752991,0.20770877599716187,0.6216216087341309]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.6081081032752991},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6081081032752991},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6216216087341309},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.21413275599479675,0.6081081032752991,0.21627408266067505,0.6216216087341309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6066066026687622},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6081081032752991},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6231231093406677},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.5996066026687622,0.22127408266067505,0.6301231093406677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6546546816825867},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۶-","boundary":[0.7987151741981506,0.6441441178321838,0.8501070737838745,0.6546546816825867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6546546816825867},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7516059875488281,0.6441441178321838,0.8008565306663513,0.6546546816825867]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6546546816825867},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7466059875488281,0.6371441178321838,0.8551070737838745,0.6616546816825867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6441441178321838},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6441441178321838},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6546546816825867},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۵","boundary":[0.17773018777370453,0.6441441178321838,0.20770877599716187,0.6546546816825867]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.6441441178321838},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6441441178321838},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6546546816825867},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.21627408266067505,0.6441441178321838,0.21841542422771454,0.6546546816825867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6441441178321838},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6441441178321838},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6546546816825867},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.6371441178321838,0.22341542422771454,0.6616546816825867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6936936974525452},{"x":0.802997887134552,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۶-","boundary":[0.802997887134552,0.6756756901741028,0.8458244204521179,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6936936974525452},{"x":0.7537473440170288,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.7537473440170288,0.6756756901741028,0.7965738773345947,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6936936974525452},{"x":0.7023554444313049,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7023554444313049,0.6771771907806396,0.7473233342170715,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6959314942359924,"y":0.695195198059082},{"x":0.6466809511184692,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.6466809511184692,0.6771771907806396,0.6959314942359924,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.6771771907806396},{"x":0.640256941318512,"y":0.6771771907806396},{"x":0.640256941318512,"y":0.695195198059082},{"x":0.6338329911231995,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6338329911231995,0.6771771907806396,0.640256941318512,0.695195198059082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6936936974525452},{"x":0.6338329911231995,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6288329911231995,0.6701771907806396,0.8508244204521179,0.7006936974525452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6906906962394714},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۶","boundary":[0.17773018777370453,0.6786786913871765,0.20770877599716187,0.6906906962394714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6906906962394714},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.6716786913871765,0.21270877599716187,0.6976906962394714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7312312126159668},{"x":0.802997887134552,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۶-","boundary":[0.802997887134552,0.7132132053375244,0.8479657173156738,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استهلاک","boundary":[0.7259100675582886,0.7132132053375244,0.7965738773345947,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7312312126159668},{"x":0.680942177772522,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.680942177772522,0.7132132053375244,0.7194860577583313,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.7132132053375244},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7132132053375244},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6274089813232422,0.7132132053375244,0.6723768711090088,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.7132132053375244},{"x":0.618843674659729,"y":0.7132132053375244},{"x":0.618843674659729,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خروجی","boundary":[0.5631691813468933,0.7132132053375244,0.618843674659729,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5438972115516663,0.7132132053375244,0.5546038746833801,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7312312126159668},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.49678799510002136,0.7132132053375244,0.5396145582199097,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.7132132053375244},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7132132053375244},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7312312126159668},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.44539615511894226,0.7132132053375244,0.49250534176826477,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.7132132053375244},{"x":0.4389721751213074,"y":0.7132132053375244},{"x":0.4389721751213074,"y":0.7312312126159668},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.3854389786720276,0.7132132053375244,0.4389721751213074,0.7312312126159668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7312312126159668},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3804389786720276,0.7062132053375244,0.8529657173156738,0.7382312126159668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7267267107963562},{"x":0.17773018777370453,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.17773018777370453,0.7132132053375244,0.20770877599716187,0.7267267107963562]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7147147059440613},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7147147059440613},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7282282114028931},{"x":0.21413275599479675,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.21627408266067505,0.7147147059440613,0.22055675089359283,0.7282282114028931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.7132132053375244},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7147147059440613},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7282282114028931},{"x":0.17773018777370453,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.7062132053375244,0.22555675089359284,0.7352282114028931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7657657861709595},{"x":0.802997887134552,"y":0.7657657861709595}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴-۶-","boundary":[0.802997887134552,0.7462462186813354,0.8458244204521179,0.7657657861709595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.7462462186813354},{"x":0.794432520866394,"y":0.7462462186813354},{"x":0.794432520866394,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7516059875488281,0.7462462186813354,0.794432520866394,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبگیر","boundary":[0.7130621075630188,0.7462462186813354,0.7473233342170715,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7672672867774963},{"x":0.700214147567749,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.700214147567749,0.7462462186813354,0.7087794542312622,0.7672672867774963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7657657861709595},{"x":0.700214147567749,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.695214147567749,0.7392462186813354,0.8508244204521179,0.7727657861709595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7492492198944092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7612612843513489},{"x":0.17773018777370453,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.17773018777370453,0.7492492198944092,0.20770877599716187,0.7612612843513489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7492492198944092},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7492492198944092},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7612612843513489},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.21627408266067505,0.7492492198944092,0.21841542422771454,0.7612612843513489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.7492492198944092},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7492492198944092},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7612612843513489},{"x":0.17773018777370453,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.7422492198944092,0.22341542422771454,0.7682612843513489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.782282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.782282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8003003001213074},{"x":0.802997887134552,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۶-","boundary":[0.802997887134552,0.782282292842865,0.8458244204521179,0.8003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.782282292842865},{"x":0.794432520866394,"y":0.782282292842865},{"x":0.794432520866394,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.7344753742218018,0.782282292842865,0.794432520866394,0.8003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.782282292842865},{"x":0.7259100675582886,"y":0.782282292842865},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6916488409042358,0.782282292842865,0.7259100675582886,0.8003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.782282292842865},{"x":0.6830835342407227,"y":0.782282292842865},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.6702355742454529,0.782282292842865,0.6830835342407227,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.7837837934494019},{"x":0.6573875546455383,"y":0.782282292842865},{"x":0.6573875546455383,"y":0.8018018007278442},{"x":0.597430408000946,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پوشها","boundary":[0.597430408000946,0.7837837934494019,0.6573875546455383,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.7837837934494019},{"x":0.597430408000946,"y":0.7837837934494019},{"x":0.597430408000946,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5910063982009888,0.7837837934494019,0.597430408000946,0.8018018007278442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.782282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8003003001213074},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5860063982009888,0.775282292842865,0.8508244204521179,0.8073003001213074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7957957983016968},{"x":0.17987151443958282,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۹","boundary":[0.17987151443958282,0.7837837934494019,0.20770877599716187,0.7957957983016968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7957957983016968},{"x":0.17987151443958282,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.7767837934494018,0.21270877599716187,0.8027957983016968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8458244204521179,"y":0.837837815284729},{"x":0.802997887134552,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۶-","boundary":[0.802997887134552,0.8183183073997498,0.8458244204521179,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7965738773345947,"y":0.837837815284729},{"x":0.7387580275535583,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7387580275535583,0.8183183073997498,0.7965738773345947,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7366167306900024,"y":0.837837815284729},{"x":0.7023554444313049,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7023554444313049,0.8183183073997498,0.7366167306900024,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6531049013137817,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.6531049013137817,0.8183183073997498,0.6959314942359924,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6017130613327026,0.8168168067932129,0.6466809511184692,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.8168168067932129},{"x":0.5931477546691895,"y":0.8168168067932129},{"x":0.5931477546691895,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5845824480056763,0.8168168067932129,0.5931477546691895,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.8168168067932129},{"x":0.578158438205719,"y":0.8183183073997498},{"x":0.578158438205719,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5010706782341003,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداکننده","boundary":[0.5010706782341003,0.8168168067932129,0.578158438205719,0.8363363146781921]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.8243243098258972},{"x":0.49464666843414307,"y":0.8243243098258972},{"x":0.49464666843414307,"y":0.8363363146781921},{"x":0.44753748178482056,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"رسوب","boundary":[0.44753748178482056,0.8243243098258972,0.49464666843414307,0.8363363146781921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8393393158912659},{"x":0.44753748178482056,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44253748178482055,0.8098168067932129,0.8508244204521179,0.8463393158912659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8318318128585815},{"x":0.17987151443958282,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.17987151443958282,0.8198198080062866,0.20770877599716187,0.8318318128585815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8198198080062866},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8318318128585815},{"x":0.17987151443958282,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.8128198080062866,0.21270877599716187,0.8388318128585815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۶","boundary":[0.7965738773345947,0.8528528809547424,0.8436830639839172,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.8528528809547424,0.7922912240028381,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.8528528809547424},{"x":0.783725917339325,"y":0.8513513803482056},{"x":0.783725917339325,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.7558886408805847,0.8528528809547424,0.783725917339325,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7194860577583313,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7194860577583313,0.8528528809547424,0.7430406808853149,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7044968008995056,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6295503377914429,0.8528528809547424,0.7044968008995056,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6231263279914856,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6145610213279724,0.8528528809547424,0.6231263279914856,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.5653104782104492,0.8543543815612793,0.6102783679962158,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5588865280151367,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5588865280151367,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5139186382293701,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.5117772817611694,0.8543543815612793,0.5588865280151367,0.8723723888397217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8708708882331848},{"x":0.5139186382293701,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5067772817611694,0.8473543815612793,0.8486830639839172,0.8778708882331848],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.8543543815612793},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8543543815612793},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.1841541826725006,0.8543543815612793,0.20770877599716187,0.8678678870201111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.8543543815612793},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8543543815612793},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.8473543815612793,0.21270877599716187,0.8748678870201111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.9279279112815857},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9279279112815857},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9414414167404175},{"x":0.8094218373298645,"y":0.9414414167404175}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"۶","boundary":[0.8094218373298645,0.9279279112815857,0.8201285004615784,0.9414414167404175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.9279279112815857},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9279279112815857},{"x":0.8201285004615784,"y":0.9414414167404175},{"x":0.8094218373298645,"y":0.9414414167404175}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.8044218373298645,0.9209279112815857,0.8251285004615784,0.9484414167404175],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/taIHnpUpjgnVTXFT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/XQqlrVANkevXxzDC.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/qisBhHAUDgDBmEFT.