تعلیم و تربیت در نهج البلاغه تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

توضیحات

هر شخصی زندگی و اندیشه‌های امام علی)ع( بخواند و بداند، مجذوب و پیرو او خواهد شد. علت این تاثیر در آن است که، اندیشه ها و رهنمودهای او الهام گرفته از رهنمودهای خداوند، پیامبر خاتم)ص(، مرتبط با نظام خلقت و نیازهای تعالی یابنده انسان در حال کمال است. اندیشه ها و رهنمودهای او کهنگی ندارند. در هر زمانی تاثیرگذار و ماند نیاند. مخالفین، نهایت تلاش خود را در محو نام و نشان امام علی)ع( و اندیشهها و رهنمودهای او نمودند، ولی کاری از پیش نبردند. اگر مخالفین هم خود را از گناه پاک میکردند و در رهنمودهای او میاندیشیدند، ذهنشان از مخالفت با او باز میایستاد. آنچه تاریخ در خود ثبت نموده و مینماید، گسترش این اندیشهها و رهنمودهای زندگی و در قلوب مردم جهان است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3795025","title":"تعلیم و تربیت در نهج البلاغه","price":"۵۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4ae24e92b61ad41c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4ae24e92b61ad41c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4ae24e92b61ad41c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4ae24e92b61ad41c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4ae24e92b61ad41c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4ae24e92b61ad41c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4ae24e92b61ad41c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4ae24e92b61ad41c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4ae24e92b61ad41c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4ae24e92b61ad41c/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010728","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["هر شخصی زندگی و اندیشه‌های امام علی)ع( بخواند و بداند، مجذوب و پیرو او خواهد شد. علت این تاثیر در آن است که، اندیشه ها و رهنمودهای او الهام گرفته از رهنمودهای خداوند، پیامبر خاتم)ص(، مرتبط با نظام خلقت و نیازهای تعالی یابنده انسان در حال کمال است. اندیشه ها و رهنمودهای او کهنگی ندارند. در هر زمانی تاثیرگذار و ماند نیاند. مخالفین، نهایت تلاش خود را در محو نام و نشان امام علی)ع( و اندیشهها و رهنمودهای او نمودند، ولی کاری از پیش نبردند. اگر مخالفین هم خود را از گناه پاک میکردند و در رهنمودهای او میاندیشیدند، ذهنشان از مخالفت با او باز میایستاد. آنچه تاریخ در خود ثبت نموده و مینماید، گسترش این اندیشهها و رهنمودهای زندگی و در قلوب مردم جهان است."],"pages_count":"291","keywords":"null","token":"4ae24e92b61ad41c","created_at":"2018-12-11 16:30:04","updated_at":"2022-07-06 13:11:17","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2018-12-11 17:29:19","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1916949","title":"عباسعلی رستمی‌نسب","firstname":"عباسعلی","lastname":"رستمی‌نسب","token":"3aa760a3dd9cc689","created_at":"2018-12-11 16:23:37","updated_at":"2018-12-11 16:23:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916949","title":"عباسعلی رستمی‌نسب","firstname":"عباسعلی","lastname":"رستمی‌نسب","token":"3aa760a3dd9cc689","created_at":"2018-12-11 16:23:37","updated_at":"2018-12-11 16:23:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783713","file":"5c0fb4d48ea2f1.05567167.pdf","book_id":"3795025","toc":[{"title":"فهرست مطالب","page":"4"},{"title":"فصل اول کلیات","page":"20"},{"title":"فصل دوم مبانی نظری و اعتقادی تعلیم و تربیت در نهج البلاغه","page":"50"},{"title":"فصل سوم بعد اجرایی و ارکان اساسی تعلیم و تربیت","page":"142"},{"title":"فصل چهارم انواع تربیت","page":"226"},{"title":"فصل پنجم ارزشها، ارزشیابی و تعلیم و تربیت","page":"252"},{"title":"فصل ششم انسان کامل در نهج البلاغه","page":"270"},{"title":"نتیجه گیری نهایی","page":"278"}],"created_at":"2018-12-11 16:30:05","updated_at":"2022-07-06 13:11:21","process_started_at":"2018-12-11 16:30:06","process_done_at":"2018-12-11 16:39:40","process_failed_at":null,"pages_count":"291","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"a8dbb81c0be999d176ff5469508dfd5c35294390be707024870811ec0601fb9ce8716d7985e7a527f42cde7095fee56496f79a50ec1fa1d35476d6e7ed1722c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"1096","title":"اخلاق 1و2","token":"e6e9e3b00c3bdaf7","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-12-13 16:33:05","study_fields":[{"id":"427","title":"فلسفه و حکمت اسلامی","degree_id":"7","token":"0c526d64e21e4e59","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1105","title":"اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)","token":"4a173739aaeb5943","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-09-10 16:39:53","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-09-10 16:39:54","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1177","title":"اخلاق و تربیت در نهج البلاغه","token":"bebbf619e17cc1b6","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:06","updated_at":"2018-12-11 17:29:19","study_fields":[{"id":"532","title":"علوم حدیث گرایش نهج البلاغه","degree_id":"10","token":"e8a800110b837a27","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2018-12-11 17:29:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"14278","title":"تفسیر نهج البلاغه","token":"fc9bf042e1c9e806","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:39","updated_at":"2018-12-11 17:29:19","study_fields":[{"id":"1333","title":"علوم قرآن و حدیث","degree_id":"7","token":"44520b077bfd8e1e","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"تعلیم-و-تربیت-در-نهج-البلاغه","urlify":"تعلیم-و-تربیت-در-نهج-البلاغه","pages_count_fa":"۲۹۱","authorTitle":"عباسعلی رستمی‌نسب","tocStr":"فهرست مطالب, فصل اول کلیات, فصل دوم مبانی نظری و اعتقادی تعلیم و تربیت در نهج البلاغه, فصل سوم بعد اجرایی و ارکان اساسی تعلیم و تربیت, فصل چهارم انواع تربیت, فصل پنجم ارزشها، ارزشیابی و تعلیم و تربیت, فصل ششم انسان کامل در نهج البلاغه, نتیجه گیری نهایی","url":"/preview/4ae24e92b61ad41c/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87"}
{"toc":[{"title":"فهرست مطالب","page":"4"},{"title":"فصل اول کلیات","page":"20"},{"title":"فصل دوم مبانی نظری و اعتقادی تعلیم و تربیت در نهج البلاغه","page":"50"},{"title":"فصل سوم بعد اجرایی و ارکان اساسی تعلیم و تربیت","page":"142"},{"title":"فصل چهارم انواع تربیت","page":"226"},{"title":"فصل پنجم ارزشها، ارزشیابی و تعلیم و تربیت","page":"252"},{"title":"فصل ششم انسان کامل در نهج البلاغه","page":"270"},{"title":"نتیجه گیری نهایی","page":"278"}],"pages_count":291,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"4ae24e92b61ad41c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/f8349919339ff234c547e320192c0e7b.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/1bc589ef11aadaeb99caac6f18a25ab7.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/e3533f4f042a755bcf82fe9dd1f191fb.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/8534039a28198a37eb6c94a8a17759ae.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/655b6414c4391ad43f788bb61d4a5dea.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/8456a3bcfd8bb9540e6509fda64444ea.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.3338,0.20085,0.21409,0.24882]},"elements":[{"words":[{"str":"408","boundary":[0.6591413021568231,0.20084537997007265,0.6851441241685143,0.21509648443066837],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7290909090909091,0.2256180859876015,0.7859141302156822,0.2398691904481972],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6758738157629509,0.2256180859876015,0.7237895585567425,0.2398691904481972],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.637978230195525,0.2256180859876015,0.6705926224551502,0.2398691904481972],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.6031042128603104,0.2256180859876015,0.6326970368877242,0.2398691904481972],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.5597661761741584,0.2256180859876015,0.5978387373897351,0.2398691904481972],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55977,0.20085,0.78591,0.23987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تعلیم","boundary":[0.6069355976617616,0.46571085455411854,0.6668186857488408,0.49065028736016103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.584746287064746,0.46571085455411854,0.5998805684337835,0.49065028736016103],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5063613659123415,0.46571085455411854,0.5777313041725458,0.49065028736016103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46731902905526906,0.46571085455411854,0.4993852045958476,0.49065028736016103],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.33380366861519845,0.46571085455411854,0.4604437839830539,0.49065028736016103],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3338,0.46571,0.66682,0.49065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دکتر","boundary":[0.5585567425922192,0.710164544588143,0.5921789961701269,0.7244156490487387],"dir":"rtl"},{"str":"عباسعلی","boundary":[0.49445676274944567,0.710164544588143,0.5544446684136263,0.7244156490487387],"dir":"rtl"},{"str":"رستمینسب","boundary":[0.40838540616811125,0.710164544588143,0.4902842168917556,0.7244156490487387],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.5623598095029498,0.7393479256849437,0.5917993146543035,0.7511763423872382],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5157810338250293,0.7393479256849437,0.5585558153598066,0.7511763423872382],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.4825278425593287,0.7393479256849437,0.5119914936504737,0.7511763423872382],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.4507143721023987,0.7393479256849437,0.47873126385809306,0.7511763423872382],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.4085869784317678,0.7393479256849437,0.4466823221124773,0.7511763423872382],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40839,0.71016,0.59218,0.75118],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/e3bb40c95d91ff09446dfd94726009a4.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/a6d2af29f710abb1e5e3f74a6d32810c.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.25662,0.27144,0.2139,0.17677]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7331183229187663,0.27143650019595267,0.7859371900826445,0.2845475162997007],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.27143650019595267,0.6603499294497076,0.2845475162997007],"dir":"ltr"},{"str":"رستمینسب","boundary":[0.5843579923402539,0.2721490554189825,0.6523604112074178,0.28526007152273053],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5805252166901834,0.2721490554189825,0.584215601693207,0.28526007152273053],"dir":"ltr"},{"str":"عباسعلی","boundary":[0.5281193307800846,0.2721490554189825,0.5759483975005039,0.28526007152273053],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.47340153194920376,0.2721490554189825,0.4803557750453537,0.28526007152273053],"dir":"ltr"},{"str":"1329","boundary":[0.4851844386212456,0.2721490554189825,0.5198666397903647,0.28526007152273053],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5242870389034469,0.2721490554189825,0.5279774239064704,0.28526007152273053],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.753881006724244,0.2930981789760581,0.7857710139084861,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7434597612456295,0.2930981789760581,0.7492658738157628,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.724290204796148,0.2930981789760581,0.7389550493852046,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.6778875226768796,0.2930981789760581,0.7198077000604716,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.2930981789760581,0.6603499294497076,0.3062091950798062],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.6228577302963112,0.2930981789760581,0.6523140495867769,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6123582342269703,0.2930981789760581,0.6182368877242491,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5744979344234826,0.2930981789760581,0.6078155080187259,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5571716807828334,0.2930981789760581,0.5699744406369683,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.4958673654505139,0.2930981789760581,0.5526129409393267,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4876020157226365,0.2930981789760581,0.49138512396694206,0.3062091950798062],"dir":"ltr"},{"str":"عباسعلی","boundary":[0.43519483975005036,0.2930981789760581,0.4830604313646441,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"رستمینسب.","boundary":[0.3596049183632332,0.2930981789760581,0.430720016125781,0.3062091950798062],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7311034065712558,0.3143323246223457,0.785875025196533,0.32744334072609377],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7063092118524491,0.3143323246223457,0.7266318772419961,0.32744334072609377],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.3143323246223457,0.6603499294497076,0.32744334072609377],"dir":"ltr"},{"str":"کرمان:","boundary":[0.6147858899415439,0.31504487984537555,0.6524500705502921,0.3281558959491236],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5690306792985285,0.31504487984537555,0.6103518645434388,0.3281558959491236],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.5333526305180407,0.31504487984537555,0.5645966539004232,0.3281558959491236],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5017117516629711,0.31504487984537555,0.5289186051199354,0.3281558959491236],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.4632130618826849,0.31504487984537555,0.4972758718000403,0.3281558959491236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41765773029631115,0.31504487984537555,0.4206805079621044,0.3281558959491236],"dir":"ltr"},{"str":"1396","boundary":[0.420681314251159,0.31504487984537555,0.4549165893972989,0.3281558959491236],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.45938318887321106,0.31504487984537555,0.4631662971175166,0.3281558959491236],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7311013908486191,0.33599400340245117,0.7858730094738964,0.34910501950619927],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6871598468050796,0.33599400340245117,0.7266061276318173,0.34910501950619927],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.6262850231808103,0.336706558625481,0.652299455754888,0.3498175747292291],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.33599400340245117,0.6603499294497076,0.34910501950619927],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.6016932070147147,0.336706558625481,0.6217770610763959,0.3498175747292291],"dir":"rtl"},{"str":"فروست","boundary":[0.7452126587381576,0.3577981932271626,0.7858384196734528,0.3709092093309107],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.3577981932271626,0.6603499294497076,0.3709092093309107],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6047041322314048,0.35851074845019243,0.6522674460794194,0.37162176455394047],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5587504938520459,0.35851074845019243,0.6002682523684739,0.37162176455394047],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.5232745817375528,0.35851074845019243,0.5543164684539406,0.37162176455394047],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.49143156621648854,0.35851074845019243,0.5188405563394476,0.37162176455394047],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان؛","boundary":[0.4491030034267285,0.35851074845019243,0.4869956863535577,0.37162176455394047],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41564200765974596,0.35851074845019243,0.4186647853255392,0.37162176455394047],"dir":"ltr"},{"str":"408","boundary":[0.4186655916145938,0.35851074845019243,0.44468002418867164,0.37162176455394047],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.7534771215480749,0.37960238305187405,0.7856910300342672,0.3927133991556221],"dir":"rtl"},{"str":"270000","boundary":[0.45454545454545453,0.38031493827490387,0.5065631929046563,0.3934259543786519],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5109856883692804,0.37527718398175863,0.5162338238258415,0.3883882000855067],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.5208627292884498,0.37661108735927035,0.5458580931263858,0.38843950406156474],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5460588591009876,0.37661108735927035,0.5517639588792581,0.38843950406156474],"dir":"ltr"},{"str":"600-201-072-8","boundary":[0.5514962709131223,0.37661108735927035,0.6523886313243297,0.38843950406156474],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.37960238305187405,0.6603499294497076,0.3927133991556221],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.4255190485789155,0.38031493827490387,0.45000540213666596,0.3934259543786519],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیتفهرستنویسی","boundary":[0.6657931868574883,0.40126406183197944,0.7858034267284821,0.41437507793572753],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.40126406183197944,0.6603499294497076,0.41437507793572753],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6319290465631928,0.40126406183197944,0.652305906067325,0.41437507793572753],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7375529127192098,0.42249820747826705,0.7859970973594033,0.4356092235820151],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.42249820747826705,0.6603499294497076,0.4356092235820151],"dir":"ltr"},{"str":"کتابنامه","boundary":[0.6087482362426929,0.42249820747826705,0.6523151783914533,0.4356092235820151],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6016932070147147,0.42249820747826705,0.6047159846805078,0.4356092235820151],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7474299536383793,0.4435898420799487,0.7859508969965732,0.45670085818369677],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.4435898420799487,0.6603499294497076,0.45670085818369677],"dir":"ltr"},{"str":"علیبن","boundary":[0.6156064503124369,0.4443023973029785,0.6521681918967949,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"ابیطالب","boundary":[0.5639991937109453,0.4443023973029785,0.6107978230195524,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5543237250554324,0.4443023973029785,0.5595347712154807,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.5460592622455149,0.4443023973029785,0.5543858093126385,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5369885103809715,0.4443023973029785,0.5407716186252771,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5408183833904454,0.4443023973029785,0.5460294295504937,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"امام","boundary":[0.5117919774239065,0.4443023973029785,0.5324915138077001,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4888123362225358,0.4443023973029785,0.507329167506551,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.46341463414634143,0.4443023973029785,0.48076129812537793,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4849828663575892,0.4443023973029785,0.48863616206409993,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.4374214184790043,0.4443023973029785,0.4589567425922193,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4243399129940811,0.4443023973029785,0.43278468050796204,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"هجرت","boundary":[0.38299461242256005,0.4443023973029785,0.4198497883491232,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.34972787744406364,0.4443023973029785,0.36707454142310014,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3714059665390042,0.4443023973029785,0.37836020963515415,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"ق","boundary":[0.3392374118121346,0.4443023973029785,0.34962241483571854,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.336270454938952,0.4443023973029785,0.3391446885708526,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.27514557548881274,0.4443023973029785,0.33168973997177986,0.45741341340672653],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.25661963313848013,0.4443023973029785,0.2705281193307801,0.45741341340672653],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.612774037492441,0.46425394354781246,0.6519959685547267,0.4773649596515605],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6022926022979237,0.46425394354781246,0.6080414432574077,0.4773649596515605],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.5591614593831888,0.46425394354781246,0.5977751259826647,0.4773649596515605],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7474299536383793,0.4853455781494941,0.7859508969965732,0.4984565942532421],"dir":"rtl"},{"str":"Ali","boundary":[0.2636565208627293,0.47978908365398315,0.2849307609206517,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"ibn","boundary":[0.289214648764469,0.47978908365398315,0.31061902842168915,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"Abi","boundary":[0.3150542834106027,0.47978908365398315,0.3400463011489619,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.34005240878855064,0.47978908365398315,0.3456236645837532,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"talib","boundary":[0.34569643217093327,0.47978908365398315,0.37540645031243697,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.3755252368474098,0.47978908365398315,0.3796911308203991,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"Imam","boundary":[0.38411676791796523,0.47978908365398315,0.4228942955049385,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.4271654600585421,0.47978908365398315,0.4326816367667809,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43277030840556335,0.47978908365398315,0.43693620237855263,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"Nahjol","boundary":[0.4412441973678056,0.47978908365398315,0.48739538399516225,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4916347510582543,0.47978908365398315,0.49720600685345695,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"Balaghah","boundary":[0.5013102197137673,0.47978908365398315,0.5644042733319895,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5688369280387018,0.47978908365398315,0.5797117516629711,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":"Education","boundary":[0.5839548478129408,0.47978908365398315,0.6521684337835113,0.49161750035627755],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.4853455781494941,0.6603499294497076,0.4984565942532421],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7474299536383793,0.5064372127511757,0.7859508969965732,0.5195482288549238],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.5064372127511757,0.6603499294497076,0.5195482288549238],"dir":"ltr"},{"str":"اسلام","boundary":[0.6220945990714958,0.5064372127511757,0.6520921588389437,0.5195482288549238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6116372254665527,0.5064372127511757,0.617443338036686,0.5195482288549238],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5678558716206209,0.5064372127511757,0.6069841564200765,0.5195482288549238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5574182373593163,0.5064372127511757,0.5632243499294497,0.5195482288549238],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.5138084257206209,0.5064372127511757,0.5527596049183632,0.5195482288549238],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7474299536383793,0.5275288473528573,0.7859508969965732,0.5406398634566054],"dir":"rtl"},{"str":"Islamic","boundary":[0.5333602096351542,0.5219723528573463,0.5824943358193911,0.5338007695596407],"dir":"ltr"},{"str":"education","boundary":[0.5867768595041322,0.5219723528573463,0.6521663374319693,0.5338007695596407],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.5275288473528573,0.6603499294497076,0.5406398634566054],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7492396694214876,0.5487629929991449,0.7859636363636363,0.561874009102893],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7117516629711752,0.5487629929991449,0.7447360530341149,0.561874009102893],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.5487629929991449,0.6603499294497076,0.561874009102893],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6107561378754283,0.5487629929991449,0.6523962910703487,0.561874009102893],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.5752802257609353,0.5487629929991449,0.6063221124773231,0.561874009102893],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.543437210239871,0.5487629929991449,0.5708462003628301,0.561874009102893],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.5049385204595848,0.5487629929991449,0.5390013303769402,0.561874009102893],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7672284300173896,0.5698546276008266,0.7858381777867366,0.5829656437045746],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7331975736504736,0.5698546276008266,0.7626443862124571,0.5829656437045746],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6956258818786535,0.5698546276008266,0.7287295907760531,0.5829656437045746],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6051199354968756,0.5704246717792504,0.6138173755291271,0.5835356878829985],"dir":"ltr"},{"str":"1396","boundary":[0.6182221326345495,0.5704246717792504,0.6522552711146946,0.5835356878829985],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.5698546276008266,0.6603499294497076,0.5829656437045746],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5992743398508364,0.5704246717792504,0.6051344486998588,0.5835356878829985],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.5906067325136061,0.5704246717792504,0.5993041725458577,0.5835356878829985],"dir":"ltr"},{"str":"آ/","boundary":[0.5821406974400322,0.5704246717792504,0.5905506954243096,0.5835356878829985],"dir":"rtl"},{"str":"BP38","boundary":[0.5232815964523281,0.5667208208636169,0.5611886313243297,0.5835356878829985],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5609756097560975,0.5704246717792504,0.5648143519451723,0.5835356878829985],"dir":"ltr"},{"str":"09","boundary":[0.5648054827655714,0.5704246717792504,0.5821521467446079,0.5835356878829985],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7672218950961925,0.591516306380932,0.785830598669623,0.6046273224846801],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7331515573116162,0.591516306380932,0.7626386615601692,0.6046273224846801],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.6950211650876839,0.591516306380932,0.728605523080024,0.6046273224846801],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.5877847208224148,0.5922288616039618,0.6138173755291271,0.6053398777077099],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.613787542834106,0.5922288616039618,0.6176262850231807,0.6053398777077099],"dir":"ltr"},{"str":"9515","boundary":[0.6176174158435799,0.5922288616039618,0.6523176778875226,0.6053398777077099],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.591516306380932,0.6603499294497076,0.6046273224846801],"dir":"ltr"},{"str":"شمارهکتابشناسی","boundary":[0.6901834307599274,0.6131779851610375,0.7858396291070349,0.6262890012647855],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6682120540213666,0.6131779851610375,0.6894512396694215,0.6262890012647855],"dir":"rtl"},{"str":"4770460","boundary":[0.5922193106228583,0.6138905403840673,0.6523176778875226,0.6270015564878153],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573271517839144,0.6131779851610375,0.6603499294497076,0.6262890012647855],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25662,0.27144,0.786,0.627],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تعلیم","boundary":[0.7488429752066115,0.6580478102287303,0.7859322717194114,0.672298914689326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7367486393872202,0.6580478102287303,0.744408385406168,0.672298914689326],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6905865752872404,0.6580478102287303,0.7324713950246521,0.672298914689326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6698246321306187,0.6580478102287303,0.6862729288449909,0.672298914689326],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5936303164684539,0.6580478102287303,0.6655547790532651,0.672298914689326],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.7565007861318281,0.6810132423934729,0.7858180205603708,0.6941242584972209],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.753478008466035,0.6810132423934729,0.7564451521870589,0.6941242584972209],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7224342672848215,0.6810132423934729,0.7490161660955451,0.6941242584972209],"dir":"rtl"},{"str":"عباسعلی","boundary":[0.6698249546462407,0.6810132423934729,0.7178908284620036,0.6941242584972209],"dir":"rtl"},{"str":"رستمینسب","boundary":[0.5974674460794195,0.6810132423934729,0.6653501310219713,0.6941242584972209],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.7591084861922999,0.6988271229692176,0.7860056440233824,0.7119381390729655],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7131548478129409,0.6988271229692176,0.754672606329369,0.7119381390729655],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.6776789356984478,0.6988271229692176,0.7087208224148357,0.7119381390729655],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.6458359201773836,0.6988271229692176,0.6732449103003426,0.7119381390729655],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.6073372303970973,0.6988271229692176,0.6414000403144527,0.7119381390729655],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7591205805281191,0.7166410035449622,0.7859454142310017,0.7297520196487102],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.7254416448296713,0.7166410035449622,0.7548886917960088,0.7297520196487102],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6946018947792784,0.7166410035449622,0.7210076194315661,0.7297520196487102],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.667806732513606,0.7166410035449622,0.6902237946757777,0.7297520196487102],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.6295101793993146,0.7166410035449622,0.6635433178794597,0.7297520196487102],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.7577095746825235,0.7344548841207068,0.7861032856278976,0.7475659002244548],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.7272759524289457,0.7344548841207068,0.7532903850030236,0.7475659002244548],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6913920580528119,0.7344548841207068,0.7227714573674662,0.7475659002244548],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7595171941140899,0.7522687646964514,0.7857968151582342,0.7653797808001994],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.756492561983471,0.7522687646964514,0.7594597057044951,0.7653797808001994],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.725853094134247,0.7522687646964514,0.7520585365853658,0.7653797808001994],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتال","boundary":[0.6744621648861117,0.7522687646964514,0.7213931062285829,0.7653797808001994],"dir":"rtl"},{"str":"حکمت","boundary":[0.6309211852449103,0.7522687646964514,0.6699001814150373,0.7653797808001994],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.7536773231203386,0.770082645272196,0.7859097762547873,0.783193661375944],"dir":"rtl"},{"str":"270000","boundary":[0.6942213263454948,0.770082645272196,0.7462390647046966,0.783193661375944],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7507096281981825,0.770082645272196,0.753582745414231,0.783193661375944],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.6654029429550493,0.770082645272196,0.6898892965127998,0.783193661375944],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.7504535375932271,0.7878965258479407,0.7856698246321304,0.8010075419516887],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-201-072-8","boundary":[0.6149969764160451,0.7841926749323073,0.7466994557548883,0.7960210916346018],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.779695867768595,0.8114048191255271,0.7855013505341665,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7746566418060874,0.8114048191255271,0.7780696633743196,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7688110058455956,0.8114048191255271,0.7735122757508566,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7613120593188855,0.8114048191255271,0.7672400120943356,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7480467849223945,0.8114048191255271,0.7560774239064703,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7413947389639184,0.8114048191255271,0.7465979238056841,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.733936283007458,0.8114048191255271,0.739758496270913,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7240244446817626,0.8114048191255271,0.7326580729691593,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7170033460995766,0.8114048191255271,0.7192786938117314,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7093441241685143,0.8114048191255271,0.7151830679298528,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7061184841765772,0.8114048191255271,0.7081261439225961,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6950676805004964,0.8114048191255271,0.7052033259423501,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6879742592219309,0.8114048191255271,0.6899819189679499,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6849510582543842,0.8114048191255271,0.687226405966539,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6789046563192904,0.8114048191255271,0.6836059262245515,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6670109453739166,0.8114048191255271,0.6761959887119532,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6621741584357992,0.8114048191255271,0.6656373714976818,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6559253174763152,0.8114048191255271,0.6607604313646441,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6526996774843781,0.8114048191255271,0.654707337230397,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6404576615013482,0.8114048191255271,0.6508760532150775,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6291146946180204,0.8114048191255271,0.6350540213666598,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6258890546260834,0.8114048191255271,0.6278967143721023,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6226650876839346,0.8114048191255271,0.6249404353960895,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6107713767385607,0.8114048191255271,0.6199564200765973,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6021049788349122,0.8114048191255271,0.6087302559967748,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5972665188470067,0.8114048191255271,0.6007297319088892,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5916492292365539,0.8114048191255271,0.5958026002822011,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5773087079217899,0.8114048191255271,0.5853560774037492,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5696478129409392,0.8114048191255271,0.5756875226768795,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5638038500302358,0.8114048191255271,0.5685051199354969,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5551168136464423,0.8114048191255271,0.5620086676073373,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5478764160451521,0.8114048191255271,0.5501517637573069,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5430379560572464,0.8114048191255271,0.546501169119129,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5357819391251762,0.8114048191255271,0.541938762346301,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5299363031646844,0.8114048191255271,0.5346375730699455,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5229749617333219,0.8114048191255271,0.5281160249949606,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5123977222334206,0.8114048191255271,0.5182032049989921,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5047385003023583,0.8114048191255271,0.5105774440636968,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4988928643418665,0.8114048191255271,0.5038450917153798,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4940560774037492,0.8114048191255271,0.49751929046563187,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.48438901841976106,0.8114048191255271,0.49266075388026603,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.47450147147752464,0.8114048191255271,0.479453698851038,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4644230195525095,0.8114048191255271,0.47310614795404143,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.4579734126184236,0.8114048191255271,0.46317659746018935,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"وظ","boundary":[0.4397538525649049,0.8114048191255271,0.4563371699254182,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4327756097560975,0.8114048191255271,0.43478326950211643,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.42269715783108236,0.8114048191255271,0.43074452731304164,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4087890949405361,0.8114048191255271,0.4206844789356984,0.8232332358278216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40516024994960687,0.8114048191255271,0.4074355976617617,0.8232332358278216],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40516,0.65805,0.7861,0.82323],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/79e0a99cc8e8c87ac324a5bb7ab81a60.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/a52ec68865788f122a574acf62dae503.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.22419,0.21368,0.21068]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4857284697030767,0.22418732104243888,0.543297998119038,0.2395850969192567],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.43357853016256886,0.22418732104243888,0.48106160971194045,0.2395850969192567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43358,0.22419,0.5433,0.23959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210466209861613,0.2725888438896017,0.7861413408571811,0.2868460437755441],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.21466478570468894,0.27257492084283813,0.23360875990863897,0.2868321207287805],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2338102915491065,0.2725888438896017,0.7175903533521417,0.2868460437755441],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7530498454924089,0.3095149915941926,0.7861413408571812,0.323772191480135],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7254400107483541,0.3095149915941926,0.7488176810425904,0.323772191480135],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7212279994625823,0.3095149915941926,0.7252586322719333,0.323772191480135],"dir":"ltr"},{"str":"كلیات","boundary":[0.6752989386000269,0.3095149915941926,0.716909001444202,0.323772191480135],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.21466478570468894,0.309501068547429,0.23360875990863897,0.32375826843337135],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.309501068547429,0.6740998253392457,0.32375826843337135],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.3311720123740613,0.7861413408571812,0.3454292122600037],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.21466478570468894,0.3311720123740613,0.23360875990863897,0.3454292122600037],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3311720123740613,0.7482634690313054,0.3454292122600037],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.35241524020411547,0.7860607282009942,0.3666724400900579],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.34916420878481125,0.7600832997447265,0.3634214086707536],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084609700389627,0.35241524020411547,0.7451598817681041,0.3666724400900579],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.660738277576246,0.35241524020411547,0.703567762001861,0.3666724400900579],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.35241524020411547,0.23360875990863897,0.3666724400900579],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.35241524020411547,0.6579772941018415,0.3666724400900579],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.3735158960353104,0.7860002687088539,0.38777309592125275],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.3702648646160061,0.7673384388015584,0.3845220645019485],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7213589950288861,0.3735158960353104,0.7524754803170765,0.38777309592125275],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734347709257019,0.3735158960353104,0.7164657869917845,0.38777309592125275],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.3735158960353104,0.23360875990863897,0.38777309592125275],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3735158960353104,0.667650812844284,0.38777309592125275],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.394616551866505,0.7861010345290877,0.40887375175244745],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7653835818890232,0.3913655204472008,0.7756012360607282,0.40562272033314317],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7302767701195754,0.394616551866505,0.7606072820099422,0.40887375175244745],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6823525460163912,0.394616551866505,0.7253835620824737,0.40887375175244745],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.394616551866505,0.23360875990863897,0.40887375175244745],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.394616551866505,0.6805488378342074,0.40887375175244745],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.4158597796965592,0.7861816471852747,0.4301169795825016],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.4158597796965592,0.7781808410587129,0.4301169795825016],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.698384388015585,0.4158597796965592,0.7660083299744725,0.4301169795825016],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6504601639124009,0.4158597796965592,0.6934911799784833,0.4301169795825016],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.4158597796965592,0.23360875990863897,0.4301169795825016],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.4158597796965592,0.6483037753593989,0.4301169795825016],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.436960435527754,0.7861816471852747,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7488579873706838,0.436960435527754,0.756415423888217,0.4512176354136964],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7613529490796721,0.436960435527754,0.7708047830176002,0.4512176354136964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.436960435527754,0.7781808410587129,0.4512176354136964],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.7114100497111379,0.436960435527754,0.7438566438264138,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7001242778449548,0.436960435527754,0.7065448053023947,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6590319763536208,0.436960435527754,0.6952266940349607,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.6111077522504365,0.436960435527754,0.6541146043262124,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5998219803842535,0.436960435527754,0.6062425078416933,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5760815531371757,0.436960435527754,0.5947433830444712,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.5353923149267767,0.436960435527754,0.5711827840304261,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5241065430605937,0.436960435527754,0.5305270705180336,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.4794068252048904,0.436960435527754,0.5192432080884317,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.4526232701867526,0.436960435527754,0.4745740271435555,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.42679201770230074,0.436960435527754,0.4477359738292367,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.389987236329437,0.436960435527754,0.4219009820208694,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.35336893725648255,0.436960435527754,0.38504629862138623,0.4512176354136964],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.436960435527754,0.23360875990863897,0.4512176354136964],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.23542254467284696,0.436960435527754,0.3515652290742973,0.4512176354136964],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.45808485335875865,0.7861816471852747,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7488579873706838,0.45808485335875865,0.756415423888217,0.472342053244701],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7613529490796721,0.45808485335875865,0.7708047830176002,0.472342053244701],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.45808485335875865,0.7781808410587129,0.472342053244701],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.7115847104662097,0.45808485335875865,0.7440313045814858,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7002989386000268,0.45808485335875865,0.7067194660574666,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6592066371086927,0.45808485335875865,0.6954013547900326,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6463287652828159,0.45808485335875865,0.6542651010909777,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.6059195683257155,0.45808485335875865,0.6413681636112106,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5825036947467418,0.45808485335875865,0.6009963318116912,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعها","boundary":[0.5229578127099287,0.45808485335875865,0.5776470310159681,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5116720408437457,0.45808485335875865,0.5180925683011856,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4975849791750637,0.45808485335875865,0.5067230119148733,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.4617526534999327,0.45808485335875865,0.4925668413274217,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44530630620042216,0.45808485335875865,0.4569198554385978,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.42168816337498316,0.45808485335875865,0.44037628227242875,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.39689977159747414,0.45808485335875865,0.4168553653136482,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالهایی","boundary":[0.3307973935241166,0.45808485335875865,0.3919823995700658,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3267667607147655,0.45808485335875865,0.3308780061803036,0.472342053244701],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.31236732500335884,0.45808485335875865,0.3216982399570066,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.2803237941690178,0.45808485335875865,0.30744995297595057,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههای","boundary":[0.21867526534999326,0.45808485335875865,0.2754265753056563,0.472342053244701],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7530498454924088,0.4791855091899534,0.7862421066774149,0.49344270907589577],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.7051054682251778,0.4791855091899534,0.7481445357021896,0.49344270907589577],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد؟","boundary":[0.643608088136504,0.4791855091899534,0.7001477898696761,0.49344270907589577],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.4791855091899534,0.23360875990863897,0.49344270907589577],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.4791855091899534,0.6418547628644371,0.49344270907589577],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5004287370200076,0.7861816471852747,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7488579873706838,0.5004287370200076,0.756415423888217,0.51468593690595],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7613529490796721,0.5004287370200076,0.7708047830176002,0.51468593690595],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.5004287370200076,0.7781808410587129,0.51468593690595],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفهی","boundary":[0.6944444444444444,0.5004287370200076,0.7442832191320703,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.6572114738680639,0.5004287370200076,0.6894766895069191,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6457443235254601,0.5004287370200076,0.6522336423485152,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6046520220341259,0.5004287370200076,0.6408467397154659,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5903835818890232,0.5004287370200076,0.5997749563348111,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5478805589144162,0.5004287370200076,0.5854662098616149,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"تعالیبخش","boundary":[0.47777441891710326,0.5004287370200076,0.5429997926341101,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4663072685744995,0.5004287370200076,0.4727965873975547,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.4306563213757893,0.5004287370200076,0.46147050920327826,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.3865611984414886,0.5004287370200076,0.42578608070966606,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3699334726655572,0.5004287370200076,0.3816035200859868,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.3463153298401182,0.5004287370200076,0.36500344873756385,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.32152555700822016,0.5004287370200076,0.34144834072282676,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالهایی","boundary":[0.25551524922746205,0.5004287370200076,0.3165988245010642,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2388284293967486,0.5004287370200076,0.25057371320974703,0.51468593690595],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7540978100228403,0.5215293928512023,0.7861010345290877,0.5357865927371447],"dir":"rtl"},{"str":"میآید؟","boundary":[0.7043194948273545,0.5215293928512023,0.7492411462920666,0.5357865927371447],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.5215293928512023,0.23360875990863897,0.5357865927371447],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5215293928512023,0.7031203815665734,0.5357865927371447],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5426300486823971,0.7861816471852747,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7488579873706838,0.5426300486823971,0.756415423888217,0.5568872485683395],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7613529490796721,0.5426300486823971,0.7708047830176002,0.5568872485683395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.5426300486823971,0.7781808410587129,0.5568872485683395],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیّت","boundary":[0.7029994625822921,0.5426300486823971,0.7440111514174391,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.691713690716109,0.5426300486823971,0.6981342181735488,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.6602873134844425,0.5426300486823971,0.686695552868467,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6135798737068385,0.5426300486823971,0.6553835003872569,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5466982399570065,0.5426300486823971,0.6086770286278125,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5301927986027138,0.5426300486823971,0.5418654418956715,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4905515249227462,0.5426300486823971,0.5253560392314927,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.45631129920730884,0.5426300486823971,0.48566225216406583,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.4113898965470912,0.5426300486823971,0.45141371539731473,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.356794975144431,0.5426300486823971,0.4064725245196829,0.5568872485683395],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.5426300486823971,0.23360875990863897,0.5568872485683395],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5426300486823971,0.3515652290742973,0.5568872485683395],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5637307045135919,0.7861816471852747,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7438196963589949,0.5637307045135919,0.7513771328765282,0.5779879043995343],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7565161897084508,0.5637307045135919,0.7659680236463791,0.5779879043995343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.5637307045135919,0.7781808410587129,0.5779879043995343],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.69344686282413,0.5637307045135919,0.7388720945855165,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6582191320704017,0.5637307045135919,0.6885835278519679,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.641713690716109,0.5637307045135919,0.6533863340090666,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.566421469837431,0.5637307045135919,0.6368164718527475,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5252552734112589,0.5637307045135919,0.5615238860274369,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5063314523713556,0.5637307045135919,0.5203850327451357,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.4398260110170629,0.5637307045135919,0.5014286072923296,0.5779879043995343],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.21466478570468894,0.5637307045135919,0.23360875990863897,0.5779879043995343],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5637307045135919,0.4386772806663974,0.5779879043995343],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5848313603447866,0.7861816471852747,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7446258229208652,0.5848313603447866,0.7521832594383984,0.599088560230729],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.757322316270321,0.5848313603447866,0.7660687894666129,0.599088560230729],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.5848313603447866,0.7781808410587129,0.599088560230729],"dir":"ltr"},{"str":"امکان","boundary":[0.7058276232701867,0.5848313603447866,0.7396043262125486,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"عملیاتی","boundary":[0.6524821980384253,0.5848313603447866,0.7008094854225445,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6138082762327018,0.5848313603447866,0.6475862680402062,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.5383346768776031,0.5848313603447866,0.6089110573693401,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.4934132742173854,0.5848313603447866,0.5334370930676089,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4744894531774821,0.5848313603447866,0.48854303355126216,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.407782480182722,0.5848313603447866,0.4695866080984561,0.599088560230729],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.21466478570468894,0.5848313603447866,0.23360875990863897,0.599088560230729],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5848313603447866,0.4064322181915887,0.599088560230729],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.6060745881748408,0.7861816471852747,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7438196963589949,0.6060745881748408,0.7513771328765282,0.6203317880607833],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7565161897084508,0.6060745881748408,0.7659680236463791,0.6203317880607833],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.6060745881748408,0.7781808410587129,0.6203317880607833],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.7068285637511755,0.6060745881748408,0.7390937793900308,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6953614134085718,0.6060745881748408,0.701850732231627,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6542691119172377,0.6060745881748408,0.6904638295985777,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6353452908773344,0.6060745881748408,0.6493988712511144,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.5647890635496439,0.6060745881748408,0.6304424457983083,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5490502832391013,0.6060745881748408,0.559884513874328,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5255105468225177,0.6060745881748408,0.5441457335637854,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.48728671234717186,0.6060745881748408,0.5206212740638375,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.447645438667204,0.6060745881748408,0.4823535795119833,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4363596668010211,0.6060745881748408,0.44278019425846094,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.3644330243181512,0.6060745881748408,0.4315229074297998,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.3194727883185744,0.6060745881748408,0.35953544050815706,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.2835684535805455,0.6060745881748408,0.3145717530753103,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.23054547897353211,0.6060745881748408,0.2786107752250437,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21907832863092838,0.6060745881748408,0.2255676474539836,0.6203317880607833],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.7482533924492811,0.6272108870057505,0.7861816471852747,0.6414680868916928],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7272235657664919,0.6272108870057505,0.7432050248555689,0.6414680868916928],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6842771731828563,0.6272108870057505,0.7223061937390836,0.6414680868916928],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.6446157463388418,0.6272108870057505,0.6794001074835415,0.6414680868916928],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.21466478570468894,0.6272108870057505,0.23360875990863897,0.6414680868916928],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6272108870057505,0.6418547628644371,0.6414680868916928],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.6483115428369451,0.7861816471852747,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7438196963589949,0.6483115428369451,0.7513771328765282,0.6625687427228876],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7565161897084508,0.6483115428369451,0.7659680236463791,0.6625687427228876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.6483115428369451,0.7781808410587129,0.6625687427228876],"dir":"ltr"},{"str":"ارکان","boundary":[0.706385194142147,0.6483115428369451,0.7389325540776568,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6608591965605266,0.6483115428369451,0.7015081284428322,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.623595996238076,0.6483115428369451,0.6559601047265288,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6123102243718931,0.6483115428369451,0.6187307518293329,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5710365444041381,0.6483115428369451,0.607368117072717,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5521127233642348,0.6483115428369451,0.5661663037380148,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.48561263429393287,0.6483115428369451,0.5472098782852088,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4619944914684939,0.6483115428369451,0.48068261036593946,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد؟","boundary":[0.4033487840924358,0.6483115428369451,0.4571378277377202,0.6625687427228876],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21466478570468894,0.6483115428369451,0.23360875990863897,0.6625687427228876],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6483115428369451,0.40320771194410787,0.6625687427228876],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.66941219866814,0.7861816471852747,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7438196963589949,0.66941219866814,0.7513771328765282,0.6836693985540823],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7565161897084508,0.66941219866814,0.7659680236463791,0.6836693985540823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.66941219866814,0.7781808410587129,0.6836693985540823],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7079974472658873,0.66941219866814,0.7391139325540775,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.6707342469434368,0.66941219866814,0.7030983554318895,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6594484750772537,0.66941219866814,0.6658690025346935,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6183561735859197,0.66941219866814,0.6545508912672595,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5994323525460163,0.66941219866814,0.6134859329197964,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5324902593040439,0.66941219866814,0.5944908165283013,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.4779154910654306,0.66941219866814,0.5275728872766356,0.6836693985540823],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.21466478570468894,0.66941219866814,0.23360875990863897,0.6836693985540823],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.66941219866814,0.4773713556361682,0.6836693985540823],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.6905128544993346,0.7861816471852747,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.73434770925702,0.6905128544993346,0.7419051457745532,0.7047700543852771],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.7470442026064757,0.6905128544993346,0.7659881768104257,0.7047700543852771],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.6905128544993346,0.7781808410587129,0.7047700543852771],"dir":"ltr"},{"str":"محتوای","boundary":[0.68208047830176,0.6905128544993346,0.7296217922880559,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهی","boundary":[0.6304480720139728,0.6905128544993346,0.6771942946804452,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.593366250167943,0.6905128544993346,0.625548980179975,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5818990998253392,0.6905128544993346,0.5883884186483943,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5408067983340051,0.6905128544993346,0.577001516015345,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5218829772941018,0.6905128544993346,0.5359365576678818,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.45538288822379985,0.6905128544993346,0.5169801322150758,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4317647453983609,0.6905128544993346,0.45045286429580644,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد؟","boundary":[0.3731190380223028,0.6905128544993346,0.42690808166758726,0.7047700543852771],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.21466478570468894,0.6905128544993346,0.23358860674459225,0.7047700543852771],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6905128544993346,0.3709122665591824,0.7047700543852771],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.7117560823293888,0.7861816471852747,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7393860002687088,0.7117560823293888,0.746943436786242,0.7260132822153312],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7470442026064757,0.7117560823293888,0.7659881768104257,0.7260132822153312],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.7117560823293888,0.7781808410587129,0.7260132822153312],"dir":"ltr"},{"str":"فضای","boundary":[0.6994189171033185,0.7117560823293888,0.7345055757087195,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6462449638770711,0.7117560823293888,0.6945418514040037,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.6087901383850597,0.7117560823293888,0.6413373582290618,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5929094451162165,0.7117560823293888,0.6038486023673447,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5556462447937659,0.7117560823293888,0.5879114604326211,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5443604729275829,0.7117560823293888,0.5507810003850228,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5032681714362488,0.7117560823293888,0.5394628891175888,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49905616015047694,0.7117560823293888,0.503167405616015,0.7260132822153312],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4801323391105736,0.7117560823293888,0.4941859194843537,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.41362689775628103,0.7117560823293888,0.4752955797393523,0.7260132822153312],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.21466478570468894,0.7117560823293888,0.23358860674459225,0.7260132822153312],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7117560823293888,0.4128812306865504,0.7260132822153312],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.7328567381605836,0.7863227193336019,0.7471139380465259],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.7328567381605836,0.7747548031707644,0.7471139380465259],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.7005810828966814,0.7328567381605836,0.7624815262662904,0.7471139380465259],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6892953110304983,0.7328567381605836,0.6957158384879382,0.7471139380465259],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6147890635496439,0.7328567381605836,0.6844625129691634,0.7471139380465259],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21466478570468894,0.7328567381605836,0.23360875990863897,0.7471139380465259],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7328567381605836,0.6096097003896286,0.7471139380465259],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.7539573939917783,0.7861816471852746,0.7682145938777207],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.7539573939917783,0.7793900309015181,0.7682145938777207],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7074936181647186,0.7539573939917783,0.7669857584307401,0.7682145938777207],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6962078462985355,0.7539573939917783,0.7026283737559753,0.7682145938777207],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.6300853150611312,0.7539573939917783,0.691305182263233,0.7682145938777207],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5851639124009136,0.7539573939917783,0.625187731251137,0.7682145938777207],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21466478570468894,0.7539573939917783,0.23360875990863897,0.7682145938777207],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7539573939917783,0.5837800618030372,0.7682145938777207],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.775058049822973,0.786060728200994,0.7893152497089154],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.775058049822973,0.7795915625419857,0.7893152497089154],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7295109498857987,0.775058049822973,0.767378745129652,0.7893152497089154],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21466478570468894,0.775058049822973,0.23360875990863897,0.7893152497089154],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.775058049822973,0.7289164315464203,0.7893152497089154],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.27257,0.78632,0.78932],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/cd2371db5797b056c7c428825a9031e9.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/28a59ff54d51fc5fa639764eb17dcf59.