1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. مهندسی مرتع و آبخیزداری
 4. سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک
 5. کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده

طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده


نویسندگان : مهیار شفیعی , منصور خواجه موگهی


درباره کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده

کتاب الکترونیکی «طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده» نوشتهٔ مهیار شفیعی و منصور خواجه موگهی در انتشارات متخصصان چاپ شده است. این کتاب حاصــل سال‌ها تجربــهٔ کاری مولفیــن در پروژه‌های عمرانــی در زمینــه آبیــاری و زهکشــی و سازه‌های هیدرولیک است کــه در شرکت‌های پیمانـکاری و مهندسـین مشـاور کشـور مشـغول بـه فعالیـت بوده‌اند، تهیـه و گردآوری شـده اسـت. درباره کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده در بســیاری از موضوعــات مهندســی، ماننــد شــبکه انتقــال آب، فاضلاب و مسـایل مربـوط بـه کشـاورزی، حرکـت آب در مجـاری روباز مطـرح اسـت. جریـان آب در کانال‌های روبـاز دارای سـطح آزاد بـوده و بـا جـو در تمـاس اســت، بنابرایــن در مثال‌ها و مــواردی کــه ســطح آزاد مایــع، تحت‌فشار ثابـت اتمسـفر قـرار دارد، مجـرا را به‌عنوان کانـال روبـاز در نظـر می‌گیریم. براین‌اساس در لوله‌های نیــم پــر نیــز، حرکــت آب ماننــد حرکــت در کانال‌های روبــاز در نظــر گرفتــه می‌شود. نیـروی ثقـل و یـا بـه مفهـوم دیگـر شـیب کـف بسـتر، عامـل اصلـی حرکـت مایــع در کانال‌های روبــاز اســت. از طرفــی نیرویــی کــه در خــاف جهــت نیـروی ثقـل عمـل می‌کند و بـه نیـروی گران‌روی معـروف اسـت بـه همـراه نیروهـای فشـاری اثرکننـده بـر طرفیـن مقطـع در برآینـد بـا نیـروی ثقـل، ســبب حرکــت مایــع می‌شود. حــل مســایل کانال‌های روبــاز بــه علــت احتمــال تغییــر ســطح آزاد آب نسـبت بـه زمـان و مـکان، دارای پیچیدگـی خاصـی بـوده و علاوه بـر ایـن، عمــق جریــان بــا شــدت آن و شــیب کــف کانــال و ســطح آزاد آب همگــی عواملـی تعیین‌کننده و وابسـته بـه یکدیگـر می‌باشند. بـرای ورود بـه ایـن مبحـث لازم اسـت قبـا تعاریـف اساسـی و فرمول‌های مهـم تشـریح شـوند. قابل‌ذکر اسـت کـه روش حـل مسـایل مربـوط بـه کانال‌های روبـاز، بیشـتر جنبـه تجربـی دارد. کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب مناسب مهندسین عمران و دانشجویان این رشته است. بخشی از کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده کانال‌های مصنوعی و اشکال هندسی سطح مقطع جریان: انســان‌ها جهــت هدایــت آب از ســدهای ذخیره‌ای بــه مــزارع، هدایــت آب‌های جـاری بـه کانال‌های کنـار خیابان‌ها، در کانال‌های بـزرگ بـرای کشــتیرانی، جمع‌آوری سیلاب‌ها و بــاران و هدایــت آنهــا بــه محل‌های معیـن و ایجـاد زهکشـی در کشـاورزی، مجبورنـد دسـت بـه طـرح و سـاخت سازه‌های هیدرولیکــی کــه کانال‌های مصنوعــی از جملــه آنهــا اســت، بزننـد.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۳۶
شابک
978-622-292-404-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده


 • نام کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده
 • نویسندگان مهیار شفیعی , منصور خواجه موگهی
 • سال انتشار ۱۴۰۰
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۲۳۶
 • انتشارات متخصصان
 • شابک(ISBN) 978-622-292-404-1
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۸۰‌,‌۰۰۰ تومان

{"id":"3798156","title":"طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/48663c2f26838720/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/48663c2f26838720/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-404-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب الکترونیکی &laquo;طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده&raquo; نوشتهٔ مهیار شفیعی و منصور خواجه موگهی در انتشارات متخصصان چاپ شده است. این کتاب حاصــل سال&zwnj;ها تجربــهٔ کاری مولفیــن در پروژه&zwnj;های عمرانــی در زمینــه آبیــاری و زهکشــی و سازه&zwnj;های هیدرولیک است کــه در شرکت&zwnj;های پیمانـکاری و مهندسـین مشـاور کشـور مشـغول بـه فعالیـت بوده&zwnj;اند، تهیـه و گردآوری شـده اسـت. درباره کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده در بســیاری از موضوعــات مهندســی، ماننــد شــبکه انتقــال آب، فاضلاب و مسـایل مربـوط بـه کشـاورزی، حرکـت آب در مجـاری روباز مطـرح اسـت. جریـان آب در کانال&zwnj;های روبـاز دارای سـطح آزاد بـوده و بـا جـو در تمـاس اســت، بنابرایــن در مثال&zwnj;ها و مــواردی کــه ســطح آزاد مایــع، تحت&zwnj;فشار ثابـت اتمسـفر قـرار دارد، مجـرا را به&zwnj;عنوان کانـال روبـاز در نظـر می&zwnj;گیریم. براین&zwnj;اساس در لوله&zwnj;های نیــم پــر نیــز، حرکــت آب ماننــد حرکــت در کانال&zwnj;های روبــاز در نظــر گرفتــه می&zwnj;شود. نیـروی ثقـل و یـا بـه مفهـوم دیگـر شـیب کـف بسـتر، عامـل اصلـی حرکـت مایــع در کانال&zwnj;های روبــاز اســت. از طرفــی نیرویــی کــه در خــاف جهــت نیـروی ثقـل عمـل می&zwnj;کند و بـه نیـروی گران&zwnj;روی معـروف اسـت بـه همـراه نیروهـای فشـاری اثرکننـده بـر طرفیـن مقطـع در برآینـد بـا نیـروی ثقـل، ســبب حرکــت مایــع می&zwnj;شود. حــل مســایل کانال&zwnj;های روبــاز بــه علــت احتمــال تغییــر ســطح آزاد آب نسـبت بـه زمـان و مـکان، دارای پیچیدگـی خاصـی بـوده و علاوه بـر ایـن، عمــق جریــان بــا شــدت آن و شــیب کــف کانــال و ســطح آزاد