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00035611607660828614,0.00003457962576154474,0.9981689356021759,0.9985736592832629]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2955031991004944,"y":0.03153153136372566},{"x":0.2955031991004944,"y":0.054054055362939835},{"x":0.2419700175523758,"y":0.054054055362939835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.2419700175523758,0.030030030757188797,0.2955031991004944,0.054054055362939835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2334047108888626,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2334047108888626,"y":0.054054055362939835},{"x":0.17987151443958282,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.18201284110546112,0.030030030757188797,0.2334047108888626,0.054054055362939835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.030030030757188797},{"x":0.2955031991004944,"y":0.03153153136372566},{"x":0.2955031991004944,"y":0.054054055362939835},{"x":0.17987151443958282,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17701284110546112,0.023030030757188798,0.3005031991004944,0.061054055362939834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13063062727451324},{"x":0.802997887134552,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۶-","boundary":[0.802997887134552,0.1111111119389534,0.8458244204521179,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.1111111119389534},{"x":0.794432520866394,"y":0.1111111119389534},{"x":0.794432520866394,"y":0.13063062727451324},{"x":0.740899384021759,"y":0.13063062727451324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.740899384021759,0.1111111119389534,0.794432520866394,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7109207510948181,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7109207510948181,0.1111111119389534,0.7366167306900024,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7044968008995056,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7044968008995056,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6895074844360352,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6895074844360352,0.11261261254549026,0.7044968008995056,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6852248311042786,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6852248311042786,"y":0.1321321278810501},{"x":0.659528911113739,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.659528911113739,0.11261261254549026,0.6852248311042786,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.11261261254549026},{"x":0.6531049013137817,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6531049013137817,"y":0.1321321278810501},{"x":0.5910063982009888,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سدهای","boundary":[0.5910063982009888,0.11261261254549026,0.6531049013137817,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5845824480056763,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5845824480056763,"y":0.1321321278810501},{"x":0.5267665982246399,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انحرافی","boundary":[0.5267665982246399,0.11261261254549026,0.5845824480056763,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5203425884246826,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5203425884246826,"y":0.1321321278810501},{"x":0.516059935092926,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.516059935092926,0.11261261254549026,0.5203425884246826,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5139186382293701,"y":0.11261261254549026},{"x":0.5139186382293701,"y":0.1321321278810501},{"x":0.4775160551071167,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4775160551071167,0.11261261254549026,0.5139186382293701,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.11261261254549026},{"x":0.4689507484436035,"y":0.11261261254549026},{"x":0.4689507484436035,"y":0.1321321278810501},{"x":0.4346895217895508,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیسی","boundary":[0.4346895217895508,0.11261261254549026,0.4689507484436035,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.11261261254549026},{"x":0.4282655119895935,"y":0.11261261254549026},{"x":0.4282655119895935,"y":0.1321321278810501},{"x":0.4218415319919586,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4218415319919586,0.11261261254549026,0.4282655119895935,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.11261261254549026},{"x":0.417558878660202,"y":0.11261261254549026},{"x":0.417558878660202,"y":0.13363362848758698},{"x":0.41541755199432373,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41541755199432373,0.11261261254549026,0.417558878660202,0.13363362848758698]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13063062727451324},{"x":0.41541755199432373,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4104175519943237,0.10561261254549026,0.8508244204521179,0.13763062727451325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20556744933128357,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20556744933128357,"y":0.12612612545490265},{"x":0.17987151443958282,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.17987151443958282,0.11411411315202713,0.20556744933128357,0.12612612545490265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20556744933128357,"y":0.11411411315202713},{"x":0.20556744933128357,"y":0.12612612545490265},{"x":0.17987151443958282,"y":0.12612612545490265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.10711411315202712,0.21056744933128357,0.13312612545490266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8479657173156738,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8051391839981079,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8051391839981079,0.1456456482410431,0.8479657173156738,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7987151741981506,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7987151741981506,"y":0.16366367042064667},{"x":0.762312650680542,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7601712942123413,0.1456456482410431,0.7987151741981506,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7580299973487854,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7580299973487854,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7516059875488281,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.1456456482410431,0.7580299973487854,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.14714714884757996},{"x":0.7451820373535156,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7451820373535156,"y":0.16366367042064667},{"x":0.680942177772522,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرریزها","boundary":[0.680942177772522,0.14714714884757996,0.7451820373535156,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.14714714884757996},{"x":0.680942177772522,"y":0.14714714884757996},{"x":0.680942177772522,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6745182275772095,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6745182275772095,0.14714714884757996,0.680942177772522,0.16516517102718353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8458244204521179,"y":0.14414414763450623},{"x":0.8479657173156738,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6745182275772095,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6695182275772095,0.14014714884757995,0.8529657173156738,0.16916215491294861],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.14714714884757996},{"x":0.20770877599716187,"y":0.14714714884757996},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1621621549129486},{"x":0.17558886110782623,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.17558886110782623,0.14714714884757996,0.20770877599716187,0.1621621549129486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.14714714884757996},{"x":0.26980727910995483,"y":0.14714714884757996},{"x":0.26980727910995483,"y":0.1621621549129486},{"x":0.21413275599479675,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".......","boundary":[0.21413275599479675,0.14714714884757996,0.26980727910995483,0.1621621549129486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.14714714884757996},{"x":0.26980727910995483,"y":0.14714714884757996},{"x":0.26980727910995483,"y":0.1621621549129486},{"x":0.17558886110782623,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.14014714884757995,0.27480727910995484,0.16916215491294861],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8458244204521179,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1966966986656189},{"x":0.8072805404663086,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۷-","boundary":[0.8072805404663086,0.18468467891216278,0.8458244204521179,0.1966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7987151741981506,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7987151741981506,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7494646906852722,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7494646906852722,0.18618617951869965,0.7987151741981506,0.1966966986656189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.18618617951869965},{"x":0.8458244204521179,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7494646906852722,"y":0.19819819927215576}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7444646906852722,0.17918617951869964,0.8508244204521179,0.2036966986656189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.18468467891216278},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1966966986656189},{"x":0.17987151443958282,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.17987151443958282,0.18468467891216278,0.20770877599716187,0.1966966986656189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.18468467891216278},{"x":0.21841542422771454,"y":0.18468467891216278},{"x":0.21841542422771454,"y":0.1966966986656189},{"x":0.21627408266067505,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.75,"str":".","boundary":[0.21627408266067505,0.18468467891216278,0.21841542422771454,0.1966966986656189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.18468467891216278},{"x":0.21841542422771454,"y":0.18468467891216278},{"x":0.21841542422771454,"y":0.19819819927215576},{"x":0.17987151443958282,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.17768467891216277,0.22341542422771454,0.20519819927215577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.231231227517128},{"x":0.18201284110546112,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.18201284110546112,0.22072072327136993,0.20770877599716187,0.231231227517128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.20770877599716187,"y":0.231231227517128},{"x":0.18201284110546112,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.21372072327136993,0.21270877599716187,0.238231227517128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۷-","boundary":[0.802997887134552,0.21621622145175934,0.8479657173156738,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7965738773345947,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7558886408805847,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.7558886408805847,0.2177177220582962,0.7965738773345947,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7537473440170288,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوجی","boundary":[0.7130621075630188,0.2177177220582962,0.7537473440170288,0.23723722994327545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.25075075030326843},{"x":0.8458244204521179,"y":0.25075075030326843},{"x":0.8458244204521179,"y":0.27177175879478455},{"x":0.8115631937980652,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.8115631937980652,0.25075075030326843,0.8458244204521179,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8051391839981079,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7965738773345947,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7965738773345947,0.2522522509098053,0.8051391839981079,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7901498675346375,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7494646906852722,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.7494646906852722,0.2522522509098053,0.7901498675346375,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2732732594013214},{"x":0.721627414226532,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تند","boundary":[0.721627414226532,0.2522522509098053,0.7451820373535156,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6916488409042358,0.2522522509098053,0.7152034044265747,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6788008809089661,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6788008809089661,0.2522522509098053,0.6852248311042786,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6766595244407654,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6766595244407654,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6423982977867126,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شوت","boundary":[0.6423982977867126,0.2522522509098053,0.6766595244407654,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6359742879867554,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6359742879867554,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6316916346549988,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6316916346549988,0.2522522509098053,0.6359742879867554,0.2732732594013214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8458244204521179,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8479657173156738,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6316916346549988,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6245503377914429,0.2107177220582962,0.8529657173156738,0.27877175879478455],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.26726725697517395},{"x":0.1841541826725006,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۲۰۰","boundary":[0.1841541826725006,0.25525525212287903,0.20770877599716187,0.26726725697517395]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.25525525212287903},{"x":0.20770877599716187,"y":0.26726725697517395},{"x":0.1841541826725006,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.24825525212287902,0.21270877599716187,0.27426725697517396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30480480194091797},{"x":0.802997887134552,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴-۷-","boundary":[0.802997887134552,0.2867867946624756,0.8479657173156738,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7965738773345947,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7965738773345947,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7580299973487854,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.7558886408805847,0.28828829526901245,0.7965738773345947,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7516059875488281,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7516059875488281,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6959314942359924,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیلوفری","boundary":[0.6959314942359924,0.28828829526901245,0.7516059875488281,0.30630630254745483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6959314942359924,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6909314942359924,0.28128829526901244,0.8529657173156738,0.31330630254745484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.2912912964820862},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2912912964820862},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3033033013343811},{"x":0.17773018777370453,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۰۳","boundary":[0.17773018777370453,0.2912912964820862,0.20556744933128357,0.3033033013343811]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.2912912964820862},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2912912964820862},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3033033013343811},{"x":0.17773018777370453,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.2842912964820862,0.21056744933128357,0.3103033013343811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8458244204521179,"y":0.342342346906662},{"x":0.8137044906616211,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.8137044906616211,0.3243243098258972,0.8458244204521179,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8051391839981079,"y":0.342342346906662},{"x":0.7987151741981506,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7987151741981506,0.3243243098258972,0.8051391839981079,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7901498675346375,"y":0.342342346906662},{"x":0.7494646906852722,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.7494646906852722,0.3243243098258972,0.7901498675346375,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7473233342170715,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6916488409042358,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفونی","boundary":[0.6916488409042358,0.32582584023475647,0.7473233342170715,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.32582584023475647},{"x":0.680942177772522,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6830835342407227,"y":0.3453453481197357},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6766595244407654,0.32582584023475647,0.6830835342407227,0.3453453481197357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8458244204521179,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8458244204521179,"y":0.342342346906662},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6716595244407654,0.31882584023475646,0.8508244204521179,0.349342346906662],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3363363444805145},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۴","boundary":[0.17987151443958282,0.32582584023475647,0.20770877599716187,0.3363363444805145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3363363444805145},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.31882584023475646,0.21270877599716187,0.34333634448051453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8458244204521179,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3768768906593323},{"x":0.8137044906616211,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.8137044906616211,0.3588588535785675,0.8458244204521179,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7987151741981506,0.3588588535785675,0.8072805404663086,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7922912240028381,"y":0.3588588535785675},{"x":0.794432520866394,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7516059875488281,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.7516059875488281,0.3588588535785675,0.794432520866394,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.36036035418510437},{"x":0.740899384021759,"y":0.36036035418510437},{"x":0.740899384021759,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7066380977630615,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.7066380977630615,0.36036035418510437,0.740899384021759,0.37837839126586914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8458244204521179,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7066380977630615,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7016380977630615,0.35336035418510436,0.8508244204521179,0.3838768906593323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3753753900527954},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۶","boundary":[0.17987151443958282,0.36186185479164124,0.20770877599716187,0.3753753900527954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3753753900527954},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.35486185479164123,0.21270877599716187,0.3823753900527954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3918918967247009},{"x":0.8458244204521179,"y":0.41291290521621704},{"x":0.802997887134552,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷-۷-","boundary":[0.8008565306663513,0.3933933973312378,0.8458244204521179,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7965738773345947,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.7537473440170288,0.3933933973312378,0.7965738773345947,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.39489489793777466},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7473233342170715,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلکانی","boundary":[0.7066380977630615,0.39489489793777466,0.7473233342170715,0.4144144058227539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.39489489793777466},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3918918967247009},{"x":0.8458244204521179,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7016380977630615,0.38789489793777465,0.8508244204521179,0.41991290521621705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20556744933128357,"y":0.40840840339660645},{"x":0.17987151443958282,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۰۹","boundary":[0.17987151443958282,0.3963963985443115,0.20556744933128357,0.40840840339660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20556744933128357,"y":0.40840840339660645},{"x":0.17987151443958282,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.3893963985443115,0.21056744933128357,0.41540840339660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.4279279410839081},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8479657173156738,"y":0.44594594836235046},{"x":0.802997887134552,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸-۷-","boundary":[0.802997887134552,0.4279279410839081,0.8479657173156738,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.42942944169044495},{"x":0.794432520866394,"y":0.4279279410839081},{"x":0.794432520866394,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7494646906852722,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.7473233342170715,0.42942944169044495,0.794432520866394,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.4309309422969818},{"x":0.740899384021759,"y":0.42942944169044495},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4489489495754242},{"x":0.6916488409042358,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.6916488409042358,0.4309309422969818,0.7430406808853149,0.4489489495754242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.4309309422969818},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8479657173156738,"y":0.44594594836235046},{"x":0.6916488409042358,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6866488409042358,0.4239309422969818,0.8529657173156738,0.45294594836235047],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20556744933128357,"y":0.44294294714927673},{"x":0.18201284110546112,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۹","boundary":[0.18201284110546112,0.4324324429035187,0.20556744933128357,0.44294294714