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.16992,0.21368,0.16561]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.7778785435980115,0.16992008820899865,0.7861082896681445,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7531505650544238,0.20069691346473717,0.7861816471852747,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7228604057503695,0.20069691346473717,0.7488110044396582,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7188297729410184,0.20069691346473717,0.7229611715706031,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.6768675265349993,0.20069691346473717,0.7142314926776836,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.6351907832863093,0.20069691346473717,0.6726002467235841,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6231190380223028,0.20069691346473717,0.6308175466881634,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.5631029154910654,0.20069691346473717,0.6188868735724843,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5216075507187962,0.20069691346473717,0.5588246019891229,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5095358054547897,0.20069691346473717,0.5172343141206502,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.4636124212271311,0.20069691346473717,0.5053036410049712,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44284898562407626,0.20069691346473717,0.45928426465917566,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.3664684938868735,0.20069691346473717,0.43861682117425765,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.21466478570468894,0.20069691346473717,0.2325204890501142,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2338102915491065,0.20069691346473717,0.36281069461238774,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.2233658612833855,0.7861816471852746,0.2376230611693279],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7155851135294907,0.2233658612833855,0.7391441623001476,0.2376230611693279],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7008934569394061,0.2233658612833855,0.7108692731425499,0.2376230611693279],"dir":"ltr"},{"str":"خداشناسی","boundary":[0.6196056697568184,0.2233658612833855,0.6966713690716109,0.2376230611693279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6077153029692328,0.2233658612833855,0.6153235443643044,0.2376230611693279],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5662199381969635,0.2233658612833855,0.6034369894672903,0.2376230611693279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5543295714093779,0.2233658612833855,0.5619378128044494,0.2376230611693279],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5081788257423081,0.2233658612833855,0.5498958753190917,0.2376230611693279],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.21466478570468894,0.2233658612833855,0.2325204890501142,0.2376230611693279],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.2338102915491065,0.2233658612833855,0.5079638586591422,0.2376230611693279],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.24502288206325434,0.7861413408571812,0.2592800819491968],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.21466478570468894,0.24502288206325434,0.23360875990863897,0.2592800819491968],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.24502288206325434,0.7482634690313054,0.2592800819491968],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.2663017528930235,0.7860607282009942,0.28055895277896586],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.2630507214737192,0.7600832997447265,0.27730792135966165],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.2663017528930235,0.7450994222759639,0.28055895277896586],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.2663017528930235,0.7035234448475076,0.28055895277896586],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.2663017528930235,0.6503634089184269,0.28055895277896586],"dir":"rtl"},{"str":"خداشناسی","boundary":[0.5363932554077656,0.2663017528930235,0.6030196157463387,0.28055895277896586],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.2663017528930235,0.23360875990863897,0.28055895277896586],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.2663017528930235,0.5354124680908243,0.28055895277896586],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.28740240872421824,0.7860002687088539,0.3016596086101606],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.28415137730491397,0.7673384388015584,0.2984085771908564],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.721409377939003,0.28740240872421824,0.7525258632271933,0.3016596086101606],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734851538358188,0.28740240872421824,0.7165161699019013,0.3016596086101606],"dir":"rtl"},{"str":"خداشناسی","boundary":[0.6018910385597205,0.28740240872421824,0.6685173988982935,0.3016596086101606],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.28740240872421824,0.23360875990863897,0.3016596086101606],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.28740240872421824,0.5999361816471861,0.3016596086101606],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.308503064555413,0.7860204218729007,0.32276026444135536],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.3052520331361087,0.7705629450490393,0.31950923302205114],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7252384791078865,0.308503064555413,0.7555689909982534,0.32276026444135536],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6773142550047023,0.308503064555413,0.7203452710707848,0.32276026444135536],"dir":"rtl"},{"str":"خداشناسی","boundary":[0.6063247346500066,0.308503064555413,0.6729510949885797,0.32276026444135536],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.21466478570468894,0.308503064555413,0.23360875990863897,0.32276026444135536],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.308503064555413,0.5999361816471861,0.32276026444135536],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.32960372038660773,0.7863025661695553,0.3438609202725501],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.32635268896730346,0.7733843880155851,0.3406098888532459],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.32960372038660773,0.7584105871288459,0.3438609202725501],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.32960372038660773,0.7272131242378359,0.3438609202725501],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.21466478570468894,0.32960372038660773,0.2328832460029558,0.3438609202725501],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.32960372038660773,0.686997850329169,0.3438609202725501],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.3507043762178025,0.7863227193336019,0.36496157610374486],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.3507043762178025,0.7747548031707644,0.36496157610374486],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6947568184871691,0.3507043762178025,0.7625822920865242,0.36496157610374486],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6468325943839849,0.3507043762178025,0.6898636104500674,0.36496157610374486],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.21466478570468894,0.3507043762178025,0.23290339916700253,0.36496157610374486],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3507043762178025,0.645079269111918,0.36496157610374486],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.37194760404785665,0.7863025661695552,0.386204803933799],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.3686965726285524,0.7745935778583903,0.3829537725144948],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6978704823323928,0.37194760404785665,0.7596600832997447,0.386204803933799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6864738680639527,0.37194760404785665,0.6929631868870079,0.386204803933799],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6119676205830982,0.37194760404785665,0.6816410700026176,0.386204803933799],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.21466478570468894,0.37194760404785665,0.23360875990863897,0.386204803933799],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.37194760404785665,0.6096097003896286,0.386204803933799],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.3930482598790514,0.786060728200994,0.40730545976499377],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.3930482598790514,0.7795915625419857,0.40730545976499377],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076951498051861,0.3930482598790514,0.7671872900712077,0.40730545976499377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.696409377939003,0.3930482598790514,0.7028299053964429,0.40730545976499377],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.630266693537552,0.3930482598790514,0.6915067139037007,0.40730545976499377],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5851639124009136,0.3930482598790514,0.6253691097275579,0.40730545976499377],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.21466478570468894,0.3930482598790514,0.232701867526535,0.40730545976499377],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3930482598790514,0.5837800618030372,0.40730545976499377],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.4141489157102461,0.7860204218729007,0.4284061155961885],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.4108978842909419,0.7705629450490393,0.42515508417688425],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.4141489157102461,0.7556899099825339,0.4284061155961885],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.21466478570468894,0.4141489157102461,0.232701867526535,0.4284061155961885],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.4141489157102461,0.7160184065564968,0.4284061155961885],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433964799140131,0.43611892658136103,0.7862018003493215,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7129853553674593,0.43611892658136103,0.7390803114631872,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7029087733440816,0.43611892658136103,0.7128845895472256,0.45037612646730346],"dir":"ltr"},{"str":"حمد","boundary":[0.6673955394330243,0.43611892658136103,0.6985523310493079,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6553237941690179,0.43611892658136103,0.6630223028348784,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"ثنای","boundary":[0.6194914684938868,0.43611892658136103,0.6510916297191992,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.584465269380626,0.43611892658136103,0.6152593040440681,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5725749025930403,0.43611892658136103,0.5801831439881119,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5310795378207711,0.43611892658136103,0.5682965890910979,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5190077925567648,0.43611892658136103,0.5267063012226253,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.47287720005374173,0.43611892658136103,0.514775628106946,0.45037612646730346],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.21466478570468894,0.43611892658136103,0.2342939674862286,0.45037612646730346],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.43611892658136103,0.471688163374983,0.45037612646730346],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.45794228135989923,0.7861413408571812,0.4721994812458416],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.21466478570468894,0.45794228135989923,0.232701867526535,0.4721994812458416],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.45794228135989923,0.7482634690313054,0.4721994812458416],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.479042937191094,0.7860607282009942,0.49330013707703635],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.4757919057717897,0.7600832997447265,0.49004910565773213],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7083803573827757,0.479042937191094,0.7450792691119171,0.49330013707703635],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552364637914818,0.479042937191094,0.7035032916834609,0.49330013707703635],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073122396882976,0.479042937191094,0.6503432557543801,0.49330013707703635],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.21466478570468894,0.479042937191094,0.232701867526535,0.49330013707703635],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.479042937191094,0.5967116753997052,0.49330013707703635],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.5001435930222887,0.7860002687088539,0.5144007929082312],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7597406959559316,0.5001435930222887,0.7672981324734649,0.5144007929082312],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7239789063549643,0.5001435930222887,0.7550953916431546,0.5144007929082312],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6760546822517801,0.5001435930222887,0.7190856983178626,0.5144007929082312],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.21466478570468894,0.5001435930222887,0.232701867526535,0.5144007929082312],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5001435930222887,0.6708753190917649,0.5144007929082312],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.5212442488534835,0.7860204218729007,0.535501448739426],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7629652022034126,0.5212442488534835,0.7705226387209458,0.535501448739426],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7278583904339647,0.5212442488534835,0.7581889023243316,0.535501448739426],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6799341663307805,0.5212442488534835,0.7229651823968631,0.535501448739426],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.21466478570468894,0.5212442488534835,0.232701867526535,0.535501448739426],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5212442488534835,0.6740998253392457,0.535501448739426],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5423449046846782,0.7863025661695553,0.5566021045706206],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.5390938732653741,0.7733843880155851,0.5533510731513164],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.5423449046846782,0.7584105871288459,0.5566021045706206],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.5423449046846782,0.7272131242378359,0.5566021045706206],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.21466478570468894,0.5423449046846782,0.232701867526535,0.5566021045706206],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5423449046846782,0.686997850329169,0.5566021045706206],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.5635881325147324,0.7863227193336019,0.5778453324006748],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7645774553271529,0.5603371010954282,0.7747951094988579,0.5745943009813705],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6921369071610909,0.5635881325147324,0.759962380760446,0.5778453324006748],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6442126830579067,0.5635881325147324,0.6872436991239892,0.5778453324006748],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.21466478570468894,0.5635881325147324,0.232701867526535,0.5778453324006748],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5635881325147324,0.6418547628644371,0.5778453324006748],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.5846887883459272,0.7863025661695552,0.5989459882318696],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7669958350127636,0.5846887883459272,0.7745532715302968,0.5989459882318696],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.700490393658471,0.5846887883459272,0.7622799946258229,0.5989459882318696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6890534730619373,0.5846887883459272,0.6955427918849925,0.5989459882318696],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.6490091361010344,0.5846887883459272,0.6842206750006024,0.5989459882318696],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6097507725379551,0.5846887883459272,0.644123626095402,0.5989459882318696],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.21466478570468894,0.5846887883459272,0.23278248018272202,0.5989459882318696],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5846887883459272,0.6096097003896286,0.5989459882318696],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.605789444177122,0.786060728200994,0.6200466440630644],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.605789444177122,0.7747548031707644,0.6200466440630644],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.702838237269918,0.605789444177122,0.7623303775359397,0.6200466440630644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.691552465403735,0.605789444177122,0.6979729928611749,0.6200466440630644],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.6254299341663307,0.605789444177122,0.6865746338841865,0.6200466440630644],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5803271530296923,0.605789444177122,0.6204878268671548,0.6200466440630644],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.21466478570468894,0.605789444177122,0.232701867526535,0.6200466440630644],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.605789444177122,0.5773310493080756,0.6200466440630644],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.6268901000083167,0.7860204218729007,0.6411472998942591],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.6236390685890125,0.7705629450490393,0.6378962684749548],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.6268901000083167,0.7556899099825339,0.6411472998942591],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21466478570468894,0.6268901000083167,0.23360875990863897,0.6411472998942591],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6268901000083167,0.7160184065564968,0.6411472998942591],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.6488957538791464,0.7861816471852746,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7083501276367056,0.6488957538791464,0.7391038559720542,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6982735456133279,0.6488957538791464,0.7082493618164717,0.6631529537650889],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6475581082896681,0.6488957538791464,0.6985556899099824,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6338741099019213,0.6488957538791464,0.6431647185274755,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.5744625822920865,0.6488957538791464,0.6294605669756818,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدهها(جهان","boundary":[0.47089211339513637,0.6488957538791464,0.5701932380008399,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"هستی","boundary":[0.42234314120650274,0.6488957538791464,0.4665994894531774,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.41107752250436647,0.6488957538791464,0.4223028348784092,0.6631529537650889],"dir":"ltr"},{"str":"انسان","boundary":[0.36697700536607925,0.6488957538791464,0.40684535805454786,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34622464060190783,0.6488957538791464,0.36265249945818506,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3037423127511951,0.6488957538791464,0.3419521698239957,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"هستی،","boundary":[0.2505172645438667,0.6488957538791464,0.29941437625402406,0.6631529537650889],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7419152223565767,0.6715647016977948,0.7861614940212279,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7298434770925701,0.6715647016977948,0.7375419857584308,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6956234045411795,0.6715647016977948,0.725576197281155,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"حاكم","boundary":[0.6557402928926508,0.6715647016977948,0.6913509337632675,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6386302566169555,0.6715647016977948,0.6514073626225984,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6152928926508128,0.6715647016977948,0.634216713690716,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6032211473868063,0.6715647016977948,0.610919656052667,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5617257826145371,0.6715647016977948,0.5989428338848639,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5498354158269515,0.6715647016977948,0.557443657222023,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5037249764879752,0.6715647016977948,0.5454751771728441,0.6858219015837372],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.21466478570468894,0.6715647016977948,0.23266156119844147,0.6858219015837372],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.2338102915491065,0.6715647016977948,0.4958719602310891,0.6858219015837372],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4995129652022034,0.6715647016977948,0.5035637511756011,0.6858219015837372],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.6932217224776637,0.7861413408571812,0.7074789223636061],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.21466478570468894,0.6898678832810569,0.23481794975144427,0.7041250831669993],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6932217224776637,0.7482634690313054,0.7074789223636061],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.7144649503077178,0.7860607282009942,0.7287221501936603],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.7112139188884136,0.7600832997447265,0.725471118774356],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.7144649503077178,0.7450994222759639,0.7287221501936603],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.7144649503077178,0.7035234448475076,0.7287221501936603],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.7144649503077178,0.6503634089184269,0.7287221501936603],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.21466478570468894,0.7144649503077178,0.23360875990863897,0.7287221501936603],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7144649503077178,0.6063851941421478,0.7287221501936603],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.7355656061389128,0.7860002687088539,0.7498228060248551],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.7323145747196085,0.7673384388015584,0.7465717746055509],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7213589950288861,0.7355656061389128,0.7524754803170765,0.7498228060248551],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734347709257019,0.7355656061389128,0.7164657869917845,0.7498228060248551],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.7355656061389128,0.23360875990863897,0.7498228060248551],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7355656061389128,0.667650812844284,0.7498228060248551],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.7566662619701074,0.7861010345290877,0.7709234618560499],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.7566662619701074,0.7755609297326347,0.7709234618560499],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7328966814456536,0.7566662619701074,0.7632271933360204,0.7709234618560499],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6849724573424694,0.7566662619701074,0.728003473408552,0.7709234618560499],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.7566662619701074,0.23360875990863897,0.7709234618560499],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7566662619701074,0.6773243315867266,0.7709234618560499],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.7777669178013022,0.7863025661695553,0.7920241176872446],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.774515886381998,0.7733843880155851,0.7887730862679404],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.7777669178013022,0.7584105871288459,0.7920241176872446],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.7777669178013022,0.7272131242378359,0.7920241176872446],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.7777669178013022,0.23358860674459225,0.7920241176872446],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7777669178013022,0.686997850329169,0.7920241176872446],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.7988675736324969,0.7863227193336019,0.8131247735184394],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.7988675736324969,0.7747548031707644,0.8131247735184394],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7203513368265484,0.7988675736324969,0.7626225984146177,0.8131247735184394],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.6671872900712078,0.7988675736324969,0.7154581287894467,0.8131247735184394],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.7988675736324969,0.23360875990863897,0.8131247735184394],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7988675736324969,0.6612018003493223,0.8131247735184394],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.820134563462361,0.7863025661695552,0.8343917633483035],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7669958350127636,0.820134563462361,0.7745532715302968,0.8343917633483035],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.700490393658471,0.820134563462361,0.7622799946258229,0.8343917633483035],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6890937793900309,0.820134563462361,0.6955830982130861,0.8343917633483035],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6147890635496439,0.820134563462361,0.6842609813286958,0.8343917633483035],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21466478570468894,0.820134563462361,0.23358860674459225,0.8343917633483035],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.820134563462361,0.6128342066371095,0.8343917633483035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.16992,0.78632,0.83439],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/fbeb4fe468abf47f8b3a73ed6c113901.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/492f50dfa561d81d02ec024d9ae131d5.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.16992,0.21368,0.1686]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7415788660486362,0.16992008820899865,0.7859893860002687,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7014980518608087,0.16992008820899865,0.737976024726078,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.22388143221819154,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.19982755842481698,0.7859801155448072,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.19982755842481698,0.7747548031707644,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.702838237269918,0.19982755842481698,0.7623303775359397,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.691552465403735,0.19982755842481698,0.6979729928611749,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.6254299341663307,0.19982755842481698,0.6865746338841865,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5803271530296923,0.19982755842481698,0.6204878268671548,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.21466478570468894,0.19982755842481698,0.23360875990863897,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.19982755842481698,0.5773310493080756,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.22107078625487114,0.7860204218729007,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7629652022034126,0.22107078625487114,0.7705226387209458,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7204420260647588,0.22107078625487114,0.7583098213086121,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.21466478570468894,0.22107078625487114,0.23358860674459225,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.22107078625487114,0.7192429128039777,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.743396479914013,0.24304079712598609,0.7862018003493214,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6960566975681848,0.24304079712598609,0.7390837028080074,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6857785839043395,0.24304079712598609,0.6957544001074835,0.2572979970119285],"dir":"ltr"},{"str":"انسان","boundary":[0.641639795781271,0.24304079712598609,0.6816035200859868,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6297494289936852,0.24304079712598609,0.6373576703887569,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5854527744189171,0.24304079712598609,0.625335886067446,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.5300945327495383,0.24304079712598609,0.5809989251645842,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5093342738143222,0.24304079712598609,0.5257674237024192,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.43313516055354023,0.24304079712598609,0.5050669940029069,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42124479376595453,0.24304079712598609,0.42885303516102613,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.37513435442697834,0.24304079712598609,0.41696648026401206,0.2572979970119285],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.21466478570468894,0.24304079712598609,0.23594652693806256,0.2572979970119285],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.2378409243584576,0.24304079712598609,0.37490259304044093,0.2572979970119285],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.26473346090556976,0.7861413408571812,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.26473346090556976,0.23358860674459225,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.26473346090556976,0.7482634690313054,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.2858341167367645,0.7860607282009942,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.28258308531746024,0.7600832997447265,0.29684028520340267],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.2858341167367645,0.7450994222759639,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.2858341167367645,0.7035234448475076,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.2858341167367645,0.650363408918427,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.2858341167367645,0.23358860674459225,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.2858341167367645,0.5999361816471861,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.3070773445668187,0.7860002687088539,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7597406959559316,0.3070773445668187,0.7672981324734649,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7239789063549643,0.3070773445668187,0.7550953916431546,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6760546822517801,0.3070773445668187,0.7190856983178626,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.3070773445668187,0.23358860674459225,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3070773445668187,0.6708753190917649,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.3281780003980134,0.7860204218729007,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7629652022034126,0.3281780003980134,0.7705226387209458,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7278583904339647,0.3281780003980134,0.7581889023243316,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6799341663307805,0.3281780003980134,0.7229651823968631,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.3281780003980134,0.23358860674459225,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3281780003980134,0.6740998253392457,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.3492786562292082,0.7861816471852747,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.3492786562292082,0.7781808410587129,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7395673787451296,0.3492786562292082,0.7658672578261453,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.694645976084912,0.3492786562292082,0.7346697949351354,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21466478570468894,0.3492786562292082,0.23358860674459225,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3492786562292082,0.6934468628241308,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.3703793120604029,0.7862018003493214,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7645774553271529,0.36712828064109865,0.7747951094988579,0.3813854805270411],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6921369071610909,0.3703793120604029,0.759962380760446,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6442126830579067,0.3703793120604029,0.6872436991239892,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.21466478570468894,0.3703793120604029,0.23358860674459225,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3703793120604029,0.6418547628644371,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.3914799678915977,0.7861816471852746,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7669958350127636,0.3914799678915977,0.7745532715302968,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.700490393658471,0.3914799678915977,0.7622799946258229,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6890534730619373,0.3914799678915977,0.6955427918849925,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.6490091361010344,0.3914799678915977,0.6842206750006024,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6097507725379551,0.3914799678915977,0.644123626095402,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.21466478570468894,0.3914799678915977,0.23358860674459225,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.3914799678915977,0.6096097003896286,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.4127231957216519,0.7859801155448072,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.4127231957216519,0.7747548031707644,0.42698039560759427],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.702838237269918,0.4127231957216519,0.7623303775359397,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.691552465403735,0.4127231957216519,0.6979729928611749,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.6254299341663307,0.4127231957216519,0.6865746338841865,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5803271530296923,0.4127231957216519,0.6204878268671548,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.21466478570468894,0.4127231957216519,0.23358860674459225,0.42698039560759427],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.4127231957216519,0.5773310493080756,0.42698039560759427],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.43382385155284664,0.7860204218729007,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.43057282013354237,0.7705629450490393,0.4448300200194848],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.43382385155284664,0.7556899099825339,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.21466478570468894,0.43382385155284664,0.23360875990863897,0.448081051438789],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.43382385155284664,0.7160184065564968,0.448081051438789],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.45581762442377144,0.7861816471852747,0.47007482430971387],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7031103049845492,0.45581762442377144,0.7390748705496724,0.47007482430971387],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6930337229611715,0.45581762442377144,0.7030095391643154,0.47007482430971387],"dir":"ltr"},{"str":"توانمندیها","boundary":[0.611725782614537,0.45581762442377144,0.6889325540776567,0.47007482430971387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5996540373505306,0.45581762442377144,0.6073525460163912,0.47007482430971387],"dir":"rtl"},{"str":"ضعفهای","boundary":[0.5306899099825338,0.45581762442377144,0.5952203412602445,0.47007482430971387],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.48641340857181237,0.45581762442377144,0.5262763670562944,0.47007482430971387],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.21466478570468894,0.45581762442377144,0.23175466881633744,0.47007482430971387],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.2338102915491065,0.45581762442377144,0.483780061803036,0.47007482430971387],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.4776172172024997,0.7861413408571812,0.49187441708844215],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.21466478570468894,0.4776172172024997,0.23358860674459225,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.4776172172024997,0.7482634690313054,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.49871787303369447,0.7860607282009942,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.4954668416143902,0.7600832997447265,0.5097240415003327],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.49871787303369447,0.7450994222759639,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.49871787303369447,0.7035234448475076,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.49871787303369447,0.6503634089184269,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.21466478570468894,0.49871787303369447,0.23358860674459225,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.49871787303369447,0.6063851941421478,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.5198185288648892,0.7860002687088539,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.5165674974455849,0.7673384388015584,0.5308246973315274],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.721409377939003,0.5198185288648892,0.7525258632271933,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734851538358188,0.5198185288648892,0.7165161699019013,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.21466478570468894,0.5198185288648892,0.23358860674459225,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5198185288648892,0.6708753190917649,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.540919184696084,0.7860204218729007,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.5376681532767797,0.7705629450490393,0.5519253531627222],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7252384791078865,0.540919184696084,0.7555689909982534,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.540919184696084,0.7203452710707848,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.21466478570468894,0.540919184696084,0.23358860674459225,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.540919184696084,0.6773243315867266,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5620198405272788,0.7863025661695553,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.5587688091079746,0.7733843880155851,0.5730260089939169],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.5620198405272788,0.7584105871288459,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.5620198405272788,0.7272131242378359,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.21466478570468894,0.5620198405272788,0.23358860674459225,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.5620198405272788,0.686997850329169,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.583263068357333,0.7863227193336019,0.5975202682432753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.583263068357333,0.7747548031707644,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7203513368265484,0.583263068357333,0.7624916028483137,0.5975202682432753],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6726286443638317,0.583263068357333,0.7154581287894467,0.5975202682432753],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.21466478570468894,0.583263068357333,0.23358860674459225,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.583263068357333,0.6708753190917649,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.6043637241885277,0.7863025661695552,0.6186209240744701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7669958350127636,0.6043637241885277,0.7745532715302968,0.6186209240744701],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.700490393658471,0.6043637241885277,0.7622799946258229,0.6186209240744701],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.689204621792288,0.6043637241885277,0.6956939406153432,0.6186209240744701],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6147890635496439,0.6043637241885277,0.684371823730953,0.6186209240744701],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.21466478570468894,0.6043637241885277,0.23358860674459225,0.6186209240744701],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6043637241885277,0.6128342066371095,0.6186209240744701],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.6254643800197224,0.786060728200994,0.6397215799056648],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.6254643800197224,0.7795915625419857,0.6397215799056648],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.6254643800197224,0.767167136907161,0.6397215799056648],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.6254643800197224,0.702777412831145,0.6397215799056648],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21466478570468894,0.6254643800197224,0.23358860674459225,0.6397215799056648],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6254643800197224,0.6612018003493223,0.6397215799056648],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.646600678850632,0.7860204218729007,0.6608578787365744],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.6433496474313277,0.7705629450490393,0.6576068473172701],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.646600678850632,0.7556899099825339,0.6608578787365744],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21466478570468894,0.646600678850632,0.23358860674459225,0.6608578787365744],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.646600678850632,0.7160184065564968,0.6608578787365744],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.743396479914013,0.6685706897217469,0.7862018003493214,0.6828278896076894],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7012965202203412,0.6685706897217469,0.739077755972715,0.6828278896076894],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6910184065564959,0.6685706897217469,0.7009942227596399,0.6828278896076894],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6448978906354964,0.6685706897217469,0.6868164718527474,0.6828278896076894],"dir":"rtl"},{"str":"رشد،","boundary":[0.6050349321510143,0.6685706897217469,0.6405448072013972,0.6828278896076894],"dir":"rtl"},{"str":"كمال","boundary":[0.5663811635093375,0.6685706897217469,0.6006012360607281,0.6828278896076894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5543094182453311,0.6685706897217469,0.5620079269111916,0.6828278896076894],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5081788257423081,0.6685706897217469,0.5500772537955124,0.6828278896076894],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.21466478570468894,0.6685706897217469,0.23538223834475341,0.6828278896076894],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.6685706897217469,0.5079638586591422,0.6828278896076894],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.6903702825004752,0.7860607282009942,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.687119251081171,0.7600832997447265,0.7013764509671133],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.6903702825004752,0.7450994222759639,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.6903702825004752,0.7035234448475076,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.6903702825004752,0.6503634089184269,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21466478570468894,0.6903702825004752,0.23358860674459225,0.7046274823864176],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.6903702825004752,0.6063851941421478,0.7046274823864176],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.71147093833167,0.7860002687088539,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.7082199069123657,0.7673384388015584,0.7224771067983081],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.721409377939003,0.71147093833167,0.7525258632271933,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734851538358188,0.71147093833167,0.7165161699019013,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21466478570468894,0.71147093833167,0.23358860674459225,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.71147093833167,0.6708753190917649,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.7325715941628647,0.7861010345290877,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.7325715941628647,0.7755609297326347,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7328966814456536,0.7325715941628647,0.7632271933360204,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6851739889829369,0.7325715941628647,0.728003473408552,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21466478570468894,0.7325715941628647,0.23358860674459225,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7325715941628647,0.6837733440816883,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.7536722499940595,0.7861816471852747,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.7536722499940595,0.7781808410587129,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7395673787451296,0.7536722499940595,0.7658672578261453,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.694645976084912,0.7536722499940595,0.7346697949351354,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21466478570468894,0.7536722499940595,0.23360875990863897,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7536722499940595,0.6934468628241308,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.7749154778241136,0.7862018003493214,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.7749154778241136,0.7795915625419857,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7252384791078865,0.7749154778241136,0.767378745129652,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.7749154778241136,0.7203452710707848,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21466478570468894,0.7749154778241136,0.23358860674459225,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.23542254467284696,0.7749154778241136,0.6773243315867266,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.7960161336553083,0.7861816471852746,0.8102733335412508],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.7960161336553083,0.7793900309015181,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7256616955528684,0.7960161336553083,0.7670764476689506,0.8102733335412508],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7143537608408559,0.7960161336553083,0.7208249361816471,0.8102733335412508],"dir":"rtl"},{"str":"جمعبندی.","boundary":[0.644434367862421,0.7960161336553083,0.709450137290691,0.8102733335412508],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.21466478570468894,0.7960161336553083,0.24306059384656722,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.243080747010614,0.7960161336553083,0.2495297595055757,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.2515450759102512,0.7960161336553083,0.5547595055757095,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.5557402928926508,0.7960161336553083,0.6443739083702809,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.8171405514863131,0.786060728200994,0.8313977513722555],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.8171405514863131,0.7795915625419857,0.8313977513722555],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.8171405514863131,0.767167136907161,0.8313977513722555],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.8171405514863131,0.702777412831145,0.8313977513722555],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.21466478570468894,0.8171405514863131,0.24306059384656722,0.8313977513722555],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.243080747010614,0.8171405514863131,0.2495297595055757,0.8313977513722555],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2515450759102512,0.8171405514863131,0.6612018003493223,0.8313977513722555],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.16992,0.78632,0.8314],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/f51965868bd4623c5221211059b792e5.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/d03b8dfcfd6b799c0793d3cb6fd2081f.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.16992,0.21368,0.16773]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.7766693537552062,0.16992008820899865,0.7861703614134085,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.19982755842481698,0.7861010345290877,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.19982755842481698,0.7755609297326347,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7254803170764477,0.19982755842481698,0.7633481123203009,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.21466478570468894,0.19982755842481698,0.24306059384656722,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.243080747010614,0.19982755842481698,0.2495297595055757,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2515450759102512,0.19982755842481698,0.7224674190514585,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.22194014129479134,0.7861816471852747,0.23619734118073374],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7040978100228402,0.22194014129479134,0.739052795460977,0.23619734118073374],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6896076850732231,0.22194014129479134,0.699583501276367,0.23619734118073374],"dir":"ltr"},{"str":"موانع","boundary":[0.6496943436786241,0.22194014129479134,0.6854259035335215,0.23619734118073374],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6144666129248958,0.22194014129479134,0.645341260244525,0.23619734118073374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6025762461373102,0.22194014129479134,0.6101844875323817,0.23619734118073374],"dir":"rtl"},{"str":"كمال","boundary":[0.5641038559720543,0.22194014129479134,0.5982724938488744,0.23619734118073374],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5538458954722558,0.22194014129479134,0.5597507725379551,0.23619734118073374],"dir":"ltr"},{"str":"تهدیدات","boundary":[0.4882070401719736,0.22194014129479134,0.5495675819703133,0.23619734118073374],"dir":"rtl"},{"str":"509","boundary":[0.21466478570468894,0.22194014129479134,0.23860674459223427,0.23619734118073374],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.22194014129479134,0.479749428993685,0.23619734118073374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4815766492005911,0.22194014129479134,0.4881667338438801,0.23619734118073374],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7653835818890232,0.2435971620746602,0.786080881365041,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7575238479107886,0.2435971620746602,0.7650812844283218,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7160587128845894,0.2435971620746602,0.752757624613731,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6629148192932957,0.2435971620746602,0.7111816471852747,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6149905951901115,0.2435971620746602,0.658021611256194,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"349","boundary":[0.21466478570468894,0.2435971620746602,0.243080747010614,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2435971620746602,0.6128342066371095,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.26473346090556976,0.786080881365041,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7647789869676205,0.26473346090556976,0.7723364234851537,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.72906758027677,0.26473346090556976,0.7601840655649603,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6811433561735858,0.26473346090556976,0.7241743722396683,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.21466478570468894,0.26473346090556976,0.24308074701061394,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.26473346090556976,0.6805488378342074,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.2858341167367645,0.7861010345290877,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.2858341167367645,0.7755609297326347,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7328966814456536,0.2858341167367645,0.7632271933360204,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6851739889829369,0.2858341167367645,0.728003473408552,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.21466478570468894,0.2858341167367645,0.24306059384656722,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2858341167367645,0.6837733440816883,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.3070773445668187,0.7861816471852747,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.3070773445668187,0.7781808410587129,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7395673787451296,0.3070773445668187,0.7658672578261453,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.694645976084912,0.3070773445668187,0.7346697949351354,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.21466478570468894,0.3070773445668187,0.243080747010614,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3070773445668187,0.6934468628241308,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.3281780003980134,0.7862018003493214,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.3281780003980134,0.7795915625419857,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6997951094988579,0.3281780003980134,0.7674190514577455,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6518708853956737,0.3281780003980134,0.6949019014617562,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.21466478570468894,0.3281780003980134,0.24306059384656722,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3281780003980134,0.6515282816068798,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.3492786562292082,0.7861816471852746,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.3492786562292082,0.7793900309015181,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6975984146177616,0.3492786562292082,0.7672175198172779,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.686290479905749,0.3492786562292082,0.6927616552465403,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6196258229208652,0.3492786562292082,0.681386856355584,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.21466478570468894,0.3492786562292082,0.24308074701061394,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3492786562292082,0.6192832191320712,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.3703793120604029,0.786060728200994,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.3703793120604029,0.7795915625419857,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076951498051861,0.3703793120604029,0.7671872900712077,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.696409377939003,0.3703793120604029,0.7028299053964429,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.630266693537552,0.3703793120604029,0.6915067139037007,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5851639124009136,0.3703793120604029,0.6253691097275579,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.21466478570468894,0.3703793120604029,0.24308074701061394,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3703793120604029,0.5837800618030372,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.3914799678915977,0.7861010345290877,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.3914799678915977,0.7755609297326347,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7254803170764477,0.3914799678915977,0.7633481123203009,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.21466478570468894,0.3914799678915977,0.24308074701061394,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3914799678915977,0.7224674190514585,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7434569394061533,0.4135925507615721,0.7862622598414617,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.6974674190514577,0.4135925507615721,0.739124009136101,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.68739083702808,0.4135925507615721,0.6973666532312239,0.42784975064751446],"dir":"ltr"},{"str":"دنیا","boundary":[0.6578227865108154,0.4135925507615721,0.6830343947333063,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6457913475749025,0.4135925507615721,0.6534898562407631,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"آخرت","boundary":[0.5992778449549911,0.4135925507615721,0.6415591831250838,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5873874781674056,0.4135925507615721,0.5949957195624771,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5471416095660351,0.4135925507615721,0.5828933225849791,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5239856240763133,0.4135925507615721,0.5429094451162165,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5032278651081553,0.4135925507615721,0.5196694556254874,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48954386672040845,0.4135925507615721,0.49883447534596265,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.4331754668816337,0.4135925507615721,0.4852655532184659,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"566","boundary":[0.21466478570468894,0.4135925507615721,0.2411661964261722,0.42784975064751446],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.24187155716780867,0.4135925507615721,0.43138183528147284,0.42784975064751446],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.43524957154144084,0.7861413408571812,0.44950677142738327],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.43524957154144084,0.24308074701061394,0.44950677142738327],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.43524957154144084,0.7482634690313054,0.44950677142738327],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.45637398937244555,0.7860607282009942,0.470631189258388],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7526870885395673,0.45637398937244555,0.7602445250571006,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7112018003493215,0.45637398937244555,0.7479007120784629,0.470631189258388],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6578765282816068,0.45637398937244555,0.7063247346500067,0.470631189258388],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6099523041784226,0.45637398937244555,0.6529833202445051,0.470631189258388],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.45637398937244555,0.24308074701061394,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.45637398937244555,0.6096097003896286,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.4776172172024997,0.786080881365041,0.49187441708844215],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7647789869676205,0.4776172172024997,0.7723364234851537,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.72906758027677,0.4776172172024997,0.7601840655649603,0.49187441708844215],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6811433561735858,0.4776172172024997,0.7241743722396683,0.49187441708844215],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.4776172172024997,0.24308074701061394,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.4776172172024997,0.6805488378342074,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.49871787303369447,0.7860204218729007,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.4954668416143902,0.7705629450490393,0.5097240415003327],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7292892650812843,0.49871787303369447,0.7555891441623,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6843678624210667,0.49871787303369447,0.7243916812712902,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.49871787303369447,0.24308074701061394,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.49871787303369447,0.6837733440816883,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5198185288648892,0.7863025661695553,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5198185288648892,0.7733440816874916,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7190313045814859,0.5198185288648892,0.7611715706032512,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6712179228805589,0.5198185288648892,0.7141038559720542,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.5198185288648892,0.24308074701061394,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5198185288648892,0.6708753190917649,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.540919184696084,0.7863227193336019,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.540919184696084,0.7747548031707644,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.7006919252989385,0.540919184696084,0.7624815262662904,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6892953110304983,0.540919184696084,0.6957846298535535,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6149905951901115,0.540919184696084,0.6844625129691634,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"319","boundary":[0.21466478570468894,0.540919184696084,0.24308074701061394,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.540919184696084,0.6128342066371095,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.5620198405272788,0.7863025661695552,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7669958350127636,0.5620198405272788,0.7745532715302968,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7026568587934973,0.5620198405272788,0.7621489990595188,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6913710869273142,0.5620198405272788,0.697791614384754,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.6252284025258632,0.5620198405272788,0.6864684228920118,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5801256213892247,0.5620198405272788,0.620330818715869,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"319","boundary":[0.21466478570468894,0.5620198405272788,0.24308074701061394,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5620198405272788,0.5773310493080756,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.583263068357333,0.7859801155448072,0.5975202682432753],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.5800120369380287,0.7745935778583903,0.5942692368239711],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7218527475480316,0.583263068357333,0.759720542791885,0.5975202682432753],"dir":"rtl"},{"str":"319","boundary":[0.21466478570468894,0.583263068357333,0.24308074701061394,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.583263068357333,0.7192429128039777,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.6052330792284479,0.7861816471852747,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.7147991401316672,0.6052330792284479,0.7391090469385511,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7047225581082897,0.6052330792284479,0.7146983743114335,0.6194902791143903],"dir":"ltr"},{"str":"انبیاء","boundary":[0.6663207040171973,0.6052330792284479,0.7006213892247749,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.6312945049039366,0.6052330792284479,0.6620885395673787,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6194041381163509,0.6052330792284479,0.6270123795114224,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفهی","boundary":[0.5573525460163912,0.6052330792284479,0.6149905951901115,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"بعثت","boundary":[0.5181949482735455,0.6052330792284479,0.5531405347306194,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4884287249764879,0.6052330792284479,0.5137814053473061,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"530","boundary":[0.21466478570468894,0.6052330792284479,0.24001746607550717,0.6194902791143903],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.6052330792284479,0.487810694612387,0.6194902791143903],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.6268901000083167,0.7861413408571812,0.6411472998942591],"dir":"rtl"},{"str":"314","boundary":[0.21466478570468894,0.6268901000083167,0.24308074701061394,0.6411472998942591],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6268901000083167,0.7482634690313054,0.6411472998942591],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7653835818890232,0.6480263988392263,0.786080881365041,0.6622835987251687],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7575238479107886,0.6480263988392263,0.7650812844283218,0.6622835987251687],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7194847507725379,0.6480263988392263,0.7527374714496843,0.6622835987251687],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6663408571812441,0.6480263988392263,0.7146076850732231,0.6622835987251687],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6184166330780599,0.6480263988392263,0.6614476491441424,0.6622835987251687],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.21466478570468894,0.6480263988392263,0.24308074701061394,0.6622835987251687],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6480263988392263,0.6160587128845904,0.6622835987251687],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.6692696266692805,0.7860002687088539,0.6835268265552229],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7597406959559316,0.6692696266692805,0.7672981324734649,0.6835268265552229],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7239789063549643,0.6692696266692805,0.7550953916431546,0.6835268265552229],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6760546822517801,0.6692696266692805,0.7190856983178626,0.6835268265552229],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.6692696266692805,0.24308074701061394,0.6835268265552229],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6692696266692805,0.6708753190917649,0.6835268265552229],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.6903702825004752,0.7860204218729007,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.687119251081171,0.7705629450490393,0.7013764509671133],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7251880961977696,0.6903702825004752,0.7555186080881364,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6772638720945854,0.6903702825004752,0.720294888160668,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.6903702825004752,0.24308074701061394,0.7046274823864176],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6903702825004752,0.6708753190917649,0.7046274823864176],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.71147093833167,0.7861816471852747,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.71147093833167,0.7781808410587129,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7395673787451296,0.71147093833167,0.7658672578261453,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.694645976084912,0.71147093833167,0.7346697949351354,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.71147093833167,0.24308074701061394,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.71147093833167,0.6934468628241308,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.7325715941628647,0.7862018003493214,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.7325715941628647,0.7795915625419857,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7252384791078865,0.7325715941628647,0.767378745129652,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.7325715941628647,0.7203452710707848,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.21466478570468894,0.7325715941628647,0.24308074701061394,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7325715941628647,0.6773243315867266,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.7536722499940595,0.7861816471852746,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.7536722499940595,0.7793900309015181,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6975984146177616,0.7536722499940595,0.7672175198172779,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.686290479905749,0.7536722499940595,0.6927616552465403,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6196258229208652,0.7536722499940595,0.681386856355584,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.21466478570468894,0.7536722499940595,0.24237538626897753,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7536722499940595,0.6192832191320712,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.7749154778241136,0.786060728200994,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.7749154778241136,0.7795915625419857,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.7749154778241136,0.767167136907161,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.7749154778241136,0.702777412831145,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.21466478570468894,0.7749154778241136,0.24237538626897753,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7749154778241136,0.6612018003493223,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.7960161336553083,0.7861010345290877,0.8102733335412508],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.7960161336553083,0.7755609297326347,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7254803170764477,0.7960161336553083,0.7633481123203009,0.8102733335412508],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.21466478570468894,0.7960161336553083,0.24237538626897753,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7960161336553083,0.7224674190514585,0.8102733335412508],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7434367862421066,0.8180099065262332,0.786242106677415,0.8322671064121756],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7101639124009136,0.8180099065262332,0.7391038559720542,0.8322671064121756],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6998857987370684,0.8180099065262332,0.7098616149402123,0.8322671064121756],"dir":"ltr"},{"str":"حج","boundary":[0.6712179228805588,0.8180099065262332,0.6957644766895068,0.8322671064121756],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6593275560929731,0.8180099065262332,0.6669357974880448,0.8322671064121756],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6131768104259036,0.8180099065262332,0.6548938600026871,0.8322671064121756],"dir":"rtl"},{"str":"531","boundary":[0.21466478570468894,0.8180099065262332,0.24390702673653095,0.8322671064121756],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.8180099065262332,0.6127939003090139,0.8322671064121756],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.16992,0.78632,0.83227],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/330f70ccf532be09c190e4b612000fc3.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/e9c1bd7de8441617f42a8079b4ded3e0.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.16992,0.21368,0.19657]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7415788660486362,0.16992008820899865,0.7859893860002687,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7014980518608087,0.16992008820899865,0.737976024726078,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.22279416901786914,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.19982755842481698,0.7860607282009942,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7526870885395673,0.19982755842481698,0.7602445250571006,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7112018003493215,0.19982755842481698,0.7479007120784629,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6578765282816068,0.19982755842481698,0.7063247346500067,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6099523041784226,0.19982755842481698,0.6529833202445051,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.21466478570468894,0.19982755842481698,0.24308074701061394,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.19982755842481698,0.6031606878946669,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.22107078625487114,0.7860002687088539,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.2178197548355669,0.7673384388015584,0.2320769547215093],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7214295311030497,0.22107078625487114,0.7525460163912401,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734851538358188,0.22107078625487114,0.716552465403735,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.21466478570468894,0.22107078625487114,0.24308074701061394,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.22107078625487114,0.6708753190917649,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.2421714420860659,0.7860204218729007,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.23892041066676165,0.7705629450490393,0.25317761055270405],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7251880961977696,0.2421714420860659,0.7555186080881364,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6772638720945854,0.2421714420860659,0.720294888160668,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.21466478570468894,0.2421714420860659,0.24308074701061394,0.2564286419720083],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2421714420860659,0.6708753190917649,0.2564286419720083],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.26327209791726064,0.7861816471852747,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.26327209791726064,0.7781808410587129,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7395673787451296,0.26327209791726064,0.7658672578261453,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.694645976084912,0.26327209791726064,0.7346697949351354,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.21466478570468894,0.26327209791726064,0.24308074701061394,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.26327209791726064,0.686997850329169,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.28440839674817037,0.7863227193336019,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.28440839674817037,0.7747548031707644,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7203513368265484,0.28440839674817037,0.7624916028483137,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6724271127233642,0.28440839674817037,0.7154581287894467,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.21466478570468894,0.28440839674817037,0.24308074701061394,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.28440839674817037,0.667650812844284,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.30550905257936506,0.7861816471852746,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.30225802116006084,0.7745935778583903,0.3165152210460032],"dir":"ltr"},{"str":"جمع","boundary":[0.7297830176004299,0.30550905257936506,0.7595290877334406,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6929228805589144,0.30550905257936506,0.7249000327899964,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6814557302163105,0.30550905257936506,0.6879450490393657,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6071308612118769,0.30550905257936506,0.6766229321549755,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.21466478570468894,0.30550905257936506,0.24308074701061394,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.30550905257936506,0.6063851941421478,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.3267522804094193,0.786060728200994,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.3267522804094193,0.7795915625419857,0.34100948029536166],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.3267522804094193,0.767167136907161,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.3267522804094193,0.702777412831145,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.21466478570468894,0.3267522804094193,0.24308074701061394,0.34100948029536166],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3267522804094193,0.6612018003493223,0.34100948029536166],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.34785293624061403,0.7860204218729007,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7629652022034126,0.34785293624061403,0.7705226387209458,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7204420260647588,0.34785293624061403,0.7583098213086121,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.21466478570468894,0.34785293624061403,0.24308074701061394,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.34785293624061403,0.7192429128039777,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7530901518205024,0.3840801469976713,0.7861816471852747,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7182251780196157,0.3840801469976713,0.7487697083811995,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7141945452102646,0.3840801469976713,0.7182251780196156,0.39833734688361366],"dir":"ltr"},{"str":"بعد","boundary":[0.6873001477898696,0.3840801469976713,0.7098716915222355,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.6357282009942227,0.3840801469976713,0.683067983340051,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6236564557302162,0.3840801469976713,0.6313549643960767,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"اركان","boundary":[0.5820065833669219,0.3840801469976713,0.6193302431815128,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.5300315732903398,0.3840801469976713,0.5777037727710406,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.4883548300416498,0.3840801469976713,0.5256381835281473,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4764644632540642,0.3840801469976713,0.48407270464913577,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.430354023915088,0.3840801469976713,0.47207107349187155,0.39833734688361366],"dir":"rtl"},{"str":"543","boundary":[0.21466478570468894,0.3840801469976713,0.24285906220609968,0.39833734688361366],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.2459021899771597,0.3840801469976713,0.4273512024721217,0.39833734688361366],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7434166330780599,0.4057371677775401,0.7813045814859599,0.4199943676634825],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.21466478570468894,0.4057371677775401,0.24308074701061394,0.4199943676634825],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.4057371677775401,0.7418144565363437,0.4199943676634825],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.42784975064751446,0.7861816471852747,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"اوّل","boundary":[0.71540373505307,0.42784975064751446,0.7391441623001477,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7053271530296923,0.42784975064751446,0.7153029692328362,0.4421069505334569],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.6561030498454924,0.42784975064751446,0.7012461373102243,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6439909982533925,0.42784975064751446,0.651689506919253,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5978604057503695,0.42784975064751446,0.6397588338035738,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"544","boundary":[0.21466478570468894,0.42784975064751446,0.24167002552734107,0.4421069505334569],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.42784975064751446,0.596637780464865,0.4421069505334569],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7653835818890232,0.44953053342719324,0.786080881365041,0.4637877333131356],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7575238479107886,0.44953053342719324,0.7650812844283218,0.4637877333131356],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7160587128845894,0.44953053342719324,0.752757624613731,0.4637877333131356],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6629148192932957,0.44953053342719324,0.7111816471852747,0.4637877333131356],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6149905951901115,0.44953053342719324,0.658021611256194,0.4637877333131356],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.44953053342719324,0.24306059384656722,0.4637877333131356],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.44953053342719324,0.6128342066371095,0.4637877333131356],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.470631189258388,0.786080881365041,0.48488838914433036],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7647789869676205,0.470631189258388,0.7723364234851537,0.48488838914433036],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.72906758027677,0.470631189258388,0.7601840655649603,0.48488838914433036],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6811433561735858,0.470631189258388,0.7241743722396683,0.48488838914433036],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.470631189258388,0.24306059384656722,0.48488838914433036],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.470631189258388,0.6805488378342074,0.48488838914433036],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.49187441708844215,0.7861010345290877,0.5061316169743846],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.49187441708844215,0.7755609297326347,0.5061316169743846],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7328966814456536,0.49187441708844215,0.7632271933360204,0.5061316169743846],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6851739889829369,0.49187441708844215,0.728003473408552,0.5061316169743846],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.49187441708844215,0.24308074701061394,0.5061316169743846],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.49187441708844215,0.6837733440816883,0.5061316169743846],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5129750729196368,0.7863025661695553,0.5272322728055793],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.5097240415003327,0.7733843880155851,0.523981241386275],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.5129750729196368,0.7584105871288459,0.5272322728055793],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.5129750729196368,0.7272131242378359,0.5272322728055793],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.5129750729196368,0.24308074701061394,0.5272322728055793],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5129750729196368,0.686997850329169,0.5272322728055793],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.5340757287508316,0.7862018003493214,0.5483329286367741],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.5340757287508316,0.7795915625419857,0.5483329286367741],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7252384791078865,0.5340757287508316,0.767378745129652,0.5483329286367741],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.5340757287508316,0.7203452710707848,0.5483329286367741],"dir":"rtl"},{"str":"326","boundary":[0.21466478570468894,0.5340757287508316,0.24235523310493076,0.5483329286367741],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5340757287508316,0.6773243315867266,0.5483329286367741],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.5551763845820264,0.7861816471852746,0.5694335844679689],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.5551763845820264,0.7793900309015181,0.5694335844679689],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.7054178422679027,0.5551763845820264,0.7671167539970442,0.5694335844679689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6941320704017198,0.5551763845820264,0.7005525978591596,0.5694335844679689],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6196258229208652,0.5551763845820264,0.6891905343840047,0.5694335844679689],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.5551763845820264,0.24306059384656722,0.5694335844679689],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5551763845820264,0.6192832191320712,0.5694335844679689],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.5762770404132211,0.786060728200994,0.5905342402991636],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.5762770404132211,0.7795915625419857,0.5905342402991636],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.5762770404132211,0.767167136907161,0.5905342402991636],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.5762770404132211,0.702777412831145,0.5905342402991636],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.5762770404132211,0.24306059384656722,0.5905342402991636],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5762770404132211,0.6612018003493223,0.5905342402991636],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.5975202682432753,0.7861010345290877,0.6117774681292177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.5975202682432753,0.7755609297326347,0.6117774681292177],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7254803170764477,0.5975202682432753,0.7633481123203009,0.6117774681292177],"dir":"rtl"},{"str":"326","boundary":[0.21466478570468894,0.5975202682432753,0.24235523310493076,0.6117774681292177],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5975202682432753,0.7224674190514585,0.6117774681292177],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.6194902791143903,0.7861816471852746,0.6337474790003327],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7129652022034125,0.6194902791143903,0.7390601582991404,0.6337474790003327],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6982735456133279,0.6162253246483225,0.7084911997850328,0.6304825245342648],"dir":"ltr"},{"str":"حکومت","boundary":[0.6397789869676205,0.6194902791143903,0.6941320704017196,0.6337474790003327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6278483138519414,0.6194902791143903,0.6355468225178019,0.6337474790003327],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5815363428724976,0.6194902791143903,0.6234347709257019,0.6337474790003327],"dir":"rtl"},{"str":"511","boundary":[0.21466478570468894,0.6194902791143903,0.24370549509606337,0.6337474790003327],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.6194902791143903,0.5805152492274608,0.6337474790003327],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.6411829428939739,0.7860607282009942,0.6554401427799164],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.6379319114746697,0.7600832997447265,0.6521891113606121],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.6411829428939739,0.7450994222759639,0.6554401427799164],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.6411829428939739,0.7035234448475076,0.6554401427799164],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.6411829428939739,0.6503634089184269,0.6554401427799164],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.6411829428939739,0.24306059384656722,0.6554401427799164],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6411829428939739,0.6063851941421478,0.6554401427799164],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.6622835987251687,0.7860002687088539,0.676540798611111],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7597406959559316,0.6622835987251687,0.7672981324734649,0.676540798611111],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7239789063549643,0.6622835987251687,0.7550953916431546,0.676540798611111],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6760546822517801,0.6622835987251687,0.7190856983178627,0.676540798611111],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.21466478570468894,0.6622835987251687,0.24306059384656722,0.676540798611111],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6622835987251687,0.6644263065968031,0.676540798611111],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.6835268265552229,0.7860204218729007,0.6977840264411652],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.6802757951359186,0.7705629450490393,0.694532995021861],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7252384791078865,0.6835268265552229,0.7555689909982534,0.6977840264411652],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.6835268265552229,0.7203452710707848,0.6977840264411652],"dir":"rtl"},{"str":"324","boundary":[0.21466478570468894,0.6835268265552229,0.243080747010614,0.6977840264411652],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6835268265552229,0.6773243315867266,0.6977840264411652],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.7046274823864176,0.7863025661695553,0.71888468227236],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7046274823864176,0.7733440816874916,0.71888468227236],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7347104662098616,0.7046274823864176,0.7610103452908773,0.71888468227236],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6897890635496439,0.7046274823864176,0.7298128823998674,0.71888468227236],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.21466478570468894,0.7046274823864176,0.24306059384656722,0.71888468227236],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7046274823864176,0.6837733440816883,0.71888468227236],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.7257281382176124,0.7863227193336019,0.7399853381035547],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7645774553271529,0.7224771067983081,0.7747951094988579,0.7367343066842506],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7177314255004702,0.7257281382176124,0.7598716915222355,0.7399853381035547],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6700087330377535,0.7257281382176124,0.7128382174633685,0.7399853381035547],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.21466478570468894,0.7257281382176124,0.24306059384656722,0.7399853381035547],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7257281382176124,0.667650812844284,0.7399853381035547],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.7468287940488071,0.7863025661695552,0.7610859939347495],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.7435777626295028,0.7745935778583903,0.7578349625154452],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6977596399301357,0.7468287940488071,0.7596600832997447,0.7610859939347495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6864738680639527,0.7468287940488071,0.6928943955213925,0.7610859939347495],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6119676205830982,0.7468287940488071,0.6816410700026176,0.7610859939347495],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.21466478570468894,0.7468287940488071,0.24306059384656722,0.7610859939347495],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7468287940488071,0.6096097003896286,0.7610859939347495],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.7679294498800019,0.786060728200994,0.7821866497659442],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7694142146983742,0.7646784184606976,0.7796318688700792,0.77893561834664],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7050349321510143,0.7679294498800019,0.764527072417036,0.7821866497659442],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6601135294907966,0.7679294498800019,0.7001373483410201,0.7821866497659442],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.21466478570468894,0.7679294498800019,0.24306059384656722,0.7821866497659442],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7679294498800019,0.6547527878543605,0.7821866497659442],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.7891726777100561,0.7860204218729007,0.8034298775959984],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.7859216462907518,0.7705629450490393,0.8001788461766942],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.7891726777100561,0.7556899099825339,0.8034298775959984],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.21466478570468894,0.7891726777100561,0.24306059384656722,0.8034298775959984],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7891726777100561,0.7160184065564968,0.8034298775959984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.16992,0.78632,0.80343],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/51ed94fcf616d292061cdaccdbb9f117.