آب همگــی عواملـی تعیین&zwnj;کننده و وابسـته بـه یکدیگـر می&zwnj;باشند. بـرای ورود بـه ایـن مبحـث لازم اسـت قبـا تعاریـف اساسـی و فرمول&zwnj;های مهـم تشـریح شـوند. قابل&zwnj;ذکر اسـت کـه روش حـل مسـایل مربـوط بـه کانال&zwnj;های روبـاز، بیشـتر جنبـه تجربـی دارد. کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده را به چه کسانی پیشنهاد می&zwnj;کنیم این کتاب مناسب مهندسین عمران و دانشجویان این رشته است. بخشی از کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده کانال&zwnj;های مصنوعی و اشکال هندسی سطح مقطع جریان: انســان&zwnj;ها جهــت هدایــت آب از ســدهای ذخیره&zwnj;ای بــه مــزارع، هدایــت آب&zwnj;های جـاری بـه کانال&zwnj;های کنـار خیابان&zwnj;ها، در کانال&zwnj;های بـزرگ بـرای کشــتیرانی، جمع&zwnj;آوری سیلاب&zwnj;ها و بــاران و هدایــت آنهــا بــه محل&zwnj;های معیـن و ایجـاد زهکشـی در کشـاورزی، مجبورنـد دسـت بـه طـرح و سـاخت سازه&zwnj;های هیدرولیکــی کــه کانال&zwnj;های مصنوعــی از جملــه آنهــا اســت، بزننـد.",""],"pages_count":"236","keywords":null,"token":"48663c2f26838720","created_at":"2021-12-09 14:14:31","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:04:33","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921067","title":"مهیار شفیعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهیار","lastname":"شفیعی","token":"a031e708be1174a3","created_at":"2021-12-09 14:11:52","updated_at":"2021-12-09 14:11:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921068","title":"منصور خواجه موگهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"منصور","lastname":"خواجه موگهی","token":"1053b9d4dbbafa93","created_at":"2021-12-09 14:12:05","updated_at":"2021-12-09 14:12:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921067","title":"مهیار شفیعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهیار","lastname":"شفیعی","token":"a031e708be1174a3","created_at":"2021-12-09 14:11:52","updated_at":"2021-12-09 14:11:52","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C"},{"id":"1921068","title":"منصور خواجه موگهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"منصور","lastname":"خواجه موگهی","token":"1053b9d4dbbafa93","created_at":"2021-12-09 14:12:05","updated_at":"2021-12-09 14:12:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%87%DB%8C"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786739","file":"61b1de0f539ca4.61615889.pdf","book_id":"3798156","toc":null,"created_at":"2021-12-09 14:14:31","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","process_started_at":"2021-12-09 14:14:34","process_done_at":"2021-12-09 14:14:38","process_failed_at":null,"pages_count":"236","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ada2847a771a65b629e410083cb0f56bc7f80d06a52a8f61ef567301b007bbc2539c0d9dda12423f7c950262e6cd073946d98663e7d64e09a7be865e9d0d7dea","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۶"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"23527","title":"سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b2cce3e80a116ea4","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:49","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9"}],"similarBooks":[],"publisherBooks":[{"id":"3798152","title":"خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده","price":"95000","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-7576-56-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملیبه زبان ساده نوشته کامیار سنایی است. کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده کمک می&zwnj;کند در دنیای امروز بتوانید وسواس&zwnj;های فکری&zwnj;تان را ...","pages_count":"130","keywords":null,"token":"9ae9712cd260aabb","created_at":"2021-12-09 12:50:36","updated_at":"2022-11-02 10:04:58","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:04:58","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921055","title":"کامیار سنایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کامیار","lastname":"سنایی","token":"3f947b3b8d54d4cc","created_at":"2021-12-09 12:48:01","updated_at":"2021-12-09 12:48:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921055","title":"کامیار سنایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کامیار","lastname":"سنایی","token":"3f947b3b8d54d4cc","created_at":"2021-12-09 12:48:01","updated_at":"2021-12-09 12:48:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786735","file":"61b1ca64b0f2a4.07424528.pdf","book_id":"3798152","toc":null,"created_at":"2021-12-09 12:50:36","updated_at":"2022-11-02 10:04:58","process_started_at":"2021-12-09 12:50:37","process_done_at":"2021-12-09 12:50:39","process_failed_at":null,"pages_count":"130","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"35f836f3f8c080f4546566a6bea0d43d43cd74fa2de9d81597f1673ecdcbb3983e526d69ced9b4a8770b609e8e9fcdbf5fe37bd0d964f513c40f26d5eabd8022","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"19903","title":"روانشناسی