927673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4324324429035187},{"x":0.20556744933128357,"y":0.44294294714927673},{"x":0.18201284110546112,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.42543244290351867,0.21056744933128357,0.44994294714927674],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۹-۷","boundary":[0.8137044906616211,0.4654654562473297,0.8436830639839172,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8072805404663086,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8072805404663086,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8008565306663513,0.4654654562473297,0.8072805404663086,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7516059875488281,0.4654654562473297,0.8008565306663513,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دبی","boundary":[0.7152034044265747,0.4654654562473297,0.7451820373535156,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6552462577819824,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6552462577819824,0.4654654562473297,0.7087794542312622,0.4834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6167023777961731,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6167023777961731,0.4654654562473297,0.6488222479820251,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5653104782104492,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سدها","boundary":[0.5653104782104492,0.4654654562473297,0.6081370711326599,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.4654654562473297},{"x":0.5588865280151367,"y":0.4654654562473297},{"x":0.5588865280151367,"y":0.4819819927215576},{"x":0.556745171546936,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556745171546936,0.4654654562473297,0.5588865280151367,0.4819819927215576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4834834933280945},{"x":0.556745171546936,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.551745171546936,0.4584654562473297,0.8486830639839172,0.4904834933280945],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4789789915084839},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.1841541826725006,0.4669669568538666,0.20770877599716187,0.4789789915084839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4669669568538666},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4789789915084839},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.45996695685386657,0.21270877599716187,0.4859789915084839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8458244204521179,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5165165066719055},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۷-","boundary":[0.7987151741981506,0.49849849939346313,0.8479657173156738,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7922912240028381,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7387580275535583,0.49849849939346313,0.7922912240028381,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.6895074844360352,0.5,0.7323340177536011,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اوجی","boundary":[0.6488222479820251,0.5,0.6895074844360352,0.5180180072784424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5},{"x":0.8458244204521179,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6438222479820251,0.493,0.8529657173156738,0.5235165066719055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5015015006065369},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5150150060653687},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.1841541826725006,0.5030030012130737,0.20985010266304016,0.5150150060653687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5015015006065369},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5150150060653687},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.4960030012130737,0.21485010266304017,0.5220150060653687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5495495200157166},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۲","boundary":[0.17773018777370453,0.5375375151634216,0.20770877599716187,0.5495495200157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5375375151634216},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5495495200157166},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.5305375151634216,0.21270877599716187,0.5565495200157166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.533033013343811},{"x":0.8458244204521179,"y":0.533033013343811},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۷-","boundary":[0.7987151741981506,0.533033013343811,0.8479657173156738,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.533033013343811},{"x":0.7922912240028381,"y":0.533033013343811},{"x":0.794432520866394,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوضچه","boundary":[0.7280513644218445,0.533033013343811,0.794432520866394,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7237687110900879,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7237687110900879,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.6745182275772095,0.5345345139503479,0.7237687110900879,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-۷-","boundary":[0.7794432640075684,0.5690690875053406,0.8458244204521179,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.7280513644218445,0.5690690875053406,0.7730192542076111,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6745182275772095,0.5690690875053406,0.7259100675582886,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.6145610213279724,0.5690690875053406,0.6680942177772522,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5900900959968567},{"x":0.5438972115516663,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوضچه","boundary":[0.5438972115516663,0.5690690875053406,0.6059957146644592,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5915915966033936},{"x":0.4882226884365082,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.4882226884365082,0.5690690875053406,0.5374732613563538,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6036036014556885},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6021021008491516},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱-۷-","boundary":[0.7773019075393677,0.6036036014556885,0.8458244204521179,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.6036036014556885},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6036036014556885},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7366167306900024,0.6036036014556885,0.7708779573440552,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.6036036014556885},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6036036014556885},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعارف","boundary":[0.6745182275772095,0.6036036014556885,0.7301927208900452,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.6036036014556885},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6036036014556885},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6038544178009033,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوضچه","boundary":[0.6038544178009033,0.6036036014556885,0.6659528613090515,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.6036036014556885},{"x":0.599571704864502,"y":0.6036036014556885},{"x":0.599571704864502,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5738757848739624,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5738757848739624,0.6036036014556885,0.599571704864502,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.6036036014556885},{"x":0.5610278248786926,"y":0.6036036014556885},{"x":0.5610278248786926,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5139186382293701,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.5139186382293701,0.6036036014556885,0.5610278248786926,0.6246246099472046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5345345139503479},{"x":0.8479657173156738,"y":0.533033013343811},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6231231093406677},{"x":0.4903640151023865,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4832226884365082,0.5275345139503479,0.8529657173156738,0.6301231093406677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5855855941772461},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۳","boundary":[0.17344753444194794,0.5735735893249512,0.20770877599716187,0.5855855941772461]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5855855941772461},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.5665735893249512,0.21270877599716187,0.5925855941772461],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.620120108127594},{"x":0.17558886110782623,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۴","boundary":[0.17558886110782623,0.6081081032752991,0.20770877599716187,0.620120108127594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20770877599716187,"y":0.620120108127594},{"x":0.17558886110782623,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.6011081032752991,0.21270877599716187,0.627120108127594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.642642617225647},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6441441178321838},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17558886110782623,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۵","boundary":[0.17558886110782623,0.642642617225647,0.20770877599716187,0.6561561822891235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.6441441178321838},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6441441178321838},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6561561822891235},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"..","boundary":[0.21841542422771454,0.6441441178321838,0.22483940422534943,0.6561561822891235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.642642617225647},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6441441178321838},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17558886110782623,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.635642617225647,0.22983940422534943,0.6631561822891235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6906906962394714},{"x":0.17558886110782623,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۶","boundary":[0.17558886110782623,0.6786786913871765,0.20770877599716187,0.6906906962394714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6906906962394714},{"x":0.17558886110782623,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.6716786913871765,0.21270877599716187,0.6976906962394714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8458244204521179,"y":0.662162184715271},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۱۱-۷-","boundary":[0.7580299973487854,0.6411411166191101,0.8458244204521179,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوضچه","boundary":[0.6916488409042358,0.6396396160125732,0.7494646906852722,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6573875546455383,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6573875546455383,0.6396396160125732,0.6830835342407227,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6606606841087341},{"x":0.597430408000946,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.597430408000946,0.6396396160125732,0.6466809511184692,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6606606841087341},{"x":0.578158438205719,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578158438205719,0.6396396160125732,0.5867237448692322,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.6396396160125732},{"x":0.578158438205719,"y":0.6396396160125732},{"x":0.578158438205719,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"SAF","boundary":[0.5353319048881531,0.6396396160125732,0.578158438205719,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5246252417564392,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5246252417564392,0.6396396160125732,0.5310492515563965,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.6396396160125732},{"x":0.516059935092926,"y":0.6396396160125732},{"x":0.516059935092926,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5139186382293701,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5139186382293701,0.6396396160125732,0.516059935092926,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.6741741895675659},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6966966986656189},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱۱-۷-","boundary":[0.7537473440170288,0.6741741895675659,0.8458244204521179,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6966966986656189},{"x":0.6830835342407227,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوضچه","boundary":[0.6830835342407227,0.6741741895675659,0.7430406808853149,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6788008809089661,"y":0.695195198059082},{"x":0.6531049013137817,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6531049013137817,0.6741741895675659,0.6788008809089661,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6423982977867126,"y":0.695195198059082},{"x":0.5931477546691895,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.5931477546691895,0.6741741895675659,0.6423982977867126,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.6741741895675659},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6741741895675659},{"x":0.5845824480056763,"y":0.695195198059082},{"x":0.578158438205719,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578158438205719,0.6741741895675659,0.5845824480056763,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.6741741895675659},{"x":0.578158438205719,"y":0.6741741895675659},{"x":0.578158438205719,"y":0.695195198059082},{"x":0.49678799510002136,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"USBRI","boundary":[0.49678799510002136,0.6741741895675659,0.578158438205719,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.6741741895675659},{"x":0.49464666843414307,"y":0.6741741895675659},{"x":0.49464666843414307,"y":0.695195198059082},{"x":0.4882226884365082,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4882226884365082,0.6741741895675659,0.49464666843414307,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7312312126159668},{"x":0.721627414226532,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱۱-۷-","boundary":[0.721627414226532,0.7102102041244507,0.8522483706474304,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوضچه","boundary":[0.6830835342407227,0.7102102041244507,0.7451820373535156,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7312312126159668},{"x":0.638115644454956,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.638115644454956,0.7102102041244507,0.6788008809089661,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6081370711326599,0.7102102041244507,0.6167023777961731,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"USBR","boundary":[0.5182012915611267,0.7102102041244507,0.5824410915374756,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"II","boundary":[0.5931477546691895,0.7102102041244507,0.6102783679962158,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5139186382293701,0.7102102041244507,0.5203425884246826,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7657657861709595}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱۱-۷-","boundary":[0.7537473440170288,0.7447447180747986,0.8458244204521179,0.7672672867774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.7447447180747986},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7447447180747986},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7657657861709595},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوضچه","boundary":[0.6852248311042786,0.7447447180747986,0.7430406808853149,0.7657657861709595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.7447447180747986},{"x":0.680942177772522,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7642642855644226},{"x":0.640256941318512,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.6423982977867126,0.7447447180747986,0.6788008809089661,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7642642855644226},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6102783679962158,0.7447447180747986,0.6167023777961731,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.7432432174682617},{"x":0.599571704864502,"y":0.7432432174682617},{"x":0.599571704864502,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5117772817611694,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"USBRIV","boundary":[0.5117772817611694,0.7432432174682617,0.599571704864502,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.7432432174682617},{"x":0.5096359848976135,"y":0.7432432174682617},{"x":0.5096359848976135,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5010706782341003,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5010706782341003,0.7432432174682617,0.5096359848976135,0.7627627849578857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8522483706474304,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7672672867774963},{"x":0.4882226884365082,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.48536401510238647,0.6311381154060364,0.8551070737838745,0.7742672867774963],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7267267107963562},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.17558886110782623,0.7132132053375244,0.20770877599716187,0.7267267107963562]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7132132053375244},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7267267107963562},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.7062132053375244,0.21270877599716187,0.7337267107963562],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.7477477192878723},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7477477192878723},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7612612843513489},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۸","boundary":[0.17558886110782623,0.7477477192878723,0.20770877599716187,0.7612612843513489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7477477192878723},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7477477192878723},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7612612843513489},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"....","boundary":[0.21627408266067505,0.7477477192878723,0.2398286908864975,0.7612612843513489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.7477477192878723},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7477477192878723},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7612612843513489},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.7407477192878723,0.2448286908864975,0.7682612843513489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.782282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.782282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8051391839981079,0.782282292842865,0.8458244204521179,0.8003003001213074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.782282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.782282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8001391839981079,0.775282292842865,0.8508244204521179,0.8073003001213074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7972972989082336},{"x":0.17130620777606964,"y":0.7972972989082336}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۲","boundary":[0.17130620777606964,0.7837837934494019,0.20556744933128357,0.7972972989082336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7837837934494019},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7972972989082336},{"x":0.17130620777606964,"y":0.7972972989082336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16630620777606964,0.7767837934494018,0.21056744933128357,0.8042972989082336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.9294294118881226},{"x":0.1841541826725006,"y":0.9294294118881226},{"x":0.1841541826725006,"y":0.9429429173469543},{"x":0.17344753444194794,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷","boundary":[0.17344753444194794,0.9294294118881226,0.1841541826725006,0.9429429173469543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.9294294118881226},{"x":0.1841541826725006,"y":0.9294294118881226},{"x":0.1841541826725006,"y":0.9429429173469543},{"x":0.17344753444194794,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.9224294118881226,0.18915418267250061,0.9499429173469544],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/zPiHOkfEddAGgsHi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/HxfsweUBZHruOcgv.