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/2c305f56e828ad8483aff5d91c7bc52f.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.16992,0.2137,0.21083]},"elements":[{"words":[{"str":"50","boundary":[0.7742509740695955,0.16992008820899865,0.7861741233373638,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.20069691346473717,0.7861816471852746,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7083501276367056,0.20069691346473717,0.7391038559720542,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6982735456133279,0.20069691346473717,0.7082493618164717,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"معلم","boundary":[0.6620683864033319,0.20069691346473717,0.6939909982533923,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"برگزیده","boundary":[0.6042691119172376,0.20069691346473717,0.6578362219535133,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5923787451296519,0.20069691346473717,0.5999869865247235,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5462683057906758,0.20069691346473717,0.5879853553674593,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"590","boundary":[0.21466478570468894,0.20069691346473717,0.2386873572484213,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.20069691346473717,0.5442395539433014,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.748434770925702,0.22249650624346545,0.7861211876931344,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"394","boundary":[0.21466478570468894,0.22249650624346545,0.243080747010614,0.23675370612940785],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.22249650624346545,0.7418144565363437,0.23675370612940785],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.2435971620746602,0.7860607282009942,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7526870885395673,0.2435971620746602,0.7602445250571006,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7112018003493215,0.2435971620746602,0.7479007120784629,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6578765282816068,0.2435971620746602,0.7063247346500067,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6099523041784226,0.2435971620746602,0.6529833202445051,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"394","boundary":[0.21466478570468894,0.2435971620746602,0.243080747010614,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2435971620746602,0.6031606878946669,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.26473346090556976,0.7860002687088539,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7597406959559316,0.26473346090556976,0.7672981324734649,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7239789063549643,0.26473346090556976,0.7550953916431546,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6760546822517801,0.26473346090556976,0.7190856983178626,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.21466478570468894,0.26473346090556976,0.243080747010614,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.26473346090556976,0.6708753190917649,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.2858341167367645,0.7860204218729007,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.28258308531746024,0.7705629450490393,0.29684028520340267],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7252384791078865,0.2858341167367645,0.7555689909982534,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.2858341167367645,0.7203452710707848,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.21466478570468894,0.2858341167367645,0.243080747010614,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2858341167367645,0.6773243315867266,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.3070773445668187,0.7863025661695553,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.3038263131475144,0.7733843880155851,0.31808351303345683],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.3070773445668187,0.7584105871288459,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.3070773445668187,0.7272131242378359,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.21466478570468894,0.3070773445668187,0.243080747010614,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3070773445668187,0.686997850329169,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.3281780003980134,0.7862018003493214,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.3281780003980134,0.7795915625419857,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7252384791078865,0.3281780003980134,0.767378745129652,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.3281780003980134,0.7203452710707848,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.21466478570468894,0.3281780003980134,0.24306059384656722,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3281780003980134,0.6773243315867266,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.3492786562292082,0.7863025661695552,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.3460276248099039,0.7745935778583903,0.36028482469584633],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6978704823323928,0.3492786562292082,0.7596600832997447,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6865847104662098,0.3492786562292082,0.6929934166330779,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6119676205830982,0.3492786562292082,0.6816975681848717,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21466478570468894,0.3492786562292082,0.24306059384656722,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3492786562292082,0.6063851941421478,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.3703793120604029,0.786060728200994,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.3703793120604029,0.7795915625419857,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.3703793120604029,0.767167136907161,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.3703793120604029,0.702777412831145,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21466478570468894,0.3703793120604029,0.24306059384656722,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3703793120604029,0.6547527878543605,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.3914799678915977,0.7860204218729007,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.38822893647229345,0.7705629450490393,0.4024861363582359],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.3914799678915977,0.7556899099825339,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21466478570468894,0.3914799678915977,0.24306059384656722,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3914799678915977,0.7160184065564968,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.743396479914013,0.4135925507615721,0.7862018003493214,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6960566975681848,0.4135925507615721,0.7390837028080074,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6857785839043395,0.4135925507615721,0.6957544001074835,0.42784975064751446],"dir":"ltr"},{"str":"شاگرد","boundary":[0.6383279591562542,0.4135925507615721,0.6816169555286846,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6262562138922477,0.4135925507615721,0.6339547225581083,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5801256213892247,0.4135925507615721,0.6220240494424291,0.42784975064751446],"dir":"rtl"},{"str":"609","boundary":[0.21466478570468894,0.4135925507615721,0.2415894128711541,0.42784975064751446],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.4135925507615721,0.5764846164181097,0.42784975064751446],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7653835818890232,0.43524957154144084,0.786080881365041,0.44950677142738327],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7575238479107886,0.43524957154144084,0.7650812844283218,0.44950677142738327],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7189271799005779,0.43524957154144084,0.7521799005777241,0.44950677142738327],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.665783286309284,0.43524957154144084,0.7140501142012631,0.44950677142738327],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6178590622060998,0.43524957154144084,0.6608900782721823,0.44950677142738327],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.21466478570468894,0.43524957154144084,0.24306059384656722,0.44950677142738327],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.2450960634152895,0.43524957154144084,0.3451162165793356,0.44950677142738327],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.34712145640198844,0.43524957154144084,0.6130262641447648,0.44950677142738327],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.45637398937244555,0.786080881365041,0.470631189258388],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7647789869676205,0.45637398937244555,0.7723364234851537,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7287552062340453,0.45637398937244555,0.7598716915222357,0.470631189258388],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش...","boundary":[0.6711574633884186,0.45637398937244555,0.7238619981969437,0.470631189258388],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.21466478570468894,0.45637398937244555,0.243080747010614,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.2450960634152895,0.45637398937244555,0.3644632540642207,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.3656623673250033,0.45637398937244555,0.5330747010614,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5333702808007523,0.45637398937244555,0.671036544404138,0.470631189258388],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.4776172172024997,0.7861010345290877,0.49187441708844215],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.4776172172024997,0.7755609297326347,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7322282681714364,0.4776172172024997,0.7625587800618031,0.49187441708844215],"dir":"rtl"},{"str":"آمو","boundary":[0.7082661561198443,0.4776172172024997,0.7273350601343348,0.49187441708844215],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.21466478570468894,0.4776172172024997,0.243080747010614,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.2450960634152895,0.4776172172024997,0.3644632540642207,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.366266962246406,0.4776172172024997,0.6680605938465674,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":".....زش","boundary":[0.6681815128308478,0.4776172172024997,0.7082056966277039,0.49187441708844215],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.49871787303369447,0.7861816471852747,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.49871787303369447,0.7781808410587129,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7438767969904609,0.49871787303369447,0.7701766760714767,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی.....","boundary":[0.6828328630928391,0.49871787303369447,0.7389792131804668,0.5129750729196368],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.21466478570468894,0.49871787303369447,0.243080747010614,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.2450960634152895,0.49871787303369447,0.358014241569259,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.36082560795378205,0.49871787303369447,0.6827119441085584,0.5129750729196368],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.5198185288648892,0.7862018003493214,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.5198185288648892,0.7795915625419857,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7245700658336693,0.5198185288648892,0.7667103318554347,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"آمو","boundary":[0.7006079537820772,0.5198185288648892,0.7196768577965676,0.5340757287508316],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.21466478570468894,0.5198185288648892,0.243080747010614,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5198185288648892,0.36123874781673987,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.36183326615611977,0.5198185288648892,0.6507288727663577,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"........زش","boundary":[0.6508497917506382,0.5198185288648892,0.7004870347977965,0.5340757287508316],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.540919184696084,0.7861816471852746,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.540919184696084,0.7793900309015181,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.7055286846701598,0.540919184696084,0.7671167539970442,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6941320704017198,0.540919184696084,0.7006213892247749,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6196258229208652,0.540919184696084,0.6891905343840047,0.5551763845820264],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.21466478570468894,0.540919184696084,0.24306059384656722,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.540919184696084,0.6192832191320712,0.5551763845820264],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.5620198405272788,0.786060728200994,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.5620198405272788,0.7795915625419857,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.5620198405272788,0.767167136907161,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.5620198405272788,0.702777412831145,0.5762770404132211],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.21466478570468894,0.5620198405272788,0.24306059384656722,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5620198405272788,0.6612018003493223,0.5762770404132211],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.583263068357333,0.7861010345290877,0.5975202682432753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.583263068357333,0.7755609297326347,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7254803170764477,0.583263068357333,0.7633481123203009,0.5975202682432753],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.21466478570468894,0.583263068357333,0.24306059384656722,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.583263068357333,0.7224674190514585,0.5975202682432753],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.6052330792284479,0.7861816471852747,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7031103049845492,0.6052330792284479,0.7390748705496724,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6930337229611715,0.6052330792284479,0.7030095391643154,0.6194902791143903],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6115242509740696,0.6052330792284479,0.6889930135697971,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.558360204218729,0.6052330792284479,0.6071913207040173,0.6194902791143903],"dir":"rtl"},{"str":"659","boundary":[0.21466478570468894,0.6052330792284479,0.24118634959021898,0.6194902791143903],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.6052330792284479,0.5563314523713544,0.6194902791143903],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7653835818890232,0.6268901000083167,0.786080881365041,0.6411472998942591],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7575238479107886,0.6268901000083167,0.7650812844283218,0.6411472998942591],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7162098616149402,0.6268901000083167,0.7529087733440816,0.6411472998942591],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6629148192932957,0.6268901000083167,0.7111816471852747,0.6411472998942591],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6149905951901115,0.6268901000083167,0.658021611256194,0.6411472998942591],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.21466478570468894,0.6268901000083167,0.24306059384656722,0.6411472998942591],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6268901000083167,0.6128342066371095,0.6411472998942591],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.6480263988392263,0.7860002687088539,0.6622835987251687],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.644775367419922,0.7673384388015584,0.6590325673058645],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.721409377939003,0.6480263988392263,0.7525258632271933,0.6622835987251687],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734851538358188,0.6480263988392263,0.7165161699019013,0.6622835987251687],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.21466478570468894,0.6480263988392263,0.24306059384656722,0.6622835987251687],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6480263988392263,0.6708753190917649,0.6622835987251687],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.6692696266692805,0.7861010345290877,0.6835268265552229],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.6692696266692805,0.7755609297326347,0.6835268265552229],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7328966814456536,0.6692696266692805,0.7632271933360204,0.6835268265552229],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6851739889829369,0.6692696266692805,0.728003473408552,0.6835268265552229],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.21466478570468894,0.6692696266692805,0.24306059384656722,0.6835268265552229],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6692696266692805,0.6837733440816883,0.6835268265552229],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.6903702825004752,0.7861816471852747,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7706234045411796,0.6903702825004752,0.7781808410587129,0.7046274823864176],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7395673787451296,0.6903702825004752,0.7658672578261453,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.694645976084912,0.6903702825004752,0.7346697949351354,0.7046274823864176],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.21466478570468894,0.6903702825004752,0.24306059384656722,0.7046274823864176],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6903702825004752,0.6934468628241308,0.7046274823864176],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.71147093833167,0.7862018003493214,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.71147093833167,0.7795915625419857,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7254803170764477,0.71147093833167,0.7674190514577455,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.71147093833167,0.7206032513771328,0.7257281382176124],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.21466478570468894,0.71147093833167,0.24306059384656722,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.71147093833167,0.6773243315867266,0.7257281382176124],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.7325715941628647,0.7861816471852746,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.7325715941628647,0.7793900309015181,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.7054178422679027,0.7325715941628647,0.7671167539970442,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6941320704017198,0.7325715941628647,0.7005525978591596,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6196258229208652,0.7325715941628647,0.6891905343840047,0.7468287940488071],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.21466478570468894,0.7325715941628647,0.24306059384656722,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7325715941628647,0.6192832191320712,0.7468287940488071],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.7536722499940595,0.786060728200994,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.7536722499940595,0.7795915625419857,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.7536722499940595,0.767167136907161,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.7536722499940595,0.702777412831145,0.7679294498800019],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.21466478570468894,0.7536722499940595,0.24306059384656722,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7536722499940595,0.6612018003493223,0.7679294498800019],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.7749154778241136,0.7861010345290877,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.7749154778241136,0.7755609297326347,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7254803170764477,0.7749154778241136,0.7633481123203009,0.7891726777100561],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.21466478570468894,0.7749154778241136,0.24306059384656722,0.7891726777100561],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7749154778241136,0.7224674190514585,0.7891726777100561],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.16992,0.7863,0.78917],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/193b1d43d345a73e7031ae98001ee08f.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/d1cb695cb4d960b69135a9050e0859e2.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.16992,0.21368,0.17402]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7415788660486362,0.16992008820899865,0.7859893860002687,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7014980518608087,0.16992008820899865,0.737976024726078,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.22635375520623402,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7530699986564557,0.20069691346473717,0.7861614940212279,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7057302163106274,0.20069691346473717,0.7487572215504501,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6956536342872498,0.20069691346473717,0.7056294504903936,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.6592872497648797,0.20069691346473717,0.6916129248958753,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6131768104259036,0.20069691346473717,0.6548938600026871,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"661","boundary":[0.21466478570468894,0.20069691346473717,0.2455192798602714,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.20069691346473717,0.6127939003090139,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.22249650624346545,0.7861413408571812,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.21466478570468894,0.22249650624346545,0.24306059384656722,0.23675370612940785],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.22249650624346545,0.7482634690313054,0.23675370612940785],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.2435971620746602,0.7860607282009942,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.24034613065535596,0.7600832997447265,0.25460333054129836],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.2435971620746602,0.7450994222759639,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.2435971620746602,0.7035234448475076,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.2435971620746602,0.6503634089184269,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.21466478570468894,0.2435971620746602,0.24306059384656722,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2435971620746602,0.6063851941421478,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.26473346090556976,0.7860002687088539,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7597406959559316,0.26473346090556976,0.7672981324734649,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7240292892650811,0.26473346090556976,0.7551457745532715,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.676105065161897,0.26473346090556976,0.7191360812279795,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.21466478570468894,0.26473346090556976,0.243080747010614,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.26473346090556976,0.6740998253392457,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.2858341167367645,0.7860204218729007,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7629652022034126,0.2858341167367645,0.7705226387209458,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7278583904339647,0.2858341167367645,0.7581889023243316,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6801356979712481,0.2858341167367645,0.722965182396863,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21466478570468894,0.2858341167367645,0.243080747010614,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2858341167367645,0.6773243315867266,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.3070773445668187,0.7863025661695553,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.3038263131475144,0.7733843880155851,0.31808351303345683],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.3070773445668187,0.7584105871288459,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.3070773445668187,0.7272131242378359,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.3070773445668187,0.24306059384656722,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3070773445668187,0.686997850329169,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.3281780003980134,0.7863227193336019,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.3281780003980134,0.7747548031707644,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6947568184871691,0.3281780003980134,0.7625822920865242,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.6415927717318285,0.3281780003980134,0.6898636104500674,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.3281780003980134,0.24306059384656722,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3281780003980134,0.6386302566169564,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.3492786562292082,0.7863025661695552,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.3460276248099039,0.7745935778583903,0.36028482469584633],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6977596399301357,0.3492786562292082,0.7596600832997447,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6864738680639527,0.3492786562292082,0.6928943955213925,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6119676205830982,0.3492786562292082,0.6816410700026176,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.21466478570468894,0.3492786562292082,0.243080747010614,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3492786562292082,0.6096097003896286,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.3703793120604029,0.7859801155448072,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.36712828064109865,0.7745935778583903,0.3813854805270411],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7000167943033722,0.3703793120604029,0.759508934569394,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6550953916431546,0.3703793120604029,0.6951192104933781,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.21466478570468894,0.3703793120604029,0.243080747010614,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3703793120604029,0.6547527878543605,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.3914799678915977,0.7860204218729007,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.38822893647229345,0.7705629450490393,0.4024861363582359],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.3914799678915977,0.7556899099825339,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.21466478570468894,0.3914799678915977,0.243080747010614,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3914799678915977,0.7160184065564968,0.4057371677775401],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7530901518205024,0.42784975064751446,0.7861816471852747,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7131868870079269,0.42784975064751446,0.7488579873706839,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7089547225581082,0.42784975064751446,0.7129853553674592,0.4421069505334569],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشها،","boundary":[0.64748421335483,0.42784975064751446,0.7047124815262661,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشیابی","boundary":[0.5816438264140802,0.42784975064751446,0.6432520489050113,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5697534596264946,0.42784975064751446,0.5773617010215661,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5281755997596383,0.42784975064751446,0.565360069864302,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5161661964261722,0.42784975064751446,0.5238506052593114,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.47005575708719594,0.42784975064751446,0.5117728066639795,0.4421069505334569],"dir":"rtl"},{"str":"613","boundary":[0.21466478570468894,0.42784975064751446,0.2468090823592637,0.4421069505334569],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.24993282278651077,0.42784975064751446,0.467657530565632,0.4421069505334569],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7433763267499663,0.4503998884671133,0.7861816471852747,0.46465708835305575],"dir":"rtl"},{"str":"اوّل","boundary":[0.71540373505307,0.4503998884671133,0.7391441623001477,0.46465708835305575],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7053271530296923,0.4503998884671133,0.7153029692328362,0.46465708835305575],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشها","boundary":[0.6487672981324735,0.4503998884671133,0.7012864436383177,0.46465708835305575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6368769313448878,0.4503998884671133,0.6444851727399593,0.46465708835305575],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5953815665726185,0.4503998884671133,0.632483541582695,0.46465708835305575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5831284428321913,0.4503998884671133,0.5908269514980519,0.46465708835305575],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5369978503291682,0.4503998884671133,0.5788962783823726,0.46465708835305575],"dir":"rtl"},{"str":"613","boundary":[0.21466478570468894,0.4503998884671133,0.2468090823592637,0.46465708835305575],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.24993282278651077,0.4503998884671133,0.5361782883245992,0.46465708835305575],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7484549240897488,0.4721994812458416,0.7861413408571812,0.48645668113178403],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.21466478570468894,0.4721994812458416,0.243080747010614,0.48645668113178403],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.4721994812458416,0.7482634690313054,0.48645668113178403],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.49330013707703635,0.7860607282009942,0.5075573369629788],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.49004910565773213,0.7600832997447265,0.5043063055436745],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7118265484347709,0.49330013707703635,0.7450792691119172,0.5075573369629788],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6586826548434771,0.49330013707703635,0.7069494827354561,0.5075573369629788],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6107584307402929,0.49330013707703635,0.6537894468063754,0.5075573369629788],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.21466478570468894,0.49330013707703635,0.243080747010614,0.5075573369629788],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.49330013707703635,0.6096097003896286,0.5075573369629788],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.5144007929082312,0.7860002687088539,0.5286579927941735],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.5111497614889269,0.7673384388015584,0.5254069613748693],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7214496842670967,0.5144007929082312,0.7525661695552868,0.5286579927941735],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734851538358188,0.5144007929082312,0.7165564762299949,0.5286579927941735],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.5144007929082312,0.24306059384656722,0.5286579927941735],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5144007929082312,0.6708753190917649,0.5286579927941735],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.535501448739426,0.7860204218729007,0.5497586486253683],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.5322504173201217,0.7705629450490393,0.5465076172060641],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7252384791078865,0.535501448739426,0.7555689909982534,0.5497586486253683],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.535501448739426,0.7203452710707848,0.5497586486253683],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.535501448739426,0.24306059384656722,0.5497586486253683],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.535501448739426,0.6773243315867266,0.5497586486253683],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.5566021045706206,0.7863025661695553,0.5708593044565631],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.5533510731513164,0.7733843880155851,0.5676082730372588],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6907261856778181,0.5566021045706206,0.758551659277173,0.5708593044565631],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6428019615746339,0.5566021045706206,0.6858329776407164,0.5708593044565631],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.5566021045706206,0.24306059384656722,0.5708593044565631],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5566021045706206,0.6418547628644371,0.5708593044565631],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.5778453324006748,0.7862018003493214,0.5921025322866172],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7645774553271529,0.5745943009813705,0.7747951094988579,0.588851500867313],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6980720139728603,0.5778453324006748,0.7598616149402122,0.5921025322866172],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6866753997044202,0.5778453324006748,0.6931647185274753,0.5921025322866172],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6121691522235657,0.5778453324006748,0.6817338636867052,0.5921025322866172],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.5778453324006748,0.24306059384656722,0.5921025322866172],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5778453324006748,0.6096097003896286,0.5921025322866172],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.5989459882318696,0.7861816471852746,0.613203188117812],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7718325943839849,0.5989459882318696,0.7793900309015181,0.613203188117812],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7074734650006717,0.5989459882318696,0.7669656052666934,0.613203188117812],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.662552062340454,0.5989459882318696,0.7025758811906775,0.613203188117812],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.5989459882318696,0.24306059384656722,0.613203188117812],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.5989459882318696,0.6612018003493223,0.613203188117812],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.6200466440630644,0.786060728200994,0.6343038439490067],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.6200466440630644,0.7795915625419857,0.6343038439490067],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7295109498857987,0.6200466440630644,0.767378745129652,0.6343038439490067],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21466478570468894,0.6200466440630644,0.24306059384656722,0.6343038439490067],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6200466440630644,0.7289164315464203,0.6343038439490067],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7434166330780598,0.6420522979338942,0.7862219535133681,0.6563094978198365],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7129853553674593,0.6420522979338942,0.7391441623001477,0.6563094978198365],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7029087733440816,0.6420522979338942,0.7128845895472256,0.6563094978198365],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشیابی","boundary":[0.6371187693134488,0.6420522979338942,0.6988076044605669,0.6563094978198365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6250470240494423,0.6420522979338942,0.6327455327153029,0.6563094978198365],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5789164315464194,0.6420522979338942,0.6207687105474999,0.6563094978198365],"dir":"rtl"},{"str":"619","boundary":[0.21466478570468894,0.6420522979338942,0.24521698239957004,0.6563094978198365],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.6420522979338942,0.5764846164181097,0.6563094978198365],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.6638518907126223,0.7860607282009942,0.6781090905985647],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7498656455730216,0.660600859293318,0.7600832997447265,0.6748580591792604],"dir":"ltr"},{"str":"مبنای","boundary":[0.7084005105468224,0.6638518907126223,0.7450994222759639,0.6781090905985647],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6552566169555286,0.6638518907126223,0.7035234448475076,0.6781090905985647],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6073323928523444,0.6638518907126223,0.650363408918427,0.6781090905985647],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.21466478570468894,0.6638518907126223,0.24306059384656722,0.6781090905985647],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.6638518907126223,0.5999361816471861,0.6781090905985647],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.684952546543817,0.7860002687088539,0.6992097464297594],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.6817015151245128,0.7673384388015584,0.6959587150104551],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7213589950288861,0.684952546543817,0.7524754803170765,0.6992097464297594],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6734347709257019,0.684952546543817,0.7164657869917845,0.6992097464297594],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.21466478570468894,0.684952546543817,0.24306059384656722,0.6992097464297594],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.684952546543817,0.667650812844284,0.6992097464297594],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.7060532023750119,0.7860204218729007,0.7203104022609543],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.7028021709557076,0.7705629450490393,0.7170593708416501],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7252384791078865,0.7060532023750119,0.7555689909982534,0.7203104022609543],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6775157866451699,0.7060532023750119,0.7203452710707848,0.7203104022609543],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.21466478570468894,0.7060532023750119,0.24217385462851002,0.7203104022609543],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7060532023750119,0.6773243315867266,0.7203104022609543],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.7271538582062067,0.7863025661695553,0.741411058092149],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7631667338438801,0.7239028267869024,0.7733843880155851,0.7381600266728447],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7321107080478301,0.7271538582062067,0.7584105871288459,0.741411058092149],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871893053876125,0.7271538582062067,0.7272131242378359,0.741411058092149],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.21466478570468894,0.7271538582062067,0.24217385462851002,0.741411058092149],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7271538582062067,0.686997850329169,0.741411058092149],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.7482545140374014,0.7862018003493214,0.7625117139233438],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.7482545140374014,0.7795915625419857,0.7625117139233438],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6997951094988579,0.7482545140374014,0.7674190514577455,0.7625117139233438],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6518708853956737,0.7482545140374014,0.6949019014617562,0.7625117139233438],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.21466478570468894,0.7482545140374014,0.242254467284697,0.7625117139233438],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7482545140374014,0.6515282816068798,0.7625117139233438],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.7694977418674556,0.7861816471852746,0.783754941753398],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7669958350127636,0.7694977418674556,0.7745532715302968,0.783754941753398],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.7003795512562139,0.7694977418674556,0.7622799946258229,0.783754941753398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6890937793900309,0.7694977418674556,0.6955143068474707,0.783754941753398],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6147890635496439,0.7694977418674556,0.6842609813286958,0.783754941753398],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.21466478570468894,0.7694977418674556,0.242254467284697,0.783754941753398],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7694977418674556,0.6128342066371095,0.783754941753398],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.7905983976986503,0.786060728200994,0.8048555975845927],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7720341260244524,0.7905983976986503,0.7795915625419857,0.8048555975845927],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.7076749966411392,0.7905983976986503,0.767167136907161,0.8048555975845927],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6627535939809216,0.7905983976986503,0.702777412831145,0.8048555975845927],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.21466478570468894,0.7905983976986503,0.242254467284697,0.8048555975845927],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7905983976986503,0.6612018003493223,0.8048555975845927],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.811722815529655,0.7860204218729007,0.8259800154155973],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7603452908773344,0.8084717841103507,0.7705629450490393,0.8227289839962931],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7178221147386806,0.811722815529655,0.7556899099825339,0.8259800154155973],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.21466478570468894,0.811722815529655,0.242254467284697,0.8259800154155973],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.811722815529655,0.7160184065564968,0.8259800154155973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.16992,0.78632,0.82598],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/9c3e5736505f92b67d61c670e11feba9.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/87f9d24a7cbfcfc80717547a337111e9.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21466,0.16992,0.21368,0.5054]},"elements":[{"words":[{"str":"56","boundary":[0.77223565766492,0.16992008820899865,0.7862998790810156,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7530699986564556,0.20069691346473717,0.7861614940212279,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7109700389627838,0.20069691346473717,0.7487512747151575,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7008934569394061,0.20069691346473717,0.7108692731425499,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"انسان","boundary":[0.6568285637511756,0.20069691346473717,0.6967922880558914,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.6190413349052903,0.20069691346473717,0.6525248114627397,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5982433158672578,0.20069691346473717,0.6147017742905247,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5220845089345694,0.20069691346473717,0.5939760360558425,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"615","boundary":[0.21466478570468894,0.20069691346473717,0.2425366115813516,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.20069691346473717,0.5200557570871952,0.21495411335067957],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7651820502485557,0.22249650624346545,0.7860607282009942,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7526870885395673,0.22249650624346545,0.7602445250571006,0.23675370612940785],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7146278382372699,0.22249650624346545,0.7479208652425097,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6613025661695553,0.22249650624346545,0.7097507725379552,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6161997850329168,0.22249650624346545,0.6564049823595611,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21466478570468894,0.22249650624346545,0.243080747010614,0.23675370612940785],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.22249650624346545,0.6160587128845904,0.23675370612940785],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7724371893053875,0.2435971620746602,0.7860002687088539,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7571207846298534,0.24034613065535596,0.7673384388015584,0.25460333054129836],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7213589950288861,0.2435971620746602,0.7524754803170765,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6764375923686685,0.2435971620746602,0.716461411218892,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21466478570468894,0.2435971620746602,0.243080747010614,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2435971620746602,0.6708753190917649,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7756616955528685,0.26473346090556976,0.7860204218729007,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7631667338438801,0.26473346090556976,0.7707241703614134,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7278986967620583,0.26473346090556976,0.758229208652425,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21466478570468894,0.26473346090556976,0.243080747010614,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.26473346090556976,0.7224674190514585,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7784831385194142,0.2858341167367645,0.7863025661695553,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7629652022034126,0.28258308531746024,0.7731828563751175,0.29684028520340267],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7320905548837834,0.2858341167367645,0.7583904339647991,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6871691522235657,0.2858341167367645,0.7271929710737892,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21466478570468894,0.2858341167367645,0.243080747010614,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2858341167367645,0.6805488378342074,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.779893860002687,0.3070773445668187,0.7863227193336019,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7643759236866854,0.3038263131475144,0.7745935778583903,0.31808351303345683],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7177314255004702,0.3070773445668187,0.7598716915222355,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6728100228402525,0.3070773445668187,0.712833841690476,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21466478570468894,0.3070773445668187,0.243080747010614,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3070773445668187,0.667650812844284,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7796923283622195,0.3281780003980134,0.7863025661695552,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7641743920462178,0.32492696897870915,0.7743920462179228,0.3391841688646516],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6978704823323928,0.3281780003980134,0.7596600832997447,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6864738680639527,0.3281780003980134,0.6929631868870079,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.6119676205830982,0.3281780003980134,0.6816410700026176,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.21466478570468894,0.3281780003980134,0.24306059384656722,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3281780003980134,0.6096097003896286,0.3424352002839558],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7796923283622195,0.3492786562292082,0.7859801155448072,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7671973666532311,0.3492786562292082,0.7747548031707644,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"استلزامات","boundary":[0.702838237269918,0.3492786562292082,0.76242106677415,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6579168346097003,0.3492786562292082,0.6979406534599238,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.21466478570468894,0.3492786562292082,0.24306059384656722,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3492786562292082,0.6547527878543605,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7756616955528685,0.3703793120604029,0.7861010345290877,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7680034932151014,0.3703793120604029,0.7755609297326347,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7254601639124009,0.3703793120604029,0.7633279591562542,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.21466478570468894,0.3703793120604029,0.24306059384656722,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.3703793120604029,0.7192429128039777,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.7092670966008329,0.4066065228174603,0.7861614940212279,0.4208637227034027],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.6669857584307401,0.4066065228174603,0.7049998167894176,0.4208637227034027],"dir":"rtl"},{"str":"619","boundary":[0.21466478570468894,0.4066065228174603,0.24541851404003762,0.4208637227034027],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.4066065228174603,0.6651921268305777,0.4208637227034027],"dir":"ltr"},{"str":"نمایه","boundary":[0.7529390030901517,0.4435326705220511,0.7860103452908772,0.4577898704079935],"dir":"rtl"},{"str":"آیات","boundary":[0.7156959559317478,0.4435326705220511,0.7485254601639123,0.4577898704079935],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7108793497245733,0.4435326705220511,0.7156153432755609,0.4577898704079935],"dir":"ltr"},{"str":"خطبهها،","boundary":[0.6486262259841461,0.4435326705220511,0.7066068789466613,0.4577898704079935],"dir":"rtl"},{"str":"نامهها","boundary":[0.6038660486363026,0.4435326705220511,0.6443589461727309,0.4577898704079935],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.599049442429128,0.4435326705220511,0.6037854359801156,0.4577898704079935],"dir":"ltr"},{"str":"حکمتها","boundary":[0.5328933225849792,0.4435326705220511,0.5947769716512159,0.4577898704079935],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5210029557973935,0.4435326705220511,0.5286111971924651,0.4577898704079935],"dir":"rtl"},{"str":"اسامی","boundary":[0.4738848582560795,0.4435326705220511,0.5166614199061493,0.4577898704079935],"dir":"rtl"},{"str":"685","boundary":[0.21466478570468894,0.4435326705220511,0.2430001343544269,0.4577898704079935],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.4435326705220511,0.471688163374983,0.4577898704079935],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7506717721348918,0.48034000822759243,0.7862018003493215,0.49459720811353486],"dir":"rtl"},{"str":"681","boundary":[0.21466478570468894,0.48034000822759243,0.24713153298401178,0.49459720811353486],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.24993282278651077,0.48034000822759243,0.7498354158269502,0.49459720811353486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21466,0.16992,0.78632,0.4946],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/94ad517c5e1c9789ed8e9b67acc482d1.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/b033f392321997c801f30c528ea181b6.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.2007,0.21084,0.18288]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7240695955931747,0.20069691346473717,0.7891643154641944,0.21495411335067957],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمند","boundary":[0.7176776837296788,0.22249650624346545,0.7659445116216579,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"بودم","boundary":[0.6850497111379819,0.22249650624346545,0.712587386215373,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6701565229074298,0.22249650624346545,0.6795487389139142,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6500436651887679,0.22249650624346545,0.6648228238553368,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.6190682520489049,0.22249650624346545,0.644017869138788,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"بارگاه","boundary":[0.5804144834072281,0.22249650624346545,0.6135226162735231,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.5518776031170227,0.22249650624346545,0.5743483810291549,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.5218695418514039,0.22249650624346545,0.5458518070670427,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.4954890501142012,0.22249650624346545,0.5167405856889518,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47537619239553935,0.22249650624346545,0.49015535106210817,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.446416095660352,0.22249650624346545,0.469310090017466,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.38612790541448333,0.22249650624346545,0.4410477477150861,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3692395539433023,0.22249650624346545,0.38058226963910147,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.34348381029154906,0.22249650624346545,0.363173451565229,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.305434636571275,0.22249650624346545,0.3382849904051206,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"بنویسم.","boundary":[0.25289533790138385,0.22249650624346545,0.29988900079589315,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2404205293564423,0.22249650624346545,0.24751750524243377,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.21464463254064217,0.22249650624346545,0.2343947333064624,0.23675370612940785],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.76947131532984,0.2435971620746602,0.7855132339110572,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7532077119441085,0.2435971620746602,0.7625789332258497,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.7060896144027945,0.2435971620746602,0.7477680427748059,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"نمایم","boundary":[0.667657530565632,0.2435971620746602,0.7000606988212792,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6634455192798603,0.2435971620746602,0.6675567647453983,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"خداوند","boundary":[0.6145136369743383,0.2435971620746602,0.6582523796358027,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5875487034797796,0.2435971620746602,0.6088261707958188,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"توفیق","boundary":[0.5448643020287517,0.2435971620746602,0.5822533438037126,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5286006986430203,0.2435971620746602,0.5379719199247615,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"عنایت","boundary":[0.4845055757087195,0.2435971620746602,0.5217687760311701,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.45002351202472113,0.2435971620746602,0.4784766601272042,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4365410452774418,0.2435971620746602,0.44421128254356185,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41542052935644225,0.2435971620746602,0.4308145848813066,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.3773310493080747,0.2435971620746602,0.4083669219400779,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.3146748622867123,0.2435971620746602,0.3336188364906624,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3336188364906624,0.2435971620746602,0.3377905414483407,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.33785100094048093,0.2435971620746602,0.356794975144431,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.356794975144431,0.2435971620746602,0.3609666801021093,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3610271395942496,0.2435971620746602,0.37047897353217785,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.29371557167808676,0.2435971620746602,0.30794370549509603,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.27834878409243585,0.2435971620746602,0.2867526534999328,0.2578543619606026],"dir":"ltr"},{"str":"فندق","boundary":[0.24584173048501942,0.2435971620746602,0.2782883246002955,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.21464463254064217,0.2435971620746602,0.2398128149035041,0.2578543619606026],"dir":"rtl"},{"str":"الشفاعه","boundary":[0.7414013166733843,0.26473346090556976,0.7860405750369475,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.732936987773747,0.26473346090556976,0.7418648394464596,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.71260916297192,0.26473346090556976,0.7267365309686955,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6856240763133147,0.26473346090556976,0.7075944172409987,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"کیلومتری","boundary":[0.6208115007389494,0.26473346090556976,0.6802028751847374,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"حرم","boundary":[0.5894128711541046,0.26473346090556976,0.6157107912724368,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"مطهر","boundary":[0.5513636974338305,0.26473346090556976,0.5844126593014367,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"مولا","boundary":[0.5221819158941288,0.26473346090556976,0.5462555279027131,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.47224237538626895,0.26473346090556976,0.5167607147655514,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4680303641004971,0.26473346090556976,0.4721416095660352,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4509404809888486,0.26473346090556976,0.4628471881797154,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"تنهایی","boundary":[0.4052532580948542,0.26473346090556976,0.44565565698576576,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.36680102109364504,0.26473346090556976,0.4001552158491865,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"اتاق","boundary":[0.3380223028348784,0.26473346090556976,0.3616631024802898,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"نشستم","boundary":[0.2897151686148058,0.26473346090556976,0.3328391269140967,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.285503157329034,0.26473346090556976,0.28961440279457207,0.27899066079151214],"dir":"ltr"},{"str":"مطالبی","boundary":[0.23616821174257688,0.26473346090556976,0.2800819562004568,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21464463254064217,0.26473346090556976,0.2307470106139997,0.27899066079151214],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7718225178019615,0.2858341167367645,0.785949885798737,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.718074029289265,0.2858341167367645,0.7665222356576649,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6751880961977696,0.2858341167367645,0.7130805874183389,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6379450490393658,0.2858341167367645,0.670201689789847,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6242610506516189,0.2858341167367645,0.6326649200591159,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5879248958753189,0.2858341167367645,0.6241804379954319,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5686181647185273,0.2858341167367645,0.5829054058984597,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5017298132473464,0.2858341167367645,0.5636463166346855,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.49326548434770917,0.2858341167367645,0.5019918043799543,0.3000913166227069],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4762830847776433,0.2858341167367645,0.48801222625285495,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنم","boundary":[0.4392214160956603,0.2858341167367645,0.47126359480078406,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"میآمد","boundary":[0.3935845761117828,0.2858341167367645,0.43375990863898967,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.3529356442294773,0.2858341167367645,0.38808276232701866,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"تایپ","boundary":[0.3195015450759102,0.2858341167367645,0.3478669684473796,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"نمودم:","boundary":[0.2754265753056563,0.2858341167367645,0.31443918910666185,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2339513636974338,0.2858341167367645,0.270434997462945,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21464463254064217,0.2858341167367645,0.22893187372057455,0.3000913166227069],"dir":"rtl"},{"str":"مکتب","boundary":[0.7495734246943436,0.3070773445668187,0.7858894263065968,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7216008329974473,0.3070773445668187,0.7444150050185329,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع","boundary":[0.6771026467822113,0.3070773445668187,0.7159176407362622,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.667247749563348,0.3070773445668187,0.6769414214698374,0.32133454445276105],"dir":"ltr"},{"str":"امری","boundary":[0.6312340454117962,0.3070773445668187,0.6620893298875374,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.5889527072417036,0.3070773445668187,0.6260391497426294,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5517096600832997,0.3070773445668187,0.583067983340051,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.5007087196023109,0.3070773445668187,0.5460466209861615,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4856543060593846,0.3070773445668187,0.49504568050517267,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.44700053741770784,0.3070773445668187,0.4805635651463946,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4347474136772806,0.3070773445668187,0.4412367325003358,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"سیرهی","boundary":[0.3856139997312911,0.3070773445668187,0.42958809648363017,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.36998522101303233,0.3070773445668187,0.37943705495096053,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.3392113395136369,0.3070773445668187,0.36485754628256506,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.29836087599086386,0.3070773445668187,0.33358860674459223,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28610775225043666,0.3070773445668187,0.29259707107349187,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.24422947736127903,0.3070773445668187,0.28101723332065476,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.21464463254064217,0.3070773445668187,0.23838505978771996,0.32133454445276105],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7600832997447265,0.3281780003980134,0.7860808813650408,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7186282413005507,0.3281780003980134,0.7538788899123106,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.6883951363697434,0.3281780003980134,0.7181009001746607,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.664453177482198,0.3281780003980134,0.6805555555555555,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6425265349993282,0.3281780003980134,0.658412508010829,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"مکتب","boundary":[0.5982298804245599,0.3281780003980134,0.6370665564033782,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.550124277844955,0.3281780003980134,0.5902089211339513,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.5094551927986027,0.3281780003980134,0.5422242375386269,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"خوشنام","boundary":[0.4544975144431008,0.3281780003980134,0.5035687514502138,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4400275426575305,0.3281780003980134,0.44651686148058567,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"شهرت","boundary":[0.39213354830041647,0.3281780003980134,0.4315128308477764,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"ابدی","boundary":[0.3554950960634153,0.3281780003980134,0.38592913846800053,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"یافتند؛","boundary":[0.3072081150073895,0.3281780003980134,0.34751444310090013,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2899368534193202,0.3281780003980134,0.29932822786510815,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهها","boundary":[0.22893322584979173,0.3281780003980134,0.2820569662770388,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.3281780003980134,0.22277347891086505,0.3424352002839558],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.7149511780961487,0.3492786562292082,0.7853419320166597,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7006180303641003,0.3492786562292082,0.7100461457726988,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.6707913475749024,0.3492786562292082,0.6957139127087335,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتند","boundary":[0.6236934031976352,0.3492786562292082,0.6657732097272604,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6122262528550314,0.3492786562292082,0.6187499673608943,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5957208115007387,0.3492786562292082,0.6073934547936964,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5699650678489855,0.3492786562292082,0.5908437458014241,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5369541851404002,0.3492786562292082,0.5651283084777642,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند","boundary":[0.49185140400376176,0.3492786562292082,0.5321213870790653,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4884455192798602,0.3492786562292082,0.49173048501948136,0.36353585611515055],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.4655112185946526,0.3492786562292082,0.4835684535805454,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4212145640198844,0.3492786562292082,0.460614250600553,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.39040037619239554,0.3492786562292082,0.41635122904772237,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"علمای","boundary":[0.346950154507591,0.3492786562292082,0.38532177885261315,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.30928389090420527,0.3492786562292082,0.34205293564422945,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2927784495499126,0.3492786562292082,0.30445109284287036,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.26015047695821575,0.3492786562292082,0.2878409243584576,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.21464463254064217,0.3492786562292082,0.25529381322744216,0.36353585611515055],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.754981190380223,0.3703793120604029,0.7854729275829638,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7507691790944512,0.3703793120604029,0.7548804245599893,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"درک","boundary":[0.7143121053338708,0.3703793120604029,0.7456391179655114,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6694511621657934,0.3703793120604029,0.708884007583243,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6430908235926374,0.3703793120604029,0.6640302826302595,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.620559586188365,0.3703793120604029,0.6366619642617225,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.5889795781270993,0.3703793120604029,0.6151844965131225,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.5583870751041247,0.3703793120604029,0.5834230981144775,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5425265349993282,0.3703793120604029,0.5519179094451162,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5030666397957813,0.3703793120604029,0.5372256499826028,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.4741266962246406,0.3703793120604029,0.4965974741367728,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.42317949751444306,0.3703793120604029,0.46769783689372557,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4189674862286712,0.3703793120604029,0.4230787316942093,0.3846365119463453],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.39845156522907427,0.3703793120604029,0.4134766826389613,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.3369944914684939,0.3703793120604029,0.391801021093645,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32411661964261723,0.3703793120604029,0.33144290008066013,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"اشتهار","boundary":[0.2792556764745398,0.3703793120604029,0.3176071476555152,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.2486631734515652,0.3703793120604029,0.2737743856366489,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.21464463254064217,0.3703793120604029,0.24294605300651248,0.3846365119463453],"dir":"rtl"},{"str":"قطعی","boundary":[0.7505810828966815,0.3914799678915977,0.7859297326346903,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7101336826548433,0.3914799678915977,0.7457108422305581,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6738781405347306,0.3914799678915977,0.705236463791482,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6535338985570264,0.3914799678915977,0.6690413811635093,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.602757624613731,0.3914799678915977,0.6486262127516025,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5584811232030096,0.3914799678915977,0.5978604057503695,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5471953513368265,0.3914799678915977,0.5536158787942663,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشههای","boundary":[0.47630323794169016,0.3914799678915977,0.5423182856375117,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.4487840924358457,0.3914799678915977,0.47113395136369735,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.3994289936853419,0.3914799678915977,0.4439473330646244,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"بخواند","boundary":[0.3565833669219401,0.3914799678915977,0.39428993685341923,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.345297595055757,0.3914799678915977,0.3517181225131968,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"بداند،","boundary":[0.3078530162568856,0.3914799678915977,0.34046479699442206,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"مجذوب","boundary":[0.2557167808679296,0.3914799678915977,0.3029182990018674,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2442496305253258,0.3914799678915977,0.25073894934838103,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"پیرو","boundary":[0.21464463254064217,0.3914799678915977,0.23941287115410448,0.4057371677775401],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7760210936450355,0.4127231957216519,0.7854729275829637,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.7293262125487033,0.4127231957216519,0.7699382193261776,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.700950557570872,0.4127231957216519,0.7206603520085987,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6975446728469703,0.4127231957216519,0.7008296385865914,0.42698039560759427],"dir":"ltr"},{"str":"علت","boundary":[0.6625184737337095,0.4127231957216519,0.6891004971113798,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6339412871154104,0.4127231957216519,0.656189262429264,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5977058981593444,0.4127231957216519,0.6271434255654328,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5749932822786511,0.4127231957216519,0.5891206502754265,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5504668816337498,0.4127231957216519,0.5665088002149671,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5138485825607954,0.4127231957216519,0.5419823995700658,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4895035603923149,0.4127231957216519,0.5054044068252049,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4852915491065431,0.4127231957216519,0.48940279457208113,0.42698039560759427],"dir":"ltr"},{"str":"اندیشهها","boundary":[0.4236833266156119,0.4127231957216519,0.47882085559033255,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4085079940884052,0.4127231957216519,0.4149973129114604,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.3295680505172645,0.4127231957216519,0.40000335886067445,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.31121859465269375,0.4127231957216519,0.3208115007389493,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"الهام","boundary":[0.27580948542254463,0.4127231957216519,0.30269380626091624,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.2325204890501142,0.4127231957216519,0.2703453875848911,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21464463254064217,0.4127231957216519,0.2240360069864302,0.42698039560759427],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.7151182318957408,0.43382385155284664,0.7855132339110573,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند،","boundary":[0.6631633749832055,0.43382385155284664,0.7098210894587591,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.621285100094048,0.43382385155284664,0.6569360472927582,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"خاتم","boundary":[0.5858558376998522,0.43382385155284664,0.6159879576570663,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"،)ص(","boundary":[0.5518171436248823,0.43382385155284664,0.5857147655515248,0.448081051438789],"dir":"ltr"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.5073189574096466,0.43382385155284664,0.5466654081126322,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4932520489050114,0.43382385155284664,0.5017733216342648,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.4606240763133145,0.43382385155284664,0.4880562359401536,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"خلقت","boundary":[0.41793967486228667,0.43382385155284664,0.45542127637800156,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4054648663173451,0.43382385155284664,0.4125618422033366,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهای","boundary":[0.35312709928792146,0.43382385155284664,0.4001073379126583,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"تعالی","boundary":[0.31504769582157727,0.43382385155284664,0.34762612706385376,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"یابنده","boundary":[0.27439876393927176,0.43382385155284664,0.3088808276232701,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.234757490259304,0.43382385155284664,0.2689932051582399,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21464463254064217,0.43382385155284664,0.229423791207211,0.448081051438789],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7601739889829369,0.45494826938385136,0.7859498857987369,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.7225077253795511,0.45494826938385136,0.7551709577803097,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6854662098616149,0.45494826938385136,0.7168245331183662,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهها","boundary":[0.6270623404541179,0.45494826938385136,0.6802381735364461,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.614402794572081,0.45494826938385136,0.6208921133951363,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.5381432218191589,0.45494826938385136,0.6087196023108961,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5230485019481391,0.45494826938385136,0.5329775673331436,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"کهنگی","boundary":[0.47492274620448743,0.45494826938385136,0.5174257691790943,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند.","boundary":[0.431049308074701,0.45494826938385136,0.46917909445116224,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4113395136369743,0.45494826938385136,0.42587271356022494,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.39021899771597474,0.45494826938385136,0.4057167808679296,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.3511420126293161,0.45494826938385136,0.3850454545523707,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.29138788123068654,0.45494826938385136,0.34535805454789736,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2793161359666801,0.45494826938385136,0.2861838073006201,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":"ماندنیاند","boundary":[0.21805051726454383,0.45494826938385136,0.2742202286478202,0.46920546926979373],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21464463254064217,0.45494826938385136,0.2179295982802633,0.46920546926979373],"dir":"ltr"},{"str":"مخالفین،","boundary":[0.730454789735322,0.47604892521504605,0.7854729275829639,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.6885765148461642,0.47604892521504605,0.7250178463238856,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.6486934031976354,0.47604892521504605,0.6834357439839133,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6164886470509203,0.47604892521504605,0.6431998277901846,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6004265753056564,0.47604892521504605,0.6097977965873975,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5795075910251243,0.47604892521504605,0.5948572194471379,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"محو