بالینی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"27347db12de19e3e","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2022-11-02 10:04:58","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","urlify":"%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱۳۰","previews":null,"score":0},{"id":"3798302","title":"تهیه و مشخصه یابی نانولایه ها برای ساخت سلول های خورشیدی و حسگرها","price":"75000","ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cc4b87fd916c00b3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cc4b87fd916c00b3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cc4b87fd916c00b3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cc4b87fd916c00b3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cc4b87fd916c00b3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-409-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب الکترونیکی &laquo;تهیه و مشخصه یابی نانولایه ها برای ساخت سلول های خورشیدی و حسگرها&raquo; نوشتهٔ حسین سالار آملی در انتشارات متخصصان به چاپ رسیده است. کتاب حاضر که حاصل تجربه و دستاورد بیش از پا...","pages_count":"305","keywords":null,"token":"cc4b87fd916c00b3","created_at":"2021-12-25 15:01:51","updated_at":"2022-11-02 10:00:35","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:00:34","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921293","title":"حسین سالار آملی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"سالار آملی","token":"ab45893c8a41158a","created_at":"2021-12-25 14:59:52","updated_at":"2021-12-25 14:59:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921293","title":"حسین سالار آملی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"سالار آملی","token":"ab45893c8a41158a","created_at":"2021-12-25 14:59:52","updated_at":"2021-12-25 14:59:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786877","file":"61c70127579191.84953906.pdf","book_id":"3798302","toc":null,"created_at":"2021-12-25 15:01:51","updated_at":"2022-11-02 10:00:35","process_started_at":"2021-12-25 15:01:52","process_done_at":"2021-12-25 15:01:52","process_failed_at":null,"pages_count":"1","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b206b28ce69ef03facc4f3289cfe6d0140f365da38f88d8aba3acbdd152d2fec54cc3ea91efef1b6dd37de2f7fd86550329c1b4098e9bb123d9a61c79c3dcb39","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۵"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"6211","title":"آزمایشگاه متالوژی جوشکاری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a8edf2d66a77e42a","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:09","updated_at":"2022-11-02 10:00:34","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۰۵","previews":null,"score":0},{"id":"3798186","title":"بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی بر بازده سهام بانک ها","price":"40000","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9d6d01f69141d86e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9d6d01f69141d86e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9d6d01f69141d86e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9d6d01f69141d86e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9d6d01f69141d86e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-310-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی بر بازده سهام بانک ها نوشته محمد بیهقی است. این کتاب پژوهشی جامع و دقیق در زمینه بازدهی ابزار بانکداری جدید در سهام است. درباره کتاب بررسی اثر ابزارهای...","pages_count":"83","keywords":null,"token":"9d6d01f69141d86e","created_at":"2021-12-13 17:02:49","updated_at":"2022-11-02 10:02:29","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:02:29","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786768","file":"61b74b821a3309.25369236.pdf","book_id":"3798186","toc":null,"created_at":"2021-12-13 17:02:50","updated_at":"2022-11-02 10:02:29","process_started_at":"2021-12-13 17:02:52","process_done_at":null,"process_failed_at":null,"pages_count":"83","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"81c099dbc813a271570101a9acc5c1cc944364e552075b1bf6e6f2b1a9d3f86f4b23eff7a28c7d798bc091440bf1bfed82bca93f6c36a8f478cfa90e624192be","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۳"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"8698","title":"بانکداری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"86630725f741b5f2","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:58","updated_at":"2022-11-14 14:37:00","study_fields":[{"id":"358","title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","degree_id":"10","token":"693b8b52e398f59b","books_count":"76","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۸۳","previews":null,"score":0},{"id":"3798183","title":"راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن","price":"60000","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/83c6f174b6a56249/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-388-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن نوشته مزدک