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/KQWOgeJWIpqAokSn.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003102632253021959,0.0005621342229413556,0.9981689356021759,0.9990425966781181]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.38138139247894287},{"x":0.835117757320404,"y":0.38138139247894287},{"x":0.835117757320404,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7430406808853149,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7430406808853149,0.38138139247894287,0.835117757320404,0.40390390157699585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.38138139247894287},{"x":0.835117757320404,"y":0.38138139247894287},{"x":0.835117757320404,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7430406808853149,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7380406808853149,0.37438139247894286,0.8401177573204041,0.41090390157699586],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.42492491006851196},{"x":0.8394004106521606,"y":0.42492491006851196},{"x":0.8394004106521606,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7858672142028809,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7858672142028809,0.42492491006851196,0.8394004106521606,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7773019075393677,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7773019075393677,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7173447608947754,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7173447608947754,0.42492491006851196,0.7773019075393677,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7152034044265747,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7152034044265747,"y":0.44744744896888733},{"x":0.6488222479820251,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6488222479820251,0.42492491006851196,0.7152034044265747,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.42492491006851196},{"x":0.640256941318512,"y":0.42492491006851196},{"x":0.640256941318512,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5760171413421631,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالها","boundary":[0.5760171413421631,0.42492491006851196,0.640256941318512,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.42492491006851196},{"x":0.5674518346786499,"y":0.42492491006851196},{"x":0.5674518346786499,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5117772817611694,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5117772817611694,0.42492491006851196,0.5674518346786499,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.42492491006851196},{"x":0.5032119750976562,"y":0.42492491006851196},{"x":0.5032119750976562,"y":0.44744744896888733},{"x":0.45824411511421204,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.45824411511421204,0.42492491006851196,0.5032119750976562,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.42492491006851196},{"x":0.44967880845069885,"y":0.42492491006851196},{"x":0.44967880845069885,"y":0.44744744896888733},{"x":0.381156325340271,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفین","boundary":[0.381156325340271,0.42492491006851196,0.44967880845069885,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3704496920108795,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3704496920108795,"y":0.44744744896888733},{"x":0.35117772221565247,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35117772221565247,0.4264264404773712,0.3704496920108795,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3447537422180176,"y":0.44744744896888733},{"x":0.30192720890045166,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.30192720890045166,0.4264264404773712,0.3447537422180176,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.4264264404773712},{"x":0.2976445257663727,"y":0.4264264404773712},{"x":0.2976445257663727,"y":0.4489489495754242},{"x":0.25481799244880676,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.25481799244880676,0.4264264404773712,0.2976445257663727,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.4264264404773712},{"x":0.2441113442182541,"y":0.4264264404773712},{"x":0.2441113442182541,"y":0.4489489495754242},{"x":0.17773018777370453,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمرانی","boundary":[0.17773018777370453,0.4264264404773712,0.2441113442182541,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.4264264404773712},{"x":0.16916488111019135,"y":0.4264264404773712},{"x":0.16916488111019135,"y":0.4489489495754242},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1498929262161255,0.4264264404773712,0.16916488111019135,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8479657173156738,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8479657173156738,"y":0.48048049211502075},{"x":0.794432520866394,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.794432520866394,0.45495495200157166,0.8479657173156738,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7880085706710815,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7880085706710815,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7280513644218445,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.7280513644218445,0.45495495200157166,0.7880085706710815,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7173447608947754,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7173447608947754,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7109207510948181,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109207510948181,0.45495495200157166,0.7173447608947754,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7044968008995056,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7044968008995056,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6295503377914429,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهکشی","boundary":[0.6295503377914429,0.45495495200157166,0.7044968008995056,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6231263279914856,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6231263279914856,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6145610213279724,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6145610213279724,0.45495495200157166,0.6231263279914856,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6081370711326599,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6081370711326599,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5631691813468933,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5631691813468933,0.45495495200157166,0.6081370711326599,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5588865280151367,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5588865280151367,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5224839448928833,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5224839448928833,0.45495495200157166,0.5588865280151367,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5139186382293701,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5139186382293701,"y":0.48048049211502075},{"x":0.40899357199668884,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیدرولیکی","boundary":[0.40899357199668884,0.45495495200157166,0.5139186382293701,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.45495495200157166},{"x":0.40256959199905396,"y":0.45495495200157166},{"x":0.40256959199905396,"y":0.48048049211502075},{"x":0.3832976520061493,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3832976520061493,0.45495495200157166,0.40256959199905396,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.45495495200157166},{"x":0.3725910186767578,"y":0.45495495200157166},{"x":0.3725910186767578,"y":0.48048049211502075},{"x":0.3211991488933563,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3211991488933563,0.45495495200157166,0.3725910186767578,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.45495495200157166},{"x":0.31691649556159973,"y":0.45495495200157166},{"x":0.31691649556159973,"y":0.48048049211502075},{"x":0.2890792191028595,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2890792191028595,0.45495495200157166,0.31691649556159973,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.45495495200157166},{"x":0.2805139124393463,"y":0.45495495200157166},{"x":0.2805139124393463,"y":0.48048049211502075},{"x":0.26124197244644165,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26124197244644165,0.45495495200157166,0.2805139124393463,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.45495495200157166},{"x":0.25481799244880676,"y":0.45495495200157166},{"x":0.25481799244880676,"y":0.48048049211502075},{"x":0.15417559444904327,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکتهای","boundary":[0.15417559444904327,0.45495495200157166,0.25481799244880676,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.4879879951477051},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4879879951477051},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیمانکاری","boundary":[0.7516059875488281,0.4879879951477051,0.8458244204521179,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344753742218018,0.4879879951477051,0.7430406808853149,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.6359742879867554,0.4879879951477051,0.7280513644218445,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.5695931315422058,0.4879879951477051,0.6295503377914429,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5653104782104492,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5182012915611267,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5182012915611267,0.4879879951477051,0.5653104782104492,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5096359848976135,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5120120048522949},{"x":0.44111350178718567,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.44111350178718567,0.4879879951477051,0.5096359848976135,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4325481653213501,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4325481653213501,"y":0.5120120048522949},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.41541755199432373,0.4879879951477051,0.4325481653213501,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.4879879951477051},{"x":0.40471091866493225,"y":0.4879879951477051},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5120120048522949},{"x":0.340471088886261,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.340471088886261,0.4879879951477051,0.40471091866493225,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.4879879951477051},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4879879951477051},{"x":0.3319057822227478,"y":0.5120120048522949},{"x":0.2955031991004944,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2955031991004944,0.4879879951477051,0.3319057822227478,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.4879879951477051},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4879879951477051},{"x":0.2912205457687378,"y":0.5120120048522949},{"x":0.26552462577819824,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.26552462577819824,0.4879879951477051,0.2912205457687378,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.4879879951477051},{"x":0.26124197244644165,"y":0.4879879951477051},{"x":0.26124197244644165,"y":0.5120120048522949},{"x":0.25695931911468506,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25695931911468506,0.4879879951477051,0.26124197244644165,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.4879879951477051},{"x":0.25053533911705017,"y":0.4879879951477051},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.20770877599716187,0.4879879951477051,0.25053533911705017,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.4879879951477051},{"x":0.19914346933364868,"y":0.4879879951477051},{"x":0.19914346933364868,"y":0.5120120048522949},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1905781626701355,0.4879879951477051,0.19914346933364868,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.4879879951477051},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4879879951477051},{"x":0.1862955093383789,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.15417559444904327,0.4879879951477051,0.1862955093383789,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.5165165066719055},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5165165066719055},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5420420169830322},{"x":0.8072805404663086,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.8072805404663086,0.5165165066719055,0.8501070737838745,0.5420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5420420169830322},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7537473440170288,0.5180180072784424,0.7987151741981506,0.5420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5420420169830322},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6980727910995483,0.5180180072784424,0.7451820373535156,0.5420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6638115644454956,0.5180180072784424,0.6916488409042358,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.599571704864502,0.5180180072784424,0.6573875546455383,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5435435175895691},{"x":0.49464666843414307,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.49464666843414307,0.5180180072784424,0.5910063982009888,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.5195195078849792},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5195195078849792},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5435435175895691},{"x":0.4239828586578369,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4239828586578369,0.5195195078849792,0.4860813617706299,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.5195195078849792},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5195195078849792},{"x":0.417558878660202,"y":0.545045018196106},{"x":0.39614561200141907,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.39614561200141907,0.5195195078849792,0.417558878660202,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.5195195078849792},{"x":0.3897216320037842,"y":0.5195195078849792},{"x":0.3897216320037842,"y":0.545045018196106},{"x":0.3468950688838959,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.3468950688838959,0.5195195078849792,0.3897216320037842,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.5195195078849792},{"x":0.3426124155521393,"y":0.5195195078849792},{"x":0.3426124155521393,"y":0.545045018196106},{"x":0.3319057822227478,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3319057822227478,0.5195195078849792,0.3426124155521393,0.545045018196106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4234234094619751},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5420420169830322},{"x":0.15203426778316498,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14489292621612548,0.4194264404773712,0.8551070737838745,0.5490420169830322],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.6081081032752991},{"x":0.2334047108888626,"y":0.6081081032752991},{"x":0.2334047108888626,"y":0.630630612373352},{"x":0.22055675089359283,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.22055675089359283,0.6081081032752991,0.2334047108888626,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6096096038818359},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6081081032752991},{"x":0.21413275599479675,"y":0.630630612373352},{"x":0.15203426778316498,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.15203426778316498,0.6096096038818359,0.21413275599479675,0.630630612373352]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6096096038818359},{"x":0.2334047108888626,"y":0.6081081032752991},{"x":0.2334047108888626,"y":0.630630612373352},{"x":0.15203426778316498,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14703426778316497,0.6026096038818359,0.23840471088886261,0.6376306123733521],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/uHUeTrFrvtejBDuk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/oDgxJWXXrPnxoxGb.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/lGCMIONBdBwVzjrE.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003102632253021959,0.00003232511754955973,0.9981735209479322,0.9986593304890413]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.028528528288006783},{"x":0.2740899324417114,"y":0.028528528288006783},{"x":0.2740899324417114,"y":0.048048049211502075},{"x":0.2376873642206192,"y":0.048048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2376873642206192,0.028528528288006783,0.2740899324417114,0.048048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.028528528288006783},{"x":0.22912205755710602,"y":0.028528528288006783},{"x":0.22912205755710602,"y":0.048048049211502075},{"x":0.20770877599716187,"y":0.048048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.20770877599716187,0.028528528288006783,0.22912205755710602,0.048048049211502075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.028528528288006783},{"x":0.2740899324417114,"y":0.028528528288006783},{"x":0.2740899324417114,"y":0.048048049211502075},{"x":0.20770877599716187,"y":0.048048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20270877599716186,0.021528528288006783,0.27908993244171143,0.055048049211502074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.1111111119389534},{"x":0.835117757320404,"y":0.1111111119389534},{"x":0.835117757320404,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7901498675346375,0.1111111119389534,0.835117757320404,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7794432640075684,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7794432640075684,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7473233342170715,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7473233342170715,0.1111111119389534,0.7794432640075684,0.1321321278810501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.1111111119389534},{"x":0.835117757320404,"y":0.11261261254549026},{"x":0.835117757320404,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7473233342170715,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7423233342170715,0.1041111119389534,0.8401177573204041,0.13913212788105012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.1501501500606537},{"x":0.6359742879867554,"y":0.1501501500606537},{"x":0.6359742879867554,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5760171413421631,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5760171413421631,0.1501501500606537,0.6359742879867554,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.1501501500606537},{"x":0.5653104782104492,"y":0.1501501500606537},{"x":0.5653104782104492,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5353319048881531,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5353319048881531,0.1501501500606537,0.5653104782104492,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.1501501500606537},{"x":0.5267665982246399,"y":0.1501501500606537},{"x":0.5267665982246399,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5032119750976562,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5032119750976562,0.1501501500606537,0.5267665982246399,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.1501501500606537},{"x":0.49464666843414307,"y":0.1501501500606537},{"x":0.49464666843414307,"y":0.1756756752729416},{"x":0.45610278844833374,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.45610278844833374,0.1501501500606537,0.49464666843414307,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.1501501500606537},{"x":0.44111350178718567,"y":0.1501501500606537},{"x":0.44111350178718567,"y":0.1756756752729416},{"x":0.41327622532844543,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41327622532844543,0.1501501500606537,0.44111350178718567,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.1501501500606537},{"x":0.39614561200141907