","boundary":[0.5477260513233911,0.47604892521504605,0.5738790646657097,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5249932822786509,0.47604892521504605,0.5418179556934091,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.511732500335886,0.47604892521504605,0.5182218191589413,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4745096063415289,0.47604892521504605,0.5058244047059041,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.4455495096063415,0.47604892521504605,0.4678389090420529,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع","boundary":[0.4000235120247212,0.47604892521504605,0.4387175869944915,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.39419924761520886,0.47604892521504605,0.39986228671234714,0.4903061251009885],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3811198441488647,0.47604892521504605,0.3885607768629333,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهها","boundary":[0.3215067848985624,0.47604892521504605,0.3753592404561065,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3079940884052129,0.47604892521504605,0.3144834072282681,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.23090823592637374,0.47604892521504605,0.30130323794169017,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.21464463254064217,0.47604892521504605,0.22423753862689774,0.4903061251009885],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند،","boundary":[0.7410956603520085,0.4971495810462408,0.7854527744189169,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.7103016256885664,0.4971495810462408,0.7346752753197563,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.6700759102512427,0.4971495810462408,0.7017566841327421,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6522000537417707,0.4971495810462408,0.6615914281875587,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6141307268574498,0.4971495810462408,0.6437558780061802,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"نبردند.","boundary":[0.5648159344350395,0.4971495810462408,0.6080166796793156,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5382742173854628,0.4971495810462408,0.5563314523713556,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"مخالفین","boundary":[0.4786611581351605,0.4971495810462408,0.5328664407764593,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4520992879215369,0.4971495810462408,0.4702169823995701,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.418080747010614,0.4971495810462408,0.4460164136026791,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.400204890501142,0.4971495810462408,0.4095761117828832,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3825104124680908,0.4971495810462408,0.391720408437458,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"گناه","boundary":[0.349297998119038,0.4971495810462408,0.3766743521461451,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"پاک","boundary":[0.3156825204890501,0.4971495810462408,0.3408538223834475,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند","boundary":[0.2522705898159344,0.4971495810462408,0.30694612387478165,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2373774015853822,0.4971495810462408,0.24585020478368222,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21464463254064217,0.4971495810462408,0.23102252303877946,0.5114067809321832],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.7155851135294907,0.518392808876295,0.7859801155448072,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7000873303775359,0.518392808876295,0.7102815243442495,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6748958753190917,0.518392808876295,0.693819696358995,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشیدند","boundary":[0.6139493483810292,0.518392808876295,0.6743685341932016,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6097373370952572,0.518392808876295,0.6138485825607953,0.5326500087622373],"dir":"ltr"},{"str":"ذهنشان","boundary":[0.5542153701464463,0.518392808876295,0.6035704688969502,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.538757893322585,0.518392808876295,0.5481492677683729,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"مخالفت","boundary":[0.4856139997312911,0.518392808876295,0.5333895453773191,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4713657127502351,0.518392808876295,0.47946728469703076,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.4558679295982802,0.518392808876295,0.4660621235649939,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.43537216176273,0.518392808876295,0.4497212145640199,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"میایستاد.","boundary":[0.3687961843342738,0.518392808876295,0.4299170876794146,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.33499932822786505,0.518392808876295,0.36346527184584493,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.29777643423350797,0.518392808876295,0.32881230686551116,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2774620448743786,0.518392808876295,0.29244273518141495,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2458618836490662,0.518392808876295,0.27216490243739677,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.21464463254064217,0.518392808876295,0.24058360358294906,0.5326500087622373],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7522638720945855,0.5394934647074897,0.7861413408571812,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7393860002687088,0.5394934647074897,0.7467122807067517,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید،","boundary":[0.6785133682654843,0.5394934647074897,0.7329168346097004,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.6215403735053069,0.5394934647074897,0.6720845089345693,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.595180034932151,0.5394934647074897,0.6150712078462984,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهها","boundary":[0.5359700389627837,0.5394934647074897,0.5895969536952559,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5229779658739756,0.5394934647074897,0.5294672846970307,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.44568050517264535,0.5394934647074897,0.5164886470509203,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3998119038022303,0.5394934647074897,0.4391911863495902,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3869340319763536,0.5394934647074897,0.3942603124143965,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3662165793362891,0.5394934647074897,0.38136467611783526,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"قلوب","boundary":[0.3287921537014645,0.5394934647074897,0.3597877200053741,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.2925366115813516,0.5394934647074897,0.32366383354070644,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.25229074297998116,0.5394934647074897,0.28602713959424964,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.21466478570468894,0.5394934647074897,0.24582157732097273,0.5537506645934321],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.7307067042859063,0.5605941205386845,0.7852411661964263,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.719038022302835,0.5605941205386845,0.7256763890847236,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.6860472927582965,0.5605941205386845,0.7137780464866319,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6584777643423351,0.5605941205386845,0.6810266145958586,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.6087397554749429,0.5605941205386845,0.6532580948542254,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.604527744189171,0.5605941205386845,0.6086389896547091,0.5748513204246268],"dir":"ltr"},{"str":"همچنان","boundary":[0.5491871557167809,0.5605941205386845,0.5993080747010614,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5252653499932822,0.5605941205386845,0.5439271799005777,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"زلال","boundary":[0.49306059384656714,0.5605941205386845,0.5199852210130322,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48139191186349584,0.5605941205386845,0.4880302786453845,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.44453177482198036,0.5605941205386845,0.4764044095303275,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41113798199650675,0.5605941205386845,0.43927179900577723,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3898159344350396,0.5605941205386845,0.40571678086792956,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3703278248018272,0.5605941205386845,0.3844551927986027,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3393121053338707,0.5605941205386845,0.36535879292383544,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.3087196023108961,0.5605941205386845,0.3343023263153434,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2894128711541045,0.5605941205386845,0.3037001123340369,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"اذهان","boundary":[0.2496909848179497,0.5605941205386845,0.28409243584576116,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.21464463254064217,0.5605941205386845,0.24473370368423203,0.5748513204246268],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.7641844686282413,0.5816947763698793,0.7860103452908773,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7513267499664114,0.5816947763698793,0.7578160687894665,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"پاک","boundary":[0.7199281203815666,0.5816947763698793,0.745018809619777,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6796620986161493,0.5816947763698793,0.7147498703323553,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"قلبها","boundary":[0.6361312642751579,0.5816947763698793,0.6734347709257019,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6226051323391105,0.5816947763698793,0.6290944511621657,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"رویش","boundary":[0.5799408840521294,0.5816947763698793,0.6163173451565228,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"معارف","boundary":[0.5354628510009405,0.5816947763698793,0.5737135563616821,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.5026534999328227,0.5816947763698793,0.529154910654306,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4823391105736934,0.5816947763698793,0.49724124861192137,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"آنهاست","boundary":[0.4301827220206906,0.5816947763698793,0.477105554356423,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42677683729678895,0.5816947763698793,0.43006180303641006,0.5959519762558216],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.40061803036410054,0.5816947763698793,0.42050920327824803,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.356341528953379,0.5816947763698793,0.3943100900174661,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"سنت","boundary":[0.31869541851404004,0.5816947763698793,0.35098604000331596,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.2858860674459223,0.5816947763698793,0.3123874781674056,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27320972726051324,0.5816947763698793,0.2804213554225304,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.246043262125487,0.5816947763698793,0.26678086792959826,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.21464463254064217,0.5816947763698793,0.2398159344350396,0.5959519762558216],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7471013032379417,0.6027954322010741,0.7856341528953379,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7102613193604729,0.6027954322010741,0.7416196426172242,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6893423350799408,0.6027954322010741,0.7048401182318956,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"سدی","boundary":[0.6510916297191992,0.6027954322010741,0.6842484084717613,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"جلوی","boundary":[0.6102411661964262,0.6027954322010741,0.6459909202526863,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5889191186349589,0.6027954322010741,0.604819965067849,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.5438364906623673,0.6027954322010741,0.5838905826122502,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.5088102915491065,0.6027954322010741,0.5387425640541876,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49413878812306866,0.6027954322010741,0.5033890904205293,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47263536208518064,0.6027954322010741,0.48867728066639793,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"لبریز","boundary":[0.43821375789332256,0.6027954322010741,0.46741369723429416,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.3831250839715168,0.6027954322010741,0.43275225043665183,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37125487034797794,0.6027954322010741,0.3780078894058923,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3541649872363294,0.6027954322010741,0.36607169442719617,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.33304447131532977,0.6027954322010741,0.34868332661561197,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3020489050114201,0.6027954322010741,0.327943761848817,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.2682520489050114,0.6027954322010741,0.2965873975547494,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.21885664382641407,0.6027954322010741,0.2631438793738941,0.6170526320870166],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21464463254064217,0.6027954322010741,0.2187558780061803,0.6170526320870166],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7744121993819696,0.6240386600311282,0.7861413408571812,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7476487975278785,0.6240386600311282,0.7694265305208473,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.6972658874109902,0.6240386600311282,0.7423888217116753,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"میکوشد","boundary":[0.6373370952572888,0.6240386600311282,0.6917539970442026,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6230686551121859,0.6240386600311282,0.6319562004568049,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.5840319763536208,0.6240386600311282,0.6180621800808834,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"وحدت","boundary":[0.5389291952169825,0.6240386600311282,0.5790412791142474,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"توحیدی","boundary":[0.482782480182722,0.6240386600311282,0.5338605194348847,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4634757490259304,0.6240386600311282,0.47776299020586277,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"عالم","boundary":[0.43328630928389084,0.6240386600311282,0.4582560795378207,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4163979578127099,0.6240386600311282,0.4282239533146425,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.37897353217788526,0.6240386600311282,0.41140726057333654,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"آید،","boundary":[0.3507792556764745,0.6240386600311282,0.3739458123910961,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33890904205293565,0.6240386600311282,0.34566206111084996,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.2954185140400376,0.6240386600311282,0.3339378915207846,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.2515450759102512,0.6240386600311282,0.29011823189574093,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"ظهور","boundary":[0.21466478570468894,0.6240386600311282,0.2462246406019078,0.6382958599170705],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7620650275426574,0.6451749588620378,0.7852814725245195,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.74900577724036,0.6451749588620378,0.7554950960634151,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"حکومت","boundary":[0.694632540642214,0.6451749588620378,0.7437636338174074,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.6614402794572081,0.6451749588620378,0.6881230686551121,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6433427381432217,0.6451749588620378,0.6556530037787595,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6038828429396749,0.6451749588620378,0.6377733822847036,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"منجی","boundary":[0.5610170630122262,0.6451749588620378,0.5983410427183099,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"بشریت","boundary":[0.5127099287921537,0.6451749588620378,0.5552297873337777,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4952169823995701,0.6451749588620378,0.5069226531137052,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.47953782077119445,0.6451749588620378,0.48878812306865516,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.44249630525325806,0.6451749588620378,0.4729074297998119,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42943705495096063,0.6451749588620378,0.4359263737740159,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"رضایت","boundary":[0.3811299207308881,0.6451749588620378,0.42290742979981194,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.332621254870348,0.6451749588620378,0.3757018229802603,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3195620045680505,0.6451749588620378,0.3260513233911057,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"بندگانش","boundary":[0.25936450356039226,0.6451749588620378,0.3137747288896019,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.21464463254064217,0.6451749588620378,0.2542727403644898,0.6594321587479802],"dir":"rtl"},{"str":"آید.","boundary":[0.7630525325809485,0.6662756146932326,0.7852008598683327,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7397151686148058,0.6662756146932326,0.7577522504366518,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.6990662367325002,0.6662756146932326,0.7347244713754325,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.667869138788123,0.6662756146932326,0.6939975609504024,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"علمای","boundary":[0.6241972322988043,0.6662756146932326,0.6624479376595459,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.5861480585785303,0.6662756146932326,0.6189171033185544,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"ناب،","boundary":[0.5551524922746205,0.6662756146932326,0.5809648826577485,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5358457611178289,0.6662756146932326,0.5501330022977612,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5106946123874783,0.6662756146932326,0.5305857853016258,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.47327018675265353,0.6662756146932326,0.5055864428563609,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4539634555958618,0.6662756146932326,0.46825069677579423,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.4229477361279054,0.6662756146932326,0.4489944237178702,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3869138788123069,0.6662756146932326,0.4179020150753119,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.347695821577321,0.6662756146932326,0.38149267768372963,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3360271395942496,0.6662756146932326,0.34266550637613824,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.29112589009807865,0.6662756146932326,0.33076716377804644,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.25650275426575303,0.6662756146932326,0.2861489135612473,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23961440279457205,0.6662756146932326,0.2514403982965047,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21464463254064217,0.6662756146932326,0.23456868174197856,0.680532814579175],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.7448542254467285,0.6873762705244273,0.7850597877200054,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"انقلابی","boundary":[0.6991468493886874,0.6873762705244273,0.7398431366878561,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6872967889291953,0.6873762705244273,0.6937861077522505,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.6554950960634154,0.6873762705244273,0.6819965067848986,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.6343947333064625,0.6873762705244273,0.6502351202472123,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6309888485825609,0.6873762705244273,0.634273814322182,0.7016334704103697],"dir":"ltr"},{"str":"وظیفه","boundary":[0.5879215370146447,0.6873762705244273,0.6260062223291963,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5712347171839313,0.6873762705244273,0.5828133674835273,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.5327623270186753,0.6873762705244273,0.5662757825825987,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5208921133951364,0.6873762705244273,0.5276451324530508,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.48548300416498724,0.6873762705244273,0.5158635773724276,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.45331855434636564,0.6873762705244273,0.4804206481957389,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"معرفت","boundary":[0.4068252048905011,0.6873762705244273,0.448098884858256,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"هرچه","boundary":[0.36718393121053333,0.6873762705244273,0.40160553540239147,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقتر","boundary":[0.3190984817949751,0.6873762705244273,0.3619642617224237,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.2840521295176675,0.6873762705244273,0.3141412006612574,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.2568856643826414,0.6873762705244273,0.2788324600295579,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23979578127099285,0.6873762705244273,0.25170248846185966,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21464463254064217,0.6873762705244273,0.2345358054547897,0.7016334704103697],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهها","boundary":[0.7333198978906355,0.7099026463442162,0.7861413408571812,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7207812709928791,0.7099026463442162,0.7272705898159344,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودها","boundary":[0.6579840118231894,0.7099026463442162,0.7152996103721617,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6459324197232298,0.7099026463442162,0.6524217385462849,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6123370952572886,0.7099026463442162,0.6405112185946525,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5952472121456401,0.7099026463442162,0.607153919336507,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"آنهاست.","boundary":[0.5404910654306059,0.7099026463442162,0.5897857046889694,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"دردها","boundary":[0.5006281069461238,0.7099026463442162,0.5354808427229217,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48857651484616416,0.7099026463442162,0.4950658336692193,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"رنجهای","boundary":[0.4365813516055354,0.7099026463442162,0.4835555788212987,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.4195519279860271,0.7099026463442162,0.43087800618030353,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"بدین","boundary":[0.38432419723229877,0.7099026463442162,0.41436875206524537,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.34425970710734916,0.7099026463442162,0.37926643441823266,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.30258296385865907,0.7099026463442162,0.3392490410651916,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.2493080747010614,0.7099026463442162,0.29707107349187156,0.7241598462301586],"dir":"rtl"},{"str":"إِيَّاكَ","boundary":[0.21464463254064217,0.710874980671209,0.2437458014241569,0.7251321805571515],"dir":"rtl"},{"str":"نَعْبُدُ","boundary":[0.7634488781405346,0.7369656564624837,0.7860002687088539,0.7512228563484261],"dir":"rtl"},{"str":"وَإِيَّاكَ","boundary":[0.7205629450490393,0.7369656564624837,0.7580401119429651,0.7512228563484261],"dir":"rtl"},{"str":"نَسْتَعِينُ","boundary":[0.6734851538358188,0.7369656564624837,0.7147540480917949,0.7512228563484261],"dir":"rtl"},{"str":"شعار","boundary":[0.6382473465000671,0.7359933221354908,0.6666230014778985,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"تعالی","boundary":[0.5999966411393254,0.7359933221354908,0.6328846045495807,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.586937390837028,0.7359933221354908,0.5934267096600832,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.5583400510546821,0.7359933221354908,0.5816988391051268,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"رنجهای","boundary":[0.5053372296117156,0.7359933221354908,0.5531273298493405,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"ماست","boundary":[0.4619239553943302,0.7359933221354908,0.49823995700658347,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4585180706704286,0.7359933221354908,0.46180303641004977,0.7502505220214333],"dir":"ltr"},{"str":"همه","boundary":[0.42673653096869546,0.7359933221354908,0.4520892113395137,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"چیز","boundary":[0.39616418110976753,0.7359933221354908,0.4202270589815934,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3803036410049711,0.7359933221354908,0.3896748622867123,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3644431009001747,0.7359933221354908,0.37383447534596265,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.3269985221013032,0.7359933221354908,0.35926304874309706,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"خدایی","boundary":[0.2806865511218595,0.7359933221354908,0.3215704243506754,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"دیدن","boundary":[0.24142818755878004,0.7359933221354908,0.2742576917909445,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"رمز","boundary":[0.21464463254064217,0.7359933221354908,0.23608757626287452,0.7502505220214333],"dir":"rtl"},{"str":"سعادت","boundary":[0.7420529356442295,0.7606582779381712,0.78534193201666,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"ماست.","boundary":[0.6971516861480587,0.7606582779381712,0.7367728066639796,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6776434233507995,0.7606582779381712,0.692053643902391,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"سایه","boundary":[0.6444310090017467,0.7606582779381712,0.6726148873280907,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6091831250839717,0.7606582779381712,0.6394710991540321,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"عظمت،","boundary":[0.5580545478973532,0.7606582779381712,0.6037619239553944,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5164181109767567,0.7606582779381712,0.5527542657530566,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5047494289936852,0.7606582779381712,0.5113877957755739,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"انعام","boundary":[0.4733709525728873,0.7606582779381712,0.4994894531774822,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند؛","boundary":[0.4218393121053338,0.7606582779381712,0.46841003829021854,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.37734112589009805,0.7606582779381712,0.41681311856694553,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.3382842939674862,0.7606582779381712,0.3723772961327796,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3340722826817143,0.7606582779381712,0.3381835281472524,0.7749154778241136],"dir":"ltr"},{"str":"رمز","boundary":[0.30831653902996103,0.7606582779381712,0.3290658076504119,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"آسودگی","boundary":[0.25229074297998116,0.7606582779381712,0.30301625688566436,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.21464463254064217,0.7606582779381712,0.24725551117029146,0.7749154778241136],"dir":"rtl"},{"str":"ماست.","boundary":[0.7461541045277441,0.781758933769366,0.7857752250436651,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.704074297998119,0.781758933769366,0.7411935028561388,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.6286006986430202,0.781758933769366,0.6989957006583367,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6012528550315732,0.781758933769366,0.6235422544672847,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.5720710734918716,0.781758933769366,0.5962347171839312,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5466982399570065,0.781758933769366,0.567138028565571,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"کلام","boundary":[0.5144934838102916,0.781758933769366,0.5416801021093643,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5030263334676877,0.781758933769366,0.5095500479735506,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.42715974741367724,0.781758933769366,0.4979477361279053,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.3798602713959425,0.781758933769366,0.4222278613011821,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.34342335079940883,0.781758933769366,0.3747816740561601,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.31200456805051724,0.781758933769366,0.33840521295176673,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"استواری","boundary":[0.2575104124680908,0.781758933769366,0.3069461238747817,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.246043262125487,0.781758933769366,0.25256697663134997,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"نابود","boundary":[0.21464463254064217,0.781758933769366,0.24110172610777206,0.7960161336553083],"dir":"rtl"},{"str":"نشدنی","boundary":[0.7451565229074297,0.8028595896005607,0.7853016256885664,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7187961843342737,0.8028595896005607,0.7401117333706739,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6954386672040843,0.8028595896005607,0.7133749832056966,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6757288727663576,0.8028595896005607,0.6902620726896082,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.634676877603117,0.8028595896005607,0.6703076716377804,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5978368937256482,0.8028595896005607,0.6291952169823996,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.5658336692194007,0.8028595896005607,0.592415692597071,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"اشتهار","boundary":[0.5219803842536611,0.8028595896005607,0.5603318554346365,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5101101706301222,0.8028595896005607,0.5168631896880366,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"خوشنام","boundary":[0.4577522504366518,0.8028595896005607,0.5050094611636095,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"ماندن","boundary":[0.4173048501948139,0.8028595896005607,0.4526440809055346,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"علمای","boundary":[0.37345156522907424,0.8028595896005607,0.4118836490662367,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.3352008598683326,0.8028595896005607,0.36796990460835677,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3181109767566841,0.8028595896005607,0.33001768394755093,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"واسطه","boundary":[0.27385462851000936,0.8028595896005607,0.31299378219105956,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"اطاعت","boundary":[0.22915491065430604,0.8028595896005607,0.26837296788929194,0.8171167894865031],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21466478570468897,0.8028595896005607,0.22373370952572885,0.8171167894865031],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21464,0.2007,0.78916,0.81712],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/c35f156253ecbec62bd39ea36b836e59.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/2aedcdcd11ae83d8e58f0df1ba4d560e.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.16992,0.2138,0.16701]},"elements":[{"words":[{"str":"54","boundary":[0.7718325943839849,0.16992008820899865,0.786197904070939,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"فرامین","boundary":[0.744682923552331,0.19982755842481698,0.7856341528953378,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.7098582560795378,0.19982755842481698,0.7363596668010209,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7056462447937658,0.19982755842481698,0.7097574902593039,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.661571275023512,0.19982755842481698,0.6974036006986429,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"خاتم","boundary":[0.623925164584173,0.19982755842481698,0.655553878361477,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6090521295176675,0.19982755842481698,0.6155414483407228,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.5776736530968696,0.19982755842481698,0.600769179094451,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.5450658336692193,0.19982755842481698,0.5707989978546205,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"عصمت","boundary":[0.4937155716780868,0.19982755842481698,0.5394359191070897,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4788425366115813,0.19982755842481698,0.4853318554346365,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"طهارت","boundary":[0.4281371758699449,0.19982755842481698,0.47055958618836485,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.40072887276635766,0.19982755842481698,0.4196526938062609,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.362931613596668,0.19982755842481698,0.40023512024721214,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.33638989654709117,0.19982755842481698,0.3546486631734515,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.3057973935241166,0.19982755842481698,0.3303361570343574,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.2713959424963052,0.19982755842481698,0.2974942899368534,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"روح","boundary":[0.23979578127099285,0.19982755842481698,0.26309283890904206,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"الله","boundary":[0.21464463254064217,0.19982755842481698,0.2315128308477764,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"خمینی(ره)","boundary":[0.7177112723364235,0.22107078625487114,0.786080881365041,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7003997044202606,0.22107078625487114,0.7102483349308691,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"سیدعلی","boundary":[0.6393356173585919,0.22107078625487114,0.6894766895069192,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"خامنهای","boundary":[0.5762965202203412,0.22107078625487114,0.6324670111578579,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"(حفظه","boundary":[0.5230485019481391,0.22107078625487114,0.5648864705092033,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"الله","boundary":[0.4952774418917103,0.22107078625487114,0.5121456401988445,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"تعالی","boundary":[0.4527744189171033,0.22107078625487114,0.4885724892141399,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.4429195216982399,0.22107078625487114,0.4526131936047292,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4203882842939674,0.22107078625487114,0.43447420708605705,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.3791146043262125,0.22107078625487114,0.4128517828974634,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"خورشید","boundary":[0.3179295982802633,0.22107078625487114,0.3722459981254784,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2929799811903802,0.22107078625487114,0.31071064477676774,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.2555354023915088,0.22107078625487114,0.2868529439296078,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.21466478570468894,0.22107078625487114,0.24958371061046006,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7671973666532311,0.2421714420860659,0.7861211876931343,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"درخشند،","boundary":[0.7105333870751043,0.2421714420860659,0.7663576514846164,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6928389090420529,0.2421714420860659,0.7049877512997224,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"واسطه","boundary":[0.6479779658739755,0.2421714420860659,0.6874610763831028,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6091025124277843,0.2421714420860659,0.6427821529091178,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6048905011420125,0.2421714420860659,0.6090017466075505,0.2564286419720083],"dir":"ltr"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.5636369743383043,0.2421714420860659,0.5988243987639391,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5511621657933627,0.2421714420860659,0.5582591416793543,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"ایمان","boundary":[0.512931613596668,0.2421714420860659,0.5457955721778062,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.48014241569259697,0.2421714420860659,0.506825204890501,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"آنهاست.","boundary":[0.4249630525325809,0.2421714420860659,0.47407631331452366,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تبعیت","boundary":[0.38006180303641,0.2421714420860659,0.4198485706559727,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.35007389493483804,0.2421714420860659,0.37473089054798114,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3346164181109767,0.2421714420860659,0.3440077925567647,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"فرامین","boundary":[0.287720005374177,0.2421714420860659,0.3285906220609969,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"الهی،","boundary":[0.25108155313717584,0.2421714420860659,0.28161359666801017,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"سیره","boundary":[0.21464463254064217,0.2421714420860659,0.24579145477258368,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.7496305253258092,0.26327209791726064,0.7853419320166596,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"خاتم(ص)","boundary":[0.6835684535805452,0.26327209791726064,0.7440714722615354,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6793564422947734,0.26327209791726064,0.6834676877603114,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"امام","boundary":[0.6500134354426976,0.26327209791726064,0.6724842133548299,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.5986631734515651,0.26327209791726064,0.6431815128308476,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5944511621657932,0.26327209791726064,0.5985624076313313,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"حضرت","boundary":[0.5437458014241568,0.26327209791726064,0.5873370952572886,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.4998723632943705,0.26327209791726064,0.5369138788123068,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا(س)","boundary":[0.439291952169824,0.26327209791726064,0.4929799811903801,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4258296385865914,0.26327209791726064,0.43231895740964665,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"اولاد","boundary":[0.3920327824801827,0.26327209791726064,0.41895740964664785,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"معصوم","boundary":[0.3437054950960634,0.26327209791726064,0.386781314596031,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"اوست.","boundary":[0.2989856240763133,0.26327209791726064,0.33856334216071043,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.2533185543463657,0.26327209791726064,0.2934339633698377,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.21466478570468894,0.26327209791726064,0.2479612310471669,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7638922477495632,0.28440839674817037,0.786060728200994,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع","boundary":[0.7191723767298132,0.28440839674817037,0.7578664516995834,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.7093174795109498,0.28440839674817037,0.7190111514174391,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.6698743786107751,0.28440839674817037,0.7039837804588569,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6656623673250033,0.28440839674817037,0.6697736127905413,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.6244289936853419,0.28440839674817037,0.6597977965873975,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.611974338304447,0.28440839674817037,0.6184636571275023,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"ایمان","boundary":[0.573763939271799,0.28440839674817037,0.6066879628296313,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.5413576514846163,0.28440839674817037,0.5678590622060996,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5041146043262126,0.28440839674817037,0.5354729275829638,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4840017466075507,0.28440839674817037,0.49885945754292804,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"سایه","boundary":[0.4501847373370952,0.28440839674817037,0.4787770388284294,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4244289936853419,0.28440839674817037,0.4443201665994895,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.38658135160553536,0.28440839674817037,0.419300811673534,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"متعالی","boundary":[0.34026938062609163,0.28440839674817037,0.3814514015051641,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.2891307268574499,0.28440839674817037,0.3344048098884858,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.24705092032782475,0.28440839674817037,0.28399073738413283,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.21464463254064217,0.28440839674817037,0.24114604326212546,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.7549946258229208,0.30550905257936506,0.7858491199785033,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7209760849119978,0.30550905257936506,0.7477700834465185,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.6647890635496438,0.30550905257936506,0.7093074029289264,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6388317882574229,0.30550905257936506,0.6572559009709146,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.6005810828966814,0.30550905257936506,0.6325390434304363,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.5474170361413409,0.30550905257936506,0.5886101034529088,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیتهای","boundary":[0.45572685744995295,0.30550905257936506,0.5402960013835646,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"بنامی","boundary":[0.41027139594249623,0.30550905257936506,0.44352411661964253,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38917103318554347,0.30550905257936506,0.39854225446728464,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.34124680908235927,0.30550905257936506,0.38259639794970274,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"نمود،","boundary":[0.2979779658739755,0.30550905257936506,0.332318214664043,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.25007389493483806,0.30550905257936506,0.2900945599252733,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تقی","boundary":[0.21464463254064217,0.30550905257936506,0.24307299579367292,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"جعفری(","boundary":[0.7355568990998254,0.3278928564002946,0.7860405750369475,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"،)3112","boundary":[0.6879047427112723,0.3278928564002946,0.7355568990998254,0.34215005628623696],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.6655548837834206,0.3278928564002946,0.6821174670328237,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.639980518608088,0.3278928564002946,0.658924492812038,0.34215005628623696],"dir":"ltr"},{"str":"نفر","boundary":[0.6155750369474674,0.3278928564002946,0.6333098213086121,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.599714496842671,0.3278928564002946,0.6091058712884589,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.568980921671369,0.3278928564002946,0.5932453311836625,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5484650006717722,0.3278928564002946,0.5634901180816592,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.5176508128442832,0.3278928564002946,0.5431620505933349,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5079772941018407,0.3278928564002946,0.5174291280397689,0.34215005628623696],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.46169219400779243,0.3278928564002946,0.5013536208518069,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4488143221819158,0.3278928564002946,0.4561406026199587,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.40574701061399965,0.3278928564002946,0.4434256761644911,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.3374781674056159,0.3278928564002946,0.40055725830442324,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.2992274620448743,0.3278928564002946,0.33210111484428023,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2646244793765954,0.3278928564002946,0.29275829638586587,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.25436651887679695,0.32589928494944637,0.261077320972726,0.33602189686846545],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26121859465269376,0.3278928564002946,0.2645035603923149,0.34215005628623696],"dir":"ltr"},{"str":"مقبره","boundary":[0.21464463254064217,0.3278928564002946,0.248098884858256,0.34215005628623696],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7490091361010345,0.349563800226927,0.7858894263065968,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.7033017600429934,0.349563800226927,0.7429833400510546,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6811735859196559,0.349563800226927,0.697074432352546,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6388922477495632,0.349563800226927,0.6758774247304725,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6046721751981727,0.349563800226927,0.6335238998042974,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"احت","boundary":[0.5793194948273545,0.349563800226927,0.5986060728200994,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"رام","boundary":[0.5600698643020287,0.349563800226927,0.5787115410452773,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.5242173854628509,0.349563800226927,0.5549985571502841,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"مسلمان","boundary":[0.4706905817546688,0.349563800226927,0.518849037517585,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.450577724036007,0.349563800226927,0.46535688270257575,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.40589815934435036,0.349563800226927,0.4452876256714147,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.36643826414080344,0.349563800226927,0.3998723632943705,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"هست،","boundary":[0.3219400779255676,0.349563800226927,0.36041246809082356,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"بدین","boundary":[0.2862891307268574,0.349563800226927,0.31639444215018575,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.248844551927986,0.349563800226927,0.28099903236226526,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21464463254064217,0.349563800226927,0.24277844954991265,0.36382100011286944],"dir":"rtl"},{"str":"که،","boundary":[0.7654104527744191,0.37066445605812176,0.7854225446728471,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.7354225446728471,0.37066445605812176,0.7600795402859902,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6931412065027542,0.37066445605812176,0.7302330846559947,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6581351605535402,0.37066445605812176,0.6876645625494819,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6192597071073491,0.37066445605812176,0.6529393475886824,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6067848985624076,0.37066445605812176,0.613881874448399,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.5301222625285502,0.37066445605812176,0.6006986430202874,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.4884455192798603,0.37066445605812176,0.5240964664785704,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"خاتم","boundary":[0.4530162568856644,0.37066445605812176,0.4831483768428784,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"(ص)","boundary":[0.4171637780464866,0.37066445605812176,0.447947887918828,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40448743786107744,0.37066445605812176,0.41169906602309464,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.3753258094854225,0.37066445605812176,0.3984213354830041,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.3449348381029154,0.37066445605812176,0.3697801737100407,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"عصمت","boundary":[0.2960029557973935,0.37066445605812176,0.33980204623942856,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2835281472524519,0.37066445605812176,0.2906251231384434,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"طهارت(ع)","boundary":[0.21466478570468894,0.37066445605812176,0.2774620448743786,0.3849216559440642],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند.","boundary":[0.7296822517801962,0.391907683888176,0.7861211876931343,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7145875319091763,0.391907683888176,0.7234116962956141,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6856072820099423,0.391907683888176,0.7090239667627818,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6667036141340857,0.391907683888176,0.6793367265253601,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"بارگاه","boundary":[0.6268406556496037,0.391907683888176,0.6604330586495036,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)،","boundary":[0.5708551659277173,0.391907683888176,0.6194041381163509,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتوان","boundary":[0.512427784495499,0.391907683888176,0.5636403331989788,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4935241166196425,0.391907683888176,0.5061572290109169,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"شایستگی","boundary":[0.4280666397957812,0.391907683888176,0.4878416747422252,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.41135966680102104,0.391907683888176,0.42234924651286193,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3946930001343544,0.391907683888176,0.4040642214160956,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت؛","boundary":[0.3372967889291951,0.391907683888176,0.3874580142415692,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.30509203278248015,0.391907683888176,0.33006180303641003,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.2749025930404406,0.391907683888176,0.2989426158954574,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"ذرهای","boundary":[0.2311500738949348,0.391907683888176,0.2695385433946064,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21466478570468897,0.391907683888176,0.22387478167405614,0.4061648837741184],"dir":"rtl"},{"str":"عظمت","boundary":[0.74419252989386,0.41300833971937073,0.7857685073223162,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.7043497245734247,0.41300833971937073,0.7392270269820072,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6850429934166331,0.41300833971937073,0.6994087868653739,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگاه","boundary":[0.6379652022034126,0.41300833971937073,0.6800248555689911,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.5908672578261454,0.41300833971937073,0.6329954480505459,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5602949079672175,0.41300833971937073,0.5855468225178019,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.5252485556899099,0.41300833971937073,0.5553633566663738,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4920562945049039,0.41300833971937073,0.5201901115141744,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.48729678892919526,0.41300833971937073,0.49140803439473335,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.4663778046486632,0.41300833971937073,0.48231855833709136,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.4392314926776838,0.41300833971937073,0.46123874781674057,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42599086389896546,0.41300833971937073,0.4340924358457612,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.3935845761117828,0.41300833971937073,0.421049367397179,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3742778449549913,0.41300833971937073,0.388643638403732,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.33622867123471717,0.41300833971937073,0.36934471211980274,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32458014241569255,0.41300833971937073,0.3310694612387478,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.29136772806663974,0.41300833971937073,0.3193604729275829,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2744793765954588,0.41300833971937073,0.28630537209739143,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"سیرهاش،","boundary":[0.21464463254064217,0.41300833971937073,0.26951623115822093,0.42726553960531316],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7757490259304041,0.4341089955505655,0.7852008598683323,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7596869541851402,0.4341089955505655,0.7690581754668814,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.706744592234314,0.4341089955505655,0.7529961037216175,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6936651887679699,0.4341089955505655,0.7011061214820384,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.675366115813516,0.4341089955505655,0.6877570931379879,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.6264745398360876,0.4341089955505655,0.6687357248421335,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"شناساند.","boundary":[0.5680505172645438,0.4341089955505655,0.619844148864705,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.5175466881633749,0.4341089955505655,0.5613395136369742,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.4714564019884456,0.4341089955505655,0.5109162971919924,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45837699852210134,0.4341089955505655,0.4658179312361699,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.41071476555152486,0.4341089955505655,0.45174660755071877,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3880021496708316,0.4341089955505655,0.40404406825204886,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"بنده","boundary":[0.3563818352814725,0.4341089955505655,0.3813717586994491,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.31226655918312507,0.4341089955505655,0.3512633724341131,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.2637377401585382,0.4341089955505655,0.30677298377567425,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.246043262125487,0.4341089955505655,0.2577088245770228,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.21464463254064217,0.4341089955505655,0.23941287115410448,0.4483661954365079],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.7512864436383179,0.4552334133815702,0.7856475883380358,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.7154541179631869,0.4552334133815702,0.7463226138809995,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7036040575036947,0.4552334133815702,0.7100933763267498,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.6752284025258631,0.4552334133815702,0.6986145344194508,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6315363428724976,0.4552334133815702,0.6702600402506009,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6007423082090555,0.4552334133815702,0.6265078068497889,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5965302969232835,0.4552334133815702,0.6006415423888216,0.46949061326751257],"dir":"ltr"},{"str":"آنگاه","boundary":[0.5633581889023244,0.4552334133815702,0.5912703211070804,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"ظلمتها","boundary":[0.5069494827354561,0.4552334133815702,0.5583643017500082,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4950053741770791,0.4552334133815702,0.5014946930001344,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"جهالتها","boundary":[0.4359767566841327,0.4552334133815702,0.489745398360876,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.40576716377804645,0.4552334133815702,0.43077724036006987,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.38158336692194006,0.4552334133815702,0.4005071879618433,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.3554749428993685,0.4552334133815702,0.38098884858256077,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34360472927582963,0.4552334133815702,0.35035774833374395,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.3225245196829235,0.4552334133815702,0.3383246002955797,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.27784495499126693,0.4552334133815702,0.3174983261445352,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2645841730485019,0.4552334133815702,0.2727825990220186,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"نشاط","boundary":[0.2265148461641811,0.4552334133815702,0.259606190326222,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.4552334133815702,0.22139765159855654,0.46949061326751257],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.7634488781405347,0.47633406921276494,0.7859196560526669,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7237874512965202,0.47633406921276494,0.7576616024620861,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"نمایان","boundary":[0.6801356979712481,0.47633406921276494,0.7180001756180716,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.623602713959425,0.47633406921276494,0.6734146177616551,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6105434636571275,0.47633406921276494,0.6170327824801827,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5900275426575305,0.47633406921276494,0.6050526600674175,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.5513939271799005,0.47633406921276494,0.5843990162981161,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"حرکات","boundary":[0.50127300819562,0.47633406921276494,0.5459658294292727,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.45513233911057366,0.47633406921276494,0.4958387339910567,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"الهامات","boundary":[0.4050315732903399,0.47633406921276494,0.44866317345156526,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.3718393121053339,0.47633406921276494,0.39856240763133144,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.35434636571275024,0.47633406921276494,0.3660520364268853,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"جوارح","boundary":[0.31009001746607545,0.47633406921276494,0.3489182679621224,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29721214564019877,0.47633406921276494,0.3045384260782417,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"جوانح","boundary":[0.25533387075104125,0.47633406921276494,0.291784047889571,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.21466478570468894,0.47633406921276494,0.24990577300041342,0.4905912690987073],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7413509337632674,0.4974347250439597,0.7861211876931343,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7290776568587934,0.4974347250439597,0.7360599804687592,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"ثمراتی","boundary":[0.6825843074029289,0.4974347250439597,0.7236847587452182,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"نیکو","boundary":[0.6509841461776165,0.4974347250439597,0.6774779708609302,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6334911997850329,0.4974347250439597,0.645559330353768,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.5996741905145774,0.4974347250439597,0.6282595350048741,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارد","boundary":[0.5403298401182319,0.4974347250439597,0.593608088136504,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5186047292758296,0.4974347250439597,0.5345055757087196,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.48458618836490663,0.4974347250439597,0.5133231074686133,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"تحسین","boundary":[0.43307470106139995,0.4974347250439597,0.4791932902513314,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42080142415692595,0.4974347250439597,0.42778374776689176,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.38234918715571675,0.4974347250439597,0.4155988073460866,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"نسلهای","boundary":[0.323925164584173,0.4974347250439597,0.3769243713318683,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.28649066236732496,0.4974347250439597,0.317869138788123,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.24241569259707105,0.4974347250439597,0.2812589975871662,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.21464463254064217,0.4974347250439597,0.23687005682168918,0.5116919249299021],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.7578530162568857,0.5186779528740139,0.7849590218997717,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7432016659948947,0.5186779528740139,0.7525930404406825,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.707591025124278,0.5186779528740139,0.7381329902127969,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6907026736530969,0.5186779528740139,0.7025286691550295,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"قلوب","boundary":[0.6544874378610775,0.5186779528740139,0.6854830041649872,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6426373774015854,0.5186779528740139,0.6491266962246406,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.6056361682117425,0.5186779528740139,0.6373774015853821,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"ارادت","boundary":[0.5666196426172242,0.5186779528740139,0.6003761923955394,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"سیل","boundary":[0.5328026333467687,0.5186779528740139,0.5613395136369743,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"مشتاقان","boundary":[0.47766357651484614,0.5186779528740139,0.5277811899537009,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"زیارت","boundary":[0.43681311299207304,0.5186779528740139,0.47263930509553764,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4249428993685342,0.5186779528740139,0.43169591842644855,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"دیدار","boundary":[0.38854628510009404,0.5186779528740139,0.4196224640601908,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"قبر","boundary":[0.3640198844551928,0.5186779528740139,0.3829840118231896,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"مطهر","boundary":[0.3261722423753863,0.5186779528740139,0.3590528085326287,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3145035603923149,0.5186779528740139,0.32114192717420353,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"یاران","boundary":[0.27951766760714764,0.5186779528740139,0.30934348545368257,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.264826011017063,0.5186779528740139,0.2744899478203585,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.21466478570468894,0.5186779528740139,0.25971784148594573,0.5329351527599563],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7770220341260243,0.5397786087052086,0.7859095794706433,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"حدودی","boundary":[0.7220643557705226,0.5397786087052086,0.7711355927776354,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7025560929732634,0.5397786087052086,0.7154313404313404,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.6401417439204621,0.5397786087052086,0.6966774793394335,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.577955797393524,0.5397786087052086,0.633668104701962,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.5479477361279054,0.5397786087052086,0.572039799394163,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.5227965873975546,0.5397786087052086,0.5399066236732499,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.4964160956603519,0.5397786087052086,0.5172714028620374,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4922040843745801,0.5397786087052086,0.4963153298401181,0.554035808591151],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.46187357248421335,0.5397786087052086,0.48631813906904586,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4341025124277845,0.5397786087052086,0.453993685341932,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4081452371355636,0.5397786087052086,0.42618231895740966,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"کفایت","boundary":[0.3616317345156523,0.5397786087052086,0.4024408798359864,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکند،","boundary":[0.30130323794169017,0.5397786087052086,0.35381230686551113,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.2713153298401182,0.5397786087052086,0.29454940265097457,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.25384253661158135,0.5397786087052086,0.2634354426978369,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23657127502351202,0.5397786087052086,0.24594249630525322,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21464463254064217,0.5397786087052086,0.230530605552143,0.554035808591151],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشههای","boundary":[0.7202404944242913,0.5608792645364034,0.7861010345290877,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"آسمانی","boundary":[0.6699650678489856,0.5608792645364034,0.7147655515249226,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6586792959828026,0.5608792645364034,0.6650998234402424,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6077724036006987,0.5608792645364034,0.6536611581351605,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.5763536208518071,0.5608792645364034,0.6028550315732902,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"اش،","boundary":[0.5468780303141684,0.5608792645364034,0.571416095660352,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت.","boundary":[0.4925366115813516,0.5608792645364034,0.541970811153988,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"دیروز","boundary":[0.4548905011420126,0.5608792645364034,0.48760969743487326,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44593486404263155,0.5608792645364034,0.44999328227865104,0.5751364644223458],"dir":"ltr"},{"str":"امروز","boundary":[0.41099690984817944,0.5608792645364034,0.4410083632305189,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3997111379819965,0.5608792645364034,0.4061316654394363,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"فردا؛","boundary":[0.3673048501948139,0.5608792645364034,0.3947333064624479,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.34026512445245716,0.5608792645364034,0.36241502647008017,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"حسین(ع)","boundary":[0.27443907026736525,0.5608792645364034,0.3353655046706352,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2631532984011823,0.5608792645364034,0.2695738258586221,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.21464463254064217,0.5608792645364034,0.25823592637377396,0.5751364644223458],"dir":"rtl"},{"str":"زینب","boundary":[0.7535704688969501,0.581979920367598,0.7855535402391509,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"(س)","boundary":[0.7195317748219804,0.581979920367598,0.748606068804725,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7026434233507994,0.581979920367598,0.714469418852732,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.662800618030364,0.581979920367598,0.6974237538626898,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6434737337095257,0.581979920367598,0.6575809485422544,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"خورشید","boundary":[0.5881129920730889,0.581979920367598,0.6384385018998359,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"دانایی","boundary":[0.5476252855031574,0.581979920367598,0.5831798592379003,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5359566035200859,0.581979920367598,0.5425949703019746,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"مبارز","boundary":[0.5003459626494692,0.581979920367598,0.530904355002783,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"علیه","boundary":[0.4689473330646245,0.581979920367598,0.4951262931613597,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.4383749832056966,0.581979920367598,0.46372766357651485,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"پلیدیها","boundary":[0.38277240360069864,0.581979920367598,0.433155313717587,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3632238344753459,0.581979920367598,0.3773512024721214,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"قلبهای","boundary":[0.3078026333467687,0.581979920367598,0.3580041649872363,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایان","boundary":[0.2561198441488647,0.581979920367598,0.3023713556361682,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"مکتب","boundary":[0.21464463254064217,0.581979920367598,0.25090017466075504,0.5962371202535405],"dir":"rtl"},{"str":"توحیدی","boundary":[0.7351135294907967,0.603080576198793,0.7860607282009942,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.7057302163106274,0.603080576198793,0.7300081845265609,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"میدرخشند","boundary":[0.6293194948273545,0.603080576198793,0.7002687088539566,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6174492812038155,0.603080576198793,0.6242023002617298,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.596328765282816,0.603080576198793,0.6119676205830982,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5518104259035335,0.603080576198793,0.5912345583000652,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"نیکو","boundary":[0.5204117963186886,0.603080576198793,0.5467470358421235,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5055589144162299,0.603080576198793,0.5149301356979711,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"مینمایانند.","boundary":[0.4323995700658337,0.603080576198793,0.5000974069595593,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.3969703076716377,0.603080576198793,0.42738816896991255,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.3802834878409243,0.603080576198793,0.39186213814052046,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3760714765551524,0.603080576198793,0.38018272202069053,0.6173377760847354],"dir":"ltr"},{"str":"شهدای","boundary":[0.3269783689372564,0.603080576198793,0.37058981593443496,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"مدافع","boundary":[0.2870952572887276,0.603080576198793,0.32187019940613915,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"حرم","boundary":[0.25569662770388285,0.603080576198793,0.2819945478222149,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.22631331452371353,0.603080576198793,0.250591282739647,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.603080576198793,0.22089211339513634,0.6173377760847354],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.7583366921940079,0.624323804028847,0.7852814725245197,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.7287518473733711,0.624323804028847,0.7516659948945319,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.6977562810694613,0.624323804028847,0.7228437517433891,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.6552935644229478,0.624323804028847,0.6911258900980789,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"خاتم","boundary":[0.6194410855837701,0.624323804028847,0.6497999890154971,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6063616821174258,0.624323804028847,0.6138026148314945,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"یاران","boundary":[0.5699650678489857,0.624323804028847,0.6004629461446335,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.539372564826011,0.624323804028847,0.5644085878363638,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"داریم،","boundary":[0.4970912266559184,0.624323804028847,0.5338032089674928,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4745599892516458,0.624323804028847,0.4904608356845358,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"عالمانه","boundary":[0.4276837296788929,0.624323804028847,0.4678489856240763,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41460432621254867,0.624323804028847,0.4220452589266173,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"عاشقانه","boundary":[0.36266962246406015,0.624323804028847,0.40777240360069866,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"دفاع","boundary":[0.3294572081150074,0.624323804028847,0.35710026660554184,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31637780464866316,0.624323804028847,0.3238187373627318,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"مبارزه","boundary":[0.27310896144027946,0.624323804028847,0.31074927828924875,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.21464463254064217,0.624323804028847,0.2664382641408034,0.6385810039147894],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7585079940884052,0.6454601028597565,0.7855132339110574,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"رهایی","boundary":[0.7168514040037618,0.6454601028597565,0.7528248018272201,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.6886974338304447,0.6454601028597565,0.7115474081314469,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6734414886470509,0.6454601028597565,0.6830343947333065,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.6482903399167003,0.6454601028597565,0.668330009829087,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"فکری","boundary":[0.6080444713153298,0.6454601028597565,0.642466075507188,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5957913475749026,0.6454601028597565,0.6022806663979577,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"مادی","boundary":[0.5581653902996104,0.6454601028597565,0.5900476958215773,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5459122665591831,0.6454601028597565,0.5524015853822384,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5092939674862287,0.6454601028597565,0.5407061092251081,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهی","boundary":[0.45353016256885664,0.6454601028597565,0.5041277803628929,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"موحد","boundary":[0.4134757490259304,0.6454601028597565,0.4475547494289936,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.36919924761520884,0.6454601028597565,0.40777240360069855,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36498723632943697,0.6454601028597565,0.36909848179497506,0.659717302745699],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.3372363294370549,0.6454601028597565,0.3596832404571219,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه","boundary":[0.291347574902593,0.6454601028597565,0.3320082931118862,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.24967083165390294,0.6454601028597565,0.2855233104930807,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"خاتم","boundary":[0.21464463254064217,0.6454601028597565,0.2445046445305672,0.659717302745699],"dir":"rtl"},{"str":"رئوف","boundary":[0.754893860002687,0.6665607586909514,0.7856677415020824,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7428221147386805,0.6665607586909514,0.7496897860726206,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.7142449281203814,0.6665607586909514,0.7371590756415423,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.6842570200188095,0.6665607586909514,0.7089409322480664,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6690010748354158,0.6665607586909514,0.6785939809216713,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6539466612924895,0.6665607586909514,0.6633178825742306,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6366552465403734,0.6665607586909514,0.6486426654201745,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.5975984146177616,0.6665607586909514,0.6309720542791885,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.5535234448475077,0.6665607586909514,0.5918950691925298,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.5017096600832996,0.6665607586909514,0.5478604057503695,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"برسانیم.","boundary":[0.44706099690984813,0.6665607586909514,0.4956704285906221,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.42130525325809487,0.6665607586909514,0.4418548395757731,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"وظیفه","boundary":[0.37783487840924357,0.6665607586909514,0.4162294066819359,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3657631331452371,0.6665607586909514,0.3726308044791772,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"رسالت","boundary":[0.32066035200859866,0.6665607586909514,0.3600799408840521,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.2765349993282279,0.6665607586909514,0.3150376192395539,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"دانایان","boundary":[0.23193604729275824,0.6665607586909514,0.2708316539029961,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21464463254064217,0.6665607586909514,0.22663205142044315,0.6808179585768939],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7661494021227999,0.6876614145221462,0.7860405750369475,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهها","boundary":[0.707322316270321,0.6876614145221462,0.7606550821138365,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6693302431815129,0.6876614145221462,0.7006885664382642,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.6264644632540641,0.6876614145221462,0.6631029154910654,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"تدوین","boundary":[0.5829739352411661,0.6876614145221462,0.620855416919504,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5447232298804245,0.6876614145221462,0.5777220119851112,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5022403600698643,0.6876614145221462,0.5394842993200367,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4819259707107349,0.6876614145221462,0.4968281087489628,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.4137377401585382,0.6876614145221462,0.4767725357721142,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.38957409646647856,0.6876614145221462,0.40751041246809083,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.34771597474136773,0.6876614145221462,0.3833467687760312,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.316720408437458,0.6876614145221462,0.34204951901445246,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.27907429799811906,0.6876614145221462,0.31043262125487037,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.24868332661561196,0.6876614145221462,0.27373021186915875,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21466478570468897,0.6876614145221462,0.24241569259707105,0.7019186144080886],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.7600094048098883,0.7087620703533409,0.785241166196426,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7296184334273813,0.7087620703533409,0.7548145091407216,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.6756684132742172,0.7087620703533409,0.7244896264847895,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6478772000537416,0.7087620703533409,0.6705099935984066,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6328227865108152,0.7087620703533409,0.6421940077925564,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"بخوانیم","boundary":[0.5827018675265349,0.7087620703533409,0.6275187906385002,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5706301222625284,0.7087620703533409,0.5774977935964685,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5509203278248017,0.7087620703533409,0.5654535277480522,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5292153701464463,0.7087620703533409,0.5452572887276634,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.496204487437861,0.7087620703533409,0.5241532512727691,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.46039231492677674,0.7087620703533409,0.4905817546688163,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4483205696627703,0.7087620703533409,0.45518824099671035,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4284092435845761,0.7087620703533409,0.44314397514829423,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.38493886873572486,0.7087620703533409,0.42278651081553137,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.34001746607550715,0.7087620703533409,0.37970863486424905,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3225245196829235,0.7087620703533409,0.3345926502516587,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.29614402794572076,0.7087620703533409,0.3174325384760391,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.2623270186752653,0.7087620703533409,0.29031976353620853,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"نماییم","boundary":[0.21885664382641407,0.7087620703533409,0.2570230228029502,0.7230192702392834],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21464463254064217,0.7087620703533409,0.2187558780061803,0.7230192702392834],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7769615746338842,0.7300052981833951,0.7858491199785032,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.7151518205024855,0.7300052981833951,0.7712791327564669,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.6839345693940615,0.7300052981833951,0.7079168346097005,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.6499160284831385,0.7300052981833951,0.678536519997192,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"بیابیم.","boundary":[0.605800752384791,0.7300052981833951,0.6442146279087029,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5866955528684671,0.7300052981833951,0.5995301969002089,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.5438297729410184,0.7300052981833951,0.5794605669756818,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.4987236329437054,0.7300052981833951,0.5379410681674553,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"هدف،","boundary":[0.45662367325003345,0.7300052981833951,0.49148864705092016,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"روش،","boundary":[0.4149469300013435,0.7300052981833951,0.44930807470106127,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.36563213757893315,0.7300052981833951,0.40905822522778046,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3519481391911863,0.7300052981833951,0.359733028733332,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.31833266156119844,0.7300052981833951,0.3446325406422141,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.2710130323794169,0.7300052981833951,0.3128463782831342,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2370146446325406,0.7300052981833951,0.2647424768948348,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.21466478570468894,0.7300052981833951,0.22977965873975545,0.7442624980693375],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.7543799543194948,0.7511059540145898,0.7860405750369475,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.739124009136101,0.7511059540145898,0.748515383581889,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.7022840252586322,0.7511059540145898,0.7340490290308911,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"نهج","boundary":[0.674291280397689,0.7511059540145898,0.6970944967919711,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.634626494693,0.7511059540145898,0.6738243987639392,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.5969803842536611,0.7511059540145898,0.6294308949740042,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5651585382238344,0.7511059540145898,0.5917556764745399,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5279154910654306,0.7511059540145898,0.5592738143221819,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.4979477361279053,0.7511059540145898,0.5220307671637779,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4856744592234314,0.7511059540145898,0.49265678283339714,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.44258699449146843,0.7511059540145898,0.48053528634641823,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.3688364906623673,0.7511059540145898,0.4373053726842521,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.3261520892113395,0.7511059540145898,0.3635813438790827,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3023915088002149,0.7511059540145898,0.3203278248018272,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2857046889695015,0.7511059540145898,0.29696669297636646,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.24443100900174655,0.7511059540145898,0.27981996506784895,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.21464463254064217,0.7511059540145898,0.238546285100094,0.7653631539005322],"dir":"rtl"},{"str":"خطبه","boundary":[0.750409781002284,0.7722066098457846,0.7859398092167137,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.723646379148193,0.7722066098457846,0.7439406153432756,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.6556193739083702,0.7722066098457846,0.7182712894729504,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6427415020824936,0.7722066098457846,0.6500677825205364,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6135597205427917,0.7722066098457846,0.636954226404045,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.5881868870079269,0.7722066098457846,0.6071308612118769,0.786463809731727],"dir":"ltr"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.5313314523713556,0.7722066098457846,0.5817177213489184,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5049711137981996,0.7722066098457846,0.5248622867123471,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.48364906623673254,0.7722066098457846,0.49942477558123916,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4437659545882036,0.7722066098457846,0.47822818670119854,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.42322988042455995,0.7722066098457846,0.43733709525728864,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.3833669219400779,0.7722066098457846,0.417321784794578,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.34531774821980377,0.7722066098457846,0.3766760714765551,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.3042657530565631,0.7722066098457846,0.3400168632030784,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2913878812306865,0.7722066098457846,0.29871416166872944,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"عملی،","boundary":[0.24787720005374175,0.7722066098457846,0.28495902189977157,0.786463809731727],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.21464463254064217,0.7722066098457846,0.2414483407228268,0.786463809731727],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21464,0.16992,0.7862,0.78646],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7688096197769715,0.8211536608702238,0.7750822920865241,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7752586322719333,0.8181409920115126,0.7819694343678624,0.8282636039305317],"dir":"ltr"},{"str":"برقی،","boundary":[0.7377749563348113,0.8211536608702238,0.7648729007120785,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"ابوجعفر","boundary":[0.695856778180841,0.8211536608702238,0.7335056461502989,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"احمد","boundary":[0.6652461373102243,0.8211536608702238,0.691440816874916,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.6479335617358591,0.8211536608702238,0.6608301760042994,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"ابی","boundary":[0.6281955528684671,0.8211536608702238,0.6437895124858558,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"عبدالله","boundary":[0.5909944242912804,0.8211536608702238,0.6239301356979712,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"،3121،","boundary":[0.5484851538358188,0.8211536608702238,0.5868310127204852,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"الرجال","boundary":[0.5118063952707241,0.8211536608702238,0.5444911997850329,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5083807604460566,0.8211536608702238,0.5121457745532715,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4610940480988849,0.8211536608702238,0.5038485825607955,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4193933225849792,0.8211536608702238,0.45690174989254256,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.38376454386672043,0.8211536608702238,0.4149439070267365,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"صص","boundary":[0.35397353217788524,0.8211536608702238,0.37934858256079534,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32918514040037616,0.8211536608702238,0.3319116619642617,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3320065833669219,0.8211536608702238,0.3398516055354024,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.33966478570468894,0.8211536608702238,0.3459374580142416,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.34611379819965066,0.8211536608702238,0.35395882036813114,0.832987136775556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32919,0.81814,0.78197,0.83299],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/ac97153731f4667e04ed7f61909aa344.