عزیزیان است. این کتاب را انتشارات متخصصان منتشر کرده است. درباره کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن در سال&zwnj;های اخیر ب...","pages_count":"118","keywords":null,"token":"83c6f174b6a56249","created_at":"2021-12-13 16:49:49","updated_at":"2022-11-02 10:03:00","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:03:00","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921093","title":"مزدک عزیزیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مزدک","lastname":"عزیزیان","token":"520717d3506bf4e3","created_at":"2021-12-13 16:45:26","updated_at":"2021-12-13 16:45:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921093","title":"مزدک عزیزیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مزدک","lastname":"عزیزیان","token":"520717d3506bf4e3","created_at":"2021-12-13 16:45:26","updated_at":"2021-12-13 16:45:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786766","file":"61b7487610bc77.85237479.pdf","book_id":"3798183","toc":null,"created_at":"2021-12-13 16:49:50","updated_at":"2022-11-02 10:03:00","process_started_at":"2021-12-13 16:49:52","process_done_at":"2021-12-13 16:49:54","process_failed_at":null,"pages_count":"118","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c8c51bbc531c50877c6914a42d8eefc413d95d046948434799ffea7283dcdd02f82a4c899aca1cb942bae7c13c32f6be72e10af99e330c1fc28292a1e2cf6a66","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۸"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"3124","title":"اصول مهندسی پلیمریزاسیون","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a0a117e5ea7ef2f1","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-11-02 10:03:00","study_fields":[{"id":"1249","title":"کارشناسی مهندسی پلیمر","degree_id":"7","token":"8744b784bb8cc733","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86","pages_count_fa":"۱۱۸","previews":null,"score":0},{"id":"3798342","title":"مدیریت عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها","price":"120000","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-114-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1400","nobat_chap":"1","description":"این کتاب راهنمایی برای جلوگیری از آسیب به ترانسفورماتورها است. درباره کتاب مدیریت عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها باتوجه&zwnj;به اینکه ترانسفورماتورها از تجهیزات مهم و گران&zwnj;قیمت در صنعت برق...","pages_count":"330","keywords":null,"token":"9ce45790e8ff0cf9","created_at":"2021-12-27 14:49:43","updated_at":"2022-11-02 09:56:39","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 09:56:39","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786917","file":"61c9a14f64df63.55775699.pdf","book_id":"3798342","toc":null,"created_at":"2021-12-27 14:49:43","updated_at":"2022-11-02 09:56:39","process_started_at":"2021-12-27 14:49:44","process_done_at":"2021-12-27 14:49:49","process_failed_at":null,"pages_count":"330","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d0006a29e808666f5dc949910826fe780204e5e77a57839e3155b9ceabf5c0f1eddf54a86e0d321eb4c02adf6dc7c389ec8b036ef2c854c01a708f1db0f87e9a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۰"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"8245","title":"بازار برق ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9192646ec88d8ceb","type":"","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:25:48","updated_at":"2022-11-02 09:56:39","study_fields":[{"id":"1366","title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","degree_id":"10","token":"8ba4a718917230fb","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۳۰","previews":null,"score":0},{"id":"3798166","title":"مزایای ADHD اختلال نقص توجه بیش فعالی","price":"70000","ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f0172e35edce143d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f0172e35edce143d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f0172e35edce143d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f0172e35edce143d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f0172e35edce143d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-291-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب مزایای ADHD نوشتهٔ دیل آرچر با ترجمهٔامیرعرفان شجاعی در انتشارات متخصصان به چاپ رسیده است. راه&zwnj;حل نهایی رسیدن به موفقیت در زندگی، پذیرش ADHD است. به آنچه که هستید افتخار کنید و آ گاه باشید ت...","pages_count":"285","keywords":null,"token":"f0172e35edce143d","created_at":"2021-12-11 16:40:29","updated_at":"2022-11-02 10:03:41","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:03:41","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921082","title":"امیرعرفان شجاعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"امیرعرفان","lastname":"شجاعی","token":"d46eee4d8dc443ac","created_at":"2021-12-11 16:35:41","updated_at":"2021-12-11 16:35:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1921083","title":"دیل