,"y":0.1501501500606537},{"x":0.39614561200141907,"y":0.1756756752729416},{"x":0.35117772221565247,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.35117772221565247,0.1501501500606537,0.39614561200141907,0.1756756752729416]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.1501501500606537},{"x":0.6359742879867554,"y":0.1501501500606537},{"x":0.6359742879867554,"y":0.1756756752729416},{"x":0.35117772221565247,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34617772221565246,0.14315015006065368,0.6409742879867554,0.1826756752729416],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7987151741981506,0.2477477490901947,0.8458244204521179,0.2642642557621002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7301927208900452,0.2477477490901947,0.7901498675346375,0.2642642557621002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7251927208900452,0.2407477490901947,0.8508244204521179,0.2712642557621002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.28828829526901245},{"x":0.835117757320404,"y":0.28828829526901245},{"x":0.835117757320404,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8158458471298218,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8158458471298218,0.28828829526901245,0.835117757320404,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8072805404663086,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8072805404663086,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7301927208900452,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7301927208900452,0.28828829526901245,0.8072805404663086,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.28828829526901245},{"x":0.721627414226532,"y":0.28828829526901245},{"x":0.721627414226532,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7087794542312622,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7087794542312622,0.28828829526901245,0.721627414226532,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.2867867946624756},{"x":0.700214147567749,"y":0.28828829526901245},{"x":0.700214147567749,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6038544178009033,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6038544178009033,0.2867867946624756,0.700214147567749,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.2867867946624756},{"x":0.5931477546691895,"y":0.28828829526901245},{"x":0.5931477546691895,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5074946284294128,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5074946284294128,0.2867867946624756,0.5931477546691895,0.30930930376052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.2867867946624756},{"x":0.5053533315658569,"y":0.2867867946624756},{"x":0.5053533315658569,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5010706782341003,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5010706782341003,0.2867867946624756,0.5053533315658569,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4903640151023865,"y":0.3078078031539917},{"x":0.4368308484554291,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4368308484554291,0.2867867946624756,0.4903640151023865,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4261241853237152,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4261241853237152,"y":0.3078078031539917},{"x":0.3683083653450012,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.3683083653450012,0.2867867946624756,0.4261241853237152,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.2867867946624756},{"x":0.35974302887916565,"y":0.2867867946624756},{"x":0.35974302887916565,"y":0.3078078031539917},{"x":0.2976445257663727,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.2976445257663727,0.2867867946624756,0.35974302887916565,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.2867867946624756},{"x":0.2890792191028595,"y":0.2867867946624756},{"x":0.2890792191028595,"y":0.3078078031539917},{"x":0.26338329911231995,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.26338329911231995,0.2867867946624756,0.2890792191028595,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.2852852940559387},{"x":0.26124197244644165,"y":0.2852852940559387},{"x":0.26124197244644165,"y":0.3078078031539917},{"x":0.25695931911468506,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25695931911468506,0.2852852940559387,0.26124197244644165,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.2852852940559387},{"x":0.24625267088413239,"y":0.2867867946624756},{"x":0.24625267088413239,"y":0.3078078031539917},{"x":0.16916488111019135,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.16916488111019135,0.2852852940559387,0.24625267088413239,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2852852940559387},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2852852940559387},{"x":0.15845824778079987,"y":0.3078078031539917},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15203426778316498,0.2852852940559387,0.15845824778079987,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8479657173156738,"y":0.342342346906662},{"x":0.783725917339325,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.783725917339325,0.3168168067932129,0.8479657173156738,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7730192542076111,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7730192542076111,"y":0.342342346906662},{"x":0.7109207510948181,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.7109207510948181,0.3168168067932129,0.7730192542076111,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.3168168067932129},{"x":0.700214147567749,"y":0.3168168067932129},{"x":0.700214147567749,"y":0.342342346906662},{"x":0.6766595244407654,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6766595244407654,0.3168168067932129,0.700214147567749,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.3168168067932129},{"x":0.6659528613090515,"y":0.3168168067932129},{"x":0.6659528613090515,"y":0.342342346906662},{"x":0.5802997946739197,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5802997946739197,0.3168168067932129,0.6659528613090515,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5760171413421631,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5760171413421631,"y":0.342342346906662},{"x":0.5695931315422058,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5695931315422058,0.3168168067932129,0.5760171413421631,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5588865280151367,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5588865280151367,"y":0.342342346906662},{"x":0.49250534176826477,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.49250534176826477,0.3168168067932129,0.5588865280151367,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.3168168067932129},{"x":0.4817987084388733,"y":0.3168168067932129},{"x":0.4817987084388733,"y":0.342342346906662},{"x":0.45824411511421204,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.45824411511421204,0.3168168067932129,0.4817987084388733,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.3168168067932129},{"x":0.44753748178482056,"y":0.3168168067932129},{"x":0.44753748178482056,"y":0.342342346906662},{"x":0.4282655119895935,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4282655119895935,0.3168168067932129,0.44753748178482056,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.3168168067932129},{"x":0.4197002053260803,"y":0.3168168067932129},{"x":0.4197002053260803,"y":0.342342346906662},{"x":0.35117772221565247,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجاری","boundary":[0.35117772221565247,0.3168168067932129,0.4197002053260803,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.3168168067932129},{"x":0.340471088886261,"y":0.3168168067932129},{"x":0.340471088886261,"y":0.342342346906662},{"x":0.3233404755592346,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.3233404755592346,0.3168168067932129,0.340471088886261,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.3168168067932129},{"x":0.31263384222984314,"y":0.3168168067932129},{"x":0.31263384222984314,"y":0.342342346906662},{"x":0.2847965657711029,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.2847965657711029,0.3168168067932129,0.31263384222984314,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.3168168067932129},{"x":0.2762312591075897,"y":0.3168168067932129},{"x":0.2762312591075897,"y":0.342342346906662},{"x":0.21627408266067505,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.21627408266067505,0.3168168067932129,0.2762312591075897,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.3168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.342342346906662},{"x":0.15631692111492157,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.15631692111492157,0.3168168067932129,0.20556744933128357,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3168168067932129},{"x":0.15845824778079987,"y":0.3168168067932129},{"x":0.15845824778079987,"y":0.342342346906662},{"x":0.15203426778316498,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15203426778316498,0.3168168067932129,0.15845824778079987,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.34834834933280945},{"x":0.8458244204521179,"y":0.34834834933280945},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3723723590373993},{"x":0.783725917339325,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.783725917339325,0.34834834933280945,0.8458244204521179,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7730192542076111,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7730192542076111,"y":0.3723723590373993},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7473233342170715,0.34834834933280945,0.7730192542076111,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7387580275535583,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3723723590373993},{"x":0.7194860577583313,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7194860577583313,0.34834834933280945,0.7387580275535583,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7066380977630615,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3723723590373993},{"x":0.6766595244407654,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6766595244407654,0.34834834933280945,0.7066380977630615,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6638115644454956,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3723723590373993},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252676844596863,0.34834834933280945,0.6638115644454956,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6081370711326599,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6081370711326599,"y":0.3723723590373993},{"x":0.5546038746833801,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.5546038746833801,0.34834834933280945,0.6081370711326599,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.34834834933280945},{"x":0.5460385680198669,"y":0.34834834933280945},{"x":0.5460385680198669,"y":0.3723723590373993},{"x":0.49892932176589966,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.49892932176589966,0.34834834933280945,0.5460385680198669,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.34834834933280945},{"x":0.4903640151023865,"y":0.34834834933280945},{"x":0.4903640151023865,"y":0.3723723590373993},{"x":0.4346895217895508,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4346895217895508,0.34834834933280945,0.4903640151023865,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.34834834933280945},{"x":0.4261241853237152,"y":0.34834834933280945},{"x":0.4261241853237152,"y":0.3723723590373993},{"x":0.39400428533554077,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.39400428533554077,0.34834834933280945,0.4261241853237152,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.34834834933280945},{"x":0.3854389786720276,"y":0.34834834933280945},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3723723590373993},{"x":0.340471088886261,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.340471088886261,0.34834834933280945,0.3854389786720276,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.34834834933280945},{"x":0.3297644555568695,"y":0.34834834933280945},{"x":0.3297644555568695,"y":0.3723723590373993},{"x":0.3233404755592346,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3233404755592346,0.34834834933280945,0.3297644555568695,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.34834834933280945},{"x":0.31263384222984314,"y":0.34834834933280945},{"x":0.31263384222984314,"y":0.3723723590373993},{"x":0.25053533911705017,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باجو","boundary":[0.25053533911705017,0.34834834933280945,0.31263384222984314,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.34834834933280945},{"x":0.2398286908864975,"y":0.34834834933280945},{"x":0.2398286908864975,"y":0.3723723590373993},{"x":0.22055675089359283,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22055675089359283,0.34834834933280945,0.2398286908864975,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.34834834933280945},{"x":0.21199142932891846,"y":0.34834834933280945},{"x":0.21199142932891846,"y":0.3723723590373993},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تماس","boundary":[0.15203426778316498,0.34834834933280945,0.21199142932891846,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.38138139247894287},{"x":0.8458244204521179,"y":0.38138139247894287},{"x":0.8458244204521179,"y":0.40390390157699585},{"x":0.794432520866394,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.794432520866394,0.38138139247894287,0.8458244204521179,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.38138139247894287},{"x":0.794432520866394,"y":0.38138139247894287},{"x":0.794432520866394,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7901498675346375,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7901498675346375,0.38138139247894287,0.794432520866394,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7794432640075684,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7794432640075684,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7023554444313049,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7023554444313049,0.38138139247894287,0.7794432640075684,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6937901377677917,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6937901377677917,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6745182275772095,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6745182275772095,0.38138139247894287,0.6937901377677917,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6659528613090515,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6659528613090515,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6252676844596863,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6252676844596863,0.38138139247894287,0.6659528613090515,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6231263279914856,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6231263279914856,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5952890515327454,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5952890515327454,0.38138139247894287,0.6231263279914856,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5845824480056763,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5845824480056763,"y":0.40390390157699585},{"x":0.578158438205719,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578158438205719,0.38138139247894287,0.5845824480056763,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5674518346786499,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5674518346786499,"y":0.40390390157699585},{"x":0.49250534176826477,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.49250534176826477,0.38138139247894287,0.5674518346786499,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.38138139247894287},{"x":0.4839400351047516,"y":0.38138139247894287},{"x":0.4839400351047516,"y":0.40390390157699585},{"x":0.44967880845069885,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.44967880845069885,0.38138139247894287,0.4839400351047516,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.38138139247894287},{"x":0.4389721751213074,"y":0.38138139247894287},{"x":0.4389721751213074,"y":0.40390390157699585},{"x":0.381156325340271,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.381156325340271,0.38138139247894287,0.4389721751213074,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.38138139247894287},{"x":0.3725910186767578,"y":0.38138139247894287},{"x":0.3725910186767578,"y":0.40390390157699585},{"x":0.3426124155521393,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.3426124155521393,0.38138139247894287,0.3725910186767578,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.38138139247894287},{"x":0.3319057822227478,"y":0.38138139247894287},{"x":0.3319057822227478,"y":0.40390390157699585},{"x":0.2826552391052246,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.2826552391052246,0.38138139247894287,0.3319057822227478,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.38138139247894287},{"x":0.2847965657711029,"y":0.38138139247894287},{"x":0.2847965657711029,"y":0.40390390157699585},{"x":0.278372585773468,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.278372585773468,0.38138139247894287,0.2847965657711029,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.38138139247894287},{"x":0.26766595244407654,"y":0.38138139247894287},{"x":0.26766595244407654,"y":0.40390390157699585},{"x":0.21413275599479675,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.21413275599479675,0.38138139247894287,0.26766595244407654,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20342612266540527,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20342612266540527,"y":0.40390390157699585},{"x":0.15203426778316498,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.15203426778316498,0.38138139247894287,0.20342612266540527,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.7987151741981506,0.4114114046096802,0.8458244204521179,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7194860577583313,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتمسفر","boundary":[0.7194860577583313,0.4114114046096802,0.7901498675346375,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6680942177772522,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6680942177772522,0.4114114046096802,0.7109207510948181,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.4114114046096802},{"x":0.659528911113739,"y":0.4114114046096802},{"x":0.659528911113739,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6252676844596863,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6252676844596863,0.4114114046096802,0.659528911113739,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6231263279914856,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6231263279914856,"y":0.4354354441165924},{"x":0.618843674659729,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.618843674659729,0.4114114046096802,0.6231263279914856,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5610278248786926,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجرا","boundary":[0.5610278248786926,0.4114114046096802,0.6102783679962158,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5503212213516235,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5503212213516235,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5396145582199097,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5396145582199097,0.4114114046096802,0.5503212213516235,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5289078950881958,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5289078950881958,"y":0.4354354441165924},{"x":0.516059935092926,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.516059935092926,0.4114114046096802,0.5289078950881958,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5117772817611694,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5117772817611694,"y":0.4354354441165924},{"x":0.45396146178245544,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.45396146178245544,0.4114114046096802,0.5117772817611694,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