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/9e46ebf834883bf69f92e877effff303.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.16992,0.2138,0.16701]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7319293295714093,0.16992008820899865,0.7860750369474674,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.22959881768104257,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.76568252048905,0.19982755842481698,0.7855736934031975,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7451665994894531,0.19982755842481698,0.7604629179549738,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7214261722423753,0.19982755842481698,0.7395438667204084,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7017163778046486,0.19982755842481698,0.7162495777278992,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.6731593443503964,0.19982755842481698,0.6959928792153701,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6353117022705898,0.19982755842481698,0.6680667312032207,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.6023008195620045,0.19982755842481698,0.630182895327998,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5652593040440682,0.19982755842481698,0.5966176273008195,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"امیدوارم،","boundary":[0.5064725245196828,0.19982755842481698,0.5601639058278006,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.43617828832460026,0.19982755842481698,0.5013292475807589,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"دورههای","boundary":[0.3776635765148461,0.19982755842481698,0.4311611344932116,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.3094048098884858,0.19982755842481698,0.3720408437458014,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.2746002955797393,0.19982755842481698,0.30374177079134757,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26234717183931205,0.19982755842481698,0.2688364906623673,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"دکتری","boundary":[0.21464463254064217,0.19982755842481698,0.2567244390702674,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7762327018675264,0.22107078625487114,0.785563616821174,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7514241569259706,0.22107078625487114,0.7713153298401182,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7316539029961036,0.22107078625487114,0.7465067848985623,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7024318151283083,0.22107078625487114,0.7267622763719802,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6816942093241972,0.22107078625487114,0.6975950557570871,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6687469263632425,0.22107078625487114,0.6767365309686952,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6226655918312508,0.22107078625487114,0.6638412345544268,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5775628106946123,0.22107078625487114,0.6178022568590887,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"تدوین","boundary":[0.5354628510009405,0.22107078625487114,0.5726994757224503,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.5016458417304851,0.22107078625487114,0.5304850194813919,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.46460432621254866,0.22107078625487114,0.49676877603117026,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.4347776434233508,0.22107078625487114,0.45970020855718186,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.405595861883649,0.22107078625487114,0.42983995167682093,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39132742173854623,0.22107078625487114,0.4006986430202875,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند.","boundary":[0.353459626494693,0.22107078625487114,0.38649462367721127,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.31307273711868366,0.22107078625487114,0.3485691743871428,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2882370888869513,0.22107078625487114,0.30814999287128914,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.26845358054547896,0.22107078625487114,0.2833143446395568,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24932822786510814,0.22107078625487114,0.2635833398793557,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"دورههای","boundary":[0.7089345693940614,0.2421714420860659,0.7616149402122799,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.660130323794169,0.2421714420860659,0.7018473733709525,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.6101706301222626,0.2421714420860659,0.6549716083543726,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5972927582963858,0.2421714420860659,0.6046190387344288,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5691186349590219,0.2421714420860659,0.5919393372537266,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"خواهی","boundary":[0.521416095660352,0.2421714420860659,0.563690537208394,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4889896547091226,0.2421714420860659,0.515995216124818,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4511420126293162,0.2421714420860659,0.4825003358860675,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4368534193201666,0.2421714420860659,0.44535473695086747,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"شکر","boundary":[0.4038425366115813,0.2421714420860659,0.4316157108747291,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.3553137175869944,0.2421714420860659,0.398707453307871,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.339453177482198,0.2421714420860659,0.348844551927986,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.30098078731694206,0.2421714420860659,0.33433192096265496,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذاری","boundary":[0.22752250436651886,0.2421714420860659,0.2952636668718893,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.2421714420860659,0.2219709129786851,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7550349321510144,0.26327209791726064,0.7858289668144565,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نورانیت","boundary":[0.7039265081284428,0.26327209791726064,0.7492476564725657,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.6690816874916028,0.26327209791726064,0.6974976487975278,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6562038156657262,0.26327209791726064,0.6635300961037691,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6183763267499663,0.26327209791726064,0.6508410737152399,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشها،","boundary":[0.5585617358591964,0.26327209791726064,0.6125890510715178,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5313818352814725,0.26327209791726064,0.5518372967889291,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوبی","boundary":[0.4798098884858255,0.26327209791726064,0.5262693503693305,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.43777038828429393,0.26327209791726064,0.4743190848961157,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.40302633346768774,0.26327209791726064,0.431260916297192,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.38069662770388285,0.26327209791726064,0.39659747413677277,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3625990863898965,0.26327209791726064,0.37490935202543424,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.2949146849388687,0.26327209791726064,0.35681181071144796,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27905414483407226,0.26327209791726064,0.2884455192798603,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.25269380626091625,0.26327209791726064,0.2725849791750638,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.21466478570468894,0.26327209791726064,0.24622464060190785,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نظرها","boundary":[0.7520220341260244,0.28440839674817037,0.7861010345290876,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7165927717318284,0.28440839674817037,0.7471586991538623,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6871893053876125,0.28440839674817037,0.7117225310657053,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6375419857584307,0.28440839674817037,0.68208047830176,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.634136101034529,0.28440839674817037,0.6374210667741501,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7579269111917237,0.30550905257936506,0.7663307805992208,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"مباحث","boundary":[0.7152525863227193,0.30550905257936506,0.757775762461373,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6721651215907564,0.30550905257936506,0.7098652441317257,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6512461373102243,0.30550905257936506,0.6665172134634295,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5825843074029289,0.30550905257936506,0.6459837502587363,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5640837028080075,0.30550905257936506,0.5765553918214135,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5236363025661694,0.30550905257936506,0.5583230991152494,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"جهانبینی","boundary":[0.4544975144431008,0.30550905257936506,0.5167237672981324,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.42108356845358047,0.30550905257936506,0.44758497917506374,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40762125487034795,0.30550905257936506,0.41411057369340315,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.3609263737740158,0.30550905257936506,0.4021091383458591,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34466277038828425,0.30550905257936506,0.35403399167002547,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"اعطا","boundary":[0.31265954588203676,0.30550905257936506,0.33779054144834064,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.25549509606341525,0.30550905257936506,0.3055354023915088,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2512830847776434,0.30550905257936506,0.2553943302431815,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"بدین","boundary":[0.21464463254064217,0.30550905257936506,0.24433024318151278,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.7478368937256482,0.3267522804094193,0.7850597877200054,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7263133145237135,0.3267522804094193,0.7422141609566035,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7112589009807873,0.3267522804094193,0.7206502754265752,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6840722826817143,0.3267522804094193,0.7062067038254379,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.6472524519682923,0.3267522804094193,0.6789134026147607,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشی","boundary":[0.5993483810291548,0.3267522804094193,0.6415088002149668,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.5536813112992072,0.3267522804094193,0.5935039634555958,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5339715168614805,0.3267522804094193,0.548504716784731,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4906825204890501,0.3267522804094193,0.5282681714362488,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47701867526535,0.3267522804094193,0.4849388687357249,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"خدا","boundary":[0.4486430202875185,0.3267522804094193,0.47185248814201425,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44443100900174665,0.3267522804094193,0.44854225446728474,0.34100948029536166],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.4132339110573694,0.3267522804094193,0.43926482187841087,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4090218997715975,0.3267522804094193,0.41313314523713557,0.34100948029536166],"dir":"ltr"},{"str":"جهان","boundary":[0.3694007792556765,0.3267522804094193,0.40331855434636577,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"هستی","boundary":[0.32550718796184336,0.3267522804094193,0.36377804648663176,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3212951766760715,0.3267522804094193,0.3254064221416096,0.34100948029536166],"dir":"ltr"},{"str":"موجودات","boundary":[0.25932419723229877,0.3267522804094193,0.31610028100690474,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24725245196829232,0.3267522804094193,0.2541201233022324,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.21464463254064217,0.3267522804094193,0.24209313477464187,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.7399704420260647,0.34785293624061403,0.7861010345290877,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.720875319091764,0.34785293624061403,0.7326044605669758,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6934871691522236,0.34785293624061403,0.7155546912372674,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6623303775359398,0.34785293624061403,0.6864134085718125,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.6214799140131667,0.34785293624061403,0.6561806420028911,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6079974472658873,0.34785293624061403,0.6156676845320075,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5929228805589144,0.34785293624061403,0.6008430740292893,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.5452404944242912,0.34785293624061403,0.5857282009942227,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5260311702270589,0.34785293624061403,0.5377603117022705,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر،","boundary":[0.48757893322584966,0.34785293624061403,0.5206875991523036,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.4469300013435442,0.34785293624061403,0.48172956830515995,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4304648663173451,0.34785293624061403,0.43983608759908627,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.3996708316539029,0.34785293624061403,0.4234314120650275,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38096869541851397,0.34785293624061403,0.3935210961208542,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.32093241972322983,0.34785293624061403,0.3757593373717202,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.2663778046486631,0.34785293624061403,0.31504371494966676,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25289533790138385,0.34785293624061403,0.26056557516750384,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.21464463254064217,0.34785293624061403,0.24566035200859862,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.744726588741099,0.3689535920718087,0.7859196560526669,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7234045411796318,0.3689535920718087,0.7389215760761553,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"گسترهی","boundary":[0.663720945855166,0.3689535920718087,0.7161695552868466,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"هستی","boundary":[0.6182151014375923,0.3689535920718087,0.6564859599623808,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"میگرداند،","boundary":[0.5488546285100093,0.3689535920718087,0.6107382775762461,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5349892516458417,0.3689535920718087,0.5414785704688968,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.518322584979175,0.3689535920718087,0.527713959424963,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.4800517264543866,0.3689535920718087,0.5130823551923914,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4444410855837699,0.3689535920718087,0.4727159747413677,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهای","boundary":[0.3872060996909848,0.3689535920718087,0.43720609969098473,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.3391911863495902,0.3689535920718087,0.3797191992476152,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.30577724036006987,0.3689535920718087,0.3335087444721729,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2844551927986027,0.3689535920718087,0.29997222769512616,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.23374983205696626,0.3689535920718087,0.27715974741367727,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21464463254064217,0.3689535920718087,0.22747927657238415,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7543362891307268,0.39005424790300347,0.7854527744189171,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.7001847373370952,0.39005424790300347,0.7474640601907832,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6839211339513637,0.39005424790300347,0.693292355233105,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6630021496708316,0.39005424790300347,0.6782732258240368,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.6193503963455596,0.39005424790300347,0.6560694612387478,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5789029961037215,0.39005424790300347,0.6135897926528014,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5499630525325809,0.39005424790300347,0.5720710734918716,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5185644229477361,0.39005424790300347,0.5443151444052541,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5052834878409243,0.39005424790300347,0.5128390728310186,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.462397554749429,0.39005424790300347,0.49845156522907424,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.4267869138788123,0.39005424790300347,0.4563932957717566,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.3841226655918312,0.39005424790300347,0.4199549912669622,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3708417304850195,0.39005424790300347,0.3783973154751138,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"بازدارندهای","boundary":[0.29713153298401174,0.39005424790300347,0.3639291952169823,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27439876393927176,0.39005424790300347,0.29029961037216173,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2534797796587397,0.39005424790300347,0.26875085581194497,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.21464463254064217,0.39005424790300347,0.24776452716127575,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.749049442429128,0.4111549037341982,0.7857685073223162,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7238982936987773,0.4111549037341982,0.7437894666129249,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.685042993416633,0.4111549037341982,0.7189133467914998,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6577153029692328,0.4111549037341982,0.6798233239285234,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.5990897487572214,0.4111549037341982,0.6524553271530297,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5844383984952304,0.4111549037341982,0.5938096197769714,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.5403634287249763,0.4111549037341982,0.5792187290071207,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.5059418245331183,0.4111549037341982,0.535399598967658,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.46914886470509193,0.4111549037341982,0.5005071879618432,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.4276736530968695,0.4111549037341982,0.46415728686238067,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40836692194007784,0.4111549037341982,0.42265416312001025,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نهج","boundary":[0.3807772403600698,0.4111549037341982,0.4033950738562359,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.34104527744189167,0.4111549037341982,0.3802431815128309,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.2891508800214967,0.4111549037341982,0.3358256079537821,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"خورشید","boundary":[0.23379013838505977,0.4111549037341982,0.28411564821180696,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21466478570468894,0.4111549037341982,0.22877064840820047,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.7538458954722558,0.4323981315642524,0.7859095794706434,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7089446459760849,0.4323981315642524,0.7486836750451424,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6697064355770521,0.4323981315642524,0.7037166096509161,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"پرتوافشان","boundary":[0.6047124815262662,0.4323981315642524,0.6646353956737874,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5539936853419319,0.4323981315642524,0.5988479107886604,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5419219400779255,0.4323981315642524,0.5487896114118656,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5204386672040843,0.4323981315642524,0.5362387478167405,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.505384253661158,0.4323981315642524,0.5147554749428993,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49032984011823183,0.4323981315642524,0.4997212145640199,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"بیراهه","boundary":[0.44829033991670025,0.4323981315642524,0.4851786350153943,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.39201262931613595,0.4323981315642524,0.442627300819562,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3878006180303641,0.4323981315642524,0.3919118634959022,0.4466553314501948],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.37274620448743784,0.4323981315642524,0.38213757893322586,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3471919924761521,0.4323981315642524,0.3670831653902996,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.3286712347171839,0.4323981315642524,0.3420683361346688,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.2737538626897756,0.4323981315642524,0.3229477361279054,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25869944914684934,0.4323981315642524,0.2680706704285906,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24364503560392312,0.4323981315642524,0.2530364100497111,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"دلها","boundary":[0.21464463254064217,0.4323981315642524,0.23858106389937744,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.7511655246540373,0.4535225493952571,0.7858491199785033,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.7201699583501275,0.4535225493952571,0.7454990689271221,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7074936181647185,0.4535225493952571,0.7147052463267356,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"بذر","boundary":[0.6819595593174794,0.4535225493952571,0.7011453714899906,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.650359398092167,0.4535225493952571,0.6767198155426775,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6376830579067579,0.4535225493952571,0.6448946860687752,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.5915927717318284,0.4535225493952571,0.631415423888217,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"میکارد","boundary":[0.5400208249361816,0.4535225493952571,0.5860509715104636,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5315564960365443,0.4535225493952571,0.5414920059115947,0.46777974928119953],"dir":"ltr"},{"str":"(برزگر","boundary":[0.4869038022302834,0.4535225493952571,0.5250134354426977,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی،","boundary":[0.42972927582963855,0.4535225493952571,0.4815411821364786,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.37291750638183524,0.4489419366252614,0.3796688163374983,0.4584942605488428],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3799711137981996,0.4535225493952571,0.38563415289533787,0.46777974928119953],"dir":"ltr"},{"str":"3192","boundary":[0.3856139997312911,0.4535225493952571,0.4235019481391912,0.46777974928119953],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.3690884052129518,0.4535225493952571,0.3745297595055757,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.35437659545882033,0.4535225493952571,0.36278046486631726,0.46777974928119953],"dir":"ltr"},{"str":"بیشک","boundary":[0.3110573693403197,0.4535225493952571,0.3543564422947736,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.26416095660352007,0.4535225493952571,0.3056022952570043,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"سخنان","boundary":[0.21464463254064217,0.4535225493952571,0.258805467653457,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.7422779793094181,0.47462320522645185,0.78586927314255,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.6917136907161091,0.47462320522645185,0.7360506516189708,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6713993013569797,0.47462320522645185,0.6863014393952076,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.5995935778583904,0.47462320522645185,0.6660860654179309,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5790978100228402,0.47462320522645185,0.5932251780196157,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"بارهی","boundary":[0.5392146983743115,0.47462320522645185,0.573431354295925,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"مقولههایی","boundary":[0.4709021899771597,0.47462320522645185,0.5329672175198172,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4552431815128308,0.47462320522645185,0.46463455595861886,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.41941085583769977,0.47462320522645185,0.44901585382238335,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.34891508800214965,0.47462320522645185,0.4131835281472524,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.32060996909848183,0.47462320522645185,0.34265753056563214,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3079336289130727,0.47462320522645185,0.3151452570750899,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"نحوهی","boundary":[0.2604124680908236,0.47462320522645185,0.3022671731861575,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.21466478570468894,0.47462320522645185,0.2541045277441891,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.7429631868870078,0.4957238610576466,0.7859095794706434,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7298837834206636,0.4957238610576466,0.7379008309177595,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.7045512562138921,0.4957238610576466,0.7246238076044604,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.6693235254601638,0.4957238610576466,0.6995298128208244,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6576548434770925,0.4957238610576466,0.6642932102589811,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"نحوهی","boundary":[0.6113630256616955,0.4957238610576466,0.6525924875078442,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5681613596668009,0.4957238610576466,0.6057470106139996,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.5230787316942093,0.4957238610576466,0.5631397540677394,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.509999328227865,0.4957238610576466,0.5180163757249608,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"خدا،","boundary":[0.47799610372161755,0.4957238610576466,0.5049640964181753,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4472020690581754,0.4957238610576466,0.4729608719119278,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4355333870751041,0.4957238610576466,0.44217175385699276,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"مردم،","boundary":[0.39645640198844545,0.4957238610576466,0.43057610594138634,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"نحوهی","boundary":[0.3499428993685342,0.4957238610576466,0.3913940460191971,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.3068655112185946,0.4957238610576466,0.3444511621657933,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.2625688566438264,0.4957238610576466,0.3018460212417354,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"مربی","boundary":[0.22752250436651886,0.4957238610576466,0.25759368548770534,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21464463254064217,0.4957238610576466,0.2224601483972705,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"متربی","boundary":[0.7499865645573021,0.5168245168888413,0.7861010345290876,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7393255407765685,0.5168245168888413,0.7450317268382564,0.5310817167747838],"dir":"ltr"},{"str":"نامه","boundary":[0.7163912400913609,0.5168245168888413,0.739204621792288,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6816942093241973,0.5168245168888413,0.6858054547897353,0.5310817167747838],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6859062206099691,0.5168245168888413,0.6915692597071074,0.5310817167747838],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.6924291280397689,0.5168245168888413,0.7113731022437189,0.5310817167747838],"dir":"ltr"},{"str":"نگاه","boundary":[0.6539231492677683,0.5168245168888413,0.6767526733064823,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.642254467284697,0.5168245168888413,0.6488928340665857,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"بینشی","boundary":[0.5973733709525729,0.5168245168888413,0.6373129312669822,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"عمیق","boundary":[0.5573491871557168,0.5168245168888413,0.5920730888082761,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5382439876393927,0.5168245168888413,0.552408249447666,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5142818755878007,0.5168245168888413,0.5333100168878413,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.47844954991266964,0.5168245168888413,0.5093163726759479,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"نموده،","boundary":[0.4354023915088002,0.5168245168888413,0.4735080138949546,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41448340722826815,0.5168245168888413,0.4303842536611581,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.3752250436651888,0.5168245168888413,0.4092637377401585,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.3303439473330646,0.5168245168888413,0.3701665994894532,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"فکری","boundary":[0.2909042052935644,0.5168245168888413,0.32532580948542256,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2794370549509606,0.5168245168888413,0.2859607694568236,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.22893322584979173,0.5168245168888413,0.2743746989817123,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21466478570468894,0.5168245168888413,0.22387478167405614,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"نیکیها","boundary":[0.7428120381566572,0.5380677447188955,0.7861614940212279,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7282513771328765,0.5380677447188955,0.7376225984146175,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7139829369877736,0.5380677447188955,0.7233743114335617,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"ثمرات","boundary":[0.6715403735053069,0.5380677447188955,0.7091196020156116,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6467721348918446,0.5380677447188955,0.6666633078059921,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6105367459357784,0.5380677447188955,0.6418913686115386,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.5686383178825741,0.5380677447188955,0.6057039478744436,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"میدانم","boundary":[0.5206737874512964,0.5380677447188955,0.5637814053473061,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.5065665726185677,0.5380677447188955,0.5205931747951094,0.5523249446048379],"dir":"ltr"},{"str":"ابراهیمی،","boundary":[0.4499025930404406,0.5380677447188955,0.5064725245196829,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.39427986027139594,0.5334871319488997,0.401031170227059,0.5430394558724813],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4013334676877603,0.5380677447188955,0.40699650678489857,0.5523249446048379],"dir":"ltr"},{"str":"3192","boundary":[0.4071778852613193,0.5380677447188955,0.44506583366921937,0.5523249446048379],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.3904507591025124,0.5380677447188955,0.3944813919118635,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.3769481391911863,0.5380677447188955,0.38535200859868324,0.5523249446048379],"dir":"ltr"},{"str":"درس","boundary":[0.34521698239957005,0.5380677447188955,0.3768776031170227,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.3041246809082359,0.5380677447188955,0.34031939858957583,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2852008598683326,0.5380677447188955,0.29925444024211273,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.21464463254064217,0.5380677447188955,0.2802980147893066,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7764980518608088,0.5591684005500902,0.7858894263065969,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.7281909176407362,0.5591684005500902,0.7707107761823602,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7153130458148595,0.5591684005500902,0.7226393262529024,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.6681949482735455,0.5591684005500902,0.7088841864839446,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.638808276232702,0.5591684005500902,0.667627300819562,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"دروسی","boundary":[0.5890702673653098,0.5591684005500902,0.633317472642992,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5641206502754267,0.5591684005500902,0.5832829916868612,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5417909445116217,0.5591684005500902,0.5576917909445117,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5212750235120247,0.5591684005500902,0.5363001409219118,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.48804245599892515,0.5591684005500902,0.5161331424256606,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.4526131936047293,0.5591684005500902,0.48157329033991675,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"خواندم.","boundary":[0.40126293161359666,0.5591684005500902,0.4471850958541015,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3869743383044471,0.5591684005500902,0.39547565593514805,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36061399973129116,0.5591684005500902,0.38050517264543865,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.32256482601101705,0.5591684005500902,0.3551231961415812,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.2691992476152089,0.5591684005500902,0.3160956603520086,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"تازگی","boundary":[0.22752250436651886,0.5591684005500902,0.2634821271701562,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.5591684005500902,0.2219709129786851,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.7388922477495633,0.580269056381285,0.7859700389627838,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.69195552868467,0.580269056381285,0.7329818794344625,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6651719736665322,0.580269056381285,0.6858066454969585,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"کردم.","boundary":[0.6303237941690178,0.580269056381285,0.6644229477361279,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6144431009001746,0.580269056381285,0.6223632943705495,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.5619038022302835,0.580269056381285,0.6085566595517857,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5341327421738545,0.580269056381285,0.5540239150880021,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"درس،حدیث","boundary":[0.45154507591025117,0.580269056381285,0.5280920727024856,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ثقلین","boundary":[0.40926373774015845,0.580269056381285,0.4459313963203681,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39199247615208915,0.580269056381285,0.4013636974338304,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.35920327824801823,0.580269056381285,0.38535946081290695,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"فهمیدم.","boundary":[0.30241166196426167,0.580269056381285,0.3534922445954187,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.27887276635765146,0.580269056381285,0.2945116216579336,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدایی","boundary":[0.22911460432621253,0.580269056381285,0.27311681696594037,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.580269056381285,0.2211339513636974,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"مقدماتی","boundary":[0.7345861883649066,0.6013697122124798,0.7855535402391509,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.7019783689372564,0.6013697122124798,0.7295667114365969,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6848884858256079,0.6013697122124798,0.6967951930164746,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.6505071879618434,0.6013697122124798,0.6792657530565631,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6386369743383044,0.6013697122124798,0.6453899933962187,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.5897453983608759,0.6013697122124798,0.6331553137175869,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5722726051323391,0.6013697122124798,0.5840017466075507,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"سعادت","boundary":[0.5235422544672846,0.6013697122124798,0.5672393204370135,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.48509001746607544,0.6013697122124798,0.5184145797368173,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4700356039231492,0.6013697122124798,0.47960835684535796,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4501545075910251,0.6013697122124798,0.46428187558780065,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4286510815531372,0.6013697122124798,0.4446930001343544,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"یافتم","boundary":[0.3924156925970711,0.6013697122124798,0.4233854836096248,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3890098078731694,0.6013697122124798,0.39229477361279047,0.6156269120984222],"dir":"ltr"},{"str":"بیهوده","boundary":[0.34455192798602713,0.6013697122124798,0.38346768776031165,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.30307671637780464,0.6013697122124798,0.3394694973171394,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2817546688163375,0.6013697122124798,0.2976555152492274,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.6013697122124798,0.27671018599058406,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7766290474271127,0.6224703680436745,0.7860002687088539,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"اخالقرآن","boundary":[0.7216512159075641,0.6224703680436745,0.7715706032513772,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"مینامند","boundary":[0.6675903533521429,0.6224703680436745,0.7165927717318284,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.6534831385194142,0.6224703680436745,0.6675097406959558,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"شبستری","boundary":[0.5982231627032111,0.6224703680436745,0.6533017600429933,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد،","boundary":[0.5678120381566573,0.6224703680436745,0.593281626685496,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5122094585516592,0.6178897552736788,0.5189607685073222,0.6274420791972602],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5192630659680236,0.6224703680436745,0.5249261050651619,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"3192","boundary":[0.5249059519011151,0.6224703680436745,0.5627939003090151,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.5083803573827756,0.6224703680436745,0.5126125218325943,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.49487773747144964,0.6224703680436745,0.5032816068789466,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.48301424156925965,0.6224703680436745,0.4947433830444713,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.4552431815128309,0.6224703680436745,0.47804448741639305,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"معترفم","boundary":[0.4077220206905817,0.6224703680436745,0.45031377676431145,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3868030364100497,0.6224703680436745,0.4027038828429396,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.3390400376192395,0.6224703680436745,0.3817848985624076,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3274821980384254,0.6224703680436745,0.3339715168614806,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشهای","boundary":[0.25978772000537415,0.6224703680436745,0.32254066202071036,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.21464463254064217,0.6224703680436745,0.25472927582963856,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.7669252989386,0.6436066668745841,0.7858894263065969,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7452001880961977,0.6436066668745841,0.7609631817360394,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6998958753190917,0.6436066668745841,0.7374815262662904,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6843980921671368,0.6436066668745841,0.6933836799314428,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"اطرافیانم،","boundary":[0.61996842670966,0.6436066668745841,0.6766995835012762,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصا","boundary":[0.566421469837431,0.6436066668745841,0.6122497648797527,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5611816471852746,0.6403556354552798,0.5664013166733843,0.6546128353412223],"dir":"ltr"},{"str":"همسر","boundary":[0.516720408437458,0.6436066668745841,0.5530364100497112,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.502633346768776,0.6436066668745841,0.5106475408629733,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندم،","boundary":[0.4510815531371758,0.6436066668745841,0.4949952975950557,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.4200658336692194,0.6436066668745841,0.4434435039634556,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40299610372161765,0.6436066668745841,0.4123874781674057,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.3681915894128712,0.6436066668745841,0.3969232361471328,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3488848582560795,0.6436066668745841,0.3616793940252223,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.32131532984011824,0.6436066668745841,0.34120650275426573,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.2822988042455999,0.6436066668745841,0.3136168211742577,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2682117425769179,0.6436066668745841,0.27622593667111506,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.2335886067445922,0.6436066668745841,0.26213887500243305,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21466478570468897,0.6436066668745841,0.22595055757087198,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.7431714362488243,0.6648498947046383,0.785694612387478,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.700688566438264,0.6648498947046383,0.7379325056884366,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی،","boundary":[0.6465370146446324,0.6648498947046383,0.6943806260916298,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6308780061803035,0.6648498947046383,0.6402693806260916,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.5922443907026735,0.6648498947046383,0.6245700658336691,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.5433125083971516,0.6648498947046383,0.5869111494980902,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5008296385865914,0.6648498947046383,0.5380735778367638,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48051524922746197,0.6648498947046383,0.49541738726568985,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.41240763133145236,0.6648498947046383,0.4753618142888413,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4081956200456805,0.6648498947046383,0.4123068655112186,0.6791070945905807],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.36794975144431,0.6648498947046383,0.4025865737111203,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیری","boundary":[0.2954588203681311,0.6648498947046383,0.3625871313505053,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.26021093645035603,0.6648498947046383,0.28987665340997876,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.24610372161762725,0.6648498947046383,0.260130323794169,0.6791070945905807],"dir":"ltr"},{"str":"عارف","boundary":[0.21464463254064217,0.6648498947046383,0.24596264946929997,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"پور،","boundary":[0.7635496439607685,0.6859505505358332,0.7861816471852747,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.7073424694343678,0.6813699377658374,0.7140937793900308,0.6909222616894187],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7143960768507321,0.6859505505358332,0.7200591159478704,0.7002077504217755],"dir":"ltr"},{"str":"3192","boundary":[0.7200389627838236,0.6859505505358332,0.7579269111917237,0.7002077504217755],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.7035133682654844,0.6859505505358332,0.7083501276367056,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6894061534327556,0.6859505505358332,0.6978100228402525,0.7002077504217755],"dir":"ltr"},{"str":"بسم","boundary":[0.663576514846164,0.6859505505358332,0.6886067445922341,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"رب","boundary":[0.6378409243584574,0.6859505505358332,0.657893322584979,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"العلی،","boundary":[0.5975749025930402,0.6859505505358332,0.6327673075005226,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"سخن","boundary":[0.5579336289130726,0.6859505505358332,0.5917304850194813,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"گفتن","boundary":[0.5192798602713958,0.6859505505358332,0.552846514964216,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5042254467284697,0.6859505505358332,0.5136168211742576,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4837095257288727,0.6859505505358332,0.4990058441943934,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"اعجاز","boundary":[0.44610372161762735,0.6859505505358332,0.47804648663173444,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"کلام","boundary":[0.4134757490259304,0.6859505505358332,0.44048098884858256,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"مولای","boundary":[0.37083165390299605,0.6859505505358332,0.4082808533567636,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"متقیان","boundary":[0.3237337095257289,0.6859505505358332,0.36572320684823706,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.27443907026736525,0.6859505505358332,0.31803036410049706,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.22447937659545877,0.6859505505358332,0.2688163374983205,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21464463254064217,0.6859505505358332,0.2187558780061803,0.7002077504217755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21464,0.16992,0.78618,0.70021],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.768205024855569,0.7348738395604624,0.7744776971651216,0.7467073154657946],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7746540373505306,0.7318611707017512,0.7813648394464596,0.7419837826207702],"dir":"ltr"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.7336489990595189,0.7348738395604624,0.7642930941824532,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"برزگر","boundary":[0.7029862222020256,0.7348738395604624,0.7296177616552465,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی؛","boundary":[0.6565608596346728,0.7348738395604624,0.6989143898403753,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6252404944242912,0.7348738395604624,0.6524666129248958,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.5847608491199785,0.7348738395604624,0.6211256213892248,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسیی","boundary":[0.5239005105468225,0.7348738395604624,0.5807225581082897,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"ارشید","boundary":[0.4908477092570199,0.7348738395604624,0.5198712838201189,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"تیاریخ","boundary":[0.45612891307268577,0.7348738395604624,0.48667264543866723,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44667808679295984,0.7348738395604624,0.45206422141609565,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"فلسیفه","boundary":[0.40736772806663973,0.7348738395604624,0.4426786913878812,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"آمیوزش","boundary":[0.36263939271799006,0.7348738395604624,0.40321940077925567,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"وپیرورش","boundary":[0.3096365712750235,0.7348738395604624,0.3553016256885664,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.2991569259707107,0.7348738395604624,0.30542959828026334,0.7467073154657946],"dir":"ltr"},{"str":"تعلییم","boundary":[0.2631740561601505,0.7348738395604624,0.29508941287115403,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25372322988042456,0.7348738395604624,0.2591093645035604,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"تربییت","boundary":[0.21466539029961035,0.7348738395604624,0.24965853822383444,0.7467073154657946],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.7498656455730216,0.7542636314053439,0.7861969635899503,0.7660971073106762],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7470442026064757,0.7542636314053439,0.7497707241703613,0.7660971073106762],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7688096197769715,0.7753642872365388,0.7750822920865241,0.7871977631418711],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7752586322719333,0.7723516183778276,0.7819694343678624,0.7824742302968467],"dir":"ltr"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.7341870885395674,0.7753642872365388,0.7648311836625017,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهیمی؛","boundary":[0.6828515383581889,0.7753642872365388,0.7299177783550551,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6512205427918849,0.7753642872365388,0.6786592401518465,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.6105568990998254,0.7753642872365388,0.6469216713690716,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.5545000671772135,0.7753642872365388,0.6062705226387209,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5260974069595592,0.7753642872365388,0.5502307569927012,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.49604742711272326,0.7753642872365388,0.521539567378745,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4862118769313448,0.7753642872365388,0.49159801155448063,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.45187538626897755,0.7753642872365388,0.4821347574902593,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4120146446325406,0.7753642872365388,0.4475430605938466,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"وپرورش","boundary":[0.36707308880827616,0.7753642872365388,0.4076865511218594,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3563919118634959,0.7753642872365388,0.36266458417304853,0.7871977631418711],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.325220408437458,0.7753642872365388,0.3520841730485019,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31576958215773204,0.7753642872365388,0.3211557167808679,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.28174660755071873,0.7753642872365388,0.311704890501142,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.24126696224640598,0.7753642872365388,0.2775313717586994,0.7871977631418711],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23844551927986024,0.7753642872365388,0.24117204084374577,0.7871977631418711],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7688096197769715,0.7981758070540466,0.7750822920865241,0.8100092829593788],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7752586322719333,0.7951631381953354,0.7819694343678624,0.8052857501143544],"dir":"ltr"},{"str":"زهرا","boundary":[0.7442346500067177,0.7981758070540466,0.7647922880558914,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"شبستری","boundary":[0.694120180034932,0.7981758070540466,0.7400555376892753,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد؛","boundary":[0.6689458551659276,0.7981758070540466,0.6900889426306597,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6375155851135295,0.7981758070540466,0.6648169166302101,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.5966512159075641,0.7981758070540466,0.6330159881768104,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.5407959156254198,0.7981758070540466,0.5925663710869273,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5123932554077657,0.7981758070540466,0.5365266054409076,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.482309686954185,0.7981758070540466,0.5078018272202067,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4724741367728066,0.7981758070540466,0.4778602713959424,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.43817042859062205,0.7981758070540466,0.4684297998119038,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.39810896144027946,0.7981758070540466,0.4336373774015853,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"وپرورش","boundary":[0.353167405616015,0.7981758070540466,0.39378086792959827,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3424862286712347,0.7981758070540466,0.3487589009807873,0.8100092829593788],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.31151625688566437,0.7981758070540466,0.3383800214967083,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30206543060593843,0.7981758070540466,0.3074515652290743,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2680424559989252,0.7981758070540466,0.2980007389493483,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.22756281069461237,0.7981758070540466,0.2638272202069058,0.8100092829593788],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2247413677280666,0.7981758070540466,0.22746788929195214,0.8100092829593788],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7688096197769715,0.8211536608702238,0.7750822920865241,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7752586322719333,0.8181409920115126,0.7819694343678624,0.8282636039305317],"dir":"ltr"},{"str":"مریم","boundary":[0.7410478301760043,0.8211536608702238,0.7648170764476688,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"عارف","boundary":[0.710654641945452,0.8211536608702238,0.7367824130055085,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"پور؛","boundary":[0.6874977533820064,0.8211536608702238,0.706466835469314,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6562580276770119,0.8211536608702238,0.6834289607981214,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.6153936584710465,0.8211536608702238,0.6517584307402929,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.5595383581889023,0.8211536608702238,0.6113088136504098,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.531135697971248,0.8211536608702238,0.55526904800439,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.501085718124412,0.8211536608702238,0.5265778583904338,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49125016794303367,0.8211536608702238,0.4966363025661695,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.45692073088808277,0.8211536608702238,0.4871801021093646,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4168514040037619,0.8211536608702238,0.4523876796990461,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"وپرورش","boundary":[0.37190984817949746,0.8211536608702238,0.4125233104930807,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.36122867123471714,0.8211536608702238,0.3675013435442698,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3302586994491468,0.8211536608702238,0.35712246406019077,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3208078731694209,0.8211536608702238,0.32619400779255675,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2867848985624076,0.8211536608702238,0.31674318151283076,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.24630525325809483,0.8211536608702238,0.28256966277038825,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24348381029154906,0.8211536608702238,0.2462103318554346,0.832987136775556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21467,0.73186,0.7862,0.83299],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/556f4492bc367a81c4a5016629915340.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/c0992cfcd5cd05bd82fb9b266e501c42.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.16992,0.21374,0.16701]},"elements":[{"words":[{"str":"56","boundary":[0.7720341260244524,0.16992008820899865,0.786198710197501,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7714463254064219,0.19982755842481698,0.7855736934031975,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.7416801021093644,0.19982755842481698,0.765763133145237,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6969602310896144,0.19982755842481698,0.7365178816822512,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"آدمی","boundary":[0.6597171839312105,0.19982755842481698,0.6912971919924761,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6498824398763939,0.19982755842481698,0.6539936853419319,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"ناممکن","boundary":[0.5995398360875991,0.19982755842481698,0.644786532557534,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5657429799811903,0.19982755842481698,0.5938767969904608,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5560896144027945,0.19982755842481698,0.5601202472121456,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.5295478973532177,0.19982755842481698,0.5509234272794588,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.508024318151283,0.19982755842481698,0.523925164584173,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4883145237135563,0.19982755842481698,0.502847723636807,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.45488042455998917,0.19982755842481698,0.48269179094451153,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"کلام","boundary":[0.42225245196829236,0.19982755842481698,0.4492576917909445,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"نمیگنجد","boundary":[0.35708719602310895,0.19982755842481698,0.41694845609597725,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3450154507591025,0.19982755842481698,0.3518831220930425,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3305253258094854,0.19982755842481698,0.3397306267560197,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3088203681311299,0.19982755842481698,0.3248622867123472,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2937659545882037,0.19982755842481698,0.3031371758699449,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2625688566438264,0.19982755842481698,0.2885997674648679,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"نچشی،","boundary":[0.21466478570468894,0.19982755842481698,0.2572648607715113,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومش","boundary":[0.7315363428724976,0.22107078625487114,0.7857483541582695,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7158773344081687,0.22107078625487114,0.7252485556899099,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6796217922880557,0.22107078625487114,0.7107756318260997,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهی","boundary":[0.6279289265081284,0.22107078625487114,0.6739553365611406,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.5909075641542387,0.22107078625487114,0.6222624707812131,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.5381465806798333,0.22107078625487114,0.5844787048233239,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5158168749160283,0.22107078625487114,0.5317177213489184,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"بیواسطه","boundary":[0.45475950557570877,0.22107078625487114,0.5101504191891132,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4419017869138788,0.22107078625487114,0.448391105736934,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42763334676877596,0.22107078625487114,0.43623533118696356,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.3887780464866317,0.22107078625487114,0.42140601907832864,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.35637175869944915,0.22107078625487114,0.3833499487360039,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3383749832056966,0.22107078625487114,0.3501041246809082,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3160654306059384,0.22107078625487114,0.3321073491871557,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.2912971919924761,0.22107078625487114,0.3108734630615356,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"میسپاری","boundary":[0.22508397151686146,0.22107078625487114,0.28477764342335077,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21464463254064217,0.22107078625487114,0.2187558780061803,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"چشمه","boundary":[0.7464093779390031,0.2421714420860659,0.785788660486363,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.703745129652022,0.2421714420860659,0.7384891844686282,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6818184871691522,0.2421714420860659,0.697704460180653,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"وجودت","boundary":[0.6282715302969232,0.2421714420860659,0.6762320225825624,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"میجوشد","boundary":[0.563546285100094,0.2421714420860659,0.6221226471092116,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5490763133145237,0.2421714420860659,0.5555656321375788,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5269481391911863,0.2421714420860659,0.5430356438431547,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"رگهایت","boundary":[0.47317949751444305,0.2421714420860659,0.5214839792000646,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.4309183125083971,0.2421714420860659,0.46729305616605415,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3780666397957812,0.2421714420860659,0.42295781270992877,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3635966680102109,0.2421714420860659,0.37008598683326616,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.33967486228671234,0.2421714420860659,0.35571678086792957,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.3030364100497111,0.2421714420860659,0.3339444253487699,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.2704487437861077,0.2421714420860659,0.29656277083121096,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"دوبارهی","boundary":[0.21466478570468894,0.2421714420860659,0.26260916297191994,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"توست،","boundary":[0.7443201665994893,0.26327209791726064,0.7854124680908234,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تولدی","boundary":[0.7004467284697029,0.26327209791726064,0.738711120264929,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6783185543463656,0.26327209791726064,0.6942194007792555,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6438969501545075,0.26327209791726064,0.6720912266559183,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.6076615611984415,0.26327209791726064,0.6384418760711922,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5871456401988445,0.26327209791726064,0.6021707576087315,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5646345559586188,0.26327209791726064,0.580676474539836,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.5340218997715974,0.26327209791726064,0.5594644967878771,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5213455595861883,0.26327209791726064,0.5285571877482055,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.4782782480182722,0.26327209791726064,0.515890485502873,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.4422443907026736,0.26327209791726064,0.47261179229135697,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42938667204084374,0.26327209791726064,0.43587599086389894,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.40022504366518874,0.26327209791726064,0.42311903802230283,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.35897151686148054,0.26327209791726064,0.39486242357138396,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"طیبهای","boundary":[0.30581754668816336,0.26327209791726064,0.3536113800949059,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27141609566035196,0.26327209791726064,0.29954991266962244,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24928792153701462,0.26327209791726064,0.2651887679699046,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.21466478570468894,0.26327209791726064,0.24306059384656722,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.7555555555555554,0.28440839674817037,0.7852210130323792,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.732439876393927,0.28440839674817037,0.7484817949751443,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.715974741367728,0.28440839674817037,0.7253459626494692,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"وعده","boundary":[0.6795378207711944,0.28440839674817037,0.7088405212951766,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6475345962649468,0.28440839674817037,0.6741350977384835,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6090823592637378,0.28440839674817037,0.640440682520489,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5837498320569663,0.28440839674817037,0.6020085986833266,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.5557973935241166,0.28440839674817037,0.5776000965239175,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"نداری،","boundary":[0.5093443503963455,0.28440839674817037,0.5486430202875185,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"کافیست","boundary":[0.45216982399570066,0.28440839674817037,0.5022101303237942,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"یکبار","boundary":[0.4145237135563617,0.28440839674817037,0.44682361138450677,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"امتحان","boundary":[0.3650073894934838,0.28440839674817037,0.40909150903684705,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"نمایی","boundary":[0.3239553943302432,0.28440839674817037,0.3588576539604351,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3205495096063415,0.28440839674817037,0.3238344753459626,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"امتحانش","boundary":[0.25974741367728066,0.28440839674817037,0.31511730508682684,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"مجانی","boundary":[0.21464463254064217,0.28440839674817037,0.25394543504176714,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7576749966411394,0.30550905257936506,0.7858088136504098,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7458047830176003,0.30550905257936506,0.7525578020755147,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.7146076850732231,0.30550905257936506,0.7403835818890232,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.687441219938197,0.30550905257936506,0.7094476101345909,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6727697165121591,0.30550905257936506,0.6822811449995647,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.6429833400510546,0.30550905257936506,0.6671469837431142,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهد","boundary":[0.5800047024049442,0.30550905257936506,0.6378751705199374,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.5647286040575037,0.30550905257936506,0.5748215264841624,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.5500571006314656,0.30550905257936506,0.5591663307805991,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"عل","boundary":[0.5329470643557704,0.30550905257936506,0.5444343678624209,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5021328765282815,0.30550905257936506,0.5112622598414617,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"...