آرچر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دیل","lastname":"آرچر","token":"f4b6661ff05dd296","created_at":"2021-12-11 16:35:42","updated_at":"2021-12-11 16:35:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921083","title":"دیل آرچر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دیل","lastname":"آرچر","token":"f4b6661ff05dd296","created_at":"2021-12-11 16:35:42","updated_at":"2021-12-11 16:35:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1921082","title":"امیرعرفان شجاعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"امیرعرفان","lastname":"شجاعی","token":"d46eee4d8dc443ac","created_at":"2021-12-11 16:35:41","updated_at":"2021-12-11 16:35:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786749","file":"61b4a345783c31.31961563.pdf","book_id":"3798166","toc":null,"created_at":"2021-12-11 16:40:29","updated_at":"2022-11-02 10:03:41","process_started_at":"2021-12-11 16:40:31","process_done_at":"2021-12-11 16:40:35","process_failed_at":null,"pages_count":"285","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fbfcc12f35e43dbe3d36b46190c52e58584bd15a22418468feedd8e6d58c1b7cbf03da3f5b87f19b7483fe65d6be709cc56cc8fd833d1998a41e020d55fe10bb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۵"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"19903","title":"روانشناسی بالینی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"27347db12de19e3e","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2022-11-02 10:04:58","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-ADHD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-ADHD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۵","previews":null,"score":0},{"id":"3798156","title":"طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده","price":"80000","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/48663c2f26838720/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/48663c2f26838720/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/48663c2f26838720/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-404-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب الکترونیکی &laquo;طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده&raquo; نوشتهٔ مهیار شفیعی و منصور خواجه موگهی در انتشارات متخصصان چاپ شده است. این کتاب حاصــل سال&zwnj;ها تجربــهٔ کار...","pages_count":"236","keywords":null,"token":"48663c2f26838720","created_at":"2021-12-09 14:14:31","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:04:33","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921067","title":"مهیار شفیعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهیار","lastname":"شفیعی","token":"a031e708be1174a3","created_at":"2021-12-09 14:11:52","updated_at":"2021-12-09 14:11:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921068","title":"منصور خواجه موگهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"منصور","lastname":"خواجه موگهی","token":"1053b9d4dbbafa93","created_at":"2021-12-09 14:12:05","updated_at":"2021-12-09 14:12:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921067","title":"مهیار شفیعی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهیار","lastname":"شفیعی","token":"a031e708be1174a3","created_at":"2021-12-09 14:11:52","updated_at":"2021-12-09 14:11:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921068","title":"منصور خواجه موگهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"منصور","lastname":"خواجه موگهی","token":"1053b9d4dbbafa93","created_at":"2021-12-09 14:12:05","updated_at":"2021-12-09 14:12:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786739","file":"61b1de0f539ca4.61615889.pdf","book_id":"3798156","toc":null,"created_at":"2021-12-09 14:14:31","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","process_started_at":"2021-12-09 14:14:34","process_done_at":"2021-12-09 14:14:38","process_failed_at":null,"pages_count":"236","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ada2847a771a65b629e410083cb0f56bc7f80d06a52a8f61ef567301b007bbc2539c0d9dda12423f7c950262e6cd073946d98663e7d64e09a7be865e9d0d7dea","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۶"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"23527","title":"سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b2cce3e80a116ea4","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:49","updated_at":"2022-11-02 10:04:33","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۳۶","previews":null,"score":0},{"id":"3798334","title":"Exterior Design Principles","price":"58000","ebook_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a277b235d514ff5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a277b235d514ff5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a277b235d514ff5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a277b235d514ff5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a277b235d514ff5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-7540-40-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"The