.4114114046096802},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4114114046096802},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4354354441165924},{"x":0.3918629586696625,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.3918629586696625,0.4114114046096802,0.44539615511894226,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.4114114046096802},{"x":0.381156325340271,"y":0.4114114046096802},{"x":0.381156325340271,"y":0.4354354441165924},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.3319057822227478,0.4114114046096802,0.381156325340271,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3233404755592346,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3233404755592346,"y":0.4354354441165924},{"x":0.30406853556632996,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30406853556632996,0.4114114046096802,0.3233404755592346,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.4114114046096802},{"x":0.2955031991004944,"y":0.4114114046096802},{"x":0.2955031991004944,"y":0.4354354441165924},{"x":0.25481799244880676,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.25481799244880676,0.4114114046096802,0.2955031991004944,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.4114114046096802},{"x":0.24839399755001068,"y":0.4114114046096802},{"x":0.24839399755001068,"y":0.4354354441165924},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22483940422534943,0.4114114046096802,0.24839399755001068,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.4114114046096802},{"x":0.22055675089359283,"y":0.4114114046096802},{"x":0.22055675089359283,"y":0.4354354441165924},{"x":0.15631692111492157,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیریم","boundary":[0.15631692111492157,0.4114114046096802,0.22055675089359283,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.4114114046096802},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4114114046096802},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4354354441165924},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1498929262161255,0.4114114046096802,0.15845824778079987,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8222697973251343,0.4444444477558136,0.8479657173156738,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7708779573440552,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7708779573440552,0.4444444477558136,0.8115631937980652,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.4444444477558136},{"x":0.762312650680542,"y":0.4444444477558136},{"x":0.762312650680542,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6980727910995483,0.4444444477558136,0.762312650680542,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6702355742454529,0.4444444477558136,0.6895074844360352,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6638115644454956,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6638115644454956,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6295503377914429,0.4444444477558136,0.6638115644454956,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4654654562473297},{"x":0.5867237448692322,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5867237448692322,0.4444444477558136,0.6295503377914429,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4654654562473297},{"x":0.5310492515563965,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.5310492515563965,0.4444444477558136,0.5695931315422058,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5182012915611267,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5182012915611267,"y":0.4654654562473297},{"x":0.49250534176826477,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.49250534176826477,0.4444444477558136,0.5182012915611267,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4817987084388733,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4817987084388733,"y":0.4654654562473297},{"x":0.44325482845306396,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.44325482845306396,0.4444444477558136,0.4817987084388733,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.4444444477558136},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4444444477558136},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4654654562473297},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44111350178718567,0.4444444477558136,0.44539615511894226,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4304068386554718,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4304068386554718,"y":0.4654654562473297},{"x":0.35974302887916565,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.35974302887916565,0.4444444477558136,0.4304068386554718,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.4444444477558136},{"x":0.35117772221565247,"y":0.4444444477558136},{"x":0.35117772221565247,"y":0.4654654562473297},{"x":0.3254818022251129,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.3254818022251129,0.4444444477558136,0.35117772221565247,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.44294294714927673},{"x":0.31691649556159973,"y":0.44294294714927673},{"x":0.31691649556159973,"y":0.4654654562473297},{"x":0.26124197244644165,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.26124197244644165,0.44294294714927673,0.31691649556159973,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.44294294714927673},{"x":0.25053533911705017,"y":0.44294294714927673},{"x":0.25053533911705017,"y":0.4654654562473297},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.18201284110546112,0.44294294714927673,0.25053533911705017,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.44294294714927673},{"x":0.17130620777606964,"y":0.44294294714927673},{"x":0.17130620777606964,"y":0.4654654562473297},{"x":0.15203426778316498,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15203426778316498,0.44294294714927673,0.17130620777606964,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4954954981803894},{"x":0.802997887134552,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.802997887134552,0.4744744598865509,0.8458244204521179,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8008565306663513,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7516059875488281,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7516059875488281,0.4744744598865509,0.8008565306663513,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.47597599029541016},{"x":0.740899384021759,"y":0.4744744598865509},{"x":0.740899384021759,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6895074844360352,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.6895074844360352,0.47597599029541016,0.740899384021759,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6788008809089661,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6788008809089661,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6616702079772949,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6616702079772949,0.47597599029541016,0.6788008809089661,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6509636044502258,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6509636044502258,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6081370711326599,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6081370711326599,0.47597599029541016,0.6509636044502258,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.47597599029541016},{"x":0.597430408000946,"y":0.47597599029541016},{"x":0.597430408000946,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5353319048881531,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5353319048881531,0.47597599029541016,0.597430408000946,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5246252417564392,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5246252417564392,"y":0.49699699878692627},{"x":0.45182013511657715,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.45182013511657715,0.47597599029541016,0.5246252417564392,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.47597599029541016},{"x":0.44967880845069885,"y":0.47597599029541016},{"x":0.44967880845069885,"y":0.49849849939346313},{"x":0.44325482845306396,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44325482845306396,0.47597599029541016,0.44967880845069885,0.49849849939346313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.2852852940559387},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8479657173156738,"y":0.49849849939346313},{"x":0.1498929262161255,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14489292621612548,0.2782852940559387,0.8529657173156738,0.5054984993934631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.5135135054588318},{"x":0.835117757320404,"y":0.5135135054588318},{"x":0.835117757320404,"y":0.533033013343811},{"x":0.7751606106758118,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7751606106758118,0.5135135054588318,0.835117757320404,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7644539475440979,"y":0.533033013343811},{"x":0.7259100675582886,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ثقل","boundary":[0.7259100675582886,0.5135135054588318,0.7644539475440979,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7152034044265747,"y":0.533033013343811},{"x":0.7109207510948181,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109207510948181,0.5135135054588318,0.7152034044265747,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5120120048522949},{"x":0.700214147567749,"y":0.5120120048522949},{"x":0.700214147567749,"y":0.533033013343811},{"x":0.680942177772522,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.680942177772522,0.5120120048522949,0.700214147567749,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6723768711090088,"y":0.533033013343811},{"x":0.6488222479820251,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6488222479820251,0.5120120048522949,0.6723768711090088,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.5120120048522949},{"x":0.640256941318512,"y":0.5120120048522949},{"x":0.640256941318512,"y":0.533033013343811},{"x":0.578158438205719,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.578158438205719,0.5120120048522949,0.640256941318512,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5695931315422058,"y":0.533033013343811},{"x":0.46038544178009033,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگرشیب","boundary":[0.46038544178009033,0.5120120048522949,0.5695931315422058,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.5120120048522949},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5120120048522949},{"x":0.45182013511657715,"y":0.533033013343811},{"x":0.41327622532844543,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.41327622532844543,0.5120120048522949,0.45182013511657715,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.5120120048522949},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5120120048522949},{"x":0.40471091866493225,"y":0.533033013343811},{"x":0.35760170221328735,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.35760170221328735,0.5120120048522949,0.40471091866493225,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.5120120048522949},{"x":0.35331904888153076,"y":0.5120120048522949},{"x":0.35331904888153076,"y":0.533033013343811},{"x":0.34903639554977417,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34903639554977417,0.5120120048522949,0.35331904888153076,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.5120120048522949},{"x":0.340471088886261,"y":0.5120120048522949},{"x":0.340471088886261,"y":0.533033013343811},{"x":0.2890792191028595,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.2890792191028595,0.5120120048522949,0.340471088886261,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.5120120048522949},{"x":0.2805139124393463,"y":0.5120120048522949},{"x":0.2805139124393463,"y":0.5315315127372742},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.22698073089122772,0.5120120048522949,0.2805139124393463,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5120120048522949},{"x":0.21841542422771454,"y":0.5120120048522949},{"x":0.21841542422771454,"y":0.5315315127372742},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.15203426778316498,0.5120120048522949,0.21841542422771454,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.7987151741981506,0.5435435175895691,0.8458244204521179,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7687366008758545,0.5435435175895691,0.7880085706710815,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.7173447608947754,0.5435435175895691,0.7601712942123413,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6659528613090515,0.5435435175895691,0.7130621075630188,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.6038544178009033,0.5435435175895691,0.6552462577819824,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5660660862922668},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5396145582199097,0.5435435175895691,0.5952890515327454,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5438972115516663,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5438972115516663,"y":0.5660660862922668},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5396145582199097,0.5435435175895691,0.5438972115516663,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5660660862922668},{"x":0.516059935092926,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.516059935092926,0.5435435175895691,0.5289078950881958,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5074946284294128,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5074946284294128,"y":0.5660660862922668},{"x":0.44539615511894226,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرفی","boundary":[0.44539615511894226,0.5435435175895691,0.5074946284294128,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.5435435175895691},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5435435175895691},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5660660862922668},{"x":0.36616700887680054,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیرویی","boundary":[0.36616700887680054,0.5435435175895691,0.4346895217895508,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.5435435175895691},{"x":0.35546037554740906,"y":0.5435435175895691},{"x":0.35546037554740906,"y":0.5660660862922668},{"x":0.3211991488933563,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3211991488933563,0.5435435175895691,0.35546037554740906,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.5435435175895691},{"x":0.31263384222984314,"y":0.5435435175895691},{"x":0.31263384222984314,"y":0.5660660862922668},{"x":0.2933618724346161,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2933618724346161,0.5435435175895691,0.31263384222984314,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.5435435175895691},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5435435175895691},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5660660862922668},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاف","boundary":[0.22055675089359283,0.5435435175895691,0.2826552391052246,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5435435175895691},{"x":0.21199142932891846,"y":0.5435435175895691},{"x":0.21199142932891846,"y":0.5660660862922668},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.15203426778316498,0.5435435175895691,0.21199142932891846,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8479657173156738,"y":0.597597599029541},{"x":0.7880085706710815,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7880085706710815,0.5735735893249512,0.8479657173156738,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7751606106758118,"y":0.597597599029541},{"x":0.7366167306900024,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثقل","boundary":[0.7366167306900024,0.5735735893249512,0.7751606106758118,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7259100675582886,"y":0.597597599029541},{"x":0.6766595244407654,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6766595244407654,0.5735735893249512,0.7259100675582886,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.5735735893249512},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5735735893249512},{"x":0.6680942177772522,"y":0.597597599029541},{"x":0.6423982977867126,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6423982977867126,0.5735735893249512,0.6680942177772522,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.5735735893249512},{"x":0.640256941318512,"y":0.5735735893249512},{"x":0.640256941318512,"y":0.597597599029541},{"x":0.597430408000946,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.597430408000946,0.5735735893249512,0.640256941318512,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.5735735893249512},{"x":0.5888651013374329,"y":0.5735735893249512},{"x":0.5888651013374329,"y":0.597597599029541},{"x":0.5824410915374756,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5824410915374756,0.5735735893249512,0.5888651013374329,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.5735735893249512},{"x":0.5717344880104065,"y":0.5735735893249512},{"x":0.5717344880104065,"y":0.597597599029541},{"x":0.5481798648834229,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5481798648834229,0.5735735893249512,0.5717344880104065,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.5735735893249512},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5735735893249512},{"x":0.5374732613563538,"y":0.597597599029541},{"x":0.4775160551071167,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.4775160551071167,0.5735735893249512,0.5374732613563538,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.5735735893249512},{"x":0.4668094217777252,"y":0.5735735893249512},{"x":0.4668094217777252,"y":0.597597599029541},{"x":0.3875803053379059,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرانروی","boundary":[0.3875803053379059,0.5735735893249512,0.4668094217777252,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.5735735893249512},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5735735893249512},{"x":0.3790149986743927,"y":0.597597599029541},{"x":0.31049251556396484,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معروف","boundary":[0.31049251556396484,0.5735735893249512,0.3790149986743927,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.5735735893249512},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5735735893249512},{"x":0.30192720890045166,"y":0.597597599029541},{"x":0.25267666578292847,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.25267666578292847,0.5735735893249512,0.30192720890045166,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2441113442182541,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2441113442182541,"y":0.597597599029541},{"x":0.22055675089359283,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22055675089359283,0.5735735893249512,0.2441113442182541,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20985010266304016,"y":0.597597599029541},{"x":0.15203426778316498,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.15203426778316498,0.5735735893249512,0.20985010266304016,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6276276111602783},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.7665953040122986,0.6051051020622253,0.8458244204521179,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فشاری","boundary":[0.6895074844360352,0.6051051020622253,0.7580299973487854,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.6051051020622253},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6051051020622253},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6745182275772095,0.6051051020622253,0.6852248311042786,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.6051051020622253},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6051051020622253},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6531049013137817,0.6051051020622253,0.6766595244407654,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.6051051020622253},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6051051020622253},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6276276111602783},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5888