ی","boundary":[0.5105972054279188,0.30550905257936506,0.532906758027677,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"(سلجوقی،","boundary":[0.4355736934031976,0.30550905257936506,0.49639594249630525,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.37936651887679695,0.3009284398093693,0.38611782883246,0.31048076373295075],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3864201262931613,0.30550905257936506,0.3920831653902996,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"3192","boundary":[0.3922645438667204,0.30550905257936506,0.4301524922746204,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.3755374177079135,0.30550905257936506,0.38037417707913473,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.36143020287518474,0.30550905257936506,0.36983407228268167,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.34948945317748215,0.30550905257936506,0.36121859465269374,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.32814725245196824,0.30550905257936506,0.34430627725670043,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.28046486631734513,0.30550905257936506,0.32304654298545554,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"حکیم؛","boundary":[0.23576514846164176,0.30550905257936506,0.2749630525325809,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.21464463254064217,0.30550905257936506,0.23014241569259705,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.7511117828832459,0.3267522804094193,0.7854527744189169,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"محسوس","boundary":[0.6915390299610371,0.3267522804094193,0.7460903394901781,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6800718796184334,0.3267522804094193,0.6865955941242963,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"مفعولی","boundary":[0.6313415289533789,0.3267522804094193,0.6751427622756728,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.610422544672847,0.3267522804094193,0.6263233911057369,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5911158135160552,0.3267522804094193,0.6054816069647961,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5468191589412871,0.3267522804094193,0.5861576334220295,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.5192697836893726,0.3267522804094193,0.5418776229235722,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.507621254870348,0.3267522804094193,0.5141105736934032,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.4655817546688163,0.3267522804094193,0.5025628106946124,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"عالیه","boundary":[0.4309787720005374,0.3267522804094193,0.4605233104930808,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4098784092435846,0.3267522804094193,0.4259203278248018,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"ایفای","boundary":[0.372857046889695,0.3267522804094193,0.404819965067849,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.3388183528147252,0.3267522804094193,0.36791327286482406,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.2834475345962649,0.3267522804094193,0.3336792959828026,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27923552331049306,0.3267522804094193,0.28334676877603115,0.34100948029536166],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2625487034797796,0.3267522804094193,0.2742939872927781,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"سادگی","boundary":[0.21464463254064217,0.3267522804094193,0.25758555804254174,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7761017063012224,0.34785293624061403,0.7854930807470105,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"لسان","boundary":[0.7392818755878006,0.34785293624061403,0.7703931729327709,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"شریف","boundary":[0.6960130323794168,0.34785293624061403,0.7329940884052129,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.6463153298401182,0.34785293624061403,0.68990662367325,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"علی(علیه","boundary":[0.5842838909042053,0.34785293624061403,0.6400880021496707,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"السلام)","boundary":[0.5349489453177482,0.34785293624061403,0.5779759505575708,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.49430001343544266,0.34785293624061403,0.5295863252239433,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.46207510412468084,0.34785293624061403,0.48894452448537956,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4276736530968695,0.34785293624061403,0.45580747010614,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41499731291146036,0.34785293624061403,0.42220894107347756,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.38841528953379006,0.34785293624061403,0.4098332892616582,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.3353822383447534,0.34785293624061403,0.3829602154504747,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.315067848985624,0.34785293624061403,0.329969987023852,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.26956200456805046,0.34785293624061403,0.30970158822542326,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2568856643826414,0.34785293624061403,0.2640972925446585,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23657127502351202,0.34785293624061403,0.2514734130617399,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.21464463254064217,0.34785293624061403,0.23028348784092434,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"تعالی","boundary":[0.7541280397689103,0.3689535920718087,0.7861816471852747,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7426608894263066,0.3689535920718087,0.7491846039321695,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7114637914819293,0.3689535920718087,0.7375419857584308,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.6651518205024854,0.3689535920718087,0.7063448878140535,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6507020018809619,0.3689535920718087,0.6600933763267499,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6249261050651619,0.3689535920718087,0.6457515956844635,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.5949180437995432,0.3689535920718087,0.6199921650727016,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"برد؛","boundary":[0.5671469837431142,0.3689535920718087,0.5897386806395271,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5504601639124008,0.3689535920718087,0.5622054477253993,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.5186584710466209,0.3689535920718087,0.5455300305389007,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5019884455192798,0.3689535920718087,0.5180303641004971,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.48106946123874783,0.3689535920718087,0.49697030767163775,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.45795378207711945,0.3689535920718087,0.47601101706301224,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.4325809485422545,0.3689535920718087,0.453024664734359,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.40680505172645437,0.3689535920718087,0.42763054234575604,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3923552331049308,0.3689535920718087,0.40172645438667204,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3734314120650275,0.3689535920718087,0.3874849924388076,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.3430605938465672,0.3689535920718087,0.36841327421738546,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"امور،","boundary":[0.3104729275829638,0.3689535920718087,0.3381087864408157,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2960231089614403,0.3689535920718087,0.3054144834072282,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.25878006180303637,0.3689535920718087,0.2911057369340319,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.21466478570468894,0.3689535920718087,0.2538218817090106,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.7392717990057771,0.39005424790300347,0.7851605535402391,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7209727260513232,0.39005424790300347,0.7333637033757952,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6795378207711942,0.39005424790300347,0.7143423350799407,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما","boundary":[0.6358860674459222,0.39005424790300347,0.673048501948139,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6228066639795781,0.39005424790300347,0.6302475966936466,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"چراغ","boundary":[0.5861883649066235,0.39005424790300347,0.6173130885721271,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5640601907832862,0.39005424790300347,0.5796990460835684,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"مدنظر","boundary":[0.5199650678489854,0.39005424790300347,0.5584316644238717,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"قراردهد،","boundary":[0.46218594652693795,0.39005424790300347,0.513334676877603,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4438868735724842,0.39005424790300347,0.456277850896956,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"سعادت","boundary":[0.39376595458820357,0.39005424790300347,0.4385860981050422,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"دنیوی","boundary":[0.34910654306059374,0.39005424790300347,0.38819659872968526,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33602713959424957,0.39005424790300347,0.34346807230831816,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"اخروی","boundary":[0.2891307268574499,0.39005424790300347,0.3293564422947735,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"نائل","boundary":[0.25932419723229877,0.39005424790300347,0.28322263122746794,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.21464463254064217,0.39005424790300347,0.25383062182484795,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.7629954319494827,0.4111549037341982,0.7859297326346903,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تردیدی","boundary":[0.7084408168749161,0.4111549037341982,0.7564137186204901,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.6641441623001477,0.4111549037341982,0.7023955441307316,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.5901686148058577,0.4111549037341982,0.6586638710229253,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5501041246809082,0.4111549037341982,0.584438761223165,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5027844954991266,0.4111549037341982,0.5441257429214449,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4665692597071072,0.4111549037341982,0.4947030767163778,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4520791347574902,0.4111549037341982,0.4603226334037388,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"زندگیای","boundary":[0.38853620851807064,0.4111549037341982,0.446100752998027,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3643927179900578,0.4111549037341982,0.3802935644229477,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.34849187155716776,0.4111549037341982,0.3576388826993422,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"آموزههای","boundary":[0.2828832460029558,0.4111549037341982,0.34263814490537586,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.25491065430605936,0.4111549037341982,0.27480182722020685,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.21464463254064217,0.4111549037341982,0.24912769735374007,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.7353150611312642,0.4323981315642524,0.7860204218729007,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6966612924895874,0.4323981315642524,0.7304783017600429,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.6619138788123068,0.4323981315642524,0.6914785704688969,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.6168312508397152,0.4323981315642524,0.6570771194410856,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5979596560665627,0.4323981315642524,0.6119610101735918,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اوج","boundary":[0.5731190380223028,0.4323981315642524,0.5930359267385371,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5618102186546834,0.4323981315642524,0.5682822786510816,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفایی","boundary":[0.5035960450942313,0.4323981315642524,0.5569059247443693,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.46054346365712745,0.4323981315642524,0.49869655441964994,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4371859465269381,0.4323981315642524,0.45571066559579254,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4337800618030364,0.4323981315642524,0.4370650275426576,0.4466553314501948],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.7331889023243316,0.4535225493952571,0.7659781002284025,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.6987672981324734,0.4535225493952571,0.7272029141142886,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6796620986161493,0.4535225493952571,0.692375922696358,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6522941018406556,0.4535225493952571,0.6721852747548032,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"رشته،","boundary":[0.6094484750772537,0.4535225493952571,0.6447971248152626,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.570391643154642,0.4535225493952571,0.6035649101435017,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5269011151417439,0.4535225493952571,0.5649053598765778,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5053372296117157,0.4535225493952571,0.5194645976084912,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"نهج","boundary":[0.4754971113798199,0.4535225493952571,0.49786712347171835,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.4358256079537821,0.4535225493952571,0.47502351202472126,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.416720408437458,0.4535225493952571,0.4294342325176666,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"سانِ","boundary":[0.3833064624479376,0.4535225493952571,0.4109725759745698,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.35190783286309285,0.4535225493952571,0.37781632833779144,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3380223028348784,0.4535225493952571,0.3459218446530498,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"شعاعی","boundary":[0.2890904205293564,0.4535225493952571,0.3325432001860254,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2722222222222222,0.4535225493952571,0.2816135966680102,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"خورشید","boundary":[0.21466478570468894,0.4535225493952571,0.26646673618747935,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.7201498051860808,0.47462320522645185,0.7861413408571811,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.6956234045411795,0.47462320522645185,0.7141743742744683,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.676316673384388,0.47462320522645185,0.6892320291050642,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"وادی","boundary":[0.638670562945049,0.47462320522645185,0.6708424482689445,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشههای","boundary":[0.5647957812709928,0.47462320522645185,0.6311937390837028,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"تابناک","boundary":[0.5181009001746607,0.47462320522645185,0.5571980384253661,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"امیرالمؤمنین(علیه","boundary":[0.4010916297191992,0.47462320522645185,0.5125724652827898,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"السلام)","boundary":[0.3505474942899368,0.47462320522645185,0.3935744995297595,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمون","boundary":[0.29455192798602714,0.47462320522645185,0.34277844954991266,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.26736530968695416,0.47462320522645185,0.28880409552313896,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2532984011823189,0.47462320522645185,0.25978772000537415,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.21464463254064217,0.47462320522645185,0.24580142415692594,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.742912803976891,0.4957238610576466,0.7859599623807604,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7290474271127234,0.4957238610576466,0.7374879881530426,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشههای","boundary":[0.6571308612118768,0.4957238610576466,0.7237306295596231,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6352243718930537,0.4957238610576466,0.651266290474271,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6072316270321106,0.4957238610576466,0.6299970814605567,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"همام","boundary":[0.5713993013569796,0.4957238610576466,0.6012058309821308,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"گردید.","boundary":[0.5254702404944241,0.4957238610576466,0.5663851220055418,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5162400913610102,0.4957238610576466,0.5195250571006315,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5110976756684131,0.4957238610576466,0.515813516055354,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4853419320166598,0.4957238610576466,0.5052331049308073,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.4543262125487034,0.4957238610576466,0.48019841861421425,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43239957006583357,0.4957238610576466,0.44830041649872354,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانم","boundary":[0.3931412065027542,0.4957238610576466,0.4271795905290463,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3778852613193604,0.4957238610576466,0.3872766357651484,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"انوار","boundary":[0.3487437861077522,0.4957238610576466,0.3725684637662601,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3229880424559989,0.4957238610576466,0.3428792153701464,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"گوهرِ","boundary":[0.286571275023512,0.4957238610576466,0.31716377804648654,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"جهانافروز،","boundary":[0.21466478570468894,0.4957238610576466,0.2806663979578126,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7531371758699448,0.5168245168888413,0.7851404003761923,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7354426978368936,0.5168245168888413,0.7475144431009001,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7203882842939674,0.5168245168888413,0.7297796587397554,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"ظلمت","boundary":[0.6762931613596668,0.5168245168888413,0.7152923769751075,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6450960634152895,0.5168245168888413,0.6711269742363309,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6300416498723631,0.5168245168888413,0.6394128711541043,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"روشنایی","boundary":[0.573451565229074,0.5168245168888413,0.6249179935308798,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"بخشم؛","boundary":[0.5275829638586589,0.5168245168888413,0.568147569356759,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.5004366518876795,0.5168245168888413,0.5224329284488797,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.47891307268574496,0.5168245168888413,0.4948139191186348,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"تعالی","boundary":[0.44146849388687354,0.5168245168888413,0.4737943690492741,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4292153701464463,0.5168245168888413,0.4357046889695015,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.3873370952572887,0.5168245168888413,0.42410908213154436,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"بشری","boundary":[0.3459021899771597,0.5168245168888413,0.3819122794334402,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"دغدغه","boundary":[0.30100094048098885,0.5168245168888413,0.34072559546268355,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.2637780464866317,0.5168245168888413,0.29531774821980383,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.21466478570468894,0.5168245168888413,0.2580747010613999,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"علی(علیه","boundary":[0.7300953916431546,0.5380677447188955,0.7862622598414617,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"السلام)","boundary":[0.6821510143759236,0.5380677447188955,0.7251780196157462,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6631163509337632,0.5380677447188955,0.6772437189305388,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"خطابهها،","boundary":[0.6042489587531908,0.5380677447188955,0.6582191320704017,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"نامهها","boundary":[0.5637814053473061,0.5380677447188955,0.599291280397689,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5524682798852114,0.5380677447188955,0.5589446459760848,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"حکمتهاست","boundary":[0.46701262931613596,0.5380677447188955,0.5475607229716302,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4636067445922343,0.5380677447188955,0.46689171033185545,0.5523249446048379],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7567479510949885,0.5591684005500902,0.7661393255407765,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.7235153835818889,0.5591684005500902,0.7518586783363084,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6785939809216713,0.5591684005500902,0.7186249314743387,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.6421369071610908,0.5591684005500902,0.673723740255548,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6010446056697568,0.5591684005500902,0.6372393233510967,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.581919252989386,0.5591684005500902,0.5961743650036335,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.5109162971919925,0.5591684005500902,0.5770864549280509,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.4674555186163409,0.5591684005500902,0.506027024433312,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"خداشناسی","boundary":[0.39588203681311296,0.5591684005500902,0.46252848099280985,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3844148864705092,0.5591684005500902,0.3909386009763721,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"مستند","boundary":[0.3393322584979175,0.5591684005500902,0.37948016921549094,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.30408437458014237,0.5591684005500902,0.33441488647050915,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.25616015047695817,0.5591684005500902,0.29919116654304073,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2352210130323794,0.5591684005500902,0.2512830847776434,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21466478570468894,0.5591684005500902,0.23038425366115814,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.7584005105468224,0.580269056381285,0.7857685073223162,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7346600832997446,0.580269056381285,0.7516528706561775,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"خلقت","boundary":[0.6883481123203009,0.580269056381285,0.7285559320763121,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"مورچه","boundary":[0.63965806798334,0.580269056381285,0.6814186938901435,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5977999462582291,0.580269056381285,0.6299643960768506,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5607584307402927,0.580269056381285,0.5881465806798333,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.5263166733843879,0.580269056381285,0.551105065161897,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.509707107349187,0.580269056381285,0.5257490259304043,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4859666801021092,0.580269056381285,0.502959467458542,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.4573693403197634,0.580269056381285,0.48007828271232666,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4368534193201666,0.580269056381285,0.4496489454167809,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.39920730888082756,0.580269056381285,0.43037767906037044,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشت؛","boundary":[0.34023915088002143,0.580269056381285,0.38945317748219793,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.3118634959021899,0.580269056381285,0.3337634106202254,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"زیبا","boundary":[0.28046486631734513,0.580269056381285,0.3021496708316539,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.24864302028751845,0.580269056381285,0.2739290315078066,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.21464463254064217,0.580269056381285,0.23898965470912265,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"(علیهالسلام)","boundary":[0.7109196560526668,0.6013697122124798,0.7861413408571812,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6886101034529086,0.6013697122124798,0.7046520220341259,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6729510949885799,0.6013697122124798,0.682322316270321,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"وصف","boundary":[0.6342973263469031,0.6013697122124798,0.6677493553617216,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"میفرمایند،","boundary":[0.5603419320166598,0.6013697122124798,0.6279490796721751,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5444813919118635,0.6013697122124798,0.554074297998119,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"خلقت","boundary":[0.501595458820368,0.6013697122124798,0.5392285169049884,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"مورچه","boundary":[0.45612992073088804,0.6013697122124798,0.4961403847370527,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4422443907026736,0.6013697122124798,0.44980182722020684,0.6156269120984222],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.41565229074298,0.6013697122124798,0.43554346365712754,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"موجودی","boundary":[0.35668413274217386,0.6013697122124798,0.4101972166596646,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3345559586188365,0.6013697122124798,0.35045680505172644,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"گاهی","boundary":[0.29531774821980383,0.6013697122124798,0.3281270992879215,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27742173854628505,0.6013697122124798,0.2896512924928886,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.23898965470912265,0.6013697122124798,0.2720591184524803,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.21464463254064217,0.6013697122124798,0.23268171436248822,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نمیآید","boundary":[0.7422074432352546,0.6238960880322688,0.7861816471852746,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.6238960880322688,0.7421066774150208,0.6381532879182112],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.6956502754265753,0.6238960880322688,0.7290440682520489,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6787619239553944,0.6238960880322688,0.690587919457327,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.6383145237135563,0.6238960880322688,0.673801322283789,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.599297998119038,0.6238960880322688,0.6333729876958414,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5876494693000134,0.6238960880322688,0.5941387881230685,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5683427381432218,0.6238960880322688,0.5826299793231541,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.5280767163778046,0.6238960880322688,0.5634006246213359,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5029255676474539,0.6238960880322688,0.5231112134659518,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.47112387478167406,0.6238960880322688,0.49799543427395376,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.454235523310493,0.6238960880322688,0.46618233876395904,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"خدا","boundary":[0.4264644632540642,0.6238960880322688,0.4492657691576263,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"ختم","boundary":[0.394682923552331,0.6238960880322688,0.4213657127502351,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3448239957006583,0.6238960880322688,0.3894229477361279,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32390501142012623,0.6238960880322688,0.33980585785301626,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3102411661964261,0.6206450566129645,0.31546083568453576,0.634902256498907],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3204991266962246,0.6238960880322688,0.3237840924358457,0.6381532879182112],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.2994088405212951,0.6248684223592617,0.3100295579739352,0.6391256222452041],"dir":"rtl"},{"str":"يُغفِلُهَا","boundary":[0.26196426172242376,0.6248684223592617,0.2945276675195252,0.6391256222452041],"dir":"rtl"},{"str":"المَنّان","boundary":[0.22393524116619642,0.6248684223592617,0.25705988848582556,0.6391256222452041],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.21869541851404,0.6206450566129645,0.22391508800214965,0.634902256498907],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.21466478570468894,0.6238960880322688,0.21889695015450758,0.6381532879182112],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7657765685879349,0.648596686834664,0.7856677415020824,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"مستند","boundary":[0.7190816874916028,0.648596686834664,0.7601480422285205,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6878644363831787,0.648596686834664,0.7136803018824391,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6836524250974069,0.648596686834664,0.687763670562945,0.6628538867206064],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6651518205024854,0.648596686834664,0.6777443294674249,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"کرّات","boundary":[0.6267398898293698,0.648596686834664,0.658521429531103,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6060224371893053,0.648596686834664,0.6211705339708514,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"دشواریهای","boundary":[0.525285503157329,0.648596686834664,0.600453081330787,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.47919521698239953,0.648596686834664,0.5197832155084032,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.4554749428993685,0.648596686834664,0.4735666906229851,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4369743383044471,0.648596686834664,0.44956684726938656,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.3844148864705092,0.648596686834664,0.4316005472159313,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3711339513636974,0.648596686834664,0.37868953635379177,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"صبوری","boundary":[0.3198441488647051,0.648596686834664,0.3644431009001747,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"وامیداشت","boundary":[0.24882439876393925,0.648596686834664,0.3145328174953326,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23556361682117422,0.648596686834664,0.24205293564422944,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21464463254064217,0.648596686834664,0.2299942609626559,0.6628538867206064],"dir":"rtl"},{"str":"گوشم","boundary":[0.7506717721348918,0.6696973426658588,0.7862018003493215,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7252787854359801,0.6696973426658588,0.7442026064758834,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"نواخت","boundary":[0.6851404003761924,0.6696973426658588,0.7242375386268978,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6628106946123875,0.6696973426658588,0.6787115410452775,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"هان!","boundary":[0.6293765954588204,0.6696973426658588,0.657653981468601,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6068655112185948,0.6696973426658588,0.6229074297998121,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"نفسِ","boundary":[0.5712347171839312,0.6696973426658588,0.601078235540146,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"مضطرب!","boundary":[0.511037216176273,0.6696973426658588,0.5656929169625663,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"خدای","boundary":[0.46857449952975944,0.6696973426658588,0.5056091184256452,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"مورچه،","boundary":[0.41887679699046076,0.6696973426658588,0.4630326993083945,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"خدای","boundary":[0.37661561198441484,0.6696973426658588,0.41344869923983296,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.35831653902996097,0.6696973426658588,0.3708984915393621,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.333769985221013,0.6696973426658588,0.351807067042859,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"هست","boundary":[0.2926978368937256,0.6696973426658588,0.3271395942496305,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"پس.","boundary":[0.2594854225446728,0.6696973426658588,0.28618836490662364,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.2528550315732903,0.6696973426658588,0.2594249630525326,0.6839545425518011],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23979578127099285,0.6696973426658588,0.24628510009404808,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.21464463254064217,0.6696973426658588,0.23436768352036505,0.6839545425518011],"dir":"rtl"},{"str":"ماهرانه","boundary":[0.7445552868467015,0.6907979984970535,0.7858894263065969,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7332695149805185,0.6907979984970535,0.7396900424379583,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"متفکرانه","boundary":[0.6777273948676608,0.6907979984970535,0.7283347977255002,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.6239386000268707,0.6907979984970535,0.6728296139638676,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5991703614134085,0.6907979984970535,0.619061534327556,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.5542489587531908,0.6907979984970535,0.5942328362219534,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5399805186080882,0.6907979984970535,0.5493517398898292,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5257120784629853,0.6907979984970535,0.5351034529087734,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.4589412871154104,0.6907979984970535,0.5208092333839592,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.4025930404406825,0.6907979984970535,0.4540642214160957,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3913072685744995,0.6907979984970535,0.39772779603193925,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.35104124680908233,0.6907979984970535,0.3864439336023375,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.3123874781674056,0.6907979984970535,0.3462084487477474,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.2918312508397151,0.6907979984970535,0.3075056106311699,0.7050551983829959],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2884253661158135,0.6907979984970535,0.2917103318554346,0.7050551983829959],"dir":"ltr"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.7359901921268305,0.7168886742883281,0.7662803976891038,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"سخن","boundary":[0.6961272336423485,0.7168886742883281,0.7307000937622383,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6701699583501276,0.7168886742883281,0.690061131264275,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6480417842267903,0.7168886742883281,0.6639426306596802,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6439909982533925,0.7168886742883281,0.6481022437189304,0.7311458741742706],"dir":"ltr"},{"str":"نهج","boundary":[0.6155951901115141,0.7168886742883281,0.6388738806857275,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.5758800214967081,0.7168886742883281,0.6150779255676473,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.5229779658739754,0.7168886742883281,0.5695720811500737,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"دریایی","boundary":[0.47666599489453165,0.7168886742883281,0.5178282437937256,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4424660755071879,0.7168886742883281,0.4705998925164584,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4270085986833265,0.7168886742883281,0.4363999731291146,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"معارفِ","boundary":[0.38289332258497916,0.7168886742883281,0.4216402507380608,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.3404104527744189,0.7168886742883281,0.3776543920245914,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.3078026333467687,0.7168886742883281,0.334304044068252,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2953278248018272,0.7168886742883281,0.30181714362488243,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.25692597071073486,0.7168886742883281,0.28898965470912263,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.21464463254064217,0.7168886742883281,0.2517365106938824,0.7311458741742706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7720139728604057,0.7379893301195228,0.7861413408571812,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"نهج","boundary":[0.7434166330780599,0.7379893301195228,0.766860537921785,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.7035906220609967,0.7379893301195228,0.7427885261319359,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"نیز،","boundary":[0.676222625285503,0.7379893301195228,0.6982330936563099,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6583266156119844,0.7379893301195228,0.6705561695585878,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"سان","boundary":[0.6261218594652693,0.7379893301195228,0.6529711266619213,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفی","boundary":[0.5848481794975143,0.7379893301195228,0.6207617226986947,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.550446728469703,0.7379893301195228,0.5785805454789734,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"که،","boundary":[0.5242879215370146,0.7379893301195228,0.5442194007792557,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5086289130726857,0.7379893301195228,0.5180202875184737,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.4667707913475749,0.7379893301195228,0.5024015853822383,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"دریای","boundary":[0.4242879215370146,0.7379893301195228,0.4615788238031721,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4102008598683326,0.7379893301195228,0.4186214658100994,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"عظمت","boundary":[0.3622161762730082,0.7379893301195228,0.4039936853419319,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3483306462447937,0.7379893301195228,0.355888082762327,0.7522465300054653],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.3323995700658336,0.7379893301195228,0.3483810291549106,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"هدفش","boundary":[0.284676877603117,0.7379893301195228,0.3261722423753863,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2643624882439876,0.7379893301195228,0.27926462628221554,0.7522465300054653],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.21466478570468894,0.7379893301195228,0.25807470106139996,0.7522465300054653],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21464,0.16992,0.78626,0.75225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7688096197769715,0.8211536608702238,0.7750822920865241,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7752586322719333,0.8181409920115126,0.7819694343678624,0.8282636039305317],"dir":"ltr"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.7342406959559317,0.8211536608702238,0.764884791078866,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"سلجوقی؛","boundary":[0.6840927717318286,0.8211536608702238,0.7298247346500066,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجوی","boundary":[0.632322316270321,0.8211536608702238,0.6799004735254861,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.5760639527072416,0.8211536608702238,0.6278344081687491,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5476612924895875,0.8211536608702238,0.5717946425227295,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.5176113126427515,0.8211536608702238,0.5431034529087733,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5077757624613731,0.8211536608702238,0.5131618970845089,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.4734392717990058,0.8211536608702238,0.5036986430202876,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.43357853016256886,0.8211536608702238,0.46910694612387477,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"وپرورش","boundary":[0.38843544269783686,0.8211536608702238,0.42904890501142007,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3779557973935241,0.8211536608702238,0.3842284697030767,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.34678429396748617,0.8211536608702238,0.3736480585785302,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3373334676877603,0.8211536608702238,0.3427196023108961,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.30331049308074703,0.8211536608702238,0.33326877603117017,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.26283084777643423,0.8211536608702238,0.2990952572887276,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26000940480988843,0.8211536608702238,0.26273592637377396,0.832987136775556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26001,0.81814,0.78197,0.83299],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/b70b1a278930b3027211efb67039c97a.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/eee2f47411f4bb5db478cb4531aa3054.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.16992,0.2138,0.16701]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7319293295714093,0.16992008820899865,0.7860750369474674,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.22981627032110707,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعالی","boundary":[0.7540474271127233,0.19982755842481698,0.7859095794706434,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7387713287652827,0.19982755842481698,0.745260647588338,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.6936685476286443,0.19982755842481698,0.7332162670228083,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6514073626225984,0.19982755842481698,0.6871090928845022,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6145875319091764,0.19982755842481698,0.6427213489184468,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6069293295714093,0.19982755842481698,0.6144867660889426,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"پُر","boundary":[0.5857349187155716,0.19982755842481698,0.5981089614402794,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5509102512427784,0.19982755842481698,0.5795947427398583,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5140904205293564,0.19982755842481698,0.5422242375386269,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5106845358054547,0.19982755842481698,0.5139695015450759,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.45693604729275833,0.19982755842481698,0.5045017141933708,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"میطلبد","boundary":[0.39854225446728464,0.19982755842481698,0.45044025955284855,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3736127905414483,0.19982755842481698,0.38959424963052525,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.33677280666397946,0.19982755842481698,0.3671170028015386,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اهتمام","boundary":[0.2890904205293564,0.19982755842481698,0.32808679295982796,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"وافری","boundary":[0.2452371355636168,0.19982755842481698,0.2825831561326624,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.21466478570468894,0.19982755842481698,0.2363898965470912,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.7571207846298534,0.22107078625487114,0.7862018003493214,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"(.»","boundary":[0.7397890635496439,0.22107078625487114,0.7570603251377132,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"پورحیدری،","boundary":[0.6716209861614939,0.22107078625487114,0.739738680639527,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6164013166733843,0.21649017348487548,0.6231526266290472,0.2260424974084569],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6234549240897488,0.22107078625487114,0.629117963186887,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"3192","boundary":[0.6288962783823727,0.22107078625487114,0.6667842267902727,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7522840252586322,0.2421714420860659,0.7664113932554077,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.726837296788929,0.2421714420860659,0.7467284697030766,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6899696866091504,0.2421714420860659,0.7219517867832965,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.6516861480585784,0.2421714420860659,0.6850350942127744,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6358054547897352,0.2421714420860659,0.6467446120408634,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6110372161762729,0.2421714420860659,0.6309283890904205,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5780263334676876,0.2421714420860659,0.6061601504769581,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5640410401624255,0.2421714420860659,0.5730283487840923,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.5129920730888082,0.2421714420860659,0.5591036991115557,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5001142012629316,0.2421714420860659,0.5080343947333065,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه","boundary":[0.4548501948139191,0.2421714420860659,0.4952371355636168,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4433830444713154,0.2421714420860659,0.4498723632943705,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.4047292758296385,0.2421714420860659,0.43846567244390694,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.37151686148058577,0.2421714420860659,0.3998964777683036,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.3445116216579336,0.2421714420860659,0.366627037755852,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.294975144431009,0.2421714420860659,0.3394934838102915,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.25247212145640197,0.2421714420860659,0.29005777240360064,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.21466478570468894,0.2421714420860659,0.247530585438687,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"نماید.","boundary":[0.7512629316135968,0.26327209791726064,0.7853620851807067,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7391911863495904,0.26327209791726064,0.7460588576835304,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7243383044471317,0.26327209791726064,0.7337296788929196,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6989856240763135,0.26327209791726064,0.7188767969904609,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.6625487034797798,0.26327209791726064,0.693980692005682,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6454588203681312,0.26327209791726064,0.657365527558998,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.589453177482198,0.26327209791726064,0.6404638963286083,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5517869138788123,0.26327209791726064,0.5844480605264196,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5399167002552735,0.26327209791726064,0.5466697193131879,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.49823995700658336,0.26327209791726064,0.5348756518690269,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.46724439070267365,0.26327209791726064,0.4931392475400706,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45537417707913475,0.26327209791726064,0.46212719613704917,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.4076917909445115,0.26327209791726064,0.44995297595055755,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.3853419320166599,0.26327209791726064,0.4022705898159344,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"ببرد","boundary":[0.35497111379819957,0.26327209791726064,0.3797998119038022,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3431009001746607,0.26327209791726064,0.34985391923257503,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.3018272202069058,0.26327209791726064,0.3380223028348784,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"مکتب","boundary":[0.26015047695821575,0.26327209791726064,0.2964060190783286,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.21464463254064217,0.26327209791726064,0.25510942857196917,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7757490259304044,0.28440839674817037,0.7852008598683327,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7608961440279458,0.28440839674817037,0.770267365309687,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.747615208921134,0.28440839674817037,0.755712968107164,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.7150275426575307,0.28440839674817037,0.7419723229880425,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"مکاتب","boundary":[0.6705293564422947,0.28440839674817037,0.7099193731264134,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6248421335483004,0.28440839674817037,0.6654883080560483,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"بیابد.","boundary":[0.589211339513637,0.28440839674817037,0.6197597028794126,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.5679094451162167,0.28440839674817037,0.583608759908639,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5425567647453984,0.28440839674817037,0.5624479376595459,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.49447131532984007,0.28440839674817037,0.5375089872719593,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47738143221819157,0.28440839674817037,0.4892881394090583,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4463858659142818,0.28440839674817037,0.4722807227516788,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.39483407228268164,0.28440839674817037,0.44128515644776906,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"واگذار","boundary":[0.35360069864302024,0.28440839674817037,0.3897168777170571,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.32200053741770784,0.28440839674817037,0.34850677203484065,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.2851605535402391,0.28440839674817037,0.3165188767969904,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.24648663173451563,0.28440839674817037,0.280175642330204,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.21464463254064217,0.28440839674817037,0.24139270512633598,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7576548434770926,0.30550905257936506,0.785788660486363,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7439506919252988,0.30550905257936506,0.7527915085049305,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"کلیت","boundary":[0.7056999865645572,0.30550905257936506,0.7390333198978906,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6944142146983743,0.30550905257936506,0.7008347421558141,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"مدلی","boundary":[0.6575742308209055,0.30550905257936506,0.689479497443356,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6433057906758027,0.30550905257936506,0.6526971651215908,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.6060425903533522,0.30550905257936506,0.6384066988418049,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5945754400107482,0.30550905257936506,0.6010647588338035,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5533017600429934,0.30550905257936506,0.5895573021631063,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.53437793900309,0.30550905257936506,0.5484315193768702,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"نهج","boundary":[0.5071711675399704,0.30550905257936506,0.5294750939240641,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.4675265349993282,0.30550905257936506,0.5067244390702673,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4386373059157385,0.30550905257936506,0.46264946930001344,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.40491065430605927,0.30550905257936506,0.43370347865566744,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"استادانی","boundary":[0.34943891032161883,0.30550905257936506,0.40003358860674454,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3246101712042864,0.30550905257936506,0.3445175355493775,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3048300416498723,0.30550905257936506,0.31968879643204506,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29056160150476956,0.30550905257936506,0.2999328227865108,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.26234717183931205,0.30550905257936506,0.2856652139952591,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2481272541669704,0.30550905257936506,0.25747010613999727,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.21464463254064217,0.30550905257936506,0.24320066494738327,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7568655112185947,0.3267522804094193,0.7851202472121456,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7111581351605536,0.3267522804094193,0.7518898126981606,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6993080747010615,0.3267522804094193,0.7057973935241166,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"نقد","boundary":[0.6743584576111784,0.3267522804094193,0.6942982956825341,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6625083971516862,0.3267522804094193,0.6689977159747414,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"داوری","boundary":[0.6206502754265754,0.3267522804094193,0.6575281546143384,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5933225849791751,0.3267522804094193,0.6154306059384658,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.56335483004165,0.3267522804094193,0.5879618433427382,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.5382036813112993,0.3267522804094193,0.5583043161723442,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5235523310493081,0.3267522804094193,0.5329437054950961,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.4859263737740159,0.3267522804094193,0.5182520489050115,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.45170630122262534,0.3267522804094193,0.48070670428590634,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.42032782480182723,0.3267522804094193,0.44642617224237535,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"کاظم","boundary":[0.3828832460029558,0.3267522804094193,0.4151081553137176,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"اکرمی","boundary":[0.34040037619239555,0.3267522804094193,0.37748219803842537,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3190783286309284,0.3267522804094193,0.33497917506381836,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"محتوای","boundary":[0.2663778046486631,0.3267522804094193,0.31405688523786063,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2291347574902593,0.3267522804094193,0.2613913982407405,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21466478570468894,0.3267522804094193,0.2238546285100094,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7771395942496303,0.34785293624061403,0.7852411661964259,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.7421133951363695,0.34785293624061403,0.7713345815846866,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7282480182722019,0.34785293624061403,0.734737337095257,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسانه","boundary":[0.6545680505172644,0.34785293624061403,0.720912266559183,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6070670428590621,0.34785293624061403,0.6481766750811491,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.5660150476958216,0.34785293624061403,0.6007964873744801,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.5427179900577723,0.34785293624061403,0.5587397554749429,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5288526131936047,0.34785293624061403,0.5353419320166598,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.4511621657933628,0.34785293624061403,0.5215571678086793,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"عالمانه","boundary":[0.40345962649469297,0.34785293624061403,0.44372564826011013,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3895942496305253,0.34785293624061403,0.39608356845358056,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.3497715974741367,0.34785293624061403,0.38203681311299204,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.3066841327421738,0.34785293624061403,0.3442672302518336,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28981593443503956,0.34785293624061403,0.2993886873572484,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.2576716377804648,0.34785293624061403,0.2840109217700959,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.23131129920730886,0.34785293624061403,0.2503963455595862,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21464463254064217,0.34785293624061403,0.2240360069864302,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.7432822786510814,0.3689535920718087,0.7851202472121455,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"سلامتی","boundary":[0.6895136369743383,0.3689535920718087,0.7377960085300768,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6762528550315733,0.3689535920718087,0.6827421738546285,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"سعادت","boundary":[0.6261319360472928,0.3689535920718087,0.6709520795641315,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.5975547494289938,0.3689535920718087,0.6195015450759104,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5842939674862286,0.3689535920718087,0.5907832863092839,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"آخرت","boundary":[0.5410452774418918,0.3689535920718087,0.5775628106946125,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5074701061399973,0.3689535920718087,0.5351371818119097,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.4660150476958216,0.3689535920718087,0.5018628581022184,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"خواستارم.","boundary":[0.39961037216176265,0.3689535920718087,0.46052147228837065,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.3633548300416498,0.3689535920718087,0.39297998119038013,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.33054547897353215,0.3689535920718087,0.35664382641408027,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29574096466478567,0.3689535920718087,0.32387478167405614,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2748219803842536,0.3689535920718087,0.2901716088062673,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.22790541448340723,0.3689535920718087,0.26943787474068454,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.3689535920718087,0.2211339513636974,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7489453177482197,0.39005424790300347,0.7851000940480989,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7127300819562005,0.39005424790300347,0.7440106004932016,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6982802633346769,0.39005424790300347,0.7076716377804648,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"نظریات","boundary":[0.6489453177482197,0.39005424790300347,0.6933468633671532,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6278449549912669,0.39005424790300347,0.6438868735724842,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"بزگوار","boundary":[0.5876192395539432,0.39005424790300347,0.622903418973552,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5378812306865511,0.39005424790300347,0.5826011017063013,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.5040642214160956,0.39005424790300347,0.5329180852493132,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.44610372161762735,0.39005424790300347,0.49904608356845354,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4316539029961037,0.39005424790300347,0.44104527744189165,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"نظریات","boundary":[0.38231895740964666,0.39005424790300347,0.42672050302857994,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3483004164987236,0.39005424790300347,0.3773008195620045,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.3014241569259707,0.39005424790300347,0.3433656992437054,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"کاظمی،","boundary":[0.24886470509203276,0.39005424790300347,0.2964060190783286,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.21464463254064217,0.39005424790300347,0.24364503560392312,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"احمد","boundary":[0.7533991670025527,0.4111549037341982,0.7851000940480989,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"زندوانیان","boundary":[0.6935845761117828,0.4111549037341982,0.7481009196867144,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6811097675668413,0.4111549037341982,0.6882067434528327,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6459021899771596,0.4111549037341982,0.6749832056966276,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"سوسن","boundary":[0.5992073088808275,0.4111549037341982,0.6406120916125675,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.5460835684535804,0.4111549037341982,0.5931815128308477,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5241569259707106,0.4111549037341982,0.5400577724036005,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5040440682520488,0.4111549037341982,0.5188232269186177,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.45436651887679697,0.4111549037341982,0.49795781270992867,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"غنای","boundary":[0.4175265349993281,0.4111549037341982,0.4483407228268171,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.37826817143624875,0.4111549037341982,0.41129920730888075,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3523108961440279,0.4111549037341982,0.3722020690581754,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.33139191186349587,0.4111549037341982,0.3469279257685095,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.2766357651484616,0.4111549037341982,0.32536611581351604,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.23659142818755877,0.4111549037341982,0.2709693094215464,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.21466478570468894,0.4111549037341982,0.23052532580948543,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نیز،","boundary":[0.7647487572215504,0.4323981315642524,0.7859095794706435,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.7345391643154642,0.4323981315642524,0.7597816812989864,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.694273142550047,0.4323981315642524,0.7295491061976765,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6628745129652022,0.4323981315642524,0.6892446065273382,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6262360607282009,0.4323981315642524,0.6575943839849523,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"قطعا","boundary":[0.5934267096600833,0.4323981315642524,0.6210163912400913,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5881868870079269,0.42914710014494817,0.5934065564960366,0.44340430003089054],"dir":"ltr"},{"str":"همه","boundary":[0.5567244390702674,0.4323981315642524,0.5821778852613194,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5315732903399167,0.4323981315642524,0.5514644632540642,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشمندان","boundary":[0.45569662770388286,0.4323981315642524,0.5265227764706111,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43638989654709126,0.4323981315642524,0.4506771377270236,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخشی","boundary":[0.3778046486631734,0.4323981315642524,0.4313949498514153,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.35265349993282274,0.4323981315642524,0.3725446728469703,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3152089211339513,0.4323981315642524,0.3476670935249001,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"سهیم","boundary":[0.27554749428993686,0.4323981315642524,0.3101803851112426,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.2503963455595862,0.4323981315642524,0.2704969804206312,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.2292959828026333,0.4323981315642524,0.24499529759505573,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21464463254064217,0.4323981315642524,0.2240360069864302,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.7618668547628644,0.4535225493952571,0.7858289668144566,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.7198072013972859,0.4535225493952571,0.756585232955648,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاری","boundary":[0.6439305387612521,0.4535225493952571,0.7147615738286524,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"بعمل","boundary":[0.6066874916028482,0.4535225493952571,0.6381062743517398,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"میآید.","boundary":[0.5593074029289264,0.4535225493952571,0.6007423082090554,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.5190615343275561,0.4535225493952571,0.5534428321913206,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.494273142550047,0.4535225493952571,0.5131969635899502,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"رود","boundary":[0.47302834878409245,0.4535225493952571,0.4937256482601102,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.4400174660755072,0.4535225493952571,0.4678036410049711,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"اربابان","boundary":[0.39775628106946126,0.4535225493952571,0.43413274217385467,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"رأی","boundary":[0.3681915894128712,0.4535225493952571,0.3918312508397152,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3442496305253258,0.4535225493952571,0.3623673250033589,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.33038425366115814,0.4535225493952571,0.338304447131533,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"نقد","boundary":[0.3048300416498724,0.4535225493952571,0.3249594378373097,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2734314120650275,0.4535225493952571,0.2995983768697136,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2533185543463657,0.4535225493952571,0.26817626528174293,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.21466478570468894,0.4535225493952571,0.24741367728066638,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7435039634555958,0.47462320522645185,0.7852613193604729,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.6986228671234717,0.47462320522645185,0.7377166877771472,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6722625285503158,0.47462320522645185,0.6921537014644632,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6509404809888486,0.47462320522645185,0.6667161903333553,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6467284697030767,0.47462320522645185,0.6508397151686148,0.4888804051123942],"dir":"ltr"},{"str":"کوتاهی","boundary":[0.5956200456805052,0.47462320522645185,0.6402996103721618,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"ننمایند","boundary":[0.5457006583366921,0.47462320522645185,0.5898327700020566,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5326414080343947,0.47462320522645185,0.53913072685745,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.47306865511218593,0.47462320522645185,0.5260110170630122,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.452552734112589,0.47462320522645185,0.4675778515224761,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.41873572484213356,0.47462320522645185,0.4472497840341517,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.39197232298804247,0.47462320522645185,0.413278982948471,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"برتر","boundary":[0.3625890098078731,0.47462320522645185,0.3866344513405841,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3237337095257289,0.47462320522645185,0.3574010909179904,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3106744592234314,0.47462320522645185,0.3171637780464866,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2679900577724036,0.47462320522645185,0.3053860581195084,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25212951766760716,0.47462320522645185,0.26152089211339513,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.21464463254064217,0.47462320522645185,0.24679627646302374,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7629719199247614,0.4957238610576466,0.7851404003761923,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع","boundary":[0.7172443907026737,0.4957238610576466,0.7559384656724439,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7114201262931613,0.4957238610576466,0.7170831653902996,0.509981060943589],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6979578127099288,0.4957238610576466,0.704447131532984,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6670025527341126,0.4957238610576466,0.6910855837699853,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6392314926776838,0.4957238610576466,0.6616274215064563,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6207308880827623,0.4957238610576466,0.6332025770961683,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.5815128308477764,0.4957238610576466,0.6149289094472489,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.526353620851807,0.4957238610576466,0.5760215640505847,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5052331049308074,0.4957238610576466,0.5207057127244802,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.4595660352008598,0.4957238610576466,0.49968144422433186,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.4189171033185544,0.4957238610576466,0.4526534999328228,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"بکوشند؛","boundary":[0.3623673250033589,0.4957238610576466,0.4120851807067043,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.33401182318957406,0.4957238610576466,0.35683999762216717,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.3046486631734516,0.4957238610576466,0.32798290760805876,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.2678086792959828,0.4957238610576466,0.29939348301101587,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"تشنهتر،","boundary":[0.21464463254064217,0.4957238610576466,0.26187541062994507,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.7561131264275157,0.5169670888877007,0.7861413408571812,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.7437558780061801,0.5169670888877007,0.7556462447937659,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7294874378610773,0.5169670888877007,0.7388788123068654,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"گذشتگان","boundary":[0.6668715571678087,0.5169670888877007,0.7245499126696223,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6351395791282396,0.5169670888877007,0.6620387591064735,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"شنیدن","boundary":[0.586944108558377,0.5169670888877007,0.6302126649817612,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.511651887679699,0.5169670888877007,0.5820468896950154,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"برتر","boundary":[0.484062206099691,0.5169670888877007,0.5067543038697049,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4522806663979577,0.5169670888877007,0.47922940803835595,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.40834676877603115,0.5169670888877007,0.4473836984038583,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.3773512024721214,0.5169670888877007,0.4032883246002955,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.3194713153298401,0.5169670888877007,0.3724945387413478,0.5312242887736431],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31606543060593845,0.5169670888877007,0.31935039634555956,0.5312242887736431],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.7391038559720542,0.5380677447188955,0.7662098616149402,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7177818084105871,0.5380677447188955,0.7332988433071105,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.6639594249630524,0.5380677447188955,0.7122741289823801,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6203714899905951,0.5380677447188955,0.6566270321107079,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5990494424291279,0.5380677447188955,0.6145664773256515,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"نهج","boundary":[0.569645976084912,0.5380677447188955,0.5934269378091102,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.5298804245599891,0.5380677447188955,0.5690783286309283,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5023108961440279,0.5380677447188955,0.5241434905280129,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"متعددی","boundary":[0.4451162165793362,0.5380677447188955,0.4969402916214343,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.40928389090420525,0.5380677447188955,0.43942620820141637,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3955998925164584,0.5380677447188955,0.4033847820586042,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"منتشرگردیده","boundary":[0.3070267365309687,0.5380677447188955,0.3896244616048458,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.26758699449146844,0.5380677447188955,0.29975144431009,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.24624479376595457,0.5380677447188955,0.2618776087621667,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.21464463254064217,0.5380677447188955,0.2407958139517994,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7577052263872094,0.5591684005500902,0.7859599623807604,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7397286040575036,0.5591684005500902,0.7514577455327153,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.6950792691119172,0.5591684005500902,0.7341829682821218,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6796217922880557,0.5591684005500902,0.6890131667338437,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6061030498454923,0.5591684005500902,0.6742534443427899,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5614302028751846,0.5591684005500902,0.5997212145640197,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5437357248421335,0.5591684005500902,0.5558845670998028,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5054648663173451,0.5591684005500902,0.5386209267258925,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49299005777240357,0.5591684005500902,0.500087033658395,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.45070871960231085,0.5591684005500902,0.4878005977555511,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.3969803842536611,0.5591684005500902,0.4446829235523311,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.37201061399973123,0.5591684005500902,0.39157482547262923,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35655313717586995,0.5591684005500902,0.3659445116216579,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"جملهی","boundary":[0.30520287518473727,0.5591684005500902,0.3504467284697031,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2790541448340722,0.5591684005500902,0.2989453177482197,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.25269380626091625,0.5591684005500902,0.2737374990095667,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.21464463254064217,0.5591684005500902,0.24749498637448783,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7776770119575439,0.580269056381285,0.786080881365041,0.5945262562672274],"dir":"ltr"},{"str":"منهج","boundary":[0.7456032513771328,0.580269056381285,0.7774855568990997,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"التربیه","boundary":[0.6997346500067176,0.580269056381285,0.737521832594384,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"عندالامام","boundary":[0.6373001477898697,0.580269056381285,0.6916935375520622,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع","boundary":[0.5903835818890232,0.580269056381285,0.6292590353352142,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"»)","boundary":[0.5760949885