building facade is one of the most important exterior elements for building functionality. While the facade is an elegant component that helps to define the unique architectural aesthetics of the ...","pages_count":"121","keywords":null,"token":"5a277b235d514ff5","created_at":"2021-12-26 15:30:55","updated_at":"2022-11-02 09:57:22","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 09:57:22","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921065","title":"سید محسن زینلی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سید","lastname":"محسن زینلی","token":"6552d6a524ae66e7","created_at":"2021-12-09 14:08:12","updated_at":"2021-12-09 14:08:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921065","title":"سید محسن زینلی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سید","lastname":"محسن زینلی","token":"6552d6a524ae66e7","created_at":"2021-12-09 14:08:12","updated_at":"2021-12-09 14:08:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786909","file":"61c85977ce03a1.46140476.pdf","book_id":"3798334","toc":null,"created_at":"2021-12-26 15:30:56","updated_at":"2022-11-02 09:57:22","process_started_at":"2021-12-26 15:30:58","process_done_at":"2021-12-26 15:31:01","process_failed_at":null,"pages_count":"121","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"abafdacd6857c3045f8769256f05e01d4e49986f4b2986ed3b49df638e7a7c7a409316cec1a0613da195899207cd73b93726c64548a45cb8fd83517f15262caf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۱"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"1159","title":"اخلاق معماری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a0d1fc50fb48dc91","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2022-11-09 08:46:40","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۵۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"Exterior-Design-Principles","urlify":"Exterior-Design-Principles","pages_count_fa":"۱۲۱","previews":null,"score":0},{"id":"3798370","title":"تهیه و مشخصه یابی نانولایه ها برای ساخت سلول های خورشیدی و حسگرها","price":"75000","ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d882da3f6b979c51/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d882da3f6b979c51/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d882da3f6b979c51/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d882da3f6b979c51/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d882da3f6b979c51/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d882da3f6b979c51/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d882da3f6b979c51/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d882da3f6b979c51/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d882da3f6b979c51/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d882da3f6b979c51/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-409-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب الکترونیکی &laquo;تهیه و مشخصه یابی نانولایه ها برای ساخت سلول های خورشیدی و حسگرها&raquo; نوشتهٔ حسین سالار آملی در انتشارات متخصصان به چاپ رسیده است. کتاب حاضر که حاصل تجربه و دستاورد بیش از پا...","pages_count":"1","keywords":"null","token":"d882da3f6b979c51","created_at":"2022-01-22 11:03:52","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 09:56:12","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921293","title":"حسین سالار آملی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"سالار آملی","token":"ab45893c8a41158a","created_at":"2021-12-25 14:59:52","updated_at":"2021-12-25 14:59:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921293","title":"حسین سالار آملی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"سالار آملی","token":"ab45893c8a41158a","created_at":"2021-12-25 14:59:52","updated_at":"2021-12-25 14:59:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786945","file":"61ebb360a87691.06694217.pdf","book_id":"3798370","toc":null,"created_at":"2022-01-22 11:03:52","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","process_started_at":"2022-01-22 11:03:53","process_done_at":"2022-01-22 11:03:58","process_failed_at":null,"pages_count":"305","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"929f718a244373d89d7a8899f9c4ccdf9e7a80a6d77a8649a96884ef30173f97198555c37dd86738c30407d754e55b89ca15f6d7d7c047b17ad45119c2ce166d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"4780","title":"انرژی خورشیدی (مبانی و کاربردها )","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7a658b2f2d88f527","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","study_fields":[{"id":"1579","title":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر","degree_id":"10","token":"6ff3fbd918d49b4c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"15754","title":"جزئیات سیستمهای فعال و غیر فعال خورشیدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b18192bff86fa4b8","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:29:30","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","study_fields":[{"id":"1456","title":"معماری و انرژی","degree_id":"10","token":"a46aa2a63d5dbc62","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24556","title":"سیستمهای انرژی خورشیدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1dc61b0bbd5d748c","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:37:58","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","study_fields":[{"id":"1864","title":"مهندسی سیستم های انرژی","degree_id":"10","token":"9b04180d3c648984","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"26203","title":"طراحی سیستمهای برق خورشیدی ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9b92bc0969d2cf49","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:39:24","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","study_fields":[{"id":"1366","title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","degree_id":"10","token":"8ba4a718917230fb","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"26209","title":"طراحی سیستمهای سلولی خورشیدی ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0540b2fbb6694889","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:39:25","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","study_fields":[{"id":"1366","title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","degree_id":"10","token":"8ba4a718917230fb","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":"3798159","title":"تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه","price":"60000","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b360fa66430cc7a3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b360fa66430cc7a3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b360fa66430cc7a3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b360fa66430cc7a3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b360fa66430cc7a3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-357-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه نوشتهٔ سعید پرستش در انتشارات متحصصان به چاپ رسیده است. در این کتاب موضوع تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه بررسی می&...","pages_count":"162","keywords":null,"token":"b360fa66430cc7a3","created_at":"2021-12-09 14:52:26","updated_at":"2022-11-02 10:04:09","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:04:09","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921071","title":"سعید پرستش","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سعید","lastname":"پرستش","token":"e60480d466676fdf","created_at":"2021-12-09 14:35:59","updated_at":"2021-12-09 14:35:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921071","title":"سعید پرستش","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سعید","lastname":"پرستش","token":"e60480d466676fdf","created_at":"2021-12-09 14:35:59","updated_at":"2021-12-09 14:35:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786742","file":"61b1e6f2c46b13.07432532.pdf","book_id":"3798159","toc":null,"created_at":"2021-12-09 14:52:26","updated_at":"2022-11-02 10:04:09","process_started_at":"2021-12-09 14:52:28","process_done_at":"2021-12-09 14:52:30","process_failed_at":null,"pages_count":"162","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"620c45573f76f8c7ce5fdc57ab5ee67a20efc9073d53e0738727f518d5e4f0d901a7bb7001a3bc88e43eb664eacba30678e44381f1cc9af903ca67c999e40c2f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۲"},"publisher":{"id":"190","title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"12568","title":"تاریخچه حقوق ثبت اسناد و املاک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ccf5d7181038d4c3","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:43","updated_at":"2022-11-02 10:04:09","study_fields":[{"id":"1798","title":"حقوق قضائی (گرایش علوم ثبتی)","degree_id":"7","token":"f2934295892f370d","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2021-12-12 02:51:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87","pages_count_fa":"۱۶۲","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87","simpleDescription":"<p>کتاب الکترونیکی &laquo;طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده&raquo; نوشتهٔ مهیار شفیعی و منصور خواجه موگهی در انتشارات متخصصان چاپ شده است. این کتاب&nbsp;حاصــل سال&zwnj;ها تجربــهٔ کاری مولفیــن در پروژه&zwnj;های عمرانــی در زمینــه آبیــاری و زهکشــی و سازه&zwnj;های هیدرولیک است کــه در شرکت&zwnj;های پیمانـکاری و مهندسـین مشـاور کشـور مشـغول بـه فعالیـت بوده&zwnj;اند، تهیـه و گردآوری شـده اسـت. درباره کتاب&nbsp;طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده در بســیاری از موضوعــات مهندســی، ماننــد شــبکه انتقــال آب، فاضلاب و مسـایل مربـوط بـه کشـاورزی، حرکـت آب در مجـاری روباز مطـرح اسـت. جریـان آب در کانال&zwnj;های روبـاز دارای سـطح آزاد بـوده و بـا جـو در تمـاس