651013374329,0.6051051020622253,0.6466809511184692,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.6051051020622253},{"x":0.5802997946739197,"y":0.6051051020622253},{"x":0.5802997946739197,"y":0.6276276111602783},{"x":0.556745171546936,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.556745171546936,0.6051051020622253,0.5802997946739197,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.6051051020622253},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6051051020622253},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6276276111602783},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرفین","boundary":[0.4817987084388733,0.6051051020622253,0.5481798648834229,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.6051051020622253},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6051051020622253},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6276276111602783},{"x":0.41327622532844543,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.41327622532844543,0.6051051020622253,0.4710920751094818,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.6051051020622253},{"x":0.41113489866256714,"y":0.6051051020622253},{"x":0.41113489866256714,"y":0.6276276111602783},{"x":0.40471091866493225,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40471091866493225,0.6051051020622253,0.41113489866256714,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.6051051020622253},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6051051020622253},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6276276111602783},{"x":0.3768736720085144,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3768736720085144,0.6051051020622253,0.39614561200141907,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.6051051020622253},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6051051020622253},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6276276111602783},{"x":0.30835118889808655,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برآیند","boundary":[0.30835118889808655,0.6051051020622253,0.3683083653450012,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.6051051020622253},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6051051020622253},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6276276111602783},{"x":0.2805139124393463,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2805139124393463,0.6051051020622253,0.2976445257663727,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.6051051020622253},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6051051020622253},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6276276111602783},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.20985010266304016,0.6051051020622253,0.26980727910995483,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.6051051020622253},{"x":0.19914346933364868,"y":0.6051051020622253},{"x":0.19914346933364868,"y":0.6276276111602783},{"x":0.16488222777843475,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثقل","boundary":[0.16488222777843475,0.6051051020622253,0.19914346933364868,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6051051020622253},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6051051020622253},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6276276111602783},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15203426778316498,0.6051051020622253,0.15845824778079987,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.7922912240028381,0.6396396160125732,0.8479657173156738,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7130621075630188,0.6396396160125732,0.7815845608711243,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.6552462577819824,0.6396396160125732,0.7023554444313049,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6591591835021973},{"x":0.618843674659729,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.618843674659729,0.6396396160125732,0.6445395946502686,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5738757848739624,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5738757848739624,0.6396396160125732,0.6167023777961731,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5653104782104492,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5653104782104492,0.6396396160125732,0.5717344880104065,0.6591591835021973]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6591591835021973},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14703426778316497,0.503510504245758,0.8508244204521179,0.6661591835021973],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.672672688961029},{"x":0.835117757320404,"y":0.672672688961029},{"x":0.835117757320404,"y":0.695195198059082},{"x":0.7901498675346375,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.7901498675346375,0.672672688961029,0.835117757320404,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.672672688961029},{"x":0.7815845608711243,"y":0.672672688961029},{"x":0.7815845608711243,"y":0.695195198059082},{"x":0.7130621075630188,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7130621075630188,0.672672688961029,0.7815845608711243,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.672672688961029},{"x":0.7023554444313049,"y":0.672672688961029},{"x":0.7023554444313049,"y":0.695195198059082},{"x":0.6702355742454529,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6702355742454529,0.672672688961029,0.7023554444313049,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.672672688961029},{"x":0.6616702079772949,"y":0.672672688961029},{"x":0.6616702079772949,"y":0.695195198059082},{"x":0.618843674659729,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.618843674659729,0.672672688961029,0.6616702079772949,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.672672688961029},{"x":0.597430408000946,"y":0.672672688961029},{"x":0.597430408000946,"y":0.695195198059082},{"x":0.5460385680198669,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.5460385680198669,0.672672688961029,0.597430408000946,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.672672688961029},{"x":0.5374732613563538,"y":0.672672688961029},{"x":0.5374732613563538,"y":0.695195198059082},{"x":0.5096359848976135,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5096359848976135,0.672672688961029,0.5374732613563538,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.672672688961029},{"x":0.49892932176589966,"y":0.672672688961029},{"x":0.49892932176589966,"y":0.695195198059082},{"x":0.44967880845069885,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.44967880845069885,0.672672688961029,0.49892932176589966,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.672672688961029},{"x":0.4389721751213074,"y":0.672672688961029},{"x":0.4389721751213074,"y":0.695195198059082},{"x":0.36402568221092224,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.36402568221092224,0.672672688961029,0.4389721751213074,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.672672688961029},{"x":0.35331904888153076,"y":0.672672688961029},{"x":0.35331904888153076,"y":0.695195198059082},{"x":0.2955031991004944,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.2955031991004944,0.672672688961029,0.35331904888153076,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.672672688961029},{"x":0.2869378924369812,"y":0.672672688961029},{"x":0.2869378924369812,"y":0.695195198059082},{"x":0.22698073089122772,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.22698073089122772,0.672672688961029,0.2869378924369812,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.672672688961029},{"x":0.21841542422771454,"y":0.672672688961029},{"x":0.21841542422771454,"y":0.695195198059082},{"x":0.1884368360042572,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.1884368360042572,0.672672688961029,0.21841542422771454,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.672672688961029},{"x":0.17773018777370453,"y":0.672672688961029},{"x":0.17773018777370453,"y":0.695195198059082},{"x":0.15203426778316498,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.15203426778316498,0.672672688961029,0.17773018777370453,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.7858672142028809,0.7057057023048401,0.8458244204521179,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7516059875488281,0.7057057023048401,0.7773019075393677,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.7057057023048401},{"x":0.740899384021759,"y":0.7057057023048401},{"x":0.740899384021759,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6916488409042358,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6916488409042358,0.7057057023048401,0.740899384021759,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6745182275772095,0.7057057023048401,0.6830835342407227,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7267267107963562},{"x":0.618843674659729,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.618843674659729,0.7057057023048401,0.6659528613090515,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6059957146644592,0.7057057023048401,0.6124197244644165,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.7057057023048401},{"x":0.597430408000946,"y":0.7057057023048401},{"x":0.597430408000946,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5503212213516235,0.7057057023048401,0.597430408000946,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7267267107963562},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.44753748178482056,0.7057057023048401,0.5396145582199097,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.7057057023048401},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7057057023048401},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7267267107963562},{"x":0.3725910186767578,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.3725910186767578,0.7057057023048401,0.4368308484554291,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.7057057023048401},{"x":0.36188435554504395,"y":0.7057057023048401},{"x":0.36188435554504395,"y":0.7267267107963562},{"x":0.319057822227478,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.319057822227478,0.7057057023048401,0.36188435554504395,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.7057057023048401},{"x":0.30835118889808655,"y":0.7057057023048401},{"x":0.30835118889808655,"y":0.7267267107963562},{"x":0.30192720890045166,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30192720890045166,0.7057057023048401,0.30835118889808655,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.7057057023048401},{"x":0.2912205457687378,"y":0.7057057023048401},{"x":0.2912205457687378,"y":0.7267267107963562},{"x":0.2376873642206192,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.2376873642206192,0.7057057023048401,0.2912205457687378,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.7057057023048401},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7057057023048401},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7267267107963562},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.20342612266540527,0.7057057023048401,0.22912205755710602,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.7057057023048401},{"x":0.1948608160018921,"y":0.7057057023048401},{"x":0.1948608160018921,"y":0.7267267107963562},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.15631692111492157,0.7057057023048401,0.1948608160018921,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.7057057023048401},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7057057023048401},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7267267107963562},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15203426778316498,0.7057057023048401,0.15845824778079987,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.7342342138290405},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7342342138290405},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7612612843513489},{"x":0.794432520866394,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.794432520866394,0.7342342138290405,0.8479657173156738,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7612612843513489},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7194860577583313,0.7342342138290405,0.7858672142028809,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7612612843513489},{"x":0.618843674659729,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشدت","boundary":[0.618843674659729,0.7342342138290405,0.7109207510948181,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7612612843513489},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5888651013374329,0.7342342138290405,0.6081370711326599,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7342342138290405},{"x":0.578158438205719,"y":0.7342342138290405},{"x":0.578158438205719,"y":0.7612612843513489},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5717344880104065,0.7342342138290405,0.578158438205719,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7612612843513489},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.5053533315658569,0.7342342138290405,0.5610278248786926,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.7342342138290405},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7342342138290405},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7612612843513489},{"x":0.45396146178245544,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.45396146178245544,0.7342342138290405,0.49678799510002136,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.7342342138290405},{"x":0.44325482845306396,"y":0.7342342138290405},{"x":0.44325482845306396,"y":0.7612612843513489},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.3875803053379059,0.7342342138290405,0.44325482845306396,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.7342342138290405},{"x":0.3790149986743927,"y":0.7342342138290405},{"x":0.3790149986743927,"y":0.7612612843513489},{"x":0.3704496920108795,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3704496920108795,0.7342342138290405,0.3790149986743927,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.7342342138290405},{"x":0.36188435554504395,"y":0.7342342138290405},{"x":0.36188435554504395,"y":0.7612612843513489},{"x":0.30406853556632996,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.30406853556632996,0.7342342138290405,0.36188435554504395,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.7342342138290405},{"x":0.2933618724346161,"y":0.7342342138290405},{"x":0.2933618724346161,"y":0.7612612843513489},{"x":0.26338329911231995,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.26338329911231995,0.7342342138290405,0.2933618724346161,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.7342342138290405},{"x":0.25267666578292847,"y":0.7342342138290405},{"x":0.25267666578292847,"y":0.7612612843513489},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.22912205755710602,0.7342342138290405,0.25267666578292847,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.7342342138290405},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7342342138290405},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7612612843513489},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگی","boundary":[0.15203426778316498,0.7342342138290405,0.21841542422771454,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7687687873840332},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7687687873840332},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عواملی","boundary":[0.7773019075393677,0.7687687873840332,0.8458244204521179,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7194860577583313,0.7687687873840332,0.7687366008758545,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6531049013137817,0.7687687873840332,0.7130621075630188,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6359742879867554,0.7687687873840332,0.6423982977867126,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.5610278248786926,0.7687687873840332,0.6252676844596863,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.7687687873840332},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7687687873840332},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5246252417564392,0.7687687873840332,0.5503212213516235,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.7687687873840332},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7687687873840332},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7897897958755493},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.44111350178718567,0.7687687873840332,0.5139186382293701,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.7687687873840332},{"x":0.4346895217895508,"y":0.7687687873840332},{"x":0.4346895217895508,"y":0.7897897958755493},{"x":0.41327622532844543,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.41327622532844543,0.7687687873840332,0.4346895217895508,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.7687687873840332},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7687687873840332},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7897897958755493},{"x":0.34903639554977417,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.34903639554977417,0.7687687873840332,0.40471091866493225,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.7687687873840332},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7687687873840332},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7897897958755493},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3361884355545044,0.7687687873840332,0.3447537422180176,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.7687687873840332},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7687687873840332},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7897897958755493},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2826552391052246,0.7687687873840332,0.3319057822227478,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.7687687873840332},{"x":0.27194860577583313,"y":0.7687687873840332},{"x":0.27194860577583313,"y":0.7897897958755493},{"x":0.2355460375547409,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.2355460375547409,0.7687687873840332,0.27194860577583313,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.7687687873840332},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7687687873840332},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7897897958755493},{"x":0.19914346933364868,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19914346933364868,0.7687687873840332,0.22483940422534943,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.7687687873840332},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7687687873840332},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7897897958755493},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.15203426778316498,0.7687687873840332,0.1905781626701355,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8213213086128235},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7815845608711243,0.7942942976951599,0.8458244204521179,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8213213086128235},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7387580275535583,0.7942942976951599,0.7730192542076111,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8213213086128235},{"x":0.680942177772522,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.680942177772522,0.7942942976951599,0.7280513644218445,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8213213086128235},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"قبلا","boundary":[0.6295503377914429,0.7942942976951599,0.6702355742454529,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.7942942976951599},{"x":0.618843674659729,"y":0.7942942976951599},{"x":0.618843674659729,"y":0.8213213086128235},{"x":0.5524625182151794,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.5524625182151794,0.7942942976951599,0.618843674659729,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.7942942976951599},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7942942976951599},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8213213086128235},{"x":0.4753747284412384,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.4753747284412384,0.7942