798736,0.580269056381285,0.5902223565766491,0.5945262562672274],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.571577320972726,0.580269056381285,0.575688566438264,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.529900577724036,0.580269056381285,0.5635362085180705,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.49787720005374164,0.580269056381285,0.5218594652693805,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.4536006986430202,0.580269056381285,0.49155486458993103,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.40489050114201264,0.580269056381285,0.4476487796378083,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ادیب،","boundary":[0.3627905414483407,0.580269056381285,0.3995304805074054,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.31510815531371755,0.580269056381285,0.35620882811934806,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.2710331855434637,0.580269056381285,0.30887254598795644,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"رادمنش","boundary":[0.21466478570468894,0.580269056381285,0.262931613596668,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.754390030901518,0.6013697122124798,0.7857483541582694,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.706868870079269,0.6013697122124798,0.7489443926220225,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6859498857987371,0.6013697122124798,0.7012209619519423,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6473162703211071,0.6013697122124798,0.6790373505306999,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6324432352546016,0.6013697122124798,0.6412873547395916,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6056798334005105,0.6013697122124798,0.6255710063146579,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5837531909176407,0.6013697122124798,0.5999701273421078,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"مینویسد:","boundary":[0.5180337229611715,0.6013697122124798,0.5768809619776972,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5027374714496843,0.6013697122124798,0.5111413408571812,0.6156269120984222],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.4701464463254063,0.6013697122124798,0.502210130323794,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.4333064624479377,0.6013697122124798,0.46459478561893075,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.3924761520892113,0.6013697122124798,0.4272775468664223,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3695620045680505,0.6013697122124798,0.38554346365712744,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نکات","boundary":[0.33252048905011417,0.6013697122124798,0.36273008195620043,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.2940884052129517,0.6013697122124798,0.32558780061803033,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.2471718393121053,0.6013697122124798,0.2887010630219581,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23090823592637374,0.6013697122124798,0.240279457208115,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21464463254064217,0.6013697122124798,0.2240360069864302,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"خلال","boundary":[0.7534327556092973,0.6224703680436745,0.7860002687088539,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"سخنرانیها","boundary":[0.6819494827354561,0.6224703680436745,0.7484696101720594,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6725883380357383,0.6224703680436745,0.6766995835012762,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"جملهها","boundary":[0.6226286443638317,0.6224703680436745,0.6674895875319092,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6101706301222626,0.6224703680436745,0.6166599489453177,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"نصایح","boundary":[0.569118634959022,0.6224703680436745,0.6052336864648944,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.541932016659949,0.6224703680436745,0.5641668275532705,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگوار","boundary":[0.49489453177482196,0.6224703680436745,0.5368696606907006,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4834273814322181,0.6224703680436745,0.489951095938081,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4623270186752653,0.6224703680436745,0.4783689372564825,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"مربی","boundary":[0.42748219803842535,0.6224703680436745,0.4573963083873848,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"ژرف","boundary":[0.39608356845358056,0.6224703680436745,0.4223834475345963,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"اندیش","boundary":[0.3516256885664383,0.6224703680436745,0.391025124277845,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.2949146849388687,0.6224703680436745,0.3465672443907027,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2834475345962649,0.6224703680436745,0.2899712491021279,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2667607147655515,0.6224703680436745,0.27850599857854996,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.22591025124277841,0.6224703680436745,0.2618001130939462,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.6224703680436745,0.22089211339513634,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7478301760042992,0.6436066668745841,0.7861211876931343,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7220542791884992,0.6436066668745841,0.7428797698078009,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد","boundary":[0.6609398092167137,0.6436066668745841,0.716794303372296,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6524754803170764,0.6436066668745841,0.6610002687088539,0.6578638667605265],"dir":"ltr"},{"str":"(ادیب","boundary":[0.611725782614537,0.6436066668745841,0.647396882977294,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5385765148461642,0.6436066668745841,0.547645438667204,0.6578638667605265],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5480820905548838,0.6436066668745841,0.5568285637511756,0.6578638667605265],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5619877737471449,0.6436066668745841,0.5655951901115142,0.6578638667605265],"dir":"ltr"},{"str":"3161","boundary":[0.5652122799946258,0.6436066668745841,0.6024553271530296,0.6578638667605265],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6075137713287653,0.6436066668745841,0.6116250167943033,0.6578638667605265],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.513626897756281,0.6436066668745841,0.5335180706704286,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4937155716780868,0.6436066668745841,0.508652346984368,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.4555253258094854,0.6436066668745841,0.48877463397003595,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"گفتار","boundary":[0.41890702673653096,0.6436066668745841,0.4505071879618433,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی","boundary":[0.37080142415692596,0.6436066668745841,0.4139494033691984,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.32509404809888487,0.6436066668745841,0.3658615727145352,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3057873169420932,0.6436066668745841,0.32007455812202557,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.2688767969904608,0.6436066668745841,0.3005978772000537,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2557167808679296,0.6436066668745841,0.2638183528147252,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"متربی","boundary":[0.21464463254064217,0.6436066668745841,0.25078206361291133,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7791448340722825,0.6648498947046383,0.7856341528953378,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"قلمرو","boundary":[0.7410956603520085,0.6648498947046383,0.7739251645841729,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.719793765954588,0.6648498947046383,0.7358356845358053,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7105434636571274,0.6648498947046383,0.7145740964664784,0.6791070945905807],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.667657530565632,0.6648498947046383,0.7055500217862012,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.630434636571275,0.6648498947046383,0.6626360871725643,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6111279054144834,0.6648498947046383,0.6254151465944157,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.5853520085986832,0.6648498947046383,0.6060655494452349,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5436752653499932,0.6648498947046383,0.5803109602124367,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5320065833669219,0.6648498947046383,0.5386449501488105,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.495751041246809,0.6648498947046383,0.5270423003830231,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.4561097675668413,0.6648498947046383,0.4907646348388864,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"تمدنهای","boundary":[0.39163979578127095,0.6648498947046383,0.4510410917847434,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.34264745398360874,0.6648498947046383,0.38615813516055353,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3309787720005374,0.6648498947046383,0.33761713878242605,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"نهایتا","boundary":[0.29472322988042454,0.6648498947046383,0.32597480474245777,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.28948340722826815,0.661598863285334,0.2947030767163778,0.6758560631712764],"dir":"ltr"},{"str":"اسلام","boundary":[0.2512830847776434,0.6648498947046383,0.28405212951766756,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.21464463254064217,0.6648498947046383,0.24600295579739348,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7545311030498455,0.6859505505358332,0.7858894263065969,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.7114436383178825,0.6859505505358332,0.7468325943839849,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6770220341260244,0.6859505505358332,0.7049314429302337,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"تربی","boundary":[0.6480417842267903,0.6859505505358332,0.6706564690180167,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.6286813112992073,0.6859505505358332,0.6475648260110172,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6116115813516054,0.6859505505358332,0.6210029557973935,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.572776434233508,0.6859505505358332,0.6059411489222856,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.542788526131936,0.6859505505358332,0.5669293069908333,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.49063213757893315,0.6859505505358332,0.5351504769582157,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4545982802633347,0.6859505505358332,0.4844832543912216,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.41636772806663974,0.6859505505358332,0.448232715155327,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3866216579336289,0.6859505505358332,0.4087296788929195,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.3346164181109767,0.6859505505358332,0.3789433024318151,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3203278248018272,0.6859505505358332,0.32845667117205,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29840118231895735,0.6859505505358332,0.31428715533045815,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2708316539029961,0.6859505505358332,0.29072282681714356,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.21466478570468894,0.6859505505358332,0.26311299207308875,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"مینویسد:","boundary":[0.7274754803170764,0.7070512063670279,0.7861211876931343,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.711776165524654,0.7070512063670279,0.720180034932151,0.7213084062529703],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.6996305253258094,0.7070512063670279,0.7107752250436651,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.6619844148864704,0.7070512063670279,0.6923955394330242,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"طرفداران","boundary":[0.5992274620448743,0.7070512063670279,0.656288850287194,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5855434636571274,0.7070512063670279,0.5933283531992731,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"یاران","boundary":[0.5487437861077522,0.7070512063670279,0.579433681674575,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"رسالت","boundary":[0.5020287518473733,0.7070512063670279,0.5414483407228268,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"انسانیم","boundary":[0.4526938062609162,0.7070512063670279,0.4960906256987521,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4295579739352411,0.7070512063670279,0.44545882036813106,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانیم","boundary":[0.38264140803439467,0.7070512063670279,0.4238565733608054,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"عزت","boundary":[0.34723229880424555,0.7070512063670279,0.3754064221416096,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3335483004164987,0.7070512063670279,0.3413331899586445,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.29169017869138786,0.7070512063670279,0.32631331452371354,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2750235120247212,0.7070512063670279,0.2843947333064624,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2561198441488647,0.7070512063670279,0.2687529565401391,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"اهلش","boundary":[0.21464463254064217,0.7070512063670279,0.248844551927986,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"برگردانیم","boundary":[0.7289533790138384,0.7281518621982227,0.7852008598683327,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7160956603520087,0.7281518621982227,0.7225849791750638,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"انسانیت","boundary":[0.6629517667607148,0.7281518621982227,0.7106013403430452,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"معذب","boundary":[0.6198844551927987,0.7281518621982227,0.6566236732500337,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6070065833669219,0.7281518621982227,0.6143328638049649,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتار","boundary":[0.5629517667607148,0.7281518621982227,0.6005777240360071,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5472927582963859,0.7281518621982227,0.5566639795781271,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5269783689372565,0.7281518621982227,0.5418805069754845,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5050517264543868,0.7281518621982227,0.5206905817546689,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.4631734515652291,0.7281518621982227,0.49976081256095073,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4502955797393524,0.7281518621982227,0.4576218601773953,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.41246809082359265,0.7281518621982227,0.4440077925567647,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.38066639795781265,0.7281518621982227,0.4071054707297878,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.35088002149670827,0.7281518621982227,0.3752016859344207,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"سازیم.","boundary":[0.3053741770791347,0.7281518621982227,0.34575291903506017,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2790138385059787,0.7281518621982227,0.2999273653228374,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2540843745801424,0.7281518621982227,0.2726857449952976,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.21464463254064217,0.7281518621982227,0.247857046889695,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.7497749563348112,0.7493950900282766,0.7858491199785032,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"مگر","boundary":[0.7216008329974473,0.7493950900282766,0.7445800606656443,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7081183662501679,0.7493950900282766,0.716296837125132,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.6684770925702002,0.7493950900282766,0.7022941018406555,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6467721348918446,0.7493950900282766,0.6628140534730619,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6145472255810828,0.7493950900282766,0.6416813939788546,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.58133481123203,0.7493950900282766,0.6094567066513009,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5681915894128711,0.7493950900282766,0.5807671637780464,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5466680102109363,0.7493950900282766,0.5625688566438263,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"یاران","boundary":[0.5112992073088808,0.7493950900282766,0.5409042052935643,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"صدیق","boundary":[0.46801021093645034,0.7493950900282766,0.5061549739784624,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"رسالت","boundary":[0.42290742979981194,0.7493950900282766,0.4623270186752653,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.3844551927986027,0.7493950900282766,0.41722423753862686,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3723834475345963,0.7493950900282766,0.3792511188685363,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"یاوران","boundary":[0.3307470106139997,0.7493950900282766,0.36711784959108396,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"مخلص","boundary":[0.28362891307268573,0.7493950900282766,0.32555211494483294,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2619239553943302,0.7493950900282766,0.27796587397554745,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگوار","boundary":[0.21466478570468897,0.7493950900282766,0.25661995952201516,0.7636522899142191],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7589043396479913,0.7704957458594714,0.7859095794706434,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7426004299341662,0.7704957458594714,0.7538828962549236,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.6999160284831384,0.7704957458594714,0.7375317541520684,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6880659680236463,0.7704957458594714,0.6945552868467015,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.6435677818084105,0.7704957458594714,0.6829972922415484,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.60934770925702,0.7704957458594714,0.6383481123203009,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.5895539433024317,0.7704957458594714,0.608638989654709,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.5684535805454789,0.7704957458594714,0.5841528953379014,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.551968292355233,0.7704957458594714,0.5634321371524112,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.5050517264543867,0.7704957458594714,0.5469762024242744,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"قاطع","boundary":[0.4696426172242375,0.7704957458594714,0.4997312911460432,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتیم","boundary":[0.42173854628510005,0.7704957458594714,0.46442294773612786,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4024318151283085,0.7704957458594714,0.4167190563082408,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3770791347574903,0.7704957458594714,0.39738609407571496,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"کتابمان","boundary":[0.3255474942899368,0.7704957458594714,0.37209272834956764,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3108961440279457,0.7704957458594714,0.3202875184737337,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.2742576917909445,0.7704957458594714,0.3058886483436777,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.21466478570468894,0.7704957458594714,0.2692291557682357,0.7847529457454139],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21464,0.16992,0.7862,0.78475],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7688096197769715,0.8211536608702238,0.7750822920865241,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7752586322719333,0.8181409920115126,0.7819694343678624,0.8282636039305317],"dir":"ltr"},{"str":"عارفه","boundary":[0.7388898293698777,0.8211536608702238,0.7648168749160285,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"پورحیدری؛","boundary":[0.6781034529087733,0.8211536608702238,0.7347020228937396,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجوی","boundary":[0.6264059519011151,0.8211536608702238,0.6737437189305387,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.5702195351336826,0.8211536608702238,0.6221924483681155,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5418168749160285,0.8211536608702238,0.5659502249491704,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.5117668950691925,0.8211536608702238,0.5372590353352142,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.501931344887814,0.8211536608702238,0.5073174795109499,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.4675940480988848,0.8211536608702238,0.4978534193201666,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4275325809485422,0.8211536608702238,0.4630609969098481,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"وپرورش","boundary":[0.38259102512427784,0.8211536608702238,0.42320448743786104,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.37190984817949746,0.8211536608702238,0.3781825204890501,0.832987136775556],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.34093987639392714,0.8211536608702238,0.3678036410049711,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33148905011420127,0.8211536608702238,0.3368751847373371,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.29746607550718795,0.8211536608702238,0.32742435845761114,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.2569864302028752,0.8211536608702238,0.2932508397151686,0.832987136775556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2541649872363294,0.8211536608702238,0.25689150880021494,0.832987136775556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25416,0.81814,0.78197,0.83299],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/3b15ea0ff2d3bd276b8a25b1c68d0daf.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/f44276234cc63b331792b060f6ede842.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.16992,0.2134,0.17302]},"elements":[{"words":[{"str":"58","boundary":[0.7708249361816472,0.16992008820899865,0.7862607819427649,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.7430202875184735,0.19982755842481698,0.785583769985221,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.7093846567244388,0.19982755842481698,0.7381662292939932,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6979175063818351,0.19982755842481698,0.7044068252048903,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"نمو","boundary":[0.6731694209324196,0.19982755842481698,0.6930847083205001,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6375184737337094,0.19982755842481698,0.6682318957409645,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"مکتب","boundary":[0.5962447937659545,0.19982755842481698,0.6325003358860674,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"رسول","boundary":[0.5562459346481979,0.19982755842481698,0.5913072685744993,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"خدا(ص)","boundary":[0.49874378610775216,0.19982755842481698,0.5513137868634959,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48745801424156915,0.19982755842481698,0.49387854169900897,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"پیشوا","boundary":[0.4496305253258094,0.19982755842481698,0.48262125487034796,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4383447534596264,0.19982755842481698,0.44476528091706624,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرو","boundary":[0.39686954185140394,0.19982755842481698,0.4333266156119843,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"رهبران","boundary":[0.34979175063818346,0.19982755842481698,0.39197232298804247,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.3086994491468493,0.19982755842481698,0.3448941668281893,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.26015047695821575,0.19982755842481698,0.30378207711944105,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.226111782883246,0.19982755842481698,0.2553176788968808,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.19982755842481698,0.2211339513636974,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7457241703614134,0.22107078625487114,0.7858491199785032,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم.","boundary":[0.7058612118769313,0.22107078625487114,0.7390937793900307,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6792993416633077,0.22107078625487114,0.6991905145774552,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.6180941824533118,0.22107078625487114,0.673813071542303,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.5786745935778583,0.22107078625487114,0.6114637914819292,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.527707241703614,0.22107078625487114,0.5720442026064757,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5141710331855435,0.22107078625487114,0.5206603520085986,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"امیر","boundary":[0.4841831250839715,0.22107078625487114,0.5088350590383851,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"مؤمنان","boundary":[0.4350698643020287,0.22107078625487114,0.478554598724557,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"است(همان:ص","boundary":[0.34006784898562403,0.22107078625487114,0.4283991670025527,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.316881633749832,0.22107078625487114,0.3225446728469703,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.32273612790541445,0.22107078625487114,0.34006784898562403,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2961641811097675,0.22107078625487114,0.31131227789131366,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2694007792556764,0.22107078625487114,0.2905569330719887,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.24787720005374175,0.22107078625487114,0.26377275711799486,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.21464463254064217,0.22107078625487114,0.2425237790110825,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7458047830176003,0.2421714420860659,0.7858894263065969,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7248857987370684,0.2421714420860659,0.7401568748902736,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7071913207040171,0.2421714420860659,0.7188568831555531,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.6600732231627032,0.2421714420860659,0.7003593980921672,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.5853452908773343,0.2421714420860659,0.6543579706652393,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.5534394733306464,0.2421714420860659,0.5781270992879216,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5085382238344753,0.2421714420860659,0.5481086152286005,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.46710331855434645,0.2421714420860659,0.5017063012226253,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانی،","boundary":[0.4087196023108961,0.2421714420860659,0.461074402972831,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.3656321375789332,0.2421714420860659,0.40333226011990253,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3523512024721215,0.2421714420860659,0.35990678746221577,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.305434636571275,0.2421714420860659,0.34699569492757915,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.2784898562407631,0.2421714420860659,0.29856240763133146,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"بنیانهای","boundary":[0.21464463254064217,0.2421714420860659,0.2724609406592478,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"روحی","boundary":[0.7504097810022838,0.26327209791726064,0.7859801155448071,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت،","boundary":[0.7052868467015987,0.26327209791726064,0.7455121971922898,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"پایههای","boundary":[0.6526770119575439,0.26327209791726064,0.7003694746741905,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5946728469703076,0.26327209791726064,0.6473532177885262,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت،","boundary":[0.5493685341932016,0.26327209791726064,0.5896547091226656,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5083158229714781,0.26327209791726064,0.5445051992210396,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگی","boundary":[0.44703076716377804,0.26327209791726064,0.503392135825884,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43556361682117417,0.26327209791726064,0.4420529356442294,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.3944713153298401,0.26327209791726064,0.43066603301118,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"شغلی","boundary":[0.35499126696224637,0.26327209791726064,0.3895355123727938,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3436833322502338,0.26327209791726064,0.3501545075910251,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.30747010613999726,0.26327209791726064,0.3387797087000689,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.28655112185946524,0.26327209791726064,0.3025930404406825,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25354023915088,0.26327209791726064,0.28167405616015045,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25013435442697834,0.26327209791726064,0.25341932016659946,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7357181244121993,0.28440839674817037,0.7668346097003896,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7020824936181647,0.28440839674817037,0.7288862018003492,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.68739083702808,0.28440839674817037,0.6957947064355771,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.6558410587128846,0.28440839674817037,0.6876225984146177,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6147487572215504,0.28440839674817037,0.6492106677415019,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5946157463388418,0.28440839674817037,0.6079168346097004,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5295411796318689,0.28440839674817037,0.5877838237269918,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5212750235120247,0.28440839674817037,0.5314087061668682,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.48454588203681304,0.28440839674817037,0.5149167002552734,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.4472826817143624,0.28440839674817037,0.477713959424963,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"مینویسد:","boundary":[0.38438465672443906,0.28440839674817037,0.4402089211339513,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.3694914684938868,0.28440839674817037,0.3778953379013838,0.29866559663411274],"dir":"ltr"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.30712750235120245,0.28440839674817037,0.36995499126696224,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"شفای","boundary":[0.26684132742173855,0.28440839674817037,0.30049711137981994,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"دردهای","boundary":[0.21466478570468897,0.28440839674817037,0.26021093645035603,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"روحی","boundary":[0.7515753056563212,0.30550905257936506,0.7861581351605534,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.7235825607953782,0.30550905257936506,0.7451464463254064,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7109062206099691,0.30550905257936506,0.7171537014644632,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"راز","boundary":[0.6897655515249227,0.30550905257936506,0.7046788929195216,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.6452472121456402,0.30550905257936506,0.6833366921940077,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5884354426978369,0.30550905257936506,0.6388183528147252,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5757591025124278,0.30550905257936506,0.582006583366922,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.5270085986833266,0.30550905257936506,0.5695317748219804,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4905515249227462,0.30550905257936506,0.5207812709928792,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46517869138788115,0.30550905257936506,0.4843241972322987,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4279154910654306,0.30550905257936506,0.45874983205696623,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"دریچهای","boundary":[0.3698743786107752,0.30550905257936506,0.4221315329840118,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3521899771597474,0.30550905257936506,0.36373774015853827,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.3258094854225446,0.30550905257936506,0.3457611178288324,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31313314523713554,0.30550905257936506,0.3193806260916297,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"راهی","boundary":[0.278086792959828,0.30550905257936506,0.3069058175466881,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26299207308880823,0.30550905257936506,0.2718594652693806,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"مُلک","boundary":[0.22935644229477362,0.30550905257936506,0.2565632137578933,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.21466478570468897,0.30550905257936506,0.22292758296385864,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"ملکوت","boundary":[0.7468023646379148,0.3267522804094193,0.7865645573021631,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7103452908773343,0.3267522804094193,0.7403735053069999,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه،","boundary":[0.6410452774418913,0.3267522804094193,0.7039164315464195,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"مکتوب","boundary":[0.5937054950960631,0.3267522804094193,0.6346164181109765,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"مبارزه","boundary":[0.5528147252451966,0.3267522804094193,0.5872766357651482,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5389291952169821,0.3267522804094193,0.5463858659142816,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"بیدادگری","boundary":[0.4772806663979577,0.3267522804094193,0.5325003358860673,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46480585785301615,0.3267522804094193,0.4710533387075103,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"زراندوزی","boundary":[0.4065833669219401,0.3267522804094193,0.45837699852210134,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.393907026736531,0.3267522804094193,0.4001545075910251,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"بت","boundary":[0.3699449146849389,0.3267522804094193,0.387478167405616,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"پروری","boundary":[0.32703882842939674,0.3267522804094193,0.3635160553540239,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.28977562810694607,0.3267522804094193,0.32081150073894926,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27730081956200453,0.3267522804094193,0.28354830041649864,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.25616015047695817,0.3267522804094193,0.27087196023108956,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"برپایی","boundary":[0.21466478570468897,0.3267522804094193,0.24973129114604325,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7533219132070401,0.34785293624061403,0.7863126427515786,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.7192832191320704,0.34785293624061403,0.7446762058309822,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7043900309015182,0.34785293624061403,0.7106375117560124,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"افق","boundary":[0.6761957544001075,0.34785293624061403,0.6957443235254601,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.6181747951094988,0.34785293624061403,0.6675500470240494,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"آرمانی","boundary":[0.5730518608088137,0.34785293624061403,0.6095290877334407,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5371993819696359,0.34785293624061403,0.5644061534327556,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.5236967620583097,0.34785293624061403,0.5373203009539164,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"دلشاد","boundary":[0.4903902996103721,0.34785293624061403,0.5240863898965471,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"تهرانی،","boundary":[0.4414181109767566,0.34785293624061403,0.48154306059384644,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3930505172645439,0.34785293624061403,0.39633548300416493,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"3123","boundary":[0.3960936450356039,0.34785293624061403,0.4323693403197635,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.36606543060593844,0.34785293624061403,0.38420327824801825,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.32273612790541445,0.34785293624061403,0.3307973935241166,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.3394431009001746,0.34785293624061403,0.34812911460432616,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.3479275829638586,0.34785293624061403,0.36606543060593844,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3092335079940884,0.34785293624061403,0.3230585785301625,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.2595861883649066,0.34785293624061403,0.30075910251242777,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر،","boundary":[0.21466478570468897,0.34785293624061403,0.2509404809888486,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهای","boundary":[0.7232936987773746,0.3689535920718087,0.7866048636302565,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7090051054682251,0.3689535920718087,0.7178724976487975,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.6515887410990191,0.3689535920718087,0.7033823726991804,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.6147286040575036,0.3689535920718087,0.646167539970442,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5746439607685072,0.3689535920718087,0.6091058712884588,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5555186080881364,0.3689535920718087,0.5690212279994625,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.4912971919924761,0.3689535920718087,0.5500974069595593,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.45181714362488234,0.3689535920718087,0.4856744592234314,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42100295579739344,0.3689535920718087,0.44639594249630515,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.38454588203681306,0.3689535920718087,0.41558175466881625,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37267566841327415,0.3689535920718087,0.3789231492677683,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.34186148058578525,0.3689535920718087,0.367254467284697,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهی","boundary":[0.27613193604729275,0.3689535920718087,0.33623874781674057,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"دیدن","boundary":[0.23902996103721616,0.3689535920718087,0.2709122665591831,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21466478570468897,0.3689535920718087,0.233608759908639,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.7548199650678483,0.39005424790300347,0.7863999731291139,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7439372564826006,0.39005424790300347,0.7501847373370947,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7284193201665988,0.39005424790300347,0.7395035603923144,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7062508397151681,0.39005424790300347,0.7237840924358453,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.6643322584979171,0.39005424790300347,0.7016156119844145,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6403499932822784,0.39005424790300347,0.659898562407631,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6246305253258092,0.39005424790300347,0.6357147655515247,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5825104124680907,0.39005424790300347,0.6201968292355231,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5571174257691791,0.39005424790300347,0.5780767163778047,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5049207308880826,0.39005424790300347,0.5524821980384252,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.46481593443503955,0.39005424790300347,0.5004870347977965,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی،","boundary":[0.4182621254870348,0.39005424790300347,0.4603822383447534,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.3658638989654709,0.39005424790300347,0.4138284293967486,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.29930807470106136,0.39005424790300347,0.36122867123471714,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2886268977562811,0.39005424790300347,0.2948743786107752,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.2569864302028752,0.39005424790300347,0.28399167002552733,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24610372161762725,0.39005424790300347,0.2523512024721214,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.21466478570468897,0.39005424790300347,0.24167002552734113,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7482332392852344,0.4111549037341982,0.7865444041381163,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7158067983340051,0.4111549037341982,0.7432151014375923,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"».","boundary":[0.7031103049845492,0.40780106453759146,0.7162098616149402,0.42541210362014065],"dir":"ltr"},{"str":"(همان:","boundary":[0.6635194142146983,0.4111549037341982,0.7034428321913206,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6401618970845089,0.4111549037341982,0.6582997447265887,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6114302028751848,0.4111549037341982,0.6170932419723231,0.42541210362014065],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.6168043799543194,0.4111549037341982,0.6349422275963992,0.42541210362014065],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.5872665591831251,0.4111549037341982,0.6064120650275426,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.5508094854225446,0.4111549037341982,0.5820468896950154,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"شامل:","boundary":[0.5105233104930806,0.4111549037341982,0.5457913475749026,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.4801121859465269,0.4111549037341982,0.5055051726454386,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"اعتدال،","boundary":[0.43358860674459226,0.4111549037341982,0.4750940480988848,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تدرج","boundary":[0.3993483810291549,0.4111549037341982,0.42857046889695016,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38808276232701866,0.4111549037341982,0.39412871154104523,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تمکن،","boundary":[0.34598280263334674,0.4111549037341982,0.382863092838909,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.30065833669219394,0.4111549037341982,0.3409646647857046,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2893927179900577,0.4111549037341982,0.2954386672040843,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تیسیر،","boundary":[0.24628510009404808,0.4111549037341982,0.28417304850194813,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"زهد،","boundary":[0.21466478570468897,0.4111549037341982,0.24126696224640598,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تعقل،","boundary":[0.7535839043396478,0.4323981315642524,0.7864537148999058,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر،","boundary":[0.7179329571409377,0.4323981315642524,0.7475581082896681,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"تدبرو","boundary":[0.6824835415826951,0.4323981315642524,0.7119071610909579,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"عزت","boundary":[0.6494525057100631,0.4323981315642524,0.6764577455327152,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.592707913475749,0.4323981315642524,0.6433864033319897,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.5381129920730887,0.4323981315642524,0.5866821174257691,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.49722222222222223,0.4323981315642524,0.5322887276635765,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.47245398360875995,0.4323981315642524,0.49139795781271,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.43509001746607556,0.4323981315642524,0.4668715571678087,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4220106139997313,0.4323981315642524,0.42926575305656317,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.38696426172242376,0.4323981315642524,0.41598481794975145,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.370055757087196,0.4323981315642524,0.3809384656724439,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف،","boundary":[0.32513435442697836,0.4323981315642524,0.36423149267768373,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.2779054144834072,0.4323981315642524,0.3193100900174661,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26583366921940077,0.4323981315642524,0.27187961843342734,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"محتوای","boundary":[0.21466478570468897,0.4323981315642524,0.25980787316942094,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.7396446325406419,0.4535225493952571,0.7861379819965065,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"معین","boundary":[0.7033890904205291,0.4535225493952571,0.7342234314120648,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.682651484616418,0.4535225493952571,0.6981694209324196,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6598985624076312,0.4535225493952571,0.6774318151283083,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6411762730081955,0.4535225493952571,0.6546788929195215,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6000839715168613,0.4535225493952571,0.6359566035200859,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5694713153298401,0.4535225493952571,0.5948643020287518,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"انسان،","boundary":[0.5285805454789736,0.4535225493952571,0.5642516458417306,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.47600094048098884,0.4535225493952571,0.5231593443503962,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"نیست.","boundary":[0.4330948542254467,0.4535225493952571,0.4707812709928792,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.40651283084777634,0.4535225493952571,0.427875184737337,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"محتوای","boundary":[0.35594854225446726,0.4535225493952571,0.40129316135966675,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.33541246809082353,0.4535225493952571,0.3507288727663576,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.28556361682117426,0.4535225493952571,0.32999126696224634,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26925970710734914,0.4535225493952571,0.280142415692597,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریز","boundary":[0.21466478570468897,0.4535225493952571,0.26383850597877195,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.7399402122799946,0.47462320522645185,0.7864335617358592,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7292590353352143,0.47462320522645185,0.7353049845492409,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.6891542388821711,0.47462320522645185,0.7246238076044605,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6518708853956737,0.47462320522645185,0.6845190111514173,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"فکری","boundary":[0.6141844686282412,0.47462320522645185,0.64723565766492,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.603503291683461,0.47462320522645185,0.6097507725379552,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"جهتگیری","boundary":[0.5339412871154104,0.47462320522645185,0.5990695955931747,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.5059283890904205,0.47462320522645185,0.5295075910251242,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.4686450356039231,0.47462320522645185,0.5012931613596667,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"نماید.","boundary":[0.4317647453983609,0.47462320522645185,0.46467486228671234,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7343275560929733,0.4957238610576466,0.766391240091361,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7196358995028885,0.4957238610576466,0.7280397689103856,0.509981060943589],"dir":"ltr"},{"str":"الفکر","boundary":[0.6899402122799946,0.4957238610576466,0.7192429128039768,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"التربوی","boundary":[0.6398394464597608,0.4957238610576466,0.6836725782614537,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"عند","boundary":[0.6110405750369474,0.4957238610576466,0.6336121187693134,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"الشیعه","boundary":[0.5655548837834207,0.4957238610576466,0.6047729410184066,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"الامامیه","boundary":[0.5144263065968023,0.4957238610576466,0.5592872497648798,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5059619776971651,0.4957238610576466,0.515695955931748,0.509981060943589],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.47128510009404806,0.4957238610576466,0.49941891710331854,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4491569259707107,0.4957238610576466,0.46505777240360074,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.40993886873572477,0.4957238610576466,0.4437446746498092,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.3741065430605938,0.4957238610576466,0.40371154104527746,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.33865712750235116,0.4957238610576466,0.36900650921848815,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.2854426978368937,0.4957238610576466,0.33238949348381025,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2727663576514846,0.4957238610576466,0.27997798581350175,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2524519682923552,0.4957238610576466,0.26735410633058315,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.23014241569259705,0.4957238610576466,0.24618433427381428,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21466478570468894,0.4957238610576466,0.22387478167405614,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.7574197232298804,0.5168245168888413,0.7854729275829639,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.7010714765551525,0.5168245168888413,0.7495398360875991,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6791448340722825,0.5168245168888413,0.6950308070837835,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6350497111379819,0.5168245168888413,0.6735101391636125,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.63083769985221,0.5168245168888413,0.634948945317748,0.5310817167747838],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.5901887679699046,0.5168245168888413,0.6229175063818352,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5296083568453579,0.5168245168888413,0.5821073491871557,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5151383850597876,0.5168245168888413,0.5216277038828429,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.46642818755877996,0.5168245168888413,0.5072988042455998,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.4326313314523713,0.5168245168888413,0.46027930437106834,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4105031573290339,0.5168245168888413,0.42651210971219383,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت،","boundary":[0.36217586994491463,0.5168245168888413,0.4048684624203639,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفهی","boundary":[0.30442697836893723,0.5168245168888413,0.35425567647453976,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.26033185543463655,0.5168245168888413,0.29879228346026715,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2561198441488647,0.5168245168888413,0.2602310896144028,0.5310817167747838],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.21464463254064217,0.5168245168888413,0.24948682880968245,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"درسی،","boundary":[0.7450188096197768,0.5380677447188955,0.7859498857987369,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6963086121187692,0.5380677447188955,0.7382628434657185,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6439708450893455,0.5380677447188955,0.690092425612377,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6282715302969232,0.5380677447188955,0.6372029425993261,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5631768104259034,0.5380677447188955,0.6221443286437239,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش،","boundary":[0.5063012226252855,0.5380677447188955,0.5534193201665994,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.4648663173451565,0.5380677447188955,0.49954525647122716,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.42258497917506377,0.5380677447188955,0.4556160150476957,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4068856643826414,0.5380677447188955,0.41581707668504425,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.35875990863898966,0.5380677447188955,0.4005408794364913,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.306422141609566,0.5380677447188955,0.3525437221325975,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2877401585382238,0.5380677447188955,0.2971315329840118,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.2559183125083971,0.5380677447188955,0.280261403538308,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"شیعه","boundary":[0.21464463254064217,0.5380677447188955,0.25024120476024114,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد","boundary":[0.7302969232836222,0.5591684005500902,0.7861211876931343,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7188297729410184,0.5591684005500902,0.7253190917640735,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.699714496842671,0.5591684005500902,0.7138418648394464,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6656556496036544,0.5591684005500902,0.6948145211785671,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6235758430740292,0.5591684005500902,0.660738277576246,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.5911897084508935,0.5591684005500902,0.6186987773747145,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.5549341663307805,0.5591684005500902,0.5862924895875319,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.541633078059922,0.5591684005500902,0.550036947467419,0.5734256004360326],"dir":"ltr"},{"str":"حضرت","boundary":[0.49763536208518067,0.5591684005500902,0.5412266559183124,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.4484616418110976,0.5591684005500902,0.4927986027139593,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.4200658336692194,0.5591684005500902,0.4435442697836894,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4057973935241166,0.5591684005500902,0.4151887679699046,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"رسول","boundary":[0.36583979811608874,0.5591684005500902,0.4008598683326616,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"اکرم(ص)","boundary":[0.3048703479779658,0.5591684005500902,0.3609186780917083,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.24445116216579332,0.5591684005500902,0.3000375499166309,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"عالم","boundary":[0.21464463254064217,0.5591684005500902,0.23961440279457205,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7714866317345156,0.580269056381285,0.7856139997312911,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.737266559183125,0.580269056381285,0.764453177482198,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.691962246406019,0.580269056381285,0.7314171942624353,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.6527240360069864,0.580269056381285,0.6848884858256079,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6269682923552331,0.580269056381285,0.6470995052858896,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"رسول","boundary":[0.5849086389896547,0.580269056381285,0.6198340722826816,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"الله","boundary":[0.5609666801021093,0.580269056381285,0.5778348784092435,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"شهر","boundary":[0.5281774821980384,0.580269056381285,0.5538727663576515,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4995801424156925,0.580269056381285,0.5211440279457207,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4860976756684132,0.580269056381285,0.4937679129345333,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.4549005777240359,0.580269056381285,0.47906422141609556,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"دروازهی","boundary":[0.39850866586054007,0.580269056381285,0.4495747214696673,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.37512427784495495,0.580269056381285,0.3911661964261722,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3366720408437458,0.580269056381285,0.3680303641004971,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.2861480585785301,0.580269056381285,0.3295579739352411,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"امیر(ع)","boundary":[0.2354023915088002,0.580269056381285,0.2805075436059147,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21466478570468897,0.580269056381285,0.2283689372564826,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"مدینه","boundary":[0.7509539164315463,0.6013697122124798,0.786060728200994,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7340655649603653,0.6013697122124798,0.745891560462298,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.6990595190111514,0.6013697122124798,0.7287249764879752,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.6748958753190917,0.6013697122124798,0.6938398495230417,0.6156269120984222],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.643453580545479,0.6013697122124798,0.6692496305253258,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6263636974338305,0.6013697122124798,0.6382704046246972,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5780565632137579,0.6013697122124798,0.621355710442772,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"معارف","boundary":[0.5347474136772806,0.6013697122124798,0.5730351198206902,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.48563415289533785,0.6013697122124798,0.5294672846970306,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.43228872766357646,0.6013697122124798,0.48021295176676065,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42062004568050515,0.6013697122124798,0.4272584124623938,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"هستهی","boundary":[0.368080747010614,0.6013697122124798,0.4154003761923955,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.32232298804245596,0.6013697122124798,0.36252855031573283,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.2840722826817143,0.6013697122124798,0.3171033185543463,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.26474539836087596,0.6013697122124798,0.2790586264467763,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نهاد","boundary":[0.23576514846164176,0.6013697122124798,0.25967957736660247,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21464463254064217,0.6013697122124798,0.23054547897353211,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7621893053876125,0.6224703680436745,0.7858491199785032,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7459257020018809,0.6224703680436745,0.755317076447669,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7230115544807201,0.6224703680436745,0.7390534730619374,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت(ع)","boundary":[0.6521328765282817,0.6224703680436745,0.716099019212683,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6312138922477496,0.6224703680436745,0.6464849684009547,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"بغداد","boundary":[0.5935879349724573,0.6224703680436745,0.6241804379954319,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"میوه","boundary":[0.5599523041784227,0.6224703680436745,0.5866350933763267,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.5347810022840253,0.6224703680436745,0.5546347304448875,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.5206737874512964,0.6224703680436745,0.5347003896278381,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"رفیعی","boundary":[0.48331653902996097,0.6224703680436745,0.5205192798602714,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"3123","boundary":[0.434384656724439,0.6224703680436745,0.47227260513233904,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.47910452774418905,0.6224703680436745,0.48321577320972714,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":":ص","boundary":[0.41261923955394325,0.6224703680436745,0.4344451162165793,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.3843947333064624,0.6224703680436745,0.3934636571275023,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.39367526534999325,0.6224703680436745,0.41261923955394325,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.3576313314523713,0.6224703680436745,0.3775225043665188,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"خبر","boundary":[0.32665591831250834,0.6224703680436745,0.3507187961843342,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.2763334676877603,0.6224703680436745,0.3213698435739985,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.2616216579336289,0.6224703680436745,0.2691790944511621,0.6367275679296169],"dir":"ltr"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.21464463254064217,0.6224703680436745,0.25491065430605936,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"گویای","boundary":[0.7479578127099289,0.6436066668745841,0.7852411661964263,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7226051323391106,0.6436066668745841,0.7424963052532582,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.6906019078328631,0.6436066668745841,0.7175846887582894,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.657006583366922,0.6436066668745841,0.6851404003761924,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6356845358054547,0.6436066668745841,0.6515853822383447,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6079336289130726,0.6436066668745841,0.630223028348784,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)،","boundary":[0.5537619239553943,0.6436066668745841,0.6023108961440279,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5191186349590219,0.6436066668745841,0.548620134949554,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.49195216982399564,0.6436066668745841,0.5139585600203895,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.45813516055354025,0.6436066668745841,0.48653096869541845,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4460835684535805,0.6436066668745841,0.45257288727663564,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"مدرس","boundary":[0.4007792556764745,0.6436066668745841,0.4409753989224632,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38108961440279454,0.6436066668745841,0.39521698239957,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.33919118634959017,0.6436066668745841,0.3761172328634065,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.2981593443503963,0.6436066668745841,0.3340931441039225,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.26131936047292753,0.6436066668745841,0.29267768372967884,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.23596668010210933,0.6436066668745841,0.25585785301625685,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21464463254064217,0.6436066668745841,0.23054547897353211,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"محتوای","boundary":[0.7385194142146984,0.6648498947046383,0.7860607282009942,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.6643456939406153,0.6648498947046383,0.7328908878552839,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.609011823189574,0.6648498947046383,0.6573391105736933,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.5798703479779659,0.6648498947046383,0.602341125890098,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5638082762327018,0.6648498947046383,0.5731996506784899,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5384555958618836,0.6648498947046383,0.558314700825251,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.5076615611984414,0.6648498947046383,0.5331021748192243,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4944007792556764,0.6648498947046383,0.5008900980787315,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.455142415692597,0.6648498947046383,0.4875688566438263,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4386268977562811,0.6648498947046383,0.4546688163374984,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.37965873975547487,0.6648498947046383,0.4325979821747657,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3480787316942093,0.6648498947046383,0.3737506441254929,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.30924358457611173,0.6648498947046383,0.3414080343947333,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.27441891710331856,0.6648498947046383,0.3037500091686609,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.2277240360069864,0.6648498947046383,0.26851082147333655,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.6648498947046383,0.22089211339513634,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.7447836893725648,0.6859505505358332,0.7856543060593847,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7073391105736935,0.6859505505358332,0.738516055354024,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.6733407228268171,0.6859505505358332,0.7019330089105336,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6578832460029558,0.6859505505358332,0.6672746204487439,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6117728066639795,0.6859505505358332,0.6522167902760406,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.585795378207712,0.6859505505358332,0.6063259949076824,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5646748622867124,0.6859505505358332,0.5803307239114724,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5467788526131936,0.6859505505358332,0.5590084065597971,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5077220206905818,0.6859505505358332,0.5413666012922922,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.47428792153701466,0.6859505505358332,0.50241198382069,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"حکایت","boundary":[0.42478167405616,0.6859505505358332,0.46764745398360863,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4091226655918312,0.6859505505358332,0.41851404003761916,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.38314523713556353,0.6859505505358332,0.40367585383553395,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3521496708316538,0.6859505505358332,0.3777329858146621,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3300214967083165,0.6859505505358332,0.34592234314120646,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.28693403197635353,0.6859505505358332,0.32441245037375627,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبی","boundary":[0.23697433830444709,0.6859505505358332,0.28070670428590616,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21464463254064217,0.6859505505358332,0.23054547897353211,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7638116350933764,0.7070512063670279,0.7859801155448072,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.7338237269918044,0.7070512063670279,0.757987370683864,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"(ع","boundary":[0.7134891844686282,0.7070512063670279,0.7287296526841504,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7076649200591159,0.7070512063670279,0.7133279591562541,0.7213084062529703],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6779188499261051,0.7070512063670279,0.7020018809619777,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"مینموده","boundary":[0.6188062609162971,0.7070512063670279,0.67220542791885,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5809787720005375,0.7070512063670279,0.6131432218191589,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5659243584576112,0.7070512063670279,0.5753157329033992,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.5361379819965069,0.7070512063670279,0.5608336175446211,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5238848582560796,0.7070512063670279,0.5303741770791347,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4860775225043665,0.7070512063670279,0.5182621254870349,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.4415793362891307,0.7070512063670279,0.481045422419287,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"پیروی","boundary":[0.39810896144027946,0.7070512063670279,0.435956603520086,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"مینموده","boundary":[0.33902996103721617,0.7070512063670279,0.39204285906220604,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.30198844551927984,0.7070512063670279,0.33334676877603114,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2762327018675265,0.7070512063670279,0.2967822881852048,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.23838505978771996,0.7070512063670279,0.27114008872035095,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.21464463254064217,0.7070512063670279,0.23268171436248822,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7750470240494424,0.7281518621982227,0.7859700389627838,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7347608491199784,0.7281518621982227,0.7701498051860808,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.697316270321107,0.7281518621982227,0.7299240897487572,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.6602949079672175,0.7281518621982227,0.6924795109498857,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.6216988207917662,0.7281518621982227,0.6553372296117156,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5907866451699584,0.7281518621982227,0.6167692720280127,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5543295714093779,0.7281518621982227,0.5856878946661292,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7343275560929732,0.7492525180294174,0.766391240091361,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7188297729410184,0.7492525180294174,0.7272336423485153,0.7635097179153598],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.6854124680908237,0.7492525180294174,0.7184838102915492,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.6459525728872766,0.7492525180294174,0.6783790138385061,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6324701061399973,0.7492525180294174,0.6401403434061174,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5891811097675668,0.7492525180294174,0.6270332934054684,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5680605938465673,0.7492525180294174,0.5834546493714315,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.5322685744995298,0.7492525180294174,0.5610271395942497,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5187861077522504,0.7492525180294174,0.5264563450183705,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"احادیث","boundary":[0.46683125083971516,0.7492525180294174,0.511651887679699,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4539634555958618,0.7492525180294174,0.45807470106139986,0.7635097179153598],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4583669219400779,0.7492525180294174,0.4667707913475749,0.7635097179153598],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.41190380223028344,0.7492525180294174,0.44833082945537606,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"برگرفته","boundary":[0.35952572887276635,0.7492525180294174,0.4048703479779659,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3430605938465672,0.7492525180294174,0.35245196829235526,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.30726857449952977,0.7492525180294174,0.3360271395942496,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29378610775225045,0.7492525180294174,0.30145634501837043,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"سخنان","boundary":[0.24366518876796986,0.7492525180294174,0.2867526534999328,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.21466478570468894,0.7492525180294174,0.23802467379535447,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع","boundary":[0.7473666532312239,0.7704957458594714,0.7861816471852747,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7415423888217115,0.7704957458594714,0.7472054279188498,0.7847529457454139],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.72223565766492,0.7704957458594714,0.7365228988448523,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.6546788929195217,0.7704957458594714,0.7172274922101224,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6428288324600296,0.7704957458594714,0.6493181512830848,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"غررالحکم","boundary":[0.5806563213757894,0.7704957458594714,0.6376091629719199,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5688062609162972,0.7704957458594714,0.5752955797393523,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"درالکلم","boundary":[0.5198743786107751,0.7704957458594714,0.5637867709394379,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4864805857853016,0.7704957458594714,0.514614402794572,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48307470106139994,0.7704957458594714,0.48635966680102105,0.7847529457454139],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.47140601907832863,0.7704957458594714,0.47804438586021725,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعهای","boundary":[0.39829033991670026,0.7704957458594714,0.46629784954721126,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3766559183125084,0.7704957458594714,0.39269783689372567,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند:","boundary":[0.3239150880021497,0.7704957458594714,0.37143624882439874,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30926373774015853,0.7704957458594714,0.3186551121859465,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.2575104124680908,0.7704957458594714,0.3042972192960409,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"انسان،","boundary":[0.21464463254064217,0.7704957458594714,0.25245989859878515,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.7532513771328765,0.7915964016906664,0.7859801155448072,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7413811635093376,0.7915964016906664,0.7481341825672521,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6801155448072014,0.7915964016906664,0.7363132596851719,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردی","boundary":[0.623653096869542,0.7915964016906664,0.6738747816740562,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6041448340722828,0.7915964016906664,0.6185550546238742,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.5662971919924762,0.7915964016906664,0.5990871400143156,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5544269783689373,0.7915964016906664,0.5611799974268517,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت،","boundary":[0.5087196023108962,0.7915964016906664,0.5493859299826908,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.47871154104527747,0.7915964016906664,0.5036271615411508,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.4444914684938868,0.7915964016906664,0.47353479115268715,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.4126897756281069,0.7915964016906664,0.4389896547091226,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی،","boundary":[0.36297191992476147,0.7915964016906664,0.40751302573551657,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"محتوای","boundary":[0.3100698643020287,0.7915964016906664,0.3578637503936442,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.272403600698643,0.7915964016906664,0.3050647473462503,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2603520085986833,0.7915964016906664,0.26684132742173855,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت،","boundary":[0.21464463254064217,0.7915964016906664,0.25531096021243677,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.7497951094988579,0.812720819521671,0.7857685073223162,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7377435173988982,0.812720819521671,0.7442328362219534,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.694676205830982,0.812720819521671,0.732322316270321,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.6473767298132472,0.812720819521671,0.6896405013216308,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6431647185274755,0.812720819521671,0.6472759639930135,0.8269780194076134],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.5732533924492812,0.812720819521671,0.6377435173988982,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5426978368937256,0.812720819521671,0.5672846970307671,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.5104930807470105,0.812720819521671,0.5376596320066693,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.46480585785301626,0.812720819521671,0.5054520323607641,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام،","boundary":[0.4225245196829235,0.812720819521671,0.45932419723229867,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.37988042455998916,0.812720819521671,0.41686148058578526,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.3382036813112992,0.812720819521671,0.37483937617374263,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3261520892113395,0.812720819521671,0.33264140803439474,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"میوه","boundary":[0.294148864705092,0.812720819521671,0.3210439196802222,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2522705898159344,0.812720819521671,0.28905834577531014,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.21464463254064217,0.812720819521671,0.24680908235926372,0.8269780194076134],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21464,0.16992,0.7866,0.82698],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/4a2907f1213f30178df0958f7a11efbd.