اســت، بنابرایــن در مثال&zwnj;ها و مــواردی کــه ســطح آزاد مایــع، تحت&zwnj;فشار ثابـت اتمسـفر قـرار دارد، مجـرا را به&zwnj;عنوان کانـال روبـاز در نظـر می&zwnj;گیریم. براین&zwnj;اساس در لوله&zwnj;های نیــم پــر نیــز، حرکــت آب ماننــد حرکــت در کانال&zwnj;های روبــاز در نظــر گرفتــه می&zwnj;شود. نیـروی ثقـل و یـا بـه مفهـوم دیگـر شـیب کـف بسـتر، عامـل اصلـی حرکـت مایــع در کانال&zwnj;های روبــاز اســت. از طرفــی نیرویــی کــه در خــاف جهــت نیـروی ثقـل عمـل می&zwnj;کند و بـه نیـروی گران&zwnj;روی معـروف اسـت بـه همـراه نیروهـای فشـاری اثرکننـده بـر طرفیـن مقطـع در برآینـد بـا نیـروی ثقـل، ســبب حرکــت مایــع می&zwnj;شود. حــل مســایل کانال&zwnj;های روبــاز بــه علــت احتمــال تغییــر ســطح آزاد آب نسـبت بـه زمـان و مـکان، دارای پیچیدگـی خاصـی بـوده و علاوه بـر ایـن، عمــق جریــان بــا شــدت آن و شــیب کــف کانــال و ســطح آزاد آب همگــی عواملـی تعیین&zwnj;کننده و وابسـته بـه یکدیگـر می&zwnj;باشند. بـرای ورود بـه ایـن مبحـث لازم اسـت قبـا تعاریـف اساسـی و فرمول&zwnj;های مهـم تشـریح شـوند. قابل&zwnj;ذکر اسـت کـه روش حـل مسـایل مربـوط بـه کانال&zwnj;های روبـاز، بیشـتر جنبـه تجربـی دارد. کتاب&nbsp;طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده را به چه کسانی پیشنهاد می&zwnj;کنیم این کتاب مناسب مهندسین عمران و دانشجویان این رشته است. بخشی از کتاب&nbsp;طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده کانال&zwnj;های مصنوعی و اشکال هندسی سطح مقطع جریان: انســان&zwnj;ها جهــت هدایــت آب از ســدهای ذخیره&zwnj;ای بــه مــزارع، هدایــت آب&zwnj;های جـاری بـه کانال&zwnj;های کنـار خیابان&zwnj;ها، در کانال&zwnj;های بـزرگ بـرای کشــتیرانی، جمع&zwnj;آوری سیلاب&zwnj;ها و بــاران و هدایــت آنهــا بــه محل&zwnj;های معیـن و ایجـاد زهکشـی در کشـاورزی، مجبورنـد دسـت بـه طـرح و سـاخت سازه&zwnj;های هیدرولیکــی کــه کانال&zwnj;های مصنوعــی از جملــه آنهــا اســت، بزننـد.</p>","ebook_price_en":"40000","print_price_en":"80000","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۳۶","authorTitle":"مهیار شفیعی, منصور خواجه موگهی","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/391/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری"},"se":{"link":"/study-subject/23527/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","title":"سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک"}}],"tocStr":"","url":"/books/48663c2f26838720/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87","ScapedDescription":" کتاب الکترونیکی &laquo;طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده&raquo; نوشتهٔ مهیار شفیعی و منصور خواجه موگهی در انتشارات متخصصان چاپ شده است. این کتاب حاصــل سال&zwnj;ها تجربــهٔ کاری مولفیــن در پروژه&zwnj;های عمرانــی در زمینــه آبیــاری و زهکشــی و سازه&zwnj;های هیدرولیک است کــه در شرکت&zwnj;های پیمانـکاری و مهندسـین مشـاور کشـور مشـغول بـه فعالیـت بوده&zwnj;اند، تهیـه و گردآوری شـده اسـت. درباره کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده در بســیاری از موضوعــات مهندســی، ماننــد شــبکه انتقــال آب، فاضلاب و مسـایل مربـوط بـه کشـاورزی، حرکـت آب در مجـاری روباز مطـرح اسـت. جریـان آب در کانال&zwnj;های روبـاز دارای سـطح آزاد بـوده و بـا جـو در تمـاس اســت، بنابرایــن در مثال&zwnj;ها و مــواردی کــه ســطح آزاد مایــع، تحت&zwnj;فشار ثابـت اتمسـفر قـرار دارد، مجـرا را به&zwnj;عنوان کانـال روبـاز در نظـر می&zwnj;گیریم. براین&zwnj;اساس در لوله&zwnj;های نیــم پــر نیــز، حرکــت آب ماننــد حرکــت در کانال&zwnj;های روبــاز در نظــر گرفتــه می&zwnj;شود. نیـروی ثقـل و یـا بـه مفهـوم دیگـر شـیب کـف بسـتر، عامـل اصلـی حرکـت مایــع در کانال&zwnj;های روبــاز اســت. از طرفــی نیرویــی کــه در خــاف جهــت نیـروی ثقـل عمـل می&zwnj;کند و بـه نیـروی گران&zwnj;روی معـروف اسـت بـه همـراه نیروهـای فشـاری اثرکننـده بـر طرفیـن مقطـع در برآینـد بـا نیـروی ثقـل، ســبب حرکــت مایــع می&zwnj;شود. حــل مســایل کانال&zwnj;های روبــاز بــه علــت احتمــال تغییــر ســطح آزاد آب نسـبت بـه زمـان و مـکان، دارای پیچیدگـی خاصـی بـوده و علاوه بـر ایـن، عمــق جریــان بــا شــدت آن و شــیب کــف کانــال و ســطح آزاد آب همگــی عواملـی تعیین&zwnj;کننده و وابسـته بـه یکدیگـر می&zwnj;باشند. بـرای ورود بـه ایـن مبحـث لازم اسـت قبـا تعاریـف اساسـی و فرمول&zwnj;های مهـم تشـریح شـوند. قابل&zwnj;ذکر اسـت کـه روش حـل مسـایل مربـوط بـه کانال&zwnj;های روبـاز، بیشـتر جنبـه تجربـی دارد. کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده را به چه کسانی پیشنهاد می&zwnj;کنیم این کتاب مناسب مهندسین عمران و دانشجویان این رشته است. بخشی از کتاب طراحی گام به گام سازه های انتقال آب به همراه مسایل حل شده کانال&zwnj;های مصنوعی و اشکال هندسی سطح مقطع جریان: انســان&zwnj;ها جهــت هدایــت آب از ســدهای ذخیره&zwnj;ای بــه مــزارع، هدایــت آب&zwnj;های جـاری بـه کانال&zwnj;های کنـار خیابان&zwnj;ها، در کانال&zwnj;های بـزرگ بـرای کشــتیرانی، جمع&zwnj;آوری سیلاب&zwnj;ها و بــاران و هدایــت آنهــا بــه محل&zwnj;های معیـن و ایجـاد زهکشـی در کشـاورزی، مجبورنـد دسـت بـه طـرح و سـاخت سازه&zwnj;های هیدرولیکــی کــه کانال&zwnj;های مصنوعــی از جملــه آنهــا اســت، بزننـد. "}
خرید یا کرایه
cancel
19