942976951599,0.5417559146881104,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.7957957983016968},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7957957983016968},{"x":0.4646680951118469,"y":0.8228228092193604},{"x":0.45824411511421204,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45824411511421204,0.7957957983016968,0.4646680951118469,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.7957957983016968},{"x":0.45182013511657715,"y":0.7957957983016968},{"x":0.45182013511657715,"y":0.8228228092193604},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.40471091866493225,0.7957957983016968,0.45182013511657715,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.7957957983016968},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7957957983016968},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8228228092193604},{"x":0.35760170221328735,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35760170221328735,0.7957957983016968,0.39614561200141907,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.7957957983016968},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7957957983016968},{"x":0.3361884355545044,"y":0.8228228092193604},{"x":0.2933618724346161,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.2933618724346161,0.7957957983016968,0.3361884355545044,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.7957957983016968},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7957957983016968},{"x":0.2826552391052246,"y":0.8228228092193604},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.21841542422771454,0.7957957983016968,0.2826552391052246,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15845824778079987,"y":0.7957957983016968},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7957957983016968},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8228228092193604},{"x":0.15845824778079987,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.15845824778079987,0.7957957983016968,0.20985010266304016,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.7957957983016968},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7957957983016968},{"x":0.15845824778079987,"y":0.8228228092193604},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15203426778316498,0.7957957983016968,0.15845824778079987,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.8318318128585815},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8318318128585815},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.8115631937980652,0.8318318128585815,0.8458244204521179,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.8318318128585815},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8318318128585815},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.7687366008758545,0.8318318128585815,0.8094218373298645,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.8318318128585815},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8318318128585815},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7109207510948181,0.8318318128585815,0.7580299973487854,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.8318318128585815},{"x":0.700214147567749,"y":0.8318318128585815},{"x":0.700214147567749,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6702355742454529,0.8318318128585815,0.700214147567749,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.8318318128585815},{"x":0.659528911113739,"y":0.8318318128585815},{"x":0.659528911113739,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6167023777961731,0.8318318128585815,0.659528911113739,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.8318318128585815},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8318318128585815},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5674518346786499,0.8318318128585815,0.6081370711326599,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.8318318128585815},{"x":0.556745171546936,"y":0.8318318128585815},{"x":0.556745171546936,"y":0.8543543815612793},{"x":0.49464666843414307,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.49464666843414307,0.8318318128585815,0.556745171546936,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.8318318128585815},{"x":0.4839400351047516,"y":0.8318318128585815},{"x":0.4839400351047516,"y":0.8543543815612793},{"x":0.4197002053260803,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.4197002053260803,0.8318318128585815,0.4839400351047516,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.8318318128585815},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8318318128585815},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8543543815612793},{"x":0.3854389786720276,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3854389786720276,0.8318318128585815,0.41113489866256714,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.8318318128585815},{"x":0.3768736720085144,"y":0.8318318128585815},{"x":0.3768736720085144,"y":0.8543543815612793},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.3319057822227478,0.8318318128585815,0.3768736720085144,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.8318318128585815},{"x":0.3297644555568695,"y":0.8318318128585815},{"x":0.3297644555568695,"y":0.8543543815612793},{"x":0.2847965657711029,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2847965657711029,0.8318318128585815,0.3297644555568695,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.8318318128585815},{"x":0.2740899324417114,"y":0.8318318128585815},{"x":0.2740899324417114,"y":0.8543543815612793},{"x":0.22912205755710602,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.22912205755710602,0.8318318128585815,0.2740899324417114,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.8318318128585815},{"x":0.22912205755710602,"y":0.8318318128585815},{"x":0.22912205755710602,"y":0.8543543815612793},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22055675089359283,0.8318318128585815,0.22912205755710602,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8318318128585815},{"x":0.21199142932891846,"y":0.8318318128585815},{"x":0.21199142932891846,"y":0.8543543815612793},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.15203426778316498,0.8318318128585815,0.21199142932891846,0.8543543815612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.794432520866394,0.8648648858070374,0.8458244204521179,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.8648648858070374},{"x":0.783725917339325,"y":0.8648648858070374},{"x":0.783725917339325,"y":0.8843843936920166},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.7194860577583313,0.8648648858070374,0.783725917339325,0.8843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8843843936920166},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6745182275772095,0.8648648858070374,0.7087794542312622,0.8843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8828828930854797},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6702355742454529,0.8648648858070374,0.6723768711090088,0.8828828930854797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.672672688961029},{"x":0.8479657173156738,"y":0.672672688961029},{"x":0.8479657173156738,"y":0.8858858942985535},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14703426778316497,0.665672688961029,0.8529657173156738,0.8928858942985535],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/dAFHFuIAFrqkiFPK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/TmQNMMiEXNlNamIj.jpg","blurred":"/storage/books/48663c2f26838720/pages/JIPVUcpzaoakWKfz.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00030567794336241365,0.000030070612134339215,0.9981735209479322,0.9985939498319999]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.027027027681469917},{"x":0.8372591137886047,"y":0.027027027681469917},{"x":0.8372591137886047,"y":0.05255255103111267},{"x":0.7858672142028809,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7858672142028809,0.027027027681469917,0.8372591137886047,0.05255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.027027027681469917},{"x":0.7858672142028809,"y":0.027027027681469917},{"x":0.7858672142028809,"y":0.05255255103111267},{"x":0.7473233342170715,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7473233342170715,0.027027027681469917,0.7858672142028809,0.05255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.027027027681469917},{"x":0.7323340177536011,"y":0.027027027681469917},{"x":0.7323340177536011,"y":0.05255255103111267},{"x":0.6895074844360352,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6895074844360352,0.027027027681469917,0.7323340177536011,0.05255255103111267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.027027027681469917},{"x":0.8372591137886047,"y":0.025525525212287903},{"x":0.8372591137886047,"y":0.051051050424575806},{"x":0.6895074844360352,"y":0.05255255103111267}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6845074844360352,0.020027027681469918,0.8422591137886047,0.058051050424575805],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8436830639839172,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13063062727451324},{"x":0.794432520866394,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.794432520866394,0.10960961133241653,0.8458244204521179,0.13063062727451324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7858672142028809,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7880085706710815,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7173447608947754,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7173447608947754,0.11261261254549026,0.7880085706710815,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7087794542312622,"y":0.11261261254549026},{"x":0.7087794542312622,"y":0.13363362848758698},{"x":0.6702355742454529,"y":0.13513512909412384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6702355742454529,0.11261261254549026,0.7087794542312622,0.13363362848758698]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8436830639839172,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13063062727451324},{"x":0.6702355742454529,"y":0.13513512909412384}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6652355742454529,0.10561261254549026,0.8508244204521179,0.13763062727451325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.14864864945411682},{"x":0.835117757320404,"y":0.14864864945411682},{"x":0.835117757320404,"y":0.17267267405986786},{"x":0.8201285004615784,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8201285004615784,0.14864864945411682,0.835117757320404,0.17267267405986786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.14864864945411682},{"x":0.8137044906616211,"y":0.14864864945411682},{"x":0.8137044906616211,"y":0.17267267405986786},{"x":0.7537473440170288,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.7537473440170288,0.14864864945411682,0.8137044906616211,0.17267267405986786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7451820373535156,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7451820373535156,"y":0.17417417466640472},{"x":0.6852248311042786,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برنولی","boundary":[0.6830835342407227,0.14864864945411682,0.7451820373535156,0.17417417466640472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.1501501500606537},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1501501500606537},{"x":0.680942177772522,"y":0.17417417466640472},{"x":0.6702355742454529,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6702355742454529,0.1501501500606537,0.680942177772522,0.17417417466640472]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.14864864945411682},{"x":0.835117757320404,"y":0.14714714884757996},{"x":0.835117757320404,"y":0.17267267405986786},{"x":0.6702355742454529,"y":0.17417417466640472}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6652355742454529,0.14164864945411682,0.8401177573204041,0.17967267405986787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.2177177220582962},{"x":0.21413275599479675,"y":0.2177177220582962},{"x":0.21413275599479675,"y":0.23273272812366486},{"x":0.19914346933364868,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"V","boundary":[0.19700214266777039,0.2177177220582962,0.21413275599479675,0.23273272812366486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.21621622145175934},{"x":0.22912205755710602,"y":0.21621622145175934},{"x":0.22912205755710602,"y":0.231231227517128},{"x":0.22269807755947113,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"2","boundary":[0.22055675089359283,0.21621622145175934,0.22912205755710602,0.231231227517128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.2177177220582962},{"x":0.22912205755710602,"y":0.21621622145175934},{"x":0.22912205755710602,"y":0.231231227517128},{"x":0.19914346933364868,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.19200214266777038,0.2107177220582962,0.23412205755710602,0.238231227517128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.2177177220582962},{"x":0.278372585773468,"y":0.2177177220582962},{"x":0.278372585773468,"y":0.231231227517128},{"x":0.26338329911231995,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"P","boundary":[0.26338329911231995,0.2177177220582962,0.278372585773468,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.231231227517128},{"x":0.2805139124393463,"y":0.231231227517128},{"x":0.2805139124393463,"y":0.2432432472705841},{"x":0.25267666578292847,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":".-","boundary":[0.25267666578292847,0.231231227517128,0.2805139124393463,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.231231227517128},{"x":0.30192720890045166,"y":0.231231227517128},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2432432472705841},{"x":0.2890792191028595,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.2890792191028595,0.231231227517128,0.30192720890045166,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.231231227517128},{"x":0.3361884355545044,"y":0.231231227517128},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2432432472705841},{"x":0.30620986223220825,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"cte","boundary":[0.30620986223220825,0.231231227517128,0.3361884355545044,0.2432432472705841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0.8600000143051147}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2432432472705841},{"x":0.25267666578292847,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.24767666578292846,0.2107177220582962,0.3411884355545044,0.2502432472705841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.23273272812366486},{"x":0.25267666578292847,"y":0.23273272812366486},{"x":0.25267666578292847,"y":0.2432432472705841},{"x":0.2398286908864975,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"+","boundary":[0.2398286908864975,0.23273272812366486,0.25267666578292847,0.2432432472705841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.24474474787712097},{"x":0.22912205755710602,"y":0.24474474787712097},{"x":0.22912205755710602,"y":0.25825825333595276},{"x":0.20128479599952698,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"2g","boundary":[0.20128479599952698,0.24474474787712097,0.22912205755710602,0.25825825333595276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.23273272812366486},{"x":0.25267666578292847,"y":0.23273272812366486},{"x":0.25267666578292847,"y":0.25825825333595276},{"x":0.20128479599952698,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19628479599952697,0.22573272812366485,0.25767666578292847,0.26525825333595277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.22822822630405426},{"x":0.17130620777606964,"y":0.22972972691059113},{"x":0.16916488111019135,"y":0.2432432472705841},{"x":0.15417559444904327,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"7","boundary":[0.15631692111492157,0.22822822630405426,0.16916488111019135,0.2432432472705841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.22972972691059113},{"x":0.1948608160018921,"y":0.231231227517128},{"x":0.1927194893360138,"y":0.24474474787712097},{"x":0.17987151443958282,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"+","boundary":[0.18201284110546112,0.22972972691059113,0.1927194893360138,0.24474474787712097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.22822822630405426},{"x":0.1948608160018921,"y":0.231231227517128},{"x":0.1927194893360138,"y":0.24474474787712097},{"x":0.15417559444904327,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.15131692111492157,0.22122822630405425,0.1977194893360138,0.251744747877121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26766595244407654,"y":0.2477477490901947},{"x":0.27194860577583313,"y":0.2477477490901947},{"x":0.27194860577583313,"y":0.2597597539424896},{"x":0.26552462577819824,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"لا","boundary":[0.26766595244407654,0.2477477490901947,0.27194860577583313,0.2597597539424896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26766595244407654,"y":0.2477477490901947},{"x":0.27194860577583313,"y":0.2477477490901947},{"x":0.27194860577583313,"y":0.2597597539424896},{"x":0.26552462577819824,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.26266595244407653,0.2407477490901947,0.27694860577583313,0.26675975394248963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7023554444313049,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7023554444313049,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6531049013137817,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6531049013137817,0.27177175879478455,0.7023554444313049,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6445395946502686,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6445395946502686,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6145610213279724,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6145610213279724,0.27177175879478455,0.6445395946502686,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6038544178009033,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6038544178009033,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5653104782104492,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5653104782104492,0.27177175879478455,0.6038544178009033,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5546038746833801,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5546038746833801,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5417559146881104,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5417559146881104,0.27177175879478455,0.5546038746833801,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5331905484199524,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5331905484199524,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4903640151023865,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.4903640151023865,0.27177175879478455,0.5331905484199524,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.27177175879478455},{"x":0.479657381772995,"y":0.27177175879478455},{"x":0.479657381772995,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4282655119895935,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.4282655119895935,0.27177175879478455,0.479657381772995,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.27177175879478455},{"x":0.4197002053260803,"y":0.27177175879478455},{"x":0.4197002053260803,"y":0.29279279708862305},{"x":0.40471091866493225,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40471091866493225,0.27177175879478455,0.4197002053260803,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.27177175879478455},{"x":0.39400428533554077,"y":0.27177175879478455},{"x":0.39400428533554077,"y":0.29279279708862305},{"x":0.34903639554977417,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.34903639554977417,0.27177175879478455,0.39400428533554077,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.27177175879478455},{"x":0.3468950688838959,"y":0.27177175879478455},{"x":0.3468950688838959,"y":0.29279279708862305},{"x":0.31477516889572144,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبنا","boundary":[0.31477516889572144,0.27177175879478455,0.3468950688838959,0.29279279708862305]},{"proper