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/9d4f0920b5ea063e224520279abf2676.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.16992,0.21376,0.17302]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7319293295714093,0.16992008820899865,0.7860750369474674,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.22872900712078462,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.7700288862018002,0.19982755842481698,0.7860103452908772,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"مستنداتی","boundary":[0.7017499664113932,0.19982755842481698,0.76361982459994,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6838741099019212,0.19982755842481698,0.6932654843477092,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.6465907564154239,0.19982755842481698,0.6754299341663307,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.608521429531103,0.19982755842481698,0.6409737911637214,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.5521093645035603,0.19982755842481698,0.6027852371841986,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.4793060593846567,0.19982755842481698,0.5437088539567378,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.43681311299207304,0.19982755842481698,0.4704285906220609,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"صالح","boundary":[0.39775628106946115,0.19982755842481698,0.4282077119441085,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.35732903399166993,0.19982755842481698,0.38927179900577724,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3227058981593443,0.19982755842481698,0.35125424860142757,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28608759908638987,0.19982755842481698,0.3142214160956603,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"(فرهادیان","boundary":[0.21885664382641407,0.19982755842481698,0.2795404694727548,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21464463254064217,0.19982755842481698,0.2187558780061803,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7450288862018003,0.22107078625487114,0.7483138519414214,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"3239","boundary":[0.7482533924492811,0.22107078625487114,0.7861413408571812,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.7216512159075641,0.22107078625487114,0.7401284123600531,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6801356979712481,0.22107078625487114,0.6893658471046621,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"262","boundary":[0.689204621792288,0.22107078625487114,0.716794303372296,0.23532798614081354],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7579269111917237,0.2421714420860659,0.7663307805992208,0.2564286419720083],"dir":"ltr"},{"str":"منشور","boundary":[0.7193940615343275,0.2421714420860659,0.7578462985355366,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6775157866451699,0.2421714420860659,0.7135697971248153,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6690010748354158,0.2421714420860659,0.6783319897890635,0.2564286419720083],"dir":"ltr"},{"str":"اثری","boundary":[0.6349287921537015,0.2421714420860659,0.66263939271799,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6196728469703076,0.2421714420860659,0.6290642214160956,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"محمدعلی","boundary":[0.5540138385059787,0.2421714420860659,0.6143912251630913,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"انصاری","boundary":[0.5057067042859063,0.2421714420860659,0.5488958445295357,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4857953782077119,0.2421714420860659,0.5004515575026216,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.4481694209324197,0.2421714420860659,0.47989050114201265,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4344854225446729,0.2421714420860659,0.4427446051085713,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.39202270589815935,0.2421714420860659,0.42928280573383354,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.36362689775628104,0.2421714420860659,0.38659789007431083,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.33885865914281876,0.2421714420860659,0.35780263334676876,0.2564286419720083],"dir":"ltr"},{"str":"امام","boundary":[0.3106543060593846,0.2421714420860659,0.3328227865108155,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.2603117022705898,0.2421714420860659,0.3048300416498724,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24281875587800617,0.2421714420860659,0.2548868864467413,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.21464463254064217,0.2421714420860659,0.23759146544550905,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"حسن(ع)","boundary":[0.7312642751578664,0.26327209791726064,0.7860002687088539,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7121590756415423,0.26327209791726064,0.7263233374498156,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.6451800349321509,0.26327209791726064,0.7072235449286561,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.6079571409377938,0.26327209791726064,0.6401215907564154,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5888519414214698,0.26327209791726064,0.603016203229743,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.567751578664517,0.26327209791726064,0.5837934972457341,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.5355266693537551,0.26327209791726064,0.5628040016492254,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.4990897487572215,0.26327209791726064,0.5304480720139728,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.48560728200994213,0.26327209791726064,0.4940111514174392,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"سرتاسر","boundary":[0.440813516055354,0.26327209791726064,0.4854729275829638,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.37387478167405613,0.26327209791726064,0.43587798534246774,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.3466881633749832,0.26327209791726064,0.36892297426830467,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.31750638183528146,0.26327209791726064,0.34167002552734116,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.2967687760311702,0.26327209791726064,0.31256982006337597,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"ابی","boundary":[0.27284697030767163,0.26327209791726064,0.29171033185543466,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"طالب(ع","boundary":[0.22046889695015445,0.26327209791726064,0.2679220185160592,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.21464463254064217,0.26327209791726064,0.22030767163778045,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"مشحون","boundary":[0.7380961977697165,0.28440839674817037,0.7860405750369475,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.72223565766492,0.28440839674817037,0.731627032110708,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"تعالیم","boundary":[0.6801054682251779,0.28440839674817037,0.7156556496036544,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.6388519414214698,0.28440839674817037,0.673595996238076,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5991905145774553,0.28440839674817037,0.6330646657430212,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5859297326346903,0.28440839674817037,0.5924190514577454,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"آموزههای","boundary":[0.5220643557705225,0.28440839674817037,0.5805592857890318,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"حکیمانه","boundary":[0.46456401988445517,0.28440839674817037,0.5150073894934838,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.42451968292355236,0.28440839674817037,0.4589809386475602,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.3965672443907026,0.28440839674817037,0.4178691387881231,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.3579336289130727,0.28440839674817037,0.3900980787316942,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.33721617627300815,0.28440839674817037,0.35249972621051645,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.312266559183125,0.28440839674817037,0.33078731694209323,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"امام(ع)","boundary":[0.2631532984011823,0.28440839674817037,0.3057973935241166,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24485422544672844,0.28440839674817037,0.2572452027712003,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.21466478570468894,0.28440839674817037,0.23942700311361342,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.7611816471852747,0.30550905257936506,0.786030498454924,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7442932957140937,0.30550905257936506,0.7556360114098929,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"مسند","boundary":[0.7044303372296116,0.30550905257936506,0.7389249477688278,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.662148999059519,0.30550905257936506,0.6992408772127593,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"مینشیند","boundary":[0.6000033588606745,0.30550905257936506,0.6560828966814456,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5873471718393121,0.30550905257936506,0.5938364906623672,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"آمیزه","boundary":[0.5494995297595056,0.30550905257936506,0.5820371349694203,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.527391508800215,0.30550905257936506,0.5434334273814323,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5119340319763536,0.30550905257936506,0.5213254064221415,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"عرشیترین","boundary":[0.4396748622867122,0.30550905257936506,0.5059082359263737,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"رمز","boundary":[0.4131129920730887,0.30550905257936506,0.43444562974567447,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4006381835281472,0.30550905257936506,0.4077351594141387,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"رازهای","boundary":[0.3533588606744592,0.30550905257936506,0.39455192798602706,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"سودمند","boundary":[0.29959021899771593,0.30550905257936506,0.34806876230986705,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28711541045277433,0.30550905257936506,0.29421238633876584,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"شگفت","boundary":[0.24060190783286303,0.30550905257936506,0.2818253120881822,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21464463254064217,0.30550905257936506,0.2345358054547897,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"وادی","boundary":[0.7556193739083702,0.3267522804094193,0.7858491199785032,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7373404541179631,0.3267522804094193,0.7467116753997043,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7168245331183661,0.3267522804094193,0.730103339021114,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.6854460566975681,0.3267522804094193,0.709587418021517,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"ارزانی","boundary":[0.6419958350127636,0.3267522804094193,0.676558511352949,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"میدارد.","boundary":[0.5859767566841326,0.3267522804094193,0.6331082896681445,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5630424559989251,0.3267522804094193,0.5795433258687215,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5342637377401586,0.3267522804094193,0.554154910654306,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.4970206905817546,0.3267522804094193,0.5282561140861018,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"نامهی","boundary":[0.4521160822249093,0.3267522804094193,0.48966275553337224,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.42021698239957,0.3267522804094193,0.44313112992073084,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"یکم","boundary":[0.388012226252855,0.3267522804094193,0.4142403996564365,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.3173250033588606,0.3267522804094193,0.3823866654918096,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.26960231089614395,0.3267522804094193,0.31111117372635666,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"ممتازی","boundary":[0.21466478570468894,0.3267522804094193,0.26293307088013523,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7613529490796721,0.34785293624061403,0.7861614940212279,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.7472457342469434,0.34785293624061403,0.761272336423485,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"انصاری،","boundary":[0.7006717721348917,0.34785293624061403,0.7471449684267096,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6526568587934972,0.34785293624061403,0.6559418245331183,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"3191","boundary":[0.6559015182050248,0.34785293624061403,0.6938398495230417,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6272840252586322,0.34785293624061403,0.6473381548566355,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5839345693940614,0.34785293624061403,0.5923384388015585,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.5994121993819695,0.34785293624061403,0.6083602042187289,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.6083400510546823,0.34785293624061403,0.6272840252586322,0.3621101361265564],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.5565632137578931,0.34785293624061403,0.5764543866720406,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.5267969904608355,0.34785293624061403,0.5496103721617626,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.510533387075104,0.34785293624061403,0.519924761520892,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.4634354426978368,0.34785293624061403,0.5048854789477771,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.42137578933225844,0.34785293624061403,0.457802816557351,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.37345156522907424,0.34785293624061403,0.4158636728077696,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"نظران","boundary":[0.3310090017466075,0.34785293624061403,0.36804560816048115,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31772806663979575,0.34785293624061403,0.32528365162989004,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.2805051726454386,0.34785293624061403,0.3116991510582804,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.24830041649872364,0.34785293624061403,0.2736732500335886,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.21466478570468894,0.34785293624061403,0.24294490492216042,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"غلوی،","boundary":[0.7498454924089748,0.3689535920718087,0.7862421066774149,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"جامعترین","boundary":[0.6824633884186483,0.3689535920718087,0.7443519170015239,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6693839849523042,0.3689535920718087,0.6768249176663728,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6383682654843477,0.3689535920718087,0.6640340901497102,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.608981593443504,0.3689535920718087,0.6378006180303643,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"منشور","boundary":[0.5637377401585382,0.3689535920718087,0.6033530670840895,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5172040843745802,0.3689535920718087,0.55839986851108,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.4777441891710333,0.3689535920718087,0.5105132339110574,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46466478570468905,0.3689535920718087,0.4721057184187576,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.4274015853822383,0.3689535920718087,0.4580343947333065,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.39197232298804247,0.3689535920718087,0.42157639082669307,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعمل","boundary":[0.31268977562810696,0.3689535920718087,0.38632441486071567,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.2724439070267365,0.3689535920718087,0.3070179331632804,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.2349993282278651,0.3689535920718087,0.26695763690573177,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21466478570468897,0.3689535920718087,0.2283689372564826,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"قاموس","boundary":[0.7446358995028886,0.39005424790300347,0.7860103452908773,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"معارف","boundary":[0.699130055085315,0.39005424790300347,0.7387471947293256,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"توحیدی","boundary":[0.6409680236463792,0.39005424790300347,0.6929806381982923,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6055186080881365,0.39005424790300347,0.6337128845895472,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.5914113932554077,0.39005424790300347,0.6054379954319493,0.4043114477889459],"dir":"ltr"},{"str":"همان:ص","boundary":[0.5369978503291682,0.39005424790300347,0.591471852747548,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5086994491468493,0.39005424790300347,0.5176474539836087,0.4043114477889459],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.5180538761252184,0.39005424790300347,0.5369978503291682,0.4043114477889459],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.48153298401182304,0.39005424790300347,0.5014241569259705,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4594048098884858,0.39005424790300347,0.47565991011197833,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.42901383850597874,0.39005424790300347,0.45386027867473766,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"خطبه","boundary":[0.38614805857853013,0.39005424790300347,0.4216780867929598,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36948139191186347,0.39005424790300347,0.37885261319360464,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.33530162568856636,0.39005424790300347,0.3632108364272814,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.2821174257691791,0.39005424790300347,0.3296116173106466,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقتر","boundary":[0.22832863092838904,0.39005424790300347,0.27488243987639394,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.39005424790300347,0.22242952208278796,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"وسیعتر","boundary":[0.7407967217519817,0.4111549037341982,0.7862219535133682,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.6859599623807604,0.4111549037341982,0.735940058021208,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6825540776568587,0.4111549037341982,0.6858390433964799,0.42541210362014065],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7343275560929733,0.4323981315642524,0.766391240091361,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7196358995028885,0.4323981315642524,0.7280397689103856,0.4466553314501948],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6832695149805186,0.4323981315642524,0.7195250571006314,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6629551256213891,0.4323981315642524,0.6778572636596171,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.6278483138519414,0.4323981315642524,0.6566874916028482,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6151719736665323,0.4323981315642524,0.6223836018285495,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5472759639930135,0.4323981315642524,0.6100185387279116,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5388116350933764,0.4323981315642524,0.5485456133279591,0.4466553314501948],"dir":"ltr"},{"str":"اثری","boundary":[0.5040642214160956,0.4323981315642524,0.5319965067848985,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4884052129517667,0.4323981315642524,0.4977965873975547,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.45620045680505167,0.4323981315642524,0.48211742576917904,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"حمید","boundary":[0.41510815531371753,0.4323981315642524,0.4508378367112469,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.3865309686954185,0.4323981315642524,0.4087800618030364,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"علوی،","boundary":[0.34406825204890495,0.4323981315642524,0.3803036410049711,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.30603923149267764,0.4323981315642524,0.33780061803036404,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2547091226655918,0.4323981315642524,0.3007908825018861,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.21464463254064217,0.4323981315642524,0.24935363371552874,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.7560425903533521,0.4535225493952571,0.7857080478301759,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.7107785839043396,0.4535225493952571,0.7482030095391642,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6715202203412602,0.4535225493952571,0.7028785435980116,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6437491602848313,0.4535225493952571,0.6636403331989789,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6210163912400913,0.4535225493952571,0.6376310346228233,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند،","boundary":[0.5582392852344484,0.4535225493952571,0.61313650409781,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.5172275963993013,0.4535225493952571,0.5521986157630795,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.4874210667741502,0.4535225493952571,0.5094686282413005,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.44983205696627704,0.4535225493952571,0.47927582963858656,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43554346365712754,0.4535225493952571,0.44367231002735036,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.3972927582963858,0.4535225493952571,0.4289617503281348,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"عناوین:","boundary":[0.3449348381029154,0.4535225493952571,0.3893322584979174,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.30366115813516054,0.4535225493952571,0.33915200859868333,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"خداشناسی","boundary":[0.22913475749025924,0.4535225493952571,0.2977747167867716,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.4535225493952571,0.2228881311868908,0.46777974928119953],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.7246439607685073,0.47462320522645185,0.7861816471852747,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6793396479914013,0.47462320522645185,0.719652382925796,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6751276367056294,0.47462320522645185,0.6792388821711675,0.4888804051123942],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.6364940212279995,0.47462320522645185,0.6701061933125616,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"انسانشناسی","boundary":[0.5536846701598817,0.47462320522645185,0.6314435073586937,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5418144565363429,0.47462320522645185,0.5485674755942572,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.47507389493483804,0.47462320522645185,0.5368407038725286,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.4296486631734516,0.47462320522645185,0.4697333064624479,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42543665188767965,0.47462320522645185,0.42954789735321774,0.4888804051123942],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.38678288324600296,0.47462320522645185,0.42038440337037675,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعتشناسی","boundary":[0.29322181915894124,0.47462320522645185,0.3813012226252855,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2813516055354024,0.47462320522645185,0.28810462459331676,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.21464463254064217,0.47462320522645185,0.2763778528715881,0.4888804051123942],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی،","boundary":[0.7419152223565766,0.4957238610576466,0.786030498454924,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7018305790675803,0.4957238610576466,0.7364133855396249,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاشناسی","boundary":[0.6288962783823727,0.4957238610576466,0.6960255664026366,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6153533521429531,0.4957238610576466,0.6218426709660082,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.5468527475480317,0.4957238610576466,0.6081183662501679,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.4995801424156925,0.4957238610576466,0.5396647857046889,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4860976756684132,0.4957238610576466,0.4937679129345333,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.44583165390299606,0.4957238610576466,0.4805958388514615,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"مرگشناسی","boundary":[0.364614402794572,0.4957238610576466,0.44002967526748255,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35113193604729276,0.4957238610576466,0.35880217331341274,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.2828832460029558,0.4957238610576466,0.34596207682206637,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.23576514846164176,0.4957238610576466,0.27744643326842694,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21464463254064217,0.4957238610576466,0.23003868806550656,0.509981060943589],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.7572820099422275,0.5168245168888413,0.7861211876931343,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7431949482735455,0.5168245168888413,0.7512091423677427,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.6740897487572215,0.5168245168888413,0.7374487361811402,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.616105736934032,0.5168245168888413,0.6663610103452908,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5943806260916297,0.5168245168888413,0.6101436197314714,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.5316035200859868,0.5168245168888413,0.5866216579336289,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.47501343544269775,0.5168245168888413,0.5260249476365664,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.4401686148058578,0.5168245168888413,0.4692805287424392,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.40111178288324595,0.5168245168888413,0.43247010613999726,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.38500940480988843,0.5168245168888413,0.3934132742173854,0.5310817167747838],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.3692798602713959,0.5168245168888413,0.3848784092435846,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3324197232298804,0.5168245168888413,0.3639768688574043,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3076716377804648,0.5168245168888413,0.3265807737875452,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.25452774418917096,0.5168245168888413,0.3016094807308028,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2362085180706704,0.5168245168888413,0.24801554880152216,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.21466478570468894,0.5168245168888413,0.23024640086810985,0.5310817167747838],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7526568587934972,0.5380677447188955,0.7859498857987369,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.7069494827354561,0.5380677447188955,0.7477797930941824,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.6706939406153433,0.5380677447188955,0.7020522638720945,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.6249865645573021,0.5380677447188955,0.6658611425540082,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5869172376729812,0.5380677447188955,0.6200972917986219,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5728301760042993,0.5380677447188955,0.5819682087441089,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.5293396479914013,0.5380677447188955,0.5678926508128442,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5161964261722424,0.5380677447188955,0.5287921537014645,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5047292758296387,0.5380677447188955,0.5112529903355015,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"صفات","boundary":[0.4633908037217305,0.5380677447188955,0.4998320569662771,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"خدا،","boundary":[0.43163374983205705,0.5380677447188955,0.45843555277814474,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.3931815128308478,0.5380677447188955,0.42675188229582134,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38896950154507587,0.5380677447188955,0.39308074701061396,0.5523249446048379],"dir":"ltr"},{"str":"طبیعت،","boundary":[0.33560392314926774,0.5380677447188955,0.3840143399151515,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.3088203681311299,0.5380677447188955,0.33076716377804644,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29753459626494694,0.5380677447188955,0.3039551237223867,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.2625083971516861,0.5380677447188955,0.29259987900992873,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24823995700658336,0.5380677447188955,0.2576313314523713,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.21464463254064217,0.5380677447188955,0.24340319763536206,0.5523249446048379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7796721751981727,0.5591684005500902,0.7861614940212279,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.7108995028886201,0.5591684005500902,0.7744097881466848,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6523747144968426,0.5591684005500902,0.7040272739486766,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6195452102646781,0.5591684005500902,0.646823053790367,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6062642751578663,0.5591684005500902,0.6138198601479606,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5707812709928791,0.5591684005500902,0.6004622965223528,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.5246708316539029,0.5591684005500902,0.5648480023268414,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5113898965470912,0.5591684005500902,0.5189454815371856,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.4679195216982399,0.5591684005500902,0.5058772310586095,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4389795781270992,0.5591684005500902,0.46108759908638985,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.381129920730888,0.5591684005500902,0.43376830147337414,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36784898562407625,0.5591684005500902,0.3754045706141706,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3467284697030767,0.5591684005500902,0.36212252522794103,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.3066639795781271,0.5591684005500902,0.34069955412156133,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.2774620448743786,0.5591684005500902,0.2996305253258094,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2549308074701061,0.5591684005500902,0.270428590622061,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.21464463254064217,0.5591684005500902,0.24971479787263706,0.5734256004360326],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتهای","boundary":[0.7248555689909982,0.580269056381285,0.7861816471852747,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6784999328227865,0.580269056381285,0.7185845761117828,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6342032782480183,0.580269056381285,0.6733908088532349,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6205394330243181,0.580269056381285,0.6288992823757031,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.599217385462851,0.580269056381285,0.6147151686148058,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"مبنا","boundary":[0.5698340722826817,0.580269056381285,0.5940224897936842,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5549610372161763,0.580269056381285,0.5640702673653096,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.5104830041649872,0.580269056381285,0.5491367728066641,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.495428590622061,0.580269056381285,0.504819965067849,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47372363294370545,0.580269056381285,0.48976555152492274,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.4346869541851404,0.580269056381285,0.4685287372745387,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.41981391911863497,0.580269056381285,0.42892314926776837,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیها","boundary":[0.36261923955394326,0.580269056381285,0.4140904205293564,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"استنتاج","boundary":[0.30966680102109356,0.580269056381285,0.3567042859062206,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.2609364503560392,0.580269056381285,0.3040440682520489,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2486631734515652,0.580269056381285,0.255645497061531,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.21464463254064217,0.580269056381285,0.24350385625791474,0.5945262562672274],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7606543060593846,0.6013697122124798,0.7852613193604728,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7296385865914281,0.6013697122124798,0.7556911606221467,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6932016659948944,0.6013697122124798,0.7245599892516457,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6740964664785704,0.6013697122124798,0.6882607282868436,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6491468493886873,0.6013697122124798,0.6690380223028347,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.6157329033991669,0.6013697122124798,0.6441837039514493,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5936047292758295,0.6013697122124798,0.6107880215981787,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.5644229477361278,0.6013697122124798,0.5885261319360471,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"رغم","boundary":[0.5360472927582963,0.6013697122124798,0.5593443503963454,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5149469300013435,0.6013697122124798,0.5309888485825607,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49402794572081143,0.6013697122124798,0.5099287921537015,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"استنباط","boundary":[0.43927179900577723,0.6013697122124798,0.4889291952169824,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.3974136772806664,0.6013697122124798,0.43433708175075897,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"مبنای","boundary":[0.35575708719602306,0.6013697122124798,0.39247896002564814,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.3193201665994895,0.6013697122124798,0.3506784898562408,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج،","boundary":[0.2587599086389896,0.6013697122124798,0.3142617224237539,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.21466478570468894,0.6013697122124798,0.2537993069673843,0.6156269120984222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7793396479914012,0.6224703680436745,0.7858289668144564,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7350429934166329,0.6224703680436745,0.7734063793253635,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7125117560123605,0.6224703680436745,0.728211070804783,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمود","boundary":[0.6607987370683863,0.6224703680436745,0.7056193739083703,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6475178019615746,0.6224703680436745,0.6550733869516688,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.6141038559720542,0.6224703680436745,0.6421967330166324,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5669857584307403,0.6224703680436745,0.6087165137810606,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.549291280397689,0.6224703680436745,0.5609568428492249,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5348179497514443,0.6224703680436745,0.5488243987639392,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4957812709928791,0.6224703680436745,0.5279457208115007,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.47468090823592635,0.6224703680436745,0.48890904205293556,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.43439473330646244,0.6224703680436745,0.4694881841562702,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"وافر","boundary":[0.40543463657127493,0.6224703680436745,0.42866938318974496,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38693403197635357,0.6224703680436745,0.3994057209897596,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3519078328630928,0.6224703680436745,0.37990057772403596,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.3176877603117022,0.6224703680436745,0.346416566065901,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2826817143624882,0.6224703680436745,0.31081553137175866,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2559183125083971,0.6224703680436745,0.27580948542254463,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"نکات،","boundary":[0.21464463254064217,0.6224703680436745,0.24908638989654708,0.6367275679296169],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودها،","boundary":[0.7244424291280397,0.6436066668745841,0.785788660486363,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارها","boundary":[0.6679329571409377,0.6436066668745841,0.7177515786645169,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6548535536745935,0.6436066668745841,0.6622944863886621,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.6050953916431546,0.6436066668745841,0.648142550047024,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5817748219803842,0.6436066668745841,0.5977562810694612,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5461440279457208,0.6436066668745841,0.5750638183528147,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5252250436651887,0.6436066668745841,0.5405746720872024,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.47431815128308474,0.6436066668745841,0.5195965173057743,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"حالتی","boundary":[0.4308074701061399,0.6436066668745841,0.4691097303951416,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.414745398360876,0.6436066668745841,0.42413677280666395,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.37530565632137575,0.6436066668745841,0.40803439473330644,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3592435845761118,0.6436066668745841,0.36861480585785306,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3409445116216579,0.6436066668745841,0.3533354889461298,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.30873975547494287,0.6436066668745841,0.3354509362142071,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.24864302028751845,0.6436066668745841,0.30198844551927984,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23556361682117422,0.6436066668745841,0.24300454953524284,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21464463254064217,0.6436066668745841,0.22991570869384745,0.6578638667605265],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.7416935375520622,0.6648498947046383,0.786030498454924,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"حالاتی","boundary":[0.692539970442026,0.6648498947046383,0.7358070962036733,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیتری","boundary":[0.6258934569394061,0.6648498947046383,0.684639930135698,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6088035738277576,0.6648498947046383,0.6180538761252183,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.5683561735859196,0.6648498947046383,0.6009236866854762,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5512662904742711,0.6648498947046383,0.5604561332795915,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.5202707241703614,0.6648498947046383,0.5434267096600833,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4638888888888888,0.6648498947046383,0.51239083702808,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4496002955797393,0.6648498947046383,0.4577291419499621,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43009203278248015,0.6648498947046383,0.44296728024055704,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3912165793362891,0.6648498947046383,0.42476901895483105,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.34045075910251243,0.6648498947046383,0.38329638586591425,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32595055757087193,0.6648498947046383,0.33243987639392714,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.28911057369340315,0.6648498947046383,0.31803036410049706,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهایی","boundary":[0.21464463254064217,0.6648498947046383,0.2812105333870751,0.6791070945905807],"dir":"rtl"},{"str":"نمایان","boundary":[0.7488579873706838,0.6859505505358332,0.7861614940212279,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7236665323122395,0.6859505505358332,0.7425903533521429,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.6923854628510009,0.6859505505358332,0.7231190380223029,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.670055757087196,0.6859505505358332,0.6861581351605536,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6497413677280666,0.6859505505358332,0.6646435057662946,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6103016256885664,0.6859505505358332,0.6434334273814322,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"پیاده","boundary":[0.574670831653903,0.6859505505358332,0.6040742979981191,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5344048098884858,0.6859505505358332,0.5694925816046916,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5120952572887276,0.6859505505358332,0.5281371758699448,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.47305857853016253,0.6859505505358332,0.5057873169420932,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4636067445922343,0.6859505505358332,0.4673921228032473,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.454688969501545,0.6859505505358332,0.46305253258094853,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.4110170630122262,0.6859505505358332,0.4495439413617567,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"وصول","boundary":[0.36833266156119837,0.6859505505358332,0.40581532338536813,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35043665188767964,0.6859505505358332,0.3626662058342832,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.30700658336692194,0.6859505505358332,0.3441690178691388,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.257490259304044,0.6859505505358332,0.30180910786959797,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23959424963052528,0.6859505505358332,0.2518238035771288,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.21464463254064217,0.6859505505358332,0.23316539029961034,0.7002077504217755],"dir":"rtl"},{"str":"میروند،","boundary":[0.7371993819696357,0.7070512063670279,0.7861211876931343,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.6784327556092973,0.7070512063670279,0.7283521429531102,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقا","boundary":[0.6393759236866854,0.7070512063670279,0.6720778770626945,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6339345693940616,0.7038001749477236,0.6391542388821712,0.718057374833666],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6181009001746608,0.7070512063670279,0.6245902189977159,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.585291549106543,0.7070512063670279,0.6119525481989797,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5649771597474137,0.7070512063670279,0.5781752539612273,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.532167808679296,0.7070512063670279,0.5588288077717327,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"مستند","boundary":[0.4832762327018675,0.7070512063670279,0.5256720209393863,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4629618433427381,0.7070512063670279,0.4761599375565518,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"آیات","boundary":[0.4263233911057369,0.7070512063670279,0.45676167861252764,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.388919118634959,0.7070512063670279,0.41767768372967884,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.3504467284697031,0.7070512063670279,0.38322127555385843,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3351706301222625,0.7070512063670279,0.34165994894531776,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"خطبهها","boundary":[0.27832863092838905,0.7070512063670279,0.32642415692597065,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2741166196426172,0.7070512063670279,0.2782278651081553,0.7213084062529703],"dir":"ltr"},{"str":"نامهها","boundary":[0.22975950557570868,0.7070512063670279,0.26528953379013837,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21466478570468894,0.7070512063670279,0.2212750235120247,0.7213084062529703],"dir":"rtl"},{"str":"حکمتهای","boundary":[0.7178221147386806,0.7281518621982227,0.7860607282009942,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.6512259841461776,0.7281518621982227,0.7129853553674593,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6123706838640333,0.7281518621982227,0.6462844481284626,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":"(»","boundary":[0.5982634690313046,0.7281518621982227,0.6122900712078463,0.742409062084165],"dir":"ltr"},{"str":"علوی،","boundary":[0.5617862421066774,0.7281518621982227,0.5983037753593979,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5158370280800753,0.7281518621982227,0.5191219938196964,0.742409062084165],"dir":"ltr"},{"str":"3191","boundary":[0.5190615343275561,0.7281518621982227,0.5569494827354561,0.742409062084165],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.49245935778583905,0.7281518621982227,0.5109365542383281,0.742409062084165],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4738848582560795,0.7281518621982227,0.4831150073894934,0.742409062084165],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.48298737068386394,0.7281518621982227,0.4924392046217922,0.742409062084165],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7538962783823726,0.7492525180294174,0.7623001477898697,0.7635097179153598],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7458047830176003,0.7492525180294174,0.7537249764879752,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7039265081284428,0.7492525180294174,0.7407142640878186,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"مکتبی","boundary":[0.6582191320704017,0.7492525180294174,0.698303775359398,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6264375923686686,0.7492525180294174,0.6525560929732634,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"شویم","boundary":[0.5883884186483944,0.7492525180294174,0.6207342469434367,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5799240897487572,0.7492525180294174,0.5890534730619373,0.7635097179153598],"dir":"ltr"},{"str":"اثری","boundary":[0.5458014241569259,0.7492525180294174,0.5737337095257288,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5307470106139998,0.7492525180294174,0.5401383850597877,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"رجبعلی","boundary":[0.4781875587800617,0.7492525180294174,0.5250638183528146,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"مظلومی","boundary":[0.42419723229880424,0.7492525180294174,0.47318762346923027,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3871557167808679,0.7492525180294174,0.4185140400376192,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36744592234314116,0.7492525180294174,0.38197912226639175,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.34189171033185545,0.7492525180294174,0.36178288324600294,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3042455998925164,0.7492525180294174,0.3367990971846798,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.26539029961037214,0.7492525180294174,0.29913715283775744,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"وجودی","boundary":[0.21466478570468894,0.7492525180294174,0.26030794585604244,0.7635097179153598],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7523545613327959,0.7704957458594714,0.7859700389627838,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.732241703614134,0.7704957458594714,0.7470208622807029,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.6830881365040977,0.7704957458594714,0.7272108855038786,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6706133279591562,0.7704957458594714,0.6777103038451476,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت،","boundary":[0.6242207443235254,0.7704957458594714,0.6645069192529893,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"مایههای","boundary":[0.5684166330780599,0.7704957458594714,0.6188523963782596,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.5190884052129517,0.7704957458594714,0.5622161762730081,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5066135966680102,0.7704957458594714,0.5137105725540018,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"قوت","boundary":[0.47422746204487437,0.7704957458594714,0.5005878006180303,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"تن،","boundary":[0.4474439070267365,0.7704957458594714,0.4690534517755882,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"مایههای","boundary":[0.39163979578127095,0.7704957458594714,0.44207555908147056,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.3420529356442294,0.7704957458594714,0.38518070670428584,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32957812709928785,0.7704957458594714,0.3366751029852793,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"قوت","boundary":[0.297191992476152,0.7704957458594714,0.32355233104930803,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"روح","boundary":[0.2678086792959828,0.7704957458594714,0.29110573693403197,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"(نفس","boundary":[0.22711944108558374,0.7704957458594714,0.26263729097476096,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21464463254064217,0.7704957458594714,0.22174160842663368,0.7847529457454139],"dir":"rtl"},{"str":"قلب)،","boundary":[0.7515685879349724,0.7915964016906664,0.7859095794706434,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"کودک،","boundary":[0.6996137310224372,0.7915964016906664,0.7423182856375118,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.6585818890232433,0.7915964016906664,0.6933344237331103,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6430841058712884,0.7915964016906664,0.6519008658976656,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5913509337632674,0.7915964016906664,0.6368047985819615,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5871389224774956,0.7915964016906664,0.5912501679430336,0.8058536015766087],"dir":"ltr"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.5188398495230417,0.7915964016906664,0.58107434927495,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.46907832863092835,0.7915964016906664,0.5091629719199248,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4535805454789736,0.7915964016906664,0.4623973055053507,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"خودکفایی","boundary":[0.38272202069058175,0.7915964016906664,0.4473012381896465,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3628106946123874,0.7915964016906664,0.37536408564219925,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.31831250839715164,0.7915964016906664,0.353701464463254,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.27462044874378605,0.7915964016906664,0.3109545733487692,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"توحیدی","boundary":[0.21464463254064217,0.7915964016906664,0.267498364862331,0.8058536015766087],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین(ع)","boundary":[0.7072316270321106,0.812720819521671,0.7860708047830175,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6959297176230224,0.812720819521671,0.7023948676608893,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"سیره","boundary":[0.6606979712481525,0.812720819521671,0.6910306598303531,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6272638720945855,0.812720819521671,0.6558209055488378,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5937961843342738,0.812720819521671,0.6220509203278247,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5434334273814322,0.812720819521671,0.588838505978772,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5164886470509203,0.812720819521671,0.5385966680102109,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.4768070670428591,0.812720819521671,0.5115902366123065,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4437961843342738,0.812720819521671,0.4719300013435443,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"(مظلومی","boundary":[0.3847675668413274,0.812720819521671,0.4388916068568067,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":"رجبعلی،","boundary":[0.32858054547897353,0.812720819521671,0.3796285100094048,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.28399167002552733,0.812720819521671,0.28727663576514845,0.8269780194076134],"dir":"ltr"},{"str":"3166","boundary":[0.2874177079134757,0.812720819521671,0.32381432218191586,0.8269780194076134],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.2606139997312911,0.812720819521671,0.2790911961837802,0.8269780194076134],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.22774418917103317,0.812720819521671,0.23681311299207308,0.8269780194076134],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.23683326615611983,0.812720819521671,0.2557772403600699,0.8269780194076134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21464,0.16992,0.78624,0.82698],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/115de009733937115e6bae06b5f922e0.jpg","blurred":"/storage/books/4ae24e92b61ad41c/pages/dcab238ca97f3fb59501f5246463a113.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21464,0.16992,0.21398,0.55334]},"elements":[{"words":[{"str":"60","boundary":[0.7720341260244524,0.16992008820899865,0.7860154507591024,0.18175356411433086],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.3437173346913837,0.16992008820899865,0.37467748219803837,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33366993775811743,0.16992008820899865,0.34003560392314924,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.2952241626895435,0.16992008820899865,0.3299993282278651,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.278111782883246,0.16992008820899865,0.2916105736934032,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.21466478570468894,0.16992008820899865,0.2745070086649144,0.18175356411433086],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7303170764476689,0.19982755842481698,0.7623807604460567,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7170159881768103,0.19982755842481698,0.7254198575843074,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.684639930135698,0.19982755842481698,0.7169051457745532,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6731727797930941,0.19982755842481698,0.6796964942989571,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6320804783017601,0.19982755842481698,0.6682751959830999,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6129551256213892,0.19982755842481698,0.6272102376356368,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5464698374311433,0.19982755842481698,0.6080686804620777,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5380055085315061,0.19982755842481698,0.5464093779390031,0.21408475831075938],"dir":"ltr"},{"str":"اثری","boundary":[0.5049005777240361,0.19982755842481698,0.5328328630928388,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49063213757893315,0.19982755842481698,0.5000235120247213,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشمند","boundary":[0.4292052935644229,0.19982755842481698,0.4857502700426975,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"فرزانه","boundary":[0.39057167808679294,0.19982755842481698,0.42436853419320164,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"عبدالمجید","boundary":[0.3211037216176273,0.19982755842481698,0.3857349187155717,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"زهادت","boundary":[0.27586994491468486,0.19982755842481698,0.31620650275426576,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.23961440279457205,0.19982755842481698,0.27097272605132333,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21464463254064217,0.19982755842481698,0.23472109620938597,0.21408475831075938],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.771036544404138,0.22107078625487114,0.7858894263065968,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7549744726588741,0.22107078625487114,0.764365847104662,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.7165020824936181,0.22107078625487114,0.7483440816874916,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.667993416633078,0.22107078625487114,0.7108735561342037,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.650819562004568,0.22107078625487114,0.6674459223431412,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6190178691387882,0.22107078625487114,0.6453244847319818,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6059384656724439,0.22107078625487114,0.6133793983865126,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.5707107349187155,0.22107078625487114,0.6004521955514391,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.50732903399167,0.22107078625487114,0.565082208559301,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4726857449952976,0.22107078625487114,0.5006986430202875,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"تأیید","boundary":[0.4364302028751847,0.22107078625487114,0.4668605504397523,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3975950557570871,0.22107078625487114,0.42975950557570863,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.368614805857853,0.22107078625487114,0.39195658500481156,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3525527341125889,0.22107078625487114,0.361944108558377,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.324378610775225,0.22107078625487114,0.34719931306992974,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"جامعیت","boundary":[0.26819158941287113,0.22107078625487114,0.3188850353677742,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.22734112589009806,0.22107078625487114,0.2625630630534567,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21466478570468894,0.22107078625487114,0.22091226655918308,0.23532798614081354],"dir":"rtl"},{"str":"تطبیق","boundary":[0.7456301222625286,0.2421714420860659,0.7854930807470106,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7315632137578933,0.2421714420860659,0.7400844864871466,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"سرفصل","boundary":[0.6783991670025528,0.2421714420860659,0.7254769582157732,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"وزارت","boundary":[0.6363798199650678,0.2421714420860659,0.6730213343436027,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.603167405616015,0.2421714420860659,0.6303540239150879,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5989553943302431,0.2421714420860659,0.6030666397957811,0.2564286419720083],"dir":"ltr"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.5392012629316135,0.2421714420860659,0.5927683729678893,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.526726454386672,0.2421714420860659,0.5338234302726635,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"فنّاوری","boundary":[0.4786410049711138,0.2421714420860659,0.5207006583366921,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46598481794975144,0.2421714420860659,0.4724741367728066,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"ژرفاندیشی","boundary":[0.3887478167405616,0.2421714420860659,0.4598784092435846,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3684334273814322,0.2421714420860659,0.38333556541966013,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.325366115813516,0.2421714420860659,0.36293245515736444,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.2766357651484616,0.2421714420860659,0.32008907314638874,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.23233911057369336,0.2421714420860659,0.27143828965113764,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21464463254064217,0.2421714420860659,0.22679347479831152,0.2564286419720083],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7457241703614134,0.26327209791726064,0.7858894263065968,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.699633884186484,0.26327209791726064,0.7405841808880963,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6714597608491198,0.26327209791726064,0.6944065937539868,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.6414718527475479,0.26327209791726064,0.6656354964396075,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"(ع","boundary":[0.6209357785839044,0.26327209791726064,0.6363272920741095,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.615111514174392,0.26327209791726064,0.6207745532715303,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5952001880961977,0.26327209791726064,0.6098563673911074,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.5275258632271933,0.26327209791726064,0.5891945452102646,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5229477361279052,0.26327209791726064,0.5270589815934432,0.27752929780320307],"dir":"ltr"},{"str":"نیاز","boundary":[0.49658739755474934,0.26327209791726064,0.517727756591118,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47909445116216565,0.26327209791726064,0.4911625817309008,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"تجدید","boundary":[0.4344148864705092,0.26327209791726064,0.47370155304859046,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.40704688969501546,0.26327209791726064,0.42927160953158533,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.3603520085986833,0.26327209791726064,0.4011420126293161,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.3265551524922746,0.26327209791726064,0.35509686181539873,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.26778852613193604,0.26327209791726064,0.3207308880827623,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"محتوای","boundary":[0.21466478570468894,0.26327209791726064,0.2625069043247197,0.27752929780320307],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.7498958753190916,0.28440839674817037,0.7859901921268305,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.7185173988982937,0.28440839674817037,0.7438700792691119,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6724271127233642,0.28440839674817037,0.7126931344887814,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6461037216176273,0.28440839674817037,0.6717788526131936,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6179497514443101,0.28440839674817037,0.6402391508800215,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.5877603117022705,0.28440839674817037,0.6119239553943302,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5613798199650678,0.28440839674817037,0.5826313555398184,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5461238747816739,0.28440839674817037,0.5554950960634152,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5262125487034797,0.28440839674817037,0.5408687279983895,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.4946325406422141,0.28440839674817037,0.520347977965874,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4457208115007389,0.28440839674817037,0.4893509188349978,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.4074701061399973,0.28440839674817037,0.44064257377131877,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39519682923552335,0.28440839674817037,0.4021791528454891,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.3529356442294774,0.28440839674817037,0.38980393112194806,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.30581754668816336,0.28440839674817037,0.34711137981996504,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"نداده","boundary":[0.27020690581754664,0.28440839674817037,0.3003927308643149,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.23217788526131933,0.28440839674817037,0.26434233507994087,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21466478570468894,0.28440839674817037,0.22663224948593746,0.29866559663411274],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.750043665188768,0.30550905257936506,0.7857752250436653,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.7188062609162973,0.30550905257936506,0.7452069058175468,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6791649872363295,0.30550905257936506,0.7139695015450759,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.642304850194814,0.30550905257936506,0.674279477230697,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6014342335079941,0.30550905257936506,0.637472052133479,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5849287921537014,0.30550905257936506,0.5966014354466591,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.545509203278248,0.30550905257936506,0.5799940748986833,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5084676877603117,0.30550905257936506,0.5406764052169131,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.47904406825204887,0.30550905257936506,0.5036309283890904,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46775829638586597,0.30550905257936506,0.4741788238433058,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"وسیع","boundary":[0.4294874378610775,0.30550905257936506,0.4628592385931966,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39647655515249225,0.30550905257936506,0.42461037216176273,0.3197662524653075],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3930706704285906,0.30550905257936506,0.39635563616821173,0.3197662524653075],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.746335483004165,0.3267522804094193,0.7619340319763536,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"کدام","boundary":[0.7117123471718393,0.3267522804094193,0.7397050920327823,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6956502754265753,0.3267522804094193,0.7050416498723633,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6690884052129518,0.3267522804094193,0.6889795781270993,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.642123471718393,0.3267522804094193,0.6635616152847107,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6214060190783286,0.3267522804094193,0.6365541158598746,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.5760815531371758,0.3267522804094193,0.6159124436708777,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5438767969904608,0.3267522804094193,0.570587977729725,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.5082460029557974,0.3267522804094193,0.5382482706310463,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49516659948945313,0.3267522804094193,0.5026075322035217,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.4378106946123874,0.3267522804094193,0.4884959021899771,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند،","boundary":[0.3739755474942899,0.3267522804094193,0.43113999731291136,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.34499529759505576,0.3267522804094193,0.3683370767420143,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.3156119844148864,0.3267522804094193,0.33950172218760494,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"مطلب","boundary":[0.2722222222222222,0.3267522804094193,0.3103907506646089,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"ادا","boundary":[0.2519078328630928,0.3267522804094193,0.26675776870146706,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.21466478570468894,0.3267522804094193,0.24599973723311083,0.34100948029536166],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7541750638183528,0.34785293624061403,0.7855333870751041,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7282177885261318,0.34785293624061403,0.749092633149465,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7109263737740158,0.34785293624061403,0.7230346126053502,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.6781170227058981,0.34785293624061403,0.7059044623576356,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6660654306059385,0.34785293624061403,0.6725547494289936,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.6332560795378208,0.34785293624061403,0.6610128558853122,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.6072988042455999,0.34785293624061403,0.6281495778170505,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5617929598280264,0.34785293624061403,0.6022577558593534,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.508266156119844,0.34785293624061403,0.5567105291591385,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4934132742173854,0.34785293624061403,0.5028046486631734,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"نهجالبلاغه","boundary":[0.42603117022705894,0.34785293624061403,0.4884051087625878,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3891911863495902,0.34785293624061403,0.4205495096063415,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.3451162165793363,0.34785293624061403,0.3836692194007792,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3195620045680505,0.34785293624061403,0.339990277386002,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.2992476152089211,0.34785293624061403,0.31442408595469534,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.279739352411662,0.34785293624061403,0.29414957296325345,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهگیری","boundary":[0.21466478570468894,0.34785293624061403,0.2747060046288903,0.3621101361265564],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7460264678221148,0.3689535920718087,0.7860103452908773,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.6920966008329974,0.3689535920718087,0.7408064882853275,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6770421872900712,0.3689535920718087,0.6864335617358591,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"نهج","boundary":[0.649049442429128,0.3689535920718087,0.6719977044643177,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه،","boundary":[0.6050718796184333,0.3689535920718087,0.6483004164987236,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.568856643826414,0.3689535920718087,0.5993886873572483,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.5295982802633347,0.3689535920718087,0.5632339110573692,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5253862689775628,0.3689535920718087,0.5294975144431009,0.38321079195775115],"dir":"ltr"},{"str":"برخودار","boundary":[0.47389493483810285,0.3689535920718087,0.5200822731052477,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4588405212951766,0.3689535920718087,0.4682318957409646,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.4262327018675265,0.3689535920718087,0.45364562562600985,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.3805253258094854,0.3689535920718087,0.4211421829377447,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3763133145237135,0.3689535920718087,0.3804245599892516,0.38321079195775115],"dir":"ltr"},{"str":"آزمون","boundary":[0.33407228268171435,0.3689535920718087,0.37063012226252856,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3024519682923552,0.3689535920718087,0.3289129654880639,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2825406422141609,0.3689535920718087,0.2971968215090707,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.21464463254064217,0.3689535920718087,0.2767768372967889,0.38321079195775115],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.7265652290742981,0.39005424790300347,0.7853721617627302,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.6760210936450357,0.39005424790300347,0.721570068110863,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6643524116619643,0.39005424790300347,0.670990778443853,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6500839715168616,0.39005424790300347,0.6589715168614806,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.610825607953782,0.39005424790300347,0.6450487397071718,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.5690077925567648,0.39005424790300347,0.6055454789735322,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"منطبق","boundary":[0.52170831653903,0.39005424790300347,0.563986349163697,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5084475345962649,0.39005424790300347,0.5166459605697816,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"سرفصل","boundary":[0.45608961440279455,0.39005424790300347,0.503167405616015,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"وزارت","boundary":[0.41487639392717984,0.39005424790300347,0.4510592992016118,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.38247010613999727,0.39005424790300347,0.40965672443907025,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.32350194813919114,0.39005424790300347,0.377293356247407,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31183326615611984,0.39005424790300347,0.31847163293800845,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"فنّاوری","boundary":[0.2645237135563616,0.39005424790300347,0.3068365816766565,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23112992073088806,0.39005424790300347,0.25926373774015854,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2277240360069864,0.39005424790300347,0.23100900174660752,0.4043114477889459],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.21464463254064217,0.39005424790300347,0.22266168003773804,0.4043114477889459],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7651484616418109,0.4111549037341982,0.7850396345559585,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"وضع","boundary":[0.7309283890904205,0.4111549037341982,0.7597706289828609,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.704769582157732,0.4111549037341982,0.7255617954748639,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6838505978771999,0.4111549037341982,0.6993866117822136,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.6375789332258497,0.4111549037341982,0.67782480182722,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.6108155313717586,0.4111549037341982,0.6322901792551127,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5931210533387075,0.4111549037341982,0.6052698955963769,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگری","boundary":[0.5399973129114604,0.4111549037341982,0.5867728066639796,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5273411258900981,0.4111549037341982,0.5338304447131532,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.48505978772000535,0.4111549037341982,0.5212145640198844,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.45426575305656325,0.4111549037341982,0.4797260886679124,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4500537417707913,0.4111549037341982,0.45416498723632936,0.42541210362014065],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.42812709928792153,0.4111549037341982,0.4444669255317309,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4126696224640602,0.4111549037341982,0.42206099690984816,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.36942093241972324,0.4111549037341982,0.40716865023999244,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.32210130323794167,0.4111549037341982,0.3643250945248263,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نظران","boundary":[0.28046486631734513,0.4111549037341982,0.31690549027308396,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.2402189977159747,0.4111549037341982,0.27439876393927176,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"نقد","boundary":[0.21464463254064217,0.4111549037341982,0.23494519872282135,0.42541210362014065],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7528180841058713,0.4323981315642524,0.7859700389627837,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7413509337632675,0.4323981315642524,0.7478402525863227,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.71239083702808,0.4323981315642524,0.7364738680639528,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهای","boundary":[0.6370462944318727,0.4323981315642524,0.7074936181647186,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6114839446459761,0.4323981315642524,0.6321458934899773,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5949785032916834,0.4323981315642524,0.606651146584641,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.5579571409377939,0.4323981315642524,0.5900208249361816,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.5063448878140535,0.4323981315642524,0.5531002284025257,0.4466553314501948],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5029390030901518,0.4323981315642524,0.5062239688297729,0.4466553314501948],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21464,0.16992,0.78602,0.44666],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19